Đề tài Mối liên hệ giữa Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa Nông nghiệp và nông thôn và Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nền kinh tế ở Việt Nam

Mối liên hệ giữa CNH - HĐH Nông nghiệp và nông thôn và CNH - HĐH nền kinh tế ở VN. Phần I lời mở đầu. Ngay từ thế kỷ xviii, cuộc cách mạng nông nghiệp diễn ra lần đầu tiên ở Anh đã mang lại những thanh tựu to lớn và có ảnh hưởng tương đối rộng rãi. Trên cơ sở kế thừa và phát huy những thanh tựu đó, cuộc cách mạng hkoa học kỹ thuật diễn ra vào tế kỷ xix đã nhanh chóng lan ra nhiều nước và ngày cangf phát triển mạnh. Hiện nay cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ii đang diễn ra trên toàn thế giới, ngày càng phát triển mạnh mẽ và là động lực chính cho sự phát triển của nhân loại. Để theo kịp đà phát triển của thế giới, Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương, chiến lược cụ thể đẻ tiến hành công nghiệp hoá trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp . Nước ta là một nước nông nghiệp có trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu, thấp kém so với nhiều nước. Văn kiện đại hội ix cũng như các nghị quyết trung ưong của Đảng ta đã kích động công nghiệp hoá Hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đất nước. Đây là một nhiệm vụ rất nặng nề đòi hỏi phải bước đi thích hợp và có những giải pháp mang tính chiến lược .Công nghiệp hoá Hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn là một chủ trương lớn và đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta , là con đường tất yếu để đưa Nhà nước, nông thôn nước ta thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu .Trogn những năm đổi mới vừa qua,công nghiệp hoá Hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn đã được thực hiện một bước tạo ra sự thay đổi rõ nét của Nhà nước và nông thôn đóng góp đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước .Ngay từ những năm đầu thập kỷ 90, hội nông dân Việt Nam đã phối hợp cùng bộ Nhà nước và phát triển nông thôn tổ chức phát động phong trào “nội dung thi đua sản xuất , kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng” . Qua hơn 10 năm thực hiện đổi mới, đi đôi với việc áp dụng các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế xã hội nông thôn như miễn giảm thuế, trợ giá cước vận tải, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, thực hiện khuyến nông, khuyến ngư . Phong trào đã đạt được những hiệu quả thiết thực, tạo ra bước chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, quan hệ từng bước dổi mới góp phần đẩy nhanh tốc độ xoá đói giảm nghèo. Tuynhiên bên cạnh đó cũng còn những tồn tại cần khắc phục như : Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch còn chậm , năng suốt , chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm Nhà nước còn thấp , công nghiệp ở nông thôn còn chưa phát triển, cơ sở hạ tầng thấp kém , đời sống vật chất và tinh tần của nhân dân còn chưa đảm bảo Vì những lý do đó Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn nước ta là một việc làm không thể tránh khỏi trong quá trình phát triển đất nước . Bài viết này sẽ đi sâu vào nghiên cứu nội dung , tầm quan trọng , những động lực thuc đẩy cũng như những khó khăn cản trở đối với quá trình Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn ở nước ta . Do khuôn khổ kiến thức còn hạn hẹp nên bài viết không tranhs khỏi thiếu xót. Em rất mong thấy giáo góp ý , phê bình để bài viết được hoàn thiện hơn . Em xin chân thành cảm ơn .

doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2172 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Mối liên hệ giữa Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa Nông nghiệp và nông thôn và Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nền kinh tế ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g x· héi t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn sù b×nh ®¼ng ®oµn kÕt gi÷a c¸c d©n téc, t¨ng c­êng quyÒn lùc søc m¹nh vµ hiÖu qu¶ cña bé m¸y qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n­íc. §Ó cã thÓ tiÕn hµnh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ chóng ta ph¶i cã sù häc hái nh÷ng kinh nghiÖm nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i tõ c¸c n­íc kh¸c, qua ®ã lµm më réng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i tham gia vµo sù ph©n c«ng vµ hîp t¸c quèc tÕ mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Mét t¸c dông n÷a cña C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ còng rÊt qua träng, ®ã lµ C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ t¹o tiÒn ®Ò vËt chÊt ®Ó x©y dùng, ph¸t triÓn vµ hiÖn ®¹i ho¸ nÒn quèc phßng-an ninh b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ Quèc. Nh­ vËy C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ kh«ng chØ lµ mét tÊt yÕu mµ cßn cã t¸c dông lín vÒ mäi mÆt. Thµnh c«ng cña sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù th¾ng lîi cña con ®­êng XHCN mµ §¶ng vµ nh©n d©n ta ®· lùa chän. ChÝnh v× vËy mµ C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ ®­îc coi lµ nhiÖm vô träng t©m trong suèt thêi kú qu¸ ®é nªn CNXH. 6).Néi dung qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ë ViÖt Nam. Qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ViÖt Nam cã nh÷ng néi dung chÝnh sau ®©y: ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp theo h­íng g¾n liÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ víi c«ng nghiÖp chÕ biÕn. HiÖn nay nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cña n­íc ta cßn ë tr×nh ®é kÐm ph¸t triÓn ®Æc biÖt ë khu vùc n«ng th«n, kinh tÕ thÞ tr­êng cßn ®¬n gi¶n vµ nhá bÐ, Ýt nhiÒu cßn mang tÝnh tù cung tù cÊp. C¸c nghµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng l©m thuû s¶n cßn ch­a ®­îc ph¸t triÓn ®óng møc vµ t­¬ng øng víi l­îng n«ng l©m thuû s¶n cã ®­îc. VÒ ®¹i thÓ kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn qua ba giai ®o¹n lµ s¶n xuÊt hµng ho¸ ®¬n gi¶n, kinh tÕ thÞ tr­êng tù do, kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i. Tuy nhiªn n­íc ta tiÕn hµnh x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i theo kiÓu rót ng¾n chø kh«ng lÆp l¹i nguyªn vÑn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c n­íc ®i tr­íc. Néi dung thø hai cña qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ë ViÖt Nam lµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ nh÷ng s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng t¹o ra l­îng gi¸ trÞ gia t¨ng lªn. Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch cô thÓ, ®Õ triÓn khai néi dung nµy nh­ ph¸ thÕ ®éc canh trong n«ng nghiÖp h×nh thµnh nh÷ng vïng chuyªn canh quy m« lín, khuyÕn khÝch nghiªn cøu t¹o ra gièng c©y tr«ng vËt nu«i n¨ng suÊt lín, chÊt l­îng tèt vµ söa ®æi c¬ cÊu vÒ c©y trång vËt nu«i. Néi dung tiÕp theo lµ g¾n liÒn qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n víi thùc hiÖn c¬ khÝ ho¸, øng dông c¸c thµnh tùu khoa häc c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nh»m n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh cña n«ng s¶n. HiÖn nay trong khu vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n tuy ®· cã sù hiÖn diÖn cña m¸y mãc nh­ng lao ®äng chñ yÕu vÉn lµ søc ng­êi, kü thuËt l¹c hËu nªn n¨ng suÊt lao ®éng ch­a cao, v× vËy ph¶i tiÕn hµnh c¬ giíi ho¸ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nh»m gi¶m nhÑ lao ®éng con ng­êi ®ång thêi n©ng cao n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶. Bªn c¹nh c¬ giíi ho¸, chóng ta cÇn ph¶i ®Èy m¹nh ph¸t triÓn c«ng nghÖ sinh häc. §©y lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu cña mét nÒn n«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. Ngoµi ra ph¶i tiÕp tôc t¨ng c­êng ®Çu t­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng n«ng th«n t¹o mäi ®iÖu kiÖn ®Ó n©ng cao møc sèng vËt chÊt, v¨n ho¸ cña c­ d©n n«ng th«n.KÕt cÊu h¹ tÇng cña c­ d©n n«ng th«n kinh tÕ x· héi bao gåm hÖ thèng ®­êng s¸, hÖ thèng th«ng tin, hÖ thèng thuû lîi….HÕt søc cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n. tuy nhiªn viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ x· héi trªn ®©y lµ mét viÖc lµm v­ît qu¸ xa so víi kh¶ n¨ng cña c­ d©n n«ng th«n. V× vËy Nhµ n­íc cÇn cã sù ®Çu t­, hç trî thÝch ®¸ng. MÆt kh¸c Nhµ n­íc ph¶i cã chÝnh s¸ch gióp ®ì n«ng d©n trong viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ, gi¶i quyÕt khã kh¨n vÒ vèn vµ thÞ tr­êng tiªu thô, ®µo t¹o ngu«n nh©n lùc cho n«ng nghiÖp n«ng th«n nh­ : Më c¸c líp tËp huÊn cho nh©n d©n vÒ kü thuËt nu«i trång, lËp c¸c quü hç trî cho nh©n d©n, c¸c chÝnh s¸ch Gi¸o dôc ®µo t¹o riªng cho n«ng nghiÖp n«ng th«n ®Æc biÖt cho vïng x©u, vïng xa, biªn giíi h¶i ®¶o…. Néi dung cuèi cïng lµ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ, lµng nghÒ chuyÒn thèng vµ giíi thiÖu c¸c ngµnh nghÒ míi ë n«ng th«n. Thêi gian võa qua do khã kh¨n vÒ thÞ tr­êng tiªu thô mµ mét sè nghÒ thñ c«ng bÞ mai mét dÇn nh­ nghÒ tr¹m b¹c, vÏ tranh §«ng hå…Nhµ n­íc ®· vµ ®ang cÇn tiÕp tôc cã sù can thiÖp ®óng møc, kÞp thêi ®Ó g×n gi÷ b¶n s¾c d©n téc ®ång thêi t¹o viÖc lµm cho bµ con n«ng d©n. BÖ c¹nh ®ã Nhµ n­íc khuyÕn khÝch më c¸c c¬ së d¹y nghÒ t¹o viÖc lµm cho bµ con n«ng d©n trong lóc n«ng nhµn. II. Thùc tr¹ng vµ c¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy C«ng nghiÖp ho¸-HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n n­íc ta trong thêi gian tíi 1). Thùc tr¹ng n«ng nghiÖp n«ng th«n n­íc ta. 1.1-Mét sè thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc cña khu vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n n­íc ta trong thêi gia qua. Thø nhÊt: Sau gÇn hai thËp kû, n­íc ta thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc do §¶ng ta khëi x­íng, vµ l·nh ®¹o, lÊy n«ng nghiÖp lµm kh©u ®ét ph¸, n«ng th«n lµ ®Þa bµn träng ®iÓm. Víi chñ tr­¬ng vµ chÝnh s¸ch ®óng ®¾n, kÞp thêi vµ hîp lßng d©n, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín, toµn diÖn, víi tèc ®é t¨ng tr­ëng kh¸ cao, h¬n 4,5%/n¨m. Thµnh tùu ®Çu tiªn vµ ®¸ng kÓ nhÊt lµ sè nghÌo ®ãi ë n«ng th«n gi¶m nhanh ( gi¶m h¬n 5% trong giai ®o¹n 1990 – 1998 ) ®ã lµ do phong trµo “ Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo” ®­îc thùc hiÖn réng r·i vµ cã hiÖu qu¶. Ngay tõ nh÷ng n¨m ®Çu cña thËp kû 90 cña thÕ kû 20, héi n«ng d©n ViÖt Nam ®· phèi hîp cïng Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tæ chøc ph¸t ®éng phong trµo “ Nh©n d©n thi ®ua s¶n xuÊt, kinh doanh giái, ®oµn kÕt gióp nhau xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ lµm giµu chÝnh ®¸ng”. Qua h¬n 10 n¨m thùc hiÖn, phong trµo ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ réng kh¾p, liªn tôc ®¹t hiÖu qu¶ thiÕt thùc, t¹o ra b­íc chuyÓn ®æi c¬ cÊu n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸, gãp phÇn ®Èy m¹nh tèc ®é xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, vµ thu hÑp kho¶ng c¸ch giµu nghÌo ë n«ng th«n: N­íc ta tõ mét nÒn n«ng nghiÖp tù cung tù cÊp, thiÕu l­¬ng thùc triÒn miªn, ®Õn nay c¬ b¶n lµ nÒn n«ng nghiÖp hµng ho¸, ®¶m b¶o v÷ng ch¾c an ninh l­¬ng thùc. Tû suÊt hµng ho¸ trong l­¬ng thùc ngµy cµng cao, nhiÒu mÆt hµng cã sè l­îng xuÊt khÈu chiÕm vÞ thÕ cao trong khu vùc vµ thÕ giíi. Sè l­îng xuÊt khÈu g¹o, cµ phª, h¹t ®iÒu ®øng thø hai thÕ giíi; Víi h¹t ®iÒu ®øng thø nhÊt thÕ giíi cßn con t«m ®øng thø hai ë thÞ tr­êng Mü vµ ®øng thø ba ë NhËt b¶n. DiÖn m¹o n«ng th«n còng ®æi thay nhanh chãng: §­êng x¸ ®i l¹i thuËn tiÖn h¬n, råi th«ng tin liªn l¹c vµ chuyÒn th«ng ®¹i chóng nhanh h¬n ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ kho¶ng c¸ch gi÷a n«ng th«n vµ thµnh thÞ bít xa. Tr­êng häc, tr¹m y tÕ ®­îc n©ng cÊp, ®iÒu kiÖn ¨n ë, ®i l¹i, häc tËp, kh¸m, ch÷a bÖnh vµ sinh ho¹t cña n«ng d©n, vïng ®ång b»ng hay vïng cao, ®· tiÕn thªm mét b­íc. NhiÒu vïng quª, b¶n lµng heo hót nay trë nªn ®«ng ®óc vµ nhén nhÞp h¬n. §Õn nay c¶ n­íc cã 92,9% sè x· cã ®­êng « t« ®Õn trung t©m x·, 85,8% sè x· víi 78% sè hé ®­îc sö dông ®iÖn, 68,6% sè x· víi h¬n 50% sè d©n ®­îc dïng n­íc s¹ch. §ã lµ nh÷ng thµnh qu¶ lín tõ c¸c chñ tr­¬ng ®óng ®¾n vµ hîp lßng d©n cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Thø hai: ë n«ng th«n ®· b¾t ®Çu diÔn ra qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng míi, sè l­îng ng­êi lµm n«ng nghiÖp gi¶m dÇn, sè cßn l¹i chuyÓn sang ho¹t ®éng trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. Ngoµi ra, do sù xuÊt hiÖn cña c¸c ngµnh nghÒ thñ c«ng kh¸c nªn c­ d©n ë n«ng th«n võa cã thÓ lµm n«ng nghiÖp võa cã thÓ lµm thªm nghÒ thñ c«ng vµ ®Ó kiÕm thªm thu nhËp. §©y lµ mét b­íc tiÕn lín cã vai trß qua träng trong viÖc n©ng cao møc sèng cho ng­êi d©n ë khu vùc n«ng th«n. Nhµ n­íc ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch hç trî ®Ó qu¸ tr×nh trªn diÔn ra nhanh chãng vµ thuËn lîi h¬n nh­ chÝnh s¸ch ruéng ®Êt, chÝnh s¸ch ®Çu t­, chÝnh s¸ch miÔn gi¶m thuÕ, chÝnh s¸ch khoa häc c«ng nghÖ, chÝnh s¸ch tÝnh dông, c¸c chÝnh s¸ch x· héi….thùc tÕ ®· cho thÊy tÝnh ®óng ®¾n cña c¸c chÝnh s¸ch nµy vµ sù phï hîp cña nã ®èi víi tiÕn tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n n­íc ta. Mét sè thµnh tùu n÷a còng rÊt to lín trong tiÕn tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ë n­íc ta ®ã lµ sù ph¸t triÓn vÒ kinh tÕ cña khu vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n ®· g¾n liÒn víi c¬ chÕ thÞ tr­êng më cña. §©y lµ mét yÕu tè quan träng trong tiÕn tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ë n­íc ta bëi nhiÒu lý do. C¬ chÕ thÞ tr­êng víi nÒn kinh tÕ hµng ho¸ t¹o ra ®éng lùc thóc ®Èy lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, buéc c¸c chñ thÓ s¶n xuÊt ph¶i c¶i tiÕn kü thuËt, ¸p dông c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt ®Ó gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. H¬n n­a kinh tÕ hµng ho¸ cßn kÝch thÝch tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña chñ thÓ s¶n xuÊt trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng c¶i tiÕn mÉu m· hay tiÕp thÞ s¶n phÈm., qua ®ã lµm t¨ng khèi l­îng hµng ho¸ vµ dÞch vô. Ngoµi ra nhê ¸p dông c¬ chÕ thÞ tr­êng më cöa, chóng ta ®· b­íc ®Çu khai th¸c ®­îc tiÒm n¨ng trong n­íc, khu vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n, thu hót ®­îc vèn kü thuËt, c«ng nghÖ tõ c¸c khu vùc kh¸c vµ n­íc ngoµi gãp phÇn vµo viÖc gi¶i phãng lùc l­îng s¶n xuÊt, søc lao ®éng cña con ng­êi. Ngoµi ra, nhiÒu phong trµo thi ®ua do héi n«ng d©n tæ chøc vµ vËn ®éng kh«ng chØ ®em l¹i hiÖu qu¶ vËt chÊt mµ cßn mang l¹i nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn to lín. Phong trµo n«ng d©n thi ®ua s¶n xuÊt, kinh doanh giái, ®oµn kÕt gióp nhau xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo, lµm giµu chÝnh ®¸ng, ph¸t ®éng tõ n¨m 1989, nay trë thµnh phong trµo c¸ch m¹ng s«i næi réng kh¾p. H¬n t¸m triÖu hé n«ng d©n ®¹t danh hiÖu nµy, lµ nh÷ng h¹t nh©n tiªn phong trong chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång,vËt nu«i, trong khai th¸c tiÒm n¨ng, tÕ m¹nh cña ®Þa ph­¬ng, øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt …., ®· thóc ®Èy s¶n xuÊt hµng ho¸ n©ng cao gi¸ trÞ trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch. N¨m n¨m qua, gÇn 10,5 triÖu l­ît hé ®¨ng ký vµ cã 8 triÖu l­ît hé ®¹t danh hiÖu gia ®×nh n«ng d©n v¨n ho¸. C¸c phong trµo thi ®ua yªu n­íc cña n«ng d©n do Héi N«ng d©n ph¸t ®éng, ®· gãp phÇn quan trong ®­a nÒn n«ng nghiÖp n­íc ta ph¸t triÓn toµn diÖn, t¨ng tr­ëng liªn tôc víi tèc ®é cao. MÆc dï c¸c thµnh tùu trªn lµ kh«ng nhá nh­ng trong khu vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ c¶n trë tiÕn tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸. 1.2-Nh÷ng h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc. * L­îng ®Êt ®ai trong n«ng nghiÖp ®ang bÞ thu hÑp trong khi l­îng ng­êi lµm n«ng nghiÖp tiÕp tôc t¨ng. Do sù gia t¨ng cña d©n sè vµ do sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, chóng ta cÇn nhiÒu mÆt b»ng ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng nh­ nhµ ë, tr­êng häc, bÖnh viÖn, c«ng së….§iÒu nµy lµm cho diÖn tÝch ®Êt ®ai phôc vô cho diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp ngµy cµng bÞ thu hÑp. Trong khi ®ã søc hót lao ®éng tõ c¸c ngµnh phi n«ng nghiÖp l¹i rÊt nhá lªn l­îng ng­êi lµm n«ng nghiÖp vÉn chiÕm phÇn lín trong tæng sè d©n c¶ n­íc. Sù m©u thuÉn nµy dÉn tíi hËu qu¶ lµ ®Êt ®ai n«ng nghiÖp bÞ chia nhá, møc b×nh qu©n ®Çu ng­êi rÊt thÊp lµm cho xu h­íng tù cÊp tù tóc ë mét sè vïng vÉn nÆng nÒ, s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn trËm trong khu vùc n«ng th«n, sù ph©n c«ng l¹i lao ®éng còng trë lªn khã kh¨n h¬n. * Sù chuyÓn dÞnh tõ c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n truyÒn thèng sang c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n hiÖn ®¹i diÔn ra rÊt chËm ch¹p vµ mang nÆng tÝnh tù ph¸t. §Æc tr­ng næi bËt cña tiÕn tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ë n­íc ta trong giai ®o¹n 1990 tíi nay: Nh÷ng b­íc tiÕn cña C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n chØ giíi h¹n chñ yÕu trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp, cßn nh÷ng thay ®æi cña c¬ cÊu kinh tÕ tæng thÓ ë n«ng th«n vµ cña c¸c lÜnh vùc cã vai trß quyÕt ®Þnh vÒ dµi h¹n nh­ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô vÉn ch­a thùc sù b¾t ®Çu. Trong thêi gian qua C«ng nghiÖp n«ng th«n hÇu nh­ kh«ng cã b­íc tiÕn g× ®¸ng kÓ th©m chÝ cßn bÞ suy gi¶m do viÖc gi¶i thÓ cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®Þa ph­¬ng. ChØ trong mét thêi gian ng¾n gÇn ®©y, qu¸ tr×nh ®an d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm cã gi¸ trÞ gia t¨ng cao míi b¾t ®Çu ®­îc khëi ®éng ë mét sè vïng, mét sè ®Þa ph­¬ng cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng dÞch vô ë n«ng th«n tuy ®a cã nhiÒu b­íc tiÕn kh¶ quan h¬n song còng ch­a hoµn toµn ®óng h­íng cña yªu cÇu C«ng nghiÖp ho¸ g¾n víi hiÖn ®¹i ho¸ mµ mang nÆng tÝnh tù ph¸t. Nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò nµy lµ do truyÒn thèng n«ng nghiÖp l©u ®êi cña ng­êi n«ng d©n ®· ¨n s©u, l¹i do nhËn thøc cña ng­êi n«ng d©n cßn cã nhiÒu h¹n chÕ lªn khã cã thÓ thay ®æi nhanh trãng mµ ph¶i tiÕn hµnh tuÇn tù, kh«ng ®­îc nãng véi. * C«ng nghÖ - kü thuËt s¶n xuÊt cña n«ng th«n vÉn cßn qu¸ l¹c hËu, ch©m ®­îc biÕn ®æi. §Æc biÖt lµ c¸c vïng nghÌo, vïng s©u vïng xa bÞ c« lËp. ë nh÷ng vïng nµy, nÒn kinh tÕ gÇn nh­ lµ tù tóc tù cÊp hoµn toµn, kinh tÕ hµng ho¸ chØ ë ch×nh ®é rÊt thÊp, dÞch vô hÇu nh­ kh«ng cã. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy lµ do sù thiÕu thèn c¸c nguån lùc tµi chÝnh cña ®Þa ph­¬ng vµ Nhµ n­íc, do tËp qu¸n canh t¸c cña ng­êi d©n “nh­ tËp qu¸n du canh du c­….”do sù khã kh¨n vÒ ®Þa h×nh, vÒ giao th«ng còng g©y ra nh÷ng trë ng¹i trong viÖc tuyªn truyÒn, phæ biÕn khoa häc – c«ng nghÖ – kü thuËt míi, do ho¹t ®éng khuyÕn n«ng ch­a ®­îc quan t©m ®Çy ®ñ, ®óng møc, ®óng h­íng vµ réng kh¾p. * C¬ së h¹ tÇng n«ng th«n, ®Æc biÖt lµ c¬ së h¹ t©ng th«ng tin cßn rÊt yÕu kÐm. NÒn kinh tÕ muèn ph¸t triÓn ph¶i cã c¬ së h¹ tÇng vµ kiÕn tróc th­îng tÇng ®ång bé, nhÊt qu¸n. KiÕn tróc th­îng tÇng t¸c ®éng ®Õn c¬ së h¹ tÇng vµ c¬ së h¹ t©ng quyÕt ®Þnh kiÕn tróc th­îng tÇng. V× thÕ sù yÕu kÐm vÒ c¬ së h¹ tÇng sÏ k×m h·m sù tao ra sù ®ét biÕn vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt – kinh doanh, khã t¹o ra ®­îc m«i tr­êng canh tranh lµnh m¹nh. Sù yÕu kÐm cña c¬ së h¹ tÇng th«ng tin lµm gi¶m kh¶ n¨ng liªn kÕt, g©y lªn t×nh tr¹ng c« lËp, chia c¾t gi÷a c¸c vïng, c¸c ®Þa ph­¬ng. V× thÕ kh«ng cã sù giao l­u häc hái kinh nghiÖm, c¸c tiÕn bé kü thuËt gi÷a c¸c vïng lµm cho kinh tÕ n«ng th«n cµng chËm * Rñi ro thÞ tr­êng vµ rñi ro m«i tr­êng sinh th¸i ®ang lµ g¸nh lÆng ®èi víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ ng­êi n«ng d©n. Rñi ro thÞ tr­êng. §Æc biÖt lµ thÞ tr­êng Quèc tÕ ®èi víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ ng­êi n«ng d©n lµ rÊt lín vµ ®ang gia t¨ng. Nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò nµy lµ do kinh tÕ n«ng nghiÖp cßn mang tÝnh tù ph¸t, ch­a ho¹ch ®Þnh ®­îc nh÷ng chiÕn l­îc cô thÓ, ch¾c ch¾n trong khi thÞ tr­êng diÔn biÕn rÊt phøc t¹p cßn c¸c c¬ chÕ phßng ngõa rñi ro vµ yÓm trî n«ng d©n tr­íc c¸c rñi ro cña thÞ tr­êng l¹i ch­a thùc sù ®­îc quan t©m , ch­a ®­îc thiÕt lËp hoÆc ch­a v©n hµnh cã hiÖu qu¶. V× thÕ n«ng d©n r¬i vµo t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo hoÆc l©m vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n lµ rÊt cao. VÊn ®Ò nµy cÇn ph¶i ®­îc Nhµ n­íc ®Æc biÖt l­u ý. Bªn c¹nh rñi ro thÞ tr­êng, qua tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ph¶i ®èi mÆt víi rñi ro sinh th¸i trong t×nh tr¹ng ngµy cµng nÆng. Thiªn tai bÊt th­êng vµ khã dù ®o¸n ngµy cµng gia t¨ng lµm cho tiÕn ch×nh ph¸t triÓn ë n«ng th«n trë nªn bÊp bªnh, ®e do¹ sù æn ®Þnh vµ viÖc c¶i thiÖn thu nhËp cña n«ng d©n. Ngoµi ra m«i tr­êng ë n«ng th«ng ngµy cµng bÞ « nhiÔm nÆng nÒ do hËu qu¶ cña viÖc sö dông qu¸ nhiÒu thuèc trõ s©u, do viÖc sö lý r¸c th¶i, n­íc th¶i ë c¸c lµng nghÒ ch­a ®­îc chó träng…Trong giai ®o¹n võa qua, tuy sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n diÔn ra ch­a ®­îc manh mÏ song hËu qu¶ m«i tr­êng cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l¹i cã xu h­íng gia t¨ng nhanh, ¶nh h­ëng nghiªm träng tíi søc khoÎ ng­êi d©n. §©y lµ mét vÊn ®Ò lín vµ lµ sù c¶nh b¸o râ rµng ®èi víi ®Þnh h­êng C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ë n­íc ta trong giai ®o¹n tíi. * Nguån nh©n lùc cho C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ë n«ng th«n còng lµ mét vÊn ®Ò ®¸ng bµn ®Õn . HiÖn nay ë n­íc ta , l­îng ng­êi lµm n«ng nghiÖp rÊt lín , chiÕm 70- 80% tæng sè d©n c¶ n­íc g©y nªn søc Ðp lín vÒ mËt ®é lao ®éng . Tuy nhiªn nh­ng ng­êi nµy ch­a ®­îc ®µo t¹o ®Çy ®ñ vµ hiÖu qu¶ vÒ chuyªn m«n vµ n¨ng lùc ®Ó tiÕp cËn víi khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn , víi c«ng cô míi vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ . §©y lµ lµ hai khÝa c¹nh ®¸ng lo ng¹i nhÊt vÒ nguån nh©n lùc cho C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ n­íc ta . Nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò nµy lµ do sù gia t¨ng d©n sè qua nhanh ®Æc biÖt lµ ë n«ng th«n trong khi søc thu hót lao ®éng trong c¸c lÜnh vùc c«ng nghiÖp vµ dÞch vô trong khu vùc nµy cßn nhá giät . ViÖc gi¶i quyets vÊn ®Ò nµy còng lµ mét yÕu tè quan träng trong chiÕn l­îc ph¸t triªn cña Nhµ n­íc ta. *Trong thêi gian qua , tØ träng c«ng nghiÖp - dÞch vô trong nÒn kinh tÕ cã t¨ng nh­ng chñ yÕu tËp chung ë c¸c ®« thÞ lµm cho kho¶ng c¸ch gi÷a n«ng th«n – thµnh thÞ ngµy cµng lín . Møc sèng trung b×nh cña ng­êi d©n ë n«ng th«n vµ thµnh thÞ còng rÊt kh¸c nhau. Ng­êi d©n ë thµnh thÞ ®­îc h­ëng c¸c chÕ ®é phóc lîi – x· héi vÒ gi¸o dôc, y tÕ, vui ch¬i gi¶i trÝ …kh¸ tèt vµ thuËn tiÖn trong khi ë n«ng th«n míi chØ ë møc phæ cËp , thËm trÝ nhiÒu n¬i cßn hÇu nh­ kh«ng cã. ChÝnh v× sù chªnh lÖch nµy lµ nguy c¬ lµm t¨ng sù bÊt b×nh ®¼ng trong x· héi. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy lµ do phÊn lín c¸c khu c«ng nghiÖp dÒu ®­îc ®Æt ë c¸c thµnh phè lín, n¬i thuËn tiÖn vÒ giao th«ng vµ thÞ tr­êng ®Çu vµo - ®Çu ra. C«ng nghiÖp ph¸t triÓn kÐo theo ca dÞch vô ph¸t triÓn. Cßn ë n«ng th«n, cµng c¸ch xa c¸c thµnh phè lín th× c«ng nghiÖp cµng kÐm ph¸t triÓn d·n tíi dÞch vô còng nhá hÑp theo. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ thu hót ®Çu t­ dÞch vô ë n«ng th«n t¹o nªn sù ®ång bé vµ t­¬ng xøng trong nÒn kinh tÕ. Cã nh­ thÕ míi ®¶m b¶o sù c«ng b»ng , b×nh ®¼ng x· héi lµ tiÒn ®Ò ®Ó tiÕn hµnh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Mét sè vÊn ®Ò kh¸c : ViÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®Çu t­ vµ chÕ tµi cña Nhµ n­íc ch­a ®ång bé , n«ng d©n cßn bÞ thiÖt thßi . Ch¼ng h¹n , gièng c©y, con , mua gièng cña c¸c c«ng ty n][ocs ngo¹i cßn nhiÒu , trong khi gi«ng b¶n ®Þa th× mÊt dÇn, ch­a ®­îc b¶o tån lai t¹o, n©ng cÊp tèt ®Ó x©y dùng bé gièng phï hîp nÒn n«ng nghiÖp trong n­íc. Råi gi÷a ®Çu t­ vµo vµ ®Çu ra cña s¶n phÈm, còng gian tru©n n«ng d©n bÞ thua lç. Chñ tr­¬ng c«ng nghiÖp ho¸ ®« thÞ ho¸ lµ rÊt ®óng. Tuy thees nhiÒu n¬i n«ng d©n mÊt viÖc lµm, råi chÝnh s¸ch gi¶i to¶ ®Òn bï ch­a phï hîp, Nhµ n­íc bÞ thÊt tho¸t, n«ng d©n thiÖt. ChÝnh phñ còng cÇn cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®óng tõ kh©u quy ho¹ch, gi¶i to¶, ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, ®Õn gi¶i quyÕt chç ë, viÖc lµm æn ®Þnh l©u dµi cho n«ng d©n. V× khi kh«ng cßn ®Êt s¶n suÊt, n«ng d©n coi nh­ mÊt c¶ nghÒ nghiÖp. Qu¶ thùc t×nh tr¹ng n«ng d©n thiÕu ®Êt, kh«ng ®Êt, mÊt viÖc lµm hiÖn nay lµ vÊn ®Ò næi cém ë mét sè n¬i. §iÒu bøc sóc mµ nhiÒu ng­êi ®Òu biÕt lµ trong khi n«ng d©n vÉn mét n¾ng hai s­¬ng, th× t×nh tr¹ng quan liªu , tham nhòng ch­a gi¶m . Sù ®Çu t­ cña Nhµ n­íc cho x©y dùng n«ng th«n trong th¬i gian qua rÊt lín, sù thÊt tho¸t còng kh«ng nhá, nhiÒu c«ng tr×nh chÊt l­îng thÊp , nhanh xuèng cÊp. Råi t×nh h×nh c¸c tÖ n¹n x· héi ch­a ®­îc gi¶m … 1.3 C¸c tiÒm n¨ng cña n«ng nghiÖp n«ng th«n ch­a ®­îc khai th¸c. N«ng th«n n­íc ta cã tiÒm n¨ng phong phóc vµ ®a d¹ng vÒ søc ng­êi, trÝ tuÖ, tµi nguyªn thiªn nhiªn, thÞ tr­êng….Sßng nhiÒu nguån tiÒm n¨ng to lín trong n«ng nghiÖp n«ng th«n vÉn ch­a ®­îc khai th¸c triÖt ®Ó vµ cã hiÖu qu¶. Mét sè tiÒm lùc nh­: C¶ n­íc cßn trªn 10 triÖu hÐcta ®Êt ch­a sö dông trong ®ã ®Êt cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt n«ng l©m ng­ nghiÖp lµ 8 triÖu hÐc ta. NÕu chóng ta khai th¸c tèt ®­îc nguån lùc vÒ ®Êt ®ai nµy th× vÊn ®Ò diÖn tÝch ®Êt canh t¸c vµ mËt ®é lao ®éng trong n«ng nghiÖp sÏ ®­îc gi¶m nhÑ ®i rÊt nhiÒu. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy Nhµ n­íc ®· cã c¸c chÝnh s¸ch, c¸c chÕ ®é ®·i ngé vµ ­u tiªn ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi d©n khai hoang, lËp vïng kinh tÕ míi….Trong thêi gian qua, c¸c chÝnh s¸ch nµy ®· mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc gãp phÇn quan träng trong viÖc lµm ®æi míi bé mÆt n«ng th«n. V× thÕ cÇn ph¶i tuyªn truyÒn , phæ biÕn réng r·i h¬n n÷a ®Ó c¸c chÝnh s¸ch ®ã tiÕp tôc ph¸t huy tÝnh hiÖu qu¶. Trong hai triÖu hÐc ta mÆt n­íc néi ®Þa cã kh¶ n¨ng nu«i trång míi chØ cßn kho¶n 600 ngh×n hÐc ta ®­îc ®­a vµo sö dông. Trong thêi gian võa qua, ngµnh nu«i trång thuû s¶n ë n­íc ta ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn rÊt ®¸ng kÓ, cã nhiÒu s¶n phÈm xuÊt khÈu ra n­íc ngoµi ®­îc ­a chuéng nh­ rau c©u, t«m, c¸…..V× vËy viÖc khai th¸c, më réng diÖn tÝch nu«i trång lµ mét ®iÒu rÊt thiÕt thùc vµ lµm cµng sím cµng tèt. L­îng lao ®éng ë n«ng th«n rÊt lín, kho¶ng h¬n 30 triÖu ng­êi nh­ng míi chØ sö dông ®­îc kho¶ng 60 -> 70% quü thêi gian lµm viÖc, chñ yÕu lµ lµm theo mïa vô. Nh÷ng lóc n«ng nhµn chØ cã mét Ýt ng­êi cã viÖc lµm thªm cßn l¹i ®a sè lµ nhµn rçi, nÕu tiÕp tôc ®Ó t×nh tr¹ng nµy s¶y ra sÏ v­a g©y l·ng phÝ søc lao ®éng võa rÔ sinh ra c¸c tÖ l¹n, g©y mÊt trËt tù an ninh. NÕu chóng ta cã thÓ t¹o viÖc lµm thªm cho l­îng lao ®éng nµy th× võa rÔ qu¶n lý, võa gióp hä t¨ng thªm thu nhËp. V× thÕ khi hoach ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n Nhµ n­íc nªn chó tíi vÊn ®Ò nµy 1.4 C¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó n­íc ta tiÕn hµnh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n theo logic rót ng¾n §Ó x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i, c¸c n­íc ®i tr­íc ®Òu ®i theo tiÕn tr×nh ph¸t triÓn tuÇn tù tõ nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ®¬n gi¶n tõ nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ®¬n gi¶n lªn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ kinh tÕ thÞ tr­êng tù do råi míi nªn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i. Tuy nhiªn n­íc ta lµ n­íc ®i sau, chóng ta kh«ng lÆp l¹i tiÕn tr×nh ®ã mµ cÇn ph¶i cã thÓ vµ x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN theo kiÓu rót ng¾n. Song song víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ®ã chóng ta còng cÇn tiÕn hµnh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc nãi chung vµ trong khu vùc n«ng th«n nãi riªng theo logic rót ng¾n. khi rót ng¾n qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n, chóng ta cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi sau: Thø nhÊt: NÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang tiÕn nhanh trªn con ®­êng ®æi míi ë mäi lÜnh vùc trong ®ã ®æi míi ë lÜnh vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh qu¶ nhÊt ®Þnh v× trong thêi gian ®Çu cña qu¸ tr×n C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ sÏ cã mét sè bé phËn kinh tÕ phô thuéc lín vµo thÞ tr­êng, c«ng nghÖ, gi¸ cao….bªn ngoµi. Nhê cã yÕu tã trªn ®©y mµ chóng ta cã thÓ rót ng¾n giai ®o¹n nµy ®Ó t¹o lËp mét thÞ tr­êng æ ®Þnh, ®­a c«ng nghÖ cao vµo s¶n xu¸t, n©ng cao chÊt l­îng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm…. Thø hai: Xu h­íng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ toµn cÇu ho¸ kinh tÕ ®ang diÔn ra manh mÏ còng lµ mét thuËn lîi lín cho sù ph¸t triÓn n­íc ta nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ngµnh hµng, s¶n phÈm ®· cã vÞ thÕ nhÊt ®inh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Thêi gian qua, nÒn n«ng nghiÖp n­íc ta ®· tù kh¼ng ®Þnh ®­îc thÕ m¹nh cña m×nh th«ng qua viÖc xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm n«ng s¶n, ®Æc biÖt lµ qua viÖc xuÊt khÈu g¹o. ngoµi ra mét sè lo¹i thuû s¶n, c¸c lo¹i hoa qu¶ cña ViÖt Nam còng cã mÆt trªn thÞ tr­êng nhiÒu n­íc vµ ®ang ngµy cµng ®­îc më réng ®©y lµ yÕu tè cã t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi sù ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n n­íc ta cung cÊp nhiÒu vèn cho qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸. §iÒu kiÖn thuËn lîi tiÕp theo lµ sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña cuéc C¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt trªn toµn thÕ giíi t¹o ra nh÷ng ®éng lùc lín tíi sù ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ pr ViÖt Nam. N­íc ta do nhiÒu nguyªn nh©n nªn ph¶i tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ muén h¬n mét sè n­íc. Lµ n­íc ®i sau, chóng ta cã nhiÒu lîi thÕ h¬n trong viÖc ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc kü thuËt míi nhÊt vµo trong s¶n xuÊt còng h­ viÖc rót ra kinh nghiÖm tõ nh÷ng sai lÇm cña n­íc kh¸c. HiÖn nay viÖc rót ra kinh nghiÖm tõ nh÷ng sai lÇm cña n­íc kh¸c. HiÖn nay sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ, nhÊt lµ kinh nghiÖm sinh häc lµ mét ®iÒu kiÖn lín ®Ó hóng ta cã thÓ bøt ph¸ t¹o b­íc nh¶y vät trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n. Ngoµi ra nh÷ng truyÒn thèng, phong tôc tËp qu¸n v¨n ho¸ tèt ®Ñp ë n«ng th«n còng lµ mét ®iÒu kiÖn tèt cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n, h¬n n÷a n«ng th«n ViÖt Nam vèn cã tÝnh céng ®ång, ®oµn kÕt sÏ gióp nhau trong nhiÒu lÜnh vùc, ®iÓn h×nh lµ gióp nhau xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ph¸t triÓn kinh tÕ… Vµ cuèi cïng, nh­ ®· nãi ë trªn, N«ng th«n n­íc ta vÉn cßn nh÷ng søc m¹nh ®ang tiÒm Èn, cÇn vµ cã thÓ ®Ó khai th¸c ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸. §©y lµ yÕu tè néi lùc quyÕt ®Þnh phÇn lín tiÕn tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ë n­íc ta. Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã c¸c chÝnh s¸ch thÝch hîp ®Ó n«ng th«n n­íc ta khai th¸c vµ ph¸t huy ®­îc søc m¹nh to lín ®ã. NÕu trong qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ n­íc ta nãi chung vµ C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n nãi riªng, chóng ta cø tiÕn hµnh tuÇn tù tõng b­íc nh­ c¸c b­íc ®i tr­íc th× chóng ta sÏ ngµy cµng bÞ l¹c hËu so víi thÕ giíi. V× vËy tiÕn t×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ theo logic rót ng¾n lµ ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó kinh tÕ n­íc ta tiÕn tíi vµ theo kÞp ®µ ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÕ giíi. Nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi trªn cho thÊy chóng ta cã ®ñ kh¶ n¨ng rót ng¾n thêi gian cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc nãi chung vµ trong N«ng nghiÖp n«ng th«n nãi riªng. 2).C¸c quan ®iÓm vµ gi¶i ph¸p ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n n­íc ta trong thêi gian tíi 2.1- C¸c nhiÖm vô ®Ò ra C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n lµ sù nghiÖp vµ tr¸ch nhiÖm cña liªn minh C«ng nh©n – N«ng d©n – Chi thøc, lµ cña toµn d©n, cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. §Ó thùc hiÖn th¾ng lîi ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu cña sù nghÖp C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n, liªn minh C«ng nh©n – N«ng d©n – Chi thøc, ®Æc biÖt lµ giai cÊp N«ng d©n , héi N«ng d©n ViÖt Nam, Bé N«ng nghiÖp ph¸t triÓn N«ng th«n cïng c¸c Bé ngµnh cã liªn quan cÇn l¾m v÷ng vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau ®©y. 2.1.1- §Èy m¹nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n n­íc ta theo h­íng ph¸t triÓn toµn diÖn. Bé n«ng nghiÖp ph¸t triÓn n«ng th«n, héi n«ng d©n ViÖt Nam cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p h­íng phong trµo thi ®ua s¶n xuÊt, kinh doanh giái vµo viÖc tæ chøc, h­íng dÉn néi dung dÞch chuyÓn nhanh c¬ cÊu s¶n xuÊt N«ng l©m ng­ nghiÖp, c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i, ph¸t triÓn vïng s¶n xuÊt hµng ho¸ chuyªn canh, ®Èy m¹nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu n«ng th«n theo h­íng ph¸t triÓn toµn diÖn, khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh tõng vïng, ®Èy m¹nh c«ng t¸c khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, khuyÕn ng­, ¸p dông c¸c thµnh tùu Khoa häc – Kü thuËt c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt lµm t¨ng n¨ng xuÊt, n©ng cao chÊt l­îng, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. Ngoµi ra bé vµ héi cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p lµm t¨ng sù ®oµn kÕt gióp ®ì lÉn nhau gi÷a c¸c hé s¶n xuÊt, gi÷a c¸c vïng nh»m ®Èy nhanh tèc ®é xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, gãp phÇn thu hÑp chªnh lÖch vÒ møc sèng gi÷a n«ng th«ng vµ thµnh thÞ, tõng b­íc thùc hiÖn c«ng b»ng X· héi. 2.1.2 ChuyÓn ®æi h×nh thøc kinh tÕ hîp t¸c. Bé vµ héi cÇn cã chÝnh s¸ch vËn ®«ng n«ng d©n tham gia c¸c h×nh thøc kinh tÕ hîp t¸c, chuyÓn ®æi hîp t¸c x· n«ng nghiÖp kiÓu cò sang hîp t¸c x· kiÓu míi cho phï hîp víi ph­¬ng h­íng, môc tiªu giai ®o¹n hiÖn nay theo nguyªn t¸c tù nguyÖn, d©n chñ, gãp phÇn hoµn thiÖn quan hÖ s¶n suÊt x· héi chñ nghÜa. Trªn thùc tÕ cã sè ®Þa ph­¬ng ¸p dông m« h×nh hîp t¸c x· n«ng nghiÖp n«ng nghiÖp kiÓu míi vµ ®· ®¹t d­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng mõng nh­ ë Long An, Qu¶ng Nam… NhiÒu hîp t¸c x· sau khi chuyÓn ®æi ®· m¹nh d¹n ®Çu t­ s¶n xuÊt, lµm dÞch vô cung øng gièng vµ nguyªn vËt liÖu cho c¸c nhµ m¸y ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. C¸c m« h×nh “ c¸nh ®ång 50 triÖu ha/ n¨m “ kh«ng cßn qu¸ mí mÎ vµ ngµy cµng ®­îc c¸c ®Þa ph­¬ng ®­a vµo triÓn khai ¸p dôn, ®iÓn h×nh lµ huyÖn Hoµi §øc – Hµ T©y hiÖn ®· cã 543 ha ®¹t h¬n 50 triÖu ha / n¨m vµ ®ang cã xu h­íng më réng. 2.1.3- X©y dùng nÕp sèng v¨n minh trªn ®Þa bµn n«ng th«n. Song song víi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, Bé vµ Héi cÇn ph¶i chó träng ®Õn viÖc ch¨m lo ®êi sèng tinh thÇn cho c­ d©n n«ng th«n, chó ý ginf g÷ vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸ truyÒn thèng, b¶o vÖ tthuÇn phong mü tôc, ng¨n chÆn vµ bµi trõ c¸c hµnh ®éng x©m ph¹m ®Õn ®êi sèng v¨n ho¸ lµnh m¹nh cña nh©n d©n, ®Èy lïi c¸c tÖ n¹n x· héi, gi÷ v÷ng an ninh trËt tù trªn toµn ®Þa bµn. Héi nh©n d©n ViÖt Nam, Bé N«ng NghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n cïng c¸c bé, vµ c¸c ngµnh cã liªn quan cÇn cã nh÷ng ho¹t ®éng cô thÓ vµ cã hiÖu jquar nh»m cñng cè, t¨ng c­¬ng lßng tin cØa nh©n d©n vµo §¶ng vµ N­íc. 2.1.4- X©y dùng giai cÊp n«ng d©n vùng m¹nh vÒ mäi mÆt. Giai cÊp n«ng d©n ViÖt Nam vèn cã truyÒn thèng l©u ®êi rÊt vÎ vang. MÆt kh¸c giai cÊp n«n d©n l¹i lµ lùc l­îng c¬ b¶n trong sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n. V× vËy Bé vµ Héi cÇn ph¶i kÕt hîp víi c¸c ngµnh ®Ó kÕt hîp víi c¸c ban ngµnh ®Ó tiÕp tôc x©y dùng giai cÊp nh©n d©n v÷ng m¹nh vÒ mäi mÆt xøng ®¸ng víi truyÒn thèng vµ xø mÖnh cña m×nh. 2.1.5 KhuyÕn khÝch c¸cdaong nghiÖp vµ c¸c ®¬n vÞ h­íng vÒ n«ng th«n. Bé vµ héi c©n kÕt hîp víi c¸c ban ngµnh cã liªn quan ®Ó thèng nhÊt ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c ngµnh vµ c¸c ®¬n vÞ Khoa häc – Gi¸o dôc – V¨n ho¸ - X· héi… Theo chøc n¨ng vµ kh¶ n¨ng cña m×nh cÇn h­íng m¹nh vÒ n«ng th«n, cã nh÷ng ho¹t ®éng tÝch cùc, thiÕt thùc ®ãng gãp vµo sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n. Qua ®ã cñng cè vµ t¨ng c­¬ng liªn minh giai cÊp c«ng nh©n vµ giai cÊp n«ng d©n , ®éi ngò trÝ thøc, ph¸t huy søc m¹nh céng ®ång lµ nÒn t¶ng v÷ng ch¾c trong sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc nãi chung vµ ë n«ng nghiÖp n«ng th«n nãi riªng. 2.2 C¸c quan ®iÓm chØ ®¹o. T¹i §¹i héi lÇn thø IX, §¶ng ta ®· x¨y dùng môc tiªu tæng qu¸t cña sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n n­íc ta lµ x©y dùng mét nÒn n«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ lín, hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng, cã n¨ng suÊt, chÊt l­îngvµ søc c¹nh tranh cao trªn c¬ së øng dông c¸c thµnh tùu khoa häc, c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®¸p øng nhu cÇu trong n­íc vµ xuÊt khÈu, tõng b­íc x©y dùng n«ng th«n giµu ®Ñp, c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh cã c¬ cÊu kinh tÕ hiÖu qu¶, trinhf ®é s¶n xuÊt ph¸t triÓn, hîp lý, quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp, kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ – x· héi ph¸t triÓn ngµy cµng hiÖn ®¹i. Trªn c¬ së c¸c môc tiªu ®Ò ra §¶ng Ban chÊp hµnh trung ­¬ng ®· cã mét sè quan ®iÓm chØ ®¹o ®Ó h­íng tíi thùc hiÖn C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n theo l« gic rót ng¾n. 2.2.1 §­a nhiÖm vô C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n lªn hµng ®Çu. §¶ng vµ Nhµ n­íc coi ®©y lµ mét trong nhwngx nhiÖm vôquan träng nhÊt trong thêi kú tíi cña toµn §¶ng toµn d©n, cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong ®ã tµnh phÇn kinh tÕ Nhµ n­íc lµ chñ ®¹o. NÒn kinh tÕ n­íc ta b­íc vµo thêi kú míi trªn c¬ së nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp cã tõ l©u ®êi. V× thÕ ®Î tiÕn hµnh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®¸t n­íc th× tr­íc tiªn chóng ta ph¶i tiÕn hµnh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n. H¬n n÷a khu vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n chiÕm phÇn lín ®Þa bµn vµ d©n sè cña c¶ n­íc, c­ d©n ë n«ng th«n cã thu nhËp thÊp b×nh qu©n thÊp kh«ng æn ®Þnh, møc sèng kÐm thµnh thÞ rÊt nhiÒu. V× thÕ ph¶i ®Æt nhiÖm vô C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n nªn hµng ®Çu ®Ó cã sù ph¸t triÓn ®ång bé cho ®Êt n­íc. 2.2.2- ¦u tiªn ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt ë n«ng th«n. HiÖn nay lùc l­îng s¶n xuÊt ë n«ng th«n n­íc ta ®ang ë trnh ®é kÐm ph¸t triÓn. MÆc dï sè lao ®éng kha lín nh­ng ch­a ®­îc ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n, chÊt l­îng vµ tr×nh ®é søc khoÎ ch­a ®¶m b¶o, l­îng m¸y mãc trong n«ng nghiÖp cßn Ýt nh­ng l¹i cò kü l¹c hËu, ch­a ®­îc ®Çu t­ ®óng møc. §Ó cã thÓ tiÕn hµnh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n chngs ta ph¶i ­­ tiªn ®Çu t­ ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt trong ®ã ph¶i chó träng ®Õn nguån lùc con ng­êi vµ c¸c thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i v× con ng­êi võa lµ môc ®Ých võa lµ ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi, lµ nguån lùc quan träng nhÊt ®èi víi sù ph¸t triÓn cßn viÖc ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i cho phÐp kÕt hîp tuÇn tù víi nh¶y vät t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ theo kiÓu rót ng¾n. 2.2.3- Khai th¸c, ph¸t huy néi lùc cña nÒn kinh tÕ. NÒn kinh tÐ níc ta nãi chung vµ kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n n­íc ta nãi riªng vÉn chøa ®ùng mét søc m¹nh tiÒm tµng ch­a ®­îc khai th¸c.NÕu ®Ó t×nh tr¹ng nµy kÐo dµi th× ®©y lµ mét sù l·ng phÝ rÊt lín vµ kh«ng cã sù ph¸t triÓn. V× vËy ®Ó phôc vô cho sù ph¸t triÓn C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ chóng ta cÇn tiÕn hµnh nh÷ng chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó khai th¸c ®­îc søc m¹nh tiÒm tµng ®ã, biÕn chóng thµnh nh÷ng lîi thÕ, thµnh søc m¹nh thùc tÕ. Bªn c¹nh ®ã chóng ta nªn tranh thñ tèi ®a nguån lùc bªn ngoµi trªn c¬ së x©y dùng mét nÒn kinh tÕ më, héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. HiÖn nay trªn thÕ giíi nhiÒu quèc gia ®· cã nÒ khoa häc c«ng nghiÖp tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i h¬n ViÖt Nam rÊt nhiÒu, chung ta nªn tranh thñ tËn dông tèi ®a sù gióp ®ì cña hä ®Ó phuc vô cho qu¸ trinh ph¸t triÓn n­íc nhµ. 2.2.4- KÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi n«ng th«n víiquèc phßng an ninh. Mét nÒn kinh tÕ kh«ng thÓ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn nÕu an ninh trËt tù kh«ng ®­îc b¶o ®¶m. V× vËy gi÷ v÷ng an ninh trËt tù, «n ®Þnh chÝnh trÞ lµ mét yÕu tè cùc kú quan träng ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Ngoµi c¸c biÖn ph¸p c­ìng chÕ §¶ng vµ Nhµ n­íc cßn cã chñ tr­¬ng khuyÕn khÝch tinh thÇn tù gi¸c cña nh©n d©n ®Ó gi÷ ginf an ninh trËt tù ®Þa ph­¬ng ®ång thêi lËp nªn c¸c ban, phßng ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi ë n«ng th«n, nhanh chãng c¶i thiÖn ®êi sèng cña ng­êi d©n n«ng th«n trªn tÊt c¶ c¸c mÆt. 2.3- Nh÷ng tiÒn ®Ò thùc hiÖn C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ViÖt Nam. C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ lµ mét qu¸ tr×nh rÊt phøc t¹p ®ßi hái mét thêi gian l©u dµi vµ cÇn cã nguån lùc. §Ó tiÕn hµnh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n cÇn ph¶i t¹o dùng mét sè tiÒn ®Ò nhÊt ®Þnh. 2.3.1- Huy ®éng vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶. §Ó tiÕn hµnh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ®ßi hái chngs ta ph¶i cã nguån vèn rÊt lín. Do ®ã huy ®éng ®­îc nguån vèn hiÖu qu¶ lµ mét ti×en ®Ò quan träng ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng qu¸ trinh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸. Vèn ®Ó tiÕn hµnh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n bao gåm vèn tÝch luü tõ khu vùc kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n, vèn cÊp tõ chÝnh phñ vµ c¸c khu vùc phi n«ng nghiÖp, vèn tµi tù cña n­íc ngoµi. Víi nguån vèn tÝch luü tõ khu vùc kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n,con ®­êng c¬ b¶n ®Ó to¹ ra nã chÝnh lµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c ngµnh, c¸c vïng. Cßn víi c¸c nguån vèn bªn ngoµi ta ph¶i tranh thñ mäi kh¶ n¨ng, mäi lÜnh vùc ®Ó thu hót ®Çu t­. Muèn vËy phØa c¶i thiÖn m«i tr­êng ®©u t­ ho thuËn lîi vµ an toµn. Bªn c¹nh viÑc thu hót, huy ®éng nguån vèn cÇn ph¶i sö dông nguån vèn cho ®óng h­íng tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶. CÇn ph¶i cã ho¹ch cô thÓ, phï hîp cho ®Çu t­. Vèn ®Çu t­ cho n«ng nghiÖp n«ng th«n ph¶i tËp chung vµo c¸c lÜnh vùc träng yÕu trong n«ng nghiÖp n«ng th«n, kh«ng ®Çu t­ trµn lan. 2.3.2 §µo t¹o nguån nh©n lùc. §Ó phôc vô cho sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ®ßi hái ph¶i ®Çu t­ vµo gi¸o dôc – ®µo t¹o nguån nh©n lùc hiÖn nay tíi mét tr×nh ®é kü thuËt nhÊt ®Þnh ®Ó cã thÓ sö dông kü thuËt c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Bªn c¹nh ®ã phØa ®¶m b¶o chÕ ®é dinh d­ìng, ph¸t triÓn y tÕ, c¶i thiÖn m«i tr­êng sèng… ChÊt l­îng cña nguån lùc cã ®¶m b¶o th× qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ míi ®¶m b¶o ®­îc thùc hiÖn vµ thu ®­îc th¾ng lîi. 2.3.3- T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ qu¶n lý cña Nhµ n­íc. C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n lµ sù nghiÖp cña toµn §¶ng toµn d©n, cña mäi giai cÊp, mäi thµnh phÇn kinh tÕ. §¶ng l·nh ®¹o, Nhµ n­íc qu¶n lý toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®­êng nèi l·nh ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trùc tiÕp quyÕt ®Þnh hÕt sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. V× thÕ ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n chóng ta ph¶i t¨ng c­¬ng sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ qu¶n lý cña Nhµ n­íc ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung vµ ®èi víi khu vùc kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n nãi riªng. 2.4- C¸c gi¶i ph¸p C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ViÖt Nam trong thêi gian tíi. §Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc nãi chung vµ trong khu vùc kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n nãi riªng, chóng ta phØa cã nh÷ng biÖn phps cô thÓ, thiÕt thùc, phï hîp víi ®iÒu kiÖn kh¸ch quan. Trªn c¬ së c¸c quan ®iÓm chØ ®¹o nh÷ng môc tiªu ®· ®Ò ra, em xin xin nªu mét sè gi¶i ph¸p cho qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n n­íc ta trong thêi gian tíi. 2.4.1- §Èy m¹nh qu¸ tr×nh ®a d¹ng ho¸ s¶n xuÊt trong n«ng nghiÖp. §Ó lµm ®­îc yªu cÇu nµy, chóng ta ph¶i ®Êy m¹nh viÖc th­c hiÖn c¬ chÕ thÞ tr­êng më cöa ë n«ng th«n, thay ®æi c¨n b¶n t­ duy vÒ an toµn l­¬ng thùc chuyÓn tõ an toµn tù cÊp – tù lËp hiÖn vËt sang an toµn thÞ tr­êng më cöa. Bªn c¹nh ®ã héi nh©n d©n ViÖt Nam, Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n cïng c¸c ban ngµnh cã liªn quan cÇn h­íng dÉn nh©n d©n chuyÓn dÞch nhanh c¬ cÊu s¶n xuÊt n«ng – l©m – ng­ nghiÖp, c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i, ®Èy nhanh vµ n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c quy ho¹ch vµ ph¸t triÓn chuyªn canh cho phï hîp víi tiÒm n¨ng vµ lîi thÕ vÒ ®Êt ®ai, khÝ hËu, lao ®äng cña tõng vïng tõng ®Þa ph­¬ng. Nhµ n­íc ph¶i chñ ®éng ®­a c¸c gièng c©y con míi cã chÊt l­îng vµ n¨ng xuÊt cao tíi tõng hé n«ng d©n. Song song víi tr×nh ®ã cÇn phØa cã c¸c chÝnh s¸ch thóc ®Èy ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn l­¬ng thùc thùc phÈm ®Ó t¹o sù c©n ®èi gi÷a s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn. HiÖn nay n­íc ta ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn l­¬ng thùc thùc thùc phÈm tuy ®· ®­îc chó ý nh­ng vÉn ch­a thùc sù ph¸t triÓn, ch­a phï hîp víi yªu cÇu cña thùc tiÔn. Trong thêi gian tíi chóng ta can ph¶i chó träng tíi vÊn ®Ò nµy h¬n ®Ó ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh ®a d¹ng ho¸ s¶n xuÊt trong n«ng nghiÖp míi ®­îc khëi ®éng rÊt m¹nh nh­ng l¹i ch­a v÷ng ch¾c ë n­íc ta. 2.4.2- Thùc thi quyÒn”HiÕn ®Þnh ®èi víi ®Êt ®ai ®èi víi c¸c chñ thÓ kinh tÕ vµ ng­êi n«ng d©n. HiÖn nay ë n­íc ta, viÖc ph©n phèi ®¸t ®ai trong khu vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp, l­îng ®Êt trong n«ng nghiÖp cã h¹n trong khi l­îng ng­êi lµm táng n«ng nghiÖp l¹i rÊt ®«ng dÉn dÕn t×nh tr¹ng ®Êt ®ai bÞ chia c¾t, manh món, viÖc gi¶i quyÕt c¸c ®¬n tõ vÒ quyÒn sö dông ®Êt vÉn cßn nhiÒu khã kh¨n phiÒn hµ do sù phiÒn hµ cña c¸c lo¹i luËt vµ chÝnh s¸ch… §Ó c¶i tiÕn t×nh h×nh trªn, t¹o m«i tr­êng phÊn khëi cho nh©n d©n,yªu cÇu ®Æt ra lµ nµ n­íc ph¶i nguyªn cøu söa ®æi luËt ®Êt ®ai, thùc thi quyÒn “HiÕn ®Þnh ®èi víi ®Êt ®ai “ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó nh©n d©n thùc hiÖn ®Çy ®ñ, ®óng ph¸p luËt c¸c quyÒn vÒ sö dông ®Êt ®ai, khuyÕn khÝch nh©n d©n thùc hiÖn “ dån ®iÒn ®æi thöa “ trªn c¬ së tù nguyÖn, cho phÐp nh©n d©n ®­îc sö dông gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó gãp vèn cæ phÇn tham gia ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh, liªn doanh liªn kÕt, ngoµi ra Nhµ n­íc cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch gi÷ v÷ng mÆt b»ng c«ng t¸c t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt. Qua ®ã sÏ khëi ®éng qu¸ tr×nh bïng næ phat triÓn c«ng nghiÖp vµ x©y dùng ë n«ng th«n. 2.4.3- Phæ cËp réng r·i nguyªn lý kinh doanh kiÓu trang tr¹i ra toµn bé c¸c lo¹i h×nh ho¹t ®éng kinh tÕ ë n«ng th«n. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy ph¶i cã níi láng (cã nguyªn t¾c) ®iÒu kiÖn tiÕp cËn cña ng­êi d©n ®Õn thÞ tr­êng tµi chÝnh b»ng c¸c chÝnh s¸ch ®µu t­ hç trî cho n«ng nghiÖp n«ng th«n, c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ thuÕ… C¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ, chÝnh s¸c ®Çu t­ nµy cÇn mang tÝnh khuyÕn khÝch cao cho ng­êi s¶n xuÊt ®ång thêi Nhµ n­íc cÇn nguyªn cøu chØnh söa l¹i c¸c thñ tôc hµnh chÝnh,gi¶m bít sù r­êm rµ phiÒn phøc cho c¸c hé s¶n xuÊt kinh doanh.Ngoµi ra n«ng d©n còng cÇn cã nh÷ng quy ®Þnh mÒm dÎo vµ th«ng tho¸ng vÒ quan hÖ lao ®éng vµ thuª m­ín nh©n c«ng. MÆt kh¸c, Nhµ n­íc nªn cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Þa ph­¬ng më c¸c líp tËp huÊn, phæ biÕn kiÕn thøc vÒ ch¨n nu«i tr«ng trät, nhÊt lµ ®èi víi c¸c s¶n phÈm míi cho ng­êi n«ng d©n. §iÒu nµy ë mét sè ®Þa ph­¬ng ®· thùc hiÖn vµ mang l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ râ rÖt, cÇn ph¸t triÓn vµ më réng h¬n n÷a. C¸c ®Þa ph­¬ng còng nªn t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì n«ng d©n giao l­u häc hái kinh nghiÖm, gióp ®ì nhau lµm kinh tÕ. 2.4.4- TiÕp tôc chó träng h¬n n÷a viÖc ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng ë n«ng th«n. KÐt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ – x· héi ë n«ng th«n bao gåm: hÖ thèng ®­êng s¸, hÖ thèng th«ng tin, nhµ v¨n ho¸… RÊt cÇn thiÕt cho sù ph¸t ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n. Tuy nhiªn viÖc x©y dùng c¸c c¬ së h¹ tÇng nµy lµ qu¸ møc so víi kh¶ n¨ng c­ d©n n«ng th«n, Nhµ n­íc cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch ®Çu t­ hç trî. Trong nh÷ng n¨m qua c¸c c¬ së h¹ tµng á mét sè ®Þa ph­¬ng ®· ®­îc n©ng cÊp, söa ch÷a nh­ kªnh m­¬ng ®­îc kiªn cè ho¸, c¸c hå ®Ëp chøa n­íc, c¾t lò ®­îc më réng vµ sö ch÷a, ®­êng s¸ cÇu cèng ®­îc x©y dùng gióp mét sè vïng ®Þa ph­¬ng tho¸t khái t×nh tr¹ng bÞ c« lËp, c¸c c¬ së s¶n xuÊt gièng c©y trång, c¸c trung t©m khuyÕn n«ng, khuÕn ng­ ®­îc x©y dùng. Tuy nhiªn trong thùc tÕ ®ßi hái nhiÒu h¬n thÕ rÊt nhiÒu. V× vËy thêi gian tíi chón ta vÉn phØa tiÕp tôc x©y dùng më réng vµ n©ng cÊp c¸c hÖ thèng c«ng tr×nh ë n«ng th«n. Ngoµi ra c¸c yÕu tè ®· kÎ trªn còng cÇn khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n, c¸c c¬ së s¶n xuÊt thuéc lÜnh vùc phi n«ng nghiÖp. 2.4.5- T¹o ®iÒu kiÖn gióp nh©n d©n tiÕp cËn tèt h¬n vµ anh toµn h¬n ®Õn thÞ tr­êng quèc tÕ. DiÔn biÕn cña thÞ tr­êng quèc tÕ rÊt phøc t¹p trong khi thÞ tr­êng hµng ho¸ ë n­íc ta ®Æc biÖt lµ ë n«ng th«n cßn rÊt non yÕu, khi tiÕp cËn víi c¸c thÞ tr­êng, chóng ta ch­a cã kinh nghiÖm. V× thÕ rñi ra thÞ tr­êng víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ ®èi víi ng­êi n«ng d©n lµ rÊt lín vµ ®ang gia t¨ng. Trong thêi gian qua, vô kiÖn c¸ Basa cña ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng Mü lµ mét ®iÓn h×nh ®· g©y lªn nhiÒu trÊn ®éng trong ®ã sù non nít vµ thiÕu kinh nghiÖm trªn thÞ tr­êng thÕ giíi còng lµ ®iÒu bÊt lîi kh«ng nhá cña ViÖt Nam. §©y lµ vÊn ®Ò cÇn ®Æc biÖt l­u ý v× ®a sè n«ng d©n lµ rÊt nghÌo, nguy c¬ r¬i suèng ®ãi nghÌo vµ l©m vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n lµ rÊt cao. V× vËy trong thêi gian tíi, song song víi viÖc thùc hiÖn c¬ chÕ thÞ tr­êng më cöa, më réng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i. Nhµ n­íc cÇn chó träng ®Õn viÖc x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch hç trî, b¶o hé t¹o ®iÒu kiÖn gióp ng­êi n«ng d©n tiÕp cËn tèt h¬n vµ an toµn h¬n ®Õn thÞ tr­êng quèc tÕ. 2.4.6- §­a khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo ¸p dông trong N«ng l©m – Ng­ nghiÖp. §©y lµ mét ®iÒu kiÖn tÊt yÕu ®Ó tiÕn hµnh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. Muèn ®­a nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n ®i lªn nhanh chãng chóng ta kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i ¸p dông nh÷ng khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo trong s¶n xuÊt, ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ sinh häc. Chóng ta lµ n­íc ®i sau nªn cµng cã ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕn hµnh nh÷ng b­íc nh¶y vät trong qua tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸. §iÒu quan träng lµ chóng ta ph¶i n¾m b¾t ®­îc nh÷ng thµnh tùu Khoa häc – kü thuËt – C«ng nghÖ tiªn tiÕn nhÊt ®Ó ®­a vµo s¶n xuÊt vµ x©y dùng. §èi víi nÒn n«ng nghiÖp n­íc ta, Nhµ n­íc cÇn cã kÕ hoach x©y dùng c¸c khu c«ng nghÖ kü thuËt sinh häc cao g¾n víi c¸c vïng cã kh¶ n¨ng vµ hµng ho¸ lín ®Ó thóc ®Èy chuyªn m«ng ho¸ s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng xuÊt tiÕn tíi ®Èy nhanh ®a d¹ng ho¸ s¶n xuÊt trong khu vùc kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n 2.4.7- Thu hót thªm nhiÒu ngu«ng vèn ®Çu t­ vµo khu vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n. §Çu t­ vµo n«ng nghiÖp n«ng th«n lµ mét chñ tr­¬ng lín, nhÊt qu¸n cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. §Çu t­ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n nh÷ng n¨m qua ®· ®¹t nhiÒu kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh nh­ gãp phÇn lµm t¨ng nhanh nguån n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c¸c ngµnh, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n. Tuy vËy, so víi yªu cÇu vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña ngµnh vèn ®Çu t­ cho n«ng nghiÖp n«ng th«n trong thêi gian qua vÉn cßn qu¸ nhá, chØ chiÕm kho¶ng 10% vèn ®Çu t­ toµn x· héi. Bªn c¹nh ®ã c¬ cÊu ®Çu t­ ch­a hîp lý vÉn lµ mét vÊn ®Ò lín: Vè ®Çu t­ dµnh nhiÒu cho doanh nghiÖp quèc doanh – mét khu vùc cã hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh thÊp, ch­a quan t©m tíi ®Çu t­ nghiªn cøu khoa häc, s¶n suÊt gièng míi, chuyÓn giao c«ng nghÖ. Ngoµi ra, nhiÒu ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ®Çu t­ cßn mang tÝnh phong trµo, kh«ng thiÕt thùc g©y l·ng phÝ vµ c«ng søc. Trong thêi gian tíi, ®Ó ®Èy m¹nh h¬n n÷a tiÕn tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n vµ t¨ng sù thu hót vèn vµo khu vù c nµy, chóng ta cÇn tiÕn hµnh söa, t¹o m«i tr­êng ®Çu t­ thuËn lîi vµ an toµn cho c¸c nhµ ®Çu t­. §Ó lµm ®­îc viÖc nµy, ®Çu tiªn chóng ta ph¶i x¸c ®Þnh râ môc tiªu ®Çu t­ vµ cã chÝnh s¸ch ®Çu t­ cô thÓ cho c¸c ngµnh vµ lÜnh vùc, ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu chØnh c¬ cÊu b¶o ®¶m ®Çu t­ tËp chung cho chiÕn l­îc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, kinh tÕ n«ng th«n; tiÕp tôc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng theo h­íng t¨ng quyÒn chñ ®éng vµ tr¸ch nhiÖm cho c¬ së vµ chñ ®Çu t­. Ngoµi ra chóng ta còng cÇn söa ®æi, bæ sung chÝnh s¸ch ®Èu t­ ph¸t triÓn ®Ó huy ®éng m¹nh mÏ c¸c nguån vèn ®Çu t­ cña x· héi, nhÊt lµ vèn ®Çu t­ cña khu vùc t­ nh©n, ®Çu t­ trùc tiÕp cña n­íc ngoµi. 2.4.8- Më réng ho¹t ®éng d¹y nghÒ, khuyÕn khÝch ph¸t triÓn thñ c«ng nghiÖp. Trong thêi gian gÇn ®©y s¶n phÈm thñ c«ng mü nghÖ cña ViÖt Nam ngµy cµng ®­îc ­a chuéng vµ cè thÞ tr­êng ngµy cµng réng trªn thÕ giíi. Trong n¨m v­a qua xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cña n­íc ta ®· ®¹t 4000Tû ®ång t­¬ng ®­¬ng 600 triÖu USD. §©y lµ mét con sè kh¶ quan vµ cã triÓn väng cao h¬n trong n¨m tíi. Trong khi chóng ta thÊy lùc l­îng ë n«ng th«n rÊt lín song míi chØ sö dông tíi 60 -> 70% thêi gian lao ®éng. Ngoµi thêi gian mïa vô, l­îng ng­êi nhµn rçi lµ rÊt lín. Nhµ n­íc nªn cã c¸c chÝnh s¸ch tËn dông lùc l­îng lao ®éng nhµn rçi nµy, h­íng hä vµo lao ®éng thñ c«ng võa tËn dông ®­îc sè lao ®éng nhµn rçi, võa khuyÕn khÝch ph¸t triÓn thñ c«ng nghiÖp. HiÖn nay ë mét sè ®Þa ph­¬ng ®· xuÊt hiÖn mét sè c¬ së d¹y nghÒ t¹o viÖc lµm ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn sè c¬ së nh­ vËy ch­a nhiÒu do nhiÒu nguyªn nh©n, Nhµ n­íc cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch cô thÓ nh­ ®Çu t­, hç trî ®Ó nh©n réng c¸c vÊn ®Ò ®ã. 2.4.9- §µo t¹o nguån nh©n lùc phôc vô cho C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n Lùc l­îng lao ®éng ë n«ng th«n n­íc ta lµ rÊt lín nh­ng l¹i ch­a cã tr×nh ®é chuyªn m«n. §Ó tiÕn tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n diÔn ra ®­îc thuËn tiÖn chóng ta ph¶i chó träng ®Õn kh©u ®µo t¹o nguån nh©n lùc: phæ biÕn nh÷ng ph­¬ng ph¸p, kü thuËt míi tíi ng­êi lao ®éng. HiÖn nay ë Nam bé, m« h×nh tr­¬ng d¹y nghÒ g¾n víi n«ng nghiÖp n«ng th«n ®· thùc sù chó träng víi c¸c nghÒ cÇn cho sù ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n nh­ ®iªn, hµn, nguéi, m¸y næ, méc, b¶o hµnh, b¶o qu¶n, söa ch÷a vµ sö sông c¸c lo¹i m¸y n«ng nghiÖp , c¸c nghÒ trång chät, ch¨n nu«i, chÕ biÕn n«ng s¶n, qu¶n lý kinh tÕ n«ng nghiÖp …. §éi ngò gi¸o viªn liªn tôc ®­îc n©ng cao tay nghÒ vµ tr×nh ®é, hiÖn nay hÇu hÕt c¸c gi¸o viªn tèt nghiÖp ®¹i häc, sau ®¹i häc, mét sè ng­êi ®­îc cö sang n­íc ngoµi häc tËp, Häc viªn ®­îc tiÕp sóc víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ®­îc thùc tËp t¹i c¬ së s¶n xuÊt vµ ®Þa ph­¬ng nªn ch×nh ®é tay nghÒ cµng v÷ng ch¾c. §éi ngò häc viªn ra tr­êng lµ mét lùc l­îng m¹nh ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n. V× vËy ®Çu t­ vµo tr­êng d¹y nghÒ lµ mét viÖc lµm v« cïng cÇn thiÕt trong chiÕn l­îc C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. M« h×nh tr­êng d¹y nghÒ cho n«ng nghiÖp n«ng th«n còng cÇn ®­îc nh©n réng trªn c¶ n­íc. Bªn c¹nh ®ã Nhµ n­íc vµ §¶ng cÇn kÕt hîp, phèi hîp cã nh÷ng chÝnh s¸ch cô thÓ ®Ó khuyÕn khÝch sinh viªn ®· tèt nghiÖp ®¹i häc,cao ®¼ng trë vÒ quª lµm viÖc. §©y lµ lùc l­îng khoÎ cã søc khoÎ, cã tri thøc vµ lßng nhiÖt huyÕt rÊt cÇn cho qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. PhÇn III kÕt luËn ViÖt Nam ®i nªn CNXH tõ mét n­íc n«ng nghiÖp l¹c hËu, c¬ së vËt chÊt kü thuËt thÊp kÐm, tr×nh ®é cña lùc l­îng s¶n xuÊt ch­a ph¸t triÓn, quan hÖ s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa míi ®­îc thiÕt lËp ch­a ®­îc hoµn thiÖn. MÆt kh¸c qua c¸c thêi kú C¸ch M¹ng, §¶ng ta lu«n lu«n kh¼ng ®Þnh tÇm quan träng chiÕn l­îc cña giai cÊp n«ng d©n, cña n«ng nghiÖp n«ng th«n. V× vËy C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n lµ mét b­íc ®i kh«ng thÓ thiÕu ®­a kinh tÕ ViÖt Nam héi nhËp vµ theo kÞp ®µ ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÕ giíi. B­íc vµo thêi kú ®æi míi, §¶ng lÊy n«ng nghiÖp lµm kh©u ®ét ph¸, n«ng th«n lµ ®Þa bµn träng ®iÓm vµ cã nh÷ng chñ tr­¬ng quyÕt s¸ch ®óng ®¾n hîp lßng d©n, ®· t¹o ®éng lùc míi, kh¬i dËy c¸c nguån lùc, tiÒm n¨ng thÕ lùc cña tõng vïng, tõng ®Þa ph­¬ng. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø III héi nh©n dan ViÖt Nam ®· ®Ò ra nh÷ng môc tiªu vµ nhiÖm vô mang tÝnh chiÕn l­îc vµ l©u dµi nh­ vËn ®éng nh©n d©n x©y dùng n«ng nghiÖp míi, ®Èy m¹nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n, ®Èy m¹nh phßng trµo nh©n d©n thi ®ua s¶n xuÊt, kinh doanh giái, xo¸ ®èi, gi¶m nghÌo, x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng n«ng th«n, ph¸t triÓn v¨n ho¸ x· héi vµ b¶o vÖ an ninh, quèc phßng… Tuy nhiªn trong xu thÕ khu vùc ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ vÒ kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ, trong ®iÒu kiÖn C¸ch m¹ng khoa häc – kü thuËt vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ph¸t triÓn rÊt nhanh chãng, nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n vÒ kh¸ch quan vµ chñ quan, cã nhiÒu thêi c¬ vµ còng cã nhiÒu nguy c¬ võa t¹o ra vËn héi míi võa c¶n trë, th¸ch thøc nÒn kinh tÕ n­íc ta. Nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi ®ã ®an xen lÉn nhau, t¸c ®éng qua l¹i. V× vËy chóng ta ph¶i chñ ®éng s¸ng t¹o n¾m lÊy thêi c¬, ph¸t huy nh÷ng thuËn lîi ®Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ t¹o ra thÕ vµ lùc míi ®Ó v­ît qua nh÷ng khã kh¨n ®Èy lïi nguy c¬, ®­a nÒn n­íc ta t¨ng tr­ëng, ph¸t triÓn bÒn v÷ng t¹o ®iÒu kiÖn ®­a c¶ nÒn kinh tÕ n­íc nhµ tiÕn nªn. Sau gÇn hai thËp kû tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc víi träng t©m lµ C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ®· kh¼ng ®Þnh vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, bªn c¹nh ®ã lµ Héi n«ng d©n ViÖt Nam trong sù nghiÖp ®­a n­íc ta ph¸t triÓn toµn diÖn, t¨ng tr­ëng liªn tôc víi tèc ®é cao dÇn héi nhËp víi ®µ ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÕ giíi. Bµi viÕt ®· d­a ra kh¸ cô thÓ c¸c mÆt,c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn tiÕn tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n n­íc ta, Tuy nhiªn do kiÕn thøc cã h¹n vµ do khu«n khæ bµi viÕt nªn c¸c vÊn ®Ò ®· nªu ra ch­a ®­îc s¾c s¶o vµ cã nhiªu thiÕu sã. KÝnh mong thÇy gi¸o gãp ý phª b×nh vµ bæ sung nh÷ng thiÕu sãt ®Ó bµi viÕt hoµn thiÖn h¬n Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMối liên hệ giữa CNH - HĐH Nông nghiệp và nông thôn và CNH - HĐH nền kinh tế ở Việt Nam.doc
Luận văn liên quan