Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Lời mở đầu Việt Nam đang tham gia tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải tìm mọi cách để nâng cao khả năng cạnh tranh của mình, trong đó chất lượng sản phẩm là yếu tố cạnh tranh đóng vai trò quyết định. Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông là một doanh nghiệp nhà nước, đang thực hiện hoạt động cổ phần hóa cũng đang tìm cách nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm của mình. Trong nhiều năm qua, Công ty đã hoạt động khá hiệu quả. Tuy nhiên, sức cạnh tranh về sản phẩm của Công ty còn chưa thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp nước ngoài. Qua quá trình học tập tại Khoa Quản lý doanh nghiệp và thực tập tại Công ty, em nhận thấy vấn đề chất lượng sản phẩm là vấn đề đang được đặt ra đối với Công ty. Chính vì vậy, em đã lựa chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Luận văn có kết câu 3 chương: Chương I. Giới thiệu chung về Công ty Chương II. Thực trạng về chất lượng sản phẩm tại Công ty Chương III. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty Em xin chân thành cảm ơn các cô chú ãnh đạo Công ty Bòng đèn Phích nước Rạng Đông đã hỗ trợ em trong quá trình thực tập. Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo Khoa Quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là thầy giáo ThS Vũ Trọng Nghĩa đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành bản luận văn này. Do thời gian thực tập có hạn nên luận văn không tránh khỏi các sai sót, em rất mong nhận được các ý kiến để luận văn được hoàn thiện hơn.

docx35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2197 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y nhiªn, so víi s¶n phÈm phÝch Trung Quèc, phÝch R¹ng §«ng h¬n h¼n vÒ c¸c mÆt sau : ÿ Kh©u khö øng lùc sau vÝt miÖng phÝch : Trung Quèc khö øng lùc thêi gian qu¸ ng¾n (kho¶ng 3 phót) trong khi R¹ng §«ng khö øng lùc 35 phót b»ng ñ bµn trßn tù ®éng. ÿ Bé phËn m¹ b¹c : Trung Quèc dïng m¸y g¹t b»ng tay, thiÕt bÞ nµy chÕ t¹o tõ nh÷ng n¨m 1960, cßn R¹ng §«ng dïng m¸y rãt dung dÞch bµn trßn b¸n tù ®éng cña n­íc ngoµi ®­îc s¶n xuÊt nh÷ng n¨m 1980. ÿ §Þnh møc AgNO3 cho mét s¶n phÈm cña R¹ng §«ng cao h¬n cña Trung Quèc v× vËy s¶n phÈm cña R¹ng §«ng m¹ dÇy - bãng ®Ñp, ®é bøc x¹ cao t¹o kh¶ n¨ng gi÷ nhiÖt tèt h¬n ruét phÝch cña Trung Quèc. ÿ Cô thÓ cho thÊy sau 5 giê ng©m n­íc nãng 100oC, ruét phÝch Trung Quèc chØ ®¹t 84oC ®Õn 86oC trong khÝ ®ã sau 5 giê ruét phÝch R¹ng §«ng ®¹t 90oC trë lªn. C«ng nghÖ Trung Quèc kh«ng cã kh©u thö nãng l¹nh ®ét ngét b»ng ®¸. R¹ng §«ng thö nãng 100oC vµ l¹nh ®ét ngét b»ng ®¸ ®ang tan. ÿ §Æc biÖt h¬n h¼n c¸c nhµ m¸y phÝch cña Trung Quèc lµ hÖ thèng m¸y rót khÝ bµn trßn cña NhËt B¶n mµ R¹ng §«ng ®ang sö dông, hÖ thèng sÊy ®iÖn tù ®éng ®é ch©n kh«ng ®¹t tíi 0,0001 ®Õn 0,00001 b¬m ch©n kh«ng ®Æc chñng chÊt l­îng cao, trong khi ®ã Trung Quèc vÉn sö dông thiÕt bÞ rót khÝ s¶n xuÊt tõ nh÷ng n¨m 60 ®é ch©n kh«ng ®¹t tèi ®a 0,1. 3. ChÊt l­îng s¶n phÈm ®Ìn huúnh quang : MÆc dï lµ s¶n phÈm míi ®­îc ®­a vµo s¶n xuÊt trong n¨m 2003 nh­ng ®Ìn huúnh quang ®­îc coi lµ mét trong 3 s¶n phÈm chiÕn l­îc cña c«ng ty. §Ìn huúnh quang nh·n hiÖu “ R¹ng §«ng ” s¶n xuÊt theo tiªu chuÈn quèc tÕ t­¬ng ®­¬ng “JIS” cña NhËt B¶n, cã tuæi thä dµi ®¹t tõ 7500 giê trë lªn, quang th«ng cao, dïng tiÕt kiÖm ®iÖn. §Ìn cã mÇu ¸nh s¸ng ban ngµy ®Ñp tù nhiªn nhê dïng bét huúnh quang cao cÊp cña h·ng Nichia næi tiÕng thÕ giíi cña NhËt. §Ìn 40W quang th«ng ®¹t ®Õn 2800 Lumen. §Ìn 20W quang th«ng ®¹t ®Õn 1080 Lumen. Víi chØ sè trªn ®Ìn huúnh quang cña c«ng ty ®· v­ît so víi tiªu chuÈn cña nhµ n­íc lµ 22%. Thªm n÷a, keo g¾n ®Çu nhê pha thªm chÊt Silicon cña NhËt nªn ®¶m b¶o ®­îc ®é b¸m g¾n tèt trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng khÝ hËu nhiÖt ®íi nh­ ë ViÖt Nam. So s¸nh víi tû lÖ sai háng ë bãng ®Ìn trßn cã thÓ thÊy r»ng ®Ìn huúnh quang cã tû lÖ nhá h¬n. NÕu ë ®Ìn trßn tû lÖ tæng sè ®æi n¨m 2005 lµ 0,664 o/oo th× ë ®Ìn huúnh quang lµ 0,366 o/oo. §iÒu ®ã cho thÊy d©y chuyÒn l¾p r¸p ®Ìn huúnh quang hiÖn ®¹i vµ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng ¸p dông trªn d©y chuyÒn nµy cã t¸c dông tÝch cùc trong viÖc t¨ng c­êng chÊt l­îng. Kh¸c víi d©y chuyÒn ®Ìn trßn, kiÓm tra chÊt l­îng cña d©y chuyÒn ®Ìn huúnh quang ®­îc thùc hiÖn g¾t gao h¬n, ¸p dông ph­¬ng ph¸p kiÓm tra chÐo trªn d©y chuyÒn vµ kiÓm tra chän mÉu hµng giê. V× thÕ, chÊt l­îng s¶n phÈm nµy ®Õn víi kh¸ch hµng ®¶m b¶o h¬n. B¶ng 8: T×nh h×nh chÊt l­îng ®Ìn huúnh quang n¨m 2005 Lo¹i 20W 40W Tæng Sè l­îng b¸n 320033 646874 966857 Sè ®Ìn háng & tû lÖ o/oo trªn tæng sè b¸n ra. TiÖn cæ 1 42 43 TT o/oo 0.003 0.065 0.044 Nøt trô 0 59 59 TT o/oo 0 0.091 0.061 Lät khÝ 15 139 154 TTr o/oo 0.047 0.215 0.159 §øt tãc 6 67 73 TTr o/oo 0.019 0.104 0.076 §øt d©y dÉn 0 9 9 TTr o/oo 0.000 0.014 0.009 Long ®Çu 0 1 1 TTr o/oo 0.000 0.002 0.001 G·y ch©n 0 5 5 TTr o/oo 0.000 0.008 0.005 G·y ngay èng 0 0 0 TTr o/oo 0.000 0.000 0.000 Linh ®éng 0 10 10 TTr o/oo 0.000 0.015 0.010 Tæng 22 332 354 TTr o/oo 0.069 0.513 0.366 Nguån: Phßng KCS III. NhËn thøc vµ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña c«ng ty. 1. Tr×nh ®é nhËn thøc vÒ qu¶n lý chÊt l­îng : Lµ mét DN nhµ n­íc võa v­ît qua nh÷ng khã kh¨n, trë ng¹i khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, C«ng ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng còng nh­ nhiÒu DN ViÖt Nam kh¸c ®· nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Thùc vËy, trong b¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2003 nªu râ nh÷ng khã kh¨n : “ T×nh h×nh cung lín h¬n cÇu cña s¶n phÈm bãng ®Ìn dÉn ®Õn sù c¹nh tranh quyÕt liÖt ”. Trong c¹nh tranh C«ng ty gÆp ph¶i mét sè trë ng¹i nh­ : ÿ S¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc tiªu thô chñ yÕu t¹i thÞ tr­êng miÒn B¾c vµ miÒn Trung, míi chØ ph¸t hiÖn vµo thÞ tr­êng miÒn Nam víi quy m« kh«ng ®¸ng kÓ. ÿ ë miÒn nam c«ng ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng gÆp mét sè bÊt lîi so víi c¸c ®èi thñ nh­: C«ng ty ë xa thÞ tr­êng MiÒn nam gÇn 2005Km nªn viÖc n¾m b¾t thÞ tr­êng gÆp nhiÒu khã kh¨n, chi phÝ ®ãng gãi, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n ®Õn n¬i tiªu thô t¨ng, do ®ã gi¸ b¸n t¨ng. ÿ Hµng nhËp lËu tõ Trung Quèc, Thaillan, Indonexia... trµn vµo n­íc ta kh¸ lín víi nhiÒu mÉu m· chñng lo¹i, gi¸ b¸n th× l¹i rÎ. Tuy nhiªn, chØ cã mét sè mÆt hµng chÊt l­îng cao th× gi¸ l¹i kh¸ cao, ®èi t­îng tiªu dïng bÞ h¹n chÕ, cßn ®¹i ®a sè lµ chÊt l­îng kÐm vµ trung b×nh nh­ng vÉn ®­îc ­a chuéng nhê mÉu m·, chñng lo¹i phong phó. ChÝnh v× vËy, C«ng ty ®· sím nhËn thøc ®­îc r»ng chÊt l­îng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña m×nh. ViÖc gi÷ v÷ng vµ n©ng cao chÊt l­îng kh«ng nh÷ng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn, gãp phÇn n©ng cao uy tÝn cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng mµ cßn cã ý nghÜa tÝch cùc ®èi víi ng­êi tiªu dïng vµ x· héi. Vµ c«ng ty ®· thùc hiÖn mét sè c¸c biÖn ph¸p nh­ : ÿ C«ng ty ®· nghiªn cøu vµ ®Ò ra chØ tiªu tinh chän nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo chÆt chÏ, vÝ dô nh­ c¸t ®­îc lÊy tõ Nha Trang. Së dÜ nh­ vËy lµ v× c«ng nghÖ lµm Bãng ®Ìn vµ PhÝch n­íc ®ßi hái nguyªn vËt liÖu cµng tinh khiÕt cµng tèt. Nã tû lÖ thuËn víi chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty. ÿ Do m¸y mãc s¶n xuÊt cña c«ng ty chñ yÕu lµ b¸n tù ®éng nªn chÊt l­îng s¶n phÈm phô thuéc rÊt nhiÒu vµo tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n. ChÝnh v× vËy yÕu tè nµy ®· ®­îc c«ng ty rÊt chó ý quan t©m. C«ng ty ®· ®Ò ra mét sè biÖn ph¸p nh­ th­ëng luü tiÕn, th­ëng thî giái qua c¸c cuéc thi tay nghÒ ®Ó kÝch thÝch ng­êi c«ng nh©n s¶n xuÊt. ÿ Tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o, nghiªn cøu khoa häc cã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. V× vËy, chØ trong vßng 5 n¨m kÓ tõ n¨m 2000 trë l¹i ®©y s¶n phÈm cña c«ng ty ®· liªn tôc cã mÆt trªn thÞ tr­êng vµ ®· ®¹t huy ch­¬ng vµng t¹i c¸c kú héi chî triÓn l·m, ®­îc b×nh chän vµo danh s¸ch Topten c¸c n¨m 2000…, 2003, 2004, 2005. MÆc dï vËy, nhËn thøc vÒ qu¶n lý chÊt l­îng cña c«ng ty chñ yÕu vÉn lµ kiÓm tra chÊt l­îng. §iÒu nµy thÓ hiÖn ë mét vµi khÝa c¹nh nh­ : ÿ Møc ®é phæ biÕn cho mäi thµnh viªn trong C«ng ty nhËn thøc vÒ vÊn ®Ò chÊt l­îng. Thùc hiÖn qu¶n lý chÊt l­îng ®ång bé th× kh«ng chØ lµ tr¸ch nhiÖm cña mét nhãm ng­êi trong c«ng ty mµ ph¶i coi ®ã lµ tr¸ch nhiÖm cña mäi c¸ nh©n trong c«ng ty. Nh­ quan niÖm cò, QLCL SP ®Òu dån tr¸ch nhiÖm cho phßng KCS ®· ®Ó lät s¶n phÈm háng ra ngoµi. Nh­ng thùc tÕ nÕu xÐt toµn bé qu¸ tr×nh, th× mäi bé phËn trong c«ng ty ®Òu cã tr¸ch nhiÖm kÓ tõ kh©u thiÕt kÕ, nghiªn cøu cho tíi kh©u kiÓm tra chÊt l­îng. §ã lµ bëi v×, chÊt l­îng cña s¶n phÈm kh«ng ph¶i chØ h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nÕu s¶n xuÊt hoµn toµn tu©n thñ thiÕt kÕ nh­ng thiÕt kÕ tåi th× s¶n phÈm ®ã vÉn coi lµ kh«ng cã chÊt l­îng do kh«ng ®óng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Ngoµi ra, viÖc tæ chøc s¶n xuÊt & th¸i ®é cña ban l·nh ®¹o c«ng ty (mµ cô thÓ ho¸ b»ng c¸c chÝnh s¸ch) còng t¸c ®éng tíi qu¸ tr×nh h×nh thµnh chÊt l­îng s¶n phÈm. NÕu hä lu«n lu«n dïng c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng ®¹t thµnh tÝch vÒ mÆt sè l­îng nh­ng kh«ng c©n ®èi víi chÊt l­îng th× trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ng­êi lao ®éng trong c«ng ty sÏ Ýt chó ý tíi chÊt l­îng s¶n phÈm, kÕt qu¶ lµ vÉn t¹o ra s¶n phÈm háng. KCS chØ cã thÓ kiÓm tra víi mét sè sai sè cho phÐp nªn c¸c s¶n phÈm lçi vÉn cã thÓ lät ra ngoµi. ChÝnh v× nh÷ng lý do trªn mµ viÖc phæ biÕn nhËn thøc cho mäi c¸ nh©n trong c«ng ty thùc sù lµ th­íc ®o tr×nh ®é qu¶n lý chÊt l­îng cña c«ng ty, lµ yªu cÇu b¾t buéc ®Ó c«ng ty cã thÓ thùc hiÖn qu¶n lý chÊt l­îng ®ång bé. ë c«ng ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng nh­ ®· tr×nh bµy, ban l·nh ®¹o cã sù nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ tÇm quan träng cña vÊn ®Ò chÊt l­îng s¶n phÈm, v× thÕ c¸c chÝnh s¸ch cña c«ng ty khuyÕn khÝch s¶n xuÊt ®Òu cã kÌm theo nh÷ng yªu cÇu vÒ chÊt l­îng. Tuy nhiªn, viÖc phæ biÕn nhËn thøc cho mäi c¸ nh©n trong c«ng ty vÒ QLCL vÉn cßn h¹n chÕ, ch­a cã nh÷ng tµi liÖu hay nh÷ng buæi h­íng dÉn, ®µo t¹o ng­êi lao ®éng vÒ vÊn ®Ò chÊt l­îng. Cho nªn, ng­êi lao ®éng trong c«ng ty vÉn chØ lµ nhiÖm vô cña mét nhãm ng­êi mµ ch­a nhËn ra r»ng chÝnh c¸ nh©n hä còng tham gia vµo qu¸ tr×nh ®ã. ÿ Sù hîp t¸c gi÷a c¸c phßng, ban, bé phËn trong c«ng viÖc. C¸c phßng ban trong C«ng ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng lu«n cã sù hîp t¸c chÆt chÏ trong c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. Mçi phßng ban ®Òu thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh víi sù tham m­u vÒ mÆt chøc n¨ng cña c¸c phßng ban kh¸c. VÝ dô : khi thiÕt kÕ mét bao b× míi, phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt ®Òu mêi sù tham gia cña phßng thÞ tr­êng, phßng kÕ to¸n vµ phßng nghiªn cøu ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, sù hîp t¸c nµy diÔn ra víi møc ®é ch­a s©u s¾c vµ chÆt chÏ. ÿ Nh÷ng h×nh thøc hîp t¸c nhãm lµm viÖc. ë ph¹m vi hÑp h¬n hîp t¸c gi÷a c¸c bé phËn lµ hîp t¸c nhãm lµm viÖc. Nõu ë trªn, hîp t¸c nhãm lµm viÖc lµ cã sù tham gia cña nhiÒu bé phËn ®Ó tham m­u vÒ mÆt chøc n¨ng th× hîp t¸c nhãm lµm viÖc lµ do : + Cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc nhiÒu lo¹i trôc trÆc lín, hiÖu qu¶ h¬n, nhiÒu c«ng viÖc v­ît qu¸ kh¶ n¨ng cña tõng c¸ nh©n riªng lÎ. + Trôc trÆc ®­îc gi¶i quyÕt trªn c¬ së nhiÒu ng­êi víi sù phong phó h¬n vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng & kinh nghiÖm. + QuyÕt ®Þnh nhãm dÔ ®­îc thùc hiÖn, vµ thùc hiÖn nhÊt trÝ h¬n lµ quyÕt ®Þnh c¸ nh©n. Cã thÓ nãi r»ng, hîp t¸c nhãm trong C«ng ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng lµ rÊt hiÕm, nÕu cã chØ lµ c¸c nhãm t¹m thêi mµ kh«ng ph¶i lµ sù hîp t¸c l©u dµi æn ®Þnh v× chÊt l­îng. ÿ ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p thèng kª. C¸c ph­¬ng ph¸p thèng kª lµ c«ng cô khoa häc chñ yÕu trong qu¶n lý chÊt l­îng hiÖn ®¹i. §èi víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, ph­¬ng ph¸p thèng kª ®­îc dïng ®Ó : + Nghiªn cøu nh÷ng tiªu chuÈn chÊt l­îng cña nguyªn vËt liÖu, cña thµnh phÈm. + Nghiªn cøu viÖc cung øng vËt t­, kiÓm tra qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm, kiÓm tra viÖc nghiÖm thu giao nhËn. + X¸c ®Þnh hÖ thèng lÊy mÉu trong viÖc kiÓm tra & thö nghiÖm chÊt l­îng. + Thö nghiÖm s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh sö dông thùc tÕ vµ trong phßng thÝ nghiÖm. + Ph©n tÝch kh¶ n¨ng cña mét thiÕt bÞ hay mét ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ, x¸c ®Þnh chñ tr­¬ng c¶i tiÕn, thay thÕ hoÆc ®æi míi thiÕt bÞ hay c«ng nghÖ. C«ng ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng cã sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p thèng kª ®Ó kiÓm nghiÖm c¸c tiªu chuÈn cña nguyªn vËt liÖu vµ cña thµnh phÈm còng nh­ theo dâi tÝnh æn ®Þnh cña c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt. Nh­ng viÖc sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p thèng kª ë c«ng ty chØ tËp chung ë c¸c kh©u nµy mµ ch­a cã sù phæ biÕn réng r·i trªn ph¹m vi toµn c«ng ty. H¬n n÷a, C«ng ty kh«ng khai th¸c triÖt ®Ó th«ng tin rót ra tõ nh÷ng thèng kª ÿ KiÓm tra s¶n xuÊt (thiÕt bÞ, thùc hiÖn c«ng viÖc thÇu phô, cung øng vËt t­, kü thuËt, b¶o d­ìng ...) KiÓm tra s¶n xuÊt lµ c«ng t¸c cÇn thiÕt cho mét hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng. Kh«ng thÓ ®¶m b¶o chÊt l­îng khi kh«ng theo dâi, xem xÐt c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt, kiÓm tra viÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng cña c¸c nhµ cung øng nguyªn vËt liÖu, ®Ó ®¶m b¶o r»ng thiÕt bÞ ch¹y æn ®Þnh, nguyªn vËt liÖu ®ñ tiªu chuÈn. C«ng ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng ë mét chõng mùc nµo ®ã ®· thùc hiÖn ®ñ c¸c c«ng t¸c nµy, nh­ng viÖc thùc hiÖn kh«ng theo mét ph­¬ng ph¸p khoa häc, ch­a ®ñ møc s©u s¸t ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o ch¾c ch¾n r»ng thiÕt bÞ ho¹t ®éng æn ®Þnh hay c¸c nhµ cung cÊp b¶o d­ìng cung cÊp ®óng ®ñ nguyªn vËt liÖu, kü thuËt. ÿ Sù kÕt hîp gi÷a kÕ ho¹ch vÒ chÊt l­îng víi kÕ ho¹ch dµi h¹n cña C«ng ty. ChÊt l­îng lµ mét mÆt qu¶n lý trong C«ng ty (nh­ ®· tr×nh bµy), th× viÖc g¾n kÕ ho¹ch chÊt l­îng víi kÕ ho¹ch cña C«ng ty lµ tÊt nhiªn. H¬n n÷a, chÊt l­îng ®ßi hái nh÷ng thay ®æi trong c¸c chÝnh s¸ch, trong ®ã cã c¶ chÝnh s¸ch vÒ ®Çu t­ nªn nÕu kh«ng ®Æt trong kÕ ho¹ch dµi h¹n th× kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc mµ nã chØ tån t¹i nh­ c¸c mong muèn. KÕ ho¹ch dµi h¹n cã lÏ lµ vÊn ®Ò Ýt ®­îc quan t©m ë c¸c C«ng ty ViÖt Nam nãi chung, chñ yÕu c¸c kÕ ho¹ch mµ c¸c C«ng ty ®Æt ra lµ trung vµ ng¾n h¹n. Nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò nµy lµ do kü n¨ng dù ®o¸n chiÕn l­îc cßn h¹n chÕ, th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ, kh«ng cã sù bao qu¸t t×m tßi mäi biÕn ®éng trong n­íc còng nh­ khu vùc & c¶ thÕ giíi cña c¸c C«ng ty ViÖt Nam. 3.2 HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng : §Ó thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng C«ng ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng ®· x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng nh­ sau : Gi¸m §èc Phßng KCS KCS t¹i c¸c ph©n x­ëng KCS trong c¸c tæ s¶n xuÊt S¬ ®å 6 : HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ÿ Phßng KCS : chÞu sù chØ ®¹o cña gi¸m ®èc C«ng ty. + Thùc hiÖn ®Çy ®ñ quy ®Þnh, quy tr×nh kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm, vËt t­ phô tïng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, l­u kho, l­u hµnh trªn thÞ tr­êng. + Cïng phßng thÞ tr­êng gi¶i quyÕt c¸c th«ng b¸o cña kh¸ch hµng vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm. + Th«ng b¸o kÞp thêi vÒ biÕn ®éng chÊt l­îng s¶n phÈm, b¸n thµnh phÈm, vËt t­, phô tïng khi ph¸t hiÖn kiÓm tra ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc. + §Þnh kú cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, vËt t­ cho c¸c ®¬n vÞ liªn quan. + ChØ ®¹o vÒ chuyªn m«n cho c¸c bé phËn KCK t¹i c¸c ph©n x­ëng. + Gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ mÆt chÊt l­îng b¸n thµnh phÈm gi÷a c¸c ph©n x­ëng khi chuyÓn giao s¶n phÈm. ÿ KCS t¹i c¸c ph©n x­ëng : + Thùc hiÖn kiÓm tra CLSP hoÆc b¸n thµnh phÈm do ph©n x­ëng lµm ra. + Thùc hiÖn kiÓm tra chÊt l­îng b¸n thµnh phÈm nhËn tõ c¸c ph©n x­ëng kh¸c + KCS trong c¸c tæ s¶n xuÊt : thùc hiÖn kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm do tæ lµm ra, nh»m lo¹i ra c¸c b¸n thµnh phÈm lçi, ®Ó tiÕp tôc s¶n xuÊt t¹i c¸c giai ®o¹n tiÕp theo, thèng kª c¸c tiªu hao ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt. Phßng KCS phô tr¸ch chung vÒ vÊn ®Ò chÊt l­îng s¶n phÈm trong c«ng ty, phßng KCS chØ kiÓm tra nh÷ng nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo vµ b¸n thµnh phÈm, b»ng ph­¬ng ph¸p rót nghiÖm ®Ó ®¶m b¶o cã c¸c s¶n phÈm tèt nhËp kho & ®­a ra thÞ tr­êng. KCS c¸c ph©n x­ëng kiÓm tra s¶n phÈm cña ph©n x­ëng, theo dâi nh÷ng biÕn ®éng vÒ chÊt l­îng ®Ó t×m ra biÖn ph¸p gi¶i quyÕt, ®ång thêi hä còng kiÓm tra nh÷ng b¸n thµnh phÈm chuyÓn ®Õn tõ ph©n x­ëng kh¸c nh»m lo¹i ra c¸c b¸n thµnh phÈm lçi tr¶ l¹i ph©n x­ëng cung cÊp. ë cÊp nµy vµ KCS tæ s¶n xuÊt, viÖc kiÓm tra ®­îc thùc hiÖn trªn mäi s¶n phÈm (kiÓm tra 100% s¶n phÈm). HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ë c«ng ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng hiÖn nay ®­îc h×nh thµnh dùa trªn nh÷ng ®Æc tr­ng riªng vÒ s¶n xuÊt, hÖ thèng ®· cã sù c¶i tiÕn ®Ó phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt míi. Tuy vËy, cã thÓ dÔ dµng nhËn thÊy hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng míi chØ gãi gän trong mét sè bé phËn & tËp trung chñ yÕu vµo s¶n xuÊt (thÓ hiÖn râ rµng lµ mét hÖ thèng kiÓm tra chÊt l­îng). V× vËy, khi c«ng ty ¸p dông hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9000 th× hÖ thèng chÊt l­îng kh«ng chØ lµ kiÓm tra chÊt l­îng, mµ sÏ më réng ra nhiÒu phßng ban cïng tham gia gi¶i quyÕt vÊn ®Ò chÊt l­îng (chÊt l­îng cña c«ng viÖc). IV. NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng Ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng. 1. ¦u ®iÓm Trong nh÷ng n¨m qua nhê cã s­ nç lùc cña ban l·nh ®¹o vµ c¸c phßng ban XÝ nghiÖp ®Æc biÖt lµ ®éi ngò qu¶n lý chÊt l­îng cña C«ng Ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng, mÆc dï cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, nh÷ng s¶n phÈm cña C«ng ty ®­îc ng­êi tiªu dïng ®¸nh gi¸ lµ cã chÊt l­îng cao thÓ hiÖn ë c¸c cuéc b×nh chän hµng ViÖt nam chÊt l­îng cao ( gi¶i hç trî ®­îc tæ chøc hµng n¨m ). Víi h¬n 40 n¨m ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt Bãng §Ìn-PhÝch N­íc s¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®­îc uy tÝn cña ®«ng ®¶o ng­êi tiªu dïng ®Æc biÖt lµ c¸c tØnh miÒn B¾c. Nhê ®ã C«ng ty cã mét thÞ tr­êng t­¬ng ®èi æn ®Þnh, kho¶ng h¬n 75% thÞ tr­êng Bãng §Ìn-PhÝch N­íc vµ b­íc ®Çu cã s¶n phÈm xuÊt khÈu. Së dÜ ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu trªn lµ do C«ng ty ®Ò cao môc tiªu chÊt l­îng vµ h¬n thÕ n÷a c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo thµnh c«ng trong viÖc duy tr× vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty. Nhê cã hÖ thèng kiÓm tra chÆt chÏ ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®· h¹n chÕ rÊt nhiÒu nh÷ng trôc trÆc tõ nguyªn vËt liÖu do qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gi¶m tû lÖ s¶n phÈm sai háng ®ång thêi cã t¸c dông lín trong viÖc duy tr× vµ b¶o ®¶m chÊt l­îng cña C«ng ty. Nhê cã hÖ thèng kiÓm tra chÆt chÏ ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®· h¹n chÕ nhiÒu nh÷ng trôc trÆc, tõ nguyªn vËt liÖu do qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gi¶m tû lÖ s¶n phÈm sai háng ®ång thêi cã t¸c dông lín trong viÖc ®¶m b¶o s¶n phÈm ®Õn tay ng­êi tiªu dïng cã chÊt l­îng cao. Nh×n chung mÊy n¨m võa qua C«ng ty ch­a m¾c ph¶i vÒ mét trôc trÆc lín nµo vÒ nguyªn vËt liÖu, tû lÖ hao hôt nguyªn vËt liÖu còng nh­ tû lÖ sai háng thÊp, th«ng th­êng lµ trong ®Þnh møc cho phÐp ®Æc biÖt lµ kh«ng bÞ kh¸ch hµng nµo khiÕu n¹i vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm. Th«ng qua hoat ®éng kiÓm tra th­êng xuyªn, c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng ®· t¸c ®éng ®Õn nhËn thøc cña C«ng ty vÒ vÊn ®Ò chÊt l­îng, c«ng nh©n lu«n ý thøc ®­îc vÊn ®Ò chÊt l­îng lµ quan träng hµng ®Çu trùc tiÕp ¶nh h­ëng ®Õn lîi Ých cña hä. ChÝnh v× vËy, C«ng ty ®· h¹n chÕ ®­îc phÇn nµo sù kh«ng tu©n thñ quy tr×nh cña c«ng nh©n ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng. 2. Nh÷ng tån t¹i Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng cña C«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. ChÝnh nh÷ng vÊn ®Ò ®ã ¶nh h­ëng kh«ng Ýt tíi chÊt l­îng ho¹t ®éng cña C«ng ty nãi riªng vµ sù ph¸t triÓn C«ng ty nãi chung. + Thø nhÊt: C«ng ty ®· ®ång nhÊt qu¶n lý chÊt l­îng víi kiÓm tra chÊt l­îng cña s¶n phÈm, ®¶m b¶o chÊt l­îng th«ng qua kiÓm tra. Tuy kh«ng ph¶i kh«ng cã t¸c dông, nh­ng nÕu coi nã chÝnh lµ biÖn ph¸p qu¶n lý th× ch­a ®ñ. Tõ thùc tÕ cña C«ng ty cho thÊy, qu¶n lý chÊt l­îng ®Çu vµo míi ®¬n thuÇn lµ kiÓm tra nguyªn vËt liÖu, trong ®ã ®Çu vµo bao gåm nhiÒu yÕu tè còng quan träng kh«ng kÐm nh­ lao ®éng, vèn, c«ng nghÖ, thiÕt bÞ, mÆc dï còng ®­îc qu¶n lý nh­ng ch­a ®­îc coi lµ c«ng viÖc qu¶n lý chÊt l­îng. NhÊn m¹nh kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm lµm ra lµ biÖn ph¸p kh¾c phôc h¬n lµ phßng ngõa, tuy s¶n phÈm chÊt l­îng kÐm kh«ng ®Õn tay ng­êi tiªu dïng nh­ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kh«ng cao, c¸c lo¹i Bãng §Ìn-PhÝch N­íc háng l¹i mÊt thêi gian c«ng søc t¸i chÕ l¹i, söa l¹i ... hoÆc cã thÓ bá ®i nÕu lçi qu¸. Do ®ã dÔ ph¸t sinh thªm nhiÒu chi phÝ h¬n. + Thø hai: C«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng cña C«ng Ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng chØ lµ tr¸ch nhiÖm cña bé phËn KCS. Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn bé phËn KCS cña C«ng ty chØ cã 15 ng­êi, ph¶i g¸nh v¸c c«ng viÖc qu¶n lý chÊt l­îng cña C«ng ty th× rÊt vÊt v¶ vµ kh«ng qu¸n xuyÕn ®­îc hÕt. Còng chÝnh v× lÝ do ®ã mµ hä chØ tËp trung vµo mçi c«ng viÖc kiÓm tra. ViÖc tËp trung tr¸ch nhiÖm qu¶n lý chÊt l­îng vµo bé phËn KCS .Nh­ vËy v« h×nh dung ®· c« lËp bé phËn nµy víi c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt. Cho nªn c«ng nh©n chØ thùc hiÖn theo c¸c thao t¸c ®· quy ®Þnh, mÆc dï c«ng nh©n nãi riªng vµ c¸c thµnh viªn trong C«ng ty nãi chung nhËn thøc ®­îc sù cÇn thiÕt cña qu¶n lý chÊt l­îng, nh­ng nÕu kh«ng giao cho hä c¸c c«ng cô kiÓm tra kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm mµ hä lµm ra th× viÖc ®¶m b¶o vµ c¶i tiÕn chÊt l­îng chØ thô ®éng. + Thø ba: Th­ëng ph¹t vÒ chÊt l­îng cã t¸c dông r¨n ®e ng­êi thùc hiÖn kh«ng ®­îc lµm sai nh­ng nã còng cã mÆt h¹n chÕ. Bëi v× c¬ chÕ nµy c¶n trë hä cã s¸ng kiÕn c¶i tiÕn vµ ¸p dông chung vµo trong c«ng viÖc v× sî sai. + Thø t­: Bªn c¹nh ®ã, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban cßn rêi r¹c, ch­a g¾n kÕt chÆt chÏ trong c«ng t¸c qu¶n trÞ chÊt l­îng mµ còng ch­a coi qu¶n trÞ chÊt l­îng lµ nhiÖm vô chung. Thùc ra mäi ho¹t ®éng qu¶n lý nh­ qu¶n lý nh©n lùc ( Phßng Lao ®éng tiÒn l­¬ng ), qu¶n lý Tµi chÝnh (Phßng Tµi vô)... ®Òu cã chøc n¨ng qu¶n lý chÊt l­îng ®Çu vµo cô thÓ ®ã lµ lao ®éng vµ vèn... Chóng lµ mét phÇn cña c«ng t¸c qu¶n trÞ chÊt l­îng, nh­ng t¹i C«ng ty chóng l¹i lµ c«ng viÖc cña c¸c phßng ban kh¸c nhau. + Thø n¨m: Ban l·nh ®¹o ch­a tham gia vµo c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng, ñy quyÒn qu¶n lý chÊt l­îng cô thÓ lµ kiÓm tra chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu vµ s¶n phÈm cho bé phËn KCS. ChÝnh v× vËy ®· t¹o ra mét thãi quen trong suy nghÜ cña c¸c thµnh viªn trong C«ng ty lµ qu¶n lý chÊt l­îng lµ nhiÖm vô cña KCS mµ th«i. Nªn khã liªn kÕt c¸c ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban chøc n¨ng kh¸c trong c«ng ty vµo qu¶n lý chÊt l­îng. Nh­ vËy, mÆc dï kiÓm tra chÊt l­îng ®em l¹i cho C«ng Ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh, nh­ng ®ång thêi còng béc lé kh«ng Ýt nh­îc ®iÓm mµ nÕu kh¾c phôc ®­îc, ch¾c ch¾n hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty sÏ cao h¬n. Do vËy ®iÒu quan träng lµ C«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt l¹i c¸ch thøc qu¶n lý cña m×nh ®Ó c¶i tiÕn ®iÒu chØnh cho phï hîp víi ho¹t ®êng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ thÞ tr­êng. Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ë C«ng ty bãng ®Ìn phÝch n­íc r¹ng ®«ng 1. Qu¸n triÖt nhËn thøc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn (CBCNV) vÒ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm §Ó ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng, tr­íc hÕt ph¶i lµ nhËn thøc cña CBCNVtrong C«ng ty. Trong doanh nghiÖp, CBCNV dï trùc tiÕp s¶n xuÊt hay phôc vô s¶n xuÊt ®Òu lµ nh÷ng ng­êi tham gia vµo qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm, nh­ ®· ®Ò cËp ë phÇn I, ( Qu¸ tr×nh h×nh thµnh chÊt l­îng s¶n phÈm ) chÊt l­îng ®­îc h×nh thµnh tõ nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nã kh«ng chØ h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ c¶ trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu nhu cÇu, thiÕt kÕ. H¬n thÕ n÷a, nã cßn h×nh thµnh trong giai ®o¹n cung øng, trong giai ®o¹n thiÕt kÕ hay nghiªn cøu, nÕu nghiªn cøu sai nhu cÇu dÉn0 tíi thiÕt kÕ kh«ng ®óng yªu cÇu thùc tÕ cña thÞ tr­êng, th× dï cho s¶n xuÊt kh«ng sai thiÕt kÕ, s¶n phÈm còng kh«ng tháa m·n nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng, nh­ vËy s¶n phÈm ®ã kh«ng chÊt l­îng. Cßn trong giai ®o¹n cung øng, chÊt l­îng ®­îc h×nh thµnh khi ng­êi ta bao gãi s¶n phÈm cña m×nh thµnh nh÷ng bao b× phï hîp, hay nhiÒu h¬n thÕ, hä “ bao gãi ” s¶n phÈm cña m×nh b»ng nh÷ng dÞch vô sau b¸n hµng, lµm kh¸ch hµng tho¶ m·n h¬n vÒ s¶n phÈm mµ hä mua. §Ó thùc hiÖn mét c¸ch cã chÊt l­îng c¸c c«ng ®o¹n trªn kh«ng ai kh¸c chÝnh lµ vai trß cña nh÷ng ng­êi lao ®éng. Khi CBCNV nhËn thøc vÒ chÊt l­îng th× c©u hái ®Æt ra lµ hä nhËn thøc nh­ thÕ nµo?. NÕu nhËn thøc vÒ chÊt l­îng theo kiÓu cò, hä lu«n biÕt chÊt l­îng lµ quan träng, nh­ng cã thÓ cho r»ng chÊt l­îng kh«ng ph¶i lµ tr¸ch nhiÖm cña hä, hä kh«ng dÝnh løu tíi qu¸ tr×nh t¹o ra chÊt l­îng, chÊt l­îng do bé phËn s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm chÞu tr¸ch nhiÖm. V× vËy ph¶i cã sù ®æi míi th«ng qua tuyªn truyÒn, ®µo t¹o l¹i CBCNV trong c«ng ty ®Ó cho hä nhËn thøc ®­îc : - Qu¶n lý chÊt l­îng theo ph­¬ng ph¸p míi nh»m môc tiªu lµm cho con ng­êi tho¸t khái nh÷ng l·ng phÝ, b»ng c¸ch l«i kÐo hä vµo qu¸ tr×nh c¶i tiÕn hiÖu qu¶ cña c«ng viÖc ®Ó cã thÓ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ trong thêi gian ng¾n nhÊt víi chi phÝ tèi ­u, ph¸t triÓn mèi quan hÖ hîp t¸c trong C«ng ty. - C¸ch tèt nhÊt ®Ó ®¹t ®­îc chÊt l­îng lµ ng¨n ngõa kh«ng ®Ó c¸c trôc trÆc cã thÓ xÈy ra, chø kh«ng ph¶i ph¸t hiÖn vµ söa ch÷a nh÷ng khuyÕt tËt khi ®· xÈy ra. - Mäi viÖc lµm cña c«ng nh©n viªn trong c¸c ®¬n vÞ cung øng, tiªu thô s¶n phÈm... lµ nh÷ng bé phËn cña mét quy tr×nh t¹o ra s¶n phÈm hoÆc dÞch vô cña kh¸ch hµng. Mçi ng­êi cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn mét phÇn nµo cña quy tr×nh ®ã vµ do ®ã cã thÓ t¸c ®éng ®Õn chÊt l­îng cña s¶n xuÊt vµ ®Õn sù tho¶ m·n cuèi cïng cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm vµ dÞch vô. - Lîi Ých cña mçi thµnh viªn n»m trong lîi Ých cña C«ng ty. §Ó biÕn c¸c môc tiªu trªn thµnh hiÖn thùc, tr­íc hÕt ph¶i b¾t ®Çu ®æi míi nhËn thøc cña ban l·nh ®¹o. Theo nguyªn lÝ Pareto, 80% sai sãt thuéc vÒ ng­êi l·nh ®¹o, chØ 20% thuéc vÒ ng­êi thùc hiÖn (c«ng nh©n).Thùc vËy, ban l·nh ®¹o ®Æt ra c¸c chÝnh s¸ch t¹o m«i tr­êng lµm viÖc cho c¸c CBCNV trong mét c«ng ty. Ban l·nh ®¹o cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho ng­êi lao ®éng ®Ó t¹o ra c¸c c«ng viÖc cã chÊt l­îng hoÆc cã thÓ ng­îc l¹i, do ®ã: - Ban l·nh ®¹o nªn trùc tiÕp chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trong kh¾p c¸c giai ®oµn h×nh thµnh chÊt l­îng s¶n phÈm. ý chÝ cña hä ®­îc ph¶n ¸nh b»ng c¸c quyÕt ®Þnh cô thÓ, c¸c quyÕt ®Þnh ®ã cã thÓ v× môc tiªu chÊt l­îng hoÆc cã thÓ kh«ng. MÆc dï lµ C«ng ty lu«n ®øng ®Çu ngµnh trong chÊt l­îng s¶n phÈm Bãng §Ìn-PhÝch N­íc nh­ng C«ng Ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng vÉn chØ h­íng vµo Gi¶i th­ëng chÊt l­îng ViÖt Nam mµ ch­a h­íng tíi 2 m« h×nh trªn, v× cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ nguån vèn, c¸n bé c«ng nh©n giái, nhËn thøc vµ hiÓu biÕt vÒ chÊt l­îng ch­a cao, thiÕu m¸y mãc trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. Tuy vËy, ban l·nh ®¹o còng nªn h­íng cho c«ng ty ¸p dông TQM lµ phï hîp nhÊt trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Trong nh÷ng n¨m tíi, ban l·nh cÇn cã nh÷ng nhiÖm vô thiÕt thùc sau: - Ban l·nh ®¹o cÇn tham gia nh÷ng kho¸ ®µo t¹o ng¾n h¹n vÒ qu¶n lÝ chÊt l­îng, ®ång thêi cÇn tæ chøc nh÷ng chuyÕn kh¶o s¸t thùc tÕ vÒ qu¶n lÝ chÊt l­îng ë c¸c doanh ngiÖp kh¸c ®Ó kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm cña m×nh. - §µo t¹o thªm vµ ®¹o t¹o l¹i c¸c c¸n bé KCS cã chuyªn m«n cao ®Ó ®¸p øng víi nhu cÇu c«ng viÖc. - N©ng cao nhËn thøc cña CBCNV cña C«ng ty cã thÓ th«ng qua : + C¸c buæi trao ®æi, th¶o luËn nhãm d­íi sù dÉn d¾t cña nh÷ng ng­êi ®· qua ®µo t¹o vÒ qu¶n lÝ chÊt l­îng, qua ®ã hiÓu ®­îc vÊn ®Ò chÊt l­îng, kh«ng dïng c¸c biÖn ph¸p mang tÝnh h×nh thøc. NÕu CBCNV bÞ ¸p ®Æt nhËn thøc vÒ chÊt l­îng th× hä còng thùc hiÖn c«ng viÖc cña m×nh mét c¸ch g­îng Ðp, kÕt qu¶ lµ hä kh«ng cã tr¸ch nhiÖm thùc sù ®èi víi c«ng viÖc cña m×nh . + Tæ chøc c¸c phong trµo t×m hiÓu vÒ ph­¬ng ph¸p lµm viÖc cã chÊt l­îng, vÒ tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o chÊt l­îng. Qua ®ã hä thÊy râ ®­îc vai trß tr¸ch nhiÖm cña m×nh vµ cña nh÷ng ng­êi kh¸c ®èi víi chÊt l­îng. + Cö ®i ®µo t¹o vÒ chÊt l­îng ®èi víi mét sè c¸n bé chñ chèt víi môc tiªu ®Ò ra mét ®éi ngò ®i ®Çu trong c«ng t¸c chÊt l­îng. ViÖc tuyªn truyÒn vµ gi¸o dôc kh«ng ph¶i lµ c«ng viÖc mét chèc mét l¸t, mµ lµ mét c«ng viÖc kÐo dµi kh«ng ngõng. 2. N©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ, ý thøc kû luËt cña c«ng nh©n cïng víi viÖc hoµn thiÖn c¬ cÊu lao ®éng T×nh tr¹ng tay nghÒ c«ng nh©n C«ng ty hiÖn nay kh«ng ®ång ®Òu, tr×nh ®é tay nghÒ trung b×nh ch­a cao c«ng nh©n bËc cao (bËc 5, bËc 6) cßn thÊp chØ cã mét sè Ýt, sè c«ng nh©n bËc thÊp l¹i qu¸ ®«ng chiÕm h¬n mét nöa. Do vËy, viÖc n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n lµ viÖc lµm cÊp b¸ch cïng víi viÖc bè trÝ l¹i c¬ cÊu lao ®éng trong C«ng ty. C«ng ty nªn chia nhãm c«ng nh©n ®Ó ®µo t¹o: - C«ng nh©n tay nghÒ kh¸ trë lªn. - C«ng nh©n cã tay nghÒ trung b×nh. - C«ng nh©n cã tay nghÒ kÐm cÇn båi d­ìng thªm Trong ®ã c«ng nh©n cã tay nghÒ kÐm cÇn chia lµm 2 lo¹i: - C«ng nh©n yÕu vÒ kiÕn thøc chuyªn m«n, vÒ sù hiÓu biÕt. - C«ng nh©n yÕu vÒ tay nghÒ. Trªn c¬ së ®ã lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o cho thÝch hîp. §èi víi c«ng nh©n yÕu vÒ kiÕn thøc, chuyªn m«n, tæ chøc n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ chuyªn m«n ngµnh nghÒ ®Ó hä n¾m v÷ng quy tr×nh c«ng nghÖ kü thuËt, cã thÓ tæ chøc häc tËp ngoµi giê thuú theo t×nh h×nh s¶n xuÊt. §èi víi c«ng nh©n yÕu vÒ tay nghÒ, tuú theo t×nh h×nh s¶n xuÊt mµ cã thÓ t¸ch ra khái s¶n xuÊt ®Ó ®µo t¹o tËp trung hoÆc tæ chøc ®µo t¹o kÌm cÆp. Sau ®ã kiÓm tra l¹i tr×nh ®é tr­íc khi ®­a vµo s¶n xuÊt. - BiÖn ph¸p hµnh chÝnh. Lµ biÖn ph¸p mµ th«ng qua ®ã ng­êi qu¶n lý t¸c ®éng trùc tiÕp lªn ®èi t­îng qu¶n lý nªn cã vµi trß quyÕt ®Þnh nhanh gän, døt ®iÓm. - BiÖn ph¸p kinh tÕ : Lµ biÖn ph¸p mµ th«ng qua ®ã ng­êi qu¶n lý t¸c ®éng gi¸n tiÕp lªn ®èi t­îng qu¶n lý b»ng c¸c h×nh thøc trung gian nh­ lîi Ých kinh tÕ, ®ßn bÈy kinh tÕ. - BiÖn ph¸p tæng hîp : Lµ biÖn ph¸p sö dông tæng hîp c¸c biÖn ph¸p trªn. NÕu c«ng ty ¸p dông tèt c¸c biÖn ph¸p th× sÏ n©ng cao ®­îc tay nghÒ cña c«g nh©n. C«ng ty sÏ cã mét ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, cã ý thøc kû luËt tèt, cã t¸c phßng c«ng nghiÖp sÏ lµ cèt lâi ®Ó c«ng ty thùc hiÖn ®¶m b¶o n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, n©ng cao ý thøc vµ tr×nh ®é cña c«ng nh©n, c¸n bé ®èi víi chÊt l­îng s¶n phÈm cßn lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó c«ng ty ¸p dông qu¶n lý chÊt l­îng ®ång bé. Hµng n¨m c«ng ty trÝch mét phÇn lîi nhuËn ®Ó lËp quü khen th­ëng, phóc lîi ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng giao dôc, ®µo t¹o, khen th­ëng... C«ng ty s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm theo mïa, mïa ®«ng xu©n s¶n xuÊt vµ tiªu thô khèi l­îng lín, mïa hÌ khèi l­îng s¶n xuÊt vµ tiªu thô gi¶m h¼n, nªn C«ng ty cã mét sè c«ng nh©n hîp ®ång theo mïa vô, do ®ã cã t×nh tr¹ng bé phËn nµy thiÕu lao ®éng, bé phËn kh¸c thiÕu viÖc. V× vËy, mÆc dï ë bé phËn nµy c«ng nh©n cã tay nghÒ cao, nh­ng khi sang bé phËn kh¸c tr×nh ®é tay nghÒ ®ã kh«ng phï hîp. HiÖn c«ng ty th­êng ph¸t hiÖn cã c«ng ®o¹n thæi ruét phÝch cã chÊt l­îng kÐm (ruét phÝch trong, ruét phÝch ngoµi). Nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¸c ruét phÝch bÞ søt mÎ miÖng, nøt vì cã thÓ do t¹i trong qu¸ tr×nh thæi - 2 m¸y thæi thuû tinh kh«ng ®­îc tèt hoÆc do tr×nh ®é c«ng nh©n, xÐt thÊy kh«ng thÓ do m¸y thæi v× C«ng ty th­êng xuyªn dïng lo¹i m¸y nµy, trong khi ®ã c«ng nh©n cã mét sè lµ c«ng nh©n hîp ®ång Ýt qua ®µo t¹o. Do ®ã cÇn cã biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l­îng c«ng ®o¹n thæi, nh­: - KhuyÕn c¸o vÒ t×nh tr¹ng chÊt l­îng hiÖn t¹i cho c«ng nh©n ph©n x­ëng thuû tinh. - Gi¸o dôc ®øc tÝnh cÇn cï chÞu khã cho c«ng nh©n. - Më líp ®µo t¹o thªm trong kü thuËt thao t¸c trªn m¸y thæi. - Theo dâi t×nh h×nh vµ khen th­ëng kÞp thêi cho c¸c c¸ nh©n hoÆc ca s¶n xuÊt ®· c¶i tiÕn ®­îc chÊt l­îng c«ng ®o¹n thæi. - C«ng ty nªn cã chÝnh s¸ch ®·i ngé ®èi víi c«ng nh©n kü thuËt bËc cao, sÏ t¹o cho c«ng nh©n tù n©ng cao tay nghÒ cho m×nh hoÆc ®ßi hái ®­îc ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghÒ nghiÖp cho m×nh. 3. TiÕn hµnh x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn chÝnh s¸ch chÊt l­îng C«ng ty ®ang ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn khoa häc kü thuËt ngµy cµng hiÖn ®¹i, hµng ho¸ ®a d¹ng, phong phó, trang thiÕt bÞ, d©y truyÒn s¶n xuÊt ngµy cµng phøc t¹p. §iÒu ®ã ®ßi hái l·nh ®¹o doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng vµ c«ng bè râ rµng chÝnh s¸ch chÊt l­îng cña c«ng ty cho mäi ®¬n vÞ vµ mäi ng­¬× trong C«ng ty biÕt ®Ó tr¸nh nh÷ng ho¹t ®éng kh«ng nhÊt qu¸n, thËm trÝ ®èi lËp nhau gi÷a c¸c ®¬n vÞ, ®Þnh h­íng mäi ho¹t ®éng theo môc tiªu chung nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh. ChÝnh s¸ch chÊt l­îng më ®Çu cho viÖc x©y dùng hÖ chÊt l­îng, cho viÖc triÓn khai c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng sÏ gióp c¶i thiÖn c¸c mèi quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi c¸c tæ chøc cung øng vËt t­, ®ång thêi qua ®ã ng­êi tiªu dïng sÏ hiÓu râ h¬n vÒ c«ng ty ®Ó tõ ®ã lùa chän s¶n phÈm cho phï hîp víi m×nh. §©y lµ ®iÒu quan träng ®èi víi c«ng ty trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay. Tr­íc ®©y C«ng ty ®· cã chÝnh s¸ch chÊt l­îng, quy chÕ ®Ó ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm nh­ng ch­a mang tÝnh tæng hîp. NÕu C«ng ty ®· cã c¬ cÊu qu¶n lý chÊt l­îng thÝch hîp vµ tiÕn ®Õn thùc hiÖn qu¶n lý chÊt l­îng ®ång bé. §Ó khuÊy ®éng tinh thÇn tham gia cña tÊt c¶ c¸c phßng ban, c¸c ®¬n vÞ th× chÝnh s¸ch chÊt l­îng ®Ò ra nh»m thu hót sù nhiÖt t×nh ñng hé cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. C«ng nh©n lµ ng­êi trùc tiÕp lµm ra s¶n phÈm, nh­ng c¸n bé qu¶n lý míi chÝnh lµ ng­êi t¸c ®éng nhiÒu ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. V× vËy sù tham gia cña tÊt c¶ c¸c phßng ban ®¬n vÞ trong C«ng ty vµo c«ng t¸c chÊt l­îng sÏ quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm còng nh­ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng. ChÝnh s¸ch chÊt l­îng ®­îc coi nh­ mét v¨n b¶n liªn kÕt quyÕt t©m cña toµn thÓ C«ng ty, më ®Çu cho h­íng ho¹t ®éng mµ môc tiªu chÊt l­îng ®¹t ®­îc qua thùc tr¹ng C«ng ty vµ ®ßi hái thÞ tr­êng. Néi dung chÝnh s¸ch chÊt l­îng cña C«ng ty ph¶i thÓ hiÖn râ : - Môc tiªu chÝnh s¸ch : + ChÝnh s¸ch m« t¶ thùc tr¹ng cña C«ng ty vÒ c«ng nghÖ, nh©n lùc, vèn, nguyªn liÖu, thùc tr¹ng chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty. Tõ ®ã ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ ®­a ra chØ tiªu phÊn ®Êu 100% s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn. + ChÝnh s¸ch chÊt l­îng dù ®o¸n t×nh h×nh thÞ tr­êng vµ tÝnh cÊp b¸ch cña c«ng t¸c chÊt l­îng ®èi víi sù sèng cßn cña C«ng ty. + §¶m b¶o chÊt l­îng lµ nhiÖm vô cña tõng c¸ nh©n, ®¬n vÞ, phßng ban. - Néi dung chÝnh s¸ch chÊt l­îng mµ C«ng ty cã thÓ ¸p dông : + C«ng ty cam kÕt thi hµnh mét chÝnh s¸ch chÊt l­îng ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt cña m×nh lu«n ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng. + C«ng ty cã ý ®Þnh sÏ trë thµnh ng­êi dÉn ®Çu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ tiÕp tôc duy tr× nã. + C«ng ty t¸n thµnh quan ®iÓm hîp t¸c víi kh¸ch hµng vµ bªn cung øng ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®ã vµ kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®Ó c¶i tiÕn chÊt l­îng. + Toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty cã sù cam kÕt tÝch cùc vÒ mÆt chÊt l­îng, cã sù ®¸p øng nhanh chãng vµ hiÖu qu¶ ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng tiªu chuÈn c«ng t¸c mµ C«ng ty mong chê ë hä. §Ó chÝnh s¸ch chÊt l­îng thùc sù ®¹t hiªu qu¶ th× cÇn cã sù cam kÕt cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong C«ng ty. §Æc biÖt lµ sù cam kÕt cña ban l·nh ®¹o cao nhÊt, lµ ng­êi ®­a ra quyÕt ®Þnh cÇn thùc hiÖn, kh«ng nªn cho r»ng vÊn ®Ò chÊt l­îng chØ liªn quan ®Õn bé phËn kiÓm tra lµ phßng kü thuËt - KCS vµ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, cßn c¸n bé l·nh ®¹o vµ c¸c phßng ban th× kh«ng liªn quan g×. §©y chÝnh lµ thùc tr¹ng t¹i C«ng ty cÇn ph¶i kh¾c phôc. Sù cam kÕt thùc hiÖn cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong C«ng ty lµ rÊt quan träng. Ngoµi ra ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch chÊt l­îng cÇn ph¶i thùc hiÖn c«ng viÖc sau : - Lµm tèt c«ng t¸c chÊt l­îng s¶n phÈm : ChÊt l­îng s¶n phÈm lµ sù tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng, mçi C«ng ty ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn kh«ng cßn con ®­êng nµo kh¸c ®ã lµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh. ChÊt l­îng s¶n phÈm lµ ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thÞ tr­êng, qua ®iÒu tra nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh møc ®é chÊt l­îng s¶n phÈm. Tr­íc ®©y, do t×nh h×nh chung, còng nh­ nhiÒu C«ng ty kh¸c, C«ng Ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng s¶n xuÊt chØ lµ theo kÕ ho¹ch Nhµ n­íc. TÊt c¶ c¸c kh©u tõ nghiªn cøu thiÕt kÕ s¶n phÈm, thu mua nguyªn vËt liÖu, tiÕn hµnh s¶n xuÊt ch¹y theo sè l­îng lµ chÝnh. Nh­ng ngµy nay khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, viÖc t¨ng s¶n l­îng lµ quan träng, tuy nhiªn s¶n l­îng ph¶i ®i liÒn víi chÊt l­îng s¶n phÈm. NÕu s¶n xuÊt ra nhiÒu mµ kh«ng ®¶m b¶o th× kh«ng ®¹t ®­îc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt mµ cßn g©y thiÖt h¹i lín h¬n. Bé phËn kiÓm tra KCS cña C«ng ty cam kÕt víi C«ng ty kh«ng ®Ó chÊt l­îng s¶n phÈm kÐm nµo tiªu thô ra ngoµi thÞ tr­êng. V× vËy, ®Ó ®¹t ®­îc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kh«ng cã con ®­êng nµo kh¸c lµ lµm tèt c«ng t¸c chÊt l­îng s¶n phÈm. - Tuyªn truyÒn chÝnh s¸ch chÊt l­îng toµn C«ng ty. Tr­íc ®©y C«ng ty phã mÆc cho c¸n bé qu¶n lý vµ do ch­a cã ý thøc ®­îc tÇm quan träng cña biÖn ph¸p tuyªn truyÒn, mét phÇn lµ do nhanh chãng hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n l­îng nªn ch­a coi träng biÖn ph¸p nµy, nÕu cã th× míi lÎ tÎ. HiÖn nay ®Ó ph¸t huy hiÖu lùc cña biÖn ph¸p tuyªn truyÒn, C«ng ty nªn tæ chøc tuyªn truyÒn víi toµn thÓ c«ng nh©n viªn, lµm nh­ vËy sÏ t¹o ®­îc kh«ng khÝ tËp thÓ, sù phÊn ®Êu chung cña toµn bé C«ng ty ®Ó kÝch thÝch ®Õn tõng ng­êi. Nh­ng viÖc tæ chøc cuéc häp toµn C«ng ty lµ rÊt khã v× nã ¶nh h­ëng ®Õn s¶n xuÊt. V× vËy C«ng ty nªn tæ chøc mét vµi lÇn trong c¸c ngµy lÔ, cßn chñ yÕu lµ giao cho c¸n bé qu¶n lý c¬ së, yªu cÇu hä ph¶i tuyªn truyÒn gi¸o dôc ng­êi c«ng nh©n vÒ ý thøc ®èi víi CLSP. Ngoµi ra, C«ng ty cã thÓ ph¸t ®éng phong trµo chÊt l­îng nh­: "Mét ngµy kh«ng cã s¶n phÈm phÕ phÈm", "Mét ca kh«ng cã s¶n phÈm t¸i chÕ". C«ng ty nªn tæ chøc c¸c buæi tuyªn truyÒn vÒ chÊt l­îng, lµm t¨ng hiÖu lùc cña nã, nªn cã sù tuyªn d­¬ng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ c¸ nh©n cã thµnh tÝch tèt vÒ s¶n xuÊt s¶n phÈm cã chÊt l­îng. 4. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm 4.1. Thùc hiªn tiÕp cËn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng vµ thùc hiªn qu¶n lý chÊt l­îng ®ång bé. Ta biÕt r»ng hÖ thèng lµ tËp hîp c¸c phÇn tö cÊu thµnh cã liªn quan hoÆc phô thuéc lÉn nhau, t¹o nªn mét tæng thÓ hoµn chØnh vµ chÊt l­îng còng lµ mét hÖ thèng gåm mét tËp hîp nh÷ng ®Æc tÝnh t¹o cho s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng tho¶ m·n ®­îc nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. Nh­ vËy nhµ s¶n xuÊt ph¶i hiÓu s¶n phÈm thËt thÊu ®¸o, ®èi xö víi nã nh­ mét hÖ thèng, n¾m ch¾c ®­îc nh÷ng ®Æc tÝnh vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm. C¸i nµo lµ chñ yÕu c¸i nµo lµ thø yÕu, c¸i nµo ph¶i båi d­ìng, c¸i nµo ph¶i khuyÕn khÝch ph¸t triÓn, c¸i nµo cÇn ph¶i h¹n chÕ, uèn n¾n... §èi víi qu¶n lý chÊt l­îng l¹i cÇn ph¶i cã c¸ch tiÕp cËn hÖ thèng ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao trong c«ng t¸c qu¶n lý. C¸ch tiÕp cËn hÖ thèng gióp chóng ta x©y dùng ®­îc chÊt l­îng trong doanh nghiÖp bao gåm viÖc kh¼ng ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô, c¬ cÊu tæ chøc tr¸ch nhiÖm, c¸c thñ tôc vµ qu¸ tr×nh còng nh­ c¸c nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng. Tho¹t ®Çu c¸c hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ®­îc ¸p dông cho tõng kh©u riªng biÖt, sau më réng ra cho toµn chu tr×nh sèng cña s¶n phÈm, tiÕn tíi hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ®ång bé. §¶m b¶o tÝnh ®ång bé trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh qu¶n lý chÊt l­îng lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt gióp cho c¸c ho¹t ®éng ®­îc nhÞp nhµng, c©n ®èi tr¸nh chång chÐo, l·ng phÝ vÒ nh©n lùc gióp cho chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc ®¶m b¶o vµ n©ng cao. Qua ph©n tÝch thùc tr¹ng chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng Ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng, muèn ®¹t ®­îc môc tiªu tæng qu¸t, ®Õn n¨m 2005 R¹ng §«ng ph¶i thùc sù lµ mét C«ng ty Bãng §Ìn-PhÝch N­íc lín nhÊt ViÖt Nam, víi trang bÞ hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn vµ cã ®Çy ®ñ kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi nÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt Bãng §Ìn-PhÝch N­íc cña c¸c n­íc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, C«ng ty cÇn ph¶i tiÕp cËn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ®ång bé, thùc hiªn qu¶n lý chÊt l­¬ng s¶n phÈm tõ kh©u ®Çu cho ®Õn kh©u cuèi. Khi thùc hiªn tÝnh ®ång bé trong qu¶n lý chÊt l­îng, C«ng ty cÇn chó ý ®Õn c¸c h­íng sau: - §ång bé gi÷a chÊt l­îng cña s¶n phÈm víi chÊt l­îng cña nguyªn vËt liÖu. - §ång bé c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ, kü thuËt, c«ng nghÖ, tæ chøc ph¸p lý gi¸o dôc t­ t­ëng trong qu¶n lý chÊt l­îng. - §ång bé gi÷a c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l­îng ë c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau trong chu kú sèng cña s¶n phÈm. Tõ nghiªn cøu, thiÕt kÕ, s¶n xuÊt ®Õn l­u th«ng, sö dông sao cho cã thÓ thiÕt lËp ®­îc vµ duy tr× ®­îc mét tr×nh ®é chÊt l­îng mong muèn. - §ång bé gi÷a c¸c cÊp qu¶n lý trong c¬ së vµ bªn ngoµi c¬ së. C«ng ty nªn thùc hiÖn qu¶n lý chÊt l­îng tõ giai ®o¹n nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng ®Õn thiÕt kÕ s¶n phÈm, nhËp nguyªn vËt liÖu ®Õn kh©u hoµn thiÖn vµ ®ãng gãi l­u th«ng s¶n phÈm. 4.2. X¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm Tr­íc ®©y c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp, ng­êi ta coi c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm lµ mét chøc n¨ng riªng cña c¸n bé KCS, phæ biÕn quan ®iÓm lµ muèn ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm th× ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra. Tr¸ch nhiÖm thuéc vÒ phßng KCS, hä ph¶i th­êng xuyªn gi¸m s¸t, thanh tra, kiÓm tra, ®o l­êng chÊt l­îng s¶n phÈm, tõ ®ã ph©n lo¹i chÊt l­îng, lo¹i bá nh÷ng s¶n phÈm kh«ng phï hîp víi yªu cÇu. C«ng Ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng vÉn cßn tån t¹i nh÷ng quan ®iÓm cho r»ng, chÊt l­îng s¶n phÈm lµ do c«ng viÖc cña phßng KCS, phßng kü thuËt-qu¶n lý chÊt l­îng, ®éi ngò s¶n xuÊt chø kh«ng liªn quan g× ®Õn c¸c phßng ban kh¸c. §©y lµ mét sai lÇm, bëi v× muèn ®¹t ®­îc chÊt l­îng cao vµ qu¶n lý chÊt l­îng mét c¸ch toµn diÖn th× vÊn ®Ò chÊt l­îng ®ång bé ph¶i ®­îc c¸n bé c«ng nh©n viªn cña toµn C«ng ty hiÓu mét c¸ch râ rµng. ý thøc tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l­îng ph¶i ®­îc mäi ng­êi thÊm nhuÇn. Tuy nhiªn, mÆc dï chÊt l­îng lµ c«ng viÖc cña mäi thµnh viªn nh­ng nÕu mäi viÖc ®Òu lµ c«ng viÖc cña mäi ng­êi th× kh«ng ai chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l­îng c¶. V× vËy tr¸ch nhiÖm ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh râ rµng cho tõng phßng ban, c¸ nh©n nh­ gi¸m ®èc, c¸c phßng ban chøc n¨ng, nhiªm vô cña tæ tr­ëng s¶n xuÊt, c«ng nh©n, tr¸ch nhiÖm cña tõng ng­êi ®¹i lý. + Gi¸m ®èc : Gi¸m ®èc cÇn x¸c ®Þnh thÞ tr­êng C«ng ty sÏ tham gia vµ lo¹i s¶n phÈm mµ C«ng ty cÇn tung ra thÞ tr­êng th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu kinh doanh vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn. Gi¸m ®èc lµ ng­êi quyÕt ®Þnh cuèi cïng vÒ møc chÊt l­îng cÇn ®¹t ®­îc trong thiÕt kÕ s¶n phÈm vµ møc ®é cam kÕt vÒ qu¶n lý chÊt l­îng cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®­îc chÊt l­îng ®ã cho thµnh phÈm, sau ®ã l·nh ®¹o c¸c bé phËn chøc n¨ng trong toµn C«ng ty cïng nhau cam kÕt thùc hiÖn qu¶n lý chÊt l­îng. + C¸c phßng ban chøc n¨ng : Cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch chÊt l­îng do gi¸m ®èc ®Æt ra. C¸n bé qu¶n lý ë c¸c cÊp nµy cÇn tËp trung vµo viÖc thiÕt kÕ vµ kiÓm tra qu¸ tr×nh s¶n xu©t sao cho phï hîp víi c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña thiÕt kÕ. Nh­ vËy c¸c phßng ban chøc n¨ng cã tr¸ch nhiÖm thiÕt kÕ vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ch­¬ng tr×nh qu¶n lý chÊt l­îng, nh»m ®¸p øng c¸c ®Æc tÝnh sö dông cña s¶n phÈm. + NhiÖm vô cña tæ tr­ëng s¶n xuÊt : §iÒu khiÓn vµ kiÓm tra c¸c c«ng nh©n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Tæ tr­ëng s¶n xuÊt còng lµ ng­êi cã tr¸ch nhiÖm nhËn d¹ng vµ t×m gi¶i ph¸p cho c¸c vÊn ®Ò chÊt l­îng, phèi hîp víi c¸c phßng ban kh¸c ®Ó söa ch÷a vµ c¶i tiÕn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. + C«ng nh©n : Cã vai trß trùc tiÕp trong viÖc tham gia thùc hiÖn chÊt l­îng vµ qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm. C«ng ty nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng nh©n ph¸t huy ý thøc tù gi¸c, tr¸nh t×nh tr¹ng c¨ng th¼ng vÒ tr¸ch nhiÖm v× tiÒn l­¬ng cña m×nh mµ ph¶i cè g¾ng hoµn thµnh tèt c«ng viÖc vµ kÕt qu¶ cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng bu«ng xu«i, ch¸n n¶n vµ ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng s¶n phÈm . + Tr¸ch nhiªm cña ®¹i lý : Cã nhiÒu tr­êng hîp kh¸ch hµng khiÕu n¹i vÒ sù xuèng cÊp cña chÊt l­îng s¶n phÈm mµ nguyªn nh©n lµ do c¸c ®¹i lý, ng­êi bu«n b¸n kh«ng cã chÕ ®é b¶o qu¶n theo yªu cÇu khi mua Bãng §Ìn-PhÝch N­íc cña C«ng ty vÒ b¸n bu«n vµ b¸n lÎ. V× vËy, C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p b¶o qu¶n ®èi víi c¸c s¶n phÈm cña m×nh khi giao cho kh¸ch hµng lµ ®¹i lý, cöa hµng... ®Ó gi÷ ®óng chÊt l­îng s¶n phÈm, khi ký kÕt hîp ®ång mua b¸n C«ng ty cÇn bæ sung c¸c ®iÒu kho¶n vÒ tr¸ch nhiÖm ®èi víi khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm do c¸c ®¬n vÞ ®ã b¸n ra. Yªu cÇu kh¸ch hµng ®ã cÇn cã chÕ ®é b¶o qu¶n thÝch hîp ®èi víi tõng s¶n phÈm. 4.3. T¨ng c­êng c«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý, b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty, tØ lÖ chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tØ träng lín: Bãng §Ìn 73,4%; PhÝch N­íc 62,1%. C«ng ty cÇn ph¶i gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu b»ng biÖn ph¸p tèi ®a ho¸ tiªu hao do l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu do qu¶n lý kh«ng chÆt chÏ ®Ó thÊt tho¸t, n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c thu mua nguyªn vËt liÖu b»ng c¸ch t×m nguån hµng rÎ h¬n, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kü thuËt vµ ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Cô thÓ lµ: - C«ng ty cÇn tiÕp tôc kiÓm tra chÆt chÏ c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu, c©n ®o theo c«ng thøc kü thuËt, theo ®Þnh møc tiªu chuÈn, ghi sæ s¸ch xÝ nghiÖp vµ tæ chøc s¶n xuÊt ph¶i giao cho nh÷ng ng­êi cã tr¸ch nhiÖm cao, cã tÝnh trung thùc, cã tr×nh ®é chuyªn m«n thÝch hîp. - CÇn cã chÕ ®é th­ëng ph¹t râ rµng ®Ó chÊm døt t×nh tr¹ng mÊt m¸t nguyªn vËt liÖu ra ngoµi khi hoµn thµnh, vµ t×nh tr¹ng ®Ó ®¸nh ®æ nguyªn vËt liÖu b»ng viÖc l¾p ®­êng èng thu n­íc trªn thiÕt bÞ, tËn dông triÖt ®Ó n­íc röa råi quay l¹i s¶n xuÊt. Së dÜ cÇn quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy v× kh©u nÊu thñy tinh th­êng tiªu hao nguyªn vËt liÖu lín (chiÕm tØ lÖ trªn 70% tiªu hao). - ThiÕt kÕ trang bÞ hép giÊy tèt h¬n, nh·n cho bao gãi thñ c«ng tr¸nh t×nh tr¹ng Èm mê giÊy nh·n & h×nh vÏ. - N©ng cao h¬n tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸c tæ tr­ëng s¶n xuÊt, n©ng cao tay nghÒ cña c«ng nh©n, thî söa ch÷a, g¾n chÊt l­îng víi thu nhËp, tõ ®ã cã chÕ ®é th­ëng ph¹t trùc tiÕp vµo thu nhËp. - Tæ chøc tèt h¬n n÷a c«ng t¸c b¶o d­ìng, söa ch÷a m¸y mãc. Nh­ vËy, nÕu c«ng t¸c trªn ®­îc lµm tèt th× viÖc qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. 4.4. Thµnh lËp nhãm chÊt l­îng §©y lµ biÖn ph¸p cã hiÖu qu¶ tÝch cùc trong ch­¬ng tr×nh c¶i tiÕn chÊt l­îng ®­îc rÊt nhiÕu tæ chøc kinh tÕ cña c¸c n­íc ph¸t triÓn ¸p dông. BiÖn ph¸p nµy còng cã thÓ ¸p dông víi thùc tÕ cña C«ng Ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng víi nh÷ng néi dung phï hîp. C«ng ty thµnh lËp c¸c nhãm chÊt l­îng, mçi nhãm tõ 3 ®Õn 10 thµnh viªn hoÆc tæ chøc c¸c ca s¶n xuÊt thµnh mét nhãm ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l­îng. Ca nhãm nµy nªn ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së tù nguyÖn vµ tù qu¶n trªn cïng mét chñ lµm viÖc. Tr­ëng nhãm do c¸c thµnh viªn bÇu ra chø kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i lµ tæ tr­ëng s¶n xuÊt hoÆc qu¶n ®èc. C¸c thµnh viªn tham gia nhãm chÊt l­îng sÏ ho¹t ®éng trong m«i tr­êng tho¶i m¸i, tù do ®Ò xuÊt ý kiÕn, t¹o høng khëi khi lµm viÖc. Nhãm häp mçi tuÇn mét lÇn hoÆc ngoµi giê lµm viÖc t¹i mét n¬i cè ®Þnh hoÆc cã thÓ ngay khi ph¸t hiªn ra sai háng ®Ó t×m nguyªn nh©n vµ biªn ph¸p ®Ó kh¾c phôc kÞp thêi. Khi häp, nhãm tù ®­a ra ®Ò tµi chø kh«ng nhÊt thiÕt chØ liªn quan ®Õn chÊt l­îng mµ cßn liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò kh¸c trong ph¹m vi c«ng viÖc cña m×nh. Nhãm chÊt l­îng theo dâi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó nhËn d¹ng, ph©n tÝch vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chÊt l­îng (hay vÊn ®Ò kh¸c). §Ó nhãm chÊt l­îng ho¹t ®éng nghiªm tóc vµ cã hiÖu qu¶, C«ng ty nªn lËp ra mét nguyªn t¾c ho¹t ®éng nhãm : - Tù m×nh ph¸t triÓn : C¸c nhãm viªn cÇn ph¶i t×m tßi n¾m v÷ng kü thuËt vµ kü n¨ng lµm viÖc ®Ó thÝch nghi. Tù ph¸t triÓn vµ hç trî ph¸t triÓn liªn quan mËt thiÕt víi nhau t¹o sù hiÓu biÕt vÒ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cña C«ng ty vµ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng. - Ho¹t ®éng tù nguyÖn : C¸n bé qu¶n lý cña C«ng ty nªn ®Ó c¸c nhãm ho¹t ®éng hoµn toµn tù nguyÖn, tù gi¸c, nh­ vËy c¸c thµnh viªn cña nhãm sÏ dùa vµo kh¶ n¨ng cña m×nh mµ ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o. Qu¶n ®èc nªn cã th¸i ®é t«n träng tÝnh chÊt tù nguyÖn cña nhãm vµ yÓm trî tÝch cùc khi nhãm cÇn ®Õn. - Ho¹t ®éng nhãm : Ho¹t ®éng nhãm chÊt l­îng lµ ho¹t ®éng tËp thÓ, trong ®ã tõng ng­êi cã kh¶ n¨ng vµ kinh nghiÖm kh¸c nhau hîp l¹i ®Ó cïng nhau t×m gi¶i ph¸p cho c¸c vÊn ®Ò. Dùa trªn c¬ së ho¹t ®éng cña nhãm, mçi ng­êi trong nhãm cÇn t«n träng nh©n c¸ch vµ kh¶ n¨ng cña ng­êi kh¸c vµ tham gia b×nh ®¼ng trong c¸c ho¹t ®éng cña nhãm. Th«ng qua viÖc chia sÎ th«ng tin kiÕn thøc cho nhau, nhãm sÏ cã søc m¹nh gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò khã kh¨n trong s¶n xuÊt kinh doanh th­êng ngµy, ®ång thêi gióp cho thµnh viªn trong nhãm tr­ëng thµnh cã ®ñ t­ c¸ch lÉn nghiÖp vô. - Mäi ng­êi ®Òu tham gia : Cè g¾ng sao cho mçi ng­êi trong nhãm ®Òu ph¸t huy n¨ng lùc c¸ nh©n cña m×nh mµ tham gia gãp ý kiÕn. NÕu mçi ng­êi trong nhãm ®Òu ®­îc ph©n tr¸ch nhiÖm vµ s¶n xuÊt ®¹t kÕt qu¶ tèt th× hä sÏ thÊy phÊn khëi, tù tin vµ t¨ng thªm linh ho¹t. - G¾n liÒn ho¹t ®éng cña nhãm víi hÖ thèng vµ bé m¸y cña C«ng ty: C¸n bé qu¶n lý cÇn t«n träng c¸c s¸ng kiÕn cña nhãm chÊt l­îng vµ cÇn nghÜ ra c¸c c¸ch vËn ®éng nhãm. VÝ dô cã khen th­ëng ®èi víi nhãm chÊt l­îng cã s¸ng kiÕn ®­îc ¸p dông cã kÕt qu¶ tèt, biÓu d­¬ng tr­íc toµn C«ng ty. - Duy tr× ho¹t ®éng cña nhãm chÊt l­îng : Gi¸m ®èc vµ c¸c cÊp qu¶n lý trùc tiÕp cÇn nh÷ng vÊn ®Ò g× m×nh mong ®îi ë nhãm nh©n viªn, duy tr× th¶o luËn vµ chØ ®¹o liªn tôc ®èi víi nhãm chÊt l­îng. C¸n bé qu¶n lý cÇn bµn b¹c víi c¸c nhãm tr­ëng c¸c môc tiªu ho¹t ®éng trong n¨m, t¹o c¬ héi cÇn thiÕt cho nhãm khi cã ®iÒu kiÖn. C¸n bé cÇn kiªn quyÕt chØ ®¹o vµ yÓm trî c¸c ho¹t ®éng cña nhãm cho ®Õn khi c¸c thµnh viªn trong nhãm b¾t ®Çu c¶m thÊy høng thó, nÕu kh«ng l©u ngµy ho¹t ®éng cña nhãm sÏ bÞ tr× trÖ. - Cïng nhau ph¸t triÓn : Qua th¶o luËn vµ chia sÎ tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c nhãm viªn, nhãm sÏ cïng nhau ph¸t triÓn. C¸c nhãm thµnh viªn cÇn tËn dông mäi c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn thãi quen héi ý vµ th¶o luËn, cÇn ®éng viªn mäi ng­êi trong nhãm tham gia gãp ý kiÕn c¶i tiÕn vÊn ®Ò. Tæ chøc héi th¶o ®Ó c¸c nhãm chÊt l­îng kh¸c nhau trao ®æi th«ng tin vµ kinh nghiÖm. - TÝnh s¸ng t¹o : Mét trong nh÷ng môc tiªu chÝnh cña ho¹t ®éng nhãm lµ qu¸ tr×nh s¸ng t¹o cña nhãm viªn ®Ó c¶i tiÕn vµ n©ng cao chÊt l­îng ®ång thêi thÓ chÕ ho¸ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong c¸c c«ng viÖc hµng ngµy. Kh«ng thÓ cã sù s¸ng t¹o nÕu c¸c nhãm viªn kh«ng tù gi¸c c¶i tiÕn c«ng viÖc hµng ngµy cña m×nh cho dÔ dµng h¬n, lµm nhanh h¬n, tiÕt kiÖm h¬n. - ý thøc vÒ chÊt l­îng : Môc tiªu n÷a cña nhãm chÊt l­îng ngay trong c«ng viÖc cña m×nh phô tr¸ch, xuÊt ph¸t tõ quan niÖm ph¶i thùc hiÖn c«ng viÖc cña m×nh ®óng víi tiªu chuÈn ®· ®Þnh. Nhãm chÊt l­îng cßn nh»m tíi môc tiªu c¶i tiÕn tõng b­íc c«ng viÖc m×nh phô tr¸ch nªn dÔ h¬n. kÕt luËn Gi÷a chÊt l­îng vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. ChÊt l­îng lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng nhÊt ®Ó t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp. Ng­îc l¹i, doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao t¹o ®iÒu kiÖn quan träng cho t¨ng c­êng ®æi míi vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ dÞch vô. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam muèn c¹nh tranh ®­îc víi hµng ngo¹i trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam hay muèn xuÊt khÈu ra n­íc ngoµi s¶n phÈm cña m×nh th× ®Òu cÇn ph¶i t¨ng c­êng qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm. §iÒu tr­íc tiªn ph¶i thùc hiÖn lµ ®æi míi quan niÖm vÒ chÊt l­îng vµ qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm, ®Ó sau ®ã cã thÓ x©y dùng ®­îc mét hÖ thèng chÊt l­îng phï hîp víi ®Æc tr­ng cña m×nh. C«ng ty Bãng ®Ìn PhÝch n­íc R¹ng §«ng lµ mét doanh nghiÖp ViÖt Nam ®· tån t¹i, ®øng v÷ng qua tiÕn tr×nh ®æi míi ®Êt n­íc. §Ó cã thÓ gi÷ v÷ng ®­îc vÞ trÝ ®ã trong t­¬ng lai, trong m«i tr­êng c¹nh tranh quyÕt liÖt cña sù héi nhËp, C«ng ty còng cÇn ph¶i ®æi míi, x©y dùng cho m×nh mét hÖ thèng chÊt l­îng ®Ó t¨ng tÝnh c¹nh tranh cho s¶n phÈm cña m×nh. Th«ng qua nh÷ng ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ qu¶n lý chÊt l­îng ë C«ng ty em ®· ®Ò xuÊt mét sè ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c­êng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ë C«ng ty. §ã lµ mét trong nh÷ng ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt môc tiªu t¨ng c­êng chÊt l­îng s¶n phÈm. LuËn v¨n tèt nghiÖp ®­îc hoµn thµnh nhê sù gióp ®ì tËn t×nh cña ThÇy ThS Vò Träng NghÜa, gi¸o viªn h­íng dÉn, cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c c¸n bé trong C«ng ty Bãng §Ìn - PhÝch N­íc R¹ng §«ng, sù gióp ®ì cña c¸c phßng ban chøc n¨ng, ban l·nh ®¹o C«ng ty Do b­íc ®Çu nghiªn cøu nªn bµi viÕt ch¾c ch¾n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng mÆt h¹n chÕ vµ sai sãt, em rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy, c« gi¸o vµ cña c¸c c¸n bé trong C«ng Ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng cïng toµn thÓ b¹n ®äc ®Ó hoµn thiÖn h¬n nhËn thøc cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Hµ Néi, ngµy 02 th¸ng 10 n¨m 2006 Sinh viªn tµi liÖu tham kh¶o 1. ThS Ph¹m Quang Lª, Gi¸o tr×nh Khoa häc qu¶n lý, Khoa Qu¶n lý doanh nghiÖp, Hµ Néi 2002. 2. GS.TSKH Vò Huy Tõ, Gi¸o tr×nh KÕ ho¹ch hãa, NXB CTQG, Hµ Néi 2006. 3. ThS Vò Träng NghÜa, tËp bµi gi¶ng Qu¶n lý chÊt l­îng dµnh cho Khãa 7. 4. John S. Okard, Qu¶n lý chÊt l­îng ®ång bé, NXB Thèng kª, Hµ Néi 1994. 5. Sæ tay giíi thiÖu qu¶n lý chÊt l­îng toµn diÖn (Tµi liÖu dµnh cho c¸c thµnh viªn ViÖt Nam - TQNC) 6. B¸o c¸o tæng kÕt t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh, C«ng ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng. 7. B¸o c¸o t×nh h×nh chÊt l­îng t¹i C«ng ty Bãng ®Ìn PhÝch n­íc R¹ng §«ng c¸c n¨m 2002, 2003, 2004, 2005. 7. Tµi liÖu h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty Bãng §Ìn PhÝch N­íc R¹ng §«ng. (l­u hµnh néi bé ).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.docx