Đề tài Lạm phát và hậu quả của lạm phát

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN NỘI DUNG 2 I. Lạm phát 2 A. Định nghĩa và phân loại 2 B. Lạm phát tại hoa ky 4 II. Hậu quả của lạm phát cũng như những tác động xấu của nó đối với nền kinh tế 5 1. Lạm phát và lãi suất thị trường: 5 2. Lạm phát và thu nhập thực tế. 6 3. Lạm phát và phân phối thu nhập 7 4. Tác động khác của lạm phát 7 KẾT LUẬN 8 TÀI LIỆU THAM KHẢO + Giáo trình: Tài chínhtiền tệ (Trường đại học QLKD Hà Nội) + Tạp chí kinh tế

doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2130 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Lạm phát và hậu quả của lạm phát, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Ch¼ng riªng g× c¶ siªu c­êng kinh tÕ nh­ng víi mäi quèc gia trªn thÕ giíi, l¹m ph¸t lµ bong ma ¸m ¶nh lµm kinh hoµng mäi ng­êi. L¹m ph¸t lµ nguyªn uû cña nghÌo ®ãi vµ nh÷ng tÖ n¹n x· héi kh¸c. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ho¹t ®éng ®Çy s«i ®éngvµ c¹nh tranh gay g¾t ®Ó thu ®­îc lîi nhuËn cao vµ ®øng v÷ng trªn th­¬ng tr­êng. C¸c nhµ kinh tÕ còng nh­ c¸c doanh nghiÖp ph¶i nhanh chãng tiÕp cËn, n¾m b¾t nh÷ng vÊn ®Ò cña kinh tÕ míi. Bªn c¹nh bao vÊn ®Ò cã ®Ó cÇn cã ®Ó kinh doanh cßn lµ nh÷ng vÊn ®Ò næi cém kh¸c trong kinh tÕ. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò næi cém Êy lµ l¹m ph¸t. L¹m ph¸t nh­ mét c¨n bÖnh cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, nã lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc phøc t¹p ®ßi hái sù ®Çu t­ lín vÒ thêi gian vµ trÝ tuÖ míi cã thÓ mong muèn ®¹t ®­îc kÕt qu¶ kh¶ quan. L¹m ph¸t ¶nh h­ëng toµn bé ®Õn nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®Õn ®êi sèng x· héi, ®Æc biÖt lµ giíi lao ®éng ë n­íc ta hiÖn nay, ch«ng l¹m ph¸t, gi÷ v÷ng nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, c©n ®èi lµ mét môc tiªu rÊt quan träng trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, n©ng cao ®êi sèng nh©n ®¹o. Trong thêi gian gÇn ®©y, vÊn ®Ò l¹m ph¸t ®· ®­îc nhiÒu ng­êi quan t©m, nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n kh¾c phôc. §· tõ l©u tiÒn giÊy xuÊt hiÖn vµ ch¼ng bao l©u sau ®ã diÔn ra t×nh tr¹g gi¶m gi¸ tiÒn vµ dÉn ®Õn l¹m ph¸t. NÐt ®Æc tr­ng næi bËt cña thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ khi cã l¹m ph¸t, gi¸ c¶ cña hÇu hÕt c¸c hµng ho¸ ®Òu t¨ng cao vµ søc mua cña ®ång tiÒn ngµy cµng gi¶m nhanh. Bµi viÕt nµy víi vÊn ®Ò tai: “L¹m ph¸t vµ hËu qu¶ cña l¹m ph¸t” XuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò nghiªn cøu l¹m ph¸t lµ cÇn thiÕt, cÊp b¸ch, ®Æc biÖt thÊy ®­îc tÇm quan träng cña l¹m ph¸t. V× vËy, víi l­îng kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, em thiÕt nghÜ quan t©m nghiªn cøu ®Õn ®Ò tµi còng lµ mét ph­¬ng ph¸p t×m hiÓu nã mét c¸ch thÊu ®¸o, s©u s¾c h¬n. PhÇn néi dung I. L¹m ph¸t A. §Þnh nghÜa vµ ph©n lo¹i L¹m ph¸t lµ mét trong c¸c hiÖn t­îng cña tiÒn tÖ, ®­îc biÓu hiÖn ë sù mÊt gi¸ (gi¶m gi¸) cña tiÒn tÖ, mµ sù mÊt gi¸ cña tiÒn tÖ l¹i biÓu hiÖn râ rÖt nhÊt ai còng thÊy ®­îc lµ sù t¨ng gi¸ b×nh qu©n cña tÊt c¶ mäi thø hµng ho¸. L¹m ph¸t x¶y ra khi gi¸ c¶ mäi thø hµng ho¸, dÞch vô vµ chi phÝ ®Òu t¨ng tuy víi tèc ®é tû lÖ kh«ng ®ång ®Òu, thø t¨ng nhanh, thø t¨ng chËm, thø t¨ng nhiÒu thø t¨ng Ýt, nh­ng nãi chung mäi thø ®Òu t¨ng. L¹m ph¸t lµ sù gia t¨ng liªn tôc vµ ®¸ng kÓ trong møc gi¸ (price level). MÆc dï ng­êi ta th­êng gäi bÊt cø viÖc t¨ng ®¸ng kÓ nµo ®ã lµ “l¹m ph¸t”, nh­ng ý nghÜa ®ã kh«ng hoµn toµn ®óng trong ngµnh kinh tÕ häc. §èi víi ngµnh kinh tÕ häc. ChØ gäi lµ l¹m ph¸t khi gi¸ c¶ t¨ng liªn tôc (persistent) vµ ®¸ng kÓ (signficant). Cã ng­êi ®Æt c©u hái lµ gi¸ t¨ng liªn tôc bao l©u míi ®­îc lµ l¹m ph¸t? Vµ nh­ thÕ nµo lµ ®¸ng kÓ? Trõ khi gi¸ c¶ t¨ng ë tØ lÖ ch¼ng h¹n 1% mét n¨m th× míi gäi lµ ®¸ng kÓ cßn kh«ng th× kh«ng ®¸ng quan ng¹i. Cßn thêi gian t¨ng liªn tôc, thËt ra, “kho¶ng thêi gian” ®ã vÉn mang vÎ tuú tiÖn v× chÝnh c¸c nhµ kinh tÕ gia còng ch­a hoµn toµn ®ång ý víi nhau vÒ thêi nµy. Cã ng­êi cho r»ng ph¶i Ýt nhÊt 3 n¨m, ng­êi kh¸c l¹i v¹ch l»n ranh ë møc ®é mét n¨m lµ ®ñ. Lý do ng­êi ta v¹ch l»n danh ph©n biÖt gi÷a sù t¨ng gi¸ tõng giai ®o¹n hay dai d¼ng chØ lµ ph©n biÖt theo lý thuyÕt. Trong thùc tÕ, cã rÊt nhiÒu d÷ kiÖn cã thÓ ph¸t sinh sù t¨ng gi¸ theo giai ®o¹n nh­ng l¹i kh«ng nh­ lµ nguyªn uû cña sù t¨ng gÝa dai d¼ng. Trªn thÕ giíi tõ x­a ®Õn nay chØ cã l¹m ph¸t tiÒn giÊy, kh«ng hÒ cã l¹m ph¸t tiÒn vµng. Bëi v×, trong chÕ ®é l­u th«ng tiÒn v»ng nÕu khèi l­îng tiÒn vµng qu¸ nhu cÇu l­u th«ng th× phÇn thõa sÏ tù ®éng rót khái l­u th«ng ®Ó lµm ph­¬ng tiÖn cÊt tr÷. TiÒn vµng kh«ng mÊt gi¸ trong tr­êng hîp nµy. Trong chÕ ®é l­u th«ng tiÒn giÊy, th× mçi khi ph¸t hµnh nã vµo l­u th«ng qu¸ møc, nã kh«ng tù ®éng rót ra khái l­u th«ng ®­îc. Tr­íc n¨m 1971 lo¹i tiÒn giÊy ®æi ®­îc lÊy tiÒn vµng cña nh÷ng n­íc giÇu cã nh­ ®« la Mü, b¶ng Anh, yªu NhËt, Fr¨ng Ph¸p…, ®­îc coi nh­ tiÒn vµng, quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i tiÒn nµy víi nhau ®Òu tÝnh theo tû lÖ gi¸ cè ®Þnh b»ng vµng. Tõ n¨m 1950 trë ®i, c¸c ®ång tiÒn nµy ®­îc ph¸t hµnh qu¸ møc, dù tr÷ vµng cña c¸c chÝnh phñ ph¸t hµnh ra chóng kh«ng t­¬ng xøng, c¸c lo¹i tiÒn m¹nh kÓ chung bÞ ph¸ gi¸ (h¹ tiªu chuÈn gi¸ c¶) hµng lo¹t, cuèi cïng ®Õn n¨m 1971, ®« la Mü ph¶i ®×nh chØ ®æi ra vµng trªn toµn thÕ giíi trong mäi giao dÞch. Nh÷ng ®ång tiÒn nµy trë thµnh ®ång tiÒn giÊy nh­ mäi ®ång tiÒn giÊy kh¸c. Tãm l¹i l¹m ph¸t lµ hiÖn t­îng ph¸t hµnh thõa tiÒn giÊy so víi l­îng tiÒn cÇn thiÕt cho l­u th«ng lµm cho gi¸ c¶, mäi thø hµng ho¸ t¨ng lªn. L¹m ph¸t cµng cao th× ®ång tiÒn cµng bÞ mÊt gi¸ nhiÒu. L¹m ph¸t ®­îc ph©n lo¹i b»ng ®é lín cña chóng. Ng­êi ta ph©n biÖt cã ba møc kh¸c nhau: L¹m ph¸t võa ph¶i (l¹m ph¸t chËm), l¹m ph¸t phi m· (l¹m ph¸t ph¸t nhanh), siªu l¹m ph¸t. L¹m ph¸t chËm lµ l¹m ph¸t cã møc ®é võa ph¶i vµ tõ tõ, d­íi 10% mét n¨m. Lo¹i l¹m ph¸t nµy cã vÎ kh«ng quan träng l¾m nh­ng thùc sù trong tr­êng kú th× hao tæn kh«ng Ýt. NÕu møc l¹m ph¸t lµ 3%, mçi n¨m Mü Kim sÏ mÊt ®i mét nöa gi¸ trÞ sau 24 n¨m. NÕu møc l¹m ph¸t ë 4% chØ trong 3 n¨m, søc thu mua cña mét Mü Kim chØ cßn 85 xu. Mét th¸i cùc kh¸c cña l¹m ph¸t lµ l¹m ph¸t phi m·. Lµ lo¹i l¹m ph¸t khi gi¸ c¶ t¨ng víi tû lÖ hai hoÆc ba con sè nh­ 20%, 100%, 300% mét n¨m. Lo¹i l¹m ph¸t nµy kh«ng cã ®­êng danh giøoi râ rµng nh­ng ng­êi ta cã thÓ nh×n thÊy tèc ®é phi m· cña l¹m ph¸t dÔ dµng v× hµng th¸ng cã thÓ v­ît tíi trªn 50%. Ch¼ng h¹n th¸ng 07 n¨m 1922, chØ sè gi¸ sØ cña §øc 100 §øc M·, th¸ng 12 n¨m 1923, chØ sè nµy t¨ng lªn 1,261 tØ tØ. Ng­êi d©n §øc mçi lÇn ®i chî ph¶i mang theo mét vali – tiÒn. Ng­êi c«ng nh©n §øc mçi ngµy l·nh l­¬ng hai lÇn vµ khi vÒ ®Õn nhµ th× tiÒn cña ng­êi c«ng nh©n chØ cßn 2/3 gi¸ trÞ. TiÒn b¹c vµo lóc Êy mÊt h¼n gi¸ trÞ tiªu chuÈn mµ chØ cßn lµ ph­¬ng tiÖn trao ®æi ®Ó dÔ dµng nhËn ra gi¸ trÞ ®ång b¹c trong tói, ng­êi ta chØ cÇn nh×n vµo b¶ng ®èi chiÕu ngo¹i tÖ mçi ngµy trªn b¸o chÝ hoÆc ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng kh¸c lµ thÓ nh©n ra sù t¨ng gi¶m gi¸ trÞ nµy. Vµ møc cuèi cïng lµ møc siªu l¹m ph¸t. Siªu l¹m ph¸t lµ thêi kú cã møc l¹m ph¸p rÊt lín. NÕu trong l¹m ph¸t phi m· , nÒn kinh tÕ cßn cã vÎ sèng sãt ®­îc (mÆc dï kh«ng æn ®Þnh) th× trong siªu l¹m ph¸t, nÒn kinh tÕ xem nh­ ®ang ®i dÇn vµo câi chÕt. ThÝ dô ë Bolivia møc l¹m ph¸t ®· lªn tíi 11.000% n¨m 1985. §iÓm h×nh lµ siªu l¹m ph¸t ë §øc sau ®¹i chÕn thÕ giíi thø nhÊt. Møc cung tiÒn danh nghÜa: th¸ng 1/1923 t¨ng lªn 16 lÇn, ®Õn th¸ng 12 n¨m 1923 khèi l­îng tiÒn giÊy ®· t¨ng 7 tû lÇn. N¨m 1913, n­íc §øc chØ cã 29.00 triÖu M¸c, ®Õn cuèi n¨m 1923, khèi l­îng tiÒn giÊy l­u hµnh ë §øc lµ: 490.000.000.000.000.000.000.000 M¸c. Th¸ng 1/1922 gi¸ mét cèc n­íc gi¶i kh¸t lµ mét M¸c, th¸ng 10/1923 lªn tíi 192 triÖu M¸c. Khi mua s¾m lÆt vÆt ng­êi ta ph¶i mang tiÒn trong nh÷ng chiÕc xe ®Èy. Bän kÎ c¾p th­êng lÊy xe ®Èy vµ vøt tiÒn l¹i kh«ng thÌm nhÆt. trong thêi kú siªu l¹m ph¸t tèc ®é chu chuyÓn tiÒn t¨ng nhanh ghª gím. ë §øc cuèi thêi kú siªu l¹m ph¸t tèc ®é chu chuyÓn t¨ng 30 lÇn so víi tr­íc. B. L¹m ph¸t t¹i hoa ky cuèi n¨m 1955, cã ng­êi cho r»ng Hoa Kú ®øng ngoµi møc l¹m ph¸t thêi b×nh. Lý do ng­êi ta vÝ von nh­ thÕ lµ v× tÊt c¶ nh÷ng lÇn l¹m ph¸t nÆng t¹i Hoa Kú ®Òu cã liªn quan ®Õn chiÕn tranh. Nãi c¸ch kh¸c, l¹m ph¸t nÆng th­êng chØ x¶y ra ë Hoa Kú nÕu kh«ng cã thêi tiÒn chiÕn th× hËu chiÕn. Hoa Kú chØ bÞ mét lÇn duy nhÊt lµm ph¸t nhanh lµ vµo thêi kú C¸ch M¹ng. §¬n vÞ tiÒn tÖ lóc Êy ®­îc gäi lµ “ TiÒn Lôc §Þa” do Quèc Héi §Þa ph¸t hµnh ®· mÊt gi¸ trÇm träng ®Õn nçi mét c©u chua ch¸t ®· ra ®êi lóc ®oa : No worth a contiental”, v« gi¸ trÞ. Trong thêi gian néi chiÕn Nam – B¾c, gi¸ sØ t¨ng gÊp ®«i. Mét lÇn lµm ph¸t trÇm träng kh¸c lµ vµo thêi kú thÕ chiÕnI. Sau nh÷ng lÇn lµm ph¸tnµy, gi¸c¶ th­¬ng ë giai ®o¹n “rít gi¸”, Tøc lµ gi¸ c¶ tôt xuèng nhanh h¬n c¶ lóc lªn. Ch¼ng h¹n n¨m 190, gi¸ sØ ë møc 20 trong khi n¨m 1860, gi¸ sØ ë m·i 30 vµ n¨m 1933, gi¸ sØ t­¬ng ®­¬ng n¨m 1889 (gÇn 40 n¨m tr­íc ®ã!) Sau thÕ chiÕn thø II, hoµn c¶nh ®· thay ®æi!!! Gi¸ c¶ kh«ng “rít” xuèng sau chiÕn tranh. Tõ n¨m 1965 – 1979 mét l¹m ph¸t trÇn träng kh¸c ®· x¶y ra. Tæng s¶n l­îng quèc gia gi¶m ph¸t, møc gi¸ t¨ng trung b×nh hµng n¨m 5.95. Møc gi¸ nµy kh«ng chØ trong nh÷ng n¨m chiÕn tranh ViÖt Nam nh­ng xuyªn suèt giai ®o¹n trªn. §©y lµ ®iÒu kh«ng thÓ chÊp nhËn, v× thÕ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®­îc th¾t chÆt nhê thÕ møc l¹m ph¸t ®­îc ®o l­êng b»ng tæng s¶n l­îng Quèc gia gi¶m ph¸t ®· r¬i xuèng 4.1% n¨m 1985. Tuy nhiªn c¸i gi¸ qu¸ ®¾t ph¶i tr¶ cho cuéc chiÕn chèng l¹m ph¸t Êy lµ n¹n thÊt nghiÖp. II. HËu qu¶ cña l¹m ph¸t còng nh­ nh÷ng t¸c ®éng xÊu cña nã ®èi víi nÒn kinh tÕ Do cã ba møc l¹m ph¸t kh¸c nhau, nªn t¸c ®éng cña mèi lo¹i ®èi víi kinh tÕ còng kh¸c nhau. Lo¹i l¹m ph¸t võa ph¶i (l¹m ph¸t mét con sè) kh«ng cã t¸c ®éng lín ®Õn nÒn kinh tÕ. L¹m ph¸t phi m· vµ siªu l¹m ph¸t cã t¸c ®éng lín ®Õn nÒn kinh tÕ ë hai mÆt sau ®©y: 1. L¹m ph¸t vµ l·i suÊt thÞ tr­êng: T¸c ®éng ®Çu tiªn cña l¹m ph¸t nªn ®êi sèng kinh tÕ lµ nã lµm thay ®æi l·i suÊt. V× l·i suÊt ngµy nµy t¸c ®éng nhiÒu mÆt ®Õn thu nhËp, tiªu dïng vµ ®Çu t­ cho nªn th«ng qua l·i suÊt, l¹m ph¸t t¸c ®éng nhiÒu mÆt ®Õn thu nhËp, tiªu dïng vµ ®Çu t­, l¹m ph¸t cã t¸c ®éng ®Õn nhiÒu khÝa c¹nh cña ®êi sèng kinh tÕ vÜ m« vµ vi m«. §Ó gi÷ cho tµi s¶n nî, tµi s¶n cã hiÖu qu¶ kh«ng ®æi, hÖ thèng ng©n hµng sÏ lu«n cè g¾ng gi÷ cho l·i suÊt thùc tÕ æn ®Þnh. Nh­ng v× l·i suÊt thùc tÕ – l·i su¸t danh nghÜa – tû lÖ l¹m ph¸t. Nªn nÕu muèn cho l·i suÊt thùc tÕ kh«ng ®æi th× l·i suÊt danh nghÜa ph¶i t¨ng cïng víi tû lÖ l¹m ph¸t. Khi c¸c ng©n hµng vµ hÖ thèng tµi chÝnh t¨ng l·i suÊt danh nghÜa theo l¹m ph¸t, hËu qu¶ mµ nÒn kinh tÕ ph¶i g¸nh lÊy lµ suy tho¸i vµ thÊt nghiÖp t¨ng. VÒ mÆt l©u dµi, s­ c©n b»ng trªn thÞ tr­êng hµng ho¸ vµ thÞ tr­êng tiÒn tÖ kÐo c¶ l¹m ph¸t vµ l·i suÊt xuèng khi kh«ng cã sù can thiÖp cña ng©n hµng trung ­¬ng. Nh­ng c¸i gi¸ ph¶i tr¶ lµ tiÒn n¨ng s¶n xuÊt bÞ l·ng phÝ, sè viÖc lµm gi¶m vµ ®êi sèng nh©n d©n thªm khã kh¨n. 2. L¹m ph¸t vµ thu nhËp thùc tÕ. L¹m ph¸t t¨ng cao lµm gi¶m thu nhËp thùc tÕ cña ng­êi lao ®éng, gi¶m gi¸ trÞ cña tµi s¶n kh«ng sinh l·i. Cã l¹m ph¸t kh«ng c©n b»ng, l¹m ph¸t lµm gi¶m gi¸ trÞ cña nh÷ng tµi s¶n sinh l·i. Gi¶ sö ta cã 1.000.000 ® cho vay (göi ng©n hµng, mua tr¸i phiÕu ChÝnh phñ) víi i = 10%/ n¨m, tæng sè thuÕ thu nhËp 30% Gi¶ sö tû lÖ l¹m ph¸t = 0 => l·i suÊt thùc tÕ = 10% thuÕ thu nhËp tõ tiÒn l·i lµ 10% x 1.000.000® = 100.000 ® thu nhËp thùc tÕ sau thuÕ lµ: 100.000® - 30% x 100.000 ® = 70.000 ® Gi¶i sö tû lÖ l¹m ph¸t = 10% khi ®ã: L·i suÊt danh nghÜa 20% thu nhËp danh nghÜa tõ tiÒn l·i lµ 200.000® thuÕ thu nhËp = 30% x 200.000® = 60.000®, thu nhËp dnah nghÜa sau thuÕ 200.000® - 60.000® = 140.000® => thu nhËp thùc tÕ sau thuÕ = 140.000® - 10% x 1.000.000® = 40.000® L·i suÊt thùc tÕ 10% => thu nhËp thùc 100.000® thuÕ thu nhËp 30% x 100.000® = 30.000® => thu nhËp sau thuÕ lµ 70.000® Bëi v× møc thuÕ th× ®­îc Ên ®Þnh cho c¶ n¨m hoÆc nhiÒu n¨m nªn trong thêi gian ng¾n nã rÊt khã ®iÒu chØnh, trong khi l¹m ph¸t cã thÓ x¶y ra vµo bÊt cø lóc nµo. V× vËy, v« h×nh chung, khi l¹m ph¸t x¶y ra cµng chÊt thªm g¸nh nÆng thuÕ thu nhËp vµ c¸c lo¹i kh¸c lªn ng­êi b¹n. KÕt qu¶ lµ l¹m ph¸t cµng cao, thu nhËp thùc tÕ cña nh©n d©n cµng gi¶m, ®êi sèng cña hä khã kh¨n h¬n ngay c¶ khi l·i suÊt vµ tiÒn l­¬ng ®­îc ®iÒu chØnh theo tû lÖ l¹m ph¸t. 3. L¹m ph¸t vµ ph©n phèi thu nhËp L¹m ph¸t g©y ra t×nh tr¹ng phÇn phèi thu nhËp kh«ng b×nh ®¼ng trong x· héi. VÝ dô: Ta cã 1.000.000 ® cho vay: + L¹m ph¸t dù tÝnh lµ 10%, i = 20%, th× sang n¨m ta rót vÒ ®­îc 1.200.000® L¹m ph¸t nh­ thÕ cã thÓ dÉn ®Õn rèi lo¹n kinh tÕ vµ lµm cho hè ng¨n c¸hc giµu nghÌo l¹i cµng më to h¬n. Qu¸ tr×nh ph©n phèi l¹i thu nhËp do l¹m ph¸t th­êng lµ kh«ng hîp lý vµ lµm t¨ng thªm sù bÊt b×nh ®¼ng. 4. T¸c ®éng kh¸c cña l¹m ph¸t Lµm t¨ng kho¶n nî quèc gia, biÕn ®éng kinh tÕ x· héi, g©y ra lý bÊt æn ®Þnh trong nh©n d©n…. KÕt luËn L¹m ph¸t lµ vÊn ®Ò rÊt lín cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, l¹m ph¸t nh­ ta thÊy nã t¸c ®éng tíi rÊt nhiÒu vÊn ®Ò nh­ thu nhËp thùc tÕ cña ng­êi d©n, t¸c ®éng ®Õn l·i suÊt thÞ tr­êng, ph©n phèi thu nhËp gi÷a nh÷ng ng­êi lao ®éng … V× vËy h¹n chÕ nh÷ng t¸c ®éng cña l¹m ph¸t ®­îc coi lµ vÊn ®Ò cña c¸c n­íc trªn thÕ gií nãi chung vµ cña ViÖt Nam ta nãi riªng. ViÖc khèng chÕ l¹m ph¸t ë mét møc nh­ thÕ nµo th× nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ®ã lµ mét vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt cña mèi quèc gia. Bëi vËy bÊt cø gi¶i ph¸p nµo cã lîi cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ còng cÇn ph¶i ®i kÌm víi nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m tr¸nh nh÷ng có sèc cho kÝch thÝch m¹nh l¹m ph¸t th¸i qóa g©y bÊt lîi cho nÒn kinh tÕ. ViÖc tËp hîp ®­îc nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm qua viÖc chèng l¹m ph¸t cña mét sè n­íc lµ mét vÊn ®Ò ®­îc ®Ò tµi quan t©m nhiÒu ®Ó tõ ®ã nã sÏ gãp phÇn kh«ng nhá cho c«ng cuéc ®æi míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ë n­íc ta. Môc lôc Tµi liÖu tham kh¶o + Gi¸o tr×nh: Tµi chÝnhtiÒn tÖ (Tr­êng ®¹i häc QLKD Hµ Néi) + T¹p chÝ kinh tÕ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLạm phát và hậu quả của lạm phát.DOC
Luận văn liên quan