Đề tài Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy anh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị trên địa bàn thành phố Hà nội

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận về cấp Giấy chứng nhận QSD ĐƠ và QSHNƠ đô thị. 3 I. Vai trò của đất đai và nhà ở. 3 1.Vị trí của đất đai trong sản xuất và đời sống xã hội 3 2 .Vị trí và vai trò của nhà ở. 6 II. Sự cần thiết cấp giấy chứng nhận QSHNƠ và QSD ĐƠ. 10 1. Sự cần thiết phải quản lí đất và nhà ở 10 2. Bản chất và sự cần thiết cấp GCN. 15 III. Quy định pháp lý của cấp giấy chứng nhận QSD ĐƠ và QSHNƠ 20 1. Căn cứ để cấp Giấy Chứng Nhận 20 2. Các đối t­ợng chịu trách nhiệm chịu kê khai 20 3. Hồ sơ xin cấp GCN quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở 21 IV. Quy trình tổ chức cấp giấy chứng nhận QSD ĐƠ và QSHNƠ tại đô thị. 22 1. Cơ quan có thẩm quyền xét duyệt 22 2. Nội dung các b­ớc tiến hành đăng ký và cấp giấy chứng nhận QSD ĐƠ và QSHNƠ . 23 Ch­ơngII: Thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận QSD ĐƠ và QSHNƠ tại đô thị Hà Nội 30 I . Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của Hà Nội. 30 1. Điều kiện tự nhiên: 30 2. Điều kiện kinh tế 31 3. Điều kiện xã hội. 32 4. Quỹ đất của Hà Nội 33. 5. Những ảnh h­ởng đến việc cấp giấy chứng nhận QSHNƠ và QSD ĐƠ. 34 II. Tình hình kê khai đăng ký cấp GCN quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội 35 1. Tình hình kê khai đăng ký cấp GCN QSHNƠ và QSD ĐƠ đến năm 1999 34 2. Tình hình cấp GCN QSHNƠ và QSD ĐƠ đến năm 2000: 45 3. Tình hình cấp GCN QSHNƠ và QSD ĐƠ đến năm 2001: 49 4. Tình hình cấp GCN QSHNƠ và QSD ĐƠ đến năm 2002: 53 III Đánh giá chung về công tác cấp GCN QSHNƠ và QSDĐƠ tại đô thị Hà Nội 55 1. Thành tựu đã đạt đ­ợc 55 2.Những tồn tại v­ớng mắc 56 3. Nguyên nhân chủ yếu 57 Ch­ơng III: Quan điểm và một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp GCN QSHNƠ và QSDĐƠ trên địa bàn thành phố Hà Nội .60 I. Quan điểm 60 1. Đảm bảo sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà n­ớc 60 2. Đảm bảo sự kết hợp quyền sở hữu và quyền sử dụng đất đai và nhà ở 62 3. Đảm bảo kết hợp hài hoà các lợi ích 63 4.Tiết kiệm và hiệu quả. 64 II.Một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ kê khai đăng ký cấp GCN QSHNƠ và SDĐƠ 68 1. Giải pháp vĩ mô. 69 2 Giải pháp vi mô 74 Kêt luận 78 LỜI NÓI ĐẦU N­ớc ta hiện nay đang trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì vậy vấn đề đất đai và nhà ở hết sức quan trọng. Công nghiệp hoá hiện đại hoá đất n­ớc kéo theo vấn đề đô thị hoá vì vậy đất đai và nhà ở đ­ợc rất nhiều cơ quan, tổ chức kinh tế xã hội và cá nhân hết sức quan tâm đến. Vấn đề nh­ buôn bán chuyển nh­ợng đất đai và nhà ở diễn ra hết sức sôi động đặc biệt là đất đai và nhà ở đô thị. Qúa trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (QSDĐƠ) và quyền sở hữu nhà ở (QSHNƠ) mấy năm trở lại đây đ­ợc các cấp có thẩm quyền xét duyệt nhằm mục đích quản lý đất đai và nhà ở có hiệu quả cao. Giấy chứng nhận QSDĐƠ và QSHNƠ không những tạo điều kiện cho nhà n­ớc quản lý chặt chẽ về tình trạng đất đai và nhà ở mà còn giúp con ng­ời sử dụng đất đai và nhà ở có thể an tâm đầu t­ hay sử dụng ổn định vì đã có GCN – một chứng th­ pháp lý đảm cá lợi ích hợp pháp cho họ. Thực hiện NĐ60/CP của Chính phủ và QĐ69/QĐ-UB Thành phố Hà Nội đã và đang thực hiện kê khai đăng ký QSDĐƠ và QSHNƠ một cách tích cực. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì công tác cấp GCN còn gặp nhiều khó khăn cần phải giải quyết. Để nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp GCN QSD ĐƠ và QSHNƠ đô thị cần phải có những biện pháp cần thiết để khắc phục giải quyết những khó khăn đó. Chính vì vậy mà em đã chọn đề tài : “Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy anh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị trên địa bàn thành phố Hà nội” làm chuyên đề tốt nghiệp. Ph­ơng pháp nghiên cứu: Dựa trên ph­ơng pháp duy vật biện chứng, những quy định và chính sách của Nhà n­ớc, các ph­ơng pháp thống kế, phân tích để thu thập và phân tích thực trạng của công tác này. Kết cấu chuyên đề: Ngoài lời nói đầu và kết luận chuyên đề gồm 3 ch­ơng. Ch­ơng I: Cơ sở lý luận về cấp giấy chứng nhầ quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị. Ch­ơng II. Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sơ rhữ nhà ở và quyền sử dung đất ở đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ch­ơng III: Quan điểm và một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

doc80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2144 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy anh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị trên địa bàn thành phố Hà nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh÷ng v­íng m¾c cßn tån t¹i trong qu¸ tr×nh cÊp GCN vµ ®Ò xuÊt tr×nh UBND thµnh phè c¸c biÖn ph¸p th¸o gì nhiÒu vÊn ®Ò ®· t¹o ®iÒu kiÖn gi¶i to¶ nhiÒu hå s¬ tån ®äng t¹i c¸c phßng ®Þa chÝnh nhµ ®Êt quËn, huyÖn. - C«ng t¸c viÕt GCN ®· ®­îc c¶i tiÕn trang thiÕt bÞ m¸y vi tÝnh t¨ng thªm, ®ång thêi phßng ®· phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ®¬n vÞ c¬ së hç trîc«ng t¸c viÕt GCN nªn ®· kÞp thêi ®¸p øng ®­îc tiÕn ®éthô lÝ hå s¬ cña toµn thµnh phè. -Cã sù tËp trung chØ ®¹o s¸t sao cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, ®ång thêi cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c nghµnh vµ c¸c cÊp liªn quan. Trªn c¬ së nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc cña n¨m 2000, UBND thµnh phè ra kÕ ho¹ch thùc hiÖn c«ng t¸c cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥ cho tõng quËn, huyÖn trªn ®Þa bµn thµnh phè víi c¸c chØ tiªu ®Æt ra: BiÓu sè 6: ChØ tiªu kÕ ho¹ch thùc hiÖn cÊp GCN n¨m 2001 STT QuËn, HuyÖn Tæng sè GCN ®· cÊp §· cÊp ®Õn hÕt n¨m 1999 Thùc hiÖn n¨m 2000 KÕ ho¹ch dù kiÕn n¨m 2001 1 Hoµn KiÕm 5593 603 1210 1500 2 Hai Bµ Tr­ng 5100 710 6288 8000 3 Ba §×nh 19133 1215 3225 3500 4 §èng §a 33000 1786 5585 6000 5 T©y Hå 20150 435 3537 3500 6 CÇu GiÊy 19000 1173 3309 3500 7 Thanh Xu©n 17844 733 3605 3500 8 Tõ Liªm 4000 124 678 500 9 Gia L©m 9323 295 1834 2000 10 §«ng Anh 3200 175 1055 1000 11 Sãc S¬n 1000 30 226 500 12 Thanh Tr× 2500 17 222 500 13 Qu©n ®éi 10000 98 425 1000 Tæng 195743 7394 31060 35000 (Nguån sè liÖu: B¸o c¸o n¨m 2001-Phßng §¨ng Ký Thèng Kª) 3. T×nh h×nh cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥ ®Õn n¨m 2001: T×nh h×nh thùc hiÖn cÊp giÊy chøng nhËn QSHN¥ vµ QSD §¥ n¨m 2001 trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Né theo nghÞ ®Þnh 60/CP ®¹t kÕt qu¶ nh­ sau: BiÓu sè 7: KÕt qu¶ cÊp GCN ®Õn n¨m 2001 vµ dù kiÕn n¨m 2002 QuËn HuyÖn Tæng GCN ®· cÊp §· thùc hiÖn ®Õn hÕt 2000 KH 2001 Thùc hiÖn n¨m 2001 %®¹t so víi KH 2001 Tæng sè ®· cÊp % ®¹t so víi tæng sè cÇn cÊp GCN Dù kiÕn 2002 Hoµn KiÕm 5593 1816 1500 1464 100,93% 3280 58,64% 1500 Hai Bµ Tr­ng 51258 7003 8000 8341 104,40% 15344 29.93% 9000 Ba §×nh 18011 4325 3500 3584 102.40% 7909 43.91% 3500 §èng §a 33000 7379 6000 6701 111.68% 14080 42.67% 6000 T©y Hå 18141 3973 3500 3640 104.00% 7613 41.95% 3500 CÇu GiÊy 16924 4482 3500 3502 100.06% 7984 47.18% 3500 Thanh Xu©n 17844 4339 3500 3592 102.63% 7931 44.45% 3500 Tõ Liªm 2840 802 500 652 130.40% 1454 51.20% 800 Gia L©m 9323 2129 2000 2018 100.90% 3998 42.88% 2000 §«ng Anh 2445 1180 1000 773 77.30 1953 79.88% 492 Sãc S¬n 680 257 423 297 70.21% 498 73.24 182 Thanh Tr× 1950 239 500 524 104.80% 763 39.13% 700 Qu©n ®éi 17000 550 1000 2218 221.80% 2768 16.28% 5000 Tæng 195014 38474 34923 37101 106.24% 75575 38.75% 39674 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qña cÊp giÊy chøng nhËn theo nghÞ ®Þnh 60/CP vµ quyÕt ®Þnh 69/Q§-UB cña c¸c quËn,huyÖn cña thµnh phè Hµ Néi trong n¨m 2001) Qua sè liÖu tæng hîp cho thÊy c«ng t¸c triÓn khai thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 60/CP trong th¸ng 9 n¨m 2001 cßn qu¸ chËm, kh«ng ®¸p øng yªu cÇu tiÕn ®é kÕ ho¹ch ®Ò dra cña thµnh phè. B×nh qu©n míi chØ ®¹t 52.85% kÕ ho¹ch n¨m. Cã nh÷ng ®¬n vÞ triÓn khai vµ thùc hiÖn cÊp GCN cho c¸c hé v­ît kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra nh­ qu©n ®éi, mét sè quËn còng chØ ®¹t trªn d­íi 50% so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra. NÕu tiÕn ®é cø diÔn ra nh­ vËy th× ®Õn cuèi n¨m kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc kÕ ho¹ch ®É ®Ò ra. Thùc hiÖn thÞ 28/2001/CT-UB ngµy 17/8/2001, së §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt ®Ò nghÞ chñ tÞch c¸c quËn, huyÖn tËp trrung chØ ®¹o: - T¨ng c­êng c¸n bé chuyªn m«n ®Ó ph©n lo¹i vµ chuÈn bÞ hå s¬ cÊp ph­êng, thÞ trÊn( kÓ c¶ chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng). §Ò nghÞ ®«n ®èc ®Èy m¹nh tiÕn ®é thùc hiÖn, kiªn quyÕt kh«ng gi¶m chØ tiªu phÊn ®Êu hoµn thµnh kÕ ho¹ch n¨m 2001 - UBND c¸c ph­êng, thÞ trÊn cã tr¸ch nhiÖm ®¸p øng kÝ vµo sæ ®Þa chÝnh vµ sæ cÊp GCN cho c¸c tr­êng hîp ®· ®­îc thµnh phè cÊp GCN( kÓ c¶ c¸c tr­êng hîp ®· ®­îc cÊp GCN sau khi mua nhµ theo nghÞ ®Þnh 61/CP ). Khi ng­êi sö dông muèn thùc hiªn c¸c quyÒn theo luËt ®Þnh theo yªu cÇu phßng ®Þa chÝnh -nhµ ®Êt quËn, huyÖn h­íng dÉn UBND c¸c ph­êng thÞ trÊn thùc hiÖn thñ tôc theo quy ®Þnh - Th­c hiÖn chØ thÞ 28/2001//CT-UB cña chñ tÞch UBND thµnh phèyªu cÇu ®Õn hÕt n¨m 2004 ph¶i hoµn thµnh c¬ b¶n vÒ viÖc cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥ t¹i ®« thÞ Hµ Néi, ®Ò nghÞ c¸c quËn, huyÖn dù kiÕn kÕ häach xÐt duyÖt hå s¬ cÊp GCN n¨m 2002 vµ c¸c n¨m sau göi vÒ Së §ia chÝnh Nhµ ®Êt ®Ó tæng hîp b¸o c¸o UBND thµnh phè tr­íc ngµy 31/12/2001 - §Ò nghÞ c¸c quËn, huyÖn phèi hîp chÆt chÏ víi së §Þa chÝnh Nhµ ®Êt ttæ chøc kiÓm tra tiÕn ®é thùc hiÖn cô thÓ t¹i c¸c ph­êng, x·, thÞ trÊn gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c v­íng m¾c trong c«ng t¸c cÊp GCN nh»m ®Èy nhanh tiÕn ®é thùc hiÖn. KÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn QSHN¥ vµ QSD §¥ t¹i ®« thÞ Hµ Néi ®Õn ngµy 31/12/2001 ®· cã nh÷ng tiÕn bé v­ît bËc vµo giai ®o¹n cuèi n¨m. Trong n¨m thùc hiªn cÊp ®­îc 37101GCN ®¹t 106.24% so víi kÕ ho¹ch n¨m 2001 ®­îc UBND giao vµ t¨ng h¬n 5 lÇn so víi n¨m 1999 vµ t¨ng 1.2 lÇn so víi n¨m 2000. HÇu hÕt c¸c quËn, huyÖn ®Òu v­ît chØ tiªu kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra, ®¹t cao nhÊt lµ qu©n ®éi lµ 221.80%. Bªn c¹nh ®ã cßn mét sè quËn ,huyÖn ch­a ®¹t chØ tiªu ®Ò ra nh­ Sãc S ¬n, §«ng Anh chØ thùc hiÖn ®­îc 77.30% ;70.21%. Vµo giai ®o¹n cuèi n¨m, c«ng t¸c cÊp GCN trªn ®Þa bµn thµnh phè cã tiÕn bé râ rÖt. Trong thêi gian tõ15/9/2001 ®Õn31/12/2001®¹t ®­îc (106.24-52.85)% kÕ ho¹ch n¨m, huþÖn Tõ Liªm trong 9 th¸ng ®Çu n¨m chØ ®¹t 33.00%, t¨ng lªn rÊt nhiÒu(130.40%-33.00%)=100.04%. KÕt qu¶ nµy cã ®­îc lµ nhê nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu sau: + ThuËn lîi: - viÖc c¶i c¸ch hµnh chÝnh trong c«ng t¸c xÐt cÊp GCN t¹i c¸c quËn, huyÖn nh­ gi¶m bít thµnh viªn héi ®çng xÐt duyÖt, ®oen gi¶n ho¸ ph­¬ng thøc ph©n lo¹i hå s¬ cÊp ph­êng, gi¶m bít c«ng t¸c xÐt sduyÖt cÊp quËn( chØ xÐt nh÷ng tr­êng hîp v­íng m¾c)...nhê ®ã sè l­îng hå s¬ xÐt cÊp GCN ®· t¨ng nhanh vµ chÊt l­îng ®­îc n¨ng cao h¬n - Së §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt ®· kÞp thêi t×m hiÓu c¸c v­íng m¾c cßn tån t¹i trong qu¸ tr×nh cÊp GCN vµ ®Ò xuÊt tr×nh UBND thµnh phè c¸c biÖn ph¸p tho¸ gì kÞp thêi nhiÒu vÊn ®Ò chia t¸ch thöa, vÊn ®Ò nhµ ngoµi ®ª, chØ giíi b¶o vÖ ss«ng NhuÖ..®· t¹o ®iÒu kiÖn gi¶i to¶ nhiÒu hå s¬ tån ®äng taih c¸c phßng §Þa chÝnh -Nhµ ®Êt qu¹n,huyÖn. - C«ng t¸c viÕt GCN ®· ®­îc caØ tiÕn, trang bÞ m¸y vi tÝnh t¨ng thªm, ®ång thêi phßng ®· phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ®¬n vÞ c¬ ssë hç trî c«ng t¸c viÕt GCN nªn ®· kÞp thêi ®¸p øng tiÕn ®é thô lÝ hå s¬ cña toµn thµnh phè. Nhê cã sù quan t©m chØ ®¹o tÝch cùc cña Bé quèc phßng nªn c«ng t¸c cÊp GCN cña khu vùc qu©n ®éi ®· tiÕn bé v­ît bËc, ®¹t kÕ ho¹ch 211.80% kÕ ho¹ch n¨m 2001. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh thùch hiÖn vÉn cßn tån ®äng c¸c khã kh¨n v­íng m¾c lµm ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é thùc hiÖn nhiÖm vô, ®ã lµ: + Khã kh¨n: Hå s¬ kª khai ®¨ng kÝ t¹i c¸c ph­êng thÞ trÊn ®Òu ®­îc lËp tõ n¨m 1998, ®Õn nay ®· cã nhiÒu biÕn ®äng thay ®æi kh¸ nhiÒu v× vËy khi xÐt cÇn ph¶I söa ®æi cÇn ph¶I bæ sung l¹i hå s¬, mÊt NhiÒu thêi gian tr­íc khi xÐt duyÖt. Giai ®o¹n ®Çu n¨m 2001c«ng t¸c ph©n lo¹i hå s¬ cÊp ph­êng, thÞ trÊn hÇu nh­ kh«ng tiÕn triÓn do c¸c ®¬n vÞ c¬ së cßn ch­a ­u tiªn ®óng møc cho c«ng t¸c thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 60/CP. C¸c quËn, huyÖn ch­a bè trÝ ®ñ lùc l­îng c¸n bé cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c cÊp GCN. T¹i c¸c phßng §Þa chÝnh-Nhµ ®Êt, huyÖn cßn tham gia nhiÒu c«ng t¸c kh¸c ®Æc biÖt lµ cong t¸c gi¶I phãng mÆt b»ng vµ gi¶I quyÕt tranh chÊp nªn ch­a tËp trung lùc l­îng cho viÖc cÊp GCN. C¸c huyÖn ngo¹i thµnh vÉn tËp trung thùc hiÖnNghÞ ®Þnh 64/CP nªn c«ng t¸c thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 60/CP cßn lµm rÊt chËm; mét sè huyÖn nh­ Sãc S¬n, §«ng Anh ch­a ®¹t chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m. 4. T×nh h×nh cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥ ®Õn n¨m 2002: Sang n¨m 2002 c«ng t¸c cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥ theo NghÞ ®Þnh 60/CP: Thùc hiÖn c¶I c¸ch hµnh chÝnh ®Èy m¹nh c«ng t¸c cÊp GCN víi môc tiªu qu¶n lý, ®· trØnh UBNDthµnh phè ph©n cÊp uû quyÒn cho UBND quËn Hai Bµ Tr­ng, T©y Hå vµ 5 huyÖn ngo¹i thµnh xÐt duyÖt cÊp GCN, ®ång thßi th­êng xuyªn ®«n ®èc, cö c¸n bé gi¸m s¸t ®Þa bµn, kÞp thêi th¸o gì v­íng m¾c KÕt ®Õn ngµy 25/12/2002 tiÕn ®é cÊp GCN theo NghÞ ®Þnh 60/CP cña c¸c quËn, huyÖn nh­ sau: BiÓu sè 8: KÕt qu¶ cÊp GCN ®Õn n¨m 2002 QuËn HuyÖn Tæng GCN ®· cÊp §· thùc hiÖn ®Õn hÕt 2001 KH 2002 Së thùc hiÖn n¨m 2002 QuËn, huyÖn thùc hiÖn 2002 % ®¹t so víi kÕ ho¹ch 2002 Tæng sè ®· cÊp % ®¹t so víi tæng cÇn cÊp GCN Hoµn KiÕm 5593 3173 1500 1500 100.00% 4673 83.55% Hai Bµ Tr­ng 47548 13253 9000 3711 5380 101.01% 22344 46.99% Ba §×nh 18011 7625 3500 3693 105.51% 11318 62.84% §èng §a 33000 12809 6000 6301 105.02% 19110 57.91% T©y Hå 18146 7613 3500 1218 2310 100.80% 11141 61.40% CÇu GiÊy 16924 7311 3500 3728 106.51% 11039 65.23% Thanh Xu©n 17844 7045 3500 3515 100.43% 10560 59.18% Tõ Liªm 2840 1039 800 417 386 100.38% 1842 64.86% Gia L©m 9323 3260 2000 1051 1003 102.70% 5314 57.00% §«ng Anh 2445 1953 492 0 383 77.85% 2336 95.54% Sãc S¬n 680 498 182 17 156 95.05% 671 98.68% Thanh Tr× 1950 763 700 257 450 101.00% 1470 75.38% Qu©n ®éi 17000 2768 5000 5188 103.76% 7956 46.80% Tæng 191304 69110 39674 30596 10068 102.50% 109774 57.38% Nguån: Së §Þa chÝnh Nhµ ®Êt Hµ néi. III §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD§¥ t¹i ®« thÞ Hµ Néi 1. Thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc: Trong nh÷ng n¨m qua c«ng t¸c ®¨ng ký cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD§¥ t¹i ®« thÞ trªn ®Þa bµn Hµ Néi ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ rÊt to lín. §Ó thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 60/CP ngµy 5/7/1994 UBND thµnh phè Hµ Néi ®· cã quyÕt ®Þnh 3564//Q§-UB nh»m cô thÓ ho¸ NghÞ ®Þnh 60/CP trªn ®Þa bµn thµnh phè. Trong thêi gian ®Çu thùc hiÖn Q§ 3564/Q§-UB vÒ viÖc lËp s¬ ®¨ng ký kª khai cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥ ®« thÞ trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi ®­îc thùc hiÖn rÊt nhanh chãng vµ ®¹t hiÖu qña cao, tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ngµy cµng gÆp mét sè khã kh¨n r¾c rèi mµ Q§ 3564/Q§-UB kh«ng gi¶I quyÕt ®­îc, tr­íc t×nh h×nh ®ã UBND thµnh phè ra quyÕt ®Þnh 69/Q§-UB ngµy 18/8/1999 thay thÕ Q§ 3561/Q§-UB. Qua c¸c biÓu ta thÊy r»ng c«ng t¸c cÊp GCN b¾t ®Çu ®­îc thùc hiÖn tõ n¨m 1997 tõ hai ph­êng thÝ ®iÓm lµ Kim Liªn vµ L¸ng Th­îng, cuèi n¨m 1998 trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi ®· cÊp ®­îc 2800 GCN khu vùc ®« thÞ. B¾t ®Çu n¨m 1999 trë ®I c«ng t¸c cÊp GCN b¾t ®Çu ®­îc ®Èy nhanh, thÓ hiÖn n¨m 1999 toµn thµnh phè cÊp ®­îc 7.394 GCN n¨m 2000 toµn thµnh phè cÊp ®­îc 31.060 GCN, ®¹t tØ lÖ 15.87% so víi tæng sè GCN cÇn cÊp, t¨ng 4.2 lÇn so víi n¨m 1999, n¨m 2001 toµn thµnh phè cÊp ®­îc 37.101GCN ®¹t tØ lÖ 18.895% so víi tæng sè GCN cÇn cÊp toµn thµnh phè, t¨ng gÊp 5.01 lÇn so víi n¨m 1999 vµ t¨ng gÊp 1.2 lÇn so víi n¨m 2000. Sang n¨m 2002 thµnh phè ®· uû quyÒn cho mét sè quËn, huyÖn nªn c«ng t¸c cÊp GCN ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu v­ît bËc so víi tr­íc, trong n¨m 2002 së ®· cÊp ®­îc 30596 GCN vµ c¸c quËn, huyÖn ®· cÊp ®­îc 10068 GCN. Nh­ vËy toµn phè ®· cÊp ®­îc 40664 GCN, ®¹t 21.26% so víi tæng sè GCN cÇn cÊp vµ t¨ng gÊp 4.5 lÇn n¨m 1999, t¨ng gÊp 1.3 lÇn so víi n¨m 2000, t¨ng gÊp 1.1 lÇn so víi n¨m 2001. Tæng sè GCN ®· cÊp hiÖn nay lµ 109774 GCN ®¹t 57.38% so víi tæng sè GCN cÇn cÊp lµ 191304 trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi. Sè GCN mµ thµnh phè cßn ph¶I cÊp trong thêi gian tíi lµ 81530 GCN. 2.Nh÷ng tån t¹i v­íng m¾c: C«ng t¸c chØ ®¹o ë mét sè quËn huyÖn ch­a qua t©m chó ý ®óng møc tíi cong t¸c cÊp GCN, cô thÓ ch­a triÓn khai kÞp thêi c«ng t¸c tËp huÊn qu¸n triÖt nhiÖm vô cho c¸c cÊp thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña UBND vµ NghÞ quyÕt cña H§ND Thµnh phè ®Ò ra, nhÊt lµ ch­a bè trÝ ®ñ lùc l­îng ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c nµy tõ quËn tíi ph­êng. C«ng t¸c ph©n lo¹i hå s¬, x¸c nhËn thêi gian sö dông ®Êt, ranh giíi kh«ng tranh chÊp cho c¸c hé gia ®×nh nép hå s¬ t¹i ph­êng, thÞ trÊn lµ kh©u then chèt, nh­ng viÖc thùc hiÖn ë nhiÒu ph­êng cßn chËm ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kÕ ho¹ch ®Ò ra. Tæ chøc bé m¸y xÐt duyÖt cÊp GCN cßn cång kÒnh, qua nhiÒu giai ®o¹n, ®Én ®Õn qu¸ tr×nh xÐt cÊp GCN cßn mÊt nhiÒu thêi gian. HiÖn cßn rÊt nhiÒu hå s¬ tån ®äng ch­a ®­îc gi¶I quyÕt, g©y khã kh¨n cho ng­êi sö dông. Ph­¬ng thøc giao GCN cho ng­êi sö dông chËm ch¹p kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña nh©n d©n. NhiÒu ph­¬ng, thÞ trÊn cßn bu«ng láng c«ng t¸c tæ ®¨ng ký kª khai cÊp GCN. §éi ngò c¸n bé giái vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cßn thiÕu ®Õn hiÖn t­îng lµm ®I lµm l¹i nhiÒu lÇn trong qu¸ tr×nh cÊp GCN . HÖ thèng b¶n ®å chi tiÕt c¸c lo¹i tû lÖ cßn thiÕu, hoÆc kh«ng chÝnh x¸c víi thùc tr¹ng còng g©y nhiÒu khã kh¨n cho c«ng t¸c cÊp GCN. 3. Nguyªn nh©n chñ yÕu: Thùc tr¹ng hå s¬ kª khai ®¨ng ký nhµ ë, ®Êt ë trªn toµn thµnh phè rÊt phøc t¹p, biÕn ®éng, nhiÒu qóa tr×nh lµm thÊt l¹c giÊy tê, mua b¸n trao tay, thay ®æi chñ, chia t¸ch thöa, hiÖn t­îng nh¶y dï, lÊn chiÕm ®Êt c«ng, vi ph¹m quy ho¹ch, ®Ìn bï gi¶i phãng mÆt b»ng… diÔn ra kh¸ phæ biÕn. Nªn khi xÐt duyÖt ph¶i kiÓm tra l¹i tõng tr­êng hîp do vËy mÊt nhiÒu c«ng søc vµ thêi gian. MÆt kh¸c do nh©n d©n ch­a thùc sù quan tt©mvµ ch­a chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c thñ tôc ®¨ng ký bæ sung hå s¬ do ®· thay ®æi trong qua tr×nh sö dông còng lµm ¶nh h­ëng ®Õn tiÐn ®é thùc hiÖn. C«ng t¸c chØ ®¹o ë mét sè quËn, huþÖn ch­a thùc sù quan t©m chó ý tíi c«ng t¸c cÊp GCN, cô thÓ ch­a triÓn khai kÞp thêi c«ng t¸c tËp huÊn qu¸n triÖt nhiÖm vô cho c¸c cÊp thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña UBND vµ NghÞ quyÕt cña H§ND Thµnh phè ®Ò ra, nhÊt lµ ch­a bè trÝ ®ñ lùc l­îng ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c nµy tõ quËn tíi ph­êng. Trong nhiÒu n¨m qua c«ng t¸c qu¶n lý nhµ ®Êt bÞ bu«ng láng hiÖn t­îng mua b¸n nhµ diÔn ra kh¸ phæ biÕn kh«ng qua c¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai. Do vËy cã rÊt nhiÒu chñ nhµ kh«ng cã giÊy tê hîp lÖ hä kh«ng ®¨ng ký cÊp GCN v× khi ®¨ng kÝ hä ph¶I nép mét kho¶n tiÒn kh¸ lín. ViÖc tæ chøc kª khai ®¨ng ký lËp hå s¬ nhµ ®Êt vµ xÐt cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥ khu vùc ®« thÞ theo NghÞ ®Þnh 60/CP cã liªn quan ®Õn nhiÒu nhµnh nh­ x©y dùng, §Þa chÝnh, Nhµ ®Êt, Tµi chÝnh, nh­ng x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña tõng nhµnh trong tæ chøc kª khai, cÊp GCN ch­a ®­îc x¸c ®Þnh râ rµng. ViÖc phèi hîp ch­a ®­îc d¸m ®Þnh chÆt chÏ. C¬ së trang thiÕt bÞ ®Ó thùc hiÖn ®¨ng ký ®Êt ®ai, cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥ cßn l¹c hËu thiÕu thèn. ViÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n ®Ó xö lý c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥ cßn chËmn, hÖ thèng v¨n b¶n cßn ch­a ®ång bé. C«ng t¸c chØ ®¹o h­íng dÉn cña c¬ quan chuyªn m«n ch­a tËp trung vµ chuyªn s©u. ChØ ®¹o cña Thµnh uû, UBND Thµnh phè vÒ c¸c biÖn ph¸p t¨ng c­êng qu¶n lý ®Êt ®ai, xö lý vi ph¹m trong qu¶n lý sö dông ®Êt lµ kiªn quyÕt, nh­ng ë mét sè ®Þa ph­¬ng vµ d¬n vÞ, kÓ c¶ mét sè c¬ quan chñ qu¶n vÉn ch­a th«ng suèt, cßn nÓ nang g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c xö lý vi ph¹m triÓn khai trªn diÖn tÝch réng. Sù quan t©m chØ ®¹o cña cÊp ph­êng cña cÊp ph­êng cßn ch­a th­êng xuyªn vµ s©u s¸t, c«ng t¸c qu¶n lý vµ hiÖu lùc cña chÝnh quyÒnc¸c cÊp ë mét sè n¬i cßn yÕu vµ ch­a chÆt chÏ, ®éi ngò c¸n bé §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt ë cÊp ph­êng cßn yÕu vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, thiÕu vÒ sè l­îng còng lµ nguyªn nh©n khong nhá, g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c kª khai ®¨ng ký . Tæ chøc phßng ®Þa chÝnh nhµ ®Êt cña cÊp quËn cã thay ®æi, s¸p nhËp thµnh phßng §Þa chÝnh Nhµ ®Êt-§« thÞ, nhiÒu quËn huþªn thay ®æi l·nh ®¹o phßng còng lµ nguyªn nh©n ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é vµ chÊt l­îng c¸c c«ng t¸c ®¨ng ký thèng kª vµ cÊp GCN. Ch­¬ng III: Quan ®iÓm vµ mét sè gi¶i ph¸p ®Èy nhanh tiÕn ®é cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD§¥ trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi. I. Quan ®iÓm: N¨m 2001 lµ n¨m ®Çu tiªn thùc hiÖn nghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ngbé thµnh phè lÇn thø XIII. Cïng víi kÕt qu¶ ®¹t ®­îc kh¸ toµn diÖn: “ Kinh tÕ ®« thÞ t¨ng tr­ëng kh¸,v¨n ho¸ x· héi cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc, ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña nh©n d©n ®­îc n©ng cao, an ninh chÝnh trÞ trËt tù an toµn x· héi ®­îc ®¶m b¶o”. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch 19/KH-UB vÒ t¨ng c­êng qu¶n lÝ Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë trªn nguyªn t¾c: 1. §¶m b¶o sù qu¶n lý tËp trung thèng nhÊt cña Nhµ n­íc: §Êt ®ai lµ tµi s¶n quèc gia, lµ l·nh thæ bÊt kh¶ x©m ph¹m cña c¶ d©n téc. V× vËy kh«ng thÓ cã bÊt kú mét c¸ nh©n nµo, hay mét nhãm ng­êi nµo, cã thÓ chiÕm h÷u tµi s¶n chung thµnh cña riªng vµ tù ý ¸p ®Æt quyÒn ®Þnh ®o¹t c¸ nh©n ®èi víi tµi s¶n chung ®ã. ChØ cã Nhµ n­íc- ng­êi ®¹i diÖn hîp ph¸p duy nhÊt cña mäi tÇng líp nh©n d©n míi ®­îc giao quyÒn qu¶n lÝ tèi cao vÒ ®Êt ®ai. Trªn ph­¬ng diÖn nµy chóng ta cã thÓ thÊy tÊt c¶ c¸c quèc gia trªn thÕ giíi tõ x­a ®Õn nay, nhµ n­íc ®Òu thùc hiÖn qu¶n lÝ. §èi víi n­íc ta, ®Êt ®ai do nhµ n­íc thèng nhÊt qu¶n lý. §iÒu 1, luËt §Êt ®ai n¨m 1993 cña n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®· ghi: “ §Êt ®ai lµ sö h÷u cña toµn d©n, do nhµ n­íc thèng nhÊt qu¶n lÝ”. MÆt kh¸c, ®Êt ®ai lµ yÕu tè ®Çu voµ cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt cña c¸ doanh nghiÖp, lµ c¬ së, nÒn t¶ng cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi kh¸c, ®­îc nhµ n­íc giao quyÒn qu¶n lý, sö dông víi môc tiªu lµ t¨ng c­êng qu¶n lý chÆt chÏ vµ sö dông ®Êt ph¶i trong khu«n khæ ph¸p luËt vµ qu¶n lý thèng nhÊt cña nhµ n­íc. §èi víi nhµ ë, hiÕn ph¸p n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m1992 ®· kh¼ng ®Þnh viÖc ®¶m b¶o quyÒn cã nhµ ë cña mäi c«ng d©n, cho nªn vÊn ®Ò nhµ ë còng ph¶i ®­îc nhµ n­íc thèng nhÊt qu¶n lý. QuyÒn qu¶n lý tËp trung thèng nhÊt cña nhµ n­íc ®­îc thùc hiÖn theo ®óng ph¸p luËt vµ ®­îc thÓ hiÖn trªn nhiÒu mÆt nh­: ®¹i diÖn chñ quyÒn quèc gia vÒ l·nh thæ, quyÒn giao ®Êt sö dông l©u dµi cho c¸c tæ chøc kinh tÕ, x· héi vµ c¸ nh©n, quyÒn cho c¸c tæ chøc n­íc ngoµi thuª ®Êt, quyÒn x¸c ®Þnh khung gi¸ ®Êt, kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ xö lý c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt ®Êt ®ai nhµ ë... §Ó thù hiÖn quyÒn qu¶n lý tËp trung thèng nhÊt cña nhµ n­íc,tr­íc hÕt ph¶i n¾m v÷ng vµ sö dông tèt c¸c c«ng cô qu¶n lý c¬ b¶n ccña m×nh nh­: vÊn ®Ò quy ho¹ch ®Êt ®ai, nhµ ë; kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai vµ x©y dùng nhµ ë, c¸c c«ng cô tµi chÝnh vµ ®Æc biÖt lµ c«ng cô ph¸p luËt vµ c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« kh¸c.Cïng víi c¸c c«ng cô qu¶n lý, viÖc nhµ n­íc n¾m vµ sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p qu¶n lý thÝch hîp còng lµ ®iÒu kiÖn ®Ó duy tr× viÖc ®¶m b¶o quyÒn qu¶n lý tËp trung thèng nhÊt cña Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë. Thùc tÕ cho thÊy: NÕu nhµ n­íc sö dông tèt c¸c c«ng cô qu¶n lý vµ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý th× quyÒn qu¶n lý tËp trung thèng nhÊt vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë ®­îc duy tr× vµ b¶o ®¶m ë møc ®é cao. Ng­îc l¹i, nÕu cã nh÷ng thêi ®iÓm nµo ®ã, c¸c c«ng cô qu¶n lý kh«ng tèt kh«ng ®ång bé, c¸c ph­¬ng ph¸p qu¶n lý kh«ng mÒm dÎo th× quyÒn qu¶n lý tËp trung thèng nhÊt ®Êt ®ai, nhµ cöa cã phÇn gi¶m ®i, tr×nh tr¹ng tranh chÊp lÉn chiÕm, cÊp ph¸t sö dông ®Êt, nhµ ë bõa b·i sÏ t¨ng lªn tÊt nhiÒu . Nh÷ng tån t¹i trªn ®©y cã thÓ g©y ra nhiÒu hËu qu¶ kh«ng tèt ®èi víi nhiÒu vÊn ®Ò vÒ trËt tù vµ an toµn x· héi, hiÖu qu¶ sö dông ®Ê ®ai, nhµ ë, lµm suy gti¶m quÒn qu¶n lý tËp trung thèng nhÊt vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë. 2. §¶m b¶o sù kÕt hîp quyÒn së h÷u vµ quyÒn sö dông ®Êt ®ai vµ nhµ ë QuyÒn së h÷u vµ quyÒn sö dông ®Êt ®ai ®· ®­îc ghi râ trong luËt ®Êt ®ai. §iÒu 1, ch­¬ng I ghi: “ ®Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n, do nhµ n­íc thèng nhÊt qu¶n lý, nhµ n­íc giao ®Êt cho c¸c tæ chøc kinh tÕ, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n, c¬ quan nhµ n­íc, tæ chøc chÝnh trinh x· héi, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n sö dông æn ®Þnh l©u dµi..” Nh­ vËy, ë n­íc ta quyÒn sö dông ®Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n. §Êt ®ai lµ tµi s¶n chung cña tÊt c¶ mäi ng­êi vµ nhµ n­íc lµ ng­êi ®¹i diÖn cho nh©n d©n thèng nhÊt qu¶n lý toµn bé ®Êt ®ai. Së h÷u nhµ ë n­íc ta cã phÇn ®a d¹ng h¬n, theo nghÞ ®Þnh 60/CP th× sö h÷u nhµ ë hiÖn nay cã ba h×nh thøc: së h÷u nhµ n­íc, së h÷u cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi vµ së h÷u nh©n. Tuy nhiªn, vÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y lµ bÊt kú h×nh thøc së h÷u nµo còng cÇn kÕt hîp gi÷a quyÒn së h÷u vµ quyÒn së dông. KÕt hîp gi÷a quyÒn së h÷u vµ quyÒn sö dông chÝnh lµ sù g¾n bã thèng nhÊt gi÷a hai quyÒn nµy, tõ ®ã cho phÐp n©ng cao tr¸ch nhiªnm cña chñ së h÷u vµ n­©ng cao hiÖu qu¶ sö dông cña tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng sö dông. Muèn kÕt hîp tèt quyÒn ssë h÷u vµ quyÒn sö dông ph¶i cã c¬ chÕ kÕt h¬p, trong ®ã tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn cña ng­êi sö dông ph¶i ®­îc c«ng nhËn vµ ®­îc thÓ chÕ ho¸ b»ng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vµ mäi ®èi t­îng sö dông ph¶i lµ chñ ®Ých thùc cña nã. Thùc tÕ cho chóng ta thÊy, vÊn ®Ò së h÷u vµ sö dông lµ nh÷ng vÊn ®Ò rÊt phøc t¹p, cã rÊt nhiÒu ý kiÕn vµ quan ®iÓm kh¸c nhau( nhÊt lµ vÊn ®Ò së h÷u vµ sö dông ruéng ®Êt). Tuy nhiªn,trong nh÷ng n¨m võa qua §¶ng vµ nhµ n­íc ®· ®Ò ra vµ thùc hiÖn thµnh c«ng c¬ chÕ kÕt hîp quyÒn së h÷u vµ quyÒn sö dông ®Êt ®ai. Thµnh c«ng cña sù kÕt hîp nµy lµ ë chç: quyÒn së h÷u toµn d©n vÒ ®Êt ®ai vÉn kh«ng hÒ thay ®æi b»ng c¬ chÕ kho¸n dö dông l©u dµi cho c¸c hé, còng nh­ c¸c tÎ chøc kinh tÕ,chÝnh trÞ x· héi kh¸c. ViÖc c«ng nh¹n quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c tæ chøc sö dông ®Êt nhÊt lµ c¸c hé n«ng d©n, thùc sù ®· t¹o ra ®éng lùc lín thóc ®Èy qua tr×nh sö dông ®Êt ®ai hîp lý h¬n vµ ®Æc biÖt lµ thóc ®Èy s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ph¸t triÓn víi møc ®é cao h¬n tr­íc rÊt nhiÒu. 3. §¶m b¶o kÕt hîp hµi hoµ c¸c lîi Ých Nhµ ë lµ yÕu tè liªn quan ®Õn tÊt c¶ mäi ng­êi, bëi v× ai còng cÇn ph¶i cã nhµ ë ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, nh»m tho¶ m·n ®Çy ®ñ h¬n nhu cÇu c¸ nh©n vµ gia ®×nh hä. Nh­ vËy, nhµ ë cã liªn quan xhÆt chÏ ®Õn tõng c¸ nh©n. Nhµ ë kh«ng chØ liªn quan ®Õn lîi Ých trùc tiÕp cña tõng c¸ nh©n, mµ cßn liªn quan chÆt chÏ ®Õn lîi Ých cña mäi tæ chøc kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, ®Õn lîi Ých chung cña toµn x· héi. §Êt ®ai còng ph¶n ¸nh mçi quan hÖ vÒ lîi Ých cña c¸ nh©n, tËp thÓ vµ cña céng ®ång x· héi. §èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ, ®Êt ®ai lµ yÕu tè s¶n xuÊt, cµn c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi, ®Êt ®ai lµ c¬ së, lµ nÒn mãng ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Do vËy chó ý ®Õn lîi Ých cña con ng­êi lµ ph¸t huy ®Çy ®ñ tÝnh tÝch cùc chñ ®éng, s¸ng t¹o cña con ng­êi. Lîi Ých kh«ng chØ ®éng lùc, mµ quan träng h¬n nã ph­¬ng tiÖn cña qu¶n lý dïng ®Ó ®éng viªn con ng­êi. Tuy nhتn, lîi Ých vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë kh«ng chØ liªn quan dÕn lîi Ých c¸ nh©n mµ nã cßn liªn quan ®Õn lîi Ých tËp thÓ, lîi Ých cña toµn x· héi. V× vËy ph¶i kÕt hîp hµi hoµ ba lîi Ých ®ã, kh«ng ®Ó lîi Ých nµy lÉn ¸t hoÆc triÖt tiªu lîi Ých kh¸c. §Ó x©y dùng hµi hoµ ba lîi Ých, cÇn thùc hiÖn c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n sau: - X©y dùng vµ thùc hiÖn tèt chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, trªn c¬ së vËn d¹ng c¸c quy luËt kh¸ch quan vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña ®Êt n­íc. ChiÕn l­îc ®ã ph¶n ¸nh lîi Ých c¬ b¶n vµ l©u dµi cña toµn x· héi vµ lîi Ých cña toµn thµnh viªn trong x· héi. -X©y dùng vµ thùc hiÖn tèt c¸c quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë. C¸c lo¹i quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ®ã ph¶i quy tô ®­îc lîi Ých cña toµn x· héivµ lîi Ých cña c¸c thµnh viªn trong x· héi. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é thu thuÕ ®Êt vµ nhµ ë. Xem ®ã lµ nghÜa vô, lµ tr¸ch nhiÖm cña mäi tæ chøc, mäi c¸ nh©n ®èi víi nhµ n­íc, ®èi víi toµn x· héi. NghÜa vô thuÕ lµ c«ng cô ®Ó ®iÒu hµo lîi Ých vµ c«ng b»ng x· héi. - Thùc hiÖn tèt chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ vµ c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ nh»m thóc ®Èy c¸c tæ chøc vµ c¸ nhan qu¶n lý cã hiÖu qu¶ nguån tµi nguyªn ®Êt ®ai vµ nhµ, nh»m duy tr× ®¶m b¶o c¸c lîi Ých c¸ nh©n, lîi Ých tËp thÓ vµ lîi Ých x· héi. -Sö dông linh ho¹t c¸c ph­¬ng ph¸p qu¶n lÝ, kh«ng chØ lµ c¸c ph­¬ng pgh¸p hµnh chÝnh, ph­¬ng ph¸p kinh tÕ mµ c¶ ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc. Trong nhiÒu tr­êng hîp, ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc lµ ph­¬ng ph¸p cã hiÖu qu¶ ®Ó kÕt hîp hµi hoµ ba lîi Ých trªn. -Thùc hiÖn tèt c«ng cô luËt ph¸p. Kiªn quyÕt xö lý c¸c hµnh vi x©m ph¹m lîi Ých c¸c nh©n. §ång thêi ph¶i xö lý nghiªm minh nh÷ng hµnh vi vi ph¹m lîi Ých t¹p thÓ vµ lîi Ých cña x· héi, nh»m t¹o ra nh÷ng hµnh lang ph¸p lýcho sù kÕt hîp ba lîi Ých vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë. Trong vÊn ®Ò cÇn l­u ý khi xem xÐt mèi quan hÖ vÒ lîi Ých lµ lîi Ých vËt chÊt bao giê còng g¾n víi lîi Ých tinh thÇn. V× vËy, khi xem xÐt gi¶i quyÕt lîi Ých vËt chÊt vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë, khÝa c¹nh tinh thÇn lín nhÊt lµ vÊn ®Ò c«ng b»ng x· héi. 4.TiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. §©y lµ mét trong nh÷ng nguyªn t¾c qu¶n lÝ c¬ b¶n, bëi v× bÊt cø mét h¹t ®éng nµo dï lµ kimh tÕ, chÝnh trÞ hay x· héi ®Òu ph¶i ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. Tuy nhiªn tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ lµ mét kh¸i niÖm phøc t¹p cho ®Õn nay vÉn cßn nh÷ng ý kiÕn kh¸c nhau. Theo ý kiÕn cñab nhiÒu nhµ kÝnh tÕ: TiÕt kiÖm = tæng thu nhËp- tiªu dïng Kh¸i niÖm nµy g¾n víi tÝch luü. Nh­ vËy, tiÕt kiÖm cã liªn quan ®Õn kh©u s¶n xuÊt, x©y dùng vµ kh©u tiªu dïng. TiÕt kiÖm trong s¶n xuÊt, víi ý nghÜa tÝch cùc cña nã lµ mét ®ång vèn bá ra sÏ t¹o ra nhiÒu ®ång s¶n phÈm. TiÕt kiÖm trong tiªu dïng lµ møc chi tiªu hîp lý, phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn cña m×nh, kh«ng xa hoa l·ng phÝ. TiÕt kiÑm, nh­ vËy lµ c¬ së, lµ nguån gèc cña hiÖu qu¶. V× hiÖu qu¶ lµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn cã kÕt qu¶ cao c¸c nhiÖm vô, víi chÝ nhá nhÊt. §Êt ®ai vµ nhµ ëe lµ hai lo¹i t­ liÖu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, lµ ®iÒu kiÖn tån t¹i c¬ b¶n g¾n liÒn v¬i h¹ot ®éng cña con ng­êi, cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, kinh tÕ x· héi vµcña nhµ n­íc. MÆt kh¸c, chóng ta ®Òu biÕt ®Êt ®ai cã giíi h¹n vÒ mÆt diÖn tÝch, trong khi ®ã d©n sè t¨ng lªn ngµy cµng nhiÒu, do ®ã ®Êt ®ai vµ nhµ ë ngµy cµng trë nªn khã kh¨n vµ h¹n hÑp h¬n. §iÒu nµy cµng cho chóng ta thÊy ý nghÜa cña viÖc tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai vµ nhµ ë. H¬n n÷a ®Êt ®ai vµ nhµ ë lµ nh÷ng lo¹i bÊt ®éng s¶n cã l­îng vèn ®Çu t­ t­¬ng ®èi lín. Mäi sù l·ng phÝ trong ®Çu t­ vµ sö dông chóng ®Òu cã thÓ dÉn ®Õn th¶m ho¹ ph¸ s¶n. Bµi häc vÒ sù bÊt æn kinh tÕ ë Ch©u ¸ cuèi nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kû tr­íc, mµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n cña nã lµ vÊn ®Ò ®Çu t­ vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë cho chóng ta thÊy vÊn ®Ò nµy. Nh­ vËy, tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai vµ nhµ ë râ rµng lµ mét nguyªn t¾c quan träng. Yªu cÇu c¬ b¶n cña nguyªn t¾c nµy lµ c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë ®ßi hái c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô cña m×nh trong viÖc sö dông ®Êt vµ nhµ ë víi chi phÝ thÊp nhÊt. §Ó thùc hiÖn ®­îc nguyªn t¾c tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ cÇn -ph¶i gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò sau: - X©y dùng vµ thùc hiÖn tèt c¸c chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi phï hîp víi yªu cÇu cña quy luËt kh¸ch quan. - X©y d­ng vµ thùc hiÖn tèt c¸c quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë, phôc vô tèt chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trªn c¬ së tiÕt kiÖm ®Êt ®ai, tiÕt kiÖm chi phÝ, tr¸nh ph« tr­¬ng h×nh thøc, tr¸nh ph¸ ®i lµm l¹i. - Gi¶m chi phÝ vËt t­ ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë. §Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng ®Ó nhanh ®­a c¸c c«ng tr×nh c¬ b¶n vµo sö dông. - Sö dông tèi ®a n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c¸c c«ng tr×nh. C«ng t¸c kª khai ®¨ng kÝ cÊp giÊy chøng nhËn QSHN¥ vµ QSD §¥ lµ mét néi dung quan träng trong qu¶n lÝ nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë, do ®ã khi thùc hiÖn cÇn ph¶i ®¶m b¶o ®­îc c¸c nguyªn t¾c trªn. NÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang trong qua tr×nh chuyÓn ®ái sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN. Do vËy viÖc thóc ®Èy hîp ph¸p ho¸ quyÒn së h÷u, sö dông bÊt ®éng s¶n vµ thiÕt lËp thÓ chÕ cÇn thiÕt trong nÒn kinh tÕ n­íc ta. ViÖc cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥ thóc ®Èy sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n n­íc ta thµnh thÞ tr­êng chÝnh thøc. Th«ng qua c«ng t¸c kª khai ®¨ng kÝ cÊp giÊy chøng nhËn QSHN¥ vµ QSD §¥ th× nhµ m­íc cã thÓ n¾m ch¾c t×nh h×nh së h÷u, sö dông nhµ, ®Êt, phôc vô cho viÖc thu thuÕ ®Êt, lµ c¬ së ph¸p lÝ ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cho chñ së h÷u, sö dông ®Êt nhµ,. ë mçi thêi kú cã thÓ ¸p dông nhiÒu chÕ ®é qu¶n lÝ, nhiÒu lo¹i hå s¬ kh¸c nhau ®Ó võa phï hîp víi ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh, võa tiÕn tíi môc tiªu l©u dµi x©y dùng mét hå s¬ ®Þa chÝnh thèng nhÊt. Tuy nhiªn, trong c¸c chÕ ®é qu¶n lý mäi hÖ thèng hå s¬ thiÕt lËp th× viÖc x¸c dÞnh quyÒn së h÷u vµ quyÒn sö dông lu«n ®­îc coi träng. Yªu cÇu ph¸p lý cña hÖ thèng hå s¬ ngµy cµng ®Çy ®ñ, thèng nhÊt, chÆt chÏ h¬n. HÖ thèng hå s¬ d­íi c¸c chÕ ®é nh×n chung ®Òu cã nhiÒu chñng lo¹i, lu«n bao gåm hai nhãm tµi liÖu: nhãm lËp theo thø tù thöa vµ nhãm lËp theo thø tö dông ®Êt ®Ó tra cøu. Xu h­íng chung cña c¸c hÖ thèng hå s¬ ngµy cµng nhiÒu tµi liÖu. §iÒu ®ã ph¶n ¸nh lÞch sö së h÷u, sö dông nhµ, ®Êt rÊt phøc t¹p vµ t×nh tr¹ng së h÷u nhµ , ®Êt ngµy cµng manh món ë ViÖt Nam. Do tån t¹i lÞch sö vµ c¬ chÕ qu¶n lý, nhµ tr­íc ®©y bÞ bu«ng láng vµ vÊn ®Ò nhµ, ®Êt t¹i ®« thÞ lu«n lµ vÊn ®Ò mang tÝnh x· héi phøc t¹p vµ nh¶y c¶m, liªn quan ®Õn nghÜa vô vµ quyÒn lîi cña mäi c«ng d©n. ViÖc nhµ n­íc kh«ng thõa nhËn viÖc ®ßi l¹i nhµ ë, ®Êt ë mµ nhµ n­íc ®ang qu¶n lý do tr­íc ®©y thùc hiÖn chÝnh s¸ch c¶i t¹o XHCN vÒ nhµ, ®Êt ®· giao cho ng­êi kh¸c sö dông do thùc hiÖn chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ, nhµ n­íc CHXHCN ViÖt Nam th× quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt cña c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n lµ vÊn ®Ò bøc xóc ®­îc sù quan t©m cña toµn x· héi. §Æc biÖt nhµ ë, ®Êt ë t¹i ®« thÞ trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi víi c¸c h×nh thøc sö dông ®Êt vµ ®«i t­îng sö dông ®Êt rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p. Tèc ®é ®« thÞ ho¸ rÊt nhanh dÉn ®Õn nhu cÇu nhµ ë ®Êt ë t¨ng lªn rÊt nhanh do ®ã xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng mua b¸n, chuyÓn nh­îng, thõa kÕ, thÕ chÊp...nhµ ®Êt kh«ng tu©n thñ theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, x©y dùng nhµ kh«ng phÐp, sai phÐp vi ph¹m quy ho¹ch ®« thÞ, lÊn chiÕm ®Êt c«ng... diÔn ra kh¸ phæ biÕn, h¬n thÕ n÷a, c«ng t¸c qu¶n lý nhµ bÞ bu«ng láng trong thêi gian dµi khiÕn c«ng t¸c lËp hå s¬ qu¶n lý trë nªn cÊp b¸ch vµ cÇn thiÕt x¸c ®Þnh chñ së h÷u nhµ vµ chñ sö dông ®Êt chÝnh x¸c, qu¶n lý chÆt chÏ c¸c chñ sö dông chu së h÷u nhµ, ®Êt lµ viÖc kh«ng thÓ thiÕu cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn. C«ng t¸c kª khai ®¨ng kÝ, xÐt cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD§¥ lµ mét c«ng viÖc hÕt søc phøc t¹p, lu«n ®i s©u ®i s¸t víi nh©n d©n. MÆt kh¸c, víi tèc ®« thÞ ho¸ nh­ hiÖn nay, møc ®é chuyÓn dÞch vÒ nhµ , ®Êt rÊt m¹nh mÏ nh­ mua b¸n, chuyÓn nh­îng, thõa kÕ thÕ chÊp, tr×nh tr¹ng lÊn chiÕm ®Êt, sö dông sai môc ®Ých, x©y dùng nhµ kh«ng phÐp, tr¸i phÐp, vi ph¹m quy ho¹ch ®« thÞ x¶y ra rÊt phæ biÕn. Viªc gi¶i quyÕt tranh chÊp, tè c¸o khiÕu n¹i dµi ch­a ®­îc ch­aq ®­îc kÞp thêi, kÐo dµi vô viÖc lµm t¨ng tÝnh phøc t¹p cña vô viÖc. Do ®ã trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c cÊp c¸c ngµnh cÇn xö lÝ nghiªm minh , døt ®iÓm c¸c vô viÖc tr¸nh t×nh tr¹ng tån ®äng hå s¬ g©y bÊt b×nh ®¼ng trong nh©n d©n. C¸n bé ®­îc giao nhiÖm vu thùc hiÖn c«ng t¸c nµy cÇn qu¸n triÖt t­ t­ëng chÊp hµnh nghiªm chØnh mäi néi quy cña nhµ n­íc, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, linh ho¹t, kh«ng m¸y mãc. §ång thêi ng­êi sö dông ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ö c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc, ®¶m b¶o thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh ®èi víi nhµ n­íc. ViÖc tæ chøcviÖc chØ ®¹o cña c¸c c¬ quan cã th¶m quyÒn ph¶i xuyªn suèt, qu¶n lý chÆt chÏ ®Õn tõng cÊp, tõng kh©u cña c«ng viÖc. C«ng t¸c thanh tra kiÓm tra,®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c kª khai ®¨ng kÝ, xÐt cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥ cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn ph¶i chÆt chÏ, kÞp thêi. Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng v¨n b¶n h­íng ®·n cho c¸c bné thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc thuËn lîi vµ gi¶i quyÕt c¸c v­íng m¾c cho nh©n d©n. II.Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é kª khai ®¨ng ký cÊp GCN QSHN¥ vµ SD§¥ ViÖc tiÕp tôc thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi vµ sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ®ang ®Æt ra yªu cÇu ph¶i cã chuyÓn biÕn tÝch cùc võ ®¹t hiÖu qu¶ cao cña qu¶n lý nhµ n­íc®èi víi ®Êt ®ai vµ nhµ ë. §Ó qu¶n lý chÆt chÏ quü ®Êt, nµ trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, môc tiªu qu¶n lÝ ®Õn tõng thöa ®Êt , tõng ng«i nhµ th«ng qua c«ng t¸c cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥. §ång thêi theo dâi cËp nhËt th­êng xuyªn biÕn ®éng vÒ nhµ, ®Êt vµ chñ sö dông lµ mét nhiÖm vô quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý nhµ, ®Êt hiÖn nay. Qua theo dâi c«ng t¸c nµy trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi, trong nh÷ng n¨m tíi ®Ó ®¶m b¶o cho cång t¸c nµy thùc hiÖn ®­îc nh÷ng chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Æt ra chóng ta cÇn t×nm ra nh÷ng nguyªn nh©n vµ nh÷ng gi¶i ph¸p. Gi¶i ph¸p vÜ m«. a. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch nhµ n­íc C¬ së ph¸p lÝ cña c«ng tac xÐt cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥ lµ luËt ®Êt ®ai, vµ cô thÓ h¬n lµ nghÞ ®Þnh 60/CP vµ mét sènghÞ ®Þnh kh¸c cã liªn quan. C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn viÖc th­ch hiÖn chÝnh s¸ch, c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o nhsf ®Êt ta9j Hµ Néi cña chÝnh phñ, c¸c bé ngµnh cã liªn quan vÉn ®¶m b¶o nguyªn t¾c chung lµ t«n träng c¸c chÝnh s¸ch cò ®· tiÕn hanhf vµo n¨m 1958-1964 kh«ng rò rèi xem xÐt l¹i, ®¶m b¶o æn ®ing\hj kinh tÕ x· héi. Nh­ng trªn thùc tÕ tren 80% th¾c m¾c, khiÕu n¹i, tè c¸o, tranh chÊp cña c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n kÐo dµi trong nhiÒu n¨m ch­a ®­îc gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng ®Òu cã néi dung liªn quan ®Õn nhµ ë, ®Êt ë vµ gi¶i quyÕt nh÷ng th¾c m¾c khiÕu n¹i, tè c¸o, tranh chÊp vÒ nhµ ë, ®Êt ë trªn ®Þa ban thµnh phè ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña x· héi, nguyªn nh©n chÝnh lµ do thiÕu hå s¬. NhÞ ®Þnh 60/CP cña ChÝnh phñ vÌ cÊp GCNQSHN¥ vµaQSD §¥ t¹i ®« thÞ ra ®êi lµ mp\ét b­íc ngoÆt trong c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ nhµ ë ®Êt ë t¹i ®« t¹o c¬ së ph¸p lý gióp ng­êi d©n thùc hiÖn ®­îc c¸c quyÒn c¬ b¶n theo luËt dÊt ®ai quy ®Þnh. Tuy nhiªn viÖc ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch cña TW vµ cña thµnhvphè tr­íc ®©y cßn khã c¹p nhËt, cßn khã thùc hiÖn. Sau khi chØ thÞ sè18/1999/CT/TTDngµy 1/7/1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñvÒ mét sè gi¶i ph¸p ®Èy nhanh tiÕn ®é cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥ , UBND thµnh phè ®· ban hµnh quyÕt ®Þnh69/Q§-UB ngµy 18/8/9/1999, thay thÕ quyÕt ®Þnh 3564 th¸o gì vÒ c¬ b¶n c¸c v­íng m¾c tån t¹i tr­íc ®©y trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh ¸p dông vÉn n¶y sinh nhiÒu vÊn ®Ì b¸t cËp, Nhµ n­íc vÉn cã nh÷ng v¨n b¶n, chÝnh s¸ch h­íng dÉn ®Ó ¸p dông thùc hiÖn c«ng t¸c cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD§¥ tiÕn hµnh nhanh h¬n ®¸p øng nhu cÇu cña nhµ n­íc vÒ qu¶n lý ®Êt ®ai vµ nhµ ë. - Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch ph¸p luËt ®Êt ®ai: mét hÖ thèng chÝnh s¸ch ph¸p luËt ®Êt ®ai hoµn thiÖn kh«ng nh÷ng t¹o ra ®éng lùc ph¸t huy ®­îc nguån ph¸t triÓn mµ cßn t¹o ra m«i tr­ên x· héin æn ®Þnh ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Bªn c¹nh ®ã cÇn ph¶i tuyªn truyÒn vµ tæ chøc thi hµnh luËt ®Êt ®ai soa cho cã hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶. - Khi cÊp xÐt GCN th× ph¶i cã phï hî víi quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch sö dông ®Êt hay kh«ng. Do ®ã cÇn kh¼ng ®Þnh vai trß cña ngµnh -c¬ quan ®Êt ®ai nãi chung vµ kª khai ®¨ng ký cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥ nãi riªng ë c¸c ®Þa ph­¬ng ®èi v¬i quy ho¹ch kÕ ho¹ch sö dông ®Êt. KhuyÕn khÝch, nghiªn cøu x©y dùng mét m« h×nh quy ho¹ch sö dông ®Êt phï hîp trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cña thµnh phè. Quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ë c¸c cÊp hµnh chÝnh lµ kh«ng thÓ thiÕu cÇn triÓn khai thùc hiÖn ®Ò ¸n quy ho¹ch sö dôgn ®Êt mét c¸ch táng hîp nhÊt cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña thµnh phè. C«ng t¸c quy ho¹ch ph¶i ®i tr­íc trong viÖc x©y dùng cho c¸c c«ng tr×nh phóc lîi vµ mtj b»ng khu d©n c­. B¶n ®å quy ho¹ch ph¶i ®­îc c«ng khai, lé giíi ph¶i ®­îc c¾m mèc mét c¸ch râ rµng, chç nµo ®­îc x©y dùng chç nµo kh«ng ®­îc x©y dùng ®Ó nh©n d©n biÕt ®­îc mµ tr¸nh t×nh tr¹ng x©y trøc ®Ëp sau, g©y l·ng phÝ. Trong quy ho¹chta nªn nghien cøu ®Ó h¹n chÕ tèi ®a t×nh tr¹ng gi¶i to¶ cac¸ khu d©n c­. - LËp quy ho¹ch sö dông ®Êt toµn thµnh phè cho giai ®o¹n®Õn n¨m 2020 cÊp quËn, huyÖn ®Õn n¨m 2010 vµ cÊp ph­êng x·, thÞ trÊn, ®Õn n¨m 2005. - X©y dùng chÕ ®é thanh tr¶ th­êng xuyªn tõ cÊp ph­êng, x·. Tæ chøc c«ng t¸c táng kiÓm kª ®o ®Æc b¶n ®å. H­íng dÉn vµ ®«n ®èc c¸c ®Þa ph­¬ng thùc hiÖn chØ thÞ thñ t­íng chÝnh phñ vÒ viÖc kiÓm tra t×nh h×nh qu¶n lý, sö dông ®Êt ë cÊp x·, ph­êng, quËn, huyÖn, cña c¸c tæ chøc b. VÒ tæ chøc thùc hiÖn §Ó c«ng t¸c qu¶n lýnhµ, ®Êt ®­îc t¨ng c­êng ®ång bé ph¸t huy quyÒn lam chñ cña nh©n d©n. HÖ thèng hå s¬ qu¶n lý nhµ ®Êt tõg b­íc®­îc hoµn thiÖn th× c«ng t¸c cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥ ph¶i cã sù phèi hîp chÆt chÏ, ®ång bé g¾n víi chÝnh quyÒn c¸c cÊp trong qu¸ tr×nh thùc hiÑn ®Ó®­a c¸c chñ tr­¬ng, cñab d¶ng vµ nhµ n­íc voµ thùc tiÕn cuéc sèng vµ thùc tiÕn tiÕp tôc ®Ò xuÊt hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch nh»m ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý cña nhµn­íc vµ nguyÖnväng chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n. §Ó thùc hiÖn tèt cong t¸c cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥ tren ®Þa bµn thµnh phè Hµ NéI th× chóng ta cÇn ph¶i coi träng c«g t¸c tæ chøc lùc l­îng, chuÈn bÞvËt t­, kinh phÝ, tµi liÖu, tËp huÊn chuyªn m«n nghiÖp vô ®Õn tõng ng­êi thùc hiÖn. §ång thêi t¨ng c­êng kiÓm tra, ®«n ®èc, chØ ra nh÷ng sai sãt trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o, thùc hiÖn. KÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng nh©n tè míi ®Ó nh©n ra diÖn réng. C¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh : m¹nh d¹n giao viÖc cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥ cho c¬ quan chuyªn tr¸ch: hÇu hÕt c¸c n­ëctªn thÕ giíi ®Òu cã c¬ quan chuyªn tr¸ch vÒ ®¨ng ký bÊt ®éng s¶n. ViÖc ph©n cÊp nµy gãp phÇn lµm t¨ng tr¸chnhiÖm cho ngµnh ®Þa chÝnh, ®ång thêi ®Èy nhanh tèc ®é cÊp GCN ®¸p øng nhu cÇu c¶i c¸ch hµnh chÝnh , gi¶n nhÑ khèi l­îng cong viÖc cña chñ tÞch UBND c¸c cÊp. HiÖn nay thñ tôc hµnh chÝnh cßn qu¸ cång kÒnh, quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cho tõng cÊp, tõng ngµnh trong c«ng t¸c ph©n lo¹i hß s¬ vµ xÐt cÊp gGCN QSHN¥ vµ QSD §¥ ch­a ®­îc cô thÓ cßn nhiÌu ®iÓm chång chÐo vµ phô thuéc vµo nhau g©y khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. NhiÒu thµnh phÇn than gia kh«ng ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶. Nhµ n­íc cÇn xem xÐt gi¶m bít thñ tôc hµnh chÝnh , quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña tõng cÊp. Gi¶m thiÓu c¸c thñ tôc, ®èi víi c«ng d©n vµ c¸c tæ chøc, tæ chøc tèt c¬ chÕ mét cöa, c«ng khai c¸c thñ tôc quy tr×nh vµ thêi gian gi¶i quyÕt b­íc ®Çu t¹o niÒm tin cho c¶c tæ chøc vµ c«ng d©n. Gi¶m thiÓu vµ cong khai c¸c thñ tôc quy tr×nh vµ thêi gian gi¶i quyÕt tõng kh©u c«ng viÖc, chèng phiÒn hµ, ph©n cÊp m¹nh vµ ph¸t huy tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tr¸ch nhiÖm cho c¸c c¬ së thùc hiÖn tèt høc n¨mg, b­íc ®Çu t¹o niÒm tin cña c¸c tæ chøc vµ nh©n d©n trong quan hÖ gi¶i quyÕt c«ng viÖc. TiÕn hµnh rµ so¸t vµ ®iÒu chØnh c¸c quy tr×nh, thñ tôc theo h­íng ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc, ®¶m b¶o c¸c c¬ së ph¸p lý, tr¸nh phiÒn hµ. Thµnh lËp tæ c«ng t¸c liªn ngµnh §Þa chÝnh, X©y dùng, ThuÕ ®Õn tõng khãm ®Ó lµm thñ tôc GCN QSHN¥ vµ QSD §¥. C¸c mÉu khai ph¸t ®ñ cho c¶ ba ngµnh vµ khai nép mét lÇn vµ chØ ®Õn kho b¹c nép mét lÇn. HÖ thèng th«ng tin: Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña hÖ thèng th«ng tin ®· dÉn ®Õn cuéc c¸ch m¹ng lÇn thø ba: cuéc c¸ch m¹ng th«g tin. Cuéc c¸ch m¹ng nµy ®· t¸c ®éng s©u s¾c vµo tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng kinh tÕ x· héi t¹o nªn sù chuyÓn biÕn vÒ chÊt cña nªn v¨n minh c«ng nghiÖp tiªn tiÕn sang nÒn v¨n minh th«ng tin vµ trÝ tuÖ, tõ nÒn c«ng nghiÖp truyÒn thèng sang nÒn KT th«ng tin. Ngµnh qu¶n lý ®Êt ®ai cña ViÖt Nam còng bÞ t¸c ®äng s©u s¾c cña cuéc c¸ch m¹ng ®ã. HÖ thèng th«ng tin ®Êt ®ai(LIS) ®­îc x©y dÑng trªn c¬ së hai khèi l­îng th«ng tinlín lµ b¶n ®å ®Þa chÝnh vµ hå s¬ ®Þa chÝnh nh»m phôc vô c¸c yªu cÇu cña 7 néi dông qu¶n lý nhµ n­ícvÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë. Ngoµi ra ®Ó chuÈn bÞ cho sù h×nh thanh thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n, hÖ thèng th«ng tin sÏ ¶nh h­ëng ®Õn mùc ®é thµnh cong vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý, ®iÒu tiÕt t×nh h×nh bÊt ®éng s¶n. TËp trung chØ ®¹o më réng kÕt qu¶ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo qu¶n lý ®Êt, nhµ, nh»m môc tiªu phÊn ®Ê: Tµnh phè Hµ NéI lµ mät trong nh÷ng tØnh ®Çu tiªn cña c¶ n­íc vÒ c¬ b¶n hoµn thµnh hÖ thèng b¶n ®å sè, cã c¬ së d÷ liÖu cña hÖ thèng c«ng nghÖ theo c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i GIS ®Ó ¸p dông vµo nhiÖm vô §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cung cÊp th«ng tin nhanh, chÝnh x¸c, kÞp thêi phôc vô cho «ng t¸c l·nh ®¹o qu¶n lý ®­îc thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n trªn ®Þa bµn thµnh phè, ®ßng thêi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu th«ng tin vÒ ®Êt, nhµ cña tæ chøc vµ c¸ nh©n. Do ®ã cÇn ¸p dông c«ng nghÖ hai b­íc: thµnh lËp b¶n ®å ¶nh c¬ së( do tæng côc ®Þa chÝnh thùc hiÖn ) vµ thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh tõ b¶n ®å ¶nh c¬ së(do ®Þa ph­¬ng qu¶n lý). c.Gi¶i ph¸p vÒ thuÕ ViÖc thu tiÒn sö dông ®Êt khi hîp thøc ho¸, cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD§¥ cho ng­êi ®ang sö dông ®Êt kh«ng do nhµ n­íc giao ®Êt theo gi¸ ®Êt cña nhµ n­íc nh­ nghÞ ®Þnh sè 38/2000/N§-CP ngµy23/8/2000 cña ChÝnh phñ ®· quy ®Þnh. LuËt ®Êt ®ai chØ quy ®Þnh gi¸, thùc tÕ cho thÊy tØ lÖ cÊp GCN QSHN¥ vµQSD §¥ trong c¸c tr­êng hîp kh«ng cã ngu«gn gèc do nhµ n­íc giao nhiÒu h¬n c¸c tr­êng hîp ®­îc nhµ n­íc giao ®Êt míi cã thu tiÒn sö dông ®Êt theo luËt ®Êt ®ai. ChÝnh phñ ®· söa ®æi møc thu tiÒn sö dông ®Êt ®Ó ®Èy m¹nh tiÕn ®é hîp thøc ho¸, lÊy môc tiªu qu¶n lý lµ chÝnh, thu ng©n s¸ch lµ phô. Tuy nhiªn, cÇn ph¶i söa ®æi tiÕp, theo h­íng gi¶m møc thu,ph©n ®Þnh râ møc ng­ìng gi¶m ph¹t... cho phï hîp víi thùc tÕ, ®Ó s¬md hoµn thµnh b­íc mét - b­íc cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥ lµm c¬ së cho mét thÞ tr­êng ®Êt ®ai ph¸t triÓn. VÒ thu lÖ phÝ tr­íc b¹: LuËt ®Êt ®ai quy ®Þnh nghÜa vô cña ng­êi sö dông ®Êt ph¶i näp lÖ phÝ ®Þa chÝnh, ®­îc hiÓu lµ nh÷ng chi phÝ cho c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c ®Þa chÝnh nh­ cÊp GCN, nh­ trÝch lôc b¶n ®å, lËp hå s¬... thùc tÕ, thêi gian qua, gia tÝnh lÖ phÝ tr­íc b¹, møc thu lÖ phÝ tr­íc b¹ ®· c¶n trë, lµm chËm tiÕn ®ä cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD§¥ vµ qu¸ tr×nh xö lý c¸c tr­êng hîp vi ph¹m kh¸c. ThuÕ vµ c¸c kho¶n thu tµi chÝnh:t¨ng c­êng ¸p dông s¬ chÕ miÔn gi¶m hoÆc cho nî tiÒn sö dông ®Êt cho ®Õn khi thùc hiÖn giao dÞch chuyÓn dÞch quyÒn sö dông ®Êt ë. . Hç trî vÒ tµi chÝnh §Ó phôc vô c«ng t¸c kª khai ®¨ng ký, cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD§¥ nh»m phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý cÇn ph¶i ®­a c«ng nghÖ th«g toin vµo qu¸ tr×nh kª khai ®¨ng ký cÊp vµ qu¶n lý GCN ph¶i tiÕn hµnh trªn quy m« lín, khèi l­îng hå s¬ sÏ t¨ng lªn rÊt nhiÒu vµ viÖc qu¶n lý hå s¬ còng gÆo nhiÒu khã kh¨n. Do ®ã viÖc ®Çu t­ vµo c«g t¸c nµy lµ rÊt cÇn thiÕt, nã võa ®¸p øng ®­îc khèi l­îng qu¶n lý cña c«g viÖc vµnhu cÇu qu¶n lý ®­îc nhanh gän, dÔ qu¶n lý vµ tr¸nh bá sãt th«ng tin, th«ng tin ®­îc l­u gi÷ mét c¸ch an toµn, cËp nhËt bæ sung kÞp thêi mäi t×nh huèngx¶y ra. §ång thêi ph¶i tæ chøc ®µo t¹o lùc l­îng kü thuËt viªn cã tr×nh ®é ®Ó ¸p dông nh÷ng thµnh t­uh khoa häc tiªn tiÕn vµo c«ng t¸c kª khai ®¨ng ký cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥, thiÕt kÕ b¶n ®å ®Þa chÝnh, b¶n ®å quy ho¹ch, qu¶n lý hå s¬ trªn hÖ thèng m¸y tÝnh. Muèn vËy cÇn cã mét quü ®Çu t­ ®ñ lín ®Ó phôc vô cho nh÷ng ho¹t ®éng trªn nh»m thóc ®Èy, hoµn thiÖn c«ng t¸c kª khai ®¨ng ký, xÐt cÊp GCN trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi. 2 Gi¶i ph¸p vi m« a. VÒ chñ tr­¬ng : Ph¶i qu¸n triÖt s©u s¾c né i dung, tinh thÇn, chØ thÞ cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. X¸c ®Þnh c«ng t¸c lËp hå s¬ ®Þa chÝnh vµ c«ng t¸c cÊp GCNQSHN¥ vµ QSD §¥ lµ nhiÖm vô quan träng cña cÊp Uû vµ chÝnh quyÒn c¸c cÊp. TØnh uû UBND c¸c thµnh phè cÇn tËp trong chØ ®¹o s©u s¸t, cã kÕ ho¹ch cô thÓ, ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm râ rµng, th­êng xuyªn kiÓm tra ®«n ®èc. C¸c ban nghµnh liªn quan cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp, ®Èy nhanh tiÕn ®é theo ®óng quy ho¹ch. Do viÖc ®Èy m¹nh c«ng t¸c cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥ t¹i ®« thÞ lµ mét trong nh÷ng néi dung cña cåg t¸c qu¶n lÝ nhµ ®Êt, cã ý nghÜa quan träng vµ tÝch cùc trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. T¹o ®iÒu kiÖn cho méi ho¹t ®éng vÌ x©y dùng , c¸c ho¹t ®äng vÌ bÊt ®éng s¶n vµ nhieu flÜnh vùc kh¸c trong ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi. Cã mét sè vÊn ®Ò cÇn nhÊn m¹nh ë ®©y lµ c«ng t¸c cÊp GCN QSHN¥ vadf QSD §¥ taih d« thÞ nh»m t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t­ t×nh tr¹ng sö dông ®Êt t¹o ®iiªï kiÖn cho thÞ tr­êng bÊt déng s¶n hao¹t ®éng mét c¸c tÝch cùctheo ®óng quy luËt ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng tr¸nh méik h×nh thøc ho¹t ®éng ®an xen, ngÇm kh«ng c«ng khai, trao tay g©y l·ng phÝ , diÕn ra mét c¸ch tù ph¸t thiÕu sù qu¶n lý chÆt chÏ cña nhµ n­íc. Muèn qu¶n lý tèt ®­îc quü ®Êt, quü nhµ th× c¸c c¬ quan qu¶n lý ph¶i n¾m ch¾c ®­îc quü ®Êt, nhµ th«ng qua c«ng t¸c cÊp GCN cïng cÊp th«ng tin dÇy ®ñ, chÝnh x¸c thùc tr¹ng t×nh h×nh sö ®ông ®Êt ®Ó x©y dùng vµ ban hµnh c¸c v¨n b¶n chÝnh s¸ch ®Êt ®ai ,nhµ cöa, lËp hå s¬ ®Þa chÝnh, quy ho¹ch sö dông ®Êt, x©y dùng vµ ph¸t triÓn nhµ, ph©n h¹ng vµ ®Þng gi¸ nhµ, ®Êt, thanh tra cö lý vi ph¹m , gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt, nhµ. Qua ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®­îc h­ëng øng c¸c quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña m×nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §Ó thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu nªu trªn cÇn ph¶i: - Qu¸n triÖt ph­¬ng ch©m: “ dÔ lµm tr­íc khã lµm sau”. chon kh©u ®ét ph¸ ®Ó tæ chøc thùc hiÖn. Cè g¾ng hoµn thiÖn døt ®iÓm mét sè khu vùc ®­îc lùa chän, nhÊt lµ mét sè ph­êng thÞ trÊn cßn Ýt khèi l­îng. - TiÕn hµnh c¶i c¸ch hµnh chÝnh th­êng xuyªn nh»m gi¶m bít c¸c thñ tôc thõa. Gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c v­íng m¾c cña c¬ së. §ång th¬i ph¶i th­êng xuyªn båi d­ìng vµ ®µo t¹o n©ng cao ®éi ngò c¸n bé thùc hiÖn nhÊt lµ ë cÊp c¬ së trong qua tr×nh thùc hÞªn nhiÖm vô. - Tæ chøc theo dâi vµ ®«n ®èc th­êng xuyªn t×nh h×nh thùc hiÖn t¹i cÊp c¬ së, kÞp th¬i ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p th¸o gì tr×nh UBND thµnh phè vµ c¸c c¬ quanchØ ®¹o cÊp trªn xin ý kiÕn chØ ®¹o thùc hiÖn, kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é c«ng viÖc. - Tæ chøc thÝ ®iÓm ph©n cÊp cho quËn huyÖn cÊp GCN . Trong thêi kú qu¸ ®é chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ còng kh«ng nªn tr«ng chê vµo sù hoµn h¶o ngay tõ ®Çu, n«n nãng ®Ó ®¹t ®­îc thµnh tÝch. Trong khichê ®îi ®Ó hoµn chØnh c¸c thñ tôc nhµ, ®Êt ®Ó n¾m ®­îc quyÒn sö h÷u quyÒn sö dông chÝnh thøc , mét c«ng viÖc ph¶i ®­îc thùc hiÖn trong nhiÒu n¨m tíi lµ cã nªn ch¨ng cã mét h×nh thøc së h÷u ®Êt, quyÕn së h÷u nhµ t¹m thêi ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn c«ng khai hãa viÖc chuyÓn dÞch ®Êt ®ai vµ nhµ ë, ®­a c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai,nhµ ë dÇn ®i vµo nÌ nÕp. b. N©ng cao n¨ng lùc c¸n bé CÇn tËp trung ®ñ lùc l­¬ng c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cã tinh thÇn tr¸ch nhiªm cao tham gia vµo c«ng t¸c kª akhai ®¨ng ký, xÐt, cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥ chÝnh quyÒn c¸c cÊp, ®Æc biÖt lµ cÊp ph­êng x·, thÞ trÊn. CÇn cã sù chØ ®¹o sats sao cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn trong qua trißnh thùc hiÖn, ®ång thêi ph¶i cã sù phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ngµnh, c¸c cÊp cã liªn quan. Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c chÝnh s¸ch míicña nhµ n­íc cho c¸n bé ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, gãp phÇn ®Èy nhanh c«ng t¸c cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥ lµm c¬ së ph¸p lý ®Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­ícvÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë. Kª khai ®¨ng ký, xÐt cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥ lµ viÖc lµm th­êng xuyªn vµ rÊt quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ nhµ ®Êt. NhÞp ®é cña nã tû lÖ thuËn víi sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· h«Þ cña ®Êt n­íc, tæb chøc tèt c«ng t¸c nµy chÝnh lµ t¹o ®iÒu kiÖn cho sù æn ®Þnh vÒ mäi mÆt ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc nhµ ®Êt. §Ó ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña m×nh, nµh n­íc cÇn tæ chøc lùc l­îng kª khai ®¨ng ký nhµ, ®Êt, ®ång thêi ph¶i cã chÝnh s¸ch cô thÓ ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng tån ®äng lÞch sö do cã liªn quan ®Õn chÕ ®é së h÷u, sö dông ®Êt vµ xö lý nhµ ®Êtë kh«ng phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn, b¶o tån nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ lÞch sö trong qóa tr×nh ®« thÞ ho¸ nh­ hiÖn nay. c.T¨ng c­êng hÖ thèng tuyªn truyÒn CÇn lµm tèt c«ngt¸c tuyªn truyÒn vËn ®äng lµm cho qu¸ tr×nh sö dông ®Êt qu¸n triÖt ®©ú ®ñ chñ tr­¬ng, chÝnh sachs cña §¶ng vµ Nhµ n­íc còng nh­ kÕ ho¹ch cña ®Þa ph­¬ng vÒ c«ng t¸c cÊp qu¶n lý ®Êt ®ai vµ cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥. Th«ng qua tuyªn truyÒn lµm cho mäing­êi nhËn thøc râ quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña m×nh trong viÖc thùc hiÖn QSD § theo luËt ®Þnh, tÝch cùc h­ëng øng vµ chÊp hµnh ®Çy ®ñ mäi quya ®Þnh trong c«ng t¸c cÊp GCN vµ lËp hå s¬ ®Þa chÝnh. §Ó lµm tèt c«ng t¸c thong tin tuyªn truyÒn c¸c cÊp chÝnh quyÒn cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ngµnh b¸o, ®µi ph¸t thµnh, ®µi truyÒn h×nh. vµ b»ng mäi h×nh thøc ®Ó ®­a c¸c th«ng tin vÒ chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vÒ nhµ, ®Êt ®Õn tõng ng­êi d©n, gióp ®ì d©n thùc n¾m ch¾c ®­îc nh÷ng quy ®Þnh cña nhµ n­íc. . Kªt luËn N­íc ta ®ang trong thêi kú ®i lªn CNXH, nÒn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. V× vËy viÖc t¨ng c­êng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt dai vµ nhµ ë lµ quan träng vµ cÇn thiÕt. HiÕn ph¸p n­íc Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®· kh¶ng ®Þnh: ®Êt ®ai thuéc sö h÷u toµn d©n, do Nhµ n­íc thèng nhÊt qu¶n lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, b¶o ®¶m nguyªn t¾c phôc vô lîi Ých toµn x· héi. V× thÕ, viÖc qu¶n lý sö dông tèt ®Êt ®ai lµ nhiÖm vô cña toµn x· héi, tr­íc hÕt lµ Nhµ n­íc. C«ng tÊc cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD§¥ ®« thÞ lµ mét b­íc ngoÆt quan träng trong viÖc cñng cè, n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë, sau mét thêi gian dµi bu«ng láng. GCN QSHN¥ vµ QSD§¥ cã vai trß kh«ng thÓ thiÕu cho viÖc x¸c ®Þnh c¬ së ph¸p lý ®Ó Nhµ n­íc thùc hiÖn c«ng viÖc qu¶n lý cña m×nh, ®ång thêi lµ c¨n cø ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cho mçi tæ chøc, c¸ nh©n, hé gia ®×nh tr­íc ph¸p luËt. GCN QSHN¥ vµ QSD§¥ cã ý nghÜa c¶ vÒ kinh tÕ lÉn x· héi. XuÊt ph¸t tõ vai trß quan träng cña c«ng t¸ cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥, viÖc t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p cho vÉn ®Ò nµy ®· trë thµnh mét nhu cÇu tÊt yÕu kh«ng chØ ®èi víi Thµnh phè Hµ Néi mµ cßn víi c¶ n­íc. Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 CH¦¥NG I: C¬ së lý luËn vÒ cÊp GiÊy chøng nhËn QSD §¥ vµ QSHN¥ ®« thÞ. 3 I. Vai trß cña ®Êt ®ai vµ nhµ ë. 3 1.VÞ trÝ cña ®Êt ®ai trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng x· héi 3 2 .VÞ trÝ vµ vai trß cña nhµ ë. 6 II. Sù cÇn thiÕt cÊp giÊy chøng nhËn QSHN¥ vµ QSD §¥. 10 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lÝ ®Êt vµ nhµ ë 10 2. B¶n chÊt vµ sù cÇn thiÕt cÊp GCN. 15 III. Quy ®Þnh ph¸p lý cña cÊp giÊy chøng nhËn QSD §¥ vµ QSHN¥ 20 1. C¨n cø ®Ó cÊp GiÊy Chøng NhËn 20 2. C¸c ®èi t­îng chÞu tr¸ch nhiÖm chÞu kª khai 20 3. Hå s¬ xin cÊp GCN quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë 21 IV. Quy tr×nh tæ chøc cÊp giÊy chøng nhËn QSD §¥ vµ QSHN¥ t¹i ®« thÞ. 22 1. C¬ quan cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt 22 2. Néi dung c¸c b­íc tiÕn hµnh ®¨ng ký vµ cÊp giÊy chøng nhËn QSD §¥ vµ QSHN¥ . 23 Ch­¬ngII: Thùc tr¹ng c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn QSD §¥ vµ QSHN¥ t¹i ®« thÞ Hµ Néi 30 I . §Æc ®iÓm ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ x· héi cña Hµ Néi. 30 1. §iÒu kiÖn tù nhiªn: 30 2. §iÒu kiÖn kinh tÕ 31 3. §iÒu kiÖn x· héi. 32 4. Quü ®Êt cña Hµ Néi 33. 5. Nh÷ng ¶nh h­ëng ®Õn viÖc cÊp giÊy chøng nhËn QSHN¥ vµ QSD §¥. 34 II. T×nh h×nh kª khai ®¨ng ký cÊp GCN quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi 35 1. T×nh h×nh kª khai ®¨ng ký cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥ ®Õn n¨m 1999 34 2. T×nh h×nh cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥ ®Õn n¨m 2000: 45 3. T×nh h×nh cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥ ®Õn n¨m 2001: 49 4. T×nh h×nh cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD §¥ ®Õn n¨m 2002: 53 III §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD§¥ t¹i ®« thÞ Hµ Néi 55 1. Thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc 55 2.Nh÷ng tån t¹i v­íng m¾c 56 3. Nguyªn nh©n chñ yÕu 57 Ch­¬ng III: Quan ®iÓm vµ mét sè gi¶i ph¸p ®Èy nhanh tiÕn ®é cÊp GCN QSHN¥ vµ QSD§¥ trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi .60 I. Quan ®iÓm 60 1. §¶m b¶o sù qu¶n lý tËp trung thèng nhÊt cña Nhµ n­íc 60 2. §¶m b¶o sù kÕt hîp quyÒn së h÷u vµ quyÒn sö dông ®Êt ®ai vµ nhµ ë 62 3. §¶m b¶o kÕt hîp hµi hoµ c¸c lîi Ých 63 4.TiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. 64 II.Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é kª khai ®¨ng ký cÊp GCN QSHN¥ vµ SD§¥ 68 1. Gi¶i ph¸p vÜ m«. 69 2 Gi¶i ph¸p vi m« 74 Kªt luËn 78

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy anh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị trên địa bàn thành phố Hà nội.DOC
Luận văn liên quan