Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam

Lời nói đầu Quản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, vì “ mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản trị con người”. Thật vậy quản trị nhân sự có mặt trong bất kỳ một tổ chức hay một doanh nghiệp nào, nó có mặt ở tất cả các phòng ban, các đơn vị. Tầm quan trọng của yếu tố con người trong bất cứ một doanh nghiệp hay một tổ chức nào dù chúng có tầm vóc lớn đến đâu, hoạt động trong bất cứ một lĩnh vực nào cũng là một thực tế hiển nhiên không ai phủ nhận được. Trong doanh nghiệp mỗi con người là một thế giới riêng biệt nếu không có hoạt động quản trị thì ai thích làm gì thì làm, mọi việc sẽ trở nên vô tổ chức, vô kỷ luật, công tác quản trị nhân sự sẽ giúp giải quyết vấn đề này, nó là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp. Chính vì cảm nhận thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết phải có công tác quản trị nhân sự trong bất cứ một doanh nghiệp nào cho nên tôi đã lựa chon đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam ”. Trong thời gian thực tập tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam, qua nghiên cứu công tác quản trị nhân sự của công ty tôi thấy công tác này được công ty thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên do còn có một vài khó khăn cho nên tổng công ty vẫn còn một số điểm hạn chế nhất định. Vì thế cho nên tôi đã mạnh dạn đưa ra một số biện pháp góp phần hoàn thiện quản trị nhân sự tại Tổng công ty. Đề tài của tôi gồm 3 chương: - Chương 1: Lý luận chung về quản trị nhân sự. - Chương 2: Thực trạng về quản trị nhân sự tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam - Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam.

doc86 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2691 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trong Tæng c«ng ty 4.1.§·i ngé vËt chÊt §·i ngé vËt chÊt trong Tæng c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng, mét sè phô cÊp cÊp vµ thu nhËp kh¸c TiÒn l­¬ng C¸n bé c«ng nh©n viªn trong Tæng c«ng ty lµ nh÷ng c¸n bé viªn chøc nhµ n­íc, do ®ã møc tiÒn l­¬ng ®­îc h­ëng theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. Mçi c¸n bé cã m· ng¹ch, bËc l­¬ng, hÖ sè l­¬ng tuú theo vÞ trÝ c«ng viÖc, tr×nh ®é chuyªn m«n cña m×nh. Ngoµi ra, ®èi víi c¸c lÜnh vùc ®éc h¹i, c¸c c¸n bé phô tr¸ch sÏ ®­îc h­ëng phô cÊp ®éc h¹i. Tæng c«ng ty dùa vµo c¸c tiªu chuÈn ®· quy ®Þnh ®Ó xÐt lËp b¸o c¸o l­¬ng. TiÒn l­¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i Tæng c«ng ty ®­îc tÝnh theo 2 vßng: Vßng 1: TiÒn l­¬ng hµng th¸ng = HÖ sè l­¬ng c¬ b¶n * Møc l­¬ng tèi thiÓu ( Víi møc l­¬ng tèi thiÓu hiÖn nay lµ 290.000 §ång) Vßng 2: L­¬ng theo chøc danh c«ng viÖc: Phô thuéc vµo ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc TiÒn th­ëng C¨n cø vµo ®¸nh gi¸ cña héi ®ång thi ®ua khen th­ëng vµ dùa vµo c¸c tiªu chuÈn danh hiÖu thi ®ua tõng cÊp cña tæng c«ng ty hµng n¨m ®Ó ®¸nh gi¸ thµnh tÝch c«ng t¸c cho tõng c¸n bé vµ tËp thÓ c¸n bé cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. Héi ®ång thi ®ua khen th­ëng thùc hiÖn tæng kÕt c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng hµng n¨m, b×nh chän nh÷ng c¸ nh©n, tËp thÓ tiªu biÓu ®Ó ®Ò nghÞ cÊp trªn khen th­ëng. Nãi chung, th­ëng vÒ vËt chÊt cho c¸c c¸n bé vµ c¸c tËp thÓ lµ kh«ng nhiÒu mµ chñ yÕu lµ th­ëng vÒ mÆt tinh thÇn, th«ng qua c¸c danh hiÖu thi ®ua cña Tæng c«ng ty nh­: trao giÊy khen, b»ng khen, danh hiÖu chiÕn sü thi ®ua cÊp c¬ së, cÊp ngµnh cho c¸n bé C¸c phóc lîi C¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong Tæng c«ng ty ®­îc h­ëng c¸c kho¶n phóc lîi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh­ BHXH, BHYT, kinh phÝ c«ng ®oµn Bªn c¹nh ®ã, ban l·nh ®¹o vµ ban chÊp hµnh c«ng ®oµn Tæng c«ng ty còng rÊt quan t©m ®Õn ®êi sèng tinh thÇn cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong Tæng c«ng ty, ®iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn qua nhiÒu hµnh ®éng cô thÓ: Hµng n¨m, Tæng c«ng ty ®· tæ chøc cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i nghØ m¸t , tham quan víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau c¶ trong vµ ngoµi n­íc. Thùc hiªn chÕ ®é nghØ d­ìng søc t¹i chç víi nguån kinh phÝ BHXH theo quy ®Þnh míi. Bªn c¹nh ®ã tæng c«ng ty lu«n chó träng ®Õn c«ng t¸c x· héi tõ thiÖn vµ coi ®©y võa lµ tr¸ch nhiÖm võa lµ nghÜa vô cña ng­êi lao ®éng. Víi c¸c h×nh thøc: ñng hé ®ång bµo b·o lôt, thiªn tai X©y nhµ t×nh nghÜa ñng hé quü b¶o trî trÎ em ViÖt Nam Phông d­ìng bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng ñng hé quü hç trî khã kh¨n cña c«ng ®oµn Bé Th­¬ng M¹i BiÓu 9: T×nh h×nh thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong Tæng c«ng ty §¬n vÞ: 1000 §ång C¸c chØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 So s¸nh (%) 2001/2000 2002/2001 L­¬ng b×nh qu©n Th­ëng b×nh qu©n Thu nhËp kh¸c bq Tæng thu nhËp bq 1.764 80 135 1.889 1.600 90 141 1.831 1.500 85 213 1.798 -4,4 12,5 4,4 -3,0 -6,25 -5,5 51 -2 Qua biÓu ta thÊy tiÒn l­¬ng b×nh qu©n vµ thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong Tæng c«ng ty gi¶m qua tõng n¨m, cô thÓ: N¨m 2001 so víi n¨m 2000, tiÒn l­¬ng b×nh qu©n gi¶m 74.000 ®ång t­¬ng ®­¬ng gi¶m 4,4%. MÆc dï tiÒn th­ëng vµ thu nhËp kh¸c b×nh qu©n vÉn t¨ng nh­ng tæng thu nhËp b×nh qu©n vÉn gi¶m 58.000 §ång, t­¬ng ®­¬ng gi¶m 3% N¨m 2002 so víi n¨m 2001: Do t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh x¨ng dÇu cã sù gi¶m sót nªn tiÒn l­¬ng b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn gi¶m 6,25% vµ gi¶m 10% so víi n¨m 2000. Trong Tæng c«ng ty c¸c ®¬n vÞ kinh doanh ngoµi lÜnh vùc x¨ng dÇu cã thu nhËp cao h¬n c¸c ®¬n vÞ kinh doanh x¨ng dÇu, v× thÕ khi s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m dÉn tíi tiÒn l­¬ng b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn còng gi¶m theo. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, ban l·nh ®¹o Tæng c«ng ty ®· cè g¾ng c¶i thiÖn thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn b»ng c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c ( cô thÓ: c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c b×nh qu©n n¨m 2002 t¨ng 51% so víi n¨m 2001), nhê ®ã tæng thu nhËp b×nh qu©n n¨m 2002 còng gi¶m Ýt so víi n¨m 2001 ( gi¶m 2%) Nh×n chung tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng lu«n ®­îc quan t©m. MÆc dï l­¬ng b×nh qu©n gi¶m nh­ng tiÒn l­¬ng thùc chi cã phÇn ®­îc c¶i thiÖn trong n¨m kÕ ho¹ch. Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn qu¶n trÞ nh©n sù t¹i tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam Tæng hîp ®¸nh gi¸ vÒ qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Tæng c«ng ty Qua kh¶o s¸t thùc tÕ kÕt hîp víi viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh nh©n sù cña Tæng c«ng ty trong 3 n¨m qua, ta thÊy cã nh÷ng ­u, nh­îc ®iÓm sau: ¦u ®iÓm: Ban l·nh ®¹o: - Ban l·nh ®¹o cã tr×nh ®é n¨ng lùc cao, do vËy ®· nhËn ®Þnh ®óng ®¾n vai trß chñ ®¹o cña Tæng c«ng ty. ThÊy hÕt khã kh¨n tõ nhiÖm vô cña nhµ n­íc giao lµ võa kinh doanh cã l·i, võa gi÷ vai trß ®iÒu tiÕt thÞ tr­êng x¨ng dÇu trong n­íc, nªn ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý ®Ó l·nh ®¹o, ®iÒu hµnh ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn chung cña Tæng c«ng ty - Cã sù ph©n c«ng c«ng viÖc cô thÓ râ rµng, do ®ã ban l·nh ®¹o lu«n n¾m v÷ng tiÕn ®é s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ nh÷ng t×nh huèng bÊt ngê x¶y ra ®Ó kÞp thêi chØ ®¹o xö lý. - Cã chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ®óng ®¾n, quan t©m ®Õn viÖc ®Çu t­ ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, nªn hµng n¨m n¨ng suÊt lao ®éng ®Òu ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ, t¹o tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn trong toµn Tæng c«ng ty §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn - §éi ngò c¸n bé kü thuËt cã n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n cao, trùc tiÕp theo dâi vµ kiÓm ta chÊt l­îng s¶n phÈm tr­íc khi ®­a ra thÞ tr­êng, do ®ã c¸c s¶n phÈm cña Tæng c«ng ty ®Òu cã chÊt l­îng tèt, t¹o ®­îc uy tÝn víi kh¸ch hµng - C¸c nh©n viªn trong c¸c phßng ban ®­îc trang bÞ c¸c kiÕn thøc chuyªn m«n nghiÖp vô v÷ng vµng, x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp s¸t víi thùc tÕ, thùc sù lµ c¸nh tay ®¾c lùc cña ban l·nh ®¹o - §éi ngò c«ng nh©n trong tæng c«ng ty cã tay nghÒ cao, hµng n¨m l¹i ®­îc ®µo t¹o nªn cã chÊt l­îng, søc khoÎ ®¶m b¶o, ®oµn kÕt, gióp ®ì lÉn nhau c¶ vÒ ph¸t triÓn tay nghÒ lÉn nh÷ng lóc khã kh¨t, ho¹n n¹n C«ng t¸c tæ chøc lao ®éng C«ng t¸c tæ chøc lao ®éng ®­îc tæ chøc linh ho¹t vµ hîp lý, ®¶m b¶o sè l­îng lao ®éng phôc vô kÞp thêi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. §Æc biÖt, cã nh÷ng thêi ®iÓm t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh biÕn ®éng ®· cã sù ®iÒu phèi lao ®éng thÝch hîp, ®¶m b¶o kh«ng g©y ¶nh h­ëng tíi tiÕn ®é s¶n xuÊt kinh doanh. §· hç trî ®¾c lùc vµo gi¶i quyÕt vÊn ®Ò lao ®éng d«i d­ t¹i c¸c ®¬n vÞ tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®¬n vÞ sau cæ phÇn ho¸ cã ®iÒu kiÖn ®æi míi, n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng. Bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp ®­îc bè trÝ phï hîp víi c«ng viÖc, h¹n chÕ ®­îc t×nh tr¹ng d­ thõa lao ®éng ë c¸c phßng ban, do ®ã hiÖu qu¶ lao ®éng t¨ng lªn râ rÖt C«ng t¸c ®êi sèng - §iÒu kiÖn lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng ®­îc c¶i thiÖn, thu nhËp b×nh qu©n æn ®Þnh, t¹o sù an t©m, lµm cho ng­êi lao ®éng tËn t©m vµ cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc - Quan t©m ®Çy ®ñ tíi c«ng t¸c ®éng viªn tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn Tæng c«ng ty b»ng nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau: Th¨m hái ®éng viªn c¸n bé c«ng nh©n viªn nh©n c¸c dÞp lÔ, tÕt, èm ®au. Hµng n¨m ®· tæ chøc nghØ m¸t, tham quan c¸c danh lam th¾ng c¶nh trong vµ ngoµi n­íc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¹o cho ng­êi lao ®éng sù tho¶i m¸i ®Ó tiÕp tôc c«ng viÖc cã hiÖu qu¶. - Ph¸t ®éng nhiÒu phong trµo thi ®ua trong Tæng c«ng ty nh­: Héi thao toµn ngµnh, chiÕn sü thi ®ua, ng­êi tèt viÖc tèt, lao ®éng giái… Hµng n¨m ®Òu cã tæng kÕt khen th­ëng. Nh­îc ®iÓm - Kh¶ n¨ng phèi hîp hîp néi bé gi÷a c¸c phßng ban, bé phËn trong c«ng ty, gi÷a c¸c c«ng ty trong Tæng c«ng ty, gi÷a c¸c c«ng ty x¨ng dÇu víi c«ng ty cæ phÇn Petrolimex vÉn cßn h¹n chÕ, do ®ã ch­a t¹o ra ®­îc sù thèng nhÊt chung, søc m¹nh chung ®Ó tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - C«ng t¸c qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé kü thuËt, ng­êi lao ®éng cã tay nghÒ cao cßn láng lÎo, ch­a khai th¸c hÕt kh¶ n¨ng cña hä, dÉn ®Õn trong s¶n xuÊt kinh doanh cßn tr× trÖ, n¨ng suÊt lao ®éng ch­a cao. - Mét sè c¸n bé c«ng nh©n viªn trong Tæng c«ng ty cã tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cßn non kÐm, chÊt l­îng lµm viÖc ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu hiÖn t¹i, ý thøc tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc ch­a cao. - C«ng t¸c khuyÕn khÝch vËt chÊt nh­ tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng ch­a ph¸t huy ®­îc vai trß cña m×nh v× tiÒn th­ëng cßn qu¸ Ýt, ch­a cã t¸c dông kÝch thÝch m¹nh mÏ tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng. - ChiÕn l­îc ph¸t triÓn con ng­êi ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc, chÝnh s¸ch tuyÓn dông ®µo t¹o míi chØ ®¸p øng nhu cÇu bøc thiÕt tr­íc m¾t, ch­a ®­îc quy ho¹ch vµ ®Çu t­ t­¬ng xøng víi yªu cÇu ph¸t triÓn l©u dµi §i s©u vµo ph©n tÝch c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù, ta thÊy: 1. Ph©n tÝch c«ng viÖc - Tæng c«ng ty ch­a coi träng viÖc ph©n tÝch c«ng viÖc: Ph©n tÝch c«ng viÖc ch­a ®­îc thùc hiÖn chuyªn s©u, ch­a cã c¸n bé chuyªn tr¸ch ®¶m nhËn vµ ch­a ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch khoa häc. Bëi v× ®©y lµ mét néi dung quan träng trong qu¶n trÞ nh©n sù cho nªn c«ng t¸c nµy ch­a ®­îc thùc hiÖn tèt sÏ ¶nh h­ëng ®Õn c¸c c«ng t¸c kh¸c - ViÖc nghiªn cøu ph©n tÝch c«ng viÖc chØ dõng l¹i ë sù nh×n nhËn kh¸ch quan bªn ngoµi vµ ý kiÕn chñ quan cña ng­êi ph©n tÝch v× vËy nã ¶nh h­ëng tíi viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng c«ng viÖc. §ã chÝnh lµ viÖc dÉn ®Õn t×nh tr¹ng mét sè c¸n bé trong Tæng c«ng ty cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cßn non kÐm, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ chÊt l­îng cña c«ng viÖc - V× c«ng t¸c ph©n tÝch c«ng viÖc ch­a ®­îc thùc hiÖn tèt nªn nã ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c chuÈn bÞ néi dung ®µo t¹o båi d­ìng tr×nh ®é ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña c«ng viÖc. 2. TuyÓn dông nh©n sù - Nguån tuyÓn dông nh©n sù chñ yÕu lµ tõ bªn ngoµi ®èi víi c«ng nh©n lao ®éng, cßn ®èi vÝ c¸c vÞ trÝ quan träng th× th­êng lµ l­u chuyÓn c¸n bé trong Tæng c«ng ty. C¸c c«ng ty chñ yÕu lµ tuyÓn lao ®éng trùc tiÕp lµm viÖc t¹i c¸c ®iÓm b¸n lÎ vµ ®Ó bæ sung cho c¸c c«ng ty míi thµnh lËp. Trong n¨m 2000 vµ n¨m 2001, nhiÒu c«ng ty tuyÓn thªm lao ®éng trong khi t×nh h×nh kinh doanh kh«ng kh¶ quan ®iÒu ®ã lµ bÊt hîp lý vµ ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty - Ch­a chó träng viÖc s¾p xÕp ®iÒu chuyÓn lao ®éng néi bé khi xuÊt hiÖn nhu cÇu t¹i c¸c ®¬n vÞ mµ thiªn vÒ tuyÓn dông lao ®éng míi khi cã chç lµm viÖc míi - Ban l·nh ®¹o Tæng c«ng ty x¸c ®Þnh nh©n tè quý gi¸ nhÊt cña tæng c«ng ty lµ con ng­êi, mçi mét c¸ nh©n trong hÖ thèng mµ tèt th× sÏ lµm cho hÖ thèng tèt lªn. Tõ nhËn ®Þnh ®ã nªn mÊy n¨m gÇn ®©y, Tæng c«ng ty ®· chó träng ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o do ®ã chÊt l­îng cña c«ng t¸c tuyÓn dông vµ ®µo t¹o t­¬ng ®èi cao - Do lµm tèt c«ng t¸c tuyÓn dông nªn chÊt l­îng tuyÓn dông ®Çu vµo cao vµ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ hµng n¨m cña Tæng c«ng ty cho c«ng t¸c nµy. - Tæng c«ng ty cã c¸c quy ®Þnh chÆt chÏ ®èi víi c¸c lao ®éng thö viÖc, h×nh thµnh nªn c¬ chÕ ®µo th¶i, nªn phÇn lín c¸c lao ®éng ®­îc tuyÓn th­êng lµm viÖc hÕt m×nh víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao 3. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù 3.1. §µo t¹o - Ban l·nh ®¹o ®· x¸c ®Þnh ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n sù nªn ®· th­êng xuyªn tiÕn hµnh c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nh©n sù. Tæng c«ng ty ®· dµnh mét kho¶n chi phÝ cÇn thiÕt vµ thÝch ®¸ng cho c«ng t¸c ®µo t¹o. Do ®ã, trong 10 n¨m qua ®éi ngò lao ®éng cña Tæng c«ng ty ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn ®æi míi c¬ b¶n theo h­íng thich nghi víi c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc - §µo t¹o lý luËn chÝnh trÞ ®­îc coi träng, ®µo t¹o, tËp huÊn nghiÖp vô cho ®éi ngò chuyªn viªn nghiÖp vô c¸c ®¬n vÞ c¬ së ®­îc t¨ng c­êng vµ cã hiÖu qu¶ bëi néi dung s¸t thùc, thêi gian hîp lý vµ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ - Ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o ®a d¹ng, ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o phong phó, néi dung hîp lý, ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña ng­êi lao ®éng Bªn c¹nh nh÷ng mÆt ­u ®iÓm cña c«ng t¸c ®µo t¹o th× nã còng cã nh÷ng mÆt h¹n chÕ nh­: - Ch­a ®ång bé trong tuyÓn dông ®µo t¹o vµ sö dông sau ®µo t¹o. XuÊt hiÖn t×nh tr¹ng ®µo t¹o b»ng 2 mµ kh«ng râ môc tiªu, kh«ng xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu c«ng viÖc - Ch­a x¸c ®Þnh ®­îc c¸c lÜnh vùc vµ néi dung ®µo t¹o chuyªn gia ®Çu ngµnh vµ c«ng nh©n x¨ng dÇu - Quy chÕ ®µo t¹o cña Tæng c«ng ty vµ cña c¸c c«ng ty cßn nhiÒu ®iÓm ch­a phï hîp vµ nhÊt qu¸n, cÇn ph¶i ®­îc bæ sung hoµn chØnh Nh×n chung, c«ng t¸c ®µo t¹o t¹i Tæng c«ng ty mÆc dï ®· lµm ®­îc trªn mét diÖn réng, ®· ®¸p øng nhu cÇu cña nhiÒu ®èi t­îng, nhiÒu néi dung nghiÖp vô chuyªn m«n ë møc ®é nhÊt ®Þnh, song vÉn cßn bÞ ®éng, ch¾p v¸ 3.2. Ph¸t triÓn nh©n sù Trong 3 n¨m qua, viÖc quy ho¹ch nh©n sù trong Tæng c«ng ty cã sù thay ®æi nhá: - Bæ nhiÖm 5 gi¸m ®èc c«ng ty, 6 phã gi¸m ®èc c«ng ty, 5 kÕ to¸n tr­ëng, c¸c c¸n bé nµy sau khi ®­îc ®Ò b¹t hä tiÕp xóc vµ lµm quen víi c«ng viÖc rÊt nhanh , do vËy lu«n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao trong ph¹m vi quyÒn h¹n cña m×nh. - MiÔn nhiÖm 1 gi¸m ®èc, 1 tr­ëng phßng tµi chÝnh kÕ to¸n v× kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. Nãi chung, c«ng t¸c ph¸t triÓn nh©n sù ®­îc lµm tèt t¹i Tæng c«ng ty. C¸c c¸n bé cã n¨ng lùc tr×nh ®é, cã ý chÝ v­¬n lªn lu«n ®­îc xem xÐt ®¸nh gi¸ qua tõng n¨m ®Ó ®Ò b¹t cÊt nh¾c lªn nh÷ng vÞ trÝ quan träng, cßn ®èi víi nh÷ng c¸n bé kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô, kh«ng cã ý thøc phÊn ®Êu sÏ bÞ lo¹i bá theo c¬ chÕ ®µo th¶i 4. §¸nh gi¸ vµ ®·i ngé nh©n sù 4.1. §¸nh gi¸ nh©n sù Qu¶n trÞ viªn cÊp c¬ së vµ trung gian lµ nh÷ng ng­êi trùc tiÕp ®¸nh gi¸ c¸c nh©n viªn d­íi quyÒn cña m×nh. §©y lµ mét c«ng t¸c khã kh¨n, nã ®ßi hái sù chÝnh x¸c vµ c«ng b»ng. Qua ®¸nh gi¸ biÕt ®­îc n¨ng lùc cña tõng ng­êi, viÖc ®¸nh gi¸ ®óng sÏ c¶i thiÖn ®­îc bÇu kh«ng khÝ lµnh m¹nh trong Tæng c«ng ty §èi víi Tæng c«ng ty, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc, thµnh tÝch cña ng­êi lao ®éng lµ héi ®ång thi ®ua khen th­ëng, lµm viÖc ®éc lËp vµ cã tr¸ch nhiÖm. Ph­¬ng ph¸p héi ®ång thi ®ua khen th­ëng sö dông lµ ph­¬ng ph¸p cho ®iÓm; ®¸nh gi¸ nh©n viªn theo c¸c tiªu chuÈn nh­: sè ngµy lµm viÖc, ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc, t¸c phong c«ng nghiÖp, chÊp hµnh néi quy. Nãi chung c«ng t¸c nµy ®­îc thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt, Nh÷ng ng­êi ®­îc khen th­ëng còng nh­ cÊt nh¾c lªn c¸c vÞ trÝ quan träng trong Tæng c«ng ty th­êng lµ nh÷ng ng­êi cã ®ñ phÈm chÊt ®¹o ®øc còng nh­ n¨ng lùc chuyªn m«n thùc sù KÕt qu¶ cña c«ng t¸c ®¸nh gi¸ sÏ lµ c¬ së cho c«ng t¸c ®·i ngé nh©n sù 4.2. §·i ngé nh©n sù §·i ngé nh©n sù ®­îc thÓ hiÖn d­íi hai h×nh thøc ®ã lµ ®·i ngé vËt chÊt vµ ®·i ngé tinh thÇn §·i ngé vËt chÊt §·i ngé vËt chÊt t¹i Tæng c«ng ty th«ng qua tiÒn l­¬ng vµ tiÒn th­ëng. TiÒn l­¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn t­¬ng ®èi æn ®Þnh, tuy hµng n¨m vÉn cã sù sôt gi¶m chót Ýt, nh­ng bï l¹i c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c l¹i t¨ng lªn nªn vÒ c¬ b¶n lµ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cua ng­êi lao ®éng. Tæng c«ng ty ¸p dông tr¶ l­¬ng theo 2 vßng nh»m t¹o ra sù c«ng b»ng trong thu nhËp cña ng­êi lao ®éng, ng­êi lao ®éng thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cã ®é phøc t¹p cao sÏ ®­îc tr¶ l­¬ng nhiÒu h¬n c¸c c«ng viÖc mµ ®é phøc t¹p cña nã Ýt h¬n. TiÒn th­ëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i Tæng c«ng ty ch­a lín, chñ yÕu lµ th­ëng theo tËp thÓ víi sè tiÒn kh«ng nhiÒu kÌm theo c¸c danh hiÖu thi ®ua nªn tiÒn th­ëng phÇn nµo ch­a ph¸t huy ®­îc hÕt t¸c dông cña nã. §·i ngé tinh thÇn - Tæng c«ng ty th­êng xuyªn ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua cô thÓ nh­: Ng­êi tèt viÖc tèt, lao ®éng giái, chiÕn sü thi ®ua vµ ®­îc c¸n bé c«ng nh©n viªn nhiÖt t×nh h­ëng øng, hµng n¨m ®Òu cã tæng kÕt khen th­ëng. - Hµng n¨m, Tæng c«ng ty tæ chøc héi diÔn v¨n nghÖ, héi thao toµn ngµnh, tÆng quµ nh©n c¸c dÞp ngµy lÔ, tÕt… - Tæng c«ng ty còng ®· x©y dùng ®­îc nhiÒu quü phóc lîi nh­: Quü b¶o trî trÎ em, quü hç trî khã kh¨n… Nãi chung, c¸c phong trµo thi ®ua còng nh­ viÖc x©y dùng c¸c quü tõ thiÖn ®· gãp phÇn c¶i thiÖn m«i tr­êng v¨n ho¸ t¹i Tæng c«ng ty, gióp cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn ®oµn kÕt vµ hiÓu biÕt lÉn nhau. §Þnh h­íng ph¸t triÓn t¹i Tæng c«ng ty trong thêi gian tíi 1. §Þnh h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty trong thêi gian tíi Trong b¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2002, Tæng c«ng ty ®· ®­a ra ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2003 nh­ sau: VÒ môc tiªu ®Þnh h­íng - TiÕp tôc gi­ v÷ng vµ duy tr× thÞ phÇn x¨ng dÇu cña Tæng c«ng ty ë møc 60% trªn toµn quèc, thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm vai trß chñ ®¹o trong viÖc b×nh æn thÞ tr­êng néi ®Þa. Më réng vµ ®Èy m¹nh kinh doanh dÞch vô kh¸c; n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c doanh nghiÖp chuyªn doanh vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngoµi n­íc - TriÓn khai trªn toµn Tæng c«ng ty b­íc 2 nghÞ quyÕt 01 cña ban c¸n sù ®¶ng Tæng c«ng ty víi ch­¬ng tr×nh néi dung cô thÓ vÒ s¾p xÕp tæ chøc, ®æi míi tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh; xóc tiÕn nhanh, m¹nh vµ ®ång bé c«ng t¸c cæ phÇn ho¸ ( theo tinh thÇn häi nghÞ cæ phÇn ho¸ 2002) - §Èy m¹nh c«ng t¸c ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô cho yªu cÇu kinh doanh vµ t¹o dùng nÒn mãng v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn l©u dµi. - Thùc hiÖn viÖc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, ®æi míi tæ chøc kinh doanh, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ tÝch tô lîi nhuËn. B¶o ®¶m an toµn tuyÖt ®èi vÒ con ng­êi, tµi s¶n, tiÒn vèn. æn ®Þnh doanh nghiÖp, b¶o ®¶m viÖc lµm vµ thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. - T¹o sù chuyÓn biÕn trong c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng; ®æi míi c¬ chÕ ph©n phèi tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng t¹o ®éng lùc lîi Ých n©ng cao hÖu qu¶ doanh nghiÖp. §µo t¹o, x©y dùng ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ chuyªn m«n, nghiÖp vô chuyªn s©u. VÒ chØ tiªu cô thÓ ChØ tiªu vÒ tæ chøc kinh doanh - NhËp khÈu x¨ng dÇu: 5.900.000 TÊn - XuÊt b¸n + X¨ng dÇu: 6.700.000 TÊn + DMN : 110.000 TÊn + Gas ho¸ láng: 97.000 TÊn + kim ng¹ch xuÊt khÈu: 30.000.000 USD - Doanh thu: 24.830 Tû §ång Trong ®ã kinh doanh x¨ng dÇu: 22.650 Tû §ång - Lîi nhuËn: 200 Tû §ång Trong ®ã kinh doanh x¨ng dÇu lµ 130 Tû §ång ChØ tiªu vÒ ®Çu t­ Tæng møc ®Çu t­ n¨m 2003 dù kiÕn tõ 650 – 700 tû §ång, ­u tiªn tËp trung vµo c¸c dù ¸n, ch­¬ng tr×nh: Më réng kho, c¶ng, tuyÕn èng x¨ng dÇu, ph¸t triÓn hÖ thèng cöa hµng x¨ng dÇu vµ c¸c cöa hµng chuyªn doanh, ®æi míi vµ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thiÕt bÞ, ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin vµ ®Çu t­ tµu dÇu ChØ tiªu vÒ c«ng t¸c cæ phÇn ho¸ - Thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ tõ 4 – 5 ®¬n vÞ ( theo kÕ ho¹ch ®· ®¨ng ký víi Bé Th­¬ng M¹i) - §Çu t­ tµi chÝnh, tham gia gãp vèn vµo 2 – 3 doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ ngoµi Tæng c«ng ty. ChØ tiªu vÒ ®µo t¹o - Duy tr× kinh phÝ ®µo t¹o n¨m 2003 ë møc t¨ng 30% so víi n¨m 2002 - Néi dung vµ ®èi t­îng ®µo t¹o tËp trung vµo mét sè lÜnh vùc: + §µo t¹o c¬ b¶n vÒ qu¶n trÞ doanh nghiÖp: 6 kho¸ + §µo t¹o chuyªn s©u vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô: 4 kho¸ + §µo t¹o vÒ ngo¹i ng÷, tin häc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn c¸c ®¬n vÞ: V¨n phßng Tæng c«ng ty, c¸c c«ng ty chuyªn doanh, vËn t¶i vµ c«ng ty h¹ng 1 + Båi d­ìng, tËp huÊn n©ng cao nghiÖp vô: ­u tiªn c¸c lÜnh vùc tµi chÝnh kÕ to¸n, kinh doanh, c«ng nghÖ th«ng tin, ®µo t¹o cöa hµng tr­ëng vµ thuyÒn viªn ChØ tiªu vÒ thu nhËp PhÊn ®Êu møc thu nhËp b×nh qu©n toµn ngµnh lµ: §èi víi khèi kinh doanh x¨ng dÇu: 1.500.000 §ång/ th¸ng §èi víi khèi kinh doanh kh¸c: 2.000.000 §ång/ th¸ng 2. §Þnh h­íng qu¶n trÞ nh©n sù cña Tæng c«ng ty trong thêi gian tíi - X©y dùng ®éi ngò lao ®éng cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng. Ph¶i cã sù ®æi míi t­ duy trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn b»ng c¸ch tiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn thËt sù vÒ chÊt trong ®éi ngò ng­êi lao ®éng - Trong thêi gian tíi hoµn thµnh chØ tiªu vÒ thu nhËp bªn c¹nh ®ã nghiªn cøu vµ c¶i tiÕn chÕ ®é ph©n phèi tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng nh»m t¹o ®éng lùc n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l­îng lao ®éng, g¾n lîi Ých víi tr¸ch nhiÖm vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, h¹n chÕ tèi ®a ®iÒu tiÕt néi bé, b×nh qu©n chñ nghÜa. PhÊn ®Êu t¨ng møc thu nhËp cho ng­êi lao ®éng ®Ó hä æn ®Þnh cuéc sèng gia ®×nh vµ yªn t©m c«ng t¸c. - Xo¸ bá t­ t­ëng bao cÊp, û l¹i, nªu cao tinh thÇn d¸m nghÜ d¸m lµm, d¸m chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc ®­îc giao - Hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông lao ®éng. X©y dùng ®éi ngò lao ®éng cã ý thøc kØ luËt, ý thøc vÖ sinh lao ®éng, vÖ sinh c«ng nghiÖp vµ cã t¸c phong c«ng nghiÖp cao. - T¹o sù thèng nhÊt, ®ång bé gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn còng nh­ c¸c phßng ban chøc n¨ng víi nhau ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn trong viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, chÊm døt t×nh tr¹ng chång chÐo trong gi¶i quyÕt c«ng viÖc. - TiÕp tôc c«ng t¸c ch¨m lo ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong Tæng c«ng ty c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn. VÒ vËt chÊt: Cè g¾ng t¨ng c¸c kho¶n thu nhËp vµ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c. VÒ tinh thÇn: Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i, gi¶i trÝ, tham quan, nghØ m¸t trong c¸c dÞp lÔ tÕt. Ph¸t huy h¬n n÷a phong trµo thi ®ua: Ng­êi tèt viÖc tèt, lao ®éng giái, chiÕn sü thi ®ua… - Duy tr× vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam 1. C¸c gi¶i ph¸p ®èi víi Tæng c«ng ty Gi¶i ph¸p 1: Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, víi sù ph¸t triÓn æn ®Þnh cña nÒn kinh tÕ, nghµnh x¨ng dÇu còng cã nh÷ng b­íc tiÕn ®¸ng kÓ nh­: ThÞ tr­êng tiªu thô ®­îc më réng, quy m« vµ ngµnh nghÒ s¶n xuÊt còng t¨ng lªn, cïng víi nã lµ sù gia t¨ng cña lùc l­îng lao ®éng. MÆc dï sè l­îng lao ®éng cña Tæng c«ng ty cã xu h­íng t¨ng lªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nh­ng sù gia t¨ng ®ã kh«ng theo kÕ ho¹ch, hay nãi c¸ch kh¸c lµ c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc t¹i Tæng c«ng ty ch­a ®­îc lµm tèt vµ ®Ó c«ng t¸c nµy ®­îc n©ng cao, cã chÊt l­îng, Tæng c«ng ty cÇn thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p sau: - LËp kÕ ho¹ch nguån nh©n lùc: Ban l·nh ®¹o Tæng c«ng ty ph¶i cïng víi bé phËn qu¶n lý nguån nh©n lùc thùc hiÖn viÖc lËp kÕ ho¹ch nguån nh©n lùc. ViÖc ®ã cÇn theo mét quy tr×nh râ rµng víi ban ®Çu lµ viÖc ph©n tÝch m«i tr­êng x¸c ®Þnh môc tiªu chiÕn l­îc cña Tæng c«ng ty. Trªn c¬ së ®ã, Tæng c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc môc tiªu chiÕn l­îc nguån nh©n lùc. Môc tiªu nµy nh»m tr¶ lêi c©u hái: Tæng c«ng ty sÏ huy ®éng nguån nh©n lùc nh­ thÕ nµo ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu chiÕn l­îc cña m×nh. TiÕp theo, bé phËn qu¶n lý nguån nh©n lùc ph¶i ph©n tÝch ®­îc hiÖn tr¹ng nguån nh©n lùc vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, c¬ cÊu tuæi, giíi tÝnh, ®Ó cã thÓ hoµn thµnh c«ng viÖc mét c¸ch tèt nhÊt, phÈm chÊt c¸ nh©n, møc ®é nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc…HÇu nh­ c¸c c«ng ty, ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty ch­a cã ho¹t ®éng ph©n tÝch hiÖn tr¹ng nguån nh©n lùc mét c¸ch ®Çy ®ñ mµ chØ míi nªu ra vÒ mÆt sè l­îng nguån nh©n lùc. - C«ng t¸c dù b¸o cÇu nh©n lùc: Dùa vµo viÖc ph©n tÝch hiÖn tr¹ng vµ dù ®Þnh c¸c c«ng viÖc, c¸c ®Ò tµi, dù ¸n cÇn triÓn khai thùc hiÖn trong n¨m tiÕp theo ®Ó cã thÓ ®­a ra dù kiÕn cÇu nh©n lùc. - C«ng t¸c dù b¸o cung: §èi víi c«ng viÖc dù b¸o cung nguån nh©n lùc ph¶i dù ®o¸n ®­îc cung tõ bªn trong vµ cung tõ bªn ngoµi ®ã chÝnh lµ nh÷ng sè ng­êi sÏ chuyÓn ®i trong n¨m, sè ng­êi nghØ chÕ ®é, sè ng­êi nghØ h­u ë c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®Ó tõ ®ã cã kÕ ho¹ch tr×nh lªn Tæng c«ng ty tr­íc khi cã quyÕt ®Þnh bæ sung chØ tiªu biªn chÕ. - §iÒu tiÕt cung cÇu nh©n lùc: Sau khi cã chØ tiªu biªn chÕ, Tæng c«ng ty cÇn thùc hiÖn c¸c yªu cÇu vÒ c©n ®èi gi÷a cung vµ cÇu nguån nh©n lùc. Khi cÇn tinh gi¶m biªn chÕ cÇn cã h×nh thøc nh­ cho nghØ h­u sím ®èi víi nh÷ng c¸n bé cã tr×nh ®é thÊp kÐm, nghØ kh«ng l­¬ng… hoÆc cã kÕ ho¹ch nh»m thuyªn chuyÓn, ®Ò b¹t c¸n bé mét c¸ch hîp lý hoÆc cã kÕ ho¹ch tuyÓn dông tõ bªn ngoµi. Ngoµi ra, mét b­íc rÊt cÇn thiÕt cho c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc mµ Tæng c«ng ty cÇn thùc hiÖn ®­îc lµ b­íc kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ ch­¬ng tr×nh. Môc ®Ých cña kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ lµ h­íng dÉn c¸c ho¹t ®éng ho¹ch ®Þnh nguån nh©n lùc, x¸c ®Þnh c¸c sai lÖch gi÷a thùc hiÖn vµ kÕ ho¹ch, c¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¸c sai lÖch ®ã vµ cã tÝnh kh¸ch quan h¬n biÖn ph¸p kh¾c phôc nã. Tãm l¹i, Tæng c«ng ty cÇn thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc theo mét ch­¬ng tr×nh víi c¸c c«ng viÖc cô thÓ: B­íc 1: Dù b¸o cÇu nh©n lùc: ViÖc ®Ò ra vµ dù b¸o nhu cÇu ph¶i trªn c¬ së ph©n tÝch hiÖn tr¹ng nh©n lùc cña Tæng c«ng ty vµ c¸c kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña Tæng c«ng ty trong n¨m tíi. B­íc 2: Dù b¸o cung nh©n lùc: CÇn ph¶i dù b¸o cung bªn trong vµ bªn ngoµi cña Tæng c«ng ty. B­íc 3: §iÒu tiÕt cung cÇu trªn c¬ së 2 b­íc trªn vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p. B­íc 4: KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ ch­¬ng tr×nh Tuy nhiªn, ®Ó c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc ®­îc thùc hiÖn tèt th× viÖc lËp kÕ ho¹ch nguån nh©n lùc ph¶i ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc ë tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty vµ ph¶i cã ®­îc hÖ thèng th«ng tin th«ng suèt trong néi bé Tæng c«ng ty; c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i cã b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh nguån nh©n lùc cña ®¬n vÞ m×nh th­êng xuyªn cho bé phËn qu¶n lý nguån nh©n lùc chung trong toµn Tæng c«ng ty. Cã nh­ vËy kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc míi thùc sù ®em l¹i hiÖu qu¶. Gi¶i ph¸p 2: N©ng cao chÊt l­îng ph©n tÝch c«ng viÖc C¨n cø vµo thùc tr¹ng cña c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù hiÖn nay t¹i Tæng c«ng ty th× ®èi víi viÖc ph©n tÝch c«ng viÖc Tæng c«ng ty cÇn ph¶i gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò sau: Ph©n tÝch c«ng viÖc ph¶i do c¸c c¸n bé chuyªn tr¸ch ®¶m nhËn vµ tiÕn hµnh mét c¸ch khoa häc. C¸c c¸n bé chuyªn tr¸ch do ban gi¸m ®èc cïng c¸c tr­ëng phßng vµ c¸c qu¶n trÞ viªn cÊp c¬ së ®¶m nhËn. C¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp cao cã tr×nh ®é, n¨ng lùc vµ cã ®Çu ãc tæng hîp; c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp c¬ së cã kinh nghiÖm vµ n¾m ch¾c t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty. X©y dùng c¸n bé chuyªn tr¸ch kÕt hîp hai yÕu tè trªn sÏ gióp cho c«ng t¸c ph©n tÝch c«ng viÖc hiÖu qu¶ h¬n, tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng nghiªn cøu ph©n tÝch c«ng viÖc chØ lµ nh÷ng nh×n nhËn kh¸ch quan bªn ngoµi vµ nh÷ng ý kiÕn chñ quan cña ng­êi ph©n tÝch. Gi¶i ph¸p 3: Hoµn thiÖn c«ng t¸c tuyÓn dông C«ng t¸c tuyÓn dông lµ mét yÕu tè t¹o nªn sù thµnh c«ng cña Tæng c«ng ty. Qu¸ tr×nh tuyÓn dông thµnh c«ng Tæng c«ng ty míi cã mét nguån nh©n lùc ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng vµ ®ñ vÒ sè l­îng ®Ó hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®­îc giao, ®ãng gãp tÝch cùc vµo sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuyÓn dông còng gãp phÇn lµm gi¶m bít chi phÝ ®µo tao. V× vËy, c«ng t¸c nµy cÇn ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc, c«ng khai d©n chñ, cã chÊt l­îng vµ c«ng b»ng. C«ng t¸c tuyÓn dông cña Tæng c«ng ty cÇn ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: - §èi víi ho¹t ®éng tuyÓn mé Tæng c«ng ty ph©n chØ tiªu cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo nhu cÇu vÒ nh©n lùc ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®­îc giao cña c¸c ®¬n vÞ ®ã. NÕu c¸c ®¬n vÞ kh«ng ®­îc giao chØ tiªu mµ ph¸t sinh c«ng viÖc cÇn tuyÓn dông nh©n sù th× ph¶i cã ph­¬ng ¸n tr×nh Tæng c«ng ty xem xÐt. Còng trªn c¬ së ph©n tÝch vÒ nhu cÇu nh©n lùc cña c¸c ®¬n vÞ, bé phËn, phßng ban ®Ó cã kÕ ho¹ch tuyÓn dông hîp lý. Tæng c«ng ty cÇn ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p thuyªn chuyÓn, vÒ h­u sím. NÕu c¸c gi¶i ph¸p nµy kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ th× tiÕn hµnh ho¹t ®éng tuyÓn mé. Tr­íc hÕt, viÖc tuyÓn mé cÇn ®­îc c«ng khai trong toµn Tæng c«ng ty nh»m khuyÕn khÝch c¸c nh©n viªn hîp ®ång tham gia tuyÓn dông. NÕu thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy sÏ cã lîi cho Tæng c«ng ty. TuyÓn biªn chÕ tõ nh©n viªn hîp ®ång sÏ gióp cho qu¸ tr×nh hoµ nhËp nhanh v× hä ®· lµm quen víi c«ng viÖc tõ tr­íc, ®· sèng trong bÇu kh«ng khÝ cña Tæng c«ng ty, nªn nh÷ng trë ng¹i sau khi tuyÓn dông còng gi¶m ®i nhiÒu. Th«ng b¸o tuyÓn dông th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng: Trªn c¸c môc th«ng tin qu¶ng c¸o, cã thÓ th«ng qua trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm hoÆc th«ng b¸o vÒ c¸c tr­êng ®¹i häc. Hoµn thµnh tèt qu¸ tr×nh tuyÓn mé sÏ gióp cho tæng c«ng ty thu hót ®­îc mét sè l­îng lín ng­êi lao ®éng tham gia dù tuyÓn. §©y lµ thuËn lîi ®Ó tæng c«ng ty lùa chän nh÷ng ng­êi cã kh¶ n¨ng, thÝch hîp nhÊt ®èi víi c¸c yªu cÇu c«ng viÖc. - §èi víi ho¹t ®éng tuyÓn chän: Qu¸ tr×nh tuyÓn chän nªn chó träng c¸c kh©u träng yÕu sau: + Sau khi tiÕp nhËn hå s¬ xin viÖc, bé phËn qu¶n lý nguån nh©n lùc c¸c ®¬n vÞ cÇn nghiªn cøu ph©n lo¹i hå s¬, lùa chän nh÷ng hå s¬ thÝch hîp ®Ó c¸c øng viªn tr¶i qua giai ®o¹n pháng vÊn. NÕu qua ®­îc giai ®o¹n pháng vÊn vµ qu¸ tr×nh thi tuyÓn chuyªn m«n nghiÖp vô, tin häc, ngo¹i ng÷ th× Tæng c«ng ty míi tiÕn hµnh thö viÖc. Tuú theo tÝnh chÊt phøc t¹p cña tõng vÞ trÝ c«ng viÖc ®Ó cã thêi gian thö viÖc hîp lý. §èi víi vÞ trÝ cña c¸n bé lµm c«ng t¸c nghiªn cøu triÓn khai th× thêi gian thö viÖc ph¶i kÐo dµi h¬n c«ng t¸c kh¸c. Nh÷ng øng viªn tr¶i qua thêi gian hîp ®ång thö viÖc ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, cã lßng say mª lµm viÖc míi ®­îc xÐt thi tuyÓn viªn chøc do héi ®ång thi tuyÓn cña Bé Th­¬ng M¹i cïng víi Tæng c«ng ty tæ chøc. Nh÷ng øng viªn qua ®­îc k× thi tuyÓn nµy th× míi ®­îc tuyÓn dông vµo biªn chÕ + §Ó n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc trong Tæng c«ng ty, Tæng c«ng ty cÇn thùc hiÖn tuyÓn dông nh©n viªn hîp ®ång mét c¸ch nghiªm tóc h¬n, cÈn thËn h¬n, cÇn ph¶i tuyÓn nh÷ng ng­êi thùc sù cã tr×nh ®é, n¨ng lùc vµo lµm viÖc. Tr¸nh t×nh tr¹ng chØ v× nÓ nang, quen biÕt mµ tuyÓn nh÷ng lao ®éng kh«ng cã tr×nh ®é, b»ng cÊp vµo lµm viÖc trong Tæng c«ng ty Trong thêi gian tíi, nÕu chØ tiªu cho phÐp vµ yªu cÇu c«ng viÖc cÇn ph¶i tuyÓn dông míi. Tæng c«ng ty nªn cã chÝnh s¸ch ­u tiªn vµ thu hót nh÷ng sinh viªn tèt nghiÖp ®¹i häc míi ra tr­êng cã b»ng kh¸ trë lªn trong qu¸ tr×nh tuyÓn dông nh»m dÇn trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn. Gi¶i ph¸p 4: N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n sù §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ cùc k× quan träng ®Ó t¹o ra c¸c c¸n bé giái, c¸c tËp thÓ m¹nh t¹i Tæng c«ng ty. MÆc dï trong thêi gian qua, Tæng c«ng ty ®· chó träng vµo chÊt l­îng c¸n bé, th«ng qua viÖc khuyÕn khÝch còng nh­ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé tæng c«ng ty häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô. Tæng c«ng ty ®· thùc hiÖn ®µo t¹o còng nh­ göi ®i ®µo t¹o bªn ngoµi ®Ó ®µo t¹o l¹i vµ ®µo t¹o n©ng cao cho c¸n bé. Nh­ng Tæng c«ng ty cÇn ph¶i ®Çu t­ h¬n n÷a cho vÊn ®Ò nµy vµ chó ý ®Õn chÊt l­îng cña c«ng t¸c ®µo t¹o. §Ó ho¹t ®éng nµy thùc sù mang l¹i hiÖu qu¶, ®µo t¹o ph¶i tr¶i qua mét qu¸ tr×nh tõ lËp kÕ ho¹ch ®Õn lùa chän c¸c h×nh thøc, ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o cho ®Õn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cuèi cïng cña ®µo t¹o. §Ó ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty trong nh÷ng n¨m tiÕp theo, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña Tæng c«ng ty ph¶i lµ ­u tiªn sè mét vµ néi dung c¬ b¶n cña ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ph¶i thÓ hiÖn ë nh÷ng mÆt sau: - X©y dùng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý c¸c cÊp v÷ng vµng vÒ phÈm chÊt chÝnh trÞ, cã n¨ng lùc vÒ qu¶n trÞ doanh nghiÖp, ®¸p øng sù nghiÖp ph¸t triÓn vµ ®æi míi cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam. Thùc tiÔn ho¹t ®éng trong nh÷ng n¨m qua cho thÊy vai trß quan träng cña c¸n bé qu¶n lý trong viÖc tæ chøc triÓn khai c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu, chuyÓn giao c«ng nghÖ còng nh­ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. N¬i nµo cã c¸n bé, chuyªn gia giái, n¨ng ®éng, n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu thùc tiÔn, cã kh¶ n¨ng tËp hîp quÇn chóng th× n¬i ®ã c«ng t¸c nghiªn cøu triÓn khai, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ. V× vËy, viÖc x©y dùng, ®µo t¹o vµ båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé ®Çu ngµnh trong c¸c lÜnh vùc cña tæng c«ng ty lµ hÕt søc quan träng. - §µo t¹o c¸n bé chñ chèt: C¸n bé chñ chèt lµ nh÷ng ng­êi cã vai trß rÊt quan träng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty. §èi víi c¸c c¸n bé nµy, Tæng c«ng ty cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch ®µo t¹o cô thÓ, cã nh­ vËy hä míi cã thÓ ®¶m nhËn ®­îc c¸c c«ng viÖc ®­îc giao trªn c¬ së tr×nh ®é vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng ng­êi. Tæng c«ng ty nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¸n bé chñ chèt vÒ ®iÒu kiÖn, trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt, nh©n lùc ®Ó hä triÓn khai c«ng viÖc cã hiÖu qu¶. - §µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i: Tæng c«ng ty ph¶i thùc hiÖn ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé. Nhu cÇu ®µo t¹o l¹i c¸n bé nh»m n©ng cao tr×nh ®é, kÜ n¨ng cho hä ®Ó phôc vô cho c«ng cuéc s¶n xuÊt kinh doanh lµ rÊt cÇn thiÕt + §èi víi ®µo t¹o t¹i chç: Tæng c«ng ty ph¶i tËn dông tèi ®a ®éi ngò c¸n bé ®Çu ngµnh hiÖn cã vµ hÖ thèng c¸c phßng thÝ nghiÖm ®· ®­îc x©y dùng cho ®Õn nay cïng víi phßng ®µo t¹o ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c nµy. Phßng ®µo t¹o ph¶i x©y dùng ®­îc ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o l¹i c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau trong Tæng c«ng ty, ph¶i x¸c ®Þnh c¸c c¬ së ®ñ ®iªu kiÖn thùc hµnh cho c«ng t¸c ®µo t¹o l¹i hµng n¨m cña Tæng c«ng ty. Nh­ vËy, phßng ®µo t¹o thùc chÊt chØ lµ mét bé phËn hµnh chÝnh qu¶n lý c«ng t¸c ®µo t¹o sö dông ®éi ngò c¸c c¸n bé chuyªn gia vµ c¸c phßng thÝ nghiÖm ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c ®µo t¹o. ViÖc tæ chøc nh­ vËy lµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña n­íc ta hiÖn nay khi mµ tæng c«ng ty ch­a thÓ cã mét trung t©m ®µo t¹o hoµn toµn ®éc lËp cho riªng m×nh Bªn c¹nh ®ã, viÖc thùc hiÖn ®µo t¹o t¹i chç còng sÏ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ nÕu Tæng c«ng ty mêi ®­îc c¸c chuyªn gia ®Çu ngµnh ë c¸c tr­êng ®¹i häc trong vµ ngoµi n­íc vÒ gi¶ng d¹y t¹i Tæng c«ng ty vÒ c¸c khoa chuyªn ngµnh + §µo t¹o ngoµi Tæng c«ng ty: Tæng c«ng ty cö c¸n bé ®i häc t¹i c¸c tr­êng ®¹i häc chÝnh quy ë trong n­íc, ®i dù c¸c kho¸ huÊn luyÖn ë c¸c tr­êng, c¸c viÖn kh¸c. Ph­¬ng ph¸p nµy cã ­u ®iÓm lµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé tËp trung häc vµ n¾m b¾t ®­îc lý luËn mét c¸ch cã hÖ thèng, n©ng cao kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña c¸n bé vµ nh©n viªn. Ph­¬ng ph¸p n¸y cã thÓ ¸p dông ®èi víi c¸c c¸n bé phßng ban chuyªn m«n, c¸c c«ng nh©n kü thuËt cao, c¸c kü s­… Tæng c«ng ty göi c¸c c¸n bé qu¶n lý ®i ®µo t¹o vÒ qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc t¹i häc viÖn hµnh chÝnh quèc gia vµ göi ®i ®µo t¹o vÒ chÝnh trÞ t¹i häc viÖn chÝnh trÞ quèc gia. §Æc biÖt, ®èi víi ®éi ngò l·nh ®¹o kÕ cËn, Tæng c«ng ty ph¶i cã kÕ ho¹ch cho ®i ®µo t¹o vµ båi d­ìng sím cung cÊp cho hä kiÕn thøc vÒ qu¶n lý hµnh chÝnh vµ chÝnh trÞ cao cÊp ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng hôt hÉng ®éi ngò l·nh ®¹o kÕ cËn nh­ hiÖn nay. C¸c c¸n bé ®­îc cö ®i häc trong n­íc ph¶i th­êng xuyªn cã b¸o c¸o kÕt qu¶ häc tËp vµ nghiªn cøu. + §µo t¹o ngoµi n­íc: CÇn ph¶i c¶i tiÕn trong xÐt tuyÓn, cö vµ ®¸nh gi¸ c¸n bé ®µo t¹o ë n­íc ngoµi. C«ng t¸c xÐt tuyÓn ®i ®µo t¹o ë n­íc ngoµi ph¶i tæ chøc cÈn thËn, chu ®¸o h¬n nh­ tæ chøc thi tuyÓn trong ®ã néi dung thi tuyÓn ph¶i cã yªu cÇu cao vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tr×nh ®é ngo¹i ng÷. V× vËy, c¸n bé ®­îc cö ®i häc còng ph¶i cã sù chuÈn bÞ tèt vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n vµ ngo¹i ng÷ th× ®µo t¹o míi ®¹t hiÖu qu¶ cao. Bªn c¹nh ®ã c«ng t¸c qu¶n lý ®µo t¹o ë n­íc ngoµi ph¶i ®­îc chó träng. TÊt c¶ c¸c c¸n bé ®­îc cö ®i häc ®Òu ph¶i cã b¸o c¸o kÕt qu¶ häc tËp vµ c«ng t¸c tõng kú häc Tæng c«ng ty nªn cã h×nh thøc ®µo t¹o b»ng c¸ch cö c¸n bé ®i dù c¸c kho¸ huÊn luyÖn hoÆc tËp sù, dù c¸c héi th¶o ë n­íc ngoµi… Sau khi kÕt thóc c¸c kho¸ ®µo t¹o c¸n bé, cÇn ph¶i thùc hiÖn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o lµ mét viÖc cÇn thiÕt cña qu¸ tr×nh ®µo t¹o, nã gióp Tæng c«ng ty n¾m ®­îc chÊt l­îng nguån nh©n lùc sau khi ®µo t¹o trªn c¬ së ®ã bæ sung vµ rót kinh nghiÖm cho c¸c kÕ ho¹ch ®µo t¹o. Gi¶i ph¸p 5: Hoµn thiÖn h¬n n÷a bé m¸y cña Tæng c«ng ty Bé m¸y qu¶n lý cña Tæng c«ng ty cã vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc tæ chøc vµ vËn hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty. V× vËy, ®Ó qu¶n lý nguån nh©n lùc cã hiÖu qu¶ Tæng c«ng ty cÇn ph¶i hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y còng nh­ ph¸t huy h¬n n÷a vai trß cña c¸c bé phËn, phßng ban, ®¬n vÞ trong ho¹t ®éng cña m×nh. Tæng c«ng ty cÇn ph¶i nghiªn cøu ®iÒu chØnh l¹i m« h×nh tæ chøc cña m×nh vµ c¸c ®¬n vÞ cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ hiÖn nay nh»m h­íng tíi môc tiªu ph¸t triÓn, n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp. Tæng c«ng ty nªn tËp trung vµo mét sè c«ng viÖc nh­: - Tæ chøc nghiªn cøu, x©y dùng ®Ò ¸n thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ c¸c c«ng ty kinh doanh x¨ng dÇu theo quyÕt ®Þnh cña thñ t­íng chÝnh phñ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt cã thÓ ( trªn c¶ ph­¬ng diÖn tiÕn ®é thùc hiÖn vµ æn ®Þnh, ph¸t triÓn sau cæ phÇn ho¸ cña c¶ hÖ thèng) - KhÈn tr­¬ng x©y dùng vµ hoµn thiÖn ®Ò ¸n cÊu tróc l¹i m« h×nh tæ chøc Tæng c«ng ty cã tÝnh ®Õn qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ mét sè ®¬n vÞ. Tæ chøc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ tËp thÓ, d©n chñ vµ trÝ tuÖ c¸c néi dung cô thÓ ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh cuèi cïng vµ tæ chøc thùc hiÖn vµo nh÷ng thêi ®iÓm thÝch hîp. Qu¶n lý nguån nh©n lùc lµ ho¹t ®éng khã kh¨n, phøc t¹p vµ víi quy m« cña Tæng c«ng ty nh­ hiÖn nay th× ®ßi hái Tæng c«ng ty ph¶i cã bé phËn chuyªn m«n phô tr¸ch chung vÒ vÊn ®Ò nh©n sù cho toµn Tæng c«ng ty. §Ó ®¸p øng ®­îc ®iÒu nµy, Tæng c«ng ty nªn tiÕn hµnh tæ chøc s¾p xÕp l¹i, ph©n t¸ch bé phËn qu¶n lý nguån nh©n lùc thµnh mét bé phËn chuyªn m«n riªng khái v¨n phßng Tæng c«ng ty, phô tr¸ch chung vÒ vÊn ®Ò nh©n sù tõ kh©u lËp kÕ ho¹ch, ®¸nh gi¸, tuyÓn chän, bè trÝ sö dông vµ ®µo t¹o nh©n lùc nh»m ®¶m b¶o tæ chøc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý nguån nh©n lùc trong toµn Tæng c«ng ty Môc ®Ých cña sù s¾p xÕp nµy nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng chuyªn m«n ho¸ t¹i c¸c bé phËn, cã bé phËn chuyªn m«n phô tr¸ch vÊn ®Ò nh©n sù th× qu¶n lý nguån nh©n lùc sÏ cã hiÖu qu¶ h¬n. §ång thêi t¨ng c­êng ®­îc sù phèi hîp gi÷a c¸c phßng ban, bé phËn, ®¬n vÞ nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng l·nh ®¹o cña Tæng c«ng ty Tæng c«ng ty ph¶i nghiªn cøu m« h×nh tæ chøc bé m¸y cho trung t©m tin häc tù ®éng ho¸, gi¶i quyÕt mét c¸ch tæng thÓ c¸c vÊn ®Ò vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, biªn chÕ, hoµn thµnh ®iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng cho trung t©m tin häc tù ®éng ho¸. C¸c phßng ban chøc n¨ng ph¶i ph¸t huy h¬n n÷a vai trß ho¹t ®éng cña m×nh trong viÖc tham m­u cho l·nh ®¹o Tæng c«ng ty vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng. Phßng ®µo t¹o, bé phËn qu¶n lý nguån nh©n lùc cã nhiÖm vô th¶o luËn vµ gãp ý kiÕn cho Tæng gi¸m ®èc vÒ nh÷ng vÊn ®Ò: Ph­¬ng h­íng chiÕn l­îc, quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nh©n sù cña Tæng c«ng ty; c¸c néi dung chñ yÕu, c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch tuyÓn dông, ®µo t¹o, c¸c quy chÕ qu¶n lý vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cu¶ Tæng c«ng ty; th¶o luËn vµ gãp ý kiÕn vÒ kÕ ho¹ch ®µo t¹o, tæ chøc ®µo t¹o bao gåm c¶ ®µo t¹o trong n­íc, ngoµi n­íc dµi h¹n vµ ng¾n h¹n; XÐt ®Ò nghÞ khen th­ëng nh÷ng c«ng tr×nh, c«ng nghÖ ®¹t kÕt qu¶ xuÊt s¾c. Khi cÇn thiÕt l·nh ®¹o Tæng c«ng ty nªn mêi chuyªn gia, cè vÊn ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cô thÓ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty. Gi¶i ph¸p 6: Thùc hiÖn chÕ ®é tr¶ l­¬ng, th­ëng ph¹t, trî cÊp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn mét c¸ch hîp lý. ChÕ ®é th­ëng ph¹t, trî cÊp lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p t¹o ®éng lùc c¬ b¶n cho ng­êi lao ®éng vµ sö dông ng­êi lao ®éng cã hiÖu qu¶ trong mçi tæ chøc. TiÒn th­ëng lµ mét kho¶n bæ sung cho tiÒn l­¬ng, nÕu th­ëng thÝch ®¸ng sÏ thóc ®Èy c¸n bé c«ng nh©n viªn lu«n cè g¾ng hÕt m×nh ®Ó hoµn thµnh xuÊt s¾c c¸c nhiÖm vô ®­îc giao. Nã còng gãp phÇn rÊt lín trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ mäi ho¹t ®éng trong tæ chøc Trong thêi gian qua, Tæng c«ng ty míi chØ thùc hiÖn chÕ ®é tr¶ th­ëng ®èi víi c¸ nh©n vµ tËp thÓ c¸n bé hoµn thµnh chØ tiªu kÕ ho¹ch xuÊt s¾c chø ch­a cã chÕ ®é khen th­ëng chung cho toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Tæng c«ng ty.V× vËy, ch­a t¹o ®­îc ®éng lùc lµm viÖc tèt trong toµn Tæng c«ng ty. §Ó thùc hiÖn tèt chÕ ®é khen th­ëng, ngay b©y giê, Tæng c«ng ty cÇn ph¶i x©y dùng ®­îc c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ c¸n bé trong ®ã bao gåm c¶ tiªu chÝ ®¸nh gi¸ ®èi víi c¸n bé qu¶n lý vµ nh©n viªn phôc vô trong néi bé Tæng c«ng ty. Vµ tæ chøc thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸ hµng n¨m ®èi víi tÊt c¶ c¸n bé vµ nh©n viªn. Cã nh­ vËy míi cã c¬ së ®Ó xem xÐt khen th­ëng hµng n¨m mét c¸ch c«ng b»ng vµ hîp lý. Tæng c«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é khen th­ëng kÞp thêi vµ cã phÇn th­ëng xøng ®¸ng víi c¸c c«ng tr×nh, ®Ò tµi phôc vô tèt cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Ó kÝch thÝch tinh thÇn nghiªn cøu trong toµn Tæng c«ng ty. Mét sè c¸c ®¬n vÞ cña Tæng c«ng ty cã vÞ trÝ ë miÒn nói, h¶i ®¶o, ®­êng s¸ xa x«i, do vËy sè c¸n bé c«ng t¸c ë ®ã gÆp khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ viÖc häc hµnh cña con c¸i hä. Tæng c«ng ty ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp còng nh­ c¸c trî cÊp kh¸c nh»m h¹n chÕ khã kh¨n vµ ph¶i cã chÝnh s¸ch thu hót vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé ë nh÷ng vÞ trÝ ®ã yªn t©m c«ng t¸c VÒ tiÒn l­¬ng, c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Tæng c«ng ty hÇu hÕt ®Òu h­ëng l­¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc. Do ®ã, tiÒn l­¬ng lµ kho¶n thu nhËp chÝnh ®èi víi hä. Ngoµi tiÒn l­¬ng chÝnh tõ ng©n s¸ch tæng c«ng ty cßn cã phÇn thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô kh¸c ®­îc trÝch ra ®Ó bæ sung thªm cho thu nhËp cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn. §Ó ®¶m b¶o c«ng b»ng trong ph©n phèi, tæng c«ng ty cÇn tÝnh to¸n ®Çy ®ñ cho nh÷ng ng­êi tham gia trùc tiÕp ho¹t ®éng trªn còng nh­ sù ®ãng gãp cña nh÷ng ng­êi lµm gi¸n tiÕp vµ nh÷ng ng­êi phôc vô. §èi víi ph¹t, Tæng c«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn nghiªm minh ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng lµm trßn tr¸ch nhiÖm cña m×nh hoÆc bÞ vi ph¹m kû luËt lao ®éng th× ph¶i chÞu c¸c h×nh ph¹t theo quy ®Þnh. C¸c c«ng ty ph¶i cã c¸c h×nh thøc ®Ó xö lý thËt nghiªm kh¾c ®èi víi mét sè c¸n bé ®­îc cö ®i c«ng t¸c n­íc ngoµi tõ nh÷ng n¨m tr­íc ®· qu¸ h¹n mµ kh«ng vÒ n­íc, tr­êng hîp nµy cã thÓ ®uæi ra khái biªn chÕ. Quy kÕt tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n ®èi víi c¸c tr­êng hîp lµm mÊt m¸t c¸c trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt kinh doanh, lµm h­ háng tµi s¶n vµ c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c. ViÖc ¸p dông chÕ ®é ph¹t sÏ gióp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cã ý thøc kû luËt cao h¬n trong khi lµm viÖc. Ngoµi ra, Tæng c«ng ty cÇn ph¶i ¸p dông vµ kÕt hîp hµi hoµ c¶ ba ph­¬ng ph¸p t¸c ®éng ®Õn ng­êi lao ®éng nh­ sau: Ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh: Ph­¬ng ph¸p nµy dùa vµo c¸c mèi quan hÖ tæ chøc cña hÖ thèng qu¶n lý vµ kû luËt cña tæ chøc, lµ c¸ch t¸c ®éng trùc tiÕp cña l·nh ®¹o tæ chøc lªn tËp thÓ ng­êi lao ®éng d­íi quyÒn b»ng c¸c quyÕt ®Þnh døt kho¸t mang tÝnh b¾t buéc ®ßi hái ng­êi lao ®éng ph¶i chÊp hµnh nghiªm ngÆt, nÕu vi ph¹m sÏ bÞ xö lý kÞp thêi vµ thÝch ®¸ng. Nã x¸c lËp trËt tù kØ c­¬ng n¬i lµm viÖc trong tæ chøc. Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam lµ mét ®¬n vÞ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh nªn khi ¸p dông ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh trong qu¶n lý cÇn ph¶i chó ý kh«ng ®­îc lµm mÊt ®i tÝnh tù gi¸c, tÝnh s¸ng t¹o vµ chñ ®éng cña mçi c¸n bé khi thùc hiÖn c«ng viÖc cña m×nh. §Æc biÖt trong qu¶n lý th× tiÕn hµnh qu¶n lý s¶n phÈm ®Çu ra, kh«ng thiªn qu¸ vÒ nh÷ng quy ®Þnh hµnh chÝnh kh¾t khe Ph­¬ng ph¸p kinh tÕ: Ph­¬ng ph¸p nµy t¸c ®éng vµo ®èi t­îng qu¶n lý th«ng qua lîi Ých kinh tÕ, chÝnh lµ t¹o ®éng lùc thóc ®Èy cao ng­êi h¨ng say lao ®éng. §éng lùc mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt khi biÕt nhËn thøc ®Çy ®ñ vµ kÕt hîp c¸c lîi Ých kh¸ch quan trong tæ chøc. Sö dông ph­¬ng ph¸p kinh tÕ t¹o ra sù quan t©m vËt chÊt cña ng­êi qu¶n lý ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn, kÝch thÝch kinh tÕ t¸c ®éng nh¹y bÐn, linh ho¹t vµo kh¶ n¨ng s¸ng t¹o vµ sù nhiÖt t×nh cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Bëi v×, tÊt c¶ mäi ng­êi lµm viÖc ®Òu cã ®éng c¬ Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc: Ph­¬ng ph¸p nµy t¸c ®éng vµo t×nh c¶m, nhËn thøc cña ng­êi lao ®éng nh»m n©ng cao tÝnh tù gi¸c vµ nhiÖt t×nh cña hä. §©y lµ ph­¬ng ph¸p vËn dông c¸c quy luËt t©m lý ®Ó t¸c ®éng lªn ng­êi lao ®éng. Ph­¬ng ph¸p nµy dïng h×nh thøc thuyÕt phôc §Ó qu¶n lý nguån nh©n lùc cã hiÖu qu¶ ta nªn ¸p dông c¶ ba ph­¬ng ph¸p trªn ®Ó kÝch thÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc cã hiÖu qu¶ h¬n vµ gãp phÇn ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra cña tæ chøc Gi¶i ph¸p 7: TiÕp tôc ®Çu t­ t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt kü thuËt. MÆc dï ®· cã ®­îc mét sè c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i song hiÖn nay mét sè thiÕt bÞ lín ®· xuèng cÊp vµ l¹c hËu. Tæng c«ng ty ph¶i kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ l¹i t×nh tr¹ng kÜ thuËt ®Ó cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ n©ng cÊp, ®¶m b¶o sù an toµn vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸n bé trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. T¨ng c­êng mét sè trang thiÕt bÞ kÜ thuËt phôc vô cho nghiªn cøu triÓn khai vµ ®µo t¹o c¸n bé. C¸c trang thiÕt bÞ dïng trong c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh cÇn ph¶i ®­îc bæ sung vÒ sè l­îng vµ ®ång bé ho¸ vÒ chÊt l­îng ®Ó gióp c¸c c¸n bé n©ng cao chÊt l­îng s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o uy tÝn víi kh¸ch hµng. C¸c phßng thÝ nghiÖm, trung t©m tin häc tù ®éng ho¸ t¹i Tæng c«ng ty cÇn ®­îc ®Çu t­ vµ n©ng cÊp ®Ó cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu nghiªn cøu vµ ®µo t¹o c¸n bé trong lÜnh vùc x¨ng dÇu còng nh­ c¸c nhu cÇu ®µo t¹o kh¸c. Tuy nhiªn, ®Ó thùc hiÖn ®Çu t­ n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt, Tæng c«ng ty ph¶i cã kÕ ho¹ch ®Ó xin kinh phÝ tõ nhµ n­íc vµ trÝch mét phÇn nguån thu tõ c¸c ho¹t ®éng cã thu cña Tæng c«ng ty. C¸c c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt hiÖn ®¹i, trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ, ®ång bé lµ mét trong nh÷ng c¬ së quan träng ®Ó n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, còng qua ®ã n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o c¸n bé cho toµn Tæng c«ng ty 2. Gi¶i ph¸p ®èi víi nhµ n­íc Gi¶i ph¸p 1: Gi¶i ph¸p thuéc vÒ chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc - ChÝnh phñ cÇn ph¶i tiÕn hµnh ®æi míi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lý ®iÒu hµnh vÜ m« còng nh­ c¸ch thøc ®iÒu hµnh thuÕ, gi¸, h¹n ng¹ch ®èi víi lÜnh vùc kinh doanh x¨ng dÇu vµ c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu, ®ång thêi c¶i thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý t¹o ®iÒu kiÖn cho Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®¹t hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh. - Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p m¹nh ®Ó ng¨n chÆn t×nh tr¹ng gian lËn th­¬ng m¹i ( pha trén x¨ng cÊp thÊp víi x¨ng cao cÊp, dÇu ho¶ víi Diezel), h¹n chÕ x¨ng dÇu thÈm lËu vµ c¸c t×nh tr¹ng kinh doanh x¨ng dÇu bÊt hîp ph¸p ®Ó t¹o ra mét thÞ tr­êng x¨ng dÇu lµnh m¹nh, tr¸nh g©y thiÖt h¹i cho chÝnh nhµ n­íc vµ t¸c ®éng xÊu ®Õn hiÖu qu¶ cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh chuÈn mùc nh­ Petrolimex. - Nhµ n­íc cÇn giµnh nhiÒu quyÒn chñ ®éng h¬n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nh­ Tæng c«ng ty x¨ng dÇu. §èi víi Tæng c«ng ty võa ph¶i kinh doanh víi môc tiªu lîi nhuËn võa ph¶i gi÷ vai trß chñ ®¹o trong viÖc b×nh æn thÞ tr­êng x¨ng dÇu néi ®Þa nªn chÞu nhiÒu thiÖt thßi. Nhµ n­íc cÇn ph¶i nghiªn cøu ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho Tæng c«ng ty n¨ng ®éng h¬n trong c¬ chÕ thi tr­êng Gi¶i ph¸p 2: Gi¶i ph¸p chung thuéc vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸_ hiÖn ®¹i ho¸ hiÖn nay, nh©n tè quyÕt ®Þnh th¾ng lîi lµ con ng­êi tøc lµ nguån nh©n lùc. §Ó cã ®­îc nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é cao, cÇn ph¶i båi d­ìng vµ ®µo t¹o. ViÖc chuÈn bÞ cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸_ hiÖn ®¹i ho¸, nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao tr­íc hÕt lµ nhiÖm vô trung t©m cña c«ng t¸c gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §Ó cã ®­îc nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao ph¶i hÕt søc coi träng chÊt l­îng ®µo t¹o trªn c¸c mÆt: N©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é chuyªn m«n - ChÊt l­îng gi¸o viªn: §æi míi vµ båi d­ìng n©ng cao n¨ng lùc nghiÖp vô chuyªn m«n, t­ duy kinh tÕ, ph­¬ng ph¸p s­ ph¹m, n©ng cao h¬n n÷a tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ng­êi thÇy. Gi¸o viªn ph¶i cã tr×nh ®é cao häc trë lªn. - ChÊt l­îng trang bÞ gi¶ng d¹y: ph¶i ®æi míi n©ng cÊp c¸c phßng thÝ nghiÖm, c¸c x­ëng thùc hµnh, c¸c th­ viÖn, phßng ban. Trang bÞ ®Çy ®ñ s¸ch, b¸o, tµi liÖu, c¸c dông cô ®å nghÒ cã liªn quan tíi viÖc ®µo t¹o gi¶ng d¹y vµ phï hîp víi c«ng nghÖ kÜ thuËt tiªn tiÕn. - Ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y: §æi míi néi dung gi¸o ¸n phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña c¸c c¬ quan còng nh­ cña doanh nghiÖp thuéc ngµnh nghÒ ®µo t¹o. Trong chuyªn ngµnh khoa häc kÜ thuËt chuyªn m«n ph¶i b¸m s¸t nh÷ng ch­¬ng tr×nh d¹y quèc tÕ. Coi träng viÖc thùc hµnh kh«ng kÐm phÇn lý thuyÕt. Ph¶i t¨ng c­êng h¬n n÷a nh÷ng buæi nãi chuyÖn chuyªn ®Ò, nghiªn cøu khoa häc, nh÷ng ®å ¸n m«n häc phæ biÕn trong sinh viªn vµ cã tÝnh b¾t buéc sinh viªn tham gia… - Thùc hiÖn nghiªm tóc, chÆt chÏ chÕ ®é thi cö, b»ng cÊp, tuyÓn sinh chÆt chÏ, kh«ng h¹ thÊp tiªu chuÈn ®iÒu kiÖn dù thi. Sµng läc kÜ cµng trong qu¸ tr×nh d¹y häc theo tiªu chuÈn quèc tÕ ®èi víi nh÷ng ngµnh nghÒ chuyªn vÒ kÜ thuËt. Tæ chøc thi tèt nghiÖp theo c¬ chÕ chÆt chÏ, ®¶m b¶o chÊt l­îng thùc sù cña b»ng cÊp vµ häc vÞ… X· héi ho¸ sù nghiÖp gi¸o dôc ®µo t¹o, t¨ng c­êng ph¸t hiÖn, båi d­ìng vµ ®µo t¹o nh©n tµi - T¹o mét nÒn d©n trÝ réng r·i ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn nh©n tµi vµ cã biÖn ph¸p tèt nhÊt nh»m ph¸t hiÖn vµ båi d­ìng nh÷ng tµi n¨ng xuÊt hiÖn. - H×nh thµnh c¸c trung t©m ®µo t¹o chÊt l­îng cao, c¸c tr­êng chuyªn, líp chän ®Ó chän ®­îc nh÷ng ng­êi cã triÓn väng. §ã lµ hai ph­¬ng thøc nh»m ph¸t hiÖn vµ båi d­ìng nh©n tµi, cô thÓ cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ: + T¹o c¬ héi cho ®«ng ®¶o mäi ng­êi lao ®éng tiÕp thu häc vÊn ®¹i häc b»ng nhiÒu h×nh thøc nh­: §¹i häc t¹i chøc, häc v¨n b»ng hai…®Ó gióp ng­êi lao ®éng n©ng cao tr×nh ®é. + TiÕp tôc duy tr× vµ n©ng cao c¸c biÖn ph¸p, phong trµo nh»m khuyÕn khÝch tµi n¨ng trong häc tËp vµ nghiªn cøu khoa häc KÕt luËn Chóng ta ®ang ë vµo thêi kú ph¸t triÓn rÊt quan träng - ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 d­a n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp. §Ó thùc hiÖn ®­îc nhiÖm vô ®ã §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh “ LÊy viÖc ph¸t huy nguån lùc con ng­êi lµm yÕu tè c¬ b¶n cho sù ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng”. Tuy nhiªn ®Ó yÕu tè con ng­êi thùc sù trë thµnh ®éng lùc tÝch cùc thóc ®Èy sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸, nguån nh©n lùc ph¶i ®­îc gi¸o dôc, tæ chøc hîp lý, cã chÝnh s¸ch ph¸t hiÖn ®µo t¹o, båi d­ìng, sö dông vµ ®·i ngé tho¶ ®¸ng. Sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc còng nh­ sù thµnh c«ng cña tõng tæ chøc kh«ng thÓ thiÕu ®­îc yÕu tè con ng­êi. V× vËy, c«ng t¸c qu¶n lý nguån nh©n lùc cã vai trß ®Æc biÖt quan träng ®Ó ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña tæ chøc. NhËn thøc ®­îc ®iÒu ®ã nªn Tæng c«ng ty ®· rÊt chó träng vµ quan t©m ®Õn qu¶n lý nguån nh©n lùc, nh»m ph¸t huy tèt n¨ng lùc s¸ng t¹o cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn. Thêi gian qua tuy c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Tæng c«ng ty ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh tÝch quan träng nh­ng bªn c¹nh ®ã vÉn cßn mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh, cã ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn trong t­¬ng lai cña Tæng c«ng ty. Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam, b»ng viÖc vËn dông nh÷ng lý luËn ®· häc cïng víi qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ, em ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p víi mong muèn gãp phÇn hoµn thiÖn qu¶n trÞ nh©n sù t¹i Tæng c«ng ty. Do lÇn ®Çu tiªn ®i tõ lý luËn vµo thùc tÕ nªn trong qu¸ tr×nh tr×nh bµy bµi viÕt sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. V× vËy Em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp ®Ó ®Ò tµi nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña PGS.TS Mai V¨n B­u, tr­ëng khoa khoa häc qu¶n lý cïng víi c¸c c¸n bé nh©n viªn phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng_ Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam ®· cã nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp vµ gióp ®ì ®Ó ®Ò tµi nµy ®­îc hoµn thµnh ®óng thêi h¹n. Hµ Néi, ngµy 3 th¸ng 5 n¨m 2003 Sinh viªn thùc hiÖn: Hµ V¨n Lîi Tµi liÖu tham kh¶o 1. TrÇn Kim Dung: Qu¶n trÞ nh©n sù, NXB Thèng Kª, 1997 2. Ph¹m Thanh Héi: Qu¶n trÞ nh©n sù, NXB Thèng Kª, 1997 3. M.Konoroke, TrÇn Quang TuÖ: Nh©n sù ch×a kho¸ cña thµnh c«ng, NXB Giao Th«ng, 1999 4. Khoa Khoa häc qu¶n lý: Gi¸o tr×nh khoa häc qu¶n lý- tËp 2, NXB Khoa häc vµ kü thuËt, 2002 5. LuËt lao ®éng, NXB Thèng Kª, 1998 6. NguyÔn H÷u Th©n: Qu¶n trÞ nh©n sù, NXB Thèng Kª, 1998 7. Ph¹m §øc Thµnh- bé m«n qu¶n trÞ nh©n lùc, §H KTQD: Qu¶n trÞ nh©n lùc, NXB Thèng Kª, 1998 8. Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam: B¸o c¸o tæng kÕt cuèi n¨m, c¸c n¨m 2000, 2001, 2002. 9. §iÒu lÖ Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt nam 10. Mét sè tµi liÖu kh¸c

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam.doc
Luận văn liên quan