Đề tài Máy nén khí GA 75, máy nén khí trục vít

CHƯƠNG I: VAI TRÒ, Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRẠM NÉN KHÍ GA-75 DÙNG CHO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA TẠI MSP-1. I. Vai trò, ý nghĩa của trạm nén khí GA-75; hệ thống khí nén do trạm GA-75 cung cấp. II. Nhiệm vụ chính của trạm nén khí GA-75. III. Đặc tính kỹ thuật của trạm nén khí GA-75. IV. Sơ đồ cấp khí cho MSP-1. CHƯƠNG II: YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG KHÍ và PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHÍ. I. Yêu cầu chất lượng khí. II. Các phương pháp kỹ thuật cho phép xử lý khí để đạt yêu cầu trên. CHƯƠNG III: LÝ THUYẾT VỀ MÁY NÉN KHÍ DẠNG TRỤC VÍT. I. Cấu tạo và nguyên lý làm việc. II. Các thông số cơ bản của máy nén trục vít. III. Các đặc điểm đặc biệt của máy nén trục vít. IV. Hệ thống lắp ráp máy nén trục vít. V.Vận hành máy nén trục vít. CHƯƠNG IV: TRẠM MÁY NÉN KHÍ GA-75FF. GIỚI THIỆU VỀ TRẠM MÁY NÉN KHÍ GA-75FF. I. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sữa chữa trạm máy nén khí GA-75FF. 1. Cấu tạo của trạm máy nén khí GA-75FF. 2. Nguyên lý làm việc của trạm máy nén khí GA-75FF. II. Giới thiệu về cụm phần tử chủ yếu của trạm máy nén khí GA-75FF. 1. Bình chứa khí. 2. Hệ thống điều khiển van điều chỉnh áp suất, van điện từ, van chặn. 3. Thiết bị sấy khí của GA-75FF. III.Quy trình lắp đặt trạm nén khí GA-75FF. IV. Quy trình vận hành máy nén trục vít GA-75FF. A.Trước khi khởi động. B.Khởi động. C.Trong thời gian máy hoạt động. D.Kiểm tra màn hình bộ điều khiển. E.Những chế độ điều khiển. F.Điều khiển bằng tay. G.Ngừng máy. H.Ngừng máy nén đến thời gian bảo dưỡng. V. Kế hoạch bảo dưỡng kỹ thuật. VI. Qúa trình bảo dưỡng và điều chỉnh. VII. Các sự cố thường gặp và cách khắc phục và sửa chữa. CHƯƠNG V: CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QỦA SỬ DỤNG CHÚNG. CHƯƠNG VI: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN THIẾT BỊ. KẾT LUẬN. MỤC LỤC.

doc85 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2362 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Máy nén khí GA 75, máy nén khí trục vít, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ong caùc khoang ñöôøng oáng xilanh cuûa caùc caáp neùn ñöôïc ñieàu chænh töï ñoäng baèng ñieän goïi laø van ñieän töø. Khi coù tín hieäu aùp suaát ñaõ ñuû do Rôle aùp suaát taùc ñoäng ñeå döøng maùy. Ñoàng thôøi nguoàn cuõng ñöôïc cung caáp cho van ñieän töø ñeå môû van vaø xaû aùp suaát trong van taûi/ khoâng taûi. Khi aùp suaát bình chöùa giaûm xuoáng tôùi giaù trò caøi ñaët thì rôle aùp suaát taùc ñoäng qua hoäp ñieàu khieån ñoùng nguoàn caáp cho ñoäng cô. Maùy laøm vieäc ñoàng thôøi hai van xaû ñieän töø bò caét nguoàn chuùng seõ töï ñoäng ñoùng laïi. Vieäc ñoùng vaø môû caùc van ñieän töø xaû aùp suaát noùi treân ñöôïc thöïc hieän ñoái vôùi phöông phaùp ñieàu chænh naêng suaát cuûa maùy neùn döøng môû maùy töï ñoäng. c. Van chaën : Van chaën laø loaïi van chæ cho doøng khí neùn chaûy theo moät chieàu, chieàu ngöôïc laïi doøng khí neùn seõ bò khoaù. AÙp suaát khí ôû sau van theo chieàu doøng chaûy, seõ taùc ñoäng leân cô caáu ñoùng cöûa thoâng khí cuûa van. Van chaën goàm caùc van sau: Van moät chieàu : Van moät chieàu cho doøng khí neùn chaûy töï do töø A → B. Vôùi söï suy giaûm aùp suaát raát nhoû vaø khoaù doøng chaûy hoaøn toaøn theo chieàu ngöôïc laïi B → A. Vieäc khoaù doøng khí neùn chaûy qua van coù theå thöïc hieän bôûi caùc chi tieát hình tam giaùc caân, caùc vieân bi, caùc taám ngaên hoaëc caùc maøng. Hình 16: Van moät chieàu. Van hai aùp suaát : Hình 17: Van hai aùp suaát. Van hai aùp suaát coù hai cöûa vaøo vaø moät cöûa ra. Chæ coù khoâng khí neùn chaûy ñeán cöûa A cuûa van, khí ôû caû hai cöûa X vaø Y ñeàu coù tín hieäu khí neùn ñaët vaøo. Neáu chæ coù tín hieäu khí neùn ôû moät coång vaøo thì van seõ bò khoaù . - Trong tröôøng hôïp caùc tín hieäu khí neùn ôû hai cöûa vaøo coù aùp suaát khaùc nhau thì aùp suaát lôùn hôn seõ bò khoaù vaø doøng khoâng khí coù aùp suaát nhoû hôn seõ ñöôïc daãn ñeán cöûa ra. - Van hai aùp suaát vôùi chöùc naêng logic AND ñöôïc duøng chuû yeáu cho vieäc ñieàu khieån khoaù lieân ñoäng, caùc ñieàu khieån nhaèm ñaûm baûo söï an toaøn, vieäc kieåm tra caùc chöùc naêng vaø caùc taùc vuï logic. Van phaân phoái : Hình 18: Van phaân phoái. Ñaây laø moät van chaën coù hai cöûa vaøo vaø moät cöûa ra nhöng coù chöùc naêng logic OR. Neáu khoâng khí neùn ñöôïc ñöa tôùi cöûa vaøo thöù nhaát, piston truï seõ bò ñaåy veà phía beân phaûi, cöûa Y bò khoaù. Khí seõ chaûy töø cöûa vaøo X tôùi cöûa ra A. Van phaân phoái coù chöùc naêng logic OR nhaän tín hieäu ñieàu khieån töø caùc vò trí khaùc nhau. Vì vaäy neáu moät xilanh hay van trong maïch ñieàu khieån ñöôïc taùc ñoäng töø hai hay nhieàu vò trí khaùc nhau thì loaïi van naøy seõ ñöôïc söû duïng ñeå chuyeån tín hieäu khí neùn ñeán caùc xilanh vaø van ñoù. Van xaû khí nhanh : Hình 19: Van xaû khí nhanh. Thöôøng ñöôïc duøng ñeå taêng toác ñoä piston cuûa xilanh. Cuï theå vôùi xilanh taùc duïng ñôn, van xaû khí nhanh seõ giuùp ruùt ngaén thôøi gian trôû veà cuûa piston. - Nguyeân taéc hoaït ñoäng laø cho pheùp xilanh thuït luøi hoaëc duoãi ra ôû toác ñoä cöïc ñaïi baèng caùch giaûm söï caûn trôû vieäc thoaùt khí trong quaù trình chuyeån ñoäng cuûa xilanh ñeå giaûm söï caûn, khoâng khí ñöôïc toáng ra ngoaøi baèng moät cöûa thoaùt lôùn hôn. Van coù cöûa cung caáp khí P vaø cöûa ra A, khoâng khí seõ chaûy töï do töø cöûa P ñeán cöûa A. Trong khi ñoù cöûa R bò khoaù bôûi ñóa chaén. Neáu khoâng khí ñeán töø cöûa A, ñóa chaén seõ bò ñaåy xuoáng phía döôùi cöûa P bò khoaù vaø khoâng khí toáng ra ngoaøi thoâng qua cöûa R. Trong tröôøng hôïp naøy toác ñoä thoaùt khí ôû cöûa thoaùt seõ cao hôn so vôùi toác ñoä thoaùt khi ôû cöûa thoaùt cuûa van ñieàu khieån sau cuøng. Van xaû thöôøng laép tröïc tieáp treân xilanh hoaëc gaàn xilanh nhaát trong ñieàu kieän coù theå ñöôïc. Hình 20: Sô ñoà heä thoáng saáy khí baèng phöông phaùp laøm laïnh. Ñoàng hoà baùo. Thieát bò taùch. Bình chöùa. Phin taùch nöôùc vaø daàu dö. OÁng xaû nöôùc ngöng tuï töï ñoäng. Van xaû nöôùc ngöng tuï baèng tay. OÁng xoaén cuûa boä taùch loûng. Kính quan saùt. Giaøn ngöng. Bình chöùa. Van naïp löu chaát laïnh. Phin loïc. Van tieát löu chaát laïnh. Phao töï ñoäng. Söï trao ñoåi nhieät chaát laøm laïnh vaø khí cuûa maùy neùn khí. Boä trao ñoåi nhieät khí vaøo vaø khí ra. Phin loïc khí ñi vaøo. Boä trao ñoåi nhieät. M 1: Maùy neùn. M 2: Quaït gioù. 3. Thieát bò saáy khí cuûa GA-75FF: Moâ taû chung: Sô ñoà nguyeân lyù cuûa thieát bò saáy khí. Thieát bò saáy khí ñeå taùch aåm khí neùn baèng caùch laøm laïnh khoâng khí tôùi gaàn ñieåm ñoùng baêng nöôùc. ÔÛ nhieät ñoä naøy xaûy ra hieän töôïng ngöng tuï nöôùc vaø daàu goïi laø hoãn hôïp loûng condensat. Chaát ngöng tuï ñöôïc xaû töï ñoäng ra ngoaøi. Khoâng khí ñöôïc laøm aám leân tröôùc khi rôøi bình saáy. Treân bình saáy laøm laïnh khoâng khí, thieát bò ngöng coù quaït laøm maùt ñieàu khieån baèng caùch ngaét aùp suaát ngöng. Tuaàn hoaøn khoâng khí: Khí neùn ñi vaøo boä trao ñoåi nhieät khoâng khí (16) ñöôïc laøm maùt tröôùc bôûi khoâng khí khoâ laïnh ñi ra. Nöôùc vaø daàu baét ñaàu ngöng tuï. Sau ñoù tieáp tuïc ñi qua boä trao ñoåi nhieät bay hôi theo kieåu chaát laøm laïnh khoâng khí (15) ôû ñaây laáy nhieät töø khí neùn. Nöôùc vaø daàu trong khí neùn ngöng tuï. Sau ñoù ñöôïc ñi qua thieát bò taùch (3) ôû ñaây taát caû phaàn ngöng ñöôïc taùch khoûi khoâng khí. Phaàn ngöng tuï ñöôïc gom veà boä gom (4) vaø ñöôïc xaû töï ñoäng ra ngoaøi. Töø thieát bò taùch (3) khí khoâ laïnh ñi qua boä trao ñoåi nhieät (16) ôû ñaây noù ñöôïc laøm aám leân bôûi khí ñi vaøo tôùi xaáp xæ nhieät ñoä 100C. Tuaàn hoaøn cuûa chaát laøm laïnh: Quùa trình laøm khoâ khí neùn cuûa maùy neùn GA-75 duøng maùy laïnh baèng caùch haï nhieät ñoä khí neùn, laøm ngöng tuï hôi nöôùc trong khí neùn. Quùa trình hoaït ñoäng cuûa maùy laïnh trong sô ñoà hình 20: Maùy neùn M1 huùt hôi baûo hoøa khoâ cuûa moâi chaát. Neùn leân aùp suaát vaø nhieät ñoä cao qua bình taùch loûng (7) vaøo giaøn ngöng tuï (9) ôû ñaây moâi chaát ñöôïc laøm maùt bôûi khoâng khí vaø quaït gioù M2 ngöng tuï vaø hoùa loûng chaûy veà bình chöùa (10). Moâi chaát loûng töø bình chöùa ñi qua bình trao ñoåi nhieät (18), qua phin loïc (12), qua kính xem dòch (8) vaø van tieát löu (13). Qua van tieát löu (13) moâi chaát laïnh nhaän nhieät cuûa khí neùn bay hôi laøm laïnh giaøn laïnh. Trong quùa trình laøm laïnh nhieät ñoä bay hôi cuûa moâi chaát dao ñoäng töø -5 0C ñeán +1 0C. Nhieät ñoä naøy ñöôïc ñieàu chænh oån ñònh do van tieát löu töï ñoäng (13). Sau ñoù moâi chaát laïnh ñöôïc huùt veà maùy neùn M1 qua bình taùch loûng (7). Quùa trình naøy ñöôïc laäp laïi theo chu trình tuaàn hoaøn kín. Hình 21: Sô ñoà saáy khí maùy neùn GA-75FF. QUY TRÌNH LAÉP ÑAËT TRAÏM NEÙN KHÍ GA-75FF: Ñeå ñöa traïm neùn vaøo hoaït ñoäng chuùng ta phaûi tieán haønh laép ñaët traïm neùn. Quaù trình laép ñaët coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán chaát löôïng hoaït ñoäng cuûa traïm neùn. Laép ñaët toát maùy neùn hoaït ñoäng toát, giaûm ñöôïc ñoä rung, caùc thieát bò trong traïm neùn hoaït ñoäng toát, cung caáp nguoàn khí neùn coù chaát löôïng cao cho heä thoáng ño löôøng töï ñoäng hoaù, tuoåi thoï cuûa traïm neùn taêng. Quy trình laép ñaët ñöôïc tính töø khi xuaát xöôûng vaø vaän chuyeån ñeán nôi caàn laép ñaët vaø tieán haønh vaän haønh thöû. Ñeå ñaûm baûo toát trong quaù trình laép ñaët, ta phaûi quan taâm ñeán troïng löôïng cuõng nhö caáu taïo, tính naêng cuûa thieát bò ñeå ta coù keá hoaïch vaän chuyeån thieát bò ñöôïc baûo veä toát. Choïn palaêng coù taûi troïng töông ñoái lôùn phuø hôïp vôùi troïng löôïng cuûa caùc thieát bò. Phaûi choïn nhöõng vò trí thích hôïp ñeå moùc palaêng. Trong thieát keá nhöõng chi tieát cuûa traïm neùn nhaø thieát keá ñaõ tính toaùn, cheá taïo saün nhöõng choã moùc palaêng. Trong suoát quaù trình laép ñaët, chuùng ta chæ söû duïng nhöõng ñieåm moùc ñaõ taïo saün ñeå traùnh hö hoûng coù theå xaûy ra ñoái vôùi thieát bò trong quaù trình vaän chuyeån vaø laép ñaët. Khi chuaån bò nhöõng thieát bò cuûa traïm neùn ñeå tieán haønh laép ñaët, chuùng ta caàn phaûi kieåm tra maõ hieäu trong passport keøm theo, kieåm tra maõ hieäu cuûa ñoäng cô ñieän nhöõng thoâng soá veà ñieän theá, pha, taàn soá vaø trong quaù trình laép raùp khoâng ñöôïc cho baát kyø nguoàn ñieän naøo vaøo ñoäng cô. Quaù trình kieåm tra naøy giuùp ta bieát heát ñöôïc nhöõng thoâng soá caàn thieát cuûa traïm neùn vaø seõ phaùt hieän ñöôïc nhöõng hö hoûng do loãi cheá taïo hay loãi trong quaù trình vaän chuyeån. Khi choïn vò trí laép ñaët cuûa traïm neùn caàn chuù yù ñeán nhöõng yeâu caàu caàn thieát sau: Nhieät ñoä lyù töôûng cho moâi tröôøng laép ñaët laø 21°C. Neáu traïm neùn laép ñaët taïi vuøng coù khí haäu laïnh thì phaûi caàn boä phaän gia nhieät cho khoâng khí naïp. Ñoái vôùi khí haäu nhieät ñôùi thì khoâng caàn thieát vì nhieät ñoä moâi tröôøng dao ñoäng trong khoaûng 21°C ÷ 30°C. Vôùi moâi tröôøng taïi caùc giaøn khoan cuûa Vieät – Xoâ thì khoâng caàn thieát bò gia nhieät cho khoâng khí naïp. Vò trí cuûa traïm neùn phaûi ñöôïc boá trí ôû nôi thoaùng maùt, saïch seõ, vò trí sao cho khoaûng khoâng gian ñuû ñeå cung caáp khí ñeán phin loïc ñaàu vaøo cuûa maùy neùn. Neáu vò trí laép ñaët phaûi ôû trong vò trí khoâng khí khoâng ñöôïc saïch, coù chöùa chaát aên moøn, chaát khoùi buïi thì chuùng ta coù theå dôøi phin loïc ñaàu vaøo ñeán moät vò trí khaùc coù khoâng khí saïch hôn hoaëc ta coù theå duøng theâm phin loïc phuï trôï. Traïm maùy neùn GA75FF bao goàm 3 cuïm: Cuïm maùy neùn vaø cuïm saáy khí. Cuïm thieát bò bình chöùa. Cuïm thieát bò phaân phoái. Cuïm maùy neùn vaø cuïm thieát bò saáy ñöôïc laép ñaët treân khung giaù chaéc chaén vaø ñöôïc bao boïc bôûi nhöõng taám caùch aâm. Cho neân vieäc vaän chuyeån maùy phaûi chuaån bò palaêng coù taûi troïng lôùn hôn troïng löôïng cuûa maùy. Vaø nhöõng sôïi caùp coù taûi troïng lôùn hôn troïng löôïng cuûa maùy. Phaûi tìm nhöõng choã moùc palaêng thích hôïp. Khi moùc caùp vaøo palaêng phaûi coù voøng caùp moùc vaøo palaêng ñeå traùnh tröôït. Cuõng caàn nhöõng taám goã vaø thanh goã ñeå cheøn maùy hoaëc cheøn vaøo choã daây caùp tieáp xuùc vôùi maùy. Cuõng coù khi phaûi gia coá khung ñeå ñöa maùy vaøo vò trí. Vì ôû giaøn I vò trí laép ñaët GA-75FF laø vò trí bloác 7B neân khoâng coù caåu neân vieäc vaän chuyeån maùy vaøo vò trí laø heát söùc thaän troïng ñeå traùnh moùp meùo khung cuõng nhö caùc taám caùch aâm vaø caùc thieát bò. Maùy neùn khí truïc vít laø loaïi maùy caân baèng ñoäng, neân maùy khoâng ñoøi hoûi moät neàn moùng rieâng. Ta chæ caàn duøng thöôùc nöôùc (lyvo) ñeå caân baèng traïm neùn vaø haøn coá ñònh ñeá traïm neùn vôùi saøn bloác. Tröôùc khi vaän chuyeån maùy caàn thaùo taùch caùc cuïm ñieàu khieån ra. Vì vaäy khi hoaøn thaønh coâng vieäc laép ñaët phaûi laép noù treân khung maùy neùn. Vieäc phaân boá vò trí maùy ñeå khi baûo döôõng coù theå deã daøng, khi laép ñaët caùc moái noái phaûi chaéc chaén. Khi laép caùc heä thoáng töï ñoäng ñaëc bieät chuù yù ñeán söï chuaån xaùc vaø chaéc chaén caùc moái noái, daây daãn. Thieát bò phaûi coù daây tieáp ñaát. Sau khi keát thuùc laép ñaët thieát bò noái vôùi maïch ñieän phaûi ñöôïc noái ñaát. IV. QUY TRÌNH VAÄN HAØNH MAÙY NEÙN TRUÏC VÍT GA-75FF: TRÖÔÙC KHI KHÔÛI ÑOÄNG: Maùy neùn ñöôïc laép ñaët vaø khôûi ñoäng laàn ñaàu tieân: Cuïm neùn vaø moâ tô ñöôïc coá ñònh treân khung saøn trong suoát thôøi gian vaän chuyeån. Chuùng ta phaûi thaùo caùc ñai oác vaø bu loâng maøu ñoû ñeå cho noù dao ñoäng treân caùc ñeäm cao su. Kieåm tra caùc moái noái ñieän vaø sieát chaët. Vieäc laép ñaët phaûi ñöôïc noái ñaát vaø baûo veä choáng ngaét maïch baèng caàu chì trong caùc pha. Moät coâng taéc rieâng bieät phaûi ñöôïc laép ñaët gaàn maùy neùn. Kieåm tra ñieän ôû caùc bieán aùp T1, T2 vaø caùc thoâng soá caøi ñaët ôû rôø le quaù taûi F21. Rôø le quaù taûi phaûi ñöôïc caøi ñaët ôû cheá ñoä töï ñoäng vaø Q15 cho quaït gioù. Gaén van khí ra (AV) ñoùng van. Noái heä thoáng khí vaøo van. Laép van xaû tay (Dma) ñoùng van. Noái van ñeán heä thoáng xaû nöôùc thaûi baèng oáng meàm. Noái van xaû töï ñoäng (Daa) ñeán heä thoáng xaû nöôùc thaûi. Neáu maùy laøm nguoäi baèng nöôùc thì phaûi kieåm tra ñöôøng nöôùc, van. Kieåm tra möùc daàu. Kim chæ möùc daàu phaûi naèm ôû vuøng maøu xanh laù caây hay maøu cam. Laép caùc taám caùch aâm keøm theo maùy. Vaø daùn nhöõng nhaõn caûnh baùo keøm theo maùy ñeå cho ngöôøi vaän haønh bieát. Baät coâng taéc cung caáp ñieän vaøo maùy. Neáu ñeøn vaøng cuûa rô le K 25 saùng, baät maùy neùn vaø taét ngay ñeå kieåm tra chieàu quay cuûa moâ tô theo muõi teân ñaõ ghi treân maùy. Kieåm tra caùc thoâng soá ñaõ laäp trình treân maùy. Khôûi ñoäng vaø vaän haønh maùy neùn trong vaøi phuùt. Kieåm tra maùy neùn hoaït ñoäng coù bình thöôøng khoâng. Maùy neùn ñaõ hoaït ñoäng nhöng do yeâu caàu saûn xuaát thì: Neáu maùy neùn khoâng vaän haønh trong 06 thaùng thì baét buoäc phaûi caûi thieän ñieàu kieän boâi trôn baèng caùch môû cuïm van taûi/ khoâng taûi (UA) vaø roùt vaøo cuïm neùn 0,75 lít daàu vaø laép trôû laïi. Ñaûm baûo taát caû caùc moái noái phaûi chaët. Kieåm tra möùc daàu. (G1) kim chæ möùc daàu phaûi naèm ôû vuøng maøu xanh laù caây hay maøu cam. Kieåm tra loïc gioù, neáu baån phaûi veä sinh. Neáu maøu ñoû xuaát hieän ôû boä chæ thò ngheït loïc thì phaûi thay môùi. KHÔÛI ÑOÄNG: Caàn löu yù ñoái vôùi maùy GA75FF. Baät coâng taéc ñieän 4 giôø tröôùc khi khôûi ñoäng maùy ñeå boä phaän saáy cuûa maùy neùn gas hoaït ñoäng. Baät coâng taéc nguoàn ñieän. Ñeøn LED maøu vaøng saùng, maãu tin “Compressore Off” xuaát hieän ôû maøn hình. Môû van khí ra (AV). Ñoùng van xaû nöôùc ngöng tuï (Dma). Baám nuùt (I). Maùy neùn baét ñaàu khôûi ñoäng vaø ñeøn (LED) maøu xanh saùng leân baùo hieäu maùy neùn ñang hoaït ñoäng ôû cheá ñoä töï ñoäng. 10 giaây sau khi maùy neùn khôûi ñoäng, moâ tô maùy neùn seõ chuyeån töø sao sang tam giaùc ñoàng thôøi maùy chaïy coù taûi. Treân maøn hình maåu tin thay ñoåi töø “Auto Unloaded” sang “Auto Loaded”. TRONG THÔØI GIAN MAÙY HOAÏT ÑOÄNG: Kieåm tra möùc daàu trong luùc maùy ñang naïp taûi. Vaïch kim cuûa ñoàng hoà baùo phaûi naèm ôû vuøng maøu xanh laù caây. Neáu möùc daàu thaáp, baám nuùt ngöøng maùy (O) ñôïi maùy ngöøng haún. Caét ñieän. Ñoùng van khí ñöôøng ra (AV). Giaûm aùp suaát heä thoáng, baèng caùch nôùi nuùt chaâm daàu (FC) moät voøng. Ñôïi vaøi phuùt vaø chaâm daàu vaøo nuùt chaâm daàu (FC) traøn mieäng nuùt chaâm daàu vaø xieát chaët laïi. Neáu boä chæ thò loïc gioù baùo maàu ñoû thì phaûi ngöøng maùy, cuùp ñieän vaø thay loïc gioù môùi (AF). Khöû boû tín hieäu chæ baùo baèng caùch aán vaøo nuùt cuûa noù. Neáu ñeøn (LED) maøu xanh saùng thì boä ñieàu khieån ñang ñieàu khieån maïch ñieän trong cheá ñoä töï ñoäng nhö naïp taûi, ngöng taûi, ngöøng moâ tô vaø hoaït ñoäng trôû laïi. KIEÅM TRA MAØN HÌNH BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN: Kieåm tra caùc giaù trò vaø caùc thoâng baùo moät caùch ñeàu ñaën. Bình thöôøng maøn hình chính chæ aùp löïc khí ra cuûa maùy neùn, tình traïng maùy neùn vaø caùc chöõ vieát taét cuûa caùc phím chöùc naêng naèm döôùi cuûa maøn hình. Luoân kieåm tra maøn hình vaø söõa chöõa caùc söï coá neáu ñeøn (LED) maàu ñoû saùng hoaëc chôùp. Maøn hình seõ chæ caùc thoâng baùo baûo trì neáu moät trong soá caùc boä phaän phaûi ñöôïc baûo trì hoaëc thay theá. Vaø caøi ñaët laïi thôøi gian. Caûnh baùo: tröôùc khi thöïc hieän baát kyø coâng vieäc baûo trì, söûa chöõa, thay theá ñeàu phaûi ngöøng maùy neùn. Caét caàu dao ñieän. Xaû aùp suaát heä thoáng. Chuù yù: Baát kyø khi naøo, moät maåu tin veà caûnh baùo, yeâu caàu baûo trì, caûm bieán bò hö hay moâ tô quaù taûi hieän ra, khoaûng khoâng gian troáng treân maøn hình giöõa döôùi nhöõng phím chöùc naêng ñöôïc ñieàn baèng daáu hoa thò. Khi nhieàu boä phaän caàn baûo trì ñeán cuøng moät luùc thì thoâng baùo seõ baùo laàn löôït 3 giaây cho töøng boä phaän. Thöôøng xuyeân baám nuùt “more” ñeå ñoïc nhöõng thoâng tin veà ñieàu kieän laøm vieäc thöïc teá cuûa maùy neùn khí. Traïng thaùi cuûa boä phaän ñieàu khieån maùy neùn (töï ñoäng, baèng tay, cuïc boä hay töø xa). Traïng thaùi cuûa maùy neùn veà coâng taùc, thôøi gian khôûi ñoäng hay ngöøng maùy neùn. AÙp löïc khoâng taûi cho pheùp lôùn nhaát. AÙp suaát khí ra. Cheânh leäch aùp suaát ôû boä phaän taùch nhôùt. Nhieät ñoä khí ra sau cuïm neùn. Nhieät ñoä cuûa ñieåm ñoïng söông. Tình traïng baûo veä quaù taûi cuûa moâ tô (bình thöôøng hay khoâng bình thöôøng). Toång soá giôø chaïy vaø giôø naïp taûi. NHÖÕNG CHEÁ ÑOÄ ÑIEÀU KHIEÅN: Boä ñieàu khieån coù hai coâng taéc (CMS1/CMS2) ñeå choïn nhöõng cheá ñoä ñieàu khieån sau: CMS1 CMS2 Cheá ñoä cuûa maùy neùn. 0 0 Maùy neùn khoâng hoaït ñoäng 1 0 Maùy neùn hoaït ñoäng ôû cheá ñoä baèng tay, maùy neùn seõ kích hoaït caùc leänh khi ta aán vaøo caùc phím ôû treân boä phaän ñieàu khieån (electronikon). Nhöõng leänh ngöøng maùy, khôûi ñoäng maùy thoâng qua chöùc naêng coâng taéc thôøi gian. Ñöôïc kích hoaït neáu ñaõ ñöôïc caøi ñaët. 0 1 Maùy neùn laøm vieäc ôû cheá ñoä ñieàu khieån töø xa. Maùy seõ kích hoaït caùc leänh töø caùc coâng taéc ngoaïi truù. Coâng taéc ngöøng maùy khaån caáp vaãn coøn hoaït ñoäng. Nhöõng leänh khôûi ñoäng/ ngöøng thoâng qua chöùc naêng coâng taéc thôøi gian vaãn coøn tieáp tuïc laøm vieäc. Ñoái vôùi tröôøng hôïp khôûi ñoäng maùy töø xa, noái moät coâng taéc baám khôûi ñoäng ôû xa (ñaây laø coâng taéc thöôøng môû) giöõa ñaàu noái 30 vaø 31 vaø noái moät coâng taéc baám ngöøng maùy ôû xa (ñaây laø coâng taéc thöôøng ñoùng) giöõa ñaàu noái 30 vaø 32 cuûa caàu noái. Noái taét caùc ñaàu noái 30 vaø 34 trong tröôøng hôïp naøy aùp suaát khí ra vaãn bò kieåm soaùt bôûi caûm bieán aùp suaát (PT20). Nhöõng giaù trò aùp suaát khoâng taûi vaø taûi cuûa maùy caøi ñaët trong boä ñieàu khieån (electronikon) neáu ñaàu noái 30 vaø 34 khoâng ñöôïc noái taét. Maùy neùn khí seõ ngöng cheá ñoä taûi/ khoâng taûi töï ñoäng vaø duy trì cheá ñoä chaïy khoâng taûi. Ñoái vôùi tröôøng hôïp taûi/ khoâng taûi töø xa (thoâng qua coâng taéc aùp suaát ngoaïi truù) noái taét ñaàu noái 30 vaø 35 vaø noái moät coâng taéc taûi/ khoâng taûi giöõa ñaàu noái 30 vaø 34 nhöõng phuï thuoäc aùp suaát ñoùng/ môû cuûa coâng taéc aùp suaát ngoaïi truù. 1 1 Maùy neùn ñöôïc ñieàu khieån thoâng qua boä giao tieáp ÑIEÀU KHIEÅN BAÈNG TAY: Bình thöôøng maùy neùn hoaït ñoäng trong cheá ñoä töï ñoäng, chaúng haïn nhö cheá ñoä taûi/ khoâng taûi, ngöøng maùy, khôûi ñoäng laïi cuûa maùy neùn ñeàu hoaøn toaøn töï ñoäng khi aáy ñeøn (LED) maøu xanh saùng. Khi coù yeâu caàu thì maùy neùn coù theå chaïy khoâng taûi baèng tay. Trong tröôøng hôïp naøy maùy neùn khoâng chaïy ôû cheá ñoä töï ñoäng chaúng haïn nhö maùy neùn seõ chaïy ôû cheá ñoä khoâng taûi. Tröø khi noù ñöôïc chuyeån sang cheá ñoä taûi baèng tay trôû laïi. Cheá ñoä chaïy khoâng taûi baèng tay: Baám nuùt “Unload” ñeøn (LED) maøu xanh, maåu tin “Manual Unloaded” xuaát hieän treân maøn hình. Cheá ñoä chaïy coù taûi baèng tay: Baám phím “Load” ñeøn (LED) maøu xanh vaãn saùng, leänh “Load” khoâng taùc duïng ñeán maùy neùn trong khi maùy neùn ñang ôû cheá ñoä taûi. Nhöng noù seõ kích hoaït cho maùy neùn töï ñoäng vaän haønh trôû laïi. Ví duï nhö maùy neùn seõ mang taûi khi aùp suaát khí ra thaáp hôn giaù trò ñaõ ñöôïc caøi ñaët. Cheá ñoä khôûi ñoäng baèng tay: ÔÛ cheá ñoä vaän haønh töï ñoäng, boä ñieàu khieån seõ giôùi haïn soá laàn khôûi ñoäng cuûa moâ tô. Neáu maùy neùn ngöøng baèng tay, noù khoâng ñöôïc khôûi ñoäng laïi baèng tay trong voøng 6 phuùt sau laàn ngöøng maùy sau cuøng. NGÖØNG MAÙY: Baám nuùt “O” ñeøn (LED) maøu xanh taét, treân maøn hình xuaát hieän maåu tin “Program Stop” maùy neùn seõ chaïy khoâng taûi 30 giaây vaø ngöøng haún laïi. Ñeå ngöøng maùy neùn trong tröôøng hôïp khaån caáp baám nuùt “S3” ñeøn (LED) maøu ñoû seõ chôùp nhaùy. Sau khi khaéc phuïc xong söï coá thì nhaû nuùt “S3” baèng caùch quay ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà “S3” vaø baám nuùt reset “F3”. Tröôùc khi khôûi ñoäng laïi maøn hình chính xuaát hieän maåu tin “All Conditions are OK” (taát caû moïi ñieàu kieän ñeàu toát). Baám phím “Menu” vaø “Main”. Ñoùng van khí ra (AV) vaø caét caàu dao ñieän. Môû van xaû nöôùc ngöng töï (Dma). NGÖØNG MAÙY NEÙN ÑEÁN THÔØI GIAN BAÛO DÖÔÕNG: Khi ñeán thôøi haïn baûo döôõng maùy neùn, ta phaûi thöïc hieän caùc böôùc sau: Ngöøng maùy neùn vaø ñoùng van khí ra (AV). Cuùp ñieän töø nguoàn chính. Giaûm aùp suaát trong maùy neùn baèng caùch môû töø töø nuùt chaâm daàu (FC) vaø van xaû (Dm). Khoâng noái van khí ra cuûa maùy vôùi heä thoáng khí. Xaû daàu boâi trôn, nöôùc, nöôùc ngöng tuï. Khoâng noái oáng xaû nöôùc ngöng tuï vaøo heä thoáng xaû nöôùc ngöng tuï. V. KEÁ HOAÏCH BAÛO DÖÔÕNG KYÕ THUAÄT: Tröôùc khi baûo döôõng. Baám nuùt ngöøng maùy “O” vaø ñôïi cho maùy ngöøng haún (khoaûng 30 giaây), caét ñieän. Ñoùng van khí ñaàu ra (AV) vaø xaû aùp suaát cuûa traïm neùn trôû veà khoâng. Van khí ra coù theå ñöôïc khoaù trong suoát thôøi gian baûo trì vaø söûa chöõa nhö sau: Khoaù van. Thaùo con oác giöõ tay naém. Khoaù tay naém vaø xoay noù cho ñeán khi raõnh cuûa noù loït vaøo meùp khoaù cuûa thaân van. Khoaù tay môû baèng caùch duøng oác vaø chìa khoaù ñaëc bieät. Baûo döôõng moâ tô chính (M1): Lieân heä vôùi kó sö tröôûng ñieän ñeå hoï coù keá hoaïch baûo döôõng ñoäng cô (theo saùch höôùng daãn cuûa haõng). Thay daàu vaø loïc daàu: Khoaûng thôøi gian thay daàu vaø loïc daàu tuyø thuoäc vaøo nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng vaø cheá ñoä laøm vieäc, söï oâ nhieãm cuûa moâi tröôøng. Khoâng bao giôø ñöôïc pha troän caùc loaïi daàu khaùc nhau cuûa caùc haõng khaùc nhau. Daàu Atlas copco: ROTOR – INJECTFLUID. Daàu khoaùng: MOBIL DTE26; BP Energol RC–R68 (Ñang söû duïng). - Daàu toång hôïp: MOBIL SHC 1026. Caùc ñaëc ñieåm cuûa daàu: Choáng oâxy hoaù cao. Choáng taïo boït. Choáng maøi moøn. Ñoä nhôùt töông thích ISO VG68, chæ soá ñoä nhôùt toái thieåu laø 95. Noäi dung baûo döôõng: Haøng ngaøy: Tröôùc khi khôûi ñoäng: Kieåm tra möùc daàu. Veä sinh loïc gioù. Trong thôøi gian hoaït ñoäng: Kieåm tra caùc thoâng soá treân maøn hình. Kieåm tra van xaû töï ñoäng xaû nöôùc suoát trong thôøi gian naïp taûi. Kieåm tra möùc daàu (G1). Kieåm tra boä baùo baûo trì cuûa loïc khí (IV). Sau khi ngöøng maùy: Xaû nöôùc ngöng tuï (Dm) baèng tay. Haøng thaùng: Veä sinh maùy neùn. Haøng quyù 3 thaùng: Kieåm tra van an toaøn (SV). Kieåm tra maøn hình . Kieåm tra söï roø ræ neáu coù. Kieåm tra caùc boä giaûi nhieät vaø laøm saïch (Ca, Co). Thaùo kieåm tra vaø veä sinh loïc gioù (AF). Thaùo vaø laøm saïch van phao trong boä taùch nöôùc (MTa). Haøng naêm: Mang van an toaøn (SV) ñeán trung taâm kieåm tra. Kieåm tra heä thoáng ñieän. Kieåm tra caùc chöùc naêng baûo veä maùy do quaù nhieät. Thay loïc gioù (AF) sau 4000 giôø chaïy. Thay loïc daàu (OF) sau 4000 giôø chaïy. Thay loïc taùch daàu (OS) sau 8000 giôø chaïy. Kieåm tra vaø laøm saïch van tieát löu (Rf). Thay daàu. Kieåm tra ñöôøng oáng meàm. Chuù yù: Phaûi thöïc hieän thöôøng xuyeân hôn vôùi moâi tröôøng ñaày buïi. Thay theá nhöõng phuï tuøng hay bò hö hoûng. Phaûi söû duïng ñuùng loïc daàu chính haõng (15 bar). Baát kyø söï roø ræ naøo phaûi xöû lyù ngay ñeå traùnh maát daàu. Thay daàu cho maùy neùn: Vaän haønh cho maùy tôùi khi noùng. Baám nuùt “O” ngöøng maùy neùn, ñôïi vaøi phuùt, caét ñieän, ñoùng van khí ra (AV) vaø giaûm aùp suaát cuûa maùy neùn baèng caùch môû töø töø nuùt chaâm daàu (FC) ñeå aùp löïc trong heä thoáng thoaùt ra. Thaùo oác xaû daàu (VP) ôû treân boä laøm nguoäi nhôùt, ñôïi khoaûng 5 phuùt xaû nuùt (DP2) ôû van chaën daàu vaø chöùa daàu trong thuøng ñöïng. Thaùo loïc daàu. Laøm saïch nhöõng maët tieáp xuùc cuûa loïc daàu ôû phaàn ñöôøng daàu vaøo. Boâi daàu vaøo voøng ñeäm cuûa loïc daàu môùi, ñoå ½ lít daàu vaøo loïc daàu môùi, xoay maáy voøng roài laép vaøo vò trí cuõ ñeán khi voøng ñeäm tieáp xuùc vôùi maët tieáp xuùc. Xieát chaët baèng tay khoaûng ½ voøng. Xaû daàu bình chöùa baèng caùch xaû nuùt xaû daàu (DP1) vaø (DP3). Sau khi ñaõ xaû heát daàu, laøm saïch bình chöùa baèng caùch duøng khí khoâ saïch thoåi vaøo bình chöùa qua loã chaâm daàu (FC). Xieát nuùt xaû daàu (DP1) vaø (DP3) laïi. Chaâm daàu vaøo bình chöùa cho ñeán khi baèng mieäng nuùt chaâm daàu (FC). Vaën chaët nuùt chaâm daàu (FC) vaø (VP) laïi. Chaïy maùy neùn khoaûng vaøi phuùt. Baám nuùt “O” ngöøng maùy neùn vaø ñôïi vaøi phuùt ñeå daàu oån ñònh. Giaûm aùp suaát cuûa heä thoáng baèng caùch nôùi nuùt chaâm daàu (FC) töø töø vaø ñoå theâm daàu cho ñeán khi baèng mieäng nuùt chaâm daàu (FC) vaø xieát chaët nuùt chaâm daàu (FC) laïi. Caøi ñaët laïi thôøi gian thay daàu vaø loïc daàu. Maùy khoâng söû duïng sau khi laép ñaët: Chaïy maùy neùn 2 laàn/tuaàn cho ñeán khi maùy noùng leân. Chaïy taûi/ khoâng taûi vaøi laàn. Neáu maùy neùn khoâng söû duïng trong thôøi gian daøi, nhöõng bieän phaùp baûo veä phaûi ñöôïc thöïc hieän tham khaûo ñaïi lyù cuûa haõng Atlas Copco. Nhöõng phuï tuøng baûo döôõng vaø thay theá: Nhöõng phuï tuøng baûo döôõng coù saün, giuùp ta giaûm toái ña thôøi gian ngöøng maùy vaø taän duïng ñöôïc coâng suaát cuûa maùy. Nhöõng phuï tuøng chính haõng cuûa haõng Atlas Copco laøm cho chi phí baûo döôõng thaáp. Boä phuï tuøng loïc daàu vaø khí. Ñoái vôùi maùy GA75 – GA75W Maõ soá ñaët haøng: 2901 034100. Boä phuï tuøng baûo trì boä taùch nhôùt: Maõ soá ñaët haøng: 2901 043200. Daàu boâi trôn Atlas Copco: Soá löôïng: Maõ soá ñaët haøng: Thuøng 15 lít 2901 0086 01 Thuøng 25 lít 2901 0001 01 Thuøng 209 lít 2901 0045 01 QUAÙ TRÌNH BAÛO DÖÔÕNG VAØ ÑIEÀU CHÆNH: Loïc khí (AF): Ngöøng maùy neùn, cuùp ñieän. Thaùo nhöõng thanh caøi naép. Laáy loïc gioù vaø haåy buïi laøm saïch haåy buïi. Loaïi boû loïc gioù cuõ. Laép loïc gioù môùi vaø haåy buïi vaøo. Caøi ñaët laïi boä hieån thò baûo döôõng loïc khí Boä giaûi nhieät (Ca): Phaûi luoân luoân duy trì boä laøm nguoäi phaûi saïch ñeå taêng hieäu suaát laøm nguoäi. Laøm saïch boä laøm nguoäi baèng baøn chaûi cöôùc. Sau ñoù duøng khí aùp suaát thaáp thoåi theo chieàu ngöôïc laïi cuûa khí ñi. Khi laøm veä sinh phaûi che ñaäy nhöõng boä phaän naèm döôùi noù. Van an toaøn (SV): Phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra van an toaøn ñeå traùnh söï coá: Vaän haønh van an toaøn phuï thuoäc vaøo töøng loaïi van Thaùo laép van 1 hoaëc 2 voøng sau ñoù sieát laïi Hay keùo caàn naâng van leân Thöû van an toaøn ôû moät heä thoáng kheùp kín rieâng bieät. Chuù yù: Khoâng ñöôïc vaän haønh maùy khi khoâng coù van an toaøn. VII. CAÙC SÖÏ COÁ THÖÔØNG GAËP VAØ CAÙCH KHAÉC PHUÏC VAØ SÖÛA CHÖÕA: Traïm maùy neùn khí GA-75FF sau khi ñöôïc laép ñaët vaø ñöa vaøo söû duïng ñeå cung caáp nguoàn khí laøm nguoàn nuoâi cho heä thoáng ño löôøng töï ñoäng hoaù cuûa giaøn. Sau moät thôøi gian hoaït ñoäng coù theå xuaát hieän nhöõng söï coá nhaát ñònh. Chuùng ta caàn xaùc ñònh chính xaùc caùc nguyeân nhaân gaây hö hoûng, töø ñoù ñöa ra phöông phaùp khaéc phuïc hôïp lyù, phöông phaùp söûa chöõa phuø hôïp. Vôùi ñieàu kieän thieát bò maùy neùn laøm vieäc ôû moâi tröôøng bieån, nhieät ñoä vaø thôøi tieát thay ñoåi theo ngaøy vaø theo muøa. Neân ñaõ xaåy ra caùc söï coá thöôøng gaëp sau ñaây: 1. Nhieät ñoä moâi tröôøng giaûm ñoät ngoät, ñoä aåm cao, heä thoáng loïc taùch nhôùt loïc khoâng ñöôïc löôïng hôi nöôùc coù trong khoâng khí, daãn ñeán nöôùc bò giöõ laïi vaø phaù huûy caùc thieát bò. Caàn taïo cho khu vöïc luoân ñöôïc saïch seõ, coù vaùch che khoâng cho höôùng gioù thoåi vaøo muøa gioù chöôùng, ñaët cheá ñoä cheânh leäch aùp suaát baét ñaàu naïp taûi vaø khi chaïy khoâng taûi moät khoaõng nhaát ñònh ñeå nhieät ñoä ñaàu ra cuûa khí neùn luoân duy trì ôû nhieät ñoä cho pheùp trong khoaõng 70 ÷ 78 oC. 2. Sensor ño nhieät ñoä ñaàu ra hay bò loãi baùo nhieät ñoä ñaàu ra thay ñoåi vôùi moät giaù trò khoâng oån ñònh. Caàn baûo döôõng hoaëc thay môùi ñaàu ño naøy. 3. Ñoaïn oáng noái meàm noái khí ñöôøng ra cuûa maùy vôùi heä thoáng cuûa maùy deã bò laõo hoùa, vôõ. Caàn theo doõi ñeå thay môùi vaø coù bieän phaùp khaéc phuïc. 4. Haøng ngaøy caàn phaûi kieåm tra möùc hao huït cuûa daàu, kieåm tra söï roø ræ vaø veä sinh thieát bò. 5. Luùc baét ñaàu kieåm tra chaïy thöû laàn ñaàu, caàn kieåm tra ñuùng chieàu quay cuûa ñoäng cô theo chieàu muõi teân traùnh laøm hö hoûng thieát bò. 6. Caàn theo doõi vaø xaû condensat taïi van xaû baèng tay traùnh tröôøng hôïp heä thoáng xaû töï ñoäng bò ngheït. Sensor laáy tín hieäu aùp suaát töø bình chöùa deã bò hoûng khi va chaïm, caàn theo doõi vaø coù baûng khuyeán caùo. Maùy laøm vieäc hoaøn toaøn töï ñoäng, caàn coù baûng khuyeán caùo ñeå phaân coâng traùch nhieäm nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm vaän haønh vaø baûo döôõng maùy. Baám nuùt maùy baét ñaàu chaïy nhöng khoâng coù taûi (khoâng coù aùp suaát) sau thôøi gian ñaõ ñöôïc caøi ñaët. Van ñieän töø (Y1) bò hoûng: Caàn kieåm tra vaø baûo döôõng kòp thôøi, neáu khoâng laøm vieäc thì caàn thay môùi. Van naïp khí vaøo (IV) bò keït ôû vò trí ñoùng: Do khí haäu ôû bieån aåm, thay ñoåi ñoät ngoät. Neân thöôøng xuyeân kieåm tra vaø veä sinh nhieàu hôn so vôùi thôøi gian caøi ñaët cuûa maùy. Van aùp löïc toái thieåu bò roø ræ (Vp) (khi heä thoáng hoaëc giaûm aùp suaát so vôùi aùp suaát toái thieåu ñaõ ñöôïc caøi ñaët): Kieåm tra van, baûo döôõng vaø kieãm tra beà maët laøm vieäc cuûa ñeá van, söï laøm vieäc cuõa loø xo. Maùy neùn hoaït ñoäng nhöng aùp löïc döôùi möùc bình thöôøng laø do löôïng khí tieâu thuï quaù nhieàu, coù theå laø do ñöôøng oáng bò vôõ, loïc gioù ñaàu vaøo bò ngheït, van naïp khí vaøo (IV) khoâng môû hoaøn toaøn, loïc taùch daàu bò ngeït hoaëc van an toaøn bò roø ræ khí. Caàn kieåm tra laïi toaøn boä sau ñoù cho maùy hoaït ñoäng trôû laïi bình thöôøng vaø caàn theo doõi theâm. Sau khi maùy ngöøng thì khí thoåi ngöôïc laïi boä loïc gioù ñaàu vaøo, laø do van ngöôïc CV bò hôû hoaëc van chaën daàu VS bò ñoùng khoâng kín. Caàn phaûi kieåm tra baûo döôõng sau khi coù hieän töôïng xaåy ra. Nhieät ñoä khí ñaàu ra quaù cao laø do thieát bò laøm maùt khí bò hoûng, do möùc daàu quaù thaáp, boä laøm nguoäi daàu bò hoûng hay van nhieät BV bò hoûng. khí ñaàu vaøo coù nhieät ñoä quaù cao, caàn theo doõi thay ñoåi thôøi tieát ñeå ñieàu chænh buoàng laøm vieäc cuûa maùy, traùnh löôïng khí ñoái löu caàn thöôøng xuyeân theo doõi möùc daàu trong bình. Phaûi kieåm tra, baûo döôõng vaø thay theá tröôùc khi cho maùy vaøo laøm vieäc, ñeå traùnh caùc hoûng hoùc khaùc coù theå xaåy ra. CHÖÔNG V: CAÙC BIEÄN PHAÙP KYÕ THUAÄT NHAÈM NAÂNG CAO HIEÄU QUÛA SÖÛ DUÏNG CHUÙNG. Vôùi trình ñoä cuûa moät ngöôøi coâng nhaân ñöôïc laép ñaët vaø vaän haønh heä thoáng maùy neùn khí trong thôøi gian chöa ñöôïc daøi, cuõng nhö tìm hieåu caùc taøi lieäu cuûa haõng Atlas Copco. Toâi xeùt thaáy laø nhöõng ngöôøi coâng nhaân vaän haønh traïm neùn khí GA-75FF thì neân thöïc hieän ñaày ñuû vaø nghieâm chænh caùc taøi lieäu höôùng daãn vaän haønh cuûa haõng AtlasCopco. Maùy neùn truïc vít noùi chung vaø traïm neùn khí GA-75FF noùi rieâng nhôùt boâi trôn laø voâ cuøng quan troïng. Ngoaøi vieäc söû duïng ñuùng chuûng loaïi nhôùt, möïc nhôùt luoân ñuùng möùc quy ñònh, khoâng pha troän caùc chuûng loaïi nhôùt cuûa caùc haõng vôùi nhau, thay nhôùt ñuùng ñònh kyø theo thoâng soá caøi ñaët saün. Coù nhieàu nguyeân nhaân aûnh höôûng tôùi möïc nhôùt cuûa heä thoáng: Neáu ôû traïng thaùi bình thöôøng kim dao ñoäng taïi vaïch maøu da cam vaø xanh, ñoù laø möùc nhôùt ñuùng vôùi yeâu caàu. Khi ôû möùc maøu da cam thì caàn tieán haønh kieåm tra chaát löôïng nhôùt ôû trong bình taùch nhôùt. Khi phaùt hieän coù nöôùc, caàn phaûi kieåm tra laïi quaù trình vaän haønh thieát bò. Nguyeân nhaân caùc phaùn ñoaùn coù theå xaåy ra: + Löôïng khoâng khí tieâu thuï quaù beù so vôùi thieát keá maùy. + Thôøi gian mang taûi ngaén, thôøi gian chaïy khoâng taûi vaø döøng daøi. Quan saùt baèng tröïc giaùc ta thaáy caùc oáng xaû condensat taïi caùc phin loïc tinh, thoâ coù nhieàu boït traéng ñoïng naèm taïi caùc vò trí oáng trong moãi ñaùy phin xuoáng heä thoáng xaû. Nhieät ñoä khí ñaàu ra cuûa maùy thaáp khi maùy neùn ñaït ñeán aùp suaát cöïc ñaïi. Caàn kieåm tra laïi cheá ñoä cung caáp khí neùn, neáu thaáy thôøi gian mang taûi quaù ngaén, nhieät ñoä baùo cuûa khí ñaàu ra khi neùn ñeán aùp suaát cöïc ñaïi maø nhoû hôn 69 0C thì phaûi xaû bôùt khí trong bình ra ñeå cho thôøi gian chaïy khoâng taûi ngaén laïi. Cho ñeán khi quaù trình maùy neùn ñaït ñeán aùp suaát cöïc ñaïi maø nhieät ñoä khí ñaàu ra naèm trong khoaûng 72 – 73 0C coù nghóa laø ñöôïc. Thöïc chaát cuûa coâng vieäc naøy phuï thuoäc phaàn lôùn vaøo ngöôøi vaän haønh. Ñoái vôùi caùc giaøn khai thaùc daàu vieäc söû duïng khí nguoàn nuoâi theo moät chu kyø khoâng oån ñònh, caàn thoáng nhaát cheá ñoä laøm vieäc cuûa maùy theo thôøi gian bieåu oån ñònh ñeå tieän theo doõi (khi naøo eùp nöôùc, khi naøo söû duïng caùc thieát bò choáng aên moøn). Maùy neùn GA-75FF ñöôïc thieát keá söû duïng trong ñieàu kieän moâi tröôøng bieån, löu löôïng maùy lôùn. Neáu söû duïng heát coâng suaát cuûa maùy thì noù mang laïi hieäu quaû raát cao. Nhöng ñoái vôùi MSP-1 khoâng phuïc vuï cho khoan, chæ phuïc vuï cho khí nguoàn nuoâi cuûa thieát bò töï ñoäng hoaù, eùp nöôùc sinh hoaït, duïng cuï choáng aên moøn ñoøi hoûi phaûi coù moät söï quan taâm ñaëc bieät veà cheá ñoä vaän haønh maùy thì maùy môùi khoâng xaåy ra tình traïng möùc daàu trong bình taùch taêng (coù nöôùc trong bình taùch). Neáu khoâng theo doõi thöôøng xuyeân möùc daàu caøng taêng cao daån ñeán nguyeân nhaân daàu trong bình taùch bò ñaåy theo khoâng khí ra ngoaøi qua moät loaït phin loïc vaø khi ñaáy trong bình chæ coøn toaøn nöôùc vaø chính noù daãn ñeán laøm keït oå bi vì khoâng coù daàu boâi trôn daãn ñeán keït maùy. Thieát bò baùo möùc nhôùt cuûa maùy neùn GA-75FF neáu môùi quan saùt vaø söû duïng thì cho raèng hieäu quaû nhöng thöïc teá thì maùy phaûi yeâu caàu coù thôï vaän haønh chuyeân nghieäp theo doõi vaø kieåm tra thöôøng xuyeân trong ngaøy phuï thuoäc vaøo cheá ñoä tieâu thuï khoâng khí cuûa heä thoáng. Möùc nhôùt naøy chæ baùo möùc nhôùt cao hôn bình thöôøng chöù khoâng xaùc ñònh ñöôïc löôïng nhôùt thöïc teá trong bình taùch laø bao nhieâu. Khi trong bình taùch coù nöôùc khoâng coù caùc thieát bò kieåm tra vaø baùo coù nöôùc laãn trong daàu (taát nhieân laø phaûi moät löôïng ñuû lôùn). Do ñoù quaù trình kieåm tra vaø vaän haønh thieát bò trong ngaøy phaûi ñöôïc theo doõi thaät toát. Ví duï nhö : Töø khoaõng thôøi gian naøy ñeán khoaõng thôøi gian naøy söû duïng khí ñeå eùp nöôùc, thieát bò choáng aên moøn. Neáu döøng caùc coâng vieäc ñoù tröôùc thôøi gian quy ñònh thì phaûi baùo tôùi ngöôøi coù traùch nhieäm vaän haønh. Coù nghóa laø tìm ñöôïc moät bieåu ñoà chung cho cheá ñoä vaän haønh vaø söû duïng khí taïi giaøn. Khi ñaáy coâng vieäc theo doõi vaän haønh seõ hieäu quaû, daãn ñeán ít tieâu hao nhieân lieäu nhaát, maùy ôû cheá ñoä taûi – khoâng taûi ít daãn ñeán soá laàn Load vaø Unload ít nhaát daãn ñeán naâng cao tuoåi thoï cuûa caùc thieát bò ñieän chuyeån ñoåi cheá ñoä laøm vieäc. Thoáng keâ bieåu ñoà söû duïng khí cuûa MSP-1: Töø 0 giôø ¸ 24 giôø: Khí nguoàn nuoâi, lieân tuïc, ít. Töø 7 giôø 30 ¸ 19 giôø 30ø: EÙp nöôùc sinh hoaït. Töø 7 giôø 30 ¸ 11 giôø 30 vaø Töø 14 giôø ¸ 17 giôø 30: Khí phuïc vuï cho coâng vieäc choáng aên moøn, söûa chöõa cô khí(khoâng thöôøng xuyeân). Nhö vaäy bieåu ñoà theo thôøi gian trong moät ngaøy nhö sau: Hình 22: Bieåu ñoà tieâu thuï khí taïi MSP-1 trong moät ngaøy. Theo thoáng keâ thôøi gian laøm vieäc thöïc teá cuûa maùy döïa vaøo thôøi gian Load vaø Unload cuûa maùy. Thöïc teá thôøi gian Load töø aùp suaát 7,6 atm ñeán 8,6 atm laø 20 giaây, coøn thôøi gian Unload töø 8,6 atm xuoáng 7,6 atm laø 180 giaây. Cho neân tyû leä giöõa thôøi gian Load vaø Unload laø 1/9, neáu nhö thôøi gian maùy chaïy khoâng taûi lôùn daãn ñeán nhieät ñoä cuûa nhôùt giaûm, seõ daãn ñeán nöôùc ñoïng laïi trong daàu khi taùch khí. Caàn thieát laäp moät tyû leä giöõa thôøi gian maùy mang taûi vaø khoâng taûi ñeå ñaûm baûo cho nhieät ñoä khí ñaàu ra oån ñònh vaø naèm trong khoaõng cho pheùp. Moät trong nhöõng thôøi ñieåm caàn löu yù khi vaän haønh maùy neùn khí trong moät ngaøy taïi giaøn MSP-1: Töø 0 giôø ñeán 7 giôø vaø töø 18 giôø ñeán 24 giôø: Löôïng khí tieâu thuï ít, caàn phaûi xaû bôùt löôïng khí trong bình ñeå ñaûm baûo nhieät ñoä ñaàu ra ôû aùp suaát cöïc ñaïi 8,6 atm vaøo khoaõng 73 0C. Töø 7 giôø ñeán 18 giôø: Luùc naøy ngoaøi löôïng khí söû duïng cho nguoàn nuoâi coøn söû duïng cho vieäc eùp nöôùc sinh hoaït, söû duïng cho thieát bò choáng aên moøn vaø caùc coâng vieäc khaùc. Cho neân caàn phaûi ñoùng bôùt van xaû khí dö laïi, ñaûm baûo cho nhieät ñoä cuûa maùy vaø hieäu quaû cuûa maùy mang laïi. Vì ñieàu kieän treân giaøn khoâng coù thôï chuyeân vaän haønh maùy neùn khí neân phaûi tuaân thuû theo bieåu ñoà treân vaø thoáng keâ thôøi gian laøm vieäc thöïc teá cuûa maùy ñeå kieåm tra, thao taùc phuø hôïp, ñaûm baûo cho maùy laøm vieäc oån ñònh vaø hieäu quaû nhaát. Ngoaøi ra vôùi ñieàu kieän laøm vieäc ngoaøi bieån, ñieàu kieän khí haäu khoâng oån ñònh noù coøn phuï thuoäc theo muøa trong moät naêm: Muøa khoâ: Töø thaùng 03 ñeán thaùng 07, muøa naøy nhieät ñoä moâi tröôøng cao, ñoä aåm giaûm daãn ñeán xaû khí dö ít. Neáu nhieät ñoä ñaàu ra cuûa maùy cao, caàn phaûi taïo thoâng thoaùng cho buoàng maùy. Muøa möa vaø muøa gioù chöôùng: Töø thaùng 08 ñeán thaùng 02, nhieät ñoä moâi tröôøng thaáp vaø thay ñoåi lieân tuïc, ñoä aåm cao daãn ñeán caàn theo doõi ñeå xaû khí dö ñeå ñaûm baûo cho maùy laøm vieäc oån ñònh. Ngoaøi ra caàn phaûi ñoùng kín buoàng laøm vieäc cuûa maùy ñeå traùnh gioù vaø giaûm ñoä aåm. Muoán xaùc ñònh ñuùng löôïng nhôùt khi maùy mang taûi vaø khoâng mang taûi cuõng nhö xuaát hieän coù nöôùc trong bình loïc taùch nhôùt hay khoâng. Ta coù theå laép theâm möùc nhôùt coù maët kieåm tra möùc nhôùt thöïc teá trong bình loïc taùch nhôùt. Töø ñaây ta coù theå xaùc ñònh ñöôïc löôïng nhôùt trong bình khi maùy mang taûi coù moät giaù trò nhaát ñònh, giaù trò naøy luoân khoâng thay ñoåi khi maùy mang taûi. Vaø töông töï nhö vaäy ñoái vôùi khí maùy chaïy khoâng taûi ta cuõng xaùc ñònh ñöôïc möùc nhôùt nhaát ñònh. Ngoaøi ra coät möùc naøy coøn giuùp ta phaùt hieän ñöôïc trong bình loïc taùch nhôùt coù nöôùc hay khoâng, vaø töø ñaây ta coù theå coù bieän phaùp xöû lyù kòp thôøi ñeå khoâng xaåy ra tình traïng löôïng nöôùc ngöng tuï quaù lôùn, laøm hoûng vaø boù keït söï boâi trôn oå bi daãn ñeán tình traïng boù keït vaø laøm chaùy maùy. Ngoaøi ra ngöôøi vaän haønh caàn phaûi tuaân thuû theo caùc yeâu caàu sau: Ngöôøi thôï vaän haønh phaûi theo doõi thöôøng xuyeân hôn caùc thoâng soá kyõ thuaät coù naèm trong phaïn vi cho pheùp hay khoâng, ñeå coù bieän phaùp xöû lyù ngay. Luoân kieåm tra möùc nhôùt haøng ngaøy coù ñuû khoâng, neáu khoâng ñuû phaûi ñoå theâm. Luoân kieåm tra ñaùy bình loïc taùch nhôùt (AR) baèng nuùt xaû ñaùy, neáu trong maãu nhôùt coù taïp chaát hoaëc nöôùc, neáu coù thì phaûi thay ngay vaø veä sinh bình loïc taùch nhôùt, phin loïc nhôùt… Xung quanh vò trí laép ñaët maùy luoân ñöôïc veä sinh saïch seõ, khoâ raùo. Vaø vôùi moâi tröôøng khaéc nghieät nhö ôû Giaøn khoan, luoân phaûi theo doõi caùc thoâng soá kyõ thuaät thöôøng xuyeân hôn vôùi nhöõng ngaøy thay ñoåi nhieät ñoä, ngaøy möa naéng vaø cuõng neân thöôøng xuyeân môû nhöõng taám caùch aâm ra ñeå kieåm tra tröïc tieáp baèng maét thöôøng ñeå xem coù söï roø ræ khí vaø daàu hay khoâng hay caùc söï coá khaùc ñeå kòp thôøi xöû lyù ngay. Thöôøng xuyeân kieåm tra söï laøm vieäc cuûa van khí aùp suaát thaáp ñeå ñaûm baûo ñoùng môû khi coù taûi vaø khoâng mang taûi, vì van naøy hay bò boù keït trong quùa trình laøm vieäc. Baûo döôõng ñònh kyø caùc giaøn ngöng cuûa maùy laïnh, caùc keùt laøm maùt khí, nhôùt. Kieåm tra ñònh kyø caùc van an toaøn cuûa maùy vaø bình chöùa khí, ñeå ñaûm baûo cho heä thoáng laøm vieäc oån ñònh vaø an toaøn hôn. Tröôùc khi cho maùy vaøo laøm vieäc vaø sau khi baûo döôõng kyõ thuaät caàn phaûi xaùc ñònh ñuùng chieàu quay cuûa ñoäng cô, xaùc ñònh khoaõng caùch cuûa khôùp noái cuûa ñoäng cô vôùi maùy neùn traùnh xaåy ra löïc doïc truïc phaù hoûng oå bi. Trong taát caû caùc baûn veõ töï choïn cuûa ñeà taøi naøy, vôùi baûn veõ töï choïn “sô ñoà caáu taïo boä huùt khí ñaàu vaøo maùy neùn khí GA-75FF”. Caùc chi tieát cuûa boä huùt khí ñaàu vaøo ñöôïc theå hieän kích thöôùc cho töøng chi tieát. Ñaây laø coâng vieäc thöïc teá nhaèm ruùt ngaén thôøi gian söûa chöûa caùc chi tieát, ñaûm baûo cho thieát bò laøm vieäc lieân tuïc maø khoâng caàn phaûi thaùo ñeà ño kích thöôùc. Maø vaãn coù ñaày ñuû caùc chi tieát vôùi ñaày ñuû caùc kích thöôùc ñeå gia coâng kòp thôøi, ñoù cuõng laø moät trong nhöõng bieän phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng maùy. Döôùi ñaây laø lieät keâ caùc chi tieát cuûa cuïm chi tieát boä huùt khí ñaàu vaøo cuûa maùy GA-75FF: Hình 23: Sô ñoà caáu taïo boä huùt khí ñaàu vaøo maùy neùn khí GA-75FF CHÖÔNG VI: AN TOAØN LAO ÑOÄNG VAØ AN TOAØN THIEÁT BÒ Trong quaù trình söû duïng maùy neùn khí, coâng taùc an toaøn lao ñoäng vaø an toaøn thieát bò laø voâ cuøng quan troïng. Ñeå ñaûm baûo coâng taùc naøy caùc coâng nhaân caàn phaûi nghieâm chænh chaáp haønh kyû luaät lao ñoäng vaø saûn xuaát. Thöïc hieän toát caùc quy ñònh, quy trình an toaøn lao ñoäng. Ngöôøi thôï vaän haønh treân caùc giaøn khoan luoân phaûi chuù yù ñeán moïi tình huoáng vaø bieát caùc tình huoáng xöû lyù. Vì laøm vieäc treân giaøn khoan goàm caùc thieát bò deã chaùy noå neân coâng taùc phoøng choáng chaùy noå raát quan troïng. Tröôùc khi khôûi ñoäng vaø sau khi döøng maùy phaûi kieåm tra laïi taát caû. Vaäy ñeå an toaøn ñoái vôùi ngöôøi vaø thieát bò goàm caùc yeâu caàu sau: Chæ cho pheùp ngöôøi vaän haønh maùy neùn khí töø 18 tuoåi trôû leân. Coù ñuû naêng löïc söùc khoeû. Ñöôïc ñaøo taïo ñuùng chuyeân moân. Coù tinh thaàn traùch nhieäm cao. Vieäc vaän haønh cuõng nhö söûa chöõa maùy neùn khí phaûi tuaân theo chæ daãn cuûa taøi lieäu kyõ thuaät keøm theo cuûa caùc nhaø saûn xuaát vaø cheá taïo. Ngöôøi vaän haønh traïm neùn khí phaûi naém roõ ñöôïc: Sô ñoà nguyeân lyù cuûa caùc thieát bò treân giaøn. Sô ñoà ñöôøng oáng daãn. Sô ñoà laép ñaët, vò trí laép ñaët cuûa caùc duïng cuï kieåm tra, ño löôøng. Keát caáu nguyeân lyù cuûa traïm töï ñoäng. Höôùng daãn veà an toaøn khi vaän haønh thieát bò. Coù bieän phaùp phoøng ngöøa söï coá vaø khaéc phuïc nhöõng hö hoûng phaùt sinh. Khoâng ñöôïc vaän haønh khi treân ñöôøng vaøo cuûa maùy neùn khí coù theå coù khí gaây chaùy, hoaëc caùc hoãn hôïp deã chaùy khaùc. Cuõng nhö traïm ñaët gaàn nguoàn nhieät cuûa caùc maùy khaùc. Trong traïm khoâng ñöôïc cho pheùp ñeå caùc thuøng xaêng, daàu, axeton vaø caùc chaát deã chaùy noå khaùc. Ñoái vôùi maùy neùn khí: Phaûi ñöôïc vaän haønh theo taøi lieäu ñaõ ñöôïc höôùng daãn kyõ thuaät. Thieát bò ñieän phaûi ñöôïc noái ñaát. Khi söûa chöõa phaûi caét ñieän vaø treo baûng: “Caám ñoùng ñieän”. Taát caû caùc chi tieát quay phaûi coù naép che chaén hoaëc löôùi baûo veä. Phaûi theo doõi khi maùy chaïy thöû. Khi maùy ñang hoaït ñoäng, khoâng ñöôïc söûa chöõa duø laø nhoû nhaát. Khoâng ñöôïc lau chuøi khi maùy ñang laøm vieäc. Phaûi giöõ maùy luoân luoân saïch seõ, khaéc phuïc moïi söï coá roø ræ daàu nhôùt boâi trôn. Khoâng ñöôïc duøng xaêng, axeton ñeå lau chuøi maùy moùc. Chæ cho pheùp duøng daàu diezen ñeå lau chuøi laøm saïch chi tieát. Caùc chi tieát maùy moùc thieát bò phaûi ñöôïc kieåm tra ñònh kyø haøng naêm, haøng quyù. Phaûi coù bieän phaùp phoøng chaùy, chöõa chaùy kòp thôøi. Maùy neùn khí ñöôïc vaän haønh bôûi nhöõng ngöôøi thôï coù tay ngheà laâu naêm, ñöôïc trang bò bôûi nhöõng quy ñònh veà baûo hoä lao ñoäng cuõng nhö nhöõng kieán thöùc veà an toaøn lao ñoäng. Khi chaïy thöû maùy phaûi vaän haønh baèng tay vaø theo doõi caùc thoâng soá treân maøn hình hieän thò. Döøng maùy ngay laäp töùc trong caùc tröôøng hôïp sau: Heä thoáng boâi trôn vaø laøm maùt bò hoûng. Heä thoáng tín hieäu vaø kieåm tra bò hoûng. Khoâng coù aùnh saùng. Xuaát hieän caùc hö hoûng coù theå xaûy ra tai naïn. Caùc van an toaøn, ñoàng hoà baùo aùp suaát, baùo nhieät ñoä neùn bò hoûng. Trong tröôøng hôïp maùy döøng quaù 30 ngaøy. Khi khôûi ñoäng laïi maùy neùn phaûi ñöôïc pheùp cuûa ngöôøi coù traùch nhieäm. Phaûi tuaân thuû nghieâm tuùc lòch trình baûo döôõng, kieåm tra ñònh kyø. Vieäc caân chænh van an toaøn phaûi thöïc hieän 6 thaùng/laàn. Caùc bình oxy, acetylen khoâng ñöôïc ñaët gaàn maùy. Ñoái vôùi bình chöùa khí neùn: Coâng vieäc an toaøn ñoái vôùi bình chöùa khí neùn ñoøi hoûi ngöôøi söû duïng phaûi töø 18 tuoåi trôû leân, ñöôïc huaán luyeän vaø saùt haïch kyõ veà chuyeân moân, quy phaïm, quy trình an toaøn phaûi tuyeät ñoái tuaân theo nhöõng quy ñònh sau: Khoâng ñöôïc pheùp söûa chöõa vaøo caùc boä phaän chòu aùp löïc cuûa noù trong khi bình ñang laøm vieäc. Caám cheøn haõm, treo theâm vaät naëng hoaëc duøng baát cöù bieän phaùp gì ñeå mang theâm taûi troïng cuûa van an toaøn trong khi bình söû duïng. Khoâng cho pheùp hoaëc phaûi ñình chæ vieäc söû duïng bình trong caùc tröôøng hôïp sau: Khi aùp suaát bình taêng quaù aùp suaát cho pheùp, maëc duø caùc yeâu caàu, caùc quy ñònh trong quy trình vaän haønh vaãn baûo ñaûm. Khi caùc cô caáu an toaøn khoâng baûo ñaûm. Khi xuaát hieän thaáy caùc boä phaän cô baûn cuûa bình coù veát raïn nöùt, moùp meùo, xì hôi, hoaëc chaåy nöôùc ôû caùc moái haøn, roø ræ ôû caùc moái noái baèng bu loâng, ñinh taùn, caùc mieáng ñeäm bò sô, trai… Khi xaûy ra chaùy ñe doaï tröïc tieáp bình ñang coù aùp suaát. Khi coù aùp keá bò hö hoûng vaø khoâng coù khaû naêng laøm vieäc. Phaûi tuaân thuû caùc quy ñònh an toaøn veà kieåm tra ñoái vôùi bình chòu aùp löïc. Kieåm tra 3 naêm/laàn trong vaø ngoøai baèng maét hoaëc sieâu aâm kieåm tra ñoä daày, Kieåm tra 6 naêm/laàn trong vaø ngoøai baèng maét hoaëc sieâu aâm kieåm tra ñoä daày, thöû thuyû löïc . Van an toaøn phaûi kieåm tra 6 thaùng/laàn, aùp suaát khoâng ñöôïc quaù 1.15 laàn aùp suaát laøm vieäc cho pheùp cuûa bình chöùa. KEÁT LUAÄN Trong suoát quaù trình coâng taùc cuûa toâi taïi xí nghieäp khai thaùc daàu khí thuoäc xí nghieäp lieân doanh daàu khí Vieät – Xoâ (VIETSOVPETRO), toâi ñaõ hoaøn thaønh toát nhöõng coâng vieäc ñöôïc giao. Ñoàng thôøi toâi cuõng trau doài ñöôïc raát nhieàu nhöõng kieán thöùc quyù baùu cho baûn thaân veà lónh vöïc con ngöôøi cuõng nhö beà daøy veà kinh nghieäm ngheà nghieäp. Nhöõng kieán thöùc quyù baùu aáy chæ coù ñöôïc qua moät thôøi gian daøi laøm vieäc vaø chòu khoù tìm toøi hoïc hoûi. Vôùi thaâm nieân coâng taùc vaø kinh nghieäm tích luõy, hoïc hoûi ñöôïc nhieàu kieán thöùc neân ban laõnh ñaïo xí nghieäp khai thaùc vaø phoøng cô khí cuûa xí nghieäp, cuõng nhö ban laõnh ñaïo giaøn 1 ñaõ taïo cho toâi nhöõng ñieàu kieän toát ñeå toâi coù dòp kieåm tra vaø naâng cao tay ngheà. Vôùi söï quan taâm cuûa ban laõnh ñaïo xí nghieäp khai thaùc, phoøng cô khí, ban laõnh ñaïo giaøn 1. Cuõng nhö söï chæ daãn taän tình cuûa caùc thaày coâ maø giôø ñaây toâi ñaõ thöïc hieän ñöôïc yù nguyeän naâng cao lyù thuyeát chuyeân moân vaø tay ngheà cuûa mình. Ñeán thôøi gian naøy toâi ñaõ thöïc hieän xong ñeà taøi naâng cao tay ngheà cuûa mình. Döôùi söï daãn daét tröïc tieáp cuûa thaày Cao Myõ Haø vaø thaày Nguyeãn Tieán Vinh vaø caùc thaày coâ khaùc. Tuy nhieân, ñeà taøi ñaõ thöïc hieän xong nhöng baûn thaân toâi xeùt thaáy, toâi vaãn coøn nhöõng thieáu xoùt nhaát ñònh. Do vaäy, toâi thöïc söï mong muoán söï chæ baûo theâm cuûa thaày coâ vaø nhöõng goùp yù cuûa nhöõng ñoàng nghieäp ñeå toâi ñöôïc tieán boä hôn nöõa trong coâng vieäc. Ñeå toâi coù ñöôïc moät kieán thöùc vöõng chaéc nhaèm phuïc vuï toát hôn nöõa cho söï nghieäp khai thaùc daàu khí cuûa xí nghieäp, cuõng nhö goùp moät phaàn nhoû beù vaøo coâng cuoäc xaây döïng ñaát nöôùc giaàu maïnh. Cuoái cuøng toâi xin chaân thaønh caûm ôn ban laõnh ñaïo xí nghieäp khai thaùc, phoøng cô khí, ban laõnh ñaïo giaøn 1 vaø quyù thaày coâ. Vuõng Taøu, ngaøy 30 thaùng 03 naêm 2003 TRÖÔNG ÑÌNH KHUEÂ Muïc luïc. Trang CHÖÔNG I: VAI TROØ, YÙ NGHÓA VAØ NHIEÄM VUÏ CUÛA TRAÏM NEÙN KHÍ GA-75 DUØNG CHO THIEÁT BÒ TÖÏ ÑOÄNG HOÙA TAÏI MSP-1. I. Vai troø, yù nghóa cuûa traïm neùn khí GA-75; heä thoáng khí neùn do traïm GA-75 cung caáp. II. Nhieäm vuï chính cuûa traïm neùn khí GA-75. III. Ñaëc tính kyõ thuaät cuûa traïm neùn khí GA-75. IV. Sô ñoà caáp khí cho MSP-1. CHÖÔNG II: YEÂU CAÀU CHAÁT LÖÔÏNG KHÍ vaø PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ KHÍ. I. Yeâu caàu chaát löôïng khí. II. Caùc phöông phaùp kyõ thuaät cho pheùp xöû lyù khí ñeå ñaït yeâu caàu treân. CHÖÔNG III: LYÙ THUYEÁT VEÀ MAÙY NEÙN KHÍ DAÏNG TRUÏC VÍT. I. Caáu taïo vaø nguyeân lyù laøm vieäc. II. Caùc thoâng soá cô baûn cuûa maùy neùn truïc vít. III. Caùc ñaëc ñieåm ñaëc bieät cuûa maùy neùn truïc vít. IV. Heä thoáng laép raùp maùy neùn truïc vít. V.Vaän haønh maùy neùn truïc vít. CHÖÔNG IV: TRAÏM MAÙY NEÙN KHÍ GA-75FF. GIÔÙI THIEÄU VEÀ TRAÏM MAÙY NEÙN KHÍ GA-75FF. I. Caáu taïo, nguyeân lyù laøm vieäc, quy trình laép ñaët, vaän haønh, baûo döôõng, söõa chöõa traïm maùy neùn khí GA-75FF. 1. Caáu taïo cuûa traïm maùy neùn khí GA-75FF. 2. Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa traïm maùy neùn khí GA-75FF. II. Giôùi thieäu veà cuïm phaàn töû chuû yeáu cuûa traïm maùy neùn khí GA-75FF. 1. Bình chöùa khí. 2. Heä thoáng ñieàu khieån van ñieàu chænh aùp suaát, van ñieän töø, van chaën. 3. Thieát bò saáy khí cuûa GA-75FF. III.Quy trình laép ñaët traïm neùn khí GA-75FF. IV. Quy trình vaän haønh maùy neùn truïc vít GA-75FF. Tröôùc khi khôûi ñoäng. Khôûi ñoäng. Trong thôøi gian maùy hoaït ñoäng. Kieåm tra maøn hình boä ñieàu khieån. Nhöõng cheá ñoä ñieàu khieån. Ñieàu khieån baèng tay. Ngöøng maùy. Ngöøng maùy neùn ñeán thôøi gian baûo döôõng. V. Keá hoaïch baûo döôõng kyõ thuaät. VI. Quùa trình baûo döôõng vaø ñieàu chænh. VII. Caùc söï coá thöôøng gaëp vaø caùch khaéc phuïc vaø söûa chöõa. CHÖÔNG V: CAÙC BIEÄN PHAÙP KYÕ THUAÄT NHAÈM NAÂNG CAO HIEÄU QUÛA SÖÛ DUÏNG CHUÙNG. CHÖÔNG VI: AN TOAØN LAO ÑOÄNG VAØ AN TOAØN THIEÁT BÒ. KEÁT LUAÄN. MUÏC LUÏC. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 7. 8. 13. 13. 14. 16. 17. 18. 24. 25. 25. 28. 37. 37. 38. 44. 47. 49. 49. 50. 50. 51. 52. 53. 54. 54. 54. 58. 59. 61. 78. 81. 82.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMáy nén khí GA 75, máy nén khí trục vít.doc