Đề tài Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty dệt may Hà Nội

Mở đầu Các doanh nghiệp muốn tồn tại trong thị trường phải luôn vận động, biến đổi để tạo cho mình một vị trí và chiếm lĩnh những phần thị trường nhất định. Sự cạnh tranh gay gắt đòi hỏi họ phải xây dựng cho được một chiến lược cạnh tranh có hiệu quả để đứng vững, và cạnh tranh không chỉ với công ty trong nước mà cả với các hãng tư bản nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh mẽ. Trong nền kinh tế thị trưòng của một quốc gia nói riêng và trên toàn thề giới nói chung, vấn đề cạnh tranh không phải là vấn đề mới nhưng nó luôn là vấn đề mang tính thời sự, cạnh tranh khiến thương trường ngày càng trở nên nóng bỏng. Việt Nam đã và đang tích cực tham gia vào hoạt động kinh doanh quốc tế vì những lợi ích mang lại từ hoạt động kinh tế này, nhưng mức độ tham gia còn hạn chế. Ngành may mặc của Việt Nam tuy được coi là một trong những ngành mũi nhọn trong chiến lược hướng về xuất khẩu, nhưng lại chưa thực sự khẳng định mình trên thị trường thế giới. Lượng hàng xuất khẩu trực tiếp còn thấp, chủ yếu là thực hiện theo đơn đặt hàng gia công của nước ngoài. Do vậy, tính cạnh tranh của sản phẩm may mặc chưa được quan tâm đầy đủ. Là một doanh nghiệp Nhà nước công ty dệt may Hà Nội (trực thuộc tổng công ty dệt may Việt Nam) từ khi thành lập đến nay, trải qua nhiều gian nan vất vả nhưng đã đạt được những thành tựu đáng kể. Cùng với sự phát triển của đất nước, công ty dệt may Hà Nội đã dần hoàn thiện mình và đang cố gắng góp phần khẳng định khả năng phát triển của ngành dệt may xuất khẩu. Sản phẩm của công ty may Hà Nội gồm nhiều chủng loại gồm các sản phẩm về sợi, vải, mũ, khăn, nhưng chất luợng mẫu mã, giá cả .của sản phẩm cùng cách tổ chức điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty còn nhiều bất cập. Để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, từ đó nâng khả năng thu lợi nhuận, công ty dệt may Hà Nội phải thực sự quan tâm tới việc lập và thực hiện hiệu quả chiến lược kinh doanh, trong đó phải đặc biệt chú trọng tới chiến lược cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu của công ty trên thị trường quốc tế. Trong chuyên đề, với mong muốn vận dụng những kiến thức đã học trong trường vào thực tế chuyên đề sẽ làm rõ cơ sở lý luận của vấn đề cạnh tranh và nâng cao khả năng cạnh tranh. Nghiên cứu thực trạng cạnh tranh ở công ty dệt may Hà Nội để thấy được mức độ ảnh hưởng của cạnh tranh tới sự tồn tại và phát triển của công ty. Qua đó đưa ra một số phương hướng, biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ở công ty trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ngoài phần mở đầu, kết luận . Nội dung và kết cấu chuyên đề gồm 3 chương - Chương I : Lý luận cơ bản về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp - Chương II : Phân tích thực trạng khả năng cạnh tranh của công ty - Chương III : Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty dệt may Hà Nội

doc98 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2390 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty dệt may Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
häc ...c«ng ty sÏ b¸n víi møc gi¸ ­u ®·i h¬n. §èi víi mçi s¶n phÈm c«ng ty ®Òu tiÕn hµnh ¸p dông linh ho¹t c¶ ba chiÕn l­îc gi¸ nµy. Ch¼ng h¹n ®èi víi s¶n phÈm dÖt kim lµ s¶n phÈm xuÊt khÈu chiÕm tû lÖ kh¸ lín so víi toµn bé kim ng¹ch xuÊt khÈu c«ng ty tiÕn hµnh ¸p dông chÝnh s¸ch gi¸ c¶ æn ®Þnh th­êng lµ møc gi¸ b¸n mµ c«ng ty céng thªm møc l·i 10-15% vµo tæng chi phÝ. Víi phÈm sîi lµ s¶n phÈm c«ng ty chñ yÕu tiªu thô t¹i thÞ tr­êng néi ®Þa, c«ng ty ¸p dông chiÕn l­îc gi¶m gi¸ nh»m t¸c ®éng nªn t©m lý cña kh¸ch hµng trong n­íc lµ c¸c doanh nghiÖp mua sîi vÒ ®Ó s¶n xuÊt ra v¶i, viÖc gi¶m gi¸ nµy gióp c«ng ty t¨ng sè l­îng sîi b¸n ra ®ång thêi l«i kÐo ®­îc kh¸ch hµng tíi s¶n phÈm cña m×nh. §èi víi hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm c«ng ty thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸ ph©n biÖt. Ch¼ng h¹n, ®èi víi s¶n phÈm kh¨n, viÖc b¸n hµng cho c¸c kh¸ch hµng quen l©u n¨m c«ng ty th­êng thùc hiÖn gi¶m gi¸ 5% so víi c¸c kh¸ch hµng kh¸c, vµ víi mçi ph­¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau, mçi luîng hµng mua kh¸c nhau c«ng ty l¹i cã mét sù ­u ®·i kh¸c nhau vÒ gi¸. Víi c¸c chÝnh s¸ch gi¸ linh ho¹t nµy gióp c«ng ty kh¾c phôc phÇn nµo sù yÕu h¬n trong c¹nh tranh vÒ gi¸ so víi ®èi thñ kh¸c ë trong vµ ngoµi n­íc ®ång thêi t¹o ®­îc mét luîng doanh thu æn ®Þnh, duy tr× ®­îc c¸c b¹n hµng truyÒn thèng vµ thu hót thªm ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng míi. 4.4> ChÝnh s¸ch s¶n phÈm Cã thÓ nãi ®©y lµ chÝnh s¸ch quan träng hµng ®Çu trong chiÕn l­îc Marketing cña c«ng ty. Tõ nh÷ng t×m hiÓu vÒ thÞ tr­êng, c«ng ty thiÕt kÕ vµ t¹o mÉu kiÓu d¸ng quÇn ¸o, mÉu thªu, nhu cÇu vÒ lo¹i sîi. Sau ®ã c«ng ty cho s¶n xuÊt thö mçi l« tèi ®a lµ 500 s¶n phÈm. B­íc tiÕp theo, c«ng ty tung ra thÞ tr­êng nh÷ng lo¹i s¶n phÈm nµy ®Ó t×m th«ng tin ph¶n håi tõ kh¸ch hµng th«ng qua c¸c nh©n viªn tiÕp thÞ lµnh nghÒ. Tõ ®ã sÏ cã quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt tiÕp hay kh«ng vµ nÕu tiÕp tôc s¶n xuÊt th× víi sè l­îng lµ bao nhiªu. §Ó ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm cña m×nh. C«ng ty ®· ¸p dông biªn ph¸p sau: ThiÕt kÕ mÉu míi: trong ®iÒu kiÖn kinh doanh mang tÝnh c¹nh tranh quyÕt liÖt nh­ hiÖn nay th× ®iÒu tÊt yÕu lµ nÕu c«ng ty kh«ng ®­a ra nh÷ng s¶n phÈm míi mµ chØ dùa vµo nh÷ng s¶n phÈm truyÒn thèng th× ch¾c ch¾n sÏ ®i tíi thÊt b¹i. LÝ do lµ mong muèn vµ nhu cÇu cña ng­êi mua kh«ng æn ®Þnh cho nªn chu kú sèng cña s¶n phÈm còng bÞ rót ng¾n theo. Tuy nhiªn viÖc thiÕt kÕ mÉu míi lµ mét c«ng viÖc rÊt khã thùc hiÖn vµ mang l¹i rñi ro cao. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng viÖc nµy, n¨m 1997 qua nghiªn cøu thÞ tr­êng trong n­íc, c«ng ty ®· ph¶i ®i ®Õn s¶n xuÊt s¶n phÈm míi: ®ã lµ sîi cotton ch¶i kü vµ sîi Peco ch¶i kü cã chÊt Parajin víi c¸c tØ lÖ trén kh¸c nhau ®Ó tung vµo thÞ tr­êng phÝa Nam ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng Thµnh Phè Hå ChÝ Minh, n¬i tËp trung nhiÒu xÝ nghiÖp dÖt may cã nhu cÇu sö dông lo¹i s¶n phÈm nµy. B¶ng12: Danh môc mÆt hµng sîi cña c«ng ty dÖt may Hµ Néi (2002). STT S¶n phÈm sîi STT S¶n phÈm sîi 1 Ne 45 PE 14 Ne 45 PE 100% 2 Ne 40 PE 15 Ne 45.83/17 ch¶i th« 3 Ne 30 PE 16 Ne 30.83/17 ch¶i th« 4 Ne 32 cotton ch¶i th« 17 Ne 30.65/35 ch¶i th« 5 Ne 32 cotton ch¶i kü 18 Ne 20.65/35 ch¶i th« 6 Ne 20 cotton ch¶i th« 19 Ne 10 PE 7 Ne 20 cotton ch¶i kü 20 Ne 32/2.65/35 8 Ne 30 cotton ch¶i th« 21 Ne 40/2.65/35 ch¶i kü 9 Ne 60.65/35 ch¶i kü 22 Ne 42/2.65/35 dÖt kim 10 Ne 45.65/35 ch¶i kü 23 Ne 60/2.65/35 ch¶i kü 11 Ne 23 cotton ch¶i th« 24 Ne32/2 cotton ch¶i th« 12 Ne 32.65/35 ch¶i kü 25 Ne 20/2 cotton ch¶i th« 13 Ne 30.65/35 ch¶i kü (Nguån: Phßng kÕ ho¹ch thÞ tr­êng) Tr­íc n¨m 1997, s¶n phÈm sîi cña c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c s¶n phÈm cotton ch¶i th« vµ Peco ch¶i th«. Cïng víi viÖc nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng , tõ n¨m1997 ®Õn nay c«ng ty ®· ®­a ra thÞ tr­êng c¸c s¶n phÈm Peco ch¶i kü vµ cotton ch¶i kü nh»m ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch hµng. MÆc dï s¶n phÈm sîi chñ yÕu lµ kinh doanh trªn thÞ tr­êng néi ®Þa nh­ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm so víi ®èi thñ trong n­íc lµ kh¸ cao. So s¸nh chñng lo¹i s¶n phÈm sîi cña c«ng ty víi c«ng ty dÖt 8/3 th× c«ng ty dÖt 8/3 chØ cã 18 chñng lo¹i s¶n phÈm sîi trong ®ã cã 8 chñng lo¹i sîi PE (N12, N34, N36, N54, N71, N76, N81, N86, N100) vµ 8 chñng lo¹i sîi cotton víi c¸c ký hiÖu t­¬ng tù. Víi viÖc ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm sîi gióp cho c«ng ty t¨ng doanh thu tõ ®ã t¨ng lîi nhuËn vµ cã thªm ®­îc nhiÒu b¹n hµng míi kÓ c¶ ë trong n­íc vµ ngoµi n­íc Sao chÐp s¶n phÈm xuÊt khÈu vµ b¸n ë thÞ tr­êng néi ®Þa. §©y lµ mét biÖn ph¸p cã thÓ kh¾c phôc ®­îc nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ¸n trªn. V× c«ng ty kh«ng ph¶i mÊt thªm chi phÝ vµ thêi gian vµo thiÕt kÕ mÉu míi cho nªn kh¶ n¨ng rñi ro ë ®©y lµ rÊt thÊp. H¬n n÷a ®©y lµ nh÷ng s¶n phÈm xuÊt khÈu ®ang ®­îc chÊp nhËn trªn thÞ tr­êng quèc tÕ cho nªn kiÓu d¸ng mÉu m· rÊt phï hîp víi trµo l­u hiÖn ®¹i. Tõ ®ã lµm cho kh¶ n¨ng thµnh c«ng trªn thÞ tr­êng néi ®Þa lµ rÊt lín. Nghiªn cøu t¹o mèt (model) trªn thÕ giíi: dùa vµo kiÓu d¸ng cña nh÷ng nhµ t¹o mèt n­íc ngoµi, c«ng ty ®­a ra nh÷ng mÉu phï hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh ®Ó t¹o ra chÝnh s¸ch vÒ s¶n phÈm míi. Trong n¨m 1997 c«ng ty ®· dùa vµo thÞ tr­êng c¸c kiÓu ¸o mang nh·n hiÖu Poloshirt, Navy, Big-star .... §©y lµ biÖn ph¸p kh¸ ®¬n gi¶n vµ tiÕt kiÖm cho kh©u thiÕt kÕ nh­ng nã còng chØ lµ mét biÖn ph¸p tr­íc m¾t chø kh«ng mang tÝnh chiÕn l­îc l©u dµi . 4.5> ChÝnh s¸ch chÊt l­îng Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng biÕn ®éng vµ c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c nhµ s¶n xuÊt ph¶i cã kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ tæ chøc hiÖu qu¶ nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao b»ng con ®­êng kinh tÕ nhÊt.V× lÏ ®ã C«ng ty Hanosimex lu«n ®Ò ra môc tiªu “§¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm vµ nh÷ng ®· ®iÒu cam kÕt víi kh¸ch hµng lµ nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn l©u dµi cña C«ng ty’’. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu nµy C«ng ty ®· x©y dùng chÝnh s¸ch chÊt l­îng nh»m : Tho· m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng. TiÕt kiÖm chi phÝ . Ph¸t huy mäi néi lùc cña doanh nghiÖp .§Æc biÖt lµ yÕu tè con ng­êi T¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp . HiÖn nay c«ng ty cã c¸c qui tr×nh kü thuËt ®­îc qui ®Þnh b»ng v¨n b¶n cho mçi lo¹i s¶n phÈm vµ phßng kü thuËt ®Çu t­ chÞu tr¸ch nhiÖm x©y dùng c¸c tiªu chuÈn cho mçi lo¹i s¶n phÈm. C«ng ty còng ®· nhËn ®­îc chøng chØ ISO cho nhiÒu nhµ m¸y, trung t©m thÝ nghiÖm vµ kiÓm so¸t chÊt l­îng. B¶ng 13; Danh s¸ch nhµ m¸y ®· cã chøng nhËn ISO 9002 (2002) Tªn nhµ m¸y Chøng nhËn ISO Hanosimex §· cã chøng chØ Nhuém , dÖt kim . hoµn tÊt §· cã chøng chØ Nhµ M¸y May sè 1 §· cã chøng chØ Nhµ M¸y May sè 2 §· cã chøng chØ Nhµ M¸y May sè 3 §· cã chøng chØ Nhµ M¸y May Sîi t¹i Hµ Néi §· cã chøng chØ Nhµ M¸y V¶i Denim §ang thùc hiÖn Nhµ M¸y May §«ng Mü §ang thùc hiÖn Nhµ M¸y Kh¨n Hµ §«ng §ang thùc hiÖn Nhµ M¸y Sîi Vinh §ang thùc hiÖn Trung T©m ThÝ NghiÖm KiÓm So¸t ChÊt L­îng §· cã chøng chØ (Nguån: Phßng kÕ ho¹ch thÞ tr­êng) Tuy nhiªn c«ng ty vÉn cßn mét sè ®iÒu cÇn kh¾c phôc: sè liÖu ®­îc ghi chÐp thñ c«ng, kh«ng thuËn tiÖn vµ c¶n trë viÖc thùc hiÖn nh÷ng ph©n tÝch vÒ xu h­íng ®Ó cã thÓ ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p cho c¸c vÊn ®Ò chÊt l­îng mang tÝnh hÖ thèng; c¸c phßng thÝ nghiÖm t¹i c¸c nhµ m¸y kh«ng thuéc sù qu¶n lý cña Trung t©m kiÓm so¸t chÊt l­îng vµ kh«ng ®­îc trang bÞ gièng nh­ phßng thÝ nghiÖm cña trung t©m. NÕu hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng vµ hç trî qu¶n lý cã thÓ më réng h¬n n÷a so víi viÖc theo dâi ®Ó tèi ­u ho¸ c¸c ho¹t ®éng th× Hanosimex sÏ cã thÓ lµ mét nhµ s¶n xuÊt s¶n phÈm chÊt l­îng cao trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. III §¸nh gi¸ søc c¹nh tranh s¶n phÈm xuÊt khÈu cña c«ng ty dÖt may Hµ Néi. Nh÷ng thµnh tùu. C«ng ty dÖt may Hµ Néi (HANOISIMEX) ®· cã 20 n¨m lµm c«ng t¸c xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam ra thÞ tr­êng thÕ giíi. Sù th«ng th¹o thÞ tr­êng, uy tÝn quèc tÕ l©u n¨m, quan hÖ b¹n hµng mËt thiÕt vµ cã kinh nghiÖm trong giao dÞch, céng víi chuyªn m«n vµ nghiÖp vô v÷ng vµng lµ nh÷ng lîi thÕ hÕt søc c¨n b¶n cho c«ng ty trong viÖc ®Èy m¹nh vµ ph¸t triÓn c«ng t¸c xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam. C«ng ty ®Ò ra chñ tr­¬ng vµ biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, x©y dùng c¬ chÕ vµ quy chÕ khen th­ëng khuyÕn khÝch xuÊt khÈu. Do cã sù chØ ®¹o s¸t sao cña c«ng ty nªn ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lu«n lu«n hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®Ò ra. C«ng ty cã chÝnh s¸ch ­u tiªn trong viÖc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé, cã ch­¬ng tr×nh râ rµng, dµnh nh÷ng chi phÝ hîp lý vµ cÇn thiÕt cho ®µo t¹o. C«ng ty ®· ph¸t triÓn m¹ng l­ãi ph©n phèi réng kh¾p nh»m x©y dùng h×nh ¶nh cu¶ c«ng ty t¹i thÞ tr­êng trong n­íc vµ t¨ng møc xuÊt khÈu cña c«ng ty ë thÞ tr­êng n­íc ngoµi. C«ng ty ®· ¸p dông c¸c chiÕn l­îc gi¸ c¶ mét c¸ch linh ho¹t nh»m t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm c«ng ty. Cïng víi viÖc ®­îc cÊp chøng chØ ISO 9002, c«ng ty cè g¾ng phÊn ®Êu ®Ó cã thÓ ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ tiªu chuÈn cña mçi thÞ tr­êng n¬i c«ng ty xuÊt khÈu hµng ho¸. §©y còng lµ c«ng cô c¹nh tranh h÷u hiÖu cña c«ng ty. Víi chÝnh s¸ch nµy gióp thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña c«ng ty ngµy cµng më réng, ®Æc biÖt lµ c¸c thÞ tr­êng lín, æn ®Þnh vµ høa hÑn mét t­¬ng lai s¸ng l¹n cña c«ng ty nh­ UE, Mü NhËt. C«ng ty ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu s¸ng t¹o nhiÒu s¶n phÈm míi, ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña thÞ tr­êng. Cïng víi c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o khuyÕch tr­¬ng s¶n phÈm ®· gãp phÇn n©ng cao søc c¹nh tranh s¶n phÈm cña c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty dÖt may Hµ Néi lu«n lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp hoµn thµnh v­ît møc chØ tiªu nép ng©n s¸ch nhµ n­íc. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty lu«n lu«n quan t©m tíi c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cña m×nh bëi chÝnh hä lµ ng­êi lµm nªn thµnh c«ng cña doanh nghiÖp, thÓ hiÖn qua møc l­¬ng ®¶m b¶o møc sèng cho mçi ng­êi. Møc thu nhËp cña CBCNV c«ng ty kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn. Kh«ng nh÷ng ë Hµ Néi mµ c¸c khu vùc kh¸c cña c«ng ty còng cã sù gia t¨ng ®¸ng khÝch lÖ. §©y chÝnh lµ mét ®éng lùc thóc ®Èy c¸c thµnh viªn trong c«ng ty phÊn khëi, tin t­ëng vµo sù thµnh c«ng cña c«ng ty hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai. 2 Nh÷ng mÆt cßn tån t¹i. Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng ty dÖt may Hµ Néi ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong c¹nh tranh ë ngµnh dÖt may vµ ®· thµnh c«ng ®¸ng kÓ kh«ng chØ ë trong n­íc mµ cßn ë thÞ tr­êng quèc tÕ. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng ®· ®¹t ®­îc c«ng ty cån tån tai mét sè mÆt h¹n chÕ sau: Thø nhÊt: ViÖc sö dông nguån vèn chñ së h÷u vµ tµi s¶n cè ®Þnh ch­a hiÖu qu¶ g©y l·ng phÝ vµ thÊt tho¸t lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp Thø hai: C«ng t¸c nghiªn cøu, qu¶n lý thÞ tr­êng ch­a ®­îc quan t©m ®Çy ®ñ, ch­a cã nhòng c¶i tiÕn ®¸ng kÓ vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ®Çu t­ cho ho¹t ®éng khuÕch tr­¬ng s¶n phÈm. Thø ba: Gi¸ thµnh s¶n phÈm cßn cao, kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ c«ng ty so víi c¸c ®èi thñ trong vµ ngoµi n­íc cßn yÕu Thø t­: C«ng t¸c thiÕt kÕ mÉu mèt, thêi trang cña c«ng ty cßn yÕu, c«ng ty kh«ng cã phßng thiÕt kÕ mÉu riªng mµ chñ yÕu lµm hµng theo ®¬n ®Æt hµng cña b¹n hµng, dÉn ®Õn kh«ng cã mÉu nhiÒu, ®a d¹ng ®Ó chµo b¸n trªn thÞ tr­êng n­íc ngoµi, do vËy ho¹t ®éng xuÊt khÈu chñ yÕu cña c«ng ty lµ do phÝa b¹n hµng ®Æt hµng( mÉu ®èi mÉu ) mµ ch­a cã mÆt hµng chµo hµng chñ ®éng. Thø n¨m: Do trang thiÕt bÞ cña c«ng ty cßn kh¸ l¹c hËu so víi nhu cÇu ngµy cµng n©ng lªn cña kh¸ch hµng, dÉn ®Õn viÖc ph¶i lµm ®i lµm l¹i, thËm chÝ kh«ng ký kÕt ®­îc hîp ®ång do n¨ng lùc cã h¹n (nhÊt lµ n¨ng lùc nhuém hoµn tÊt rÊt yÕu). Trªn ®©y lµ mét sè mÆt cßn h¹n chÕ cña c«ng ty tuy r»ng quy tr×nh xuÊt khÈu cña c«ng ty ®· kh¸ hoµn thiÖn. Trong thêi kú c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay, viÖc kh«ng ngõng n©ng cao quy tr×nh xuÊt khÈu cña m×nh ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh quèc tÕ lµ ®iÒu mµ c¸c doanh nghiÖp ®Òu quan t©m vµ cè g¾ng ®¹t ®­îc trong thêi gian sím nhÊt. 3.Nguyªn nh©n. C«ng ty ch­a ®Çu t­ ®óng møc tíi kh©u quan träng ®ã lµ kh©u thiÕt kÕ, kiÓu d¸ng vÉn cßn ®¬n ®iÖu, mÇu s¾c kÝch cì ch­a ®a d¹ng phong phó ch­a phï hîp víi mäi løa tuæi. ý thøc cña ng­êi lao ®éng ch­a cao dÉn ®Õn lµm viÖc kÐm hiÖu qu¶, n¨ng xuÊt lao ®éng thÊp, tØ lÖ s¶n phÈm sai háng cao. C«ng ty cßn h¹n chÕ trong chÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, kh«ng ®i s©u nghiªn cøu thÞ tr­êng mé t c¸ch ®Ých ®¸ng. M¸y mãc thiÕt bÞ cßn l¹c hËu,ch¾p v¸ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cßn yÕu kÐm Nguyªn vËt liÖu chÝnh cña c«ng ty l¹i phô thuéc vµo thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Do vËy c«ng ty kh«ng linh ho¹t trong chÝnh s¸ch ph¸t triÓn ®Ó phï hîp víi tõng løa tuæi, tõng thÞ tr­êng. C¬ cÊu vèn kh«ng hîp lý cïng víi l·i suÊt ng©n hµng vµ møc thÕu ®éng viªn vµo ng©n s¸ch cßn qu¸ lín ®· kh«ng khuyÕn khichs s¶n xuÊt, lµm cho chi phÝ gi¸n tiÕp t¨ng cao. NhiÒu khi doanh nghiÖp bÝ c¸c nguån vèn trung vµ dµi h¹n ®· ph¶i dïng c¸c nguån vèn ng¾n h¹n ®Ó ®Çu t­. L·i suÊt cao thêi gian vay ng¾n ®· lµm ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ c¸ckÕ ho¹ch ®Çu t­ dµi h¹n cña c«ng ty. Kh¶ n¨ng s¸ng t¹o mÉu mèt cña c«ng ty cßn yÕu kÐm. Mét s¶n phÈm sau khi ®­a ra thÞ tr­êng l¹i ®­îc duy tr× trªn thÞ tr­êng trong mét thêi gian kh¸ l©u. ChØ khi nµo thÊy ng­êi tiªu dïng ®· ch¸n s¶n phÈm ®ã doanh nghiÖp míi th«i kh«ng s¶n xuÊt n÷a. C«ng ty ch­a n¾m b¾t râ ®­îc chu kú sèng cña s¶n phÈm. Trong ho¹t ®éng kinh doanh XNK c«ng ty ph¶i nhËp ®a sè nguyªn vËt liÖu (NVL) tõ n­íc ngoµi. ViÖc nhËp khÈu NVL nµy c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh ®ãng thuÕ nhËp khÈu. MÆc dï, sau khi hoµn tÊt ho¹t ®éng xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt b»ng NVL ®ã th× c«ng ty ®­îc hoµn thuÕ nhËp khÈu. Tuy nhiªn, thêi gian tõ khi nép thuÕ ®Õn khi hoµn thuÕ lµ kh¸ dµi, ®iÒu nµy ¶nh h­ëng tíi viÖc sö dông nguån vèn cña c«ng ty mét c¸ch hiÖu qu¶. ch­¬ng III §Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng ¸ch t¾c ph¸t sinh. §Þnh h­íng n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm xuÊt khÈu ë c«ng ty dÖt may Hµ Néi. N©ng cao tr×nh ®é kÕt hîp víi tinh gi¶m bé m¸y qu¶n lý vµ ®µo t¹o ®éi ngòi lao ®éng cã tay nghÒ cao, ®ång thêi ®Çu t­ cho c¸c c¬ së chÝnh cña c«ng ty ®¹t tíi tr×nh ®é hiÖn ®¹i tiªn tiÕn vµ ®a d¹ng vÒ c«ng nghÖ. Lùa chän s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tinh x¶o cã hµm l­îng chÊt x¸m cao, n©ng cao tr×nh ®é vµ søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm. Th­êng xuyªn hoµn thiÖn c«ng nghÖ dÖt, nhuém, may theo s¸t xu h­­ãng ph¸t triÓn cña thÕ giíi. Duy tr× vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ®· cã tõng b­íc më réng thÞ tr­êng. Víi môc tiªu “ChÊt l­îng s¶n phÈm lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp” c«ng ty ®· vµ ®ang c¶i tiÕn bé m¸y qu¶n lý vµ s¶n xuÊt theo tiªu chuÈn ISO-9002 ®Ó th©m nhËp vµo thÞ tr­êng quèc tÕ vµ t¹o niÒm tin cho kh¸ch hµng. X¸c ®Þnh mÆt hµng chñ lùc lµ sîi dÖt kim c«ng ty ®· khai th¸c triÖt ®Ó thÕ m¹nh cña s¶n phÈm sîi nh»m ®¸p øng nhu cÇu trong nuíc còng nh­ xuÊt khÈu. Theo dù b¸o, tèc ®é t¨ng tr­ëng cña thÞ tr­êng sîi trong giai do¹n 2000-2005 lµ tõ 8%-10% vµ tõ 5%-7% trong giai ®o¹n 2004-2010. Ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt lao ®éng hiÖn nay. Lao ®éng lµ yÕu tè c¬ b¶n vµ quan träng nhÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nã quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng xuÊt lao ®éng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. Dï m¸y mãc thiÕt bÞ cã hiÖn ®¹i ®Õn ®©u mµ thiÕt yÕu tè con ng­êi th× khã cã thÓ ho¹t ®éng ®­îc. V× vËy c«ng ty ®ang quan t©m ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông lao ®éng, bè trÝ lao ®éng dùa trªn yªu cÇu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ n¨ng lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn nh»m ®¶m b¶o ddóng ng­êi ®óng viÖc, khai th¸c tèi ®a n¨ng lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. HiÖn nay, c«ng ty ®ang quan t©m ®Õn vÊn ®Ò ®µo t¹o c«ng nh©n, trang bÞ kiÕn thøc nhÊt ®Þnh vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cho ng­êi lao ®éng ®Ó hä cã thÓ hoµn thµnh ®­îc c«ng viÖc. Hµng n¨m c«ng ty cö hµng tr¨m c«ng nh©n viªn ®i häc t¹i tr­êng cao ®¼ng c«ng nghiÖp nhÑ, vµ lµm hå s¬ cho hµng chôc c¸n bé CNV häc t¹i chøc t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc nh­: ®¹i häc KTQD, ®¹i häc B¸ch khoa...Ngoµi ra c«ng ty th­êng tæ chøc c¸c cuéc thi tay nghÒ nh»m khuyÕn khÝch ®éng viªn ng­êi lao ®éng n©ng cao tay nghÒ. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng ty ®· ®Çu t­ nhiÒu d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ tù ®éng ho¸ nªn cã mét bé phËn ng­êi lao ®éng bÞ sa th¶i, ®ång thêi mét sè lao ®éng kh«ng ®¶m b¶o vÒ n¨ng lùc vµ søc kho¶ ®Òu bÞ sa th¶i hoÆc chuyÓn ®i lamf c«ng viÖc kh¸c. C«ng ty dÖt may Hµ Néi ®· ®Æt ra môc tiªu tõ nay ®Õn n¨m 2005 ph¶i n©ng tØ lÖ lao ®éng qua ®µo taä lªn 45% vµ ®Õn n¨m 2010 ph¶i ®ua tØ lÖ nµy nªn 85% trong ®ã ®Æc biÖt chó träng ®Õn ®µo t¹o c«ng nh©n cã tr×nh ®é lµnh nghÒ cao. Cã nh­u vËy míi n©ng cao ®­îc chÊt l­îng ng­êi lao ®éng, míi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh trong giai ®o¹n míi. II Gi¶i ph¸p n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm xuÊt khÈu ë c«ng ty dÖt may Hµ Néi. 2.1 Nh÷ng gi¶i ph¸p tõ phÝa c«ng ty. VÊn ®Ò huy ®éng vèn ®Ó n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt C«ng ty dÖt may Hµ Néi ®ang ®­îc ®¸nh gi¸ lµ c«ng ty cã tiÒm n¨ng trong ngµnh dÖt may ViÖt Nam. Tuy nhiªn, trong mét sè hîp ®ång cña c«ng ty, viÖc giao hµng chËm, kh«ng ®óng tiÕn ®é vÉn cßn, g©y ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ uy tÝn cña doanh nghiÖp víi b¹n hµng. Sö dông hiªô qu¶ nh÷ng g× mµ c«ng ty ®ang cã trong tay lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu kh¸c quan khi mµ c«ng ty kh«ng thÓ mét sím mét chiÒu cã thÓ thay toµn bé trang thiÕt bÞ song ch­a thÓ hiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ cña m×nh. §Ó huy ®éng vèn, hiÖn nay l·i suÊt ng©n hµng ®· gi¶m nhiÒu so víi tr­íc nh­ng tû lÖ cho vay trung vµ dµi h¹n trong tæng d­ nî thÊp nªn c¸c doanh nghiÖp kh«ng cã ®iÒu kiÖn vay vèn ®Ó ®Çu t­ chiÒu s©u. C¸c kho¶n vay tÝn dông ­u ®·i cña nhµ n­íc hay n­íc ngoµi víi l·i xuÊt thÊp l¹i kh«ng dÔ dµng cã ®­îc nªn kh¶ n¨ng ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ dÖt may lµ rÊt h¹n chÕ. Cã nhiÒu doanh nghiÖp v× kh«ng cã nguån vay dµi h¹n ®· ph¶i vay trung h¹n vµ ng¾n h¹n ®Ó ®Çu t­, l·i kh«ng kÞp tr¶ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nî lín cã nguy c¬ ph¸ s¶n. Nh­ vËy, huy ®éng vèn tõ nguån ®i vay lµ kh«ng mÊy kh¶ thi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp dÖt may. Mét nguån vèn kh¸c cã thÓ huy ®éng lµ vèn tù cã cña doanh nghiÖp ®­îc tÝch luü tõ l·i cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× còng cßn nhá, chØ cã thÓ c¶i tiÕn, n©ng cÊp ®iÒu kiÖn lao ®éng chø ®Ó ®Çu t­ chiÒu s©u lµ khã. §Ó huy ®éng néi lùc, c«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp song c«ng ty ch­a cã kÕ ho¹ch thùc hiÖn kÕ ho¹ch nµy mµ hiÖn nay viÖc huy ®éng vèn cña c«ng ty vÉn chñ yÕu lµ ®i vay. C«ng ty còng cã thÓ huy ®éng vèn b»ng c¸ch hîp t¸c víi ng­êi n­íc ngoµi. §Çu t­ n­íc ngoµi trùc tiÕp sÏ mang l¹i kh«ng chØ vèn mµ kÌm theo ®ã cßn lµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ c«ng nghÖ qu¶n lý hiÖn ®¹i, høa hÑn mét sù ph¸t triÓn v­ît bËc nÕu theo h­íng ®Çu t­ nµy. Song song víi c«ng t¸c thiÕt kÕ, viÖc ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ còng rÊt quan träng trong vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. C«ng ty cÇn cã nh÷ng kÕ ho¹ch cô thÓ trong viÖc ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ còng nh­ viÖc c¶i tiÕn n©ng cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ nh»m cã thÓ khai th¸c tèi ®a c«ng suÊt thiÕt kÕ, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. §©y lµ mét yÕu tè gióp c«ng ty cã thÓ gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cïng víi viÖc ®Çu t­ ®æi míi m¸y mãc kü thuËt c«ng ty nªn dµnh mét phÇn nguån vèn cña m×nh ®Ó ®©ï t­ vµo ®éi ngò lao ®éng cña c«ng ty. Bëi ng­êi tiªu dïng th­êng kh«ng quan t©m tíi viÖc s¶n phÈm ®ã ®­îc s¶n xuÊt ra b»ng d©y chuyÒn c«ng nghÖ nµo mµ quan träng lµ s¶n phÈm ®ã nh­ thÕ nµo. Søc s¸ng t¹o cña con ng­êi lµ v« h¹n nªn c«ng ty ph¶i khuyÕn khÝch kÞp thêi kh¶ n¨ng s¸ng t¹o vµ lßng nhiÖt t×nh cña ng­êi lao ®éng. Hay nãi c¸ch kh¸c ®Çu t­ cho con ng­êi lµ rÊt quan träng. Cïng víi viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, më r«ng s¶n xuÊt, thay ®æi thiÕt kÕ s¶n phÈm phï hîp víi thÞ hiÕu, t¹o ra c¸c s¶n phÈm kh¸c biÖt, ph¸t triÓn c¸c dÞch vô sau b¸n hµng c«ng ty sÏ gi¶m ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng søc c¹nh tranh s¶n phÈm cña c«ng ty. N©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò CBCNV vµ hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc cña doanh nghiÖp. HiÖn nay, ®iÒu mµ c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ Hanosimex nãi riªng thiÕu nhÊt lµ ®éi ngò CBCNV cã tr×nh ®é, n¨ng lùc thùc sù vµ bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Nªu c¸c doanh nghiÖp lµm tèt ®iÒu nµy sÏ gãp phÇn lµm cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®­îc tr«i ch¶y, nhÞp nhµng h¬n vµ do ®ã n©ng cao søc c¹nh tranh cña hµng ho¸. V× vËy, Hanosimex cÇn ph¶i chó träng n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò CBCNV vµ hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc c«ng ty. N©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò CBCNV. §èi víi nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c XNK ë c«ng ty hiÖn nay cßn tån t¹i mét nghÞch lý lµ nh÷ng ng­êi lµm viÖc l©u n¨m cã kinh nghiÖm chuyªn m«n v÷ng vµng th× l¹i yÕu vÒ ngo¹i ng÷, trong khi nh÷ng ng­êi trÎ giái vÒ ngo¹i ng÷ l¹i thiÕu kinh nghiÖm sö lý c«ng t¸c chuyªn m«n. Do vËy, trong thêi gian tíi, c«ng ty ph¶i th­êng xuyªn göi c¸c c¸n bé trÎ ®i ®µo t¹o nh»m n©ng cao kiÕn thøc vÒ kinh doanh quèc tÕ, cñng cè nghiÖp vô XNK t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc ë trong vµ ngoµi n­íc. §ång thêi cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o l¹i sè c¸n bé ë phßng XNK ®Ó hä cã ®iÒu kiÖn n©ng cao nghiÖp vô, tr×nh ®é ngo¹i ng÷. §èi víi ®äi ngò c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ nh÷ng ng­êi ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty, do ®ã c«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch n©ng cao tay nghÒ cho ®éi ngò nµy. C«ng ty cã thÓ göi nh÷ng c«ng nh©n trÎ, tay nghÒ thÊp ®i ®µo t¹o t¹i c¸c trung t©m d¹y nghÒ hoÆc c¸c tr­êng ®µo t¹o chuyªn ngµnh dÖt may. HoÆc cã thÓ ®µo t¹o t¹i chç b»ng c¸ch tæ chøc c¸c líp häc thuª c¸c chuyªn gia kü thuËt ®Õn gi¶ng d¹y, c«ng ty cã thÓ n©ng cao tay nghÒ cho c¸c lao ®éng trÎ b»ng c¸c cö c¸c c«ng nh©n kü thuËt bËc cao kÌm cÆp, h­íng dÉn ngay t¹i n¬i lµm viÖc, ®iÒu nµy cã thª gióp cho ng­êi cã tay nghÒ thÊp nhanh chãng tiÕn bé. Hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc. ViÖc hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc, n©ng cao hiÖu qu¶ cña bé m¸y qu¶n lý cÇn ®­îc tiÕn hµnh theo c¸c h­íng sau: Häc tËp c¸c ph­¬ng ph¸p qu¶n lý tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. Tæ chøc häc tËp c¸c néi quy, quy ®Þnh cho toµn thÓt c¸n bé c«ng nh©n vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc thùc hiÖn, dÇn dÇn ®­a s¶n xuÊt vµo nÒ nÕp, chÝnh quy vµ hiÖn ®¹i. Bè trÝ c¸n bé ®óng vÞ trÝ c«ng t¸c së tr­êng vµ phï hîp víi n¨ng lùc cña hä, lµm t¨ng hiÖu qu¶ c«ng t¸c cña mçi ng­êi trong c«ng ty. Cã nh÷ng biÖn ph¸p th­ëng ph¹t nghiªm minh ®Ó khuyÕn khÝch tinh thÇn lµm viÖc, ®ång thêi ®Ó n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng. Th¾t chÆt sù ®oµn kÕt, hiÓu biÕt vµ gióp ®ì lÉn nhau cña c¸n bé c«ng nh©n toµn c«ng ty N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm . ChÊt l­îng s¶n phÈm lu«n lµ yÕu tè hµng ®Çu trong mèi quan t©m cña kh¸ch hµng ë trªn bÊt cø thÞ tr­ßng nµo. ViÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ viÖc lµm cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp bÒn h¬n mµ cßn bao gåm viÖc lµm cho s¶n phÈm ®Ñp h¬n, ®a d¹ng phong phó h¬n, phï hîp víi yªu cÇu së thÝch cña kh¸ch hµng. Do tÝnh chÊt thêi trang cña m×nh, nÕu mét s¶n phÈm dÖt may chØ bÒn, rÎ kh«ng th× kh¸ch hµng vÉn kh«ng thÝch mua nã bµng viÖc mua mét s¶n phÈm cã ®é bÒn tu¬ng tù, mÉu m· ®Ñp nh­ng gi¸ c¶ cao h¬n mét chót, ®©y lµ ®iÒu th­êng x¶y ra ë c¸c thÞ tr­êng mµ møc sèng cña ng­êi d©n cao nh­ ë c¸c thÞ tr­êng mµ doanh nghiÖp ®ang kinh doanh. ChÊt l­îng cña s¶n phÈm mÆc dï ®­îc quyÕt ®Þnh bëi nhiÒu yÕu tè, bao gåm c¸c chØ tiªu ®o ®Õm ®­îc (nh­ ®é nh½n ®Ñp, mÞn m­ît cïa v¶i, sù ch¾c ®Òu cña ®uêng kim mòi chØ...) vµ nh÷ng tÝnh chÊt kh«ng ®o ®Õm ®­îc (thÈm mü, mèt thêi trang, c¶m gi¸c tho¶i m¸i trong khi sö dông...). C«ng ty dÖt may Hµ Néi ®· cã ®ñ kh¶ n¨ng ®¶m b¶o chÊt l­îng cña s¶n phÈm xÐt theo c¸c tiªu chuÈn ®Þnh l­îng, nh­ng víi tiªu chuÈn ®Þnh tÝnh th× l¹i lµ c¶ mét vÊn ®Ò. C«ng t¸c thiÕt kÕ cña c«ng ty hiÖn nay ®ang lµ mét kh©u yÕu, nhiÒu s¶n phÈm kh«ng ph¶i do tr×nh ®é kh«ng thiÕt kÕ ®­îc mµ do ch­a chó träng ®Çu t­ cho c«ng t¸c nµy. V× vËy, c«ng ty cÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng nghiªn cøu t¹o ra nhiÒu chñng lo¹i víi mµu s¾c, kiÓu d¸ng ®Ñp vµ ®éc ®¸o b¸m s¸t thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng. §Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm c«ng ty cÇn tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc sau: Kh«ng ngõng øng dông c¸c thiÕt bÞ khoa häc míi, hiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ cho doanh nghiÖp dÖt may ®Ó tõng b­íc n©ng cao chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, gi÷ ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng. KiÓm tra chÆt chÏ chÊt l­îng NPL ®Çu vµo, t¹o b¹n hµng cung cÊp nguyªn phô liÖu æn ®Þnh, ®óng thêi h¹n, ®¶m b¶o chÊt l­îng. Tu©n thñ nghiªm ngÆt yªu cÇu cña bªn ®Æt hµng vÒ nguyªn liÖu, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tiªu chuÈn kü thuËt, quy tr×nh kiÓm tra chÊt l­îng hµng tr­íc khi xuÊt khÈu qua hÖ thèng kiÓm tra chÊt l­îng b¾t buéc. §¶m b¶o yªu cÇu vÒ thêi gian giao hµng, chñ ®éng trong vËn chuyÓn bèc xÕp hµng ho¸. VÒ vÊn ®Ò gi¸ c¶ s¶n phÈm. Doanh nghiÖp cÇn x©y dùng mét chiÕn l­îc gi¸ hîp lý, linh ho¹t, phï hîp víi tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng, phï hîp víi tõng s¶n phÈm. C«ng ty hiÖn nay ®ang s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng quÇn ¸o t­¬ng tù nh­ hµng cña ®èi thñ c¹nh tranh. §èi víi nh÷ng mÆt hµng nµy khi b¸n ë thÞ tr­êng trong n­íc th× gi¸ c¶ l¹i cao h¬n gi¸ mÆt hµng cïng lo¹i cña ®èi thñ c¹nh tranh rÊt nhiÒu trong khi chÊt l­îng l¹i kh«ng cao h¬n lµ mÊy vµ mÉu m· l¹i t­¬ng tù th× khi ng­êi tiªu dïng trong n­íc lùa chän víi mét sè tiÒn cã h¹n th× râ rµng hä sÏ kh«ng chän hµng cña doanh nghiÖp. V× vËy, doanh nghiÖp muèn chiÕm lÜnh thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ xuÊt khÈu th× doanh nghiÖp ph¶i lùa chän s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng cã thÓ cã chÊt l­îng thÊp h¬n, b¸n víi gi¸ rÎ h¬n theo h×nh thøc gi¸ thÊm dÇn hoÆc lµ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cao cÊp h¬n h¼n víi c¸c nh·n hiÖu næi tiÕng, cã uy tÝn trªn thÕ giíi vµ b¸n víi møc gia cao h¬n h¼n so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c theo chÝnh s¸ch hít v¸ng s÷a. §èi víi c¸c kh¸ch hµng quen thuéc, doanh nghiÖp nªn gi¶m gi¸ ®Ó gi÷ ®­îc l­îng kh¸ch hµng ngµy mét æn ®Þnh. Doanh nghiÖp còng cã thÓ ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch kh¸ch hµng tuú thuéc vµo tõng thêi ®iÓm, môc tiªu vµ kh¶ n¨ng cña m×nh. §ång thêi c«ng ty nªn tiÕn hµnh ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Lµm ®­îc ®iÒu nµy, doanh nghiÖp cã thÓ t¨ng dÇn ®­îc tû träng xuÊt khÈu trong doanh thu cña m×nh, thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn h¬n cho doanh nghiÖp. VÊn ®Ò h×nh ¶nh uy tÝn cña s¶n phÈm. ë c«ng ty dÖt may Hµ Néi hiÖn nay, s¶n phÈm chØ ®­îc biÕt lµ ®­îc s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam th«ng qua vµi dßng ch÷ ghi trªn conteiner, mµ ®Æc biÖt kh«ng cã chót th«ng tin nµo vÒ s¶n phÈm. Nh­ng trong t­¬ng lai, ®Ó lµm cho h×nh ¶nh cña s¶n phÈm (b¸n FOB) vµ c«ng ty cã trong tiÒm thøc cña qu¶ng ®¹i ng­êi tiªu dïng, s¶n phÈm cña c«ng ty ph¶i mang nh·n hiÖu, tªn ho¹c biÓu tuîng cña c«ng ty. ViÖc ghi nh·n vµ bao b× gióp nguêi tiªu dïng cã ®ñ th«ng tin trung thùc vÒ chÊt l­îng vµ nguån gèc cña s¶n phÈm. Trong thùc tiÔn, nh·n hiÖu hµng hãa lµ mét c«ng cô c¹nh tranh ®¶m b¶o lîi thÕ trªn thÞ tr­êng n­íc ngoµi. ViÖc g¾n tªn m¸c vµo s¶n phÈm kh«ng chØ ®¬n thuÇn ®Ó x¸c nhËn s¶n phÈm cña c«ng ty vµ ®Ó ph©n biÖt víi s¶n phÈm cña c«ng ty kh¸c, mµ cßn ®Ó duy tr× mét danh tiÕng. §èi víi c«ng ty, viÖc s¶n xuÊt gia c«ng vµ g¾n tªn, m¸c nuíc ngoµi cã thÓ cã thuËn lîi cho c«ng ty kh«ng ph¶i lo l¾ng trong kh©u tiªu thô trùc tiÕp víi ng­ßi tiªu dïng, nh­ng cã bÊt lîi lµ vÒ l©u dµi c«ng ty kh«ng kh¼ng ®Þnh ®­îc m×nh trªn thÞ tr­êng. Tuy nhiªn, ®iÓm bÊt lîi nµy cã thÓ ®­îc kh¾c phôc trong ngµy mét ngµy hai. §Ó th©m nhËp vµo thÞ tr­êng n­íc ngoµi, nhÊt lµ thÞ tr­êng c¸c n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn, viÖc t¹o uy tÝn qua nh·n hiÖu hµng ho¸ sÏ gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh vµ c«ng ty cÇn ph¶i kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®ã trong ph¹m vi cè thÓ. Kü thuËt: hµng ho¸ ®· ®¨ng ký nh·n hiÖu ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng æn ®Þnh, c«ng ty kh«ng nªn ®Ó tÝnh chÊt lao ®éng thñ c«ng ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng cña s¶n phÈm. Tµi chÝnh: chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, xóc tiÕn ...lµ rÊt cao, do ®ã c«ng ty cÇn sö dông vµ kÕt hîp chi tiªu mét c¸ch hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. Cung cÊp: s¶n phÈm ®· cã nh·n hiÖu ph¶i ®¶m b¶o lóc nµo còng cung cÊp ®ñ nhu cÇu thÞ tr­êng, nÕu chØ v¾ng bãng trªn thÞ tr­êng mét thêi gian v× mét lý do nµo ®ã sÏ bÞ lu mê vµ bÞ s¶n phÈm kh¸c thÕ chç. VÞ trÝ cña nh÷ng ng­êi ®Õn sau th­êng thÊp vµ kh«ng cã ®­îc thÞ phÇn lín. Nh­ng khi ®· cã ®ñ ®iÒu kiÖn, c«ng ty cÇn m¹nh d¹n g¾n nh·n m¸c riªng cña m×nh lªn s¶n phÈm, b­íc ®Çu cã thÓ gÆp khã kh¨n do ch­a ®­îc ng­êi mua tin t­ëng, song nÕu kh«ng cã b­íc ®Çu ®ã c«ng ty sÏ kh«ng bao giê ®Õn ®­îc víi kh¸ch hµng b»ng chÝnh tªn tuæi cña m×nh . N©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng Marketing. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t th× ho¹t ®éng Marketing gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc n©ng cao søc c¹nh tranh cña hµng ho¸. Trong thêi gian qua viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®«ng Marketing cña c«ng ty ch­a tèt do vËy mµ hµng ho¸ ch­a t¹o ®­îc chç ®øng v÷ng ch¾c trªn c¸c thÞ tr­êng xuÊt khÈu, b¹n hµng ch­a æn ®Þnh. Do ®ã, yªu cÇu cÊp b¸ch ®Æt ra cho c«ng ty lµ ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng Marketing, muèn vËy c«ng ty cÇn lµm tèt c¸c mÆt sau: Qu¶ng c¸o. Qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm vµ cho c«ng ty t¹i c¸c thÞ tr­êng môc tiªu nh­ EU, NhËt B¶n, Mü. Ngoµi qu¶ng c¸o giíi thiÑu chung vÒ c«ng ty, cÇn ph¶i cã néi dung qu¶ng c¸o chi tiÕt vÒ s¶n phÈm mòi nhän. Tuú vµo yªu cÇu khuyÕch tr­¬ng s¶n phÈm vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cã thÓ cã c¸c ph­¬ng thøc qu¶ng c¸o thÝch hîp tõ c¸c Ên phÈm, c¸c cña hµng ®¹i lý ®Õn c¸c ph­¬ng tiÖn ph¸t thanh truyÒn h×nh... VÒ ho¹t ®éng yÓm trî s¶n phÈm. §©y lµ nh÷ng ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn c¸c dÞch vô s¶n phÈm vµ c¸c th«ng tin mµ c«ng ty cung cÊp thªm cho kh¸ch hµng. C¸c dÞch vô s¶n phÈm chñ yÕu lµ catalogue, xuÊt b¶n phÈm vÒ c«ng ty, phim ¶nh (cung cÊp th«ng tin b»ng nh÷ng h×nh ¶nh sèng cho kh¸ch hµng n­íc ngoµi). C¸c c«ng t¸c xóc tiÕn b¸n hµng. C«ng ty cÇn duy tr× vµ ph¸t huy t¸c dông cña ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng th«ng qua c¸c héi chî thêi trang tiªu dïng trong n­íc vµ quèc tÕ b»ng nh÷ng mÉu m· lu«n thay ®æi, phong phó nh­ng thÝch hîp víi thÞ hiÕu tiªu dïng tõng thêi kú. Ho¹t ®éng nµy thùc sù cã ý nghÜa ®èi víi c«ng ty trong viÖc n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm, v× thÞ tr­êng dÖt may ®ang cã søc c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt, c¸c s¶n phÈm t­¬ng ®èi gièng nhau vÒ chÊt l­îng gi¸ c¶, khèi l­îng hµng b¸n l¹i phô thuéc vµo møc ®é quen biÕt gi÷a c«ng ty víi kh¸ch hµng. C¸c h×nh thøc chñ yÕu cña xóc tiÕn b¸n hµng lµ thay ®æi h×nh thøc mÉu m· s¶n phÈm, khuyÕn khÝch mua hµng (gi¶m gi¸, t¹ng quµ, b¸n tr¶ gãp...), tr­ng bµy catalogue t¹i ®iÓm b¸n hµng. Ngoµi ra c¸c cña hµng b¸n lÎ cña c«ng ty ph¶i ®­îc trang hoµng ®Ñp, ®Çy ®ñ vÒ mÉu m·, viÖc thö hoÆc ®æi hµng ph¶i ®­îc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt. Khi ®· cã ®ñ tiÒm lùc vÒ tµi chÝnh, ngoµi viÖc tham gia tr×nh diÔn thêi trang hay c¸c cuéc giíi thiÖu s¶n phÈm t¹i c¸c héi chî, c«ng ty cã thÓ tù tæ chøc ®Þng kú c¸c buæi tr×nh diÔn thêi trang trong n­íc vµ t¹i c¸c héi chî trong vµ ngoµi n­íc ®Ó t¹o ra phong c¸ch vµ Ên t­îng riªng cña c«ng ty vµ s¶n phÈm. VÒ c¸c kªnh ph©n phèi s¶n phÈm. VÊn ®Ò t×m kªnh tiªu thô s¶n phÈm còng lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng ®èi víi c«ng ty, bëi v× sau khi lo¹i bá h×nh thøc gia c«ng theo ®¬n ®Æt hµng, c«ng ty sÏ ph¶i lç lùc hoµn toµn tõ kh©u t×m nguyªn liÖu ®Õn kh©u s¶n xuÊt s¶n phÈm. ViÖc th©m nhËp thÞ tr­êng quèc tÕ l¹i rÊt khã kh¨n v× kh¶ n¨ng tiÕp xóc trùc tiÕp b»ng s¶n phÈm vµ con ng­êi cña c«ng ty víi kh¸ch hµng môc tiªu sÏ gÆp ph¶i nh÷ng h¹n chÕ vÒ tËp qu¸n giao dÞch quèc tÕ, ng«n ng÷. V× vËy trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn phèi hîp víi c¸c c«ng ty dÖt may trong n­íc vµ ngoµi n­íc ®Ó t¹o lËp c¸c kªnh ph©n phèi trªn c¸c thÞ tr­êng chñ yÕu b»ng c¸ch lËp c¸c chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i c¸c n­íc EU, NhËt B¶n, Mü, hoÆc th«ng qua c¸c h·ng, c¸c tËp ®oµn dÖt may lín ®· cã quan hÖ lµm ¨n l©u dµi ®Ó ph©n phèi s¶n phÈm tiªu dïng cña m×nh tíi ng­êi tiªu dïng quèc tÕ, hoÆc th«ng qua c¸c th­¬ng nh©n ViÖt Nam ë n­íc ngoµi ®Ó t¹o lËp tõng b­íc, quan hÖ víi tõng khu vùc thÞ tr­êng - ®Æc biÖt lµ c¸c thÞ tr­êng míi ®Çy tiÒm n¨ng nh­ B¾c Mü. §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ x©y dùng mÆt hµng chiÕn l­îc. HiÖn nay, khã kh¨n lín nhÊt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam lµ t×m ®­îc ®Çu ra cho s¶n phÈm. §Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n ®ã, doanh nghiÖp chØ cã con ®­êng lµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. Lý do khiÕn doanh nghiÖp ph¶i ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm lµ v× nhu cÇu dÖt may trªn thÕ giíi v« cïng ®a d¹ng vµ phong phó, mçi mét d©n téc, mét quèc gia, mét t«n gi¸o, mét giíi tÝnh, mét møc thu nhËp, mét løa tuæi... kh¸c nhau l¹i cã nh÷ng nhu cÇu ¨n mÆc rÊt kh¸c nhau. T¹i c¸c quèc gia Ch©u Phi, nh÷ng bé quÇn ¸o cã mÇu s¾c sÆc sì rÊt ®­îc ­a thÝch nh­ng ë Ch©u ¢u l¹i ®ßi hái nh÷ng bé quÇn aã trang nh· lÞch sù. Nh÷ng trang phôc thÓ thao, m¹nh mÏ thu hót ®­îc sù quan t©m cña tÇng líp thanh niªn nh­ng l¹i kh«ng ®­îc nh÷ng ng­êi lín tuæi chÊp nhËn. Cïng mét bé quÇn ¸o nh­ nhau, nh­ng chÊt liÖu b×nh d©n thÝch hîp víi nh÷ng ng­êi cã thu nhËp trung b×nh, th× víi ng­êi cã thu nhËp cao ph¶i lµ chÊt liÖu cao cÊp. Nh÷ng vÝ dô nh­ vËy cßn rÊt nhiÒu, do vËy, ®Ó tiªu thô ®­îc nhiÒu s¶n phÈm nhÊt, c¸c doanh nghiÖp ph¶i lµm ra nhiÒu s¶n phÈm kh¸c nhau ®Ó ®¸p øng nhu cÇu kh«ng gièng nhau cña thÞ tr­êng. HiÖn nay, hµng dÖt may cña c«ng ty xuÊt khÈu chñ yÕu sang thÞ tr­êng EU, NhËt B¶n, Mü, §«ng ¢u...Nh÷ng yªu cÇu vÒ s¶n phÈm kh¸c nhau cña c¸c thÞ tr­êng nµy còng lµ mét yÕu tè kh¸ch quan ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. NhËt b¶n vµ EU lµ nh÷ng thÞ tr­êng cã ®ßi hái cao vÒ chÊt l­îng. ThÞ tr­êng NhËt cã yªu cÇu rÊt cao vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, chØ mét vÕt x­íc nhá trªn mÆt v¶i còng ®ñ ®Ó coi s¶n phÈm lµ háng t¹i thÞ tr­êng nµy, nªn cÇn hÕt søc chó träng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm, tËp trung xuÊt khÈu hµng cao cÊp cã gi¸ trÞ lín. T¹i thÞ tr­êng EU, do ph¶i s¶n xuÊt theo h¹n ng¹ch nªn còng cÇn thiÕt ph¶i chó träng ®Õn chÊt l­îng ®Ó n©ng cao gi¸ trÞ s¶n phÈm nh­ng cã thÓ ®­a vµo c¸c s¶n phÈm b×nh d©n phôc vô nh÷ng ng­êi cã thu nhËp trung b×nh thÊp. H¬n n÷a, khi EU xo¸ bá chÕ ®é h¹n ng¹ch víi ViÖt Nam 1/1/2005 th× viÖc ®­a vµo thÞ tr­êng nµy nh÷ng s¶n phÈm b×nh d©n bªn c¹nh c¸c s¶n phÈm cao cÊp lµ hîp lý nh»m tËn dông kh¶ n¨ng s¶n xuÊt trong n­íc vµ khai th¸c ttriÖt ®Ó thÞ tr­êng. Víi thÞ tr­êng Mü, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm lµ cÇn thiÕt v× ®©y lµ thÞ tr­êng cã nhu cÇu hÕt søc ®a d¹ng. Mü lµ mét ®Êt n­íc ®a s¾c téc, ng­êi Mü cã phong c¸ch tho¶i m¸i, sèng thùc dông nªn thÞ tr­êng nµy chÊp nhËn tõ nh÷ng trang phôc sang träng phôc vô c¸c nhµ t­ b¶n giµu cã ®Õn nh÷ng bé quÇn ¸o b×nh d©n phôc vô nh÷ng ng­êi d©n lao ®éng. Do vËy, ®©y lµ thÞ tr­êng rÊt lín ®Ó doanh nghiÖp khai th¸c víi nhiÒu mÆt hµng kh¸c nhau, tõ cao cÊp ®Õn b×nh d©n. Tuy nhiªn, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm kh«ng ph¶i lµ mçi doanh nghiÖp cã thÓ s¶n xuÊt tÊt c¶ c¸c mÆt hµng. T¹i mçi doanh nghiÖp, bªn c¹nh kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ®a d¹ng, cÇn ph¶i x©y dùng lÊy mét vµi s¶n phÈm mòi nhän ®Ó lµm ®Çu tÇu kÐo c¸c s¶n phÈm kh¸c cña doanh nghiÖp ph¸t triÓn theo. S¶n phÈm mòi nhän cßn cã t¸c dông nh­ mét vò khÝ mang tÝnh chiÕn l­îc, ®Æc biÖt lµ khi x©m nhËp mét thÞ tr­êng míi. Trong x©y dùng mét s¶n phÈm mòi nhän, cÇn chó träng nghiªn cøu, lùa chän x©y dùng c¸c s¶n phÈm dùa trªn truyÒn thèng s¶n xuÊt, nhu cÇu thÞ tr­êng vµ lîi thÕ so s¸nh cña doanh nghiÖp, t¹o dùng ®­îc nh·n hiÖu hµng ho¸, x©y dùng ®­îc h×nh t­îng cña ®¬n vÞ. Ngoµi ra, cÇn chó ý nghiªn cøu c¸c nguyªn liÖu míi, c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi nh»m t×m ra ®­îc c¸c s¶n phÈm cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, cã tÝnh ®éc ®¸o. Trªn c¬ së ®ã mµ chiÕm lÜnh ®­îc thÞ phÇn nhÊt ®Þnh trªn thÞ tr­êng. Khi cã s¶n phÈm míi ra, cÇn b¾t tay ngay ®Ó nghiªn cøu tiÕp tôc cã nh÷ng s¶n phÈm míi, lµm hËu ph­¬ng v÷ng ch¾c trong tiÕp cËn vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng §Èy m¹nh nghiªn cøu thiÕt kÕ mÉu mèt, s¶n xuÊt thö mÆt hµng míi. §èi víi hµng dÖt may, ngoµi tiªu chuÈn tèt, bÒn, gi¸ rÎ th× tÝnh thêi trang, kiÓu d¸ng cña s¶n phÈm cã vai trß rÊt quan träng. Thùc tÕ ë nhiÒu thÞ tr­êng, c¶ trong n­íc vµ thÕ giíi, ng­êi tiªu dïng rÊt coi träng ®Õn mÉu m· hµng dÖt may, hä s½n sµng bá nhiÒu tiÒn h¬n ®Ó chi tr¶ cho mét s¶n phÈm cã chÊt l­îng nh­ c¸c s¶n phÈm kh¸c nhu­ng cã kiÓu d¸ng v­ît tréi. HiÖn nay, t¹i ViÖt Nam, nghiªn cøu thiÕt kÕ mÉu thêi trang cßn míi mÎ, ch­a cã kinh nghiÖm, giao l­u víi c¸c nhµ t¹o mÉu thêi trang quèc tÕ cßn h¹n chÕ, tiÕp cËn víi thÞ tr­êng thÕ giíi cßn qu¸ Ýt, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu trong n­íc vµ xuÊt khÈu. S¶n phÈm may mÆc chñ yÕu ®­îc lµm theo mÉu do kh¸ch hµng n­íc ngoµi ®­a s½n, hoÆc lµm theo kiÓu sao chÐp- c¾t d¸n tõ nh÷ng mÉu cã s½n cña n­íc ngoµi. C¸c c¬ së thiÕt kÕ mÉu trong n­íc lµ viÖn mÉu thêi trang hay c¸c nhµ nghiªn cøu t¹o mÉu thêi trang, c¸c nhµ may næi tiÕng ë Hµ Néi, Tp HCM víi c¬ së vËt chÊt vµ ®éi ngò nh©n lùc cßn yÕu, thiÕu kiÕn thøc vÒ s¸ng t¸c, thiÕt kÕ mÉu thêi trang, thiÕu th«ng tin nªn chØ ®¸p øng ®­îc kho¶ng 10-20% yªu cÇu tiªu dïng trong n­íc vµ xuÊt khÈu. §Ó c¶i thiÖn kh¶ n¨ng thiÕt kÕ mÉu thêi trang, doanh nghiÖp cÇn chñ ®éng phèi hîp víi c¸c c¬ së nghiªn cøu th«ng qua ®Æt c¸c ®¬n hµng, võa t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c c¬ së nµy n©ng cao n¨ng lùc cña m×nh, võa ®em l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp v× lµm mÉu t¹i c¬ së chuyªn nghiÖp ch¾c ch¾n sÏ rÎ h¬n tù doanh nghiÖp x©y dùng cho m×nh mét ®éi ngò thiÕt kÕ mÉu. Bëi lÏ c¸c c¬ së nµy n¾m b¾t th­êng xuyªn h¬n nhu cÇu, thÞ hiÕu trªn thÞ tr­êng, cã ®éi ngò nh©n lùc lµnh nghÒ trong lÜnh vùc t¹o mèt, cã nh÷ng thiÕt bÞ chuyªn dông...Ngoµi ra, khi cã ®­îc mÉu mèt cÇn m¹nh d¹n tæ chøc triÓn khai s¶n xuÊt thö vµ khi thµnh c«ng th× nhanh chãng ®­a ra ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. ë ®©y, còng cÇn cã sù hç trî tÝch cùc cña chÝnh phñ trong viÖc b¶o hé b¶n quyÒn, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, chèng hµng gi¶... nh»m tr¸nh t×nh tr¹ng doanh nghiÖp ph¶i bá ra nhiÒu kinh phÝ vµo viÖc t×m ra mét s¶n phÈm míi nh­ng chØ sau khi l« hµng ®Çu tiªn ®­îc ®­a ra th× ®· bÞ lµm gi¶, lµm nh¸i, g©y thiÖt h¹i kh«ng nhá. §©y cã lÏ còng lµ mét lý do khiÕn doanh nghiÖp ng¹i kh«ng ®Çu t­ vµo thiÕt kÕ mÉu. Song trong t­¬ng lai, doanh nghiÖp nªn cã kÕ ho¹ch x©y dùng mét phßng thiÕt kÕ mÉu cho riªng m×nh. Bëi lÏ, trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, mét doanh nghiÖp chØ cã thÓ tån t¹i b»ng chÝnh thùc lùc vµ sù am hiÓu thÞ tr­êng cña chÝnh m×nh, tr¸nh nh÷ng th«ng tin gi¶ cña ®èi thñ c¹nh tranh tung ra. 2.2. KiÕn nghÞ ®èi víi nhµ n­íc. §Ó n©ng cao søc c¹nh tranh hµng ho¸ cña doanh nghiÖp, bªn c¹nh nh÷ng lç lùc cña doanh nghiÖp cÇn cã nh÷ng sù hç trî tõ phÝa nhµ n­íc. ChÝnh s¸ch vÒ thÞ tr­êng. §Ó cã ®­îc chÝnh s¸ch thÞ tr­êng thÝch hîp, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn ®Ó xuÊt khÈu cña ngµnh dÖt may tr­íc hÕt cÇn thÊy ®­îc c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng tíi thÞ tr­êng. §ã lµ: Uy tÝn cña s¶n phÈm. ViÖc t¹o ®­îc uy tÝn cho mét s¶n phÈm trªn mét thÞ tr­êng lµ cùc kú khã kh¨n. Nã bao gåm tõ viÖc x©y dùng mÉu m· chÊt l­îng, chñng lo¹i, kiÓu c¸ch s¶n phÈm ®Õn c¸c dÞch vô b¸n hµng vµ sau b¸n hµng. §èi víi c«ng ty, cã ®­îc uy tÝn víi kh¸ch hµng kh«ng nh÷ng n©ng cao doanh sè tiªu thô mµ cßn cã nghÜa lµ ®· cã kh¶ n¨ng chuyÓn tõ gia c«ng xuÊt khÈu sang xuÊt khÈu trùc tiÕp. Khi ®ã, bªn c¹nh sù ph¸t triÓn cña ngµnh dÖt may vµ c¸c ngµnh cã liªn quan, hiÖu qu¶ thu ngo¹i tÖ còng t¨ng nªn ®¸ng kÓ. Quan hÖ chÝnh trÞ ¶nh h­ëng tíi quan hÖ th­¬ng m¹i. Quan hÖ th­¬ng m¹i chØ lµ mét bé phËn trong quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i nh­ng l¹i lµ mét bé phËn thu ngo¹i tÖ trùc tiÕp cho ®Êt n­íc. Sù tham gia ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ trªn ph¹m vi toµn cÇu vµ khu vùc th«ng qua ngo¹i th­¬ng ®· ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn c©n ®èi cña nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ thu ngoaÞ tÖ ®¸p øng nhu cÇu vèn ë giai ®o¹n ®Çu cña c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. Sù ph¸t triÓn cña ngo¹i th­¬ng kh«ng tho¸t khái ¶nh h­ëng cña quan hÖ chÝnh trÞ. Quan hÖ chÝnh trÞ tèt t¹o ®µ cho viÖc hîp t¸c, t­¬ng trî vÒ ®Çu t­, chuyÓn giao c«ng nghÖ, lµ tiÒn ®Ò ®Ó ký kÕt c¸c hiÖp ®Þnh vÒ th­¬ng m¹i, vÒ th«ng tin, vÒ cÊp ph¸t h¹n ng¹ch; lµ c¬ së ph¸p lý ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp hai bªn tiÕn hµnh lµm ¨n víi nhau, t¹o tiÒn ®Ò thuËn lîi trong thanh to¸n, gi¶i quyÕt tranh chÊp... Tõ sù ph©n tÝch vÒ nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng trªn, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c¹nh tranh cho hµng dÖt may ViÖt Nam, Nhµ N­íc cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch vÒ thÞ tr­êng nh­: Nhµ n­íc mµ trùc tiÕp lµ Bé Th­¬ng M¹i cÇng x©y dùng ®­îc tiÕn tr×nh gia nhËp WTO cã hiÖu qu¶ Nhµ n­íc tÝch cùc tham gia c¸c diÔn ®µn quèc tÕ vµ khu vùc ®Ó ViÖt Nam nhanh chãng trë thµnh thµnh viªn cña WTO. Quan hÖ tèt víi c¸c thÞ tr­êng lín nhh­ EU, B¾c Mü, t¹o dùng ®­îc khu«n khæ ph¸p lý tèt ®èi víi c¸c thÞ tr­êng nµy ®Ó s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ViÖt Nam nãi chung vµ hµng dÖt may nèi riªng ®­îc h­ëng c¸c ­u ®·i ®Æc biÖt nh­ h¹n ng¹ch, tèi huÖ quèc... vµ cã ®iÒu kiÖn ®Ó xuÊt khÈu víi khèi l­îng lín. T¹o ®iÒu kiÖn cho ngµnh dÖt may tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng quèc tÕ, c¸c diÔn ®µn chuyªn ngµnh cña khu vùc ®Ó cã ®iÒu kiÖn tham gia vµo sù ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. Thùc hiÖn nghiªm tóc c«ng ­íc quèc tÕ vÒ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ c«ng nghiÖp ®Ó c¸c s¶n phÈm dÖt may cã chÊt l­îng cao mang nh·n hiÖu " made in ViÖt Nam" gi÷ ®­îc uy tÝn ,trªn thÞ tr­êng. Cã quy chÕ phï hîp (bao gåm tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi) vÒ ho¹t ®éng cña c¸c nh©n viªn th­¬ng vô cña c¸c ®¹i sø qu¸n cña ViÖt Nam ë n­íc ngoµi trong viÖc cung, cÊp th«ng tin, gióp ngµnh dÖt may më réng thÞ tr­êng. ChÝnh s¸ch tµi chÝnh §Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn ®Çu t­, c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh cÇn cã lµ: Nhµ n­íc ®¶m b¶o cÊp vèn ®Çu t­ ban ®Çu vµ vèn l­u ®éng cho c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc theo ®óng luËt ®Þnh. Cho phÐp ngµnh dÖt may ®­îc sö dông mét phÇn quü b¶o hiÓm rñi ro cña nhµ n­íc ë nh÷ng c«ng tr×nh träng ®iÓm KÐo dµi thêi gian miÔn thuÕ thu nhËp cho c¸c c«ng tr×nh ®Çu t­ míi hoÆc ®Çu t­ më réng t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc tr¶ l·i vay. ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nguyªn liÖu. Nguyªn liÖu dµnh cho ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may ®­îc chia thµnh 2 lo¹i: mét lo¹i cã nguån gèc tõ thiªn nhiªn nh­ b«ng, ®ay, t¬ t»m...; mét lo¹i cã nguån gèc tõ c¸c qu¸ tr×nh ho¸ häc nh­ sîi tæng hîp, nh©n t¹o. Trªn thÕ giíi, nhiÒu n­íc ®· biÕt ph¸t huy lîi thÕ vÒ tõng chñng lo¹i nguyªn liÖu ®Ó ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may cña m×nh nh­ NhËt, Trung quèc...lµ nh÷ng n­íc ph¶i nhËp khÈu gÇn nh­ toµn bé sè nguyªn liÖu thiªn nhiªn nh­ng nhê tù tóc d­îc nguån nguyªn liÖu ho¸ häc nªn c«ng nghiÖp dÖt may còng hÕt søc ph¸t triÓn. Ng­îc l¹i, nhiÒu quèc gia trªn thÕ gií lµ c¸c n­íc xuÊt khÈu b«ng nh­ng c«ng nghiÖp dÖt may l¹i kÐm ph¸t triÓn nh­: Pakisttan, Uzbekistan...Do vËy, cã thÓ thÊy r»ng cã ®­îc nguån nguyªn liÖu chØ lµ ®iÒu kiÖn cÇn chø kh«ng ph¶i lµ ®iÒu kiÖn ®ñ ®Ó ph¸t triÓn ngµnh dÖt may. ViÖt Nam thuËn lîi vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn ®Ó ph¸t triÓn nguån nguyªn liÖu thiªn nhiªn nh­ng ®Ó ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng cÇn cã nh÷ng ®iÒu kiÖn sau: ChÝnh phñ phª duyÖt quy ho¹ch vïng nguyªn liÖu c¸c lo¹i s¬ thiªn nhiªn cho ngµnh dÖt may bao gåm vïng trång b«ng, vïng trång d©u nu«i t»m, vïng trång ®ay...Tõ ®ã, cã c¸c chÝnh s¸ch hîp lý trong viÖc b¶o ®¶m cung cÊp l­¬ng thùc vµ c¸c nhu yÕu phÈm kh¸c cho n«ng d©n c¸c vïng nµy, ®ång thêi cã c¬ chÕ thÝch hîp trong viÖc khai th¸c, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu l©u dµi. Cho phÐp trÝch tû lÖ % trong doanh thu ®Ó lÊy nguån bï ®¾p cho quy ho¹ch vµ ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu. Gi¶m hoÆc miÔn thuÕ GTGT ®èi víi s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt tõ nguyªn liÖu trong n­íc ( b«ng, ®ay, t¬ t»m) ®Ó ngµnh dÖt may dïng sè tiÒn ®ã ®Çu t­ cho c¸c hé cung cÊp nguyªn liÖu. §Èy nhanh qua tr×nh x©y dùng c¸c khu c«ng nghiÖp ho¸ dÇu, lµm tiÒn ®Ò cho viÖc s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¬ sîi tæng hîp, gãp phÇn t¹o thÕ chñ ®éng vÒ nguyªn liÖu cho ngµnh. ChÝnh s¸ch hç trî xuÊt khÈu. HiÖn nay, ViÖt Nam ch­a thµnh lËp ®­îc quy b¶o hiÓm xuÊt khÈu còng nh­ quü hç trî xuÊt khÈu ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp m¹nh d¹n tham gia ho¹t ®éng nµy, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng thÕ giíi ®Çy biÕn ®éng. C¸c doanh nghiÖp nhá, vèn Ýt vÉn kh«ng gi¸m m¹o hiÓm b¸n hµng theo ph­¬ng thøc b¸n tr¶ chËm, tr¶ gãp...mÆc dï ®ñ ®iÒu kiÖn ký kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu. VÉn ch­a cã hiÖp héi ngµnh may mÆc xuÊt khÈu ®Ó hç trî trong viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng, hç trî vÒ gi¸ c¶...Tuy nhiªn, ®· cã quü th­ëng xuÊt khÈu. Võa qua, bé th­¬ng m¹i ®· ban hµnh quy chÕ qu¶n lý vµ sö dông quü th­ëng xuÊt khÈu nh»m khen th­ëng, ®éng viªn vµ khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã thµnh tÝch xuÊt s¾c vµ ®¹t hiªô qu¶ cao trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu. §Ó hç trî tÝch cùc h¬n n÷a trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c¸c doanh nnghiÖp, nhµ n­íc cÇn sím thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p sau: Thµnh lËp quü b¶o hiÓm vµ quü hç trî xuÊt khÈu chung cho c¶ n­íc vµ cho phÐp c«ng ty doanh nghiÖp Hµ Néi thµnh lËp quü hç trî khi gi¸ c¶ thÞ tr­êng thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng, gÆp nhiÒu rñi ro trong viÖc thùc hiÖn hîp ®ång ngo¹i th­¬ng, trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn hµng xuÊt khÈu. ChÝnh Phñ sím ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp hiÖp héi dÖt may ViÖt Nam nh»m tËp hîp vµ hç trî c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ tham gia xuÊt khÈu. §ång thêi nhanh chãng xóc tiÕn viÖc thµnh lËp c¬ quan xóc tiÕn th­¬ng m¹i chuyªn vÒ thÞ tr­êng xuÊt khÈu, trong ®ã cã thÞ tr­êng hµng dÖt may ChÝnh phñ cÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng dÖt may xuÊt khÈu nh­: hç trî vèn, cho vay vèn víi l·i xuÊt thÊp ®èi voÝ c¸c doanh nghiÖp thiÕu vèn ®Ó s¶n xuÊt hoÆc thùc hiÖn hîp ®ång khi ®· cã thÞ tr­êng vµ ®èi t¸c ®Ó xuÊt khÈu hoÆc doanh nghiÖp më réng hoÆc tham gia vµo thÞ tr­êng míi... Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch hç trî cho c¸c vÖ tinh cung øng dÞch vô, nguyªn phô liÖu cho hµng dÖt may xuÊt khÈu: chÝnh s¸ch cho vay vèn, trî gióp vÒ mÆt KHKT ®èi víi n«ng d©n vïng nguyªn liÖu, víi c¸c hé gia ®×nh s¶n xuÊt phô liÖu... §æi míi hoµn thiÖn chÝnh s¸ch thuÕ. HÖ thèng thuÕ ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua mÆc dï ®· ®­îc söa ®æi song cßn tån t¹i nhiÒu ®iÓm bÊt hîp lý cã ¶nh h­ëng tiªu cùc tíi ho¹t s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi riªng. Do ®ã, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i bæ sung vµ söa ®æi mét sè luËt thuÕ: ThuÕ xuÊt khÈu: Còng nh­ c¸c ngµnh xuÊt khÈu kh¸c, ngµnh dÖt may xuÊt khÈu còng ph¶i chÞu thuÕ xuÊt khÈu. HiÖn nay, ngµnh dÖt may xuÊt khÈu chÞu thuÕ xuÊt khÈu lµ 0%. Nh­ vËy trªn thùc tÕ, hµng dÖt may xuÊt khÈu ®­îc miÔn thuÕ xuÊt khÈu. Tuy cã lîi thÕ lµ nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu sau khi xuÊt khÈu ®­îc s¶n phÈm sÏ ®­îc hoµn thuÕ nhËp khÈu nh­ng thuÕ xuÊt nhËp khÈu qu¸ cao, thêi gian hoµn thuÕ l©u lµm cho gi¸ thµnh s¶n xuÊt cao lªn, dÉn tíi kh«ng cã lîi thÕ c¹nh tranh vÒ gi¸. §èi víi c¸c doanh nghiÖp th× ®©y lµ mét khã kh¨n lín v× hÇu hÕt nguyªn liÖu phôc vô cho ngµnh dÖt may ®Òu ph¶i nhËp khÈu. ThuÕ xuÊt cña nhiÒu lo¹i nguyªn liÖu nhËp khÈu lªn ®Õn 40-60%, chØ cã mét sè Ýt nguyªn liÖu chÝnh lµ cã thuÕ suÊt thÊp hoÆc ®­îc miÔn thuÕ. §èi víi ngµnh dÖt may, quy ®Þnh thêi h¹n t¹m miÔn thuÕ nhËp khÈu cho s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu lµ 9 th¸ng cho hµng gia c«ng may mÆc lµ t­¬ng ®èi dµi, phï hîp víi chu kú s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp trong viÖc ký kÕt hîp ®ång, tæ chøc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu s¶n phÈm. Tuy nhiªn, viÖc hoµn thuÕ nhËp, t¸i xuÊt vµ thuÕ nhËp khÈu nguyªn liÖu l¹i qu¸ chËm. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do thñ tôc r­êm rµ, c¬ quan thu thuÕ vµ c¬ quan hoµn thuÕ kh«ng phèi hîp víi nhau g©y thiÖt h¹i vµ mÊt thêi gian cho doanh nghiÖp. §Ó kh¾c phôc nh÷ng v­íng m¾c vµ to¹ ®iÒu kiÖn cho ngµnh dÖt may ph¸t triÓn ho¹t ®éng xuÊt khÈu, vÒ thuÕ xuÊt nhËp khÈu cã mét sè kiÕn nghÞ sau: ¸p dông thuÕ suÊt 0% ®èi víi c¸c nguyªn liÖu chÝnh nh­ b«ng, c¸c lo¹i sîi, phô kiÖn... Ph¶i hoµn thuÕ cho c¸c doanh nghiÖp tham gia cung øng nguyªn phô kiÖn ®Çu vµo §èi víi v¶i nhËp khÈu th× thuÕ suÊt 40-60% lµ rÊt cao. ChÝnh phñ nªn xem xÐt vÊn ®Ò nµy ViÖc hoµn thuÕ t¸i xuÊt cÇn tiÕn hµnh nhanh h¬n. ThuÕ GTGT: Tõ 1/1/1999, hÖ thèng thuÕ doanh thu kh«ng ®­îc sö dông mµ thay vµo ®ã lµ thuÕ GTGT nh¨m tr¸nh ®¸nh thuÕ trïng lÆp vµ chÊn trØnh c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. Hµng dÖt may xuÊt khÈu thuéc d¹ng khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, chÞu thuÕ GTGT ë møc 0%, ®ång thêi cßn ®­îc tho¸i thuÕ GTGT c¸c kh©u s¶n xuÊt tr­íc. ChÝnh s¸ch vÒ h¹n ng¹ch vµ giÊy phÐp xuÊt khÈu hµng dÖt may. VÒ h¹n ng¹ch §èi víi h¹n ng¹ch xuÊt khÈu nh»m ®­a viÖc giao h¹n ng¹ch hµng n¨m vµo nÒ nÕp vµ khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, Liªn Bé C«ng NghiÖp- KÕ ho¹ch ®Çu t­-Th­¬ng m¹i ®· ban hµnh th«ng t­ sè 29/1999/TTLB vÒ viÖc giao h¹n ng¹ch n¨m 2000. ChÝnh s¸ch nµy ®· sù linh ho¹t, mang nhiÒu tÝnh ­u tiªn cho nh÷ng doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, sö dông nhiÒu nguyªn liÖu trong n­íc song vÉn cã nh÷ng kiÕn nghÞ cÇn gi¶i quyÕt sau: CÇn ph©n bæ h¹n ng¹ch sím tõ ®Çu n¨m ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh chñ ®éng ViÖc ph©n bæ h¹n ng¹ch ph¶i c¨n cø vµo n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh thùc sù cña c¸c doanh nghiÖp, ®¶m b¶o c«ng b»ng nghiªm minh kh«ng ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c¸c doanh nghiÖp N©ng tû lÖ h¹n ng¹ch ph©n bè theo h×nh thøc th­ëng lªn 50% vµo n¨m 2003 vµ tiÕn tíi 100% h¹n ng¹ch sÏ ®­îc ph©n bæ theo thµnh tÝch xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng phi h¹n ng¹ch. §ång thêi ®­a mÆt hµng dÖt may xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng phi h¹n ng¹ch vµo danh s¸ch c¸c mÆt hµng ®­îc trî cÊp nãng. Theo dâi chÆt chÏ th­êng xuyªn viÖc thùc hiÖn h¹n ng¹ch ë c¸c doanh nghiÖp ®¶m b¶o cho viÖc thùc hiÖn h¹n ng¹ch cã hiÖu qu¶. VÒ viÖc cÊp giÊy phÐp. §©y lµ mét trong nh÷ng c«ng cô quan träng cña nhµ n­íc ®Ó qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Trong nh÷ng n¨m qua, nhê c¶i c¸ch trong thñ tôc hµnh chÝnh, còng nh­ ®iÒu kiÖn ®­îc cÊp h¹n ng¹ch song viÖc xin cÊp giÊy phÐp cho tõng chuyÕn hµng lµm c¸c doanh nghiÖp mÊt nhiÒu thêi gian. Bªn c¹nh ®ã lµ n¹n quan liªu, cöa quyÒn trong khi lµm thñ tôc h¶i quan còng lµm cho doanh nghiÖp tèn kh«ng Ýt thêi gian chi phÝ tiÒn b¹c. KÕt luËn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nhiÒu thµnh phÇn nh­ hiÖn nay, møc ®é c¹nh tranh lµ rÊt quyÕt liÖt. Sù tån t¹i cña c¹nh tranh ph¶i ®­îc chÊp nhËn nh­ng kh«ng ®­îc lo sî. T«n träng c¹nh tranh kh«ng kÓ lo¹i h×nh hay quy m« cña nã lµ ®iÒu cã lîi. Sù t«n träng ®ã cã thÓ t¹o ra nh÷ng suy nghÜ ®éc ®¸o, lµm t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, t¹o ra kh¶ n¨ng tiÕp thÞ vµ n©ng cao lîi nhuËn. Cã thÓ rót ra ®­îc nh÷ng bµi häc tõ c¹nh tranh ®Ó phÊn ®Êu vµ b¶o ®¶m r»ng s¶n phÈm vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty m×nh tèt h¬n ®èi thñ c¹nh tranh. Trong bèi c¶nh ®ã c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh. C«ng ty dÖt may Hµ Néi kh«ng ph¶i lµ mét ngo¹i lÖ. Trong thêi gian qua, c«ng ty ®· tham gia canh tranh ë nhiÒu thÞ tr­êng kh¸c nhau. C«ng ty ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ nh­ KNXK kh«ng ngõng t¨ng, n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, mÉu m· chñng lo¹i hµng ho¸ ngµy cµng phong phó, mét sè mÆt hµng t¹o ®­îc nh÷ng vÞ trÝ nhÊt ®Þnh trªn nh÷ng thÞ tr­êng lín lµ EU, Mü, NhËt B¶n. Tuy nhiªn, so víi hµng ho¸ c¸c ®èi thñ trong vµ ngoµi n­íc ®ang ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy th× søc c¹nh tranh hµng ho¸ cña c«ng ty cßn thÊp. §iÒu nµy g©y ra nhiÒu thiÖt h¹i cho c«ng ty. §Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm xuÊt khÈu ë c«ng ty HANOSIMEX” ®ùoc nghiªn cøu víi mong muèn lµm râ c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó gióp c«ng ty HANOSIMEX nãi riªng vµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung n©ng cao søc c¹nh tr¹nh cña hµng ho¸ xuÊt khÈu. Víi kh¶ n¨ng cña c«ng ty vµ sù hç trî tõ phÝa nhµ n­íc, chóng ta tin r»ng, trong thêi gian tíi, søc c¹nh tranh c¸c mÆt hµng chñ yÕu cña c«ng ty sÏ t¨ng lªn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty dệt may Hà Nội.doc