Đề tài Mạch điều khiển thiết bị từ xa thông qua mạng điện thoại

LỜI MỞ ĐẦU Từ giữa những năm 80 đến nay công nghệ chế tạo linh kiện bán dẫn có những phát triễn vược bật để hỗ trợ cho sự phát triễn của công nghệ thông tin, và sự tự động hóa trong công nghiệp, Với độ tích hợp ngày càng cao, công suất tiêu tán bé hơn, thông minh hơn nó đã làm thay đổi hẵn cấu trúc của nền công nghiệp hiện tại. Bước vào đầu thế kỷ 21 kỹ thuật điện tử_vi điều khiển sẽ là “Chiếc chìa khóa kỹ thuật“ cho các nước trên thế giới bước vào kỷ nguyên mới_ kỷ nguyên của công nghệ thông tin. Tuy chỉ mới thâm nhập vào nước ta nhưng công nghệ thông tin đã phát triễn rất nhanh và ngày càng giữ vai trò quan trọng trong nền công nghiệp nước nhà. Hệ thống viễn thông, dịch vụ khách hàng, thông tin di động càng phát triễn với tính năng hiện đại và tự động hóa ngày càng cao. Hiện nay,do nhu cầu trao dổi thông tin của người dân là vô cùng lớn nên việc mạng điện thoại được mở rộng là tất nhiên.Dựa trên cơ sở dó,lợi dụng mạng lưới có sẳn và rộng khắp người ta đã sử dụng mạng điện thoại để truyền tín hiệu điều khiển là tốt nhất,tiết kiệm được nhiều thời gian cho công việc.Chính vì vậy mà nhóm chúng em quyết định chọn đề tài làm “Mạch điều khiển thiết bị từ xa thông qua mạng điện thoại“là đề tài tốt nghiệp của mình,với mong muốn phát triển theo một hướng khác đó là ứng dụng nó để giải quyết một số nhu cầu có thực trong xã hội hiện nay. Do kiến thức còn hạn chế, với kinh nghiệm ít ỏi và thời gian có hạn, chắc chắn rằng tập luận văn này ít nhiều không thể tránh khỏi thiếu sót, kính mong quí thầy cô và bạn bè vui lòng bỏ qua và đóng góp ý kiến để tập luận văn ngày càng hoàn thiện hơn. Mục lục LỜI MỞ ĐẦU 4 PHẦN I 6 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 7 I. GIỚI THIỆU CHUNG: 7 II TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI 9 PHẦN II 12 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 12 CHƯƠNG I 12 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MẠNG ĐIỆN THOẠI 12 I/ CẤU TRÚC VỀ MẠNG ĐIỆN THOẠI 12 II. CÁC ĐẶC TÍNH TRUYỀN CỦA MẠNG ĐIỆN THOẠI 13 CHƯƠNG II 16 SƠ LƯỢC VỀ TỔNG ĐÀI VÀ MÁY ĐIỆN THOẠI 16 I/ GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TỔNG ĐÀI 16 II/ GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ MÁY ĐIỆN THOẠI 22 III/ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG GIỮA TỔNG ĐÀI VÀ MÁY ĐIỆN THOẠI 26 CHƯƠNG III 29 GIỚI THIỆU LINH KIỆN 29 I./ OPTO 4N35 29 II/: GIỚI THIỆU VI ĐIỀU KHIỂN 89C51 30 III/ GIỚI THIỆU IC THU DTMF MT 8870 41 IV : IC thu phát âm thanh ISD2560 48 PHẦN III 56 THIẾT KẾ & THI CÔNG 56 CHƯƠNG I :PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 56 I . MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI: 56 II . PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 56 III . TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC: 56 IV . Ý TƯỞNG THIẾT KẾ: 57 V. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 59 CHƯƠNG II: SƠ ĐỒ VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 61 I/ Sơ Đồ Nguyên Lý 61 II/ Nguyên lý hoạt động 62 CHƯƠNG III. NHIỆM VỤ VÀ TÍNH TOÁN MẠCH 64 I. Khối cảm biến chuông 64 II. Khối kết nối thuê bao 66 III. KHỐI NHẬN VÀ GIẢI MÃ DTMF : 70 VI: MẠCH ĐIỀU KHIỂN VÀ NHẬN BIẾT TRẠNG THÁI THIẾT BỊ 72 V: MẠCH PHÁT THÔNG BÁO 73 VI: Khối xử lý trung tâm CPU 75 VII: Khối nguồn 77 PHẦN IV: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH 79 CHƯƠNG I: LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT 79 CHƯƠNG II: THIẾT KẾ PHẦN MỀM 82 PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 97 I. KẾT QỦA ĐẠT ĐƯỢC 97 II. HƯỚNG PHÁT TRIỂN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99

doc108 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2515 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Mạch điều khiển thiết bị từ xa thông qua mạng điện thoại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Caùc caâu thoâng baùo sau khi ghi aâm xong ñöôïc löu vaøo caùc oâ nhôù do ñoù khoâng caàn duøng ñeán nguoàn nuoâi lieân tuïc. Boä nhôù ISD2560 cho pheùp taùi taïo laïi aâm thanh töï nhieân treân cuøng vi maïch. Hoï vi maïch ISD khoâng caàn duøng ñeán boä chuyeån ñoåi A/D vaø D/A..Tích hôïp beân trong caáu truùc cuûa IC noù chöùa taát caû caùc chöùc naêng caàn thieát cho coâng vieäc Ghi vaø Phaùt tieáng noùi vôùi chaát löôïng cao. Vôùi caáu truùc beân trong coù boä khöû nhieãu vaø töï ñoäng ñieàu chænh ñoä lôïi (AGC) cho pheùp ghi ñöôïc caùc aâm thanh lôùn hay nhoû. ISD 2560 ñieàu khieån loa tröïc tieáp qua caùc ngoõ xuaát vi sai. Sô ñoà caáu truùc beân trong cuûa ISD 2560 Hình 2.3.4.1: Sô ñoà caáu truùc IC ISD2560. 2/ ÔÛ cheá ñoä Record Tín hieäu töø Micro ñöôïc keát noái vôùi ñaàu vaøo cuûa boä tieàn khueách ñaïi, boä tieàn khueách ñaïi naøy ñöôïc ñieàu chænh baèng maïch AGC (töï ñoäng ñieàu chænh ñoä lôïi). Maïch naøy seõ ñieàu chænh ñoä khueách ñaïi cuûa tín hieäu vaøo vaø loïc nhieãu nhöõng tín hieäu khoâng mong muoán. Tín hieäu sau ñoù ñöôïc ñöa qua boä truyeàn. ngoõ vaøo cuûa boä truyeàn (Transceiver) laø ngoõ ra cuûa boä loïc vaø gôûi tín hieäu vaøo boä nhôù. Maïch ñònh thôøi beân trong ISD2560 ñoàng boä vôùi boä nhôù Analog, ñoàng thôøi sinh ra xung laáy maãu. Tín hieäu aâm thanh ñöôïc laáy maãu xung ôû taàn soá 8 KHz vaø ñöôïc löu trong caùc oâ nhôù nhö moät möùc ñieän aùp. 3/ ÔÛ cheá ñoä Playback Tín hieäu ñöôïc laáy töø boä nhôù Analog vaø gôûi ñeán ngoõ xuaát cuûa boä loïc. Trong luùc phaùt thoâng baùo caùc oâ nhôù ñöôïc laáy maãu vaø gôûi ra caùc ngoõ xuaát cuûa boä loïc thoâng qua boä truyeàn nhaän Analog. Tín hieäu sau khi loïc ñöôïc gôûi tôùi boä doàn keânh Analog, caùc tín hieäu naøy ñöôïc löu tröõ seõ ñöôïc choïn loïc, khueách ñaïi vaø sau ñoù xuaát ra loa. 4/ Sô ñoà chaân cuûa ISD 2560 Hình 2.3.4.4: Sơ đồ chân IC ISD 2560 Chức năng các chân : Address Input ( 1à10): Là các ngõ vào có 2 chức năng, 2 chức năng này tuỳ thuộc vào các chân địa chỉ A8 và A9 (MSB) Nếu cả 2 chân MSB (A8 và A9) ở mức logic 1 thì ngõ vào (Adress Input) được hiểu là các mode hoạt động. Đối với ISD2560 có 6 Mode hoạt động (M0 … M6). Mode hoạt động được lấy mẫu tại mỗi cạnh xuống của xung CE\. Nếu cả 2 chân MSB (A8 – A9) ở mức logic 0 thì tất cả các ngõ vào được hiểu là các ngõ vào địa chỉ bắt đầu cho chu trình Playback hoặc Record. Địa chỉ ngõ vào sẽ được chốt bởi cạnh xuống của các chân CE\. Auxiliary Input (chân 11): ngõ vào Auxiliary được đa hợp bởi chân ngõ ra của bộ khuếch đại và chân ngõ ra của loa khi CE\ ở mức 1, P/ R\ ở mức cao, và playback không hoạt động hoặc tràn. VSSD, VSSA (12,13) : 2 chân nối mass. SP+, SP- _ Speaker Out ( 14,15): Ngõ xuất ra loa dạng vi sai. IC ISD2560 có thể trực tiếp điều khiển các loa có trở kháng thấp khoảng 16Ω. Công suất tối đa cho loa nối giữa 2 chân này khoảng 50mW. Thiết bị có thể dùng ngõ xuất đơn, nhưng phải có một tụ điện nối giữa ngõ xuất đơn và loa. VCCA, VCCD _ Supply Voltage ( 16, 28): ISD2560 có sự kết hợp chặt chẽ giữa mạch tương tự và mạch số. Mạch số nhiễu đáng kể và chúng có thể trộn với tín hiệu Record trong mạch tương tự. Vì vậy mạch cần nên cấp 2 nguồn riêng để chống nhiễu. Mic _ Micophone Input ( 17): Ngõ vào của Microphone và đưa vào bộ tiền khuếch đại của IC. Biên độ đầu vào khoảng -15dB đến 24dB. Chân này được nối qua các tụ điện và điện trở khoảng 10KΩ xác định việc cắt tần số thấp cho ISD. Mic Ref _ Microphone Reference (18): Ngõ vào tham khảo Microphone. Ngõ nhập này là ngõ vào đảo của bộ khuếch đại Microphone. Khi được nối với 1 Microphone vi sai, chân này có nhiệm vụ ngõ nhập loại nhiễu. AGC _ Automatic Gain Control (19): ngõ vào tự động điều chỉnh độ lợi. Mạch AGC sẽ tự động điều chỉnh mức tăng một cách linh hoạt cho độ lợi của bộ tiền khuếch đại nhằm cân bằng với nhiều mức ngõ nhập khác nhau của Microphone. Điện áp đỉnh xuất ra ở bộ tiền khuếch đại sẽ được nạp vào một tụ điện bên ngoài. Thời gian nạp của tụ đến một mức mà nó sẽ bắt đầu giảm mức của bộ tiền khuếch đại gọi là thời gian thâm nhập, được xác định bởi tụ điện và điện trở khoảng 5 KΩ bên trong của chân AGC. Thời gian nghỉ của AGC được xác định bởi môt tụ điện và môt điện trở đấu song song bên ngoài. Trị số thông thường của điện trở này khoảng 470 KΩ và trị số tụ điện khoảng 4.7uF Ana In _ Analog Input (20): Ngõ vào tương tự. Vai trò của chân này là chân Analog Out của bộ tiền khuếch đại có thể được nối với chân Analog Input thông qua một tụ điện. mà tụ điện này được nối với một điện trở có trị số khoảng 3KΩ qua đường Microphone và chân này cũng có thể dùng để nhập các tín hiệu Analog khác ngoài tín hiệu Microphone. Ana Out _ Analog Output (21): Ngõ xuất tín hiệu tương tự. Tín hiệu Analog đã được khuếch đại xuất hiện trên chân Analog Out. Chân này là ngõ ra của bộ tiền khuếch đại cấp cho người sử dụng. Độ lợi biên độ điện áp của bộ tiền khuếch đại được xác định bởi điện áp ở chân AGC. OVF\ (chân 22): - Overflow(tràn) – Tín hiệu xung thấp này ở cuối bộ nhớ, xác định bộ nhớ đầy và mẫu tin bị tràn. CE\ - Chip Enable - (chân 23): ngõ vào chân này được đưa xuống mức thấp se cho phép hoạt động playback và record. Các chân địa chỉ và chân playback/record (P/ R\) được chốt bởi cạnh xuống của chân CE\. Chân CE\ còn có thêm chức năng khác trong mode hoạt động M6(mode nút nhấn). PD – Power Down – (chân 24): khi cả record và playback không hoạt động, chân PD nên để ở mức cao trong chế độ standby. Khi xuất hiện tràn (OVF\ ở mức 0), PD phải trở về mức cao để reset con trỏ địa chỉ về vị trí đầu của vùng nhớ. Chân PD còn có thêm chức năng khác trong mode hoạt động M6(mode nút nhấn). EOM\ - End Of Message – (chân 25): Một tín hiệu EOM sẽ tự động chèn vào cuối quá trình thu. Ngõ ra của EOM là một xung thấp ở cuối mỗi mẫu tin. XCLK – External Clock – (chân 26): ngõ vào bộ tạo xung clock bên ngoài. Với ISD 2560 tần số lấy mẫu 8.0 KHz thì yêu cầu xung clock có tần số 1024 KHz. Nếu chân XCLK không sử dụng thì phải được nối xuống mass. P/ R\: - Playback/Record – (chân 27): Ngõ vào chân này được chốt bởi cạnh xuống của chân CE\. Mức 1 cho phép playback, mức 0 cho phép record. 5/ Các mode hoạt động của ISD 2560 Bảng 5:Bảng mode hoạt động của ISD 2560 Mode Chức năng Dạng sử dụng Kết hợp M0 Báo hiệu mẫu tin Tới nhanh 1 mẫu tin M4, M5, M6 M1 Xoá con dấu EOM\ ở cuối của thông điệp M3, M4, M5, M6 M2 Không sử dụng M3 Lặp lại Phát liên tục từ địa chỉ 0 M1, M5, M6 M4 Địa chỉ liên tiếp Thu/Phát nhiều thông điệp liên tiếp M0, M1, M5 M5 CE\ được tích cực Cho phép dừng tin nhắn M0, M1, M3, M4 M6 Điều khiển nút nhấn Cho thiết bị đơn giản M0, M1, M3 M0 : cho phép nhảy tin nhắn mà không cần biết địa chỉ vật lý của mỗi tin nhắn. Mỗi xung tấp của CE\ làm cho con trỏ địa chỉ nhảy đến địa chỉ kế tiếp. Mode này chỉ sử dụng cho playback và được sử dụng với M4. M1: Cho phép record nhiều mẫu tin đơn kết hợp với nhau thành 1 mẫu tin chỉ với một xung EOM\ ở cuối tin nhắn sau cùng. M2: (không sử dụng): nối mass M3 – lặp tin nhắn: cho phép tự động phát lặp lại một cách liên tục mẫu tin nhắn M4 – địa chỉ liên tiếp: hoạt động bình thường, con trỏ địa chỉ sẽ reset khi mẫu tin được phát đến khi gặp xung EOM\. Mode hoạt động M4 ngăn không cho con trỏ dữ liệu reset tại OEM\, cho phép các mẫu tin được phát 1 cách liên tiếp. M5 – CE\ được tích cực: mặc định cho ISD2500. M6 – mode nút nhấn : Sử dụng cho những thiết bị đơn giản . 6/ Giản đồ thời gian thực hiện việc Record và Playback một thông điệp Chân CE\ : Start/Pause (tích cực mức thấp) Chân PD: Stop/Reset (tích cực mức cao) EOM\: tích cực mức cao 7/ Giản đồ xung quá trình thu thông điệp Hình 2.3.4.7a: Giản đồ quá trình thu ISD 2560 Hình 2.3.4.7b: Giản đồ quá trình phát thông điệp PHAÀN III THIEÁT KEÁ & THI COÂNG CHÖÔNG I :PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ I . MUÏC ÑÍCH CUÛA ÑEÀ TAØI: Muïc ñích cuûa ñeà taøi laø thieát keá vaø thi coâng heä thoáng ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa thoâng qua maïng ñieän thoaïi vôùi khaû naêng phaûn hoài traïng thaùi, keát quaû ñieàu khieån thieát bò baèng tieáng noùi, thoâng baùo cho trung taâm ñieàu khieån II . PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU: Ñeå thöïc hieän ñöôïc ñeà taøi, caàn phaûi xaùc ñònh ñöôïc phöông phaùp nghieân cöùu vôùi trình töï nghieân cöùu nhö sau: Khaûo saùt heä thoáng nguyeân lyù hoaït ñoäng maïng ñieän thoaïi, khaûo saùt IC MT8870, khaûo saùt vi ñieàu khieån 8951 ØLaäp sô ñoà khoái theo muïc tieâu cuûa ñeà taøi Ø Tính toaùn thieát keá phaàn cöùng Ø Thieát keá phaàn meàm cho khoái xöû lyù trung taâm Ø Thieát keá maïch xöû lyù tín hieäu phaûn hoài baèng tieáng noùi. III . TÌNH HÌNH NGHIEÂN CÖÙU TRONG VAØ NGOAØI NÖÔÙC: Heä thoáng ñieàu khieån töø xa naém giöõ 1 vai troø quan troïng trong coâng cuoäc coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Ñieàu khieån töø xa raát ña daïng phong phuù: trong lónh vöïc quaân söï ñöôïc öùng duïng vaøo ñieàu khieån maùy bay khoâng ngöôøi laùi, teân löûa, phi thuyeàn, veä tinh nhaân taïo… trong daân duïng ñieàu khieån töø xa laøm taêng tính tieän ích vaø taêng giaù trò söû duïng cho caùc thieát bò. Ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa thoâng qua heä thoáng thoâng tin lieân laïc laø söï keát hôïp giöõa caùc ngaønh Ñieän – Ñieän töû vaø Vieãn thoâng, söï phoái hôïp öùng duïng vi ñieàu khieån hieän ñaïi vaø heä thoáng thoâng tin lieân laïc ñaõ hình thaønh moät höôùng nghieân cöùu vaø phaùt trieån khoâng nhoû trong khoa hoïc kyõ thuaät. Ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa thoâng qua maïÏng ñieän thoaïi khaéc phuïc ñöôïc nhieàu giôùi haïn trong heä thoáng ñieàu khieån töø xa thoâng thöôøng. Heä thoáng naøy khoâng phuï thuoäc vaøo khoaûng caùch, moâi tröôøng ,ñoái töôïng ñieàu khieån . Ñieåm ñaëc tröng noåi baäc cuûa heä thoáng laø tính löu ñoäng cuûa taùc nhaân ñieàu khieån (ngöôøi ñieàu khieån), vaø ñoái töôïng ñöôïc ñieàu khieån laø coá ñònh. Treân theá giôùi, ôû caùc nöôùc phaùt trieån khoâng ít nhöõng coâng trình nghieân cöùu khoa hoïc ñaõ thaønh coâng khi duøng maïng ñieàu khieån vaø baùo ñoäng thoâng qua ñöôøng truyeàn cuûa heä thoáng thoâng tin: Taïi Nga coù nhöõng nhaø maùy ñieän, nhöõng kho löu tröõ taøi lieäu quyù ñaõ öùng duïng heä thoáng ñieàu khieån töø xa thoâng qua ñöôøng ñieän thoaïi ñeå ñoùng ngaét nhöõng nôi cao aùp …vaø cuõng taïi Nga ñaõ coù heä thoáng ñieàu khieån thoâng qua maïng Internet ñeå ñieàu khieån nhaø maùy ñieän nguyeân töû. Xuaát phaùt töø nhu caàu thöïc teá ñoù, em thöïc hieän ñeà taøi : “Heä thoáng ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa thoâng qua maïng ñieän thoaïi” vôùi muïc ñích taïo ra moät saûn phaåm coù ñoä tin caäy cao nhöng giaù thaønh saûn phaåm haï nhaèm naâng cao ñôøi soáng tieän ích cho con ngöôøi, goùp phaàn vaøo coâng cuoäc coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. IV . YÙ TÖÔÛNG THIEÁT KEÁ: YÙ töôûng thieát keá laø döïa vaøo maïng ñieän thoaïi coù saün ñeå thieát keá heä thoáng töï ñoäng ñieàu khieån ñoùng ngaét thieát bò ñieän töø xa vôùi söï trôï giuùp cuûa kyõ thuaät vi ñieàu khieån. Heä thoáng naøy ñöôïc thieát keá treân moâ hình ñoùng ngaét 3 thieát bò vaø phöông phaùp phaûn hoài keát quaû ñieàu khieån baèng tieáng noùi ñöôïc löu tröõ vaø caøi ñaët saún. Ngoaøi ra heä thoáng chæ coù theå ñieàu khieån ñöôïc khi nhaán ñuùng maõ vaø khoâng theå xaûy ra tröôøng hôïp ngöôøi ngoaøi coù theå ñieàu khieån heä thoáng do voâ tình quay soá ngaãu nhieân. Ñeå ñieàu khieån, ñaàu tieân ngöôøi ñieàu khieån phaûi goïi soá maùy ñieän thoaïi nôi laép ñaët thieát bò ñieàu khieån. Ñieän thoaïi ñöôïc goïi coù maïch ñieàu khieån maéc song song vôùi daây ñieän thoaïi (thieát bò muoán ñieàu khieån ñöôïc maéc vaøo maïch ñieàu khieån). Sau moät thôøi gian ñoå chuoâng nhaát ñònh, neáu khoâng coù ai nhaác maùy thì maïch seõ töï ñoäng ñieàu khieån ñoùng maïch. Söï ñoùng maïch naøy laø ñoùng taûi giaû ñeå keát noái thueâ bao. Sau ñoù ngöôøi ñieàu khieån seõ nhaán maõ passwords ñeå xaâm nhaäp vaøo heä thoáng ñieàu khieån. Khi nhaán ñuùng maõ soá passwords maïch seõ phaùt ra lôøi giôùi thieäu ñeå ngöôøi ñieàu khieån bieát vôùi noäi dung thoâng baùo: “Ñaây laø heä thoáng ñieàu khieån töø xa,muoán vaøo xin nhaán maät maõ”. Luùc naøy, maïch ñieàu khieån saün saøng nhaän leänh. Neáu nhaán sai maõ passwords thì ngöôøi ñieàu khieån khoâng theå xaâm nhaäp vaøo heä thoáng ñieàu khieån ñöôïc. Sau khi nhaán ñuùng maõ passwords thì ngöôøi ñieåu khieån coù theå baét ñaàu kieåm tra traïng thaùi taát caû caùc thieát bò vaø ñieàu khieån caùc thieát bò. Neáu muoán kieåm tra traïng thaùi taát caû caùc thieát bò tröôùc khi ñieàu khieån vaø sau khi ñieàu khieån thì ngöôøi ñieàu khieån nhaán maõ soá ñeå kieåm tra. Neáu ngöôøi ñieàu khieån nhaán ñuùng maõ soá ñeå kieåm tra thì heä thoáng naøy seõ baùo cho ngöôøi ñieàu khieån bieát traïng thaùi taát caû caùc thieát bò ñieän ñang muoán ñieàu khieån Sau khi ñieàu khieån xong thì ngöôøi ñieàu khieån gaùc maùy. Luùc naøy, maïch khoâng coøn nhaän ñöôïc leänh ñieàu khieån. Sau moät thôøi gian nhaát ñònh 30giaây, maïch seõ töï ñoäng ngaét maïch keát noái thueâ bao. Chuù yù: trong thôøi gian ñieàu khieån, neáu coù ngöôøi naøo ñoù nhaác maùy beân maùy bò goïi thì vaãn coù theå thoâng thoaïi vôùi ngöôøi ñieàu khieån. V. PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ 1/ Phöông aùn 1 : Duøng vi maïch soá vôùi tín hieäu phaûn hoài vaø phaùt ñi baèng tieáng nhaïc Ñoái vôùi phöông aùn thieát keá söû duïng vi maïch soá thì ñoøi hoûi ngöôøi thieát keá phaûi naém vöõng phöông phaùp thieát keá baèng kó thuaät soá vaø chöùc naêng cuûa caùc vi maïch tham gia trong maïch ñieän. Maët khaùc, neáu thieát keá baèng vi maïch soá thì maïch raát phöùc taïp, to vaø coàng keành. Khoâng ñöôïc meàm deûo khi muoán phaùt trieån theâm hay khi muoán thay ñoåi caùch ñieàu khieån. Maïch naøy duøng tín hieäu phaûn hoàivaø phaùt ñi baèng tieáng nhaïc baùo ñoäng cho neân ngöôøi ñieàu khieån hay ngöôøi ñöôïc thoâng baùo khoâng bieát chính xaùc caùc traïng thaùi laøm vieäc cuûa maïch 2/ Phöông aùn 2 : Duøng vi ñieàu khieån vôùi tín hieäu phaûn hoài vaø phaùt ñi baèng tieáng nhaïc: Ñoái vôùi phöông aùn thieát keá söû duïng vi ñieàu khieån thì ñoøi hoûi ngöôøi thieát keá phaûi bieát veà caùch thieát keá phaàn cöùng vaø vieát chöông trình phaàn meàm cho vi ñieàu khieån. Söû duïng phöông phaùp naøy ñeå thieát keá thì maïch ñieän seõ ñôn giaûn hôn so vôùi duøng vi maïch soá vaø tính meàm deûo cuûa noù raát cao neáu ta muoán thay ñoåi caùch ñieàu khieån. Maïch naøy duøng tín hieäu phaûn hoài vaø phaùt baùo ñoäng baèng tieáng nhaïc cho neân ngöôøi ñieàu khieån khoâng nhaän bieát caùc traïng thaùi laøm vieäc cuûa maïch Maïch naøy khoâng theå ñieàu khieån taïi choã baèng coâng taác rieâng ñöôïc. Chæ ñieàu khieån taïi choã ôû nhaø thoâng qua ñieän thoaïi maø thoâi. 3/ Phöông aùn 3: Duøng vi xöû lyù vôùi tín hieäu phaûn hoài vaø phaùt ñi baèng tieáng noùi Trong phöông aùn naøy ngöôøi ñieàu khieån coù theå ñieàu khieån taïi choã caùc thieát bò baèng coâng taéc rieâng ôû beân ngoaøi khoâng caàn thoâng qua ñieän thoaïi. Trong phöông aùn naøy duøng bieán ñoåi D/A ñeå taïo ra tieáng noùi ñeå phaûn hoài veà ngöôøi ñieàu khieån. Söï phaûn hoài vaø phaùt ñi baèng tieáng noùi naøy do khoái vi xöû lí trung taâm ra leänh. Noäi dung cuûa tín hieäu phaûn hoài vaø phaùt ñi ñöôïc löu tröõ beân trong boä nhôù EPROM. Öu ñieåm cuûa phöông aùn naøy laø ngöôøi ñieàu khieån vaø ngöôøi nhaän baùo ñoäng bieát chính xaùc traïng thaùi caùc thieát bò thoâng qua tieáng noùi 4/ Phöông aùn 4: Duøng vi ñieàu khieån vôùi tín hieäu phaûn hoài vaø phaùt ñi baèng tieáng noùi Trong phöông aùn naøy ngöôøi ñieàu khieån coù theå ñieàu khieån taïi choã caùc thieát bò baèng coâng taéc rieâng ôû beân ngoaøi khoâng caàn thoâng qua ñieän thoaïi. Trong phöông aùn naøy duøng tieáng noùi ñeå phaûn hoài veà ngöôøi ñieàu khieån. Söï phaûn hoài vaø phaùt ñi baèng tieáng noùi naøy do khoái vi xöû lí trung taâm ra leänh. Noäi dung cuûa tín hieäu phaûn hoài vaø phaùt ñi ñöôïc löu tröõ beân trong boä nhôù EPROM. Öu ñieåm cuûa phöông aùn naøy laø ngöôøi ñieàu khieån vaø ngöôøi nhaän baùo ñoäng Trong phöông phaùp duøng vi ñieàu khieån thì ta taän duïng ñöôïc ROM noäi beân trong neân maïch ñieän seõ ít phöùc taïp hôn so vôùi duøng vi xöû lyù. 5/ Löïu choïn phöông aùn thieát keá: Qua 4 phöông aùn ñaõ trình baøy thì ta thaáy phöông aùn 4 laø phöông aùn hoaøn chænh, tieän ích nhaát trong khi thieát keá vaø thi coâng mach, mang tính hieän ñaïi phuø hôïp vôùi ñeà taøi toát nghieäp. Vì vaäy em choïn phuông aùn 4. Tuy nhieân ñoái vôùi phöông aùn naøy khoâng phaûi khoâng gaëp nhöõng khoù khaên bôûi vì maïch ñieän phöùc taïp hôn , nhieàu khoái, thi coâng khoù khaên ñaëc bieät laø phaàn löu tröõ tieáng noùi vaøo trong EPROM. Toùm laïi: Trong ñeà taøi: “Heä thoáng ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa thoâng qua maïng ñieän thoaïi” Em choïn phöông aùn 4 ñeå thieát keá vaø thi coâng. Vì phöông aùn 4 coù nhieàu öu ñieåm hôn haún 3 phöông aùn treân. Ñaây cuõng chính laø noäi dung chính cuûa ñeà taøi. CHÖÔNG II: SÔ ÑOÀ VAØ NGUYEÂN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG I/ Sô Ñoà Nguyeân Lyù II/ Nguyeân lyù hoaït ñoäng Khi muoán ñieàu khieån, ngöôøi ñieàu khieån goïi soá maùy caàn ñieàu khieån. Toång ñaøi seõ xem maùy caàn ñieàu khieån coù baän khoâng. Neáu maùy naøy khoâng baän thì toång ñaøi seõ caáp chuoâng cho maùy ñöôïc goïi. Tín hieäu chuoâng ñöôïc chænh löu thaønh ñieän aùp DC caáp cho Opto 4N35. Tín hieäu chuoâng laøm cho optron daãn. Ngoõ ra töø möùc logic cao xuoáng möùc logic thaáp ñöa ñeán vi ñieàu khieån ñeå chaïy chöông trình. Chöông trình naøy seõ ñònh thôøi gian ñôïi chuoâng. Sau 1 thôøi gian nhaát ñònh maø khoâng coù ngöôøi nhaác maùy thì chöông trình cuûa vi maïch ñieàu khieån relay ñoùng maïch keát noái thueâ bao. Khi ñoùng maïch keát noái thueâ bao, ñieän trôû maïch voøng thueâ bao giaûm xuoáng coøn khoaûng 150 à 1500. Luùc ñoù treân ñöôøng daây xuaát hieän doøng DC töø 20 à 100mA. Toång trôû giaûm xuoáng töông ñöông traïng thaùi nhaác maùy cuûa thueâ bao. Toång ñaøi nhaän bieát söï thay ñoåi naøy, ngöøng cung caáp tín hieäu chuoâng vaø cung caáp doøng thoâng thoaïi cho thueâ bao. Khi ngöôøi ñieàu khieån nhaán phím naøo thì 1 caëp tone goàm 1 taàn soá cao vaø 1 taàn soá thaáp töông öùng seõ truyeàn treân ñöôøng daây thueâ bao. Tín hieäu DTMF naøy seõ ñöôïc 1 IC chuyeân duïng MT8870 giaûi maõ DTMF ra thaønh 4 bit töông öùng vôùi soá cuûa phím nhaán. Ñoàng thôøi luùc ñoù chaân STD cuûa MT8870 seõ chuyeån traïng thaùi töø möùc logic cao xuoáng möùc logic thaáp taùc ñoäng vaøo vi ñieàu khieån ñeå vi ñieàu khieån ñoùn leänh vaø thi haønh leänh.Sau khi nhaän bieát ñaàu beân kia ñaõ ñoùng taûi giaû, ngöôøi ñieàu khieån baám maõ passwords ñeå xaâm nhaäp vaøo heä thoáng ñieàu khieån. Maõ passwords trong heä thoáng naøy ñöôïc qui ñònh 4 soá laø 8987 Neáu ngöôøi ñieàu khieån baám sai maõ passwords thì seõ khoâng xaâm nhaäp ñöôïc vaøo heä thoáng ñieàu khieån. Neáu ngöôøi ñieàu khieån baám ñuùng maõ passwords 8987, chöông trình con ñöôïc goïi ñeå phaùt ra lôøi giôùi thieäu. Ngöôøi ñieàu khieån sau khi ñöôïc gôïi nhôù traïng thaùi cuûa caùc thieát bò thì coù theå tieáp tuïc ñieàu khieån caùc thieát bò khaùc vaø vi ñieàu khieån cuõng seõ baùo traïng thaùi cuûa thieát bò sau moãi laàn nhaán leänh ñieàu khieån. Sau khi nhaán ñuùng maõ passwords 8987, neáu luùc naøy ngöôøi ñieàu khieån muoán kieåm tra taát caû caùc traïng thaùi thieát bò tröôùc khi muoán ñieàu khieån thì seõ baám maõ soá 5 (Maõ soá 5 ñöôïc qui ñònh laø maõ kieåm tra taát caû caùc traïng thaùi thieát bò trong heä thoáng ñieàu khieån).Sau khi nhaán ñuùng soá 5 thì ngöôøi ñieàu khieån seõ nghe ñöôïc tín hieäu phaûn hoài veà vôùi tieáng noù ñeå baùo traïng thaùi taát caû caùc thieát bò. Luùc naøy, ngöôøi ñieàu khieån bieát roõ taát caû caùc traïng thaùi thieát bò. Sau ñoù, ngöôøi ñieàu khieån muoán taét hay taét thieát bò naøo phuï thuoäc vaøo maõ leänh ngöôøi ñieàu khieån muoán ñieàu khieån taét hay taét. Neáu ngöôøi ñieàu khieån muoán môû thiet bò thi nhaán vaøo soá töông öùng cho thieát bò ñoù.Coøn muoán taét thieát bò naøo thi nhaán vaøo soá töông öùng cuûa thieát bò 1 lan nöûa. Trong heä thoáng naøy caùc soá ñöôïc qui ñònh cho caùc thieát bò nhö sau: Soá 1 ñöôïc choïn taét/môû thieát bò 1. Soá 2 ñöôïc choïn taét/môû thieát bò 2. Soá 3 ñöôïc choïn taét/môû thieát bò 3. Soá 4 ñöôïc choïn taét/môû thieát bò 4. Soá 5:Leänh kieåm tra caùc traïng thaùi caùc thieát bò. Soá 6 laø leänh taét/môû taát caû thieát bò. CHÖÔNG III. NHIEÄM VUÏ VAØ TÍNH TOAÙN MAÏCH I. Khoái caûm bieán chuoâng 1/ Nguyeân lí hoaït ñoäng Khi toång ñaøi caáp tín hieäu chuoâng cho thueâ bao. Tín hieäu chuoâng coù caùc thoâng soá 75Vrms ¸ 90 Vrms, f = 25 Hz, 3 giaây coù 4 giaây khoâng. Tín hieäu naøy qua tuï C1, tuï C1 coù nhieäm vuï ngaên doøng DC chæ cho tín hieäu chuoâng ñi qua. Ñoàng thôøi, C1 taïo ra suït aùp AC laøm giaûm bieân ñoä tín hieäu chuoâng. Sau ñoù tín hieäu chuoâng qua caàu diode ñeå chænh löu toaøn kyø. Muïc ñích cuûa caàu diode khoâng nhöõng laø taïo ngoõ ra cuûa caàu diode tín hieäu ñieän aùp coù cöïc tính nhaát ñònh maø coøn taêng ñoâi taàn soá gôïn soùng, nhaáp nhoâ cuûa tín hieäu,nhö vaäy taàn soá gôïn soùng sau khi qua caàu diode laø 50Hz. Khi taàn soá lôùn hôn thì vieäc trieät tieâu ñoä nhaáp nhoâ cuûa tín hieäu deã hôn. Tuï C2 duøng loïc bôùt ñoä nhaáp nhoâ naøy. Zener duøng ñeå oån aùp opto. Khi diode opto phaân cöïc thuaän, diode naøy seõ phaùt quang kích vaøo cöïc B cuûa transistor coù cöïc C ñöôïc noái ñieän trôû leân nguoàn +5V thoâng qua ñieän trôû R2 phaân cöïc cho transistor. Khi coù tín hieäu chuoâng transistor daãn baûo hoøa taïo ngoõ ra taïi cöïc C möùc logic thaáp. Khi khoâng coù tín hieäu chuoâng transistor ngöng daãn taïo möùc logic cao ôû cöïc C. Toùm laïi khi coù tín hieäu chuoâng, maïch naøy cho ra laø möùc logic 0, khi khoâng coù tín hieäu chuoâng thì maïch naøy cho ra laø möùc logic 1. Ngoaøi ra khi thoâng thoaïi, caùc tín hieäu thoaïi khaùc coù bieân ñoä nhoû neân khoâng ñuû taùc ñoäng ñeán maïch, nhö vaäy maïch seõ khoâng aûnh höôûng ñeán caùc tín hieäu khaùc ngoaïi tröø tín hieäu chuoâng. Chuù yù, opto duøng ñeå caùch ly ñieän aùp cuûa tín hieäu chuoâng, chuyeån ñoåi chuùng thaønh möùc logic phuø hôïp cho caùc IC soá. 2/ Tính toaùn thoâng soá Tín hieäu chuoâng toång ñaøi caáp cho thueâ bao coù ñieän aùp hieäu duïng khoaûng 75Vrms ñeán 90Vrms, taàn soá f = 25Hz. Choïn DZ1 laø diode Zener loaïi 12V Choïn doøng qua Opto laø Iopto = 10mA, ñieän aùp rôi treân led cuûa Opto laø 1.2V Tính ñieän trôû R4 R4 = Vzener – Vled = 12V – 1.2V = 1.08KUØ Iopto 0.01A Choïn R4 = 1KUØ Tính R1, C1 = ? Choïn ñieän aùp tín hieäu chuoâng laø 90V Theo thoâng soá cuûa doøng chuoâng choïn doøng chuoâng 25mA. Vì choïn DZ1 = 12V, suït aùp treân caàu diode laø 1.4V Do ñoù choïn aùp vaøo caàu chænh löu laø 16V Do ñoù suït aùp treân tuï C1 vaø R1 laø: 90V – 16V = 74V toång trôû töông ñöông treân R1 vaø C1 laø: Z(C1_R1) = 74V = 2960 UØ 0.025A Choïn R1 = 1KUØ Do ñoù => Z1 = 2 KUØ II. Khoái keát noái thueâ bao 1. Nguyeân lyù hoaït ñoäng : Khi toång ñaøi caáp tín hieäu chuoâng cho thueâ bao, thì khoái caûm bieán chuoâng nhaän bieát ñöôïc tín hieäu chuoâng vaø ñöa ñeán khoái xöû lyù trung taâm. Khoái xöû lyù trung taâm ñieàu khieån khoái keát noái thueâ bao, luùc naøy khoái keát noái thueâ bao coù vai troø laø ñoùng taûi giaû cho thueâ bao, ñeå toång ñaøi cho thoâng thoïai 2 thueâ bao vôùi nhau. Khi khoái naøy taùc ñoäng thì ñieän trôû voøng cuûa thueâ bao giaûm xuoáng thaáp taïo neân ñoäng taùc nhö coù ngöôøi nhaác maùy ñeå toång ñaøi cho thoâng thoïai vôùi nhau. Ñoàng thôøi khoái naøy cuõng phaûi baûo ñaûm ñöôïc söï truyeàn tín hieäu thoïai töø thueâ bao göûi ñi hoaëc nhaän tín hieäu thoïai töø phía thueâ bao beân kia göûi ñeán. 2/ Tính toaùn thoâng soá a/ Thieát keá maïch taïo taûi giaû: Khoái taïo trôû khaùng gioáng nhö 1 thueâ bao nhaác maùy goàm Q2, R5, C4 vaø R6 ñöôïc maéc nhö hình veõ taïo thaønh 1 nguoàn doøng ñeå laáy doøng ñoå vaøo maïch gioáng nhö cuûa moät thueâ bao cuûa böu ñieän. Q2 coù nhieäm vuï thay theá moät thueâ bao treân lónh vöïc trôû khaùng. Ñieän trôû DC cuûa moät maùy ñieän thoaïi laø ≤ 300Ω , ñieän trôû xoay chieàu taïi taàn soá f = 1 KHz laø 700Ω ± 30%. Toång trôû vaøo cuûa maïch naøy phaûi phuø hôïp caùc thoâng soá treân, tuï C4 nhaèm loïc xoay chieàu. Neân veà maët xoay chieàu Q2 xem nhö hôû maïch. Tín hieäu AC khoâng aûnh höôûng ñeán trôû khaùng DC cuûa maïch. Tuï C5 coù nhieäm vuï caùch ly DC chæ cho tín hieäu aâm taàn ñi qua, tín hieäu aâm taàn naøy ñöôïc taûi qua bieán aùp suaát aâm. Cuoän sô cuûa bieán aùp naøy ñöôïc maéc laøm taûi cuûa taàng khueách ñaïi coâng suaát aâm taàn. Doøng thoâng thoaïi cuûa toång ñaøi caáp ñeán maïch coù doøng töø 20mA ÷ 100mA Ñieän trôû voøng qua maïch taùc giaû khoaûng 150Ω ÷ 1500Ω. Ta choïn : β = 60 Ÿ Doøng DC cuûa toång ñaøi caáp : IDC = 20mA Ÿ Choïn toång trôû DC cuûa taûi laø 6V Ÿ Ñieän aùp do suïp aùp cuûa caàu diode laø 1.4V Ÿ Choïn VCE =0.2V R6 = = 220 Ω. Doøng IB = = = = 0,333mA R5= Choïn R5 = 8.2KΩ Tuï C4 trieät tieâu tín hieäu thoaïi ñöôïc sao cho : ZC4 << β.R6 (1) Vôùi W = 2πf , f = 300Hz laø taàn soá thaáp nhaát cuûa tín hieäu thoaïi thay vaøo (1) ta ñöôïc : C4 >> = = 4.2µF Choïn C4 = 10μF/50V Tuï C5 coù taùc duïng ngaên DC, chæ cho tín hieäu thoaïi ñi qua neân noù phaûi coù trôû khaùng thoaû ñieàu kieän : ZC5 = 1/Ωc5 = 1/(2ΠfminC5) ≤ (1/10)RAC = (1/10)600 C5 ≥ 8.846uF Do ñoù coù theå choïn C5 = 10μF/50V Caùc thoâng soá maïch ñaõ ñöôïc tính toaùn sau: Q2 laø transistor C1815 R5 = 8.2K, R6 = 220 Ω C4 = C5= 10 μF/50V b/Thieát keá maïch ñoùng ngaét Relay: Coù nhieàu loaïi Relay ôû ñaây ta choïn Relay coù ñieän aùp laø 5V vaø ñieän trôû danh ñònh 100Ω nhìn vaøo maïch treân ta thaáy raèng neáu laøm cho transistor daãn baûo hoaø thì seõ taïo doøng ñieän töø nguoàn 5V qua Relay veà mass laøm cho Relay hoaït ñoäng.Khi trasistor ôû traïng thaùi taét thì laäp töùc ngaêt doøng qua maïch cuaû relay laøm cho relay taét. Chọn là C2383 có các thông số PCmax = 900mW ICmax = 1A β = 60 ÷ 230 Để Q1 dẫn bảo hoà thì : β *IB/Q1 ≥ IC/Q1 Mà IB/Q1 = (VĐK RELAY – VBES/Q1)/R1 (1) IC/Q1 = VDD/RRElAY (2) (1) (2) β *(VĐKRELAY–VBES)/R1≥ VDD/RRELAy Do ñoù ta choïn R1=3.3K III. KHOÁI NHAÄN VAØ GIAÛI MAÕ DTMF : 1/ Sô ñoà nguyeân lyù : 2/ Nguyeân lí hoaït ñoäng : Ñieän aùp taïi ngoõ vaøo ST/GT goïi laø ñieän theá VC. Ban ñaàu caëp taàn soá cuûa maõ tone ñöôïc qua boä loïc taàn soá (dial tone filter). Boä naøy seõ taùch tín hieäu thaønh hai nhoùm. Moät nhoùm taàn soá thaáp, moät nhoùm taàn soá cao. Vieäc naøy thöïc hieän ñöôïc nhôø boä loïc thoâng daõy baäc 6. Nhoùm thöù nhaát seõ loïc thoâng daõy taàn soá töø 697HZ ñeán 941HZ vaø nhoùm thöù hai seõ loïc thoâng daõy taàn soá töø 1209 HZ ñeán 1633 HZ. Hai nhoùm tín hieäu naøy ñöôïc bieán ñoåi thaønh xung vuoâng bôûi boä doø Zero crossing. Sau khi coù ñöôïc xung vuoâng, xung naøy ñöôïc xaùc ñònh taàn soá vaø kieåm tra chuùng coù töông öùng vôùi caëp taàn soá chuaån DTMF hay khoâng nhôø thuaät toaùn trung bình phöùc hôïp (complex averaging). Nhôø kyõ thuaät naøy maø maïch seõ baûo veä ñöôïc caùc tone gaây ra töø tín hieäu beân ngoøai maø tín hieäu naøy laøm cho sai leäch taàn soá nhoû. Khi boä doø cuõng nhaän ñuû coù hai tone thích hôïp thì ngoõ ra EST seõ leân möùc cao. EST leân möùc cao seõ laøm cho VC taêng ñeán ngöôõng naøo ñoù maø lôùn hôn VTST thì seõ taùc ñoäng vaøo ngoõ ST/GT laøm caëp tone ñöôïc ghi nhaän. Luùc naøy ñieän theá taïi VC tieáp tuïc taêng leân. Sau moät thôøi gian treã nhaát ñònh thì ngoõ ra STD seõ chuyeån leân möùc cao. Luùc naøy caëp tone ñaõ ñöôïc ghi nhaän vaø saün saøng truy xuaát ôû ngoõ ra neáu ngoõ TOE ôû möùc tích cöïc cao thì 4 bit maõ ñaõ giaûi maõ ñöôïc seõ truy xuaát ra beân ngoøai. Sau moät thôøi gian chuyeån traïng thaùi leân möùc cao ngoõ STD seõ chuyeån xuoáng möùc thaáp vaø VC giaûm xuoáng, khi VC <VTST thì seõ ñieàu khieån thanh ghi doø caëp tone môùi . Nhö vaäy khi xuaát hieän 1 caëp taàn soá tone treân ñöôøng daây ,qua tuï C6 ñöa vaøo ngoõ vaøo IN − thì ngoõ ra seõ xuaát hieän daïng nhò phaân 4 bit töông öùng . Caùc thoâng soá cuûa MT 8870 do nhaø saûn xuaát höôùng daãn. Caùc giaù trò ñieän trôû, tuï ñieän, thôøi gian an toøan, baûo veä ñöôïc nhaø saûn xuaát ñöa ra : R7 =R8==100K ±1% R9 =6,8K ±1% C7 =C8=100nF ± 5% Xtal =3,579545 MHZ ± 0,1% Caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa maïch nhaän vaø giaûi maõ DTMF: Iol =2,5mA IoH=0,8mA Illl =0,1μA VCC =+5V IDD =3mA, doøng nguoàn cung caáp P =15Mw VI: MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN VAØ NHAÄN BIEÁT TRAÏNG THAÙI THIEÁT BÒ 1/ Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch Tín hieäu ñieàu khieån töø ngoõ ra cuûa boä xöû lyù trung taâm ñöôïc ñöa ñeán vi ñieàu khieån taûi . Vi ñieàu khieån naøy coù chöùc naêng ñieàu khieån taûi vaø nhaän tín hieäu töø taûi hoài veà, noù chòu söï ñieàu ñieàu khieån cuûa boä xöû lyù trung taâm. Tín hieäu töø caùc chaân E1 – E14 taùc ñoäng ñeán cöïc B cuaû Transistor laøm ñoùng ngaét Relay. Caùc tieáp ñieåm cuûa Relay ñöôïc keát noái ra beân ngoaøi ñeå keát noái thieát bò caàn ñoùng ngaét. Sau khi tieáp ñieåm cuûa Relay ñoùng ngaét töùc ñieàu khieån taét môû heä thoáng thieát bò. Sau khi thieát bò ñaõ hoaït ñoäng, ñeå ngöôøi ñieàu khieån coù theå bieát ñöôïc traïng thaùi cuûa thieát bò ñoù taét hay môû. Tín hieäu hoài veà naøy ñöôïc laáy ôû tieáp ñieåm Relay sau khi thieát bò cuûa heä thoáng ñaõ hoaït ñoäng, caùc tín hieäu hoài veà naøy ñöôïc ñöa vaøo chaân SE1 – SE14 nhö hình treân. 2/ Thieát keá vaø tính toaùn. Choïn Relay 5VDC, coù ñieän trôû 100 , ñieän aùp chòu ñöïng cuûa tieáp ñieåm laø 220VAC Choïn doøng ñieän qua led laø 8mA. Ta coù R32 = 5V – 1.2V = 475 8mA Vaäy choïn R32 = 470 Doøng qua Relay laø IRelay = VCC – VCES = 5v – 0.2V = 48mA R 100 Do đó dòng qua cực C Transistor : IC = 48 + 8 = 56 mA Choïn heä soá khueách ñaïi cuûa Transistor laø βâ= 100 Vaäy doøng qua cöïc B cuûa transistor laø : IB = IC = 56mA = 0.56 mA β 100 Tính 31 = ? Ta coù : R31 = VCC – VBES = 5 – 0.8 = 10.75 KΩ IB 0.5 Vaäy choïn R31 = 10 KΩ Caùc thoâng soá maïch ñöôïc tính toaùn nhö sau: R31 = 10KΩ, R32 = 470ΩØ. V: MAÏCH PHAÙT THOÂNG BAÙO 1/ Sô ñoà nguyeân lyù maïch phaùt keát noái trong heä thoáng Maïch thu phaùt thoâng baùo duøng ISD 2560 Maïch phaùt vaø thu thoâng baùo ñöôïc thieát keá caùc giaù trò linh kieän söû duïng theo söï höôùng daãn cuûa nhaø saûn xuaát. 2/ Nguyeân taéc hoaït ñoäng Maïch phaùt thoâng baùo söû duïng IC öùng duïng ISD2560 coù chöùc naêng phaùt thoâng baùo traïng thaùi thieát bò ñang hoaït ñoäng nhö theá naøo. Khi tín hieäu xuaát töø vi ñieàu khieån cuûa khoái xöû lyù trung taâm ñöa ñeán khoái ñieàu khieån thieát bò. Sau khi thieát bò hoaït ñoäng, ñeå ngöôøi ñieàu khieån bieát ñöôïc traïng thaùi töøng thieát bò trong heä thoáng thì khoái phaùt thoâng baùo xuaát döõ lieäu ñöa leân ñöôøng truyeàn döôùi daïng aâm thanh baùo cho ngöôøi ñieàu khieån bieát traïng thaùi töøng thieát bò cuûa heä thoáng. Caùc thoâng soá thieát keá cuûa maïch do nhaø saûn xuaát cung caáp. VI: Khoái xöû lyù trung taâm CPU 1/ Sô ñoà nguyeân lyù 2/ Nguyeân lyù hoaït ñoäng Khoái xöû lyù trung taâm duøng IC 8951, coù nhieäm vuï nhaän caùc tín hieäu töø caùc khoái khaùc ñöa veà vaø giao tieáp vôùi vi ñieàu khieàn taûi qua 2 chaân truyeàn nhaän noái tieáp, sau ñoù xöû lyù vaø xuaát ra tín hieäu ñieàu khieån thích hôïp. Khi maïch hoaït ñoäng, boä xöû lyù kieåm soaùt heä thoáng baèng caùch queùt töø ñòa chæ ñaàu ñeán ñòa chæ cuoái trong vuøng nhôù 64kbyte ( vì 8951 coù 16 ñöôøng ñòa chæ A0->A15 ). Chöùc naêng keát noái cuûa heä thoáng xöû lyù trung taâm nhö sau: Port0: p0.0-p0.3: ñieàu khieån döõ lieäu daïng nhò phaân 4 bit cuûa MT8888 p0.0-p0.7: + Giao tieáp vôùi IC ISD2560 + Giao tieáp vôùi IC DS12C1887 Port1: p1.0-p1.3: ñieàu khieån haøng cuûa baøn phím p1.4-p1.7: ñieàu khieån coät cuûa baøn phím Port2: p2.0: keát noái chaân CE\ cuûa ISD p2.2: keát noái chaân P\-R cuûa ISD p2.3: keát noái chaân EOM\ cuûa ISD port3: p3.0, p3.1: giao tieáp vôùi vi ñieàu khieån taûi p3.2: nhaän tín hieäu ngaét phím p3.3: nhaän tín hieäu IRQVCT cuûa MT8888 p3.4: nhaän tín hieäu chuoâng p3.5: xuaát tín hieäu ñieàu khieàn Line Control p3.6: ñieàu khieån chaân WR\ p3.7: ñieàu khieån chaân RD\ VII: Khoái nguoàn Söû duïng bieán theá ñoâi 220VAC/12VAC ñeå haï aùp sau ñoù duøng caàu diode chænh löu thaønh ñieän moät chieàu, nguoàn ñieän moät chieàu sau khi qua caùc tuï loïc seõ coù ñieän aùp moät chieàu phaúng hôn.Vaø nguoàn ñieän oån ñònh naøy seõ cung caáp cho taát caû caùc linh kieän trong maïch hoaït ñoäng. Nguoàn cung caáp coù nhieäm vuï cung caáp toaøn boä naêng löôïng cho maïch vì theá boä nguoàn caàn phaûi coù ñoä oån ñònh cao ñeå coù theå hoaït ñoäng laâu daøi cuûa caû heä thoáng maïch ñieän. Hoï IC 78XX laø loaïi IC oån aùp phoå bieán. Maïch söû duïng theâm caùc linh kieän phuï trôï khaùc nhö ñieän trôû haïn doøng vaø tuï loïc nguoàn seõ cung caáp ñieän aùp ngoõ ra coù söï oån ñònh cao. Loaïi IC coù voû nhoâm taûn nhieät coù theå cung caáp moät doøng toái ña 1A ñuû ñeå cung caáp nguoàn cho caùc linh kieân trong maïch hoaït ñoäng toát. Ñoàng thôøi trong IC coøn tích hôïp caùc maïch baûo veä quaù nhieät vaø quaù doøng beân trong, ñieàu naøy coù yù nghóa quan troïng ñoái vôùi söï an toaøn cho caùc linh kieän trong maïch. Ñeå cung caáp nguoàn cho caáp nguoàn cho caùc IC trong maïch ta duøng PHAÀN IV: THIEÁT KEÁ CHÖÔNG TRÌNH CHÖÔNG I: LÖU ÑOÀ GIAÛI THUAÄT CHÖÔNG II: THIEÁT KEÁ PHAÀN MEÀM STD bit P3.3 Q3 bit P1.3 Q2 bit P1.2 Q1 bit P1.1 Q0 bit P1.0 RING bit P3.2 DTMF EQU 20H D0 BIT DTMF.0 D1 BIT DTMF.1 D2 BIT DTMF.2 D3 BIT DTMF.3 sw bit p1.4 sw1 bit p2.7 sw2 bit p2.6 sw3 bit p2.5 sw4 bit p2.4 relay1 bit p1.6 relay2 bit p1.7 relay3 bit p3.0 relay4 bit p3.1 load bit p3.4 ; dieu khien tai gia ring_tone bit p3.2 ; nhan tin hieu chuong tu dien thoai cs_isd bit p2.0 ; chip select cua ISD_2590 play bit p2.2 eom bit p2.3 pd bit p2.1 solan_nhap equ r7 ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx org 000h main: mov solan_nhap,#3 setb cs_isd setb pd SETB STD tu_daux: setb load ; ngat tai gia tu_dau: jnb sw,thu_am1 jnb ring_tone,wait1 jnb sw1,den1 jnb sw2,den2 jnb sw3,den3 jnb sw4,den4 sjmp tu_dau ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx den1: lcall delay41ms jnb sw1,den1 cpl relay1 jmp tu_dau den2: lcall delay41ms jnb sw2,den2 cpl relay2 jmp tu_dau den3: lcall delay41ms jnb sw3,den3 cpl relay3 jmp tu_dau den4: lcall delay41ms jnb sw4,den4 cpl relay4 jmp tu_dau thu_am1: jnb sw,$ jmp thu_am ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wait1: cjne solan_nhap,#3,tu_daux wait2: CALL DELAYS CALL DELAYS CALL DELAYS CALL DELAYS MOV R2,#0AH TP3: MOV R0,#0FFH TP2: MOV R1,#0FFH TP1: JNB RING,SDCD1 DJNZ R1,TP1 DJNZ R0,TP2 DJNZ R2,TP3 disconn: SETB load CALL DELAY3 JMP tu_dau ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SDCD1: mov 30h,#0 mov 31h,#0 mov 32h,#0 mov 33h,#0 mov r0,#30h CLR load lcall delay41ms lcall delay41ms lcall delay41ms lcall thong_bao lcall delay41ms lcall delay41ms lcall moi_nhap lcall mat_ma REPEAT: SETB STD MOV 50h,#30H OP3: MOV 51h,#0FFH OP2: MOV 52h,#0FFH OP1: JB STD,DOWN3 DJNZ 52h,OP1 DJNZ 51h,OP2 DJNZ 50h,OP3 JMP DISCONN DOWN3: CALL READ MOV A,DTMF mov @r0,a inc r0 cjne r0,#34h,down1 mov a,30h cjne a,#8,matma_sai mov a,31h cjne a,#9,matma_sai mov a,32h cjne a,#8,matma_sai mov a,33h cjne a,#7,matma_sai lcall mat_ma lcall dung jmp repeat1 down1: jb std,$ jmp repeat ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx matma_sai: lcall mat_ma lcall sai djnz r7,wait211 lcall bi_khoa jmp tu_daux wait211: lcall moi_nhap lcall lai mov r0,#30h jmp repeat ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx REPEAT1: SETB STD MOV 50h,#30H OP13: MOV 51h,#0FFH OP12: MOV 52h,#0FFH OP11: JB STD,DOWN33 DJNZ 52h,OP11 DJNZ 51h,OP12 DJNZ 50h,OP13 AJMP DISCONN DOWN33: CALL READ MOV A,DTMF cjne a,#01,ss1 cpl relay1 lcall thiet_bi lcall mot jnb relay1,tb1_hd lcall tat jmp down tb1_hd: lcall hoat_dong down: jb std,$ jmp repeat1 ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ss1: cjne a,#02,ss2 cpl relay2 lcall thiet_bi lcall hai jnb relay2,tb2_hd lcall tat jmp down tb2_hd: lcall hoat_dong jmp down ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ss2: cjne a,#03h,ss3 cpl relay3 lcall thiet_bi lcall ba jnb relay3,tb3_hd lcall tat jmp down tb3_hd: lcall hoat_dong jmp down ss3: cjne a,#04h,ss4 cpl relay4 lcall thiet_bi lcall bon jnb relay4,tb4_hd lcall tat jmp down tb4_hd: lcall hoat_dong wait11: jmp down ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ss4: cjne a,#05,ss5 lcall thiet_bi lcall mot jnb relay1,hoatdong lcall tat jmp kt2 hoatdong: lcall hoat_dong kt2: lcall thiet_bi lcall hai jnb relay2,hoatdong1 lcall tat jmp kt3 hoatdong1: lcall hoat_dong kt3: lcall thiet_bi lcall ba jnb relay3,hoatdong2 lcall tat jmp kt4 hoatdong2: lcall hoat_dong kt4: lcall thiet_bi lcall bon jnb relay4,hoatdong3 lcall tat jmp down hoatdong3: lcall hoat_dong jmp down ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ss5: cjne a,#6,wait005 cjne r6,#0,tat_tatca mov r6,#1 clr relay1 clr relay2 clr relay3 clr relay4 lcall tat_ca lcall thiet_bi lcall hoat_dong wait005: jmp down tat_tatca:mov r6,#0 setb relay1 setb relay2 setb relay3 setb relay4 lcall tat_ca lcall thiet_bi lcall tat jmp down ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;READ DTMF TONES READ: MOV DTMF,#00H SETB Q0 SETB Q1 SETB Q2 SETB Q3 JNB Q0,VB1 SETB D0 VB1: JNB Q1,VB2 SETB D1 VB2: JNB Q2,VB3 SETB D2 VB3: JNB Q3,VB4 SETB D3 VB4: CALL DELAY3 RET ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx thong_bao: lcall day_la lcall thiet_bi lcall qua_dt ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx day_la: ; day la he thong dieu khien mov p0,#0h setb pd clr pd setb play clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx thiet_bi: mov p0,#15h setb pd clr pd setb play clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx qua_dt: mov p0,#25h setb pd clr pd setb play clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx moi_nhap: mov p0,#35h setb pd clr pd setb play clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mat_ma: mov p0,#45h setb pd clr pd setb play clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mot: mov p0,#50h setb pd clr pd setb play clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hai: mov p0,#57h setb pd clr pd setb play clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxb ba: mov p0,#60h setb pd clr pd setb play clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bon: mov p0,#70h setb pd clr pd setb play clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dung: mov p0,#77h setb pd clr pd setb play clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sai: mov p0,#80h setb pd clr pd setb play clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hoat_dong: mov p0,#090h setb pd clr pd setb play clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tat: mov p0,#0a0h setb pd clr pd setb play clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lai: mov p0,#0b0h setb pd clr pd setb play clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bi_khoa: mov p0,#0e7h setb pd clr pd setb play clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tat_ca: mov p0,#0f7h setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;doan ;chuong trinh con ghi am ; day la he thong dieu khien thu_am: setb cs_isd setb pd jb sw,$ mov p0,#00h setb pd clr pd clr play lcall delay clr cs_isd jnb sw,$ setb cs_isd ; thiet bi jb sw,$ mov p0,#15h setb pd clr pd clr play lcall delay clr cs_isd jnb sw,$ setb cs_isd ; qua dien thoai jb sw,$ mov p0,#25h setb pd clr pd clr play lcall delay clr cs_isd jnb sw,$ setb cs_isd ;moi nhap jb sw,$ mov p0,#35h setb pd clr pd clr play lcall delay clr cs_isd jnb sw,$ setb cs_isd ;mat ma jb sw,$ mov p0,#45h setb pd clr pd clr play lcall delay clr cs_isd jnb sw,$ setb cs_isd ; mot jb sw,$ mov p0,#50h setb pd clr pd clr play lcall delay clr cs_isd jnb sw,$ setb cs_isd ; hai jb sw,$ mov p0,#57h setb pd clr pd clr play lcall delay clr cs_isd jnb sw,$ setb cs_isd ; ba jb sw,$ mov p0,#60h setb pd clr pd clr play lcall delay clr cs_isd jnb sw,$ setb cs_isd ; bon jb sw,$ mov p0,#70h setb pd clr pd clr play lcall delay clr cs_isd jnb sw,$ setb cs_isd ; dung jb sw,$ mov p0,#77h setb pd clr pd clr play lcall delay clr cs_isd jnb sw,$ setb cs_isd ; sai jb sw,$ mov p0,#80h setb pd clr pd clr play lcall delay clr cs_isd jnb sw,$ setb cs_isd ; hoat dong jb sw,$ mov p0,#90h setb pd clr pd clr play lcall delay clr cs_isd jnb sw,$ setb cs_isd ; tat jb sw,$ mov p0,#0a0h setb pd clr pd clr play lcall delay clr cs_isd jnb sw,$ setb cs_isd ;lai jb sw,$ mov p0,#0b0h setb pd clr pd clr play lcall delay clr cs_isd jnb sw,$ setb cs_isd ;he thong bi khoa jb sw,$ mov p0,#0e7h setb pd clr pd clr play lcall delay clr cs_isd jnb sw,$ setb cs_isd ;tat ca jb sw,$ mov p0,#0f7h setb pd clr pd clr play lcall delay clr cs_isd jnb sw,$ setb cs_isd ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jb sw,$ mov p0,#00h setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ jb sw,$ mov p0,#15h setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ jb sw,$ mov p0,#25h setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ jb sw,$ mov p0,#35h setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ jb sw,$ mov p0,#45h setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ jb sw,$ mov p0,#50h setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ jb sw,$ mov p0,#57h setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ jb sw,$ mov p0,#60h setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ jb sw,$ mov p0,#70h setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ jb sw,$ mov p0,#77h setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ jb sw,$ mov p0,#80h setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ jb sw,$ mov p0,#90h setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ jb sw,$ mov p0,#0a0h setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ jb sw,$ mov p0,#0b0h setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ jb sw,$ mov p0,#0e7h setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ jb sw,$ mov p0,#0f7h setb pd clr pd setb play lcall delay clr cs_isd jb eom,$ setb cs_isd jnb eom,$ jmp tu_dau ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx delay41ms: mov 7fh,#120 dell1: mov 7eh,#250 del1: djnz 7eh,del1 djnz 7fh,dell1 ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx delay1s: mov tmod,#01 mov r4,#15 wait51: mov th0,#high(-50000) mov tl0,#low(-50000) clr tf0 setb tr0 jnb tf0,$ djnz r4,wait51 ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx delay10s: mov 7ah,#10 delll: lcall delay1s djnz 7ah,delll ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx delay: mov 7ch,#50 djnz 7ch,$ ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx delays: MOV 70h,#0AH EP3: MOV 71h,#0FFH EP2: MOV 72h,#0FFH EP1: NOP DJNZ 72h,EP1 DJNZ 71h,EP2 DJNZ 70h,EP3 RET ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DELAY3: MOV 76h,#0FH REP2: MOV 77h,#0FFH REP1: NOP DJNZ 77h,REP1 DJNZ 76h,REP2 RET end PHAÀN V: KEÁT LUAÄN VAØ HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN ÑEÀ TAØI I. KEÁT QUÛA ÑAÏT ÑÖÔÏC Quaù trình ñaït ñöôïc vaø thi coâng cuaû maïch ñaït ñöôïc yeâu caàu veà thôøi gian vaø hoaøn thaønh ñuùng nhieäm vuï ñaët ra cuaû ñeà taøi ñoù laø ñieàu khieàn thieát bò töø xa qua maïng ñieän thoaïi Boä phaän phaùt tieáng noùi hoaït ñoäng toát . Tuy nhieân boä phaän phaùt aâm do söï haïn cheá veà thôøi löôïng thu phaùt cuûa ISD1420 (20s) neân chöa ñöôïc söï hoå trôï hoaøn haoû cho heä thoáng baoù hieäu , vaán ñeà nayø coù theå ñöôïc khaéc phuïc neáu ta söû duïng moät IC vôùi thôì gian löu tröõ aâm thanh laâu hôn , khi ñoù maïch seõ coù khaû naêng thoâng baoù traïng thaùi cuaû caùc thieát bò naøy moät caùch chi tieát laâu hôn vaø taoï ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc phaùt tieån ñeà taøi sau naøy . Maïch ñieàu khieån hoaït ñoäng toát , coù khaû naêng baùo cho ngöôøi ñieàu khieãn bieàt traïng thaùi hieän taïi cuaû thieát bò , ôû ñaây do söï giôùi haïn veà thôøi gian vaø kích thöôùc neân maïch chæ moâ phoûng döïa treân vieâc ñieàu khieån 3 thieát bò , vôùi nhöõng öùng duïng cuï theå cho moät heä thoáng lôùn hôn ta coù theå môû roäng cho nhieàu thieát bò hôn. Öu ñieåm cuûa vieäc duøng ñöôøng truyeàn coù saün cuûa maïng ñieän thoaïi ñeå ñieàu khieån thieát bò laø phaïm vi ñieàu khieån roäng, khoâng haïn che veà khoaûng caùch. Taïi moät nôi maø coù theå ñieàu khieån ñöôïc nhieàu nôi khaùc. II. HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN Vôùi nhöõng ñaëc ñieåm vaø tính naêng treân, ñeà taøi coù khaû naêng trieån khai öùng duïng roäng raõi trong thöïc teá vaø mang tính hieän ñaïi thöïc tieãn cao. Vôùi ñeà taøi: “Heä thoáng ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa thoâng qua ñöôøng ñieän thoaïi“ Vôùi chöùc naêng laø ñieàu khieån thieát bò coù phaûn hoài baèng tieáng noùi, cho neân seõ baùo chính xaùc caùc traïng thaùi thieát bò moät caùch chính xaùc taïo cho ngöôøi nghe thoâng baùo vaø ñieàu khieån coù caûm giaùc an taâm hôn. Heä thoáng naøy coù theå ñaët ôû nhaø rieâng, xí nghieäp, cô quan, nhaø xöôûng, nhaø kho, vaên phoøng, khaùch saïn, chung cö .v.v… Vôùi heä thoáng naøy, chuùng ta coù theå phaùt trieån theo höôùng ñöa heä thoáng naøy giao tieáp vôùi maùy tính. Sau ñoù, ñöa chöùc naêng ñieàu khieån leân maïng internet. Töùc heä thoáng naøy vaãn hoaït ñoäng bình thöôøng ôû cheá ñoä nhö tröôùc nhöng baây giôø heä thoáng naøy ñöôïc giao tieáp vôùi maïng maùy tính. Cho neân, chuùng coù theå ñöôïc ñieàu khieån thoâng qua maïng internet. Neáu chuùng ta söû duïng maïng thì nhöõng thoâng tin veà ñieàu khieån seõ phong phuù vaø coù nhieàu chöùc naêng hôn. Ñoái vôùi maïch aâm thanh ta neân söû duïng nhöõng IC chuyeân duøng cho vieäc ghi phaùt ngöõ aâm. Ñeå laøm giaûm kích thöôùc cuûa maïch aâm thanh, giaûm giaù thaønh vaø thuaän tieän hôn cho ngöôøi söû duïng. Khi muoán thay ñoåi thoâng tin veà ñieàu khieån. Nhìn chung ñaây laø höôùng phaùt trieån khaù lyù thuù vaø khaû thi trong ñieàu kieän nöôùc nhaø nhö hieän nay. Ñoù laø moät heä thoáng chöùc naêng ña duïng, tieän ích, hieän ñaïi, kinh teá khoâng ngoaøi muïc ñích naâng cao ñôøi soáng tieän ích cho con ngöôøi. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ……. 000 …… ØSÔ ÑOÀ CHAÂN LINH KIEÄN BAÙN DAÃN Taùc giaû : Döông Minh Trí - Nhaø xuaát baûn KHKT – 1997 ØTRA CÖÙU CMOS - Nhaø xuaát baûn khoa hoïc kyõ thuaät Haø Noäi-1993 ØTRA CÖÙU IC TTL ØLINH KIEÄN QUANG ÑIEÄN TÖÛ - Nhaø xuaát baûn KHKT – 1994 ØKYÕ THUAÄT SOÁ Taùc giaû : Nguyeãn Thuyù Vaân - Nhaø xuaát baûn KHKT Haø Noäi– 1997 ØKYÕ THUAÄT ÑIEÄN TÖÛ Taùc giaû : Leâ Phi Yeán – Löu Phuù – Nguyeãn Nhö Anh ØTRUYEÀN DÖÕ LIEÄU Taùc giaû : Toáng Vaên On – Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TP.HCM ØBAÙO HIEÄU VAØ TRUYEÀN DAÃN SOÁ CUÛA MAÏCH VOØNG THUE BAO Taùc giaû : Whitham D.Reeve – Nhaø xuaát baûn giaùo duïc – 1997 ØThieát bò ñaàu cuoái thoâng tin – Toång cuïc böu ñieän ØBAØI GIAÛNG ÑIEÄN THOAÏI CÔ SÔÛ Taùc giaû : Phaïm Ñình Nguyeân & Phaïm Quoác Anh – Trung taâm böu chính vieãn thoâng TP.HCM ØGIAÙO TRÌNH VI ÑIEÀU KHIEÅN – TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT TP.HCM ØVI XÖÛ LYÙ TRONG ÑO LÖÔØNG VAØ ÑIEÀU KHIEÅN Taùc giaû : Ngoâ Dieân Taäp – Nhaø xuaát baûn khoa hoïc vaø kyõ thuaät

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBOCOTT~1.DOC
  • rarBOCOTT~1.RAR
  • docso do.doc
  • rarso do.rar
Luận văn liên quan