Đề tài Kết quả triển khai chương trình sản xuất sạch hơn tại nhà máy xuân lập - Dự án p2111

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI 1.1. Lịch sử hình thành Tổng Công ty Cao su Đồng Nai Công ty cao su Đồng Nai được thành lập vào ngày 2/6/1975là đơn vị thực thuộc tập đoàn Cao su Việt Nam, trụ sở chính đặt tại xã Xuân Lập-Thị xã Long Khánh-Tỉnh Đồng Nai được thành lập ngày 02/06/1975. Trên cơ sở tiếp quản 12 đồn điền có diện tích 21.054ha vườn cây và 04 nhà máy sơ chế của các công ty Pháp để lại với sản lượng 10.500 tấn vào năm 1975, sau 10 năm (1975-1985) đã nâng lên 17 nông trường diện tích lên đến 55.754 ha, sản lượng khai thác chiếm 50% tổng sản lượng cao su Việt Nam. Năm 1994, công ty cao su Đồng Nai tách 04 nông trường với diện tích 13.559ha cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để thành lập Công ty cao su Bà Rịa. Đến nay công ty cao su Đồng Nai được Chính phủ cho phép lên Tổng công ty cao su Đồng Nai, với cơ cấu tổ chức gồm: 30 đơn vị thành viên, trong đó có 13 nông trường, 03 xí nghiệp, 06 công ty cổ phần và 9 phòng, ban, bệnh viện, khu văn hoá .với diện tích vườn cây: 35.000 ha và trên 15.000 lao động, trong đó có 05 nhà máy chế biến. Năm 2008 tổng sản lượng khai thác là 50.000 tấn mủ các loại đã qui khô. Nhiệm vụ của tổng công ty: là trồng mới, khai thác, chế biến và xuất khẩu cao su. Bên cạnh còn thực hiện xây lắp, sửa chữa chế tạo thiết bị, đầu tư cơ sở hạ tầng các cụm dân cư, khu công nghiệp, một trong những nghành công nghiệp có đóng góp quan trọng cho kinh tế Tổng công ty cao su Đồng Nai nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung là công nghiệp chế biến mủ cau su. Do tính chất đặc thù của sản phẩm cùng với sự hạn chế về công nghệ, việc chế biến cao su đang có những tác động nhất định đến môi trường.

doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2588 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kết quả triển khai chương trình sản xuất sạch hơn tại nhà máy xuân lập - Dự án p2111, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN VỀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ MÔI TRƯỜNG CHƯƠNG TRÌNH SEMLA ĐỒNG NAI ___________________________________________ BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT SẠCH HƠN TẠI NHÀ MÁY XUÂN LẬP - DỰ ÁN P2111 Xí nghiệp Chế biến Cao su Đồng Nai Đồng Nai, tháng 9 năm 2009 GIẢI THÍCH TỪ NGỮ NH3: Amoniac H2SO4: Axit Sunfuric DAHP: Diamin Phosphat DRC: Dry Rubber Content TSC: Total Solid Content TMTD: Tetra Metyl Thiuram Disulfedi EDTA: Ethylene Diamine Tetra Acetic ZnO: Kẽm Oxit VFA: Volity Fatty Acid LA: Low amoniac HA: Higl amoniac SVR: Standing VN Rubber CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI 1.1. Lịch sử hình thành Tổng Công ty Cao su Đồng Nai Công ty cao su Đồng Nai được thành lập vào ngày 2/6/1975là đơn vị thực thuộc tập đoàn Cao su Việt Nam, trụ sở chính đặt tại xã Xuân Lập-Thị xã Long Khánh-Tỉnh Đồng Nai được thành lập ngày 02/06/1975. Trên cơ sở tiếp quản 12 đồn điền có diện tích 21.054ha vườn cây và 04 nhà máy sơ chế của các công ty Pháp để lại với sản lượng 10.500 tấn vào năm 1975, sau 10 năm (1975-1985) đã nâng lên 17 nông trường diện tích lên đến 55.754 ha, sản lượng khai thác chiếm 50% tổng sản lượng cao su Việt Nam. Năm 1994, công ty cao su Đồng Nai tách 04 nông trường với diện tích 13.559ha cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để thành lập Công ty cao su Bà Rịa. Đến nay công ty cao su Đồng Nai được Chính phủ cho phép lên Tổng công ty cao su Đồng Nai, với cơ cấu tổ chức gồm: 30 đơn vị thành viên, trong đó có 13 nông trường, 03 xí nghiệp, 06 công ty cổ phần và 9 phòng, ban, bệnh viện, khu văn hoá...với diện tích vườn cây: 35.000 ha và trên 15.000 lao động, trong đó có 05 nhà máy chế biến. Năm 2008 tổng sản lượng khai thác là 50.000 tấn mủ các loại đã qui khô. Nhiệm vụ của tổng công ty: là trồng mới, khai thác, chế biến và xuất khẩu cao su. Bên cạnh còn thực hiện xây lắp, sửa chữa chế tạo thiết bị, đầu tư cơ sở hạ tầng các cụm dân cư, khu công nghiệp, một trong những nghành công nghiệp có đóng góp quan trọng cho kinh tế Tổng công ty cao su Đồng Nai nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung là công nghiệp chế biến mủ cau su. Do tính chất đặc thù của sản phẩm cùng với sự hạn chế về công nghệ, việc chế biến cao su đang có những tác động nhất định đến môi trường. 1.2. Các nhà máy chế biến của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai Hiện nay tổng công ty có 05 nhà máy chế biến mủ cao su nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với công nghệ đa dạng gồm có sản xuất mủ kem (Latex), mủ cốm từ nguyên liệu mủ nước, mủ cốm từ nguyên liệu mủ tạp với các nhà máy sau: 1.2.1. Nhà máy chế biến cao Xuân Lập: nằm trên địa bàn xã Xuân Lập-Thị xã Long Khánh, chuyên sản xuất mủ kem và cốm từ nguyên liệu mủ tạp, có công suất 11.000 tấn/năm. 1.2.2. Nhà máy chế biến cao An Lộc: nằm trên địa bàn xã Xuân Lập-Thị xã Long Khánh, chuyên sản xuất mủ cốm từ nguyên liệu mủ nước, có công suất 9.000 tấn /năm. 1.2.3. Nhà máy chế biến cao Cổ phần hàng Gòn: nằm trên địa bàn xã Xuân Thanh-Thị xã Long Khánh, chuyên sản xuất mủ cốm từ nguyên liệu mủ nước, có công suất 7.000 tấn /năm. 1.2.4. Nhà máy chế biến cao Cẩm Mỹ: nằm trên địa bàn xã Xuân Mỹ-Huyện Cẩm Mỹ, chuyên sản xuất mủ cốm từ nguyên liệu mủ nước, có công suất 9.000 tấn /năm. 1.2.5.Nhà máy chế biến cao Long Thành: nằm trên địa bàn xã Long Đức-Huyện Long Thành, chuyên sản xuất mủ kem và cốm từ nguyên liệu mủ nước, có công suất 12.000 tấn/năm. Nghành chế biến cao su là nghành mang đặc tính riêng , đó là tiêu thụ nhiều nước, điện, dầu D.O và hoá chất nên phát sinh mùi hôi và dòng thải. Nó không chỉ tăng chi phí giá thành sản phẩm mà còn tốn kém nhiều chi phí cho xử lý môi trường. Nhằm phát triển sản xuất một cách bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm, giảm chi phí sản xuất cũng như bảo đảm cho công tác xử lý môi trường. Tổng công ty đã cam kết tham gia vào dự án SXSH thuộc chương trình SEMLA Đồng Nai và phân công thực hiện thí điểm tại nhà máy chế biến cao su Xuân Lập, dựa trên những kinh nghiệm áp dụng chương trình này sẽ nhân rộng ra các nhà máy thuộc Tổng công ty. CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY XUÂN LẬP Nhaø maùy Xuaân Laäp thuoäc Xí nghieäp cheá bieán cao su đđöôïc xaây döïng vaø ñi vaøo saûn xuaát töø thaùng 10/2002, với toång dieän tích 9,3ha. Có 2 phaân xöôûng saûn xuaát muû kem vaø phaân xöôûng saûn xuaát muû khoái coù coâng suaát thieát keá 11.000 taán saûn phaåm/naêm. Thöïc teá caùc naêm 2006-2007 vaø 2008, saûn löôïng luoân vöôït 30% so vôùi thieát keá. Saûn phaåm chính cuûa nhaø maùy laø: muû Latex (HA, LA); mũ khối, SVR10; SVR10CV; SVR20 vaø caùc saûn phaåm phuï laø muû Skim vaø muû khoái ngoaïi leä. - Toång soá CB/CNV cuûa nhaø maùy laø 150 coâng nhaân vieân thöôøng xuyeân vaø 80 coâng nhaân hôïp ñoàng thôøi vuï. - Coù 1 heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi hoaøn chænh vôùi coâng suaát 1.300m3/ngaøy ñeâm. - Coù 1 heä thoáng quaûn lyù theo doõi ñaùnh giaù thöôøng xuyeân töøng thaùng veà tieâu thuï ñieän, nöôùc, daàu D.O, caùc loaïi vaät tö, hoaù chaát và kiểm soát môi trường. - Nöôùc saûn xuaát ñöôïc cung caáp töø nguoàn nöôùc ngaàm do toång coâng ty cung caáp, chi phí tieâu thuï nöôùc ñöôïc tính thoâng qua ñoàng hoà toång vaø 5 ñoàng hoà nhaùnh phaân phoái ñeå kieåm soaùt töøng khu vöïc saûn xuaát. - Nguoàn ñieän naêng söû duïng trong nhaø maùy ñöôïc cung caáp töø nguoàn löôùi ñieän Quoác gia thoâng qua 2 traïm haï theá 560 KVA vôùi 3 ñoàng hoà nhaùnh cho phaân xöôûng cheá bieán muû kem, muû khoái vaø traïm xöû lyù nöôùc thaûi. Ngoaøi ra nhaø maùy coøn coù 1 maùy phaùt ñieän döï phoøng coù coâng suaát 750KVA. 2.1. Quy trình công nghệ chế biến mủ Latex và nhận xét chung *Giải thích quy trình sản xuất mủ kem và nhận xét chung: 2.1.1. Tieáp nhaän: Muû nöôùc nguyeân lieäu ñöôïc caùc Noâng tröôøng thu gom töø vöôøn caây nguyên liệu. Latex vöøa ra khoûi caây cao su coù PH~7. Sau vaøi giôø seõ giaûm xuoáng gaàn 6 vaø ñoâng laïi do hoaït tính cuûa vi khuaån. Söû duïng Amoniac ñeå traùnh Latex ñoâng tröôùc khi cheá bieán taïi nhaø maùy vaø NH3 ñöôïc theâm vaøo vôùi noàng ñoä ≥ 0,03% ñeå choáng ñoâng muû töï nhieân vaø baûo quaûn nguyeân lieäu. Muû nöôùc ñöôïc vaän chuyeån töø caùc noâng tröôøng veà nhaø maùy baèng caùc xe boàn. Veà ñeán nhaø maùy, muû ñöôïc kieåm tra caùc chæ tieâu VFA, NH3, DRC. Sau khi kieåm tra xong, muû ñöôïc xaû vaøo hoà hoån hôïp. Treân ñöôøng xaû muû ñöôïc cho chaûy qua rậy 60 Mesh (60 loã/in2, Dloã = 0,246 mm) ñeå lấy lại taïp chaát vaø muû bò ñoâng tröôùc khi vaøo hoà hoãn hôïp. 2.1.2. Hoà hoãn hôïp: Goàm coù 6 hoà, dung tích moãi hoà laø 25m3. Trong quaù trình tieáp nhaän muû vaøo hoà, cho maùy khuaáy coâng suaát 3Hp hoaït ñoäng. Laáy maãu kieåm tra nhanh caùc chæ tieâu: NH3, EDTA, DRC vaø boå sung caùc hoaït chaát NH3, DAHP, ZnO, TMTD dưới dạng dung dịch 24% và Acid Lauric (0,5% theo khoái löôïng Latex) döôùi daïng dung dòch 10% (pH ≤ 5), vuøng Latex bò ñoâng ñaëc töø pH = 3 ñeán gaàn 6,5. Sau khi boå sung xong hoùa chaát, tieáp tuïc cho maùy khuaáy hoaït ñoäng theâm 30 phuùt. 2.1.3. Laéng buøn: Sau khi muû nguyeân lieäu trong hoà hoãn hôïp ñuû thôøi gian laéng, söû duïng bôm maøng coù naêng suaát 25m3/h ñeå bôm muû töø hoà hoãn hôïp leân boàn laéng coù theå tích 25m3. Bôm maøng söû duïng baèng khí neùn ñöôïc daãn töø maùy neùn khí coù coâng suaát 20Hp. Thôøi gian laéng taïi boàn toái thieåu laø 12 giôø ñeå loaïi moät löôïng taïp chaát tröôùc khi ñöa vaøo ly taâm. 2.1.4. Ly Taâm: Maùy ly taâm coù naêng suaát 610 lít/giôø, toác ñoä quay 7.200 voøng/phuùt, coâng suaát ñoäng cô laø 15Hp. Soá löôïng maùy laø 14. Thöôøng hoaït ñoäng khoaûng 2-3 giôø laø döøng ñeå röõa cheùn đĩa (Bowl). Thôøi gian röõa đĩa quay töø 15-20 phuùt. Trong quaù trình hoaït ñoäng, muû ñöôïc ly taâm phaân ra thaùnh 2 pha: - Pha nheï: laø löôïng muû tinh (saûn phaåm chính) coù DRC = 60-62% ñaõ ñöôïc loaïi taïp chaát vaø chaûy theo oáng daãn ñeán maùng inox vaøo boàn trung chuyeån. - Pha naëng: bao goàm chuû yeáu laø nöôùc, taïp chaát vaø moät löôïng muû coù haøm löôïng töø 3-5% (goïi laø muû Skim) theo oáng daãn rieâng xuoáng maùng inox vaøo hồ chöùa muû Skim ñeå ñeán möông ñaùnh ñoâng. 2.1.5. Boàn trung chuyeån: Boàn trung chuyeån coù dung tích laø 2.000 lít, soá löôïng laø 4 boàn, muû sau khi qua ly taâm ñöôïc chuyeån qua boàn trung chuyeån vaø phaân thaønh 2 loaïi HA vaø LA. + Ñoái vôùi muû Latex HA thì boå sung Acid Lauric. + Ñoái vôùi muû Latex LA thì boå sung NH3, TMTD vaø ZnO. Taïi boàn trung chuyeån söû duïng maùy khuaáy coù coâng suaát 3Hp ñeå troän ñeàu muû vôùi hoùa chaát. Sau ñoù kieåm tra nhanh caùc chæ tieâu NH3, VFA vaø TSC. Muû Latex ñöôïc chuyeån töø boàn trung chuyeån sang boàn tröõ baèng bơm khí neùn. 2.1.6. Boàn chöùa muû thaønh phaåm: Söû duïng maùy khuaáy coù coâng suaát 3Hp ñeå khuaáy ñeàu lieân tuïc trong quaù trình löu tröõ sau khi nhaäp ñaày boàn vaø tröôùc khi xuaát haøng 1 ngaøy. Thôøi gian löu tröõ töø 15-21 ngaøy ñeå ñaït ñuû chaát löôïng. Kieåm tra vaø boå sung NH3 khi caàn thieát. 2.1.7. Thaùp khöõ NH3: Muû Skim töø haàm chöùa ñöôïc chuyeån ñeán thaùp khöõ NH3 ñeå giaûm noàng ñoä NH3 baèng caùch cho tieáp xuùc vôùi khoâng khí. 2.1.8. Möông ñaùnh ñoâng: Muû Skim ñöôïc khöõ NH3 và ñöa vaøo möông ñaùnh ñoâng treân raõnh baèng Acid Sulfuric (H2SO4) ñeå sau 60 giôø. Sau khi ñaùnh ñoâng mũ SKim đông thành khối và được cán qua máy cán kéo. Löôïng Acid söû duïng phuï thuoäc vaøo DRC vaø thôøi gian ñaùnh ñoâng. Thôøi gian thích hôïp ñeå ñoâng tuï muû Skim töø 48-72 giôø. Neáu muoán ruùt ngaén thôøi gian ñoâng tuï vì baát cöù lyù do gì nhö: hoà coù theå tích nhoû, löôïng muû töø noâng tröôøng veà nhieàu, saûn löôïng muû ñaäm ñaëc nhieàu thì caàn nhieàu Acid Sulfuric hôn. 2.1.9. Caùn eùp: Muû sau khi ñaùnh ñoâng ñöôïc ñöa qua maùy caùn keùo naêng suaát 1,5 tấn/giôø coù coâng suaát ñoäng cô 7,5Hp sau ñoù ñem saáy khoâ hoaëc xuaát baùn töôi sau khi caùn eùp. 2.1.10. Xuaát xöôûng: Muû Latex ñaït yeâu caàu veà chaát löôïng coù leänh xuaát haøng vaø caùc chöùng töø caàn thieát thì tieán haøng xuaát haøng. Söû duïng bôm maøng 25m3/h để bơm vào các IZO Tank hoặc phy chứa. *NHẬN XÉT CHUNG: Quaù trình thu hoài cao su trong nöôùc thaûi không trieät ñeå vaø söû duïng löôïng hoaù chaát còn cao. + Khu vöïc tieáp nhaän muû töø noâng tröôøng: sau khi giao muû seõ laøm veä sinh hồ chöùa baèng bình xòt aùp löïc. Löôïng nöôùc naøy bò baån nhöng chöùa haøm löôïng cao su cao. Ñaây laø khu vöïc caùch bieät neân thu gom nöôùc röõa vaø thu hoài muû rất khó. + Khu vöïc hoà tieáp nhaän muû: ñaây laø khu vöïc theâm hoùa chaát vaøo ñeå trôï laéng và bảo quản nguyên liệu. Quaù trình laøm veä sinh haøng ngaøy, nöôùc röõa naøy chöùa nhieàu cao su và nhöõng taïp chaát khoâng phaûi laø cao su. + Maùy ly taâm ñöôïc röõa sau khoaûng 2-3 giôø hoaït ñoäng. Khi thaùo ra maùy coøn soùt cao su vaø caën baån, quaù trình laøm veä sinh nhö vaäy seõ laøm toån thaát cao su tieâu toán nhieàu nöôùc. Caàn taùch buøn ra khoûi muû Skim đảm bảo chất lượng tốt. + Saûn xuaát muû Skim: neáu quaù trình ñoâng tuï khoâng hieäu quaû, serum thaûi ra töø hoà ñoâng tuï seõ coøn soùt nhieàu cao su. 2. 2. Quy trình công nghệ chế biến mủ khối (mủ tạp) và nhận xét chung (Xem bảng vẻ) Phaân xöôûng cheá bieán muû taïp ñöôïc chia thaønh 3 khu vöïc chính: + Khu vöïc tieáp nhaän + Khu vöïc cán vaø baêm nguyên lieäu + Khu vöïc saáy vaø ñoùng goùi saûn phaåm * Giải thích quy trình sản xuất: 2.2.1. Coâng ñoaïn xöû lyù nguyeân lieäu muû taïp bao goàm: Muû cheùn, muû đông, muû daây, muû ñaát ñöôïc thu gom töø caùc noâng tröôøng cao su. Trong quaù trình laáy muû, do aûnh höôûng cuûa caùc ñieàu kieän moâi tröôøng beân ngoaøi vaø beân trong, cao su seõ bò ñoâng laïi. Loaïi muû naøy seõ bò taùch ra khoûi nöôùc vaø ñöôïc cheá bieán saûn phaåm coù giaù trò thaáp hôn so vôùi muû nöôùc. Tính chaát cuûa loaïi nguyeân lieäu naøy coù ñaëc ñieåm laø chöùa nhieàu taïp chaát cô hoïc nhö: ñaát, caùt, raùc... vaø ôû daïng raén, khoái do ñoù trong giai ñoaïn ñaàu caàn phaûi caùn eùp loaïi bôùt taïp chaát, caét nhoû caùc nguyeân lieäu naøy ra taïo hình daïng phuø hôïp cho xöû lyù tieáp theo. Nguyeân lieäu sau ñoù seõ ñöôïc ngaâm nöôùc vaø röõa saïch nhieàu laàn ñeå loaïi taïp chaát. Neáu toàn tröõ nguyeân lieäu phaûi ñeå nôi khoâ raùo vaø coù maùi che, khoâng ñeå aùnh saùng maët trôøi chieáu tröïc tieáp vaøo nguyeân lieäu. Sau ñoù quaù trình saûn xuaát ñöôïc thöïc hieän qua caùc coâng ñoaïn tieáp theo. 2.2.2. Coâng ñoaïn gia coâng cô hoïc: Söû duïng gaøu taûi chuyeån nguyeân lieäu vaøo maùy caùn moûng 1,2,3 vaø qua maùy baêm thoâ caét nhoû nguyeân lieäu taïo haït thoâ. Nguyeân lieäu haït sau khi baêm ñöôïc ñöa vaøo maùy caùn moûng taïo tôø 4, 5, 6, 7, 8 ñeå ñöa vaøo maùy baêm coám taïo hình. Trong taát caû caùc giai ñoaïn treân ñeàu söû duïng moät löôïng nöôùc khaù lôùn coù taùc duïng loaïi taïp chaát vaø löïc ñaåy vaän chuyeån nguyeân lieäu. Tuøy theo chaát löôïng nguyeân lieäu, soá laàn caùn röõa thay ñoåi töø 8-12 laàn. Nguyeân lieäu ôû daïng haït tinh ñöôïc taùch loaïi nöôùc baèng saøn rung, sau ñoù ñöôïc ngaâm hoùa chaát HNS trong 5 giaây ñeå baûo veä vaø ñeå raùo. 2.2.3. Coâng ñoaïn saáy: Coâng ñoaïn saáy: sau khi taïo coám, muû ñöôïc ñöa qua coâng ñoaïn saáy ôû nhieät ñoä 110-120oC. Giai ñoaïn phaùt sinh khí thaûi vaø muøi hoâi. Coâng ñoaïn hoaøn thieän saûn phaåm: sau khi ra khoûi loø saáy, muû ñöôïc caân vaø eùp thaønh baønh sau ñoù ñöôïc ñoùng bao PE, cho vaøo pallete vaø xuaát khaåu. Nguyeân lieäu ñöôïc tieáp tuïc ñöa vaøo loø saáy qua 2 giai ñoaïn: giai ñoaïn ñaàu ñeå taùch aåm coù trong nguyeân lieäu vôùi nhieät ñoä khoaûng 105oC, sau ñoù muû ñöôïc saáy chín ôû nhieät ñoä khoaûng 115oC. Thôøi gian saáy cho moãi thuøng tuøy theo moãi loaïi saûn phaåm yeâu caàu. sau ñoù muû ñöôïc eùp kieän ñoùng goùi thaønh phaåm. Qua qui trình saûn xuaát vaø khaûo saùt phaân xöôûng muû khoái cho thaáy nhöõng vaán ñeà tieâu hao taøi nguyeân trong saûn xuaát laø: + Nöôùc söû duïng ñeå röõa nguyeân lieäu + Ñieän naêng tieâu thuï ñeå chaïy caùc ñoäng cô + Daàu D.O ñeå saáy saûn phaåm + Muøi töø thaùp xöû lyù khí thaûi sau khí saáy Trong qui trình saûn xuaát naøy khoâng coù söï thay ñoåi nhieàu trong quaù trình saûn xuaát, caân baèng chaát, löôïng muû saûn xuaát ôû daïng ñaëc neân löôïng toån thaát khoâng nhieàu chuû yeáu do rôi vaõi. *Nhận xét quy trình: - Coâng ñoaïn xöû lyù nguyeân lieäu: muû ñöôïc tieáp nhaän töø caùc noâng tröôøng coù chöùa nhieàu taïp chaát: ñaát, caùt, nylon.. do ñoù giai ñoaïn ñaàu caàn phaûi cán, röõa ñeå loaïi boû taïp chất và tồn trữ. Ñaây laø giai ñoaïn phaùt sinh nöôùc thaûi vaø muøi hoâi. - Coâng ñoaïn gia coâng cô hoïc: muû sau khi loaïi boû taïp chaát ñöôïc ñöa leân baêng tải roài qua heä thoáng maùy caùn vôùi nhieàu kích côõ khaùc nhau, töø daøy ñeán moûng sau ñoù qua maùy baêm coám taïo thaønh haït. Giai ñoaïn phaùt sinh nöôùc thaûi. Rieâng muû vuïn rôi vaõi töø coâng ñoaïn naøy seõ ñöôïc thu gom vaø ñem baùn nhö moät nguyeân lieäu neân ít phaùt sinh chaát thaûi raén. 2.3. Ñaëc ñieåm veà tieâu thuï nguyeân lieäu, hoùa chaát, nöôùc vaø naêng löôïng: 2.3.1. Muû nguyeân lieäu toån thaát trong quaù trình cheá bieán: Khi nguyeân lieäu töø noâng tröôøng ñöa veà nhaø maùy cheá bieán, do ñaëc thuø trong cheá bieán muû cao su. Phaàn nguyeân lieäu laïi thaát thoaùt cho muû kem töø 0,5% ñeán 2%; muû coám khoảng 0,5%. Do quaù trình baêm caùn vaø gaïn loïc, coøn muû kem do veä sinh maùy, hoà laéng, boàn tröõ theo doøng thaûi ra ngoaøi heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi. 2.3.2. Amoniac NH3: Dung dòch amoniac coù noàng ñoä 10% khoái löôïng taïo thaønh trong thaùp hoøa tan amoniac ñöôïc söû duïng ñeå ngaên muû Latex ñoâng tuï laïi moät caùch töï nhieân. Moät phaàn dung dòch naøy ñöôïc theâm vaøo Latex ñaäm ñaëc sau khi ly taâm ñeå baûo quaûn saûn phaåm tröôùc khi giao cho khaùch haøng. - Latex ñaäm ñaëc noàng ñoä amoniac cao (HA) thì theâm vaøo ñeå ñaït 0,7% NH3 theo khoái löôïng sản phẩm. - Latex ñaäm ñaëc noàng ñoä amoniac thaáp (LA) thì theâm vaøo tối đa 0,29% NH3 theo khoái löôïng sản phẩm. - NH3 ñöôïc mua trong bình aùp suaát cao, moät phaàn ñöôïc cho haáp thu vaøo trong nöôùc saïch, toûa nhieät laøm taêng nhieät ñoä neân NH3 bay hôi töø dung dòch laøm toån thaát nhieàu NH3. Ñeå ngaên chaën hieän töôïng naøy, thaùp hoøa tan NH3 ñöôïc laøm maùt baèng nöôùc. 2.3.3. Acid Sulfuric H2SO4: (möùc söû duïng bình quaân töø 140 ñeán 180 kg/taán Skim) Söû duïng Acid Sulfuric ñeå ñoâng tuï muû Skim, haøm löôïng NH3 trong muû Skim ñi vaøo hoà ñaùnh ñoâng cuõng coù yù nghóa quyeát ñònh ñeán löôïng Acid Sulfuric söû duïng. Neáu haøm löôïng NH3 cao seõ phaûi söû duïng moät phaàn lôùn Acid Sulfuric. Để trung hoà. Ngoài ra nước thải từ quá trình đông tụ có hàm lượng Acid Sulfuric cao sẽ gây nên vấn đề các muối sulfat cho hệ thống xử lý. Thời gian thích hợp để đông tụ mủ Skim là 72 giờ, nếu muốn rút ngắn thời gian đông tụ vì bất cứ lý do gì như hồ có thể tích nhỏ, lượng mủ nông trường về nhiều, sản lượng mủ đậm đặc nhiều thì cần nhiều Acid Sulfuric hơn, Nếu rút ngắn thời gian để đông tụ phải sử dụng 400-500 kg Acid Sulfuric đậm đặc 98% cho 1 tấn DRC trong mủ Skim và chỉ cần 2 giờ để đông tụ. 2.3.4. Oxyt kẽm ZnO+TMTD Mức sử dụng bình quân từ 0,23-0,5 kg/tấn sản phẩm, dùng để diệt các vi khuẩn trong nguyên liệu và thành phẩm, nồng độ dung dịch 24%. 2.3.5. DAHP Sử dụng bình quân từ 5-12 kg/tấn mủ thành phẩm, dùng để lắng bùn và các tạp chất khác. 2.3.6. Acid Lauric: Để kết nối mạch cao phân tử và bôi trơn chống dính trong quá trình ly tâm, bình quân sử dụng từ 1,1-1,4 kg/tấn sản phẩm. 2.3.7. Nước: Được sử dụng nhiều trong qui trình sản xuất chủ yếu làm vệ sinh máy móc, thiết bị, rữa hồ, nguyên liệu. 2.3.8. Điện: Được sử dụng cho hoạt động của động cơ, bơm và chiếu sáng .v..v.. 2.3.9. Dầu D.O: Dùng trong công đoạn sấy sản phẩm và vận hành xe nâng, máy đèn. 2.4. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường 2.4.1. Bụi, khí thải, mùi hôi và tiếng ồn: - Quá trình chế biến mủ từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, đánh đông, cán tạo tờ, băm cốm, ly tâm phát sinh NH3, H2S, H2SO4 và CxHy.. - Ống thoát khí lò sấy phát sinh bụi, NOx, SO2, CO… - Muøi hoâi phaùt sinh töø heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi, baõi chöùa muû thu gom, töø heä thoáng möông daãn, hoá ga, beå tieáp nhaän, töø kho chöùa nguyeân lieäu muû taïp vaø töø loø saáy cuûa nhaø maùy.. - Tieáng oàn phaùt sinh chuû yeáu do vaän haønh maùy moùc thieát bò töø khaâu tieáp nhaän nguyeân lieäu, ly taâm, caùn taïo tôø, baêm coám vaø caùn caét, töø caùc phöông tieän vaän chuyeån haøng hoaù ra vaøo nhaø maùy. 2.4.2. Nöôùc saûn xuaát: Nöôùc thaûi saûn xuaát phaùt sinh chuû yeáu töø khu vöïc tieáp nhaän muû, khu vöïc ly taâm, khu vöïc röõa boàn chöùa thaønh phaåm, khu vöïc ñaùnh ñoâng, töø beå ngaâm röõa, khaâu eùp caét thoâ, baêm thoâ, baêm tinh, caùn taïo tôø, baêm coám vaø xeáp hoäc, nöôùc thaûi veä sinh nhaø xöôûng, nöôùc thaûi töø saøn röõa xe. 2.4.3. Chaát coâng nghieäp: - Chaát thaûi raén khoâng nguy haïi vaø chaát thaûi sinh hoaït: phaùt sinh töø hoaït ñoäng saûn xuaát bao goàm cao su vuïn töø daây chuyeàn muû coám, bao bì ñoùng goùi hö hoûng. - Chaát thaûi nguy haïi: phaùt sinh töø hoaït ñoäng saûn xuaát goàm coù gieû lau, gaêng tay dính daàu, tuùi lylon ñöïng hoùa chaát, can ñöïng hoaù chaát, boùng ñeøn hö. Beân caïnh ñoù coøn phaùt sinh buøn thaûi töø heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi. CHƯƠNG III. THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 3.1. Thöïc hieän döï aùn P2111: (döï aùn trình dieãn SXSH taïi nhaø maùy Xuaân Laäp) Sau khi ñöôïc Toång coâng ty cao su Ñoàng Nai cam keát tham gia döï aùn SXSH thuoäc chöông trình SEMLA vaø phaân coâng thöïc hieän thí ñieåm taïi nhaø maùy cheá bieán cao su Xuaân Laäp. Döï aùn baét ñaàu thöïc hieän töø ngaøy 6/8/2007 vaø chaám döùt ngaøy 11/3/2008. Vaø ñaõ ñeà ra ñöôïc 64 giaûi phaùp (ñaõ coù trong phaàn baùo caùo toång keát thöïc hieän). Caùc giaûi phaùp ñeà ra döïa treân tình hình thöïc tieãn saûn xuaát cuûa nhaø maùy vaø kinh nghieäm thu thaäp ñöôïc, töø ñoù nhaân roäng caùc nhaø maùy thuoäc Toång coâng ty. Trong khuoân khoå döï aùn SEMLA thöïc hieän taïi caùc nhaø maùy cheá bieán trong tænh Ñoàng Nai vôùi muïc tieâu: “Naâng cao nhaän thöùc cho doanh nghieäp ngaønh cheá bieán cao su trong tænh veà lôïi ích cuûa SXSH nhö hieäu quaû kinh teá trong kinh doanh vaø baûo ñaûm moâi tröôøng ngaøy caøng thaân thieän hôn” Ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa Ban quaûn lyù döï aùn (SEMLA Ñoàng Nai), trung taâm quan traéc moâi tröôøng tænh Ñoàng Nai vaø caùc chuyeân gia trong vaø ngoaøi tænh giuùp ñôõ. Nhoùm SXSH cuûa Toång coâng ty vaø ñoäi SXSH cuaû nhaø maùy hôïp taùc thöïc hieän vôùi caùc chöông trình vaø caøc böôùc sau: + Ñaøo taïo naâng cao nhaän thöùc cho caùn boä chuû choát trong Tổng coâng ty xí nghiệp chế biến cao su vaø caùc nhaø maùy, ñoàng thôøi ñaøo taïo cho CB/CNV trong nhaø maùy Xuaân Laäp hieåu bieát veà lôïi ích cuûa SXSH. + Ñaùnh gía tình hình saûn xuaát vaø hieän traïng moâi tröôøng cuûa nhaø maùy. + Phaân tích qui trình cheá bieán, tính toaùn caân baèng veà nguyeân lieäu, naêng löôïng, ñieän, nöôùc, hoùa chaát, heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi. + Ñeà xuaát caùc giaûi phaùp SXSH vaø naâng cao hieäu quaû söû duïng naêng löôïng taïi nhaø maùy. + Xaây döïng cô cheá giaùm saùt keát quaû vaø duy trì SXSH taïi nhaø maùy 3.2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN: Sau khi thöïc hieän moät soá giaûi phaùp do Ban quaûn lyù döï aùn vaø nhoùm SXSH ñeà ra, vôùi keát quaû böôùc ñaàu khaû quan. Trong 64 giaûi phaùp ñeà ra ñöôïc chia laøm 5 nhoùm sau ñaây: Nhoùm 1: Nâng cao nhận thức về lợi ích của SXSH, coù 3 giaûi phaùp (xem baùo caùo) ñaõ thöïc hieän toát. Nhoùm 2: Giảm thất thoát nguyên liệu, coù 9 giaûi phaùp (xem baùo caùo), ñaõ thöïc hieän 5 giaûi phaùp, coøn 4 giaûi phaùp (6, 7, 9, 10) chöa thöcï hieän ñöôïc do chôø ñaàu tö. Nhoùm 3: Giảm lượng sử dụng và thất thoát coù 15 giaûi phaùp (xem baùo caùo), ñaõ thöïc bieän ñöôïc 10 giaûi phaùp. Coøn 5 giaûi phaùp: 22, 23, 24, 26 và 27 chöa thöïc hieän do chôø ñaàu tö. Nhoùm 4 : Giảm lượng hoá chất sử dụng: coù 16 giaûi phaùp (Xem baùo caùo nhöng chæ thöïc thieän 6 giaûi phaùp coøn 10 giaûi phaùp (31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) chưa thực hiện do phaûi chôø ñaàu tö . Nhoùm 5: Sử dụng hiệu quả năng lượng: Coù 21 giaûi phaùp ( xem baùo caùo) chỉ thực hiện được 10 giải pháp còn 11 giải pháp (44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 62, 63) chưa thực hiện được, chờ đầu tư. Keát quaû : a/ Tieâu thuï nöôùc : Nöôùc saûn xuaát muû taïp giaûm töø 23m3/taán xuoáng 21m3/taán. Nöôùc SX muû kem giaûm töø 9,7 m3/taán xuoáng coøn 7,6m3/taán . Chuù yù : muøa cao ñieån saûn löôïng taêng, thôøi gian SX keùo daøi thì nöôùc coù giaûm nhöng so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc ñoù nöôùc giaûm khoaûng 25% . b/ Ñieän tieâu thuï : Ñoái vôùi daây chuyeàn Kem : Xuaát tieâu hao laø 91KWh /taán saûn phaåm (tieâu chuaån coâng ngheä saïch laø 91KWh/taán) nhö vaäy ñaït yeâu caàu vì xöôûng muû Latex caùc thieát bò ngoaïi nhaäp coù chaát löôïng cao neân möùc tieâu hao laø möùc chuaån . Ñoái vôùi daây chuyeàn muû kkoái (Taïp): Suaát tieâu thuï điện giaûm töø 215 Kwh/taán sản phẩm xuoáng còn 205 Kwh/taán sản phẩm nhôø laép tuï buø, thay boùng ñeøn chieáu saùng töø nôi caàn coâng suaát nhoû, nhaát laø boùng ñeøn, tieát kieâm ñieän, caøi ñaët ñònh giôø heä thoáng ñeøn chieáu saùng, thay tole saùng vv... c. Veà hoaù chaát : Haàu heát caùc loaïi hoaù chaát giaûm khoâng ñaùng keå thaäm chí hoaù chaát H2SO4 coøn taêng nguyeân nhaân laø thaùng 9 ñeán thaùng 12, saûn löôïng nhieàu, chaát löôïng nguyeân lieäu xaáu ñi neân phaûi söû duïng nhieàu hôn ñeà xöû lyù baûo quaûn saûn phaåm , Tuy nhieân so saùnh soá lieäu hoaù chaát xöû duïng cuøng kyø naêm tröôøc thì moät soá hoaù chaát giaûm ñi nhö : NH3, DAHP. d. Veà nguyeân lieäu : - Daây chuyeàn muû khoái : Saûn phaåm ngoaïi leä do thu hoài muû rôi raõi thu gom ñöôïc taêng 0,5% so vôùi cuøng kyø naêm 2006 . - Daây chuyeàn muû Latex taêng hieäu quaû muû ly taâm töø 88% leân 89% e. Daàu DO : Giaûm töø 33 lít/taán coøn 31 lít/taán sản phẩm. - Tuy coù giaûm nhöng khoâng xaùc ñònh ñöôïc do vaøo thôøi ñieåm caøng veà cuoái naêm nguyeân lieäu caøng nhieàu neân thôøi gian saûn xuaát caøng keùo daøi, thôøi gian xuoáng maùy taét loø caøng ít. do ít khôûi ñoäng nhieàu laàn , daån ñeán nhieân lieäu DO duøng cho ñoát loø giaûm treân taán saûn phaåm . g. Veà coâng taùc xöû lyù nöôùc thaûi : Do giaûm söû duïng nöôùc trong saûn xuaát neân löôïng nöôùc thaûi vaøo heä thoáng cuõng giaûm theo, maëc khaùc moät soá hoaù chaát söû duïng giaûm, nhaát laø thu hoài nguyeân lieäu rôi raûi theo doøng thaûi mang ra heä thoáng, thöôøng xuyeân veä sinh möông coáng raûnh daãn ñeán noàng ñoä oâ nhieãm trong nöôùc thaûi cuõng giaûm ñaùng keå. Neân nöôùc thaûi sau xöû lyù ñaït keát quaû toát hôn, chi phí cho naêng löôïng ñieän tieâu thuï giaûm töø 32 KWh/taán xuoáng coøng 26 KWh taán. Hoaù chaát duøng cho xöû lyù cuõng giaûm ñi (chi phí ñieän tieâu thuï giaûm nhieàu do saûn löôïng cao ñieåm gia taêng tuy nhieâm so vôùi cuøng kyø naêm 2006 ñaõ giaûm 3 KWh taán. Nguyên liệu, vật tư, hoá chất, điện, nước Tên loại Tháng 12/2006 Tháng 12/2007  Hoá chất NH3 27kg/tấn sản phẩm 26,2kg/tấn sản phẩm  DAHP 5,9kg/tấn sản phẩm 5,5kg/tấn sản phẩm  Điện tiêu mủ khối 215KWh/tấn sản phẩm 205KWh/tấn sản phẩm  Nước tiêu thụ sản xuất Mủ kem 9,7m3/tấn sản phẩm 7,6m3/tấn sản phẩm  Mủ khối 23m3/tấn sản phẩm 21m3/tấn sản phẩm  Dầu DO tiêu thụ dùng sấy mủ 33lit/tấn sản phẩm 31lit/tấn sản phẩm  Tỷ lệ tăng của thành phẩm ngoại lệ (từ mủ rơi vải) 1% 1,5%  Tỷ lệ tăng hiệu quả thu hồi Latex. 88% 89%  Chương IV: LÔÏI ÍCH KINH TEÁ VAØ CHI PHÍ ĐẦU TƯ: 4.1. Lôïi ích Kinh teá : Hieäu quaû mang laïi sau gần 4 thaùng töø thaùng 9/2007 ñeán thaùng 12/2007. Cụ thể: 4.1.1. Nöôùc veà saûn xuaát muû kem vaø muû khoái : ` giảm 1.300m3 x 2.000ñ = 2.600.000ñ 4.1.2. Đieän sản xuất mủ khối giảm: 4.200Kwh x 1.300ñ = 54.600.000ñ . 4.1.3. Hoaù chaát +NH3 giảm 1.600kg x 15.000đ = 24.000.000đ + DAHP giảm 800kg x 42.000đ = 33.600.000ñ . 4.1.4. Đieän xöû lyù nöôùc thaûi : Chöa tính hoaù chaát duøng cho xöû lyù nöôùc thaûi chæ tính phaàn ñieän tieâu thuï giaûm 3 Kwh/taán x 6.400tấn = 19.200 Kwh x 1.300 ñ = 24.960.000ñ . Toång lôïi ích kinh tế gần 4 thaùng saûn xuaát taïi nhaø maùy vôùi saûn löôïng laø 6.400 taán ñaõ mang laïi hieäu quaû kinh teá laø : 137.160.000đ . Phaàn hieäu quaû treân chöa tính taän thu moät soá löôïng nguyeân lieäu rôi vaûi cuûa daây chuyeàn muû khoái vaø nguyeân lieäu muû kem töø caùc beå gaïn keå caû vieäc giaûm daàu DO. Do thôøi gian thöïc hieän döï aùn quaù ngaén moät soá giaûi phaùp cô baûn chöa kòp ñaàu tö neân hieäu quaû mang laïi chöa ñöôïc nhö mong ñôïi . 4.2. Toång chi phí boû ra ñeå aùp duïng saûn xuaát saïch hôn trong thôøi gian thöïc hieän töø thaùng 8/2007 ñeán thaùng 12/2007 laø : 56.000.000đ. Chi phí đầu tư chủ yếu thay caùc van, ñöôøng oáng nöôùc theo höôùng giaûm kích thöôùc phuø hôïp vôùi yeâu caàu söû duïng, ñoàng thôøi thay moät soá boùng ñeøn chieáu saùng khu vöïc saûn xuaát, haønh chaùnh, baûo veä baèng loaïi boùng ñeøn tieát kieäm naêng löôïng . Beân caïnh ñoù naâng cao nhaän thöùc quaûn lyù, toå chöùc quaûn lyù noäi vi, caûi tieán kyõ thuaät, hôïp lyù hoaù daây chuyeàn saûn xuaát vaø trang bò vaät tö thieát bò, kieåm tra đo ñaït nhaèm tieát kieäm hoaù chaát vaø duïng cuï thu gom nguyeân lieäu rôi vaõi troâi theo doøng thaûi . Sau khi keát thuùc döï aùn ngaøy 11/3/2008, Toång Cty Cao su Ñoàng nai ñaõ tieáp tuïc ñaàu tö theâm cho nhaø maùy vôùi chi phí thöïc hieän 343.000.000ñ, ñeán nay ñaõ thöïc hieän 49 giaûi phaùp, 15 giaûi phaùp coøn laïi chôø tieáp tuïc ñaàu tö öôùc khoaûng 1,1 tyû ñoàng . Nhöng do tình hình khuûng hoaûng kinh teá toaøn caàu, giaù baùn cao su giaûm aûnh höôûng ñeán keá hoaïch ñaàu tö neân chöa thöïc hieän ñöôïc, trong nhöõng soá giaûi phaùp chöa ñaàu tö ñaùng chuù yù nhaát la : caùc giaûi phaùp sau ñaây mang laïi giaù trò kinh teá vaø baûo veä taøi nguyeân raát to lôùn đó là : 4.2.1. Xaây döïng heä thoáng laéng loïc töø nöôùc sau xöû lyù (giaûi phaùp 26) để tái sử dụng nöôùc phục vụ saûn xuaát cho daây chuyeàn muû khoái (taïp) coù coâng suaát 1.000m3/ngaøy ñeâm, seõ tieát giaûm söû duïng nöôùc ngaàm ( baûo toàn taøi nguyeân nöôùc ) ñoàng thôøi giaûm chi phí xaû thaûi . 4.2.2. Xaây döïng môùi heä thoáng pha muû Skim vôùi acid Sumphuric ôû noàng ñoä 10% seõ giaûm söû duïng acid vöøa baûo ñaûm an toaøn trong söû duïng vöøa tieát kieäm hoaù chaát ñaëc bieät giaûm ñoä OÂnhieãm cho doøng thaûi khi xöû lyù nöôùc thaûi (xöû lyù taïi nguoàn, giaûi phaùp 34, 39). 4.2.3. Xaây döïng theâm möông ñaùnh ñoâng Skim nhaèm giaûm söû duïng acid sunphuric, vöøa tieát giaûm giaù thaønh vöøa giaûm OÂnhieãm cho heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi( xöû lyù taïi nguoàn , giaûi phaùp 38) neáu nhö ñöôïc ñaàu tö ñeå thöïc hieän ñaày ñuû caùc giaûi phaùp coøn laïi neâu treân thì moãi naêm giaù trò lôïi ích veà kinh teá mang laïi theo öôùc tính töø 500 ñeán 700 trieäu ñoàng. CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN 5.1. Những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện dự án 5.1.1. Thuận lợi - Ñöôïc söï giuùp ñôõ nhieät tình cuûa ban quaûn lyù döï aùn Semla Ñoàng nai, trung taâm quan traéc moâi tröôøng tænh Ñoàng nai. - Ñöôïc söï uûng hoä giuùp ñôõ cuûa Toång Cty Cao su Ñoàng nai, Xí Nghieäp Cheá Bieán Cao Su vaø tinh thaàn höôûng öùng tích cöïc cuûa CBCN trong nhaø maùy Xuaân laäp. Ñaët bieät laø cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa nhaø maùy töông ñoái ñaày ñuû nhö quy trình saûn xuaát, heä thoáng ISO, caùc thieát bò ño ñaït về ñieän nöôùc, nhieân lieäu hoaù chaát.. Heä thoáng haønh chính quaûn lyù theo doûi caäp nhaät chính xaùc vieäc tieâu hao caùc loaïi vaät tö hoaù chaát, ñieän nöôùc, nhieân lieäu ñaày ñuû chính xaùc. Vieäc caûi thieän kyû thuaät trang bò phuïc vuï cho chöông trình SXSH nhanh choùng ñaùp öùng yeâu caàu ñeà ra. 5.1.2. Khó khăn Moät soá giaûi phaùp lôùn cô baûn caàn phaûi coù thôøi gian neân chöa thöïc hieän ñöôïc, vì vaäy keát quaû phaûn aùnh hieäu quaû mang laïi khi aùp duïng chöông trình SXSH chöa cao. Coâng ngheä cheá bieán cao su ñeán nay cô baûn ổn ñònh vì vaäy cô hoäi thay ñoåi coâng ngheä coù lôïi cho SXSH laø raát ít. Veà nguyeân lieäu cao su phuïc vuï cho cheá bieán khoâng theå thay ñoåi tính chaát do ñoù cô hoäi löïa choïn cho SXSH veà nguyeân lieäu laø raát ít. Chaát löôïng vaø soá löôïng nguyeân lieäu khoâng oån ñònh, ñaëc bieät laø chaát löôïng khoâng oån ñònh neân vieäc choïn cô hoäi giaûm hoaù chaát cuõng gaëp khoù khaên (chaát löôïng nguyeân lieäu laø do caùc noâng tröôøng kieåm soaùt, nhưng vào mùa cao điểm sản lượng nhiều, chất lượng giảm do tính chất của mùa vụ nên việc kiểm soát chất lượng nguyên liệu bị hạn chế. 5.2. Những giá trị lợi ích mang lại từ việc thực hiện dự án P2111 Sau khi aùp duïng chöông trình SXSH keát quaû mang laïi nhöõng giaù trò lôïi ích sau ñaây: Ngoaøi giaù trò veà kinh teá ñaõ neâu ôû phaàn treân coøn nhöõng giaù trò lôïi ích khaùc cuï theå. 5.2.1. Muøi hoâi: Töø khí thaûi loø saáy nguyeân lieäu muû taïp, muû Skim, doøng thaûi ñaõ giaûm ñi raát nhieàu so vôùi tröôùc ñaây, ñaûm baûo söùc khoeû cho coâng nhaân saûn xuaát vaø coäng ñoàng daân cö soáng gaàn khu vöïc nhaø maùy. 5.2.2. Nöôùc thaûi: Xöû lyù oån ñònh do löôïng nöôùc thaûi caùc loaïi hoaù chaát vaø nguyeân lieäu troâi theo doøng thaûi giaûm ( xöû lyù taïi nguoàn töø ñoù chi phí xöû lyù giaûm, nhaø maùy döôïc caáp pheùp xaû thaûi vaø ñöôïc Sôû Taøi nguyeân vaø moâi tröôøng coâng nhaän laø ñôn vò ñaõ hoaøn thaønh xöû lyù oâ nhieãm trieät ñeå theo quyeát ñònh soá 64/2003/QÑ -TTg cuûa Thuû töôùng Chính phuû). 5.2.3. Nhaän thöùc: veà tieát kieäm nguoàn naêng löôïng ñieän nöôùc, nhieân lieäu vaø caùc loaïi vaät tö hoaù chaát khaùc cuûa caùn boä coâng nhaân vieân trong nhaø maùy rõ reät. Nhaát laø hieåu bieát theá naøo laø chaát thaûi, raùt thaûi nguy haïi vaø ñaõ coù yù thöùc caùo trong vieäc phaân loaïi caùc loaïi rác thaûi vaø thu gom ñuùng nôi quy ñònh. 5.2.4. Ñoäi SXSH ñaõ xaây döïng ñöôïc chöông trình kieåm tra giaùm saùt vaø duy trì SXSH moät caùch coù hieäu quaû. Nhaát laø theo doûi thoáng keâ haøng thaùng, quyù veà soá lieäu caùc loaïi naêng löôïng vaät tö hoaù chaát, toån thaát nguyeân lieäu ...coù so saùnh ñaùnh giaù ruùt kinh nghieäm vaø ñeà xuaát caùc bieän phaùp thöïc hieän ñeå ñöa caùc chöông trình SXSH ngaøy caøng coù hieäu quaû. Maët khaùc ñoäi SXSH cuûa nhaø maùy cuõng ñaõ hôïp taùc vôùi XNCB vaø caùc nhaø maùy trong toång coâng ty veà vieäc phoå bieán caùc kinh nghieäm quaûn lyù, xaây döïng caùc giaûi phaùp ñeå thöïc hieän caùc chöông trình SXSH ñeán caùc nhaø maùy. - Töø vieäc aùp duïng thaønh coâng chöông trình SXSH taïi nhaø maùy Xuaân laäp, Xí nghieäp Cheá bieán ñaõ cho trieån khai trong 3 nhaø maùy coøn laïi cuûa Xí nghieäp vaø ñeán nay ñaõ mang laïi nhöõng keát quaû nhaát ñònh: cuï theå nöôùc duøng cho cheá bieán 01 taán saûn phaåm töø 15m3/taán xuoáng coøn 12m3/taán. 5.3. Cam kết Ñaët thuø cuûa ngaønh cheá bieán cao su khi saûn xuaát phaûi söû duïng nhieàu nöôùc, ñieän, hoaù chaát, nhieân lieäu vaø phaùt sinh muøi hoâi khí thaûi nhieàu töø ñoù gaây neân oâ nhieãm moâi tröôøng. Neân khi aùp duïng chöông trình SXSH seõ coù nhieàu cô hoäi löïa choïn caùc giaûi phaùp ñeå tieát giaûm caùc nguoàn naêng löôïng ñieän, nöôùc, hoaù chaát, nhieân lieäu, nöôùc thaûi khí thaûi...vìø vaäy khi ñöôïc söï giuùp ñôõ töø chöông trình SEMLA Ñoàng Nai caùc nhaø maùy cheá bieán cao su trong tænh Ñoàng Nai noùi chung vaø nhaø maùy Xuaân Laäp noùi rieâng höôûng öùng tích cöïc vaø keát quaû mang laïi giaù trò lôïi ích khoâng chæ veà kinh teá mà còn goùp phaàn baûo toàn taøi nguyeân nöôùc, ñieän ,vaät tö, hoaù chaát nhaát laø baûo veä moâi tröôøng, ñaûm baûo saûn xuaát beàn vöõng. Nhaø maùy Xuaân Laäp noùi rieâng vaø caùc nhaø maùy trong Toång coâng ty cao su ñoàng nai noùi chung xin cam keát duy trì aùp duïng SXSH ngaøy caøng coù hieäu quaû. Trong phaàn soaïn thaûo vaø thuyeát trình khoâng sao traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Mong quyù ñaïi bieåu trong hoäi nghò ñoùng goùp theâm yù kieán ñeå chöông trình naøy ngaøy moät hoaøn thieän hôn. Nhaân hoäi nghò naøy thay maët nhaø maùy Xuaân Laäp thuộc tổng công ty cao su Đồng Nai xin chaân thaønh caûm ôn Sôû TN & MT, ban quaûn lyù döï aùn Semla Ñoàng Nai, Trung Taâm Quan traéc Moâi tröôøng tænh Ñoàng Nai, caùc chuyeân gia trong vaø ngoaøi tænh, boä moân hoaù daàu cuûa tröôøng ÑHBK thaønh phoá Hoà Chí Minh ñaõ taøi trôï giuùp ñôõ cho nhaø maùy chuùng toâi coù ñöôïc keát quaû mang laïi lôïi ích hoâm nay.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docBáo cáo kết quả triển khai chương trình sản xuất sạch hơn tại nhà máy xuân lập - dự án p2111.doc