Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng gạo tại Tổng Công Ty lương thực Miềm Nam

LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế Việt Nam đến năm 2007 đã chính thức hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, nhưng người nông dân sản xuất gạo Việt Nam đã tham gia vào thị trường toàn cầu trước đó hai thập niên. Từ năm 1989, Việt Nam đã trở thành một nhà cung cấp gạo quan trọng trên thị trường gạo thế giới, hiện nay đứng thứ hai thế giới. Giai đoạn 1989 – 2008 Việt Nam xuất khẩu bình quân hàng năm trên 3 triệu tấn gạo sang 128 quốc gia, đạt mức đỉnh 5.2 triệu tấn vào năm 2005 và rất có thể năm 2010 sẽ có một kỷ lục mới trên 6,5 triệu tấn gạo xuất khẩu. Năm 1989, kinh ngạch xuất khẩu trên 300 triệu USD, sau 10 năm phá mốc 1 tỉ USD và đạt mức kỷ lục 2.9 tỉ USD vào năm 2008. Ngành hàng lúa gạo không chỉ tạo an ninh lương thực vững chắc để Việt Nam yên tâm đẩy mạnh công nghiệp hoá mà còn trực tiếp đóng góp vào tiến trình này thông qua tạo ra một lượng ngoại tệ thặng dư cho đất nước nhập khẩu máy móc, trang thiết bị hiện đại hoá cho nhiều ngành công nghiệp. Năm 2008, thị trường gạo toàn cầu chao đảo, giá gạo trên thị trường có những lúc lên đến mức gần 10.000 USD/tấn, cả thế giới sau bao nhiêu năm mãi mê công nghiệp hoá đã nhận thấy tầm quan trọng của lúa gạo, mặt hàng đơn thuần không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế, mà còn có tính chiến lược chính trị. Khủng hoảng giá gạo cũng cho Việt Nam những bài học hết sức hữu ích về những yếu kém trong chuỗi giá gạo, về năng lực của bộ máy nhà nước trong đối phó với khủng hoảng, về khả năng và độ nhạy cảm của doanh nghiệp nắm lấy cơ hội kinh doanh, về những yếu tố của hệ thống phân phối và chia sẽ lợi ích giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị lúa gạo. Đã đến thời điểm chúng ta phải đầu tư cho ngành hàng lúa gạo, để hiện đại hoá ngành kinh doanh lúa gạo cần một nguồn đầu tư cho ngành hàng lúa gạo. Để hiện đại hoá ngành kinh doanh lúa gạo cần một nguồn đầu tư rất lớn về hạ tầng nghiên cứu, nghiên cứu thông tin thị trường Tuy nhiên điểm nút cần phải cởi mở, trước tiên là cơ chế kinh doanh xuất khẩu gạo để thúc đẩy tính cạnh tranh lành mạnh của các doanh nghiệp trong tìm kiếm đầu ra và thu mua lúa, đến lượt nó sẽ khuyến khích các chủ thể khác trong chuỗi giá trị cùng hưởng lợi trong đó có nông dân sản xuất lúa gạo. Một thực tế khác hiện nay đó chính là Việt Nam tuy là nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới chỉ sau Thái Lan, nhưng giá gạo Việt Nam bán ra hoàn toàn thấp nhất trong các nước xuất khẩu gạo. Nguyên nhân chủ yếu là do gạo Việt Nam chưa xây dựng được thương hiệu bởi vì chất lượng gạo Việt Nam không được đảm bảo, chất lượng gạo Việt Nam bị ảnh hưởng bởi phương cách sản xuất và kinh doanh cũ. Theo đó người nông dân có thói quen trồng quá nhiều giống lúa và bán lúa qua vô số thương lái các thương lái thì đi mua khắp nơi đem về cho nhà máy xay xát. các nhà máy thì cung ứng cho những doanh nghiệp chế biến xuất khẩu, nguồn gạo có đủ nguồn gốc lẫn đủ thứ giống lúa từ các địa phương nên gạo thành phẩm lẫn nhiều thứ khác nhau không đồng nhất, chất lượng không ổn định. Lâu nay khi trồng người nông dân tự chọn giống lúa nào dễ bán, ít rủi ro, ngành nông nghiệp tuy có khuyến cáo họ trồng giống này giống nọ nhưng người nông dân không đứng ra mua, chỉ có thương lái trực tiếp mua. Còn doanh nghiệp xuất khẩu gạo chỉ mỗi mua lại gạo thành phẩm, cùng lắm là thực hiện công đoạn lau bóng lại gạo nguyên liệu để bán họ không có nguồn nguyên liệu ổn định đảm bảo đồng nhất và chủng loại, chất lượng thì không thể giám tính đến chuyện xây dựng thương hiệu. Nhận thức được vấn đề trên nay tôi quyết định thực hiện đề tài: “ Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng gạo tại Tổng Công Ty lương thực Miềm Nam”. Đề tài được xây dựng từ nhu cầu là cần xây dựng thương hiệu gạo cho Việt Nam nói chung và thương hiệu gạo của Vinafood II nói riêng. Trong đó tôi tập trung nghiên cứu về đề chất lượng gạo xuất khẩu. Tôi hi vọng đề tài của tôi có thể đóng góp chút ít vào việc phát triển kinh doanh sản xuất gạo của tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam. Mục tiêu nghiên cứu: - Dựa vào tình hình thu mua lúa gạo thành phẩm và tình hình sản xuất lúa gạo tại Tổng Công Ty, tôi tập trung phân tích vấn đề về chất lượng của gạo. - Tìm hiểu những thành tựu đạt được của Công Ty trong việc sản xuất gạo chất lượng cao. - Làm tài liệu tham khảo cho Tổng Công Ty. Phạm vi nghiên cứu: - Đề tài này nghiên cứu chất lượng gạo xuất khẩu của Tổng Công Ty trong giai đoạn từ năm 2007 – 2009 khu vực đồng bằng Sông Cửu Long. Phương pháp nghiên cứu: - Thu thập những số liệu thông tin cần thiết từ hoạt động của Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam. - Nghiên cứu thông qua sách báo và các tài liệu sản xuất của Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam . - Tham khảo ý kiến của cán bộ CNV Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam; những người hiểu biết trong công tác kinh doanh lúa gạo xuất khẩu. - Tổng hợp phân tích số liệu thống kê cùng với kiến thức về quản trị chất lượng để rút ra những nhận xét đánh giá và đề ra những giài pháp cá nhân cho vấn đề. Bố cục đề tài: Phù hợp với mục đích và phạm vi nghiên cứu nêu trên, nội dung đề tài nghiên cứu được phân thành 3 chương như sau: - Chương 1: Lý luận cơ bản về chất lượng sản phẩm. - Chương 2: Phân tích thực trạng chất lượng lúa gạo tại Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam. - Chương 3: Một số giải pháp cá nhân nhằm nâng cao chất lượng gạo tại Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam.

doc81 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2466 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng gạo tại Tổng Công Ty lương thực Miềm Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vaø trình ñoä kyõ thuaät (chuû yeáu laø trang thieát bò coâng ngheä vaø kyõ naêng caàn thieát) coù cho pheùp hình thaønh vaø phaùt trieån moät saûn phaåm naøo ñoù coù möùc chaát löôïng toái öu hay khoâng. Vieäc naâng cao chaát löôïng khoâng theå vöôït ra ngoaøi khaû naêng cho pheùp cuûa neàn kinh teá. Ñoái vôùi coâng taùc saûn xuaát luùa cuûa Vieät Nam thì trình ñoä saûn xuaát cho nhöõng öu khuyeát ñieåm nhö sau: Öu ñieåm: Dieän tích, naêng suaát saûn löôïng vaø bình quaân löông thöïc ñaàu ngöôøi taêng nhanh: bình quaân giai ñoaïn 2001 – 2007 so vôùi 1990 – 1995: dieän tích caây löông thöïc taêng 20%, naêng suaát taêng 39.6%, saûn löôïng taêng 67.5%. Keát caáu haï taàng phuïc vuï cho saûn xuaát noâng nghieäp ñöôïc taêng cöôøng ñaàu tö ñaùng keå, ñaëc bieät laø heä thoáng thuyû lôïi, caùc cô sôû baûo quaûn vaø cheá bieán löông thöïc ñöôïc caûi taïo vaø naâng caáp ñaõ phaùt huy hieäu quaû toát. Nhieàu tieán boä kyõ thuaät, coâng ngheä tieân tieán ñöôc nghieân cöùu vaø öùng duïng roäng raõi trong saûn xuaát, ñaëc bieät laø caùc gioáng luùa lai, ngoâ lai ngaén ngaøy, naêng suaát, chaát löôïng cao, thích öùng roäng, chuyeån ñoåi cô caáu muøa vuï ñeå taêng vuï, neù traùnh thieân tai, dòch saâu beänh… Heä thoáng thu mua, cheá bieán, cung öùng löông thöïc chuyeån töø cô cheá bao caáp ñònh löôïng sang cô cheá thò tröôøng töï do, maïng löôùi baùn leû löông thöïc cô baûn ñaùp öùng yeâu caàu cuûa ngöôøi, döï tröõ löông thöïc quoác gia phaùt huy toát vai troø hoã trôï löông thöïc khaån caáp cho caùc vuøng bò thieân tai vaø caùc hoä thieáu ñoùi löông thöïc. Khuyeát ñieåm: Vieäc quy hoaïch vaø quaûn lyù söû duïng ñaát saûn xuaát löông thöïc, ñaëc bieät luùa chöa chaët cheõ vaø kieân quyeát, thaäm chí coù nôi buoâng loõng. Dieän tích ñaát chuyeân luùa giaûm nhanh ñeå phaùt trieån coâng nghieäp dòch vuï. Ruoäng ñaát manh muùn, nhoû leû laøm haïn cheá söï ñaàu tö thaâm canh vaø cô giôùi hoaù. Cô sôû vaät chaát phuïc vuï saûn xuaát, baûo quaûn cheá bieán löông thöïc coøn nhieàu baát caäp chöa ñaùp öùng toát yeâu caàu saûn xuaát. Ñaëc bieät laø cheá bieán luùa gaïo cho tieâu thuï noäi ñòa vaø xuaát khaåu gaàn ñaây taêng ñaùng keå, trong naêm 2008 hôn 89.24% gaïo xuaát khaåu coù phaåm caáp 5 – 15% (naêm 1995 laø 53.5%) phaåm caáp gaïo xuaát khaåu tuyø thuoäc vaøo gioáng vaø ñieàu kieän saûn xuaát trong vuï heø thu ñaëc bieät laø thu hoaïch trong thaùng 8 – 9 haèng naêm, möa nhieàu cho neân hôn 4 trieäu taán luùa thöôøng bò aåm moác. Caàn coù heä thoáng xaáy vaø toàn tröõ luùa, neáu laøm toát ñöôïc vieäc naøy ta seõ tieát kieän ñöôïc haøng trieäu taán luùa vaø giaù trò cuûa haït gaïo taêng leân raát nhieàu. Caùc nhaø xuaát khaåu neân cuøng nhau ñoùng goùp xaây döïng vuøng nguyeân lieäu hôn laø thay vì cöù mua troâi noåi hoaøn toaøn khoâng kieåm soaùt ñöôïc hôn 50% chaát löôïng töø haït luùa. Quy trình xuaát khaåu gaïo coøn nhieàu baát caäp, nhö hieän naøy nhaø xuaát khaåu gaïo neân thaâm nhaäp vaøo hoä noâng daân vaøo vuøng nguyeân lieäu thì seõ coù nhöõng caûi thieän toát hôn chaát löôïng cuûa luùa. Vieäc öùng duïng khoa hoïc coâng ngheä vaøo saûn xuaát coøn chöa ñoàng ñeàu giöõa caùc vuøng vaø caùc hoä daân neân cheânh leäch veà naêng suaát laø khaù hôn. Tyû leä cô giôùi hoaù trong khaâu thu hoaïch, sô cheá coøn thaáp. Heä thoáng phaân phoái gaïo trong nöôùc chöa ñöôïc toå chöùc chaët cheõ töông öùng vôùi taàm quan troïng cuûa maët haøng chieán löôïc naøy. Coâng ngheä haït gioáng (seed technology) ít ñöôïc chuù yù ñeàu tö vaø chöa coù chính saùch hôïp lyù ñeå thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä haït gioáng. Söï boäc phaùt saâu beänh nhö raày naâu, beänh ñaïo oân ngaøy caøng nghieâm troïng. Chuùng ta raát thieáu nhöõng nghieân cöùu cô baûn veà di truyeàn laøm cô sôû cho vieäc ñònh höôùng söû duïng boá meï choïn loïc vaø con lai, treân cô sôû ña daïng sinh hoïc. Chuùng ta coøn thieáu caùc nghieân cöùu töông taùc giöõa kyù chuû vaø kyù sinh heä thoáng truyeàn tín hieäu vaø söï theå hieän gen muïc tieâu, töông taùc giöõa kieåu gen vaø moâi tröôøng, tieâu chuaån choïn loïc caàn thieát vaø caùc thoâng soá di truyeàn khaùc nhö chæ soá choïn loïc, hieäu quaû choïn loïc. Thieáu thoâng tin laãn nhau treân maïng ñaëc bieät laø data base veà baûo toàn taøi nguyeân di truyeàn ñoäng thöïc vaät. Chuùng ta ñaàu tö nhieàu tieàn cuûa trong söu taäp vaø baûo quaûn, nhöng thieáu ñaàu tö cho ñaùnh giaù kieåm hình vaø ñaùnh giaù kieåu gen, daãn ñeán vieäc söû duïng nguoàn taøi nguyeân naøy raát thaáp (ví duï caây luùa chæ môùi khai thaùc ñöôïc 0.03% ngaân haøng gen ñöôïc baûo quaûn taïi ÑBSCL). Möùc thu nhaäp cuûa ngöôøi laøm ruoäng thaáp vaø khaû naêng thieáu lao ñoäng cao trong thôøi vuï taäp trung vaø xu höôùng di daân ra ñoâ thò, boû ruoäng ñoàng. 2.2.4.1. Chính saùch kinh teá Nhaø nöôùc: Nhaø nöôùc Vieät Nam ñang ñöa ra caùc höôùng ñaàu tö, phaùt trieån vaøo saûn phaåm luùa gaïo nhö: - Quy hoaïch toång quan phaùt trieån saûn xuaát luùa treân phaïm vi toaøn quoác vaø theo töøng vuøng. - Taäp trung naâng caáp, xaây döïng hoaøn chænh caùc coâng trình thuyû lôïi phuïc vuï saûn xuaát luùa. - Nghieân cöùu choïn taïo, phaùt trieån caùc gioáng luùa môùi coù naêng suaát, chaát löôïng vaø choáng chòu cao, phuø hôïp vôùi tuøng vuøng sinh thaùi. Nghieân cöùu giaûm nheï caùc bieán ñoåi khí haäu ñeán caùc vuøng troàng luùa chính. - Ñaåy maïnh vieäc aùp duïng caùc kyõ thuaät, coâng ngheä canh taùc tieân tieán trong khaâu saûn xuaát ñeå giaûm chi phí saûn xuaát, haï giaù thaønh saûn phaåm. - Taêng tyû leä ñaàu tö phaùt trieån cô sôû haï taàng phuïc vuï saûn xuaát luùa, ngoâ ôû caùc vuøng troïng ñieåm. Phaùt trieån caùc coâng trình giao thoâng, thuyû lôïi nhoû, cô sôû cheá bieán vaø baûo quaûn löông thöïc. - Ñaàu tö xaây döïng saøn giao dòch thöông thöïc ôû Ñoàng baèng Soâng Cöûu Long. - Hoã trôï ngöôøi tröïc tieáp saûn xuaát luùa theo dieän tích gieo troøng haøng vuï, möùc hoã trôï 3 – 5 trieäu ñoàng/ha/vuï ñeå noâng daân mua gioáng, phaân boùn. - Hoã trôï vieäc ñaøo taïo huaán luyeän noâng daân ñeå naâng cao tính chuyeân nghieäp trong saûn xuaát löông thöïc, taêng cöôøng ñaøo taïo ngheà ñeå giuùp caùc hoä daân maát ñaát chuyeån ñoåi ngaønh ngheà, phaùt trieån ngaønh ngheà, phaùt trieån ngaønh ngheà dòch vuï ôû vuøng luùa. - Hoã trôï phaùt trieån caùc hình thöùc hôïp taùc saûn xuaát löông thöïc treân cô sôû lieân keát saûn xuaát vôùi tieâu thuï. Hình thaønh hieäp hoäi noâng daân saûn xuaát löông thöïc. 2.2.4.2. Söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc kyõ thuaät: Trong thôøi ñaïi ngaøy nay, khi khoa hoïc kyõ thuaät trôû thaønh löïc löôïng saûn xuaát tröïc tieáp thì trình ñoä chaát löôïng cuûa baát kyø saûn phaåm naøo cuõng gaén lieàn vaø bò chi phoái bôûi söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc kyõ thuaät, nhaát laø söï öùng duïng caùc thaønh töïu cuûa noù vaøo saûn xuaát. Keát quaû chính laø vieäc aùp duïng khoa hoïc kyõ thuaät vaøo saûn xuaát laø taïo ra söï nhaûy voït veà naêng suaát, chaát löôïng vaø hieäu quaû. Caùc höôùng chuû yeáu cuûa vieäc aùp duïng caùc tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät hieän nay trong lónh vöïc troàng luùa. * Coâng nghieäp hoaù ngaønh troàng luùa: Ñaây laø tieán trình saûn xuaát luùa gaïo, trong ñoù ña soá hoaït ñoäng ñöôïc cô giôùi hoaù, laøm taêng naêng suaát treân ñôn vò ñaát, taêng naêng suaát lao ñoäng, lôïi töùc cao. Hoïc hoûi kinh nghieäm töø caùc nöôùc troàng luùa tieân tieán nhö Nhaät Baûn, haøn Quoác, Ñaøi Loan, UÙc … theo ñoù, ñieàu kieän caàn thieát laø kihn teá quoác gia phaûi phaùt trieån lieân tuïc, toå chöùc laïi saûn xuaát theo qui moâ ruoäng ñaát taäp trung ngaøy caøng cao, khaâu laøm ñaát, quaûn lyù nöôùc, quaûn lyù phaân boùn, thuoác baûo veä thöïc vaät, thu hoaïch vaø sau thu hoaïch. Thu heïp ñöôïc naêng suaát luùa treân dieän roäng. * Töôùi tieát kieäm nöôùc: Neáu trong quaù khöù, vieäc taêng saûn löôïng caây troàng döïa treân vieäc gia taêng hai nhaân toá cuøng moät luùc laø naêng suaát vaø saûn löôïng, thì töông lai seõ chi phaûi nhaán maïnh moät nhaân toá naêng suaát. Söï thay ñoåi khí haäu toaøn caàu, moâi tröôøng ngaøy caøng bò oâ nhieãm laø thaùch thöùc to lôùn. Trong ñoù, thieáu nöôùc, nhieät ñoä döôùi möùc toái haûo cho sinh lyù caây troàng seõ laøm haïn cheá gia taêng naêng suaát lôùn nhaát. Giaûi phaùp khaéc phuïc phaûi ñöôïc tieán haønh treân caû hai lónh vöïc cuøng moät luùc: di truyeàn vaø kyõ thuaät canh taùc. Vieän luùa quoác teá ñang phaùt trieån kyõ thuaät töôùi tieát kieäm, ñieàu naøy ñöôïc thöïc hieän taïi An Giang. * AÙp duïng kyõ thuaät canh taùc môùi cuûa Nhaät: Tieán só Takeshi Horie (2008) thuoäc NAFRO, Tsukaba, ñeà xuaát ra kyõ thuaät mang tính cô baûn laø: (1) caáy maï non, tuoåi maï töø 8 – 12 ngaøy, (2) caây thöa, maät ñoä 16 caây/m2, nhaèm khai thaùc tieàm naêng cuûa gioáng luùa. Kyõ thuaät canh taùc hieäu quaû phaûi chuù yù ñeán vieäc söû duïng phaân N vaø möùc ñoä phuïc hoài N. Ñoái vôùi kyõ thuaät saï thaúng, ngöôøi ta khuyeán caùo noäi aùo beân ngoaøi haït thoùc baèng moät lôùp saét (iron – coater seeds), maùy aùo haït seõ giuùp noâng daân thöïc hieän 500 kg haït trong 2 giôø ñeå troän vôùi boät saét. Ñieàu naøy seõ giuùp haït naëng hôn, chìm saâu xuoáng ñaát ñeå traùnh chim aên. Trung taâm Aichi ñeà xuaát kyõ thuaät caøy hình chöõ V ñeå saï thaúng. Coâng Ty NARO ñeà xuaát caáy baèng robot ñeå giaûm lao ñoäng. Döï baùo söï phaù hoaïi cuûa naám gaây ñaïo oân baèng kyõ thuaät BLASTAM. Ngöôøi Nhaät ñang aùp duïng kyõ thuaät canh taùc “ña daïng, thaâm canh, thoâng minh”, trong ñoù hoï keát hôïp kieán thöùc cuûa coäng ngheä thoâng tin (IT), coâng ngheä robottics, töôùi ngaàm (underground irrigation) nhaèm thaâm canh trong ñieàu kieän lao ñoäng vaø nguoàn löïc ngaøy caøng haïn cheá. * Kyõ thuaät canh taùc môùi cuûa UÙc: 1. Chuaån bò ñaát, neàn taûng cuûa thaønh coâng. 2. Thôøi gian gieo saï ñuùng thôøi vuï. 3. Ñaûm baûo 150 – 300 choài/m2 vaø ñoàng ñeàu. 4. Söû duïng thuoác dieät coû, thuoác baûo veä thöïc vaät khi caàn thieát. 5. Boùn phaân caên baûn, ñaëc bieät phaân N. 6. Boùn N ñuùng luùc nhôø kyõ thuaät phaân tích caän hoàng ngoaïi (near – infra red) 7. Boùn laân caên baûn khi ñaát coù haøm löôïng laân thaáp hôn 20 ppm. 8.Giöõ nöôùc treân ruoäng ñaát toái thieåu 20 – 25cm trong luùc thaønh haït phaán (traùnh baát thuï do nhieät ñoä laïnh). 9. Thu hoaïch caøng sôùm caøng toát khi haït luùa chín sinh lyù. * Quaûn lyù phaân boùn theo höôùng ICM: Kyõ thuaät phaân boùn môùi ñöôïc aùp duïng coù theå giuùp ngöôøi noâng daân tieát kieäm ñöôïc 20 – 40% phaân N, naêng suaát taêng 2 – 12%, taêng 10 – 15% möùc ñoä hoài phuïc cuûa caây luùa, vaø giaûm 10 – 50% löôïng phaân N maát ñi. Theá kyû 21 laø theá kyû giao thoa cuûa nhieàu ngaønh, lónh vöïc. Ñaëc ñieåm cuûa theá kyû 21: daân soá taêng, söï thònh vöôïng taêng, thieáu nöôùc ngoït, thieáu naêng löôïng, thay ñoåi khí haäu toaøn caàu, caïnh tranh giöõa löông thöïc vaø naêng löôïng sinh hoïc, ñoâ thò hoaù taêng, coâng ngheä sinh hoïc ngaøy caûng thoaû maõn nhu caàu cuoäc soáng vaø mang tính xaõ hoäi hoaù. Nhöõng ñieàu treân baét buoäc chuùng ta phaûi xaây döïng moâ hình “moâ phoûng caây troàng” maø noäi dung chuû yeáu laø khaùm phaù mang tính giaùo duïc vaø tìm hieåu saâu saéc hôn veà di truyeàn caây troàng. Trong ñoù, chuùng ta phaûi xaùc ñònh töông taùc GxMxE (G: Gioáng, E: Moâi tröôøng, M: Quaûn lyù kyõ thuaät canh taùc). Moâ hình GxMxE taäp trung nghieân cöùu: i. Phaùt trieån töø möùc ñoä phaân töø cuûa boä gen ñeán möùc ñoä caây troàng cuï theå, ñeán heä thoáng sinh hoïc caây troàng. ii. Phaùt trieån caây luùa töø gioáng C3 sang C4. iii. Moâ phoûng caàu noái giöõa sinh hoïc heä thoáng, sinh lyù caây troàng, choïn gioáng caây troàng vaø kyõ thuaät quaûn lyù thích öùng. iv. Töø moâ phoûng caây troàng ñeán ñaùnh giaù söï toàn thöông khi khí haäu thay ñoåi. v. So saùnh 12 maãu veà khí haäu cuûa hai giai ñoaïn 2001 vôùi 1981 – 2000, nhaèm tìm kieám toát moät söï quaûn lyù toát ñoái vôùi ruûi ro, traùnh ñoã loãi cho khaùch quan. * Troàng caùc gioáng luùa môùi cho naêng suaát cao: Gioáng luùa C4: Caây C4 coù ñaëc ñieåm giaûi phaåu hoïc ñoàng nhaát veà laù caây, noåi tieáng vôùi phöông phaùp giaûi phaåu Kransz laøm giaûm ñaùng keå hieän töôïng quan hoâ haáp baèng caùch chia ra caùc phaûn öùng quang hôïp giöõa hai loaïi teá baøo: teá baøo dieäp luïc (mesophyll) vaø teá baøo boù maïch daàn truyeàn ôû beï laù. Trong teá baøo dieäp luïc CO2 chuyeån ñoåi thaønh bicacbonat, gaén vôùi PEP (phoshoenopyruvate) ñeå hình thaønh neân hôïp chaát oxaloacatare, roài chuyeån thaønh malate. Sau ñoù noù chuyeån thaønh caùc bo maïch trong beï laù, nôi ñaây enzym coù tính chaát khöû carboxyl hoaù phoùng thích CO2 vaø taïo neân hôïp chaát C3, ñoù laø pyruvate. CO2 ñöôïc coá ñònh moät laàn nöõa bôûi RuBisco trong chu trình Calvin, nhö caây C3 vaø pyruvate khuyeát taùn trôû laïi moâ dieäp nhuïc, ñöôïc söû duïng ñeå taùi sinh PEP. Chu trình C4 ñöôïc laäp ñi laäp laïi, trong moãi chu kyø caây nhaän CO2 bôm vaøo boù maïch beï laù, laøm taêng ñaùng keå haøm löôïng CO2 trong teá baøo beï laù. Caây C4 coøn thöïc hieän caùc chu trình C3 hoaëc chu trình calvin vôùi RuBisCo hoaøn toaøn xaûy ra trong teá baøo maïch beï laù, ñeán khi CO2 taêng gaáp nhieàu laàn, chính RuBisCo naøy khôûi ñoäng moät caùch coù hieäu quaû laøm cho hieän töôïng quan ghoâ haáp giaûm raát thaáp, vaø khaû naêng quang hôïp cuûa caây ñaït hieäu quaû cao. Caây C4 nhöng caây cao löông, baép saûn sinh naêng xuaát sinh khoái raát phaûn aùnh chuyeån ñoåi böùc xaï cuûa caây C4. Neáu tính traïng treân ñöôïc chuyeån vaøo trong caây luùa chaéc chaén naêng suaát seõ caûi tieán ñaùng keå. Caùc nhaø khoa hoïc IRRI döï ñoaùn naêng suaát luùa seõ taêng theâm 50%, ñaåy saûn löôïng luùa toaøn caàu taêng theâm 300 trieäu taán/naêm, giaù trò taêng theâm öôùc ñaït 104 tyû USD/naêm vaø hôn 1.000 tyû USD trong 10 naêm. Luùa choáng chòu haïn: Tính traïng cuûa caây luùa chòu haïn coù heä soá di truyeàn thaáp, töông taùc GxE raát maïnh meõ, ñaùnh giaù kieåu hình treân ñoàng ruoäng voâ cuøng khoù khaên. Caùc gen öôùc ñaùp öùng vôùi tình traïng khoâ haïn khaéc nghieät coù trong boä sö taäp kieåu gen N22 ESTs. Ngöôøi ta thöïc hieän kyõ thuaät profilling ñeå xem xeùt möùc ñoä theå hieän gen trong gioáng luùa N22 ñaõ ñöôïc chuaån bò thö vieän gioáng CNDA. Hoï taïo ra caùc marker thuoäc SNP taïi vuøng khoâng mang maät maõ (intragenic, UTRS, introns, promoter, …) Quaàn theå baûn ñoå QTL ñöôïc thöïc hieän töø caùc caëp lai CT9993/IR 6226, Azucena/IR64, Nootriphathu.IR20. Caùc SNPS. Ñöôïc söû duïng ñaõ phuû treân nhöõng loci öùng cöû vieân vôùi toång soá 985.536 base. Baûn ñoà vaät lyù ñaõ ñöôïc thöïc hieän treân nhieãm saéc theå soá 1,2,3 vaø 4. Tín hieäu ñöôïc truyeàn thoâng qua theå nhaän vaø nhöõng protein ñaëc hieäu nhö sau: IPP, MAPK, CDPK, Ca-calmodium, R56K, RAS, RAB, RAC. Nhöõng PSNPS (töø promoter) vaø rSNPs (töø vuøng ñieàu hoaø) ñöôïc thieáp laäp vôùi söï maát ñoaïn 8bp taïi vuøng – 40, vò trí T/C vaø A/G. Nhöõng halotypes cuûa gen öùng cöû vieân ñònh vò trong vuøng 45.6 – 49.1 cm. Ñoù laø nhöõng QTL giaû ñònh DQE 10 – CQH 30. Luùa choáng chòu ngaäp: Thaønh coâng trong söï phaân laäp gen choáng chòu ngaäp Sub – 1 laø söï kieän noåi baät trong naêm 2008 taïi IRRI. Dieän tích canh taùc luùa nöôùc trôøi bò ngaäp hoaøn toaøn öôùc khoaûng 15 trieäu ha. Ba gioáng luùa ñöôïc phaân laäp coù kieåu gen choáng chòu ngaäp laø FR13A, Goda Heenati. Kurkaruppan. Chi tieát ñaõ ñöôïc in aán treân caùc taïp chí noåi tieáng veà gen Sub – 1 treân boä nhieãm saéc theå soá 9. Hoï ñaõ phaân laäp ñöôïc 3 gen Sub – 1A, Sub – 1B, Sub – 1C. Cuoái cuøng hoï ñaõ ñoàng hoaù ñöôïc gen Sub – 1A gen ñieàu khieån choáng chòu ngaäp hoaøn toaøn töø 7 – 10 ngaøy. Ñieàu naøy raát caàn cho Vieät Nam trong ñieàu kieän khí haäu thay ñoåi. IRRI ñang phoái hôïp gen choáng chòu maën SalTol treân nhieãm saéc theå soá 1 vaø gen choáng chòu ngaäp Sub – 1 treân nhieãm saéc theå soá 9 treân cuøng moät gioáng luùa. Luùa phaåm chaát cao thích nghi vôùi thay ñoåi khí haäu: Hiromo Yamakawa (2008) thuoäc NARC, Nhaät ñaõ ñeà xuaát höôùng nghieân cöùu söï ñaày haït (grain filling) cuûa caây luùa döôùi ñieàu kieän nhieät ñoä cao. Gen coù lieân quan ñeán sinh toång hôïp tinh boät nhö GBSSI, BEIIB, cytossolic pyruvate orthophosphaytesedikinases (cyPPDKB)_vaø 13 – KD prolamine genes ñöôïc ñieàu hoaø theo kieåu “down – regulated” döôùi ñieàu kieän nhieät ñoä noùng, trong khi ñoù caùc gen “amylase va HSPs” ñieàu hoaø thoe kieåu “up – regulated”. Giai ñoaïn chính cuûa haït thoùc döôùi ñieàu kieän nhieät ñoä cao seõ laøm cho haït bò baïc buïng vaø troïng löôïng seõ giaûm. * Hieäu löïc cuûa cô cheá quaûn lyù kinh teá: Chaát löôïng saûn phaåm chòu taùc ñoäng, chi phoái bôûi caùc cô cheá quaûn lyù kinh teá, kyõ thuaät, xaõ hoäi nhö: Thaùng naêm naêm 1989 Nhaø nöôùc phaù boû cô cheá giaù bao caáp, chuyeån sang thôøi kyø töï do hoaù giaù luùa theo cô cheá thò tröôøng vôùi ñaëc tröng laø ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn gaëp nhau treân thò tröôøng, thoaû thuaän möùc giaù mua baùn treân cô sôû töông quan toaøn caàu. Hoã trôï caùc chính saùch thueá: öu ñaõi, mieãn giaûm thueá, phí: mieãn thueá thu nhaäp töø dòch vuï töôùi, tieâu nöôùc, caøy böøa ñaát, naïo veùt kihn möông noäi ñoàng, dòch vuï phoøng tröø dòch haïi, thu hoaïch saûn phaåm, mieãn thueá thu nhaäp hoä gia ñình, caù nhaân tröïc tieáp saûn xuaát noâng nghieäp, mieãn thueá giaù trò gia taêng ñoái vôùi haøng hoaù laø saûn phaåm noâng nghieäp, aùp duïng thueá xuaát khaåu gaïo 0% (vôùi thueá suaát töø 0 – 15%), aùp duïng thueá nhaäp khaåu luùa, gaïo 40% (tröø luùa gioáng), mieãn thueá söû duïng ñaát töø naêm 2003 – 2010, khoâng aùp thueá leân caùc khoaûn phí, leä phí ñeã hoä trôï ngöôøi noâng daân tieâu thuï haøng hoaù, khoâng aùp thueá ñoái vôùi moät soá haøng hoaù ñaàu vaøo hoaëc lieân quan ñeán dòch vuï saûn xuaát noâng nghieäp nhö: gioáng caây troàng, naïo veùt kinh möông noäi ñoàng, aùp duïng möùc thueá xuaát nhaäp khaåu baèng 0% ñoái vôùi maùy moùc, thieát bò phuïc vuï saûn xuaát ngoâng nghieäp nhö maùy caøy, maùy böøa, phaân boùn, thuoác tröø saâu. Hoã trôï veà giaù: Naêm 2008 hoã trôï 100% laõi suaát vay voán cho Toång Coâng Ty Löông Thöïc Mieàn Baéc vaø Toång Coâng Ty Löông Thöïc Mieàn Nam mua taïm tröõ 500.000 taán gaïo trong voøng 3 thaùng. Naêm 2009 caùc doanh nghieäp ñöôïc vay voán öu ñaõi trong vieäc ñaàu tö xaây döïng kho chöùa, saân phôi, saáy … Trieån voïng taêng tröôûng saûn xuaát luùa ôû Vieät Nam 2010 – 2030. Chieán löôïc an ninh löông thöïc quoác gia: Ø Muïc tieâu chung: Ñaûm baûo vöõng chaéc an ninh löông thöïc ôû töøng hoä gia ñình vaø treân phaïm vi toaøn quoác troïng moïi tình huoáng baèng vieäc ñaåy maïnh phaùt trieån saûn xuaát löông thöïc, chuû yeáu laø luùa vaø ngoâ treân cô sôû oån ñònh dieän tích ñaát luùa nöôùc, taêng cöôøng thaâm canh taêng naêng suaát, saûn löôïng, taêng hieäu quaû vaø thu nhaäp cho ngöôøi saûn xuaát löông thöïc, taêng khaû naêng tieáp caän ñuû löông thöïc cuûa moïi ngöôøi daân. ØMuïc tieâu cuï theå: Dieän tích luùa trong caû nöôùc: Dieän tích ñaát canh taùc lua duy trì ñeán naêm 2010 laø 4.0 trieäu ha, naêm 2015 laø 3.8 trieäu ha, naêm 2020 laø 3.6 trieäu ha vaø phaûi oån ñònh laâu daøi töø sau 2020 ñeán naêm 2050 laø 3.5 trieäu ha. Dieän tích gieo troàng luùc ôû caùc naêm töông öùng vôùi caùc naêm 2010, 2020 vaø 2030 töông öùng laø 7.1 trieäu ha, 6.8 trieäu ha vaø 6.6 trieäu ha. Veà naêng suaát: Ñeán naêm 2015 ñaït 55.2 taï/ha (toác ñoä taêng 1.5%/naêm) Ñeán naêm 2020 ñaït 58.5 taï/ha (toác ñoä taêng 1.2%/naêm) Ñeán naêm 2030 ñaït 61.5 taï/ha (toác ñoä taêng 0.5%/naêm) Veà saûn löôïng thoùc: Ñeán naêm 2010 ñaït 38.5 trieäu taán Ñeán naêm 2015 ñaït 39 trieäu taán Ñeán naêm 2020 ñaït 39.8 trieäu taán Ñeán naêm 2030 ñaït 40.5 trieäu taán. 2.2.4.3. Ñaùnh giaù chaát löôïng gaïo cuûa Coâng Ty thoâng qua tình hình saûn xuaát: Ø Quaù trình hình thaønh neân chaát löôïng gaïo: * Gieo troàng: Gieo troàng ñöôïc chuù troïng töø khaâu choïn gioáng. Do ñoù, chuùng ta phaûi thöïc hieän choïn gioáng coù chaát löôïng töø khaâu naøy. Ñieàu naøy ñoøi hoûi chuùng ta phaûi coù söï keát hôïp giöõa ba nhaø “Nhaø nöôùc, Nhaø khoa hoïc, Nhaø noâng”. Nhaø khoa hoïc thöïc hieän nghieân cöùu choïn gioáng, cheá taïo ra nhöõng gioáng chaát löôïng cao, nghieân cöùu nhöõng phöông phaùp gieo troàng môùi cho ngöôøi noâng daân. Nhaø nöôùc coù nhöõng chính saùch ñaàu tö veà coâng ngheä gioáng môùi, môû roäng maïng löôùi Internet, truyeàn thoâng ñeå ngöôøi noâng daân naém baét ñöôïc nhu caàu thò tröôøng theá giôùi trong naêm ñeå hoï coù theå choïn gioáng luùa phuø hôïp vôùi nhu caàu thò tröôøng ñeå saûn xuaát. Nhaø nöôùc neân coù chính saùch toå chöùc khuyeán khích ngöôøi noâng daân coù chöông trình naâng cao hình aûnh thöông hieäu gaïo cuûa ngöôøi Vieät Nam ñeå ngöôøi noâng daân khoâng boû ñaát vaø boû ruoäng. Moät thöïc teá hieän nay ôû Ñoàng baèng Soâng Cöûu Long laø haïn haùn dieãn ra khaù naëng neà, tình traïng nhieãm maën xaûy ra khaù traàm troïng laøm aûnh höôõng tieâu cöïc ñeán tình traïng thuyû lôïi, löôïng nöôùc töôùi tieâu khoâng oån ñònh nhö treân ñaõ laøm aûnh höôûng ñeán chaát löôïng cuûa luùa trong giao ñoaïn luùa troå boâng hoaëc trong thôøi kyø sinh tröôûng cuûa luùa. Ñeå ñoái maët vôùi tình traïng ñaát canh taùc ñang thu heïp do toác ñoä ñoâ thò hoaù cao vaø do ngöôøi noâng daân chuyeån sang saûn xuaát caùc maët haøng khaùc coù giaù trò kinh teá cao hôn nhö nuoâi troàng thuyû saûn, troàng caây aên quaû laâu naêm, chuùng ta phaûi tieáp tuïc nghieân cöùu caùch thöùc môùi veà troàng troït vaø söû duïng caùc loaïi phaân môùi. Ñoøi hoûi coâng taùc nghieân cöùu phaûi ñöôïc ñaàu tö khaù kyõ. * Thu hoaïch: Thu hoaïch luùa cuõng coù aûnh höôûng ñeán chaát löôïng cuûa haït luùa. Neáu chuùgn ta khoâng chuù yù ñeán coâng ngheä thu hoaïch, luùa coù theå bò gaõy vôõ trong quaù trình thu hoaïch, hoaëc haït bò bieán ñoåi phaåm chaát do thôøi tieát, hoaëc do kieán thöùc thu hoaïch ñaõ laïc haäu. Hieän nay ngöôøi noâng daân Vieät Nam vaãn thu hoaïch baèng thuû coâng laø chuû yeáu, moät soá nôi nhö hôïp taùc xaõ hoaëc caùc gia ñình noâng daân khaù giaû hoï thu hoaïch baèng maùy gaët, maùy saáy vaø kho döï tröõ hieän ñaïi. Moät ñieàu caàn löu yù laø coâng ngheä sau thu hoaïch ñoù laø kho döï tröõ. Theo ñoù, chuùng ta bieát raèng thò tröôøng gaïo theá giôùi laø moät thò tröôøng ñaày bieán ñoäng, giaù coù theå leân xuoáng baát thöôøng. Khi giaù xuoáng chuùng ta neân toå chöùc thu mua caát giöõ treân quy moâ lôùn chôø giaù gaïo cao nhích leân chuùng ta seõ môû kho. * Toàn kho baûo quaûn: Ñaây laø giai ñoaïn quan troïng trong daây truyeàn cheá bieán. Gaïo nhaäp kho ñöôïc thu mua töø caùc Coâng Ty cheá bieán luùa gaïo, töø noâng daân vaø caùc haøng xaùo. Chaát löôïng gaïo töø nguoàn thu mua khoâng oån ñònh, ñoä ñoàng ñeàu khoâng cao vì chuùng ta thu mua töø nhieàu nguoàn khaùc nhau. Hieän nay, gaoï Vieät Nam noùi chung vaø Toång Coâng Ty noùi rieâng vaãn tieáp tuïc thu mua töø nhieàu nguoàn nguyeân lieäu khaùc nhau. Toång Coâng Ty thu mua gaïo töø haøng xaùo, mua tröïc tieáp cuûa ngöôøi noâng daân hay laø mua gaïo nguyeân lieäu töø caùc doanh nghieäp tö nhaân khaùc. Do ñoù trong coâng taùc toàn kho vaø baûo quaûn chuùng ta phaûi kieåm tra ñaàu vaøo vaø phaân caáp saûn phaåm thaønh töøng khu vöïc, moãi khu vöïc chuùng ta chia ra thaønh töøng loaïi phaåm caáp khaùc nhau. Thöïc hieän thöôøng xuyeân kieåm tra ñeå ño löôøng söï thay ñoåi chaát löôïng caûu saûn phaåm nhaäp kho. Heä thoáng kho chöùa phaûi ñaûm baûo ñuû ñieàu kieän veà nhieät ñoä vaø ñoä aåm thích hôïp, traùnh chuoät boï xaâm nhaäp. Ngöôøi quaûn lyù kho vaø caùc nhaân vieân phaûi ñöôïc boài döôõng nhöõng kieán thöùc, nghieäp vuï trong khi vì ñaây laø khaâu quan troïng aûnh höôûng ñeán 40% chaát löôïng saûn phaåm. * Saûn xuaát cheá bieán: AÛnh höôûng ñeán chaát löôïng gaïo thoâng qua qui caùch cheá bieán, coâng ngheä cheá bieán, nguoàn nhaân löïc. Trong ñoù nguoàn nhaân löïc laø ñieàu maø chuùng ta quan taâm nhieàu nhaát, nguoàn nhaân löïc cuûa coâng ty hieän nay laø coâng nhaân kyõ thuaät khaù cao. Ñoàng thôøi Coâng Ty thöôøng xuyeân toå chöùc caùc lôùp taäp huaán coâng nhaân veà vieäc söû duïng caùc thieát bò coâng ngheä môùi nhaäp töø nöôùc ngoaøi vôùi giaûng vieân ñöôïc môøi ñeán töø caùc tröôøng Trung Caáp Kyõ Thuaät. Ngoaøi ra, Coâng Ty coøn toå chöùc caùc lôùp boài döôõng veà kieán thöùc kinh teá chuû yeáu laø kieán thöùc veà döï baùo saûn xuaát vaø marketing neân nguoàn nhaân löïc coù khaû naêng vaø trình ñoä ñeå ñieàu haønh vaø quaûn lyù saûn xuaát. Tuy nhieân moät soá haïn cheá hieän nay laø moät soá chöông trình chaát löôïng. Toång Coâng Ty nghieân cöùu tìm hieåu thò tröôøng veà caùc heä thoáng maùy moùc môùi, trong ñoù daây chuyeàn laø hoaøn toaøn töï ñoäng töï nhaäp kho ñeán khi ñoùng goùi. Neáu Coâng Ty ñaàu tö nhieàu quy trình saûn xuaát môùi, thì gaïo laøm ra seõ giaûm ñöôïc nhieàu pheá phaåm. Khi ñoù chi phí daønh cho kieåm tra khaéc phuïc seõ giaûm xuoáng, keùo theo toång chi phí giaûm xuoáng. Ñoàng thôøi gaïo trong kho cuõng ñöôïc naâng cao chaát löôïng vì tyû leä pheá phaåm trong thaønh phaåm bôùt ñi. * Bao bì, ñoùng goùi: Bao bì ñöôïc xem nhö laø vaät chöùa ñeå baûo veä gaïo luùc vaän chuyeån. Treân bao bì coù in hình aûnh, nhaõn hieäu cuûa Toång Coâng Ty. Hieän nay quy caùch bao bì cuûa Coâng Ty ñaõ coù theå ngang taàm ñöôïc vôùi bao bì gaïo cuûa Nhaät. Ñoái vôùi trong nöôùc Toång Coâng Ty baùn gaïo trong caùc bao 10kg, 35kg neân caàn phaûi ñaàu tö vaøo bao bì chaát lieäu, hình aûnh, kieåu daùng ñeå haáp daãn ngöôøi tieâu duøng, giuùp ngöôøi tieâu duøng noäi ñòa nhaän bieát ñöôïc saûn phaåm cuûa Coâng Ty. Ñoái vôùi khaùch haøng nöôùc ngoaøi thì hoï khoâng nhaän bieát ñöôïc gaïo laø cuûa Toång Coâng Ty vì Coâng Ty baùn gaïo cho caùc nhaø nhaäp khaåu nöôùc ngoaøi trong caùc bao 50kg, sau ñoù hoï cheá bieán laïi roài baùn cho noäi ñòa chuoãi sieâu thò nöôùc ngoaøi. Saûn phaåm cuoái cuøng seõ ñoùng trong bao coù in hay khoâng in hình aûnh, logo cuûa VINAFOOD II hay khoâng thì Coâng Ty khoâng kieåm soaùt ñöôïc. Ñaây laø moät thieät haïi raát lôùn ñoái vôùi Coâng Ty taïi thò tröôøng baùn leõ. Do ñoù, chuùng ta phaûi tieáp tuïc nghieân cöùu veà bao bì, caùch chieâu thò, tìm nhaø phaân phoái laø caùc sieâu thò nöôùc ngoaøi ñeå coù theå ñöa hình aûnh saûn phaåm gaïo cuûa Toång Coâng Ty ñeán taän maét ngöôøi tieâu duøng nöôùc ngoaøi. Ñoàng thôøi treân bao bì caùc nhaø saûn xuaát muoán taïo söï khaùc bieät thì phaûi saùng taïo, chaúng haïn in leân bao bì caùch söû duïng gaïo ñeå naáu ra caùc moùn aên khaùc nhau. Ñieàu nay ñoøi hoûi phaûi coù söï nghieân cöùu veà nhu caàu söû duïng gaïo, vaên hoaù aåm thöïc, caùch cheá bieán töøng nöôùc, töøng khu vöïc khaùc nhau. * Xuaát kho: Xuaát kho laø giai ñoaïn gaïo sau khi ñoùng goùi ñöôïc ñem ñi xuaát kho, giai ñoaïn xuaát kho thì gaïo ñöôïc kieåm tra veà chaát löôïng tröôùc khi ñem xuaát kho. Chaát löôïng gaïo seõ ñöôïc ghi laïi caùc thoâng soá kyõ thuaät nhö caùc chæ tieâu veà chaát löôïng vaø ñöôïc löu tröõ laïi trong hoà sô. Ñaây laø tieán trình ñöôïc caùc boä phaän KCS cuûa ñôn vò saûn xuaát thöïc hieän vaø keát quaû ñöôïc löu tröõ ñeå laøm baèng chöùng kieåm tra. Coâng ñoaïn kieåm tra thöù hai laø khi ghe, xaø lan vaän chuyeån gaïo töø kho leân caäp maïn taøu taïi caùc caûng thì gaïo ñöôïc thöïc hieän kieåm tra chaát löôïng bôûi caùc cô quan giaùm ñònh ñeå xaùc minh gaïo coù ñuùng quy caùch, tieâu chuaån nhö trong hôïp ñoàng. Trong quaù trình vaän chuyeån gaïo, chaát löôïng seõ bò thay ñoåi veà ñoä aåm vaø ñoâi khi cuõng laø bò bieán chaát do thôøi tieát noùng, aåm. Cô quan giaùm ñònh laø moät toå chöùc beân ngoaøi ñoùng vai troø kieåm tra chaát löôïng gaïo coù ñuùng theo raøng buoäc trong hôïp ñoàng cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi kyù vôùi coâng ty. Thoâng thöôøng, cô quan naøy seõ thöïc hieän kieåm tra khi gaïo leân taøu ñeå ñaûm baûo chaát löôïng ñuùng nhö trong hôïp ñoàng. Coâng ñoaïn kieåm tra thöù ba ñoù chính laø kieåm tra taïi phoøng kieåm nghieäm thuoäc vaên phoøng Toång Coâng Ty, phoøng kieåm nghieäm xuoáng laáy maãu gaïo ñang löu trong kho ñeå thöïc hieän ñaùnh giaù laïi quy caùch chaát löôïng ñoàng thôøi phoái hôïp vôùi caùc cô quan giaùm ñònh kieåm tra vaø giaùm saùt gaïo leân taøu ñuùng chaát löôïng quy ñònh. Gaïo ñöôïc xeáp taïi taøu ôû caûng vaø chôø vaän chuyeån ñi caùc thò tröôøng nöôùc ngoaøi. Chaát löôïng gaïo seõ thay ñoåi tuyø theo ñieàu kieän treân taøu. Tuy nhieân, veà phía Vieät Nam thì chuùng ta chæ chòu traùch nhieäm tuyø theo ñieàu kieän cuûa hôïp ñoàng: FOB, CIF … nhöng muoán chaát löôïng gaïo Vieät nam ñöôïc ñaûm baûo trong maét ngöôøi tieâu duøng nöôùc ngoaûi thì phía Vieät Nam vaø caùc ñoái taùc laø caùc coâng ty nhaäp khaåu nöôùc ngoaøi ñeå tìm nhöõng taøu toát di chuyeån haøng ñuùng heïn, taøu ñöôïc kieåm tra saïch seõ, thoâng thoaùng, taøu coù khaû naêng löu tröõ maø khoâng laøm thay ñoåi chaát löôïng cuõa gaïo ñaõ kyù keát trong hôïp ñoàng xuaát khaåu. Nhö theá seõ taïo ñöôïc nieàm tin, tieáng toát cho Toång Coâng Ty cuõng nhö giöõ chaân ñöôïc baïn haøng cuõ. 2.2.4.4. Ñaùnh giaù chaát löôïng gaïo thoâng qua qui trình saûn xuaát taïi nhaø maùy * Quy trình quaûn lyù nguyeân lieäu ñaàu vaøo: Trong quaù trình quaûn lyù nguyeân lieäu ñaàu vaøo, ñeå xaùc ñònh soá löôïng mua vaøo toaøn boä qua caân. Chuùng ta phaân chia ra thaønh 3 daïng nguyeän lieäu: i. Nguyeân lieäu coù chaát löôïng ñaït yeâu caàu qui ñònh: Ñöôïc chuyeån chuyeån vaøo kho baûo quaûn. ii. Nguyeân lieäu coù chæ tieâu chaát löôïng toát nhö ñoä aåm chöa ñaït yeâu caàu hoaëc moät vaøi chæ tieâu vöôït quaù qui ñònh (taám, ñoä traéng) thì chuùng ta thöïc hieän saáy vaø cheá bieán cho ñaït yeâu caàu. iii. Nguyeân lieäu keùm chaát löôïng hoaøn toaøn: Caùc chæ tieâu chaát löôïng ñeàu khoâng ñaït thì töø choái nhaäp haøng vaøo. Laáy maãu ban ñaàu Yeâu caàu veà chaát löôïng nguyeân lieäu (luùa vaø gaïo caùc loaïi) Xaùc ñònh chaát löôïng Sô boä Xaùc ñònh chaát löôïng Xöû lyù baûo quaûn nguyeân lieäu Laáy maãu ñeàu Nguyeân lieäu ñaït yeâu caàu baûo quaûn Phaân tích chaát löôïng So maãu vaø kieåm tra W% Chaát loâ Baùo caùo keát quaû vaø ñeà xuaát Phaân loaïi – boá trí vò trí loâ haøng Ghi theû: * Haøng nguyeân lieäu caàn sô cheá: W%, xaùt traéng. * Theo doõi dieãn bieán chaát löôïng trong. Baùo caùo keát quaû vaø ñeà xuaát * Quy trình xay xaùt ñaùnh boùng: Ñaây laø giai ñoaïn quan troïng nhaát töø gaïo nguyeân lieäu, gaïo seõ ñöôïc chuyeån hoaù thaønh gaïo thaønh phaåm. Quy trình naøy baét ñaàu töø khaâu nguyeân lieäu ñaàu vaøo laø gaïo vaø keát thuùc. Ñoù chính laø thaønh phaåm ñem ñi baùn. Baøi nghieân cöùu taäp trung ño löôøng moät soá chæ tieâu trong giai ñoaïn gia coâng naøy. Quy trình bao goàm 14 giai ñoaïn, trong ñoù: - 7 giai ñoaïn ñaàu gaïo nguyeân lieäu ñöôïc cheá bieán thaønh gaïo maø trong ñoù caùc taïp chaát nhö ñaù, soûi, baõ vaø traáu ñaõ ñöôïc taùch rieâng ra. - Trong 7 giai ñoaïn sau, gaïo seõ ñöôïc chuyeån bieán thaønh gaïo coù chæ tieâu chaát löôïng trong ñoù caùc giai ñoaïn quan troïng laø xay xaùt vaø ñaùnh boùng coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán gaïo ôû caùc chæ tieâu chaát löôïng nhö haït gaõy %, haït nguyeân %, % taám, % aåm ñoä. Caùc giai ñoaïn naøy seõ phaûi ñöôïc thöïc hieän raát kyõ löôõng ñeå ñaûm baûo tieâu chuaån xuaát khaåu cuûa gaïo. Trong 7 giai ñoaïn sau vieäc kieåm tra thöïc hieän thöôøng xuyeân ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng cuûa gaïo töøng coâng ñoaïn cuõng nhö maùy moùc thieát bò, trình ñoä vaän haønh cuûa ngöôøi coâng nhaân. Sau ñaây chính laø qui trình saûn xuaát gaïo: - Kieåm tra saøn löôùi - Kieåm tra gaïo trong baõ traáu £ 3% NGUYEÂN LIEÄU SAØNG TAÏP CHAÁT SAØNG TAÙCH ÑAÙ MAÙY XAY SAØNG GAÏO BAÕ - Laäp phieáu gia coâng - Caàn gaïc hoäc. - Kieåm tra möùc ñoä saïch cuûa nguyeân lieäu - Kieåm tra nguyeân lieäu laãn trong taïp chaát - Kieåm tra möùc ñoä saïch cuûa nguyeân lieäu - Kieåm tra nguyeân lieäu laãn trong saïn ñaù - Kieåm tra maët thôùt ñaù vaø cao su - Kieåm tra ñoä gaõy naùt khoâng quaù 10%/gaïo löùc MAÙY TAÙCH TRAÁU - Kieåm tra saøn löôùi - Kieåm tra gaïo trong baõ traáu £ 3% Ngoïn traáu bay ra coù laãn gaïo khoâng? GAÉN TAÙCH THOÙC GAÈN ÑAÙ Thoùc laãn gaïo £ 5% Kieåm tra maët saøng Thoùc laãn gaïo < 3% Thoùc laãn gaïo < 2% XAÙC TRAÙNG LAÀN I - Kieåm tra ñoä gaõy naùt £ 3.5% - Kieåm tra möùc ñoäc boùc caùm XAÙC TRAÙNG LAÀN II - Kieåm tra ñoä gaõy naùt £ 3% - Kieåm tra caùm laãn taám = 0% ÑAÙNH BOÙNG LAÀN I - Kieåm tra quaït huùt, bôm, nöôùc - Kieåm tra möùc boùc caùm < 1% - Kieåm tra quaït huùt, bôm, nöôùc - Kieåm tra möùc boùc caùm < 2% ÑAÙNH BOÙNG LAÀN II - Kieåm tra gaïo khoâng laãn taám 3/4 - Kieåm tra taám laãn gaïo < 5% SAØN ÑAÛO - Veä sinh troáng - Kieåm tra gaïo laãn taám theo qui ñònh TROÁNG CHOÏN - Gaïo super - Gaïo thöôøng - Taám ½ - Taám ¾ - Caùm I THAØNH PHAÅM ÑOÙNG GOÙI Hình 3: Quy trình saûn xuaát luùa gaïo taïi nhaø maùy * Thöïc traïng quaûn lyù taïi nhaø maùy: * Ñònh möùc hao huït löông thöïc trong quaûn lyù gaïo: Ø Thoùc: - Baûo quaûn döôùi 03 thaùng : 0.1% toái ña - Baûo quaûn töø 03 – 06 thaùng : 0.2% toái ña - Baûo quaûn töø 06 – 09 thaùng : 0.3% toái ña - Baûo quaûn töø 09 – 12 thaùng : 0.4% toái ña Ø Gaïo: - Baûo quaûn döôùi 01 thaùng : 0.1% toái ña - Baûo quaûn töø 01 – 03 thaùng : 0.15% toái ña - Baûo quaûn töø 03 – 06 thaùng : 0.25% toái ña - Baûo quaûn treân 06 thaùng : 0.3% toái ña Hao huït gaïo bao goàm: Hao huït trong baûo quaûn (hao huït nhö treân) nguyeân nhaân laø do moái moït… Hao huït ñoä aåm do caùc ñôn vò töï xaây döïng trong möùc khu cho pheùp. Nhöõng hieän töôïng thöôøng gaëp khi baûo quaûn kho laâu: - Phaùt sinh moái moït khi baûo quaûn luùa gaïo laâu. - Haït gaïo bò boù traéng. - Haït gaïo bò bieán maøu do ñoä aåm khoäng ñoàng ñeàu khi baûo quaûn. * Ñaùnh giaù naêng löïc gia coâng taïi kho Long An: Chaát löôïng saûn phaåm ñöôïc ñaùnh giaù taïi kho vôùi maët haøng gaïo löùc nguyeân lieäu 15% taám, khoái löôïng gia coâng nhö nhau laø 55.272kg vôùi caùc thôøi gian laø 01/03/2010 910, 07/03/2010 (2), 19/03/2010 (3). Vôùi caùc chæ tieân chaát löôïng nhaän haøng nhö nhau do cô quan giaùm ñònh kieåm tra, vaø thuû kho kieåm tra ñaùnh giaù chaát löôïng laïi laàn nöõa ñeå xuaát kho. Ta coù chaát löôïng ban ñaàu khi xuaát kho ñem gia coâng laø: Loaïi haøng AÅm ñoä Ñoä traéng Taám Haït nguyeân Raïn gaõy Phaán Ñoû Vaøng Non Hö Thoùc % % % % % % % % % % Haït/kg Gaïo löùt 18.3 Löùt 15 85 7 9 3 0.8 10 3.5 200 Chaát löôïng saûn phaåm vaøo thôøi ñieåm xuaát nguyeân lieäu ñeå gia coâng: Loaïi haøng AÅm ñoä Ñoä traéng Taám Haït nguyeân Raïn gaõy Phaán Ñoû Vaøng Non Hö Thoùc % % % % % % % % % % Haït/kg (1) 15.8 Kyõ 6 60 - 6.8 1.5 0.5 - 2 19 (2) 15.6 Kyõ 5.6 62 0.2 6.75 1.46 0.5 - 1.7 20.5 (3) 15.2 Kyõ 6.2 63 0.01 6.92 1.7 0.489 - 2.11 18.5 Nhaän xeùt: Vôùi khoaûn dung sai bieán thieân cho pheùp laø ± 0.5 ta thaáy chaát löôïng khoâng ñoàng ñeàu khaù cao ôû caùc chæ tieâu % taám, % haït phaán, % haït ñoû, % haït nguyeân. 2.2.5 Ñaùnh giaù naêng löïc cheá bieán: Loaïi haøng AÅm ñoä Ñoä traéng Taám Haït nguyeân Raïn gaõy Phaán Ñoû Vaøng Non Hö Thoùc Taïp chaát % % % % % % % % % % Haït/kg % 15.8 Kyõ 5 61 - 8 1.5 0.5 2 18 0.1 15.8 Kyõ 6 60 - 6.8 1.5 0.5 - 2 19 0.2 Sau ñaây laø baûng ñaùnh giaù naêng löïc cheá bieán saûn xuaát thoâng qua chaát löôïng ñöôïc yeâu caàu (1) vaø chaát löôïng thöïc teá (2) ñoái vôùi gaïo loaïi 1, vôùi ñoä xay xaùt khaù kyõ, keát quaû ñöôïc ghi laïi sau khi chuùng ta xaùt traéng 2 laàn, ñaùnh boùng 2 laàn vaø saøn ñaûo. Nhaän xeùt: Ta thaáy chaát löôïng yeâu caàu coù sai bieät ôû chaát löôïng thöïc teá ôû chæ tieâu % taám, % haït phaán, thoùc laãn gaïo vaø % taïp chaát. 2.2.6. Ñaùnh giaù chaát löôïng treân baùo caùo toång keát gia coâng: * Thöïc hieän treân baùo caùo gia coâng ngaøy 01/03/2010 Dieãn giaûi Ñôn vò tính Soá löôïng Tyû leä (%) Nguyeân lieäu kg 55.272 100 Thaønh phaåm kg 35.600 64.41 Phuï phaåm kg 18.631 33.71 Gaïo thoùc kg 94 0.71 Taám ½ kg 10.172 18.4 Taám ¾ kg 96 0.174 Caùm I kg 5.473 9.9 Caùm II kg 2.796 5.06 Thu Hoài kg 54.231 98.12 Hao huït kg 1.041 1.88 Hao huït vöôït ñònh möùc cho pheùp laø 0.98%, soá löôïng vöôït laø 544 kg. Nguyeân nhaân chuû yeáu laø do saáy baèng than. Döïa vaøo baûng soá lieäu ñaõ phaân tích neâu treân vaø quy trình saûn xuaát, chuùng ta truy tìm ra nguyeân nhaân ôû vaán ñeà taäp trung ôû caùc khaâu nhö sau: - Saøng taùch ñaù. - Saøng gaïo baõ. - Gaèn taùch thoùc. - Xaùt traéng laàn I, laàn II. - Ñaùnh boùng laàn I, laàn II. Nguyeân nhaân cuûa söï sai leäch veà chaát löôïng - Caùc thieát bò khoâng ñöôïc kieåm tra tröôùc khi söû duïng. - Coâng nhaân quaù meät moûi do moâi tröôøng laøm vieäc noùng böùc daãn ñeán vaän haønh sai. - Coâng suaát cuûa thieát bò ñaõ bò giaûm qua moät thôøi gian söû duïng laâu daøi. - Pheá phaåm taïo ra moät ñaàu vaøo khoâng ñaûm baûo ôû giai ñoaïn sau. - Ngöôøi vaän haønh maùy moùc trong khoaûn thôøi gian khaùc nhau thì khoâng gioáng nhau. Döïa vaøo bieåu ñoà ta nhaän thaát tyû leä pheá phaåm cuûa Coâng Ty qua caùc naêm ngaøy caøng giaûm. Ñieàu ñoù cho thaáy coù moät söï caûi tieán veà coâng ngheä vaø phöông phaùp quaûn lyù saûn xuaát. Tyû leä pheá phaåm ít ñi seõ giuùp cho Coâng Ty tieát kieän ñöôïc nhieàu chi phí khaùc ôû caùc khaâu kieåm tra, ñoàng thôøi ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch haøng khoù tính. Chaát löôïng gaïo cuûa Coâng Ty ngaøy caøng ñöôïc naâng cao khi ta loaïi boû daàn ñöôïc pheá phaåm coù trong thaønh phaåm. ØNhaän xeùt, ñaùnh giaù veà chaát löôïng gaïo: * Nhöõng ñieàu ñaït ñöôïc: - Ñoái vôùi gaïo xuaát khaåu noäi ñòa: Toång Coâng Ty ñaõ ñaùp öùng ñaày ñuû caùc chæ tieâu veà ñoä aåm, maøu saéc cuõng nhö höông vò. Caùc loaïi gaïo giao chaát löôïng cao cuûa Coâng Ty ñöôïc thò tröôøng trong nöôùc tin duøng. - Tieâu chuaån gaïo cuûa Toång Coâng Ty ñaùp öùng ñaày ñuû caùc chæ tieâu cuûa TCVN 5643:1999. Tuy nhieân khí haäu ôû nöôùc ta noùng aåm neân ñoä thay ñoåi chæ tieâu aåm ñoä tronf dung sai cho pheùp laø 0.5%. - Ñoái vôùi gaïo xuaát khaåu: Toång Coâng Ty ñaùp öùng ñaày ñuû veà chaát löôïng ñöôïc qui ñònh trong hôïp ñoàng xuaát khaåu. Toång soá hôïp ñoàng thöïc hieän haèng naêm laø 100% vaø khoâng coù phaøn naøn cuûa phía ñoái taùc veà söï sai phaïm chaát löôïng. * Nhöõng ñieàu chöa ñaït ñöôïc: - Gaïo xuaát khaåu cuûa Toång Coâng Ty chöa ñaùp öùng ñuû caùc chæ tieâu chaát löôïng taïi thò tröôøng Chaâu Myõ vaø thò tröôøng Ñoâng Baéc A neân khaû naêng caïnh tranh haïn cheá. - Coâng Ty thöïc hieän thu mua qua nhieàu taàng naác trung gian neân khoâng ñaûm baûo ñoä ñoàng ñeàu cuûa chaát löôïng gaïo gaây ra nhöõng sai leänh veà chaát löôïng trong saûn xuaát ñoái vôùi moät soá chæ tieâu. Do ñoù moät soá khaùch haøng khoù tính khoâng haøi loøng. 2 CHÖÔNG 3: MOÄT SOÁ GIẢI PHAÙP – KIEÁN NGHÒ NHAÈM NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG GAÏO XUAÁT KHAÅU TAÏI TOÅNG COÂNG TY LÖÔNG THÖÏC MIEÀN NAM 3.1. Giaûi phaùp thu mua nguyeân vaät lieäu ñaàu vaøo. Toång Coâng Ty neân kyù keát hôïp ñoàng bao tieâu vôùi ngöôøi noâng daân maø khoâng caàn qua haøng xaùo hay caùc doanh nghieäp saûn xuaát luùa gaïo khaùc. Ñieàu naøy thöïc söï laø khoù khaên, nhöng neáu nhö Toång Coâng Ty xaây döïng ñöôïc vuøng chuyeân canh chuyeân cö thì seõ coù moät nguoàn cung nguyeân lieäu chaát löôïng cao. Giaûi quyeát ñöôïc baøi toaùn nguoàn cung caáp laø Toång Coâng Ty coi nhö ñaûm baûo veà nguyeân lieäu luùa chaát löôïng cao. Toång Coâng Ty neân thöôøng xuyeân keát hôïp vôùi caùc nhaø khoa hoïc, caùc tröôøng ñaïi hoïc ñeå hoï nghieân cöùu ra gioáng luùa môùi, coù khaû naêng chòu haïn, chòu ngaäp maën nhöng vaãn cho haït luùa chaát löôïng vaø naêng suaát. Toång Coâng Ty caàn laøm toát hôn coâng taùc döï baùo giaù thò tröôøng luùa gaïo baèng caùch thueâ möôùn nhieàu chuyeân gia nöôùc ngoaøi phaân tích kinh teá vi moâ chæ rieâng veà maët haøng naøy. Coâng taùc naøy ñoøi hoûi söï ñaàu tö raát lôùn nhöng neáu laø ñöôïc Toång Coâng Ty seõ coù lôïi raát nhieàu khi bieát naêm nay neân saûn xuaát luùa gaïo naøo ñeå kyù hôïp ñoàng bao tieâu vôùi ngöôøi noâng daân, toàn kho bao nhieâu, saûn xuaát bao nhieâu. Ñieàu ñoù tieát kieäm ñöôïc raát nhieàu chi phí saûn xuaát vaø toàn tröõ. 3.2. Giaûi phaùp veà saûn xuaát ôû nhaø maùy: Nhaø maùy xay xaùt ñaùnh boùng gaïo neân töøng böôùc hieän ñaïi hoaù daây chuyeàn tieán sang töï ñoäng hoaù hoaøn toaøn. Caùc caùn boä quaûn ñoác vaø ngöôøi lao ñoäng, coâng nhaân kyõ thuaät trong nhaø maùy phaûi xaây döïng vaên hoaù doanh nghieäp döïa treân cô sôû hôïp taùc vôùi nhau. Thöïc hieän cheá ñoä thöôûng phaït coâng baèng. Caùc chöông trình chaát löôïng nhö ISO 9000 môùi ñöôïc xaây döïng ôû Coâng Ty Löông Thöïc Tieàn Giang moät ñôn vò thuoäc khoái meï. Trong töông lai caùc chöông trình chaát löôïng ISO 900 vaø GMP phaûi ñöôïc xaây döïng ôû nhieàu ñôn vò khaùc. Caùc ñôn vò phaûi thieát laäp phoøng chaát löôïng trôû thaønh moät phoøng coù khaû naêng thöïc hieän caùc quyeát ñònh veà chieán löôïc, laøm cho nhaän thöùc veà chaát löôïng aên saâu vaøo moãi nhaân vieân. Hieän nay, chuùng ta khoâng neân troàng caây nhieàu vaøo KCS vì hoï chæ laø moät phaàn cuoái cuøng cuûa khaâu chaát löôïng ñoù chính laø kieåm tra chaát löôïng thaønh phaåm. Chuùng ta phaûi ñi saâu hôn vaøo vaán ñeà naøy laø chaát löôïng ñöôïc hình thaønh trng töøng giai ñoaïn töø thieát keát saûn phaåm ñeán khi saûn phaåm ñeán tay ngöôøi tieâu duøng. Cuï theå nhö, chaát löôïng cuûa gaïo môùi trôû neân hoaøn haûo. Caùc xöôûng saûn xuaát neân thöïc hieän Kaizen; mang yù nghóa laø ñoåi môùi. ÔÛ töøng phaân xöôûng, quaûn ñoác neân thieát laäp nhöõng phaàn thöôûng khaùc nhau töø 50.000 ñoàng ñeán 500.000 ñoàng cho nhöõng baát cöù caûi tieán naøo caûu baát cöù ai laøm vieäc, ñeå kích thích hoï coù tinh thaàn ñoåi môùi, haêng say laøm vieäc. Cho coâng nhaân nghæ ngôi sau moãi giai ñoaïn, thöïc hieän phaân coâng cuï theå. Thieát bò ñöôïc baûo trì, phaûi coù ngöôøi tìm kieám caùc sai hoûng môùi xuaát hieän trong quaù trình vaän haønh. Thöïc hieän kieåm tra chaát löôïng ôû ñaàu vaøo vaø ñaàu ra cuûa moãi quaù trình thaät nghieäm ngaëc. Ñeà xuaát phöông aùn laáy maãu kieåm tra ôû töøng coâng ñoaïn sao cho chính xaùc. Löïa choïn, ñaùnh giaù thaät kyû löôõng nguyeân lieäu ñaàu vaøo. Boài döôõng kieán thöùc kinh nghieäm cho coâng nhaân. Nhaø maùy neân toå chöùc nhoùm chaát löôïng vaø moãi buoåi cuoái tuaàn cho coâng nhaân kyõ thuaät ngoài laïi vôùi nhau baøn baïc, chia seõ kinh nghieäm, hoïc hoûi laãn nhau, cuøng nhau tìm ra nguyeân nhaân vaán ñeà. Veä sinh choã laøm, phöông tieän maùy moùc vaøo moãi giôø ñaàu cuûa khaâu gia coâng. Thöïc hieän caûi tieán qui trình saûn xuaát ñeå giaûm sai leäch veà caùc chi tieâu. Tieán tôùi xaây döïng chuaån TQM taïi caùc nhaø maùy chöa coù chöông trình chaát löôïng. Thöïc hieän saûn xuaát tinh goïn, caûi tieán caùc qui trình cuõng laø moät böôùc tieán môùi ñeå naâng cao chaát löôïng saûn phaåm. 3.3. Giaûi phaùp ñoái vôùi nguoàn cung: Xaùc ñònh ñöôïc caùc doanh nghieäp saûn xuaát gaïo coù chaát löôïng, ñeå kyù hôïp ñoàng daøi haïn trong vieäc thöïc hieän mua nguyeân lieäu ñaàu vaøo. Ñaùnh giaù thöôøng xuyeân veà chaát löôïng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp giao khoaùn saûn phaåm cuûa hoï cho Toång Coâng Ty thöïc hieän xuaát khaåu. Neân haïn cheá vieäc tìm ñeán caùc haøng xaùo thu mua luùa, vì hoï thöôøng xuyeân troän gaïo töø nhieàu nôi khaùc nhau, nhieàu loaïi khaùc nhau. Hôïp taùc vôùi caùc hôïp taùc xaõ ñeå saûn xuaát treân qui moâ lôùn caùc loaïi gaïo ñaëc saûn cuûa Mieàn Nam. Coù chính saùch khuyeán khích hoã trôï ngöôøi noâng daân thöïc hieän saûn xuaát gaïo theo qui trình cuï theå do caùc kyõ sö ñöa ra. Kyù hôïp ñoàng vôùi nhöõng nhaø noâng ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu veà saûn xuaát vaø thöïc hieän thu mua tröïc tieáp cuûa ngöôøi noâng daân. Xaây döïng kho taïi caùc tænh ñeå thöïc hieän toàn tröõ gaïo vöøa thu hoaïch treân qui moâ lôùn, vöøa ñaûm baûo chaát löôïng khoâng bò bieán ñoåi vaø traùnh ñöôïc nhöõng toån thaát khi giaù xuoáng chuùng ta neân ñem caát tröõ, ñoàng thôøi giaûm ñöôïc chi phí thu mua qua nhieàu taàng lôùp trung gian. * Caùch xöû lyù: - Ñoä aåm cao thì chuùng ta xöû lyù baøng caùch phôi vaø cho xuaát tröôùc thôøi haïn. - Chaát caây haøng thoâng thoaùng trong quaù trình baûo quaûn. - Baûo quaûn gaïo thaønh phaåm trong boàn chöùa coù quaït huùt ñeå trao ñoåi nhieät. - Thöôøng xuyeân kieåm tra vaø dieät coân truøng - Öu tieân xuaát nhöõng caây haøng baûo quaûn tröôùc, coù ñoä aåm khoâng ñeàu. - Thöôøng xuyeân kieåm tra vaø ñaûo caây haøng traùnh hieän töôïng noùng leân trong baûo quaûn. 3.4. Giaûi phaùp ñoái vôùi nhaân vieân : Nhaân vieân vaên phoøng tuy khoâng phaûi laø ngöôøi saûn xuaát ra luùa nhöng hoï chính laø caùc boä phaän kyù caùc hôïp ñoàng gaïo, tìm kieám thò tröôøng tieàm naêng, taïo laäp moái quan heä vôùi caùc khaùch haøng lôùn. Hoï laø boä maët cuûa Toång Coâng Ty, caùc chöông trình chaát löôïng nhö 5S, Problem Solving, Six thinking hat, Kaizen, Brainstorming neân ñöôïc aùp duïng ñeå naâng cao hoaït ñoäng taïi vaên phoøng. Theo nhaän xeùt cuûa toâi, phoøng chaát löôïng cuûa Toång Coâng Ty khoâng chæ neân thöïc hieän kieåm tra laïi vaø chuaån bò maãu hôïp ñoàng maø coøn neân thöïc hieän caùc chöông trình treân do ñoù, Vaên Phoøng Toång Coâng Ty neân ñaàu tö nhaân löïc coù chaát löôïng cao vaøo phoøng chaát löôïng, nôi tình traïng thieáu nhaân löïc ñang xaûy ra. Theá kyû 21, theo nhaän ñònh cuûa caùc nhaø kinh teá khoâng phaûi laø thôøi ñaïi caïnh tranh veà giaù vaø saûn löôïng maø chính laø caïnh tranh veà chaát löôïng. Do ñoù, Toång Coâng Ty neân nhaän thöùc veà chaát löôïng kinh doanh trong hoaït ñoäng cuûa mình ñeå phuø hôïp vôùi xu theá ñoåi môùi ñang dieãn ra töøng ngaøy. 3.5. Nhoùm giaûi phaùp ñoái vôùi thò tröôøng vaø khaùch haøng: Toång Coâng Ty ñaõ toå chöùc thaønh coâng Festival luùa gaïo, ñöa hình aûnh cuûa luùa gaïo ra theá giôùi. Hieän nay, Toång Coâng Ty neân thöïc hieän caùc chieán dòch PR vaø Marketing cho saûn phaåm naøy thoâng qua caùc buoåi event veà aåm thöïc taïi caùc khaùch saïn nöôùc ngoaøi, hoaëc caùc hoäi chôï ôû nöôùc ngoaøi. Phaân vuøng thò tröôøng theo caùc thieâu chí nôi coù nhu caàu duøng gaïo nhieàu, thu nhaäp ngöôøi daân, heä thoáng thanh toaùn, tình hình chính trò, ñoä tuoåi. Thöïc hieän ñaùnh giaù theo töøng naêm, thaùng, quyù, ñoä thoaû maõn haøi loøng cuûa khaùch haøng veà gaïo cuûa coâng ty taïi caùc sieâu thò ôû ngoaïi quoác. Ñoái vôùi caùc thò tröôøng khoù tính, phaûi ñaùp öùng nhu caàu cuûa hoï veà heä thoáng phaân phoái, bao bì, tính tieän duïng, ñoä an toaøn khi söû duïng saûn phaåm. Ñoái vôùi thò tröôøng nhö Nhaät Baûn, Chaâu Myõ hieän nay Toång Coâng Ty phaûi xaây döïng chieán löôïc thaâm nhaäp theo höôùng ñoät phaù ñeå coù theå caïnh tranh vôùi hoï. Toång coâng ty neân baét ñaàu coá gaéng khoâng ngöøng hoaøn thieän saûn phaåm cuûa mình ñeå ñaït ñöôïc loøng tin cuûa khaùch haøng trong thò tröôøng naøy. Bôûi vì, lôïi nhuaän treân thò tröôøng naøy seõ laø raát lôùn. KEÁT LUAÄN Qua ñeà taøi ñaõ phaân tích ôû treân, chuùng ta thaáy gaïo cuûa Toång Coâng Ty ngaøy caøng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa thò tröôøng nöôùc ngoaøi. Ñieàu ñoù chöùng toû chaát löôïng gaïo xuaát khaåu cuûa Toång Coâng Ty ñaõ gaây döïng ñöôïc nieàm tin trong con maét ngöôøi tieâu duøng. Trong thöïc teá, Toång Coâng Ty Vinafood II coøn seõ gaëp raát nhieàu cuoäc caïnh tranh veà löông thöïc caû treân thò tröôøng noäi ñòa vaø trong nöôùc, ñaëc bieät laø coù söï xaâm nhaäp cuûa nhaø xuaát khaåu nöôùc ngoaøi vaø caùc nhaø xuaát khaåu môùi trong nöôùc. Hieän nay, Vieät Nam gia nhaäp WTO neân caùc maët haøng nöôùc ngoaøi seõ caïnh tranh treân raát nhieàu maët cuûa veà giaù, chaát löôïng, bao bì, thöông hieäu, dòch vuï sau khi baùn.... Vôùi yù nghóa chaát löôïng laø söï phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng thì Toång Coâng Ty phaûi khoâng ngöøng coá gaéng ñeå phaùt trieån doøng saûn phaåm luùa gaïo, chieám lôïi theá veà doanh thu trong Toång Coâng Ty. Ñaây laø moät böôùc tieán daøi nhöng neáu Toång Coâng Ty khoâng ngöøng coá gaéng saùng taïo thì vò theá ñaàu ngaønh veà saûn xuaát luùa gaïo trong nöôùc seõ ñöôïc phaùt huy ngay caû thò tröôøng nöôùc ngoaøi. Muoán coù gaïo chaát löôïng toát thì Coâng Ty seõ phaûi ñaàu tö nhieàu, nghieân cöùu nhieàu veà thò tröôøng, cuõng nhö gaïo cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh. Töø ñoù hoïc hoûi bí quyeát qui trình cheá bieán cuõng nhö caùch baùn haøng chieâu thò cuûa hoï. Gaïo laø moät moùn aên truyeàn thoáng cuûa ngöôøi Vieät, noù aên saâu vaøo vaên hoaù aåm thöïc cuûa ngöôøi Vieät Nam cuõng nhö vaên hoaù saûn xuaát maø hieän nay chuùng ta coù caû vaên hoaù luùa nöôùc. Naâng cao ñöôïc chaát löôïng gaïo, cuõng nhö naâng cao hình aûnh tieâu bieåu cuûa ngöôøi Vieät Nam trong con maét baïn beø theá giôùi. Gaïo laø nguoàn saûn xuaát chính vaø toái quan troïng, kinh ngaïch töø xuaát khaåu caùc naêm qua ñaõ giuùp chuùng ta khoâng ít trong vieäc coù voán ñeå xaây döïng cô sôû haï taàng, giaùo duïc, ñaàu tö xaây döïng nhaø maùy, coâng ngheä, nhaäp caùc maùy moùc linh kieän hieän ñaïi töø caùc nöôùc ngoaøi veà. Luaän vaên toát nghieäp cuûa toâi noùi treân chæ laø moät böôùc nghieân cöùu ñaïi cöông, toång quaùt veà tình hình chaát löôïng gaïo cuûa Toång Coâng Ty. Hy voïng trong töông lai seõ coù nhieàu baøi nghieân cöùu vaø saâu hôn veà lónh vöïc naøy. Bôûi vì, chaát löôïng laø moät ñoøn baåy ñeå Toång Coâng Ty xaây döïng thöông hieäu maïnh treân thò tröôøng theà giôùi. Trong töông lai khi noùi ñeán gaïo chaát löôïng cao cuûa Vieät Nam caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi seõ hình thaønh trong ñaàu hoï ngay veà bieåu töôïng cuûa Vinafood II. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Baùo chuyeân ñeà Festival luùa gaïo Vieät Nam naêm 2009, Haäu Giang. Giaùo trình Quaûn Lyù Chaát Löôïng trong caùc Toå chöùc. TS Taï Thò Kieàu An, Ngoâ Thò Aùnh, Nguyeãn Vaên Hoaù, Nguyeãn Hoaøng Kieät, Ñinh Phöôïng Vöông. Moâ hình quaûn lyù saûn xuaát cheá bieán gaïo. Thôøi baùo kinh teá Vieät Nam 2009. Taøi lieäu kieåm nghieäm luùa gaïo. Toång Coâng Ty Löông Thöïc Mieàn Nam, Baùo caùo toång keát 2009, phöông höôùng nhieäm vuï 2010. Web nghieân cöùu: www.vietfood.org. www.usda.com www.mot.gov.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNOI DUNG.doc
  • docbia 1.doc
  • docmo dau1.doc
  • docphu luc.doc
Luận văn liên quan