Đề tài Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng

Mở đầu Tiêu thụ sản phẩm là một trong sáu chức năng hoạt động cơ bản của doanh nghiệp: Tiêu thụ; Sản xuất; Hậu cần kinh doanh; Kế toán và Quản trị doanh nghiệp. đồng thời tiêu thụ sản phẩm cũng là một khâu quan trọng tạo tiền đề cho quá trình tái sản xuất, quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngày nay, khi nền kinh tế thế giới dang trên đà phát triển như vũ bão thì việc tiêu thụ được nhanh, được nhiều sản phẩm là cả một nghệ thuật kinh doanh bởi tinh cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở lên khốc liệt. Thất bại trong khâu tiêu thụ là doanh nghiệp đã thất bại trong hoạt động sản xuất- kinh doanh,nếu không có biện pháp khắc phục thì việc đào thải ra khỏi thương trường là điều khó tránh khỏi. Công ty TNHH phát triển mang lưới toàn cầu Nam Dũng không phải là một ngoại lệ nhất là khi đây là một đơn vị rất non trẻ. Là sinh viên của một trường kinh tế, quan tâm đến lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm, lần thực tập cuối khoá này em đã có cơ hội thực tập tại công ty TNHH phát triển mang lưới toàn cầu Nam Dũng nên đây là một dịp để em có thể thực hành những kiến thức mà mình đã được lĩnh hội trên ghế nhà trường. Chính vì vậy,em đã mạnh dạn chọn đề tài:” Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng”. Cho luận văn tốt nghiệp của mình với mong muốn đóng góp đượcnhững ý kiến có ích cho công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty Nội dung chủ yếu của bài luận văn bao gồm như sau: Chương I: Thực trạng về công tác tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng. Chương II: Những giải pháp, kiến nghị, phương hướng nhằm nâng cao chất lượng về công tác tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong công ty.

doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2063 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Më ®Çu Tiªu thô s¶n phÈm lµ mét trong s¸u chøc n¨ng ho¹t ®éng c¬ b¶n cña doanh nghiÖp: Tiªu thô; S¶n xuÊt; HËu cÇn kinh doanh; KÕ to¸n vµ Qu¶n trÞ doanh nghiÖp. ®ång thêi tiªu thô s¶n phÈm còng lµ mét kh©u quan träng t¹o tiÒn ®Ò cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt, quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ngµy nay, khi nÒn kinh tÕ thÕ giíi dang trªn ®µ ph¸t triÓn nh­ vò b·o th× viÖc tiªu thô ®­îc nhanh, ®­îc nhiÒu s¶n phÈm lµ c¶ mét nghÖ thuËt kinh doanh bëi tinh c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng ngµy cµng trë lªn khèc liÖt. ThÊt b¹i trong kh©u tiªu thô lµ doanh nghiÖp ®· thÊt b¹i trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt- kinh doanh,nÕu kh«ng cã biÖn ph¸p kh¾c phôc th× viÖc ®µo th¶i ra khái th­¬ng tr­êng lµ ®iÒu khã tr¸nh khái. C«ng ty TNHH ph¸t triÓn mang l­íi toµn cÇu Nam Dòng kh«ng ph¶i lµ mét ngo¹i lÖ nhÊt lµ khi ®©y lµ mét ®¬n vÞ rÊt non trÎ. Lµ sinh viªn cña mét tr­êng kinh tÕ, quan t©m ®Õn lÜnh vùc tiªu thô s¶n phÈm, lÇn thùc tËp cuèi kho¸ nµy em ®· cã c¬ héi thùc tËp t¹i c«ng ty TNHH ph¸t triÓn mang l­íi toµn cÇu Nam Dòng nªn ®©y lµ mét dÞp ®Ó em cã thÓ thùc hµnh nh÷ng kiÕn thøc mµ m×nh ®· ®­îc lÜnh héi trªn ghÕ nhµ tr­êng. ChÝnh v× vËy,em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi:” Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH ph¸t triÓn m¹ng l­íi toµn cÇu Nam Dòng”. Cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh víi mong muèn ®ãng gãp ®­îcnh÷ng ý kiÕn cã Ých cho c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty Néi dung chñ yÕu cña bµi luËn v¨n bao gåm nh­ sau: Ch­¬ng I: Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm vµ doanh thu tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty TNHH ph¸t triÓn m¹ng l­íi toµn cÇu Nam Dòng. Ch­¬ng II: Nh÷ng gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ, ph­¬ng h­íng nh»m n©ng cao chÊt l­îng vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm vµ doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong c«ng ty. Ch­¬ng I: thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty tnhh ph¸t triÓn m¹ng l­íi toµn cÇu nam dòng I: Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty TNHH ph¸t triÓn m¹ng l­íi toµn cÇu Nam Dòng 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña c«ng ty : C«ng ty TNHH vµ Ph¸t triÓn m¹ng l­íi toµn cÇu Nam Dòng ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 2337/GB-UP ngµy 6-3-1996 theo quy ®Þnh cña së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ Hµ néi TiÒn th©n cña c«ng ty lµ c«ng ty thuèc thó y Nam Dòng , ban ®Çu trô së chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i 82C NguyÔn §øc C¶nh – Hai bµ Tr­ng Hµ Néi. §Õn n¨m 2002 thùc hiÖn chñ tr­¬ng chuyÓn ®æi vµ di chuyÓn mét sè c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trong ®Þa bµn Thµnh phè ra vïng c«ng nghiÖp ®Ó thùc hiÖn ®« thÞ ho¸. Do ®ã, c«ng ty ®· chuyÓn toµn bé c¬ së s¶n xuÊt cña m×nh ra khu c«ng nghiÖp B t¹i th«n Hµnh L¹c Nh­ Quúnh- V¨n l©m- H­ng Yªn vµ ®æi tªn thµnh c«ng ty TNHH ph¸t triÓn m¹ng l­íi toµn cÇu Nam Dòng. Tªn giao dÞch “Nam Dòng Golobal Netword Development Company Limited” viÕt t¾t NETDE. §iÖn tho¹i cña c«ng ty lµ: 0321986709 hoÆc 0321 986 710. - Ngµnh nghÒ kinh doanh: c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt thuèc thó y vµ thøc ¨n ch¨n nu«i trªn toµn quèc. Trong buæi ®Çu thµnh lËp víi c¬ së vËt chÊt cßn thiÕu thèn, ®éi ngò c«ng nh©n cßn Ýt, ch­a cã kinh nghiÖm, m¹ng l­íi ®¹i lý b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty cßn máng…Song víi nç lùc phÊn ®Êu hÕt m×nh cña tËp thÓ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty TNHH vµ ph¸t triÓn m¹ng l­íi toµn cÇu Nam Dòng ®· ngµy mét v÷ng m¹nh. 2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty . Víi tiÒn th©n lµ c«ng ty thuèc thó y Nam Dòng trong buæi ®Çu thµnh lËp c¬ së vËt chÊt còng nh­ ®éi ngò c«ng nh©n viªn cßn h¹n chÕ. - VÒ nh©n lùc: tõ chç chØ cã 17 nh©n viªn trong ngµy ®Çu thµnh lËp, ®Õn nay tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty ®· cã trªn 600 ng­êi. - VÒ C¬ së h¹ tÇng: Tõ chç chØ cã 3 phßng s¶n xuÊt víi tæng diÖn tÝch 60 m2 t¹i 82C NguyÔn §øc C¶nh- Hµ Néi, ®Õn nay c«ng ty TNHH ph¸t triÓn m¹ng l­íi toµn cÇu Nam Dòng ®· cã: + Mét trô së vµ nhµ m¸y s¶n xuÊt thuèc thó y vµ thøc ¨n ch¨n nu«i hiÖn ®¹i, khang trang trªn mÆt b»ng 40000m2 t¹i khu c«ng nghiÖp Nh­ Quúnh- V¨n l©m – H­ng Yªn. + Mét c¬ së ®µo t¹o tr×nh ®é trung cÊp chuyªn nghµnh ch¨n nu«i thó y cho nh©n viªn b¸n hµng, ®¹i lý cÊp I, cÊp II vµ c¸n bé thó y c¬ së. + Mét c©u l¹c bé v¨n ho¸ t¹i 91 phè NguyÔn S¬n- quËn Hoµng Mai- Hµ Néi. Lµ n¬i gÆp gì giao l­u gi÷a c«ng ty vµ c«ng chóng. Nhê sù ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm râ rµng gi÷a c¸c phßng ban còng nh­ c¸c c¬ së thµnh viªn mµ sù qu¶n lý vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty ngµy cµng n¨ng ®éng vµ cã hiÖu qu¶. - VÒ hÖ thèng c¸c ®¹i lý.: Tõ chç chØ cã 10 ®¹i lý t¹i c¸c tØnh phÝa B¾c, ®Õn nay c«ng ty ®· cã mét hÖ thèng ®¹i lý ph©n phèi thuèc thó y vµ thøc ¨n ch¨n nu«i trªn kh¾p ®Êt n­íc víi trªn 480 ®¹i lý lín nhá. - VÒ ®Çu t­ quy tr×nh c«ng nghÖ: C«ng ty ®· ®Çu t­ mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i hiÖn ®¹i ,tiªn tiÕn víi c«ng suÊt 20tÊn / giê ®ang ho¹t ®éng liªn tôc ®Ó phôc vô bµ con ch¨n nu«i trong toµn quèc. Bªn c¹nh ®ã th× hÖ thèng nhµ x­ëng s¶n xuÊt thuèc thó y ®ang cè g¾ng phÊn ®Êu ®Ó ®¹t tiªu chuÈn GMP (tiªu chuÈn thùc hµnh kü n¨ng s¶n xuÊt tèt) ®Ó ®¶m b¶o thuèc thó y ®¹t tiªu chuÈn xuÊt khÈu. ChÝnh v× vËy, lµ mét c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i vµ thuèc thó y víi quy m« lín lu«n lu«n ®Æt chÊt l­îng hÖ thèng s¶n phÈm lµ yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh vÞ thÕ vµ uy tÝn cña c«ng ty trong lßng c¸c nhµ n«ng . Víi nh÷ng lç lùc cè g¾ng kh«ng ngõng cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty ®· thu ®uîc mét sè thµnh tùu ®¸ng kÓ 3. NhiÖm vô ,chøc n¨ng , quyÒn h¹n cña c«ng ty: - Lµ mét ®¬n vÞ tù chñ vÒ s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, lµ mét c«ng ty lµm ¨n cã l·i, gi¶i quyÕt vµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho mét sè l­îng lao ®éng lín trong vµ ngoµi tØnh. - C«ng ty ®­îc thµnh lËp víi chøc n¨ng chuyªn s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i vµ thuèc thó y ®Ó phôc vô bµ con n«ng d©n - Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n­íc, tæ chøc tèt ®êi sèng cho c«ng nh©n viªn kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ , v¨n ho¸ cho CBCNV. B¶o vÖ m«i sinh ,m«i tr­êng , gi÷ g×n trËt tù an ninh, ®¶m b¶o an toµn cho c«ng ty , an toµn lao ®éng cho c«ng nh©n vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghi· vô víi nhµ n­íc. 4. §Æc ®iÓm quy tr×nh chÕ biÕn s¶n phÈm cña c«ng ty M¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty chñ yÕu lµ d©y truyÒn m¸y xay ,nghiÒn pha trén vµ mét sè m¸y mãc kh¸c ... §­îc thÓ hiÖn qua quy tr×nh chÕ biÕn sau: Kho vËt t­ Tæ ®iÒu chÕ Tæ xay ,nghiÒn , pha trén Tæ hoµn thiÖn s¶n phÈm Kho thµnh phÈm §Ó phôc vô cho s¶n xuÊt chÝnh nhµ m¸y cßn cã c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt phô nh­: Ph©n x­ëng ®ãng gãi, nh·n m¸c, bao b×….. 5. C¸c nguån lùc cña Doanh nghiÖp a.VÒ lao ®éng: Trong c«ng ty sè lao ®éng Nam chiÕm tû lÖ nhiÒu h¬n sè lao ®éng n÷, sè c«ng nh©n nam trong c¸c ph©n x­ëng c¸m lµ chñ yÕu v× ®©y lµ ph©n x­ëng ®ßi hái ®éi ngò lao ®éng xèc v¸c. C«ng nh©n trong c«ng ty cã ®é tuæi trung b×nh qu©n lµ 27 tuæi, ®¹i ®a sè lµ ®· tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc, bËc thî b×nh qu©n trong c«ng ty lµ 4/7. Kh«ng nh÷ng thÕ hµng n¨m c«ng ty cßn tæ chøc thi tuyÓn lao ®éng vµo c«ng ty ,tuyÓn chän c«ng nh©n cã tay nghÒ s¶n xuÊt, ®iÒu nµy lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho sè l­îng vµ chÊt l­îng cña lao ®éng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty , ®Æc biÖt lµ ngµnh s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i , ngµy cµng trë lªn rÊt quan träng ®èi víi bµ con n«ng d©n. qua tµi liÖu cña c«ng ty ta cã b¶ng c¬ cÊu lao ®éng B¶ng1: C¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: §¬n vÞ: Ng­êi N¨m 2002 2003 2004 So s¸nh t¨ng, gi¶m03/02 So s¸nh t¨ng gi¶m 04/03 Sè l­îng Tû träng % Sè l­îng Tû träng % Sè l­îng Tû träng % Sè tuyÖt ®èi % Sè tuyÖt ®èi % Tæng lao ®éng 580 100 620 100 600 100 40 106,9 -20 96,8 a. Theo T/C - Trùc tiÕp 490 84,4 525 84,7 520 86,7 35 107,1 -5 99 - Gi¸n tiÕp 90 15,5 95 15,3 80 13,3 5 105,6 -15 84,2 b. Theo giíi tÝnh - Nam 370 63,8 400 64,5 385 64,1 30 108,1 -15 96,2 - N÷ 210 36,2 220 35,5 215 35,9 10 104,7 -5 97,7 c. Theo tr×nh ®é - §¹i häc 40 6,9 35 5,7 38 6,3 -5 87,5 3 108,6 - Cao ®¼ng, Trung cÊp 140 24,1 125 20,1 150 25 -15 89,2 25 120 - PTTH & Trung häc c¬ së 400 69 460 74,2 412 68,7 60 115 -48 89,5 Nguån: Phßng Tµi chÝnh Sè l­îng lao ®éng cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã xu h­íng gi¶m, trong khi ®ã quy m« s¶n xuÊt cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc më réng, nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhiÒu d©y truyÒn c«ng nghÖ míi ®­îc ®Çu t­. V× thÕ sè lao ®éng trùc tiÕp cña c«ng ty gi¶m xuèng, ®iÒu nµy chøng tá r»ng n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc n©ng cao. Mèi quan hÖ gi÷a tr×nh ®é hiÖn ®¹i cña thiÕt bÞ m¸y mãc víi sè lao ®éng trùc tiÕp chøng tá c¬ cÊu lao ®éng trùc tiÕp cña c«ng ty lµ hîp lý. Cßn ë lao ®éng gi¸n tiÕp víi ph­¬ng ch©m tinh gi¶m lao ®éng gi¸n tiÕp mµ vÉn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Ta thÊy chØ kh«ng qu¸ 16% lao ®éng trong tæng sè lao ®éng lµ lao ®éng gi¸n tiÕp. §ång thêi tr×nh ®é lao ®éng trong c«ng ty ®­îc n©ng cao trong khi tæng sè lao ®éng cã xu h­íng gi¶m. Mét ®iÓm m¹nh n÷a cña c«ng ty trong c¬ cÊu lao ®éng cña m×nh 85% vÞ trÝ chñ chèt trong c«ng ty ®­îc ®¶m nhiÖm bëi nh÷ng ®éi ngò c«ng nh©n viªn rÊt trÎ, tuæi ®êi chØ vµo 30- 40 cã tr×nh ®é n¨ng lùc. Hä chñ yÕu ®­îc ®µo t¹o tõ nÒn t¶ng kiÕn thøc tõ khi ViÖt Nam thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi. b. VÒ TiÒn l­¬ng trong c«ng ty §Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc mét c¸ch tù gi¸c cã n¨ng suÊt cao, c«ng ty ¸p dông 2 h×nh thøc tr¶ l­¬ng lµ : - Tr¶ l­¬ng theo thêi gian: ¸p dông víi c¸c nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp vµ nh©n viªn b¸n hµng. - Tr¶ l­¬ng theo SP : ¸p dông ®èi víi c¸c c«ng nh©n s¶n xuÊt TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng = Sè l­îng SP x §¬n gi¸ tr¶ cho 1 Sp Mçi th¸ng c«ng ty kiÓm nhËn SP hoµn thµnh lµm 3 lÇn vµo Ngµy 10 ,Ngµy 20 vµ cuèi th¸ng. §Õn cuèi th¸ng c¨n cø vµo Sè l­îng SP hoµn thµnh ,kÕ to¸n tiÒn l­¬ng sÏ tÝnh l­¬ng cho tõng tæ ®éi vµ tõng nh©n c«ng th«ng qua b¶ng chÊm c«ng. C«ng ty tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n viªn vµo Ngµy 10 hµng th¸ng vµ øng tr­íc cho c«ng nh©n viªn vµo Ngµy 20 hµng th¸ng. Ngoµi ra nÕu c«ng nh©n ®­îc h­ëng l­¬ng thÊp d­íi 300.000 do nguyªn nh©n tõ phÝa c«ng ty dÉn ®Õn SP hoµn thµnh thÊp th× c«ng ty sÏ trî cÊp tõ 150.000 ®Õn 250.000 ®/1 c«ng nh©n. C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng còng nh­ c¸c b¶ng kh¸c cã liªn quan mµ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tÝnh ra cho tõng c«ng nh©n vµ tõng tæ ®éi s¶n xuÊt .KÕ to¸n gi¸ thµnh sÏ thu thËp b¶ng tÝnh l­¬ng , thanh to¸n l­¬ng , b¶ng ph©n bæ ®Ó tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp B¶ng 2: MÉu Sè :NE - TK - BM 02.00/07 C«ng ty TNHH ph¸t triÓn m¹ng l­íi toµn cÇu Nam Dòng B¶ng thanh to¸n l­¬ng toµn c«ng ty stt Bé phËn Lg SP L­¬ng thªm ca l­¬ng theo T .gian Tæng Sè céng cã TK 154 C¸c kho¶n khÊu trõ §­îc lÜnh Ghi chó Sè SP Sè tiÒn BHXH BHYT KPC§ 1 Bé phËn QLDN 7.065.000 7.065.000 7.065.000 2 Bé phËn BH 3.280.500 3.280.500 3.280.500 3 Bé phËn QLSX 3.580.000 3.580.000 3.580.000 4 Bé phËn SXTT 42.354.500 42.354.500 42.354.500 Tæ §CTTY 2.690.000 Tæ xay nghiÒn pha trén 34.252.800 Tæ hoµn thµnh 5.411.700 Tæng céng 84.709.000 0 13.853.50 0 56.208.000 0 0 0 56.208.000 Nguån: Phßng kÕ to¸n c. T×nh h×nh vèn cña c«ng ty: B¶ng 3.T×nh h×nh vèn cña c«ng ty. §VT: Tr ®ång ChØ tiªu 2002 2003 2004 So s¸nh Sè l­îng % Sè l­îng % Sè l­îng % 03/02 04/03 TuyÖt ®èi % TuyÖt ®èi % Tæng vèn 11.949 100 13.018 100 15.167 100 1069 108,94 2149 116,5 Vèn cè ®Þnh 3.344 27,99 3.728 28,64 3.805 25,09 384 111,18 77 102,06 Vèn l­u ®éng 8.605 72,01 9.290 71,36 11.362 74,91 685 107,96 2072 122,30 Nguån : Phßng kÕ to¸n HiÖn nay hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c«ng ty Nam Dòng nãi riªng ®Òu gÆp khã kh¨n vÒ vèn, mµ vèn lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i trong c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp. Qua sè liÖu trªn cho thÊy t×nh h×nh vèn cña c«ng ty ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m, xong tèc ®é t¨ng cßn chËm. Tèc ®é t¨ng cña vèn b×nh qu©n lµ 12,66%/n¨m trong ®ã n¨m 2003 t¨ng 1.069 triÖu ®ång, ®¹t tû lÖ 108,94% so víi n¨m 2002. N¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng 116,5% víi l­îng vèn t¨ng lµ 2.149 triÖu ®ång Lµ mét c«ng ty t­ nh©n võa s¶n xuÊt võa kinh doanh tõ kh©u nhËp nguyªn liÖu ®Çu vµo cho ®Õn kh©u hoµn thµnh s¶n phÈm nªn c«ng ty cÇn rÊt nhiÒu vèn l­u ®éng, c¬ cÊu vèn l­u ®éng cña c«ng ty lín chiÕm 70% tæng sè vèn cña c«ng ty qua c¸c n¨m. Vèn l­u ®éng t¨ng b×nh qu©n 3 n¨m lµ 15,13%/n¨m, trong ®ã n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng 107,96%, n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng 122,3%. Vèn cè ®Þnh cña c«ng ty n¨m 2002 lµ 3.444 triÖu ®ång chiÕm 27,99% so víi tæng sè vèn cña c«ng ty, sang n¨m 2003 lµ 3.728 triÖu ®ång chiÕm 28,64% tæng sè vèn cña c«ng ty, n¨m 2004 lµ 3.805 triÖu ®ång chiÕm 25,09% so víi tæng sè vèn cña c«ng ty. Vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m v× c«ng ty lu«n thay ®æi tiÕn bé kü thuËt ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 6. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty : §Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ tèt nhÊt th× viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, cã hiÖu qu¶ lµ rÊt quan träng bëi v× nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt Bé m¸y Qu¶n lý c«ng ty ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc sau: Tæng gi¸m ®èc lµ ng­êi l·nh ®¹o cao nhÊt trong c«ng ty. D­íi tæng gi¸m ®èc cã 3 gi¸m ®èc: 1.Gi¸m ®èc phßng kinh doanh. 2.Gi¸m ®èc nhµ m¸y s¶n xuÊt thuèc thó y. 3.Gi¸m ®èc nhµ m¸y s¶n xuÊt c¸m C¸c phßng ban chøc n¨ng: -Ban kiÓm so¸t cña c«ng ty lµ mét tæ chøc thay mÆt tæng gi¸m ®èc kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, qu¶n trÞ vµ ®iÒu hµnh c«ng ty. - Phßng kÕ to¸n-tµi vô cã nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, ®¶m b¶o cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty diÔn ra liªn tôc. Phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô tæ chøc h¹ch to¸n, theo dâi ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng thu chi, c¸c kho¶n nî cña c«ng ty còng nh­ cña kh¸ch hµng. -Phßng kinh doanh cã nhiÖm vô b¸n, ®¶m b¶o cung øng s¶n phÈm ra thÞ tr­êng, ®ång thêi cã nhiÖm vô dù b¸o cung-cÇu, ®Æt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. -Phßng vËt t­ cã nhiÖm vô ®¶m b¶o cung øng vËt t­, nguyªn liÖu, c«ng cô, dông cô ®Ó phôc vô s¶n xuÊt. -Phßng kü thuËt lµ phßng theo dâi qu¸ tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, kiÓm tra kiÓm ®Þnh chÊt l­îng cña nguyªn liÖu nhËp vµo ®Ó s¶n xuÊt thuèc vµ c¸m ch¨n nu«i. §ång thêi nghiªn cøu ph©n tÝch ®Ó t×m ra nh÷ng lo¹i thuèc ®Æc trÞ míi vµ nh÷ng lo¹i thøc ¨n tèt h¬n ®Ó phôc vô tèt cho bµ con n«ng d©n. -Phßng nh©n sù: cã nhiÖm vô qu¶n lý CBCNV, lo ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho CBCNV còng nh­ ®¶m b¶o c¸c chÕ ®é ­u ®·i cho CBCNV trong c«ng ty. C¸c ph©n x­ëng trong c«ng ty cã nhiÖm vô s¶n xuÊt thuèc kh¸ng sinh, c¸c lo¹i thuèc bæ, c¸c lo¹i c¸m ch¨n nu«i…C¸c ph©n x­ëng cã nhiÖm vô s¶n xuÊt vµ hoµn chØnh s¶n phÈm. Tæng Gi¸m ®èc H×nh 2: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty nh­ sau: Gi¸m ®èc Phßng nh©n sù Phßng kü thô©t Phßng vËt t­ Phßng kinh doanh Phßng kÕ to¸n Ph©n x­ëng hoµn thiÖn s¶n phÈm Ph©n x­ëng nghiÒn xay , pha trén Qua s¬ ®å trªn ta thÊy ng­êi cã quyÒn lùc cao nhÊt lµ Tæng gi¸m ®èc tiÕp ®Õn lµ gi¸m ®èc råi ®Õn c¸c phßng ban . C¸c tæ ph©n x­ëng s¶n xuÊt vËt liÖu ,s¶n phÈm chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm mµ m×nh lµm ra vµ h­ëng theo hiÖu qu¶ s¶n xuÊt lao ®éng. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty chia thµnh 3 tæ s¶n xuÊt nªn mçi tæ ®¶m nhiÖm mét chøc n¨ng kh¸c nhau: - Tæ ®iÒu chÕ thuèc thó y :Thùc hiÖn ®iÒu chÕ thuèc thó y ®Ó chuyÓn sang tæ nghiÒn xay pha trén- Tæ nghiÒn ,xay ,pha trén :Thùc hiÖn nghiÒn xay c¸c NVL nh­ :Ng« , ®ç ,c¸ kh« ,bét x­¬ng ,... råi pha trén theo tû lÖ mµ phßng kÕ ho¹ch vËt t­ ®· ®Ò ra - Tæ hoµn thiÖn s¶n phÈm :Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng hoµn thiÖn s¶n phÈm nh­ :®ãng bao ,d¸n nh·n m¸c ,... II.T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña doanh nghiÖp trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y 1. §Æc ®iÓm mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty. Ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty lµ chuyªn s¶n xuÊt thuèc thó y vµ thøc ¨n ch¨n nu«i phôc vô bµ con n«ng d©n. HiÖn nay nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt thuèc kh¸ng sinh, thuèc ®Æc trÞ … ®Òu ph¶i nhËp ngo¹i. V× vËy nguyªn liÖu nhËp vÒ ®· lµ thuèc d­íi d¹ng s¬ chÕ, vÒ ®Õn c«ng ty chØ viÖc kÕt hîp tû lÖ cña c¸c thuèc víi nhau t¹o ra thµnh phÈm thuèc hoµn chØnh. Cho nªn c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c«ng ty chØ cã mét sè kh©u tù ®éng, cßn l¹i lµ c¸c kh©u lao ®éng thñ c«ng. VÒ mÆt hµng thøc ¨n ch¨n nu«i, c«ng ty còng nhËp nguyªn liÖu th« tõ c¸c c«ng ty kh¸c vÒ vµ nhËp chñ yÕu ë trong n­íc. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mang tÝnh c«ng nghÖ vµ kü thuËt ®Ó t¹o ra nh÷ng thµnh phÈm c¸m kh¸c nhau. Nh×n chung c«ng ty ph¶i bá ra mét kho¶n chi phÝ t­¬ng ®èi lín ®Ó nhËp nguyªn liÖu, vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n thµnh phÈm ®· chÕ biÕn tr¸nh tr­êng hîp lµm Èm mèc hµng ho¸. 2. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. Víi gÇn 10 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, c«ng ty ®· ®i tõ nh÷ng khã kh¨n cho ®Õn nay víi nç lùc cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty vµ sù qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña Tæng gi¸m ®èc c«ng ty ®· lín m¹nh vµ ph¸t triÓn ë nhiÒu mÆt, nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau. Tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cña ®éi ngò khèi v¨n phßng còng nh­ tr×nh ®é kü thuËt cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ®· ®­îc n©ng lªn râ rÖt. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña c«ng ty rÊt kh¶ quan, s¶n l­îng tiªu thô t¨ng nhanh, thÞ tr­êng ®­îc më réng, tèc ®é t¨ng tr­ëng vÒ mäi mÆt ë møc cao. B¶ng 4.T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. §VT: Tr.®ång STT C¸c chØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 So s¸nh t¨ng, gi¶m 2003 / 2002 So s¸nh t¨ng gi¶m 2004/2003 Sè tuyÖt ®èi % Sè tuyÖt ®èi % 1 Doanh thu.T.thô T.®ång 251634 281807 272517 30173 111,9 -9290 96,7 2 Tæng sè lao ®éng Ng­êi 580 620 600 40 106,9 -20 96,7 3 a. Vèn C§ b×nh qu©n T.®ång 3344 3728 3805 384 111,4 77 102,06 b. Vèn l­u ®éng b×nh qu©n T.®ång 8605 9290 11362 685 107,9 2072 122,3 4 Lîi nhuËn T.®ång 7907 8730 8182 823 110,4 -548 93,7 5 Nép ng©n s¸ch T.®ång 2213 2444 2291 231 110,4 -153 93,7 6 N¨ng suÊt lao ®éng = (1/2) T.®ång 433,8 454,5 454,2 20,7 104,8 -0,3 99,9 7 Thu nhËp BQ/Ng­êi 1.000®/th¸ng 1237 1580 1680 343 127,7 100 106,3 8 Tû suÊt LN/doanh thu tiªu thô % 3,14 3,09 3,0 -0,05 98,4 -0,09 97,08 9 Tû suÊt LN/vèn KD (4/3) % 66,1 67,06 53,9 0,96 101,4 -13,1 80,3 10 Sè vßng quay vèn L§ = (1/3b) Vßng 29,2 30,3 23,9 1,1 103,7 -6,4 78,9 Nguån :Phßng kÕ to¸n. Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cã sù ph¸t triÓn râ rÖt vÒ mäi mÆt qua c¸c n¨m.: -VÒ doanh thu, doanh thu cña c«ng ty cao vµ liªn tôc t¨ng. Tæng doanh thu n¨m 2003 lµ 281.807 triÖu ®ång t¨ng 111,90% so víi n¨m 2002 vµ doanh thu n¨m 2004 l¹i gi¶m 96,7% so víi n¨m 2003. Tû lÖ doanh thu cña c«ng ty t¨ng cao lµ do c«ng ty ®· më réng s¶n xuÊt vµ ®Èy m¹nh kinh doanh nhiÒu mÆt hµng thuèc vµ c¸m kh¸c nhau. Cßn n¨m 2004 doanh thu gi¶m so víi n¨m 2003 lµ do ®iÒu kiÖn kinh tÕ khã kh¨n, thêi tiÕt khÝ hËu kh¾c nghiÖt gÆp nhiÒu thiªn tai dÞch bÖnh nªn thÞ tr­êng tiªu thô bÞ thu hÑp do ng­êi ch¨n nu«i thu nhá quy m«. H¬n n÷a c«ng ty cßn chÞu sù c¹nh tranh khèc liÖt cña c¸c doanh ngiÖp kh¸c, ®iÒu ®ã ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn doanh sè b¸n cña c«ng ty. XÐt vÒ sè tuyÖt ®èi doanh thu n¨m 2003 t¨ng 30.173 triÖu ®ång so víi n¨m 2002 vµ n¨m 2004gi¶m 9.290 triÖu ®ång so víi n¨m 2003 -VÒ lîi nhuËn, do ¶nh h­ëng cña c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn lµm cho doanh sè b¸n cña c«ng ty bÞ gi¶m thÊt th­êng trong vµi n¨m gÇn ®©y. Lîi nhuËn cña n¨m 2003 t¨ng 110,4% so víi n¨m 2002 vµ lîi nhuËn cña n¨m 2004gi¶m 93,7% so víi n¨m 2003. Doanh sè b¸n cña n¨m 2004 gi¶m ®¸ng kÓ so víi n¨m 2003, tuy nhiªn lîi nhuËn gi¶m kh«ng ®¸ng kÓ. Cã ®­îc ®iÒu ®ã lµ do : mÆc dï doanh sè b¸n Ýt nh­ng c«ng ty ®· tiªu thô ®­îc nh÷ng mÆt hµng cã chi phÝ nhá nªn kh«ng ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn lîi nhuËn cña c«ng ty. -VÒ chØ tiªu nép ng©n s¸ch, hµng n¨m c«ng ty thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh do Nhµ n­íc ®Ò ra, thùc hiÖn ®óng theo luËt thuÕ TNDN vµ c«ng ty ®· nép vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc 2.444 triÖu ®ång n¨m 2003, t¨ng 110,4% so víi n¨m 2002. Vµ n¨m 2004 lµ 2.291 triÖu ®ång gi¶m 93,7% so víi n¨m 2003. XÐt vÒ sè tuyÖt ®èi, n¨m 2003 c«ng ty nép NSNN t¨ng 231 triÖu ®ång so víi n¨m 2002, vµ n¨m 2004 gi¶m 153 triÖu ®ång. Sù t¨ng gi¶m vÒ tû lÖ nép NSNN trong c¸c n¨m lµ do yÕu tè lîi nhuËn cña c«ng ty còng t¨ng gi¶m qua c¸c n¨m. Tuy t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cã sù biÕn ®éng qua c¸c n¨m nh­ng c«ng ty lu«n quan t©m ®Õn ®êi sèng cña CBCNV, ®iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn cô thÓ ë chØ tiªu thu nhËp b×nh qu©n mçi th¸ng cña ng­êi lao ®éng. Thu nhËp cña ng­êi lao ®éng cña c«ng ty t¨ng qua c¸c n¨m cho dï lîi nhuËn cã gi¶m. Cã ®­îc ®iÒu ®ã lµ do c«ng ty lín m¹nh vÒ mäi mÆt trong nhiÒu n¨m, vÉn gi÷ ®­îc møc l­¬ng cho CBCNV vµ cßn t¨ng cao h¬n n÷a. Mét mÆt ®Ó hä cã thÓ trang tr¶i ®­îc cuéc sèng, mÆt kh¸c nh»m khuyÕn khÝch hä ®Ó hä lµm viÖc ngµy cµng tèt h¬n. Gi÷a n¨m 2003 vµ n¨m 2002 cã sù t¨ng l­¬ng v­ît bËc, t¨ng 127,7% vµ n¨m 2004 t¨ng 106,3% so víi n¨m 2003. XÐt vÒ sè tuyÖt ®èi thu nhËp cña ng­êi lao ®éng n¨m 2003 t¨ng 343 ngh×n®ång, vµ n¨m 2004 t¨ng 100 ngh×n ®ång so víi n¨m 2003. III. T×nh h×nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm chñ yÕu cña doanh nghiÖp 1.Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm thøc ¨n ch¨n nu«i vµ Thuèc thó y theo thÞ tr­êng Ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ cña c«ng ty nãi riªng cã 3 giai ®o¹n quan träng ®ã lµ : NhËp nguyªn liÖu – S¶n xuÊt - Tiªu thô. Trong ®ã giai ®o¹n s¶n xuÊt vµ tiªu thô lµ hai giai ®o¹n quyÕt ®Þnh ®Õn sù lín m¹nh vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp. Tiªu thô s¶n phÈm lµ giai ®o¹n cuèi cïng trong qu¸ tr×nh l­u chuyÓn hµng ho¸, cã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi mçi doanh nghiÖp. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng ®ã ngay tõ khi míi ®i vµo ho¹t ®éng c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi vµ chó träng ®Õn vÊn ®Ò s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm sao cho ®­îc nhiÒu nhÊt, ®¹t chÊt l­îng vµ cã hiÖu qu¶ cao. Kh¸c víi c¸c n­íc kh¸c trªn thÕ giíi, ViÖt Nam lµ mét n­íc ®ang ph¸t triÓn, vÉn h¬n 70% d©n sè lµm n«ng nghiÖp. V× vËy chó träng ®Õn kinh doanh phôc vô ngµnh ch¨n nu«i lµ vÊn ®Ò mµ c¸c doanh nghiÖp cÇn quan t©m vµ ®i vµo chiÒu s©u. HiÖn nay còng cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh phôc vô ngµnh ch¨n nu«i, mÆt hµng c¹nh tranh cµng nhiÒu, viÖc chiÕm lÜnh vµ më réng ®­îc thÞ tr­êng lµ t­¬ng ®èi khã kh¨n. Víi mét c«ng ty ho¹t ®éng l©u n¨m n»m trªn ®Þa bµn cã lîi thÕ trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt, c«ng ty ®· kh«ng ngõng t¨ng c­êng s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng cò vµ nghiªn cøu ra nh÷ng s¶n phÈm míi ®¹t chÊt l­îng vµ cã tÝnh c¹nh tranh cao. Më réng thÞ tr­êng vµ t¹o uy tÝn vÒ s¶n phÈm trong lßng bµn con n«ng d©n, s¶n l­îng tiªu thô cña c«ng ty ngµy cµng cao vµ tiªu thô trªn kh¾p mäi miÒn ®Êt n­íc. B¶ng 5.T×nh h×nh tiªu thô thµnh phÈm c¸m ch¨n nu«i theo thÞ tr­êng. §VT:TÊn ThÞ tr­êng tiªu thô Nhu cÇu qua c¸c n¨m So s¸nh 2002 2003 2004 03/02 04/03 TuyÖt ®èi % TuyÖt ®èi % Tæng sè 18.576 19.293 18.971 717 103,9 -322 98,3 VÜnh Phóc 4000 4250 4120 250 106,25 -130 9,7 Hµ T©y 3712 3858 3794 146 103,93 -64 98,3 B¾c Giang 3856 3760 3750 -96 97,5 -10 99,7 H¶i D­¬ng 3568 3745 3680 177 104,96 -65 98,2 Th¸i B×nh 3250 3350 3420 100 103,08 40 102,08 C¸c thÞ tr­êng kh¸c 190 330 207 140 173,7 -123 62,7 Nguån: Phßng kÕ to¸n Qua b¶ng ph¶n ¸nh t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm c¸m ch¨n nu«i theo thÞ tr­êng ta thÊy nhu cÇu sö dông s¶n phÈm cña c«ng ty lµ t­¬ng ®èi lín, tèc ®é t¨ng tr­ëng hµng n¨m cao. XÐt trong tõng thÞ tr­êng tiªu thô, VÜnh Phóc cã s¶n l­îng tiªu thô nhiÒu nhÊt trong c¶ n­íc. VÒ sè t­¬ng ®èi s¶n l­îng tiªu thô 2003 t¨ng 106,25% so víi n¨m 2002, n¨m 2004 gi¶m 9,7% so víi n¨m 2003. VÒ sè tuyÖt ®èi n¨m 2003t¨ng 250 tÊn so víi n¨m 2002, n¨m 2004gi¶m 130 tÊn so víi n¨m 2003. Cã ®­îc sù ®øng ®Çu vÒ nhu cÇu thøc ¨n ch¨n nu«i lµ do VÜnh Phóc lµ n¬i cã ®Þa bµn réng, ®iÒu kiÖn thêi tiÕt khÝ hËu thuËn lîi cho ngµnh ch¨n nu«i nªn ng­êi d©n chuyÓn dÇn tõ ho¹t ®éng trång trät sang ho¹t ®éng trong ngµnh ch¨n nu«i. NhiÒu hé gia ®×nh ®· më réng quy m« ch¨n nu«i nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ. XuÊt ph¸t tõ ®ã ®· cã rÊt nhiÒu ®¹i lý, tæng ®¹i lý thøc ¨n ch¨n nu«i phôc vô cho ho¹t ®éng kinh tÕ cña bµ con n«ng d©n tËn n¬i, tËn chç. N¨m 2004 gi¶m 130 tÊn so víi n¨m 2003, nguyªn nh©n lµ do n­íc ta ®Òu ph¶i g¸nh chÞu nh÷ng thiªn tai dÞch bÖnh x¶y ra víi gia sóc, gia cÇm nªn nhu cÇu vÒ s¶n phÈm ch¨n nu«i cña ng­êi d©n gi¶m, hä kh«ng ch¨n nu«i nhiÒu nªn kh«ng chØ s¶n l­îng tiªu thô cña c«ng ty gi¶m mµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cïng mÆt hµng còng l©m vµo t×nh tr¹ng nh­ vËy. Ngoµi thÞ tr­êng VÜnh Phóc, thÞ tr­êng Hµ T©y còng chiÕm mét thÞ phÇn lín, chØ kÐm thÞ tr­êng VÜnh Phóc chót Ýt do Hµ T©y cã diÖn tÝch ®Êt canh t¸c réng h¬n nªn quy m« cña ngµnh ch¨n nu«i còng bÞ thu hÑp. S¶n l­îng tiªu thô n¨m 2003 t¨ng 146 tÊn chiÕm 103,9% vµ n¨m 2004 gi¶m kh«ng ®¸ng kÓ, tû lÖ gi¶m chØ cã 98,3%. Nguyªn nh©n cña sù t¨ng tr­ëng ®ã lµ do ng­êi d©n nhËn thøc ®­îc sù lµm giµu tõ ho¹t ®éng ch¨n nu«i cao h¬n nhiÒu so víi ho¹t ®éng trång trät. V× vËy hä ®Çu t­ vµ më réng quy m« ch¨n nu«i cao h¬n nh÷ng n¨m tr­íc. Bªn c¹nh ®ã thÞ tr­êng Th¸i B×nh vµ thÞ tr­êng H¶i D­¬ng còng lµ n¬i cã s¶n l­îng tiªu thô ®¸ng kÓ. §©y lµ hai tØnh cã diÖn tÝch ®Êt canh t¸c cao chñ yÕu ng­êi d©n lµm nghÒ trång lóa. Nh­ng mét vµi n¨m gÇn ®©y hä còng ®· chuyÓn dÇn sang ho¹t ®éng ch¨n nu«i nhiÒu h¬n tr­íc. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn râ trªn møc t¨ng tr­ëng hµng n¨m vÒ nhu cÇu sö dông s¶n phÈm ch¨n nu«i. N¨m 2003 t¨ng 177 tÊn so víi n¨m 2002 chiÕm tû lÖ 104,96%, vµ n¨m 2004gi¶m 65 tÊn so víi n¨m 2003. Tû lÖ gi¶m 98,2%.Nguyªn nh©n lµ do H¶i D­¬ng cã mét sè khu vùc ®ang h×nh thµnh c¸c khu c«ng nghiÖp, diÖn tÝch cho n«ng nghiÖp bÞ thu hÑp nªn quy m« ch¨n nu«i còng bÞ thu nhá vµ do ®ã s¶n l­îng tiªu thô gi¶m. 2. Tæ chøc c¸c kªnh tiªu thô s¶n phÈm. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh lµ thuèc thó y vµ thøc ¨n ch¨n nu«i, c«ng ty ®· nghiªn cøu vµ x©y dùng c¸c kªnh tiªu thô vµ ph­¬ng thøc tiªu thô s¶n phÈm mét c¸ch hîp lýnh­ sau: H×nh 3:S¬ ®å ph©n phèi t¹i c«ng ty. §¹i lý Tæng ®¹i lý B¸n lÎ B¸n bu«n Kh¸ch hµng X­ëng s¶n xuÊt 2.1. C¸c kªnh tiªu thô s¶n phÈm. *Kªnh tiªu thô trùc tiÕp. C«ng ty trùc tiÕp b¸n hµng cho kh¸ch hµng cã nhu cÇu sö dông s¶n phÈm cña c«ng ty, v× trô së chÝnh còng chÝnh lµ n¬i s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty ®Æt t¹i th«n x· gÇn víi c¸c hé ch¨n nu«i, nªn khi hä cã nhu cÇu c«ng ty vÉn b¸n lÎ cho hä vµ cho nh÷ng ng­êi gÇn ®Þa bµn s¶n xuÊt. Nh­ng l­îng s¶n phÈm tiªu thô theo kªnh nµy chiÕm tû träng Ýt, kho¶ng 8-10% trong tæng s¶n l­îng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. *Kªnh tiªu thô gi¸n tiÕp. C¸c tæng ®¹i lý, ®¹i lý trong c¶ n­íc mua hµng t¹i c«ng ty, sau ®ã hä l¹i ph©n phèi cho c¸c ®¹i lý nhá h¬n, c¸c hé b¸n bu«n hoÆc cã thÓ b¸n lÎ trùc tiÕp cho tõng hé ch¨n nu«i. Theo kªnh nµy l­îng s¶n phÈm tiªu thô chiÕm phÇn lín tû träng trong ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty, vµo kho¶ng 90-98%. 2.2.C¸c ph­¬ng thøc tiªu thô s¶n phÈm. Tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ®· vËn dông linh ho¹t c¸c ph­¬ng thøc tiªu thô s¶n phÈm sao cho phï hîp nh»m t¨ng s¶n l­îng tiªu thô vµ ®¹t ®­îc doanh thu lîi nhuËn cao. *Ph­¬ng thøc b¸n bu«n. Theo ph­¬ng thøc nµy c«ng ty b¸n bu«n trùc tiÕp víi kh¸ch hµng theo ®¬n ®Æt hµng .C¨n cø vµo ®¬n ®Æt hµng kh¸ch hµng mua bu«n ®Õn nhËn hµng t¹i c«ng ty. §èi t­îng chñ yÕu lµ tæng ®¹i lý vµ ®¹i lý.Kh¸ch hµng mua hµng cã thÓ thanh to¸n tiÒn hµng theo hai h×nh thøc lµ thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n qua ng©n hµng . *Ph­¬ng thøc b¸n hµng. Kh¸ch hµng còng trùc tiÕp ®Õn mua hµng t¹i c«ng ty ,nh©n viªn b¸n hµng trong x­ëng giao hµng vµ lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng .§èi t­îng mua hµng chñ yÕu lµ c¸c ®¹i lý nhá vµ kh¸ch lÎ lÊy hµng víi sè l­îng Ýt .Ph­¬ng thøc chñ yÕu thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. 3.2.Kªnh tiªu thô b¸n trùc tiÕp cho ®¹i lý. T­¬ng tù nh­ ®¹i lý cÊp I, c¸c ®¹i lý kh¸c còng trùc tiÕp ®Õn c«ng ty mua hµng sau ®ã vÒ b¸n cho c¸c ®iÓm b¸n bu«n, b¸n lÎ hoÆc b¸n trùc tiÕp cho kh¸ch hµng. §©y cßn gäi lµ ®¹i lý cÊp II. B¶ng 6.S¶n l­îng tiªu thô s¶n phÈm c¸m qua 3 n¨m b¸n trùc tiÕp cho ®¹i lý. §VT:TÊn Tªn s¶n phÈm S¶n l­îng tiªu thô So s¸nh (%) 2001 2002 2003 02/01 03/02 C¸m ND 168 C¸m ND 188 C¸m NDT 199 C¸m ND 2121 C¸m ND 3388 C¸m ND 3399 C¸m ND 7878 C¸m qu¶ng Ých 111 C¸m qu¶ng Ých 20 C¸m Suhi lo¹i A07 C¸m Suhi lo¹i A08 C¸m Suhi lo¹i B99 C¸m Suhi lo¹i B48 C¸m Suhi lo¹i S01 Tæng sè 332 300 550 358 340 330 339 300 270 400 400 300 300 400 4919 317 321 540 352 333 317 331 319 290 400 360 320 243 399 4842 311 300 536 311 329 320 333 301 289 400 347 329 234 399 4739 5,48 7,0 1,8 1,7 2,1 4,1 7,6 6,3 7,4 1,0 11,1 6,7 23,5 0,2 1,59 1,9 7,0 0,75 13,18 1,2 0,95 0,6 5,9 0,3 1,0 3,7 0,3 3,8 1,0 2,17 Kh¸c víi kªnh tiªu thô qua tæng ®¹i lý, kªnh tiªu thô nµy tiªu thô ®­îc Ýt h¬n. C¸c ®¹i lý chØ lÊy mét sè mÆt hµng chñ yÕu chø kh«ng lÊy tÊt c¶ c¸c mÆt hµng mµ c«ng ty s¶n xuÊt ra gièng nh­ ®¹i lý. XÐt trong toµn bé s¶n l­îng tiªu thô hµng ho¸ th× møc s¶n l­îng tiªu thô ®Òu t¨ng qua mçi n¨m, nh­ng khi xÐt ë tong gãc ®é nh­ ë riªng kªnh tiªu thô qua ®¹i lý ta thÊy n¨m 2001 s¶n l­îng tiªu thô ®­îc nhiÒu nhÊt, c¸c n¨m sau ®Òu gi¶m v× c«ng ty tËp trung chñ yÕu vµo ph­¬ng thøc tiªu thô qua tæng ®¹i lý. Tuy s¶n l­îng gi¶m qua c¸c n¨m nh­ng trong toµn bé doanh sè b¸n cña c«ng ty vÉn t¨ng, ®iÒu ®ã chøng tá c«ng ty qu¶n lý tèt vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. B¶ng 7.S¶n l­îng tiªu thô thµnh phÈm thuèc qua 3 n¨m b¸n trùc tiÕp cho ®¹i lý. Tªn s¶n phÈm §VT S¶n l­îng tiªu thô So s¸nh (%) 2001 2002 2003 02/01 03/02 Amoxcoli-100ml Ampicoli-10ml Anti CD-100g Bcomplex Cefadox-20cc Cefadox-T20g Colistop-10cc Colistop-50cc Colidia-20g Doenrotilo-20cc §¹m s÷a 500g Enroflox T100 Eryseptol 20g Glucoza 20cc Men t¨ng träng XÞt x¸t trïng Vam3388 Tæng sèicoli-10mlthô thµnh phÈm thuèc qua 3 n¨m b¸n trùc tiÕp cho ®¹i lý. ty vÉn t¨ng, ®iÒu ®ã chøng tá c«ng ty qu¶n lý tèt vÒ c« Lä Lä Gãi Lä Lä Gãi Lä Lä Tuýp Lä Gãi Lä Gãi Lä Gãi Lä Gãi 500 500 570 671 705 2105 827 640 823 1100 900 600 700 1000 1997 2980 500 17118 720 750 680 645 1017 2443 1345 1000 997 1250 977 668 798 1335 1530 3135 700 19990 480 570 664 463 859 2250 1123 978 985 1178 954 610 743 1136 2500 3026 527 19046 44,0 50,0 19,3 4,03 44,26 16,25 62,6 56,25 21,14 13,6 8,6 11,3 14,0 33,5 30,5 5,2 40,0 16,78 50,0 31,6 2,4 39,3 18,39 8,6 19,7 2,2 1,22 6,1 2,4 9,5 7,4 17,5 63,4 3,6 32,8 4,96 Theo kªnh tiªu thô qua ®¹i lý ®èi víi thµnh phÈm thuèc cho ta thÊy, cïng víi xu thÕ t¨ng tr­ëng s¶n l­îng tiªu thô cña c«ng ty qua c¸c n¨m. ë kªnh nµy s¶n l­îng tiªu thô còng t¨ng cao, ®Æc biÖt lµ n¨m 2002 t¨ng 18,66% so víi n¨m 2001. §©y lµ b­íc tiÕn v­ît bËc vÒ s¶n l­îng tiªu thô s¶n phÈm thuèc tõ khi c«ng ty ®i vµo ho¹t ®éng. Møc t¨ng nµy qua kªnh tiªu thô ®¹i lý chøng tá r»ng c«ng ty ®ang dÇn më réng m¹ng l­íi tiªu thô trªn toµn quèc vµ xa h¬n n÷a. NghiÖp vô cña c¸n bé pha chÕ thuèc ngµy cµng cao, s¶n xuÊt ra nh÷ng lo¹i thuèc bæ, thuèc ®Æc trÞ phôc vô ch¨n nu«i ®¹t lîi Ých kinh tÕ. Nã lµm cho uy tÝn cña c«ng ty ®øng v÷ng ®­îc trªn thÞ tr­êng víi mét thÞ phÇn ®¸ng kÓ. Ngoµi c¸c kªnh tiªu thô trªn, c«ng ty cßn sö dông c¸c kªnh tiªu thô kh¸c nh­ b¸n bu«n, b¸n lÎ. §©y lµ kªnh nhá mang l¹i doanh sè kh«ng ®¸ng kÓ. C«ng ty sö dông c¸c kªnh nµy víi môc ®Ých chñ yÕu lµ: KhuyÕch tr­¬ng, giíi thiÖu th­¬ng hiÖu cña m×nh. B¶ng 8.Tæng s¶n l­îng s¶n phÈm tiªu thô qua c¸c n¨m cña c«ng ty ®èi víi thµnh phÈm c¸m. §VT: TÊn Tªn S¶n PhÈm Tæng s¶n l­îng tiªu thô So s¸nh ( % ) 2002 2003 2004 03/02 04/03 C¸m ND 101 840 864 855 102,8 98.9 C¸m ND 108 900 948 920 105,3 97,0 C¸m ND 168 852 912 890 107,0 97,5 C¸m ND 188 888 924 897 104,0 97,0 C¸m ND 199 960 972 956 101,2 98,3 C¸m ND 200 924 936 912 101,3 97,4 C¸m ND 201 864 858 880 99,3 102,5 C¸m ND 202 720 696 608 96,7 87,3 C¸m ND 203 660 672 663 101.8 98,7 C¸m ND 208 684 690 687 100,8 99,5 C¸m ND 2121 708 710 711 100,2 100,1 C¸m ND 308 648 663 654 102,3 98,6 C¸m ND 313 612 666 660 108,8 99,0 C¸m ND 3388 852 861 848 101,0 98,4 C¸m ND 3399 672 722 718 107,4 99,4 C¸m ND 501 696 738 723 106,0 97,9 C¸m ND 7878 636 640 634 100,6 99,0 C¸m Qu¶ng Ých 111 588 614 587 104,4 95,6 C¸m Qu¶ng Ých 20 540 564 560 104,4 99,2 C¸m $uhi A07 792 828 818 104,5 98,8 C¸m $uhi A08 768 843 835 109,7 99,0 C¸m $uhi B99 612 700 679 114,3 97,0 C¸m $uhi B48 624 657 645 105,2 98,1 C¸m $uhi S01 732 759 748 103,6 98,5 C¸m $uhi S02 804 826 813 102,7 98,4 Tæng Sè 18 576 19 293 18 971 103,8 98,3 Nguån: Phßng Tµi chÝnh B¶ng 9.Tæng s¶n l­îng s¶n phÈm tiªu thô qua c¸c n¨m ®èi víi thµnh phÈm thuèc. Tªn s¶n phÈm §VT Tæng s¶n l­îng tiªu thô So s¸nh (%) 2002 2003 2004 03/02 04/03 Amoxcoli-100ml Ampicoli-10 Anti CD-100g Bcomplex-20cc Cefadox-20cc Cefadox-T20g Colistop 10cc Colistop 50cc Colidia-20g Cifadox 10cc Doxytyalin-100ml Doxytyalin-20ml Doenrotylo 20cc §¹m s÷a 500g Enroamoxy 20g Enroflox T100 Eryseptol 20g Glucoza 20cc Men t¨ng träng Levamisol 10ml Lavasol Noflox 10ml Neotine 75ml Kena-ampi XÞt x¸t trïng Vam3388 Lä Lä Gãi Lä Lä Gãi Lä Lä tuýp Lä Lä Lä Lä Gãi Gãi Lä Gãi Lä Gãi Lä Gãi Lä Lä Lä Lä Gãi 1200 1220 1570 1881 2105 2105 2234 2200 2264 3105 2714 2782 3114 1726 1514 1519 1432 3225 4011 2543 6450 5120 3075 7125 7310 1420 1920 1928 2010 1965 2442 2443 2768 2754 2651 3556 3005 3105 3464 2000 1863 1867 1719 3577 4100 2850 6763 5576 3447 7436 7832 1783 1680 1688 1978 1763 2257 2250 2510 2560 2432 3325 2950 3001 3223 1892 1607 1610 1520 3340 4000 2672 6559 5328 3256 7210 7541 1574 160 158 128 104,4 116 116 123,9 125,1 117,1 114,5 110,7 111,6 111,2 115,8 123,1 122,9 120,1 110,9 102,2 112 104,8 108,9 112,1 104,3 107,1 125,6 87,5 87,6 98,4 89,7 92,4 92,1 90,6 92,9 91,7 93,5 98,1 96,7 93,1 94,6 86,2 86,2 88,4 93,3 97,6 93,7 96,9 95,5 94,4 96,9 96,2 88,2 Tæng sè 78126 88372 83027 113,1 93,9 Nguån: Phßng Tµi chÝnh 3.T×nh h×nh doanh thu tiªu thô s¶n phÈm qua c¸c n¨m. B¶ng10: Doanh thu do ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®em l¹i cña c«ng ty Nam Dòng trong 3 n¨m. §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång N¨m ChØ tiªu 2002 2003 2004 So s¸nh 03/02 04/02 T§ % T§ % T§ % T§ % T§ % Tæng Doanh thu 251632 100 281807 100 272517 100 30175 111,99 -9290 96,7 C¸m ch¨n nu«i 126816 50,4 142703 50,6 138256 50,7 15887 112,5 -4447 96,9 Thuèc thó y 124816 49,6 139104 49,4 134261 49,3 14288 111,4 -4843 96,5 Nguån: Phßng kÕ to¸n -N¨m 2003 tæng doanh thu ®¹t ®­îc cao nhÊt trong 3 n¨m t¨ng 30.175 triÖu ®ång ®¹t tû lÖ 111,99% so víi n¨m 2002. §©y ®­îc coi lµ b­íc nh¶y vät trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm vµ doanh thu tiªu thô s¶n phÈm. N¨m 2004 doanh thu tiªu thô cña c«ng ty bÞ gi¶m ®i 9.290 triÖu ®ång chiÕm tû lÖ 96,7%. XÐt trªn toµn bé doanh thu cña 3 n¨m th× l­îng doanh thu n¨m 2004 gi¶m kh«ng ®¸ng kÓ. XÐt riªng vÒ doanh thu tiªu thô cña tõng mÆt hµng ta thÊy ë mçi n¨m s¶n phÈm c¸m ch¨n nu«i ®Òu ®¹t doanh thu tiªu thô cao h¬n s¶n phÈm thuèc thó y. VÒ c¬ cÊu chiÕm 50,4% trªn tæng doanh thu n¨m 2002, ®¹t tû lÖ 50,6% trªn tæng doanh thu n¨m 2003 vµ n¨m 50,7% n¨m 2004. XÐt trong 3 n¨m, n¨m 2003 doanh thu tiªu thô s¶n phÈm c¸m lµ cao nhÊt, t¨ng 15.887 triÖu ®ång ®¹t tû lÖ 112,5% so víi n¨m 2002. N¨m 2004 doanh thu tiªu thô gi¶m 4.447 triÖu ®ång chiÕm tû lÖ 96,9% so víi n¨m 2003. VÒ mÆt hµng thuèc thó y tuy doanh thu cã gi¶m h¬n so víi c¸m ch¨n nu«i nh­ng xÐt trong 3 n¨m ®èi víi riªng mÆt hµng thuèc th× doanh thu còng t¨ng cao ë mçi n¨m. N¨m 2003 doanh thu t¨ng 14.288 triÖu ®ång ®¹t tû lÖ 111,4% so víi n¨m 2002. N¨m 2004 doanh thu gi¶m 4.843 triÖu ®ång chiÕm tû lÖ 96,5% so víi n¨m 2003. 3.T×nh h×nh tiªu thô theo s¶n phÈm chñ yÕu: C«ng ty s¶n xuÊt rÊt nhiÒu mÆt hµng vµ s¶n l­îng tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c lo¹i hµng ho¸ lµ rÊt lín kÐo theo doanh thu tiªu thô lín.§­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 11. C¸c lo¹i c¸m ch¨n nu«i mang l¹i doanh thu cao nhÊt cho c«ng ty trong c¶ 3 n¨m qua. §VT :Kg Tªn s¶n phÈm Sè l­îng §¬n gi¸ (®ång/kg) Doanh thu (§ång) C¸m ND 108 C¸m ND 188 C¸m NDT- 199 C¸m ND 201 C¸m qu¶ng Ých 20 C¸m Suhi lo¹i S02 2768000 2709000 2888000 2632000 1664000 2443000 3000 2400 3200 3520 4100 2972 8.304.000.000 6.501.600.000 9.241.600.000 9.264.640.000 6.822.400.000 7.260.596.000 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy cã mét sè s¶n phÈm ®Æc biÖt ®· mang l¹i doanh thu cao nhÊt cho c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nh­: C¸m ND 108, c¸m NDT-199, c¸m ND 201, c¸m qu¶ng Ých 20, c¸m Suhi lo¹i S02… Nh÷ng s¶n phÈm nµy mang l¹i doanh thu cao lµ do ®©y lµ mét sè s¶n phÈm ®Æc tr­ng ®¹t chÊt l­îng cao nhÊt cña c«ng ty, kÕt hîp víi gi¸ b¸n hîp lý nªn s¶n l­îng tiªu thô hµng n¨m t¨ng cao. V× vËy doanh thu tiªu thô s¶n phÈm còng t¨ng theo. Bªn c¹nh c¸c mÆt hµng c¸m ch¨n nu«i, thuèc thó y còng lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng ®em l¹i doanh thu cao cho c«ng ty. Mét sè lo¹i thuèc nh­: XÞt x¸t trïng, kana-ampi, noflox … lµ sè trong rÊt nhiÒu s¶n phÈm thuèc mµ c«ng ty chÕ biÕn ®¹t chÊt l­îng vµ tiªu chuÈn. Cã lo¹i s¶n l­îng hµng n¨m tiªu thô Ýt nh­ thuèc kh¸ng sinh noflox, nh­ng do gi¸ b¸n cña lo¹i thuèc nµy cao nªn doanh thu hµng n¨m cao. Mét sè lo¹i thuèc tuy cã møc gi¸ kh«ng cao nh­ng do ®· cã uy tÝn l©u n¨m nªn tiªu thô ®­îc nhiÒu kÐo theo doanh thu tiªu thô cao. B¶ng 12. C¸c lo¹i thuèc thó y mang l¹i doanh thu cao nhÊt cho c«ng ty trong c¶ 3 n¨m qua. Tªn s¶n phÈm §VT Sè l­îng §¬n gi¸ (§ång) Doanh thu (§ång) XÞt x¸t trïng Kana-ampi Levasol Noflox Lä Lä Gãi Lä 22683 21771 19772 16024 3100 3450 4035 5125 70.317.300 75.109.950 79.780.020 82.123.000 KÕT LUËN Qua thêi gian häc tËp ,®­îc sù gi¶ng dËy nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o tr­êng §H Qu¶n lý & Kinh Doanh Hµ néi, em ®· nhËn thøc vµ thÊm nhuÇn ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn, nh÷ng th«ng tin kinh tÕ, h­íng ho¹t ®éng tÊt yÕu cña quy luËt kinh tÕ trong c¬ chÕ qu¶n lý míi. NhËn thøc ®ã ®· cho em thÊy tÇm quan träng cña ph­¬ng thøc qu¶n lý trong Doanh nghiÖp. Môc tiªu c¬ b¶n lµ lµm sao ®Ó ®a s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®Õn tay bµ con ch¨n nu«i, tõ ®ã h¹ thÊp ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng søc c¹nh tranh cña tõng hµng ho¸ trªn thÞ trêng, nh»m nhanh chãng t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp vµ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó c¶i thiÖn, n©ng cao ®êi Sèng vËt chÊt tinh thÇn cho c«ng nh©n viªn, cho lao ®éng trong doanh nghiÖp. Ch¾c ch¾n r»ng: Trong thêi gian tíi, c«ng ty TNHH ph¸t triÓn m¹ng l­íi toµn cÇu Nam Dòng sÏ ph¸t huy tèt kh¶ n¨ng mµ doanh nghiÖp ®ang cã, ®em l¹i lîi Ých thiÕt thùc cho ng­êi lao ®éng, ®ång thêi còng lµ mang l¹i lîi Ých thiÕt thùc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Uy tÝn vµ vÞ thÕ cña c«ng ty ngµy cµng n©ng cao trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ. Gãp phÇn thùc hiÖn tèt nh÷ng môc tiªu chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi mµ §¶ng vµ nhµ n­íc ®Ò ra trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Sau thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty TNHH ph¸t triÓn m¹ng líi toµn cÇu Nam Dòng, em ®· nghiªn cøu t×m hiÓu m« h×nh tæ chøc t¹i c«ng ty víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña ban gi¸m ®èc trong c«ng ty vµ ®Æc biÖt lµ c¸n bé nh©n viªn c¸c phßng ban , cïng sù h­íng dÉn cña c« gi¸o TrÇn ThÞ Thanh B×nh – Tr­êng §H Qu¶n Lý vµ Kinh Doanh Hµ Néi ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp nµy. Cuèi cïng em xin ®­a ra ph­¬ng h­íng viÕt luËn v¨n tèt nghiÖp, víi ®Ò tµi tuy kh«ng cßn xa l¹ víi chóng ta song nã v« cïng quan träng víi bÊt kú mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt nµo. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn víi mong muèn nghiªn cøu thùc tÕ kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, em ®· chän ®Ò tµi: “T×nh h×nh ho¹t ®éng vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm vµ doanh thu tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH ph¸t triÓn m¹ng l­íi toµn cÇu Nam Dòng "®Ó hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. H­ng yªn, Ngµy 15 th¸ng 07 n¨m 2005 Sinh viªn Ng« v¨n Biªn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng.doc
Luận văn liên quan