Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách xúc tiến hỗn hợp tại Chi nhánh Công ty du lịch Sài Gòn ở Hà Nội

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách xúc tiến hỗn hợp tại Chi nhánh Công ty du lịch Sài Gòn ở Hà Nội(78 trang) Lời mở đầu Hệ thống kinh tế xã hội – Việt Nam đã có nhiều thay đổi sâu sắc từ sau đường lối đổi mới được xác định vào cuối năm 1986. Từ năm 1989, công cuộc đổi mới được đẩy mạnh. Những thay đổi đã diễn ra ngày một rõ nét, Việt Nam dần thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn tình trạng khủng hoảng kìm hãm sự phát triển của đất nước. Một trong những nhân tố quan trọng đưa tới sự thành công của công cuộc đổi mới là những chính sách hướng tới nền kinh tế thị trường và sự vận dụng những kinh nghiệm của nước khác trên thế giới. Chính sách mở cửa, chủ động hòa nhập vào nền kinh tế thế giới gắn liền với việc chuyển sang hệ thống kinh tế mới đã góp phần vào sự nghiệp đổi mới của nước ta với thế giới sau một thời gian dài khép kín. Quan hệ kinh tế, ngoại giao được mở rộng với “tất cả các nước trên thế giới” cũng như các tổ chức quốc tế mà một trong các kết quả đáng kể là những khoản viện trợ và đầu tư từ những tổ chức quốc tế và những nước khác trên thế giới. Ngày nay, du lịch đã trở thành một hoạt động khá phổ biến trong đời sống kinh tế – xã hội và ngày càng phát triển với nhịp độ cao. Du lịch không còn được coi là nhu cầu cấp thấp, thậm chí ở những nước đang phát triển, nó là nhu cầu không thể thiếu được của mỗi người dân. Về phương diện kinh tế, du lịch được coi như một ngành công nghiệp không khói, một ngành có khả năng giải quyết một số lượng lớn công ăn việc làm và mang lại nhiều thu nhập ngoại tệ góp phần điều chỉnh cán cân thanh toán đặc biệt với những nước đang phát triển. Về mặt xã hội, nó đem lại sự thỏa mãn nhu cầu của khách đi du lịch, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc. Nền kinh tế thị trường càng phát triển mạnh mẽ thì vai trò của marketing trong nền kinh tế nói chung và đối với từng doanh nghiệp nói riêng càng trở nên quan trọng. Các nhà quản trị marketing luôn mong muốn tìm được một kế hoạch marketing hoàn hảo cho doanh nghiệp của mình. Trong quá trình tìm kiếm và hoàn thiện dần đó họ thấy vai trò của chính sách xúc tiến rất quan trọng, đặc biệt với doanh nghiệp lữ hành, nó quyết định sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp. Là một bộ phận cấu thành của marketing - mix, xúc tiến hỗn hợp đã và đang tỏ ra rất năng động và hiệu quả trong việc phối hợp đạt đến mục tiêu chung của marketing khi doanh nghiệp du lịch vận dụng thành công. Trên thực tế ở Việt Nam hiện nay, công tác marketing nói chung và hoạt động xúc tiến hỗn hợp nói riêng hầu hết chỉ được thực hiện có quy mô và tổ chức ở các công ty liên doanh. Vì vậy, việc nghiên cứu và phân tích các hoạt động này trong điều kiện, hoàn cảnh thực tế của Việt Nam là rất quan trọng. Bởi vì, nó là cơ sở để các doanh nghiệp trong nước qua đó có thể học hỏi và nắm bắt được kinh nghiệm về lĩnh vực này. Ngoài ra, do đặc điểm của sản phẩm du lịch có tính vô hình và đặc điểm của kinh doanh du lịch nên việc xúc tiến hỗn hợp trong doanh nghiệp lữ hành có một ý nghĩa to lớn. Để góp phần mở rộng thị trường khách của công ty, trong khuôn khổ một bài luận văn tốt nghiệp tôi chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách xúc tiến hỗn hợp tại Chi nhánh Công ty du lịch Sài Gòn ở Hà Nội” với mục đích đề cập một số vấn đề nhất định có tính chất căn bản cho công tác xây dựng và thực thi chính sách xúc tiến hỗn hợp đối với từng phân đoạn thị trường của công ty. Mục đích nghiên cứu: Là chính sách xúc tiến hỗn hợp áp dụng trong các doanh nghiệp du lịch, về mặt lý luận và thực tiễn áp dụng trong các doanh nghiệp kinh doanh hiện nay. Từ đó, có giải pháp nhằm nâng cao chính sách xúc tiến hỗn hợp trong kinh doanh du lịch hiệu quả hơn, đặc biệt đối với từng phân đoạn thị trường khách. Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu đó là Chi nhánh Công ty du lịch Sài Gòn tại Hà Nội trong mối so sánh với các doanh nghiệp khác. Phương pháp nghiên cứu: Trong đề tài này tôi sử dụng một số phương pháp nhất đinh: Phương pháp phân tích thống kê, nhận xét, đánh giá, duy vật biện chứng trên cơ sở lý luận và thực tiễn so sánh, chọn lọc. Bố cục luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề trong kinh doanh du lịch và xúc tiến hỗn hợp trong công ty lữ hành. Chương 2: Khảo sát tình hình xây dưng và thực thi chính sách xúc tiến hỗn hợp tại Chi nhánh Công ty du lịch Sài Gòn. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược xúc tiến hỗn hợp của Công ty trong thời gian tới. Môc lôc Trang Lêi më ®Çu Ch­¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kinh doanh du lÞch vµ xóc tiÕn hçn hîp trong c«ng ty l÷ hµnh 1 1.1 Vai trß cña du lÞch trong nÒn kinh tÕ quèc d©n . 1 1.2 Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n trong kinh doanh du lÞch . 3 1.2.1 Kh¸i niÖm vÒ du lÞch 3 1.2.2 S¶n phÈm du lÞch . 3 1.2.3 Kinh doanh du lÞch 6 1.3 Néi dung cña chÝnh s¸ch xóc tiÕn trong kinh doanh du lÞch 9 1.3.1 S¬ ®å qu¸ tr×nh truyÒn th«ng . 9 1.3.2 C¸c b­íc tiÕn hµnh qu¸ tr×nh truyÒn th«ng 11 1.3.3 LËp kÕ ho¹ch chiÕn l­îc xóc tiÕn hçn hîp 13 1.3.4 Thùc hiÖn vµ kiÓm tra chiÕn l­îc xóc tiÕn hçn hîp 23 Ch­¬ng 2: Kh¶o s¸t t×nh h×nh x©y dùng vµ thùc thi chÝnh s¸ch xóc tiÕn hçn hîp t¹i chi nh¸nh c«ng ty du lÞch Sµi Gßn . 25 2.1 Vµi nÐt vÒ tæng c«ng ty du lÞch Sai Gßn (SaiGonTourist) . 25 2.1.1 Giíi thiÖu chung vÒ tæng c«ng ty du lÞch Sai Gon . 25 2.1.2 Chi nh¸nh tæng c«ng ty du lÞch Sµi Gßn t¹i Hµ Néi (SaiGonTourist HaNoi Branch) 29 2.1.3 KÕt qu¶ t×nh kinh doanh cña c«ng ty trong 2 n¨m 2000-2001. 33 2.2 Kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ chÝnh s¸ch xóc tiÕn hçn hîp t¹i chi nh¸nh . 36 2.2.1 Kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ chÝnh s¸ch xóc tiÕn hçn hîp t¹i Chi nh¸nh. 36 2.2.2 Mét sè chÝnh s¸ch kh¸c hç trî chÝnh s¸ch xóc tiÕn t¹i Chi nh¸nh 41 2.3 §¸nh gi¸ nhËn xÐt chung vÒ chÝnh s¸ch xóc tiÕn hçn hîp cña chi nh¸nh. 44 Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn chiÕn l­îc xóc tiÕn hçn hîp cña Chi nh¸nh trong thêi gian tíi . 46 3.1 Nh÷ng c¨n cø ®Ò xuÊt nh»m thùc hiÖn chÝnh s¸ch xóc tiÕn t¹i chi nh¸nh 46 3.1.1 Tæng qu¸t vÒ t×nh h×nh c¹nh tranh hiÖn nay trªn thÞ tr­êng du lÞch 46 3.1.2 C¨n cø vµo môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng kinh doanh cña Chi nh¸nh. 47 3.1.3 C¨n cø vµo ph­¬ng h­íng, chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam . 48 3.1.4 C¨n cø vµo dù b¸o vÒ t×nh h×nh kh¸ch du lÞch Quèc tÕ vµ néi ®Þa 50 3.2 Néi dung ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn chÝnh s¸ch xóc tiÕn t¹i chi nh¸nh 55 3.2.1 Khi x©y dùng chÝnh s¸ch xóc tiÕn hçn hîp Chi nh¸nh ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c sau 55 3.2.2 C¸c ®Ò xuÊt hçn hîp truyÒn th«ng ®Õn víi thÞ tr­êng môc tiªu cña Chi nh¸nh . 57 KÕt luËn . 71 Tµi liÖu tham kh¶o . 72

doc78 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2304 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách xúc tiến hỗn hợp tại Chi nhánh Công ty du lịch Sài Gòn ở Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
b¶n. Chi nh¸nh ®· qu¶ng c¸o trªn mäi ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng. C¸c c«ng cô kh¸c ®· ®­îc Chi nh¸nh ¸p dông. ViÖc quan hÖ c«ng chóng ®­îc Tæng C«ng ty vµ Chi nh¸nh ®Çu t­ mét c¸ch x¸c ®¸ng (Chi nh¸nh vµ Tæng C«ng ty th­êng xuyªn tµi trî cho c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ thÓ thao). + C¸c chÝnh s¸ch kh¸c hç trî ho¹t ®éng xóc tiÕn còng ®­îc Chi nh¸nh thùc hiÖn tèt. + KÕt hîp víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty vµ Chi nh¸nh (®Æc biÖt lµ c¸n bé phßng thÞ tr­êng) cã tr×nh ®é (phßng thÞ tr­êng cã 11 ng­êi tr×nh ®é 11 ®¹i häc). - Nh­îc ®iÓm: + ViÖc triÓn khai thùc thi chÝnh s¸ch nµy t¹i Chi nh¸nh ®· ®­îc mét sè hiÖu qu¶. Nh­ng do Chi nh¸nh lµ mét c«ng ty con cña tæng c«ng ty, phÇn lín kh¸ch cña Chi nh¸nh lµ do Tæng C«ng ty göi ra nªn Chi nh¸nh ch­a thËt sù chó träng thùc thi chÝnh s¸ch nµy, ch­a cã mét kÕ ho¹ch xóc tiÕn khoa häc. Ho¹t ®éng nµy cßn manh món, nÕu cã th× chØ cã h×nh thøc qu¶ng c¸o cßn c¸c h×nh thøc kh¸c ch­a chó träng. Ngoµi ra, ng©n s¸ch dµnh cho chÝnh s¸ch nµy cßn Ýt, chñ yÕu in tê r¬i, tËp gÊp, qu¶ng c¸o trªn b¸o, tæ chøc triÓn l·m …. C«ng ty ch­a thËt sù chó träng ®Õn thÞ tr­êng kh¸ch néi ®Þa nªn ch­a cã chÝnh s¸ch xóc tiÕn hçn hîp hiÖu qu¶ ®èi víi thÞ tr­êng nµy. NÕu cã th× cã kh¸ch ViÖt Nam ®i du lÞch n­íc ngoµi mµ th«i. C¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng mµ Chi nh¸nh sö dông lµ b¸o chÝ, tuÇn b¸o du lÞch, t¹p chÝ du lÞch cña ngµnh. Ngoµi ra, Chi nh¸nh cßn ph¸t hµnh tËp gÊp, tê r¬i ®Ó giíi thiÖu cho kh¸ch hµng trong n­íc vµ n­íc ngoµi. C¸c tËp gÊp vµ tê r¬i ®­îc Chi nh¸nh sö dông b»ng hai thø tiÕng lµ tiÕng ViÖt vµ tiÕng Anh. VÒ h×nh thøc mµu s¾c phèi hîp ®Ñp, néi dung bao qu¸t ®Çy ®ñ. §ång thêi trong ®ã giíi thiÖu mét c¸ch t«ng qu¸t nh÷ng nÐt ®Æc s¾c vÒ ViÖt nam ®Êt n­íc con ng­êi hÊp dÉn nh­ thÕ nµo. VÒ néi dung hÊp dÉn ®· nªu bËt ®­îc tiÒm n¨ng du lÞch còng nh­ lîi Ých ®em ®Õn cho kh¸ch nÕu tham gia chuyÕn ®i. Néi dung ®· giíi thiÖu vÒ c¸c trung t©m du lÞch: Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh, HuÕ, §µ N½ng, H¹ Long… + Do kh¶ n¨ng cña Chi nh¸nh cßn nhiÒu h¹n chÕ cho nªn viÖc qu¶ng c¸o trªn b¸o chÝ cña Chi nh¸nh gÆp nhiÒu khã kh¨n, néi dung cßn s¬ sµi, cã Ýt hoÆc kh«ng cã h×nh ¶nh minh häa cô thÓ hoÆc c¸c ®iÒu kiÖn mµ Chi nh¸nh ®­a ra ch­a thùc sù thu hót ®­îc kh¸ch. + Ngoµi ra c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh­ quan hÖ c«ng chóng khuyÕn m·i hay b¸n hµng trùc tiÕp ch­a thùc sù hiÓu theo ®óng nghÜa cña nã theo nguyªn t¾c chung lµ viÖc g× ®Õn th× lµm ch­a thËt sù nghiªn cøu ®Çu t­ hoÆc x©y dùng mét c¸ch cô thÓ. + ViÖc x©y dùng chÝnh s¸ch xóc tiÕn hçn hîp t¹i Chi nh¸nh cßn ®­îc xem lµ míi mÎ. ChØ c¨n cø trªn c¸i cò ®· cã ®Ó dïng cßn ch­a cã sù c¶i tiÕn nghiªn cøu nµo míi. C¸c b­íc x©y dùng gåm: §Çu tiªn lµ ®i kh¶o s¸t thÞ tr­êng tõ ®ã x¸c ®Þnh nhu cÇu, ®Æc ®iÓm nãi chung cña thÞ tr­êng nµo ®ã ®Ó t¹o ra s¶n phÈm cho phï hîp víi c¸c ®èi t­îng kh¸ch. Tõ ®ã míi sö dông c¸c c«ng cô qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i. Ch­¬ng 3: mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn chiÕn l­îc xóc tiÕn hçn hîp cña Chi nh¸nh trong thêi gian tíi. 3.1 nh÷ng c¨n cø ®Ò xuÊt nh»m thùc hiÖn chÝnh s¸ch xóc tiÕn t¹i chi nh¸nh: Qua viÖc ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ cho thÊy t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh cña Chi nh¸nh ®ang theo chiÒu h­íng tèt. Chi nh¸nh ®ang cè g¨ng më réng thÞ tr­êng, n©ng cao uy tÝn cña m×nh, nhËn ®Þnh xu h­íng kh¸ch hµng ®Ó chuÈn bÞ ®ãn ®Çu c¸c c¬ héi. V× vËy, Chi nh¸nh ®· x©y dùng chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch riªng ®èi víi tõng ph©n ®o¹n thÞ tr­êng, ®Æc biÖt chÝnh s¸ch xóc tiÕn. Tuy nhiªn, ®Ó x©y dùng ®­îc chÝnh s¸ch xóc tiÕn , Chi nh¸nh cÇn ph¶i c¨n cø vµo mét sè yÕu tè sau: 3.1.1 Tæng qu¸t vÒ t×nh h×nh c¹nh tranh hiÖn nay trªn thÞ tr­êng du lÞch: Du lÞch trë thµnh mét hiÖn t­îng kinh tÕ x· héi, nã ®· thùc sù trë thµnh ngµnh kinh tÕ quan träng ®èi víi hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi nãi chung vµ trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän ®èi víi ViÖt nam. ThÕ giíi ®· ®i qua n¨m ®Çu tiªn cña thÕ kû 21 víi nh÷ng biÕn ®éng ch­a tõng cã. Trong bèi c¶nh kinh tÕ thÕ giíi ®ang suy gi¶m, t×nh h×nh diÔn biÕn phøc t¹p, cã nhiÒu bÊt tr¾c vµ th¸ch thøc. ChÝnh v× vËy, mµ sù c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng nµy ngµy cµng diÔn ra gay g¾t. C¹nh tranh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. HÇu hÕt c¸c s¶n phÈm dÞch vô du lÞch cña ViÖt nam ch­a c¹nh tranh ®­îc víi c¸c s¶n phÈm dÞch vô du lÞch n­íc ngoµi c¶ vÒ gi¸ lÉn chÊt l­îng. DÉn ®Õn ch­a thu hót ®­îc tËp kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. Ngoµi ra, kh¸ch quèc tÕ cßn ch­a biÕt ®Õn c¸c s¶n phÈm du lÞch cña ViÖt nam. Nguyªn nh©n lµ c¸c s¶n phÈm dÞch vô du lÞch cßn ®¬n ®iÖu thiÕt ho¹t ®éng xóc tiÕn, qu¶ng b¸ du lÞch, n¹n quan liªu tr× trÖ vÉn cßn nhiÒu, nhiÒu quy ®Þnh ph¸p luËt cßn phiÒn hµ… C¹nh tranh trªn thÞ tr­êng du lÞch ViÖt Nam Lîi nhuËn tõ kinh doanh du lÞch mang l¹i lµ rÊt lín, do ®ã c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc trong n­íc ®· å ¹t tham gia vµo lÜnh vùc kinh doanh nµy. V× lîi nhuËn tr­íc m¾t, hä ®· kh«ng chó träng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm, hä ®· gi¶m gi¸ c¸c s¶n phÈm dÞch vô du lÞch ®Ó thu hót kh¸ch hµng mµ kh«ng quan t©m ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm cña m×nh. Cã nhiÒu s¶n phÈm ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ c¸c c«ng ty còng ®em vµo kinh doanh ë khu vùc thÞ tr­êng nµy. ViÖc gi¶m gi¸ c¸c s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty, hä ®· kh«ng biÕt r»ng ®· giÉn ®Õn hËu qu¶ lµ gi¶m chÊt l­îng s¶n phÈm du lÞch nãi chung cña ngµnh du lÞch nãi riªng. §©y còng lµ nguyªn nh©n chÝnh lµm cho l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn ViÖt Nam ngµy cµng gi¶m. Mµ khi l­îng kh¸ch du lÞch gi¶m hä l¹i tiÕp tôc gi¶m gi¸ thay cho viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó thu hót kh¸ch. Vßng luÈn quÈn l¹i tiÕp tôc. Ngoµi ra, viÖc xóc tiÕn hçn hîp cña c¸c doanh nghiÖp ë n­íc ngoµi cßn yÕu kÐm. HÇu nh­ c¸c doanh nghiÖp ch­a cã v¨n phßng ®¹i diÖn ë n­íc ngoµi (chØ mét sè c«ng ty lín lµ cã), mµ hÇu hÕt lµ quan hÖ ®èi t¸c víi c«ng ty b¹n. Do ®ã, viÖc b¸n trùc tiÕp còng nh­ truyÒn th«ng cho c«ng chóng kh¸ch hµng gÆp nhiÒu khã kh¨n. Trªn cã thÓ nãi lµ sù yÕu kÐm cña du lÞch ViÖt Nam. 3.1.2 C¨n cø vµo môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng kinh doanh cña Chi nh¸nh. Môc tiªu cuèi cïng cña bÊt cø doanh nghiÖp nµo còng nh»m thu ®­îc lîi nhuËn cao nhÊt vµ cµng nhiÒu cµng tèt, môc tiªu cña kinh doanh l÷ hµnh còng nh»m ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã. Muèn ®¹t ®­îc ®iÒu nµy, Ban gi¸m ®èc Chi nh¸nh ph¶i lu«n t×m tßi trªn nhiÒu lÜnh vùc. Tõ ®ã, ®Ò ra nh÷ng môc tiªu cô thÓ cho tõng bé phÈn trong Chi nh¸nh. Môc tiªu cña Chi nh¸nh tõ nay ®Õn n¨m 2005 lµ: VÒ tæ chøc: §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Chi nh¸nh ph¶i ®­îc ®µo t¹o theo ngµnh nghÒ phôc vô chuyªn m«n hãa cho tõng c«ng viÖc cô thÓ; s¾p xÕp, bè trÝ c«ng viÖc cho phï hîp víi kh¶ n¨ng cña tõng ng­êi. VÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt: Chi nh¸nh cÇn ph¶i duy tr× ®éi xe vËn chuyÓn lu«n trong t×nh tr¹ng tèt, s½n sµng phôc vô kh¸ch. Môc tiªu cña Chi nh¸nh tõ nay ®Õn n¨m 2005 lµ t¨ng sè l­îng xe « t« 30 chç cho phßng xe. Trang bÞ thªm c¸c ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cho v¨n phßng Chi nh¸nh nh»m phôc vô ngµy mét tèt h¬n cho du kh¸ch. §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é tay nghÒ cao nh»m tháa m·n tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch vµ ®Æc biÖt lµ kh¸ch cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao. VÒ c«ng t¸c tæ chøc thÞ tr­êng: T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶ng c¸o, më réng quan hÖ ®èi ngo¹i víi tæ chøc du lÞch, kh¸ch s¹n, nhµ hµng trong n­íc vµ quèc tÕ ®Ó chuÈn bÞ nguån kh¸ch trªn c¬ së hai bªn cïng cã lîi. Thùc hiÖn viÖc c¹nh tranh lµnh m¹nh trªn c¬ së kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng vÒ mäi mÆt … Ngoµi thÞ tr­êng nh­ Ph¸p, Mü, §øc… Chi nh¸nh sÏ tiÕn hµnh ký hîp ®ång më réng thÞ tr­êng sang c¸c n­íc §«ng Nam ¸, chÝnh s¸ch gi¶m gi¸ ngoµi mïa du lÞch ®Ó thu hót du kh¸ch, kh¾c phôc tÝnh thêi vô trong kinh doanh du lÞch. T¨ng doanh thu, t¨ng sè ngµy kh¸ch l­u tró b×nh qu©n : Qu¶n lý kinh tÕ: Qu¶n lý chÆt chÏ qu¸ tr×nh kinh doanh, chó träng c«ng t¸c qu¶n lý trong kinh doanh, tiÕt kiÖm chi phÝ mét c¸ch hîp lý ®Ó t¨ng lîi nhuËn nép ng©n s¸ch. T¨ng tÝch lòy cho Chi nh¸nh vµ gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn Chi nh¸nh. 3.1.3 C¨n cø vµo ph­¬ng h­íng, chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam. ThÕ giíi, ®· ®i qua n¨m ®Çu tiªn cña thÕ kû 21 víi nh÷ng biÕn ®éng ch­a tõng cã. Trong bèi c¶nh kinh tÕ thÕ giíi ®ang suy gi¶m, t×nh h×nh diÔn biÕn phøc t¹p, cã nhiÒu bÊt tr¾c vµ th¸ch thøc, nh­ng víi c¸ch nh×n l¹c quan, biÖn chøng vÉn cã thÓ t×m thÊy nh÷ng thêi c¬ vµ vËn héi lín Du lÞch ViÖt Nam. T×nh h×nh thÕ giíi sÏ cã nh÷ng biÕn ®æi s©u s¾c víi nh÷ng b­íc nh¶y vät vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ. Kinh tÕ tri thøc sÏ cã vai trß ngµy cµng næi bËt trong ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt. Toµn cÇu ho¸ lµ mét xu thÕ kh¸ch quan, hoµ b×nh, hîp t¸c vµ ph¸t triÓn vÉn lµ mét xu thÕ lín ph¶n ¸nh nguyÖn väng vµ ®ßi hái cña mçi quèc gia mçi d©n téc. Trong bèi c¶nh ®ã, nhu cÇu du lÞch t¨ng m¹nh. Du lÞch thÕ giíi ph¸t triÓn nhanh víi xu thÕ chuyÓn dÇn sang khu vùc §«ng ¸- Th¸i B×nh D­¬ng, ®Æc biÖt lµ khu vùc §«ng Nam ¸. §©y thùc sù lµ mét c¬ héi tèt t¹o ®µ cho Du lÞch ViÖt Nam ph¸t triÓn. Xu thÕ Êy ®· ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc ta nh×n nhËn, ®¸nh gi¸ ®óng vµ cã nh÷ng quyÕt s¸ch ph¸t triÓn du lÞch hîp trµo l­u ph¸t triÓn du lÞch cña thêi ®¹i. Trong sù nghiÖp ®æi míi víi chñ tr­¬ng x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, ngµnh Du lÞch ®· ®­îc quan t©m ph¸t triÓn. C¸c v¨n kiÖn §¹i héi §¶ng lÇn thø VI, VII, VIII vµ c¸c NghÞ quyÕt cña Ban chÊp hµnh TW, cña ChÝnh phñ lu«n kh¼ng ®Þnh du lÞch lµ “ ngµnh kinh tÕ quan träng trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña ®Êt n­íc”(NghÞ quyÕt 45/CP, ngµy 22/6/1993, cña ChÝnh phñ) vµ lµ “ ngµnh kinh tÕ tæng hîp cã tÝnh liªn nghµnh, liªn vïng vµ x· héi ho¸ cao, v× vËy ph¸t triÓn du lÞch lµ nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n vµ c¸c tæ chøc x· héi;…lµ mét h­íng chiÕn l­îc quan träng trong ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc”(ChØ thÞ 46/TC-TW, ngµy 14/10/1994, cña Ban BÝ th­). NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX ®· x¸c ®Þnh “ ph¸t triÓn du lÞch thùc sù trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän” vµ cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ph¸t triÓn du lÞch trong t×nh h×nh míi. §©y lµ kÕt qu¶ cña sù kh¶o cøu lý luËn vµ tæng kÕt thùc tiÔn ho¹t ®éng du lÞch trong n­íc vµ quèc tÕ; lµ nh÷ng ®Þnh h­íng vµ quan ®iÓm rÊt quan träng chØ ®¹o sù ph¸t triÓn Du lÞch ViÖt Nam. C¸c chuyªn gia du lÞch thÕ giíi cña c¸c nguyªn thñ quèc gia ®Ó ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch phï hîp cho ®Êt n­íc chÝnh lµ vËn héi vµ ®éng lùc cho ngµnh Du lÞch n­íc ®ã. D­íi c¸ch nh×n nµy, râ rµng sù quan t©m cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®èi víi Du lÞch lµ mét vËn héi lín mµ kh«ng ph¶i ngµnh du lÞch bÊt cø quèc gia nµo còng cã ®­îc. ChÝnh s¸ch ®æi míi, më cöa vµ chñ ®éng héi nhËp cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kinh tÕ ®èi ngo¹i, trong ®ã cã du lÞch ph¸t triÓn. Víi môc tiªu “ d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ v¨n minh”, nh÷ng n¨m tíi, n­íc ta tiÕp tôc ®Èy m¹nh CNH, H§H, ®­a ®Êt n­íc ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn, t¹o nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 c¬ b¶n trë thµnh mét c«ng nghiÖp theo h­íng hiÖn ®¹i. Trªn c¬ së ®ã, kÕt cÊu h¹ tÇng sÏ ph¸t triÓn; c¬ së vËt chÊt- kü thuËt ®­îc t¨ng c­êng, hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ ®­îc n©ng lªn; chÊt l­îng ®êi sèng vËt chÊt, v¨n ho¸, tinh thÇn cña nh©n d©n ®­îc n©ng cao râ rÖt; nguån lùc con ng­êi, n¨ng lùc khoa häc c«ng nghÖ, tiÒm lùc kinh tÕ, quèc phßng, an ninh ®­îc t¨ng c­êng v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn du lÞch; Mét mÆt lµm cho nhu cÇu du lÞch néi ®Þa t¨ng nhanh, mÆt kh¸c t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng du lÞch to lín cña ®Êt n­íc, t¨ng kh¶ n¨ng giao l­u gi÷a c¸c vïng vµ ph¸t triÓn c¸c tuyÕn, ®iÓm tham quan du lÞch, t¹o ra s¶n phÈm du lÞch míi hÊp dÉn, thu hót nhiÒu kh¸c du lÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam nhiÒu lÇn. 3.1.4 C¨n cø vµo dù b¸o vÒ t×nh h×nh kh¸ch du lÞch Quèc tÕ vµ néi ®Þa. VÒ kh¸ch du lÞch Quèc tÕ. Tõ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø 2, ngµnh du lÞch thÕ giíi ®· vµ ®ang ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng. Ngµy nay, nã lµ mét ngµnh kinh tÕ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n nhiÒu so víi nhiÒu ngµnh kinh tÕ kh¸c, vµ nhÞp ®é t¨ng tr­ëng cña du lÞch ë møc ®é tõ 35- 45% mçi thËp niªn. Vµ ®Ó minh häa ®iÒu nµy ng­êi ta ®­a ra biÓu thèng kª vÒ sè l­îng kh¸ch du lÞch trªn thÕ giíi tõ n¨m 1950 ®Õn n¨m 2010 nh­ sau: B¶ng 3.1: B¶ng thèng kª sè l­îng kh¸ch du lÞch trªn thÕ giíi tõ n¨m 1950-2010. §¬n vÞ : triÖu ng­êi. C¸c n¨m Sè l­îng kh¸ch (ng­êi) 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 25 71 183 300 458 661 937 Nguån: WTO. Tuy nhiªn, nÕu xÐt tèc ®é t¨ng tr­ëng du lÞch th× ë vïng §«ng Nam ¸ lµ cao nhÊt. §©y lµ vïng kinh tÕ n¨ng ®éng, t¨ng tr­ëng cao víi mét sè n­íc ®­îc coi nh­ nh÷ng con rång Ch©u ¸ nh­ Singapore, Hång K«ng. Sè l­îng kh¸ch du lÞch Quèc tÕ ®Õn du lÞch mµ ngay c¶ ng­êi d©n Ch©u ¸ cóng ngµy cã nhu cÇu vµ ®iÒu kiÖn ®i du lÞch trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Theo mét sè th¨m dß d­íi ®©y, ng­êi ta biÕt ®­îc nh÷ng ng­êi Ch©u ¸ thuéc thÕ hÖ míi thµnh ®¹t, trung b×nh mçi n¨m bay ra n­íc ngoµi ®Ó kinh doanh hay nghØ ng¬i 11 lÇn, ngñ l¹i kh¸ch s¹n lµ 49 ®ªm. Theo sù ph©n bè kh¸ch du lÞch cña c¸c n­íc thuéc khu vùc §«ng Nam ¸ Th¸i B×nh D­¬ng cho ta thÊy tû lÖ kh¸ch ®Õn khu vùc nµy lu«n kh¸c so víi tû lÖ kh¸ch ®Õn khu vùc kh¸c thÓ hiÖn nh­ sau: Khu vùc §«ng Nam ¸- Th¸i B×nh D­¬ng: 60,35% Khu vùc Ch©u ¢u : 26,84% Khu vùc Ch©u Mü : 6,78% Khu vùc kh¸c : 6,03% Qua ®ã cã thÓ thÊy viÖc tËp trung khai th¸c thÞ tr­êng khu vùc lµ kh¸ l¹c quan träng, kh«ng nh÷ng vÒ sè l­îng kh¸ch du lÞch ë khu vùc §«ng Nam ¸ mµ ngay c¶ c¬ cÊu chØ tiªu còng t­¬ng ®èi cao cã thÓ minh ho¹ nh­ sau: (xem b¶ng 3.2). Thùc tÕ hiÖn nay, khu vùc §«ng Nam ¸ vÉn lµ khu vùc cã tû lÖ ph¸t triÓn m¹nh vÒ du lÞch c¶ vÒ sè ngµy kh¸ch còng nh­ doanh thu. Tuy nhiªn hiÖn nay c¸c n­íc Ch©u ¸, ®Æc biÖt lµ c¸c n­íc §«ng Nam ¸ ®ang gÆp khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ nªn triÓn väng Ch©u ¸- Th¸i B×nh D­¬ng còng cã nhiÒu biÕn ®éng râ rÖt nhÊt lµ trong n¨m 1998 võa qua vµ trong n¨m1999 vµ trong t­¬ng lai gÇn. Theo ph©n tÝch c¸c con sè thèng kª vµ du lÞch l÷ hµnh cña TBA’S (Trarel Business Analyst’s) n¨m 1997 qua c¸c cuéc khñng ho¶ng tiÒn tÖ vµ c¸c mÆt kh¸c trong kinh doanh. Du lÞch thÕ giíi nãi chung kÓ c¶ B¾c Mü vµ Ch©u ¢u ®Òu cã phÇn gi¶m sót. B¶ng 3.2: BiÓu vÒ sè kh¸ch vµ c¬ cÊu chØ tiªu kh¸ch du lÞch mét sè n­íc. STT Tªn n­íc Sè ngµy kh¸ch ChØ tiªu (kh¸ch/ ngµy) 1 2 3 4 5 6 7 8 Singapore óc Indonexia NhËt B¶n Philipin Hµn Quèc Th¸i Lan Hång K«ng 33 21 11,8 13,2 12,1 5,5 7,1 3,3 54USD 52 USD 82USD 144USD 121USD 219USD 116USD 255USD Nguån: OMT. VÒ du lÞch gi¶i trÝ tÝnh theo chuyÕn du lÞch, møc thu nhËp vµ tiªu thô thÞ tr­êng lín vµ quan träng nhÊt lµ NhËt B¶n vµ ®iÓm chÝnh cña thÞ tr­êng kh¸ch NhËt ®i du lÞch n­íc ngoµi nhÊt lµ du lÞch trong khu vùc do thu nhËp cña ng­êi d©n NhËt t¨ng, ®ång Yªn vÉn lµ tiÒn m¹nh trong khu vùc. Sau NhËt B¶n, ë thÞ tr­êng chÝnh cña khu vùc PATA lµ Trung Quèc, §µi loan vµ Hµn Quèc, hiÖn nay thu nhËp trung b×nh mçi ng­êi d©n Hµn Quèc la 11.000 USD, §µi Loan gÇn 13.000 USD vµ ë Trung Quèc lµ 700 USD. Dù ®o¸n chi tiªu cña ng­êi Hµn Quèc vµ §µi Loan sÏ t¨ng 6% trong n¨m 1999 vµ sÏ tiÕp tôc t¨ng trong c¸c n¨m sau, cßn Trung Quèc lµ 8%. Ngoµi ra mét sè n­íc nh­ Malaixia, Singapore, Indonexia ®·, ®ang vµ tr¶i qua cuéc khñng kho¶ng tiÒn tÖ song c¸c n­íc nh­ óc, §øc, Anh, Mü vÉn lµ nh÷ng thÞ tr­êng chÝnh cña khu vùc PATA, ®Æc biÖt lµ nh÷ng ®ång ®ola Mü ngµy cµng t¨ng gi¸, cã c¬ së tin r»ng ng­êi Mü sÏ ®i du lÞch nhiÒu h¬n. Xu h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ kh«ng ph¶i lµ yÕu tè duy nhÊt ¶nh h­ëng tíi du lÞch mµ ngay c¶ c¸c yÕu tè chÝnh trÞ, thiªn tai…còng ¶nh h­ëng. MÆt kh¸c, mét sè n­íc cã ngµnh du lÞch cßn non trÎ ch­a cã truyÒn thèng n­íc cã ngµnh du lÞch cßn non trÎ ch­a cã truyÒn thèng lµm du lÞch Quèc tÕ thuËn lîi nªn còng h¹n chÕ nguån kh¸ch vµo du lÞch. Vµ nh×n chung th¸ch thøc hiÖn nay ®èi víi c¸c n­íc trong khu vùc kh«ng ngo¹i trõ ViÖt Nam vÉn lµ c¸c vÊn ®Ò vÒ tiÕp thÞ du lÞch. ViÖt Nam n»m trong khu vùc §«ng Nam ¸ cã vÞ trÝ ®Þa lý vµ giao th«ng Quèc tÕ thuËn lîi, l¹i n»m trong lßng ch¶o cña sù ph¸t triÓn du lÞch s«i ®éng vµ còng cã nh÷ng thuËn lîi dÓ ph¸t triÓn du lÞch cïng víi c¸c n­íc trong khu vùc. HiÖn nay kh¸ch Quèc tÕ vµo ViÖt Nam ®­îc thèng kª nh­ sau : §i du lÞch chiÕm 68,6%, du lÞch kÕt hîp víi th­¬ng m¹i c«ng vô chiÕm 26% vµ c¸c môc ®Ých kh¸c lµ 5,4%. MÆc dï còng chÞu ¶nh h­ëng tõ cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ, tµi chÝnh khu vùc, song trong nh÷ng n¨m tíi nguån kh¸ch vµo ViÖt Nam chñ yÕu tõ 3 nguån sau : - Ch©u ¸- Th¸i B×nh D­¬ng gåm : Kh¸ch NhËt, Hång K«ng, óc, Th¸i lan, Hµn Quèc , §µi Loan, Singapore, Malaixia, Trung Quèc … Trong ®ã NhËt B¶n , Hµn Quèc, óc, §µi Loan lµ nh÷ng n­íc cã tiÒm n¨ng vµ sè l­îng kh¸ch vµo ViÖt Nam lín h¬n c¶. - Ch©u ¢u bao gåm: Kh¸ch Ph¸p , §øc, BØ, Thuþ SÜ, Italia …nguån kh¸ch nµy vµo ViÖt Nam kh¸ ®«ng chñ yÕu lµ kh¸ch Ph¸p, song c¸c n­íc §øc, BØ ,Italia ®ang cã xu h­íng t¨ng nhanh h¬n tr­íc. - B¾c Mü gåm: Kh¸ch Mü,Canada lµ hai thÞ tr­êng cã triÓn väng h¬n c¶, nguån kh¸ch nµy chñ yÕu lµ kh¸ch cùu chiÕn binh vµ ViÖt kiÒu vÒ th¨m quª h­¬ng, th¨m l¹i chiÕn tr­êng x­a… MÆt kh¸c ngµy nay víi chÝnh s¸ch cña §¶ng quan hÖ ViÖt –Trung ngµy cµng tiÕn triÓn tèt ®Ñp h¬n, nh©n d©n hai n­íc ngµy cµng tù do ®i l¹i nhiÒu h¬n, giao l­u nhiÒu h¬n. Víi dÉn chøng cô thÓ vµ khai th«ng ®­êng s¾t Quèc tÕ ViÖt –Trung tõ ®ã l­îng kh¸ch quèc tÕ vµo du lÞch sÏ høa hÑn ngµy cµng ®«ng. Trong thêi gian tíi sù gia t¨ng cña nguån kh¸ch du lÞch vµo khu vùc §«ng Nam ¸, l­îng kh¸ch vµo ViÖt Nam cã xu h­íng t¨ng vµ ®· cã nh÷ng con sè dù b¸o sau: (xem b¶ng 3.3) B¶ng 3.3: BiÓu dù b¸o kh¸ch Quèc tÕ ë ViÖt Nam vµo Hµ Néi. N¨m Vµo ViÖt Nam Vµo Hµ Néi 1989 1997 1998 2000 2005 2010 2.700.000 1.700.000 1.900.000 3.800.000 4.500.000 5.000.000 900.00 - - 1.300.000 1.500.000 1.800.000 Nguån: VNAT VÒ du lÞch néi ®Þa . Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhê chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta nÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. §êi sèng v¨n ho¸ x· héi cña ng­êi d©n kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn, nhu cÇu ®i du lÞch cña ng­êi lao ®éng vµ c¸c ®èi t­îng x· héi ngµy cµng trë nªn phæ biÕn . Trong nh÷ng n¨m tíi du kh¸ch néi ®Þa sÏ t¨ng rÊt nhanh , tuy nhiªn c¸c du kh¸ch vÉn tËp trung chñ yÕu vµo c¸c lo¹i h×nh du lÞch nghØ biÓn vµ tham quan c¶nh quan v¨n ho¸. Vµ së dÜ tèc ®é t¨ng dßng kh¸ch du lÞch néi ®Þa cao lµ do mét sè yÕu tè chñ yÕu sau: Nhê chÝnh s¸ch ®æi míi nÒn kinh tÕ cña §¶ng nªn ®êi sèng cña ng­êi d©n kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn vµ n©ng cao. Nhê chÝnh s¸ch vËn ®éng d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh nªn c¸c gia ®×nh cã ®iÒu kiÖn tham gia ®i du lÞch h¬n tr­íc nhiÒu. Sù giao l­u kinh tÕ, th­¬ng m¹i, v¨n ho¸ gi÷a c¸c vïng trong c¶ n­íc ngµy cµng s«i ®éng. Qua ®ã cã thÓ thÊy nhu cÇu ®i du lÞch cña thÞ tr­êng néi ®Þa ph¸t triÓn nhanh vµ m¹nh c¶ vÒ chiÒu s©u lÉn chiÒu réng. ChÝnh v× thÕ ngµnh du lÞch ViÖt Nam nãi chung còng nh­ C«ng ty du lÞch Saigontourist nãi riªng cÇn nhËn th­c râ tËp trung khai th¸c du lÞch Quèc tÕ nh­ng kh«ng xem nhÑ thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch néi ®Þa mµ ph¶i t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng nh»m khai th¸c thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch néi ®Þa m¹nh h¬n n÷a trong nh÷ng n¨m tíi. 3.2 Néi dung ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn chÝnh s¸ch xóc tiÕn t¹i chi nh¸nh. 3.2.1 Khi x©y dùng chÝnh s¸ch xóc tiÕn hçn hîp Chi nh¸nh ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c sau. ViÖc ph¸t triÓn vµ vËn dông mét chiÕn l­îc xóc tiÕn trong Chi nh¸nh ®ßi hái ph¶i t«n träng c¸c nguyªn t¾c chung vµ c¨n b¶n cña mäi chiÕn l­îc xóc tiÕn. Cô thÓ lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc 8 nguyªn t¾c sau ®©y: a.Nguyªn t¾c tån t¹i Mét chiÕn l­îc xóc tiÕn ph¶i ®­îc viÕt ra, ph¸t ®i vµ tiÕp nhËn bëi tÊt c¶ nh÷ng ng­êi trùc tiÕp cã liªn quan, dï bªn trong Chi nh¸nh hay ë chç c¸c ®èi t¸c bªn ngoµi . b.Nguyªn t¾c liªn tôc: Mét trong nh÷ng chiÕn l­îc cèt yÕu cña mét chiÕn l­îc xóc tiÕn lµ ®· trï liÖu ®Ó tån t¹i l©u dµi. Ph¸t triÓn mét h×nh ¶nh s¸ng sña cña mét kh¸i niÖm dÞch vô, mét nh·n hiÖu, x©y dùng c¸ tÝnh cho nã ®ßi hái thêi gian, tÝnh kiªn tr× vµ bÒn bØ. Bao giê ®ã còng lµ mét qu¸ tr×nh kÐo dµi nhiÒu n¨m. Nguyªn t¾c ph©n biÖt: Sù ph©n biÖt lµ kÕt qu¶ cña mét chÝnh s¸ch Marketing thµnh c«ng. Nã ®em l¹i cho nh·n hiÖu cã c¸ tÝnh, kh¼ng ®Þnh riªng biÖt cña nã, x¸c ®Þnh cho nã, tr­íc m¾t ng­êi tiªu dïng mét tÝnh chÊt kh«ng thÓ b¾t ch­íc . Nguyªn t¾c râ rµng: Mét th«ng tin tèt ph¶i râ rµng nã ph¶i dùa trªn nh÷ng t­ t­ëng m¹nh vµ gi¶n dÞ … mét chiÕn l­îc qu¸ r¾c rèi vµ c¸ch biÖn luËn tinh vi víi c¸c nguyªn t¾c vËn hµnh qu¸ phøc t¹p cã nguy c¬ ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ th¶m h¹i, ®èi víi xÝ nghiÖp dÞch vô nguyªn t¾c nµy rÊt quan träng, t­¬ng øng víi tÝnh gi¶n dÞ cña dÞch vô , cña nh÷ng biÓu gi¸ ph¶i cã th«ng tin râ rµng s¸ng sña. Nguyªn t¾c thùc tÕ : Nguyªn t¾c nµy chÆt chÏ h¬n lµ vÒ qu¶ng c¸o, cã liªn quan víi c¸c môc tiªu vµ ph­¬ng tiÖn. Kh«ng nªn cã nh÷ng môc tiªu qu¸ lín do c¸c môc tiªu so víi c¸c ph­¬ng tiÖn cã ®­îc. Nguyªn t¾c dÔ chuyÓn biÕn: Mét sè chiÕn l­îc xóc tiÕn ph¶i cã thÓ thÝch øng mµ kh«ng mÊt søc m¹nh cña nã trong c¸c h×nh thøc th«ng tin kh¸c nhau còng nh­ trong c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin kh¸c nhau. Nguyªn t¾c ¨n khíp: Ho¹t ®éng xóc tiÕn ph¶i ®­îc ¨n khíp víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c. C¸c bé phËn cña doanh nghiÖp ph¶i phèi hîp nhÞp nhµng. Nguyªn t¾c néi bé cã thÓ chÊp nhËn: Nãi chung th«ng tin cïng c¸c th«ng b¸o cña nã ph¶i ®­îc nghe thÊy vµ hiÓu kh«ng chØ bëi nh÷ng ng­êi tiªu dïng, mµ cßn bëi c«ng chóng bªn trong c«ng ty nh­ nh©n viªn… nguyªn t¾c nµy hoµn toµn c¨n b¶n ®èi víi mét ®¬n vÞ tæ chøc kinh doanh du lÞch bëi v× ph©n tö cña xóc tiÕn, kh«ng ph¶i lµ nhá nhÊt sÏ ®­îc thùc hiÖn bëi nh©n viªn tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng. Trªn ®©y lµ 8 nguyªn t¾c trong chiÕn l­îc xóc tiÕn thµnh c«ng. Tuy nhiªn, 8 nguyªn t¾c nµy kh«ng ph¶i lµ ®iÒu duy nhÊt lµm cho chiÕn l­îc thµnh c«ng mµ nã chØ lµ ®iÒu kiÖn cÇn nh­ng ch­a ®ñ cña thµnh c«ng. C«ng ty cã thÓ tham kh¶o vµ ¸p dông vµo chiÕn l­îc xóc tiÕn cña m×nh. 3.2.2 C¸c ®Ò xuÊt hçn hîp truyÒn th«ng ®Õn víi thÞ tr­êng môc tiªu cña Chi nh¸nh. a. ThÞ tr­êng Ch©u ¢u. §©y lµ khu vùc thÞ tr­êng t­¬ng ®èi khã tÝnh, nhu cÇu cña hä t­¬ng ®èi cao, tuy nhiªn kh¶ n¨ng chi cña hä th× còng lín. HiÖn taÞ ë khu vùc thÞ tr­êng nµy kh¸ch ®Õn du lÞch ViÖt Nam vµ ®Õn víi chñ yÕu lµ kh¸ch Ph¸p, cßn l¹i lµ kh¸ch tõ c¸c n­íc NhËt, §øc.H¬n 90% kh¸ch cña chi nh¸nh lµ kh¸ch ch©u ¢u. V× vËy, môc tiªu ®Æt ra tr­íc m¾t cña Chi nh¸nh lµ lµm sao æn ®Þnh ®­îc thÞ tr­êng kh¸ch nµy vµ t¨ng tr­ëng trong t­¬ng lai. MÆt kh¸c, thÞ tr­êng nµy cã nguån kh¸ch hµng lín nhÊt thÕ giíi, trong ®ã Ph¸p gi÷ vÞ trÝ truyÒn th«ng cña m×nh lµ n¬i thu hót nhiÒu du kh¸ch nhiÒu nhÊt hµnh tinh. Theo c«ng bè cña Tæ chøc du lÞch ThÕ giíi(WTO) th× n¨m 1999 Ph¸p ®ãn 70 triÖu t¨ng 4,7% so víi n¨m 1998 ®ång thêi ng­êi Ph¸p ®i du lÞch n­íc ngoµi còng rÊt lín. VÒ kh¶ n¨ng chi tr¶ cña hä rÊt cao, thêi gian l­u l¹i dµi. Sè l­îng kh¸ch Ph¸p ®Õn víi Chi nh¸nh phÇn lín lµ ë ®é tuæi trung niªn vµ kh¶ n¨ng chi tr¶ cao, thêi gian l­u l¹i dµi, ®Æc biÖt lµ cña tËp kh¸ch hµng nµy khi ®Õn ViÖt Nam lµ ®i nghiªn cøu vÒ nÐt ®Ñp v¨n ho¸ cæ truyÒn cña ng­êi ViÖt ®ång thêi ®i t×m kiÕm c¸c di tÝch vÒ nghÖ thuËt, kiÕn tróc cña Ph¸p ë ViÖt Nam, t×m kiÕm c¸c di tÝch chiÕn tranh nh­ §iÖn Biªn Phñ…th¨m l¹i chiÕn tr­êng x­a. Tham gia vµo c¸c tour du lÞch v¨n ho¸, m¹o hiÓm… ChÝnh v× vËy, Chi nh¸nh cÇn ph¶i ®­a ra ®­îc c¸c s¶n phÈm phï hîp víi thÞ tr­êng kh¸ch hµng môc tiªu nµy. Vµ ®Ó thu hót còng nh­ ®­îc sù quan t©m cña tËp kh¸ch hµng nµy th× cÇn ph¶i x©y dùng mét chiÕn l­îc truyÒn th«ng dùa trªn c¸c ®Æc tr­ng cña tËp kh¸ch hµng nµy. *§èi víi c«ng t¸c qu¶ng c¸o t¹i khu vùc thÞ tr­êng nµy th× Chi nh¸nh cÇn ph¶i sö dông c¸c c«ng cô sau: - T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶ng c¸o th«ng qua c¸c tËp gÊp, tê r¬i, s¸ch h­íng dÉn m« t¶ c¸c tour du lÞch v¨n ho¸ ®Æc tr­ng cña gi¸ c¶ phï hîp; §Õn c¸c b¹n hµng vµ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña c«ng ty trªn c¬ së thiÕt kÕ c¸c tËp giÊy, tê r¬i, s¸ch h­íng dÉn, m« t¶…theo chu tr×nh “AIDA”. §Çu tiªn lµ l«i cuèn sù chó ý ( Attention) : mét lý do phÇn lín nh÷ng môc tiªu chi phÝ qu¶ng c¸o kh«ng ®­îc sö dông víi hiÖu n©ng cao lµ bµi qu¶ng c¸o kh«ng thu hót ®­îc sù chó ý cña Chi nh¸nh. Do ®ã, mµ l«i cuèn sù chó ý lµ mét ®iÓm mÉu chèt cña qu¶ng c¸o tèt. Vµ trong h×nh thøc qu¶ng c¸o nµy th× hiÖn b»ng c¸c tiªu ®Ò ch÷ lín vµ kh¸c biÖt khiÕn ®éc gi¶ thÝch thó ®äc tiÕp ®Ó biÕt thªm th«ng tin. Khëi ®éng sù quan t©m( Intrest) : TiÒn ®Ò th­êng kÌm theo mét tiÒn ®Ò in ch÷ nhá h¬n. Môc ®Ých ®Ó t¹o sù quan t©m khuyÕn khÝch kh¸ch hµng ®äc tiÕp qua phÇn chÝnh cña néi dung; T¹o sù ­íc muèn ( Desine) : PhÇn chÝnh cña néi dung nµy cho thªm phÇn chi tiÕt vµ chøa ®ùng néi dung chiªu hµng ®Ó t¹o sù quan t©m ®èi víi s¶n phÈm qu¶ng c¸o. Mét trong nh÷ng c¸ch hiÖu nghiÖm ®Ó g©y sù quan t©m ®ã lµ nªu lªn sù lîi Ých, sù lîi léc trong ­u ®iÓm cña s¶n phÈm ®ang qu¶ng c¸o. Gîi ý hµnh ®éng( Action) : Mét b¶ng qu¶ng c¸o tèt kh«ng ®­îc kÕt thóc mµ kh«ng nãi víi kh¸ch hµng tiÒm n¨ng ph¶i lµm g×. TiÕp ®ã, sù gîi ý nh¾c nhë ph¶i liªn quan ®Õn lîi Ých cña s¶n phÈm nh­ng hµnh ®éng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i mua ngay. - Chi nh¸nh cã thÓ göi th­ trùc tiÕp tíi c¸c héi du lÞch cña Ph¸p, §øc, Thuþ sü…hay c¸c tæ chøc nghiªn cøu lÞch sö v¨n hãa c¸c n­íc trong ®ã cã ViÖt Nam ë c¸c tr­êng häc, c¸c viÖn nghiªn cøu… Trong th­ cã kÌm theo nhiÒu b¶ng qu¶ng c¸o giíi thiÖu vÒ c¸c di tÝch v¨n ho¸ nh­ : L¨ng MiÕu Quèc Tö Gi¸m, chïa Mét cét… hay göi ®Õn c¸c tæ chøc phËt gi¸o Ph¸p giíi thiÖu vÒ phËt ph¸p ViÖt Nam vµ c¸c di tÝch nh­ chïa ChÊn Quèc, Yªn Tö… Th«ng qua ®ã mµ nhê hä qu¶ng c¸o tíi c¸c thµnh viªn cña tæ chøc. - T¨ng c­êng qu¶ng c¸o th«ng qua c¸c héi chî du lÞch tæ chøc hµng n¨m ë khu vùc nµy nh­ : TTB t¹i Berlin ( §øc). Chóng ta biÕt r»ng §øc lµ thÞ tr­êng göi kh¸ch tiÒm n¨ng lín, cã l­îng kh¸ch ®i du lÞch ®øng ®Çu thÕ giíi. §ång thêi ®©y còng lµ thÞ tr­êng hÊp dÉn mµ bÊt kú ®iÓm ®Õn nµo trªn thÕ giíi còng muèn tËp trung thu hót. Do ®ã, ngoµi viÖc ký hîp ®ång víi c¸c h·ng du lÞch l÷ hµnh kh¸c Chi nh¸nh cÇn chó träng ®Õn c«ng t¸c qu¶ng c¸o, b¸n trùc tiÕp tíi kh¸ch tham quan héi chî. -Ngoµi ra, Chi nh¸nh cã thÓ qu¶ng c¸o trùc tiÕp ®èi víi kh¸ch hµng hiÖn t¹i, th«ng qua tËp kh¸ch hµng nµy mµ truyÒn th«ng tin ®Õn kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña Chi nh¸nh. §©y còng lµ mét c¸ch b¸n hµng trùc tiÕp mµ Chi nh¸nh quan t©m Bëi v× hiÖn nay víi kh¶ n¨ng cña m×nh cïng víi c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nh­ ph¸p luËt, thuÕ th× Chi nh¸nh kh«ng thÓ më mét v¨n phßng ®¹i diÖn ë khu vùc thÞ tr­êng nµy. ChÝnh v× thÕ, viÖc qu¶ng c¸o trùc tiÕp tíi kh¸ch hµng tiÒm n¨ng còng nh­ b¸n trùc tiÕp tíi kh¸ch hµng hiÖn t¹i ®Ó truyÒn ®i c¸c th«ng tin tèt vÒ Chi nh¸nh. Muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy, cÇn ph¶i t¹o ra ®­îc s¶n phÈm du lÞch tèt, phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng kÕt hîp víi gi¸ c¶ phï hîp h¬n n÷a, cÇn qu¶ng c¸o tíi nh©n viªn tiÕp xóc ®Ó kÝch thÝch lßng nhiÖt t×nh ®èi víi c«ng viÖc cña hä, t¹o ra c¸c dÞch vô tèt cho kh¸ch. - Chi nh¸nh cã thÓ thu hót c¸c tËp kh¸ch hµng tiÒm n¨ng míi ®ã lµ giíi trÎ Ch©u ¢u, tuy Ýt tiÒn song hä lµ nh÷ng con ng­êi v¨n ho¸, say mª nghiªn cøu v¨n hãa, khoa häc kü thuËt. Cã thÓ b»ng giíi thiÖu víi tËp kh¸ch hµng tiÒm n¨ng míi nµy trong c¸c tour du lÞch truyÒn thèng, hay lµ c¸c tour du lÞch m¹o hiÓm th«ng qua c¸c h×nh thøc nh­ göi b­u ®iÖn, tËp gÊp, tê r¬i ®Õn trùc tiÕp tËp kh¸ch hµng nµy hay qua c¸c tæ chøc trung gian nh­ c¸c h·ng du lÞch l÷ hµnh, c¸c tr­êng häc, c¸c viÖn nghiªn cøu. - Chi nh¸nh cã thÓ liªn kÕt víi c¸c h·ng hµng kh«ng ViÖt Nam, hay mét h·ng hµng kh«ng ®ã ë §øc, Thuþ SÜ, Ph¸p kÕt hîp víi mét sè kh¸ch s¹n danh tiÕng ë Hµ Néi, th«ng qua mét sè ®¹i sø qu¸n ë c¸c n­íc nµy ®Ó tæ chøc tuÇn lÔ v¨n ho¸ Èm thùc ë c¸c n­íc nµy. - Chi nh¸nh cã thÓ qu¶ng c¸o th«ng qua m¹ng Internet ®Õn c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña m×nh. Chóng ta biÕt r»ng tËp kh¸ch hµng môc tiªu ë khu vùc thÞ tr­êng nµy phÇn lín hä cã kh¶ n¨ng chi tr¶ cao, th­êng ë ®é tuæi trung niªn vµ cao tuæi hä cã thÓ lµ nhµ nghiªn cøu cã thÓ lµ cùu chiÕn binh… *Trong c«ng t¸c khuyÕn m¹i. Ngoµi c¸c h×nh thøc khuyÕn m¹i mµ Chi nh¸nh ®ang sö dông nh­ : tæ chøc cho c¸c h·ng l÷ hµnh Ph¸p vµ mét sè b¹n hµng Ph¸p sang ViÖt Nam ®Ó nghiªn cøu thÞ tr­êng miÔn phÝ. Chi nh¸nh cã thÓ tham kh¶o mét sè h×nh thøc khuyÕn m¹i sau: - Gi¶m gi¸ c¸c s¶n phÈm du lÞch vµo nh÷ng ngµy nh­ : “ ngµy du lÞch thÕ giíi” ®Ó khuyÕn khÝch ®­îc c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. - Thay ®æi h×nh thøc thanh to¸n t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ mÆt thêi gian cho kh¸ch. - T¨ng tØ lÖ % cho c¸c ®¬n vÞ cung cÊp kh¸ch, ph¶i tho¶ thuËn lµ ®¬n vÞ cung øng sÏ ph¶i t¨ng l­îng kh¸ch vµo. * Trong c«ng t¸c b¸n trùc tiÕp cÇn ph¶i ®­îc nh©n m¹nh, Chi nh¸nh nªn xem xÐt c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó më réng ph¹m vi giíi thiÖu, kÝ kÕt hîp ®ång b¸n hµng trùc tiÕp cho c¸c tæ chøc kinh doanh, c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña m×nh, nh÷ng ng­êi ®ang t×m kiÕm th«ng tin vÒ ViÖt Nam. T­ nh©n còng cÇn xem xÐt c¸c th«ng ®iÖp truyÒn ®i cña m×nh cã thu hót ®­îc kh¸ch hµng môc tiªu vµ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña m×nh kh«ng. Chi nh¸nh ph¶i lu«n kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô t¹o ra c¸c s¶n phÈm dÞch vô míi l¹ víi gi¸ c¶ hÊp dÉn vµ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng, tõ ®ã thóc ®Èy c«ng t¸c b¸n trùc tiÕp cña Chi nh¸nh. * Quan hÖ c«ng chóng ë thÞ tr­êng nµy Chi nh¸nh còng nªn quan t©m nhiÒu h¬n bëi ®©y lµ mét thÞ tr­êng cã tiÒm n¨ng lín vÒ viÖc göi kh¸ch ®i du lÞch. Ng­êi d©n ë ®©y cã thu nhËp cao æn ®Þnh, thêi gian nghØ ng¬i nhiÒu ®Æc biÖt lµ së thÝch cña hä lµ thÝch ®i du lÞch, thÝch kh¸m ph¸ ra c¸c nÐt ®Ñp v¨n ho¸ cña c¸c quèc gia trªn thÕ giíi . Ngoµi c¸c c«ng cô ë trªn ra th× Chi nh¸nh còng nªn quan t©m ®Õn lÜnh vùc quan hÖ c«ng chóng ®Ó sö dông phèi hîp toµn diÖn chiÕn l­îc truyÒn th«ng hçn hîp. §Ó ®i vµo cô thÓ ngoµi tÊt c¶ nh÷ng g× Chi nh¸nh ®· lµm nh­ tham gia héi chî, häp b¸o th× Chi nh¸nh cã thÓ tham kh¶o ý kiÕn sau: Th«ng qua Tæng côc du lÞch lµm ®¹i diÖn cho du lÞch ViÖt Nam th«ng qua c¸c héi nghÞ. Héi chî triÓn l·m tæ chøc ë khu vùc nµy kÕt hîp víi viÖc giíi thiÖu vÒ du lÞch ViÖt Nam lµ c¸c s¶n phÈm ®éc ®¸o mµ Chi nh¸nh cã thÓ cung cÊp cho c¸c b¹n hµng Quèc tÕ, c¸c kh¸ch hµng ViÖt Nam. b. §èi víi thÞ tr­êng Ch©u ¸: HiÖn t¹i khu vùc nµy ®ang ph¶i g¸nh chÞu nh÷ng hËu qu¶ cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i c¸c n­íc trong khu vùc nµy bÊt chÊp cuéc khñng ho¶ng tiÒn tÖ cña khu vùc §«ng Nam ¸ th× nÒn kinh tÕ cña Trung Quèc còng nh­ ®ång nh©n d©n tÖ hÇu nh­ kh«ng bÞ ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ nµo, mÆt kh¸c tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña Trung Quèc còng cao. §iÒu nµy sÏ thóc ®Èy ng­êi Trung Quèc ®i du lÞch trong khu vùc vµ ra ngoµi nhiÒu h¬n tr­íc. §©y thËt sù lµ tiÒm n¨ng lín ®èi víi c¸c n­íc §«ng Nam ¸, dÜ nhiªn lµ kh«ng ngo¹i trõ ViÖt Nam. MÆc dï ng­êi Trung Quèc chØ tiªu cho du lÞch ch­a cao, th­êng chØ sang ViÖt Nam mua s¾m vµ th¨m th©n nh©n, nh­ng l­îng kh¸ch Trung Quèc nµy chØ chiÕm tû träng cao trong tæng sè kh¸ch du lÞch vµo ViÖt Nam. Nã ®øng hµng thø s¸u trong 10 n­íc ®øng ®Çu thÕ giíi vÒ sè l­îng kh¸ch du lÞch. §iÒu nµy rÊt thuËn lîi ®èi víi ViÖt Nam, bëi v× tr­íc ®©y ®· cã rÊt nhiÒu c¸c ®oµn kh¸ch Quèc tÕ ®Õn th¨m Trung Quèc råi míi sang ViÖt Nam vµ cã xu h­íng t¨ng trong n¨m tíi. Nh­ vËy ®©y còng lµ mét thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng, c«ng ty cã thÓ më réng khai th¸c thÞ tr­êng nµy trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Ngoµi ra mÆc dï bÞ ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ, Ýt nhiÒu c¸c n­íc nh­ NhËt B¶n, Hµn Quèc vÉn cã xu h­íng t¨ng m¹nh vÒ l­îng kh¸ch ®i du lÞch trong khu vùc vµ thÕ giíi. §Æc biÖt, lµ thÞ tr­êng NhËt, ®ång Yªn cña hä vÉn lµ ®ång tiÒn m¹nh nhÊt trong khu vùc vµ cã xu h­íng t¨ng m¹nh vÒ tû lÖ ng­êi NhËt vµo ViÖt Nam cho ®Õn nay chñ yÕu lµ c¸c th­¬ng gia, kÕt hîp ®i du lÞch víi nghiªn cøu thÞ tr­êng nh»m t×m kiÕm c¸c ®èi t¸c lµm ¨n… v× thÕ vÒ nhu cÇu hä lu«n ®ßi hái cung cÊp c¸c dÞch vô chÊt l­îng cao, c¸c th«ng tin vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn c¸c lÜnh vùc ®Çu t­ vµ hä còng cã kh¶ n¨ng chi tr¶ cao. §©y lµ thÞ tr­êng rÊt triÓn väng cña c¸c c«ng ty l÷ hµnh nãi chung vµ cña chi nh¸nh c«ng ty du lÞch Sµi Gßn nãi riªng. §èi víi thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch Th¸i Lan, n»m trong ph¹m vi t¸c ®éng chÝnh cña cuéc khñng ho¶ng, nªn Th¸i Lan chÞu hËu qu¶ kh¸ nÆng. ChÝnh v× thÕ, xu h­íng ®i du lÞch n­íc ngoµi cña Th¸i Lan lµ gi¶m trong vµi n¨m võa qua. Tuy nhiªn trong n¨m qua Th¸i Lan còng ®· ®ãn l­îng kh¸ch du lÞch kh¸ lín ®Õn n­íc m×nh. §iÒu nµy rÊt thuËn lîi ®èi víi c¸c n­íc xung quanh trong viÖc thu hót kh¸ch ë n­íc thø 3. DÜ nhiªn trong hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai Th¸i Lan vÉn lµ mét trong nh÷ng n­íc du lÞch ph¸t triÓn. H¬n n÷a, theo dù b¸o ë phÇn trªn kh¸ch du lÞch Quèc tÕ tõ óc vµ §µi Loan vÉn cã xu h­íng t¨ng trong n¨m 2003 vµ c¸c n¨m tíi ë khu vùc §«ng Nam ¸. Nh­ vËy, trong t­¬ng lai kh¸ch du lÞch Quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam sÏ t¨ng. Nh­ng ®èi víi Chi nh¸nh C«ng ty du lÞch Sµi Gßn ®Ó cã thÓ thu hót l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn víi m×nh, th× ngoµi c¸c viÖc kh¸c ra th× chi nh¸nh ph¶i cã chiÕn l­îc truyÒn th«ng hÊp dÉn. Trªn c¬ së xem xÐt, ph©n tÝch “ SOWT” cña Chi nh¸nh, t«i cã mét sè ®Ò xuÊt sau: * §èi víi qu¶ng c¸o t¹i khu vùc thÞ tr­êng Ch©u ¸. - Chi nh¸nh cÇn ph¶i cã chi phÝ dµnh cho ho¹t ®éng qu¶ng c¸o nh­ mét kho¶n ®Çu t­ vµ kÕt qu¶ ®em l¹i cã thÓ ®¸nh gi¸ qua l­îng kh¸ch ®Õn víi Chi nh¸nh vµ doanh thu thu Chi nh¸nh ®­îc hµng n¨m. - X¸c ®Þnh râ môc tiªu qu¶ng c¸o ë khu vùc thÞ tr­êng nµy lµ n©ng cao h×nh ¶nh du lÞch ViÖt Nam ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­, kh¸ch hµng tiÒm n¨ng, n©ng cao uy tÝn cña Chi nh¸nh, thóc ®Èy viÖc b¸n hµng cña Chi nh¸nh. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy Chi nh¸nh ph¶i ®i x©y dùng ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o, lùa chän ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o, quyÕt ®Þnh kh«ng gian vµ thêi gian qu¶ng c¸o, sau ®ã ®i x¸c ®Þnh ng©n s¸ch dµnh cho phÇn lín lµ kh¸ch th­¬ng gia vµo ViÖt Nam ®Ó t×m kiÕm c¬ héi lµm ¨n, c¸c nhµ nghiªn cøu, nh÷ng ng­êi ®i du lÞch… rÊt ®a d¹ng. Nªn viÖc lùa chän c¸c c«ng cô qu¶ng c¸o thÝch hîp ®èi víi tõng tËp c¸c kh¸ch hµng môc tiªu rÊt khã. + Chi nh¸nh cÇn t¨ng c­êng h¬n n÷a trong viÖc tham gia c¸c héi chî du lÞch tæ chøc t¹i khu vùc nµy nh­: EXPO tæ chøc t¹i Hång K«ng, PATA t¹i Singapore…th«ng qua ®ã mµ qu¶ng b¸, giíi thiÖu vÒ du lÞch mang tÝnh chÊt m¹o hiÓm míi mÎ, vui ch¬i gi¶i trÝ…nh»m môc ®Ých l«i kÐo c¸c b¹n hµng, ng­êi d©n ë n­íc ®ã vµ kh¸ch du lÞch ë n­íc thø 3 ®Õn c¸c n­íc nµy tham quan. + HiÖn nay Chi nh¸nh sö dông c¸c tËp gÊp, tê r¬i göi ®Õn c¸c b¹n hµng vµ chØ dõng ë chç giíi thiÖu cho b¸n hµng vÒ c¸c s¶n phÈm còng nh­ c¸c ®Þa ®iÓm, vïng du lÞch cña ViÖt Nam mµ ch­a trùc tiÕp göi ®Õn c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña m×nh. V× vËy, Chi nh¸nh cÇn më réng ph¹m vi sö dông tê r¬i, gÊp ®Õn d©n chóng kh¸ch hµng môc tiªu cña m×nh cô thÓ : Cã thÓ göi trùc tiÕp qua b­u ®iÖn ®Õn c¸ nh©n, c¸c chñ h·ng hay c¸c hiÖp héi tæ chøc cã liªn quan ®Õn tËp kh¸ch hµng mµ Chi nh¸nh ®ang theo ®uæi. Cã thÓ ®i kÌm víi c¸c tËp gÊp lµ c¸c catalog, phiÕu ®Æt hµng hay phiÕu tr¶ lêi c©u hái víi bao th­ d¸n s½n b­u phÝ. + Chi nh¸nh cã thÓ xem xÐt c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ, ph¸p luËt, thuÕ ®Ó xóc tiÕn viÖc thiÕt lËp mét v¨n phßng ®¹i diÖn ë Trung Quèc. V¨n phßng nµy cã thÓ n»m ë thµnh phè B¾c Kinh hay Th­îng H¶i. Bëi v×, ë ®©y tËp trung phÇn lín c¸c ®iÓm du lÞch, ngoµi ra cßn lµ trung t©m kinh tÕ cã sè l­îng kh¸ch Quèc tÕ ra vµo nhiÒu, rÊt thuËn lîi cho viÖc qu¶ng c¸o. Ngoµi ra, Chi nh¸nh cã thÓ ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn ë Th¸i Lan, cô thÓ ë B¨ng Cèc ®Ó qu¶ng c¸o, b¸n hµng trùc tiÕp tíi d©n chóng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. + Chi nh¸nh cã thÓ tæ chøc tr­ng bµy du lÞch hay tæ chøc chiÕu phim du lÞch, phôc vô cho c¸c héi nghÞ trong khu vùc nh»m l«i kÐo c¸c tæ chøc, nhãm c¸ nh©n ®Ó tham gia c¸c tour cña Chi nh¸nh hay th«ng qua c¸c tæ chøc c¸ nh©n tham gia héi nghÞ truyÒn ®i c¸c th«ng tin tèt vÒ du lÞch cña ViÖt Nam trong ®ã cã ®¹i diÖn lµ Chi nh¸nh. + Sö dông th­ riªng qua b­u ®iÖn göi cho kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña Chi nh¸nh, tµi liÖu th­ gåm: B­u thiÕp, danh thiÕp, b¶ng gi¸, bµi qu¶ng c¸o… Cô thÓ lµ c¸c nhµ trung gian lÉn kh¸ch hµng, cã thÓ lµ c¸c hiÖp héi nh­ PATA, ASTA,JATA hay c¸c h·ng truyÒn h×nh, truyÓn thanh ë mét sè n­íc nh­ Trung Quèc, Th¸i Lan, NhËt B¶n… + Ngoµi ra, Chi nh¸nh cã thÓ cïng tham gia víi Tæng côc, cïng víi h·ng hµng kh«ng ViÖt Nam ®Ó x©y dùng c¸c b¨ng h×nh, ®Üa h×nh giíi thiÖu th«ng tin vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ x· héi, ®Êt n­íc con ng­êi ViÖt Nam, c¸c s¶n phÈm, lo¹i h×nh du lÞch t¹i ViÖt Nam cho khu vùc biÕt. * §èi víi c«ng t¸c khuyÕn m¹i trªn thÞ tr­êng Do ®Æc ®iÓm cña thÞ tr­êng nµy, phÇn lín c¸c n­íc mµ cã kh¸ch ®Õn víi Chi nh¸nh vÒ thu nhËp nãi chung lµ cßn rÊt thÊp so víi thÞ tr­êng kh¸ch Ch©u ¢u. Do vËy, mµ Chi nh¸nh cã thÓ gi¶m gi¸ c¸c tour, tuyÕn cho c¸c ®¬n vÞ trung gian vµ kh¸ch hµng. §Æc biÖt lµ nh÷ng lóc tr¸i mïa, dÜ nhiªn lµ viÖc gi¶m gi¸ kh«ng thÓ kÐo theo lµ viÖc gi¶m chÊt l­îng s¶n phÈm mµ cßn ph¶i n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô lªn ®Ó t¹o niÒm tin cho kh¸ch hµng, t¹o ra Ên t­îng tèt cho kh¸ch. + Ngoµi ra, cã thÓ tæ chøc cho c¸c ®¬n vÞ b¹n hµng sang ViÖt Nam ®Ó kh¶o s¸t nghiªn cøu thÞ tr­êng, s¶n phÈm cña Chi nh¸nh, th­êng sau mçi chuyÕn ®i cã thÓ tÆng quµ l­u niÖm, ®ång thêi g©y Ên t­îng ®èi víi kh¸ch hµng. Tõ ®ã th«ng qua hä ®Ó truyÒn ®i nh÷ng g× tèt ®Ñp mµ hä ®· nhËn ®­îc khi ®Õn du lÞch ViÖt Nam víi kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. * C«ng t¸c quan hÖ quÇn chóng. + Th«ng qua c¸c héi chî triÓn l·m, tæ chøc häp b¸o, tæ chøc giao l­u gi÷a Chi nh¸nh víi kh¸ch hµng víi chñ ®Ò nh­ thi t×m hiÓu vÒ qu¸ tr×nh lÞch sö ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh, nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô ®Æc biÖt cña Chi nh¸nh lµ g×, lîi Ých mµ nã ®em l¹i cho kh¸ch hµng… t×m hiÓu vÒ ®Êt n­íc con ng­êi ViÖt Nam. + Hay tæ chøc giao l­u v¨n ho¸, Èm thùc gi÷a n­íc ta vµ c¸c n­íc b¹n trong khu vùc thÞ tr­êng nµy. Cã thÓ giao l­u gi÷a Chi nh¸nh víi c¸c h·ng, dÞch vô du lÞch cña NhËt. Th«ng qua ®ã mµ giíi thiÖu, thu hót c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng… * C«ng t¸c b¸n trùc tiÕp. Víi thùc tÕ kh¶ n¨ng cña Chi nh¸nh hiÖn nay th× c«ng t¸c b¸n trùc tiÕp míi chØ giíi h¹n ë thÞ tr­êng néi ®Þa, cßn ra thÞ tr­êng Quèc tÕ lµ Ýt. ViÖc b¸n trùc tiÕp gi÷a Chi nh¸nh c¸ nh©n víi kh¸ch Quèc tÕ cÇn ph¶i ®­îc Chi nh¸nh quan t©m trong t­¬ng lai. Cßn hiÖn t¹i Chi nh¸nh cÇn ph¶i phôc vô tèt c¸c kh¸ch hµng hiÖn t¹i ®Ó tù hä cã thÓ truyÒn miÖng ®Õn kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. §©y còng chÝnh lµ h×nh thøc b¸n trùc tiÕp cña s¶n phÈm dÞch vô. Chóng ta biÕt r»ng trong hÖ thèng s¶n xuÊt dÞch vô th× yÕu tè kh¸ch hµng lµ quan träng. NÕu kh«ng cã kh¸ch hµng th× c¸c s¶n phÈm dÞch vô chØ lµ d­íi d¹ng tiÒm n¨ng mµ th«i. Do ®ã, mµ cã thÓ, viÖc b¸n trùc tiÕp nhiÒu khi kh«ng ph¶i lµ nh©n viªn tiÕp xóc víi C«ng ty thùc hiÖn mµ chÝnh lµ kh¸ch hµng cña Chi nh¸nh thùc hiÖn. §©y lµ ®iÓm kh¸c cña s¶n phÈm dÞch vô hoµn h¶o (chÊt l­îng tèt, gi¸ c¶ phï hîp, c¸c h×nh thøc chµo hµng hÊp dÉn nhÊt). Khi ®· kÕt thóc viÖc sö dông c¸c c«ng cô nµy th× cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ thùc hiÖn hiÖu qu¶ cña truyÒn th«ng hçn hîp ®em l¹i b»ng nh÷ng sè liÖu cô thÓ. ViÖc ®¸nh gi¸ cã thÓ c¨n cø vµo viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña tõng c«ng cô. §¸nh gi¸ th«ng qua l­îng kh¸ch ®Õn víi Chi nh¸nh ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng kÕ ho¹ch cho n¨m tíi. c. ThÞ tr­êng Ch©u Mü. §Õn nay t¹i thÞ tr­êng khu vùc nµy Chi nh¸nh míi chØ khai th¸c nh»m vµo khu vùc B¾c Mü bao gåm n­íc Mü vµ mét sè n­íc kh¸c. Kh¸ch hµng môc tiªu ë khu vùc thÞ tr­êng nµy chñ yÕu lµ c¸c Cùu chiÕn binh Mü vµ ViÖt KiÒu cho nªn trong c«ng t¸c qu¶ng c¸o ë khu vùc thÞ tr­êng nµy ta nªn h­íng ®Õn c¸c kh¸ch hµng môc tiªu. Do ®ã so víi thÞ tr­êng kh¸c th× viÖc sö dông qu¶ng c¸o còng nh­ c¸c c«ng cô kh¸c ë khu vùc thÞ tr­êng nµy cßn h¹n chÕ. §Ó tr¸nh tr­êng hîp nµy th× chi nh¸nh cã thÓ xem xÐt mét sè c«ng cô sau: - Göi tËp gÊp, tê r¬i ®Õn c¸c trung gian lµ c¸c b¸n hµng vµ më réng ra ®èi víi kh¸cg hµng môc tiªu: + Göi c¸c th­ b­u ®iÖn tíi c¸c tæ chøc, ®¹i diÖn céng ®ång ng­êi ViÖt ë ®©y. Giíi thiÖu qu¶ng c¸o lµ chØ cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh ®Êt n­íc, kinh tÕ chÝnh trÞ æn ®Þnh. §¶ng vµ chÝnh phñ cã nh÷ng chÝnh s¸ch cô thÓ nh­ thÕ nµo ®ã ®Ó khuyÕn khÝch ViÖt KiÒu vÒ n­íc. Th«ng b¸o t×nh h×nh ph¸t triÓn du lÞch trong n­íc cho bµ con ViÖt KiÒu biÕt. Cã thÓ cã mét vµi h×nh ¶nh minh ho¹ göi kÌm theo. Cuèi cïng lµ Chi nh¸nh ph¶i kh«ng ngõng nghiªn cøu khu vùc thÞ tr­êng nµy, më réng ph¹m vi kh¸ch hµng môc tiªu ë c¸c n­íc khu vùc Nam Mü. §©y lµ khu vùc cã kinh tÕ chÝnh trÞ æn ®Þnh sÏ høa hÑn thÞ më ra con ®­êng ph¸t triÓn c¸c tËp kh¸ch du lÞch tiÒm n¨ng lín. Trªn thùc tÕ th× khu vùc nµy cã kh¶ n¨ng chi tr¶ cao nh­ng c¬ cÊu chi tiªu ë ViÖt Nam ch­a cao nh­ ë thÞ tr­êng Quèc TÕ kh¸c. Tãm l¹i : §èi víi ba khu vùc thÞ tr­êng môc tiªu mµ chi nh¸nh ®ang theo ®uæi hiÖn nay ngoµi viÖc x¸c ®Þnh chiÕn l­îc truyÒn th«ng hçn hîp cho tõng khu vùc thÞ tr­êng mét. Trong ®ã cßn cã viÖc x¸c ®Þnh gi¸ hiÖu qu¶ cho tõng chiÕn l­îc ®èi víi tõng thÞ tr­êng môc tiªu. Chi nh¸nh nªn quan t©m nhiÒu h¬n n÷a ®Õn c«ng t¸c nµy, cã thÓ chi nh¸nh ®¸nh gi¸ qua sè l­îng kh¸ch ®Õn víi c«ng ty sau mçi giai ®o¹n sö dông chiÕn l­îc hay ®¸nh gi¸ doanh thu. MÆt kh¸c ®Ó cho chiÕn l­îc nµy thµnh c«ng th× c«ng ty kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¹o ra s¶n phÈm. 3.3 c¸c ®Ò xuÊt kh¸c nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty vµ tæng c«ng ty x©y dùng thùc thi chÝnh s¸ch xóc tiÕn hçn hîp ®¹t hiÖu qu¶ §Ó ph¸t triÓn mét doanh nghiÖp du lÞch, mét mÆt phô thuéc vµo n¨ng lùc cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng, song mÆt kh¸c chØ thùc sù ph¸t huy tèt khi nã ®­îc ho¹t ®éng trong mét m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi. Trong m«i tr­êng ®ã, c¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc cã ¶nh h­ëng th­êng xuyªn vµ trùc tiÕp nhÊt ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Thùc tÕ cho thÊy, c«ng cuéc ®æi míi ë n­íc ta h¬n mét thËp kû qua ®· t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc trªn nhiÒu ph­¬ng diÖn, cã ý nghÜa quan träng ®èi víi viÖc x¸c lËp m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi cho doanh nghiÖp du lÞch ph¸t triÓn. Trong ®ã, nh÷ng ®iÓm næi bËt lµ: - Nhµ n­íc ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng trong m«i tr­êng æn ®Þnh vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, ®Æc biÖt x©y dùng tõng b­íc hiÖn ®¹i c¬ së h¹ tÇng, v¨n hãa, x· héi, hÖ thèng tµi chÝnh tiÒn tÖ, hÖ thèng thÓ chÕ ph¸p luËt,… - T¨ng c­êng quan hÖ hîp t¸c, ®èi ngo¹i, th«ng qua ®ã vÞ thÕ cña ViÖt Nam còng dÇn ®­îc còng cè, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho du lÞch n­íc héi nhËp nhanh vµo khu vùc vµ thÕ giíi. - Trong qu¶n lý, ph¸t triÓn Ngµnh, §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· cã nhiÒu v¨n b¶n chØ ®¹o nh­: NghÞ quyÕt 45/CP, ChØ thÞ 46-CT/T¦, quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam thêi kú 1995-2010, QuyÕt ®Þnh 23/1999/Q§-TTg vÒ thµnh lËp ban chØ ®¹o Nhµ n­íc vÒ du lÞch, luËt doanh nghiÖp… ®· t¹o ra c¬ së quan träng vÒ ®Þnh h­íng vµ h×nh thµnh m«i tr­êng thuËn lîi cho du lÞch vµ doanh nghiÖp du lÞch phat triÓn. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi thêi gian qua c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc cßn béc lé nhiÒu mÆt bÊt cËp vµ ®ang ®Æt ra cho doanh nghiÖp du lÞch kh«ng Ýt khã kh¨n, th¸ch thøc. Cã thÓ chØ ra mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n nh­ : - Ch­a cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®ñ søc hÊp dÉn ®Ó xóc tiÕn, khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­ vµo c¸c vïng cã tµi nguyªn du lÞch ë xa hoÆc míi h×nh thµnh vµ c¸c lo¹i h×nh du lÞch gi¶i trÝ, thÓ thao, ch÷a bÖnh, lµng nghÒ… - C¸c vÊn ®Ò trong qu¶n lý vèn, quy ho¹ch, chÝnh s¸ch ®Çu t­, chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¸ c¶ vµ quyÒn lîi ng­êi tiªu dïng ch­a ®­îc ®Çu t­ nghiªn cøu ®óng møc vµ cô thÓ hãa dÉn ®Õn cã thÓ x¶y ra t×nh tr¹ng ph¸t triÓn trµn lan, thiÕu quy ho¹ch, c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh… Bªn c¹nh ®ã, viÖc kiÖn toµn s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc tuy ®· triÓn khai mét b­íc song vÉn ch­a gi¶i quyÕt triÖt ®Ó. - §èi víi Tæng côc du lÞch ch­a thùc sù phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c nghµnh du lÞch vµ c¸c ngµnh h÷u quan ë c¸c cÊp qu¶n lý ®Ó tæ chøc xóc tiÕn qu¶n b¸ du lÞch ViÖt Nam víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi. XuÊt ph¸t tõ ®¸nh gi¸ trªn, nh»m tõng b­íc x¸c lËp m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi ®Ó doanh nghiÖp ph¸t triÓn vµ héi nhËp cã hiÖu qu¶ vµo kinh tÕ du lÞch khu vùc vµ thÕ giíi th× qu¶n lý cña Nhµ n­íc vµ Tæng côc du lÞch cÇn cã nh÷ng quan ®iÓm vµ gi¶i ph¸p theo h­íng c¬ b¶n sau: Thø nhÊt: CÇn ph¶i x¸c ®Þnh ph¸t triÓn du lÞch lµ sù nghiÖp cña mäi cÊp, mäi ngµnh vµ cña toµn x· héi, th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch vµ néi dung ph¸t triÓn du lÞch thÓ hiÖn ë chç c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng ph¶i cã nh÷ng hç trî ­u tiªn, t¹o ®iÒu kiÖn cho du lÞch ph¸t triÓn. §Ó cho ngµnh du lÞch ViÖt Nam thùc sù trë thµnh ngµnh kinh tÕ tæng hîp vµ ®Ó cho ngµnh du lÞch ViÖt Nam nãi chung vµ c¸c c«ng ty l÷ hµnh mµ cô thÓ lµ Chi nh¸nh c«ng ty du lÞch Sµi Gßn nãi riªng cã thÓ hßa nhËp vµ v­¬n ra ®uæi kÞp sù ph¸t triÓn du lÞch trong khu vùc vµ thÕ giíi. Trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n du lÞch ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh lµ ngµnh kinh tÕ mòi nhän. Trªn c¬ së ®ã, cã chÝnh s¸ch ®Çu t­ thÝch ®¸ng cho ph¸t triÓn du lÞch mµ ®Æc biÖt lµ ®Çu t­ cho trïng tu, n©ng cÊp, phôc håi c¸c danh lam th¾ng c¶nh, c¸c di tÝch lÞch sö- v¨n hãa. Thø hai: Qu¶n lý Nhµ n­íc kÕt hîp víi Tæng côc tæ chøc ch­¬ng tr×nh xóc tiÕn qu¶ng b¸ du lÞch, më réng chiÕn dÞch tuyªn truyÒn nh»m n©ng cao nhËn thøc cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, cña toµn x· héi vÒ vai trß, vÞ trÝ cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam. §ång thêi ph¶i tËp trung xóc tiÕn qu¶ng b¸ ë n­íc ngoµi ®Ó giíi thiÖu tiÒm n¨ng thÕ m¹nh cña du lÞch ViÖt Nam. N©ng cao vÞ thÕ cña du lÞch ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Thø ba: Tæng côc ph¶i chñ ®éng tæ chøc chuyÕn ®i kh¶o s¸t, giao l­u, häc tËp ®Ó cã thÓ kh¾c phôc c¸c mÆt yÕu kÐm nh­: Trong kh©u qu¶n lý, xuÊt nhËp c¶nh, Visa… Tæng côc nªn tÝch cùc h¬n trong viÖc ®øng ra tæ chøc c¸c khãa båi d­ìng néi dung kiÕn thøc kinh doanh du lÞch. Tæ chøc nhiÒu buæi giao l­u häc hái gi÷a c¸c ®¬n vÞ kinh doanh du lÞch trong vµ ngoµi n­íc. Thø t­: T¨ng c­êng sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c ngµnh du lÞch víi c¸c ngµnh h÷u quan ë c¸c cÊp trong qu¶n lý, trong phèi hîp khai th¸c, ph¸t triÓn ho¹t ®éng du lÞch vµ trong thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Thø n¨m: §Èy m¹nh sù kÕt nèi liªn doanh, liªn kÕt, qu¶ng b¸ vµ héi nhËp quèc tÕ ®Ó më réng thÞ tr­êng, t¹o vèn, tiÕp nhËn c«ng nghÖ míi vµ kinh nghiÖm qu¶n lý tiªn tiÕn, ®¶m b¶o cho du lÞch ViÖt Nam nhanh chãng tiÕn kÞp c¸c n­íc cã du lÞch ph¸t triÓn vÒ c«ng nghÖ kinh doanh, chÊt l­îng phôc vô, hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh. §Æc biÖt lµ nhµ n­íc ph¶i cã nh÷ng chiÕn l­îc vµ biÖn ph¸p cô thÓ trong xóc tiÕn, ®Þnh h­íng vµ giíi thiÖu cho c¸c doanh nghiÖp du lÞch ViÖt Nam lùa chän, tham gia vµo c¸c tæ chøc, c¸c doanh nghiÖp, tËp ®oµn du lÞch cã uy tÝn, c«ng nghÖ tiªn tiÕn trong khu vùc vµ thÕ giíi. Tãm l¹i: Nhµ n­íc còng nh­ Tæng côc du lÞch ph¶i nhanh chãng thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch ®· ®­a ra trong ph¸p lÖnh du lÞch nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho ngµnh du lÞch ViÖt Nam ph¸t triÓn bÒn v÷ng, hßa nhËp víi khu vùc vµ v­¬n réng ra thÕ giíi. KÕt luËn Sau nh÷ng nghiªn cøu c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng xóc tiÕn hçn hîp cña c«ng ty, chóng ta thÊy ®­îc nh÷ng thµnh c«ng cña doanh nghiÖp nµy vµ còng thÊy ®­îc nh÷ng h¹n chÕ, tån t¹i cÇn kh¾c phôc söa ch÷a. Dùa trªn nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc kÕt hîp víi thêi gian thùc tËp t¹i Chi nh¸nh nh¸nh C«ng ty du lÞch Sµi Gßn, t«i mong muèn ®ãng gãp ®­îc phÇn nµo ý kiÕn cña m×nh nh»m hoµn thiÖn h¬n chÝnh s¸ch xóc tiÕn ®èi víi tõng ph©n ®o¹n thi tr­êng cña Chi nh¸nh. Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt vµ sù h¹n chÕ trong møc ®é ®¸nh gi¸. V× vËy, t«i rÊt mong muèn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c«, ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ c¸c b¹n ®äc kh¸c. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Morrison, Alastari: Marketing trong lÜnh vùc l÷ hµnh vµ kh¸ch s¹n. TËp 1, Tæng côc du lÞch 1998. 2. NguyÔn Nguyªn Hång, Hµ V¨n Sù. Bµi gi¶ng: Kinh tÕ doanh nghiÖp KS-DU LÞCH. Hµ Néi 1995. 3. NguyÔn ThÞ Doan: Gi¸o tr×nh Marketing KS-DU LÞCH, Tr­êng §H Th­¬ng M¹i, Hµ Néi. 4. Philip Kotler. Qu¶n trÞ marketing (S¸ch dÞch). NXB Thèng Kª. 5. L­u V¨n Nghiªm –Qu¶n trÞ marketing ®¬n vÞ - §HKTQD- NXB Lao ®éng 1997. 6. NguyÔn Minh TuÖ - §Þa lÝ du lÞch –NXB Thµnh phè Hå ChÝ Minh 1996. 7. T¹p chÝ du lÞch vµ c¸c bµi b¸o kh¸c. Lêi c¶m ¬n LÇn ®Çu tiªn ®­îc tiÕp cËn víi thùc tÕ vµ ®em lý thuyÕt øng dông vµo môc ®Ých nghiªn cøu cña m×nh, bµi viÕt cña t«i sÏ kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. T«i rÊt mong cã sù phª b×nh vµ gãp ý qóy gi¸ cña c¸c thÇy c« trong khoa ®Ó cã thÓ gióp t«i hoµn thiÖn h¬n cho bµi viÕt nµy. Qua bµi viÕt nµy t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o h­íng giÉn –Bïi Xu©n Nhµn- ng­êi ®· tËn t×nh gióp ®ì t«i hoµn thanh bµi viÕt cña m×nh. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n Phßng thÞ tr­êng cña Chi nh¸nh C«ng ty ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì t«i cã thÓ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña m×nh. Môc lôc Trang Lêi më ®Çu Ch­¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kinh doanh du lÞch vµ xóc tiÕn hçn hîp trong c«ng ty l÷ hµnh 1 1.1 Vai trß cña du lÞch trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. 1 1.2 Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n trong kinh doanh du lÞch. 3 1.2.1 Kh¸i niÖm vÒ du lÞch. 3 1.2.2 S¶n phÈm du lÞch. 3 1.2.3 Kinh doanh du lÞch. 6 1.3 Néi dung cña chÝnh s¸ch xóc tiÕn trong kinh doanh du lÞch. 9 1.3.1 S¬ ®å qu¸ tr×nh truyÒn th«ng. 9 1.3.2 C¸c b­íc tiÕn hµnh qu¸ tr×nh truyÒn th«ng. 11 1.3.3 LËp kÕ ho¹ch chiÕn l­îc xóc tiÕn hçn hîp. 13 1.3.4 Thùc hiÖn vµ kiÓm tra chiÕn l­îc xóc tiÕn hçn hîp. 23 Ch­¬ng 2: Kh¶o s¸t t×nh h×nh x©y dùng vµ thùc thi chÝnh s¸ch xóc tiÕn hçn hîp t¹i chi nh¸nh c«ng ty du lÞch Sµi Gßn 25 2.1 Vµi nÐt vÒ tæng c«ng ty du lÞch Sai Gßn (SaiGonTourist) 25 2.1.1 Giíi thiÖu chung vÒ tæng c«ng ty du lÞch Sai Gon. 25 2.1.2 Chi nh¸nh tæng c«ng ty du lÞch Sµi Gßn t¹i Hµ Néi (SaiGonTourist HaNoi Branch) 29 2.1.3 KÕt qu¶ t×nh kinh doanh cña c«ng ty trong 2 n¨m 2000-2001. 33 2.2 Kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ chÝnh s¸ch xóc tiÕn hçn hîp t¹i chi nh¸nh 36 2.2.1 Kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ chÝnh s¸ch xóc tiÕn hçn hîp t¹i Chi nh¸nh. 36 2.2.2 Mét sè chÝnh s¸ch kh¸c hç trî chÝnh s¸ch xóc tiÕn t¹i Chi nh¸nh 41 2.3 §¸nh gi¸ nhËn xÐt chung vÒ chÝnh s¸ch xóc tiÕn hçn hîp cña chi nh¸nh. 44 Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn chiÕn l­îc xóc tiÕn hçn hîp cña Chi nh¸nh trong thêi gian tíi. 46 3.1 Nh÷ng c¨n cø ®Ò xuÊt nh»m thùc hiÖn chÝnh s¸ch xóc tiÕn t¹i chi nh¸nh 46 3.1.1 Tæng qu¸t vÒ t×nh h×nh c¹nh tranh hiÖn nay trªn thÞ tr­êng du lÞch 46 3.1.2 C¨n cø vµo môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng kinh doanh cña Chi nh¸nh. 47 3.1.3 C¨n cø vµo ph­¬ng h­íng, chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam 48 3.1.4 C¨n cø vµo dù b¸o vÒ t×nh h×nh kh¸ch du lÞch Quèc tÕ vµ néi ®Þa 50 3.2 Néi dung ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn chÝnh s¸ch xóc tiÕn t¹i chi nh¸nh 55 3.2.1 Khi x©y dùng chÝnh s¸ch xóc tiÕn hçn hîp Chi nh¸nh ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c sau 55 3.2.2 C¸c ®Ò xuÊt hçn hîp truyÒn th«ng ®Õn víi thÞ tr­êng môc tiªu cña Chi nh¸nh. 57 KÕt luËn 71 Tµi liÖu tham kh¶o 72

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách xúc tiến hỗn hợp tại Chi nhánh Công ty du lịch Sài Gòn ở Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan