Đề tài Khảo sát nhu cầu được hướng dẫn hội nhập vào chuyên ngành của sinh viên đại học bách khoa khi chuyển từ đại cương sang chuyên ngành

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP KHẢO SÁT NHU CẦU ĐƯỢC HƯỚNG DẪN HỘI NHẬP VÀO CHUYÊN NGÀNH CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHI CHUYỂN TỪ ĐẠI CƯƠNG SANG CHUYÊN NGÀNH TÓM TẮT LUẬN VĂN Thời điểm sinh viên (SV) bước vào trường đại học, nghĩa là bước vào một môi trường hoàn toàn mới: mới trong cách dạy, cách học, trong động lực học, mục đích học . Đối với SV khi bắt đầu tiếp cận với chuyên ngành, thì sự khác biệt này càng rõ nét hơn, do đó SV rất cần được sự hướng dẫn để sớm thích nghi với môi trường học chuyên ngành. Đề tài “Khảo sát nhu cầu được hướng dẫn hội nhập vào chuyên ngành của SV Đại học Bách khoa khi chuyển từ đại cương sang chuyên ngành” nhằm 2 mục tiêu: - Đề xuất chương trình hướng dẫn hội nhập vào chuyên ngành cho SV khi bước vào chuyên ngành. - Đề xuất chương trình hướng nghiệp cho SV khi bước vào chuyên ngành. Để thực hiện các mục tiêu trên, đề tài đã thực hiện những nội dung sau: * Xây dựng mô hình nghiên cứu: thừa hưởng cách tiếp cận vấn đề của các đề tài trước; dựa trên cơ sở lý thuyết về hướng nghiệp, hội nhập và xã hội hóa. Ngoài ra, còn dựa vào kết quả nghiên cứu định tính để hoàn chỉnh mô hình nghiên cứu sao cho phù hợp nhất với đặc điểm của trường Đại học Bách khoa TP HCM. * Tiến hành phỏng vấn SV, giảng viên, cán bộ các tổ chức trong trường: để tham khảo, khảo sát ý kiến về những vấn đề xung quanh nhu cầu được hướng dẫn hội nhập vào chuyên ngành và hướng nghiệp của SV chuyên ngành Đại học Bách khoa. * Thống kê, phân tích, bình luận các kết quả trên. Có thể kể đến một số kết quả đáng lưu tâm như: “Yếu tố xung quanh môi trường Đại học ảnh hưởng đến việc học chuyên ngành của SV” được SV đánh giá cao nhất là “Yếu tố giảng viên” và “Xu hướng xã hội”; hay “Kỳ vọng của SV đối với ngành học” nhiều nhất là được “Gia tăng trình độ ngoại ngữ” . * Đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với SV, giảng viên, nhà trường dựa trên kết quả nghiên cứu để SV sớm hội nhập với chuyên ngành học. * Thiết kế 7 chương trình hướng dẫn hội nhập và hướng nghiệp cho SV chuyên ngành Đại học bách khoa TP HCM. Chương trình được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế về hội nhập vào chuyên ngành của SV. Ý nghĩa thực tiễn của các chương trình này là có thể thực hiện tại trường Bách khoa, ngay trong điều kiện hiện tại của trường về cơ sở vật chất, nguồn lực. Như vậy cùng với 2 đề tài trước là hướng dẫn hội nhập cho tân SV [1] và hướng nghiệp cho SV năm cuối [2], nối kết với đề tài này sẽ trở thành bộ “Hướng dẫn hội nhập và hướng nghiệp cho sinh viên Đại học Bách khoa”. - ii - MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT LUẬN VĂN ii DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU vi DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT viii CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU .1 1.1 LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI 1 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI .1 1.3 Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 2 1.4 PHẠM VI GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI .2 1.4.1 Địa điểm thực hiện .2 1.4.2 Thời gian thực hiện: .2 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .2 1.5.1. Phương pháp 2 1.5.2 Nhu cầu thông tin và nguồn thông tin: .2 1.5.3 Phương pháp thu thập thông tin .3 1.5.4 Thiết kế mẫu 5 1.5.5 Quy trình nghiên cứu: .6 1.6 TÓM TẮT CÁC ĐỀ TÀI TRƯỚC: .7 1.6.1 Đề tài “Khảo sát nhu cầu được hướng dẫn hội nhập của tân sinh viên trường Đại học Bách khoa TP HCM”: (Đào Thị Ngọc Mai, 2006) 7 1.6.2 Tóm tắt đề tài “Khảo sát nhu cầu được hướng dẫn hướng nghiệp của sinh viên năm cuối trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh” .8 1.6.3 Mối liên hệ giữa hai đề tài trên với đề tài đang thực hiện: .11 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 13 2.1 LÝ THUYẾT VỀ HỘI NHẬP (ORIENTATION) VÀ XÃ HỘI HOÁ (SOCIALIZATION) .1 3 2.2 SỰ LIÊN HỆ CỦA TÌNH CẢM VÀ Ý CHÍ VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN .14 2.2.1 Tình cảm, xúc cảm và vai trò của nó trong đời sống sinh viên .14 2.2.2 Ý chí và hành động ý chí .15 2.3 LÝ LUẬN VỀ HƯỚNG NGHIỆP .17 2.4 NHIỆM VỤ HƯỚNG NGHIỆP TRONG NHÀ TRƯỜNG .17 2.5 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU: 19 - iii - CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH SINH VIÊN CÁC KHOA CHUYÊN NGÀNH KHI SINH VIÊN CHUYỂN TỪ ĐẠI CƯƠNG SANG CHUYÊN NGÀNH .2 2 3.1 ĐẶC ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA: 22 3.2 SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM CÁC KHOA CHUYÊN NGÀNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HCM: .22 3.3 NHỮNG YẾU TỐ KHÁC BIỆT GIỮA VIỆC HỌC CHUYÊN NGÀNH SO VỚI ĐẠI CƯƠNG 28 3.4 NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH, HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HCM LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC HỘI NHẬP VÀ HƯỚNG NGHIỆP CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH 30 3.5 QUI ĐỊNH MỚI ĐỐI VỚI SINH VIÊN BẰNG 2 .32 3.6 NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN HỘI NHẬP CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC . 32 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ NHU CẦU HỘI NHẬP 34 4.1 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 34 4.2 MÔ TẢ MẪU .41 4.2.1 Mẫu sinh viên năm 2 . .41 4.2.2 Mẫu sinh viên năm 3 . .43 4.2 KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH 45 4.2.1 Những thống kê về sinh viên chuyên ngành Đại học bách khoa. .45 4.2.2 Những yếu tố cá nhân ảnh hưởng đến việc học chuyên ngành của sinh viên .52 4.2.3 Những yếu tố xung quanh môi trường đại học ảnh hưởng đến việc học chuyên ngành của SV .54 4.2.4 Những yếu tố khác ảnh hưởng đến việc học của SV nhìn từ góc độ của giảng viên (thông tin từ phỏng vấn và các tài liệu sơ cấp) 54 4.2.5 Những ảnh hưởng của các hoạt động của các phòng ban 56 4.2.6 Kỳ vọng của sinh viên đối với ngành học .56 4.2.7 Mong muốn của sinh viên sau khi ra trường . .58 4.3 BÌNH LUẬN VỀ KẾT QUẢ 59 4.4 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI SINH VIÊN, GIẢNG VIÊN VÀ NHÀ TRƯỜNG. .60 4.4.1 Đề xuất với sinh viên: 60 4.4.2 Đề xuất với giảng viên: .61 4.4.3 Đề xuất với khoa, nhà trường (các tổ chức hỗ trợ sinh viên) 63 - iv - 4.5 CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN HỘI NHẬP VÀ HƯỚNG NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHI BƯỚC VÀO MÔI TRƯỜNG HỌC CHUYÊN NGÀNH. 63 4.5.1 Chương trình 1: “Tham quan đầu năm” . 63 4.5.2 Chương trình 2: “Khám phá bản thân” 65 4.5.3 Chương trình 3: “Kỹ năng làm việc nhóm” .6 6 4.5.4 Chương trình 4: “Kiến tập” 68 4.5.5 Chương trình 5: Diễn đàn sinh viên “Sự lựa chọn của tôi” .69 4.5.6 Chương trình 6: Câu lạc bộ Anh văn “English corners” 70 4.5.7 Chương trình 7: Giờ học tổng hợp 72 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .75 5.1 KHÁI QUÁT HÓA .75 5.1 Ý NGHĨA 75 5.2 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI .76 5.3 KIẾN NGHỊ VỀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 DANH SÁCH CÁC PHỤ LỤC 81

pdf89 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1994 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Khảo sát nhu cầu được hướng dẫn hội nhập vào chuyên ngành của sinh viên đại học bách khoa khi chuyển từ đại cương sang chuyên ngành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ho mình moät soá kinh nghieäm maø nhöõng ngöôøi ñi tröôùc ñaõ traûi qua, nhö vaäy SV seõ traùnh bôùt ruûi ro neáu töï mình “ruùt kinh nghieäm”. Ngoaøi ra SV seõ coù nhieàu cô hoäi hôn trong coâng vieäc sau naøy neáu moái quan heä cuûa mình ñöôïc môû roäng. - Töï tìm kieám phöông phaùp hoïc taäp hieäu quaû ñoái vôùi baûn thaân: ñieàu naøy tuøy thuoäc vaøo caù tính, naêng löïc cuûa moãi SV. Tuy nhieân ñoái vôùi baát kyø SV naøo, hoïc taäp coù phöông phaùp luoân tieát kieäm thôøi gian, taïo cho SV söï chuû ñoäng, linh hoaït vôùi kieán Chöông 4: Keát quaû khaûo saùt nhu caàu hoäi nhaäp - 61 - thöùc chuyeân ngaønh. Töø ñoù SV seõ naém baøi laâu hôn, saâu hôn vaø bieát caùch choïn loïc, toång hôïp kieán thöùc ñeå hoïc taäp, suy luaän, öùng duïng vaøo thöïc teá. - SV neân coù keá hoaïch töï hoïc ngoaïi ngöõ ngay töø luùc vaøo ñaïi hoïc. Tuøy theo muïc ñích söû duïng maø SV coù theå löïa choïn chöông trình hoïc ngoaïi ngöõ phuø hôïp. Ví duï: neáu SV coù yù ñònh ñi du hoïc vaø trình ñoä ngoaïi ngöõ cuûa mình thuoäc loaïi khaù, coù theå tham gia hoïc Toefl; hoïc Toeic, Anh vaên giao tieáp neáu SV muoán söû duïng ñeå ñi laøm… Vieäc tích luõy saün voán ngoaïi ngöõ giuùp SV deã daøng tieáp caän vôùi caùc taøi lieäu chuyeân ngaønh baèng tieáng Anh; tham döï caùc khoùa hoïc, hoäi thaûo coù söû duïng tieáng Anh. Töø ñoù giuùp SV taän duïng moïi cô hoäi ñeå sôùm hoäi nhaäp vaøo chuyeân ngaønh hoïc cuûa mình. - Chuû ñoäng trong vieäc tìm kieám, naém baét caùc thoâng tin veà nhöõng chöông trình maø Phoøng CTCT, Trung taâm HTSV & QHDN… toå chöùc nhaèm muïc ñích hoäi nhaäp vaø höôùng nghieäp cho SV chuyeân ngaønh. Beân caïnh ñoù, SV cuõng neân thöôøng xuyeân truy caäp vaøo trang web cuûa khoa mình, caùc khoa khaùc trong tröôøng, trang web Phoøng ñaøo taïo, Phoøng CTCT… ñeå hieåu roõ hôn ngaønh ngheà cuûa mình, cuûa caùc ngaønh khaùc trong tröôøng. Ngoaøi ra SV seõ naém vöõng hôn quy cheá Phoøng ñaøo taïo, caäp nhaät kòp thôøi thoâng tin ñeå coù söï chuû ñoäng, khoâng boû qua nhöõng cô hoäi nhö tham döï caùc khoùa huaán luyeän, hoäi thaûo khoa hoïc, gaëp gôõ nhöõng nhaø tuyeån duïng uy tín… - Taïo ra vaø naém baét cô hoäi ñeå töï tích luyõ kinh nghieäm ngheà nghieäp cho baûn thaân ngay khi coøn ngoài treân gheá nhaø tröôøng. Ñaây cuõng laø caùch giuùp SV sôùm öùng duïng nhöõng kieán thöùc hoïc ñöôïc, tieáp caän vôùi ngheà nghieäp cuûa mình. Ví duï nhö “Cuoäc thi Robocon” taïo cô hoäi cho nhöõng SV khoa Ñieän nghieân cöùu neân nhöõng con Robot raát ñoäc ñaùo vaø raát “SV”; “Ngaøy hoäi vieäc laøm” do moät soá SV khoa QLCN phoái hôïp vôùi Phoøng HTSV ñaõ ñem laïi nhöõng keát quaû raát ñaùng khích leä… 4.4.2 Ñeà xuaát vôùi giaûng vieân: - Laø moät nhaø giaùo, ñaàu tieân laø caàn coù taám loøng, söï taän tuïy trong coâng vieäc giaûng daïy. Chæ khi naøo giaûng vieân thöïc söï yeâu ngheà, yeâu SV cuûa mình thì môùi coù theå truyeàn tình caûm ñoù vaøo moân hoïc, ñem laïi söï soáng ñoäng cho baøi giaûng cuûa mình, Lev Tolstoi vieát: “Trí tueä cuûa trí tueä thì luaån quaån, nhöng trí tueä cuûa traùi tim thì saùng laùng”. Töø ñoù, giaûng vieân seõ tìm toøi caùch truyeàn ñaït sao cho SV deã tieáp thu nhaát, giuùp SV mau choùng thích nghi vôùi chuyeân ngaønh. Giaûng vieân cuõng chính laø ngöôøi höôùng SV loøng yeâu ngaønh ngheà mình ñaõ choïn. Qua ñoù, SV khi böôùc vaøo hoïc chuyeân ngaønh, cuõng coù theâm ñoäng löïc hoïc vì “söï taän tuïy, heát loøng cuûa giaûng vieân”. - Giaûng vieân neân chuù troïng hôn nöõa vaøo söï ña daïng hoùa trong phöông phaùp giaûng daïy,”Thöïc chaát cuûa vieäc daïy toát laø daïy phöông phaùp” [GS Phaïm Phuï, 2005], do ñoù giaûng vieân neân tìm toøi aùp duïng nhieàu hôn nöõa nhöõng phöông phaùp giaûng daïy khaùc nhau tuøy vaøo muïc ñích giaûng daïy. Caùch thöùc giaûng daïy, söï ñaàu tö vaøo baøi giaûng giuùp SV môùi vaøo chuyeân ngaønh deã tieáp thu baøi, coù höùng thuù trong quaù trình hoïc. Xin ñeà xuaát cuï theå moät vaøi phöông phaùp: Chöông 4: Keát quaû khaûo saùt nhu caàu hoäi nhaäp - 62 - + Daïy hoïc theo vaán ñeà (ñi töø rieâng ñeán chung, töø kieán thöùc ñaõ coù sang kieán thöùc môùi, quy naïp vaø dieãn dòch): Thaày taïo ra tình huoáng vaø ñieàu kieän ñeå giaûi quyeát, SV tham gia giaûi quyeát vaán ñeà. Tình huoáng coù theå laø maâu thuaãn vôùi kieán thöùc ñaõ coù, töø heä thoáng con sang heä thoáng lôùn, ñieàu kieän aùp duïng môùi meû, khoâng thoáng nhaát giöõa lyù luaän vaø thöïc tieãn… Öu ñieåm cuûa phöông phaùp naøy laø gaàn vôùi con ñöôøng giaûi quyeát vaán ñeà thöïc teá; reøn luyeän tö duy saùng taïo; khôi gôïi söï toø moø, höùng thuù vaø mong muoán ñöôïc tham gia ñeå thoûa maõn “tình caûm trí tueä” cuûa SV (Chöông 2 - Phaàn 2.2.1); ñaùp öùng nhu caàu daïy hoïc ngaøy nay. Nhöôïc ñieåm laø toán nhieàu thôøi gian hôn laø kieåu daïy “giaûng giaûi minh hoïa” (suy dieãn, ñi töø toång quaùt ñeán cuï theå; thaày giaûng, troø ghi ñeå baét chöôùc, taùi hieän), neân giaûng vieân caàn coù söï linh ñoäng boá trí thôøi gian vaø caùch daïy hôïp lyù. Coù theå duøng phöông phaùp “giaûng giaûi minh hoïa” ñeå truyeàn ñaït noäi dung, lyù thuyeát môùi; sau ñoù daønh ra moät vaøi tieát ñeå daïy theo phöông phaùp “daïy hoïc theo vaán ñeà”. + Daïy hoïc nhoùm: phöông phaùp naøy caàn söï phoái hôïp raát lôùn cuûa giaûng vieân vaø SV. Giaûng vieân caàn coù naêng löïc laäp keá hoaïch vaø toå chöùc, SV phaûi coù söï hieåu bieát veà phöông phaùp naøy. Ñaàu tieân giaûng vieân neân choïn chuû ñeà baøi hoïc phuø hôïp vôùi vieäc daïy hoïc nhoùm, sau ñoù phaân chia nhoùm theo nhöõng tieâu chí khaùc nhau nhö: nhoùm coá ñònh trong thôøi gian daøi (coù ñaët teân cho nhoùm), choïn nhoùm ngaãu nhieân (hai baøn keá nhau laø moät nhoùm) [xem theâm phuï luïc 3, Daïy hoïc nhoùm…]. Giaûng vieân neân chuù yù trong vieäc ñeà ra caùc yeâu caàu coâng vieäc moät caùch roõ raøng vaø phuø hôïp. Ñaây cuõng laø moät yeáu toá raát quan troïng ñem laïi söï thaønh coâng cuûa vieäc daïy hoïc nhoùm. - Luoân khuyeán khích vaø taïo cô hoäi ñeå SV chuû ñoäng, saùng taïo trong caùc moân hoïc: Giaûng vieân khoâng chæ daïy toát moân hoïc cuûa mình, coøn neân taïo cô hoäi ñeåâ SV tham gia xaây döïng baøi, gôïi yù, khuyeán khích nhöõng SV coù saùng kieán môùi. Ví duï ñoái vôùi nhöõng SV môùi baét ñaàu vaøo chuyeân ngaønh, giaûng vieân coù theå daønh ra khoaûng 15 phuùt ñaàu giôø ñeå SV thuyeát trình veà baát cöù vaán ñeà naøo lieân quan ñeán chuyeân ngaønh hoïc (khoa QLCN, khoa Hoùa, khoa Moâi tröôøng…); coäng ñieåm cho SV naøo coù nghieân cöùu, yù töôûng veà baát cöù saûn phaåm môùi naøo (duø coù khaû thi hay khoâng), nhaát laø ôû caùc khoa nhö Coâng ngheä vaät lieäu, Khoa Coâng ngheä thoâng tin, Cô khí… - Rieâng vôùi GVCN: caàn naâng cao hôn nöõa vai troø höôùng nghieäp, truyeàn loøng yeâu ngheà ñeán SV, höôùng SV thaønh nhöõng con ngöôøi khoâng chæ gioûi veà chuyeân moân maø coøn laø nhöõng con ngöôøi trung thöïc, coù tö caùch phaåm chaát ñaïo ñöùc toát… Nhö vaäy, GVCN coù theå laøm ñöôïc ñIeàu naøy baèng nhöõng haønh ñoäng cuï theå nhö: + Taïo keânh thoâng tin môû vôùi SV: côûi môû trao ñoåi vôùi SV trong caùc giôø hoïp lôùp, tieáp SV baát cöù khi naøo neáu SV thöïc söï caàn ñeán (taát nhieân coù theå GV ñoâi luùc seõ gaëp moät vaøi phieàn toaùi) + Trong giôø sinh hoaït lôùp, GVCN coù theå loàng theâm moät soá chöông trình giôiù thieäu veà ngaønh hoïc, höôùng nghieäp… baèng caùc ñoaïn phim, caâu chuyeän, baøi baùo, hoaëc môøi cöïu SV, kyõ sö, doanh nhaân… ñeán noùi chuyeän vôùi SV. Chöông 4: Keát quaû khaûo saùt nhu caàu hoäi nhaäp - 63 - 4.4.3 Ñeà xuaát vôùi khoa, nhaø tröôøng (caùc toå chöùc hoã trôï SV) - Phaùt huy toái ña hieäu quaû nhöõng hoaït ñoäng maø khoa, tröôøng toå chöùc baèng caùch thoâng tin ñeán SV moät caùch ñaày ñuû hôn. Thaäm chí ñoái vôùi nhöõng chöông trình quan troïng thì coù theå toå chöùc 2 laàn, ví duï nhö huaán luyeän caùc kyõ naêng phoûng vaán, xin vieäc cho SV… thì Phoøng CT-CT neân toå chöùc vaøo hai buoåi vôùi noäi dung nhö nhau ñeå SV coù nhieàu hôn cô hoäi tham gia (trong khi kinh phí, coâng söùc toå chöùc seõ khoâng taêng nhieàu). - Caùc toå chöùc hoã trôï SV neân leân keá hoaïch cuï theå nhöõng chöông trình hoäi nhaäp vaø höôùng nghieäp seõ thöïc hieän trong moät naêm, hoaëc moät hoïc kyø. Nhö vaäy, SV seõ bieát tröôùc nhöõng chöông trình ñöôïc thöïc hieän, vaø coù söï chuaån bò khi tham gia nhöõng chöông trình naøy. - Ñaåy maïnh vieäc tieáp caän ngoaïi ngöõ trong SV baèng caùch khuyeán khích SV tham gia caùc caâu laïc boä Anh vaên, hoaëc hoïc theâm caùc chöông trình ngoaïi ngöõ. Coù theå khuyeán khích baèng caùch phoøng ñaøo taïo coäng ñieåm thöôûng vaøo ñieåm trung bình toát nghieäp ñoái vôùi SV coù caùc chöùng chæ ngoaïi ngöõ veà Toeic, Toefl… - Taïo ñieàu kieän cho SV coù cô hoäi laøm thöïc haønh, thí nghieäm, ñi thöïc ñòa nhieàu hôn: Ví duï nhö taêng thôøi gian laøm thöïc haønh, thí nghieäm cuûa SV ôû xöôûng, phoøng maùy tính, phoøng thí nghieäm. Nhaø tröôøng, khoa coù theå phoái hôïp vôùi nhöõng nhaø maùy, coâng ty toå chöùc cho SV ñi ñeán tham quan doanh nghieäp ít nhaát moãi hoïc kyø moät laàn. - Nhaø tröôøng neân coù qui ñònh taát caû caùc giaûng vieân ñeàu phaûi coù lòch tieáp SV. Hieän nay chæ coù moät soá ít khoa nhö khoa QLCN coù lòch tieáp SV cuï theå, hay moät soá khoa coù cöûa tieáp SV nhöng khoâng phæ luùc naøo cuõng coù ngöôøi tröïc thöôøng xuyeân, do ñoù SV khi coù nhöõng thaéc maéc, khoù khaên raát khoù gaëp ñöôïc giaûng vieân. Thaäm chí khi SV coù yù töôûng, chöông trình naøo ñoù phuïc vuï cho vieäc hoïc muoán tham khaûo yù kieán giaûng vieân thì ñaây cuõng laø moät raøo caûn. 4.5 CHÖÔNG TRÌNH HÖÔÙNG DAÃN HOÄI NHAÄP VAØ HÖÔÙNG NGHIEÄP CHO SV KHI BÖÔÙC VAØO MOÂI TRÖÔØNG HOÏC CHUYEÂN NGAØNH. 4.5.1 Chöông trình 1: “Tham quan ñaàu naêm” Muïc ñích: Thoâng qua vieäc SV ñöôïc ñi thaêm coâng ty, hoï seõ thaáy ñöôïc tröôùc coâng vieäc sau naøy cuûa mình, beân caïnh ñoù baøi thu hoaïch giuùp nhaéc nhôû SV veà nhöõng cam keát cuûa mình veà vieäc hoïc. Ñoái töôïng tham gia: Ñoái töôïng laø SV naêm 2. Baét buoäc. Ñoái töôïng chòu traùch nhieäm: Khoa, thoâng qua GVCN. Chòu traùch nhieäm toå chöùc, höôùng daãn SV tham quan. Ñoàng chòu traùch nhieäm veà vieäc lieân heä coâng ty, doanh nghieäp. Chöông 4: Keát quaû khaûo saùt nhu caàu hoäi nhaäp - 64 - Ñoái töôïng phoái hôïp: Caùc coâng ty, doanh nghieäp; Trung taâm HTSV & QHDN. Trung taâm HTSV & QHDN chòu traùch nhieäm chính trong vieäc lieân heä vôùi coâng ty ñeå ñöôïc söï coäng taùc, hoã trôï cuûa caùc coâng ty. Thôøi gian: vaøo tuaàn leã ñaàu tieân cuûa naêm hoïc thöù 2, buoåi saùng thöù 6 hoaëc thöù 7: töø 7h30 ñeán 11h00. Kinh phí: Caùc coâng ty, doanh nghieäp ñöôïc choïn tham quan chuû yeáu ôû trong thaønh phoá, SV seõ töï mình tôùi ñoù. Vì vaäy, kinh phí ôû ñaây khoâng nhieàu, chuû yeáu laø quaø cho coâng ty, chi phí phuï caáp cho giaùo vieân höôùng daãn tham quan neân kinh phí ñöôïc trích töø hoïc phí. Noäi dung: Khoa hoaëc caùn boä giaûng daïy seõ lieân heä vôùi coâng ty coù ngaønh ngheà gioáng vôùi ngaønh hoïc cuûa khoa/ ngaønh. GVCN seõ choïn moät buoåi saùng trong tuaàn hoïc ñaàu tieân cuûa SV naêm 2 ñeå ñöa SV ñeán tham quan coâng ty/ nhaø maùy. GV seõ phoå bieán tröôùc veà muïc tieâu cuûa chuyeán tham quan, yeâu caàu sau buoåi tham quan SV phaûi vieát baøi thu hoaïch vôùi 3 noäi dung chính: + Mieâu taû laïi coâng vieäc cuûa moät kyõ sö (nhaân vieân vaên phoøng ñoái vôùi ngaønh QLCN) trong coâng ty. + Chia seû caûm nhaän suy nghó cuûa mình veà buoåi tham quan. + Nhöõng mong muoán, cam keát cuûa SV ñeå hoïc toát chuyeân ngaønh. Sau buoåi tham quan, GVCN seõ thaâu laïi baøi thu hoaïch haïn choùt laø sau 1 tuaàn. Ñaây seõ chính laø nhöõng döõ lieäu raát quan troïng giuùp GV hieåu veà SV cuûa mình hôn, töø ñoù seõ coù keá hoaïch ñeå giuùp ñôõ SV veà söï hieåu bieát, kinh nghieäm ngheà nghieäp, höôùng SV coù loøng yeâu ngaønh ngheà mình ñaõ choïn... Caùc baøi thu hoaïch naøy seõ ñöôïc GVCN göûi laïi cho SV vaøo ñaàu naêm 3, vaøo ngaøy hoïp lôùp ñaàu tieân cuûa SV naêm 3. YÙ nghóa chöông trình: + Chöông trình giuùp SV coù cô hoäi bieát veà thöïc teá ngaønh ngheà mình ñang hoïc, töø ñoù seõ deã daøng tieáp thu, keát noái caùc moân hoïc chuyeân ngaønh hôn. + Sôùm ñem ñeán loøng yeâu ngheà cho SV, thuùc ñaåy ñoäng löïc hoïc cuûa SV. + Baèng vieäc vieát baøi thu hoaïch vaø gôûi laïi sau 1 naêm, chöông trình giuùp baûn thaân SV töï cam keát vôùi chính mình trong vieäc noã löïc hoïc taäp; nhaéc nhôû, töï kieåm ñieåm SV ñaõ laøm ñöôïc gì qua moät naêm, taùi cam keát ñoái vôùi nhöõng SV chöa coù söï noã löïc thaät söï. + Chöông trình cuõng giuùp cho moái quan heä giöõa SV vaø GVCN toát hôn; GV hieåu SV cuûa mình hôn; coù nhöõng keá hoaïch cuï theå giuùp SV hoïc toát vaø höôùng nghieäp cho SV. Chöông 4: Keát quaû khaûo saùt nhu caàu hoäi nhaäp - 65 - 4.5.2 Chöông trình 2: “Khaùm phaù baûn thaân” Muïc ñích: Thoâng qua vieäc töï traéc nghieäm caù nhaân, cuøng vôùi söï höôùng daãn, tö vaán cuûa chuyeân gia taâm lyù, SV seõ nhaän ra caù tính cuûa mình, ñaâu laø ñieåm maïnh, ñieåm yeáu cuûa baûn thaân ñeå bieát caùch phaùt huy ñieåm maïnh, khaéc phuïc ñieåm yeáu. Töø ñoù SV seõ bieát caùch ñaàu tö toát cho vieäc hoïc cuûa mình cuõng nhö nhöõng kyõ naêng phuïc vuï cho coâng vieäc sau naøy. Chöông trình cuõng giuùp cho SV chính quy coù yù ñònh ñaêng kyù baèng 2 hieåu roõ nhöõng ngaønh ngheà phuø hôïp vôùi baûn thaân ñeå coù quyeát ñònh ñuùng ñaén hôn. Ñoái töôïng tham gia: Taát caû SV toaøn tröôøng, ñaëc bieät laø SV naêm 2, 3; SV chính quy coù yù ñònh hoïc baèng 2. Khoâng baét buoäc. Ñoái töôïng chòu traùch nhieäm: Trung taâm HTSV & QHDN, Phoøng CTCT – SV. Ñoái töôïng hoã trôï: Doanh nghieäp, coâng ty tö vaán – taâm lyù. Coù theå caùc doanh nghieäp naøy seõ laáy moät phaàn chi phí hoaëc taøi trôï hoaøn toaøn (khoâng tính phí). Thôøi gian: Buoåi saùng töø 8h00 – 11h00 Ñòa ñieåm: Hoäi tröôøng B4. Kinh phí: Ñöôïc trích töø kinh phí hoaït ñoäng cuûa Trung taâm HTSV & QHDN, hoaëc xin taøi trôï töø caùc coâng ty laø “Ñoái töôïng hoã trôï”. Sau naøy khi chöông trình ñöôïc thöïc hieän thöôøng xuyeân (ví duï toå chöùc ôû moãi hoïc kyø), vaø SV nhaän thaáy taàm quan troïng cuaû chöông trình, coù theå tieán haønh thu phí SV (khoaûng 5000ñ/ SV tuøy chi phí cuûa chöông trình). Noäi dung chöông trình: SV tham gia seõ ñöôïc laøm baøi test veà caù tính döôùi söï giaûi thích cuaû chuyeân gia taâm lyù. Tieâu chí cuûa baøi test laø khoâng coù caù tính naøo toát hôn caù tính naøo, chæ coù nhöõng öu nhöôïc ñieåm cuûa töøng loaïi caù tính. Töø ñoù baøi test giuùp ngöôøi tham gia hieåu roõ veà con ngöôøi mình, bieát caùch phaùt huy nhöõng öu ñieåm, haïn cheá nhöõng khuyeát ñieåm. Trong moãi ngöôøi khoâng phaûi luùc naøo cuõng chæ coù moät tính caùch, nhöng thöôøng toàn taïi cuøng moät luùc nhieàu daïng caù tính, chæ khaùc laø möùc ñoä bieåu hieän cuûa töøng loaïi caù tính ñoù tuøy yeáu toá baåm sinh, moâi tröôøng vaø qua söï reøn luyeän cuûa baûn thaân. Ví duï nhö coù nhöõng ngöôøi thöôøng raát ñieàm ñaïm, nhöng trong moät vaøi tình huoáng hoï laïi trôû neân raát deã noùng giaän; hoaëc coù ngöôøi luùc coøn nhoû raát nhuùt nhaùt, ít noùi nhöng sau khi ñi laøm hoï trôû neân daïn dó, hoaït baùt vaø haøi höôùc… Ñieàu caàn thieát cuûa SV khoâng phaûi laø thay ñoåi baûn thaân ñeå trôû thaønh con ngöôøi mình thích; maø laø soáng thaät vôùi chính con ngöôøi mình, hoïc caùch chaáp nhaän mình, chaáp nhaän ngöôøi khaùc. Beân caïnh ñoù, SV caàn coù moät yù chí vöôn leân, khoâng ñöôïc töï maõn hay töï baèng loøng vôùi nhöõng gì mình coù. Lieân heä vôùi vieäc hoïc vaø ngheà nghieäp, nhöõng caù tính nhö theá naøo thì phuø hôïp vôùi caùch hoïc naøo vaø ngaønh ngheà gì? Ví duï coù ngöôøi thích ñoïc saùch, tìm hieåu lyù thuyeát Chöông 4: Keát quaû khaûo saùt nhu caàu hoäi nhaäp - 66 - tröôùc roài môùi ñi ñeán thöïc nghieäm; cuõng coù ngöôøi thích khaùm phaù thöïc teá roài môùi ruùt ra nguyeân taéc, tìm hieåu lyù thuyeát… YÙ nghóa chöông trình: Khaùm phaù veà baûn thaân mình laø ñieàu ai cuõng neân laøm, moät SV tröôùc heát phaûi hieåu roõ baûn thaân mình thì môùi coù theå hieåu ñöôïc nhöõng ngöôøi xung quanh. SV seõ deã daøng chaáp nhaän yù kieán ngöôøi khaùc hôn, bieát caùch giao trieáp trong caùc hoaït ñoäng taäp theå, laøm vieäc nhoùm… 4.5.3 Chöông trình 3: “Kyõ naêng laøm vieäc nhoùm” Muïc tieâu: Giuùp SV taän duïng toái ña hieäu quaû cuûa vieäc hoïc nhoùm thoâng qua söï hieåu bieát veà caùch thaønh laäp nhoùm, vai troø cuûa töøng thaønh vieân trong nhoùm. Ñoái töôïng: SV naêm 2, 3 laø ñoái töôïng chính. Coù theå môû roäng chöông trình cho nhöõng SV khaùc trong toaøn tröôøng. Khoâng baét buoäc. Ñoái töôïng chòu traùch nhieäm: Phoøng CTCT – SV Ñoái töôïng hoã trôï: Khoa QLCN, giaûng vieân cuûa khoa seõ laø ngöôøi tröïc tieáp trình baøy vaø höôùng daãn SV veà “Kyõ naêng laøm vieäc nhoùm”. Thôøi gian: vaøo ñaàu naêm hoïc, moät buoåi ngaøy thöù 7 töø 7h30 ñeán 11h00. Ñòa ñieåm: Hoäi tröôøng B4 Kinh phí: Ñöôïc trích töø kinh phí hoaït ñoäng cuûa phoøng CTCT, coù theå xin hoã trôï töø kinh phí hoaït ñoäng cuûa Trung Taâm HTSV, caùc doanh nghieäp taøi trôï. Noäi dung: Ngöôøi trình baøy seõ giôùi thieäu veà “Phöông phaùp laøm vieäc nhoùm” vôùi caùc noäi dung chính sau: 1. Theá naøo laø laøm vieäc nhoùm? 2. Coâng duïng, ích lôïi cuûa vieäc hoïc nhoùm? 3. Taïi sao SV caàn coù kyõ naêng laøm vieäc nhoùm? 4. Hoïc nhoùm nhö theá naøo cho hieäu quaû? Nhöõng nguyeân taéc cô baûn trong quaù trình laøm vieäc nhoùm? 5. Vai troø cuûa nhoùm tröôûng vaø caùc thaønh vieân khaùc trong nhoùm? Ngöôøi trình baøy phaûi laø ngöôøi coù kinh nghieäm veà laøm vieäc nhoùm, coù nhöõng hieåu bieát saâu roäng vaø khoa hoïc veà kyõ naêng laøm vieäc nhoùm. Noäi dung trình baøy phaûi ñi ñoâi vôùi nhöõng ví duï, minh hoïa thöïc teá. Sau ñoù SV seõ ñöôïc chia thaønh caùc nhoùm ngaãu nhieân (baèng nhieàu caùch, coù theå ñeám soá thöù töï; hoaëc chia nhoùm theo nhöõng ñaëc ñieåm chung, theo thaùng sinh chaún haïn), moãi nhoùm seõ töï baàu ra moät nhoùm tröôùng. Caùc nhoùm seõ ñöôïc phoå bieán noäi dung tình huoáng vaø ñöôïc giao nhieäm vuï giaûi quyeát. Moãi nhoùm coù 25 phuùt ñeå baøn baïc vaø giaûi quyeát tình huoáng. Sau ñoù laàn löôït ñaïi dieän moãi nhoùm seõ leân noùi veà caùch Chöông 4: Keát quaû khaûo saùt nhu caàu hoäi nhaäp - 67 - giaûi quyeát cuûa nhoùm mình; nhöõng khoù khaên, xung ñoät naøo coù theå coù trong quaù trình baøn baïc, caùch giaûi quyeát nhöõng xung ñoät ñoù cuûa nhoùm… Cuoái cuøng ngöôøi trình baøy ñuùc keát laïi buoåi hoïc, giaûi thích cuï theå veà nhöõng maâu thuaån, caùch giaûi quyeát cuûa caùc nhoùm ñeå ruùt kinh nghieäm thöïc teá. Toùm taét thôøi gian toå chöùc chöông trình “phöông phaùp laøm vieäc nhoùm” (ñaõ coù khaáu hao thôøi gian) Noäi dung chöông trình Thôøi gian Trình baøy phöông phaùp laøm vieäc nhoùm 7h30 – 9h15 Nghæ giaûi lao taïi choã 9h15 – 9h20 Chia nhoùm, baàu nhoùm tröôûng 9h20 – 9h30 Phoå bieán tình huoáng vaø xaùc ñònh nhieäm vuï cuûa nhoùm 9h30 – 9h40 Caùc nhoùm baøn baïc caùch giaûi quyeát vaán ñeà* 9h 40 – 10h05 Ñaïi ñieän moãi nhoùm leân trình baøy 10h05 – 10h45 Ngöôøi trình baøy toång keát 10h45 – 11h00 Löu yù: Coù theå linh ñoäng neáu soá nhoùm quaù nhieàu (treân 10 nhoùm) thì ñaïi dieän moät soá nhoùm leân trình baøy chöù khoâng nhaát thieát phaûi taát caû caùc nhoùm. *Caùc nhoùm baøn baïc caùch giaûi quyeát vaán ñeà: Ñaây chính laø giai ñoaïn nhöõng thaønh vieân tham gia traûi nghieäm thöïc teá vôùi nhöõng thuaän lôïi, khoù khaên khi laøm vieäc nhoùm. Töø ñoù ruùt ra kinh nghieäm ñeå phaùt huy nhöõng öu ñieåm, haïn cheá nhöõng nhöôïc ñieåm ngay trong vieäc hoïc nhoùm.Ví duï: Khi hoïc nhoùm, vôùi moät vaán ñeà caàn ñöa ra höôùng giaûi quyeát, nhoùm phaûi laøm sao ñeå moïi thaønh vieân ñeàu ñöa ra yù kieán cuûa mình, nhöng phaûi gaïn loïc vaø choïn höôùng giaûi quyeát toái öu nhaát. Nhö vaäy coù theå naûy sinh maâu thuaãn laø ai cuõng muoán baûo veä yù kieán cuûa mình, khoâng chaáp nhaän yù kieán khaùc. Do ñoù, ngöôøi tröôûng nhoùm phaûi laø ngöôøi dung hoøa ñöôïc caùc yù kieán treân, coù khaû naêng phaân tích öu khuyeát ñieåm, tính khaû thi cuûa töøng yù kieán, löïa choïn phöông aùn döïa treân moät soá tieâu chí nhö: ñöôïc soá ñoâng taùn thaønh, ít ruûi ro nhaát… hoaëc neáu caùc yù kieán quaù khaùc bieät, ngöôøi tröôûng nhoùm phaûi laø ngöôøi töï quyeát. Cho neân caùc thaønh vieân trong nhoùm phaûi hoïc taäp laéng nghe, chaáp nhaän yù kieán cuûa nhau, vaø quan troïng nhaát laø phaûi chaáp haønh theo quyeát ñònh cuûa ngöôøi tröôûng nhoùm. YÙ nghóa chöông trình: + Chöông trình ñem ñeán cho SV moät caùch nhìn roõ raøng, khoa hoïc hôn trong quaù trình laøm vieäc nhoùm. Chöông 4: Keát quaû khaûo saùt nhu caàu hoäi nhaäp - 68 - + Vôùi vieäc phaùt trieån khaû naêng laøm vieäc nhoùm, SV khoâng chæ taän duïng thôøi gian hoïc nhoùm hieäu quaû; maø coøn reøn luyeän, phaùt huy ñöôïc nhöõng kyõ naêng, tính caùch khaùc nhö: kyõ naêng giaûi quyeát vaán ñeà, thuyeát trình tröôùc ñaùm ñoâng, khaû naêng giao tieáp, söï töï tin, quyeát ñoaùn… 4.5.4 Chöông trình 4: “Kieán taäp” Muïc ñích: SV qua thôøi gian ngaén kieán taäp ôû coâng ty (nhaø maùy, coâng trình…) seõ bieát ñöôïc veà coâng vieäc lieân quan ñeán ngaønh hoïc. Söï traûi nghieäm thöïc teá laøm cho SV khi trôû laïi hoïc deã daøng tieáp thu baøi hôn. Chöông trình seõ raát höõu ích vôùi caû hai muïc ñích: hoäi nhaäp vaø höôùng nghieäp cho SV chuyeân ngaønh. Ñoái töôïng tham döï: SV ñaõ hoïc xong naêm 2 (hoïc xong hoïc kyø thöù tö). Khoâng baét buoäc. Ñoái töôïng chòu traùch nhieäm: Khoa, thoâng qua Caùn boä höôùng daãn cuûa Khoa. Chòu traùch nhieäm toå chöùc, lieân heä cho SV ñi kieán taäp. Ñoái töôïng hoã trôï: Caùc doanh nghieäp, coâng ty. Trung taâm HTSV & QHDN ñoàng chòu traùch nhieäm lieân heä vôùi caùc coäng ty naøy. Thôøi gian: Trong voøng 2 tuaàn, moãi tuaàn 3 buoåi (SV coù theå ñaêng kyù thôøi gian kieán taäp ñeå tieän vôùi lòch hoïc ôû tröôøng) Kinh phí: Ñöôïc trích töø kinh phí cuûa khoa, coù theå xin ñöôïc hoã trôï theâm töø PÑT, cöïu SV. Noäi dung: Trong voøng 2 tuaàn, SV seõ coù thôøi gian tieáp caän vôùi moâi tröôøng laøm vieäc taïi coâng ty/ nhaø maùy/ xöôûng phuø hôïp vôùi ngaønh hoïc cuûa mình. Trong thôøi gian naøy, SV ñöôïc quan saùt taát caû caùc hoaït ñoäng nôi mình kieán taäp, laøm baát cöù coâng vieäc naøo coâng ty giao. Baùo caùo “kieán taäp” cuûa SV bao goàm 2 noäi dung chính: + Nhöõng vieäc SV laøm trong thôøi gian kieán taäp. + Moâ taû vaø neâu nhaän xeùt cuûa SV veà caùc hoaït ñoäng cuûa Phoøng/ xöôûng/ coâng ty tuøy qui moâ coâng ty. YÙ nghóa chöông trình: Theo tham khaûo yù kieán cuûa moät soá SV naêm 2, 3, ña phaàn caùc SV cho raèng neáu coù ñöôïc moät thôøi gian kieán taäp nhö vaäy thì raát boå ích vaø thieát thöïc. Thôøi gian ñöôïc “kieán taäp” giuùp SV sôùm böôùc vaøo moâi tröôøng laøm vieäc chuyeân nghieäp, taän maét chöùng kieán nhöõng kyõ thuaät, caùch thöùc laøm vieäc maø SV ñöôïc hoïc ôû tröôøng, hoïc theâm nhieàu kieán thöùc thöïc teá môùi tröôùc khi ñöôïc ñaøo taïo trôû thaønh nhöõng kyõ sö, cöû nhaân thöïc thuï. Nhöõng kinh nghieäm cuûa thôøi gian kieán taäp naøy seõ theo suoát SV trong quaù trình hoïc taäp tieáp theo, taïo theâm ñoäng löïc hoïc taäp, gia theâm loøng yeâu ngheà cho SV. Chöông 4: Keát quaû khaûo saùt nhu caàu hoäi nhaäp - 69 - Öu ñieåm cuûa chöông trình “Kieán taäp” so vôùi “thöïc taäp toát nghieäp” laø sau khi ñi kieán taäp, SV vaãn coù thôøi gian ñeå thay ñoåi, boå sung caùc kyõ naêng ngoaøi chuyeân moân ñeå chuaån bò cho coâng vieäc sau naøy ñöôïc toát hôn. 4.5.5 Chöông trình 5: Dieãn ñaøn SV “Söï löïa choïn cuûa toâi” * Muïc ñích: Thoâng qua vieäc ñoái thoaïi tröïc tieáp giöõa SV caùc khoùa vôùi nhau; giöõa SV vôùi cöïu SV, caùc nhaø doanh nghieäp, giaûng vieân; “Dieãn ñaøn SV seõ ñem ñeán cho SV nhieàu cô hoäi ñeå baøy toû yù kieán, quan ñieåm, thaéc maéc cuûa mình xung quanh vieäc hoïc vaø vieäc laøm. Dieãn ñaøn cuõng ñem ñeán nhieàu cô hoäi ngheà nghieäp ñeán cho SV, ñöôïc hoïc taäp kinh nghieäm, loøng yeâu ngheà cuûa ñaøn anh, ñaøn chò ñi tröôùc. Dieãn ñaøn taïo cô hoäi ñeå môû roäng moái quan heä giöõa SV caùc khoùa vôùi nhau, giöõa SV vôùi caùc cöïu SV vaø vôùi caùc doanh nghieäp. * Ñoái töôïng: SV taát caû caùc khoùa trong cuøng moät khoa (moãi khoa toå chöùc dieãn ñaøn rieâng cho SV cuûa khoa mình), SV khoa khaùc ñang hoaëc muoán hoïc baèng 2. Khoâng baét buoäc. Dieãn ñaøn ngoaøi caùc giaûng vieân cuûa khoa, cuõng môøi nhöõng cöïu SV, caùc kyõ sö (cöû nhaân) ñang ñi laøm ñeán tham döï. * Ñoái töôïng chòu traùch nhieäm: Khoa, Trung taâm HTSV &QHDN. + Khoa chòu traùch nhieäm lieân heä vôùi caùc cöïu SV, doanh nhaân, caùc doanh nghieäp; chòu traùch nhieäm khuyeán khích SV tham gia, ñeà cöû giaûng vieân tham gia chöông trình. + Trung taâm HTSV & QHDN: Chòu traùch nhieäm toå chöùc chöông trình; ñoàng chòu traùch nhieäm lieân heä vôùi caùc doanh nghieäp. * Ñoái töôïng hoã trôï: Cöïu SV, Doanh nghieäp. Chòu traùch nhieäm tham gia dieãn ñaøn, hoã trôï kinh phí. * Thôøi gian: Bao goàm 4 tieát hoïc (buoåi saùng töø 7h30 ñeán 11h30) * Ñòa ñieåm: Taïi hoäi tröôøng A5 hoaëc A4, B4 tuøy theo soá löôïng SV töøng khoa. * Kinh phí: Xin söï hoã trôï töø doanh nghieäp, cöïu SV hoaëc töø kinh phí hoaït ñoäng cuûa khoa. * Noäi dung: Noäi dung chính cuûa dieãn daøn chính laø vieäc ñoái thoaïi tröïc tieáp giöõa nhöõng ngöôøi tham döï xoay quanh chuû ñeà chính “Söï choïn löïa cuûa toâi”. Chöông 4: Keát quaû khaûo saùt nhu caàu hoäi nhaäp - 70 - Ngöôøi daãn chöông trình laø ngöôøi khôi gôïi, thu thaäp nhöõng yù kieán nhau veà lyù do choïn ngaønh cuûa caùc SV. Dieãn ñaøn khoâng chæ laø nhöõng chia xeû veà caùc yù kieán tích cöïc veà ngaønh hoïc nhö: “raát thích ngaønh hoïc”, “luoân tìm ñöôïc coâng vieäc deã daøng, löông cao”… nhöng vaãn coù nhöõng chia xeû raát thöïc cuûa nhöõng SV “khoâng laáy laøm höùng thuù ñoái vôùi ngaønh hoïc; nhöõng cöïu SV “thôøi gian ñaàu cuõng raát vaát vaû khi kieám vieäc”… Trong buoåi Dieãn ñaøn, coù söï chia xeû cuûa ít nhaát 2 giaûng vieân coù kinh nghieäm, coù loøng yeâu ngheà ñeå giaûi ñaùp nhöõng thaéc maéc cuûa SV xung quanh chöông trình ñaøo taïo, nhöõng ñoåi môùi cuûa khoa, moät soá phöông phaùp hoïc… Sau ñoù, moät (hoaëc hai) cöïu SV cuûa khoa leân chia xeû veà quaù trình töø khi böôùc vaøo tröôøng Baùch khoa, ñeán luùc ra tröôøng, ñi xin vieäc… vaø baây giôø ñang coù ñöôïc vò trí nhö hieän taïi. Ñaây chính laø söï khích leä raát lôùn cho nhöõng ai ñang lo laéng, hoaëc thaéc maéc veà coâng vieäc sau khi toát nghieäp. Cuoái cuøng buoåi Dieãn ñaøn “Söï choïn löïa cuûa toâi” seõ höôùng SV ñeán söï quyeát taâm, noã löïc vì “löïa choïn” cuûa mình ñeå coù ñöôïc keát quaû toát trong hoïc taäp vaø coâng vieäc sau naøy. “Söï choïn löïa cuûa toâi” coù theå khoâng phaûi luùc naøo cuõng ñuùng vaø toát nhaát, nhöng duø sao toâi ñaõ quyeát ñònh vaø seõ coá gaéng trong ñieàu mình ñaõ choïn löïa. YÙ nghóa: Dieãn ñaøn ñem ñeán cô hoäi cho SV ñöôïc baøy toû quan ñieåm, yù kieán cuûa mình xoay quanh vieäc hoïc vaø vieäc laøm. Ñoái vôùi nhöõng SV “khoâng thích” hoaëc thaáy “bình thöôøng” vôùi ngaønh hoïc cuûa mình, dieãn ñaøn moät laàn nöõa giuùp cho SV coù theâm yù chí, quyeát taâm vì “Söï löïa choïn cuûa toâi”. Ngoaøi ra, SV seõ nhaän thaáy ñöôïc raèng, böôùc vaøo tröôøng Baùch khoa, hoïc ôû moät ngaønh naøo ñoù cuõng chæ laø moät trong raát nhieàu quyeát ñònh quan troïng trong cuoäc ñôøi moãi ngöôøi. Ñieàu SV caàn laøm laø luoân coù caùch nhìn tích cöïc, taïo ra vaø naém baét cô hoäi ñeå hoïc taäp, tích luõy kinh nghieäm. 4.5.6 Chöông trình 6: Caâu laïc boä Anh vaên “English corners” * English corners: taïm dòch laø “Nhöõng goùc hoïc tieáng Anh”. Muïc ñích: Phaùt trieån khaû naêng ngoaïi ngöõ trong SV chuyeân ngaønh, goàm caùc kyõ naêng: + Giao tieáp baèng tieáng Anh. + Vieát vaên baûn baèng tieáng Anh. + Tìm kieám, ñoïc taøi lieäu chuyeân ngaønh baèng tieáng Anh. Ñoái töôïng tham gia: ñoái töôïng chính laø SV naêm 2, 3, 4, SV baèng 2. SV naêm nhaát neáu coù söï quan taâm cuõng coù theå tham gia. Khoâng baét buoäc. Ñoái töôïng chòu traùch nhieäm: Trung taâm ngoaïi ngöõ cuûa tröôøng keát hôïp vôùi Caâu laïc boä Anh vaên. Chöông 4: Keát quaû khaûo saùt nhu caàu hoäi nhaäp - 71 - Ñoái töôïng hoã trôï: + Thö vieän tröôøng: hoã trôï vieäc cung caáp, cho möôïn caùc saùch chuyeân ngaønh baèng tieáng Anh. + Caùc khoa trong tröôøng: hoã trôï ñeå caùc thaønh vieân trong caâu laïc boä söû duïng phoøng maùy tính, phoøng chuyeân ñeà vôùi muïc ñích hoïc taäp, sinh hoaït ngoaïi khoùa. + Ngoaøi ra coù theå lieân heä vôùi caùc trung taâm ngoaïi ngöõ (ví duï nhö Ila, Idecaf, Its…), caùc doanh nhaân, giaùo vieân ngöôøi nöôùc ngoaøi ñeå ñöôïc hoã trôï veà ngöôøi höôùng daãn, khaùch môøi… Thôøi gian: Moãi tuaàn 1 buoåi, vaøo saùng thöù 7 (hoaëc moät buoåi naøo ñoù tuøy söï linh ñoäng cuûa caùc thaønh vieân) Kinh phí: + Ñöôïc trích töø kinh phí hoaït ñoäng cuûa trung taâm ngoaïi ngöõ. + Xin taøi trôï töø caùc trung taâm ngoaïi ngöõ khaùc, caùc coâng ty, doanh nghieäp. + Do söï ñoùng goùp (moät phaàn, coù theå khoâng baét buoäc) cuûa caùc thaønh vieân trong Caâu laïc boä. Noäi dung: Caâu laïc boä “English corners” seõ hoaït ñoäng vôùi ngöôøi ñöùng ñaàu laø moät SV naêm cuoái (naêm 4), coù thaønh tích hoïc taäp khaù gioûi, trình ñoä ngoaïi ngöõ khaù trôû leân. Beân caïnh ñoù seõ coù moät vaøi thaønh vieân noøng coát ñeå hoã trôï cho ngöôøi ñöùng ñaàu, laø SV naêm 3 trôû leân. Hoaït ñoäng cuûa caâu laïc boä theo hình thöùc laø nhöõng “Nhoùm hoïc taäp”, caùc thaønh vieân chia thaønh caùc nhoùm, moãi nhoùm khoaûng töø 4 – 6 thaønh vieân (coù theå ñaët teân cho töøng nhoùm ñeå deã phaân bieät), toát nhaát thaønh vieân cuûa moät nhoùm neân bao goàm SV thuoäc caùc khoùa khaùc nhau. Lòch hoaït ñoäng trong 1 thaùng seõ bao goàm nhöõng noäi dung sau: Tuaàn 1, 2, 3: Moãi tuaàn 1 buoåi, caùc nhoùm nhoû seõ töï gaëp nhau theo lòch rieâng cuûa moãi nhoùm vaø theo chuû ñeà chung cuûa caâu laïc boä (ñaõ leân keá hoaïch saún). Trong töøng nhoùm nhoû naøy, coù theå löïa choïn ñòa ñieåm gaëp nhau sao cho thuaän tieän nhaát, phuø hôïp vôùi muïc ñích cuûa buoåi gaëp maët: Ví duï ñeå thaûo luaän, phaùt trieån kyõ naêng giao tieáp baèng tieáng Anh caùc nhoùm coù theå gaëp nhau ôû saân tröôøng, phoøng töï hoïc; ñeå chia xeû kinh nghieäm tìm (search) taøi lieäu tieáng Anh treân internet coù theå hoïp nhoùm taïi phoøng maùy tính cuûa khoa… Noäi dung hoaït ñoäng cuûa nhoùm seõ xoay quanh nhöõng chuû ñeà sau: thaûo luaän (lieân quan ñeán chuyeân ngaønh hoïc) baèng tieáng Anh, chia xeû kinh nghieäm search (tìm kieám) taøi lieäu tieáng Anh treân internet, luyeän taäp kyõ naêng vieát vaên baûn baèng tieáng Anh; hoïc taøi lieäu chuyeân ngaønh baèng tieáng Anh… Tuaàn 4 (tuaàn cuoái thaùng): Taát caû caùc thaønh vieân trong caâu laïc boä seõ gaëp maët vaø sinh hoaït chung. Noäi dung cuûa buoåi sinh hoaït cuõng ñöôïc nhöõng ngöôøi phuï traùch caâu laïc boä leân keá hoaïch tröôùc. Ví duï chöông trình coù theå bao goàm seminar cuûa caùc nhoùm veà vieäc hoïc chuyeân ngaønh, kinh nghieäm trong hoïc taäp…; vieäc thaûo luaän cuûa caùc Chöông 4: Keát quaû khaûo saùt nhu caàu hoäi nhaäp - 72 - thaønh vieân veà moät chuû ñeà naøo ñoù lieân quan ñeán chuyeân ngaønh hoïc vaø vieäc laøm. Thænh thoaûng Caâu laïc boä coù theå môøi moät vaøi khaùch môøi laø doanh nhaân, giaûng vieân ngöôøi nöôùc ngoaøi. YÙ nghóa chöông trình: Qua vieäc laäp ra nhöõng “goùc hoïc taäp tieáng Anh”, SV khi böôùc vaøo chuyeân ngaønh seõ vöøa ñöôïc naâng cao trình ñoä ngoaïi ngöõ, ñoàng thôøi vaãn coù theå hoïc toát chuyeân ngaønh hoïc cuûa mình nhôø vieäc tìm kieám, hoïc nhöõng taøi lieäu chuyeân ngaønh baèng tieáng Anh. Ngoaøi ra, vieäc moät nhoùm bao goàm nhöõng SV caùc khoùa khaùc nhau seõ giuùp caùc SV coù cô hoäi ñeå giuùp ñôõ, hoã trôï laãn nhau veà nhieàu maët. SV naêm cuoái coù theå truyeàn ñaït kinh nghieäm hoïc taäp, kieán thöùc cho SV naêm 2, 3. Ngöôïc laïi SV naêm 2, 3 coù theå giuùp ñôõ, chia xeû vôùi SV naêm cuoái veà caùc baøi taäp nhoùm, tìm kieám taøi lieäu, cuøng tham gia thöïc hieän chuyeân ñeà, döï aùn naøo ñoù vôùi SV naêm cuoái. “English corners” cuõng ñem ñeán cho SV moät caùch nhìn môùi veà vieäc hoïc ngoaïi ngöõ. Tieáng Anh khoâng coøn laø “ngoaïi ngöõ” nhöng trôû thaønh “sinh ngöõ” len loûi vaøo töøng goùc hoïc taäp cuûa moãi SV, “soáng chung” vôùi töøng hoaït ñoäng soáng vaø hoïc taäp cuûa SV. 4.5.7 Chöông trình 7: Giôø hoïc toång hôïp Muïc ñích: + Giuùp SV khi môùi vaøo chuyeân ngaønh chuû ñoäng tìm hieåu veà ngaønh hoïc cuûa mình, nhöõng vaán ñeà xung quanh chuyeân ngaønh hoïc. + Thoâng qua vieäc lieân keát kieán thöùc giöõa caùc moân hoïc; vieäc tìm toøi, phaùt hieän vaø giaûi quyeát caùc vaán ñeà thöïc teá, SV coù nhieàu cô hoäi chuû ñoäng, saùng taïo trong quaù trình hoïc. + Taïo ñoäng löïc thuùc ñaåy SV daønh thôøi gian nhieàu hôn ñeå chuyeân saâu tìm hieåu kieán thöùc chuyeân ngaønh, tích luõy kinh nghieäm thöïc teá. Ñoái töôïng tham gia: Ñoái töôïng chính laø taát caû SV naêm 2, 3. Coù theå môû roäng chöông trình naøy cho SV naêm 4. Khoâng baét buoäc. Ñoái töôïng chòu traùch nhieäm: GVCN cuûa lôùp. Thôøi gian: Moãi thaùng moät laàn, thôøi gian laø 3 tieát, sau giôø sinh hoaït lôùp. Ñòa ñieåm: Taïi phoøng hoïc cuûa SV. Kinh phí: Chöông trình chuû yeáu gioáng nhö moät tieát hoïc treân lôùp neân kinh phí khoâng ñaùng keå; chuû yeáu laø chi phí tìm kieám taøi lieäu, nghieân cöùu saûn phaåm môùi (neáu coù) neân SV coù theå töï chi traû. Neáu chöông trình coù ñi thöïc ñòa ôû ngoaøi thì tuøy chi phí cuûa moãi chuyeán ñi maø SV coù theå ñoùng goùp. Chöông 4: Keát quaû khaûo saùt nhu caàu hoäi nhaäp - 73 - Noäi dung chöông trình: “Giôø hoïc toång hôïp” laø giôø hoïc maø SV ñöôïc vaän duïng taát caû caùc moân hoïc, hieåu bieát cuûa mình veà chuyeân ngaønh. Do ñoù noäi dung chöông trình hoïc naøy khoâng coù giaùo trình saün, nhöng noäi dung hoïc ñöôïc leân keá hoaïch saún vaø cuï theå. Vaø SV phaûi luoân bieát tröôùc noäi dung hoïc ñeå coù söï chuaån bò tröôùc. Moãi buoåi hoïc, seõ coù moät SV ñöùng ra chòu traùch nhieäm ñieàu haønh chính, caùc thaønh vieân khaùc trong lôùp coù nhieäm vuï ñoùng goùp noäi dung, ñaët caâu hoûi, traû lôøi caâu hoûi… SV ñöôïc töï xung phong hoaëc ñöôïc chæ ñònh laøm ngöôøi chòu traùch nhieäm chính. Ngöôøi naøy seõ“keâu goïi” theâm moät vaøi SV cuøng tham gia thöïc hieän vôùi mình. Sau buoåi hoïc, ngöôøi phuï traùch giôø hoïc naøy coù quyeàn chæ ñònh ngöôøi phuï traùch cho giôø hoïc laàn sau, cöù nhö theá moãi SV seõ laàn löôït chòu traùch nhieäm “chuû trì” giôø hoïc, GVCN chæ laø ngöôøi laéng nghe, quan saùt vaø cho yù kieán. Phöông phaùp vaø hình thöùc toå chöùc giôø hoïc coù theå linh ñoäng, tuøy muïc ñích hoïc, vaø tuøy ñaëc ñieåm töøng khoa. Ví duï nhö coù theå keát hôïp caùc khoùa vôùi nhau, lieân keát vôùi khoa khaùc ñeå cuøng hoïc veà nhöõng chuû ñeà taát caû SV cuøng quan taâm, môøi theâm moät soá giaûng vieân boä moân tham gia. Ngoaøi hình thöùc hoïc thaûo luaän, thuyeát trình; caùc SV coù theå ñöôïc xem moät ñoaïn phim ngaén, ñoùng kòch, laéng nghe moät baøi baùo… veà moät vaán ñeà naøo ñoù, vaø sau ñoù moâ taû laïi, ñöa ra nhaän xeùt, caùch giaûi quyeát vaán ñeà. Thænh thoaûng trong thôøi gian hoïc “Moân hoïc toång hôïp” SV ñöôïc “traûi nghieäm trong thieân nhieân” vôùi muïc ñích quan saùt, ñieàu tra, thí nghieäm, thöïc haønh… coù theå thöïc hieän ôû moät soá khoa nhö khoa Hoùa, Moâi tröôøng, Coâng ngheä vaät lieäu, Ñòa chaát – Daàu khí… Noäi dung chöông trình cuûa SV naêm 2, 3 trong thôøi gian ñaàu seõ höôùng tôùi vieäc hoäi nhaäp vaøo chuyeân ngaønh cuûa SV vaø höôùng nghieäp, nhöõng vaán ñeà SV trong giai ñoaïn baét ñaàu böôùc vaøo chuyeân ngaønh quan taâm. Coù theå gôïi yù moät vaøi chuû ñeà: Ñeå hoïc toát chuyeân ngaønh (nhöõng kyõ naêng, kinh nghieäm hoïc chuyeân ngaønh); Ñeå hoïc nhoùm hieäu quaû; “Haønh trang” vaøo chuyeân ngaønh; Coâng vieäc trong töông lai (bao goàm coâng vieäc SV seõ laøm sau khi toát nghieäp, hoaëc caùc “höôùng ñi” khaùc nhö hoïc baèng 2, thaïc syõ, ñi du hoïc); SV coù neân vöøa hoïc vöøa laøm?... YÙ nghóa chöông trình: “Giôø hoïc toång hôïp” khaéc phuïc nhöõng nhöôïc ñieåm maø giaûng vieân daïy caùc moân chuyeân ngaønh chöa coù ñieàu kieän thöïc hieän do haïn cheá veà thôøi gian. Ñoù laø taïo ñieàu kieän ñeå SV phaùt huy tö duy, saùng taïo, töï theå hieän mình tröôùc taäp theå. Tuy chæ moãi thaùng thöïc hieän moät laàn, nhöng chöông trình naøy giuùp SV töï lieân keát noäi dung caùc moân hoïc laïi vôùi nhau, öùng duïng nhöõng ñieàu ñaõ hoïc vaøo thöïc teá; laøm cho nhöõng moân hoïc ñoù khoâng khoâ khan, rôøi raïc maø trôû neân roõ raøng, soáng ñoäng. “Giôø hoïc toång hôïp” coøn laø nôi SV khaùm phaù baûn thaân mình qua vieäc giao tieáp vôùi ñaùm ñoâng, quan saùt, nhaän xeùt vaán ñeà, caùch giaûi quyeát vaán ñeà… Vaø quan troïng hôn, SV seõ khoâng chæ phaùt trieån kyõ naêng chuyeân moân (Personal skills), maø coøn Chöông 4: Keát quaû khaûo saùt nhu caàu hoäi nhaäp - 74 - ñöôïc phaùt trieån kyõ naêng nhaän thöùc (Cognitive skills) vaø kyõ naêng xaõ hoäi (Social skills). * Thöïc teá ñeå SV tham gia nhöõng chöông trình khoâng baét buoäc naøy, raát caàn söï chuû ñoäng cuûa SV. Beân caïnh ñoù, giaûng vieân cuõng laø moät nhaân toá raát quan troïng ñeå ñöa SV ñeán vôùi caùc chöông trình naøy, baèng caùch noùi veà nhöõng ích lôïi cuûa caùc chöông trình, ñeå SV thaáy raèng vieäc tham gia caùc hoaït ñoäng naøy chính laø quyeàn lôïi cuûa SV, vaø hoï khoâng neân boû qua quyeàn lôïi cuûa mình. . Chöông 5: Keát luaän vaø kieán nghò - 75 - CHÖÔNG 5 KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ 5.1 KHAÙI QUAÙT HOÙA Vôùi yeâu caàu ngaøy caøng cao veà moät neàn giaùo duïc chaát löôïng, vieäc nhaän thaáy vaø ñaùp öùng nhu caàu hoäi nhaäp vaøo chuyeân ngaønh cuûa SV laø raát quan troïng. Trong boái caûnh coøn raát nhieàu khoù khaên veà maët taøi chính, cô sôû vaät chaát, nguoàn nhaân löïc… chuùng ta caàn taän duïng taát caû nhöõng gì mình coù ñeå haïn cheá nhöõng khoù khaên, phaùt huy tieàm naêng, naâng cao hôn nöõa chaát löôïng daïy vaø hoïc. Ñeà taøi “Khaûo saùt nhu caàu ñöôïc höôùng daãn hoäi nhaäp vaøo chuyeân ngaønh cuûa SV Ñaïi hoïc Baùch khoa khi chuyeån töø ñaïi cöông sang chuyeân ngaønh” ñaõ nhaän dieän ñöôc nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán nhu caàu hoäi nhaäp cuûa SV chuyeân ngaønh. Töø ñoù thieát keá nhöõng chöông trình höôùng daãn hoäi nhaäp vaø höôùng nghieäp cho SV. Ñoái vôùi moät soá chöông trình nhö “phöông phaùp hoïc ngoaïi ngöõ”, “phöông phaùp hoïc ñaïi hoïc”, caùc chöông trình khaùc veà höôùng nghieäp… ngöôøi ñoïc coù theå tham khaûo theâm ôû hai luaän vaên [1] vaø [2]. Ñeà taøi naøy chæ nhaèm thieát keá nhöõng chöông trình caàn thieát cho SV chuyeân ngaønh maø caùc ñeà taøi khaùc chöa coù, hoaëc chöa ñaày ñuû ñeå traùnh söï truøng laëp. Nhöõng chöông trình, kieán nghò cuûa ngöôøi vieát döïa treân tình hình hieän nay cuûa tröôøng neân raát thöïc teá vaø hoaøn toaøn coù theå thöïc hieän ñöôïc. Caùc chöông trình “tham quan ñaàu naêm”, “kyõ naêng laøm vieäc nhoùm”, “kieán taäp, “dieãn ñaøn SV Söï choïn löïa cuûa toâi”, “khaùm phaù baûn thaân”… vôùi kinh phí thöïc hieän khoâng nhieàu, chuû yeáu caàn sö lieân keát, hoã trôï cuûa caùc doanh nghieäp, coâng ty. Tuy nhieân, tröôøng Baùch khoa ñaõ vaø ñang duy trì ñöôïc moái quan heä raát toát vôùi nhieàu doanh nghieäp, cho neân vieäc “keâu goïi” söï tham gia, hoã trôï cuûa caùc coâng ty laø vieäc hoaøn toaøn coù theå thöïc hieän. Ngoaøi ra, chöông trình muoán thöïc hieän moät caùch hieäu quaû caàn coù söï chuaån bò chu ñaùo cuûa ñôn vò toå chöùc, caàn söï phoái hôïp, hôïp taùc cuûa SV, vaø ñoái töôïng trung taâm phaûi laø nhöõng SV chuyeân ngaønh. Hieäu quaû chöông trình seõ cao hôn khi qui moâ khoâng quaù lôùn, nhaát laø caùc chöông trình nhö “Kyõ naêng laøm vieäc nhoùm”, “dieãn ñaøn SV”… 5.1 YÙ NGHÓA Ñeà taøi ñöôïc thöïc hieän taïi tröôøng Baùch khoa, do ñoù coù yù nghóa thieát thöïc ñoái vôùi tröôøng Ñaïi hoïc Baùch khoa. Ñeà taøi laø nguoàn tham khaûo cho caùc toå chöùc hoã trôï SV, giaûng vieân, SV cuûa tröôøng nhaèm hoaøn thieän hôn trong vieäc hoäi nhaäp, höôùng nghieäp cho SV vieân chuyeân ngaønh. Ñaëc bieät, nhu caàu hoäi nhaäp cuûa SV chuyeân ngaønh hieän nay haàu nhö chöa ñöôïc quan taâm ñuùng möùc, do ñoù keát quaû khaûo saùt seõ laø moät söï gôïi yù, nhaéc nhôû ñeå Ñoaøn – Chöông 5: Keát luaän vaø kieán nghò - 76 - Khoa, caùc toå chöùc hoã trôï SV coù söï ñieàu chænh, ñaàu tö hôn nöõa trong vieäc höôùng daãn hoäi nhaäp cho SV chuyeân ngaønh. 5.2 HAÏN CHEÁ CUÛA ÑEÀ TAØI Duø ngöôøi vieát ñaõ raát coá gaéng, song vôùi thôøi gian khoâng nhieàu (chöa ñaày 3 thaùng) cuøng vôùi nhöõng khoù khaên khaùc veà maët khaùch quan, chuû quan, ñeà taøi ñaõ coù nhöõng haïn cheá sau: + Chöa ñi saâu vaøo ñaëc ñieåm töøng ngaønh hoïc ñeå neâu baät leân ñöôïc söï khaùc bieät giöõa caùc ngaønh hoïc vôùi nhau. + Chöa döï truø ñöôïc chi tieát thaønh phaàn toå chöùc caùc chöông trình, döï tính ñöôïc kinh phí, cô sôû vaät chaát cho töøng chöông trình. 5.3 KIEÁN NGHÒ VEÀ HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN CUÛA ÑEÀ TAØI Ñeà taøi coù theå ñöôïc phaùt trieån theo höôùng ñi saâu vaøo ñaëc ñieåm töøng ngaønh hoïc. Töø ñoù, ngoaøi nhöõng chöông trình höôùng daãn hoäi nhaäp chung cho SV chuyeân ngaønh, seõ thieát keá theâm nhöõng chöông trình phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm töøng ngaønh hoïc. Cuøng vôùi hai ñeà taøi ñaõ ñöôïc thöïc hieän tröôùc: Ñeà taøi [1]: Khaûo saùt nhu caàu ñöôïc höôùng daãn hoäi nhaäp cuûa taân SV tröôøng Ñaïi hoïc Baùch khoa TH HCM Ñeà taøi [2]: Khaûo saùt nhu caàu ñöôïc höôùng daãn hoäi nhaäp cuûa SV naêm cuoái tröôøng Ñaïi hoïc Baùch khoa TP HCM. Höôùng phaùt trieån laø goäp caû ba ñeà taøi, noái keát laïi moät caùch logic, coù choïn loïc thaønh moät boä “Höôùng daãn hoäi nhaäp vaø höôùng nghieäp cho SV Ñaïi hoïc Baùch khoa” töø khi môùi böôùc vaøo tröôøng ñeán luùc toát nghieäp. Öu ñieåm cuûa ñeà taøi naøy vaø hai ñeà taøi tröôùc, chính laø ñeà taøi ñöôïc thöïc hieän ngay taïi tröôøng Baùch khoa, vôùi nhöõng giaûng vieân vaø SV cuûa tröôøng. Do ñoù saûn phaåm cuûa ñeà taøi: keát quaû khaûo saùt; nhöõng chöông trình höôùng daãn; nhöõng ñeà xuaát, kieán nghò… seõ ñöôïc phaùt huy heát giaù trò khi söû duïng taïi tröôøng Baùch khoa. Taân SV khi vöøa böôùc vaøo tröôøng: ñöôïc söï höôùng daãn kòp thôøi ñeå hoäi nhaäp vaøo moâi tröôøng hoïc ñaïi hoïc. SV seõ hieåu veà caùc hoaït ñoäng cuûa tröôøng, ñaëc ñieåm caùc khoa, caùch hoïc toát ñaïi hoïc, coù cô hoäi tieáp xuùc laøm quen vôùi SV caùc khoùa treân… Töø ñoù taân SV seõ coù söï chuaån bò toát nhaát veà moïi maët khi böôùc vaøo moâi tröôøng hoïc ñaïi hoïc. Khi SV chuyeån tieáp töø giai ñoaïn hoïc ñaïi cöông sang chuyeân ngaønh: ñöôïc söï höôùng daãn hoäi nhaäp vaøo moâi tröôøng hoïc chuyeân ngaønh vaø höôùng nghieäp. SV ñöôïc bieát roõ veà coâng vieäc seõ laøm sau khi ra tröôøng, ñöôïc nuoâi döôõng loøng yeâu ngheà, qua ñoù tieáp theâm ñoäng löïc hoïc cho SV. Chöông trình coøn giuùp SV thay ñoåi caùch hoïc phuø Chöông 5: Keát luaän vaø kieán nghò - 77 - hôïp vôùi chuyeân ngaønh, chuû ñoäng trong hoïc taäp, töï tích luõy kinh nghieäm, trong vieäc môû roäng caùc moái quan heä vôùi thaày coâ, baïn beø… Ñoái vôùi SV naêm cuoái: ñöôïc höôùng daãn höôùng nghieäp. SV seõ ñöôïc tieáp caän vôùi caùc nhaø tuyeån duïng, bieát ñöôïc nhaø tuyeån duïng caàn gì, coù cô hoäi ñöôïc boå sung caùc kyõ naêng coøn thieáu nhö: kyõ naêng traû lôøi phoûng vaán, vieát ñôn xin vieäc… Nhö vaäy SV Baùch khoa khi ra tröôøng, khoâng chæ gioûi veà chuyeân moân, nhöng coøn ñöôïc trang bò nhöõng kieán thöùc, kyõ naêng xung quanh ngheà nghieäp cuûa mình moät caùch toaøn dieän. Toùm laïi, trong boái caûnh caùc tröôøng ñaïi hoïc phaûi ñöông ñaàu vôùi hai vaán ñeà gay caán nhaát: “Taøi chính – chaát löôïng”, nghóa laø muoán naâng cao chaát löôïng caàn phaûi ñi ñoâi vôùi khaû naêng veà taøi chính, thì vieäc tìm kieám moät giaûi phaùp hôïp lyù, khaû thi trong khaû naêng taøi chính haïn cheá cuûa tröôøng laø vieäc raát neân laøm. Boä taøi lieäu “Höôùng daãn hoäi nhaäp vaø höôùng nghieäp cho SV Ñaïi hoïc Baùch khoa” vôùi nhöõng öu ñieåm laø coù theå thöïc hieän ñöôïc ngay trong ñieàu kieän hieän nay cuûa tröôøng, chaéc chaén seõ mang ñeán söï thay ñoåi tích cöïc trong SV Ñaïi hoïc Baùch khoa khoâng chæ veà maët chuyeân moân maø coøn chuù troïng phaùt trieån nhöõng kyõ naêng quan troïng khaùc. - 78 - TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Saùch: [1] Lang, C.K (2003). Toå chöùc quaûn lyù quaù trình daøo taïo, Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm kyõ thuaät TP HCM. [2] Hair, J.F.Jr vaø coäng söï (2005). Multivariate Data Analysis, 5th edition, Pearson Education. [3] Haäu, L.N. (2005). Phöông phaùp nghieân cöùu trong kinh doanh. Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch khoa TP HCM. [4] Mc Graw – Hill (1996). Human resource Management. International Edition. [5] Phuï, P. (2005). Veà khuoân maët môùi cuûa Giaùo duïc ñaïi hoïc Vieät Nam, Nhaø Xuaát Baûn Ñaïi Hoïc Quoác Gia Thaønh phoá Hoà Chí Minh. [6] Thieän, T.V vaø coäng söï. Taâm lyù hoïc trong quaûn trò vaø ñôøi soáng, Tröôøng Ñaïi hoïc kinh teá Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Baøi giaûng: [1] Anh, T.T.L (2004) Quaûn lyù ñaïi cöông. Ñaïi hoïc Baùch khoa TP HCM. [2] Haäu, L.N (2005). Nghieân cöùu tieáp thò. Ñaïi hoïc baùch khoa TP HCM. [3] Thö, T.M (2005). Quaûn lyù nhaân söï. Ñaïi hoïc Baùch khoa TP HCM Luaän vaên toát nghieäp [1] Mai, Ñ.T.N. (2006). Khaûo saùt nhu caàu hoäi nhaäp ñöôïc höôùng daãn hoäi nhaäp cuûa taân SV tröôøng Ñaïi hoïc Baùch khoa TP HCM. [2] Trieàu, N.Ñ. (2005). Khaûo saùt nhu caàu ñöôïc höôùng daãn höôùng nghieäp cuûa SV naêm cuoái tröôøng Ñaïi hoïc Baùch khoa TP HCM. Luaän ñaïi hoïc, Ñaïi hoïc Baùch khoa TP HCM. Phoûng vaán giaûng vieân [1] Thi, C.H. (Tröôûng khoa Quaûn lyù coâng nghieäp) [2] Höôøng, N.H. (Giaûng vieân khoa Kyõ thuaät giao thoâng) [3] Phuùc, T.T. (Tröôûng khoa Ñieän – ñieän töû) [4] Vinh, Ñ.V. (Giaûng vieân daïy moân Toaùn – Ñaïi cöông) [5] Traân, T.Q. (Giaûng vieân daïy moân Lyù – Ñaïi cöông) [6] Anh, N.T.N. (Khoa Ñieän – Ñieän töû) - 79 - Baøi baùo trong taïp chí [1] Caàu, N.G. (2007). Veà moái quan heä töông taùc giöõa ngöôøi daïy vaø ngöôøi hoïc. Taïp chí giaùo duïc, 171, 19 – 20. [2] Huøng, N.T (2007). Hoäi chöùng phöông phaùp daïy hoïc. Taïp chí giaùo duïc, 171, 16 – 18. [3] Thaán, N.T. (2007). Chöông trình giaùo duïc cuûa Nhaät Baûn vaø ñoâi ñieàu suy nghó veà chöông trình giaùo duïc ôû nöôùc ta. Taïp chí giaùo duïc, 171, 44 – 46. [4] Söûu, N.T. (2007). Daïy hoïc nhoùm – Phöông phaùp daïy hoïc tích cöïc. Taïp chí giaùo duïc, 171, 21 – 23. [5] AÙnh, N. (2007). Töøng böøng leã hoäi khai giaûng chaøo naêm hoïc môùi 2007 – 2008, Baûn tin Ñaïi hoïc Baùch khoa, 88, 19 – 20. Nieân giaùm: Nieân giaùm Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch khoa TP HCM, 2006. Taøi lieäu treân internet: [1] AÙnh, H. (2007). Beänh “löôøi ñoïc” cuûa SV. Theo Thanh nieân [2] Laäp, N.T. (2006). Löôïc söû giaùo duïc ñaïi hoïc vaø nhöõng vaán ñeà cuûa giaùo duïc ñöông ñaïi. Theo Viet-studies [3] Phan, N. (2004). Gioùng hoài chuoâng veà phöông phaùp hoïc ñaïi hoïc. Theo Tuoåi treû [4] Trieát, L.M. (2006). Cuoäc caùch maïng giaùo duïc môùi phaûi baét ñaàu töø baäc Ñaïi hoïc - Cao ñaúng. Taïp chí Khoa hoïc vaø toå quoác [5] Söû, T.Ñ. (2007). Loái thoaùt naøo cho giaùo duïc ñaïi hoïc Vieät Nam. [6] Xaõ hoäi hoùa laø gì? [7] Tröôøng Ñaïi hoïc Môû thaønh phoá Hoà Chí Minh. [8] Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch khoa TP HCM. www.aao.hcmut.edu.vn [9] Tröôøng Ñaïi hoïc Khoa hoïc töï nhieân TP HCM. [10] Tröôøng Ñaïi hoïc giao thoâng vaän taûi TP HCM. [11] Tröôøng Ñaïi hoïc Khoa hoïc xaõ hoäi vaø nhaân vaên TP HCM. [12] UCLA Orientation Program (University of Los Angeles, USA) - 80 - [13] University Orientation (The Ohio state University), Transfer Students [14] New student orientation ( Cornell University) [15] Undergraduate Student Orientation (The University of Tennessee) [16] Parent and Family orientation (The University of Tennessee) - 81 - DANH SAÙCH CAÙC PHUÏ LUÏC Phuï luïc 1: Baûng caâu hoûi daønh cho sinh vieân naêm 2 vaø sinh vieân naêm 3 Phuï luïc 2: Vieäc hoäi nhaäp vaø höôùng nghieäp cho SV chuyeân ngaønh cuûa caùc tröôøng Ñaïi hoïc trong vaø ngoaøi nöôùc. - Ñaïi hoïc Môû TP HCM. - Ñaïi hoïc Khoa hoïc töï nhieân TP HCM. - The University of Tennessee. “Parent & Fmily Orientation” - The University of Los Angeles, USA. “Transfer sessions”, “Program facts” - The Ohio state University, Columbus. “Preparing For Your Orientation Program” Phuï luïc 3: Caùc baøi baùo veà giaùo duïc - Daïy hoïc nhoùm – Phöông phaùp daïy hoïc tích cöïc - Veà moái quan heä töông taùc giöõa ngöôøi daïy vaø ngöôøi hoïc - Theá naøo laø neàn giaùo duïc maïnh - Loái thoaùt naøo cho giaùo duïc ñaïi hoïc Vieát Nam - Beänh “löôøi ñoïc” cuûa sinh vieân - Cuoäc caùch maïng giaùo duïc môùi phaûi baét ñaàu töø baäc Ñaïi hoïc – Cao ñaúng - Löôïc söû giaùo duïc ñaïi hoïc vaø nhöõng vaán ñeà cuûa tröôøng ñaïi hoïc ñöông ñaïi - Gioùng hoài chuoâng veà phöông phaùp hoïc ñaïi hoïc - Höôùng nghieäp sôùm cho hoïc sinh - Why – Loái tö duy toâi hoïc ñöôïc ôû Anh - Nhöõng quaùi chieâu hoïc vaø chôi - So cialization and education in postmodern times: The school – a limited sphere of intergration.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLVTN.pdf
  • pdfBIA.pdf
  • pdfmucluctungchuong.pdf
  • pdfNhiemvuluanvan.pdf
  • pdfPhuluc1.pdf
  • pdfphuluc2.pdf
  • pdfPhuluc3.pdf
Luận văn liên quan