Đề tài Mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và nước ngoài của tổng công ty cà phê Việt Nam

Mục lục Trang A: Lời nói đầu 1 B: Nội dung {gồm 2 phần} 2 Phần i Lý luận chung về về mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp I Thị trường tiêu thụ và vai trò của nó đối với doanh nghiệp. 2 1 Khái niệm thị trường 2 2 Vai trò của thị trường đối với doanh nghiệp 2 IINội dung mở rộng thị trường 3 1 Quan niệm mở rộng thị trường 3 2 Nội dung mở rộng thị trường 3 IIINhững nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng thị trường tiêu thụ 3 1 Môi trường vi mô 4 2 Môi trường vĩ mô 5 Phần iI Thực trạng thị trường tiêu thụ nội địa và nước ngoài của tổng công cà phê Việt Nam và biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ I Tình hình chung về sản xuất kinh doanh của tổng công ty cà phê Việt Nam 5 *)Tình hình sản xuất cà phê ở Việt Nam 5 II Phân tích thực trạng thị trường tiêu thụ nội địa và nước ngoài của tổng công ty cà phê Việt Nam 7 1)Tình hình tiêu thụ nội địa 7 2) Tình hình sản xuất cà phê ở Việt Nam 7 III)Một số biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu của tổng công ty cà phê Việt Nam 10 1)Định hướng phát triển ngành cà phê Việt Nam 10 2)Mục tiêu phát triển xuất khẩu cà phê Việt Nam năm 2010 12 3)Giải pháp cho ngành cà phê Việt Nam 13 31)Nhựng giải pháp về giá cả đối với ngành cà phê Việt Nam 13 32)Giại pháp tăng tính cạnh tranh của cà phê trên thị trường 14 C PHầN KếT 18 A: LờI NóI ĐầU Do đặc điểm tự nhiên ,điều kiện địa hinh,đầt đai ,khí hậu nên cây cà phê ở việt nam được phân bố rộng dãi tư bắc chí nam, trên nhiều tỉnh trung du miền núi và cao nguyên lại được tròng trên đất đỏ bazan tơi xốp màu mỡ , được chăm sóc tốt nên cà phê việt nam có năng suất và sản lương khá cao đạt 14tan/hậ có nơi cá biệt đạt 445tan/hậ. Trong những mặt hàng xuất khẩu thu ngoại tệ mạnh ở việt nam thì cà phê được xếp thứ 3 sau mặt hàng xuất khẩu thuỷ hải sản và lúa gạo. Hàng năm suất khẩu cà phê doanh số đạt hàng tỷ usd mặc dù vậy nếu thực tế mà nói thì việc phát triển cà phê việt nam còn mang tính tự phát ,manh mún ,thiếu sự quản lý và hợp tác chặt chẽ tờ trên xuống giữa nhà nước – doanh nghiệp – nông dân. Trong việc điều tiết định hướng phát triển sản xuất ổn định, lâu dài điều này tât yêu dẫn đến chất lượng cà phê của ta thấp không đồng đều cạnh tranh yếu trên thị trường. Cà phê là một ngành có tốc độ phát triển khá cao nhưng do sản xuất hoàn toàn mang tính tự phát theo ảnh hưởng của những năm được giá làm cho người - người, nhà - nhà đều trồng cà phê, diện tích cà phê ngày càng được mở rộng một cách nhanh chóng bằng việc chặt phá rừng. Hởu quả là người dân chịu thiệt hại do cung vượt quá cầu giá liên tục giảm ,hiện nay giá đã thấp thấp hơn cả giá thành sản xuất. Môi trường bị phá huỷ nghiêm trọng ,hiện tượng lũ lụt ,hạn hán xảy ra liên tục với mức độ ngày càng nhieu,ngây` càng nghiêm trọng đó là điều không thể tránh khỏi. Nguyên nhân và hậu quả chúng ta đã biết rõ. Vấn đề còn lại là làm thế nào để phát triển nghành cà phê Việt Nam một cách ổn định và bền vững góp phần thúc đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, đó là một vấn đề bức xúc, quan trọng. Vấn đề “mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và nước ngoài của tổng công ty cà phê Việt Nam” là đề tài mà tôi nghiên cứu trong bài viết này. B: nội dung Phần i: lý luận chungvề mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. I Thị trường tiêu thụ và vai trò của nó đối với doanh nghiệp: 1-Khái niệm về thị trường. Thị trường là một phạm trù kinh tế hàng hoá. Thị trường được nhiều nhà kinh tế định nghĩa khác nhau. Có người coi thị trường là cái chợ, là nơi mua bán hàng hoá. Hội quản trị Hoa Kỳ coi “thị trường là tổng hợp các lực lượng và các điều kiện, trong đó người mua và người bán thực hiện các quyết định chuyển hàng hoá và dịch vụ từ người bán sang người mua” có nhà kinh tế lại quan niệm “thị trường là lĩnh vực trao đổi mà ở đó người mua và người bán cạnh tranh với nhau để xác định giá cả hàng hoá và dịch vu”., hoặc đơn giản hơn thị trường là tổng hợp các số cộng của người mua về một sản phẩm hàng hoá hay dịch vụ. Gần đây có nhà kinh tế lại định nghĩa “thị trường là nơi mua bán hàng hoá là một quá trình trong đó người mua người bán một thứ hàng hoá tác động qua lại để xác định giá cả và số lượng hàng. Là nơi diễn ra các hoạt động mua bán bằng tiền trong một thời gian không gian nhất đinh” Các định nghĩa trên đây về thị trường có thể nhấn mạnh ở địa điểm mua bán, vai trò của người mua, (khách hàng) người bán hoặc chỉ người mua coi người mua giữ vai trò quyết định trong thị trường, chứ không phải người bán (nhà cung ứng). Mặc dù không có người bán, không có người mua không có hàng hoá và dịch vụ không có thoả thuận thanh toán bằng tiền hoặc hàng, thì không có thị trường, không thể hình thành thị trường cho dù thị trường hiện đại (có thể một trong vài yếu tố trên không có mặt trên thị trường) thì thị trường vẫn chị sự tác động của các yếu tố ấy và thực hiện việc trao đổi hàng hoá thông qua thị trường. Vì vậy khi đã nói đến thị trường thì ta phải nói đến những yếu tố sau: -Một là: phải có khách hàng (người mua hàng) không nhất thiết phải gắn với địa điểm xác định. -Hai là: khách hàng phải có nhu cầu chưa được thoả mãn. Đây chính là cơ sở thúc đẩy khách hàng mua hàng hoá và dịch vụ. -Ba là: khách hàng phải có khả năng thanh toán tức là khách hàng phải có khả năng trả tiền mua hàng. 2-Vai trò của thị trường đối với doanh nghiệp. a-Vị trí của thị trường. Trong kinh tế thị trường thị trường có vị trí trung tâm. Thị trường vừa là mục tiêu của nhà sản xuất kinh doanh vừa là môi trường của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá. Thị trường cũng là nơi truyền tải các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên thị trường người mua, người bán, người trung gian gặp gỡ trao đổi hàng hoá dịch vụ. Quá trình sản xuất hàng hoá bao gồm bốn khâu: sản xuất – phân phối – trao đổi – tiêu dùng, thì thị trường bao gồm hai khâu phân phối và trao đổi đó là khâu trung gian cần thiết. Là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng vì vậy nó có tác động nhiều mặt đến sản xuất, tiêu dùng xã hội. b-Tác dụng của thị trường: DANH MụC THAM KHảO -Giáo trình kinh tế thương mại -Giáo trình quản trị kinh doanh thương mại -Tạp chí phát triển kinh tế -Tạp chí thương mại -Tạp trí thị trường giá cả -Thời báo kinh tế

doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1950 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và nước ngoài của tổng công ty cà phê Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A: LêI NãI §ÇU Do ®Æc ®iÓm tù nhiªn ,®iÒu kiÖn ®Þa h×nh,®Êt ®ai ,khÝ hËu nªn c©y cµ phª ë viÖt nam ®­îc ph©n bè réng d·i t­ b¾c chÝ nam, trªn nhiÒu tØnh trung du miÒn nói vµ cao nguyªn l¹i ®­îc trßng trªn ®Êt ®á bazan t¬i xèp mµu mì , ®­îc ch¨m sãc tèt nªn cµ phª viÖt nam cã n¨ng suÊt vµ s¶n l­¬ng kh¸ cao ®¹t 1.4tÊn/ha cã n¬i c¸ biÖt ®¹t 4¸4.5tÊn/ha. Trong nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu thu ngo¹i tÖ m¹nh ë viÖt nam th× cµ phª ®­îc xÕp thø 3 sau mÆt hµng xuÊt khÈu thuû h¶i s¶n vµ lóa g¹o. Hµng n¨m suÊt khÈu cµ phª doanh sè ®¹t hµng tû usd mÆc dï vËy nÕu thùc tÕ mµ nãi th× viÖc ph¸t triÓn cµ phª viÖt nam cßn mang tÝnh tù ph¸t ,manh món ,thiÕu sù qu¶n lý vµ hîp t¸c chÆt chÏ tê trªn xuèng gi÷a nhµ n­íc – doanh nghiÖp – n«ng d©n. Trong viÖc ®iÒu tiÕt ®Þnh h­íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt æn ®Þnh, l©u dµi ®iÒu nµy t©t yªu dÉn ®Õn chÊt l­îng cµ phª cña ta thÊp kh«ng ®ång ®Òu c¹nh tranh yÕu trªn thÞ tr­êng. Cµ phª lµ mét ngµnh cã tèc ®é ph¸t triÓn kh¸ cao nh­ng do s¶n xuÊt hoµn toµn mang tÝnh tù ph¸t theo ¶nh h­ëng cña nh÷ng n¨m ®­îc gi¸ lµm cho ng­êi - ng­êi, nhµ - nhµ ®Òu trång cµ phª, diÖn tÝch cµ phª ngµy cµng ®­îc më réng mét c¸ch nhanh chãng b»ng viÖc chÆt ph¸ rõng. Hëu qu¶ lµ ng­êi d©n chÞu thiÖt h¹i do cung v­ît qu¸ cÇu gi¸ liªn tôc gi¶m ,hiÖn nay gi¸ ®· thÊp thÊp h¬n c¶ gi¸ thµnh s¶n xuÊt. M«i tr­êng bÞ ph¸ huû nghiªm träng ,hiÖn t­îng lò lôt ,h¹n h¸n x¶y ra liªn tôc víi møc ®é ngµy cµng nhiÒu,ngµy cµng nghiªm träng ®ã lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái. Nguyªn nh©n vµ hËu qu¶ chóng ta ®· biÕt râ. VÊn ®Ò cßn l¹i lµ lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t triÓn nghµnh cµ phª ViÖt Nam mét c¸ch æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng gãp phÇn thóc ®Èy nhanh tiÕn ®é c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, ®ã lµ mét vÊn ®Ò bøc xóc, quan träng. VÊn ®Ò “më réng thÞ tr­êng tiªu thô trong n­íc vµ n­íc ngoµi cña tæng c«ng ty cµ phª ViÖt Nam” lµ ®Ò tµi mµ t«i nghiªn cøu trong bµi viÕt nµy. B: néi dung PhÇn i: lý luËn chungvÒ më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Iñ ThÞ tr­êng tiªu thô vµ vai trß cña nã ®èi víi doanh nghiÖp: 1-Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr­êng. ThÞ tr­êng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ hµng ho¸. ThÞ tr­êng ®­îc nhiÒu nhµ kinh tÕ ®Þnh nghÜa kh¸c nhau. Cã ng­êi coi thÞ tr­êng lµ c¸i chî, lµ n¬i mua b¸n hµng ho¸. Héi qu¶n trÞ Hoa Kú coi “thÞ tr­êng lµ tæng hîp c¸c lùc l­îng vµ c¸c ®iÒu kiÖn, trong ®ã ng­êi mua vµ ng­êi b¸n thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh chuyÓn hµng ho¸ vµ dÞch vô tõ ng­êi b¸n sang ng­êi mua” cã nhµ kinh tÕ l¹i quan niÖm “thÞ tr­êng lµ lÜnh vùc trao ®æi mµ ë ®ã ng­êi mua vµ ng­êi b¸n c¹nh tranh víi nhau ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶ hµng ho¸ vµ dÞch vô”, hoÆc ®¬n gi¶n h¬n thÞ tr­êng lµ tæng hîp c¸c sè céng cña ng­êi mua vÒ mét s¶n phÈm hµng ho¸ hay dÞch vô. GÇn ®©y cã nhµ kinh tÕ l¹i ®Þnh nghÜa “thÞ tr­êng lµ n¬i mua b¸n hµng ho¸ lµ mét qu¸ tr×nh trong ®ã ng­êi mua ng­êi b¸n mét thø hµng ho¸ t¸c ®éng qua l¹i ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶ vµ sè l­îng hµng. Lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mua b¸n b»ng tiÒn trong mét thêi gian kh«ng gian nhÊt ®Þnh”. C¸c ®Þnh nghÜa trªn ®©y vÒ thÞ tr­êng cã thÓ nhÊn m¹nh ë ®Þa ®iÓm mua b¸n, vai trß cña ng­êi mua, (kh¸ch hµng) ng­êi b¸n hoÆc chØ ng­êi mua coi ng­êi mua gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trong thÞ tr­êng, chø kh«ng ph¶i ng­êi b¸n (nhµ cung øng). MÆc dï kh«ng cã ng­êi b¸n, kh«ng cã ng­êi mua kh«ng cã hµng ho¸ vµ dÞch vô kh«ng cã tho¶ thuËn thanh to¸n b»ng tiÒn hoÆc hµng, th× kh«ng cã thÞ tr­êng, kh«ng thÓ h×nh thµnh thÞ tr­êng cho dï thÞ tr­êng hiÖn ®¹i (cã thÓ mét trong vµi yÕu tè trªn kh«ng cã mÆt trªn thÞ tr­êng) th× thÞ tr­êng vÉn chÞ sù t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè Êy vµ thùc hiÖn viÖc trao ®æi hµng ho¸ th«ng qua thÞ tr­êng. V× vËy khi ®· nãi ®Õn thÞ tr­êng th× ta ph¶i nãi ®Õn nh÷ng yÕu tè sau: -Mét lµ: ph¶i cã kh¸ch hµng (ng­êi mua hµng) kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i g¾n víi ®Þa ®iÓm x¸c ®Þnh. -Hai lµ: kh¸ch hµng ph¶i cã nhu cÇu ch­a ®­îc tho¶ m·n. §©y chÝnh lµ c¬ së thóc ®Èy kh¸ch hµng mua hµng ho¸ vµ dÞch vô. -Ba lµ: kh¸ch hµng ph¶i cã kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc lµ kh¸ch hµng ph¶i cã kh¶ n¨ng tr¶ tiÒn mua hµng. 2-Vai trß cña thÞ tr­êng ®èi víi doanh nghiÖp. a-VÞ trÝ cña thÞ tr­êng. Trong kinh tÕ thÞ tr­êng thÞ tr­êng cã vÞ trÝ trung t©m. ThÞ tr­êng võa lµ môc tiªu cña nhµ s¶n xuÊt kinh doanh võa lµ m«i tr­êng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸. ThÞ tr­êng còng lµ n¬i truyÒn t¶i c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Trªn thÞ tr­êng ng­êi mua, ng­êi b¸n, ng­êi trung gian gÆp gì trao ®æi hµng ho¸ dÞch vô. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ bao gåm bèn kh©u: s¶n xuÊt – ph©n phèi – trao ®æi – tiªu dïng, th× thÞ tr­êng bao gåm hai kh©u ph©n phèi vµ trao ®æi ®ã lµ kh©u trung gian cÇn thiÕt. Lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng v× vËy nã cã t¸c ®éng nhiÒu mÆt ®Õn s¶n xuÊt, tiªu dïng x· héi. b-T¸c dông cña thÞ tr­êng: -Mét lµ: B¶o ®¶m ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt ph¸t triÓn liªn tôc víi quy m« ngµy cµng më réng vµ b¶o ®¶m hµng ho¸ cho ng­êi tiªu dïng phï hîp víi thÞ hiÕu vµ sù tù do lùa chän mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi, thuËn lîi víi bÞch vô v¨n minh. -Hai lµ: Nã thóc ®Èy nhu cÇu, gîi më nhu cÇu. KÝch thÝch s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm míi chÊt l­îng cao, v¨n minh. -Ba lµ: Dù ch÷ hµng ho¸ phôc vô s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. X· héi gi¶m bít ®­îc dù tr÷ ë nh÷ng kh©u tiªu dïng. B¶o ®¶m ®­îc ®iÒu hoµ cung cÇu. -Bèn lµ: ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô phôc vô tiªu dïng s¶n xuÊt vµ tiªu dïng c¸ nh©n ngµy cµng phong phó, ®a d¹ng, v¨n minh. Gi¶i phãng con ng­êi khái nh÷ng c«ng viÖc kh«ng tªn trong gia ®×nh võa nÆng nÒ võa mÊt nhiÒu thêi gian. Con ng­êi ®­îc nhiÒu thêi gian tù do h¬n. -N¨m lµ: ThÞ tr­êng hµng ho¸ - dÞch vô æn ®Þnh cã t¸c dông to lín ®Ó æn ®Þnh s¶n xuÊt, æn ®Þnh ®êi sèng nh©n d©n. IIñ Néi dung më réng thÞ tr­êng tiªu thô. 1-Quan niÖm mî réng thÞ tr­êng. Më réng thÞ tr­êng lµ tËp hîp rÊt nhiÒu nh÷ng ho¹t ®éng nh»m t¨ng ¶nh h­ëng hoÆc t¨ng thÞ phÇn cña mét mÆt hµng bÊt kú nµo ®ã cña mét doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. §Ó ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn liªn tôc th× qu¸ tr×nh ho¹t ®éng më réng thÞ tr­êng kh«ng ngõng ®­îc ph¸t triÓn, tæ chøc thùc hiÖn tèt. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t th× viÖc më réng thÞ tr­êng cã ý nghÜa quan träng, quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña c¸c doanh nghiÖp tham gia tæ chøc kinh doanh. 2-Néi dung më réng thÞ tr­êng. -Thø nhÊt: §iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng. §©y lµ viÖc lµm cÇn thiÕt ®Çu tiªn ®èi víi doanh nghiÖp. §ãng vai trß quan träng trong viÖc thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña ho¹t ®éng më réng thÞ tr­êng. -Thø hai: TiÕn hµnh ph©n ®o¹n thÞ tr­êng. Sau khi ®· nghiªn cøu thÞ tr­êng th× viÖc ph©n ®o¹n thÞ tr­êng lµ cÇn thiÕt bëi chØ ph©n ®o¹n thÞ tr­êng th× míi x¸c ®Þnh ®­îc râ ®©u lµ thÞ tr­êng träng t©m mµ tõ ®ã ®­a ra nh÷ng s¸ch l­îc x©m nhËp hiÖu qu¶. -Thø ba: TiÕn hµnh ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, trµo hµng, tiÕp thÞ ... g©y hÊn t­îng cho kh¸ch hµng. -Thø bèn: Ký kÕt c¸c hîp ®ång th­¬ng m¹i. -Thø n¨m: Tæ chøc c¸c kªnh ph©n phèi nh»m tung s¶n phÈm vµo thÞ tr­êng. -Thø s¸u: Tæ chøc c¸c nghiÖp vô qu¶n lý vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiªu thô. IIIñ Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn viÖc më réng thÞ tr­êng tiªu thô. Sù thµnh c«ng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nÕu kh«ng tÝnh ®Õn vËn may, chØ xuÊt hiÖn khi kÕt hîp hµi hoµ nh÷ng yÕu tè bªn trong vµ hoµn c¶nh bªn ngoµi. ChØ trªn c¬ së n¾m v÷ng c¸c nh©n tè cña m«i tr­êng kinh doanh, doanh nghiÖp míi ®Ò ra môc tiªu, chiÕn l­îc kinh doanh ®óng ®¾n. Trong chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh ®Òu ph¶i x¸c ®Þnh ®èi t¸c vµ nh÷ng lùc l­îng nµo ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ph¶i biÕt tiªn l­îng tr­íc xu h­íng biÕn ®éng cña chóng ®Ó cã biÖn ph¸p øng xö phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña m«i tr­êng. M«i tr­êng kinh doanh t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn tæ chøc bé m¸y kinh doanh vµ b¶n chÊt cña mèi quan hÖ néi bé còng nh­ mèi quan hÖ víi bªn ngoµi. QuyÕt ®Þnh doanh nghiÖp ph¶i hµnh ®éng theo nh÷ng chØ dÉn cña ph¸p luËt vµ chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ n­íc ®Õn nh÷ng ph­¬ng ph¸p, thñ ph¸p doanh nghiÖp ¸p dông trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô tho¶ m·n nhu cÇu vµ thu lîi trªn th­¬ng tr­êng. Sau ®©y lµ nh÷ng t¸c nh©n ¶nh h­ëng ®Õn viÖc më réng thÞ tr­êng tiªu thô. 1-M«i tr­êng vi m«. a-Kh¸ch hµng: Lµ c¸ nh©n, nhãm ng­êi, doanh nghiÖp cã nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n, vÒ hµng ho¸, dÞch vô mµ ch­a ®­îc ®¸p øng mong muèn ®­îc tho¶ m·n, ThÞ tr­êng cña doanh nghiÖp lµ tËp hîp c¸c kh¸ch hµng rÊt ®a d¹ng, kh¸c nhau vÒ løa tuæi, giíi tÝnh, møc thu nhËp, n¬i c­ tró, së thÝch tiªu dïng vµ vÞ thÕ x· héi. b-TiÒm n¨ng vµ c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp: Mçi mét doanh nghiÖp cã mét sè tiÒm n¨ng ph¶n ¸nh thùc lùc cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng, ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n, chÝnh x¸c c¸c tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp cho phÐp x©y dùng chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch kinh doanh, tËn dông tèi ®a thêi c¬ víi chi phÝ thÊp ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh. c-Nguån cung øng: Lµ c¸c tæ chøc doanh nghiÖp, cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô cÇn thiÕt cho doanh nghiÖp vµ ®èi thñ c¹nh tranh. Doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh sè l­îng, chñng lo¹i mÆt hµng, sù lín m¹nh vµ kh¶ n¨ng cung øng cña mÆt hµng trong hiÖn t¹i còng nh­ trong t­¬ng lai. §Ó cã quyÕt ®Þnh mua ®óng ®¾n doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh râ ®Æc ®iÓm cña tõng nguån hµng trªn c¬ së lùa chän ®¬n vÞ cung øng tèt nhÊt vÒ chÊt l­îng, cã uy tÝn giao hµng, cã ®é tin cËy b¶o ®¶m cao vµ gi¸ h¹. d-§èi thñ c¹nh tranh: §ã lµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã mÆt hµng gièng nh­ mÆt hµng cña doanh nghiÖp hoÆc c¸c mÆt hµng cã thÓ thay thÕ lÉn nhau. e-Trung gian th­¬ng m¹i: Lµ c¸ nh©n, tæ chøc gióp doanh nghiÖp s¶n xuÊt tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o, ph©n phèi hµng vµ b¸n hµng tíi tay ng­êi tiªu dïng. Hä lµ nh÷ng c¸ nh©n, tæ chøc qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, vËn chuyÓn hµng ho¸ ®Õn tay ng­êi tiªu dïng, b¸n bu«n, b¸n lÎ vµ lµm ®¹i lý b¸n hµng cho doanh nghiÖp. g-C«ng chóng: Lµ bÊt kú nhãm ng­êi nµo cã mét quyÒn lîi thùc tÕ, vµ hiÓn nhiªn hay t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp nh»m trë thµnh ®èi t­îng cña doanh nghiÖp bao gåm c«ng luËn, chÝnh quyÒn, c«ng chóng tÝch cùc vµ c«ng chóng néi bé doanh nghiÖp. 2-M«i tr­êng vÜ m«: §ã lµ nh÷ng nh©n tè kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®­îc. Doanh nghiÖp ph¶i ®iÒu chØnh vµ ®¸p øng nh÷ng nh©n tè ®ã. a-ChÝnh trÞ ph¸p luËt: §Ó thµnh c«ng trong kinh doanh c¸c doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh ph©n, dù ®o¸n vÒ chÝnh trÞ, luËt ph¸p vµ xu h­íng vËn ®éng cña nã. b-C¸c yÕu tè kinh tÕ: Bao gåm c¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn søc mua cña kh¸ch hµng vµ d¹ng tiªu dïng hµng ho¸, “lµ m¸y ®o nhiÖt ®é” cña thÞ tr­êng quy ®Þnh c¸ch thøc doanh nghiÖp sö dông c¸c nguån lùc cña m×nh. -Sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ. -Sù thay ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt vµ ph©n phèi. -L¹m ph¸t, thÊt nghiÖp, sù ph¸t triÓn ngo¹i th­¬ng. c-Kü thuËt vµ c«ng nghÖ; YÕu tè kü thuËt vµ c«ng nghÖ lµm c¬ së cho yÕu tè kinh tÕ,lµ søc m¹nh “tµn ph¸ s¸ng t¹o” dÉn ®Õn sù ra ®êi s¶n phÈm míi sÏ t¸c ®éng vµo m« thøc tiªu thô vµ hÖ thèng b¸n hµng. Vµ ng­îc l¹i yÕu tè kü thuËt bÞ ¶nh h­ëng bëi yÕu tè c¸ch thøc qu¶n lý vÜ m«. -C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. -TiÕn bé kü thuËt vµ kh¶ n¨ng ¸p dông. -ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kü thuËt c«ng nghÖ trong nÒn kinh tÕ. d-YÕu tè v¨n ho¸ x· héi. ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn cuéc sèng vµ hµnh vi cña con ng­êi qua ®ã ¶nh h­ëng ®Õn hµnh vi mua s¾m cña kh¸ch hµng. e-M«i tr­êng tù nhiªn vµ c¬ së h¹ tÇng. Doanh nghiÖp cÇn l­u ý tíi c¸c mèi ®e do¹ vµ nh÷ng c¬ héi phèi hîp víi c¸c khuynh h­íng cña m«i tr­êng tù nhiªn. * * * phÇn ii: thùc tr¹ng thÞ tr­êng tiªu thô trong n­íc vµ n­íc ngoµi cña tæng c«ng ty cµ phª viÖt nam vµ biÖn ph¸p më réng. Iñ T×nh h×nh trung vÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña tæng c«ng ty cµ phª ViÖt Nam. *T×nh h×nh s¶n xuÊt cµ phª ë ViÖt Nam. Cµ phª ViÖt Nam ®­îc ph©n bè réng r·i tõ b¾c chÝ nam trªn nhiÒu tØnh trung du, miÒn nói vµ cao nguyªn. Tr­íc kia ng­êi ta trång c¶ ba lo¹i cµ phª: cµ phª chÌ (Arabica). Cµ phª vèi (Robusta) vµ cµ phª mÝt (Excelsa) nay cµ phª mÝt bÞ lo¹i bá dÇn v× gi¸ trÞ kinh tÕ thÊp cßn l¹i cµ phª chÌ vµ vèi da cã yªu cÇu vµ ®iÒu kiÖn sinh th¸i kh¸c nhau nªn chóng ®­îc trång ë c¸c vïng kh¸c nhau. VÒ mÆt ®Þa lý cã hai vïng sinh th¸i phÝa B¾c vµ Nam lÊy ®Ìo H¶i V©n lµm ranh giíi. Sù ph©n chia nµy còng phï hîp víi kÕt qu¶ ph©n vïng ®Þa lý, thæ nh­ìng cña ViÖt Nam. V× ®Êt miÒn b¾c kh«ng ph¶i lµ ®Êt bazan thÝch hîp víi cµ phª chÌ. §Êt ë miÒn nam lµ ®Êt ®á Latosol ph¸t triÓn trªn ®Êt Bazan thÝch hîp víi cµ phª vèi. Do chó träng ®Çu t­ th©m canh nªn cµ phª ViÖt Nam cã n¨ng xuÊt vµ s¶n l­îng cao liªn tôc nhiÒu n¨m n¨ng xuÊt t¨ng râ rÖt tõ 600¸700 kg nh©n/1ha ®¹t b×nh qu©n 1,4 tÊn/ha c¸ biÖt cã n¬i 4¸4,5 tÊn/1ha. World bank ®¸nh gi¸ n¨m 1996 n¨ng xuÊt cµ phª vèi Robusta cña ViÖt Nam (1,48 tÊn/1ha) xÕp thø hai thÕ giíi. Sau Costarica (1,6 tÊn/1ha) trªn Th¸i Lan (0,99 tÊn/1ha). Cïng víi n¨ng xuÊt diÖn tÞch vµ s¶n l­îng cµ phª ë ViÖt Nam còng ®ang ë møc rÊt cao, cã xu h­íng tiÕp tôc t¨ng. niªn dt trång dtt¨ng so s¶n l­îng S.L t¨ng so n¨ng xuÊt N.S t¨ng so vô cµ phª víi niªn vô cµ phª víi liªn vô cµ phª víi niªn vô (ha) tr­íc (ha) (tÊn) tr­íc (tÊn) (tÊn/ha) tr­íc (tÊn/ha) 90-91 135500 ---- 82500 ---- 0,61 ---- 91-92 135500 ---- 131400 48900 0,97 0,36 92-93 143000 7500 145200 13800 1,02 0,05 93-94 148800 5800 17900 33800 1,20 0,19 94-95 164600 158000 212150 33450 1,29 0,09 95-96 186000 37200 235000 22550 1,26 0,06 96-97 251000 68000 362000 127000 1,43 0,16 97-98 296000 42000 400000 38000 1,35 -0,07 98-99 350000 54000 420000 20000 1,20 -0,15 99-00 420000 70000 60000 180000 1,43 0,23 B¶ng 1: diÖn tÝch n¨ng xuÊt vµ s¶n l­îng cµ phª ViÖt Nam Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy r»ng diÖn tÝch cµ phª t¨ng rÊt m¹nh vµ cßn tiÕp tôc t¨ng ®©y chÝnh lµ kÕt qu¶ tõ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn cµ phª cña chÝnh phñ trong kinh tÕ hé gia ®×nh,t­ nh©n kÕt hîp víi ®Çu t­ hç trî cña nhµ n­íc qua c¸c ch­¬ng tr×nh ®Þnh canh, ®Þnh c­,phñ xanh ®åi träc .Bªn c¹nh mÆt ®¸ng mõng ,diÖn tÝch t¨ng m¹nh còng ph¶n ¸nh mét t×nh tr¹ng ®¸ng ng¹i ,®ã lµ sù ph¸t triÓn v­ît tÇm kiÓm so¸t cña nhµ n­íc .§©y còng lµ mét trë ng¹i trong c«ng t¸c chØ ®¹o kinh doanh xuÊt khÈu. Qua b¶ng sè liÖu trªn n¨ng suÊt t¨ng lªn nhê nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh sau: KhÝ hËu vµ thæ nh­ìng thuËn lîi cho c©y cµ phª .70% diÖn tÝch c©y cµ phª ®­îc trång trªn ®Êt ®á bazan cã ®é ph× nhiªu cao, t¬i xèp . KhÝ hËu ViÖt Nam cã mïa kh« tuy kh¾c nghiÖt nh­ng gi¶i quyÕt ®­îc t­íi tiªu tèt nªn ®· biÕn ®­îc h¹n chÕ thµnh thuËn lîi. C¬ chÕ qu¶n lÝ cña ta ®æi míi ,chÝnh s¸ch giao quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp,v­ên c©y cho ng­êi lao ®éng ®· n©ng ý thøc lµm chñ lªn cao,nhê ®ã v­ên c©y ®­îc ch¨m sãc tèt h¬n,®Çu t­ th©m canh t¨ng cao ,®Êt ®ai ®­îc sö dông triÖt ®Ó. IIPh©n tÝch thùc tr¹ng thÞ tr­êng tiªu thô néi ®Þa vµ n­íc ngoµi cña tæng c«ng ty cµ phª ViÖt Nam. 1- T×nh h×nh tiªu thô néi ®Þa cña cµ phª ViÖt Nam. Cµ phª lµ thøc uèng ®­îc nhiÒu ng­êi Viªt Nam ­a thÝch nh­ng do møc sèng cßn thÊp vµ viÖc dïng cµ phª ch­a lµ tËp qu¸n nh­ uèng trµ nªn phÇn lín cµ phª s¶n xu©t ra ta dµnh cho xuÊt khÈu ,tiªu thô néi ®Þa Ýt chØ 6000 tÊn / n¨m .ChiÕm tõ 1.5 ¸2 % tæng s¶n l­îng. Víi ®µ ph¸t triÓn nh­ hiÖn nay møc sèng viÖt nam sÏ ®­îc c¶i thiÖn vµ nhu cÇu uèng cµfª sÏ ®­îc t¨ng nªn nghÜa lµ møc tiªu thô néi ®Þa cµ fª viÖt nam sÏ t¨ng ­íc tÝnh ®Õn n¨m 2010 tiªu thô néi ®Þa cña n­íc ta ®¹t tõ 5 ¸7 %tæng s¶n l­îng , b×nh qu©n trªn ®Çu ng­êi tõ 0,1¸0,2 kg/ng­êi/ n¨m. MÆt kh¸c quan hÖ quèc tÕ cña ta ngµy cµng më réng . Ng­êi n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam lµm viÖc vµ du lÞch ngµy cµng nhiÒu nªn nhu cÇu tiªu thô cµ phª còng v× thÕ mµ t¨ng nhanh. 2- T×nh h×nh xuÊt khÈu cµ phª cña ViÖt Nam. añ Theo thÞ tr­êng : Tr­íc n¨m 1985 thÞ tr­êng xuÊt khÈu cµ phª cña ViÖt Nam chñ yÕu lµ c¸c n­íc thuéc khu vùc I .Liªn X« lµ thÞ tr­êng chÝnh khèi l­îng nhËp khÈu cña Liªn X« chiÕm 55y56% s¶n l­îng c¶ khu vùc .Tõ cuèi n¨m 1985 trë ®i ViÖt Nam b¾t ®Çu xuÊt ®i c¸c n­íc thuéc khu vùc II.Thêi k× nay ta ch­a gia nhËp hiÖp héi cµ phª quèc tÕ (ICO) nªn viÖc xuÊt khÈu chØ lµ xuÊt khÈu thö hoÆc qua trung gian ,th­êng lµ Singapore víi tØ lÖ 30y40% tæng s¶n l­îng =60% s¶n l­îng xuÊt khÈu sang khu vùc II víi gi¸ thÊp v× chÊt l­îng cµ phª cña ta cßn thÊp trong khi chÊt l­îng yªu cÇu cña c¸c n­íc tiªu thô trùc tiÕp l¹i rÊt cao.§Õn n¨m 1994 trë ®i ViÖt Nam míi x©m nhËp ®­îc vµo thÞ tr­êng c¸c n­íc T©y ¢u, NhËt, Mü gi¶m h¼n l­îng xuÊt qua trung gian Singapore n©ng kim ng¹ch xuÊt khÈu lªn ®¸ng kÓ .Sù cã mÆt cña cµ phª ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng Mü lµ chøng nhËn cho nç lùc to lín cña tæng c«ng ty cµ phª ViÖt Nam . ThÞ tr­êng xuÊt khÈu cµ phª ViÖt Nam (tÊn) Liªn vô Khu 95-96 96-97 97-98 98-99 2000 Vùc Ch©u Mü 67048 84255 87384 69381 Ch©u ¸ 45045 32248 45943 28564 Ch©u Phi 6767 11729 4816 5340 Ch©u ¢u 94982 189048 243297 278125 Ch©u óc 6913 7038 8839 15483 Tæng 220755 324318 390279 396893 694000 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy nÕu nh­ niªn vô n¨m 95-95 thÞ tr­¬ng ch©u ¸ nhËp 45045tÊn cµ phª ViÖt Nam (chiÕm 20,4% tæng s¶n l­îng xuÊt khÈu cµ phª cña ViÖt Nam ).ThÞ tr­êng Ch©u ©u nhËp 94982tÊn(chiÕm tØ lÖ 43,03%) trong niªn vô 98-99 thÞ tr­êng ch©u ¸ chØ cßn nhËp 28564tÊn(chiÕm tØ lÖ 7,20%).ThÞ tr­êng Ch©u ¢u nhËp 278125tÊn(chiÕm tØ lÖ 70,08% )®iÒu nµy chøng tá c¸c nhµ xuÊt khÈu cµ phª ViÖt Nam ®ang tõng b­íc h¹n chÕ viÖc xuÊt qua trung gian vµ cè g¾ng më réng thÞ tr­êng sang c¸c n­íc cã nhu cÇu tiªu thô cµ phª lín nh­ Mü, §øc, Anh, Ph¸p. bñ Theo sè l­îng: Niªn vô Sè l­îng cµ phª Sè l­îng cµ phª TØ lÖ xuÊt khÈu VN thu ho¹ch xuÊt khÈu(tÊn) (%) ®­îc(tÊn) 90-91 82500 67774 82,15 91-92 131400 79070 60,78 92-93 145200 130528 89,90 93-94 179000 165190 92,28 94-95 212450 192088 90,42 95-96 235000 220755 93,94 96-97 362000 321048 89,59 97-98 400000 390279 97,57 98-99 420000 396893 94,50 99-2000 600000 546000 90,83 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy 10 n¨m trë l¹i ®©y cµ phª ViÖt Nam xuÊt khÈu t¨ng nhiÒu vµ cã xu h­íng tiÕp tôc t¨ng tõ 67774tÊn (niªn vô 90-91)lªn thµnh 546000tÊn(niªn vô 1999-2000) t¨ng 8 lÇn.Hµng n¨m tØ lÖ xuÊt khÈu so víi s¶n l­îng thu ho¹ch kh¸ æn ®Þnh vµ gi÷ ë møc cao ,®a sè tõ 90% trë lªn,tiªu thô néi ®Þa kho¶ng 10% tæng s¶n l­îng. Con sè nµy mét phÇn ph¶n ¸nh chñ tr­¬ng ®Èy m¹nh xuÊt khÈu cµ phª ViÖt Nam . Mét phÇn cho thÊy so víi d©n chóng c¸c n­íc kh¸c th× thãi quen uèng cµ phª cña ng­êi d©n ViÖt Nam vÉn cßn thÊp. cñ Theo gi¸ c¶: Míi th¸ng ®Çu n¨m 1999 gi¸ cµ phª trªn c¸c thÞ tr­êng gi¶m m¹nh. T¹i NEW YORK Arabica giao ngay gi¶m 16% tõ 2461 USD/tÊn xuèng 1978 USD/tÊn th¸ng (10-99). T¹i Lu©n §«n gi¸ Robusta giao ngay gi¶m 29,5% tõ 1750 USD/n¨m (quý I/99) xuèng 1234 USD/tÊn (th¸ng 10/99) v× gi¸ cµ phª thÕ giíi cã ¶nh h­ëng rÊt m¹nh lªn gi¸ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam lªn vµo thêi ®iÓm nµy gi¸ FOB,cµ phª Robusta ViÖt Nam lo¹i R2 rÊt m¹nh 590 USD/tÊn tõ 1565 USD/tÊn xuèng cßn 976 USD/tÊn. Cã nhiÒu nguyªn nh©n lµm gi¸ cµ phª gi¶m m¹nh. Tr­íc hÕt lµ do nguån cung t¨ng m¹nh theo USDA s¶n l­îng cµ phª thÕ giíi vô 98-99 so víi vô 97-98 ­íc tÝnh t¨ng 9,2% t­¬ng ®­¬ng víi 8,96 triÖu bao (1 bao = 60 kg) ®¹t 106,63 triÖu bao trong ®ã s¶n l­îng cµ phª cña Brazin t¨ng kû lôc 11,2 triÖu bao ®¹t 34,7 triÖu bao. S¶n l­îng cao kû lôc vµ ®ång Real cña Brazin 10 th¸ng ®Çu n¨m 1999 gi¶m m¹nh. Thªm vµo ®ã ®ång Supiah cña Indonesia trong nh÷ng th¸ng 8-10/99 gi¶m m¹nh còng lµm xuÊt khÈu cµ phª cña n­íc nµy t¨ng m¹nh. XuÊt khÈu t¨ng ë nh÷ng n­íc chñ chèt khiÕn cung cao v­ît qu¸ cÇu. DÉn ®Õn kÕt qu¶ lµ gi¸ cµ phª xuÊt khÈu gi¶m m¹nh vµ gi¶m liªn tôc trong suèt 10 th¸ng ®Çu n¨m 1999. §Õn hai th¸ng cuèi n¨m 1999 gi¸ cµ phª thÕ giíi håi phôc rÊt ®¸ng kÓ. T¹i New york gi¸ Arabica giao ngay t¨ng 35% ®¹t 2790USD/tÊn (th¸ng 10/99). T¹i London, gi¸ Robusta giao ngay t¨ng 21% ®¹t 1510 USD/tÊn. Gi¸ cµ phª ViÖt Nam theo ®ã t¨ng m¹nh, thêi ®iÓm th¸ng 10/99 gi¸ Fob Robusta ViÖt Nam lo¹i R2 håi phôc ë møc 1070 USD/tÊn t¨ng 70 USSD/tÊn. Nguyªn nh©n lµm gi¸ t¨ng l¹i chÝnh lµ ®ît kh« h¹n vµo 2 th¸ng cuèi n¨m t¹i nhiÒu vïng trång cµ phª chÝnh cña Brazin khiÕn cµ phª ra hoa sím hµng lo¹t.trªn nh÷ng vïng cã b×nh diÖn réng, tá râ nguy c¬ gi¶m m¹nh s¶n l­îng cµ phª xuÊt khÈu cña Brazin. Liªn vô 99-2000 hai th¸ng cuèi n¨m 1999 xuÊt khÈu cµ phª cña Brazin chØ ®¹t 1,88 triÖu bao/th¸ng gi¶m 13% so víi cïng thêi ®iÓm cña vô tr­íc. XuÊt khÈu cµ phª cña Colombia còng chØ ë møc thÊp vµo th¸ng 10 n¨m 1999 chØ ®¹t 696 ngµn bao/th¸ng gi¶m so víi cïng thêi ®iÓm vô tr­íc. Nguån cung cÊp gi¶m ®¸ng kÓ ë hai n­íc chñ chèt ®· khiÕn c¸c nhµ ®Çu c¬ ®Òu t¨ng c­êng ho¹t ®éng mua vµo ®· ®Èy gi¸ cµ phª lªn rÊt nhanh trong hai th¸ng cuèi n¨m. Theo thèng kª ch­a ®Çy ®ñ cña USDA s¶n l­îng cµ phª thÕ giíi vô 99-2000 t¨ng nhanh kho¶ng 1,1 triÖu bao so víi ®Çu vô tr­íc ®¹t møc 104,3 triÖu bao tuy nhiªn tån kho cµ phª thÕ giíi ®Çu vô 99-2000 dù ®o¸n t¨ng tíi 3,43 triÖu bao so víi ®Çu vô tr­íc leen 43 triÖu bao ®¸p øng ®­îc 41,2% tæng nhu cÇu cµ phª thÕ giíi. ®©y lµ nguyªn nh©n chñ yÕu lµm cho gi¸ cµ phª thÕ giíi n¨m 2000 vÉn tiÕp tôc duy tr× ë møc gi¸ thÊp cña n¨m 1999. ¶nh h­ëng nghiªm träng lªn mÆt b»ng gi¸ c¶ cµ phª xuÊt khÈu ë ViÖt Nam g©y nhiÒu tæn thÊt cho c¸c nhµ xuÊt khÈu vµ n«ng d©n ViÖt Nam. IIIñ Mét sè biÖn ph¸p më réng thÞ tr­êng tiªu thô trong n­íc vµ xuÊt khÈu cña tæng c«ng ty cµ phª ViÖt Nam. 1ñ §Þnh h­íng ph¸t triÓn nghµnh cµ phª ViÖt Nam Thµnh tùu cña 15 n¨m ®æi míi, trong n«ng nghiÖp chóng ta ®· ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu vÒ “l­îng” mét c¸ch tèt ®Ñp. Cßn vÒ “chÊt” th× thùc sù ch­a quan t©m t­¬ng xøng, nãi c¸ch kh¸c chóng ta ch­a cã mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp bÒn v÷ng nh»m b¶o ®¶m s¶n phÈm lµm ra võa tiªu thô hÕt võa cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Trªn thÞ tr­êng thÕ giíi g¹o, cµ phª vµ mét sè mÆt hµng n«ng s¶n kh¸c cña ta cã mÆt kh¾p c¸c ch©u lôc nh­ng gi¸ b¸n l¹i thÊp h¬n c¸c n­íc l¸ng giÒng trong khu vùc cã cïng chñng lo¹i vµ chÊt l­îng t­¬ng ®­¬ng, cµ phª lµ mét vÝ dô. Gi¸ b¸n cña ta b×nh qu©n thÊp h¬n tõ 80 ®Õn 120 USD/tÊn .§Ó kh¾c phôc hiÖn t­îng nµy chóng ta cÇn ph¶i gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò sau : añ Bªn c¹nh h×nh thøc ®Çu t­ trùc tiÕp nhµ n­íc cÇn hç trî gi¸n tiÕp cho n«ng nghiÖp: Kinh nghiÖm hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp ë mét sè n­íc nh­ §µi Loan, Th¸i Lan cho thÊy ngoµi nh÷ng ch­¬ng tr×nh ®Çu t­ trùc tiÕp vÒ giao th«ng, thuû lîi ®iÖn khÝ ho¸, tÝn dông,...(hiÖn nay chóng ta ®· vµ ®ang thùc hiÖn nh÷ng ch­¬ng tr×nh nµy) th× ®Çu t­ gi¸n tiÕp còng tá ra hiÖu qu¶. §Çu t­ gi¸n tiÕp lµ nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ thuÕ kho¸, vÒ b¸n ®iÖn n­íc, x¨ng dÇu, vËt t­ cho khu vùc n«ng th«n thÊp h¬n so víi khu vùc thµnh thÞ .HiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch nµy lµ gi¶m kho¶n chªnh lÖch gi÷a c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp,h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña n«ng s¶n, gãp phÇn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò di d©n tõ khu vùc n«ng th«n ra thµnh thÞ . bñN©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm : Nghiªn cøu ¸p dông nh÷ng thµnh tùu c«ng nghÖ sinh häc lai t¹o gièng chÊt l­îng cao phï hîp víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu, thæ nh­ìng tõng vïng ®­îc ®Çu t­ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i . Bµi häc kinh nghiÖm tõ Th¸i Lan ®èi víi s¶n xuÊt lóa g¹o cho thÊy mÆc dï nhu cÇu g¹o thÕ giíi cã thay ®æi t¨ng gi¶m nh­ thÕ nµo ®i n÷a th× hµng n¨m Th¸i Lan vÉn æn ®Þnh l­îng g¹o xuÊt khÈu trªn d­íi 5triÖu tÊn víi gi¸ b×nh qu©n cao h¬n nhiÒu so víi gi¸ cña c¸c n­íc kh¸c. Hay ë Brazil cã hµng chôc lo¹i cµ phª Arabica chÊt l­îng cao cã mïi vÞ ®Æc tr­ng riªng ®­îc nghiªn cøu vµ trång phï hîp víi ®iÒu kiÖn sinh th¸i cña tõng vïng nªn bÊt kú yªu cÇu nµo cña kh¸ch hµng vÒ mïi vÞ, chñng lo¹i ®Òu ®­îc ®¸p øng tèt. Cµ phª cña ta cßn nhiÒu han chÕ vÒ chÊt l­îng nh­ h¹t nhá, h¹t kh«ng ®ång mµu, c«ng nghÖ chÕ biÕn l¹c hËu nªn khã cã thÓ t¹o ®­îc uy tÝn, ®Æc tr­ng riªng cµ phª ViÖt Nam. NÕu kh«ng sím kh¾c phôc th× chóng ta cßn tiÕp tôc chÞu thua thiÖt vÒ gi¸ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Cïng víi viÖc c¶i t¹o gièng, ®Çu t­ thiÕt bÞ chÕ biÕn.CÇn ®Èy nhanh ®é chuyÓn ®æi c¬ cÊu tõ cµ phª Robusta sang Arabca.Trªn c¬ së nghiªn cøu ®¹c ®iÓm sinh th¸i khÝ hËu tõng vïng cho phï hîp, bëi lÏ l­îng cung cµ phª Robusta ®ang t¨ng m¹nh so víi cµ phª Arabica gi¸ cµ phª Robusta chØ b»ng kho¶ng nöa gi¸ cµ phª Arabica. Riªng vÒ diÖn trång cµ phª trªn c¬ së ph©n tÝch cung cÇu cho thÊy kh«ng cÇn thiÕt tiÕp tôc më réng thªm, mµ nªn tËp trung vµo thay ®æi gièng, n©ng cao n¨ng xuÊt chÊt l­îng, nÕu thùc hiÖn tèt sÏ gi¶m ®­îc rñi ro cho n«ng d©n t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ ®iÒu quan träng kh¸c lµ gi¶m ®­îc t×nh tr¹ng huû ho¹i m«i tr­êng v× phÇn lín diÖn tÝch cµ phª ®­îc më réng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã ®­îc tõ viÖc ph¸ rõng mµ ra. cñ T¹o th­¬ng hiÖu riªng cho cµ phª ViÖt Nam. BÊt kú mét s¶n phÈm c«ng nghiÖp hay n«ng nghiÖp khi b¸n ra thÞ tr­êng thÕ giíi ®Òu g¾n liÒn víi th­¬ng hiÖu cña nã. Th­¬ng hiÖu ph¶n ¸nh chÊt l­îng ®¨c tr­ng, uy tÝn cña s¶n phÈm vµ t¹o Ên t­îng dÔ nhí ë ng­êi tiªu dïng. NÒn t¶ng c¬ b¶n ban ®Çu ®Ó h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu chÝnh lµ thÞ tr­êng trong n­íc. S¶n phÈm víi mét th­¬ng hiÖu cô thÓ nÕu ®· chiÕm lÜnh ®­îc trong n­íc th× cã c¬ héi th©m nhËp thÞ tr­êng nø¬c ngoµi, sÏ thuËn lîi h¬n. Nh×n l¹i sù th©m nhËp thÞ tr­êng cña cµ phª ViÖt Nam cã th­¬ng hiÖu Trung Nguyªn lµ mét minh chøng cô thÓ, sinh ®éng. CØh trong mét vµi n¨m th­¬ng hiÖu cµ phª nµy ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ ë thÞ tr­êng trong n­íc vµ b¾t ®Çu th©m nhËp thÞ tr­êng n­íc ngoµi b»ng l« hµng 10 tÊn cµ phª rang xay xuÊt sang Mü – lµ thÞ tr­êng ®ßi hái tiªu chuÈn vµ chÊt l­îng cao víi gi¸ kho¶ng 3USD/kg so víi 0,45 USD/kg nÕu xuÊt cµ phª nh©n. ë Brazin còng b¾t ®Çu nghiªn cøu t¹o th­¬ng hiÖu “cµ phª Brazin” th«ng qua ch­¬ng tr×nh kÝch cÇu trong n­íc, khai th¸c thÞ tr­êng néi ®Þa. Môc ®Ých cña chowng tr×nh nµy lµ t¹o mét thÞ tr­êng tiªu thô cµ phª rang xay æn ®Þnh. ë trong n­íc tõ ®ã lµm c¬ së ®Èy m¹nh xuÊt khÈu cµ phÓang xay, gi¶m thÊp l­îng cµ phª nh©n víi gi¸ thÊp. Ch­¬ng tr×nh “cµ phª Brazin” ®­îc tiÕn hµnh trªn hai ph­¬ng diÖn. T¨ng l­îng tiªu thô néi ®Þa b»ng c¸ch më réng hÖ thèng ph©n phèi nhá, lÎ kh¾p n¬i (hÖ thèng ph©n phèi tr­íc ®©y lµ chØ tËp trung ë siªu thÞ, chiÕm kho¶ng 85% l­îng b¸n ra), vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ rang xay. Trong vßng 5 n¨m, so víi hiÖn nay chØ xuÊt vµi ngµn bao/n¨m, nh­ vËy tõ kinh nghiÖm cña cµ phª Trung Nguyªn, tõ chÝnh cµ phª Brazin. Chóng ta sím nghiªn cøu ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu ViÖt Nam trªn tr­êng quèc tÕ, cã nh­ vËy míi cã thÓ ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp chÕ biÕn cµ phª t¨ng lîi nhuËn thu vÒ cho ®Êt n­íc, cho ng­êi s¶n xuÊt vµ t¹o ®­îc nhiÒu c«ng ¨n vÞªc lµm gãp phÇn gi¶m bít thÊt nghiÖp. dñ Tæ chøc hÖ thèng thu thËp th«ng tin – dù ®o¸n thÞ tr­êng kinh doanh cµ phª cña c¸c doanh nghiÖp. HiÖn nay , chñ yÕu b»ng h×nh thøc mua b¸n , hîp ®ång kú h¹n , gi¸ c¶ ®­îc x¸c ®Þnh dùa vµo gi¸ giao dÞch cµ phª trong ngµy cña thÞ tr­êng cµ phª Lon don (§èi víi cµ phª Robuta)trong thÞ tr­êng New york®èi víi cµ phª Arabica) yÕu tè quan träng nhÊt cña h×nh thøc kinh doanh nµy lµ th«ng tin vµ d÷ liÖu chÝnh x¸c , kÞp thêi vÒ thÞ tr­êng thÕ giíi ®Ó lµm c¬ së ph©n tÝch dù ®o¸n thÞ tr­êng ra quyÕt ®Þnh mua b¸n . ®©y lµ ®iÒu quan träng nhÊt vµ ®©y còng lµ ®iÒu mµ chóng ta ®ang thiÕu . Nguån tin h¹n hÑp duy nhÊt vÒ thÞ tr­êng thÕ giíi mµ tæng c«ng ty cã ®­îc lµ mua tõ h·ng tin Reusters. Tõ nguån tin nµy vµ mét sè nguån tin h¹n chÕ kh¸c kÕt hîp víi kinh nghiÖm vµ c¶m tÝnh kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Ó quyÕt ®Þnh mua b¸n ®Çy rñi ro . Nh­ vËy ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nhµ n­íc nªn tæ chøc mét hÖ thèng thu thËp th«ng tin vµ ph©n tÝch th«ng tin ®Ó cung cÊp kÞp thêi cho doanh nghiÖp lµm c¬ së ra quyÕt ®Þnh mua , b¸n.Ngoµi ra nhµ n­íc cÇn hç trî vµ t¹o ®iÒu kiÖn thu©n lîi ®Ó c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu vµ më v¨n phßng ë n­íc ngoµi ,cñng cè vµ ph¸t triÓn mèi quan hÖ kinh doanh , t×m kiÕm thÞ tr­êng , kh¸ch hµng míi vµ khuyÕch tr­¬ng nh·n hiÖu hµng ho¸ ViÖt nam. 2ñ Môc tiªu ph¸t triÓn xuÊt khÈu cµ phª ViÖt nam ®Õn n¨m 2010 . Thêi gian qua v× nÒn kinh tÕ trªn thÕ giíi ®i lªn vµ d©n sè ra t¨ng tiªu dïng cµ phª trªn thÕ giíi còng t¨ng nh­ng cung vÉn cao h¬n cÇu gi¸ c¶ cµ phª trªn thÕ giíi lu«n biÕn ®éng phøc t¹p do t¸c ®«ng cña ®Çu c¬ gi¸ ®ét nhiªn h¹ hay t¨ng còng g©y nguy khèn cho nhiÒu doanh nghiÖp xuÊt khÈu. Víi ng­êi s¶n xuÊt th× gi¸ h¹ sÏ lµm cho bÞ lç cã nhiÒu yÕu tè t¸c ®éng lªn gi¸ c¶ cµ phª thÕ giíi nh­ khñng ho¶ng tµi chÝnh ch©u ¸ . Braxin ®ång real ph¸ gi¸ hoÆc do s­¬ng gi¸ . In®«nªxia kh«ng æn ®Þnh chÝnh trÞ , C«l«mbia ®éng ®Êt thªm vµo ®ã t×nh h×nh tån kho hµng n¨m. Dù b¸o s¶n l­îng cña n­íc s¶n suÊt t¸c ®éng ®Õn c¸n c©n cung cÇu trªn thÞ tr­êng g©y nªn t¸c ®éng lín ®Õn gi¸ cµ phª thÕ giíi . Dù b¸o s¶n xuÊt cµ phª trªn thÕ giíi. N¨m t¨ng tr­ëng Khu vùc 2000 2005 b×nh qu©n (%) C¸c n­íc c«ng nghiÖp 12 12 0 C¸c n­íc ®ang p.triÓn 6,402 6,858 1,58 -Ch©u ¸ 1,184 1,426 2,63 -Ch©u Phi 1,006 1,260 0,73 -Ch©u Mü 3,383 4,048 1,60 C¸c n­íc ch©u ®¹i d­¬ng 69 84 1,88 Toµn thÕ giíi 6,414 6,870 1,58 Dù b¸o tiªu thô cµ phª trªn thÕ giíi (triÖu tÊn) N¨m t¨ng tr­ëng Khu vùc 2000 2005 b×nh qu©n (%) C¸c n­íc c«ng nghiÖp 3,917 4,142 0,78 -Mü 1,056 979 -0,01 -EU 1,910 2,046 1,18 C¸c n­íc t©y ©u kh¸c 336 347 0,37 Ch©u ¸ 471 552 3,25 §«ng ©u vµ LX cò 408 462 2,39 C¸c n­íc ®ang ph¸t triÓ 2,116 2298 1,49 Brazin 651 702 1,30 Nam ©u 120 125 0,70 Toµn thÕ giíi 6441 6 1,10 Trong xu thÕ quèc tÕ ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ kinh tÕ thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa vµ héi nhËp ,ViÖt Nam tham gia khu vùc mËu dÞch tù do §«ng Nam ¸(APTA) vµ s¾ptrëthµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO. Lîi thÕ mµ WTO vµ APTA cã thÓ ®em l¹i cho s¶n xuÊt n«ng s¶n ViÖt Nam nãi chung vµ cµ phª ViÖt Nam nãi riªng lµ n©ng cao søc c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng më réng thÞ tr­êng trªn thÕ giíi.Dù kiÕn n¨m 2010 tæng s¶n l][ngj cµ phª ViÖt Nam lµ 600000tÊn. 3ñGi¶i ph¸p cho ngµnh cµ phª ViÖt Nam: 3.1- Nh÷ng gi¶i ph¸p vÒ gi¸ c¶ ®èi víi c©y cµ phª ViÖt Nam añ Gi¸ b¸n vËt t­: N«ng phÈm lµ s¶n phÈm n«ng nghiÖp trªn thÞ tr­êng c¹nh tranh. ë ®ã mçi ng­êi s¶n xuÊt chØ cung øng ra thÞ tr­êng phÇn n«ng s¶n rÊt nhá so víi tæng cung toµn x· héi nªn hä kh«ng thÓ ®äc quyÒn vÒ gi¸ mµ ph¶i theo møc gi¸ chung h×nh thµnh kh¸ch quan trªn thÞ tr­êng. ë ViÖt Nam gi¸ n«ng phÈm nãi chung vµ gi¸ cµ phª nãi riªng th­êng biÕn ®éng. §Ó ®ñ søc can thiÖp vµo mÆt b¨ng gi¸ thÞ tr­êng th× chØ cã nhµ n­íc th«ng qua chÝnh s¸ch b¶o hé gi¸. Quü b×nh æn gi¸ cña chÝnh phñ trong thêi gian qua cã t¸c ®éng nhÊt ®Þnh. Nh÷ng ®èi t­îng ®­îc b¶o hé tËp trung vµo c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, ng­êi n«ng d©n ®­îc hç trî rÊt Ýt.Nªn ch¨ng nhµ n­íc cã thªm gi¶i ph¸p b¶o hé gi¸n tiÕp kh¸c. Víi n«ng phÈm nãi chung vµ cµ phª nãi riªng nhµ n­íc cÇn ph¶i cã nhiÒu biÖn ph¸p b¶o hé .§¸ng chó ý nhÊt lµ b¶o hé th«ng qua chÝnh s¸ch ®Çu t­. BiÓu hiÖn cña chÝnh s¸ch nµy lµ nhµ n­íc b¸n c¸c vËt t­ phôc vô cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp víi møc gi¸ thÊp h¬n gi¸ c¶ thÞ tr­êng. BiÖn ph¸p nµy sÏ cã t¸c dông n©ng cao lîi nÝch cña ng­êi n«ng d©n, duy tr× vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kÝch thÝch n«ng d©n ®Çu t­ th©m canh t¨ng vô, t¨ng n¨ng suÊt, tõ ®ã gia t¨ng s¶n l­îng.MÆt kh¸c biÖn ph¸p nµy cßn cã t¸c dông ®èi phã víi hiÖp ®Þnh noong nghiÖp do WTO ®Æt ra. HiÖp ®Þnh nµy cã nh÷ng quy ®Þnh lµm t¨ng kh¶ n¨ng tiÕp cËn thÞ tr­êng cña c¸c mÆt hµng n«ng s¶n trong ®ã cã cµ phª. bñ Trî gi¸ s¶n xuÊt: §Æc ®iÓm tiªu thô hµng n«ng s¶n nãi chung vµ cµ phª nãi riªng lµ thêi k× thu ho¹ch tËp trung trong kho¶ng thêi gian ng¾n. Trong khi ®ã nhu cÇu tiªu thô gi¶i ®Òu c¸c th¸ng trong n¨m. Do ®ã dÉn ®Õn trong thêi k× thu ho¹ch n«ng s¶n, s¶n l­îng cung n«ng s¶n t¨ng rÊt m¹nh, trong khi ®ã nhu cÇu tiªu thô kh«ng thay ®æi dÉn ®Õn gi¸ n«ng s¶n nãi chung sÏ gi¶m, thËm chÝ cã thêi k× gi¶m rÊt thÊp, thÊp h¬n chi phÝ s¶n xuÊt. §iÒu nµy cã ¶nh h­ëng lín ®Õn lîi Ých cña n«ng d©n vµ ¶nh h­ëng xÊu ®Õn diÖn tÝch vµ s¶n l­îng ë mïa vô sau. V× vËy ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cña n«ng d©n, duy tr× vµ më réng s¶n xuÊt ë thêi k× sau, nhµ n­íc cÇn c«ng bè møc gi¸ sµn ®Ó c¸c doanh nghiÖp biÕt vµ chÊp hµnh møc gi¸ sµn mµ nhµ n­íc quy ®Þnh ph¶i ®¶m b¶o ®­îc bï ®¾p chi phÝ s¶n xuÊt vµ cã møc l·i hîp lÝ cho ng­êi n«ng d©n. ë møc gi¸ sµn nµy l­îng cung n«ng s¶n lín h¬n l­îng cÇu thÞ tr­êng, do ®ã sÏ cã t×nh tr¹ng d­ thõa. V× vËy nhµ n­íc cÇn ph¶i gi¶i quyÕt l­îng hµng d­ thõa nµy b»ng c¸ch sö dông quü dù tr÷ ®Ó mua hÕt l­îng hµng d­ thõa. NÕu c¸c doanh nghiÖp tham gia mua hµng n«ng s¶n ®Ó dù tr÷ ë møc gi¸ sµn, nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch hç trî cho c¸c doanh nghiÖp nh­ kh«ng tÝnh l·i suÊt ®èi víi c¸c kho¶n tiÒn mµ c¸c doanh nghiÖp vay ®Ó mua n«ng s¶n dù tr÷. §èi víi cµ phª ViÖt Nam, khèi l­îng cµ phª dù tr÷ chñ yÕu ®Ó xuÊt khÈu. Do ®ã khi gi¸ thÕ giíi t¨ng lªn do yÕu tè ®Çu c¬ chø kh«ng ph¶i do mÊt mïa nh­ ë c¸c n­íc Brazil, Indonesia th× chóng ta ph¶i b¸n ngay v× gi¸ sÏ lªn kh«ng bÒn. 3.2-Gi¶i ph¸p t¨ng tÝnh c¹nh tranh cña cµ phª trªn thÞ tr­êng. Sang thÕ kØ 21 chóng ta kh«ng khái b¨n kho¨n tr­íc nhiÒu c©u hái ®Æt ra cho ngµnh cµ phª. V× thÕ cÇn ph¶i cã mét quan ®iÓm chiÕn l­îc ®óng ®¾n, toµn diÖn vµ thèng nhÊt ®Ó ®­a cµ phª ViÖt Nam sao cho cã ­u thÕ trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ n­íc ngoµi, víi mét hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p ®ång bé. añ VÊn ®Ò th©m canh t¨ng n¨ng suÊt vµ duy tr× sinh th¸i m«i tr­êng v­ên c©y bÒn v÷ng. N¨m 1975 toµn quèc míi cã 14000ha cµ phª s¶n l­îng d­íi 5000tÊn, n¨ng suÊt 4t¹/ha th× niªn vô 1999-2000 diÖn tÝch cµ phª ®· lªn tíi 200000ha, n¨ng suÊt b×nh qu©n trªn 15t¹/ha, s¶n l­îng 680000tÊn.HÇu hÕt cµ phª ®­îc trång trong c¸c hé gia ®×nh víi quy m« v­ên tõ 0,5¸1ha vµ ®ang ë ®é tuæi sung søc cã n¨ng suÊt kh¸ cao, tËp trung thµnh vïng lín ë c¸c tØnh T©y Nguyªn, miÒn §«ng Nam Bé vµ mét sè tØnh miÒn nói phÝa B¾c. Trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu nhiÖt ®íi nãng Èm, m­a nhiÒu, m«i tr­êng sinh th¸i ®· cã sù thay ®æi lín, cµ phª sinh tr­ëng trong c¸c vïng tËp trung, s©u bÖnh dÔ ph¸t triÓn m¹nh vµ dÔ dµng trë thµnh dÞch. Mêy n¨m nay s©u bÖnh ®· g©y h¹i ë mét sè n¬i cÇn tËp trung ch÷a trÞ døt ®iÓm ®Ó tr¸nh l©y lan g©y thiÖt h¹i lín nh­ ë mét sè n­íc. MÆt kh¸c còng cÇn ng¨n chÆn nh÷ng khuynh h­íng khai th¸c bãc lét v­ên c©y nh­ sö dông ph©n bãn ho¸ häc qu¸ nhiÒu, l¹m dông chÊt kÝch thÝch sinh tr­ëng, t­íi n­íc å ¹t,...thóc ®Èy ra hoa qu¶ nhiÒu ®Ó cã n¨ng suÊt rÊt cao trong mét n¨m nh­ng sau ®ã v­ên c©y l¹i chãng tµn lôi lµm cho hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp kÐm.Th©m canh ch¨m sãc v­ên c©y, duy tr× n¨ng suÊt cao æn ®Þnh, t¹o m«i tr­êng sinh th¸i bÒn v÷ng trong suèt chu k× sinh tr­ëng ph¶i lµ ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô quan träng cña toµn ngµnh. Ph­¬ng h­íng th©m canh cµ phª trong thÕ kØ 21 lµ ®Çu t­ chiÒu s©u, ¸p dung réng r·i tiÕn bé trong c«ng nghÖ sinh häc vµ kÜ thuËt míi vµo c¸c kh©u gièng, ch¨m sãc ®Ó t¨ng chÊt l­îng cµ phª. bñ TÝch cùc ph¸t triÓn cµ phª chÌ vµ æn ®Þnh cµ phª vèi. N­íc ta cã nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn cµ phª vèi vµ cµ phª chÌ cã n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng cao. Nh÷ng ®iÒu kiÖn ®ã ®· t¹o cho ViÖt Nam lîi thÕ so s¸nh quan träng cã thÓ s¶n xuÊt ra cµ phª cã chÊt l­îng cao vµ gi¸ thµnh h¹ ®Ó c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. MÆt kh¸c còng ph¶i thÊy r»ng thÞ tr­êng cµ phª quèc tÕ kh«ng ph¶i ®· æn ®Þnh, nhu cÇu tiªu dïng vÉn t¨ng lªn hµng n¨m, nhiÒu thÞ tr­êng míi ®­îc kh«i phôc vµ më réng. Cßn c¸c n­íc sanr xuÊt cµ phª th× ®iÒu kiÖn thêi tiÕt, khÝ hËu kh«ng b×nh th­êng vµ nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c còng ®· g©y lªn nh÷ng khã kh¨n trong cung øng cµ phª. V× vËy n­íc ta cã thÓ vµ cÇn ph¶i nhanh chãng më r«ng thªm diÖn tÝch cµ phª chÌ. Dù b¸o ®Õn n¨m 2010 ViÖt Nam sÏ cã 450000ha cµ phª, trong ®ã cµ phª chÌ lµ 100000ha, s¶n l­îng h¬n 800000tÊn vµ kim ng¹ch xuÊt khÈu cµ phª kho¶ng 1,2tØ USD. Theo ph­¬ng h­íng nµy c«ng t¸c quy ho¹ch, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ c¸c vïng trång míi ph¶i ®­îc tiÕn hµnh tr­íc mét b­íc vµ bè trÝ c¸c m« h×nh thùc nghiÖm nh»m x¸c ®Þnh c¬ cÊu gièng phï hîp. Thùc hµnh khuyÕn n«ng gióp cho nh©n d©n lµm quen dÇn tiÕn tíi n¾m ch¾c c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ kÜ thuËt s¶n xuÊt cµ phª chÌ.ChÝnh phñ ®· phª duyÖt dù ¸n ph¸t triÓn cµ phª chÌ 40000ha trong 5 n¨m (1997-2001). Thêi gian tíi b»ng vèn trong n­íc vµ vèn vay ­u ®·i tõ quü ph¸t triÓn Ph¸p (CFD). HiÖn nay nhiÒu tØnh ®ang triÓn khai trång míi cµ phª chÌ víi tèc ®é 300¸1000ha/n¨m/tØnh. §èi víi cµ phª vèi cÇn æn ®Þnh diÖn tÝch hiÖn cã ë T©y Nguyªn kh«ng më réng diÖn tÝch trång míi trong thËp niªn ®Çu thÕ kØ 21-lÊy th©m canh vµ n©ng cao chÊt l­îng lµm h­íng chÝnh. cñ Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn cµ phª. ViÖt Nam ®· cã mét s¶n l­îng cµ phª kh¸ lín víi phÈm chÊt th¬m ngon vèn cã cña gièng tèt, ®­îc s¶n xuÊt trªn c¸c cao nguyªn cã ®iÒu kiÖn khÝ hËu, thæ nh­ìng rÊt thÝch hîp. Tuy nhiªn cµ phª xuÊt khÈu l¹i kh«ng cã chÊt l­îng t­¬ng xøng. V× vËy ®· bÞ thua thiÖt vÒ gi¸ c¶ so víi c¸c n­íc kh¸c. Mét thêi gian dµi tr­íc ®©y, c«ngnghÖ chÕ biÕn cµ phª ®· kh«ng ®­îc quan t©m ®Çy ®ñ, cã sù thiÕu sãt vÒ nhËn thøc, cã khã kh¨n vÒ vèn ®Çu t­, tr×nh ®ä c«ng nghÖ thÊp kÐm, chËm ®æi míi, tæn thÊt sau thu ho¹ch kh¸ lín (kh«ng d­íi 10% gi¸ trÞ) vµ ®· cã nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt lµm tæn thÊt nghiªm träng, thÊt thu hµng tØ ®ång v× chÊt l­îng h¹t xÊu.MÆt kh¸c h¬n 80% cµ phª ®­îc s¶n xuÊt ra lµ tõ c¸c hé n«ng d©n s¶n xuÊt nhá thiÕu nh÷ng ®iÒu kiÖn s¬ chÕ tèi thiÓu.C¸c doang nghiÖp kinh doanh cµ phª, c¸c ®¹i lÝ mua cµ phª còng thiÕu hÖ thèng kho tµng vµ thiÕt bÞ chÕ biÕn.Cµ phª tiªu thô trong n­íc tuy kh«ng nhiÒu nh­ng ®· t¨ng lªn hµng n¨m vµ ®ßi hái ngµnh cµ phª ph¶i cung cÊp cho ng­êi tiªu dïng nh÷ng thµnh phÈm cã chÊt l­îng cao. Nh­ng thËt ®¸ng tiÕc c«ng nghiÖp ®å uèng cµ phª nhá bÐ cã nguy c¬ bÞ n­íc ngoµi c¹nh tranh mÊt thÞ tr­êng, ch­a nãi tíi viÖc ViÖt Nam xuÊt thµnh phÈm ®Ó thu ngo¹i tÖ. Cã thÓ nãi r»ng c«ng nghiÖp chÕ biÕn cµ phª ®· kh«ng theo kÞp víi ph¸t triÓn nhanh chãng cña s¶n xuÊt cµ phª. §iÒu nµy ®· g©y ra thiÖt h¹i kh«ng nhá cho ng­êi s¶n xuÊt còng nh­ nhµ n­íc. V× vËy trong nh÷ng n¨m tíi ®©y,®Èy m¹nh ph¸t triÓn cong nghiÖp chÕ biÕn cµ phª ph¶i ®­îc coi lµ nhiÖm vô rÊt quan träng cña qu¸ tringh c«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸ ngµnh cµ phª. Ph¶i sö dông thªm nhiÒu côm c«ng nghiÖp chÕ biÕn cµ phª, bao gåm c«ng nghÖ chÕ biÕn kh« vµ ­ít, hÖ thèng sÊy, xay x¸t, ddanhs bãng s©n ph¬i, nhµ kho,....Më réng quy m« vµ n©ng cÊp nhµ m¸y cµ phª Biªn Hoµ lªn 1000tÊn/n¨m vµ x©y thªm mét sè nhµ m¸y thµnh phÈm kh¸c khi thÞ tr­êng ®­îc më réng. Mét viÖc kh«ng kÐm phÇn cÊp b¸ch lµ tæng c«ng ty cµ phª ViÖt Nam ph¶i sím thµnh lËp doanh nghiÖp c¬ khÝ thiÕt bÞ chÕ biÕn cµ phª ®Ó s¶n xuÊt vµ cung øng c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dungf trong c«ng nghiÖp cµ phª. dñ Më réng thÞ tr­êng cµ phª vµ t¨ng c­êng hîp t¸c quèc tÕ . HiÖn nay hµng n¨m chóng ta xuÊt khÈu cµ phª ®Õn 49 n­íc, thu vÒ 400¸500triÖu USD vµ cã quan hÖ th­¬ng m¹i víi tÊt c¶ c¸c h·ng cµ phª lín trªn thÕ giíi. N©ng cao chÊt l­îng cµ phª, ®¶m b¶o tÝn nhiÖm víi kh¸ch hµng, tu©n thñ tËp qu¸n bu«n b¸n quèc tÕ,... lµ nh÷ng biÖn ph¸p quan träng ®Ó cñng cè thÞ tr­êng. MÆt kh¸c cÇn cã c¸c gi¶i ph¸p ®Ó kh«i phôc thÞ tr­êng cò tr­íc ®©y ë nh÷ng n­íc SNG vµ §«ng ¢u, më mang thÞ tr­êng míi nh­ Trung Quèc vµ c¸c n­íc Trung CËn §«ng,...khèi l­îng cµ phª xuÊt khÈu ngµy mét lín kh«ng thÓ thô ®éng ngåi chê ai ®Õn mua th× b¸n mµ cÇn chñ ®éng t¹o thÞ tr­êng, më c¬ quan ®¹i diÖn víi viÖc sö dông c¸c ph­¬ng thøc th­¬ng m¹i kh¸c nh­ trao ®æi hµng, tr¶ nî nhµ n­íc vµ c¸c hiÖp ®Þnh chÝnh phñ. ViÖt Nam ®· ra nhËp hiÖp héi cµ phª quèc tÕ ICO, sÏ tham gia hiÖp héi c¸c n­íc s¶n xuÊt cµ phª (ACPC) vµ nh÷ng tæ chøc quèc tÕ kh¸c cã liªn quan ®Ó t¨ng c­êng hîp t¸c kinh tÕ th­¬ng m¹i, khoa häc c«ng nghÖ vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. eñ øng dông khoa häc c«ng nghÖ vµ t¨ng c­êng ®µo t¹o c¸n bé cho ngµnh cµ phª. Néi dung c«ng t¸c khoa häc c«ng nghÖ cña ngµnh cµ phª kh¸ réng r·i. Tuy nhiªn mét sè lÜnh vùc tr­íc ®©y vÉn ch­a ®­îc quan t©m. Mét thêi gian dµi chóng ta chó träng ®Õn c¸c vÊn ®Ò n«ng sinh nh­ quy vïng, quy ho¹ch t×m c¸c gièng míi , kÜ thuËt canh t¸c, t¹o h×nh, bãn ph©n,t­íi n­íc, phßng trõ s©u bÖnh,...thêi gian tíi cÇn ®Çu t­ nghiªn cøu h¬n n÷a vµo c«ng nghÖ sau thu ho¹ch.Nghiªn cøu chiÕn l­îc thÞ tr­êng vµ th­¬ng m¹i. Cñng cè,n©ng cÊp viÖn nghiªn cøu cµ phª Eakmat, lËp thªm c¸c tr¹m nghien cøu thùc nghiÖm ë c¸c vïng. T¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé vµ phæ cËp réng r·i c¸c h×nh thøc khuyÕn n«ng cµ phª ®Ðn c¸c hé n«ng d©n. Héi ®ång khoa häc c«ng nghÖ cµ phª ®· ®­îc thµnh lËp kÞp thêi vµ ho¹t ®äng cã hiÖu qu¶. Trªn c¬ së nµy x©y dùng hoµn chØnh hÖ thèng qu¶n lÝ c«ng nghÖ, t¹o thªm søc m¹nh cho toµn ngµnh ph¸t triÓn bÒn v÷ng. fñ VÊn ®Ò tæ chøc qu¶n lÝ vµ chÝnh s¸ch. Ngµnh cµ phª ViÖt Nam hiÖn nay ®· cã vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng n¨m kh¸ lín vµ cã thÓ dù ®o¸n r»ng trong 5 ®Õn 10 n¨m tíi ®©y cµ phª vµ lóa g¹o vÉn lµ nh÷ng n«ng s¶nxuÊt khÈu hµng ®Çu ë n­íc ta. ViÖt Nam lµ mét n­íc xuÊt khÈu cµ phª lín nªn ®· cã ¶nh h­ëng ®Õn cung-cÇu vµ gia c¶ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Nh÷ng vÊn ®Ò ®ã kh¸ phøc t¹p ®ßi hái ph¶i nghiªn cøu mét c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ngµnh hîp lý vµ ®Ò xuÊt nh÷ng chÝnh s¸ch míi t¹o cho ngµnh ph¸t triÓn thuËn lîi. ViÖt Nam còng cÇn sím ra ®êi mét tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cµ phª gän nhÑ, cã thµnh viªn chuyªn tr¸ch vµ mét sè thµnh viªn kiªm nghiÖm cña bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. Bé th­¬ng m¹i, bé tµi chÝnh ... víi tªn gäi cô thÓ lµ “héi ®ång ph¸t triÓn cµ phª quèc gia”. Héi ®ång sÏ nghiªn cøu vµ tr×nh ban hµnh mét sè chÝnh s¸ch riªng cho ngµnh cµ phª nh­ tÝn dông dµi h¹n, gi¸ c¶ vµ hç trî xuÊt khÈu, khuyÕn n«ng, b¶o hiÓm vµ c¸c quy chÕ qu¶n lý kh¸c. gñ T¨ng c­êng vai trß cña nhµ n­íc ®èi víi s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cµ phª. Vai trß ®ã cÇn h­íng vÒ nh÷ng vÊn ®Ò träng t©m: chiÕn l­îc quy ho¹ch, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu dµi h¹n cña c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch vµ ®Çu t­ vèn, khoa häc, c«ng nghÖ vµ æn ®Þnh thÞ tr­êng. C: phÇn kÕt Sau 15 n¨m ®æi míi ViÖt Nam ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu hÕt søc to lín vµ quan träng, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp t¹o ra mét khèi l­îng n«ng s¶n kh«ng chØ ®¸p øng nhu cÇu trong n­íc mµ cßn cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu cao mang vÒ hµng tØ USD. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¨ng tr­ëng liªn tôc víi tèc ®é cao, æn ®Þnh h×nh thµnh nh÷ng vïng chuyªn canh s¶n xuÊt hµng ho¸ ë quy m« lín vÒ lóa g¹o, cµ phª,....Sù ph¸t triÓn m¹nh cña n«ng nghiÖp ®· n©ng vÞ thÕ cña ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc –lµ mét n­íc xuÊt khÈu g¹o ,cµ phª ®øng hµng thø 2 thÕ giíi, gãp phÇn ®Èy m¹nh tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. ChØ tiªu vÒ “l­îng” chóng ta ®· ®¹t ®­îc mét c¸ch tèt ®Ñp cßn vÒ “chÊt” th× thËt sù ch­a quan t©m t­¬ng xøng. Nãi c¸ch kh¸c chóng ta ch­a cã mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn bÒ v÷ng nh»m b¶o ®¶m s¶n phÈm lµm ra võa tiªu thô hÕt võa kh«ng cã c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Cµ phª vµ g¹o cña ta cã mÆt kh¾p c¸c ch©u lôc nh­ng gias b¸n l¹i thÊp h¬n so víi mét sè n­íc l¸ng giÒng trong khu vùc cã cïng chñng lo¹i vµ chÊt l­îng t­¬ng ®­¬ng.Cµ phª cña tagias thÊp h¬n tõ 80¸110USD/tÊn. ThiÕt nghÜ nhµ n­íc cÇn cã sù can thiÖp kÞp thêi, m¹nh mÏ ®Ó hç trî cho doanh nghiÖp vµ ng­êi s¶n xuÊt cµ phª ®ì khã kh¨n, ®ång thêi t¹o thªm thÕ vµ ®iÒu kiÖn hoµn thµnh nhiÖm vô xuÊt khÈu cµ phª víi hiÖu qu¶ kinh tÕ tho¶ ®¸ng, kh«ng bÞ c¸c doanh nghiÖp n­íc can thiÖp g©y khã kh¨n . Bªn c¹nh ®ã ph¶i chñ ®éng xö lÝ ®­îc c¸c t×nh huèng kh«ng cã lîi cho ngµy cµ phª ViÖt Nam, thóc ®Èy cho ngµnh cµ phª ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n n÷a, gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Trªn diÔn biÕn phøc t¹p cña thÞ tr­êng víi sù c¹nh tranh gay g¾t, ngµnh cµ phª cßn non trÎ cña ViÖt Nam cÇn x¸c ®Þnh cho m×nh mét ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt kinh doanh ®óng ®¾n. Nãi c¸ch kh¸c lµ chóng ta ph¶i cã mét chiÕn l­îc ®óng ®¾n vÒ s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, cô thÓ lµ n«ng phÈm, trong ®ã cã cµ phª. Môc lôc Trang A: Lêi nãi ®Çu 1 B: Néi dung {gåm 2 phÇn} 2 PhÇn i Lý luËn chung vÒ vÒ më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp Iñ ThÞ tr­êng tiªu thô vµ vai trß cña nã ®èi víi doanh nghiÖp. 2 1ñ Kh¸i niÖm thÞ tr­êng 2 2ñ Vai trß cña thÞ tr­êng ®èi víi doanh nghiÖp 2 IIñNéi dung më réng thÞ tr­êng 3 1ñ Quan niÖm më réng thÞ tr­êng 3 2ñ Néi dung më réng thÞ tr­êng 3 IIIñNh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn viÖc më réng thÞ tr­êng tiªu thô 3 1ñ M«i tr­êng vi m« 4 2ñ M«i tr­êng vÜ m« 5 PhÇn iI Thùc tr¹ng thÞ tr­êng tiªu thô néi ®Þa vµ n­íc ngoµi cña tæng c«ng cµ phª ViÖt Nam vµ biÖn ph¸p më réng thÞ tr­êng tiªu thô Iñ T×nh h×nh chung vÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña tæng c«ng ty cµ phª ViÖt Nam 5 *)T×nh h×nh s¶n xuÊt cµ phª ë ViÖt Nam 5 IIñ Ph©n tÝch thùc tr¹ng thÞ tr­êng tiªu thô néi ®Þa vµ n­íc ngoµi cña tæng c«ng ty cµ phª ViÖt Nam 7 1)T×nh h×nh tiªu thô néi ®Þa 7 2) T×nh h×nh s¶n xuÊt cµ phª ë ViÖt Nam 7 III)Mét sè biÖn ph¸p më réng thÞ tr­êng tiªu thô trong n­íc vµ xuÊt khÈu cña tæng c«ng ty cµ phª ViÖt Nam 10 1)§Þnh h­íng ph¸t triÓn ngµnh cµ phª ViÖt Nam 10 2)Môc tiªu ph¸t triÓn xuÊt khÈu cµ phª ViÖt Nam n¨m 2010 12 3)Gi¶i ph¸p cho ngµnh cµ phª ViÖt Nam 13 3.1)Nh÷ng gi¶i ph¸p vÒ gi¸ c¶ ®èi víi ngµnh cµ phª ViÖt Nam 13 3.2)Gi¶i ph¸p t¨ng tÝnh c¹nh tranh cña cµ phª trªn thÞ tr­êng 14 C PHÇN KÕT 18 DANH MôC THAM KH¶O -Gi¸o tr×nh kinh tÕ th­¬ng m¹i -Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ kinh doanh th­¬ng m¹i -T¹p chÝ ph¸t triÓn kinh tÕ -T¹p chÝ th­¬ng m¹i -T¹p trÝ thÞ tr­êng gi¸ c¶ -Thêi b¸o kinh tÕ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và nước ngoài của tổng công ty cà phê Việt Nam.DOC
Luận văn liên quan