Đề tài Một số giải pháp nâng cao chất l­ượng sản phẩm ở Công ty Cơ khí và Xây lắp số 7

Lời mở đầu.  Trong thời đại khu vực hoá và toàn cầu hoá, chất lợng sản phẩm và dịch vụ có một vai trò hết sức quan trọng và đang trở thành một thách thức to lớn với mọi quốc gia trên con đờng hội nhập vào thế kỷ XXI. Thất bại hay thành công trong cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt trên thơng trờng hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ thích hợp của hàng hoá và dịch vụ, sự hợp lý về giá cả, điều kiện mua bán giao nhận, thời điểm đa hàng hoá ra thị trờng . Muốn cạnh tranh hữu hiệu, muốn đạt lợi nhuận cao thì doanh nghiệp cần phải xây dựng một hệ thống quản lý chất lợng thích hợp và tiên tiến. Hiện nay, đối với Việt Nam việc nâng cao chất lợng sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ trở thành phơng thức tất yếu, một biện pháp có hiệu lực để đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu xã hội và góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập. Công ty Cơ khí & Xây lắp số 7 trải qua 36 năm tồn tại và phát triển ngày nay đã trở thành một đơn vị vững mạnh của cả nớc. Hiện nay sản phẩm của Công ty Cơ khí & Xây lắp số 7 đã đợc khách hàng chấp nhận và chất lợng ngày một cái thiện rõ rệt, nhng trong công tác quản lý vẫn còn một số hạn chế nhất định. Để tìm ra biện pháp thúc đẩy hơn nữa công tác quản lý chất lợng đặc biệt là việc nâng cao chất lợng sản phẩm ở Công ty Cơ khí & Xây lắp số 7, trong quá trình thực tập tôi đã chọn đề tài: Một số giải pháp nâng cao chất lợng sản phẩm ở Công ty Cơ khí & Xây lắp số 7. làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Đề tài gồm ba phần chính sau: Phần I: Một số lý luận cơ bản về nâng cao chất lợng sản phẩm. Phần II: Thực trạng chất lợng sản phẩm của Công ty Cơ khí & Xây lắp số 7 - COMA 7. Phần III: Một số giải pháp nâng cao chất lợng sản phẩm ở Công ty Cơ khí & Xây lắp số 7.

doc72 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2254 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nâng cao chất l­ượng sản phẩm ở Công ty Cơ khí và Xây lắp số 7, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§é cøng 0.962 1.115 1.074 §é rç 0.971 0.823 0.80 Tû lÖ vì 1.015 0.969 0.985 ChØ sè tæng hîp 0.915 0.9158 0.842 ChØ sè tæng hîp = TÝch c¸c chØ sè yÕu tè thµnh phÇn · Qua sè liÖu cña b¶ng trªn cho ta thÊy ®­îc chÊt l­îng bi s¶n xuÊt trong th¸ng 3/2002 gi¶m ®¸ng kÓ so víi tiªu chuÈn kü thuËt. ThÓ hiÖn ë l­îng bi ®¹n ph¶i cho vµo nÊu l¹i cña XÝ nghiÖp §óc lµ 20 tÊn (khèi l­îng ë hîp ®ång s¶n xuÊt cho c«ng ty Xi m¨ng Hµ tiªn- Kiªn Giang). ChØ sè chÊt l­îng bi ®¹n cßn gi¶m m¹nh so víi cïng kú n¨m ngo¸i. §¸nh gi¸ chÊt l­îng tæng hîp nhiÒu lo¹i bi ®¹n kh¸c nhau: Tr­êng hîp trªn chØ ®Ò cËp tíi chÊt l­îng cña mét lo¹i bi ®¹n, ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng tæng hîp cña nhiÒu lo¹i bi ®¹n kh¸c nhau, c«ng ty sö dông thªm chØ tiªu chÊt l­îng cña nhiÒu lo¹i s¶n phÈm ( ë ®©y lo¹i s¶n phÈm øng víi c¸c lo¹i bi ®¹n mµ c«ng ty s¶n xuÊt). Sici.qi1.pi Ic = ¾¾¾¾¾¾¾ S qi1.pi Trong ®ã Ic - ChØ sè chÊt l­îng tæng hîp ici - chØ sè chÊt l­îng tæng hîp cña lo¹i bi ®¹n thø i qi1- khèi l­îng s¶n phÈm lo¹i i kú b¸o c¸o pi - gi¸ ®¬n vÞ s¶n phÈm lo¹i i · Ta thÊy tö sè cña chi tiªu ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cña s¶n phÈm cã tÝnh ®Õn chÊt l­îng cña tõng lo¹i s¶n phÈm. MÉu sè ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cña c¸c s¶n phÈm kh«ng xÐt tíi chÊt l­îng s¶n phÈm. NÕu chÊt l­îng s¶n phÈm n©ng lªn th× Ic >1; Ic = 1:chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng thay ®æi so víi kú tr­íc cßn Ic <1 chÊt l­îng s¶n phÈm gi¶m sót. · Do n©ng cao (hoÆc gi¶m sót) chÊt l­îng bi ®¹n lµm cho doanh thu cña XÝ nghiÖp t¨ng hoÆc gi¶m mét l­îng tuyÖt ®èi lµ:DM DM = Sici.qi1.pi - Sqi1.pi Sù biÕn ®éng vÒ khèi l­îng s¶n phÈm cã xÐt ®Õn ¶nh h­ëng cña chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: VÒ sè t­¬ng ®èi: SI ci.qi1.pi I cq¾¾¾¾ SQi0.pi Qi0: s¶n phÈm kú gèc. BiÕn ®éng vÒ sè tuyÖt ®èi, doanh thu t¨ng hay gi¶m do chÊt l­îng vµ c¬ cÊu s¶n phÈm. DG = S ici.qi1.pi -S qi0.pi B»ng ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch chÊt l­îng nh­ thÕ nµy c«ng ty sÏ n¾m b¾t râ h¬n thùc tr¹ng chÊt l­îng cña c¸c lo¹i bi ®¹n, tõ ®ã cã gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó kh¾c phôc. Th«ng qua viÖc ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch trªn chÊt l­îng s¶n phÈm §óc cña c«ng ty ngµy cµng cã xu h­íng hoµn thiÖn h¬n trong mét sè n¨m gÇn ®©y. BiÓu 14 : ChÊt l­îng bi ®¹n thùc tÕ ®¹t ®­îc Tªn chØ tiªu chÊt l­îng §vt Møc ®¨ng ký chÊt l­îng Thùc tÕ ®¹t ®­îc n¨m tr­íc Thùc tÕ ®¹t ®­îc n¨m nay §é hao mßn G/tÊn 150 152,5 153 §é cøng HRC 55 - 62 57 60 Tû lÖ vì % 2% 2,3 2,05 Dung sai kÝch th­íc Mm £ 2 2,1 2,05 Rç bÒ mÆt % £ 0,5 0,7 0,48 Thµnh phÇn Cr % 15 - 17 14- 16 14,6- 16,8 Thµnh phÇn C % 1,8 - 2,5 1,7 - 2,6 1,8 - 2,5 Thµnh phÇn Mn % £ 0,6 0,62 0,6 Thµnh phÇn Si % £ 0,6 0,63 0,6 Thµnh phÇn P+S % £ 0,6 0,63 0,6 Thµnh phÇn Ni % 0,5 - 1,0 0,7 - 1,1 0,7 - 1,0 Nguån T.L:p KTDA. NhËn xÐt: MÆc dï c«ng t¸c chÊt l­îng s¶n phÈm ®· ®­îc chó träng nhiÒu h¬n ë c«ng ty, ®Æc biÖt lµ ë XÝ nghiÖp §óc ®èi víi s¶n phÈm bi ®¹n truyÒn thèng. Trong n¨m qua, c¸c chØ tiªu kü thuËt cña s¶n phÈm bi ®· ®­îc n©ng lªn râ rÖt so víi n¨m tr­íc; ®Æc biÖt lµ c¸c chØ tiªu thµnh phÇn ho¸ häc cña bi ®¹n. Cã ®­îc thµnh qu¶ ®ã lµ do XÝ nghiÖp §óc ®· ®Çu t­ gÇn 2000$ cho m¸y ph©n tÝch thµnh phÇn ho¸ häc. Xong chØ tiªu ®é hao mßn vÉn ch­a thùc hiÖn ®­îc tèt, tr­íc hÕt lµ so víi chØ tiªu ®¹t ®­îc trong n¨m tr­íc lµ 0,5g/ tÊn nguyªn vËt liÖu nghiÒn, cßn so víi chØ tiªu kü thuËt t¨ng 3g/tÊn nguyªn vËt liÖu nghiÒn. III. §¸nh gi¸ t×nh h×nh chÊt l­îng s¶n phÈm t¹i C«ng ty. 1. Nh÷ng mÆt ®¹t ®­îc: · Theo ®Þnh h­íng cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ Tæng C«ng ty C¬ khÝ X©y dùng ViÖt Nam, C«ng ty C¬ khÝ vµ X©y l¾p sè 7 – COMA7 ®· vµ ®ang lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp hµng ®Çu, quy m« lín, cã nh÷ng s¶n phÈm truyÒn thèng còng nh­ cã truyÒn thèng s¶n xuÊt kinh doanh. · Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty ®· ®¹t ®­îc mét bÒ ®µy thµnh tÝch vµ kÞnh nghiÖm ®¸ng khÝch lÖ. Do vËy, C«ng ty ®· hoµ nhËp tèt víi c¬ chÕ míi, tõng b­íc n¾m b¾t c¸c nhu cÇu cña thÞ tr­êng, c¶i tiÕn m¸y mãc thiÕt bÞ, ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n vµ tr×nh ®é l·nh ®¹o cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý.C«ng ty ®· thµnh c«ng trong c«ng t¸c n©ng cao chÊt l­îng, hiÖn nay c«ng ty ®ang dùa trªn kinh nghiÖm cña m×nh ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Æc biÖt lµ s¶n phÈm kÕt cÊu thÐp phi tiªu chuÈn ®Ó cã kh¶ n¨ng xuÊt khÈu. · Trong c«ng t¸c chÊt l­îng , c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. ViÖc kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm trong c«ng ty ®· ®¹t ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc vµ ®Òu ®Æn trªn tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Nhê ®ã mµ chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty æn ®Þnh vµ ®ang cã dÊu hiÖu t¨ng tr­ëng, nhanh ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng. · C«ng t¸c kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc thùc hiÖn ë nhiÒu cÊp trong c«ng ty; tõ sù kiÓm tra cña c«ng nh©n trong ph©n x­ëng, kiÓm tra cña bé phËn KCS ë c¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn trong C«ng ty cho ®Õn tæ KCS cña toµn c«ng ty. C«ng t¸c kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm cßn ®­îc thùc hiÖn theo tõng kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm; tõ kh©u nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo, c«ng ®o¹n chÕ t¹o ph«i cho ®Õn c«ng ®o¹n cuèi cïng lµ ®ãng gãi xuÊt x­ëng. Khi cã biÕn ®éng vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm th× dÔ dµng ph¸t hiÖn ®­îc vµ cã biÖn ph¸p ng¨n chÆn vµ xö lý kÞp thêi, gãp phÇn h¹n chÕ nh÷ng thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt, gi¶m c¸c chi phÝ t¸i chÕ s¶n phÈm, qua ®ã gãp phÇn gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm xuÊt x­ëng. · C«ng ty s¶n xuÊt ra nh÷ng mÆt hµng lu«n cã nhu cÇu cao ®èi víi c¸c C«ng ty s¶n xuÊt Xi M¨ng trong Tæng C«ng ty Xi m¨ng ViÖt Nam; nh­ BÞ ®¹n nghiÒn xi m¨ng, s¶n phÈm kÕt cÊu thÐp – läc bôi, b¨ng t¶i C«ng ty ®· tËp hîp ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé kü thuËt hïng hËu. Víi ®éi ngò nµy c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t chÊt l­îng s¶n phÈm lu«n ®­îc ®Èy m¹nh, mang tÝnh chuyªn m«n ho¸ cao theo tõng kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §ång thêi, c«ng t¸c tù chÕ t¹o n©ng cÊp, söa ch÷a c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®­îc ®Èy m¹nh lµm gi¶m chi phÝ nh­ng vÉn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. · Còng nhê cã ®éi ngò c¸n bé kü thuËt mµ c«ng t¸c lËp tiªu chuÈn vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm lu«n ®¶m b¶o ®æi míi, ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Bé phËn thiÕt kÕ lËp quy tr×nh vÒ mÉu m·, ®Þnh møc. H¬n n÷a, ®éi ngò c¸n bé kü thuËt cña C«ng ty cã tr×nh ®é chuyªn m«n tèt 10/15 c¸n bé cña phßng cã tr×nh ®é ®¹i häc. Tõ ®ã gióp cho c«ng ty cã c¬ së ®Ó thÝch nghi víi nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. · HÖ thèng th«ng tin vÒ chÊt l­îng th«ng qua c¸c b¸o c¸o chi tiÕt vÒ qu¸ tr×nh kiÓm tra chÊt l­îng trong c¸c kh©u ®· ph¶n ¸nh kÞp thêi c¸c th«ng tin lµm c¬ së hoËt ®éng cho c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng. HÖ thèng th«ng tin ®· th«ng suèt trong toµn C«ng ty, ®¶m b¶o sù liªn l¹c gi÷a c¸c phßng ban trong C«ng ty. Mét ®Æc ®iÓm næi bËt thÓ hiÖn tinh thÇn cña qu¶n lý trong c«ng ty lµ mäi ng­êi ®Òu cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi s¶n phÈm do m×nh s¶n xuÊt ra. Khi kh¸ch hµng cã phµn nµn vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm th× cã thÓ kiÕn nghÞ c¸c c¸n bé phßng kÕ ho¹ch kinh doanh hoÆc trùc tiÕp c¸n bé ë phßng kü thuËt sÏ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy. MÆt kh¸c, C«ng ty ®· ¸p dông thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9002 trong s¶n xuÊt kinh doanh, ®· ®­îc tæ chøc quèc tÕ BVQI V­¬ng quèc Anh c«ng nhËn vµ cÊp chøng chØ ISO 9002 cho c«ng ty vµo th¸ng 7 n¨m 2001. §©y lµ mét thuËn lîi quan träng gióp C«ng ty t¹o ®­îc niÒm tin cho kh¸ch hµng vµ më réng thÞ tr­êng; kh«ng nh÷ng thÞ tr­êng trong n­íc mµ c¶ thÞ tr­êng quèc tÕ. Sau gÇn mét n¨m, C«ng ty thùc hiÖn ho¹t ®éng qu¶n lý cña m×nh theo c¸c thñ tôc ®· ®­îc nªu ra trong hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9002. Ho¹t ®éng qu¶n lý ®ang tõng b­íc ®i vµo nÒ nÕp. C¸c thµnh viªn trong c«ng ty ®· thÊy ®­îc vai trß cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña C«ng ty m×nh. Song ®Ó ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm còng nh­ viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty th× trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn C«ng ty gÆp ph¶i mét sè v­íng m¾c sau ®©y; 2. Nh­îc ®iÓm: · Thø nhÊt gièng nh­ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc kh¸c, COMA7 sau khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, còng gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n, tån t¹i do ¶nh h­ëng cña c¬ chÕ cò mµ cÇn ph¶i cã thêi gian míi cã thÓ kh¾c phôc ®­îc. §ã lµ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña c«ng ty vÉn thiªn vÒ c«ng t¸c kiÓm tra chÊt l­îng; ®Êy míi chØ lµ mét bé phËn nhá cña c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng ®­îc nªu ra trong hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng. Qua ®ã thÓ hiÖn sù nhËn thøc ch­a ®Çy ®ñ vÒ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng hiÖn ®¹i dùa trªn ph­¬ng ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng ®ång bé. C¸ch tiÕp cËn vÒ qu¶n lý chÊt l­îng vÉn cßn bã hÑp trong kh©u s¶n xuÊt, coi chÊt l­îng s¶n phÈm lµ tr¸ch nhiÖm cña ph©n x­ëng, cña ng­êi lao ®éng trùc tiÕp vµ ®Æc biÖt lµ cña phßng kü thuËt; n¬i cã tè KCS cña c«ng ty. Phã mÆc c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng cho phßng kü thuËt. D­êng nh­, hä lu«n cã mét t©m niÖm lµ thùc hiÖn theo c¸c thñ tôc ISO 9002, viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n lµ tr¸ch nhiÖm cña tæ KCS. Do vËy mµ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng cña c«ng ty chØ tËp trung vµo kh©u kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm, ch­a cã t¸c ®éng ®Õn c¸c kh©u kh¸c lªn hiÖu qu¶ ®¹t ®­îc ch­a kh¶ quan. · Thªm vµo ®ã lµ c«ng t¸c tè chøc lao ®éng, tæ chøc s¶n xuÊt ®«i lóc cßn yÕu , kÐm do ®ã còng ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é s¶n xuÊt, mét sè c«ng nh©n ch­a ph¸t huy tèt vai trß vµ nghÜa vô ®èi víi c«ng viÖc cña C«ng ty, cßn dùa dÉm vµo tËp thÓ, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp.C«ng t¸c qu¶n lý nhiÒu khi cßn tuú tiÖn, ch­a khoa häc, cßn mang tÝnh h×nh thøc. Do ®ã, ¶nh h­ëng xÊu ®Õn kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña ng­êi lao ®éng vµ k×m h·m s¶n xuÊt. · Thø hai lµ hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ x­ëng cña c«ng ty qu¸ l¹c hËu vµ xuèng cÊp nghiªm träng. M¸ymãc cho s¶n xuÊt c¬ khÝ cò kü, l¹c hËu (®­îc s¶n xuÊt chñ tõ nh÷ng n¨m 60 - 70) nhiÒu khi kh«ng ®¸p øng ®­îc chÊt l­îng vµ tiÕn ®é cña c¸c ®¬n hµng. Trong thêi gian gÇn ®©y, C«ng ty cã ®Çu t­ mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ nh­; m¸y tiÖn CNC, hÖ thèng c«ng nghÖ mµi cña Italia, hÖ thèng trang thiÕt bÞ cho x­ëng s¬n Decor. Nh­ng hÖ thèng trang thiÕt bÞ cò vÉn chiÕm ®a sè do ®ã nã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn tÝnh æn ®Þnh vµ ®ång bé cña chÊt l­îng s¶n phÈm. §Æc biÖt lµ trong c«ng ty hiÖn nay thiÕt bÞ ®o l­êng, kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm cßn thiÕu nghiªm träng. §iÒu ®ã ¶nh h­ëng xÊu ®Õn c«ng t¸c kiÓm tra nãi riªng vµ c«ng t¸c n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm nãi chung. C¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ ®· qua nhiÒu n¨m sö dông trong ®iÒu kiÖn thiÕu phô tïng thay thÕ, thiÕu sù chó ý b¶o d­ìng theo ®Þnh kú nªn cµng bÞ h­ háng nhanh. · Thø ba lµ yÕu tè nguyªn vËt liÖu; ®©y chÝnh lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, yÕu tè ¶nh h­ëng c¬ b¶n ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. Song nÕu, qu¸ tr×nh cung øng vËt t­, nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty kh«ng ®­îc cung øng kÞp thêi th× chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng biÕt sÏ ®i ®Õn ®©u. Cung øng nguyªn vËt liÖu vÒ sè l­îng, thêi gian, chung lo¹i ¶nh h­ëng xÊu ®Õn tiÕn ®é cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. NhiÒu khi chØ v× cung øng nguyªn vËt liÖu kh«ng ®ñ dÉn ®Õn s¶n xuÊt bÞ ®éng, lóc nhanh, lóc chËm, ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Do vËy, chÊt l­îng s¶n phÈm còng bÞ ¶nh h­ëng theo. Ho¹t ®éng kiÓm tra chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo cña c«ng ty ®­îc thùc hiÖn thiÕu tÝnh th­êng xuyªn, chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu mua vÒ thiÕu tÝnh ®ång bé, chÊt l­îng kh«ng ®ång ®Òu, dÉn ®Õn ¶nh h­ëng xÊu ®Õn qu¸ tr×nh vµ ®Æc biÖt ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty. Nguyªn vËt liÖu khi mua tõ ngoµi vÒ ®­îc tæ KCS kiÓm tra chÆt chÏ, ®¸nh dÊu, kÝ hiÖu. Nh­ng khi xuÊt kho ra s¶n xuÊt, viÖc kiÓm tra nguyªn vËt liÖu chØ ro c«ng nh©n ®i lÜnh ®¶m nhËn, chñ yÕu thùc hiÖn b»ng c¶m quan. C¸n bé kho chØ cã tr¸ch nhiÖm th«ng kª sè l­îng nhËp, xuÊt, tån mµ kh«ng cã c¸n bé KCS th­êng trùc. §©y lµ nh­îc ®iÓm rÊt lín tån t¹i trong c«ng ty cÇn cã sù ®iÒu chØnh trong thêi gian tíi. · Thø t­ lµ trong c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt, qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty cßn béc lé nhiÒu nh­îc ®iÓm. MÆc dï ®· cã c¸n bé chuyªn tr¸ch nh­ng trong c«ng t¸c gi¸m s¸t kiÓm tra, thùc hiÖn vÉn cßn thiÕu sãt, tuú tiÖn nªn hiÖn t­îng s¶n phÈm háng vÉn ®­a ®i giao cho kh¸ch hµng. NhiÒu khi s¶n phÈm lÇm ®i lµm l¹i, sai thiÕt kÕ do c«ng t¸c kiÓm tra c¸c c«ng ®o¹n kh«ng ®ùc tiÕn hµnh th­êng xuyªn, kh«ng nghiªm tóc g©y l·ng phÝ cho C«ng ty rÊt nhiÒu: nh­ hµng Gang cho C«ng ty C¬ khÝ ®iÖnThuû Lîi, hµng b¬m cho XÝ nghiÖp Thuû lîi, s¶n phÈm cho cao su sao vµng, hµng tÊm lãt khu«n, ThÐp Inox cho C«ng ty m¸y vµ thiÕt bÞ Kim S¬n, hµng B¬m cho C«ng ty xi m¨ng Hµ Tiªn... MÆc dï, C«ng ty ®· ¸p dông thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9002 nh­ng phèi hîp gi÷a c¸c phßng ban trong C«ng ty, ph©n x­ëng trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cßn ch­a ®­îc phèi hîp nhÞp nhµng, ®ång bé chñ yÕu tËp trung vµo phßng kü thuËt dù ¸n. C«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng chñ yÕu tËp trung vµo kh©u kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm cuèi cïng, viÖc nghiªn cøu Ýt ®­îc chó ý ®Õn. Bëi v×, c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty chñ yÕu ®­îc s¶n xuÊt theo c¸c ®¬n ®Æt hµng. Lùc l­îng lao ®éng cña c«ng ty cã tr×nh ®é kh«ng ®ång ®Òu, ý thøc tr¸ch nhiÖm ch­a cao g©y ra s¶n phÈm háng ë XÝ nghiÖp §óc. S¶n phÈm ph¶i lµm ®i lÇm l¹i nhiÒu lÇn ë XÝ nghiÖp KÕt CÊu thÐp vµ X©y l¾p, dÊn ®Õn lµm t¨ng gi¸ thµnh, gi¶m n¨ng suÊt. 3. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i: · §Ó c«ng ty cã thÓ ®i lªn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng th× ®iÒu quan träng lµ c«ng ty ph¶ibiÕt tËn dông vµ khai th¸c mäi thÕ m¹nh cña m×nh, còng nh­ ph¸t hiÖn ra ®­îc ®iÓm yÕu, nh÷ng v­íng m¾c cßn tån t¹i trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Trªn c¬ së ®ã, C«ng ty ph¶i ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n nhÊt thiÕt thùc nhÊt g©y ra nh÷ng tån t¹i ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p tèi ­u ®Ó kh¾c phôc. D­íi ®©y lµ nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n nhÊt g©y ra nh÷ng tån t¹i ®èi víi chÊt l­îng s¶n phÈm, còng nh­ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm ë c«ng ty C¬ khÝ vµ X©y l¾p sè 7. 3.1 Nguyªn nh©n kh¸ch quan: Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ tr­êng mét c¸ch nhanh chãng, nh÷ng nÕp nghÜ vµ nÒ lèi lµm viÖc trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch tËp trung kh«ng thay ®æi kÞp. B¶n th©n ng­êi c«ng nh©n ch­a quan niÖm r»ng chÊt l­îng s¶n phÈm còng nh­ qu¶n lý chÊt l­îng nãi chung lµ quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña m×nh. MÆt kh¸c, ngµnh c¬ khÝ nãi chung gÆp nhiÒu khã kh¨n, t×nh tr¹ng thua lç kÐo dµi. TÝnh c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng cña ngµnh C¬ khÝ, kh«ng gay g¾t nh­ mét sè ngµnh kh¸c nh­: may mÆc, giÇy dÐp. Do ®ã thiÕu sù trî gióp cña §¶ng vµ ChÝnh phñ trong c«ng t¸c ®Çu t­ vèn, më réng s¶n xuÊt kinh doanh h¬n c¸c ngµnh kh¸c. ChÝnh v× vËy, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh C¬ khÝ nãi chung vµ cña C«ng ty nãi riªng kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ cao. Kh«ng thu håi ®ñ vèn ®Çu t­, ®Ó cã thÓ t¸i s¶n xuÊt më réng, ®Çu t­ c¶i tiÕn m¸y mãc thiÕt bÞ, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng m¸y mãc thiÕt bÞ cµng l¹c hËu. C¸c thÞ tr­êng ®Çu vµo cho ë n­íc ta ph¸t triÓn chËm nh­; thÞ tr­êng vèn, thÞ tr­êng lao ®éng cho nªn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c¸c c«ng ty thiÕu lao ®éng giái, thiÕu nguån lùc vÒ tµi chÝnh. C¬ chÕ vèn vµ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng cßn nhiÒu yÕu kÐm lµm cho viÖc huy ®éng vèn ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ gÆp nhiÒu khã kh¨n. MÆt kh¸c, do sù suy tho¸i cña nÒn kinh tÕ Mü ®· ¶nh h­ëng xÊu ®Õn c¸c lÜnh vùc kinh tÕ trong ®ã ngµnh C¬ khÝ. 3.2 Nguyªn nh©n chñ quan: Nguyªn nh©n ®Çu tiªn ph¶i nãi ®Õn lµ m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty l¹c hËu, cò kü, kh«ng ®ång bé.Víi trang thiÕt bÞ nh­ vËy th× kh«ng thÓ nµo s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, ®¸p øng ®­îc sù thay ®æi nhu cÇu nhanh chãng cña c¸c ®èi t¸c, trong thêi ®¹i ngµy nay. Tuy gÇn ®©y, c«ng ty cã ®Çu t­ thªm trang thiÕt bÞ nh­ng còng chØ lµ ch¾p v¸. Thªm vµo ®ã, qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty kh«ng thËt hîp lý. S¶n phÈm ph¶i qua nhiÒu c«ng ®o¹n nh­ng gi÷a nh÷ng c«ng ®o¹n nµy kh«ng liªn hoµn, kh«ng t¹o thµnh d©y chuyÒn, viÖc bè trÝ ph©n x­ëng qu¸ bÊt hîp lý. S¶n phÈm di chuyÓn vßng vo lµm gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Do ®ã, gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng lªn, lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ gi¸. Nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo kh«ng æn ®inh c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. Ngoµi ra cßn do c«ng ty ch­a cã biÖn ph¸p ®Ó c«ng nh©n tù gi¸c lµm viÖc, tù gi¸c n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Mét phÇn do nh©n thøc cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn ch­a thËt râ rµng. hä vÉn m¬ hå vÒ kh¸i niÖm chÊt l­îng vµ qu¶n lý chÊt l­îng; mÆc dï c«ng ty ®· ¸p dông thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9002. Thªm vµo ®ã, c¸n bé KCS kiÓm tra s¶n phÈm cuèi cïng th× còng kh«ng gi¶i quyÕt g× ®­îc nhiÒu, s¶n phÈm háng th× ®· háng råi. H¬n n÷a, tr×nh ®é cña hä còng h¹n chÕ, dông cô kiÓm tra th× thiÕu cho nªn s¶n phÈm lçi dÔ dµng ®­îc chÊp nhËn. §ång thêi lµ sù thiÕu tù gi¸c cña c«ng nh©n vµ c¸n bé. C«ng nh©n biÕt s¶n phÈm háng nh­ng vÉn cø lµm cßn c¸n bé KCS biÕt s¶n phÈm háng nh­ng vÉn cø lµm ng¬. Nãi tãm l¹i, lçi vÒ chÊt l­îng phÇn lín thuéc vÒ nhµ qu¶n lý. L·nh ®¹o, bé m¸y qu¶n lý mµ kh«ng chÞu thay ®æi t­ duy vÒ chÊt l­îng vµ qu¶n lý chÊt l­îng. ¸p dông ISO nh­ lµ mét c¸i mèt kh«ng chÞu c¶i tiÕn, ®æi míi n©ng lªn nh÷ng tÇm cao h¬n. Duy tr× hÖ thèng qu¶n lý l¹c hËu, víi c¸c phßng ban cång kÒnh, chØ tËp trung ®Õn kiÓm tra kh¾c phôc chø kh«ng quan t©m ®Õn phßng ngõa. Nh­ v©þ, chÊt l­îng s¶n phÈm liÖu cã n©ng cao ®­îc hay kh«ng. PhÇn III. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ë C«ng ty C¬ khÝ vµ X©y l¾p sè 7 I. Ph­¬ng h­íng vµ kÕ ho¹ch n¨m 2002 1. Ph­¬ng h­íng chung cña C«ng ty Víi ®Þnh h­íng lµ më réng ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh ®Æc biÖt, më réng sang lÜnh vùc x©y l¾p; Coi trong s¶n xuÊt s¶n phÈm c¬ khÝ truyÒn thèng. §Èy m¹nh ®Çu t­ trong n¨m 2002 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo, tËp thÓ l·nh ®¹o C«ng ty ®· ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn sau: - Tranh thñ sù quan t©m chØ ®¹o vµ sù ñng hé gióp ®ì cña l·nh ®¹o Tæng c«ng ty CKXD c÷ng nh­ sù hîp t¸c chÆt chÏ, cã hiÖu qu¶ víi c¸c c«ng ty thµnh viªn. - TÝch cùc, chñ ®éng khai th¸c t×m kiÕm viÖc lµm ë c¸c nhµ m¸y Xi m¨ng. Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng nh­ s¶n xuÊt bi ®¹n, phô tïng vËt liÖu x©y dùng, phô tïng xi m¨ng, c¸c s¶n phÈm kÕt cÊu thÐp. Duy tr× mèi quan hÖ truyÒn thèng nh­ C«ng ty Xi m¨ng Hµ Tiªn II, C«ng ty Xi m¨ng BØm S¬n, ®¶m b¶o chÊt l­îng, tiÕn ®é ®¬n hµng do Tæng c«ng ty giao. VÒ x©y l¾p tËp trung khai th¸c c¸c c«ng tr×nh thuéc ngµnh ®iÖn, ngµnh dÖt, may. - Tæ chøc thùc hiÖn s¶n xuÊt, nhÊt lµ lÜnh vùc x©y l¾p cÇn bæ xung hoµn thiÖn ®Ó ®ñ m¹nh ®¸p øng víi c¸c c«ng tr×nh ®· khai th¸c ®­îc, cÇn tuyÓn dông thªm lao ®éng: c¸n bé, c«ng nh©n kü thuËt, lao ®éng chuyªn ngµnh cÇu ®­êng, thuû lîi, ®iÖn cã tay nghÒ kh¸ d­íi mäi h×nh thøc hîp ®ång lao ®éng. Bæ xung thiÕt bÞ chuyªn ngµnh ®Æc biÖt lµ thiÕt bÞ x©y dùng, ®iÖn, n­íc. Bæ xung vµ ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch, quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh trong c«ng ty, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cho phï hîp h¬n víi c¬ chÕ qu¶n lý míi. - Tæ chøc thùc hiÖn hoµn thiÖn, duy tr× vµ gi÷ v÷ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ®· ®­îc c«ng nh©n vµ cÊp vµ cÊp chøng chØ th«ng viÖc tæ chøc ®¸nh gi¸ néi bé theo kÕ ho¹ch. NhÊt lµ viÖc h­íng dÉn thùc hiÖn qu¶n lý chÊt l­îng tíi tõng ng­êi lao ®éng, ®ång thêi ¸p dông thùc hiÖn sang c¸c lÜnh vùc §óc, gia c«ng c¬ khÝ vµ x©y l¾p. - Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Çu t­ giai ®o¹n 2001 - 2005 theo nghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn III cña héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty. Nhanh chãng ®­a d©y truyÒn s¬n vµ trang trÝ trªn thanh nh«m ®Þnh h×nh vµ nh«m tÊm vµo ho¹t ®éng cuèi quý 2/ 2002. §Çu t­ thªm d©y truyÒn s¶n xuÊt van, tª, cót: §Çu t­ c¸c m¸y gia c«ng c¬ khÝ cì trung nh­ m¸y tiÖn ®øng hai trô, m¸y l¨n r¨ng. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty sang lÜnh vùc s¸n xuÊt hµng ho¸, khai th¸c thÞ tr­êng ë c¸c nhµ m¸y Xi m¨ng vÒ c¸c mÆt hµng phô tïng xi m¨ng, t¹o thªm doanh thu cho c«ng ty, thªm viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. §ång thêi tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n x©y dùng nhµ ®iÒu hµnh giíi thiÖu s¶n phÈm vµ cho thuª cña COMA 7 ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn kinh doanh cho thuª vµ t¹o ®iÒu kiÖn tiÕp thi t×m viÖc lµm thiÕt bÞ x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho c«ng ty, ®¸p øng nhu cÇu c¹nh tranh cña c«ng ty trªn th­¬ng tr­êng. - C¸c c«ng tr×nh dù kiÕn thùc hiÖn n¨m 2002: TiÕp tôc hoµn thiÖn c¸c c«ng tr×nh dë dang cña n¨m 2001 nh­: KÕt cÊu läc bôi Thæ NhÜ Kú ( 2,4 tû), kÕt cÊu thÐp Nhµ m¸y Xi m¨ng BØm S¬n ( 1,5 tû ); Nhµ ®iÒu d­¬ng SÇm S¬n Thanh Ho¸ (7,5 tû); Nhµ ®iÒu d­ìng COMA3 (4,25 tû); Nhµ truyÒn thèng HuyÖn Thanh Tr× (1,89 tû); C¶i t¹o n©ng cÊp tr­êng d¹y nghÒ §«ng Anh (2,15 tû); §­êng ®iÖn Yªn B¸i- l« 38 (2,6 tû), vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c. - §i ®«i víi s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c ch¨m lo ®Õn ®êi sèng vµ b¶o vÖ søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c kiÓm tra vµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é cña ng­êi lao ®éng, cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña ng­êi lao ®éng trong ®iÒu kiÖn c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn tù h¹ch to¸n. - MÆt kh¸c C«ng ty cÇn më réng mèi quan hÖ víi c¸c ®Þa ph­¬ng, ®¬n vÞ trong ®Þa bµn huyÖn, thµnh phè ®Ó t¹o liªn kÕt, liªn doanh trong s¶n xuÊt kinh doanh khai th¸c nguån lùc vµ viÖc lµm ë ®Þa ph­¬ng n¬i ®¬n vÞ ®ãng qu©n. - §i s©u vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c x· héi ®êi sèng ®Ó C«ng ty ph¸t triÓn toµn diÖn. Ng­êi lao ®éng cÇn g¾n bã víi C«ng ty còng lµ t¹o thªm søc m¹nh néi lùc cña C«ng ty. 2. Ph­¬ng h­íng vÒ qu¶n lý chÊt l­îng. - PhÊn ®Êu ®¹t ®­îc chøng chØ ISO 9000: 2000 dùa trªn sù chuyÓn ®æi hÖ thèng thñ tôc ISO 9002: 1994 mµ C«ng ty ®· ¸p dông. - N©ng cao nh©n thøc cña mäi thµnh viªn trong c«ng ty vÒ lîi Ých cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng. - Thùc hiÖn thµnh c«ng mét dù ¸n chÕ t¹o, l¾p dùng kÕt cÊu thÐp phi tiªu chuÈn ®¹t chÊt l­îng cao, ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng theo thñ tôc hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9002. - Thùc hiÖn thµnh c«ng mét dù ¸n chÕ t¹o s¶n phÈm c¬ khÝ xuÊt khÈu ®¹t chÊt l­îng cao ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. - TiÕp tôc tiÕn hµnh ®µo t¹o vÒ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cho 100% c¸c c¸n bé, c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia vµo c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh. · N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm lu«n lµ mèi quan t©m cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. ChØ cã n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm th× doanh nghiÖp míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. · Song thùc tÕ hiÖn nay, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n. Bëi v×, ngµnh C¬ khÝ lµ mÆt hµng cã tÝnh c¹nh tranh kÐm, chñ yÕu vÉn lµ nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng trong thêi kú bao cÊp, kh¶ n¨ng thay ®æi mÆt hµng ch­a cao. Qua ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ viÖc nh×n nhËn nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi cña COMA 7 t«i xin ®­a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty. II. C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. 1. N©ng cao nhËn thøc vÒ vai trß cña chÊt l­îng vµ qu¶n lý chÊt l­îng trong mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty Ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®­îc thùc hiÖn nhê sù kÕt hîp cña ba nh©n tè: Con ng­êi, c«ng cô s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng lao ®éng. Trong ®ã, con ng­êi lµ nh©ntè quan träng nhÊt, cã tÝnh s¸ng t¹o vµ c¬ ®éng nhÊt. Do vËy, thùc chÊt cña qu¶n trÞ nãi chung vµ qu¶n lý chÊt l­îng nãi riªng chÝnh lµ qu¶n lý con ng­êi. Qua ®ã, cho chóng ta thÊy nhËn thøc cña c¸c nh©n viªn trong doanh nghiÖp cã ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Do ®ã, ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm còng nh­ hiÖu qu¶ qu¶n lý chÊt l­îng trong c«ng ty th× cÇn mäi thµnh viªn trong doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao h¬n n÷a nhËn thøc vµ tÝch cøc tham gia vµo c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Tõ thùc tr¹ng trªn, viÖc ®Çu tiªn mµ ban l·nh ®¹o c«ng ty cÇn ph¶i cã ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt lµ vÊn ®Ò n©ng cao nhËn thøc cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty vÒ chÊt l­îng vµ qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm. C¸c c«ng viÖc cô thÓ cña gi¶i ph¸p nµy lµ: §èi víi c«ng t¸c ®µo t¹o, Ban l·nh ®¹o C«ng ty cÇn ph¶i coi nh­ yÕu tè quan träng bËc nhÊt trong ®æi míi qu¶n trÞ chÊt l­îng vµ tõ ®ã gãp phÇn ®Èy m¹nh n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. §µo t¹o l¹i, ®Ço tao míi, bæ sung, n©ng cao, C«ng ty th­êng xuyªn ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c ®µo t¹o vÒ chÊt l­îng vµ qu¶n lý chÊt l­îng cho mäi ng­êi tõ ®éi ngò l·nh ®¹o cho ®Õn ng­êi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c phßng ban vµ trùc tiÕp trong c¸c ph©n x­ëng. Qua tr×nh ®æi míi tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cÇn cã sù ®æi míi c¶ nh÷ng thãi quen, tËp qu¸n cò, ph­¬ng thøc lµm viÖc, ph­¬ng ph¸p qu¶n lý ë mäi kh©u, mäi cÊp. §©y lµ mét c«ng viÖc quan träng nh­ng còng rÊt phøc t¹p, kh«ng thÓ gi¶i quyÕt trong thêi gian ng¾n, do ®ã ph¶i tiÕn hµnh mét c¸ch th­¬ng xuyªn. §µo t¹o lµ ph­¬ng ph¸p ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc mét c¸ch cã khoa häc nh­ng ®µo t¹o nh­ thÕ nµo ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ cao, l¹i lµ mét c«ng viÖc kh«ng phÈi dÔ. C«ng ty nªn tËp trung ®µo t¹o ë mét sè kh©u sau: §µo t¹o c¸n bé qu¶n lý: C¸n bé qu¶n lý chÊt l­îng lµ mét bé phËn gi¸n tiÕp trong viÖc t¹o s¶n phÈm nh­ng l¹i cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. Theo c¸c chuyªn gia hµng ®Çi vÒ chÊt l­îng th× 80% nh÷ng sai sãt, nguyªn nh©n thuéc vÒ c¸n bé qu¶n lý. §iÒu nµy còng dÔ hiÓu bëi v× bÊt cø qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nµo còng phô thuéc vµo c«ng t¸c kÕ ho¹ch vµ tè chøc thùc hiÖn. NÕu ng­êi c«ng nh©n m¾c lçi th× hËu qu¶ chØ cã mét sè s¶n phÈm háng, cßn nh­ mét kÕ ho¹ch bÞ ®Þnh sai, b¶n thiÕt kÕ kh«ng theo ®óng quy c¸ch sÏ dÉn tíi c¶ l« hµng bÞ háng. Do vËy, c¸n bé qu¶n lý ph¶i cã tr×nh ®é vµ am hiÓu c«ng viÖc cña m×nh còng nh­ cña c¸c bé phËn cã liªn quan. §µo t¹o vÒ qu¶n lý lµ c«ng viÖc th­êng xuyªn trong c«ng ty. HiÖn nay,c«ng ty ®· ¸p dông thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9002. Cho nªn, viÖc ®µo t¹o vÒ kiÕn thøc, ¸p dông c¸c quy tr×nh, thñ tôc c«ng ty cÇn tiÕn hµnh ®µo t¹o ë cÊp cao h¬n vÒ c¸ch thøc qu¶n lý cho c¸n bé chñ chèt vµ dÇn dÇn phæ biÕn ph­¬ng thøc qu¶n lý nµy cho toµn bé c¸n bé, c«ng nh©n viªn. C«ng t¸c ®µo t¹o ph¶i g¾n liÒn víi thùc c«ng ty ®Ó qu¶n lý cã thÓ ¸p dông kiÕn thøc cña m×nh vµo viÖc tæ chøc thùc hiÖn vµ c¶i tiÕn c«ng viÖc. Ng­êi c¸n bé qu¶n lý cßn cã kh¶ n¨ng quyÕt ®o¸n, truyÒn ®¹t kiÕn thøc, trùc tiÕp ®µo t¹o vµ tuyÓn mé c«ng nh©n. §µo t¹o c«ng nh©n viªn: Cã thÓ nãi tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n viªn trong c«ng ty cßn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ tiªn tiÕn. S¶n phÈm lÇm ra kh«ng thÓ cã chÊt l­îng tèt nÕu kh«ng cã mét ®éi ngò c«ng nh©n cã tay nghÒ cao am hiÓu c«ng nghÖ sö dông. ViÖc ®µo t¹o c«ng nh©n míi, n©ng cao tr×nh ®é cña c«ng nh©n cò lµ c¬ së ®Ó n©ng cao chÊt l­îng vµ t¨ng n¨ng suÊt s¶n xuÊt. Ngoµi ra còng cÇn ®Þnh kú tæ chøc c¸c cuéc kiÓm tra vµ cã kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó n©ng cao bËc, tr×nh ®é chuyªn m«n cho c«ng nh©n l©u n¨m. C«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng theo m« h×nh ISO 9000 cã yªu cÇu rÊt cao ®èi víi c«ng nh©n vÒ sù am hiÓu cña hä. Theo yªu cÇu th× ng­êi c«ng nh©n ph¶i hiÓu râ c«ng viÖc hä lµm vµ nhËn thøc ®­îc r»ng; c«ng ®o¹n tiÕp theo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ kh¸ch hµng cña hä vµ giai ®o¹n sau lµ nhµ cung øng cña m×nh. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ ng­êi c«ng nh©n ph¶i cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng ®o¹n cña m×nh ®Ó s¶n xuÊt ra thµnh phÈm kh«ng cã lçi. TÊt c¶ c¸ c«ng ®o¹n ®Òu ®­îc thùc hiÖn tèt th× s¶n phÈm cuèi cïng sÏ cã chÊt l­îng tèt, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña bªn ®èi t¸c hay kh¸ch hµng cña c«ng ty. §Ó c«ng t¸c ®µo t¹o cã hiÖu qu¶ th× C«ng ty cÇn: T¹o ra mét m«i tr­êng thuËn lîi, tho¶i m¸i cho c«ng ng­êi lao ®éng. Tæ chøc thùc hiÖn tuyªn truyÒn ®Ó mäi ng­êi am hiÓu chÝnh s¸ch chÊt l­îng cña C«ng ty. §µo t¹o mét c¸ch khoa häc, dÔ hiÓu ®Ó mäi ng­êi cïng thùchiÖn. TËp trung vµo c¸c kh©u nh­ phßng ngõa, ph¸t hiÖn nguyªn nh©n, c¸c ph­¬ng ph¸p c¶i tiÕn. H×nh thøc vµ néi dung ®µo t¹o chung cho C«ng ty cã thÓ lùa chän lµ: Cö c¸n bé chñ chèt ®i häc c¸c líp ®µo t¹o vÒ qu¶n lý chÊt l­îng, c¸c cuéc héi th¶o chÊt l­îng ë c¸c ViÖn vµ c¸c Trung t©m. Tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o l¹i c¸n bé víi sù gi¶ng d¹y cña c¸c chuyªn gia bªn ngoµi. TuyÓn c¸c c¸n bé vÒ qu¶n lý chÊt l­îng ®· ®­îc ®µo t¹o ë c¸c tr­êng ®¹i häc vµo lµm c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng. Th­êng xuyªn tè chøc c¸c cuéc kiÓm tra ®¸nh gi¸ vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm. C«ng t¸c ®µo t¹o cÇn ph¶i tiÕn hµnh cïng víi c¸c biÖn ph¸p khen th­ëng, khuyÕn khÝch thi ®ua vµ b¾t buéc. ChÕ ®é th­ëng cña c«ng ty tr­íc ®©y ®­îc thÓ hiÖn ë biÓu sau: BiÓu 16: HÖ sè khen th­ëng. Lo¹i A B C KK HÖ sè cña COMA 7 1.2 1.0 0.8 0.24 HÖ sè cña Bé lao ®éng 1 0.7 0.4 0.12 Nguån: p.TCL§TL Ph¶i cho mäi ng­êi thÊy c«ng t¸c ®µo t¹o kh«ng chØ mang l¹i lîi Ých cho c«ng ty mµ cßn mang l¹i lîi Ých cho b¶n th©n ng­êi lao ®éng. Qua biÓu trªn cho thÊy hÖ sè khen th­ëng cña C«ng ty cao hÖ sè chung cña Bé lao ®«ng. §iÒu nµy sÏ khuyÕn khÝch vËt chÊt cho ng­êi lao ®éng v× cïng xÕp mét bËc lao ®éng nh­ng ®­îc th­ëng nhiÒu h¬n do nh©n hÖ sè khen th­ëng cao h¬n khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng tÝch cùc hoµn thµnh nhiÖm vô. Tuy nhiªn, theo hÖ sè quy ®Þnh cña Bé lao ®éng th× chªnh lÖch gi÷a c¸c møc khen th­ëng víi nhau lµ rÊt râ rµng, ®Òu b»ng 0.3: cßn hÖ sè cña C«ng ty th× chªnh lÖch gi÷a c¸c ,møc khen th­ëng chØ lµ 0.2. Nh­ vËy, ng­êi lao ®éng sÏ kh«ng thÊy râ ®­îc sù chªnh lÖch gi÷a c¸c møc khen th­ëng vµ sÏ kh«ng khuyÕn khÝch hä ph¶i cè g¾ng lªn møc khen th­ëng cao h¬n. §Ó t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng thùc hiÖn tèt chÊt l­îng, C«ng ty nªn ®IÒu chØnh l¹i møc chªnh lÖch gi÷a c¸c lo¹i khen th­ëng, cã thÓ lµ nh­ sau: BiÓu 17: B¶ng ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh hÖ sè khen th­ëng Lo¹i A B C KÕ ho¹ch HÖ sè ®iÒu chØnh 1.2 0.9 0.6 0.2 HÖ sè cña Bé lao ®éng 1.0 0.7 0.4 0.24 Khi cã kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c møc th­ëng sÏ ®­îc kÐo ra xa h¬n. Ng­êi lao ®éng cµng nhËn thøc râ sù kh¸c biÖt vµ cµng ph¶i phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt h¬n n÷a nhiÖm vô ®­îc giao. §ång thêi víi c¸c biÖn ph¸p trªn, C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c ®µo t¹o l¹i cho c«ng nh©n. Tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ ®éi ngò kü thuËt cña C«ng ty cÇn ®­îc n©ng cao h¬n n÷a. C«ng nh©n lµ ng­êi trùc tiÕp s¶n xuÊt, ngay c¶ khi s¶n xuÊt tù ®éng ho¸ toµn bé th× m¸y mãc vÉn chÞu sù chi phèi cña con ng­êi ®iÒu hµnh nã. Muèn cho c¸c s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn thiÕt kÕ th× C«ng ty ph¶i lu«n lu«n chó träng ®Õn tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cña hä. §Ó thùc hiÖn c«ng viÖc nµy, C«ng ty cã thÓ ¸p dông nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh­: Më líp ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô kü thuËt ng¾n h¹n ngay t¹i C«ng ty do c¸c chuyªn viªn ®¶m nhiÖm, ®Æc biÖt ®èi víi 22 c«ng nh©n ch­a qua ®µo t¹o. HuÊn luyÖn kü s­, c«ng nh©n ®óc rót kinh nghiÖm kü thuËt cao ngay trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chuyÓn ho¸ vÒ chiÒu s©u thî bËc 5/7, 6/7 lªn bËc thî 7/7. Cö nh©n viªn kü thuËt ®i häc ë tr×nh ®é cao h¬n: vÊn ®Ò nµy hiÖn nay C«ng ty cßn ®ang rÊt h¹n chÕ thùc hiÖn. §©y lµ mét nh­îc ®iÓm cña C«ng ty cÇn ®­îc kh¾c phôc v× nÕu tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng kh«ng ®­îc n©ng, lªn th× sÏ kh«ng bao giê theo kÞp ®­îc sù tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt. Khoa häc kü thuËtlµ lùc ®Èy v« cïng quan träng ®Ó t¹o nªn s¶n phÈm chÊt l­îng cao. Th­êng xuyªn tè chøc c¸c cuéc thi tay nghÒ giái, n©ng cÊp , n©ng bËc cho ng­êi lao ®éng, ph¸t ®éng phong trµo: “ mét ngµy lµm viÖc kh«ng phÕ phÈm” , “ mét ca s¶n xuÊt kh«ng t¸i chÕ”. §èi víi c¸n bé qu¶n lý, C«ng ty míi chØ th«ng kª vÒ mÆt tr×nh ®é th«ng qua b»ng cÊp chø ch­a tiÕn hµnh ph©n lo¹i theo tr×nh ®é chuyªn m«n: giái, kh¸, trung b×nh vµ yÕu kÐm. ViÖc ph©n lo¹i theo tr×nh ®é chuyªn m«n cã ý nghÜa rÊt quan träng cho viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o c¸n bé. Ngoµi ra ®Ó khuyÕn khÝch ®éi ngò c¸n bé ph¸t huy hÕt tµi n¨ng s¸ng t¹o trong chuyªn m«n. C«ng ty cÇn cã c¸c biÖn ph¸p th­ëng b»ng vËt chÊt, lªn l­¬ng tr­íc thêi h¹n cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty, ®Ò b¹t ®óng ng­êi vµo vÞ trÝ l·nh ®¹o, cã biÖn ph¸p xö lý tho¶ ®¸ng víi nh÷ng c¸n bé kh«ng ®¶m nhËn ®­îc c«ng viÖc, kh«ng cã chuyªn m«n b»ng c¸ch bè trÝ c«ng viÖc kh¸c phï hîp h¬n. NÕu C«ng ty thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy th× 22 c«ng nh©n ch­a qua ®µo t¹o sÏ n¾m v÷ng ®­îc tr×nh ®é chuyªn m«n ®Ó vËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ. §ång thêi víi nh÷ng kinh nghiÖmlµm viÖc s½n cã, ch¾c ch¾n sÏ gi¶m bít ®­îc sai háng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. KÕt qu¶ lµ toµn bé c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña C«ng ty ®· ®­îc qua ®µo t¹o dï b»ng bÊt cø gi¸ nµo vµ sè l­îng c«ng nh©n bËc 7/7 ®­îc ®µo t¹o chuyªn s©u sÏ hç trî rÊt nhiÒu cho c«ng nh©n tay nghÒ kÐm. Hç trî kinh phÝ ®µo t¹o cho nh÷ng c¸n bé, c«ng nh©n viªn trÎ vµ cã nhu cÇu n©ng cao tr×nh ®é. §©y lµ m«t vÊn ®Ò C«ng ty ch­a thùc hiÖn ®­îc tèt, nguån kinh phÝ chi cho ®µo t¹o cña C«ng ty cßn h¹n hÑp. BiÓu 18: Kinh phÝ ®µo t¹o vµ nghiªn cøu khoa häc cña COMA 7 ChØ tiªu §¬n vÞ 1999 2000 2001 2002 (KH) 1. §µo t¹o - Sè l­îng häc viªn ®µo t¹o Ng­êi 8 10 15 40 - Kinh phÝ ®µo t¹o Tr.® 1 2 3 28 2. Nghiªn cøu khoa häc Qua biÓu trªn ta thÊy, kinh phÝ cho ®µp t¹o cña C«ng ty ®· t¨ng lªn. Nh­ng C«ng ty ch­a chó t©m ®Õn c«ng t¸c thÝ nghiÖm tr­íc s¶n xuÊt vµ ®Çu t­ nghiªn cøu khoa häc. Cßn trong c«ng t¸c ®µo t¹o ®· thÊy râ sù quan t©m cña ®éi ngò l·nh ®¹o ®èi víi lùc l­îng lao ®éng còng nh­ c¸n bé qu¶n lý trong C«ng ty. Víi nh÷ng c«ng nh©n cã nhu cÇu ®i häc ®¹i häc, cao ®¼ng C«ng ty cÇn h­íng hä theo nh÷ng ngµnh nghÒ mµ c«ng ty ®ang cßn thiÕu hoÆc sÏ cÇn ®Õn trong t­¬ng lai. Ngoµi ra, C«ng ty cã thÓ hç trî mét phÇn kinh phÝ ®Ó ®¶m b¶o cho hä yªn t©m c«ng t¸c còng nh­ lµ häc tËp. Víi ®èi t­îng ®­îc bè trÝ theo häc nh÷ng líp mang tÝnh chÊt n©ng cao, th× c«ng ty cã thÓ hç trî toµn bé kinh phÝ. Th«ng qua ®ã, ng­êi ®­îc cö ®i häc sÏ g¾n bã h¬n víi C«ng ty. Tuy nhiªn, c«ng viÖc nµy cÇn ph¶i ®­îc tiÕn hµnh chu ®¸o vµ ®¶m b¶o c«ng b»ng hiÖu qu¶. Muèn nh­ vËy l·nh ®¹o c«ng ty cÇn gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò sau: X¸c ®Þnh vÞ trÝ cång t¸c nµo quan träng nhÊt hoÆc yÕu kÐm nhÊt cÇn ph¶i ®­îc ®¶m ®­¬ng bëi nh÷ng ng­êi cã kh¶ n¨ng. Th«ng b¸o réng r·i tíi toµn thÓ C«ng ty, tiÕn hµnh ®¸nh gi¸, lùa chän nh÷ng c¸ nh©n cã triÓn väng vµ cö ®i ®µo t¹o. Sau kho¸ ®µo t¹o tiÕn hµnh ®¸nh gi¸, s¸t h¹ch thùc tÕ. NÕu ng­êi ®­îc cö ®i ®¶m b¶o yªu cÇu th× míi quyÕt ®Þnh chÝnh thøc giao viÖc vµ ®IÒu chØnh møc l­¬ng thÝch hîp. Ng­îc l¹i nhÊt quyÕt kh«ng ®­îc th¨ng chøc cho nh÷ng ng­êi kh«ng cã kh¶ n¨ng thùc tÕ. Ngoµi ra, ®èi t­îng tuyÓn dông chñ yÕu lµ con em ®· tõng c«ng t¸c vµ cèng hiÕn cho C«ng ty. XÐt trªn khÝa c¹nh nµo ®ã th× c¸ch thøc nµy cã mét sè ­u ®iÓm lµ g¾n bã ng­ßi c«ng nh©n víi C«ng ty, lao ®éng míi cã thÓ nhanh chãng hoµ ®ång vµo guång quay cñaC«ng ty do hä ®­îc líp ng­êi tiÒn th©n ®i tr­íc truyÒn ®¹t kinh nghiÖm vµ cæ vò, ®«ng viªn. Nh­ng c¸ch thøc nµy l¹i h¹n chÕ sù l­a chän cho l·nh ®¹o C«ng ty bá qua c¬ héi t×m ®­îc nh÷ng nh©n viªn giái tõ nguån bªn ngoµi. Cho nªn, C«ng ty cÇn më réng ph¹m vi tuyÓn dông h¬n, x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch nh©n sù chÝnh x¸c vµ khoa häc. Víi biÖn ph¸p nµy c¬ cÊu còng nh­ chÊt l­îng lao ®éng cña C«ng ty lu«n lu«n thay ®æi theo h­íng ngµy cµng hoµn thiÖn víi môc tiªu hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. 2. TiÕp tôc duy tr×, ®æi míi, c¶i tiÕn c«ng nghÖ cã s½n kÕt hîp víi ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc trong ngµnh c¬ khÝ. Thùc tr¹ng cña C«ng ty lµ mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ ®· qu¸ l©u, cña Trung Quèc tõ nh÷ng n¨m 60 –70 cña thÕ kû XX. Nh÷ng m¸y nµy chÊt l­îng hiÖn nay ®· gi¶m, cßn kho¶ng tõ 65 – 70% g©y ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm mµ C«ng ty s¶n xuÊt ra. Ngoµi ra, m¸y mãc cña C«ng ty kh«ng cã sù ®ång bé gi÷a c¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn cña C«ng ty, gi÷a c¸c bé phËn gi÷a c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Do ®ã dÉn ®Õn ø ®äng nhiÒu s¶n phÈm dë dang, nÕu kh«ng b¶o qu¶n tèt s¶n phÈm sÏ ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm cuèi cïng. HiÖn nay, m¸y mãc, thiÕt bÞ cña XÝ nghiÖp C¬ khÝ cßn l¹c hËu so víi c¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn trong c«ng ty, vµ cßn lçi thêi h¬n n÷a khi so s¸nh víi c«ng nghÖ cña c¸c XÝ nghiÖp cña c«ng ty cïng ngµnh nh­ Nhµ m¸y C¬ khÝ Hµ néi. Ngoµi ra, c«ng nghÖ nÊu thÐp cña XÝ nghiÖp ®óc ®· cò, kh«ng ®¶m b¶o an toµn cho kh©u s¶n xuÊt ®Æc biÖt lµ kh©u rãt thÐp vµo khu«n vÉn cßn thñ c«ng, c«ng nh©n trùc tiÕp thùc hiÖn. Cho nªn, sè l­îng c«ng nh©n bÞ lao phæi t¹i XÝ nghiÖp §óc chiÕm ®a sè c«ng nh©n m¾c bÖnh trong C«ng ty. V× nguån vèn cña c«ng ty kh«ng nhiÒu, chñ yÕu lµ nguån vèn ng©n s¸ch, mµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn phôc vô cho s¶n xuÊt cña ngµnh c¬ khÝ; §Æc biÖt nh­ trang thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt s¶n ph¼m kÕt cÊu thÐp phi tiªu chuÈn lµ rÊt lín. Nh­ m¸y cæng trôc, cÈu trôc ®Ó n©ng c¸c s¶n phÈm kÕt cÊu thÐp, hiÖn nay c«ng ty vÉn ph¶i ®i thuª. XÐt mét c¸ch tæng thÓ th× hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty ®ang trong thêi kú xuèng cÊp nghiªm träng. Cho nªn, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ®Çu t­ vµo kh©u nµo lµ hîp lý ®èi víi c«ng ty hiÖn nay. V× trong mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c kh©u s¶n xuÊt lu«n ph¶i ®­îc tiÕn hµnh liªn hoµn th× míi ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. §èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kÕt cÊu thÐp ®ãng vai trß quan träng, ®ãng gãp phÇn lín vµo doanh thu cña c«ng ty. C«ng ty cÇn cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c«ng nghÖ vµo lÜnh vùc nµy. c«ng ty cã thÓ thùc hiÖn theo nh÷ng ph­¬ng sau: · TiÕp tôc duy tr× c¸c thiÕt bÞ ®· cã cña c«ng ty nh­ cÈu trôc, m¸y hµn mét chiÒu, m¸y hµn tù ®éng.. · §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n vÒ vèn c«ng ty cÇn tiÕp tôc tù trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt c¶i tiÕn kü thuËt. · L·nh ®¹o cña c«ng ty cÇn ph¶i khuyÕn khÝch ®­îc c«ng nh©n trong c«ng ty hay ë c¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn tÝch cùc cã nh÷ng s¸ng kiÕn trong c¶i tiÕn, ®æi míi trang thiÕt bÞ. Trong n¨m võa qua, tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty ®· cã 23 ng­êi víi 47 s¸ng kiÕn trong s¶n xuÊt, lµm lîi cho c«ng ty 60 triÖu ®ång vµ c«ng ty ®· trÝch tiÒn th­ëng s¸ng kiÕn cho 23 ng­êi lµ 3.030.000. Cµng chøng tá c¸n bé c«ng nh©n cña c«ng ty giµu tÝnh s¸ng t¹o. · Víi nh÷ng lÜnh vùc nh­ ®óc thÐp, ®óc gang, gia c«ng c¾t gät n¨ng lùc thiÕt bÞ vÉn cßn kh¶ n¨ng khai th¸c c«ng ty cÇn hç trî chi phÝ b¶o d­ìng , kÕt hîp víi khai th¸c viÖc lµm ®Ó cho c¸c XÝ nghiÖp cã thu nhËp ®Ó cã kh¶ n¨ng ®Çu t­ vµo c¸c c«ng nghÖ mang tÝnh chuyªn s©u h¬n. Nh­ XÝ nghiÖp ®óc cã thÓ ®Çu t­ hÖ thèng lß nÊu tèt h¬n, thiÕt bÞ ®o l­êng ®Þnh chuÈn thµnh phÇn ho¸ häc. · Víi xÝ nghiÖp c¬ khÝ th× cÇn t¨ng c­êng c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tù ®éng, hay cã tÝnh tù ®éng ho¸ cao nh­: M¸y CNC, CN trong c¸c kh©u gia c«ng c¬ khÝ nh­ tiÖn , doa, c¾t gät kim lo¹i. Nguån vèn cã thÓ trÝch ra tõ nguån ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n. Mäi doanh nghiÖp tham gia trªn thÞ tr­êng, hiÖn nay ®Òu thÊy râ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña n¨ng lùc c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt s¶n phÈm, còng nh­ trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Quan hÖ gi÷a m¸y mãc vµ con lµ mèi quan hÖ hai chiÒu. Cã nh÷ng con ng­êi giái nh­ng c«ng nghÖ tåi tµn, l¹c hËu th× còng khã mµ n©ng cao ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm. Ngoµi biÖn ph¸p duy tr×, c¶i tiÕn m¸y mãc cò c«ng ty cÇn tÝch cùc ®Çu t­ c«ng nghÖ míi phôc vô cho s¶n xuÊt tr­íc m¾t vµ cho sù ph¸t triÓn trong t­¬ng l¹i. c«ng ty ®· cã nh÷ng ý t­ëng míi vµ kinh phÝ dµnh cho ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghÖ cña c«ng ty còng ®­îc t¨ng lªn.. 3. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra chÊt l­îng ë mäi kh©u, mäi c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt theo thñ tôc cña hÖ thèng QLCL ISO 9000: 2000 Víi ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t­¬ng ®èi dµi vµ phøc t¹p, ng­êi lao ®éng ch­a nh©n thøc râ vai trß cña chÊt l­îng vµ qu¶n lý chÊt l­îng. MÆt kh¸c, c¸n bé, c«ng nh©n viªn ch­a tù gi¸c tr«ng c«ng viÖc cña m×nh C«ng ty cÇn ¸p dông ph­¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l­îng trªn tÊt c¶ c©c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm , ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng truyÒn th«ng, còng nh­ nh÷ng b¹n hµng míi cña C«ng ty. BiÖn ph¸p nµy ®· ®ang ®­îc thùc hiÖn ë C«ng ty, ®· ph©n râ tr¸ch nhiÖm kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm cho tæ KCS vµ toµn thÓ phßng kü thuËt nãi chung. C¸n bé cña phßng kü thuËt, vµ chñ yÕu lµ tæ KCS lu«n cã mÆt ë c¸c ph©n x­ëng, ngoµi trêi trùc tiÕp kiÓm tra. Ngoµi nh÷ng tiªu chuÈn s¶n xuÊt s¶n phÈm ë mçi c«ng ®o¹n theo quy ®Þnh cña Bé tiªu chuÈn ISO, C«ng ty cßn cè g¾ng ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña b¹n hµng. Bëi v×, víi mçi mét hîp ®ång s¶n xuÊt s¶n phÈm th× bªn ®èi t¸c ®Òu cã c¸n bé trùc tiÕp kiÓm tra chÊt l­îng , xem s¶n phÈm cã ®­îc ®¶m b¶o trong tõng kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Víi s¶n phÈm kÕt cÊu thÐp, hoÆc thÐp phi tiªu chuÈn th× C«ng ty ®Òu cã c¸n bé KCS kiÓm tra theo tõng c«ng ®o¹n cô thÓ nh­ sau vµ ®Òu ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu ®· ®­îc nªu ra trong hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng. KiÓm tra qu¸ tr×nh cung øng vËt t­. KiÓm tra c«ng ®o¹n chuÈn bÞ ph«i. KiÓm tra c«ng ®o¹n gia c«ng c¬ khÝ. KiÓm tra c«ng ®o¹n g¸ hµn. KiÓm tra c«ng ®o¹n hµn s¶n phÈm. KiÓm tra c«ng ®o¹n lµm s¹ch tr­íc khi s¬n m¹. KiÓm tra tæng hîp s¶n phÈm vµ lËp biªn b¶n nghiÖm thu xuÊt x­ëng. KiÓm tra ®ãng gãi. Tõ nh÷ng thuËn lîi trªn, C«ng ty cÇn qu¸n triÖt h¬n n÷a quy tr×nh kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm. §Æc biÖt ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm §óc; nh­ ®óc bi ®¹n c¸c lo¹i th× C«ng ty cÇn bæ sung kiÓm tra chÆt chÏ kh©u pha chÕ thµnh phÇn ho¸ häc cña c¸c lo¹i bi ®¹n. Bëi v×, thµnh phÇn ho¸ hoc cña c¸c lo¹i bi ®¹n ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. Do ®ã, C«ng ty cÇn ph¶I cã mét chiÕn l­îc kiÓm tra c¸c c«ng ®oËn cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Néi dung cña c«ng t¸c c«ng ty cÇn cã mét sè c¶i tiÕn nh­ sau: Tr­íc tiªn, C«ng ty cÇn ph¶i ph©n râ tr¸ch nhiÖm, chøc n¨ng nhiÖm vô ®èi víi tõng c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. KÕt hîp víi sù h­íng dÉn nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt s¶n phÈm, trùc tiÕp ë tõng c«ng ®o¹n vµ chñ yÕu lµ tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé phßng kü thu©t, ®¨c biÖt lµ tæ KCS vµ C¸c c¸n bé KCS ë c¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn. NÕu sù ph©n c«ng cµng chÆt chÏ cµng tr¸nh ®­îc bé phËn th× cã qu¸ nhiÒu c¸n bé kiÓm tra, bé phËn th× ch¼ng cã ai kiÓm tra vµ gi¶i quyÕt khi cã c¸c trôc trÆc x¶y ra. Nh×n mét c¸ch tæng thÓ th× tæ KCS kiÓm tra vÒ mÆt s¶n phÈm cßn c¸n bé cßn l¹i cña phßng kü thuËt c«ng nghÖ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ. Khi ®· cã sù ph©n c«ng chi tiÕt, cô thÓ th× c¸n bé kü thuËt ph¶i cã nhiÖm vô: KiÓm tra th­êng xuyªn trªn c¸c c«ng ®o¹n, c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ m×nh ®­îc ph©n c«ng. Ph¸t hiÖn c¸c yÕu tè lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm, tiÕn hµnh ph©n tÝch vµ ph©n tÝch. §©y míi lµ ý nghÜa thiÕt thùc cña kiÓm tra. Bëi v×, kiÓm tra sÏ ch¼ng lµm chÊt l­îng s¶n phÈm tèt h¬n mµ cßn lµm t¨ng ¸p lùc vÒ phÝa ng­êi c«ng nh©n. KiÓm tra cÇn ph¶i g¾n liÒn víi c«ng viÖc gi¶i quyÕt c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn sù sai háng cña s¶n phÈm, nÕu c¸n bé ®­îc ph©n c«ng kh«ng cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt th× ph¶i th«ng tin ng­îc vÒ tæ KCS ë phßng kü thuËt dù ¸n. KiÓm tra kh«ng cã nghÜa lµ cø ph¶i t×m ra mét sù sai háng nµo ®ã; ®iÒu nµy thËt v« lý, mµ qua viÖc kiÓm tra c¸n bé ph¶i ghi nhËn c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong khu vùc cña m×nh kiÓm so¸t. Tõ ®ã phæ biÕn kinh nghiÖm cho toµn bé C«ng ty ph¶i lµ nh­ thÕ nµo ®Ó s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng cao. §Ó thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy cã hiÖu qu¶ C«ng ty cÇn ®µo t¹o vµ bæ sung thªm c¸n bé vµ c«ng nh©n kiÓm tra chÊt l­îng cho tæ KCS. Bëi v× c¸n bé cña tæ KCS cña C«ng ty chØ cã 3 ng­êi trùc tiÕp cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, kiÓm so¸t mäi c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong toµn c«ng ty, còng nh­ d­íi c¸c XÝ nghiÖp, ®éi thµnh viªn. Víi l­îng c¸n bé chuyªn tr¸ch cña c«ng ty vÒ qu¶n lý chÊt l­îng lµ ch­a cã, tÊt c¶ nhiÖm vô vÒ qu¶n lý chÊt l­îng ®ang ®­îc tæ KCS cña c«ng ty g¸nh v¸c. §©ylµ c«ng viÖc rÊt khã kh¨n nã cã ¶nh h­ëng mang tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. Tæ KCS tr×nh ®é chuyªn m«n th× kh«ng ®­îc n©ng cao cßn trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c ®o l­êng th× cò kü, thiÕt chÝnh x¸c. Do ®ã, gi¶i ph¸p tiÕp theo nhÇm n©mg cao chÊt l­îng s¶n phÈm ë c«ng ty COMA 7 lµ t¨ng c­êng c«ng t¸c tiªu chuÈn ho¸ vµ hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9002 c«ng ty ®· ¸p dông. 4. T¨ng c­êng c«ng t¸c tiªu chuÈn ho¸ vµ hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña c«ng ty Cïng víi ®µ ph¸t triÓn cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt, c¸c nh©n tè m¸y mãc, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ ngµy cµng trë nªn quan träng h¬n bao giê hÕt; gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh cho viÖc ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty. ViÖc ¸p dông c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ phï hîp mang l¹i søc m¹nh c¹nh tranh to lín cho c«ng ty. Víi c¸c môc tiªu chÊt l­îng lµ trªn hÕt, cho nªn tong thêi gian tíi l·nh ®¹o c«ng ty sÏ quyÕt t©m ®­a chÊt l­îng s¶n phÈm lªn cao, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña kh¸ch hµng. L·nh ®¹o c«ng ty nhËn thøc ®­îc r»ng : s¶n phÈm cña c«ng ty chñ yÕu phôcvô nhu cÇu trong n­íc, nh­ng c¸c doanh nghiÖp mµ c«ng ty phôc vô cã c¸c c«ng nghÖ chñ yÕu cña n­íc ngoµi ®Çu t­ nh­ c¸c XÝ nghiÖp s¶n xuÊt Xi m¨ng, c¸c lo¹i läc bôi cho c¸c lo¹i m¸y chän nhùa ¸p phan phôc vô c«ng tr×nh x©y dùng ®­êng bé. Do ®ã ®ßi hái cña kh¸ch hµng lµ rÊt kh¾t khe vµ trong n­íc hiÖn nay cã rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh trong lÜnh vùc s¶n xuÊt m¸y c«ng cô vµ s¶n phÈm kÕt cÊu thÐp. C«ng ty cã mÆt b»ng réng lín, xa trung t©m ®©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn nlîi ®Ó gióp c«ng ty t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh. Hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý chÊt l­îng bao gåm viÖc hoµn thiÖn chØ tiªu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, c¬ cÊu l¹i bé m¸y qu¶n lý chÊt l­îng vµ duy tr× hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo nh÷ng quan ®iÓm hiÖn ®¹i. MÆc dï,c«ng ty ®· x©y dùng ®­îc bé m¸y qu¶n lý chÊt l­îng. Song bé m¸y nµy cßn kiªm nhiÖm qu¸ nhiÒu c«ng viªc kh¸c. V× thÕ c«ng t¸c qu¶n lý ch­a ®­îc coi träng. MÆc dï, c«ng ty ®· ¸p dông thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9002:1994 nh­ng c«ng ty cÇn c¬ cÊu l¹i ®Ó x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo phiªn b¶n míi ISO 9000: 2000 mµ ®Æc tr­ng lµ hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng ISO9001:2000. HiÖn nay, c«ng t¸c x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l­îng s¶n phÈm t¹i c«ng ty ®· vµ ®ang thùc hiÖn ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc vµ ch­a ®­îc râ rµng. §¨c biÖt ®èi víi s¶n phÈm kÕt cÊu thÐp lµ rÊt khã kh¨n. HÖ thèng tiªu chuÈn vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm ph¶i phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. · §Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, c«ng ty ph¶i c¶i tiÕn hÖ thèng chØ tiªu hiÖn thêi cña c«ng ty v× ®ã lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm, lµ yÕu tè trùc tiÕp ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tr¹h trªn thÞ tr­êng. · C«ng t¸c tiªu chuÈn ho¸ c¸c chØ tiªu chÊt l­îng s¶n phÈm,còng nh­ c¸c thiÕt bÞ cho gióp cho c«ng ty n©ng cao ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm. VÝ dô nh­ c¸c s¶n phÈm kÕt cÊu thÐp ; mÆc dï ®· cã dung sai cho phÐp vÒ kÝch th­íc cña c¸c chi tiÕt s¶n xuÊt nh­ng víi c¸c thiÕt bÞ cho l­êng kÐm chuÈn x¸c th× sÏ kh«ng cho s¶n phÈm cã ®éi chÝnh x¸c cao ch­a nãi ®Õn chÝnh x¸c tuyÖt ®èi. · Còng nh­ s¶n phÈm kÕt cÊu thÐp víi c¸c s¶n phÈm §óc nÕu thiÕt bÞ cho l­êng kh«ng chuÈn x¸c sÏ dÉn ®Õn pha chÕ thµnh phÇn ho¸ häc sai. Tõ ®ã g©y ra sai háng hµng lo¹t s¶n phÈm. Nh­ ®ît háng 20 tÊn bi ®¹n trong th¸ng 2 võa qua. · ViÖc quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm lµ ph¶i hoµn thiÖn hÖ thèng thiÕt bÞ ®o l­êng,t¨ng c­êng c«ng t¸c tiªu chuÈn ho¸. Tõ nh÷ng lý do trªn, ®Ó hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm , ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty. c«ng ty nªn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: · Tr­íc tiªn ban l·nh ®¹o ®øng ®Çu lµ gi¸m ®èc c«ng ty ph¶i g­¬ng mÉu h¬n n÷a trong c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng, trùc tiÕp tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng, phong trµo qu¶n lý chÊt l­îng cña c«ng ty. Ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cho tõng phßng ban, tõng cÊp tiÕn hµnh c«ng viÖc. · L·nh ®¹o c«ng ty ph¶i ®­a ra chÝnh s¸ch chÊt l­îng s¸t thùc, phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i cña c«ng ty, ®¸p øng ®­îc xu h­íng cña thÞ tr­êng. · Sau khi x©y dùng xong ng­êi ®øng ®Çu hÖ thèng qu¶n trÞ chÊt l­îng ph¶i chØ ®¹o cho c¸c phßng ban vµ c¸ nh©n thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh ®· ®­îc quy ®Þnh trong chÝnh s¸ch chÊt l­îng cña C«ng ty. · ViÖc kiÓm tra theo dâi ph¶i ®­îc tiÕn hµnh chÆt chÏ, nÕu cã khã kh¨n sai sãt tiÕn hµnh ®iÒu chØnh ngay. C«ng t¸c kiÓm tra cÇn ph¶i tiÕn hµnh ®Èy m¹nh h¬n n÷a trªn c¬ së bé m¸y qu¶n lý cò ; phßng kü thuËt kÕt hîp víi tæ KCS vµ c¸c bé phËn KCS ë c¸c XÝ nghiÖp b¸m s¸t tõng ca s¶n xuÊt, kiÓm tra tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt.Cã chÝnh s¸ch th­ëng ph¹t xøng ®¸ng víi viÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng. T¨ng c­êng vai trß cña tæ tr­ëng tæ s¶n xuÊt. B¸o c¸o th­êng kú víi ng­êi ®øng ®Çu ®Ó tiÖn theo dâi. · X©y dùng vµ hoµn thiÖn tiªu chuÈn thèng nhÊt gióp cho c«ng ty nãi chung vµ c«ng nh©n nãi riªng, ®¸nh gi¸ ®óng chÊt l­îng s¶n phÈm mät c¸ch dÔ dµng. §ã chÝnh lµ tiÒn ®Ò ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Tiªu chuÈn ®­a ra ph¶i phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng, víi ®iÒu kiÖn cña c«ng ty. §Ó thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p trªn, c«ng ty cÇn thùc hiÖn: · Cã mét c¸n bé kü thuËt ë vÞ trÝ cao ®Ó chän lµm ng­êi chØ ®¹ohÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng. C¸n bé nµy ph¶i cã kinh nghiÖm, am hiÓu hÖ th«ng qu¶n lý chÊt l­îng. §Æc biÖt ph¶i cã uy tÝn ®Ó chØ ®¹o c¸c phßng ban vµ bé phËn cã liªn quan. · §éi ngò c¸n bé kü thuËt vµ c¸n bé KCS ph¶i lµ ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, giµu kinh nghiÖm, nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc. · TiÒm lùc tµi chÝnh ®Ó ®Çu t­ thiÕt bÞ ®o l­êng, phôc vô c«ng t¸c tiªu chuÈn ho¸ vµ duy tr× hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng. §©y lµ vÊn ®Ò ®Æt ra cña c«ng ty v× c«ng ty kh«ng cã nhiÒu vèn, vèn chñ ®¹o do Nhµ n­íc cÊp. Song c«ng ty ®ang kh¾c phôc tõng b­íc b»ng c¸ch ®Çu t­ dÇn ë tõng kh©u. · Cuèi cïng lµ sù ñng hé cña c¸c thµnh viªn trong c«ng ty, c¸c bé phËn phßng ban. C¸c thµnh viªn trong c«ng ty cÇn ph¶i viÖc hoµn thiÖn, duy tr× , c¶i tiÕn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. Tõ ®ã cã th¸i ®é ñng hé khi ban l·nh ®¹o tiÕn hµnh c¶i tiÕn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng. KÕt luËn. Khi nÒn kinh tÕ cµng ngµy cµng ph¸t triÓn ë tr×nh ®é cao th× c¹nh tranh b»ng chÊt l­îng s¶n phÈm hay dÞch vô cµng trë nªn cã hiÖu qu¶. S¶n phÈm chØ cã thÓ tiªu thô nhanh khi nã cã chÊt l­îng tho¶ m·n nhu cÇu cña thÞ tr­êng, gi¸ c¶ phï hîp víi thu nhËp cña ng­êi tiªu dïng hay kh¸ch hµng…Mäi doanh nghiÖp ®Òu nhËn thøc ®­îc ®iÒu ®ã vµ lu«n lu«n chó ý ®Õn viÖc b¶o ®¶m vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm mét c¸ch ®Æc biÖt, coi chÊt l­îng lµ sù sèng cßn cña doanh nghiÖp. c«ng ty C¬ khÝ vµ X©y l¾p víi h¬n 35 h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt Êy. Ban l·nh ®¹o vµ c«ng nh©n cña c«ng ty lu«n lu«n ®Æt môc tiªu chÊt l­îng lªn hµng ®Çu vµ ra søc thùc hiÖn ®­îc kÕ ho¹ch ®· ®Æt ra. S¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®­îc c¸c b¹n hµng tÝn nhiÖm víi mét sù tin t­ëng lín vÒ mÆt chÊt l­îng. Tuy nhiªn ch¼ng cã s¶n phÈm nµo l¹i cã chÊt l­îng hoµn h¶o c¶, s¶n phÈm cña c«ng ty C¬ khÝ vµ X©y l¾p sè 7 còng cßn mét sè h¹n chÕ. Qua thêi gian thùc tËp vµ t×m hiÓu thùc tr¹ng còng nh­ kh¶ n¨ng cña c«ng ty t«i ®· m¹nh d¹n ®Ò ra mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty ®Ó s¶n phÈm cµng ngµy cµng trë nªn hoµn thiÖn. T«i hy váng»ng nh÷ng ý kiÕn cña em sÏ ®ãng gãp mét phÇn nhávµo môc tiªu ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña COMA 7. MÆc dï ®· cã cè g¾ng rÊt nhiÒu nh­ng chuyªn ®Ò vÒ:" Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ë c«ng ty C¬ khÝ vµ X©y l¾p sè 7 " cña t«i ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. T«i rÊt mong ®­îc c¸c thÇy c« còng nh­ c¸c c« chó trong c«ng ty gióp ®ì vµ tËn t×nh chØ b¶o ®Ó t«i hoµn thiÖn h¬n vÒ kiÕn thøc còng nh­ kinh nghiÖm thùc tÕ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nâng cao chất l­ượng sản phẩm ở Công ty Cơ khí & Xây lắp số 7.DOC
Luận văn liên quan