Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh NK của công ty xuất nhập khẩu xi măng

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: MỘT SỐ Lí LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU TRONG DOANH NGHIỆP 3 I. HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU 3 1. Khái niệm nhập khẩu 3 2. Vai trò của hoạt động nhập khẩu đối với nền kinh tế quốc dân 3 II. HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 4 1. Khái niệm và bản chất hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 4 1.1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 4 1.2. Bản chất hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 6 2. Phân loại hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 7 3. Hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 10 3.1. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp 10 3.2. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh bộ phận 11 4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 12 III. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU. 14 1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh nhập khẩu 14 2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu 15 3. Hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp 16 3.1. Các chỉ tiêu tổng hợp 17 3.1.1. Chỉ tiêu lợi nhuận 17 3.1.2. Chỉ tiêu doanh lợi nhập khẩu 17 3.2. Các chỉ tiêu bộ phận 18 3.2.1. Hiệu quả sử dụng vốn 18 3.2.2. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động 20 4. Phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu 21 IV. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU 23 1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 23 1.1. Môi trường pháp lý 24 1.2. Môi trường kinh tế 24 1.3. Môi trường cạnh tranh 25 1.4. Hệ thống giao thông vận tải và thông tin liên lạc 25 1.5. Hệ thống tài chính ngân hàng 26 2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 26 2.1. Nguồn nhân lực 26 2.2. Nguồn vốn 27 2.3. Nhân tố quản trị doanh nghiệp 28 2.4. Trình độ phát triển của cơ sở vật chất kỹ thuật 28 2.5. Hệ thống trao đổi và xử lý thông tin trong doanh nghiệp 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 30 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU PHỤ TÙNG, THIẾT BỊ, VẬT TƯ VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU XI MĂNG 31 I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU XI MĂNG. 31 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 31 1.1. Quá trình hình thành của công ty. 31 1.2. Quá trình phát triển của công ty 32 2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 33 3. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty 36 4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 39 4.1. Đặc điểm về tài chính của công ty 39 4.2. Đặc điểm về lao động của công ty 43 4.3. Đặc điểm về sử dụng TSCĐ 45 II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY. 47 1. Hình thức nhập khẩu của công ty 47 1.1. Nhập khẩu uỷ thác 47 1.2. Nhập khẩu kinh doanh 47 2. Nhập khẩu theo mặt hàng 47 3. Nhập khẩu theo thị trường 50 4. Kết quả kinh doanh nhập khẩu của công ty qua các năm 53 5. Phân tích hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty. 54 5.1.Phân tích hiệu quả kinh doanh nhập khẩu thông qua các chỉ tiêu tổng hợp 54 5.1.1. Tình hình thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận của công ty 54 5.1.2. Đánh giá hiệu quả kinh doanh nhập khẩu qua các chỉ tiêu doanh lợi của công ty 56 5.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh nhập khẩu thông qua các chỉ tiêu bộ phận 58 5.2.1. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty. 58 5.2.2. Hiệu quả sử dụng lao động 60 6. Các biện pháp mà công ty đã áp dụng để nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của công ty 62 6.1.Tăng cường mở rộng quan hệ 62 6.2. Phát triển và nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên. 63 6.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 63 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU XI MĂNG. 64 1. Những ưu điểm trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu những năm vừa qua 64 1.1. Bảo toàn và phỏt triển vốn. 64 1.2. Kinh doanh nhập khẩu của công ty đó tạo ra được hiệu quả cho toàn ngành. Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu phù hợp. 65 1.3. Kinh doanh nhập khẩu hàng năm của công ty đều có lói 65 1.4. Lao động được sử dụng ngày một hiệu quả hơn 66 2. Những tồn tại trong việc nõng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của cụng ty 66 2.1. Doanh thu các năm không ổn định 66 2.2. Lợi nhuận không ổn định, chưa tương xứng với doanh thu 67 2.3. Chưa phát huy hết được nhân tố lao động. Hiệu quả sử dụng lao động chưa được duy trỡ ổn định 67 2.4. Chưa phát huy hết tiềm năng của đơn vị . 67 2.5. Hiệu qủa sử dụng vốn lưu động chưa cao 68 3. Nguyên nhân của những tồn tại đó. 68 3.1. Nguyên nhân chủ quan 68 3.1.1. Công tác nghiên cứu thị trường chưa được quan tâm chú ý. 68 3.1.2. Hình thức kinh doanh nhập khẩu chưa đa dạng. 69 3.1.3. Tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý cũn thiếu chặt chẽ 69 3.1.4. Trình độ cán bộ công nhân viên cũn hạn chế 70 3.1.5. Quy trình nghiệp vụ nhập khẩu chưa hiệu quả. 70 3.2. Nguyên nhân khách quan 71 3.2.1. Tỷ giá hối đoái biến động mạnh 71 3.2.2. Thiếu vốn ngoại tệ để nhập khẩu 71 3.2.3. Cơ chế, thủ tục nhập khẩu cũn rườm rà 72 3.2.4. Do sự biến động giá cả của thị trường 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 72 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU PHỤ TÙNG, THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU XI MĂNG 73 I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 73 1. Kế hoạch và mục tiêu dài hạn tới năm 2010 73 2. Kế hoạch và mục tiêu năm 2006 73 II. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU PHỤ TÙNG, THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU XI MĂNG 75 1. Giải pháp đối với công ty 75 1.1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường. 75 1.2. Đa dạng hoá hình thức kinh doanh nhập khẩu. 77 1.3. Nõng cao trình độ cán bộ công nhân viên. 78 1.4. Hoàn thiện bộ máy quản lý và cơ chế quản lý 79 1.5. Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ nhập khẩu 80 2. Một số kiến nghị đối với Nhà nước 81 2.1. Điều chỉnh tỷ giá hối đoái hợp lý và ổn định 82 2.2. Thực hiện việc quản lý ngoại tệ cú hiệu quả 82 2.3. Cải cách thủ tục hành chính 82 2.4. Hỗ trợ về thông tin 83 2.5. Cải cách chính sách về thuế nhập khẩu 83 KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

docChia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3432 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh NK của công ty xuất nhập khẩu xi măng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh NK của công ty xuất nhập khẩu xi măng.doc
Luận văn liên quan