Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22

Mục lục LỜI MỞ ĐẦU: .7 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 9 I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, CHỨC NĂNG VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CỦA CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG: .9 A. Khái niệm 9 B. Chức năng .9 C. Các nguyên tắc cơ bản trong công tác tiền lương 10 II. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG: 11 A. Trả lương theo thời gian .12 1. Trả lương theo thời gian đơn giản .12 2. Trả lương theo thời gian có thưởng .12 B. Trả lương theo sản phẩm .12 1. Chế độ trả công theo sản phẩm trực tiếp cá nhân 13 2. Chế độ trả công theo sản phẩm gián tiếp .13 3. Chế độ trả công theo sản phẩm có thưởng, phạt 14 4. Chế độ trả công theo sản phẩm lũy tiến .14 C. Các hình thức trả lương khoán 15 III. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG: 16 A. Lý luận chung về các khoản trích theo lương .16 B. Hạch toán tổng hợp tiền lương 19 1. Tài khoản sử dụng .19 2. Nghiệp vụ hạch toán 20 C. Hạch toán các khoản trích theo lương 22 1. Bảo hiểm xã hội .22 2. Bảo hiểm y tế .23 3. Kinh phí công đoàn .24 IV. LIÊN HỆ VỚI KẾ TOÁN QUỐC TẾ ( VÍ DỤ TRONG KẾ TOÁN PHÁP 25 V. HÌNH THỨC TỔ CHỨC SỔ SÁCH KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG 26 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI C.TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN NHÀ HN 22 28 I. TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÔNG TY: 28 A. Sự hình thành và phát triển của công ty .28 1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển 28 2. Tư cách pháp nhân, ngành nghề kinh doanh .29 3. Hồ sơ kinh nghiệm .30 B. Bộ máy tổ chức của công ty .34 1. Ban giám đốc 35 2. Các phòng nghiệp vụ 35 C. Bộ máy kế toán của Công ty 40 I. ĐẶC ĐỈÊM LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY: 44 (Quyết định của Giám đốc C. ty Đầu tư & Phát triển nhà HN số 22 ngày 1.6.2005 v/v : Ban hành quy chế trả lương cho CBCNV khối văn phòng công ty) II. QUÁ TRÌNH HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGTẠI CÔNG TY 51 A. Hình thức trả lương và qũy tiền lương tại Công ty 51 1. Hình thức trả lương theo thời gian .51 2. Hình thức trả lương khoán .51 3. Qũy tiền lương của Công ty .51 B. Cách tính lương và các khoản trích nộp 52 1. Cách tính lương 52 1.1. Với hình thức trả lương theo thời gian 52 1.2. Với hình thức trả lương khoán 55 2. Các khỏan trích nộp 56 C. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty: .61 1. Tài khoản sử dụng 61 2. Nghiệp vụ hạch toán lương 62 3. Nghiệp vụ hạch toán các khỏan trích theo lương .63 CHƯƠNG III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI C.TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN NHÀ HN 22 65 I. THỰC TRẠNG VỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI ĐƯỢC BAN HÀNH: .65 1. Mặt tích cực .68 2. Mặt tiêu cực .69 II. Nhận xét chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty: .72 III. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty: 73 KẾT LUẬN 77

doc76 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2353 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4,0 – 4,5 5,0 – 5,5 6,0 – 6,5 2 Trung cÊp, Cao ®¼ng 2,0 – 2,5 3,0 – 3,5 4,0 – 4,5 5,0 – 5,5 BËc 1: Lµ CBCNV ®­îc tuyÓn vµo lµm viÖc t¹i khèi v¨n phßng c«ng ty, míi tèt nghiÖp c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung cÊp , ch­a cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc chuyªn m«n ®­îc ph©n c«ng. Trong thêi gian tËp sù lµ 01 n¨m ®­îc h­ëng l­¬ng theo BËc 1 cña Quy chÕ. BËc 2: Cã tr×nh ®é, n¨ng lùc ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c«ng viÖc chuyªn m«n, ®· qua thêi gian tËp s­. BËc 3: Cã tr×nh ®é, n¨ng lùc ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c«ng viÖc chuyªn m«n, cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc ®­îc ph©n c«ng, cã thÓ chñ ®éng gi¶i quyÕt ®­îc c«ng viÖc thuéc lÜnh vùc ®­îc giao hoÆc kiªm nhiÖm mét sè c«ng viÖc kh¸c. BËc 4: - Cã tr×nh ®é n¨ng lùc tèt, thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cã tÝnh chÊt phøc t¹p, ®ßi hái tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cao. - Cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp kÓ c¶ víi c¸c chuyªn gia, trùc tiÕp xö lý vµ gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc khã mét c¸ch cã hiÖu qu¶. - Cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt tèt c¸c c«ng viÖc ngoµi chuyªn m«n liªn quan. §iÒu 4: Møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao tÝnh theo hÖ sè sau: Lo¹i A =1,2 Lo¹i B =1,0 Lo¹i C =0,8 Lo¹i A: Hoµn thµnh xuÊt s¾c c«ng viÖc ®­îc giao, g­¬ng mÉu chÊp hµnh quy chÕ, quy ®Þnh cña C«ng ty. Lo¹i B: Hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao, chÊp hµnh tèt néi quy, quy chÕ cña C«ng ty Lo¹i C: Hoµn thµnh nhiÖm vô d­íi møc trung b×nh hoÆc vi ph¹m Quy chÕ cña C«ng ty, quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Chó ý : ViÖc b×nh xÐt A,B,C hµng th¸ng do Tr­ëng c¸c phßng kÕt hîp víi Tæ tr­ëng C«ng ®oµn x¸c ®Þnh ( theo mÉu göi kÌm theo Quy chÕ nµy) §iÒu 5: Quy ®Þnh c¸ch ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc: ViÖc ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao dùa trªn c¬ së tËp thÓ phßng ®¸nh gi¸, nhËn xÐt trong c¸c cuéc häp hµng th¸ng. Tr­ëng c¸c phßng cã tr¸ch nhiÖm ®¸nh gi¸, tæng hîp vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc l·nh ®¹o C«ng ty vÒ viÖc ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc cña Phã phßng vµ CBNV thuéc phßng m×nh qu¶n lý, ®Ò nghÞ Héi ®ång l­¬ng C«ng ty phª duyÖt. GÝam ®èc C«ng ty ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i kÕt qu¶ hoµn thµnh nhiÖm vô cho c¸c Phã Gi¸m ®èc, Tr­ëng c¸c Phßng c«ng ty. Ch­¬ng III Tæ chøc thùc hiÖn §iÒu 1: Thêi gian n©ng bËc chøc danh: Hµng quý, Héi ®ång l­¬ng sÏ xem xÐt n©ng h¹ bËc chøc danh cho CBCNV dùa trªn Biªn b¶n, ®Ò nghÞ cña Phßng trùc tiÕp qu¶n lý lao ®éng. §iÒu 2: Thêi gian xÐt n©ng bËc l­¬ng: Theo NghÞ ®Þnh 205/N§ - CP cho CBCNV ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn hµng n¨m theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. §iÒu 3: Quy ®Þnh chÊm c«ng: Tr­ëng c¸c phßng cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ, ph©n c«ng c«ng t¸c cho CBCNV trong phßng vµ tæ chøc chÊm c«ng. Hµng th¸ng, c¸c phßng göi B¶ng chÊm c«ng vµ B¶ng nhËn xÐt kÕt qu¶ c«ng viÖc cña CBCNV phßng m×nh vÒ phßng TCL§ - TL tr­íc ngµy cuèi cïng cña th¸ng 01 ngµy. Tr­ëng c¸c phßng hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c, kh¸ch quan cña B¶ng chÊm c«ng vµ B¶ng nhËn xÐt kÕt qu¶ c«ng viÖc cña CBNV phßng m×nh. §iÒu 4: Thêi gian thùc hiÖn tr¶ l­¬ng: ViÖc chi tr¶ l­¬ng th¸ng cho CBNV v¨n phßng C«ng ty thùc hiÖn lµm 02 kú: Kú I: T¹m øng l­¬ng trong th¸ng ®­îc thùc hiÖn vµo ngµy 14 – 15 hµng th¸ng Kú II: Thanh to¸n phÇn l­¬ng cßn l¹i vµo ngµy 30-31 hµng th¸ng. §iÒu 5: Xö lý vi ph¹m: - Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn, nh÷ng ph¸t sinh thuéc tr¸ch nhiÖm cÊp n¸o th× cÊp ®ã xö lý. - Nh÷ng ng­êi vi ph¹m nguyªn t¾c lµm viÖc, chÕ ®é c«ng t¸c, thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, tïy møc ®é vi ph¹m vµ hËu qu¶ g©y ra sÏ bÞ khiÓn tr¸ch, ®¸nh gi¸ vµo hÖ sè hoµn thµnh c«ng viÖc hoÆc h¹ bËc chøc danh c«ng viÖc. §iÒu 6: Thùc hiÖn vµ söa ®æi Quy chÕ: §Ó chi phÝ tiÒn l­¬ng tiÕt kiÖm vµ ®¶m b¶o tõng b­íc n©ng cao møc tiÒn l­¬ng thu nhËp cho CBCNV. Sau tõng thêi ®iÓm, tïy theo kÕt qu¶ SXKD , nguån thu vµ sè l­îng, tr×nh ®é CBCNV khèi v¨n phßng, Héi ®ång l­¬ng C«ng ty sÏ xem xÐt, ®iÒu chØnh cho phï hîp. Trong qóa tr×nh tæ chøc thùc hiÖn b¶n Quy chÕ nµy, nÕu ph¸t hiÖn thÊy nh÷ng ®iÒu ch­a hîp lý cÇn söa ®æi, hñy bá hoÆc cÇn bæ sung, CBNV ®­îc quyÒn gãp ý, kiÕn nghÞ b»ng v¨n b¶n ®Ó l·nh ®¹o C«ng ty xem xÐt. NÕu ®­îc Héi ®ång l­¬ng C«ng ty chÊp nhËn ra quyÕt ®Þnh míi ®­îc thùc hiÖn. Nh÷ng quy ®Þnh tr­íc ®©y tr¸i víi b¶n Quy chÕ nµy ®Òu kh«ng cßn hiÖu lùc. Gi¸m ®èc chñ tÞch héi ®ång l­¬ng C«ng ty ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hn sè 22 B¶ng nhËn xÐt kÕt qu¶ c«ng viÖc cña CBNV th¸ng......../2005. §¬n vÞ:.................................................................... TT Hä vµ tªn C«ng viÖc ®­îc ph©n c«ng trong th¸ng (*) NhËn xÐt kÕt qu¶ Møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao Ghi chó (*): NÕu c«ng viÖc cña CBNV trong phßng kh«ng thay ®æi (thªm hoÆc gi¶m) so víi B¶ng chÊm c«ng nhiÖm vô c¸c phßng ®· göi cho Phßng Tæ chøc Lao ®éng TiÒn l­¬ng th× kh«ng cÇn ®iÒn th«ng tin vµo cét trªn. C«ng ®oµn phßng tr­ëng phßng II. Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i c«ng ty: A- H×nh thøc tr¶ l­¬ng vµ quü tiÒn l­¬ng t¹i c«ng ty: T¹i c«ng ty ¸p dông hai h×nh thøc tr¶ l­¬ng: 1. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian: Nh»m qu¸n triÖt nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a lîi Ých chung cña x· héi víi lîi Ých cña doanh nghiÖp vµ ng­êi lao ®éng, ®ång thêi víi mong muèn cã h×nh thøc tr¶ l­¬ng ®óng ®¾n ®Ó lµm ®ßn bÈy kinh tÕ, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng chÊp hµnh tèt kû luËt lao ®éng, ®¶m b¶o ngµy c«ng, giê c«ng vµ n¨ng suÊt lao ®éng. Phßng Tæ chøc Lao ®éng TiÒn l­¬ng vµ Héi ®ång l­¬ng C«ng ty ®· nghiªn cøu vµ x©y dùng quy chÕ tr¶ l­¬ng cho c¸n bé nh©n viªn lµm viÖc t¹i khèi v¨n phßng C«ng ty. §©y lµ bé phËn hµnh chÝnh kh«ng trùc tiÕp lµm ra s¶n phÈm. Møc hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc ph©n c«ng theo nhiÖm vô vµ chøc n¨ng cho tõng phßng, ban còng nh­ cho tõng c¸ nh©n lµ c¨n cø ®Ó tÝnh l­¬ng thêi gian cho c¸c nh©n viªn v¨n phßng. 2 H×nh thøc tr¶ l­¬ng kho¸n: §ã lµ h×nh thøc kho¸n theo c«ng viÖc. Trong viÖc tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng lµm viÖc t¹i c¸c bé phËn nh­: B¶o vÖ, t¹p vô, nÊu ¨n, l¸i xe mang tÝnh chÊt c«ng viÖc gi¶n ®¬n, phôc vô kh«ng ph¶i lao ®éng trÝ ãc th× nhËn møc l­¬ng kho¸n hµng th¸ng. Nh÷ng ng­êi lao ®éng nhËn møc l­¬ng kho¸n hµng th¸ng nµy vÉn cã ®Çy ®ñ quyÒn lîi ®­îc c«ng ty ®ãng b¶o hiÓm x· héi vµ b¶o hiÓm y tÕ hµng th¸ng. VD: - B¶o vÖ 1.100.000 ®/th¸ng - L¸i xe 1.500.000®/th¸ng - T¹p vô 1.300.000 ®/th¸ng 3. Quü tiÒn l­¬ng cña C«ng ty Quü tiÒn l­¬ng cña C«ng ty cã ba lo¹i : - Quü tiÒn l­¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý C«ng ty do kÕ to¸n l­¬ng C«ng ty phô tr¸ch. - Quü tiÒn l­¬ng cña nh©n viªn c¸c xÝ nghiÖp do kÕ to¸n tiÒn l­¬ng c¸c xÝ nghiÖp phô tr¸ch. - Quü tiÒn l­¬ng kho¸n cña nh©n viªn (c«ng nh©n) c¸c ®éi x©y dùng do kÕ to¸n c«ng tr×nh phô tr¸ch. B - C¸ch tÝnh l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch nép: 1 C¸ch tÝnh l­¬ng: 1.1 Víi h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian: §­îc ¸p dông theo ®óng quy chÕ tr¶ l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn khèi v¨n phßng c«ng ty kÓ tõ ngµy 01/05/2005. Héi ®ång l­¬ng c«ng ty kÕt hîp víi phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n x¸c ®Þnh qòy l­¬ng th¸ng khèi v¨n phßng ( kho¶ng 120 triÖu ®ång ) Héi ®ång l­¬ng thèng nhÊt ®­a ra hÖ sè l­¬ng cña l·nh ®¹o, c¸c chøc danh vµ c¸n bé nh©n viªn khèi v¨n phßng vµ møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao. HÖ sè l­¬ng l·nh ®¹o C«ng ty vµ c¸c chøc danh qu¶n lý phßng: (Phô cÊp chøc vô cña c¸n bé ®· ®­îc xÐt ®Ó tÝnh trong hÖ sè l­¬ng Hi) TT Chøc danh HÖ sè phøc t¹p (Hi) 1 Gi¸m ®èc 14 2 Phã gi¸m ®èc 11 3 Tr­ëng phßng TCKT 10 4 Tr­ëng phßng KHKT, HCTC, DA 9 5 Phã phßng HCTC, Phã phßng TCKT 8 6 Phã phßng KHKT, DA 7 HÖ sè l­¬ng n¨ng lùc chuyªn m«n cña nh©n viªn, nghiÖp vô c¸c phßng: Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸: C¨n cø vµo møc ®é phøc t¹p, tÝnh tr¸ch nhiÖm cña c«ng viÖc chia thµnh 04 bËc vµ theo c¸c møc: TT Tr×nh ®é BËc 1 BËc 2 BËc 3 BËc 4 1 §¹i häc, trªn ®¹i häc 3,0 – 3,5 4,0 – 4,5 5,0 – 5,5 6,0 – 6,5 2 Trung cÊp, Cao ®¼ng 2,0 – 2,5 3,0 – 3,5 4,0 – 4,5 5,0 – 5,5 BËc 1: Lµ CBCNV ®­îc tuyÓn vµo lµm viÖc t¹i khèi v¨n phßng c«ng ty, míi tèt nghiÖp c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung cÊp , ch­a cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc chuyªn m«n ®­îc ph©n c«ng. Trong thêi gian tËp sù lµ 01 n¨m ®­îc h­ëng l­¬ng theo BËc 1 cña Quy chÕ. BËc 2: Cã tr×nh ®é, n¨ng lùc ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c«ng viÖc chuyªn m«n, ®· qua thêi gian tËp s­. BËc 3: Cã tr×nh ®é, n¨ng lùc ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c«ng viÖc chuyªn m«n, cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc ®­îc ph©n c«ng, cã thÓ chñ ®éng gi¶i quyÕt ®­îc c«ng viÖc thuéc lÜnh vùc ®­îc giao hoÆc kiªm nhiÖm mét sè c«ng viÖc kh¸c. BËc 4: - Cã tr×nh ®é n¨ng lùc tèt, thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cã tÝnh chÊt phøc t¹p, ®ßi hái tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cao. - Cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp kÓ c¶ víi c¸c chuyªn gia, trùc tiÕp xö lý vµ gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc khã mét c¸ch cã hiÖu qu¶. - Cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt tèt c¸c c«ng viÖc ngoµi chuyªn m«n liªn quan. Møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao tÝnh theo hÖ sè sau: Lo¹i A =1,2 Lo¹i B =1,0 Lo¹i C =0,8 Lo¹i A: Hoµn thµnh xuÊt s¾c c«ng viÖc ®­îc giao, g­¬ng mÉu chÊp hµnh quy chÕ, quy ®Þnh cña C«ng ty. Lo¹i B: Hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao, chÊp hµnh tèt néi quy, quy chÕ cña C«ng ty Lo¹i C: Hoµn thµnh nhiÖm vô d­íi møc trung b×nh hoÆc vi ph¹m Quy chÕ cña C«ng ty, quy ®Þnh cña ph¸p luËt. * VÝ dô: C¸ch tÝnh l­¬ng cña Phßng Tæ chøc L§ TL th¸ng 06 n¨m 2005: B¶ng sè 8: B¶ng thanh to¸n l­¬ng phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng th¸ng 06/2005 Tt Hä vµ tªn N§ 205/CP Theo ®é phøc t¹p L­¬ng thêi gian L­¬ng phÐp, chÕ ®é kh¸c Tæng l­¬ng TrÝch nép BHXH T¹m øng kú I LÜnh kú II HS PC Hi Pi Ci Ni Thµnh tiÒn Thµnh tiÒn 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 1 TrÇn Thu Ph­¬ng 4.20 0.4 9.0 B 24 3,825,000 3,825,000 80,040 1,700,000 2,044,960 2 Lª Thu Hµ 2.34 4.5 B 24 1,912,500 1,912,500 40,716 1,000,000 871,784 3 NguyÔn Thu Giang 2.34 4.5 B 24 1,912,500 1,912,500 40,716 1,000,000 871,784 4 Bïi ThÞ H­¬ng 2.34 0 - - - - - Tæng céng 18 7,650,000 7,650,000 161,472 3,700,000 3,788,528 B¶ng sè 9: B¶ng thanh to¸n tiÒn ¨n ca th¸ng 6/2005 phßng Tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng TT Hä vµ tªn Ngµy c«ng Sè tiÒn Ký nhËn Ghi chó 1 TrÇn Thu Ph­¬ng 24 290,000 2 Lª Thu Hµ 24 290,000 3 NguyÔn Thu Giang 24 290,000 4 Bïi ThÞ H­¬ng 0 - NghØ c/® thai s¶n Céng 870,000 B¶ng sè 10: B¶ng thanh to¸n tiÒn c«ng t¸c phÝ th¸ng 6/2005 phßng Tæ chøc lao ®éng - tiÒn l­¬ng STT Hä vµ tªn Ngµy c«ng Sè tiÒn Ký nhËn Ghi chó 1 TrÇn Thu Ph­¬ng 24 100,000 2 Lª Thu Hµ 24 100,000 3 NguyÔn Thu Giang 24 100,000 4 Bïi ThÞ H­¬ng 0 - NghØ chÕ ®é thai s¶n Céng 300,000 Tr­êng hîp cña Bµ TrÇn Thu Ph­¬ng (Phã phßng Tæ chøc) sè l­¬ng bµ ®­îc lÜnh gåm: Tæng l­¬ng : 3.825.000 ®= (425.000 x Hi/24) Ni (trong ®ã hÖ sè phøc t¹p Hi=9, tæng sè ngµy c«ng lµm viÖc trong th¸ng Ni=24) Møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc lo¹i B (hÖ sè lo¹i B = 1) TiÒn ¨n ca: 290.000® TiÒn c«ng t¸c phÝ: 100.000® TiÒn phô cÊp ®iÖn tho¹i : 200.000® (chøc vô phã phßng) Sè tiÒn trÝch nép BHXH vµ BHYT: 161 472® Tæng l­¬ng Bµ ®­îc lÜnh trong th¸ng 09/2005 lµ: 4.415.000 – 161 472 = 4252 528® Víi c¸c tr­êng hîp kh¸c th× tÝnh t­¬ng tù. Víi h×nh thøc tr¶ l­¬ng kho¸n: Víi c¸c bé phËn nh­ b¶o vÖ, t¹p vô, l¸i xe t¹i trô së C«ng ty vµ bé phËn b¶o vÖ, t¹p vô t¹i trô së c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn (76 phè Gi¶ng vâ-HN) th× ®­îc ¸p dông møc l­¬ng kho¸n. Sau ®©y lµ mét sè b¶ng møc l­¬ng kho¸n ®­îc ¸p dông: B¶ng sè 11: B¶ng thanh to¸n l­¬ng th¸ng 6 n¨m 2005 Phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ - Bé phËn h­ëng l­¬ng kho¸n t¹i 13 ngâ yªn thÕ TT Hä vµ tªn HS l­¬ng Møc kho¸n Ni Ci L¬ng th¸ng L¬ng phÐp, chÕ ®é kh¸c Tæng l¬ng Nép 6% BHXH, BHYT T¹m øng kú I Kú 2 ®­îc lÜnh Ni Thµnh tiÒn Sè tiÒn Ký nhËn 1 NguyÔn M¹nh Hïng 2.18 1,500,000 24 B 1,500,000 0 1,500,000 37,932 500,000 962,068 2 TrÇn ViÕt Ca 2.18 1,500,000 24 B 1,500,000 0 1,500,000 37,932 500,000 962,068 3 Lª Vò Trô 3.09 1,500,000 24 B 1,500,000 0 1,500,000 53,766 500,000 946,234 4 NguyÔn Thµnh Long 0.00 1,100,000 24 B 1,100,000 0 1,100,000 0 500,000 600,000 5 §µo V¨n Th¾ng 1.65 1,100,000 24 B 1,100,000 0 1,100,000 28,710 500,000 571,290 6 Céng 6,700,000 6,700,000 0 0 6,700,000 158,340 2,500,000 4,041,660 B¶ng sè 12: B¶ng thanh to¸n l­¬ng th¸ng 6 n¨m 2005 Phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ - Bé phËn h­ëng l­¬ng kho¸n t¹i 76 gi¶ng vâ TT Hä vµ tªn HS l­¬ng Ni Ci Møc kho¸n L¬ng phÐp, chÕ ®é kh¸c Tæng l¬ng Nép 6% BHXH, BHYT T¹m øng kú I Kú 2 ®­îc lÜnh Ni Sè tiÒn Ký nhËn 1 §µo Thµnh ChØnh 3.09 24 B 1,500,000 0 1,500,000 53,766 500,000 946,234 2 NguyÔn C«ng Hoan 1.65 24 B 1,100,000 0 1,100,000 28,710 500,000 571,290 3 T¹ V¨n HuÊn 1.65 24 B 1,100,000 0 1,100,000 28,710 500,000 571,290 4 §µo H»ng Nga 2.98 24 B 1,350,000 0 1,350,000 51,852 500,000 798,148 Céng 5,050,000 163,038 2,000,000 2,886,962 §èi víi b¶o vÖ møc l­¬ng kho¸n cã hai møc lµ 1.500.000® vµ 1.100.000® §èi víi l¸i xe møc l­¬ng kho¸n lµ 1.500.000® §èi víi t¹p vô møc l­¬ng kho¸n lµ 1.350.000® 2. C¸c kho¶n trÝch nép: Theo c¸ch tÝnh l­¬ng, BHXH, BHYT trÝch b»ng c¸ch khÊu trõ l­¬ng cña nh©n viªn v¨n phßng c«ng ty hay v¨n phßng xÝ nghiÖp 5% BHXH, 1% BHYT, th× còng ®­îc trÝch 15% BHXH, 2% BHYT, 2%KPC§ vµo chi phÝ cßn l¹i. Nh÷ng kho¶n trî cÊp thùc tÕ cho ng­êi lao ®éng t¹i doanh nghiÖp trong c¸c tr­êng hîp èm ®au, thai s¶n, ...(h­ëng l­¬ng BHXH) ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së hÖ sè l­¬ng cña hä, thêi gian nghØ (cã chøng tõ hîp lÖ) vµ tû lÖ trî cÊp BHXH. - Tr­êng hîp ng­êi lao ®éng nghØ èm th× ph¶i cã giÊy chøng nhËn nghØ èm h­ëng BHXH vµ mét sè giÊy tê liªn quan mang vÒ phßng Tæ chøc, phßng cã tr¸ch nhiÖm göi lªn c¬ quan BHXH ®Ó ®­îc h­ëng tiÒn BHXH trî cÊp VÝ dô :Tr­êng hîp ¤ng KhuÊt §×nh Thñy (tr­ëng phßng TC-L§ -TL) ¤ng bÞ bÖch ch¶y m¸u n·o, «ng ®­îc h­ëng tû lÖ % h­ëng BHXH lµ 75% ( l­¬ng th¸ng hÖ sè lµ 1 386 200 x 75% = 1 079 637®) giÊy chøng nhËn nghØ èm h­ëng BHXH QuyÓn sè:........... Sè: 060 Hä vµ tªn: KhuÊt §×nh Thñy Tuæi : 50 §¬n vÞ c«ng t¸c: C«ng ty §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn nhµ HN sè 22 Lý do nghØ viÖc: Ch¶y m¸u n·o Sè ngµy cho nghØ: 01 th¸ng (Tõ ngµy: 14/03/2005 ®Õn ngµy 13/04/2005) X¸c nhËn cña phô tr¸ch ®¬n vÞ Ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2005 Sè ngµy nghØ: 27 ngµy Y b¸c sÜ kcb (Ký ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu) (Ký ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu) PhÇn bhxh Sè sæ BHXH: Sè ngµy thùc nghØ ®­îc h­ëng BHXH:...... 27........................ ngµy Lòy kÕ ngµy nghØ cïng chÕ ®é:................................................ngµy L­¬ng th¸ng ®ãng BHXH:...........1 386 200...........................®ång L­¬ng b×nh qu©n ngµy:.............53 315....................................®ång Tû lÖ % h­ëng BHXH................75%.........................................% Sè tiÒn h­ëng BHXH..................1 079 637..............................®ång Ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2005 C¸n bé c¬ quan BHXH Phô tr¸ch BHXH cña ®¬n vÞ (Ký ghi râ hä tªn) (Ký ghi râ hä tªn) - Tr­êng hîp ng­êi lao ®éng ®­îc nghØ h­ëng BHXH nh­ chÕ ®é thai s¶n th× sau khi nghØ ®Î ng­êi lao ®éng lÊy chøng tõ vÒ göi phßng Tæ chøc Lao ®éng TiÒn l­¬ng C«ng ty. Phßng Tæ chøc cã tr¸ch nhiÖm göi vµ tËp hîp c¸c chøng tõ ®ã lªn c¬ quan BHXH. C¬ quan BHXH sÏ ra quyÕt ®Þnh trî cÊp BHXH khi sinh con hoÆc nu«i con s¬ sinh hîp ph¸p vµ chi tr¶ sè tiÒn ng­êi lao ®«ng ®­îc h­ëng theo chÕ ®é. VÝ dô tr­êng hîp bµ §Æng ThÞ Ngäc Anh. T¹i thêi ®iÓm Bµ §Æng ThÞ Ngäc Anh nghØ sinh con Bµ cã hÖ sè l­¬ng lµ 1.78 vµ møc l­¬ng tèi thiÓu t¹i thêi ®iÓm ®ã lµ 290 000 ®. Bµ ®­îc nghØ theo chÕ ®é lµ 4 th¸ng VËy sè tiÒn Bµ ®­îc h­ëng lµ bèn th¸ng l­¬ng c¬ b¶n vµ ®­îc trî cÊp 1 lÇn khi sinh con ®­îc 1 th¸ng l­¬ng. (1,78 x 290 000 x 4 + 1,78 x 290 000) B¶o hiÓm x· héi thµnh phè hµ néi B¶o hiÓm x· héi quËn hai bµ tr­ng ............................. Sè: 876/ Q§ - BHXH Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ................................... Hµ néi, ngµy 25 th¸ng 6 n¨m 2005 quyÕt ®Þnh VÒ viÖc trî cÊp BHXH khi sinh con hoÆc nu«i con nu«i s¬ sinh hîp ph¸p _____________________ Gi¸m ®èc b¶o hiÓm x· héi quËn hai bµ tr­ng C¨n cø §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 26 th¸ng 01 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ. C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 15/Q§ - TC – CB ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 1995 cña Tæng Gi¸m ®èc B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam vÒ viÖc thµnh lËp B¶o hiÓm x· héi Thµnh phè Hµ Néi. C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 01 Q§/TC – CB ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 1995 vÒ viÖc thµnh lËp B¶o hiÓm x· héi QuËn, huyÖn. C¨n cø hå s¬ h­ëng trî cÊp BHXH cña §Æng ThÞ Quúnh Anh. QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: Bµ §Æng ThÞ Ngäc Anh Sinh ngµy: 02 th¸ng 9 n¨m 1981 Sè sæ BHXH: 0105017618 Chøc danh, nghÒ nghiÖp : Nh©n viªn Møc l­¬ng ®ãng BHXH tr­íc khi nghØ: 516.200 ® N¬i lµm viÖc tr­íc khi nghØ: C«ng ty §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi sè 22 §­îc h­ëng trî cÊp khi sinh con hoÆc nu«i con s¬ sinh hîp ph¸p kÓ tõ ngµy: 25 th¸ng 02 n¨m 2005 Sè tiÒn trî cÊp : 516 200® x 04 th¸ng = 2 064 800 ® Trî cÊp mét lÇn khi sinh con: 516 200 ® x 01 th¸ng = 516 200® Céng: 2 581 000® Tæng sè tiÒn b»ng ch÷: Hai triÖu n¨m tr¨m t¸m m­¬i mèt ngh×n ®ång ch½n §iÒu 2: C¸c bé phËn chøc n¨ng, nghiÖp vô vµ bµ §Æng ThÞ Ngäc Anh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. B¶o hiÓm x· héi quËn hai bµ tr­ng Gi¸m ®èc PhiÕu thanh to¸n trî cÊp bhxh (NghØ thai s¶n) Hä vµ tªn: §Æng ThÞ Ngäc Anh Tuæi: 24 NghÒ nghiÖp, chøc vô: Cö nh©n kinh tÕ – Nh©n viªn §¬n vÞ c«ng t¸c: C«ng ty §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi sè 22 Hä vµ tªn con: NguyÔn Quang Th¸i (sinh con lÇn thø nhÊt) Ngµy, th¸ng, n¨m sinh: 25 th¸ng 10 n¨m 2004 TiÒn l­¬ng ®ãng BHXH cña th¸ng tr­íc khi nghØ: 516 200 Thêi gian nghØ: 04 th¸ng Trî cÊp: + Trî cÊp khi nghØ viÖc sinh con hoÆc nu«i con nu«i: 516 200® x 04 th¸ng = 2 064 800® + Trî cÊp 01 lÇn khi sinh con: 516 200® Trî cÊp khi nghØ viÖc ®i kh¸m thai, s¶y thai: Céng: 2 581 000® B»ng ch÷: Hai triÖu, n¨m tr¨m t¸m m­¬i mèt ngh×n ®ång Ghi chó: Ngµy 16 th¸ng 05 n¨m 2005 Ng­êi lÜnh tiÒn KÕ to¸n bch c«ng ®oµn Thñ tr­ëng Cuèi tõng qóy, c¬ quan BHXH sÏ lËp b¸o c¸o quyÕt tãan 3 chÕ ®é quyÕt to¸n trî cÊp BHXH ng¾n h¹n göi cho C«ng ty x¸c nhËn vÝ dô nh­: B¸o c¸o quyÕt to¸n 3 chÕ ®é trî cÊp bhxh ng¾n h¹n Qóy IV lÇn 2 n¨m 2005 Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi sè 22 M· ®¬n vÞ: 2055 Sè lao ®éng trong kú: 251 Qòy tiÒn l­¬ng trong kú: 487.736.500® Sè hiÖu tµi kho¶n: 211.10.000000.751 T¹i Ng©n hµng §T vµ PT HN Sè TT Néi dung chi trî cÊp BHXH Sè ngµy Sè l­ît ng­êi Sè tiÒn ®Ò nghÞ quyÕt to¸n C¬ quan BHXH duyÖt Ghi chó Trong kú Lòy kÕ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Trî cÊp èm ®au: - B¶n th©n èm - NghØ tr«ng con èm - KHH d©n sè 2 Trî cÊp thai s¶n - Kh¸m thai - S¶y thai - NghØ sinh con 08 th¸ng 02 4.129.600 4.129.600 -Trî cÊp 1 lÇn khi sinh 02 th¸ng 02 1.032.400 1.032.400 3 TC nghØ d­ìng søc, PHSK - NghØ tËp trung - NghØ t¹i nhµ Tæng céng 10 02 5.162.000® 5.162.000 Tû lÖ % chi 3 chÕ ®é so víi tæng qòy l­¬ng ®ãng BHXH trong kú: NhËn xÐt, kiÕn nghÞ:......................................................................................... Ngµy 1 th¸ng 8 n¨m 2006 Hµ néi, ngµy 16 th¸ng 5 n¨m 2006 C¬ quan BHXH §¬n vÞ sö dông lao ®éng pt kÕ to¸n gi¸m ®èc ptkÕ tãan ct c«ng ®oµn thñ tr­ëng C. H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty: 1.Tµi kho¶n sö dông: TK 111 – TiÒn mÆt TK 334 – Ph¶i tr¶ CNV TK 3382 – Kinh phÝ c«ng ®oµn TK 3383- B¶o hiÓm x· héi TK 3384 – B¶o hiÓm y tÕ TK 642- Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 2. NghiÖp vô h¹ch to¸n l­¬ng: KÕ to¸n c¸c xÝ nghiÖp, trung t©m trùc thuéc chØ tËp hîp chøng tõ, hµng th¸ng chuyÓn lªn phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n sÏ tËp hîp h¹ch to¸n chung cho toµn c«ng ty, m¶ng tiÒn l­¬ng còng vËy. T¹i khèi v¨n phßng C«ng ty: ViÖc tr¶ l­¬ng cho c¸n bé nh©n viªn khèi v¨n phßng C«ng ty ®­îc chia lµm hai kú: Kú l t¹m øng l­¬ng Kú II thanh to¸n nèt sè cßn l¹i. ë kú I kÕ to¸n kh«ng dïng qua tµi kho¶n trung gian TK141 nh­ trªn lý thuyÕt mµ ®Þnh kho¶n trùc tiÕp vµo TK334. Tµi kho¶n 141, kÕ to¸n chØ dïng cho viÖc t¹m øng c¸c chi phÝ dµnh cho khèi v¨n phßng. VÝ dô t×nh h×nh h¹ch to¸n l­¬ng th¸ng 6/2006 t¹i khèi v¨n phßng a. Kú I t¹m øng l­¬ng (ngµy 15/06/2006) Nî TK 3341: 48.200.000 ® Cã TK 111: 48.200.000 ® b. Kú II thanh to¸n nèt sè l­¬ng cßn l¹i bao gåm l­¬ng, c«ng t¸c phÝ, phô cÊp ®iÖn tho¹i vµ sè tiÒn ¨n ca (ngµy 30/06/2006) Nî TK 3341: 67.728.458 ® Cã TK 111: 67.728.458 ® c. Sè tiÒn BHXH, BHYT khÊu trõ vµo l­¬ng c¸n bé nh©n viªn khèi v¨n phßng Nî TK 3341 : 2.343.780 ® Cã TK 3383:` 1.953.150 ® Cã TK3384 : 390.630 ® d Ph©n bæ tiÒn l­¬ng th¸ng 9/2005 vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Nî TK 6421 : 115.928.458 ® Cã TK 3341 : 115.928.458 ® 2.2 §èi víi c¸c XÝ nghiÖp vµ Trung t©m trùc thuéc: Hµng th¸ng c¸c xÝ nghiÖp vµ trung t©m trùc thuéc göi B¶ng chÊm c«ng, B¶ng thanh to¸n l­¬ng cña bé phËn v¨n phßng xÝ nghiÖp vµ nh©n c«ng trùc tiÕp lªn phßng Tæ chøc vµ phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty. KÕ to¸n tæng hîp ®Þnh kho¶n cho bé phËn v¨n phßng c¸c xÝ nghiªp, nh©n c«ng trùc tiÕp toµn bé khèi xÝ nghiÖp vµ trung t©m. VÝ dô t×nh h×nh h¹ch to¸n t¹i Phßng ®èi víi XNXL sè 1 th¸ng 06/2005. a . KÕ to¸n ®Þnh kho¶n thanh to¸n tæng l­¬ng cho xÝ nghiÖp Nî TK 334 : 80.245.157 ® Cã TK 111 : 80.245.157 ® b. Sè tiÒn BHXH, BHYT khÊu trõ vµo l­¬ng : Nî TK 3341 : 543.780 ® Cã TK 3383:` 453.150 ® Cã TK3384 : 90.630 ® c. Ph©n bæ tiÒn l­¬ng cña xÝ nghiÖp th¸ng 6/2006 vµo chi phÝ qu¶n lý chung vµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. - §èi víi bé phËn v¨n phßng xÝ nghiÖp Nî TK 627 : 21.928.458 ® Cã TK 3341 : 21.928.458 ® - §èi víi bé phËn nh©n c«ng trùc tiÕp Nî TK 622 : 58.316.799 ® Cã TK3341 : 58.316.799 ® 3. NghiÖp vô h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng Kh¸c víi h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ®­îc phßng Tæ chøc tæng hîp cho toµn c«ng ty, sau ®ã göi sang phßng KÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n chung. VÝ dô t×nh h×nh h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i c«ng ty trong th¸ng 06/2005. a C¨n cø vµo sè liÖu phßng Tæ chøc tËp hîp, kÕ to¸n tÝnh trÝch c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§. - T¹i khèi v¨n phßng C«ng ty Nî TK 334: 2.343.780 ® Nî TK 642: 7.421.970 ® Cã 3382: 781.260 ® Cã 3383: 7.812.600® Cã 3384: 1.171.890® - T¹i khèi XÝ nghiÖp (vÝ dô t¹i xÝ nghiÖp x©y l¾p sè 1) Nî TK 334: 543.780® Nî TK 627: 1.721.921® Cã 3382: 181.260® Cã 3383: 1.812.600® Cã 3384: 271.890® b. C¨n cø vµo B¶ng thanh to¸n BHXH, c¸c giÊy èm bÖnh viÖn…. Trong th¸ng 6 cã hai ®ång chÝ nghØ theo chÕ ®é thai s¶n. BHXH trî cÊp 4 th¸ng l­¬ng c¬ b¶n vµ 1 th¸ng l­¬ng.Sè tiÒn trî cÊp BHXH ®­îc kÕ to¸n ®Þnh kho¶n. Nî TK 3383: 5.162.000 ® Cã TK3341: 5.162.000 ® c- Tæng c«ng ty b¸o nép sè tiÒn kinh phÝ c«ng ®oµn ph¶i nép (1%) lµ cuèi quý II/2005: Nî TK 3382: 5.231.284 ® Cã TK 112: 5.231.284 ® d. Tæng sè tiÒn BHXH,BHYT trong toµn c«ng ty ph¶i nép cho c¬ quan b¶o hiÓm quý II lµ: Nî TK 3383: 300.158.242 ® Nî TK 3384: 2.011.060.221® Cã TK 112: 2.311.218.463® Hµng th¸ng, kÕ to¸n C«ng ty, kÕ to¸n xÝ nghiÖp tËp hîp c¸c chøng tõ h¹ch to¸n thêi gian lao ®éng, kÕt qu¶ lao ®éng ë c¸c bé phËn nh©n viªn ®Ó tÝnh l­¬ng xong tr­íc hai ngµy cuèi th¸ng, lµm c¨n cø ®Ó tr¶ l­¬ng cho CBCNV vµo ngµy cuèi th¸ng. C«ng ty ¸p dông thèng nhÊt h×nh thøc ghi sæ nhËt ký chung v× vËy, c¸c chøng tõ h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng tr­íc tiªn lµ ®­îc ghi vµo c¸c sæ chi tiÕt vµ sæ nhËt ký chung cña ®¬n vÞ. Sæ chi tiÕt ®­îc më theo dâi tiÒn l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®¬n vÞ lµ sæ chi tiÕt TK 3341 - TiÒn l­¬ng. Ghi sæ c¸c nghiÖp vô h¹ch to¸n BHXH, BHYT, KPC§ t¹i kÕ to¸n c«ng ty: T­¬ng tù nh­ tr×nh tù ghi sæ tiÒn l­¬ng, c¸c nghiÖp vô h¹ch to¸n BHXH, BHYT, KPC§ sau khi ®­îc ®Þnh kho¶n kÕ to¸n sÏ ghi vµo sæ chi tiÕt c¸c TK 3382, TK3383, TK 3384 vµ c¸c sæ chi tiÕt cã liªn quan kh¸c nh­ sæ chi tiÕt TK 6421, TK 627, TK 622, TK 3388... vµ sæ nhËt ký chung cña c«ng ty. Sau ®ã, c¨n cø vµo sæ nhËt ký chung kÕ to¸n ghi sæ c¸i TK 3382, sæ c¸i TK 3383 vµ sæ c¸i TK 3384. Ch­¬ng III Mét sè NhËn xÐt & ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i c.ty cp ®T & pT nhµ hn 22 I. thùc tr¹ng vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch nhµ n­íc míi ®­îc ban hµnh: C¸c chÕ ®é vµ c¸c chÝnh s¸ch vÒ tiÒn l­¬ng lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc phøc t¹p bëi v× cø thay ®æi mét thêi gian l¹i thÊy kh«ng phï hîp. Ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP vÒ viÖc quy ®Þnh vÒ hÖ thèng b¶ng l­¬ng vµ chÕ ®é phô cÊp l­¬ng trong c«ng ty Nhµ n­íc. Ngay sau ®ã ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2005, Bé tr­ëng Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi NguyÔn ThÞ H»ng ®· ký ban hµnh 11 Th«ng t­ (tõ sè 01 - 11) bao gåm: C¸c Th«ng t­ h­íng dÉn xÕp l­¬ng cò sang l­¬ng míi cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong c¸c c«ng ty nhµ n­íc; thùc hiÖn phô cÊp tr¸ch nhiÖm, phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm, phô cÊp l­u ®éng theo NghÞ ®Þnh 205/2004/N§-CP; h­íng dÉn x©y ®Þnh møc lao ®éng tÝnh n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n vµ tiÒn l­¬ng b×nh qu©n; qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp trong c¸c c«ng ty nhµ n­íc; quy ®Þnh chÕ ®é tiÒn l­¬ng; tiÒn th­ëng, chÕ ®é tr¸ch nhiÖm ®èi víi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng VÒ quy ®Þnh xÕp chuyÓn l­¬ng míi: Theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ sè 01, 02/2005/TT-BL§TBXH, tæng gi¸m ®èc, gi¸m ®èc, phã tæng gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng ®ang xÕp l­¬ng theo h¹ng doanh nghiÖp th× chuyÓn xÕp nh­ sau: Tæng c«ng ty, C«ng ty ®ang xÕp h¹ng ®Æc biÖt th× chuyÓn bËc cò vµo bËc 1 míi, bËc 2 cò vµo bËc 2 míi theo Tæng c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt. Tæng c«ng ty ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 90/TTg ngµy 7/3/1994 cña Thñ t­ëng chÝnh phñ ®ang xÕp l­¬ng theo NghÞ ®Þnh sè 110/1997/N§-CP ngµy 18/11/1997 cña chÝnh phñ th× chuyÓn bËc 1 cò vµo bËc 1 míi , bËc 2 cò vµo bËc 2 míi theo h¹ng Tæng c«ng ty. §èi víi c«ng ty ®ang xÕp h¹ng I, h¹ng II, h¹ng III th× chuyÓn bËc 1 cò vµo bËc 1 míi, bËc 2 cò vµo bËc 2 míi theo h¹ng I, h¹ng II, h¹ng III. §èi víi viªn chøc chuyªn m«n nghiÖp vô vµ nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô, c¨n cø vµo ng¹ch, bËc l­¬ng hiÖn cÕp ®Ó chuyÓn ngang vµo ng¹ch, bËc l­¬ng míi. Thêi gian n©ng bËc l­¬ng lÇn sau tÝnh tõ ngµy ®­îc xÕp bËc l­¬ng cò. Riªng viªn chøc cã tr×nh ®é cao ®¼ng ®­îc tuyÓn dông míi vµo lµm c«ng viÖc ng¹ch c¸n sù, kkü thuËt viªn theo b¶ng l­¬ng míi. ®èi víi viªn chøc ®ang gi÷a chøc vô tr­ëng phßng, phã phßng vµ t­¬ng ®­¬ng th× chuyÓn xÕp l­¬ng theo b¶ng l­¬ng viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ ®­îc h­ëng phô cÊp gi÷ chøc vô tr­ëng phßng, phã phßng theo h¹ng c«ng ty. Chuyªn gia cao cÊp chØ ¸p dông ®èi víi nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, kü thuËt giái, quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò c«ng nghÖ hoÆc chuyªn m«n quan träng cña C«ng ty. ViÖc xÕp l­¬ng chuyªn gia cao cÊp do ®¹i diÖn chñ së h÷u quyÕt ®Þnh trªn c¬ së tiªu chuÈn do bé qu¶n lý ngµnh UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc T¦ ban hµnh, sau khi cã sù tho¶ thuËn cña Bé Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi. Phô cÊp tr¸ch nhiÖm ®­îc ph©n lµm 4 møc t­¬ng ®­¬ng c¸c hÖ sè 05 lµ 145 000, hÖ sè 03 lµ 87 000, hÖ sè 02 lµ 58 000 vµ hÖ sè 01 lµ 29 000 ®ång. Phô cÊp ®éc h¹i còng ®­îc ph©n thµnh 4 møc trong ®ã møc 01 lµ 29 000, møc 02 lµ 58 000, møc 03 lµ 87 000 vµ møc 04 lµ 116 000 ®ång. ¸p dông ®èi víi c«ng nh©n, nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt , kinh doanh lµm nghÒ, nh÷ng ng­êi ®ang h­ëng l­¬ng chøc vô hoÆc l­¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô, thõa hµnh phôc vô. Phô cÊp l­u ®éng cã 3 møc 174 000 ®ång, 116 000 ®ång vµ 58 000 ®ång ¸p dông cho ng­êi lµm trong c¸c tæ ®éi c«ng tr×nh thuéc c¸c c«ng ty nhµ n­íc. VÒ c«ng bè c«ng khai ®Þnh møc lao ®éng: X©y dùng ®Þnh møc lao ®éng , Th«ng t­ 06/2005/TT- BL§TBXH quy ®Þnh: c¨n cø vµo kü thuËt, quy tr×nh c«ng nghÖ tæ chøc lao ®éngvµ mÆt hµng s¶n xuÊt, kinh doanh, doanh nghiÖp lùa chän mét trong hai ph­¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp lµ "ph­¬ng ph¸p ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp cho ®¬n vÞ s¶n phÈm (hoÆc s¶n phÈm quy ®æi)" hoÆc " ph­¬ng ph¸p ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp theo ®Þnh biªn". Hµng n¨m, c«ng ty ph¶i ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn hÖ thèng møc lao ®éng ®Ó hoµn thiÖn n©ng cao chÊt l­îng. NÕu møc lao ®éng thùc tÕ thùc hiÖn thÊp h¬p 5% hoÆc cao h¬n 15% so víi møc ®­îc giao th× trong thêi h¹n 3 th¸ng, c«ng ty ph¶i xem xÐt, ®iÒu chØnh cho phï hîp. Khi x©y dùng, söa ®æi, bæ sung vµ ¸p dông thö hÖ thèng møc lao ®éng, c«ng ty ph¶i tham kh¶o ý kiÕn Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn c«ng ty vµ ph¶i c«ng gbè c«ng khai trong doanh nghiÖp. VÒ tr¸ch nhiÖm ®èi víi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, tæng gi¸m ®èc, gi¸m ®èc c«ng ty. Khi ®Ó x¶y ra c¸c tr­êng hîp sau ®©y nh­ng ch­a ®Õn møc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù th× bÞ xö lý vÒ tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng nh­ sau: Kh«ng ®¶m b¶o tiÒn l­¬ng vµ c¸c chÕ ®é kh¸c cho ng­êi lao ®éng trong c«ng ty, kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm vÒ tæ chøc, qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l­¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng hoÆc ®Ó x¶y ra sai ph¹m vÒ qu¶n lý vèn, qu¶n lý tµi s¶n, vÒ chÕ ®é kÕ to¸n, kiÓm to¸n vµ c¸c chÕ ®ä kh¸c do nhµ n­íc quy ®Þnh th× kh«ng ®­îc h­ëng hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm quü l­¬ng kÕ ho¹ch trong n¨m ®ã, kh«ng ®­îc th­ëng cuèi n¨m vµ kh«ng ®­îc h­ëng phÇn tiÒn th­ëng cña n¨m ®ã trong quü tiÒn th­ëng cña c¶ nhiÖm kú. QuyÕt ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ kh«ng hiÖu qu¶, kh«ng thu håi ®­îc vèn ®Çu t­, kh«ng tr¶ ®­îc nî, ®Ó c«ng ty lç , ®Ó mÊt vèn nhµ n­íc th× bÞ xö lý : KÐo dµi thêi gian n©ng bËc l­¬ng Ýt nhÊt 12 th¸ng (®èi víi tr­êng hîp cßn bËc l­¬ng ®Ó n©ng bËc), chØ ®­îc h­ëng quü tiÒn l­¬ng chÕ ®é tÝnh theo c«ng thøc quy ®Þnh, kh«ng ®­îc th­ëng cuèi n¨m vµ kh«ng ®­îc h­ëng quü tiÒn th­ëng cña c¶ nhiÖm kú. §Ó c«ng ty lç 2 n¨m liªn tiÕp hoÆc kh«ng ®¹t tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn 2 n¨m liªn tiÕp hoÆc lç l·i dan xen nhau, kh«ng khÆc phôc ®­îc nh­ng ch­a ®Õn møc bÞ miÔn nhiÖm, lç hoÆc gi¶m tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn nhµ n­íc ®Çu t­, th× bÞ xö lý: H¹ 1 bËc l­¬ng, chØ ®­îc h­ëng quü tiÒn l­¬ng chÕ ®é tÝnh theo c«ng thøc, kh«ng ®­îc th­ëng cuèi n¨m vµ kh«ng ®­îc h­ëng quü tiÒn th­ëng cña c¶ nhiÖm kú. Tõ ®Çu n¨m ®Õn nay, do cã sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng thÕ giíi nh­ gi¸ c¶ x¨ng dÇu t¨ng lªn ®ét biÕn ®· t¸c ®éng ®Õn gi¸ c¶ ®Çu vµo cña mét lo¹t c¸c mÆt hµng trong n­íc. Møc l­¬ng tèi thiÓu ®­îc ChÝnh phñ quy ®Þnh lµ 290 000 ®ång lµ kh«ng cßn ®¶m b¶o møc sèng tèi thiÓu cho ng­êi d©n. Do vËy dù ®Þnh ®Õn ngµy 01/10/2005 møc l­¬ng tèi thiÓu ®ã ®­îc t¨ng lªn lµ 350 000 ®ång. 1/ MÆt tÝch cùc: Møc l­¬ng tèi thiÓu t¨ng sÏ lµm tæng quü l­¬ng cña ng­êi lao ®éng ®­îc t¨ng lªn, do vËy ®· khuyÕt khÝch ng­êi lao ®éng h¨ng say thªm víi c«ng viÖc, t¹o thªm ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc vµ g¾n bã víi c«ng ty. Sau khi ChÝnh phñ ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh chÕ ®é tiÒn l­¬ng míi ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy míi ra ®êi nh­ng nh×n chung ®iÒu nµy ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh, gãp phÇn æn ®Þnh gi¸ c¶ l¹m ph¸t chØ t¨ng phÇn nhá. Th«ng qua QuyÕt ®Þnh sè 128- Q§/TW ngµy 14/12/2004 cña Ban bÝ th­ vÒ chÕ ®é tiÒn l­¬ng cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc c¬ quan §¶ng, MÆt trËn, §ßan thÓ; NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngµy 30/9/2004 cña Uû ban Th­êng vô quèc héi vÒ viÖc phª chuÈn b¶ng l­ëng chøc vô, b¶ng phô cÊp chøc vô ®èi víi c¸n bé, l·nh ®¹o Nhµ n­íc; b¶ng l­¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh toµ ¸n, kiÓm so¸t; NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña chÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l­¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc l­îng vò trang… tõng b­íc s¾p xÕp ®éi ngò c«ng chøc, viªn chøc vµo ®óng ng¹ch, bËc l­¬ng vµ ®­a viÖc qu¶n lý biªn chÕ, quü l­¬ng ®i vµo nÒ nÕp. HÖ thèng thang l­¬ng, b¶ng l­¬ng míi cã t¸c dông trong viÖc ph©n phèi thu nhËp cho ng­êi lao ®éng vµ viÖc xÕp l­¬ng míi t¹o ®iÒu kiÖn ®¸nh gi¸ l¹i tr×nh ®é, chÊt l­îng ®éi ngò lao ®éng, t¹o ®iÒu kiÖn tÝnh ®ñ h¬n chi phÝ tiÒn l­¬ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm hoÆc chi phÝ l­u th«ng, b¶o ®¶m viÖc chi nép b¶o hiÓm x· héi vµ b¶o hiÓm y tÕ thùc hiÖn thèng nhÊt vµ thuËn lîi h¬n. TiÒn l­¬ng vµ thu nhËp ®· trë thµnh ®éng lùc ®Ó c¸c doanh nghiÖp s¾p xÕp l¹i tæ chøc, ph¸t triÓn ngµnh nghÒ, t¨ng tr­ëng s¶n xuÊt, gi¶m chi phÝ, t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gãp phÇn qu¶n lý tèt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®· khai th¸c víi hiÖu suÊt cao m¸y mãc, thiÕt bÞ, tiÒn vèn, t¨ng lîi nhuËn vµ phÇn nép vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc, ®ång thêi t¨ng tiÒn l­¬ng, thu nhËp cho ng­íi lao ®éng còng nh­ chñ ®éng h¬n trong viÖc ký kÕt hîp ®ång vµ ph©n phèi tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng. ChÕ ®é tiÒn l­¬ng míi tuy nhiªn cho ®Õn nay mét sè néi dung chñ yÕu trong tiÕn tr×nh ®æi míi chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng ch­a ®­îc tu©n theo c¸c nguyªn t¾c vµ ®Þnh h­íng ®Æt ra. Lµm cho chÕ ®é tiÒn l­¬ng ®ang cã nh÷ng diÔn biÕn phøc t¹p, cã nhiÒu yÕu tè kh«ng hîp lý, kh«ng c«ng b»ng vµ ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc hiÖn nay. 2/ MÆt tiªu cùc: Møc l­¬ng tèi thiÓu ®­îc t¨ng lªn 60 000®/th¸ng b¾t ®Çu kÓ tõ ngµy 01/10/2005 ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn phÇn chi phÝ cña c«ng ty. Chi phÝ bÞ t¨ng lªn ®¸ng kÓ do doanh nghiÖp ph¶i trÝch nép 19% BHXH, BHYT, KPC§ cho ng­êi lao ®éng, tõ ®ã kÐo theo s¶n phÈm ®Çu ra cña c«ng ty buéc ph¶i t¨ng theo. Gi¸ c¶ s¶n phÈm ®Çu ra cña doanh nghiÖp t¨ng cã thÓ lµm ¶nh h­ëng ®Õn doanh thu cña c«ng ty so víi tr­íc. ChÕ ®é tiÒn l­¬ng míi theo NghÞ ®Þnh 25/CP cña ChÝnh phñ ®­îc thùc hiÖn tõ n¨m 1993 ®· ®em l¹i nhiÒu ­u ®iÓm kh«ng thÓ phñ nhËn. Th¸ng 12/2004 ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh 205/2004/N§- CP vµ cã hiÖu lùc b¾t ®Çu tõ th¸ng 01/2005. Tuy nhiªn ®Õn nay do gi¸ c¶ t¨ng, nhÊt lµ ë c¸c ®« thÞ lín ®· lµm cho tiÒn l­¬ng thùc tÕ gi¶m suèt ®¸ng kÓ. Bªn c¹nh ®ã qu¸ tr×nh ¸p dông chÕ ®é tiÒn l­¬ng míi vµo thùc tÕ còng ®· n¶y sinh mét sè vÊn ®Ò bÊt hîp lý kh«ng ®­îc ®iÓu chØnh hoÆc cã bæ sung, söa ®æi nh­ng kh«ng ®ång bé, mang tÝnh chÊp v¸ nªn lµm ph¸t sinh nh÷ng m©u thuÉn míi. Næi bËt lµ chi l­¬ng vµ cã tÝnh chÊt l­¬ng ®ang cã xu h­íng t¨ng nhanh vµ chiÕm tû träng ngµy cµng cao trong c¬ cÊu chi ng©n s¸ch nhµ n­íc. ChiÒu h­íng chi cho tiªu dïng t¨ng lªn, kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu tÝch luü vèn cho ph¸t triÓn, ®Çu t­ më réng vµo nÒn kinh tÕ. Do tiÒn l­¬ng gi¶m suèt trong suèt thêi gian võa qua vµ kh«ng ®­îc bï ®¾p kÞp thêi, thèng nhÊt vµ chÝnh thøc trong toµn x· héi nªn nhiÒu ®¬n vÞ tuú theo ®iÒu kiÖn lîi thÕ cña m×nh ®· t×m mäi c¸ch t¹o nguån thu ®Ó trî cÊp thªm cho c«ng nh©n viªn cña m×nh ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau. T×nh tr¹ng ai ng­êi nÊy lo thu nhËp cho m×nh, l­¬ng kh«ng ph¶i lµ nguån sèng chÝnh ®· t¹o ra nhiÒu bÊt hîp lý vÒ thu nhËp gi÷a c¸c bé, ngµnh. Ng­êi lao ®éng kh«ng tËn t©m víi c«ng viÖc ®­îc giao, kû luËt lao ®éng bÞ vi ph¹m, t×nh tr¹ng tho¸i ho¸, biÕn chÊt vµ tiªu cùc trong ®éi ngò c¸n bé trë thµnh quèc n¹n cña x· héi. Trong khu vùc hµnh chÝnh sù nghiÖp, chÕ ®é tiÒn l­¬ng míi khi ban hµnh do kh¶ n¨ng cña nÒn kinh tÕ vµ c©n ®èi ng©n s¸ch nªn møc l­¬ng tèi thiÓu ®­a ra thÊp, ®êi sèng c«ng nh©n viªn kh«ng ®­îc c¶i thiÖn. Trong khi ®ã, c¸c doanh nghiÖp liªn doanh vµ t­ nh©n l¹i ®­îc lîi thÕ, chñ ®éng ®iÒu chØnh møc l­¬ng tèi thiÓu ®Ó tÝnh tiÒn c«ng phï hîp víi gi¸ c¶ søc lao ®éng trªn thÞ tr­êng, do ®ã nã cã nhiÒu c¬ héi ®Ó c¹nh tranh víi doanh nghiÖp nhµ n­íc. Còng do t×nh tr¹ng nµy nªn mét thùc tÕ hiÖn nay nhiÒu c¸n bé, sinh viªn tèt nghiÖp ra tr­êng cã tr×nh ®é, cã n¨ng lùc vµ tay nghÒ cao t×m mäi c¸ch ®Ò xin vµo lµm viÖc ë nh÷ng n¬i cã thu nhËp cao nh­ khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh, liªn doanh, n­íc ngoµi… ®ã lµ t×nh tr¹ng ch¶y m¸y chÊt x¸m ®ang xÈy ra kh¸ phæ biÕn. NhiÒu doanh nghiÖp kh«ng cã hÖ thèng ®Þnh møc lao ®éng hoÆc cã nh­ng ®· l¹c hËu, kh«ng ®­îc bæ sung, söa ®æi vµ ®iÒu chØnh cho hîp lý dÉn ®Õn viÖc tuyÓn dông vµ sö dông lao ®éng cßn tuú tiÖn, chñ quan vµ kh«ng cã c¬ së ®Ó x©y dùng ®óng kÕ ho¹ch sö dông lao ®éng, ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng. TiÒn l­¬ng vµ thu nhËp gi÷a c¸c doanh nghiÖp cã sù chªnh lÖch kh¸ lín. NÕu so s¸nh mét ®ång tiÒn l­¬ng lµm ra bao nhiªu ®ång nép vµo ng©n s¸ch vµ lîi nhuËn, còng nh­ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh thùc sù cña c¸c doanh nghiÖp ®Ó xem xÐt th× sù chªnh lÖch ®ã cã phÇn hîp lý, tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp hiÖn nay cßn cã nhiÒu vÊn ®Ò ch­a ®­îc hîp lý, kh«ng hoµn toµn tr¶ theo søc lao ®éng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, kh«ng ®¶m b¶o c«ng b»ng vµ x· héi khã chÊp nhËn. VÒ chÕ ®é BHXH cßn nhiÒu chñ doanh nghiÖp trong vµ ngoµi quèc doanh cè tÝnh lÈn tr¸nh hoÆc khai gian sè lao ®éng dµi h¹n thµnh hîp ®ång thêi vô hoÆc ho¹t ®éng ng¾n h¹n ®Ó tr¸nh nép BHXH do ®ã c«ng nh©n viªn kh«ng ®­îc thanh to¸n chÕ ®é. C«ng t¸c BHXH ®Õn víi c¸c tæ chøc doanh nghiÖp vµ lao ®éng ngoµi quèc doanh vÉn cßn cã nhiÒu khã kh¨n trë ng¹i, ph©n tÝch n¾m b¾t bÒ s©u, c«ng t¸c tuyªn truyÒn ®i vµo c¬ së cßn yÕu, ch­a thÓ hiÖn râ mét ph­¬ng ph¸p c«ng t¸c cã hiÖu lùc. Nhµ n­íc chØ qu¶n lý ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng thùc hiÖn. Nh­ng thùc tÕ c¸c bé, ngµnh, ®i¹ ph­¬ng ®ang bu«ng láng qu¶n lý, ®Ó cho c¸c doanh nghiÖp tù x©y dùng vµ x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng kh«ng theo c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc, viÖc kiÓm so¸t thiÕu chÆt chÏ vµ tõ ®ã t¹o cho doanh nghiÖp cã tiÒn l­¬ng cao ch­a hîp lý. NhiÒu doanh nghiÖp kh«ng ®¨ng ký ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng nh­ng còng ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt to¸n. Cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng bÊt hîp lý vÒ tiÒn l­¬ng, thu nhËp hiÖn nay vµ nã bao gåm mét sè nguyªn nh©n chÝnh sau: - Do hÖ thèng chÕ ®é tiÒn l­¬ng trong khu vùc s¶n xuÊt kinh doanh ¸p dông, còng nh­ khu vùc hµnh chÝnh sù nghiÖp kh«ng ®­îc ®iÒu chØnh kÞp thêi, nªn khi gi¸ sinh ho¹t t¨ng vµ gi¸ tiÒn c«ng lao ®éng trªn thÞ tr­êng biÕn ®éng, tiÒn l­¬ng tèi thiÓu kh«ng ®­îc ®iÒu chØnh t­¬ng xøng lµm cho chi phÝ tiÒn l­¬ng h¹ch to¸n trong gi¸ thµnh hoÆc chi phÝ l­u th«ng kh«ng ph¶n ¸nh ®óng gi¸ trÞ søc lao ®éng, trong khi chi phÝ kh¸c nh­ vËt t­, nguyªn vËt liÖu l¹i lµ yÕu tè ®éng vµ th­êng xuyªn ®­îc ®iÒu chØnh theo gi¸ thÞ tr­êng. - T­¬ng quan gi÷a c¸c møc l­¬ng víi n¨ng suÊt sao ®éng th«ng qua ®Þnh møc lao ®éng trong hÖ thèng chÕ ®é tiÒn l­¬ng ngay tõ ®Çu quy ®Þnh ®· kh«ng hîp lý. TiÒn l­¬ng kh«ng t­¬ng xøng víi gi¸ trÞ søc lao ®éng, ®Ó cã ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp b¶o ®¶m t­¬ng quan víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, liªn doanh, còng nh­ b¶o ®¶m t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng nh»m æn ®Þnh, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi c¸ch h¹ ®Þnh møc, khai t¨ng lao ®éng kÕ ho¹ch, t¨ng cÊp bËc c«ng viÖc vµ tÝnh thªm, tÝnh trïng nhiÒu yÕu tè ngoµi quy ®Þnh cña nhµ n­íc. Râ rµng c¬ chÕ tiÒn l­¬ng, ®Æc biÖt lµ møc l­¬ng tèi thiÓu ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ qóa thÊp, kh«ng phï hîp, do ®ã buéc c¸c doanh nghiÖp, nhÊt lµ doanh nghiÖp lµm ¨n cã l·i cè g¾ng t×m c¸ch che lÊp cµng nhiÒu cµng tèt. - C¬ chÕ qu¶n lý tiÒn l­¬ng th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh vµ giao ®¬n gi¸ tuy ®· ®­îc thùc hiªn nh­ng ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n cßn s¬ hë, thiÕu chÆt chÏ vµ giao trªn c¸c chØ tiªu kh«ng qu¶n lý ®­îc ®Ó tiÒn l­¬ng thùc hiÖn cña doanh nghiÖp v­ît nhiÒu lÇn so víi kÕ ho¹ch. Mét trong c¸c yÕu tè quan träng ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng lµ ®Þnh møc lao ®éng l¹i th¶ næi ®Ó c¸c ®¬n vÞ ®iÒu chØnh mét c¸ch tuú tiÒn. Do ®ã, mÆt hµng ®¬n gi¸ chªnh lÖch, kh«ng hîp lý gi÷a c¸c vïng, c¸c ngµnh vµ c¸c doanh nghiÖp. - Qu¸ tr×nh qu¶n lý nhµ n­íc vÒ lao ®éng, tiÒn l­¬ng bÞ bu«ng láng do bé phËn chuyªn tr¸ch lµm c«ng t¸c lao ®éng - tiÒn l­¬ng ë c¸c bé, nghµnh, ®Þa ph­¬ng vµ doanh nghiÖp nhµ n­íc tõ n¨m 1997 bÞ s¸t nhËp vµo bé phËn tæ chøc c¸n bé vµ bÞ teo dÇn võa thiÕu vÒ sè l­îng, võa thiÕu vÒ chÊt l­îng nªn nã kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng. II. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng ty: C«ng ty CP §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi 22 lµ C«ng ty con cña Tæng C«ng ty §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi vµ c¸c ho¹t ®éng ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc Tæng C«ng ty gi¸m s¸t mét c¸ch chÆt chÏ. HÖ thèng m¸y vi tÝnh phßng kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc nèi m¹ng víi hÖ thèng m¸y vi tÝnh cña Tæng C«ng ty, ®ång thêi c¸c mÉu sæ s¸ch kÕ to¸n, c¸c ch­¬ng tr×nh, c«ng thøc tÝnh to¸n nãi chung vµ tÝnh l­¬ng nãi riªng còng do mét ®éi ngò c¸n bé chuyªn tr¸ch trªn Tæng C«ng ty xuèng ®¬n vÞ cµi ®Æt vµo m¸y, h­íng dÉn c¸ch lµm. Cã thÓ nãi, ®ã lµ mét thuËn lîi lín cho c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty v× c¸c mÉu sæ s¸ch, tr×nh tù ghi sæ, c¸c ®Þnh kho¶n. C«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty ®· ®­îc Tæng C«ng ty kiÓm tra phª duyÖt vµ hoµn toµn phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Bªn c¹nh ®ã, ®éi ngò nh©n viªn lµm kÕ to¸n cña C«ng ty lµ nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n, cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc nªn viÖc vËn dông c¸c h­íng dÉn cña Tæng C«ng ty trong c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn rÊt tèt. Trong c«ng t¸c h¹ch to¸n TiÒn l­¬ng vµ B¶o hiÓm (c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng), C«ng ty ®· thùc hiÖn nghiªm tóc víi quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n vÒ hÖ thèng chøng tõ, sæ s¸ch vÒ TiÒn l­¬ng. ViÖc ghi sæ ®­îc kÕ to¸n tiÕn hµnh thùc hiÖn theo ®óng tr×nh tù quy ®Þnh. ViÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng cã thÓ nãi lµ ®· thèng nhÊt víi kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ë c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong Tæng C«ng ty. H×nh thøc ghi sæ nhËt ký chung ¸p dông ë C«ng ty rÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ vµ ®Æc biÖt rÊt thuËn tiÖn trong viÖc kÕ to¸n TiÒn l­¬ng vµ B¶o hiÓm (Cã Ýt nghiÖp vô ph¸t sinh, c¸c nghiÖp vô h¹ch to¸n l­¬ng ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu, dÔ ph©n bè). H×nh thøc tr¶ l­¬ng cña C«ng ty rÊt ®¸ng chó ý. Nã thÓ hiÖn kh¶ n¨ng ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, øng dông lý thuyÕt vµo thùc tiÔn kÕ to¸n TiÒn l­¬ng cña ®¬n vÞ mét c¸ch khoa häc, hîp lý. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng thêi gian theo s¶n phÈm (nh­ ®· tr×nh bµy) ®Ó tÝnh l­¬ng cho nh©n viªn qu¶n lý lµ rÊt tèt. Tr¶ l­¬ng theo h×nh thøc kÕt hîp gi÷a tr¶ l­¬ng theo thêi gian vµ tr¶ l­¬ng kho¸n ph¶n ¸nh chÝnh x¸c hiÖu qu¶ c«ng viÖc, tÝnh ®óng gi¸ trÞ søc lao ®éng cña c¸c nh©n viªn ë c¸c bé phËn v¨n phßng C«ng ty rÊt phï hîp, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc cã tr¸ch nhiÖm ®¸p øng lßng tin cña c¸n bé l·nh ®¹o. KÕ to¸n tÝnh TiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c ®¶m b¶o lîi Ých cho nh©n viªn cña C«ng ty, gióp hä yªn t©m lµm viÖc, g¾n bã víi c«ng viÖc. VÒ h¹ch to¸n BHXH, BHYT, KPC§ còng ®­îc C«ng ty quan t©m mét c¸ch thÝch ®¸ng, cô thÓ lµ C«ng ty lu«n hoµn thµnh nép c¸c quü nµy ®ñ, ®óng thêi h¹n. §iÒu nµy thÓ hiÖn tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao cña C«ng ty ®èi víi c¸c quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng. Tuy nhiªn, bªn c¹nh c¸c mÆt tÝch cùc trong c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n TiÒn l­¬ng nãi riªng, C«ng ty cßn mét sè tån t¹i cÇn gi¶i quyÕt. IIi. Mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng ty: Nh­ ®· nªu trªn, phÇn mÒm kÕ to¸n t¹i C«ng ty ®­îc Tæng C«ng ty chuÈn ho¸ vµ cµi ®Æt vµo ch­¬ng tr×nh thùc hiÖn kÕ to¸n cña C«ng ty. §ã lµ mét thuËn lîi lín cho C«ng ty nh­ng mÆt kh¸c nã còng t¸c ®éng xÊu ®Õn viÖc tæ chøc h¹ch to¸n cña C«ng ty. §ã lµ viÖc lµm kÕ to¸n theo ch­¬ng tr×nh cña Tæng C«ng ty khiÕn cho bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty trë lªn thô ®éng, kÐm linh ho¹t trong viÖc xö lý c¸c c«ng viÖc bÊt th­êng hay c¸c vÊn ®Ò mµ Tæng C«ng ty bá qua trong phÇn h­íng dÉn thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. Sau khi nghiªn cøu c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty t«i xin nªu ra mét sè khuyÕt ®iÓm vµ c¸ch söa ®æi mµ C«ng ty nªn kh¾c phôc nh­ sau: Thø nhÊt: ®Çu tiªn, trong chøng tõ ban ®Çu h¹ch to¸n sö dông thêi gian lµ b¶ng chÊm c«ng cña C«ng ty, viÖc ghi chÐp kh«ng ®­îc râ rµng, thèng nhÊt. ViÖc theo dâi thêi gian lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng ®Ó chÊm kh«ng cã mÆt “O”, hay nghØ cã phÐp “P” kh«ng hoµn theo giÊy nghØ phÐp theo quy ®Þnh. ChØ cÇn ng­êi nghØ cã b¸o miÖng tr­íc cho ng­êi chÊm c«ng th× coi nh­ ngµy nghØ ®ã cña hä lµ cã phÐp vµ ®­îc tÝnh l­¬ng theo 100% LCB.Thªm vµo ®ã, C«ng ty còng kh«ng cã quy ®Þnh sè ngµy nghØ phÐp tèi ®a ®­îc h­ëng l­¬ng. §©y lµ mét s¬ hë rÊt lín cña l·nh ®¹o C«ng ty, vµ kÕ to¸n l­¬ng vèn rÊt biÕt ®iÒu nµy nh­ng kh«ng hÒ cã gãp ý víi phßng tæ chøc hµnh chÝnh - n¬i theo dâi chÊm c«ng, lµ mét theo sai sãt kh«ng ®¸ng cã vµ còng kh«ng nªn tiÕp tôc ®Ó t×nh tr¹ng nµy tån t¹i, t¸i diÔn. Nã sÏ g©y ra nh÷ng ¶nh h­ëng tiªu cùc ®Õn kû luËt cña C«ng ty. Thø hai: B¶ng chÊm c«ng mµ phßng Tæ chøc nhËn tõ c¸c phßng ban cuèi th¸ng t¹i khèi v¨n phßng c«ng ty ch­a thèng nhÊt ®èi víi c¸c xÝ nghiÖp vµ trung t©m trùc thuéc, khèi v¨n phßng c«ng ty cã mÉu riªng, khèi c¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c trung t©m trùc thuéc l¹i dïng mét mÉu kh¸c. §iÒu nµy lµm khã cho viÖc tÝnh to¸n c¸c chÕ ®é nh­ nghØ phÐp, nghØ èm hay nghØ thai s¶n cho ng­êi lao ®éng, lµm phøc t¹p ho¸ trong viÖc tÝnh to¸n c¸c chÕ ®é ®ã cho ng­êi lao ®éng cã khi l¹i tÝnh to¸n sai lµm ¶nh h­ëng ®Õn quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng. §Ó chÊm døt t×nh tr¹ng nµy, lµm gän nhÑ h¬n cho c«ng t¸c h¹ch to¸n l­¬ng, t«i xin ®­a ra ®©y mét gi¶i ph¸p cô thÓ nh­ sau: KÕ to¸n l­¬ng cña C«ng ty thay v× sö dông mÉu biÓu B¶ng chÊm c«ng nh­ hiÖn nay sÏ sö dông mÉu biÓu B¶ng chÊm míi cho toµn khèi v¨n phßng c«ng ty còng nh­ cho khèi c¸c xÝ nghiÖp. B¶ng chÊm c«ng míi ph¶i theo ®óng b¶ng chuÈn míi. KÕ to¸n l­¬ng C«ng ty còng cÇn quy ®Þnh b¾t buéc, c¸c b¶ng chÊm c«ng tr­íc khi göi lªn phßng kÕ to¸n ph¶i ®­îc tÝnh to¸n, ghi chÐp sè liÖu vµo c¸c cét “ Qui ®æi” theo ®óng qui ®Þnh, nÕu sai sãt trong tÝnh to¸n phÇn nµy, ng­êi chÊm c«ng vµ ng­êi cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra b¶ng chÊm c«ng t¹i phßng Tæ chøc ph¶i hoµn chØnh tr¸ch nhiÖm. Cã nh­ vËy, viÖc thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c qui ®Þnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n míi ®­îc nh©n viªn c«ng ty tiÕp thu vµ chÊp hµnh. Thø ba: HiÖn t¹i, ë c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt c¸c ®éi s¶n xuÊt ®ang sö dông b¶ng chÊm c«ng dµnh riªng cho nh©n c«ng trùc tiÕp theo t«i thÊy lµ qu¸ ®¬n gi¶n, kh«ng cã c¸c cét quy ®æi, ®«i khi ng­êi chÊm c«ng chØ chÊm khèng ®Ó hîp lý ho¸ chøng tõ chø kh«ng chÊm ®óng cho nh©n c«ng. §iÒu nµy g©y thiÖt thßi cho c¸c nh©n c«ng. ViÖc ghi chÐp thêi gian lµm thªm cña ng­êi lao ®éng nh­ hiÖn giê kh«ng theo dâi ®­îc chÝnh x¸c sè giê c«ng lao ®éng thªm cña nh©n viªn do nhÈm giê lµm theo trÝ nhí råi gép l¹i ghi c«ng àdÔ bÞ thiÕu hoÆc thõa giê c«ng) g©y nªn sù thiÕu c«ng b»ng trong viÖc tÝnh l­¬ng. Theo t«i, cã thÓ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy mét c¸ch ®¬n gi¶n lµ kÕ to¸n c«ng ty x©y dùng nªn cã mÉu b¶ng chÊm c«ng lµm thªm hiÖn t¹i vµ ¸p dông thèng nhÊt cho toµn c«ng ty( ë c¸c bé phËn tÝnh l­ong). Thø bèn: Møc l­¬ng kho¸n t¹i c«ng ty vÉn cßn mét sè tranh chÊp cña bé phËn ng­êi lao ®éng h­ëng l­¬ng kho¸n v× tr­íc kia hä ®ang ®­îc h­ëng møc l­¬ng hÖ sè, sau khi cã quyÕt ®Þnh t¹i c¸c bé phËn b¶o vÖ, l¸i xe, t¹p vô chØ h­ëng møc l­¬ng kho¸n. Møc l­¬ng kho¸n nµy thÊp h¬n h¼n so víi møc l­¬ng hÖ sè hä ®­îc h­ëng tr­íc ®©y. §iÒu nµy lµm g©y trach c·i t¹i mét sè ng­êi lao ®éng do vËy mµ ®· lµm ¶nh h­ëng ®Õn c«ng viÖc cña mét bé phËn nµy. C«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt nghiªn cøu l¹i møc l­¬ng kho¸n ®ã cÇn thiÕt ph¶I cao h¬n hoÆc tèi thiÓu ph¶i b»ng møc l­¬ng hÖ sè sè tr­íc kia hä ®­îc h­ëng. Thø n¨m: t¹i C«ng ty, sè ng­êi kh«ng tham gia nép B¶o hiÓm kh¸ nhiÒu vµ lÉn trong c¸c nh©n viªn nép B¶o hiÓm trªn b¶ng thanh to¸n l­¬ng. V× vËy nªn ch¨ng kÕ to¸n C«ng ty tiÕn hµnh t¸ch hai lo¹i nh©n viªn: + Nép B¶o hiÓm + Kh«ng nép B¶o hiÓm §Ó tÝnh l­¬ng riªng vµ khÊu trõ hay kh«ng khÊu trõ B¶o hiÓm vµo l­¬ng mét c¸ch ®ång lo¹t. Lµm nh­ vËy, dßng tæng céng cuèi mçi b¶ng thanh to¸n l­¬ng sÏ thÓ hiÖn ®­îc râ ®­îc: Thø s¸u - Trong ®iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm y tÕ th× møc trÝch quü BHXH, BHYT ph¶i trÝch theo “tiÒn l­¬ng cÊp bËc, chøc vô trong hîp ®ång lao ®éng vµ c¸c kho¶n phô cÊp khu vùc, ®¾t ®á, chøcvô, th©m niªn”. Nh­ vËy, nÕu theo ®óng quy ®Þnh th× t¹i C«ng ty BHXH, BHYT ph¶i ®­îc tÝnh theo sè tiÒn sau: Tæng tiÒn lµm c¨n cø ®Ó trÝch quü BHXH, BHYT = Møc tiÒn th¸ng c¬ b¶n + Phô cÊp l­u ®éng + Phô cÊp tr¸ch nhiÖm (nÕu cã) HiÖn t¹i C«ng ty míi chØ trÝch B¶o hiÓm trªn møc l­¬ng c¬ b¶n cña nh©n viªn, nh­ vËy lµ møc BHXH, BHYT ®¬n vÞ trÝch tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vÉn cßn Ýt h¬n so víi quy ®Þnh. §¬n vÞ ch­a lµm trßn tr¸ch nhiÖm ®èi víi quyÒn lîi cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. §©y lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng mµ C«ng ty cÇn ph¶i l­u t©m ®Ó ®iÒu chØnh kÞp thêi, vµo chuyÖn nµy, g©y t©m lý kh«ng tèt cho ng­êi lao ®éng ®èi víi C«ng ty. kÕt luËn Qu¸ tr×nh häc tËp trªn ghÕ nhµ tr­êng vµ thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ PhÇn §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi 22, em nhËn thøc ®­îc r»ng lý thuyÕt ph¶i g¾n liÒn víi thùc tÕ. Ph¶i biÕt vËn dông linh ho¹t nh÷ng kiÕn thøc ®· häc cho phï hîp víi thùc tÕ vµ qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ lµ hÕt søc quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc. ChÝnh v× vËy trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp viÖc quan s¸t, kÕt hîp c¸c sè liÖu thùc tÕ còng nh­ viÖc ¸p dông lý thuyÕt víi thùc hµnh ®· gióp em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp cña m×nh, vµ h¬n n÷a phÇn nµo cho em thÊy ®­îc b¶n chÊt còng nh­ qu¸ tr×nh h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng trong C«ng ty, thÊy ®­îc vai trß, t¸c dông kh«ng nhá cña viÖc tæ chøc ho¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ®èi víi ng­êi lao ®éng còng nh­ ®èi víi toµn C«ng ty. Cã thÓ nãi trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, c¸c C«ng ty ph¶i tù chñ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, ph¶i tù h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi phÝ mét c¸ch chÝnh x¸c. Trong c¸c kho¶n chi phÝ th× chi phÝ tiÒn l­¬ng chiÕm mét tû träng kh«ng nhá trong tæng chi phÝ. Do ®ã viÖc qu¶n lý tiÒn l­¬ng phï hîp víi ®Æc ®iÓm t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty sÏ gãp phÇn lµm gi¶m c¸c kho¶n chi phÝ chung cña toµn C«ng ty. §ång thêi viÖc x©y dùng qu¶n lý quü l­¬ng còng nh­ viÖc h¹ch to¸n ph©n bæ c¸c kho¶n trÝch tr­íc mét c¸ch chÝnh x¸c phï hîp sÏ ph¸t huy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o, n©ng cao tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ lµ ®ßn bÈy kinh tÕ quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Do ®iÒu kiÖn thêi gian vµ kiÕn thøc thùc tÕ vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng cßn ch­a s©u, kinh nghiÖm viÕt chuyªn ®Ò cßn h¹n chÕ nªn khã tr¸ch khái nh÷ng thiÕu sãt nh­ ch­a thÓ ®Ò cËp ®­îc hÕt mäi gãc c¹nh vÒ m¶ng tiÒn l­¬ng, c¸ch h¹ch to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n./ Qua bµi viÕt nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o h­íng dÉn TS - Ph¹m Quang ®· h­íng dÉn chØ b¶o tËn t×nh cho em trong qu¸ tr×nh viÕt bµi chuyªn ®Ò nµy. Em còng xin c¶m ¬n ban l·nh ®¹o C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi 22, c¸c anh, chÞ t¹i phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n vµ phßng Tæ chøc Lao ®éng TiÒn l­¬ng c«ng ty ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì, cung cÊp sè liÖu cho bµi viÕt nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22.DOC
Luận văn liên quan