Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà nội số 22

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Chương I Tổng quan về Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà nội số 22 3 1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà nội số 22 1.1.Quá trình hình thành 3 1.2.Quá trình phát triển của Công ty 3 2.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty 7 3.Một số đặc điểm kinh tế- kỹ thuật ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty 8 3.1.Tính chất và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty 8 3.2.Đặc điểm về sản phẩm 8 3.3.Đặc điểm về quy trình thi công công trình 11 3.4.Đặc điểm về thị trường 12 3.5.Đặc điểm về lao động và máy móc thiết Bị 13 3.5.1.Lực lượng lao động 13 3.5.2.Đặc điểm về máy móc thiết bị 14 Chương II Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà nội số 22 17 1.Sự phân chia các chức năng quản trị của Công ty 17 2.Cơ cấu tổ chức của Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà nội số 22 18 2.1.Cơ cấu tổ chức sản xuất 18 2.1.1.Bộ phận sản xuất 19 2.1.2.Các bộ phận phục vụ sản xuất 19 2.2.Phân tích bộ máy quản trị của Công ty 19 2.2.1.Kiểu cơ cấu tổ chức quản trị mà Công ty đang áp dụng 21 2.2.2.Phân tích tình hình tổ chức các Phòng ban chức năng và mối quan hệ công tác trong cơ cấu tổ chức của bộ máy quản trị của Công ty a.Phòng Tổ chức –Lao động- Tiền lương 21 b.Phòng Hành chính quản trị 24 c.Phòng Tài chính kế toán 25 d.Phòng kế hoạch kinh doanh 27 e.Phòng quản lý xây lắp 28 f.Tổ bảo vệ 30 3.Quan hệ giữa bộ máy quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh 31 3.1.Về mặt kinh doanh 31 3.2.Về mặt kinh tế –xã hội 34 4.Phân cấp, phân quyền và uỷ quyền trong bộ máy quản trị 35 4.1.Phân cấp trong bộ máy quản trị 35 4.2.Phân quyền trong bộ máy quản trị 36 4.3.Uỷ quyền trong bộ máy quản trị 38 5.Đánh giá thực trạng tình hình tổ chức bộ máy quản trị của Công ty 38 5.1.Những thành quả 38 5.2.Một số tồn tại 40 5.3.Những nguyên nhân của tồn tại trên 41 Chương III Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà nội số 22 42 1.Sắp xếp và phân công lại nhiệm vụ của một số phòng ban 42 1.1.Cơ sở đề ra biện pháp 42 1.2.Phương thức tiến hành 42 2.Hoàn thiện chế độ phân quyền, uỷ quyền và quyết định lại chức năng, nhiệm của Giám đốc và các Phó giám đốc 45 2.1.Cơ sở lý luận 45 2.2.Cơ sở thực tiễn 45 2.3.Phương thức tiến hành 46 3.Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản trị và của công nhân trong Công ty 49 3.1.Cơ sở đề ra giải pháp 49 3.2.Nội dung của giải pháp 50 4.Tăng cường máy móc, thiết bị cho các phòng ban chức năng trong Công ty 51 4.1.Cơ sở lý luận 51 4.2.Phương thức tiến hành 51 5.Xây dựng một văn bản cụ thể quy định tiêu chuẩn của các cán bộ quản trị các cấp 51 Kết luận 57

doc61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2221 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà nội số 22, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ù vµ ph©n c«ng nhiÖm vô phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n Stt Chøc n¨ng Sè ng­êi Chuyªnm«n ®µo t¹o Tr×nh ®é Tuæi ®êi §H C§ TC <30 30-50 >50 1 Tr­ëng phßng 1 Tµi chÝnh 1 1 2 Phã phßng 1 Kinh tÕ 1 1 3 KÕ to¸n TSC§ 1 Tµi chÝnh 1 1 4 KÕ to¸n NVL 1 Kinh tÕ 1 1 5 KÕ to¸n thµnh phÈm 1 Tµi chÝnh 1 1 6 5 2 2 1 1 3 1 Tr­ëng phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n kiªm kÕ to¸n tr­ëng ®ång thêi lµ kÕ to¸n tæng hîp, phô tr¸ch chung toµn phßng §ång chÝ phã phßng ®ång thêi lµ trî lý cho Tr­ëng phßng trong viÖc lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh tr×nh lªn Gi¸m ®èc C«ng ty còng nh­ c¸c c¬ quan cÊp trªn Nh©n viªn kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh ®ång thêi lµm nhiÖm vô thèng kª tµi s¶n cè ®Þnh trong C«ng ty. NhËn xÐt : Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty víi ®Þnh biªn lµ 5 ng­êi, ®­îc giao nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ nh­ trªn lµ rÊt hîp lý. TÊt c¶ c¸c nghiÖp vô trªn ®Òu ®­îc ph©n ®Þnh râ rµng cho tõng vÞ trÝ, gãp phÇn ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña mçi lao ®éng trong phßng, qua ®ã gióp cho phßng hoµn thµnh tèt nh÷ng nhiÖm vô cña m×nh trong bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty. Mèi quan hÖ cña Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n víi c¸c ph©n x­ëng -Theo dâi t×nh h×nh ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ, t×nh h×nh xuÊt nhËp, sö dông vËt t­ cña c¸c ph©n x­ëng -Theo dâi n¨ng suÊt lao ®éng cña cña tõng ph©n x­ëng ®Ó lµm c¬ së cho viÖc tr¶ l­¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp, ®éc h¹i. Mèi quan hÖ cña Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n víi c¸c phßng ban kh¸c: -Víi phßng Tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng:tæ chøc ®µo t¹o båi d­ìng nghiÖp vô cho ®éi ngò kÕ to¸n trong toµn C«ng ty -X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh cho viÖc ®Çu t­ ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, c¬ së vËt chÊt. d.Phßng KÕ ho¹ch kinh doanh Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh cã chøc n¨ng tham m­u cho Gi¸m ®èc C«ng ty trong lÜnh vùc kÕ ho¹ch ho¸ s¶n xuÊt kinh doanh, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, qu¶n lý hîp ®ång, ®iÒu phèi c¸c c«ng viÖc ph¸t sinh trong s¶n xuÊt ®¶m b¶o tiÕn ®é ghi trong hîp ®ång kinh tÕ NhiÖm vô chÝnh cña phßng: -LËp kÕ ho¹ch, giao chØ tiªu kÕ ho¹ch cho c¸c XÝ nghiÖp trùc thuéc -Tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr­êng nh»m x©y dùng kÕ ho¹ch ng¾n vµ dµi h¹n cho C«ng ty. X©y dùng kÕ ho¹ch qu¶ng c¸o, chµo hµng, tiÕp xóc vµ giíi thiÖu C«ng ty víi kh¸ch hµng. -X©y dùng c¸c dù ¸n kinh doanh ph¸t triÓn nhµ vµ kÕ ho¹ch ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng n¨m -T×m ®èi t¸c liªn doanh liªn kÕt phôc vô cho c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh vµ môc tiªu ph¸t triÓn cña C«ng ty. Víi chøc n¨ng nhiÖm vô nªu trªn nh©n sù cña phßng gåm cã 5 ng­êi ®­îc ph©n c«ng nhiÖm vô nh­ sau BiÓu sè 7: nh©n sù vµ sù ph©n c«ng nhiÖm vô cña phßng KÕ ho¹ch kinh doanh stt Chøc n¨ng Sè ng­êi Chuyªn m«n ®µo t¹o Tr×nh ®é Tuæi ®êi §H C§ TC <30 30-50 >50 `1 Tr­ëng phßng 1 Kinh tÕ 1 1 2 Nh©n viªn kÕ to¸n 1 Kinh tÕ 1 1 3 Nh©n viªn tiÕp thÞ 1 Kü thuËt 1 1 4 Nh©n viªn kÕ ho¹ch 1 Kinh tÕ 1 1 5 Nh©n viªn tiÕp thÞ 1 Kinh tÕ 1 1 6 Tæng sè 5 4 1 1 3 1 §ång chÝ tr­ëng phßng ngoµi viÖc phô tr¸ch c«ng viÖc chung cña c¶ phßng cßn cã nhiÖm vô lËp c¸c kÕ ho¹ch, chiÕn l­îc kinh doanh cho toµn C«ng ty Nh©n viªn kÕ to¸n cã nhiÖm vô gi¸m s¸t vÒ mÆt tµi chÝnh cña c«ng t¸c tiÕp thÞ Nh©n viªn tiÕp thÞ cã nhiÖm vô n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr­êng, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng ®Ó tõ ®ã cã chÝnh s¸ch ¸p dông phï hîp NhËn xÐt : VÒ ®Þnh biªn lao ®éng vµ ph©n c«ng nhiÖm vô theo lao ®éng cña phßng KÕ ho¹ch kinh doanh lµ hîp lý vµ râ rµng. T¹o ®éng lùc cho phßng hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch mµ c«ng ty giao Mèi quan hÖ cña phßng KÕ ho¹ch kinh doanh víi c¸c ph©n x­ëng: quan hÖ cña phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh víi c¸c ph©n x­ëng chñ yÕu lµ viÖc kÕt hîp víi c¸c ph©n x­ëng ®Ó n¾m râ n¨ng lùc s¶n xuÊt, tr×nh ®é m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. Mèi quan hÖ cña phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh víi c¸c phßng ban kh¸c: -§èi víi phßng tµi chÝnh kÕ to¸n :KÕt hîp trong viÖc qu¶n lý nguån tµi chÝnh cho c«ng t¸c tiÕp thÞ -§èi víi phßng Tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng: KÕt hîp ®Ó gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é vÒ tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng vµ tæ chøc nh©n sù trong phßng e.Phßng Qu¶n lý x©y l¾p Phßng qu¶n lý x©y l¾p cã chøc n¨ng tham m­u cho Gi¸m ®èc C«ng ty x©y dùng, tæ chøc vµ triÓn khai chØ ®¹o c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt, chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh, c«ng t¸c qu¶n lý m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng. Ngoµi ra, phßng cßn x©y dùng vµ chØ ®¹o c«ng t¸c khoa häc c«ng nghÖ, øng dông c«ng nghÖ míi ®Ó c¶i tiÕn s¶n phÈm nh»m n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng, chÊt l­îng vµ h¹ gÝa thµnh s¶n phÈm, x©y dùng quy ®Þnh, h­íng dÉn, thùc hiÖn vµ chñ tr× ®Êu thÇu thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p trong toµn C«ng ty NhiÖm vô chÝnh cña Phßng Qu¶n lý x©y l¾p: -X©y dùng c¸c quy ®Þnh, quy chÕ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt, chÊt l­îng c«ng tr×nh, qu¶n lý thiÕt bÞ -H­íng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy tr×nh, quy ph¹m s¶n xuÊt, c¸c biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ trong toµn C«ng ty -Tæ chøc nghiªn cøu thiÕt kÕ vµ chÕ thö s¶n phÈm míi gióp cho viÖc më réng s¶n xuÊt cña C«ng ty -Thùc thi c«ng t¸c qu¶n lý thiÕt bÞ thi c«ng -X©y dùng vµ so¹n th¶o c¸c biÖn ph¸p néi quy an toµn cho tõng c«ng viÖc, m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng trong C«ng ty -X©y dùng ph­¬ng ¸n phßng ch¸y ch÷a ch¸y trong toµn C«ng ty Víi nh÷ng nhiÖm vô nh­ trªn, nh©n sù cña phßng gåm 5 ng­êi vµ ®­îc ph©n c«ng nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ nh­ sau: BiÓu sè 8: nh©n sù vµ ph©n c«ng nhiÖm vô phßng qu¶n lý x©y l¾p stt Chøc n¨ng Sè ng­êi Chuyªn m«n ®µo t¹o Tr×nh ®é Tuæi ®êi §H C§ TC <30 30-50 >50 1 Tr­ëng phßng 1 Kü thuËt 1 1 2 Phã phßng 1 Kü thuËt 1 1 3 Nv qu¶n lý kü thuËt 1 Kü thuËt 1 1 4 Nv kiÓm tra chÊt l­îng 1 Kü thuËt 1 1 5 Nv nghiªn cøu ph¸t triÓn 1 Kü thuËt 1 1 6 Tæng 5 5 1 3 1 NhËn xÐt: ViÖc bè trÝ c¸n bé trong phßng qu¶n lý x©y l¾p mçi ng­êi phô tr¸ch mét lÜnh vùc riªng ®¶m b¶o c«ng viÖc ®­îc thùc hiÖn tèt. H¬n n÷a, sè c¸n bé cña phßng ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ tuæi ®êi cßn trÎ ®©y lµ thÕ m¹nh cña phßng trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu chung cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m s¾p tíi. Mèi quan hÖ cña phßng qu¶n lý x©y l¾p víi c¸c ph©n x­ëng :Phßng cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy tr×nh, quy ph¹m s¶n xuÊt, an toµn trong lao ®éng t¹i c¸c ph©n x­ëng Mèi quan hÖ cña phßng qu¶n lý x©y l¾p víi c¸c phßng ban trong C«ng ty: -Phßng kÕt hîp víi c¸c phßng chøc n¨ng kh¸c trong C«ng ty ®Ó thùc hiÖn tèt chÕ ®é an toµn trong C«ng ty vµ viÖc thùc hiÖn chÕ ®é phßng ch¸y ch÷a ch¸y. -KÕt hîp víi phßng KÕ ho¹ch kinh doanh ®Ó chÕ t¹o ra s¶n phÈm míi phôc vô cho c«ng t¸c më réng thÞ tr­êng . f.Tæ b¶o vÖ Tæ b¶o vÖ chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc C«ng ty, lµ bé phËn gióp Gi¸m ®èc gi÷ g×n an ninh trËt tù trong C«ng ty. NhiÖm vô chÝnh cña tæ b¶o vÖ: -B¶o vÖ tµi s¶n cña C«ng ty, gi÷ g×n an ninh trËt tù trong C«ng ty -Th­êng trùc ®ãn tiÕp kh¸ch, Söa ch÷a thiÕt bÞ háng thuéc v¨n phßng C«ng ty. Víi nh÷ng nhiÖm vô nh­ trªn, nh©n sù cña tæ b¶o vÖ gåm 4 ng­êi , mét tæ tr­ëng vµ 3 nh©n viªn b¶o vÖ. TÊt c¶ ®Òu cã trªn 25 n¨m c«ng t¸c NhËn xÐt : ViÖc ph©n c«ng c«ng viÖc trong tæ b¶o vÖ lµ hîp lý song tuæi c«ng t¸c cña mäi ng­êi trong tæ b¶o vÖ lµ cao vµ lµm viÖc l©u n¨m. Qua viÖc ph©n tÝch c¬ cÊu tæ chøc cña c¸c phßng ban ta thÊy vÉn cßn t×nh tr¹ng chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban lµ ®an xen nhau vµ trong mçi phßng ban vÉn cßn ch­a hîp lý vÒ ph©n c«ng lao ®éng. 3. Quan hÖ gi÷a bé m¸y qu¶n trÞ vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 3.1.VÒ mÆt kinh doanh BÊt kú mét do¹nh nghiÖp nµo còng cã mét môc tiªu l©u dµi ®ã lµ lîi nhuËn. Tèi ®a ho¸ lîi nhuËn trªn c¬ së nh÷ng nguån lùc s¶n xuÊt s½n cã vµ ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é ho¹t ®éng ta tÝnh chØ tiªu hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ã chÝnh lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, hiÖu qu¶ cµng cao chøng tá ho¹t ®éng qu¶n trÞ cña bé m¸y trong C«ng ty lµ tèt. Kinh doanh lµ ho¹t ®éng thÓ hiÖn sù kÕt hîp chÆt chÏ vµ ngµy cµng tèi ­u c¸c yÕu tè s¶n xuÊt b»ng c¸c kiÕn thøc khoa häc vµ nghÖ thuËt kinh doanh. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ hay kh«ng phô thuéc rÊt nhiÒu nh÷ng ho¹t ®éng qu¶n trÞ cña C«ng ty vµ ®éi ngò c¸n bé qu¶n trÞ cña C«ng ty. §Ó biÕt ®­îc sù t¸c ®éng cña bé m¸y qu¶n trÞ ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ta xem xÐt ®Õn t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong 5 n¨m gÇn ®©y BiÓu sè 9: B¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2003 TT C¸c chØ tiªu N¨m 1999 2000 2001 2002 2003 1 Doanh thu(tû) 46,5 60,2 68 81 97 2 Lîi nhuËn(triÖu) 1200 600 2250 2456 2700 3 Thu nhËp(®ång) 750000 800000 1050000 1150000 1250000 4 Sè lao ®éng trong bé m¸y qu¶n lý 156 162 170 178 203 5 HiÖu qu¶ kinh doanh =doanh thu/lîi nhuËn 2,58 0,99 3,11 3,03 2,78 Theo b¶ng trªn ta thÊy, chØ tiªu doanh thu tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2003 nh×n chung ®Òu t¨ng so víi n¨m 1999 th× n¨m 2000 t¨ng 129,46%, n¨m 2001 t¨ng 146,24% , n¨m 2002 t¨ng 119,42%, n¨m 2003 t¨ng 200%. N¨m 2003 doanh thu mµ c«ng ty ®¹t ®­îc cã sù t¨ng lªn ®¸ng kÓ so víi n¨m 1999. §iÒu ®ã ®· phÇn nµo kh¼ng ®Þnh t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®ang tõng b­íc æn ®Þnh, v÷ng m¹nh tr­íc sù t¨ng tr­ëng m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc, vµ ®Æc biÖt lµ t¹o ra sù thuËn lîi cho c«ng ty khi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang tõng b­íc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, còng kh«ng Ýt nh÷ng c¬ héi vµ khã kh¨n ®ang ë phÝa tr­íc. VÒ chØ tiªu lîi nhuËn, nh×n chung t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m. Nh­ng riªng n¨m 2000 chØ tiªu nµy ®¹t 50% so víi n¨m1999, n¨m 2001 t¨ng 187,5%, n¨m 2002 t¨ng 205%, n¨m 2003 t¨ng 225%. §Æc biÖt n¨m 2000, mÆc dï doanh thu vÉn t¨ng nh­ng do chi phÝ nhiÒu cho bé m¸y qu¶n lý vµ kh«ng kiÓm so¸t ®­îc nguyªn vËt liÖu dÉn tíi chi phÝ t¨ng lµm lîi nhuËn trong n¨m ®ã gi¶m. Sè l­îng lao ®éng trong bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty lu«n t¨ng cµng kh¼ng ®Þnh sù ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ®ang ®­îc më réng vÒ quy m«. Sè l­îng lao ®éng t¨ng kÌm theo sù t¨ng lªn vÒ thu nhËp ®iÒu nµy hoµn toµn phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña x· héi. Bëi v×, thu nhËp ph¶i ®¶m b¶o ®­îc møc sèng tèi thiÓu cña ng­êi lao ®éng mµ møc sèng cña ng­êi lao ®éng cã xu h­íng t¨ng trong nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y HiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña Doanh nghiÖp. ChØ tiªu nµy t¨ng gi¶m kh«ng æn ®Þnh vµ ®¹t gi¸ trÞ cao nhÊt n¨m 2003, vµ thÊp nhÊt vµo n¨m 2000, ®iÒu nµy hoµn toµn hîp lý, do n¨m 2000 th× lîi nhuËn chØ ®¹t 50%so víi n¨m 1999 gi¶m mét nöa. Cho tíi thêi ®iÓm hiÖn nay n¨m 2004, C«ng ty lµ ®¬n vÞ v÷ng m¹nh trong toµn tæng C«ng ty vµ tÆng th­ëng ®¬n vÞ tiªn tiÕn, víi sù quan t©m cao cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty th× ch¾c ch¾n kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty kh«ng ngõng më réng vµ t¹o ®­îc uy tÝn trªn thÞ tr­êng mµ ë ®ã sù c¹nh tranh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn lµ rÊt gay g¾t. Tæng hîp nh÷ng nhËn xÐt qua tõng thêi kú ë trªn vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt linh doanh cña C«ng ty ta cã thÓ rót ra nhËn xÐt chung cho toµn bé c¸c thêi kú vÒ sù t¸c ®éng cña bé m¸y qu¶n trÞ ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty nh­ sau: Trong 5 n¨m qua víi sù cè g¾ng, nç lùc rÊt lín cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý ®· gióp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty cã ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ, c¸c chØ tiªu nh­ tæng doanh thu, lîi nhuËn ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m gãp phÇn c¶i thiÖn uy tÝn, n©ng cao vÞ thÕ c¹nh tranh cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng. Tuy nhiªn, xÐt vÒ tÝnh hiÖu qu¶ trong viÖc sö dông c¸c nguån lùc cña C«ng ty ®Ó t¹o ra lîi nhuËn còng nh­ viÖc sö dông chi phÝ cho c«ng t¸c qu¶n trÞ th× ta thÊy cã sù t¨ng lªn kh«ng ®Òu, bÊt æn qua c¸c n¨m tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2003, ®iÒu nµy chÝnh lµ mét tån t¹i trong ho¹t ®éng bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty bëi lÏ, trong kinh doanh ngoµi viÖc ®¹t ®­îc kÕt qu¶ tèt th× viÖc ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao vµ æn ®Þnh qua tõng giai ®o¹n kinh doanh lµ môc tiªu quan träng ®èi víi mçi doanh nghiÖp. Thùc tÕ, phÇn lín c¸n bé qu¶n trÞ cña C«ng ty cã chuyªn m«n ®µo t¹o lµ kü thuËt do ®ã tr×nh ®é qu¶n trÞ vÒ mÆt kinh tÕ cßn h¹n chÕ. Do vËy, C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p ®µo t¹o, båi d­ìng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho ®éi ngò c¸n bé qu¶n trÞ. Nãi tãm l¹i, tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cã vai trß hÕt søc to lín ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, mçi doanh nghiÖp nhÊt thiÕt ph¶i cã mét bé qu¶n trÞ phï hîp, cã tr×nh ®é, cã n¨ng lùc 3.2.VÒ mÆt kinh tÕ –x· héi C«ng ty sö dông sè l­îng lín lao ®éng x· héi, b×nh qu©n hµng n¨m C«ng ty thu hót gÇn 500 lao ®éng nhµn rçi t¹i ®Þa bµn mµ C«ng ty cã c«ng tr×nh thi c«ng. Thu nhËp cña nhiÒu lao ®éng t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m, ®êi sèng cña C¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ngµy ®­îc n©ng cao. C«ng ty thùc hiÖn ®ãng BHXH, BHYT, chi phÝ c«ng ®oµn ®Çy ®ñ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®óng vµ ®ñ. Ngoµi tiÒn l­¬ng, ng­êi lao ®éng cßn ®­îc h­ëng tiÒn th­ëng c¸c ngµy lÔ , tÕt trong n¨m. Nh÷ng ®¬n vÞ, ng­êi lao ®éng cã thµnh tÝch cßn ®­îc th­ëng, khuyÕn khÝch, ®Æc biÖt C«ng ty cßn ®¶m b¶o tr¶ tiÒn l­¬ng øng tr­íc, thanh to¸n tiÒn l­¬ng theo ®óng h¹n. Hµng n¨m, C«ng ty cßn tæ chøc cho c¸n bé c«ng nh©n trong toµn C«ng ty ®i tham quan, du lÞch, cã chÝnh s¸ch ®éng viªn th¨m hái, gióp ®ì kÞp thêi nh÷ng gia ®×nh khã kh¨n vµ th­ëng cho con em cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty cã thµnh tÝch cao trong häc tËp. C«ng t¸c §oµn trong C«ng ty lµ rÊt m¹nh, c¸c phong trµo thi ®ua diÔn ra s«i næi, m¹nh mÏ. Hµng n¨m, C«ng ty tæ chøc kh¸m bÖnh ®Þnh kú cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng c¸n bé kh«ng ®ñ søc kháe ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc cña m×nh ®Ó tr¸nh nh÷ng tr­êng hîp ®¸ng tiÕc x¶y ra víi môc tiªu sö dông con ng­êi víi hiÖu qu¶ cao nhÊt. C¸c c«ng tr×nh thi c«ng ë n¬i xa ng­êi lao ®éng ®­îc ­u tiªn tiÒn l­¬ng, th­ëng, n¬i ¨n chç ë vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸n bé c«ng nh©n viªn sinh ho¹t v¨n nghÖ, thÓ thao sau nh÷ng giê lao ®éng mÖt mái. §éi ngò an toµn vÖ sinh ®­îc cñng cè t¨ng c­êng, th­êng xuyªn ®­îc huÊn luyÖn ®¶m b¶o vÖ sinh s¹ch sÏ ®­îc h­ëng trî cÊp ®­¬ng nhiÖm hµng th¸ng. Ngoµi ra, C«ng ty cßn ®¶m b¶o thùc hiÖn nghiªm c«ng t¸c tr¸nh « nhiÔm m«i tr­êng, tham gia tÝch cùc vµo c«ng t¸c phông d­ìng bµ mÑ ViÖt nam anh hïng, ñng hé ®ång bµo lò lôt 4. Ph©n cÊp, ph©n quyÒn, uû quyÒn trong bé m¸y qu¶n trÞ 4.1.Ph©n cÊp trong bé m¸y qu¶n trÞ HiÖn nay, viÖc ph©n cÊp trong bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty §Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ néi ®­îc tæ chøc, ph©n chia rÊt râ rµng víi ba cÊp qu¶n trÞ: qu¶n trÞ cÊp cao(ban gi¸m ®èc), qu¶n trÞ cÊp trung gian(c¸c phßng ban, ph©n x­ëng), vµ qu¶n trÞ cÊp c¬ së(gåm tæ ®èi s¶n xuÊt, nhãm nh©n viªn) - Qu¶n trÞ cÊp cao: Néi dung qu¶n trÞ cÊp nµy ®ã lµ qu¶n lý chung tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty tr­íc ph¸p luËt, ®¬n vÞ cÊp trªn vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty - CÊp qu¶n trÞ trung gian: Néi dung qu¶n trÞ cña cÊp nµy ®ã lµ tæ chøc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng chøc n¨ng nhiÖm vô trong ph¹m vi chøc n¨ng cña mçi phßng ban, ph©n x­ëng ®Ó phôc vô cho viÖc thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty . - Qu¶n trÞ cÊp c¬ së: Néi dung qu¶n trÞ cÊp nµy lµ qu¶n lý qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, qu¸ tr×nh lµm viÖc, c¸c ho¹t ®éng cô thÓ hµng ngµy diÔn ra trong C«ng ty cña c«ng nh©n, nh©n viªn trong tæ nhãm, ca s¶n xuÊt. Minh ho¹ c¸c cÊp qu¶n trÞ cña C«ng ty qua s¬ ®å: Ban gi¸m ®èc C¸c phßng ban C¸c ph©n x­ëng Nhãm nh©n viªn Tæ ®éi s¶n xuÊt Qu¶n trÞ cÊp cao Qu¶n trÞ cÊp trung gian Qu¶n trÞ cÊp c¬ së Ghi chó: Quan hÖ chØ ®¹o, ra mÖnh lÖnh Quan hÖ phèi hîp c«ng t¸c, trao ®æi th«ng tin Víi viÖc ph©n cÊp nh­ vËy, viÖc thùc hiÖn c¸c mÖnh lÖnh, c¸c nhiÖm vô c«ng t¸c cña cÊp qu¶n trÞ trong bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®­îc ph©n biÖt biÖt râ rµng, t¸ch b¹ch. CÊp qu¶n trÞ cao nhÊt trong bé m¸y qu¶n trÞ cu¶ C«ng ty cã quyÒn ra mÖnh lÖnh, chØ thÞ cho cÊp qu¶n trÞ thÊp nhÊt trong tr­êng hîp cÇn thiÕt. CÊp qu¶n trÞ trung gian trong bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty chØ cã quyÒn ra mÖnh , chØ thÞ víi c¸c bé phËn d­íi quyÒn thuéc chøc n¨ng nhiÖm cña m×nh mµ th«i. 4.2. Ph©n quyÒn trong bé m¸y qu¶n trÞ Ph©n quyÒn lµ c¸ch thøc ph©n bæ sù ra quyÕt ®Þnh vµ thÈm quyÒn sö dông c¸c nguån dù tr÷ nh­ thÕ nµo. Nã cho thÊy t¹i cÊp ®é nµo th× ®­îc ®øng tªn C«ng ty ®Ó ký kÕt c¸c hîp ®ång chi tiªu, lùa chän c¸c trang thiÕt bÞ, lùa chän ng­êi cung øng, thuª vµ sa th¶i ng­êi lao ®éng. HiÖn nay, viÖc ph©n bæ quyÒn h¹n cña c¸c bé phËn trong bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty ®­îc ph©n ®Þnh dùa theo chuyªn m«n, nghiÖp vô cña tõng bé phËn trong bé m¸y qu¶n trÞ nh­ sau: -Phßng Tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng: cã thÓ ra quyÕt ®Þnh tuyÓn chän lao ®éng cho C«ng ty, c©n ®èi lao ®éng trong C«ng ty, x©y dùng c¸c b¶ng l­¬ng cho c¸c bé phËn trong bé m¸y qu¶n trÞ trong C«ng ty. -Phßng KÕ ho¹ch kinh doanh: Cã thÓ ra quyÕt ®Þnh vÒ viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh c¶ ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n -Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n: cã thÓ ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn lÜnh vùc tµi chÝnh ph¸t sinh trong C«ng ty -Phßng Qu¶n lý x©y l¾p: cã thÓ ra quyÕt trong viÖc qu¶n lý chÊt l­îng, kü thuËt cña c¸c c«ng tr×nh -Tæ b¶o vÖ: cã thÓ ra c¸c quyÕt ®Þnh trong viÖc b¶o vÖ tµi s¶n, s÷a ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ . Tuy nhiªn,c¸c quyÒn h¹n cña tõng bé phËn trong bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty chØ ®­îc thùc hiÖn ë mét chõng mùc nhÊt ®Þnh mµ v­ît qu¸ møc ®ã th× ®ßi hái viÖc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña tõng bé phËn ph¶i ®­îc sù thèng nhÊt ch¶ Gi¸m ®èc C«ng ty. Nãi c¸ch kh¸c, h×nh thøc ph©n phèi quyÒn lùc cuÈ C«ng ty ®­îc tæ chøc theo kiÓu tËp quyÒn mµ ë ®ã nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng ®­îc lµm taÞ qu¶n trÞ cÊp cao vµ c¸c quyÕt ®Þnh kh¸c ®­îc ®iÒu tiÕt, kiÓm tra chÆt chÏ theo luËt lÖ cña tæ chøc. Nh×n chung, viÖc ph©n bæ quyÒn h¹n trong tõng bé phËn cña bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty lµ phï hîp, quyÒn h¹n lu«n g¾n liÒn víi tr¸ch nhiÖm. Tuy nhiªn, viÖc ph©n chia quyÒn h¹n trong ban Gi¸m ®èc cña C«ng ty vÉn cßn ch­a hîp lý, cô thÓ: Gi¸m ®èc C«ng ty th× phô tr¸ch qu¸ nhiÒu m¶ng c«ng viÖc. HÇu hÕt, c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý ®Òu ®­îc lµm bëi Gi¸m ®èc, trong khi ®ã c¸c Phã gi¸m ®èc chØ ®ãng vai trß lµ ng­êi trî, gióp viÖc cho Gi¸m ®èc theo nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ ®­îc Gi¸m ®èc quy ®Þnh. Sù ph©n chia quyÒn h¹n nh­ vËy cã thÓ g©y ra nh÷ng ®iÓm bÊt lîi sau: -Lµm cho ho¹t ®éng cña Ban Gi¸m ®èc nãi riªng vµ ho¹t ®éng cña c¶ bé m¸y qu¶n lý nãi chung lµ kh«ng hiÖu qu¶. -DÔ g©y t×nh tr¹ng bá sãt, kh«ng qu¶n lý ®­îc triÖt ®Ó c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty -DÔ dÉn ®Õn sù quan liªu, chuyªn quyÒn trong qu¶n lý -Gi¸m ®èc C«ng ty sÏ kh«ng t¹o ®­îc niÒm tin ë c¸n bé c«ng nh©n viªn Do ®ã, ®Ó bé m¸y qu¶n trÞ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó th¸o gì vÊn ®Ò nµy. 4.3. Uû quyÒn trong bé m¸y qu¶n trÞ Uû quyÒn lµ mét phÇn quyÒn lùc chuyÓn tõ cÊp trªn xuèng d­íi vµ nh÷ng ph­¬ng tiÖn kÌm theo ®Ó thùc hiÖn uû quyÒn dùa trªn c¬ së lµm sao ®Ó ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Õn kh©u thÊp nhÊt nÕu cã thÓ. HiÖn nay, t¹i C«ng ty §Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ néi sè 22 viÖc thùc hiÖn uû quyÒn trong bé m¸y qu¶n trÞ chñ yÕu b»ng h×nh thøc uû quyÒn kh«ng chÝnh thøc qua sù tÝn nhiÖm c¸ nh©n. Tuy nhiªn, qua kh¶o s¸t thùc tÕ t¹i C«ng ty §Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ néi sè 22 t«i thÊy ho¹t ®éng uû quyÒn trong bé m¸y qu¶n trÞ nh×n chung lµ cßn h¹n chÕ, chñ yÕu chØ diÔn ra d­íi h×nh thøc Gi¸m ®èc uû quyÒn cho c¸c bé phËn chøc n¨ng trong c«ng t¸c ký kÕt víi c¸c ®èi t¸c mµ C«ng ty nhËn thi c«ng . 5. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng t×nh h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty §Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ néi sè 22 5.1. Nh÷ng thµnh qu¶ Qua nhiÒu lÇn ®æi tªn vµ s¸p nhËp vµo Tæng c«ng ty §Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ néi, C«ng ty §Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ néi sè 22 gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n song v­ît lªn trªn hÕt nh÷ng khã kh¨n ®ã C«ng ty ®· thu ®­îc rÊt nhiÒu thµnh qu¶ tèt ®Ñp nh­: tæng doanh thu vµ lîi nhuËn t¨ng qua c¸c n¨m, thÞ tr­êng cña C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn më réng, thu nhËp cña ng­êi lao ®éng t¨ng, ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng ®­îc n©ng cao, uy tÝn vµ vÞ thÕ cña C«ng ty ngµy cµng ®­îc kh¶ng ®Þnh trªn thÞ tr­êng. Trong nh÷ng thµnh qu¶ ®ã cã sù ®ãng sù ®ãng gãp kh«ng nhá bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty, thÓ hiÖn qua nh÷ng thµnh qu¶ sau: -Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®­îc tæ chøc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn- chøc n¨ng phï hîp quy m« vµ ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ®¶m b¶o thùc hiÖn triÖt ®Ó chÕ ®é mét thñ tr­ëng trong l·nh ®¹o qu¶n qu¶n lý tõ ®ã ®Ò cao tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n, thóc ®Èy mäi ng­êi lµm viÖc víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cho c«ng t¸c qu¶n trÞ. -Sù ph©n chia chøc n¨ng, nhiÖm vô c«ng t¸c gi÷a c¸c phßng ban, x­ëng lµ kh¸ râ rµng, chÆt chÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph©n c«ng c«ng t¸c trong tõng phßng ban, ph©n x­ëng ®­îc cô thÓ vµ ®Çy ®ñ, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban, ph©n x­ëng trong C«ng ty, ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ®­îc diÔn ra liªn tôc vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. -§iÒu kiÖn lµm viÖc vµ c¸c trang thiÕt bÞ ë n¬i lµm viÖc cho lao ®éng qu¶n trÞ ë c¸c phßng ban, ph©n x­ëng ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn, nh»m t¹o ra sù ®Çy ®ñ, t¹o bÇu kh«ng khÝ tho¶i m¸i, dÔ chÞu trong c¸c phßng ban, ph©n x­ëng trong C«ng ty. Trang thiÕt bÞ trong C«ng ty t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu phôc vô qu¶n lý. -§éi ngò c¸n bé chøc danh cña C«ng ty cã tr×nh ®é kh«ng cao chiÕm tû lÖ 29,5% tæng sè c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc. Trong ®ã, chuyªn ngµnh kü thuËt chiÕm tû lÖ 74,5%, cßn chuyªn ngµnh kinh tÕ lµ 25,5%. C¸c tr­ëng vµ Phã phßng hÇu hÕt lµ cã tr×nh ®é §¹i häc. -C«ng ty lu«n quan t©m tíi c«ng t¸c båi d­ìng, më c¸c líp ®µo t¹o, cö ng­êi ®i häc thªm ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho lao ®éng qu¶n trÞ cña C«ng ty, n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n trong C«ng ty. 5.2. Mét sè tån t¹i Bªn c¹nh nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®­îc, bé m¸y qu¶n trÞ cuÈ C«ng ty §Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ néi sè 22 còng vÉn cßn nh÷ng tån t¹i cô thÓ nh­ sau: -ViÖc ph©n c«nnghiÖm vô trong ban Gi¸m ®èc cña C«ng ty cßn ch­a thùc sù hîp lý. Gi¸m ®èc C«ng ty võa lµ ng­êi chØ ®¹o trùc tiÕp toµn bé ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban, ph©n x­ëng s¶n xuÊt. Trong khi ®ã c¸c Phã gi¸m ®èc chØ ®ãng vai trß lµ ng­êi trî lý, gióp viÖc cho Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét sè c«ng viÖc dùa trªn quyÒn quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc, sù ph©n c«ng nhiÖm vô trong ban Gi¸m ®èc nh­ vËy sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ngkh«ng hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. Bëi lÏ, nhiÖm vô cña Gi¸m ®èc qu¸ nÆng nÒ trong khi ®ã c¸c Phã gi¸m ®èc l¹i ®¶m nhiÖm qu¸ Ýt c«ng viÖc, ®iÒu nµy cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng quan liªu, chuyªn quyÒn trong qu¶n lý. -Thêi gian xö lý c¸c th«ng tin th­êng chËm, ch­a ph¸t huy ®­îc tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña c¸c phßng ban. Nh­ vËy, ë ®©y nªn ch¨ng cã mét m« h×nh qu¶n lý míi theo kiÓu ph©n cÊp ë ®ã quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm kh«ng chØ tËp trung ë ban l·nh ®¹o vµ bé phËn chøc n¨ng mµ ®­îc më réng ®Õn tõng c¸ nh©n, tõng bé phËn nhá, lµm sao cho mäi ng­êi ®Òu cã quyÒn, cã tr¸ch nhiÖm sö dông tèt c¸c nguån lùc cña m×nh phôc vô cho lîi Ých chung cu¶ toµn C«ng ty. -Bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty cßn mét sè phßng ban chøc n¨ng cã nhiÖm vô chång chÐo nhau, ®iÒu nµy lµm cho t¨ng sè l­îng c¸n bé chøc danh, chia nhá c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ vµ lµm t¨ng mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng chøc n¨ng víi nhau. -Mét sè c¸n bé chøc danh thuéc c¸c phßng ban chøc n¨ng trong C«ng ty lµ nh÷ng ng­êi ®· nhiÒu tuæi, kh«ng phï hîp víi yªu cÇu c«ng t¸c, kh«ng ®ñ n¨ng lùc vµ søc khoÎ ®Ó hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®­îc giao, chÞu ¶nh h­ëng cña t¸c phong lµm viÖc theo c¬ chÕ bao cÊp. MÆc dï sè c¸n bé chøc danh nµy ®Òu ®· ®­îc ®µo t¹o qua §¹i häc nh­ng nh÷ng kiÕn thøc ®ã ®Õn nay ®· kh«ng cßn phï hîp víi thùc tÕ c«ng viÖc. §©y còng lµ mét tån t¹i mµ C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt ngay, kh«ng nªn ®Ó t×nh tr¹ng nµy kÐo dµi. -HiÖn nay, C«ng ty vÉn ch­a cã mét v¨n b¶n nµo quy ®Þnh cô thÓ vÒ tiªu chuÈn cña c¸n bé qu¶n trÞ c¸c cÊp. ViÖc ®Ò b¹t c¸n bé qu¶n trÞ chñ yÕu dùa trªn thêi gian vµ kinh nghiÖm c«ng t¸c, ®iÒu nµy sÏ kh«ng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¸n bé trÎ cã n¨ng lùc ®­îc thÓ hiÖn c¸c phÈm chÊt cña m×nh. Do vËy, còng cÇn cã biÖn ph¸p ®Ó x©y dùng mét v¨n b¶n vÒ tiªu chuÈn ®èi víi c¸n bé qu¶n trÞ cña C«ng ty. 5.3.Nh÷ng nguyªn nh©n cña tån t¹i trªn Cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n g©y ra nh÷ng tån t¹i kÓ trªn, tuy nhiªn ta cã thÓ rót ra nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n sau: -Do ¶nh h­ëng bëi h×nh thøc lµm viÖc theo c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ ®­îc ¸p dông trong c¬ chÕ bao cÊp khiÕn cho viÖc ®­a vµo vËn hµnh mét c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ míi ch­a triÖt ®Ó. -Do ý chÝ chñ quan cña c¸n bé l·nh ®¹o cÊp cao trong viÖc x©y dùng c¬ cÊu bé m¸y qu¶n trÞ -C¬ chÕ ®µo t¹o vµ khuyÕn khÝch tù ®µo t¹o cña C«ng ty ch­a thùc sù hÊp dÉn ng­êi lao ®éng. Cã nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn tõ khi vµo lµm viÖc t¹i C«ng ty ®Õn nay trªn 10 n¨m c«ng t¸c tr×nh ®é vÉn kh«ng thay ®æi. Trong khi c¬ chÕ thÞ tr­êng ®ßi hái mçi c¸n bé ph¶i cã kh¶ n¨ng bao qu¸t réng, hiÓu biÕt nhiÒu lÜnh vùc. §Æc biÖt trong thêi ®¹i ngµy nay, víi xu h­íng toµn cÇu ho¸ ®ßi hái mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¶i n¨ng ®éng h¬n ®Ó thÝch nghi, phï hîp víi c¬ chÕ míi. Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty §Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ néi sè 22 1.S¾p xÕp vµ ph©n c«ng l¹i nhiÖm vô cña mét sè phßng ban 1.1.C¬ së ®Ò ra biÖn ph¸p Theo thêi gian mäi sù vËt ®Òu thay ®æi. XÐt riªng mét C«ng ty khi chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc thay ®æi, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh thay ®æi th× tÊt yÕu bé m¸y qu¶n trÞ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Êy còng thay ®æi cho phï hîp. Bé m¸y ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ thÓ hiÖn trªn viÖc tæ chøc c¸c phßng ban, ph©n bè c«ng viÖc cho mçi c¸ nh©n trong tõng phßng ban ph¶i hîp lý, tr¸nh chång chÐo, trïng lÆp lµm c¶n trë ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, cã c¨n cø khoa häc ®Ó sao cho mçi phßng ban hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®ång nghÜa víi viÖc gi¶m chi phÝ qu¶n trÞ. HiÖn nay,viÖc ph©n c«ng ë c¸c phßng ban cña C«ng ty cßn nhiÒu ®iÓm ch­a hîp lý, ch­a cã hiÖu qu¶ trong mét sè kh©u qu¶n trÞ, t×nh tr¹ng chång chÐo trong qu¶n trÞ ë mét sè phßng ban. §Ó h¹n chÕ ®iÒu nµy, rÊt cÇn cã sù ph©n c«ng l¹i chøc n¨ng nhiÖm vô cho c¸c phßng. Hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n trÞ ë ®©y lµ ph¶i ®¶m b¶o phï hîp gi÷a chøc n¨ng, lÜnh vùc qu¶n trÞ vµ bé phËn qu¶n trÞ sao cho tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng vµ lÜnh vùc qu¶n trÞ ®Òu cã phßng ban, nh©n viªn phô tr¸ch vµ mçi mét chøc n¨ng, mét lÜnh vùc qu¶n trÞ chØ cã mét phßng ban phô tr¸ch. 1.2.Ph­¬ng thøc tiÕn hµnh Trªn c¬ së nh­ vËy th× biÖn ph¸p ®Ò ra nh­ sau: GhÐp phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ víi tæ b¶o vÖ C«ng viÖc cña Phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ chñ yÕu lµ nhËn c«ng v¨n ®i ®Õn tæ chøc c¸c cuéc häp, ®¸nh m¸y c¸c v¨n b¶n tµi liÖu, trùc ®iÖn tho¹i, ®ãng dÊu, tiÕp kh¸ch ra vµo C«ng ty. Víi nh÷ng nhiÖm vô nh­ vËy th× viÖc tån t¹i mét c¸ch ®éc lËp cña phßng lµ kh«ng cÇn thiÕt mµ cã thÓ ghÐp phßng víi mét bé phËn kh¸c ®Ó t¹o thµnh mét phßng chøc n¨ng míi trong bé m¸y qu¶n trÞ, gãp phÇn vµo viÖc tinh gi¶n sè l­îng c¸c phßng ban, chøc n¨ng trong bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty. Tæ b¶o vÖ cña C«ng ty còng lµ mét bé phËn trong bé m¸y qu¶n trÞ. HiÖn nay, nh©n sù cña tæ b¶o vÖ lµ 4 ng­êi víi 1 tæ tr­ëng vµ 3 nh©n viªn b¶o vÖ. NhiÖm vô chÝnh cña tæ b¶o vÖ lµ b¶o vÖ tµi s¶n cña C«ng ty, gi÷ g×n an ninh trËt tù cña C«ng ty, th­êng trùc ®ãn tiÕp kh¸ch, tiÕp nhËn c¸c v¨n b¶n Víi nh÷ng nhiÖm vô nh­ trªn, viÖc tån t¹i ®éc lËp cña Tæ b¶o vÖ víi danh nghÜa lµ mét bé phËn cña bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty lµ kh«ng cÇn thiÕt, nã sÏ lµm t¨ng mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn trong bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty. Qua qu¸ tr×nh kh¶o s¸t t×nh h×nh thùc tÕ t¹i C«ng ty, em nhËn thÊy: xÐt vÒ tÝnh chÊt c«ng viÖc, Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ vµ tæ b¶o vÖ cã nh÷ng ®iÓm t­¬ng ®ång cô thÓ lµ c¶ hai bé phËn ®Òu cã nhiÖm vô tiÕp kh¸ch, tiÕp nhËn c¸c v¨n b¶n, tiÕp nhËn c¸c th­ b¸o,söa ch÷a thiÕt bÞ háng trong C«ng ty. H¬n n÷a, viÖc bè trÝ Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ t¹i tÇng 2 lµ n¬i cã thÓ bao qu¸t tÊt c¶ kh¸ch ra vµo vµ cã thÓ qu¶n lý ®­îc an ninh trËt tù cña C«ng ty vµ viÖc vËn chuyÓn c«ng v¨n còng t­¬ng ®èi dÔ dµng. Do ®ã, theo ý kiÕn cña c¸ nh©n em viÖc ghÐp hai bé phËn : Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ víi Tæ b¶o vÖ vµo lµm mét bé phËn míi lÊy tªn lµ phßng Hµnh chÝnh b¶o vÖ lµ cã tÝnh kh¶ thi cao. C¬ cÊu míi cña Phßng Hµnh chÝnh b¶o vÖ nh­ sau Stt Chøc n¨ng Sè ng­êi Chuyªn m«n Tr×nh ®é Tuæi ®êi §H C§ TC 30-50 1 Tr­ëng phßng 1 Kinh tÕ 1 1 2 Phã phßng 1 Kinh tÕ 1 1 3 Nh©n viªn ®¸nh m¸y 2 Kü thuËt 1 1 4 Nh©n viªn trùc ®iÖn tho¹i 1 1 1 5 Nh©n viªn b¶o vÖ 4 Kü thuËt 2 2 4 6 Nh©n viªn söa ch÷a thiÕt bÞ 1 Kü thuËt 1 1 Tæng 10 1 4 4 10 T¸c dông cña biÖn ph¸p : - Gãp phÇn lµm gi¶m bít sè l­îng c¸c phßng ban chøc n¨ng trong C«ng ty, qua ®ã lµm gi¶m ®­îc sè l­îng lao ®éng gi¸n tiÕp cña C«ng ty. - Gióp cho mÖnh cña cÊp trªn ®­a xuèng ®­îc tËp trung h¬n. NÕu nh­ tr­íc ®©y mÖnh lÖnh ®­îc göi tíi c¶ hai phßng lµ Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ vµ Tæ b¶o vÖ th× giê chØ göi tíi Phßng Hµnh chÝnh b¶o vÖ. -Gãp phÇn vµo viÖc tiÕt kiÖm ®­îc nhiÒu chi phÝ nh­ chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ trang thiÕt bÞ v¨n phßng. -Gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n trÞ, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸n bé l·nh ®¹o trong c«ng t¸c qu¶n trÞ c¸c phßng chøc n¨ng trong C«ng ty. Tuy nhiªn, cã mét sè vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy ®ã lµ :c¸n bé nh©n viªn d­ thõa sÏ chuyÓn ®i lµm c«ng viÖc kh¸c hoÆc xuèng x­ëng hoÆc ®­îc nghØ h­u sím. Bëi v×, Phßng míi nµy cã mét sè c¸n bé cã th©m niªn lµm viÖc l©u vµ søc khoÎ cã h¹n cho nªn nh÷ng c¸n bé ®ã ph¶i cã kÕ ho¹ch cho nghØ h­u sím h¬n so víi dù tÝnh. 2.Hoµn thiÖn chÕ ®é ph©n quyÒn, uû quyÒn vµ quy ®Þnh l¹i chøc n¨ng, nhiÖm vô cu¶ Gi¸m ®èc vµ c¸c Phã gi¸m ®èc 2.1.C¬ së lý luËn Gi¸m ®èc vµ c¸c Phã gi¸m ®èc thuéc ®éi ngò c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp cao nhÊt cña C«ng ty, cã vai trß quan träng trong viÖc x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng, chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch, sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp. Do vËy, viÖc x¸c ®Þnh hîp lý ®éi ngò qu¶n trÞ cÊp cao lµ rÊt cÇn thiÕt ®¶m b¶o ®éi ngò nµy ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. X¸c ®Þnh hîp lý ®éi ngò qu¶n trÞ cÊp cao xuÊt ph¸t tõ nh÷ng nguyªn t¾c: -Tõ quan ®iÓm giao quyÒn: cã sù ph©n chia quyÒn lùc gi÷a c¸c phßng ban vµ trong tõng phßng còng ph¶i ph©n chia nhiÖm vô, g¾n tr¸ch nhiÖm víi quyÒn h¹n râ rµng víi tõng c¸ nh©n -Tõ quan ®iÓm chÕ ®é mét thñ tr­ëng vµ tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n: Gi¸m ®èc lµ ng­êi phô tr¸ch mäi mÆt trong C«ng ty cßn c¸c Phã gi¸m ®èc qu¶n lý mét sè lÜnh vùc ®­îc Gi¸m ®èc giao. -Tõ quan ®iÓm ®¶m b¶o mäi c«ng viÖc trong doanh nghiÖp ®Òu cã ng­êi phô tr¸ch vµ mäi ng­êi ®Òu cã viÖc lµm. Tr¸nh t×nh tr¹ng bá sãt c«ng viÖc hoÆc c«ng viÖc trïng lÆp. Do ®ã cÇn ph©n ®Þnh l¹i chøc n¨ng, nhiÖm vô cña ®éi ngò qu¶n trÞ cÊp cao. Ngoµi ra, thùc hiÖn ph©n quyÒn, uû quyÒn nh»m gi¶m bít khèi l­îng c«ng viÖc cho Gi¸m ®èc vµ khai th¸c n¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸c Phã gi¸m ®èc. 2.2.C¬ së thùc tiÔn Thùc tÕ ë C«ng ty viÖc ph©n c«ng nhiÖm vô trong ban Gi¸m ®èc cßn cã nh÷ng ®iÓm ch­a hîp lý. Gi¸m ®èc C«ng ty th× phô tr¸ch qu¸ nhiÒu m¶ng c«ng viÖc, trong khi ®ã Phã gi¸m ®èc C«ng ty chØ ®ãng vµi trß lµ ng­êi trî lý, gióp viÖc cho Gi¸m ®èc theo nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ ®­îc Gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh. Theo em, viÖc ph©n c«ng nhiÖm vô nh­ vËy sÏ lµ kh«ng ®¹t hiÖu qña cao trong c«ng t¸c qu¶n trÞ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Bëi lÏ, viÖc trùc tiÕp phô tr¸ch qóa nhiÒu m¶ng c«ng viÖc ®ßi hái Gi¸m ®èc C«ng ty ph¶i tËp trung søc lùc mét c¸ch cao ®é th× míi qu¶n lý hÕt ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc ®ã, ®iÒu nµy rÊt cã thÓ dÉn ®Õn sù quan liªu, gi¶m hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n trÞ. Thªm vµo ®ã, viÖc trùc tiÕp phô tr¸ch qu¸ nhiÒu m¶ng c«ng viÖc sÏ khiÕn cho Gi¸m ®èc C«ng ty ph¶i tËp trung søc lùc, t©m trÝ vµo c«ng t¸c vµ ®iÒu nµy cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng bá sãt, kh«ng qu¶n lý triÖt ®Ó c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 2.3.Ph­¬ng thøc tiÕn hµnh §Ó tr¸ch ®­îc t×nh tr¹ng bá sãt, kh«ng qu¶n lý ®­îc hÕt c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, em xin m¹nh d¹n tr×nh bµy mét sè biÖn ph¸p ph©n ®Þnh l¹i nhiÖm vô c«ng t¸c trong Ban gi¸m ®èc cu¶ C«ng ty nh­ sau: -Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ng­êi qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty. Trùc tiÕp l·nh ®¹o c«ng t¸c ®èi ngo¹i. Phô tr¸ch ®iÒu hµnh phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n, phßng KÕ ho¹ch kinh doanh -Phã gi¸m ®ècTæ chøc kinh doanh: trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c phßng ban d­íi sù gi¸m s¸t cña Gi¸m ®èc C«ng ty gåm: phßng Tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng, phßng Tæ chøc b¶o vÖ, trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng cña x­ëng néi thÊt c«ng tr×nh cña C«ng ty -Phã gi¸m ®èc kü thuËt trùc tiÕp chØ ®¹o d­íi sù gi¸m s¸t cña Gi¸m ®èc C«ng ty c¸c phßng ban: phßng qu¶n lý x©y l¾p, trùc tiÕp phô tr¸ch chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng cña c¸c ®éi thi c«ng, trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng an toµn lao ®éng trong toµn C«ng ty. Víi c¸ch ph©n ®Þnh nhiÖm vô nh­ trªn s¬ ®å c¬ cÊu bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty míi nh­ sau: Gi¸m ®èc P.gi¸m ®èc kü thuËt P.gi¸m ®èc tæ chøc kinh doanh P. qu¶n lý x©y l¾p C¸c ph©n x­ëng Hµnh chÝnh b¶o vÖ TCCP-l®-tl X­ëng néi thÊt P. kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh Tµi chÝnh kÕ to¸n C¸c ®éi thi c«ng, c¸c ph©n x­ëng * Xn x©y l¾p sè 1 Xn x©y l¾p sè 3 Xn x©y l¾p sè 4 Xn x©y l¾p sè 5 Xn x©y l¾p sè 6 xÝ .n ®Çu t­ kinh doanh nhµ Tr t©m t­ vÊn T t Hîp t¸c l® vµ th. m¹i Xn x©y l¾p sè 2 T¸c dông cña biÖn ph¸p trªn: -Gióp cho Gi¸m ®èc C«ng ty gi¶m bít ®­îc mét khèi l­îng c«ng viÖc ®¸ng kÓ ®ång thêi t¹o c¬ héi cho c¸c Phã gi¸m ®èc thÓ hiÖn n¨ng lùc cña m×nh. -Tr¸nh ®­îc sù chång chÐo, gi¶m hiÖu lùc trong qu¶n trÞ do cã sù qu¶n trÞ kiÓu mçi phßng ban ®Òu do c¶ Gi¸m ®èc vµ c¸c Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch. Gióp cho ho¹t ®éng qu¶n trÞ cña Bangi¸m ®èc nãi riªng vµ cña c¶ bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. -Gi¶m bít t×nh tr¹ng bá sãt, kh«ng qu¶n lý ®­îc triÖt ®Ó c¸c ho¹t ®éng ss¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty -Tr¸nh ®­îc kh¶ n¨ng cã thÓ dÉn tíi sù quan liªu, chuyªn quyÒn trong c«ng t¸c qu¶n trÞ cña C«ng ty -Gi¸m ®èc C«ng ty sÏ t¹o ®­îc niÒm tin cho c¸n bé cÊp d­íi tõ ®ã sÏ hÕt m×nh víi c«ng viÖc, thóc ®Èy mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. 3.T¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé qu¶n trÞ vµ cña c«ng nh©n trong C«ng ty 3.1.C¬ së ®Ò ra gi¶i ph¸p C¸n bé qu¶n trÞ ®ãng vai trß quan träng trong viÖc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng diÔn ra trong C«ng ty. §Ó c¸c quyÕt ®Þnh ®­a ra vµ thùc hiÖn ®¹t hiÖu qu¶ cao ®ßi hái c¸n bé qu¶n trÞ ph¶i cã n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ c¸c kü n¨ng kh¸c phôc cho c«ng t¸c qu¶n trÞ. HiÖn nay, c«ng ty chØ cã 5 c¸n bé cã tr×nh ®é trªn §¹i häc chiÕm tû lÖ 2,5% trong tæng sè 200 nh©n viªn. Tr×nh ®é §¹i häc chiÕm 29.5% cßn l¹i cã tr×nh ®é Cao ®¼ng, Trung cÊp, S¬ cÊp vµ PTTH. HÇu hÕt c¸n bé chøc danh cña C«ng ty cã thêi gian c«ng t¸c dµi trªn 20 n¨m. ChÝnh v× vËy, ®Ó cã thÓ më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ ®­a C«ng ty tõng b­íc ph¸t triÓn v÷ng trong nh÷ng n¨m tíi th× cÇn ph¶i tæ chøc c¸c líp båi d­ìng cho c¶ c¸n bé qu¶n trÞ vµ c«ng nh©n trong toµn C«ng ty 3.2.Néi dung cña gi¶i ph¸p §Ó thùc hiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o n©ng cao n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc cho ®éi ngò c¸n bé qu¶n trÞ cña C«ng ty theo em C«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch tæ chøc ®µo t¹o nh­ sau: -Cã kÕ ho¹ch n©ng cao tr×nh ®é cho c¸c c¸n bé qu¶n trÞ chøc danh cã b»ng sau ®¹i häc ph¶i ®¹t tíi n¨m 2007. Nh÷ng c¸n bé chøc danh ch­a cã tr×nh ®é §¹i häc ph¶i yªu cÇu ®i häc thªm ®Ó ®¹t ®­îc. -Hµng quý cã lÞch, cö c¸n bé qu¶n trÞ häc líp n©ng cao nghiÖp vô , tæ chøc t¹i C«ng ty. §iÒu nµy, sÏ gióp cho c¸c c¸n bé qu¶n trÞ cña C«ng ty ®óc kÕt thªm ®­îc nh÷ng kiÕn thøc, kinh nghiÖm trong c«ng t¸cvµ tõ ®ã cã thÓ hoµn thµnh tèt h¬n n÷a c«ng viÖc mµ m×nh phô tr¸ch. C¸c h×nh thøc ®µo t¹o trªn sÏ ®­îc thùc hiÖn ngoµi giê lµm viÖc hµnh chÝnh cña c¸c c¸n bé qu¶n trÞ. Víi ng©n quü trÝch tõ quü phóc lîi cña C«ng ty. Ngoµi ra, viÖc tæ chøc ®µo t¹o tin häc cho c¸n bé qu¶n trÞ cña C«ng ty lµ viÖc cÇn lµm. C«ng ty nªn më c¸c líp häc vi tÝnh cã b¶n t¹i C«ng ty ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé qu¶n trÞ. Bëi lÏ, trong t­¬ng lai viÖc sö dông thµnh th¹o m¸y vi tÝnh lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu b¾t buéc ®èi víi c¸n bé qu¶n trÞ Ngo¹i ng÷ lµ ph­¬ng tiÖn cÇn thiÕt ®Ó giao tiÕp vµ nghiªn cøu tµi liÖu. Tr­íc t×nh hiÖn nay, viÖc më réng quan hÖ hîp t¸c cña ®Êt n­íc vµ víi kÕ ho¹ch cña Tæng C«ng ty lµ sÏ më réng quan hÖ hîp t¸c víi n­íc ngoµi. Cho nªn, ®èi víi c¸n bé qu¶n trÞ cã còng lµ mét tiªu chuÈn cÇn, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸n bé phô tr¸ch vÒ mÆt ®èi ngo¹i. Do ®ã, C«ng ty nªn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c c¸n bé ®i häc thªm ngo¹i ng÷ ngoµi giê vµ sÏ cÊp kinh phÝ cho nh÷ng c¸n bé cã chøng chØ. T¸c dông cña biÖn ph¸p : -Gãp phÇn n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc còng nh­ tr×nh ®é nghiÖp vô cho ®éi ngò c¸n bé qu¶n trÞ cña C«ng ty, qua ®ã sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña bé m¸y qu¶n trÞ -T¹o c¬ héi cho c¸c c¸n bé qu¶n trÞ cña C«ng ty ®­îc båi d­ìng, n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc vµ tr×nh ®é nghiÖp vô cña mçi c¸ nh©n -N©ng cao chÊt l­îng cña ®éi ngò c¸n qu¶n trÞ cña C«ng ty, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cho ®éi ngò c¸n bé h×nh thµnh tèt mäi c«ng viÖc ®­îc giao víi hiÖu qu¶ cao. -N©ng cao tr×nh ®é cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong bé m¸y qu¶n trÞ gióp c¸c ho¹t ®éng nh­ phèi tham m­u ra quyÕt ®Þnh sÏ chÝnh x¸c, kÞp thêi mang tÝnh hiÖu qu¶ -T¹o ®éng lùc tinh thÇn, sù h­ng phÊn cho ng­êi lao ®éng trong c«ng viÖc, nhê hä ®­îc bè trÝ c«ng viÖc phï hîp víi ngµnh nghÒ ®µo t¹o, víi së thÝch, tõ ®ã lµm t¨ng sù g¾n bã cña ng­êi lao ®éng víi C«ng ty, t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng, hiÖu qu¶ kinh doanh. 4.T¨ng c­êng m¸y mãc, thiÕt bÞ cho c¸c phßng ban chøc n¨ng trong C«ng ty 4.1 C¬ së lý luËn: C«ng cô lao ®éng lµ mét yÕu tè quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh lao ®éng.§Æc biÖt lµ ®èi víi lao ®éng qu¶n trÞ th× trang thiÕt bÞ lµ yÕu tè v« cïng cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô ph­¬ng tiÖn, dông cô qu¶n lý kÞp thêi ®¶m b¶o ®­îc tiÕn ®é còng nh­ kÕ ho¹ch ®Ò ra Thùc tÕ t¹i c«ng ty ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn Hµ Néi, sè m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô t¹i v¨n phßng c«ng ty ch­a ®Çy ®ñ, cã mét sè m¸y sö dông ®· l©u, cßn thiÕu vµ kh«ng ®ång bé. Do ®ã nhiÒu khi th«ng tin truyÒn ®i kh«ng kÞp thêi, mÊt nhiÒu thêi gian lµm viÖc. Do ®ã ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n trÞ, c«ng ty cÇn ph¶i trang bÞ thªm nhiÒu m¸y mãc hiÖn ®¹i h¬n, ®Çy ®ñ h¬n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu c¸n bé c«ng nh©n viªn 4.2. Ph­¬ng thøc tiÕn hµnh Trang bÞ thªm cho c¸c phßng m¸y vi tÝnh ®ã lµ: -Phßng hµnh chÝnh- b¶o vÖ -Trang thiÕt bÞ m¸y tÝnh c¸ nh©n cã nèi m¹ng cho phßng kÕ ho¹ch kinh doanh ®Ó Phßng cã thÓ thu thËp th«ng tin ®­îc cËp nhËt -Phßng tµi chÝnh kü thuËt V× c¸c phßng nµy hiÖn chØ cã mét chiÕc m¸y vµ kh«ng ®ñ ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô theo yªu cÇu. H¬n n÷a c¸c m¸y nµy ®· sö dông l©u, cÇn ph¶i thay m¸y míi hiÖn ®aÞ h¬n ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc dÔ dµng, chÝnh x¸c vµ rót ng¾n thêi gian lµm viÖc. -Trang bÞ m¸y in cho c¸c phßng ®Ó in c¸c lo¹i v¨n b¶n cña tõng phßng.hiÖn nay chØ cã phßng hµnh chÝnh míi cã m¸y in vµ m¸y photo do ®ã, c«ng viÖc cø dån xuèng phßng hµnh chÝnh, nhiÒu khi rÊt nhiÒu thêi gian chê ®îi ®Ó cã ®­îc b¶n in -Trang bÞ m¸y fax cho phßng kÕ ho¹ch kinh doanh ®Ó liªn l¹c víi kh¸ch T¸c dông cña biÖn ph¸p: lµm t¨ng kh¶ n¨ng më réng thÞ tr­êng, mÆt kh¸c qu¶ng c¸o c«ng ty kh«ng chØ trong n­íc mµ cßn ra thÕ giíi -N©ng cao hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c néi bé trong c«ng ty gióp cho c¸c c«ng viÖc ®­îc thùc hiÖn nhanh h¬n vµ hiÖu qu¶ h¬n. H¬n n÷a thÓ hiÖn sù quan t©m cña l·nh ®¹o cÊp trªn ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty, lµ ®éng lùc lín khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty h¨ng h¸i lµm viÖc h¬n, ®oµn kÕt h¬n, t¹o m«i tr­êng v¨n ho¸ tèt trong C«ng ty, mäi ng­êi coi nhau nh­ lµ mét gia ®×nh 5. X©y dùng mét v¨n b¶n cô thÓ quy ®Þnh tiªu chuÈn cña c¸n bé qu¶n trÞ c¸c cÊp HiÖn nay, c«ng ty ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi sè 22 ch­a cã mét v¨n b¶n cô thÓ nµo quy ®Þnh vÒ c¸c tiªu chuÈn c¸n bé qu¶n trÞ c¸c cÊp trong c«ng ty.HÇu hÕt c¸n bé ®­îc ®Ò cËp lµ sè n¨m c«ng t¸c l©u vµ kinh nghiÖm c«ng t¸c nµy sÏ kh«ng t¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng c¸n bé trÎ ph¸t huy n¨ng lùc cña m×nh. §iÒu nµy còng lµ mét trong nh÷ng sai lÇm th­êng gÆp trong c¸c doanh nghiÖp cña VN. NÕu so víi c¸c doanh nghiÖp liªn doanh hoÆc doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng h¬n nhê tiÕt kiÖm ®­îc søc ng­êi vµ thêi gian khi lùa chän nh©n viªn hä sÏ chó ý nhiÒu tíi n¨ng lùc vµ tr×nh ®é ph¶i lµ nhiÒu cã kh¶ n¨ng lµm viÖc thùc sù, nÕu ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®ã hä s½n sµng giao chøc quyÒn cho. Hä quan t©m nhiÒu tíi kÕt qu¶ lµm viÖc Do vËy viÖc x©y dùng mét v¨n b¶n quy ®Þnh tiªu chuÈn cña c¸n bé qu¶n trÞ c¸c cÊp ®Ó ®Ò b¹t mét c¸ch cÇn thiÕt cho c«ng ty trong thêi ®iÓm hiÖn nay Theo nghÞ quyÕt V cña ban chÊp hµnh TW §¶ng kho¸ VI vÒ viÖc t¨ng c­êng ®æi míi c«ng t¸c tæ chøc th× c¸n bé l·nh ®¹o c¸c doanh nghiÖp cÇn cã nh÷ng yªu cÇu vµ tiªu chuÈn sau ®©y: *VÒ n¨ng lùc chuyªn m«n -Tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn -Cã tr×nh ®é hiÓu biÕt tæng hîp vÒ kinh tÕ x· héi -BiÕt râ tiÒm n¨ng vµ am hiÓu c«ng nh©n s¶n xuÊt, m«i tr­êng kinh doanh -BiÕt tæ chøc kinh doanh -Qu¶n lý doanh nghiÖp theo c¬ chÕ s¶n xuÊt kinh doanh ®óng ph¸p luËt -Cã kh¶ n¨ng giao tiÕp, phèi hîp liªn kÕt trªn c¸c mÆt ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp -§· ®­îc ®µo t¹o, båi d­ìng cã hÖ thèng trong c¸c lÜnh vùc qu¶n lý kinh tÕ, khoa häc kü thuËt vµ lý luËn chÝnh trÞ x· héi, biÕt sö dông ngo¹i ng÷ trong ®iÒu hµnh qu¶n lý -Cã kinh nghiÖm qu¶n lý s¶n xuÊt vµ kinh doanh nh÷ng kh©u chñ yÕu trong doanh nghiÖp -Cã ®ñ søc kháe ®¶m nhËn nhiÖm vô l·nh ®¹o qu¶n lý doanh nghiÖp *VÒ phÈm chÊt: -Trung thµnh víi ®­êng lèi x©y dùng XHCN quan t©m víi c«ng cuéc ®æi míi -Trung thùc -V× lîi Ých tËp thÓ, kh«ng cã dÊu hiÖu tham « l·ng phÝ t­ lîi c¸ nh©n -Quan t©m tíi ®êi sèng cña nhiÒu lao ®éng, thùc hiÖn c«ng b»ng trong doanh nghiÖp *VÒ phong c¸ch: -Trong chØ ®¹o ph¶i quyÕt ®o¸n gi¸m s¸t chÞu tr¸ch nhiÖm -Qu¶n lý ®iÒu hµnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o ®éng viªn mäi ng­êi ph¸t huy c¸i míi thùc hiÖn cuéc ®æi míi -Cã ph­¬ng ph¸p lµm viÖc khoa häc, tæ chøc thu thËp th«ng tin nhiÒu chiÒu xö lý th«ng tin chÝnh x¸c -Thùc hiÖn giao viÖc cã c©n nh¾c, kiÓm tra kÕt qu¶ vµ cã th­ëng ph¹t Qua qu¸ tr×nh häc tËp víi viÖc tham kh¶o nghiªn cøu mét sè tµi liÖu cã liªn quan t«i xin m¹nh d¹n ®­a ra dù kiÕn vÒ viÖc x©y dùng mét v¨n b¶n ph¸p quy ®Þnh cô thÓ tiªu chuÈn cña c¸n bé qu¶n lý c¸c cÊp cho c«ng ty: a. Tiªu chuÈn cña gi¸m ®èc doanh nghiÖp gåm 4 tiªu chuÈn sau *VÒ tr×nh ®é n¨ng lùc chuyªn m«n: biÓu hiÖn c¶ 2 mÆt lµ ®­îc ®µo t¹o chuyªn m«n vµ kiÕn thøc lµm viÖc thùc tÕ, ph¶i cã hiÓu biÕt vÒ ngo¹i ng÷: gi¸m ®èc doanh nghiÖp cÇn ph¶i biÕt Ýt nhÊt mét ngo¹i ng÷, gióp gi¸m ®èc ®äc ®­îc tµi liÖu n­íc ngoµi *VÒ n¨ng lùc tæ chøc qu¶n trÞ -BiÕt tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ phï hîp víi c¬ chÕ míi. BiÕt sö dông, ph¸t hiÖn nh÷ng c¸n bé cã tr×nh ®é, n¨ng lùc. BiÕt c©n nh¾c ®Ò b¹t c¸n bé d­íi quyÒn, th­ëng ph¹t c«ng b»ng, nghiªm minh. -BiÕt gi¶i quyÕt c«ng viÖc cã hiÖu qu¶ nhanh, nh¹y bÐn. *VÒ t­ c¸ch ®¹o ®øc phÈm chÊt chÝnh trÞ. -Cã t­ c¸ch ®¹o ®øc tèt, h¨ng say, nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc -Ph¶i n¾m vµ vËn dông ®­îc nh÷ng quan ®iÓm, ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trong tõng thêi kú -Tu©n thñ nghiªm ph¸p luËt Nhµ n­íc qui ®Þnh *VÒ søc khoÎ vµ tuæi t¸c -Cã søc khoÎ tèt -Tuæi ®êi tõ 30-40 tuæi b.Tiªu chuÈn cña c¸c Tr­ëng phßng C¸c Tr­ëng phßng ban cã kinh nghiÖm vµ chuyªn m«n trong c¸c lÜnh vùc mµ m×nh phô tr¸ch, cho nªn ®ßi hái c¸c c¸n bé Tr­ëng phßng ph¶i cã mét n¨ng lùc v÷ng vµng ®Ó cã ®ñ kh¶ n¨ng ®¶m nhiÖm khèi l­îng c«ng viÖc ®­îc giao. XuÊt ph¸t tõ ®ã nªn c¸n bé Tr­ëng phßng cÇn cã nh÷ng tiªu chuÈn sau: -Tèt nghiÖp §¹i häc, cã kinh nghiÖm vµ hiÓu biÕt trong thùc tÕ -§­îc ®µo t¹o theo hÖ thèng kiÕn thøc lý luËn theo nghiÖp vô mµ m×nh phô tr¸ch -HiÓu ®­îc kh¶ n¨ng cña c¸c nh©n viªn thuéc quyÒn phô tr¸ch cña m×nh ®Ó tõ ®ã ph©n c«ng c«ng viÖc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ sao cho nhiÖm vô cña tõng ng­êi phï hîp víi kh¶ n¨ng, n¨ng lùc cña hä. -Cã kh¶ n¨ng tæ chøc c¸c mèi liªn hÖ c«ng t¸c gi÷a c¸c céng sù trong vµ ngoµi ®¬n vÞ. -Lµ ng­êi trung thùc, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, cã tinh thÇn quyÕt ®o¸n d¸m lµm, d¸m chÞu. -Cã søc kháe tèt, tuæi ®êi tõ 25 ®Õn 50 tuæi -Cã kh¶ n¨ng giao tiÕp tèt, biÕt sö dông thµnh th¹o m¸y tÝnh vµ biÕt Ýt nhÊt mét ngo¹i ng÷ ®ã lµ tiÕng Anh c.Tiªu chuÈn cña Qu¶n ®èc ph©n x­ëng Trong hÖ thèng s¶n xuÊt th× qu¶n ®èc ph©n x­ëng cã vai trß ®Æc biÖt quan trong. Qu¶n ®èc ph©n x­ëng cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ kü thuËt, tæ chøc, kinh tÕ vµ nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan tíi ®¬n vÞ m×nh phô tr¸ch. §Ó tæ chøc s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶, c¸c Qu¶n ®èc ph©n x­ëng ph¶i cã hiÓu biÕt vÒ kiÕn thøc kü thuËt, hiÓu biÕt vÒ c«ng tr×nh thùc hiÖn, hiÓu biÕt ®­îc vËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ vµ nh÷ng háng hãc th­êng hay s¶y ra ®Ó tõ ®ã cã biÖn ph¸p kh¾c phôc vµ gi¶i quyÕt kÞp thêi. Tiªu chuÈn ®èi víi c¸c Qu¶n ®èc ph©n x­ëng lµ: -Cã tr×nh ®é Trung cÊp, Cao ®¼ng hoÆc §¹i häc chuyªn ngµnh kü thuËt -Cã kh¶ n¨ng tæ chøc vµ bè trÝ ph©n c«ng c«ngviÖc trong ph©n x­ëng m×nh phô tr¸ch -Cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc mµ m×nh phô tr¸ch -Cã mèi quan hÖ tèt ®èi víi ng­êi d­íi quyÒn, biÕt dung hoµ c¸c mèi quan hÖ -Cã søc khoÎ tèt, tuæi ®êi tõ 30-45 tuæi -Cã tinh thÇn lµm viÖc cao, lµ ng­êi trung thùc vµ n¨ng ®éng, cã tÝnh quyÕt ®o¸n, chñ ®éng trong lÜnh vùc mµ m×nh ®­îc giao. T¸c dông cña biÖn ph¸p : -Gãp phÇn khuyÕn khÝch c¸c c¸n bé, c«ng nh©n viªn chøc trong C«ng ty phÊn ®Êu trong c«ng t¸c vµ häc tËp ®Ó cã thÓ ®¹t ®­îc tiªu chuÈn cña mét c¸n bé qu¶n lý phï hîp víi mçi ng­êi. T¹o c¬ héi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty cã thÓ tham ra vµo c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ nÕu cã ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn cña mét c¸n bé qu¶n trÞ -T¹o c¬ héi cho nh÷ng c¸n bé qu¶n trÞ trÎ tuæi, cã n¨ng lùc ®­îc ®¶m nhËn nhiÖm vô cña c¸c c¸n bé chøc danh trong C«ng ty bëi lÏ hÇu hÕt c¸c chøc danh trong C«ng ty ®Òu ®­îc ®Ò b¹t dùa vµo sè n¨m c«ng t¸c vµ kinh nghiÖm lµm viÖc cña hä. -Gãp phÇn vµo viÖc ®Ò b¹t c¸n bé chøc danh trong C«ng ty mét c¸ch kh¸ch quan vµ c«ng b»ng. -Gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty bëi ®éi ngò c¸n bé qu¶n trÞ cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc. kÕt luËn Khi m«i tr­êng kinh doanh biÕn ®æi, ®Ó theo kÞp sù biÕn ®æi, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù tæ chøc c¬ cÊu bé m¸y qu¶n trÞ cña m×nh ®Ó phï hîp víi sù thay ®æi ®ã. Mét bé m¸y qu¶n trÞ gän nhÑ, n¨ng ®éng, ho¹t ®éng phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp lµ yÕu tè ®Çu tiªn quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. MÆc dï, C«ng ty ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi còng cã nh÷ng thay ®æi trong bé qu¶n trÞ vµ ®¹t ®­îc mét sè thµnh c«ng nhÊt ®Þnh nh­ng còng tån t¹i nhiÒu h¹n chÕ cÇn gi¶i quyÕt. Víi chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty §Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi sè 22” ®· ph©n tÝch thùc tr¹ng tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty vµ ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng c¹nh tranh ®­îc coi lµ khèc liÖt. MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng song do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn bµi viÕt nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp, chØ b¶o quý b¸u cña c¸c b¹n ®äc còng nh­ cña thÇy gi¸o h­íng dÉn: TS. Vò Kim Dòng. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù chØ b¶o, gióp ®ì h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña thµy TS. Vò Kim Dòng vµ sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c c« chó c¸n bé trong C«ng ty §Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi sè 22, ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi chuyªn ®Ò nµy. Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng I Tæng quan vÒ C«ng ty §Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ néi sè 22 3 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty §Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ néi sè 22 1.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh 3 1.2.Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty 3 2.C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty 7 3.Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ- kü thuËt ¶nh h­ëng tíi c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty 8 3.1.TÝnh chÊt vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 8 3.2.§Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm 8 3.3.§Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh 11 3.4.§Æc ®iÓm vÒ thÞ tr­êng 12 3.5.§Æc ®iÓm vÒ lao ®éng vµ m¸y mãc thiÕt BÞ 13 3.5.1.Lùc l­îng lao ®éng 13 3.5.2.§Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ 14 Ch­¬ng II C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty §Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ néi sè 22 17 1.Sù ph©n chia c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ cña C«ng ty 17 2.C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty §Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ néi sè 22 18 2.1.C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt 18 2.1.1.Bé phËn s¶n xuÊt 19 2.1.2.C¸c bé phËn phôc vô s¶n xuÊt 19 2.2.Ph©n tÝch bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty 19 2.2.1.KiÓu c¬ cÊu tæ chøc qu¶n trÞ mµ C«ng ty ®ang ¸p dông 21 2.2.2.Ph©n tÝch t×nh h×nh tæ chøc c¸c Phßng ban chøc n¨ng vµ mèi quan hÖ c«ng t¸c trong c¬ cÊu tæ chøc cña bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty a.Phßng Tæ chøc –Lao ®éng- TiÒn l­¬ng 21 b.Phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ 24 c.Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n 25 d.Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh 27 e.Phßng qu¶n lý x©y l¾p 28 f.Tæ b¶o vÖ 30 3.Quan hÖ gi÷a bé m¸y qu¶n trÞ vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 31 3.1.VÒ mÆt kinh doanh 31 3.2.VÒ mÆt kinh tÕ –x· héi 34 4.Ph©n cÊp, ph©n quyÒn vµ uû quyÒn trong bé m¸y qu¶n trÞ 35 4.1.Ph©n cÊp trong bé m¸y qu¶n trÞ 35 4.2.Ph©n quyÒn trong bé m¸y qu¶n trÞ 36 4.3.Uû quyÒn trong bé m¸y qu¶n trÞ 38 5.§¸nh gi¸ thùc tr¹ng t×nh h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty 38 5.1.Nh÷ng thµnh qu¶ 38 5.2.Mét sè tån t¹i 40 5.3.Nh÷ng nguyªn nh©n cña tån t¹i trªn 41 Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty §Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ néi sè 22 42 1.S¾p xÕp vµ ph©n c«ng l¹i nhiÖm vô cña mét sè phßng ban 42 1.1.C¬ së ®Ò ra biÖn ph¸p 42 1.2.Ph­¬ng thøc tiÕn hµnh 42 2.Hoµn thiÖn chÕ ®é ph©n quyÒn, uû quyÒn vµ quyÕt ®Þnh l¹i chøc n¨ng, nhiÖm cña Gi¸m ®èc vµ c¸c Phã gi¸m ®èc 45 2.1.C¬ së lý luËn 45 2.2.C¬ së thùc tiÔn 45 2.3.Ph­¬ng thøc tiÕn hµnh 46 3.T¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé qu¶n trÞ vµ cña c«ng nh©n trong C«ng ty 49 3.1.C¬ së ®Ò ra gi¶i ph¸p 49 3.2.Néi dung cña gi¶i ph¸p 50 4.T¨ng c­êng m¸y mãc, thiÕt bÞ cho c¸c phßng ban chøc n¨ng trong C«ng ty 51 4.1.C¬ së lý luËn 51 4.2.Ph­¬ng thøc tiÕn hµnh 51 5.X©y dùng mét v¨n b¶n cô thÓ quy ®Þnh tiªu chuÈn cña c¸c c¸n bé qu¶n trÞ c¸c cÊp 51 KÕt luËn 57

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà nội số 22.doc
Luận văn liên quan