Đề tài Kinh tế phát triển - Tình hình kinh tế Việt Nam

Chín tháng đầu năm 2005, ước tính GDP của Việt Nam tăng 8.1% so với năm trươc nhờ sự cất cánh của kết quả kinh tế trong quý 2 và quý 3. GDP do khối công nghiệp tạo ra đạt mức tăng 10%, trong đó các ngành sản xuất tăng thêm 11%. Khối xây dựng với kết quả tăng tốc đặc biệt trong quý 3/2005 đã đạt mức tăng trưởng của 09 tháng đầu năm 2005 là 8.9% nếu quy ra mức tăng của cả năm so với năm trước. Khu vực dịch vụ cũng đạt kết quả tăng trưởng đáng kể trong quý 2 và 3. Các ngành dịch vụ phát triển mạnh là thương mại bán lẻ và các phân ngành liên quan tới du lịch như khách sạn, nhà hàng và vận tải. Sản xuất công nghiệp của 10 tháng đầu năm 2005 tính theo giá trị sản lượng tăng 16.7% nếu quy ra mức tăng của cả năm so với năm trước. Giá trị sản lượng của khu vực kinh tế tư nhân tăng 24.5%, tiếp đến là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với mức tăng 18.4% và khu vực kinh tế Nhà nước chỉ tăng 9.1%. Sản xuất nông nghiệp đầu năm 2005 vẫn tăng thêm 4.1% mặc dù dịch cúm gia cầm lan rộng và tình trạng hạn hán xảy ra ở nhiều vùng trong cả nước. Các chỉ số tiêu dùng và đầu tư trong nước cũng thể hiện những mức tăng rất cao. Chỉ số bán lẻ từ tháng 01 tới tháng 10 tăng 20% nếu quy ra mức tăng của cả năm so với năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cam kết tính đến cuối tháng 10/2005 tăng lên tới mốc 4.6 tỷ đô la sau khi đạt được 4.2 tỷ đô la cộng dồn trong 7 năm vừa qua. Trong số 4.6 tỷ đô la có 2.98 tỷ đô la vốn cam kết mới và 1.6 tỷ đô la vốn đầu tư mở rộng của các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. 1.2 Xuất khẩu thuận lợi nhờ giá hàng xuất khẩu tăng: Mười tháng đầu năm 2005, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng 21.9% nếu quy ra mức tăng của cả năm so với năm trước. Dầu thô vẫn là mặt hàng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu. Giá dầu thế giới tăng cao đã góp phần tăng giá trị xuất khẩu dầu thô thêm 33.5% nếu quy ra mức tăng của cả năm so với năm trước tuy rằng lượng dầu thô xuất khẩu lại giảm đi 7.2% so với năm 2004. Xuất khẩu các mặt hàng chủ đạo khác như gạo, cà phê, cao su và than đá cũng gặp thuận lợi nhờ vào giá tăng trong năm 2005. Dệt may, sản phẩm công nghiệp xuất khẩu chủ đạo của Việt Nam, sau nữa đầu năm 2005 với tình hình xuất khẩu khá bình lặng đã phục hồi mạnh mẽ trong quý 3/2005 và đạt tăng trưởng trong 10 tháng đầu năm 2005 là 7.2% nếu quy ra mức tăng của cả năm so với năm trước. Tuy nhiên, hiện Việt Nam vẫn tiếp tục bị Hoa Kỳ áp dụng hạn ngạch. Ngoài ra, hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam còn vướng mắc khá nhiều vấn đề liên quan tới phân bổ hạn ngạch trong nước. Tuy nhiên, hàng xuất khẩu của Việt Nam còn phải đối mặt với môi trường đầy biến động do ảnh hưởng của các vụ việc điều tra chống phá giá.

doc7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2086 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kinh tế phát triển - Tình hình kinh tế Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHAÀN 1: TÌNH HÌNH PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ GAÀN ÑAÂY 1.1 Toác ñoä taêng tröôûng GDP Chín thaùng ñaàu naêm 2005, öôùc tính GDP cuûa Vieät Nam taêng 8.1% so vôùi naêm tröôc nhôø söï caát caùnh cuûa keát quaû kinh teá trong quyù 2 vaø quyù 3. GDP do khoái coâng nghieäp taïo ra ñaït möùc taêng 10%, trong ñoù caùc ngaønh saûn xuaát taêng theâm 11%. Khoái xaây döïng vôùi keát quaû taêng toác ñaëc bieät trong quyù 3/2005 ñaõ ñaït möùc taêng tröôûng cuûa 09 thaùng ñaàu naêm 2005 laø 8.9% neáu quy ra möùc taêng cuûa caû naêm so vôùi naêm tröôùc. Khu vöïc dòch vuï cuõng ñaït keát quaû taêng tröôûng ñaùng keå trong quyù 2 vaø 3. Caùc ngaønh dòch vuï phaùt trieån maïnh laø thöông maïi baùn leû vaø caùc phaân ngaønh lieân quan tôùi du lòch nhö khaùch saïn, nhaø haøng vaø vaän taûi. Saûn xuaát coâng nghieäp cuûa 10 thaùng ñaàu naêm 2005 tính theo giaù trò saûn löôïng taêng 16.7% neáu quy ra möùc taêng cuûa caû naêm so vôùi naêm tröôùc. Giaù trò saûn löôïng cuûa khu vöïc kinh teá tö nhaân taêng 24.5%, tieáp ñeán laø khu vöïc coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi vôùi möùc taêng 18.4% vaø khu vöïc kinh teá Nhaø nöôùc chæ taêng 9.1%. Saûn xuaát noâng nghieäp ñaàu naêm 2005 vaãn taêng theâm 4.1% maëc duø dòch cuùm gia caàm lan roäng vaø tình traïng haïn haùn xaûy ra ôû nhieàu vuøng trong caû nöôùc. Caùc chæ soá tieâu duøng vaø ñaàu tö trong nöôùc cuõng theå hieän nhöõng möùc taêng raát cao. Chæ soá baùn leû töø thaùng 01 tôùi thaùng 10 taêng 20% neáu quy ra möùc taêng cuûa caû naêm so vôùi naêm tröôùc. Voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi cam keát tính ñeán cuoái thaùng 10/2005 taêng leân tôùi moác 4.6 tyû ñoâ la sau khi ñaït ñöôïc 4.2 tyû ñoâ la coäng doàn trong 7 naêm vöøa qua. Trong soá 4.6 tyû ñoâ la coù 2.98 tyû ñoâ la voán cam keát môùi vaø 1.6 tyû ñoâ la voán ñaàu tö môû roäng cuûa caùc doanh nghieäp ñang hoaït ñoäng taïi Vieät Nam. 1.2 Xuaát khaåu thuaän lôïi nhôø giaù haøng xuaát khaåu taêng: Möôøi thaùng ñaàu naêm 2005, kim ngaïch xuaát khaåu cuûa Vieät Nam taêng 21.9% neáu quy ra möùc taêng cuûa caû naêm so vôùi naêm tröôùc. Daàu thoâ vaãn laø maët haøng daãn ñaàu veà kim ngaïch xuaát khaåu. Giaù daàu theá giôùi taêng cao ñaõ goùp phaàn taêng giaù trò xuaát khaåu daàu thoâ theâm 33.5% neáu quy ra möùc taêng cuûa caû naêm so vôùi naêm tröôùc tuy raèng löôïng daàu thoâ xuaát khaåu laïi giaûm ñi 7.2% so vôùi naêm 2004. Xuaát khaåu caùc maët haøng chuû ñaïo khaùc nhö gaïo, caø pheâ, cao su vaø than ñaù cuõng gaëp thuaän lôïi nhôø vaøo giaù taêng trong naêm 2005. Deät may, saûn phaåm coâng nghieäp xuaát khaåu chuû ñaïo cuûa Vieät Nam, sau nöõa ñaàu naêm 2005 vôùi tình hình xuaát khaåu khaù bình laëng ñaõ phuïc hoài maïnh meõ trong quyù 3/2005 vaø ñaït taêng tröôûng trong 10 thaùng ñaàu naêm 2005 laø 7.2% neáu quy ra möùc taêng cuûa caû naêm so vôùi naêm tröôùc. Tuy nhieân, hieän Vieät Nam vaãn tieáp tuïc bò Hoa Kyø aùp duïng haïn ngaïch. Ngoaøi ra, hoaït ñoäng xuaát khaåu haøng deät may cuûa Vieät Nam coøn vöôùng maéc khaù nhieàu vaán ñeà lieân quan tôùi phaân boå haïn ngaïch trong nöôùc. Tuy nhieân, haøng xuaát khaåu cuûa Vieät Nam coøn phaûi ñoái maët vôùi moâi tröôøng ñaày bieán ñoäng do aûnh höôûng cuûa caùc vuï vieäc ñieàu tra choáng phaù giaù. 1.3 Toác ñoä taêng tröôûng nhaäp khaåu chaäm laïi: Möôøi thaùng ñaàu naêm 2005, kim ngaïch xuaát khaåu taêng 18.3% neáu quy ra möùc taêng cuûa caû naêm so vôùi naêm tröôùc. So vôùi 6 thaùng ñaàu naêm 2005 thì nhaäp khaåu trong 6 thaùng cuoái naêm coù xu höôùng chaäm laïi vaø toác ñoä taêng tröôûng nhaäp khaåu cuûa caû naêm coù theå coøn giaûm xuoáng hôn nöõa. Taêng tröôûng nhaäp khaåu chaäm laïi phaàn naøo coù theå ñöôïc lyù giaûi bôûi tình hình giaù haøng hoùa quoác teá thôøi gian gaàn ñaây ñaõ bôùt caêng thaúng vaø coù chieàu höôùng giaûm xuoáng, trong khi ñoù nhaäp khaåu naêm 2004 ñöùng ôû möùc cao chuû yeáu laø do bò yeáu toá giaù quoác teá cao ñaåy leân. Theâm vaøo ñoù, nhaäp khaåu maùy moùc thieát bò sau khi taêng nhanh trong 4 thaùng ñaàu naêm baét ñaàu chaäm laïi, vaø toác ñoä taêng tröôûng cuûa nhaäp khaåu maùy moùc thieát bò trong caû 10 thaùng ñaàu naêm 2005 chæ ôû möùc chöa tôùi 2%. 1.4 Thaâm huït thöông maïi ñöôïc thu heïp: Thaâm huït ngoaïi thöông baét ñaàu thu heïp laïi trong 6 thaùng cuoái naêm 2005 sau khi taêng leân trong nöõa ñaàu naêm. Theo ñaø naøy, thaâm huït thöông maïi naêm 2005 coù theå seõ giaûm xuoáng chæ coøn ôû möùc khoaûng 3-3.5% GDP so vôùi möùc 5.2% cuûa naêm 2004. Veà phaàn thöông maïi dòch vuï, nguoàn thu töø du lòch döï kieán seõ vöôït moác 3 tyû ñoâ la naêm nay so vôùi khoaûng 2.6 tyû ñoâ la naêm tröôùc. Theo öôùc tính, löôïng khaùch du lòch nöôùc ngoaøi ñeán Vieät Nam trong caû naêm 2005 seõ ñaït tôùi con soá 3.4 trieäu ngöôøi trong khi naêm 2004 con soá naøy chæ laø 2.9% trieäu ngöôøi, vaø möùc chi tieâu bình quaân cuûa moãi du khaùch cuõng döï kieán taêng leân. Vôùi löôïng kieàu hoái coù theå dao ñoäng trong khoaûng 3.5-4 tyû ñoâ la, thaâm huït caùn caân vaõng lai cuûa Vieät Nam öôùc tính coù theå giaûm töø möùc 3.8% GDP naêm 2004 xuoáng döôùi 3% GDP trong naêm 2005. Thaâm huït chuû yeáu ñöôïc buø ñaép nhôø caùc nguoàn vieän trôï phaùt trieån chính thöùc vaø luoàng voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi khoâng laøm phaùt sinh nôï. 1.5 Vieät Nam baét ñaàu tham gia thò tröôøng traùi phieáu quoác teá Thaùng 10/2005 vöøa qua, Vieät Nam ñaõ phaùt haønh thaønh coâng ñôït traùi phieáu chính phuû ñaàu tieân ra thò tröôøng voán quoác teá. Traùi phieáu chính phuû cuûa Vieät Nam coù meänh giaù baèng ñoâ la vaø coù thôøi haïn 10 naêm ñöôïc ñònh giaù ôû möùc 98.223% meänh giaù vôùi laõi suaát laø 6.875% (so vôùi laõi suaát phaùt haønh coá ñònh laø 7.125%), töông ñöông möùc laõi suaát traùi phieáu kho baïc Hoa Kyø loaïi 10 naêm coäng 256.4 ñieåm cô baûn. Möùc cheânh leäch giöõa laõi suaát traùi phieáu chính phuû cuûa Vieät Nam so vôùi traùi phieáu kho baïc Hoa Kyø tuy cao hôn so vôùi caùc nöôùc nhö Indonesia, Philippin vaø moät soá nöôùc chaâu Myõ la tinh. Vôùi trình ñoä phaùt trieån kinh teá cuûa Vieät Nam nhö hieän nay vaø laàn ñaàu tieân phaùt haønh traùi phieáu chính phuû ra thò tröôøng voán quoác teá, keát quaû phaùt haønh ñôït naøy thöïc söï raát ñaùng khích leä. 1.6 Thu chi ngaân saùch taêng Nguoàn thu töø daàu döï kieán seõ vöôït 40% so vôùi chi tieâu ngaân saùch ñeà ra vaø toång thu ngaân saùch coù theå ñaït tôùi gaàn 25% GDP, töùc laø vöôït chæ tieâu khoaûng 15%. Vôùi keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh raát tích cöïc cuûa khu vöïc kinh teá tö nhaân, nguoàn thu ngaân saùch töø khu vöïc naøy trong naêm 2005 öôùc tính seõ taêng 28%. Giaù daàu taêng cuõng keùo theo chi tieâu taêng leân. Yeáu toá khaùc cuõng goùp phaàn laøm chi tieâu ngaân saùch taêng leân laø quyeát ñònh môùi ñaây cuûa chính phuû veà vieäc taêng quyõ löông cho caùc ñoái töôïng höôûng löông töø ngaân saùch nhaø nöôùc vaø caùc khoaûn baûo hieåm xaõ hoäi. Chi ñaàu tö voán chieám vaøo khoaûng 1/3 toång chi tieâu ngaân saùch cuõng taêng maïnh trong nöõa cuoái naêm 2005. Xeùt veà toång theå, thaâm huït ngaân saùch (chöa tính cho vay laïi) döï kieán dao ñoäng ôû möùc 1-1.5% GDP. Tuy möùc naøy thaáp hôn möùc keá hoaïch naêm nay ñaët ra laø 2.3% GDP nhöng laïi cao hôn so vôùi möùc 0.8% ñaït ñöôïc cuûa naêm 2004. 1.7 Laïm phaùt do giaù haøng hoùa phi löông thöïc nhích leân töøng böôùc. Nhöõng bieán ñoäng do cung laøm kích ñaåy laïm phaùt taêng nhanh trong naêm 2004 vaãn chöa hoaøn toaøn dòu xuoáng, thaäm chí coøn laëp laïi. Trong ñoù phaûi keå ñeán nhöõng cuù soác nhö dòch cuùm gia caàm buøng phaùt, thôøi tieát xaáu, vaø giaù quoác teá cuûa caùc maët haøng nhaäp khaåu chuû ñaïo nhö xaêng daàu, phaân boùn, xi maêng vaø theùp taêng cao. Laïm phaùt coù chieàu höôùng suy yeáu töø möùc 10.3% neáu quy ra möùc taêng cuûa caû naêm so vôùi naêm tröôùc taïi thôøi ñieåm thaùng 10/2004 xuoáng coøn 7.3% vaøo thaùng 8/2005 nhöng roài laïi nhích daàn leân tôùi möùc 8.3% vaø thaùng 10/2005. Trong khi laïm phaùt do giaù löông thöïc ñöùng ôû möùc 18.6% taïi thôøi ñieåm thaùng 10/2004 thì taïi thôøi ñieåm thaùng 10/2005 con soá naøy ñaõ tuït xuoáng coøn 10.9%. Tuy nhieân, giaù caû cuûa caùc haøng hoùa phi löông thöïc laïi taêng töø möùc 4.7% leân tôùi 6.7. Trong giai ñoaïn laïm phaùt gaàn ñaây, chính phuû ñaõ khoâng cho pheùp caùc ngaønh ñieän, than vaø xi maêng taêng giaù baùn nhaèm khoâng laøm traàm troïng theâm nhöõng aûnh höôûng cuûa caùc bieán ñoäng do cung ñoái vôùi neàn kinh teá. 1.8 Taêng tröôûng tín duïng giaûm ñoâi chuùt Sau khi leân tôùi ñænh ñieåm laø 42% neáu quy ra möùc taêng cuûa caû naêm so vôùi naêm tröôùc vaøo thôøi ñieåm thaùng 12/2004, toác ñoä taêng tröôûng tín duïng ñaõ giaûm nhòp xuoáng coøn 37% vaøo thaùng 7/2005. Söï chaäm laïi naøy chuû yeáu do suy giaûm trong taêng tröôûng tín duïng daønh cho khu vöïc caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc, töø khoaûng 36% vaøo thaùng 12/2004 giaûm xuoáng coøn 28% vaøo thaùng 6/2005. Naêm 2004, cho vay baèng ngoaïi teä taêng 60% trong khi cho vay baèng ñoàng Vieät Nam chæ taêng 38%. Caùc ngaân haøng chòu aùp löïc phaûi taêng laõi suaát tieàn göûi baèng ñoàng Vieät Nam do taùc ñoäng cuûa laïm phaùt vaø caû do laõi suaát tieàn göûi baèng ñoâ la Myõ taêng. Laõi suaát tieàn göûi kyø haïn 1 naêm hieän nay ñang dao ñoäng trong khoaûng töø 8.4-8.76%. Nhöõng thaùng gaàn ñaây, Ngaân haøng Nhaø nöôùc ñaõ ñaëc bieät caûnh baùo veà nhöõng ruûi ro lieân quan tôùi caùc khoaûn vay ñeå ñaàu tö vaøo baát ñoäng saûn ñoàng thôøi cuõng nhaán maïnh veà ruûi ro lieân quan tôùi tình traïng chay ñua laõi suaát giöõa caùc ngaân haøng ñeå thu huùt tieàn göûi. 1.9 Tình traïng ngheøo ñoùi tieáp tuïc giaûm Soá lieäu thu thaäp ñöôïc töø cuoäc ñieàu tra möùc soáng hoä gia ñình Vieät Nam naêm 2004 cho thaáy tyû leä ngheøo ñoùi noùi chung ñaõ giaûm töø 58.1% naêm 1993 xuoáng coøn 19.5% naêm 2004. Coù theå thaáy caùc chöông trình ñaàu tö coâng ích cuûa Nhaø nöôùc vôùi troïng taâm laø caùc vuøng saâu, vuøng xa trong keá hoaïch 5 naêm hieän taïi ñaõ goùp phaàn vaøo keát quaû xoùa ñoùi giaûm ngheøo. Cô sôû haï taàng noâng thoân ñöôïc ñaàu tö môùi vaø caûi thieän ñaõ taïo ñieàu kieän cho noâng daân taêng cöôøng khaû naêng tieáp caän thò tröôøng. Tyû leä daân cö soáng trong voøng baùn kính 2 km ñöôøng giao thoâng ñaõ taêng leân tôùi khoaûng 83% so vôùi con soá 76% cuûa hai naêm tröôùc ñaây. Ngoaøi ra, coù theå coøn nhôø vaøo nguyeân nhaân giaù noâng saûn xuaát khaåu nhö caø pheâ vaø gaïo treân thò tröôøng theá giôùi taêng leân taïo ra nguoàn thu nhaäp chuû yeáu cho nhieàu noâng daân ngheøo. Tuy nhieân, tyû leä ngheøo vaãn coøn raát cao ôû moät soá vuøng. Vuøng Taây Baéc noåi leân laø khu vöïc taäp trung tyû leä ngheøo cao, vôùi 59% daân soá trong vuøng xeáp vaøo dieän ngheøo. Maëc duø chæ coù 3% daân soá caû nöôùc sinh soáng ôû ñaây nhöng vuøng Taây Baéc laïi chieám tôùi 9% soá ngöôøi ngheøo cuûa Vieät Nam. Maët khaùc, thoáng keâ cho thaáy tình traïng ngheøo ñoùi cuûa coäng ñoàng ngöôøi Kinh vaø ngöôøi Hoa coù toác ñoä giaûm ngheøo nhanh hôn so vôùi ngöôøi daân toäc thieåu soá. Möùc ñoä ngheøo ñoùi cuûa coäng ñoàng daân toäc thieåu soá cuõng traàm troïng hôn so vôùi caùc coäng ñoàng khaùc. PHAÀN 2: CAÙC CHÍNH SAÙCH PHAÙT TRIEÅN 2.1 .Chuyeån ñoåi sang neàn kinh teá thò tröôøng 2.1.1 Hoäi nhaäp quoác teá Noã löïc ñaøm phaùn gia nhaäp WTO 2.1.2 Caûi caùch khu vöïc doanh nghieäp nhaø nöôùc: Soá löôïng doanh nghieäp nhaø nöôùc ñaõ ñöôïc giaûm xuoáng coøn chöa tôùi 3.200 doanh nghieäp vaøo thôøi ñieåm cuoái thaùng 9/2005 so vôùi con soá hôn 5.600 doanh nghieäp vaøo naêm 2001. Ñaây laø keát quaû cuûa quaù trình chuyeån ñoåi hình thöùc sôû höõu doanh nghieäp nhaø nöôùc ñang tieáp dieãn. Quy moâ trung bình cuûa caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc chuyeån ñoåi hình thöùc sôû höõu tuy nhoû nhöng coù xu höôùng lôùn daàn theo thôøi gian. Hieän töôïng coå phaàn hoùa kheùp kín phoå bieán trong thôøi gian tröôùc ñaõ coù chieàu höôùng giaûm bôùt. Tyû leä phaàn traêm caùc doanh nghieäp khoâng baùn coå phaàn ra beân ngoaøi ñaõ giaûm töø möùc 52% naêm 2003 xuoáng coøn 29% naêm 2005. Lónh vöïc caûi caùch doanh nghieäp Nhaø nöôc thu huùt nhieàu söï chuù yù hôn vaãn laø vieäc chuyeån caùc Toång coâng ty vaø moät soá doanh nghieäp Nhaø nöôùc ñoäc laäp sang hoaït ñoäng theo moâ hình coâng ty meï- coâng ty con. Caùc Toång coâng ty naøy goàm caùc cuïm coâng nghieäp nhö trong caùc ngaønh nhö than (Vinacoal), xi maêng (Vinacement), deät may (Vinatex), vieãn thoâng (VNPT), vaø ñieän löïc (EVN). 2.1.3 Caûi caùch heä thoáng ngaân haøng Caûi caùch ñöôïc thöïc hieän theo höôùng chuyeån Ngaân haøng Nhaø nöôùc thaønh Ngaân haøng trung öông ñoäc laäp vaø hieän ñaïi vôùi chöùc naêng thöïc thi chính saùch tieàn teä vaø giaùm saùt heä thoáng ngaân haøng. Chöùc naêng giaùm saùt vaø chöùc naêng quaûn lyù caùc ngaân haøng thöông maïi quoác doanh cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc nay seõ ñöôïc taùch baïch vaø ñaûm baûo raèng caùc ngaân haøng thöông maïi quoác doanh seõ hoaït ñoäng theo tieâu chí thöông maïi. Keá hoaïch taùi cô caáu laïi Ngaân haøng Nhaø nöôùc döï kieán seõ caét giaûm bôùt caùc chi nhaùnh cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc ôû caùc ñòa phöông, chuyeån ñoåi chöùc naêng vaø vai troø quaûn lyù ñieàu haønh cuûa ngaân haøng nhaø nöôùc ñeå laøm roõ vaø cuûng coá cô caáu toå chöùc quaûn lyù cuõng nhö chòu traùch nhieäm. Thaùng 10/2005, Ngaân haøng nhaø nöôùc ñaõ baét ñaàu thöïc hieän ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng vaø nghieäp vuï giaùm saùt cuûa mình theo caùc chuaån möïc quoác teá. Theo döï kieán, keá hoaïch coå phaàn hoùa cuõng ñöôïc tieán haønh song song. Quaù trình coå phaàn hoùa ngaân haøng thöông maïi quoác doanh (khoâng keå Ngaân haøng noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân) phaûi ñöôïc hoaøn thaønh tröôùc naêm 2010. Sau ñoù seõ laø coå phaàn hoùa Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân. 2.1.4 Söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn Döï thaûo chieán löôïc thò tröôøng chöùng khoaùn giai ñoaïn 2006-2010 ñeà ra muïc tieâu phaán ñaáu naâng toång giaù trò chöùng khoaùn nieâm yeát leân tôùi 10% GDP vaøo naêm 2010. Hieän taïi, môùi chæ coù coå phieáu cuûa 30 coâng ty ñöôïc nieâm yeát taïi Trung taâm giao dòch chöùng khoaùn thaønh phoá Hoà Chí Minh vôùi toång giaù trò quy theo giaù thò tröôøng vaøo khoaûng 300 trieäu ñoâ la, töùc laø chöa tôùi 0.6% GDP. 2.2. Hoäi nhaäp xaõ hoäi vaø phaùt trieån moâi tröôøng beàn vöõng 2.2.1 Naâng cao chaát löôïng giaùo duïc Vieät Nam tieáp tuïc ñaït ñöôïc nhieàu tieán boä raát aán töôïng veà môû roäng khaû naêng tieáp caän giaùo duïc ôû taát caû caùc caáp. Tyû leä hoïc sinh tieåu hoïc ñaït 94%, trung hoïc cô sôû ñaït 80% vaø trung hoïc phoå thoâng ñaït 45% trong nieân khoùa 2003-2004. Chaát löôïng giaùo duïc ñaõ trôû thaønh moät troïng taâm trong chính saùch cuûa chính phuû vaø ñöôïc nhìn nhaän nhö ñoäng löïc quan troïng ñeå ñaûm baûo söï taêng tröôûng beàn vöõng. Chöông trình ñaøo taïo môùi ñöôïc ñöa vaøo söû duïng taïi taát caû caùc caáp hoïc. Ôû caáp tieåu hoïc vaø trung hoïc caùc tieâu chuaån chuyeân moân ñöôïc xaây döïng nhaèm söû duïng, ñaùnh giaù giaùo vieân vaø ñònh höôùng veà nhu caàu ñaøo taïo giaùo vieân. Ôû caáp ñaïi hoïc, chính phuû môùi ñaây ñaõ pheâ chuaån “Ñeà aùn ñoåi môùi giaùo duïc ñaïi hoïc taàm nhìn ñeán naêm 2020”, theo ñoù moät loaït giaûi phaùp mang tính chieán löôïc ñaõ ñöôïc ñeà ra nhaèm naâng cao chaát löôïng vaø môû roäng quy moâ ñaøo taïo bao goàm taêng cöôøng söï tham gia cuûa khu vöïc kinh teá tö nhaân trong lónh vöïc giaùo duïc ñaïi hoïc vaø cao hoïc; cuûng coá naêng löïc nghieân cöùu vaø naêng löïc cuûa ñoäi nguõ caùn boä taïi caùc tröôøng ñaïi hoïc; hôïp lyù hoùa chính saùch taøi chính cho giaùo duïc; … 2.2.2 Chaêm soùc y teá toát hôn Vieät Nam ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu to lôùn höôùng tôùi thöïc hieän caùc Muïc tieâu phaùt trieån thieân nieân kyû trong lónh vöïc y teá, ñaëc bieät laø lieân quan tôùi giaûm tyû leä töû vong ôû treû sô sinh vaø treû em. Trong lónh vöïc xöû lyù caùc beänh laây qua ñöôøng tieáp xuùc, Vieät Nam cuõng thu ñöôïc nhieàu keát quaû raát ñaùng khích leä, nhö vieäc khoáng cheá vaø kieåm soaùt beänh soát reùt, thaønh coâng trong chaån ñoaùn vaø ñieàu trò tyû leä lôùn caùc ca maéc beänh lao môùi. Tuy vaäy chöông trình haønh ñoäng thöïc hieän caùc muïc tieâu phaùt trieån thieân nieân kyû vaãn chöa hoaøn taát vaø vaãn coøn nhöõng yeáu keùm mang tính heä thoáng nhö khaû naêng thích nghi vôùi nhöõng bieán theå cuûa beänh taät vaø cô cheá thò tröôøng; chaát löôïng dòch vuï y teá thaáp…Nghò quyeát soá 46 cuûa Boä Chính trò thaùng 2/2005 chæ ñaïo chính phuû hoã trôï taøi chính cho ngöôøi ngheøo, treû em döôùi 6 tuoåi vaø caùc ñoái töôïng chính saùch xaõ hoäi khaùc trong vieäc khaùm chöõa beänh nhaèm taïo ra böôùc ñeäm ñeå naâng cao chaát löôïng chaêm soùc söùc khoeû vaø tieán tôùi thöïc hieän baûo hieåm y teá toaøn daân vaøo naêm 2010. 2.2.3 Phaùt trieån moâi tröôøng beàn vöõng Vieät Nam tieáp tuïc caûi thieän khuoân khoå phaùp lyù veà phaùt trieån moâi tröôøng beàn vöõng, ñöa ra caùc quy ñònh phaùp lyù trong moät loaïit lónh vöïc nhö traùch nhieäm moâi tröôøng, boài thöôøng vieäc huyû hoaïi moâi tröôøng, ñaùnh giaù moâi tröôøng chieán löôïc cho caùc ngaønh vaø keá hoaïch söû duïng ñaát. Vôùi söï trôï giuùp cuûa caùc nhaø taøi trôï quoác teá, Boä taøi nguyeân vaø moâi tröôøng ñang phoái hôïp vôùi caùc boä ngaønh lieân quan thöïc hieän moät soá SEAs vaø xaây döïng höôùng daãn vieäc loàng gheùp vaán ñeà baûo veä moâi tröôøng vaøo caùc keá hoaïch vaø chieán löôïc phaùt trieån. Quyeát ñònh 35 cuûa Thuû töôùng Chính phuû hoài thaùng 10/2005 cuõng cho thaáy roõ tieán boä cuûa Vieät Nam trong vieäc trieån khai thöïc hieän coâng öôùc Kyoto veà thay ñoåi khí haäu. 2.3 . Xaây döïng naêng löïc quaûn trò hieän ñaïi 2.3.1 Naâng caáp chaát löôïng laäp keá hoaïch Boä keá hoaïch vaø ñaàu tö khuyeán khích caùch thöùc xaây döïng keá hoaïch mang taàm chieán löôïc vaø côûi môû hôn ôû caû caáp trung öông vaø caùc caáp ñòa phöông, thay vì caùch thöùc laäp keá hoaïch theo kieåm chæ ñaïo vaø kieåm soaùt nhö tröôùc kia. Caùc cuoäc tham vaán veà döï thaûo keá hoaïch phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi ñaõ dieãn ra ôû caáp trung öông vaø ñòa phöông, thu huùt söï quan taâm vaø yù kieán ñoùng goùp cuûa khoâng chæ caùc cô quan chính quyeàn maø caû ñoâng ñaûo caùc taàng lôùp, caùc giôùi trong xaõ hoäi. 2.3.2 Quaûn lyù nguoàn taøi chính coâng hieäu quaû hôn Thaùng 4/2005, Thuû töôùng chính phuû ñaõ chæ thò cho Boä taøi chính vaø Boä keá hoaïch vaø Ñaàu tö phoái hôïp thöïc hieän caùc ñeà xuaát trong Baùo caùo ñaùnh giaù tín duïng tích hôïp -Raø soaùt chi tieâu coâng do Chính phuû Vieät Nam cuøng caùc nhaø taøi trôï xaây döïng. Chöông trình quaûn lyù taøi chính coâng cuûa chính phuû ñaõ baét ñaàu tieán haønh caùc nghieân cöùu veà: ñaùnh giaù caùc ruûi ro taøi chính coâng cuõng nhö caùc giaûi phaùp ñeå giaûm nheï ruûi ro; ñieàu chænh laïi caùc tieâu chuaån phaân boá ngaân saùch cho caùc ñòa phöông caên cöù treân tyû leä ngheøo; caùc taùc ñoäng cuûa vieäc chuyeån töø hoã trôï theo döï aùn sang hoã trôï ngaân saùch theo muïc tieâu; töøng böôùc hoaøn thieän daàn caùc soá lieäu thoáng keâ taøi chính cuûa chính phuû theo chuaån möïc quoác teá. Chính phuû ñaõ khuyeán khích caùc ñòa phöông ñöùng ra gaùnh vaùc traùch nhieäm lôùn hôn trong vieäc ñaàu tö xaây döïng haï taàng cô sôû ñoâ thò vaø thò xaõ. Veà quaûn lyù taøi saûn nhaø nöôùc, caùc trung taâm ñònh giaù seõ ñöôïc chuyeån ñoåi thaønh coâng ty, vaø nghieäp vuï ñònh giaù taøi saûn seõ ñöôïc tieán haønh treân cô sôû giaù thò tröôøng. Vai troø cuûa chính phuû seõ ñoåi thaønh quaûn lyù giaùm saùt. 2.3.3 Ñaáu tranh choáng tham nhuõng Luaät phoøng, choáng tham nhuõng taäp trung vaøo ñaáu tranh choáng tham nhuõng trong khu vöïc kinh teá Nhaø nöôùc vaø caùc cô quan coâng quyeàn. Nhöõng giaûi phaùp chuû ñaïo trong vieäc ñaáu tranh choáng tham nhuõng goàm taêng cöôøng tính minh baïch hoùa vaø coâng khai hoùa trong caùc lónh vöïc nhö mua saém coâng; xaây döïng; quaûn lyù vaø coå phaàn hoùa caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc; kieåm toaùn ngaân saùch nhaø nöôùc, quaûn lyù vaø söû duïng ñaát ñai; vaø quaûn lyù nhaân söï. Luaät phoøng, choáng tham nhuõng neâu roõ noäi dung vaø nguyeân taéc cuûa vieäc coâng khai hoùa thoâng tin. Ñieàu khoaûn chuû choát trong Luaät naøy lieân quan tôùi quy ñònh baét buoäc keâ khai thu nhaäp vaø taøi saûn cuûa coâng chöùc laõnh ñaïo, keå caû vôï choàng vaø con caùi cuûa coâng chöùc ñoù. Luaät phoøng, choáng tham nhuõng ñaõ naâng cao traùch nhieäm cuûa ngöôøi ñöùng ñaàu caùc toå chöùc vaø cô quan thoâng qua quy ñònh veà cheá ñoä chòu traùch nhieäm cuûa ngöôøi ñöùng ñaàu veà nhöõng haønh vi tham nhuõng xaûy ra trong cô quan thuoäc thaåm quyeàn quaûn lyù. 2.3.4 Tieán boä veà heä thoáng phaùp luaät Chieán löôïc phaùt trieån heä thoáng phaùp luaät ñöôïc Boä chính trò thoâng qua vaøo ngaøy 24/5/2005. Chieán löôïc naøy hieän nay ñaõ ñöôïc coâng boá roäng raõi. Ñaây laø taøi lieäu coù phaïm vi khaù roäng vôùi muïc tieâu thieát laäp heä thoáng vaø theå cheá phaùp lyù ñaûm baûo tính thöïc thi cuûa phaùp luaät. Ngaøy 2/6/2005, Boä Chính trò ñaõ thoâng qua Nghò quyeát pheâ chuaån Chieán löôïc caûi caùch tö phaùp tôùi naêm 2020. Chieán löôïc caûi caùch tö phaùp ñaëc muïc tieâu caûi toå chính saùch vaø phaùp luaät daân söï vaø hình söï cho phuø hôïp vôùi tieán trình chuyeån ñoåi sang neàn kinh teá thò tröôøng theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa, ñaûm baûo raèng caùc thuû tuïc tö phaùp nhaát quaùn, daân chuû, minh baïch vaø toân troïng, ñaûm baûo quyeàn con ngöôøi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKinh tế phát triển - Tình hình kinh tế VN.doc
Luận văn liên quan