Đề tài Lợi nhuận – Những biện pháp nâng cao lợi nhuận

Phần I:MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ LỢI NHUẬN I Khái niệm về lợi nhuận II Vai trò của lợi nhuận doanh nghiệp III Các nguồn tạo lợi nhuận IV Phương pháp xác định và đáng giá lợi nhuận doanh nghiệp 1.phương pháp xác định lợi nhuận 2.các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận 3.những nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp 4.một số biện pháp chủ yếu để tăng lợi nhuận doanh nghiệp Phần II:TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM THĂNG LONG I.Kết quả kinh doanh II.Kết cấu lợi nhuận III.Các chỉ tiêu đánh giá tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty Phần III:NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN I Tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2005-Những tồn tại cần giải quyết II Những biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận KẾT LUẬN

doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2127 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Lợi nhuận – Những biện pháp nâng cao lợi nhuận, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i tÝnh to¸n lµm sao ®Ó cã thÓ ®em l¹i cho m×nh møc lîi nhuËn cao nhÊt kh«ng chØ cã s¶n xuÊt gi·n ®¬n mµ cßn cã t¸i s¶n xuÊt më réng. §Ó x¸c ®Þnh lîi nhuËn thu ®­îc trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh cÇn c¨n cø vµo hai yÕu tè chÝnh lµ thu nhËp ph¸t sinh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh vµ chi phÝ ph¸t sinh nh»m mang l¹i thu nhËp trong thêi kú ®ã. Nh­ vËy lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, lµ th­íc ®o hiÖu qu¶ kinh tÕ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. C«ng thøc chung x¸c ®Þnh lîi nhuËn nh­ sau: Lîi nhuËn = Tæng thu nhËp - Tæng chi phÝ C¸c kho¶n chi phÝ bao gåm: chi phÝ vËt t­, chi phÝ khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ, chi phÝ tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng, chi phÝ c¸c nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc… - Nh÷ng kho¶n chi phÝ vËt chÊt ®· tiªu hao trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt: Nguyªn vËt liÖu chñ yÕu, chi phÝ khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ... - Nh÷ng kho¶n chi phÝ dïng ®Ó tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng nh»m bï ®¾p chi phÝ lao ®éng sèng cÇn thiÕt bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. - Nh÷ng kho¶n doanh nghiÖp thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc, ®ã lµ thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch kh¸c nh­: lÖ phÝ hoµn vèn Nhµ n­íc ®· cÊp (®èi víi doanh nghiÖp Nhµ n­íc) Sau khi ®· bï ®¾p c¸c kho¶n chi phÝ trªn, phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i chÝnh lµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. II. Vai trß cña lîi nhuËn doanh nghiÖp Lîi nhuËn lµ ®éng lùc c¬ b¶n cña sù vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Trong s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸ dÞch vô trªn thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i tÝnh to¸n lµm sao ®Ó cã thÓ ®em l¹i cho m×nh møc lîi nhuËn cao nhÊt ®Ó kh«ng chØ cã s¶n xuÊt gi¶n ®¬n mµ cßn cã t¸i s¶n xuÊt më réng. Lîi nhuËn lµ nguån tÝch luü kinh phÝ lµ chØ tiªu quan träng, ph¶n ¶nh hiÖu qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh cña doanh nghiÖp. Cã lîi nhuËn - quy m« cña doanh nghiÖp ngµy cµng ®­îc më réng ph¸t triÓn, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng ngµy cµng ®­îc n©ng cao, vÞ thÕ doanh nghiÖp trªn th­êng tr­êng cµng ®­îc cñng cè v÷ng ch¾c. VÒ mÆt x· héi, doanh nghiÖp lµ tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, nÕu doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh ®¶m b¶o, tµi chÝnh æn ®Þnh vµ lu«n lu«n t¨ng tr­ëng cao vÒ lîi nhuËn th× cµng gãp phÇn n©ng cao tiÒm lùc tµi chÝnh chung cho quèc gia b»ng viÖc dïng lîi nhuËn ®ãng gãp vµo c¸c kho¶n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp còng nh­ tham gia tù nguyÖn vµo c¸c phong trµo vËn ®éng mang tÝnh x· héi vµ tõ thiÖn kh¸c. Nãi tãm l¹i lîi nhuËn cã mèi liªn hÖ g¾n bã kh«ng thÓ t¸ch rêi gi÷a céng ®ång vµ x· héi, cã vai trß ®Æc biÖt quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®èi víi b¶n th©n sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp vµ ®èi víi viÖc n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng. III. C¸c nguån t¹o lîi nhuËn: Trong c¸c doanh nghiÖp lîi nhuËn ®­îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån chÝnh: 1. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh. 2. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kh¸c NÕu quan niÖm ho¹t ®éng tõ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ ho¹t ®éng chÝnh, bao gåm c¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kh¸c, ta cã lîi nhuËn cña doanh nghiÖp: = + Lîi nhuËn kh¸c Lîi nhuËn tõ s¶n xuÊt kinh doanh Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp IV. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ lîi nhuËn doanh nghiÖp 1. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn - Lîi nhuËn lµ chØ tiªu quan träng cña doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. §¶m b¶o vµ ph¸t triÓn ®­îc lîi nhuËn tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh võa lµ môc tiªu võa lµ ®éng lùc thiÕt yÕu cña doanh nghiÖp. §Ó x¸c ®Þnh ®­îc lîi nhuËn trong viÖc lËp b¸o c¸o thu nhËp hµng n¨m cña doanh nghiÖp, th­êng ¸p dông 2 ph­¬ng ph¸p. a. Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp + Lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh: Lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh lµ bé phËn lîi nhuËn chñ yÕu cña doanh nghiÖp thu ®­îc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, cung øng s¶n phÈm, dÞch vô trong kú, ®­îc x¸c ®Þnh tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, cung øng s¶n phÈm, dÞch vô trong kú, ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau: Lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh = Doanh nghiÖp - Gi¸ vèn hµng b¸n - Chi phÝ b¸n hµng - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp + Doanh thu tµi chÝnh - Chi phÝ tµi chÝnh Trong ®ã : - TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n : ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô, ®èi víi doanh nghiÖp th­¬ng nghiÖp kinh doanh l­u chuyÓn hµng hoµ lµ trÞ gi¸ mua cña hµng hãa b¸n ra. - Chi phÝ b¸n hµng bao gåm: C¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ s¶n phÈm, dÞch vô. Trong doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, chi phÝ b¸n hµng chiÕm tû träng lín v× lµ chi phÝ trùc tiÕp phôc vô cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th­¬ng m¹i. Khi quy m« kinh doanh ®­îc më réng, doanh thu t¨ng th× tû träng chi phÝ b¸n hµng còng t¨ng. - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp : lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn bé m¸y ®iÒu hµnh, qu¶n lý doanh nghiÖp. Nã t­¬ng ®èi æn ®Þnh, kh«ng phô thuéc vµo khèi l­îng hµng ho¸ tiªu thô trong kú. - Thu thËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh bao gåm : thu nhËp do ho¹t ®éng liªn doanh, liªn kÕt, gãp vèn cæ phÇn, cho thuª tµi s¶n... - Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh : lµ c¸c kho¶n chi phÝ ®Çu t­ tµi chÝnh ra ngoµi doanh nghiÖp nh»m sö dông hîp lý c¸c nguån vèn, t¨ng thu nhËp vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. + Lîi nhuËn ho¹t ®éng kh¸c : Lµ sè chªnh lÖch gi÷a doanh thu kh¸c víi chi phÝ kh¸c vµ kho¶n thuÕ gi¸n thu (nÕu cã). Lîi nhuËn kh¸c = Doanh thu kh¸c – ThuÕ (nÕu cã) – Chi phÝ kh¸c Trong ®ã : - Thu nhËp kh¸c bao gåm thu nhËp b¸n hµng phÕ liÖu, b¸n tµi s¶n thanh lý, tµi s¶n d­ thõa, nî khã ®ßi nay thu håi ®­îc... - Chi phÝ kh¸c lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ do chñ quan hay kh¸ch quan g©y ra, kh«ng tÝnh ®Õn trong qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh nh­ thùc tÕ vèn ph¸t sinh. Theo quan ®iÓm tr­íc ®©y, lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ®­îc cÊu thµnh bëi ba bé phËn nh­ trªn, nh­ng theo quan ®iÓm míi th× lîi nhuËn doanh nghiÖp ®­îc chia thµnh hai bé phËn gåm lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh vµ lîi nhuËn ho¹t ®éng kh¸c. Do vËy Tæng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp = Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh + Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kh¸c Trong ®ã : Lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh = Doanh thu thuÇn - Gi¸ vèn hµng b¸n - Chi phÝ b¸n hµng - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp + Doanh thu tµi chÝnh - Chi phÝ tµi chÝnh HoÆc : Lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh = Lîi nhuËn gép + Doanh thu tµi chÝnh - Chi phÝ b¸n hµng - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp - Chi phÝ tµi chÝnh Lîi nhuËn kh¸c = Thu nhËp kh¸c – Chi phÝ kh¸c Tõ ®ã, cã thÓ x¸c ®Þnh lîi nhuËn sau thuÕ cña doanh nghiÖp : Lîi nhuËn sau thuÕ = Lîi nhuËn tr­íc thuÕ - ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp b. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn qua b­íc trung gian. Ph­¬ng ph¸p nµy (xem s¬ ®å), lîi nhuËn ®­îc tÝnh dÇn qua tõng b­íc ho¹t ®éng kinh doanh. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp sÏ n¾m ®­îc cô thÓ c¸c yÕu tè kinh tÕ cña c¸c kh©u ho¹t ®éng còng nh­ kÕt qu¶ tæng hîp cuèi cïng gióp doanh nghiÖp ®Ò ra nh÷ng quyÕt s¸ch phï hîp ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt t¨ng lîi nhuËn. Doanh thu c¸c nghiÖp vô kinh doanh Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh Doanh thu ho¹t ®éng kh¸c - Gi¶m gi¸ - Hµng bÞ tr¶ l¹i - ThuÕ gi¸n thu Doanh thu thuÇn Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c Gi¸ vèn hµng b¸n Lîi nhuËn gép ho¹t ®éng kinh doanh Lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh Lîi nhuËn ho¹t ®éng kh¸c - CP b¸n hµng - CP qu¶n lý doanh nghiÖp Lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh Lîi nhuËn tr­íc thuÕ ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Lîi nhuËn sau thuÕ 2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ lîi nhuËn a. Tæng møc lîi nhuËn. Tæng møc lîi nhuËn lµ chØ tiªu c¬ b¶n vÒ lîi nhuËn, nã lµ chØ tiªu c¬ b¶n nhÊt ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nã lµ nguån tÝch lòy nh»m t¸i s¶n xuÊt më réng, c¶i thiÖn ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng. Tæng møc lîi nhuËn cho ta biÕt trong kú kinh doanh, ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp l·i hay lç víi møc ®é bao nhiªu. §Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch toµn diÖn vµ chÝnh x¸c chÊt l­îng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ngoµi xem xÐt chØ tiªu lîi nhuËn tuyÖt ®èi cßn ph¶i xem xÐt chØ tiªu t­¬ng ®èi lµ tû suÊt lîi nhuËn. b. Tû suÊt lîi nhuËn: - Tû suÊt lîi nhuËn - doanh thu: Lµ mét chØ tiªu t­¬ng ®èi ph¶n ¸nh quan hÖ tû lÖ gi÷a tæng møc lîi nhuËn víi tæng doanh thu b¸n hµng trong n¨m. P' = P/M * 100% Trong ®ã: P': Tû suÊt lîi nhuËn chung P: tæng møc lîi nhuËn trong n¨m M: Doanh thu b¸n hµng trong n¨m ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø b¸n ®­îc 100 ®ång doanh thu th× sÏ thu ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. - Tû suÊt lîi nhuËn - vèn kinh doanh b×nh qu©n: Lµ mét chØ tiªu t­¬ng ®èi ph¶n ¸nh quan hÖ tû lÖ gi÷a tæng lîi nhuËn vµ tæng vèn kinh doanh b×nh qu©n trong n¨m. C«ng thøc x¸c ®Þnh: P'v = P/Vbq *100% P'v = tû suÊt lîi nhuËn vèn hay doanh lîi vèn P: Lîi nhuËn thu ®­îc (cã thÓ tr­íc hoÆc sau thuÕ) Vbq: Tæng vèn kinh doanh sö dông b×nh qu©n trong n¨m. - Tû suÊt lîi nhuËn - chi phÝ: Lµ chØ tiªu t­¬ng ®èi ph¶n ¸nh quan hÖ tû lÖ gi÷a tæng lîi nhuËn víi tæng chi phÝ kinh doanh trong n¨m. P'cf = P/CFKD * 100% P: Tæng lîi nhuËn chi phÝ. P'cf: Tû suÊt lîi nhuËn chi phÝ CFKD: lµ tæng møc chi phÝ kinh doanh ph©n bæ cho hµng ho¸ ®· tiªu thô trong n¨m. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 100 ®ång chi phÝ bá ra th× mang l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. 3. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp Doanh nghiÖp tån t¹i trong m«i tr­êng kinh tÕ – x· héi chÞu ¶nh h­ëng cña nhiÒu nh©n tè tõ m«i tr­êng kinh doanh ®em l¹i. Cã nh÷ng nh©n tè chñ quan thuéc vÒ bªn trong doanh nghiÖp, cã nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan n»m ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña doanh nghiÖp. Nh÷ng nh©n tè nµy mét mÆt cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn nh­ng mÆt kh¸c nã còng lµ nh÷ng trë ng¹i mµ mçi doanh nghiÖp ®Òu cÈn ph¶i v­ît qua, ®Ó ®i ®Õn c¸i ®Ých cuèi cïng lµ thu lîi nhuËn cao. V× vËy, doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã vµ sö dông hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn trªn c¬ së ph©n tÝch chÝnh x¸c c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi lîi nhuËn kÕt hîp víi ph©n tÝch thùc tr¹ng, tiÒm n¨ng… cña doanh nghiÖp. a) Nhãm nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn doanh thu. §©y lµ nh©n tè ph¶n ¶nh tr×nh ®é tæ chøc, qu¶n lý vµ ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm. XuÊt ph¸t tõ c«ng thøc x¸c ®Þnh doanh thu : Doanh thu = Khèi l­îng hµng ho¸ x Gi¸ b¸n ®¬n vÞ Nh­ vËy, c¸c nh©n tè chñ yÕu sau ®©y sÏ cã t¸c ®éng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn doanh thu. Tr×nh ®é tæ chøc vµ qu¶n lý. Cã thÓ nãi con ng­êi lu«n ®ãng vai trß trung t©m vµ cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Æc biÖt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, khi c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh nhau mét c¸ch gay g¾t th× con ng­êi l¹i cµng kh¼ng ®Þnh m×nh lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh t¹o ra lîi nhuËn. Tr×nh ®é chuyªn m«n còng nh­ sù nhanh nhËy cña ng­êi l·nh ®¹o trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, nhÊt lµ doanh nghiÖp cã mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é cao, thÝch øng víi yªu cÇu tù c­êng, th× doanh nghiÖp c¸c cã nhiÒu lîi thÕ trong viÖc n©ng cao hiÖu suÊt lao ®éng, tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao lîi nhuËn. Khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ tiªu thô trong kú. Nã ¶nh h­ëng lín nhÊt ®Õn doanh thu tiªu thô s¶n phÈm, khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô lín, c«ng t¸c tiªu thô lín, víi khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra nhiÒu ®¶m b¶o ®óng kÕ ho¹ch th­êng xuyªn, liªn tôc, ®¶m b¶o chÊt l­îng cao th× ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i. - KÕt cÊu mÆt hµng tiªu thô: ViÖc thay ®æi kÕt cÊu mÆt hµng, do biÕn ®éng cña nhu cÇu thÞ tr­êng ®¸p øng ®ßi hái cña x· héi. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ, gi¶m rñi ro trong kinh doanh, t¨ng lîi nhuËn, c¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ, lÜnh vùc kinh doanh mµ lu«n lu«n ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc c¬ cÊu mÆt hµng hîp lý, phï hîp ®Ó kh«ng bÞ bá lì c¬ héi tèt trong kinh doanh vµ kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn doanh thu. - Gi¸ b¸n s¶n phÈm. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh nh­ hiÖn nay, x¸c ®Þnh gi¸ ®óng sÏ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tiªu thô, tr¸nh Õ ®äng hµng hãa, h¹n chÕ thua lç. V× vËy ®Ó cã mét chÝnh s¸ch hîp lý, ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t th«ng tin chÝnh x¸c vÒ thÞ tr­êng. Tõ ®ã cã quyÕt ®Þnh vÒ gi¸ cho mçi lo¹i s¶n phÈm mét møc gi¸ hîp lý kh«ng nh÷ng bï ®¾p c¸c kho¶n chi phÝ bá ra mµ cßn ph¶i ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn vµ cã lîi nhuËn. b) Nhãm nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn chi phÝ kinh doanh Nhãm nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn kinh doanh gåm gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Nh©n tè chñ quan t¸c ®éng ®Õn sù t¨ng gi¶m chi phÝ kinh doanh lµ tr×nh ®é qu¶n lý chi phÝ cña doanh nghiÖp. Chi phÝ lµ nh©n tè quan träng ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn, muèn kiÓm so¸t ®­îc chi phÝ, doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng l¹i kÕ ho¹ch kinh doanh cô thÓ. ViÖc qu¶n lý tèt c¸c kho¶n chi phÝ t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ lµm t¨ng lîi nhuËn. NÕu kh«ng sÏ dÉn ®Õn kÕt qu¶ kh«ng nh÷ng kh«ng t¨ng mµ cßn tôt gi¶m dÔ ®Ó xÈy ra thu kh«ng bï ®­îc chi. c) Nh÷ng nh©n tè kh¸c Trªn thùc tÕ ngoµi nh÷ng nh©n tè trªn cßn rÊt nhiÒu c¸c nh©n tè kh¸c ¶nh h­ëng ®Õn lîi nhuËn nh­: + VÒ vèn: Vèn lµ tiÒn ®Ò vËt chÊt cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do vËy ®ã lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh cña thÞ tr­êng doanh nghiÖp nµo “Tr­êng vèn” cã lîi thÕ vÒ vèn th× cã lîi thÕ kinh doanh. Kh¶ n¨ng vèn dåi dµo sÏ gióp cho doanh nghiÖp dµnh ®­îc thêi c¬ trong kinh doanh, cã ®iÒu kiÖn më réng thÞ tr­êng, tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp t¨ng doanh thu vµ t¨ng lîi nhuËn. Khi ®· cã kh¶ n¨ng vÒ vèn nhÊt ®Þnh, mçi doanh nghiÖp cÇn b¶o toµn vµ sö dông vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶. + ChÝnh s¸ch thuÕ: ThuÕ lµ mét c«ng cô gióp cho Nhµ n­íc thùc hiÖn tèt c«ng viÖc ®iÒu tiÕt vi m« cña m×nh. ThuÕ lµ h×nh thøc nép b¾t buéc theo luËt ®Þnh vµ kh«ng hoµn tr¶ trùc tiÕp ®èi víi mäi tæ chøc kinh tÕ. V× vËy, thuÕ lµ mét trong nh÷ng chi phÝ cña doanh nghiÖp, thuÕ suÊt cao hay thÊp sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. + ChÝnh s¸ch l·i suÊt: Th«ng th­êng, ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ngoµi vèn tù cã doanh nghiÖp ph¶i vay thªm vèn. Doanh nghiÖp cã thÓ vay vèn b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau: c¸ch ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, vay ng©n hµng, c¸c doanh nghiÖp hoÆc c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c, vµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho ng­êi cho vay mét kho¶n tiÒn gäi lµ l·i vay. TiÒn l·i vay ®­îc tÝnh dùa trªn c¬ së l·i suÊt, sè tiÒn gèc vµ thêi gian vay. L·i suÊt vay sÏ phô thuéc vµo møc l·i suÊt chiÕt khÊu cña ng©n hµng Nhµ n­íc quy ®Þnh. Khi ng©n hµng Nhµ n­íc thay ®æi l·i suÊt chiÕt khÊu sÏ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn l·i suÊt tiÒn vay cña doanh nghiÖp, do ®ã t¸c ®éng ®Õn chi phÝ vµ t¸c ®éng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. + KiÓm so¸t gi¸: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, gi¸ c¶ kh«ng do Nhµ n­íc kiÓm so¸t mµ nã ®­îc h×nh thµnh trªn thÞ tr­êng do sù t¸c ®éng gi÷a cung vµ cÇu. Tuy nhiªn trong mét sè tr­êng hîp, Nhµ n­íc kiÓm so¸t gi¸ mét sè mÆt hµng ®Ó ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh cña thÞ tr­êng, vÝ dô nh­: ®iÖn, n­íc, x¨ng, dÇu… NÕu doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch vô mµ Nhµ n­íc kiÓm so¸t giµ th× gi¸ b¸n hµng hãa, dÞch vô cña doanh nghiÖp ph¶i n»m trong khung gi¸ quy ®Þnh. ViÖc Nhµ n­íc kiÓm so¸t gi¸ ®èi víi mét sè mÆt hµng cã thÓ t¸c ®éng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh hµng hãa ®ã. MÆt kh¸c nÕu doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh nh÷ng hµng hãa, dÞch vô mµ ph¶i sö dông nh÷ng nguyªn vËt liÖu chÞu sù kiÓm so¸t gi¸ cña Nhµ n­íc th× chÝnh s¸ch kiÓm so¸t gi¸ cña Nhµ n­íc sÏ t¸c ®éng ®Õn chi phÝ cña doanh nghiÖp vµ do ®ã, t¸c ®éng ®Õn lîi nhuËn doanh nghiÖp. 4. Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó t¨ng lîi nhuËn doanh nghiÖp Trong nhiÒu biÖn ph¸p l­u ý hai biÖn ph¸p chñ yÕu sau: a. T¨ng khèi l­îng s¶n phÈm vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. §ång thêi ®Èy m¹nh tiªu thô t¨ng doanh thu. T¨ng khèi l­îng hµng ho¸ s¶n xuÊt kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó t¨ng lîi nhuËn. Muèn ®¹t ®­îc c¸c chØ tiªu trªn, c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ kh«ng quan t©m ®Õn c«ng t¸c ®Çu t­ thiÕt bÞ cã c«ng nghÖ tiªn tiÕn hîp lý ho¸ d©y chuyÒn c«ng nghÖ, t¨ng c­êng ®Çu t­ vÒ lÜnh vùc ®µo t¹o, n©ng cao tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng còng nh­ ph¸t triÓn m¹ng l­íi tiªu thô s¶n phÈm. b. H¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm. H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm b»ng biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm chi phÝ lao ®éng, ®Èy m¹nh t¨ng n¨ng suÊt lµ biÖn ph¸p gióp cho c¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng tiÕt kiÖm ®­îc vèn kinh doanh mµ cßn lµm t¨ng ®¸ng kÓ lîi nhuËn. Tuú theo tõng lÜnh vùc kinh doanh cô thÓ, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i nghiªn cøu ®Ó ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ phï hîp víi kh¶ n¨ng kinh doanh cña m×nh. PhÇn II: T×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn t¹i c«ng ty cæ phÇn Constrexim Th¨ng Long * Giíi thiÖu vÒ c«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty C«ng ty s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y l¾p CONTERRA Tõ th¸ng 1/2006 c«ng ty ®i vµo ho¹t ®éng theo ph­¬ng thøc cæ phÇn ho¸ víi tªn gäi míi: C«ng ty Cæ phÇn CONSTREXIM Th¨ng Long. lµ c«ng ty con trùc thuéc C«ng ty §Çu t­ – X©y dùng vµ XuÊt nhËp khÈu ViÖt Nam (Constrexim Holdings) ®­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh 421/MC – TCHC ngµy 24/07/2002 trong m« h×nh thÝ ®iÓm “c«ng ty Me – c«ng ty Con” cña Constrexim Holdings, chÞu sù qu¶n lý cña c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. Vèn vµ tµi s¶n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc, qu¶n lý theo quy chÕ tµi chÝnh vµ quy ®Þnh cña Constrexim Holdings. Cã con dÊu vµ tµi kho¶n t¹i kho b¹c Nhµ n­íc vµ c¸c ng©n hµng trong vµ ngoµi n­íc. 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty: a. Qu¶n lý nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch l¸t Terazzo – Hµ T©y (s¶n xuÊt vµ tiªu thô) b. X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh c. XuÊt nhËp khÈu vËt liÖu x©y dùng vµ thiÕt bÞ 3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh a. tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty gåm: + Gi¸m ®èc c«ng ty: ChÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hµnh vi ph¸p nh©n vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. + Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh: phô tr¸ch vÒ kinh doanh vµ tiÕn ®é tiªu thô s¶n phÈm. + Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt: Phô tr¸ch nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch l¸t Tarezzo. C¸c phßng ban chøc n¨ng gåm: Phßng Kinh tÕ - tµi chÝnh, Phßng tæ chøc hµnh chÝnh, phßng ®Çu t­ x©y l¾p, phßng kinh doanh, phßng xuÊt nhËp khÈu, c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt, c¸c ®éi thi c«ng, c¸c cöa hµng ph©n phèi s¶n phÈm (Xem s¬ ®å). Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc kinh doanh P. ®Çu t­ x©y l¾p P. kÕ to¸n P. hµnh chÝnh tæng hîp Kho vËt t­ Kho thµnh phÈm c¸c ®éi thi c«ng P. xuÊt nhËp khÈu P. kinh doanh cöa hµng cöa hµng ph©n x­ëng 3 ph©n x­ëng 2 ph©n x­ëng 1 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y l¾p CONSTERRA b. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n c«ng ty (Theo s¬ ®å) S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng KT tiÒn l­¬ng, vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng KT vèn b»ng tiÒn c«ng nî KT tiªu thô vµ x©y dùng kÕt qu¶ kinh doanh Thñ quü KÕ to¸n nhËp khÈu Nhµ m¸y C«ng tr×nh Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh cña s¶n ph¶m KÕ to¸n TSC§ vµ khÊu hao TSC§ kÕ to¸n hµng tån kho KÕ to¸n x©y l¾p Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc ph©n t¸n, mçi xÝ nghiÖp, ®éi s¶n xuÊt ®Òu cã bé phËn riªng d­íi sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña kÕ to¸n tr­ëng. H×nh thøc kÕ to¸n: XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý ®ång thêi do cã quy m« lín ho¹t ®éng réng nªn ®Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý, c«ng ty vËn dông h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung. Theo h×nh thøc nµy toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty tõ xö lý chøng tõ, ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp, ghi sæ kÕ to¸n chi tiÕt ®Õn viÖc lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®Òu ®­îc tËp trung t¹i phßng kÕ to¸n d­íi sù chØ ®¹o cña kÕ to¸n tr­ëng. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc ph©n t¸n. Mçi nh©n viªn kÕ to¸n ®­îc tr­ëng phßng kÕ to¸n tæ chøc ph©n viÖc. KÕ to¸n tr­ëng lµ ng­êi thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh vµ thèng kª trong c«ng ty lµ ng­êi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm gi¶i tr×nh vÒ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty tr­íc c«ng ty mÑ, c¬ quan thuÕ, c¬ quan kiÓm to¸n..., tham gia vµo viÖc x©y dùng c¸c quy chÕ, c¸c ®iÒu lÖ qu¶n lý kÕ to¸n néi bé, c«ng t¸c qu¶n lý kÕ ho¹ch tµi chÝnh, t­ vÊn viÖc sö dông vèn, vay vèn... Phßng kÕ to¸n gåm cã 8 ng­êi (5 kÕ to¸n viªn t¹i phßng kÕ to¸n c«ng ty vµ 3 kÕ to¸n viªn trùc tiÕp t¹i nhµ m¸y vµ c«ng tr×nh), bao gåm: - KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. Thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. - KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ c«ng nî. Theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña TSC§, ghi sæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo dâi chi tiÕt c«ng nî víi ng­êi b¸n vµ ng­êi mua. - KÕ to¸n tiªu thô vµ x©y dùng c¬ b¶n. Theo dâi t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm, theo dâi ®Êu thÇu còng nh­ c«ng t¸c thi c«ng x©y l¾p. - KÕ to¸n nhËp khÈu Theo dâi c«ng t¸c nhËp khÈu - Thñ quü Qu¶n lý tiÒn mÆt cña c«ng ty, thu chi tiÒn mÆt, ghi sæ quü hµng th¸ng, ®èi chiÕu thanh to¸n. - KÕ to¸n theo dâi chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm I. KÕt qu¶ kinh doanh B¶ng 1: ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty §¬n vÞ: TriÖu ®ång STT ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 So s¸nh Sè tiÒn (TriÖu ®ång) Sè tiÒn (TriÖu ®ång) Chªnh lÖch Tû lÖ % Tæng doanh thu 87.952 101.156 13.204 15 Gi¸ vèn hµng b¸n 84.031 96.520 12.489 14,86 Lîi nhuËn gép 3.921 4.636 715 18,23 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 159 549 390 245 Chi phÝ tµi chÝnh - 1.061 1.061 - Chi phÝ b¸n hµng 2.393 1.543 -851 -35,5 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 975 974 - - Lîi nhuËn thuÇn tõ H§KD 553 1.608 1055 191 Thu nhËp kh¸c 159 550 391 246,7 Chi phÝ kh¸c 1 515 514 - Lîi nhuËn kh¸c 37 35 -2 - 5 Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 748 1.643 895 120 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 438 556 118 27 Lîi nhuËn sau thuÕ 310 1.087 777 251 Qua b¶ng 2 ta thÊy tæng doanh thu ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2005 ®¹t 101.156 triÖu ®ång t¨ng 13.204 triÖu ®ång øng víi 15% so víi n¨m 2004. - Gi¸ vèn hµng hãa n¨m 2005 lµ 96.520 triÖu ®ång t¨ng 12.489 triÖu ®ång øng víi 14,86% so víi n¨m 2004. - Lîi nhuËn tr­íc thuÕ ®¹t víi gi¸ trÞ 1.643 triÖu ®ång t¨ng 895 triÖu ®ång øng víi 120%, sau thuÕ ®¹t 1.087 triÖu ®ång t¨ng 777 triÖu ®ång t­¬ng øng víi 251% so víi n¨m 2004. - Chi phÝ tµi chÝnh n¨m 2004 kh«ng cã nh­ng n¨m 2005 lµ 1.061 triÖu ®ång. Chi phÝ nµy chñ yÕu dïng ®Ó tr¶ l·i vay. - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp n¨m 2005 vÉn gi÷ xÊp xØ b»ng n¨m 2004 t­¬ng øng víi sè tiÒn 974 triÖu ®ång. - Thu nhËp kh¸c n¨m 2005 ®¹t 550 triÖu ®ång t¨ng 246,7% (+391 triÖu ®ång) so víi n¨m 2004. - Chi phÝ kh¸c n¨m 2005 chØ t¨ng h¬n 514 triÖu ®ång, trong khi n¨m 2004 chi hÕt 1 triÖu ®ång. - Chi phÝ b¸n hµng n¨m 2005 lµ 1.543 triÖu ®ång gi¶m 850 triÖu ®ång øng víi 35,5% so víi n¨m 2004. - Qua kÕt qu¶ ph©n tÝch trªn n¨m 2005 c«ng ty s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y l¾p Consterra trong ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i, song còng cßn mét sè mÆt h¹n chÕ lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc t¨ng lîi nhuËn: + Tèc ®é t¨ng lªn cña gi¸ vèn hµng b¸n (=15%) cïng t­¬ng ®­¬ng víi tèc ®é t¨ng cña tæng doanh thu (=14,86%). + Tèc ®é t¨ng cña doanh thu ®¹t 15% trong khi tèc ®é t¨ng cña vèn l­u ®éng lµ 87%. §iÒu nµy chøng tá r»ng viÖc sö dông vèn l­u ®éng ch­a ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao, cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p kh¾c phôc ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch sö dông vèn l­u ®éng sao vµo hîp l‎ý cho n¨m tíi. II. KÕt cÊu lîi nhuËn B¶ng 2: STT ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 So s¸nh Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn (Tr.®ång) Tû träng Chªnh lÖch Tû lÖ % 1 2 3 4 5 6=4-2 7=6/2 Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 748 100 1.643 100 895 120 1 Lîi nhuËn ho¹t ®éng KD 553 74 1.608 98 1055 191 2 Lîi nhuËn kh¸c 195 26 35,0 2 -160 -82 Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy tæng lîi nhuËn cña c«ng ty n¨m 2005 ®¹t 1.643 triÖu ®ång t¨ng 120% (+895 triÖu ®ång) so víi n¨m 2004. Trong ®ã: - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2005 lµ 1.608 triÖu ®ång, t¨ng 191% so víi n¨m 2004, tû träng t¨ng tõ 74% n¨m 2004 lªn 98% n¨m 2005. - Lîi nhuËn kh¸c n¨m 2004 lµ 195 triÖu ®ång nh­ng 2005 chØ cã 35 triÖu ®ång gi¶m 82%, tû träng gi¶m tõ 26% n¨m 2004 xuèng 2% n¨m 2005. - Lîi nhuËn vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh c«ng ty ch­a thùc hiÖn ®­îc. Tõ kÕt qu¶ cho trªn ta cã nhËn xÐt, lîi nhuËn cña c«ng ty chñ yÕu míi chØ tËp trung vµo lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm g¹ch èp l¸t, c¸c lÜnh vùc kh¸c nh­: nhËn thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, xuÊt nhËp khÈu vËt liÖu x©y dùng ®ang cßn ë giai ®o¹n ®Çu t­ ban ®Çu. Nh÷ng yÕu tè ®· gióp c«ng ty ®¹t ®­îc lîi nhuËn trong ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2005 t¨ng 191% so víi n¨m 2004 chñ yÕu phô thuéc vµo 2 yÕu tè chÝnh: Tæng doanh thu vµ qu¶n lý chi phÝ kinh doanh: + Doanh thu ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2005 ®¹t 101.156 triÖu ®ång t¨ng 15% (+13.204 triÖu ®ång) so víi n¨m 2004. Víi lîi nhuËn, lîi nhuËn lµ chªnh lÖch gi÷a doanh thu trong kinh doanh vµ chi phÝ kinh doanh. V× thÕ nÕu t¨ng doanh thu vµ gi¶m ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt sÏ trùc tiÕp lµm t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Phï hîp víi nguyªn l‎ý ®ã, trong n¨m 2005 c«ng ty Cæ phÇn CONSTEXIM Th¨ng Long ®· chó träng t¬i viÖc t¨ng vèn ®Çu t­ cho kinh doanh. Cô thÓ: Vèn l­u ®éng cuèi kú t¨ng 87%, vèn cè ®Þnh cuèi kú t¨ng 83% so víi n¨m 2004. vèn lµ tiÒn ®Ò vËt chÊt cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, nã lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh vµ lîi nhuËn. ChÝnh v× vËy mµ c«ng ty trong n¨m 2005 ®· ®¹t ®­îc doanh thu t¨ng 15% ®ång thêi t¨ng lîi nhuËn 191% sau khi ®· trõ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt. Tuy nhiªn theo yªu cÇu thùc tÕ, nguån vèn cña c«ng ty ®· ®Çu t­ cho n¨m 2005 so víi khèi l­îng vèn yªu cÇu còng cßn qu¸ Ýt, v× r»ng d©y chuyÒn c«ng nghÖ nhµ m¸y g¹ch èp l¸t Terazzo Hµ T©y cña ý cã c«ng suÊt tõ 80.000m2/n¨m ®Õn 200.000m2/n¨m vµ s¶n xuÊt 8 nhãm cã chñng lo¹i kh¸c nhau, nh­ng hiÖn t¹i c«ng ty míi chØ ¸p dông s¶n xuÊt ®­îc 4 nhãm chñng lo¹i, s¶n phÈm s¶n xuÊt b×nh qu©n ®¹t 60.000 ®Õn 100.000m2/n¨m râ rµng ch­a ph¸t huy hÕt c«ng suÊt sö dông. Bªn c¹nh ®ã ho¹t ®éng c«ng t¸c x©y l¾p hiÖn nay ph¸t triÓn cßn h¹n chÕ do vèn ®Çu t­ thiÕu. §Ó kh¾c phôc ®­îc yªu cÇu nguån vèn ë phÇn sau em sÏ nªu mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó c«ng ty tham kh¶o. + Qu¶n l‎ý chi phÝ kinh doanh. B¶ng tæng hîp chi phÝ kinh doanh §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 So s¸nh Sè tiÒn TT% Sè tiÒn TT% Chªnh lÑch Tû lÖ % Tæng chi phÝ KD 1. Chi phÝ tµi chÝnh 2. Chi phÝ b¸n hµng 3. Chi phÝ qu¶n l‎ý DN 4. Chi phÝ kh¸c 3.369 - 2.393 975 1 100 71 29 - 3.119 1.061 1.543 974 515 100 - 49 31 - 250 1.061 - 851 - 1 514 7 -35,5 - Tæng chi phÝ kinh doanh n¨m 2004 lµ 3.369 triÖu ®ång vµ n¨m 2005 lµ 3.119 triÖu ®ång gi¶m 7%. Bao gåm: + Chi phÝ b¸n hµng: n¨m 2004 lµ 2393 triÖu ®ång. N¨m 2005 lµ 1543 triÖu ®ång gi¶m 35,5%. Tû träng gi¶m tõ 71% xuèng 49%. + Chi phÝ tµi chÝnh n¨m 2005 lµ 1061 triÖu ®ång, ë ®©y thùc chÊt lµ chi phÝ tiÒn l·i vay ph¶i tr¶ do c«ng ty vay vèn ®Çu t­ vµo kinh doanh cho n¨m 2005 nh­ ®· tr×nh bµy trªn ®©y. + Chi phÝ QLDN cña n¨m 2004 vµ 2005 xÊp xØ nh­ nhau vµ b»ng » 975 triÖu ®ång. Qua ®©y còng thÊy ®­îc c«ng ty mÆc dï ®­îc më réng vµ ph¸t triÓn nh­ng bé m¸y ®iÒu hµnh, qu¶n l‎ý c«ng ty æn ®Þnh kh«ng thay ®æi mÆc dï m¹ng l­íi tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®­îc bæ sung thªm 2 ®Þa ®iÓm n©ng tæng sè ®¹i lý lªn 8 c¬ së (gåm Hµ Néi: 2; Hµ T©y: 2; Nam §Þnh: 1; H¶i Phßng: 1; NghÖ An: 1; Thanh Ho¸: 1). + Chi phÝ kh¸c. N¨m 2005 c«ng ty ®· sö dông 515 triÖu ®ång trong khi n¨m 2004 chØ gåm 1 triÖu ®ång. Së dÜ cã sù t¨ng lªn nh­ vËy lµ do trong n¨m 2005 c«ng ty ®· triÓn khai thªm lÜnh vùc kinh doanh míi, dù thÇu thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh. (nh­ t×m viÖc, chuÈn bÞ hå s¬ mêi thÇu, kÕt nèi th«ng tin…) vµ mét sè c«ng t¸c bÊt th­êng kh¸c. Trªn c¬ së kÕt qu¶ tæng hîp ph©n tÝch c¸c chi phÝ trªn ®©y ta thÊy trong n¨m 2005 c«ng ty ®· qu¶n lý tèt, chñ ®éng vµ hîp lý. §Ó cã lîi nhuËn chi phÝ nµo cÇn thiÕt bæ sung ®· ®­îc bæ sung hoÆc gia t¨ng, ch¼ng h¹n chi phÝ tµi chÝnh (1061 triÖu ®ång) cÇn cho vèn vay nªn ph¶i tr¶ l·i, chi phÝ kh¸c (514 triÖu ®ång) cÇn cho c«ng t¸c dù thÇu x©y l¾p c«ng tr×nh x©y dùng, kÕt nèi c«ng viÖc më réng marketing ®Ó t¨ng c­êng s¶n xuÊt tiªu thô s¶n phÈm v..v... Trong khi c¸c chi phÝ kinh doanh kh¸c nh­ chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp chñ tr­¬ng cña c«ng ty t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó t¨ng c­êng gi¶m hoÆc h¹n chÕ møc tèi thiÓu. Trong n¨m 2005 ®èi víi nh÷ng nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt g¹ch nh­ xi m¨ng tr¾ng, xi m¨ng ®en, bét ®¸, ®¸ m¹t lµ nh÷ng vËt liÖu trong n­íc s¶n xuÊt, bét mµu nhËp ngo¹i. Tuy kh«ng cã biÕn ®éng mÊy vÒ gi¸ c¶, song nh÷ng chi phÝ dÞch vô t¨ng nh­ : ®iÖn, n­íc, vËn chuyÓn, tiÒn c«ng v..v... §iÒu ®ã t¸c ®éng trùc tiÕp lµm t¨ng gi¸ s¶n phÈm hµng ho¸. §Ó bï ®¾p nh»m t¹o ®­îc lîi nhuËn, biÖn ph¸p cña c«ng ty lµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸m s¸t chi phÝ s¶n xuÊt. MÆt kh¸c gi¸ b¸n s¶n phÈm ®­îc c«ng ty ®iÒu chØnh hîp lý. ThÝ dô lo¹i g¹ch l¸t ngo¹i thÊt cã mÇu crome kÝch th­íc 300x300 gi¸ ®Çu n¨m 2005 b×nh qu©n 77.000®/m2 cuèi n¨m 82.000®/m2 khi mµ cïng lo¹i cã chÊt l­îng t­¬ng ®­¬ng cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c lµ 85.000®/m2 vµ 90.000®/m2. ChÝnh nhê cã gi¸ c¶ hîp lý, chÊt l­îng b¶o ®¶m ®· ®Èy nhanh c«ng t¸c s¶n xuÊt vµ tiªu thô, nªn n¨m 2005 c«ng ty ®· ®¹t doanh thu t¨ng 15%, gãp phÇn quan träng lµm t¨ng lîi nhuËn tr­íc thuÕ lªn 120%. Trong ®ã lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh t¨ng 191%. Trªn ®©y ta ®· ph©n tÝch c¬ cÊu lîi nhuËn cña c«ng ty, sù t¨ng gi¶m cña tõng lîi nhuËn trong lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt ®· nhËn biÕt ®­îc kÕt qu¶ tõ nh÷ng nguyªn nh©n nµo. Tuy nhiªn viÖc nghiªn cøu xu h­íng t¨ng gi¶m cña tæng lîi nhuËn theo gi¸ trÞ tuyÖt ®èi nµy, ch­a ph¶n ¶nh hÕt hiÖu qu¶ cuèi cïng cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. V× vËy cÇn ph¶i tiÕp tôc nghiªn cøu tû suÊt lîi nhuËn vµ hÖ sè sinh lîi cña vèn l­u ®éng vµ vèn cè ®Þnh míi cã kÕt luËn ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c. III. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña C«ng ty. B¶ng 3: §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång STT ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 So s¸nh Chªnh lÖch Tû lÖ 1 2 3 4=3-2 5=4/2 Doanh thu ho¹t ®éng KD 87.952 101.156 13.204 15 Chi phÝ kinh doanh 2.393 1.543 -851 -35 Vèn kinh doanh b×nh qu©n 23.703 32.861 9.158 38 Vèn l­u ®éng b×nh qu©n 20.641 32.271 11.630 56 Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n 3.062 5.894 2.833 92 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 748 1.643 895 120 Sè vßng quay vèn l­u ®éng 1/4 4 3 - 1 - 25 Kú chu chuyÓn vèn l­u ®éng 90 120 - 30 - 33 Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu 6/1 1 2 1 100 Tû suÊt lîi nhuËn chi phÝ 6/2 31 106 75 242 Tû suÊt lîi nhuËn vèn kinh doanh 6/3 3 5 2 150 HÖ sè sinh lêi vèn l­u ®éng 6/4 0,04 0,05 0,01 25 HÖ sè sinh lêi vèn cè ®Þnh 6/5 0,24 0,28 0,04 17 Trong ®ã: - Vèn l­u ®éng b×nh qu©n n¨m 2004 = 18.793.784.484 + 22.488.952.237 2 = 20.641 triÖu ®ång - Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n n¨m 2004 = 1.962.030.720 + 4.161.214.575 2 = 3.062 triÖu ®ång - Vèn l­u ®éng b×nh qu©n n¨m 2005 = 42.053.564.843 + 22.488.952.237 2 = 32.271 triÖu ®ång - Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n n¨m 2005 = 4.161.214.575 + 7.627.409.760 2 = 5.894 triÖu ®ång Qua ph©n tÝch kÕt qu¶ trªn ta thÊy: - VÒ vèn l­u ®éng n¨m 2005 thùc hiÖn 32.271 triÖu ®ång t¨ng 11.630 triÖu so víi n¨m 2004 tû lÖ ®¹t t¨ng 56%. HÖ sè sinh lêi n¨m 2004 lµ 0,04 vµ 2005 lµ 0,05 nghÜa lµ cø 100 ®ång vèn l­u ®éng vèn bá ra lîi nhuËn thu ®­îc 4 ®ång cho n¨m 2004 vµ 5 ®ång cho 2005. VÒ tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng tõ 4 vßng/n¨m n¨m 2004 xuèng 3 vßng/n¨m n¨m 2005, ®iÒu nµy biÓu hiÖn n¨m 2005 c«ng nî cã t¨ng lªn do kh¸ch hµng chiÕm dông vèn l­u ®éng nhiÒu h¬n n¨m 2004 (13%). - VÒ vèn cè ®Þnh n¨m 2005 thùc hiÖn 5.894 triÖu t¨ng 2.833 triÖu so víi n¨m 2004 ®¹t tû lÖ 92%. HÖ sè sinh lêi n¨m 2004 lµ 0,24 vµ n¨m 2005 lµ 0,28 cã nghÜa cø 100 ®ång vèn cè ®Þnh bá ra kinh doanh thu vÒ 24 ®ång lîi nhuËn cho n¨m 2004 vµ 28 ®ång lîi nhuËn cho n¨m 2005 ®¹t tû lÖ t¨ng 17%. - VÒ vèn kinh doanh b×nh qu©n n¨m: Cø 100 ®ång vèn kinh doanh bá ra thu ®­îc lîi nhuËn 3 ®ång cho n¨m 2004 vµ 5 ®ång cho n¨m 2005 ®¹t t¨ng 150%. - VÒ tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu, mçi 100 ®ång doanh thu, lîi nhuËn mang l¹i 1 ®ång cho n¨m 2004 vµ 2 ®ång cho n¨m 2005. - VÒ tû suÊt lîi nhuËn trªn chi phÝ, mçi 100 ®ång chi phÝ, lîi nhuËn ®¹t ®­îc 31 ®ång cho n¨m 2004 vµ 106 ®ång cho n¨m 2005. Qua kÕt qu¶ ph©n tÝch trªn cho thÊy c«ng ty s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y l¾p CONSTERRA (tªn míi lµ c«ng ty Cæ phÇn CONSTREXIM Th¨ng Long). lîi nhuËn ®¹t ®­îc trong n¨m 2005 tr­íc thuÕ t¨ng 120% so víi n¨m 2004. . Nh­ vËy n¨m 2005 kinh doanh ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan. §iÒu nµy ®· ®­îc thÓ hiÖn ë c¸c hÖ sè vµ tû suÊt cã kÕt qu¶ cô thÓ ë b¶ng ph©n tÝch trªn: Cô thÓ: Doanh thu ho¹t ®éng kinh doanh t¨ng 15% Tæng chi phÝ gi¶m 7%, chi phÝ kinh doanh gi¶m 35% Vèn kinh doanh b×nh qu©n t¨ng 38% Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu t¨ng 100% Tû suÊt lîi nhuËn vèn kinh doanh t¨ng 150% Tû suÊt lîi nhuËn chi phÝ t¨ng 242% HÖ sè sinh lêi vèn l­u ®éng t¨ng 25% HÖ sè sinh lêi vèn cè ®Þnh t¨ng 17%. Tuy nhiªn ®èi víi nh÷ng vßng quay cña vèn l­u ®éng gi¶m tõ 4 vßng/n¨m n¨m 2004 xuèng 3 vßng/n¨m n¨m 2005 t­¬ng øng víi 20% vµ ®ång thêi lµm t¨ng kú chu chuyÓn vèn l­u ®éng tõ 90 ngµy lªn 120 ngµy t­¬ng øng 33%. §©y lµ yÕu tè gãp phÇn lµm gi¶m mét phÇn lîi nhuËn cña c«ng ty. Nguyªn nh©n chñ yÕu nh­ phÇn "kÕt qu¶ kinh doanh" ®· ph©n tÝch, ®ã lµ sù t¨ng lªn gi÷a "doanh thu ho¹t ®éng kinh doanh" vµ "gi¸ vèn hµng ho¸" cã møc t¨ng nh­ nhau nghÜa lµ cïng t¨ng 15%. §©y lµ yÕu ®iÓm c«ng ty cÇn ph¶i ®iÒu chØnh cho n¨m 2006. Nh­ chóng ta ®· biÕt, muèn cã lîi nhuËn vµ t¨ng lîi nhuËn, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®iÒu tiÕt kÕ ho¹ch sö dông vèn l­u ®éng víi doanh thu b¸n hµng sao cho sù gia t¨ng cña doanh thu b¸n hµng lu«n lu«n cao h¬n sù gia t¨ng cña vèn l­u ®éng. Muèn vËy c«ng ty cÇn ph¶i b¸m s¸t nhu cÇu vèn l­u ®éng thùc tÕ ®Ó lËp kÕ ho¹ch vèn, ®¶m b¶o qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt diÔn ra liªn tôc. Trong tr­êng hîp sè vßng quay vèn l­u ®éng bÞ gi¶m nh­ ®· thÓ hiÖn ë b¶ng trªn tõ 4vßng/n¨m xuèng 3vßng/n¨m n¨m 2005, mÆc dï cã h¹n chÕ tíi hiÖu qu¶ lîi nhuËn, song kh«ng ph¶i kh«ng gãp phÇn lµm t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty. Bëi v× trong thùc tÕ cho thÊy r»ng ; th­êng c¸c doanh nghiÖp x©y dùng, ®Ó ®¹t ®­îc lîi nhuËn, sè vßng quay vèn l­u ®éng ph¶i ®¶m b¶o tõ 2 ¸ 3 vßng/n¨m. Tãm l¹i víi kh¶ n¨ng kinh doanh vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong n¨m 2005 võa qua, c«ng ty s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y l¾p CONSTERRA b­íc ®Çu ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng s«i ®éng vµ c¹nh tranh ¸c liÖt. Tuy nhiªn ®Ó cñng cè vµ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c ®ßi hái c«ng ty ph¶i phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn cao h¬n n÷a, muèn thùc hiÖn môc ®Ých ®ã c«ng ty cÇn ph¶i ®Ò ra ®Þnh h­íng vµ kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó thùc hiÖn. Lîi nhuËn lµ môc tiªu quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña doanh nghiÖp. §Ó ®¶m b¶o th­êng xuyªn cã lîi nhuËn vµ kh«ng ngõng n©ng cao lîi nhuËn – trong ®iÒu kiÖn cã nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau, m«i tr­êng ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c nhau bÞ t¸c ®éng, thùc hiÖn ®­îc lµ mét viÖc lµm kh«ng dÔ ®èi víi mçi doanh nghiÖp. Sau mét thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ, kÕt hîp kiÕn thøc l‎ý luËn tiÕp thu ®­îc t¹i nhµ tr­êng, liªn hÖ víi t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, trªn c¬ së ph©n tÝch kÕt qu¶ vÒ lîi nhuËn thÓ hiÖn ë phÇn trªn, em xin ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p chÝnh nh»m n©ng cao lîi nhuËn t¹i c«ng ty s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y l¾p CONSTERRA nh­ ®· tr×nh bÇy ë phÇn sau. PhÇn III: Nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn I. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2005. Nh÷ng tån t¹i cÇn gi¶i quyÕt. 1. VÒ lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Nhµ m¸y g¹ch l¸t Terazzo do c«ng ty qu¶n lý, n¨m qua s¶n phÈm g¹ch l¸t nµy dïng trong x©y dùng lµ mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu chiÕm tû träng lín trong tæng doanh thu ®¹t 10156 triÖu t¨ng 15% so víi 2004. Song còng vÉn cßn nhiÒu tån t¹i: thiÕu vèn ch­a tËn dông hÕt c«ng suÊt nhµ m¸y, ch­a ®a d¹ng ho¸ theo kÞp víi thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng, ch­a tiÕp cËn réng r·i trªn thÞ tr­êng, trong khi ®ã chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ dÞch vô t¨ng (®iÖn, n­íc, vËn chuyÓn, tiÒn nh©n c«ng…) lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng theo. Do vËy ®· phÇn nµo h¹n chÕ tèc ®é t¨ng cña lîi nhuËn. 2. LÜnh vùc x©y l¾p: §©y lµ c«ng t¸c míi b¾t ®Çu c«ng ty tham gia. Khèi l­îng c«ng viÖc do tham gia tróng thÇu cßn nhá lÎ, ®¹t doanh thu thÊp. VÊn ®Ò cßn tån t¹i: thiÕu vèn, thiÕu ®éi ngò c¸n bé kü thuËt, kü s­ chuyªn ngµnh cã nhiÒu kinh nghiÖm, thiÕu m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn c«ng tr×nh ph©n bè trªn c¸c ®Þa bµn kh¸c nhau. 3. Kinh doanh th­¬ng m¹i: ë lÜnh vùc nµy c«ng ty còng míi chØ b¾t ®Çu tham gia khai th¸c. HiÖn t¹i c«ng ty ®ang chØ lµ nhµ ph©n phèi s¶n phÈm sø vÖ sinh khu vùc phÝa B¾c cho c«ng ty mÑ American Standard (Mü). Còng nh­ lÜnh vùc x©y l¾p c«ng t¸c kinh doanh th­¬ng m¹i cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n cÇn gi¶i quyÕt: ®éi ngò c¸n bé kinh doanh thiÕu, kinh nghiÖm ch­a nhiÒu. Víi t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2005 nh­ ®· nªu tãm t¾t trªn ®©y. Trong n¨m 2006 C«ng ty cæ phÇn Constrexim Th¨ng Long ®· ®Ò ra ®Þnh h­íng: "Kiªn tr× ph­¬ng ch©m ®a d¹ng ho¸ kinh doanh, më réng thÞ tr­êng, chiÕm lÜnh thÞ phÇn th«ng qua viÖc x©y dùng hÖ thèng ph©n phèi, b¸n hµng vµ chÕ ®é hËu m·i. Cñng cè vµ x©y dùng ®éi ngò x©y l¾p c¶ vÒ lùc l­îng vµ trang thiÕt bÞ còng nh­ cñng cè vµ x©y dùng ®éi ngò kinh doanh n¨ng ®éng, cã chuyªn m«n, nghiÖp vô cao, kh«ng ngõng kiÖn toµn hÖ thèng qu¶n lý.." II. Nh÷ng biÖn ph¸p nh»m n©ng cao lîi nhuËn N©ng cao lîi nhuËn lµ môc tiªu mµ c«ng ty lu«n lu«n coi lµ môc ®Ých ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu ®Ó phÊn ®Êu thùc hiÖn. Trªn c¬ së ®Þnh h­íng chung cña c«ng ty, vËn dông nh÷ng kiÕn thøc lý luËn ®­îc ®µo t¹o t¹i nhµ tr­êng kÕt hîp víi thêi gian thùc tËp t×m hiÓu trªn thùc tÕ, em xin m¹nh d¹n nªu ra ®©y mét sè biÖn ph¸p chÝnh nh»m n©ng cao lîi nhuËn t¹i C«ng ty cæ phÇn Constrexim Th¨ng Long nh­ sau: 1. T¨ng doanh thu tiªu thô s¶n phÈm: Gåm c¸c gi¶i ph¸p chÝnh: a) §Èy m¹nh c«ng t¸c s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. ViÖc t¨ng khèi l­îng s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng cao vµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty. V× vËy c«ng ty cÇn lµm tèt c¸c néi dung sau: - §¸p øng ®ñ nguån vèn ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt nh»m khai th¸c hÕt c«ng suÊt s¶n xuÊt cña nhµ m¸y g¹ch l¸t Tarrazzo, còng nh­ nhËn thÇu x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. - Kh«ng ngõng nghiªn cøu c¶i tiÕn t¨ng chñng lo¹i g¹ch l¸t víi ®a d¹ng mÉu m· phï hîp víi thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng. - N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. §Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm. Tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u cuèi cïng cña qóa tr×nh s¶n xuÊt, ®©y còng lµ kh©u quan träng nhÊt ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn sù ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. §Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, ®ßi hái c«ng ty ph¶i kh«ng ngõng më réng thÞ tr­êng b»ng c¸ch ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng, ®Çu t­ tham gia c¸c cuéc héi th¶o, héi chî triÓn l·m ®Ó qu¶ng c¸o giíi thiÖu s¶n phÈm, giíi thiÖu kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ nhÊt lµ nh÷ng s¶n phÈm míi ®Ó kh¸ch hµng tiÕp cËn vµ k‎ý ®­îc c¸c hîp ®ång mua hµng hãa cña C«ng ty. Muèn vËy, vÒ mÆt tæ chøc C«ng ty cÇn ph¶i thµnh lËp thªm phßng Marketing. TuyÓn chän nh÷ng c¸n bé chuyªn ngµnh cã nhiÒu kinh nghiÖm ®Ó gióp viÖc, ®ång thêi cã kÕ ho¹ch cô thÓ triÓn khai ®µo t¹o ng¾n hoÆc dµi h¹n ë trong còng nh­ ngoµi n­íc. b) T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh: * Khai th¸c vµ qu¶n lý nguån vèn: MÆt yÕu cña c«ng ty hiÖn nay lµ thiÕu nguån vèn. Trong khi vèn lµ c¬ së vËt chÊt cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn vµ tån t¹i cña c«ng ty. V× vËy ®Ó t¹o thªm nguån vèn c«ng ty cã thÓ khai th¸c theo c¸c nguån: - Liªn doanh liªn kÕt - Nguån vèn trong thanh to¸n - Nguån vèn tÝn dông - Nguån vèn tõ thÞ tr­êng tµi chÝnh - Nguån vèn tõ c¸c tËp thÓ hoÆc c¸ nh©n. Vèn ®· ®­îc huy ®éng c«ng ty cÇn ph¶i sö dông b¶o toµn ®ång thêi ph¶i ph¸t triÓn mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Cô thÓ: - Sö dông vèn tiÕt kiÖm, kh«ng l·ng phÝ - N©ng cao tèc ®é chu chuyÓn - Gi¶i quyÕt tèt qu¸ tr×nh thanh to¸n, tr¸nh bÞ chiÕm dông vèn, tån ®äng vèn. Song song víi c«ng t¸c qu¶n lý vèn l­u ®éng, c«ng t¸c qu¶n lý vèn cè ®Þnh cÇn ph¶i ®­îc chó ý. Vèn cè ®Þnh tõ tµi s¶n cè ®Þnh nªn chu kú thu håi vèn dµi h¹n. Do khoa häc c«ng nghÖ ngµy cµng ph¸t triÓn, do sö dông m¸y mãc bÞ hao mßn v« h×nh, hoÆc do b¶o d­ìng kÐm ... nªn c«ng ty cÇn ph¶i chän thêi ®iÓm thÝch hîp ®Ó thanh lý, nh­îng b¸n nh»m thu håi vèn ®Ó ®Çu t­ míi. * §Èy m¹nh c«ng t¸c thu håi nî. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp ®ang diÔn ra rÊt ¸c liÖt. §Ó c¹nh tranh ®­îc víi c¸c ®èi thñ trong kinh doanh, doanh nghiÖp kh«ng thÓ thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh«ng cho kh¸ch hµng tr¶ chËm tiÒn hµng thay v× ph¶i thanh to¸n ngay. NÕu thùc hiÖn chÝnh s¸ch nµy kh¸ch hµng sÏ mua s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty kh¸c lµ ®èi thñ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp v× cã chÕ ®é ­u ®·i h¬n ®èi víi kh¸ch hµng. Khi ®ã khèi l­îng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®­îc b¸n ra sÏ rÊt thÊp, doanh thu gi¶m, kÐo theo lîi nhuËn gi¶m vµ doanh nghiÖp sÏ bÞ thiÖt h¹i trong kinh doanh. V× vËy hÇu nh­ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu chÊp nhËn cho kh¸ch hµng tr¶ chËm tiÒn hµng cã thêi gian tho¶ thuËn. C«ng ty cæ phÇn Constrexim Th¨ng long còng kh«ng n»m ngoµi vÊn ®Ò nµy. Sè tiÒn cho kh¸ch hµng thanh to¸n chËm ®Õn cuèi n¨m 2005 lµ: 18.951 triÖu. Qua sè liÖu trªn cho thÊy c«ng ty cÇn ph¶i ®Èy m¹nh c«ng t¸c thu håi nî. Nh»m n©ng cao kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm, thu håi ®­îc c¸c kho¶n nî lµ rÊt quan träng. Nh÷ng lîi Ých mang l¹i tõ viÖc thanh to¸n nhanh tiÒn hµng lµ kh¸ lín, víi sè tiÒn kh¸ch hµng thanh to¸n sím sÏ gióp cho doanh nghiÖp cã h­íng ®Çu t­ ph¸t triÓn míi, tiÕt kiÖm ®­îc l·i suÊt vèn vay... §Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng thanh to¸n nhanh tiÒn hµng, c«ng ty nªn x©y dùng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch chiÕt khÊu thanh to¸n, nghÜa lµ cho kh¸ch hµng h­ëng mét phÇn lîi Ých, ®ã lµ tû lÖ % chiÕt khÊu thanh to¸n tÝnh trªn tæng sè tiÒn kh¸ch hµng ph¶i thanh to¸n. ViÖc nµy sÏ ¶nh h­ëng ®Õn t©m lý kh¸ch hµng, nÕu thÊy cã lîi hä sÏ thanh to¸n tiÒn mua hµng nhanh h¬n. Nh­ vËy c«ng ty sÏ ®¹t ®­îc môc ®Ých cña m×nh vµ ®­¬ng nhiªn hiÖu qu¶ b¸n hµng sÏ ®­îc n©ng cao. §èi víi h×nh thøc cho kh¸ch hµng ®­îc h­ëng chiÕt khÊu thanh to¸n lµ biÖn ph¸p tèi ­u nhÊt ®Ó thu ®­îc nî. C«ng ty cho kh¸ch hµng ®­îc h­ëng chiÕt khÊu thanh to¸n khi thanh to¸n tiÒn hµng ngay, thanh to¸n tr­íc thêi h¹n sÏ lµm gi¶m kho¶n ph¶i thu ë kh¸ch hµng, ®iÒu nµy gãp phÇn rÊt lín vµo viÖc lµm gi¶m rñi ro x¶y ra tõ c¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi. Khi quyÕt ®Þnh x©y dùng chÝnh s¸ch chiÕt khÊu thanh to¸n nh»m thu håi vèn tõ c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng cßn nî l¹i, c«ng viÖc quan träng nhÊt lµ x¸c ®Þnh ®­îc tû lÖ % cña chiÕt khÊu thanh to¸n sÏ cho kh¸ch hµng ®­îc h­ëng, sao cho tû lÖ ®ã hîp lý, mang l¹i lîi Ých cho c«ng ty mµ vÉn khuyÕn khÝch ®­îc kh¸ch hµng thanh to¸n nhanh tiÒn hµng cho c«ng ty. X©y dùng chiÕt khÊu thanh to¸n hîp lý ph¶i ®­îc dùa trªn c¬ së khoa häc. Trong ®iÒu kiÖn c«ng ty hiÖn nay ph¶i ®i vay mét l­îng vèn t­¬ng ®èi lín, nªn víi viÖc kh¸ch hµng thanh to¸n sím tiÒn hµng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty tiÕt kiÖm ®­îc mét kho¶n l·i suÊt ®¸ng kÓ. Trªn c¬ së kho¶n tiÒn l·i suÊt tiÕt kiÖm ®­îc do kh¸ch hµng thanh to¸n sím tiÒn hµng, c«ng ty sÏ san sÎ cho kh¸ch hµng mét phÇn l·i suÊt tiÕt kiÖm ®ã. PhÇn ®­îc san sÎ ®ã chÝnh lµ sè tiÒn C«ng ty cho kh¸ch hµng ®­îc h­ëng chiÕt khÊu thanh to¸n. Th«ng th­êng tû lÖ chiÕt khÊu thanh to¸n ®­îc x©y dùng theo tû lÖ t¨ng dÇn vµ tû lÖ nghÞch víi kho¶ng c¸ch gi÷a ngµy mua hµng víi ngµy tr¶ nî, nghÜa lµ khi kh¸ch hµng tr¶ nî tiÒn hµng cho doanh nghiÖp sím h¬n so víi thêi gian tho¶ thuËn tr¶ chËm th× kh¸ch hµng sÏ ®­îc h­ëng møc chiÕt khÊu thanh to¸n lín h¬n. Víi chÝnh s¸ch x¸c ®Þnh tû lÖ chiÕt khÊu thanh to¸n nh­ trªn ch¾c ch¾n sÏ gióp c«ng ty gi¶m bít ®­îc g¸nh nÆng vÒ kho¶n nî, kh«ng nh÷ng tr¸nh ®­îc rñi ro mµ cßn t¹o cho c«ng ty cã nguån vèn chu chuyÓn. 2. C¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ a) T¨ng c­êng qu¶n lý chi phÝ kinh doanh §Ó n©ng cao lîi nhuËn, viÖc gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ chi phÝ tiªu thô, nãi mét c¸ch kh¸c tøc lµ gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét biÖn ph¸p hÕt søc quan träng. §èi víi c«ng ty, ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cÇn thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p sau: - PhÊn ®Êu t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b»ng c¸ch ®Çu t­ ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt, ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng. MÆt kh¸c tæ chøc lao ®éng trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt ph¶i hîp lý ®óng ngµnh nghÒ, ®ång thêi ph¶i lu«n ch¨m lo båi d­ìng nh»m n©ng cao nghiÖp vô tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng. - TiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu tiªu hao: TiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu tiªu hao trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gãp phÇn quan träng vµo viÖc gi¶m chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, bëi v× chi phÝ nguyªn vËt liÖu th­êng chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu tiªu hao cÇn gi¶m tû lÖ hao hôt nguyªn vËt liÖu tr­íc khi ®­a vµo s¶n xuÊt vµ gi¶m søc tiªu hao nguyªn vËt liÖu trong mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Muèn vËy kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ kÕ ho¹ch cung cÊp vËt t­ ph¶i ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt cao, tr¸nh t×nh tr¹ng s¶n xuÊt bÞ ngõng trÖ do thiÕu nguyªn vËt liÖu vµ ng­îc l¹i. Nguyªn vËt liÖu ph¶i ®­îc b¶o qu¶n tèt, cÇn ph¶i th­êng xuyªn t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu, ®Æc biÖt lµ nguyªn vËt liÖu chÝnh, gi¶m tû lÖ hao hôt. b) Hç trî c¸c s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt cã hiÖu qu¶ cao b»ng biÖn ph¸p khuyÕn khÝch khen th­ëng kÞp thêi. c) N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh còng nh­ vèn l­u ®éng b»ng c¸ch ®Èy m¹nh tiªu thô hµng tån kho, thu håi c«ng nî. 3. N©ng cao kh¶ n¨ng tróng thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. §èi víi c«ng ty SXVLXD vµ x©y l¾p CONSTERRA, triÒn khai c«ng t¸c x©y l¾p hiÖn nay ®· vµ ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ trong b¸o c¸o tæng kÕt n¨m 2005 ®· thÓ hiÖn. Ngoµi nh÷ng mÆt yÕu cÇn ph¶i kh¾c phôc ngay nh­: §Çu t­ trang thiÕt bÞ thi c«ng, bæ sung ®éi ngò c¸n bé kü s­ vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ.v.v… Mét nhiÖm vô kh¸c kh«ng kÐm phÇn quan träng, ®ã lµ n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu ®Ó cã ®­îc nhiÒu c«ng tr×nh thi c«ng. Nh­ ®· biÕt, ®Êu thÇu x©y dùng lµ mét h×nh thøc c¹nh tranh trong x©y dùng, nh»m lùa chän nhµ thÇu ®¸p øng c¸c yªu cÇu kinh tÕ kü thuËt ®Æt ra cho viÖc x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t­. §èi víi c«ng ty viÖc th¾ng thÇu ®ång nghÜa víi viÖc n©ng cao uy tÝn, danh tiÕng, thu lîi nhuËn, tÝch lòy thªm ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm trong qu¶n lý vµ thi c«ng, ®µo t¹o thªm ®­îc ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n kü thuËt v÷ng tay nghÒ.v.v… Kh«ng nh÷ng thÕ, th¾ng ®­îc nhiÒu gãi thÇu x©y dùng, tõ ®ã sÏ gióp c«ng ty t¨ng doanh thu, t¨ng viÖc lµm, t¨ng lîi nhuËn, t¨ng møc ®Çu t­ më réng quy m« kinh doanh gióp c«ng ty ngµy cµng ®øng v÷ng ch¾c h¬n, ph¸t triÓn lín m¹nh h¬n trªn th­¬ng tr­êng. ViÖc ®Êu thÇu vµ ®Ó th¾ng thÇu nhËn ®­îc nh÷ng gãi thÇu cã hîp ®ång víi gi¸ trÞ cao lµ rÊt khã kh¨n. V× vËy c«ng ty cÇn tËp trung vµo c¸c néi dung. - TÝch cùc t×m kiÕm ®iÒu tra c¸c gãi thÇu. Th«ng qua t×m kiÕm c¸c gãi thÇu c«ng ty cã thÓ biÕt ®­îc kh¶ n¨ng hiÖn t¹i cña m×nh; mÆt m¹nh, mÆt yÕu ®Ó ph¸t huy vµ kh¾c phôc. §Ó triÓn khai c«ng viÖc t×m kiÕm c¸c gãi thÇu C«ng ty ph¶i lËp mét nhãm chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi th­êng xuyªn thu thËp c¸c th«ng tin tõ c¸c c¸ nh©n, tõ c¸c tËp thÓ, tõ c¸c bé, ngµnh ®Þa ph­¬ng, tõ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin b¸o chÝ, ®µi ph¸t thanh, truyÒn h×nh ®Ó kÞp thêi n¾m b¾t ®­îc c¸c dù ¸n s¾p vµ sÏ triÓn khai x©y dùng. §ång thêi còng tõ ®ã n¾m ®­îc c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ néi dung, môc tiªu, ®Þa ®iÓm, h¹ng môc c«ng tr×nh, chñ ®Çu t­ vµ c¸c th«ng sè chØ tiªu kü thuËt nh»m phôc vô cho c«ng t¸c triÓn khai lËp hå s¬ dù thÇu ®Ó cung cÊp ngay hå s¬ sau khi cã th«ng b¸o mêi dù thÇu ®­îc c«ng bè chÝnh thøc. §iÒu cÇn ®­îc l­u ý trong c«ng t¸c ®Êu thÇu, ®Ó ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng th¾ng thÇu, sau khi ph¸t hiÖn ®­îc c¸c dù ¸n (gãi thÇu) c«ng ty cã thÓ cÇn thiÕt mêi hoÆc thuª c¸c chuyªn gia hoÆc c¸c tæ chøc T­ vÊn thùc hiÖn c«ng t¸c lËp hå s¬ dù thÇu vµ tham gia c¸c cuéc häp xÐt thÇu. Tuy nhiªn, yÕu tè quyÕt ®Þnh thµnh c«ng hay kh«ng trong ®Êu thÇu tïy thuéc vµo n¨ng lùc tæ chøc thi c«ng, nguån vèn, biÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng víi tÊt c¶ nh÷ng yªu cÇu trªn ph¶i ®¶m b¶o ®­îc yÕu tè c¹nh tranh: V­ît tiÕn ®é cho phÐp, gi¸ bá thÇu thÊp nhÊt, biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng tèt nhÊt, an toµn nhÊt vµ ®­¬ng nhiªn cã nguån vèn ®¸p øng tr­íc m¾t ®Çy ®ñ cho giai ®o¹n ®Çu cho triÓn khai thi c«ng gãi thÇu. Trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n c«ng ty cÇn ph¶i chó ‎ý ®Çu t­ cã träng t©m, träng ®iÓm. T¨ng c­êng vµo lÜnh vùc c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng, kinh doanh ph¸t triÓn nhµ ë, phÊn ®Êu ®Çu t­ theo m« h×nh BOT, BT. Tr­íc m¾t nªn tham gia liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong cïng c«ng ty MÑ ®Ó cïng hîp t¸c hç trî vÒ vèn, vÒ c¬ së vËt chÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸c yÕu tè cÇn thiÕt kh¸c. 4. Mét sè biÖn ph¸p kh¸c: - Chän mÆt hµng kinh doanh cã tû suÊt lîi nhuËn cao - Gi¶m thiÓu ®Çu mèi trung gian, trong tiªu thô s¶n phÈm còng nh­ thÇu x©y l¾p x©y dùng c«ng tr×nh. - T¨ng søc c¹nh tranh chiÕm lÜnh thÞ tr­êng b»ng biÖn ph¸p më réng m¹ng l­íi, thu thô s¶n phÈm kiÓm so¸t chÆt chÏ c¸c qóa tr×nh s¶n xuÊt, ®Çu t­ trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ tiªn tiÕn, nghiªn cøu c¸c yÕu tè thóc ®Èy c¹nh tranh vµ triÓn khai x©y dùng quy chÕ tiÕt kiÖm vËt t­, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. - æn ®Þnh vµ n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn, kh«ng ngõng c¶i tiÕn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, n©ng cao thu nhËp. KÕt luËn Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng – “Lîi nhuËn vµ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn” lµ yÕu tè cùc kú quan träng. Nã quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn hay kh«ng ph¸t triÓn, sù tån t¹i hay kh«ng tån t¹i cña mçi doanh nghiÖp. ý thøc ®­îc tÇm quan träng ®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty Cæ phÇn Constrexim Th¨ng Long, em ®· tËp trung vµo chuyªn ®Ò trªn ®Ó nghiªn cøu t×m hiÓu vµ chän ®Ò tµi trªn lµm LuËn v¨n tèt nghiÖp. §­îc sù quan t©m gióp ®ì cña thÇy gi¸o h­íng dÉn, TiÕn sÜ TrÇn Träng Kho¸i, thÇy c« gi¸o trong bé m«n KÕ to¸n tµi chÝnh cïng Ban l·nh ®¹o c«ng ty Cæ phÇn CONSTREXIM Th¨ng Long nãi chung, Phßng kÕ to¸n – tµi chÝnh c«ng ty nãi riªng, em ®· hoµn thµnh b¶n LuËn v¨n tèt nghiÖp víi ®Ò tµi “Lîi nhuËn, nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn” nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Hµ Néi, th¸ng 3 n¨m 2006 Sinh viªn TrÇn Ph­¬ng Chi Phô lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐồ án tốt nghiệp -Lợi Nhuận CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM THĂNG LONG.doc
Luận văn liên quan