Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu thầu ở Công ty Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội

Lời mở đầu Trong chu trình của mỗi dự án đầu tư phát triển dù của Nhà nước hay của tư nhân, chủ đầu tư đều phải thực hiện rất nhiều các công việc khác nhau, từ việc xây dựng, phân tích, thẩm định dự án . đến việc mua sắm vật tư thiết bị, chọn công nghệ Để thực hiện được những việc này chủ đầu tư có thể tự làm hoặc thông qua các tổ chức hoặc cá nhân khác có đủ điều kiện thực hiện. Trong nền kinh tế thị trường các dự án được thực hiện chủ yếu thông qua phương thức thứ hai. Vậy làm thế nào để chọn được các tổ chức cá nhân có thể thực hiện tốt các chu trình của một dự án? Đấu thầu là phương pháp có hiệu quả nhất để thực hiện mục tiêu này nhằm đảm bảo cho sự thành công của chủ đầu tư. Là một công ty thuộc ngành xây dựng, Công ty Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội đã đạt được những thành công đáng kể trong việc đấu thầu những công trình. Với tình hình cạnh tranh ngày một gay gắt, việc đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả đấu thầu là một vấn đề hết sức quan trọng. Vì vậy sau một thời gian thực tập tại Công ty em xin mạnh dạn chọn đề tài “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu thầu ở Công ty Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội ”. Do còn hạn chế về kiến thức cũng như tìm hiểu thực tế nên em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong có sự góp ý của các thầy cô trong khoa Khoa học quản lý, cùng các cán bộ của Công ty Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội. Em xin cảm ơn PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà cũng như phòng Kinh tế - Kế hoạch của Công ty đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành bản chuyên đề này. Nội dung của chuyên đề gồm ba chương: Chương 1: Tổng quan về đấu thầu Chương 2: Thực trạng đấu thầu của Công ty Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội. Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu thầu ở Công ty Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội. Mục lục Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu thầu ở công ty xây dựng lắp máy điện nước Hà nội Lời mở đầu 1 Chương I: Tổng quan về đấu thầu 2 I. Khái niệm và những vấn đề cơ bản của đấu thầu 2 1. Một số khái niệm của đấu thầu 2 2. Phân loại đấu thầu 3 3. Nguyên tắc đấu thầu 3 4.Những nhân tố ảnh hơưởng tới kết quả đấu thầu của các nhà thầu. 5 5. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả công tác đấu thầu với các doanh nghiệp xây lắp 9 II. Một số vấn đề cơ bản của quy chế đấu thầu 10 1. Các hình thức đấu thầu 10 2. Các phương thức đấu thầu 13 3. Điều kiện đấu thầu 13 4. Kế hoạch đấu thầu của dự án 14 5. Trình tự thực hiện đấu thầu 15 Chương II: Thực trạng đấu thầu của công ty xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội 22 I. Vài nét chung về lịch sử hình thành và năng lực của công ty xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội 22 1. Lịch sử hình thành và các lĩnh vực hoạt động 22 2. Cơ cấu tổ chức, quyền hạn và trách nhiệm 23 3. Tình hình tài chính của công ty 27 4. Năng lực về máy móc thiết bị 29 5. Nguồn nhân lực 31 6. Công tác bảo hộ lao động 33 7. Công tác quản lý 34 II. Thực trạng thực hiện công tác đề đấu thầu của công ty xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội 35 1. Quá trình tham gia đấu thầu của công ty 35 2. Tổ chức quản lý và phối hợp giữa các bộ phận thực hiện công tác dự thầu tại Công ty 38 3. Những công trình đẫ trúng thầu của công ty, khả năng trúng thầu của công ty 43 III. Đánh giá về thực trạng đấu thầu của công ty 48 1. Những thành quả mà công ty đạt được 48 2. Những tồn tại trong công tác đấu thầu 49 3. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại 50 Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu thầu của Công ty xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội 52 I. Định hướng của công ty 52 1. Tài chính với công tác đấu thầu 52 2. Kỹ thuật chất lượng tiến độ công trình đã trúng thầu 52 3. An toàn bảo hộ lao động 53 4. Một số mục tiêu chính trong đấu thầu các công trình 53 II. Một vài giải pháp 54 1. Duy trì và mở rộng thị trường 54 2. Công tác tổ chức và quản lý 56 3. Tổ chức bộ máy đấu thầu 58 4. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, nghiên cứu, tìm hiểu, điều tra 63 5. Nâng cao chất lượng, tiến độ công trình, thay thế và mua mới trang thiết bị 65 6. Đẩy mạnh hoạt động tạo vốn đầu tư 66 III. Một số kiến nghị 68 1. Kiến nghị với Sở xây dựng Hà Nội 68 2. Kiến nghị với Nhà nước 68 Kết luận 70

doc79 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2261 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu thầu ở Công ty Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Theo b¶ng trªn ta thÊy C«ng ty ®Æc biÖt m¹nh vÒ tróng thÇu c¸c tuyÕn èng, nã t¨ng theo thêi gian c¶ vÒ sè l­îng vµ gi¸ trÞ c«ng tr×nh, nÕu nh­ n¨m 1999 chØ cã 5 c«ng tr×nh. N¨m 2000 lµ 6 c«ng tr×nh. N¨m 2001gi¶m xuèng chØ cßn 3 c«ng tr×nh. N¨m 2002 sè c«ng tr×nh tróng thÇu t¨ng vät lªn con sè 12. N¨m 2003 lµ 9 c«ng tr×nh. Gi¸ trÞ cña c¸c c«ng tr×nh cã xu h­íng ngµy cµng t¨ng. víi thÕ m¹nh nµy C«ng ty cÇn ph¸t huy cao h¬n n÷a thÞ tr­êng cña m×nh. MÆt kh¸c còng cÇn Më réng sang ngµnh nghÒ kh¸c ®Ó cã tÝnh ®a d¹ng vÒ nghÒ nghiÖp tõ ®ã cã thÓ t¨ng thªm viÖc lµm chong­êi lao ®éng. C«ng tr×nh x©y dùng nhµ cña c«ng ty cã gi¸ trÞ còng kh¸ lín lµ trªn 35 tû, ®©y lµ nh÷ng c«ng tr×nh rÊt cÇn thiÕt trong ®iÖu kiÖn c«ng ty cã kh¶ n¨ng tróng thÇu thÊp. B¶ng 9: Gi¸ trÞ tróng thÇu vµ x¸c suÊt tróng thÇu cña c«ng ty mét vµi n¨m gÇn ®©y N¨m C«ng tr×nh dù thÇu C«ng tr×nh tróng thÇu Gi¸ trÞ b×nh qu©n mét c«ng tr×nh tróng thÇu (®ång) X¸c suÊt tróng thÇu (%) Sè l­îng Gi¸ trÞ ( ®ång) Sè l­îng Gi¸ trÞ (®ång) VÒ mÆt sè l­îng VÒ mÆt gi¸ trÞ 2000 15 95.078.731.864 6 48.029.608.884 8.004.934.814 40 50 2001 12 56.576.964.589 3 3.795.255.830 1.256.085.276 25 6 2002 18 122.858.995.030 12 65.602.370.952 5.466.864.246 66 53 2003 17 130.854.900.379 9 77.824.761.275 8.647.195.697 52 59 Tõ b¶ng trªn chóng ta cã thÓ cã biÓu ®å vÒ gi¸ trÞ cña c¸c c«ng tr×nh tróng thÇu cña c«ng ty nh­ sau: BiÓu ®å 1: Gi¸ trÞ tróng thÇu cña c«ng ty tõ n¨m 2000 – 2003 Tõ biÓu ®å vÒ gi¸ trÞ c«ng tr×nh tróng thÇu tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2003 ta nhËn thÊy gi¸ trÞ tróng thÇu ngµy cµng t¨ng, ®Æc biÖt n¨m 2003. Tuy nhiªn n¨m 2000 gi¸ trÞ tróng thÇu lµ qu¸ thÊp chØ cã gÇn 4 tû, nguyªn nh©n do c«ng viÖc cña n¨m 2000 bÞ tån ®äng h¬n n÷a n¨m nµy c«ng ty ®· kh«ng thùc sù cã biÖn ph¸p tèt cho kh¶ n¨ng tróng thÇu.C«ng ty cÇn lÊy n¨m 2001 lµm mét bµi häc kinh nghiÖm, nÕu sai lÇm bÞ lÆp l¹i th× sÏ lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng cã viÖc lµm thu nhËp thÊp. H¬n thÕ n÷a c«ng ty sÏ bÞ mÊt uy tÝn nÆng lÒ ¶nh h­ëng lín tíi t×nh h×nh ®Êu thÇu cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m sau ®ã. §Õn n¨m 2002 c«ng ty ®· kÞp thêi cã nh÷ng biÖn ph¸p tèt vµ ®· n¨ng ®éng h¬n trong c«ng t¸c Marketing vµ tÝm kiÕm thÞ tr­êng. Tõ ®ã c«ng ty ®· cã thµnh qu¶ tèt trong n¨m còng nh­ nh÷ng n¨m sau ®ã. BiÓu ®å 2: X¸c suÊt tróng thÇu cña c«ng ty tõ n¨m 2000 - 2003 2000 2001 2002 2003 N¨m % gi¸ trÞ 100 53 50 6 59 Ta thÊy x¸c suÊt tróng thÇu lín nhÊt cña c«ng ty lµ n¨m 2002, thÊp nhÊt lµ n¨m 2001 víi nh÷ng lý do ®· ®­îc nªu ë phÇn trªn mÆt kh¸c chóng ta thÊy gi¸ trÞ tróng thÇu cña c¸c c«ng tr×nh n¨m 2000 lµ lín nªn c«ng viÖc cña n¨m 2000 cßn tån ®äng ®Ó n¨m 2001 hoµn thµnh. Tuy r»ng vÒ mÆt sè l­îng th× x¸c suÊt tróng thÇu n¨m 2003 lµ thÊp h¬n n¨m 2002 nh­ng vÒ mÆt gi¸ trÞ l¹i lín h¬n chøng tá c«ng ty ®· cã nh÷ng gi¶i ph¸p tèt m¹nh d¹n ®Çu t­ vµo trang thiÕt bÞ vµ tham gia nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ vµ quy m« lín h¬n, ®©y còng lµ thµnh tÝch ®¸ng kÓ cña c«ng ty III. §¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng ®Êu thÇu cña c«ng ty Nh÷ng thµnh qu¶ mµ c«ng ty ®¹t ®­îc - VÒ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý thi c«ng ë c«ng tr­êng, c«ng ty ®· ¸p dông thµnh c«ng h×nh thøc kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt ë c¸c xÝ nghiÖp, c¸c ban, ®éi trùc thuéc ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng nh©n, t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng thªm thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, khiÕn hä an t©m lµm viÖc, tõ ®ã n©ng cao lßng nhiÖt t×nh, h¨ng say lao ®éng, ®¶m b¶o cho ng­êi c«ng nh©n, ®¶m b¶o tiÕn ®é, c¸c chØ tiªu kü thuËt vµ chÊt l­îng thi c«ng c«ng tr×nh, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - C«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®óng h­íng ®i cña m×nh, ®ã lµ chän x©y l¾p lµm mòi nhän ®Æc biÖt lµ x©y l¾p c¸c c¸c c«ng tr×nh cÊp tho¸t n­íc - Trong lÜnh vùc ®Êu thÇu x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh, c«ng ty ngµy cµng cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc vÒ mÆt tæ chøc vµ qu¶n lý. §Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc ®èi ngo¹i, t×n kiÕm më réng thÞ tr­êng, c«ng ty ®· nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng vµ ®· sím cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp nªn hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c Marketing mang l¹i cho c«ng ty rÊt kh¶ quan. - Qua ho¹t ®éng ®Êu thÇu, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty ®· ngµy cµng m¹nh h¬n nhê vµo sù quan t©m ®óng møc ®Õn nh÷ng nh©n tè c¬ b·n nh­ nguån nh©n lùc, nguån vèn, trang thÞÕt bÞ m¸y mãc... - C¸c c«ng tr×nh do c«ng ty thi c«ng ®Òu ®¹t yªu cÇu kü thuËt, chÊt l­îng cao, cã tÝnh thÈm mü, ®­îc chñ ®Çu t­ ®¸nh gi¸ cao, kh¼ng ®Þnh ®­îc uy tÝn trªn thÞ tr­êng. Víi nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®­îc ë trªn c«ng ty ®· ngµy cµng lín m¹nh h¬n vÒ mäi mÆt tõ quy m«, n¨ng lùc, tæ chøc qu¶n lý, n¨ng lùc s¶n xuÊt... ®êi sèng cña nh©n viªn, cña ng­êi lao ®éng trong c«ng ty ngµy cµng ®­îc n©ng cao Nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c ®Êu thÇu t¹i c«ng ty Dï trong c«ng t¸c dù thÇu, c«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch nhÊt ®Þnh, song còng vÉn cßn mét sè tån t¹i dÉn ®Õn kh¶ n¨ng tróng thÇu thÊp ¶nh h­ëng tíi sù ph¸t triÓn chung cña c«ng ty. Nh÷ng tån t¹i tiªu biÓu gåm: - C«ng t¸c tiÕp thÞ, ®Êu thÇu b­íc ®Çu chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng nh­ng kh¶ n¨ng c¹ng tranh yÕu. Kh¶ n¨ng Marketing trªn th­¬ng tr­êng trong c¸c lÜnh vùc mua b¸n hµng ho¸, tiªu thô s¶n phÈm lÉn trong t×m kiÕm viÖc lµm cßn rÊt h¹n chÕ, thô ®éng. - ViÖc thùc hiÖn c«ng t¸c dù thÇu ch­a thùc sù diÔn ra mét c¸ch cã hÖ thèng vµ chÆt chÏ, nhiÒu b­íc c«ng viÖc nhËn thøc ®­îc song ch­a thùc hiÖn ®­îc. Thô ®éng trong viÖc ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p tranh thÇu. - Ch­a ®­a ra ®­îc c¸c ®Ò xuÊt vÒ gi¶i ph¸p kü thuËt hîp lý, ®éc ®¸o lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu. - Gi¸ bá thÇu nhiÒu khi kh«ng hîp lý, lóc th× qu¸ cao so víi gi¸ xÐt thÇu cña chñ ®Çu t­, hoÆc so víi gi¸ bá thÇu cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, lóc l¹i qu¸ thÊp tuy c«ng ty tróng thÇu nh­ng kh«ng cã hiÖu qu¶. - Kh¶ n¨ng tù chñ vÒ tµi chÝnh thÊp, ch­a ®ñ n¨ng lùc tµi chÝnh ®Ó tham gia ®Êu thÇu ®éc lËp vµ nhËn thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín, thêi gian thi c«ng dµi. - ThiÕt bÞ xe vµ m¸y thi c«ng hiÖn t¹i phÇn lín ch­a ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu kü thuËt vµ møc ®é hiÖn ®¹i trong viÖc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®ßi hái chÊt l­îng cao, kü thuËt phøc t¹p. - HiÖn nay nguån nh©n lùc cña c«ng ty ch­a lín. Tr×nh ®é cña nguån nh©n lùc cßn thÊp. 3. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña nh÷ng tån t¹i ®ã Nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan - Sè l­îng c¸n bé kü thuËt, c«ng nh©n kü thuËt kh«ng nhiÒu nh­ng l¹i bÞ ph©n t¸n máng ë nhiÒu ®éi, nhiÒu vïng kh¸c nhau nªn khi cÇn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, kü thuËt cao ®ßi hái ®éi ngò nh©n lùc lín th× c«ng ty th­êng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. - C¸n bé l·nh ®¹o ®· quan t©m ®Õn c«ng t¸c ®Çu t­ nh­ng ch­a ®Çy ®ñ, ph­¬ng ¸n (kÕ ho¹ch) ®Çu t­ cßn chung chung ch­a cã sù ­u tiªn thÝch hîp nªn hiÖu qu¶ ®Çu t­ cßn ch­a cao. Bëi v× nguån vèn cña c«ng ty cßn h¹n chÕ nªn ph¶i ­u tiªn ®Çu t­ vµo lÜnh vùc mòi nhän nhÊt. - Trong tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cã chç ch­a thÝch hîp, c«ng tr×nh cßn mang tÝnh tæng hîp cao, tÝnh chuyªn m«n ho¸ ch­a lín ë mét bé phËn cho nªn ch­a ph¸t huy ®­îc hÕt tiÒm n¨ng. (VÝ dô nh­ ë bé phËn dù thÇu). - Xu h­íng sö dông lao ®éng thêi vô ph¸t triÓn sÏ lµ nguyªn nh©n g©y nªn t×nh tr¹ng chÊt l­îng c«ng tr×nh kh«ng cao. - Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh trong c¬ cÊu vèn lín nh­ng m¸y mãc thÞÕt bÞ sö dông trùc tiÕp cho s¶n xuÊt cßn thÞÕu, ch­a hiÖn ®¹i. - C«ng t¸c khuyÕn khÝch sù s¸ng t¹o trong lao ®éng ch­a ®­îc quan t©m nhiÒu dÉn ®Õn phong trµo trong doanh nghiÖp kh«ng m¹nh lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng kh«ng lín. Nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan - Kinh tÕ n­íc ta b­íc vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ch­a l©u nªn c¸c doanh nghiÖp ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm. Trong khi ®ã c¸c tæ chøc n­íc ngoµi víi ®Çy ®ñ tiÒm lùc vÒ kinh tÕ vµ kinh nghiÖm trong c¹nh tranh nªn ®· g©y cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam rÊt nhiÒu khã kh¨n ®Æc biÖt lµ trong ®Êu thÇu x©y dùng, c¸c nhµ thÇu gÆp nhiÒu khã kh¨n tr­íc c¸c nhµ thÇu n­íc ngoµi. Bªn c¹nh ®ã chÕ ®é ­u tiªn cho c¸c nhµ thÇu ViÖt Nam cßn ch­a thÝch ®¸ng chØ míi chung chung. - HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy vÒ ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n ch­a æn ®Þnh, thÞÕu sù chi tiÕt nªn ®· t¹o ra sù kh«ng yªn t©m ®èi víi c¸c tæ chøc x©y dùng. MÆt kh¸c do cßn chung chung nªn nhiÒu chç quy ®Þnh ch­a râ t¹o nªn nh÷ng s¬ hë cho nhiÒu tæ chøc lµm ¨n phi ph¸p lµm cho thÞ tr­êng x©y dùng thÞÕu sù trong s¹ch. Thùc tÕ trong thÞ tr­êng x©y dùng n­íc ta hiÖn nay t×nh tr¹ng tiªu cùc trong ®Êu thÇu rÊt phæ biÕn, hiÖn t­îng nhµ thÇu cÊu kÕt víi chñ ®Çu t­ ®Ó th¾ng thÇu, nhµ thÇu cÊu kÕt, th«ng ®ång víi bªn gi¸m s¸t ®Ó lµm sai c¸c quy ®Þnh vÒ ®Þnh møc kü thuËt chÊt l­îng. Nh÷ng tiªu cùc nµy ®· lµm ¶nh h­ëng xÊu ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh, ®Õn hiÖu qu¶ c¸c cuéc ®Êu thÇu vµ lµm cho thÞ tr­êng ph¸t triÓn mét c¸ch kh«ng ®ång bé. Së dÜ cã nh÷ng hiÖn t­îng ®ã xÈy ra lµ v× hÖ thèng ph¸p luËt n­íc ta nãi chung vµ c¸c quy ®Þnh vÒ ®Êu thÇu nãi riªng cßn cã nh÷ng s¬ hë nhÊt ®Þnh. Thªm vµo ®ã, sù thùc thi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu cßn ch­a thùc sù nghiªm minh nªn nhiÒu khi c¸c quy chÕ ®Êu thÇu cßn bÞ vi ph¹m. §©y lµ mét vÊn ®Ò mµ Nhµ n­íc cÇn ph¶i quan t©m vµ gi¶i quyÕt triÖt ®Ó, nh»m t¹o ra mét m«i tr­êng ®Êu thÇu tèt ®Ñp h¬n Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c«ng ty x©y dùng l¾p m¸y ®iÖn n­íc hµ néi Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c«ng ty thùc chÊt lµ nh»m môc tiªu n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c«ng ty. Do vËy, nh÷ng gi¶i ph¸p ®­a ra chÝnh lµ ®Ó kh¾c phôc nh÷ng mÆt tån t¹i, ph¸t huy nh÷ng mÆt tÝch cùc nh­ ®· ph©n tÝch, cuèi cïng lµ gióp c«ng ty khi tham dù ®Êu thÇu sÏ cã ®­îc bé hå s¬ dù thÇu ®¸p øng tèt nhÊt c¸c yªu cÇu cña bªn mêi thÇu, ®ång thêi vÉn ®¶m b¶o cã l·i cho c«ng ty. §iÒu nµy kh«ng chØ liªn quan trùc tiÕp tíi viÖc tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu mµ cßn lµ mét vÊn ®Ò réng lín, ®ßi hái nh÷ng nç lùc vÒ mäi mÆt cña c«ng ty. Tr­íc khi ®i vµo ph©n tÝch mét sè gi¶i ph¸p ta nghiªn cøu s¬ l­îc ®Þnh h­íng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m tíi cña c«ng ty. I. §Þnh h­íng cña c«ng ty Tµi chÝnh KÕ ho¹ch tæng s¶n l­îng: 100 tû ®ång ( t¨ng 125% so víi n¨m 2003). Doanh thu: 50 tû ®ång (t¨ng 138% so víi n¨m 2003) TrÝch nép ng©n s¸ch: 1,5 tû ®ång ( t¨ng 117% so víi n¨m2003) L­¬ng b×nh qu©n:1,75 triÖu ®ång/ng­êi/th¸ng Lao ®éng b×nh qu©n 350 ng­êi Thanh quyÕt to¸n vèn ®¹t 80%-90% Kü thuËt chÊt l­îng Duy tr× vµ kh«ng ngõng c¶i tiÕn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9001-2000, kÕt hîp m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng TQM ®¹t hiÖu qu¶. C¸c c«ng tr×nh thi c«ng ®Òu ®¹t kh¸ tèt 100%. Cã mét c«ng tr×nh ®¹t chÊt l­îng cao ngµnh x©y dùng. C«ng ty gi÷ v÷ng uy tÝn xøng ®¸ng lµ ®¬n vÞ ®Çu tiªn cña ngµnh x©y dùng ®¹t gi¶i th­ëng chÊt l­îng ViÖt Nam n¨m 2003, lµm tiÒn ®Ò cho viÖc tham gia gi¶i th­ëng Ch©u ¸ Th¸i b×nh d­¬ng. §¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng ®· ®Ò ra trong hå s¬ dù thÇu, phÊn ®Êu bµn giao c«ng tr×nh tr­íc thêi h¹n. An toµn b¶o hé lao ®éng PhÊn ®Êu ®¹t ®¬n vÞ an toµn b¶o hé lao ®éng tèt, cuèi n¨m chÊm ®iÓm 90 ®Õn 95 ®iÓm. Kh«ng ®Ó x¶y ra mÊt an toµn nghiªm träng. Gi÷ g×n n¬i lµm viÖc lu«n an toµn s¹ch ®Ñp. §¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng trªn c¸c c«ng tr×nh thi c«ng. Quan t©m tèt ®iÒu kiÖn lµm viÖc, an toµn lao ®éng cho ng­êi lao ®éng trªn c¸c c«ng tr×nh. 4. Mét sè môc tiªu chÝnh trong ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh Trong kinh doanh x©y l¾p tËp trung chñ yÕu khai th¸c n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã b»ng c¸ch thùc hiÖn tèt dù ¸n c«ng tr×nh cÊp tho¸t n­íc vµ x©y dùng, c¸c c«ng tr×nh l¾p, ®iÖn ®éng c¬, ®iÖn ®iÒu khiÓn víi gi¸ trÞ tõ 40- 45% gi¸ trÞ x©y l¾p hµng n¨m kho¶ng 100-1010 tû ®ång. 2.1.C¬ cÊu s¶n l­îng - Trong ®Þnh h­íng kÕ ho¹ch cña m×nh tõ n¨m 2004 nhiÖm vô kinh doanh x©y l¾p vÉn ­u tiªn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh: c¬ së h¹ tÇng d©n dông c«ng nghiÖp, l¾p m¸y ®iÖn n­íc, ®iÖn tù ®éng, ®iÖn ®iÒu khiÓn. - VÒ gi¸ trÞ x©y l¾p hµng n¨m chiÕm 80% gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh sau ®ã t¨ng tû träng ®Çu t­ ®Ó ®¶m b¶o ®Õn n¨m 2004 cã dù ¸n ®Çu t­ theo h×nh thøc BT, BOT tiÕn tíi n¨m 2008 më réng thÞ tr­êng h¬n n÷a ®Õn khu vùc phÝa Nam. 2.2. VÒ c¬ cÊu c¸c c«ng tr×nh trong thi c«ng x©y l¾p - Gi¸ trÞ x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng chiÕm kho¶ng 50% gi¸ trÞ. - Kinh doanh x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh: d©n dông, c«ng nghiÖp thùc hiÖn gi¸ trÞ chiÕm kho¶ng 30% gi¸ trÞ x©y l¾p hµng n¨m. - Gi¸ trÞ x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh ®­êng d©y vµ tr¹m nhá trong vµ ngoµi chiÕm kho¶ng 20% gi¸ trÞ. 2.3.VÒ c¬ cÊu ®Þa bµn ho¹t ®éng - Kinh doanh x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh khu vùc Hµ Néi vµ c¸c vïng l©n cËn 30%. - Kinh doanh x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh khu vùc vïng s©u, vïng xa 50%. II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ®Êu thÇu cña C«ng ty x©y dùng l¾p m¸y ®iÖn n­íc Hµ Néi Duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng Duy tr× vµ gi÷ v÷ng thÞ tr­êng mµ c«ng ty ®· thi c«ng nh­: Nam §Þnh, Thanh Ho¸, B¾c Ninh, L¹ng S¬n, Th¸i B×nh, NghÖ An, §µ N½ng, CÈn Th¬… ­u tiªn sè mét cho thÞ tr­êng Hµ Néi. Më réng thÞ tr­êng ra c¸c tØnh nh­ : Qu¶ng Ninh, B¾c C¹n, Hµ TÜnh, H¶i D­¬ng, H­ng Yªn, VÜnh Phóc, Hoµ B×nh… T¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn thÞ tr­êng vµo c¸c tØnh phÝa Nam nh­: thµnh phè Hå ChÝ Minh, HËu Giang… Ph¸t huy thÕ m¹nh cña ngµnh nghÒ cÊp tho¸t n­íc vµ x©y dùng, ph¸t triÓn c¸c nghÒ truyÒn thèng nh­: l¾p m¸y, ®iÖn ®éng c¬, ®iÖn ®iÒu khiÓn, ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng. KhuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng ®iÖn ®­êng d©y vµ tr¹m, c¸c ngµnh nghÒ míi: thuû lîi, giao th«ng, thÓ dôc thÓ thao, vui ch¬i gi¶i trÝ. Chó träng x©t dùng trung t©m t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng trë thµnh ®¬n vÞ m¹nh trong c«ng ty, tù h¹ch to¸n trang tr¶i lç l·i, tõng b­íc kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ thÕ trong th­¬ng tr­êng. Quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn dù ¸n ®Çu t­ khu ®« thÞ míi H¹ §×nh quËn Thanh Xu©n vµ T©n TriÒu Thanh Tr×, phÊn ®Êu gi÷a n¨m 2004 triÓn khai ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng vµ x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt. TÝch cùc lËp vµ nghiªn cøu c¸c dù ¸n ®Çu t­ khu ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp míi ë Hµ Néi vµ c¸c tØnh l©n cËn, tr­íc m¾t tËp trung nghiªn cøu vµ triÓn khai dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt khu C«ng nghiÖp Hoµn S¬n, §¹i §ång, Tiªn Du, B¾c Ninh víi quy m« 160 ha. §· ®­îc UBND tØnh B¾c Ninh ChÊp nhËn giao cho c«ng ty lµm chñ ®Çu t­ ngµy 23/12/2003 Më réng liªn doanh liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ ®Þa ph­¬ng, bé vµ c¸c tæ chøc ngoµi n­íc ®Ó tham gia ®Êu thÇu thi c«ng c¸c c«ng tr×nh trong n­íc vµ quèc tÕ. Tr­íc m¾t n¨m 2004 tËp trung nghiªn cøu chuÈn bÞ ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh sau: + C¸c dù ¸n cña c«ng ty kinh doanh n­íc s¹ch sè 1 vµ sè 2 Hµ Néi nh­ nhµ m¸y n­íc Cao §Ønh giai ®o¹n 2, c¶i t¹o nhµ m¸y n­íc s©n bay Gia L©m vµ hÖ thèng ®­êng èng n­íc ph©n phèi… + C¸c dù ¸n cña ban qu¶n lý n­íc c«ng tr×nh giao th«ng, Ban Qu¶n lý c«ng tr×nh träng ®iÓm Hµ Néi, Ban qu¶n lý c¸c quËn huyÖn, Ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp. + CÊp n­íc Qu¶ng Ninh, L¹ng S¬n, Phó Thä + CÊp tho¸t n­íc Th¸i Nguyªn + CÊp n­íc §µ N½ng + CÊp n­íc H¶i D­¬ng, H­ng Yªn + C¸c c«ng tr×nh liªn doanh ®Êu thÇu t¹i c¸c tØnh miÒn Trung vµ miÒn Nam nh­: CÊp n­íc Thµnh phè Hå ChÝ Minh, HËu Giang… C¸c c«ng tr×nh x©y dùng: tÝch cùc ®Êu thÇu vµ nhËn thÇu mét sè c«ng tr×nh ë Hµ Néi nh­: x©y dùng c¸c biÖt thù ë dù ¸n Ci pu tra vµ c¸c tØnh l©n cËn kh¸c nh­: tr­êng häc, nhµ ë, tr¹m biÕn ¸p, tù x©y dùng h¹ tÇng khu §« thÞ do c«ng ty lµm chñ ®Çu t­. Liªn doanh liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ t¹i ®Þa ph­¬ng, ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cÊp n­íc theo d¹ng BT, BOT … Cho thuª ®Þa ®iÓm lµm viÖc: tiÕp tôc cho thuª khu nhµ 5 tÇng, sö dông cã hiÖu qu¶ tiÒn cho thuª nhµ 5 tÇng cña c«ng ty, tËn dông ®Êt khu biÕn thÕ cò t¹i Hoµ Môc ®Ó lµm kho b·i cho c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty T¨ng c­êng ®Çu t­ chiÒu s©u, ­u tiªn mua s¾m c¸c dông cô thi c«ng cÇn thiÕt nh­: giµn gi¸o, cèp pha thÐp, cäc l¸ sen, cÇn cÈu th¸p… KhuyÕn khÝch c¸c ®¬n vÞ ®Çu t­ mua s¾m c¸c dông cô thi c«ng cÇm tay vµ c¸c m¸y mãc chuyªn dïng nhá gän, m¸y san ñi, m¸y lu b¸nh lèp… nghiªn cøu n©ng cÊp khu nhµ hai tÇng thµnh nhµ 4-5 tÇng ®Ó c¶i t¹o thªm khu lµm viÖc cho c¸c xÝ nghiÖp Trong tæ chøc thi c«ng ph¶i lÊy tiÕn ®é, chÊt l­îng thi c«ng lµm nhiÖm vô hµng ®Çu, duy tr× vµ cñng cè hÖ thèng chÊt l­îng 9001-2000 vµ ¸p dông cã hiÖu qu¶ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng toµn diÖn TQM trong thi c«ng. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu tiÕt kiÖm chi phÝ, nh©n c«ng, nguyªn liÖu. Gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ gi÷ ®­îc ch÷ tÝn cho c«ng ty. C«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý C«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé: + §iÒu chØnh bæ sung quy ho¹ch c¸n bé n¨m 2001-2005. Trªn c¬ së ®ã cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi d­ìng vÒ mäi mÆt, ®Ó cã thÓ bæ sung, thay thÕ vÞ trÝ mét sè c¸n bé chñ chèt cña c«ng ty. Cô thÓ trong n¨m 2004 ®Ò nghÞ Së x©y dùng ®Ò b¹t thªm mét Phã gi¸m ®èc c«ng ty sÏ bæ nhiÖm mét sè chøc danh kh¸c thuéc ph¹m vi thÈm quyÒn. + ViÖc s¾p xÕp c¸n bé c¨n cø vµo yªu cÇu vÒ c«ng t¸c vµ n¨ng lùc, së tr­êng cña tõng ng­êi, M¹nh d¹n giao nhiÖm vô cho c¸c c¸n bé trÎ cã tr×nh ®é,n¨ng lùc vµ phÈm chÊt tèt. §ång thêi còng s·n sµng thay thÕ nh÷ng c¸n bé kh«ng cã n¨ng lùc, kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nhiÖm vô, kh«ng toµn t©m toµn ý víi c«ng ty. Tõng b­íc vËn dông tiªu chuÈn ngh¹ch bËc c«ng chøc vµo viÖc xÐt l­¬ng gi¸n tiÕp, c¸n bé chñ chèt, kü s­ chuyªn viªn bËc cao… C«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt + Cñng cè x©y dùng ba phßng chøc n¨ng, mét trung t©m t­ vÊn ®Çu t­ vµ 7 xÝ nghiÖp thµnh viªn ngµy mét v÷ng m¹nh, kh«ng nh÷ng hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®­îc giao mµ cßn ®¸p øng ®­îc ®ßi hái kh¸ch quan cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, b»ng c¸ch khuyÕn khÝch c¸c ®¬n vÞ tuyÓn thªm c«ng nh©n, thî kü thuËt vµ c¸c kü s­ chuyªn ngµnh giái tõ c¸c tr­êng c«ng nh©n kü thuËt, c¸c tr­êng ®¹i häc, con em CBCNV vµ c¶ c¸c c¸n bé, kü s­ kü thuËt cã tr×nh ®é, n¨ng lùc ë nh÷ng n¬i kh¸c vÒ. KÕt hîp kÌm cÆp t¹i chç bæ tóc tay nghÒ ®Ó duy tr× vµ cñng cè ®éi ngò c«ng nh©n cò cña ®¬n vÞ m×nh. + Giao quyÒn chñ ®éng cho c¸c xÝ nghiÖp vÒ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tæ chøc thi c«ng, mua thu vËt t­, qu¶n lý kinh tÕ, kü thuËt vµ chÊt l­îng an toµn lao ®éng. §ång thêi g¾n tr¸ch nhiÖm cña l·nh ®¹o ®¬n vÞ víi ®íi sèng cña CBCNVC ®¬n vÞ m×nh phô tr¸ch. + C«ng ty tiÕn hµnh ký tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ víi ®¹i diÖn cña ng­êi lao ®éng lµ tæ chøc c«ng ®oµn. Ký hîp ®ång lao ®éng víi sè CBCNV cò ®· hÕt thêi h¹n vµ kÝ hîp ®ång lao ®éng ng¾n h¹n, hîp ®ång tuyÓn dông míi. + Khi ®iÒu kiÖn cho phÐp c«ng ty sÏ thµnh lËp thªm Ban qu¶n lý dù ¸n vµ mét xÝ nghiÖp x©y l¾p giao th«ng thuû lîi. + ¸p dông m« h×nh chñ nhiÖm c«ng tr×nh dù ¸n. §Þnh râ chøc n¨ng quyÒn h¹n. Trªn c¬ së khuyÕn khÝch tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o, kh¶ n¨ng tæ chøc thi c«ng, h¹ch to¸n kinh tÕ, quyÒn tù chñ trong ®iÒu hµnh qu¶n lý s¶n xuÊt. Tham gia tõ kh©u ®Êu thÇu ®Õn kh©u thanh to¸n thu håi vèn cuèi cïng. C«ng t¸c qu¶n lý + Bæ sung, söa ®æi, hoµn thiÖn quy chÕ qu¶n lý néi bé sao cho hîp lý, khuýen khÝch s¶n suÊt ph¸t triÓn theo tinh thÇn chñ ®¹o: nh»m ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o gi¸m chÞu tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ së. C«ng ty t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t, uèn ¾n ®Ó c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn tèt c¸c quy chÕ cña c«ng ty, kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt + §èi víi c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh: T¨ng c­íng c«ng t¸c qu¶n lý thu chi tµi chÝnh, sö dông ®ång vèn cã hiÖu qu¶. M¹nh d¹n giao vèn cho c¸c xÝ nghiÖp víi c¸c chÕ tµi th­ëng ph¹t nghiªm minh nh»m khuyÕn khÝch c¸c xÝ nghiÖp thanh quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh thu håi vèn nhanh b»ng h×nh thøc b¾t ®Çu tÝnh l·i vay cña c¸c c«ng tr×nh. TÝch cùc khai th¸c mäi nguån vèn, vay tÝn dông ng©n hµng, huy ®éng vèn trong CBCNV , trong c¸c ®èi t¸c ®Ó ®Çu t­ x©y dùng c¸c dù ¸n vµ ph¸t triÓn më réng s¶n xuÊt C«ng t¸c ®êi sèng: + Thùc hiÖn nghiªm minh quy chÕ d©n chñ th«ng qua viÖc ph©n chia tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t ®Ó sím ph¸t hiÖn, chÊn chØnh kÞp thêi nh÷ng sai sãt, nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc nh»m ®¶m b¶o tÝnh c«ng khai, c«ng b»ng trong ®¬n vÞ. + Thùc hµnh tiÕt kiÖm trong thu chi tµi chÝnh, trong chi phÝ c«ng tr×nh, tiÕt kiÖm vËt t­ nguyªn vËt liÖu, tiÕt kiÖm thêi gian nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng thu nhËp vµ c¶i thiÖn ®êi sèng CBCNV. + Tæ chøc tham quan du lÞch n­íc ngoµi cho c¸c c¸n bé, c«ng nh©n tiªu biÓu trong s¶n xuÊt, c«ng t¸c vµ tá chøc th¨m quan c¸c danh lam th¾ng c¶nh ®Êt n­íc cho c¸c CBCNV xuÊt s¾c. Tæ chøc vµ qu¶n lý tèt c¸c ®ît tham quan nghØ m¸t hµng n¨m cña ®¬n vÞ. Tæ chøc båi d­ìng cho c¸c CBCNV søc khoÎ yÕu ®i ®iÒu d­ìng + Quan t©m ®Õn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng trªn c«ng tr­êng, båi d­ìng ®­êng chèng nèng kÞp thêi, ®óng tiªu chuÈn. + VËn ®éng CBCNV tÝch cùc tham gia ®ãng gãp x©y dùng quü tõ thiÖn, tÝch cùc ñng hé ®ång bµo vïng s©u vïng xa, ®ång bµo vïng lò lôt, thiªn tai… + Kiªn quyÕt ng¨n chÆn nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc nh­ tÖ n¹n cê b¹c, ma tuý m¹i d©m, tham «, hèi lé, ¨n chÆn, x©y dùng ®¬n vÞ trong s¹ch lµnh m¹nh. C«ng t¸c thi ®ua + H­ëng øng tham gia c¸c phong trµo thi ®ua cña c¸c ngµnh x©y dùng, c¸c ®ît héi diÔn v¨n nghÖ, c¸c ®ît thi ®Êu TDTT, c¸c phong trµo quÇn chóng. §¨ng ký c¸c c«ng tr×nh chÊt l­îng cao. Th­êng xuyªn ph¸t ®éng thi ®ua trªn c¸c ®¬n vÞ nh©n dÞp nh÷ng ngµy lÔ lín cña ®Êt n­íc. + Ph¸t huy phong trµo s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt cña n¨m 2004. CÇn quan t©m khuyÕn khÝch, cã nh÷ng phÇn th­ëng chÝnh ®¸ng víi nh÷ng thµnh viªn ®· cã s¸ng kiÕn, ngoµi ra nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho hä khi cÇn thiÕt. 3. Tæ chøc bé m¸y ®Êu thÇu cña c«ng ty cho phï hîp víi yªu cÇu cña thÞ tr­êng Theo phÇn ph©n tÝch thùc tr¹ng, c«ng ty ch­a tæ chøc ®­îc bé phËn chuyªn tr¸ch lµm c«ng t¸c dù thÇu dÉn ®Õn sù ph©n t¸n trong qu¶n lý vµ c¸c c¸n bé tham gia thùc hiÖn nh÷ng kh©u quan träng trong viÖc lËp hå s¬ dù thÇu ph¶i kiªm nhiÖm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau. §iÒu ®ã cã ¶nh h­ëng kh«ng tèt tíi hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®Êu thÇu nãi chung còng nh­ chÊt l­îng hå s¬ dù thÇu vµ toµn bé qu¸ tr×nh ®Êu thÇu nãi riªng. §Ó ®Êu thÇu vµ th¾ng thÇu cã hiÖu qu¶ th× viÖc tæ chøc l¹i bé m¸y ®Êu thÇu lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc quan träng. 3.1. Nguyªn t¾c tæ chøc bé m¸y ®Êu thÇu cña c«ng ty. a. Nguyªn t¾c tËp chung chuyªn m«n ho¸ Yªu cÇu cña chñ ®Çu t­, sù nghiªm ngÆt cña c¸c nhµ t­ vÊn ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu vµ ®Æc biÖt lµ c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l­îng, hiÖu qu¶ cña viÖc x©y dùng hå s¬ dù thÇu cã søc c¹nh tranh lín trong ®iÒu kiÖn ®Êu thÇu réng r·i ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã mét tæ chøc ®Êu thÇu tËp trung, thèng nhÊt vµ chuyªn m«n ho¸. b. Nguyªn t¾c kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a tæ chøc ®Êu thÇu cña c«ng ty víi c¸c lùc l­îng chuyªn m«n ho¸ t¹i c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. C«ng ty lµ ®¬n vÞ trung t©m ®iÒu hµnh mäi c«ng viÖc chung cßn c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc ®­îc ph©n bæ trªn hÇu hÕt c¸c ®Þa ph­¬ng. C¸c c«ng tr×nh dù ¸n ®Çu t­, x©y dùng tr¶i réng trªn ®Þa bµn réng, trong cïng mét thêi ®iÓm, c«ng ty cã thÓ ph¶i tham gia ®Êu thÇu nhiÒu gãi thÇu. H¬n n÷a, chi phÝ phôc vô c«ng t¸c ®Êu thÇu kh«ng nhá, nhÊt lµ c¸c chi phÝ kh¶o s¸t hiÖn tr­êng, t×m nguån nguyªn vËt liÖu, giao dÞch víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng... Nguyªn t¾c nµy cho phÐp c«ng ty sö dông chuyªn gia, lùc l­îng chuyªn m«n kü thuËt n»m t¹i c¸c xÝ nghiÖp ®Ó tËn dông c¸c ­u thÕ cña hä vµ tiÕt kiÖm chi phÝ. c. Nguyªn t¾c ®¶m b¶o bÝ mËt §Êu thÇu lµ mét cuéc c¹nh tranh khèc liÖt gi÷a c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. §Ó chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh, c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ t×m hiÓu ®èi thñ, quyÕt ®Þnh tham gia ®Êu thÇu gãi thÇu nµo, mµ ®iÒu v« cïng quan träng lµ ph¶i gi÷ bÝ mËt néi dung cña hå s¬ dù thÇu tõ khi b¾t ®Çu chuÈn bÞ hå s¬ cho ®Õn khi c«ng bè th¾ng thÇu. ViÖc lùa chän nh©n sù còng nh­ s¾p xÕp c«ng viÖc cho tõng chuyªn gia ph¶i xuÊt ph¸t tõ nguyªn t¾c nµy. Cô thÓ: - ViÖc quyÕt ®Þnh gi¸ bá thÇu chØ ®­îc l·nh ®¹o cao nhÊt cña c«ng ty quyÕt ®Þnh cïng víi mét ®Õn hai chuyªn gia tin cËy nhÊt ®· ®­îc kiÓm tra. - ViÖc quyÕt ®Þnh gi¸ bá thÇu chØ ®­îc quyÕt ®Þnh s¸t víi thêi ®iÓm nép hå s¬ dù thÇu cho chñ ®Çu t­. - C¸c chuyªn gia cña tæ chøc ®Êu thÇu ph¶i ®­îc lùa chän kü, lµ nh÷ng ng­êi g¾n bã, trung thµnh víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. d. Nguyªn t¾c lu©n phiªn gi÷a chuyªn gia ®Êu thÇu vµ chuyªn gia ®iÒu hµnh dù ¸n khi th¾ng thÇu. Chuyªn gia ®Êu thÇu Chuyªn gia kü s­ ®iÒu hµnh dù ¸n ViÖc lu©n phiªn nµy sÏ ®¶m b¶o viÖc bæ sung kiÕn thøc thùc tiÔn cho c¸n bé chuyªn gia ®Êu thÇu. 3.2. Yªu cÇu ®èi víi chuyªn gia trong tæ chøc ®Êu thÇu cña c«ng ty a. §­îc ®µo t¹o chÝnh quy vµ ®µo t¹o l¹i cho phï hîp víi thùc tiÔn. §Êu thÇu x©y dùng lµ tæng hoµ cña c¸c lÜnh vùc qu¶n lý kinh tÕ vµ kinh doanh cña doanh nghiÖp, chÞu sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c nhµ thÇu quèc tÕ vµ nh÷ng quy ®Þnh chÆt chÏ cña t­ vÊn gi¸m s¸t, mÆt kh¸c c«ng nghÖ x©y dùng ngµy nay thay ®æi vÒ c¬ b¶n. Trong khi ®ã, c¸c chuyªn gia cã kinh nghiÖm nhÊt cña c«ng ty ®­îc ®µo t¹o tr­íc nh÷ng n¨m 90 theo c¸c c«ng tr×nh cò, do ®ã cÇn ph¶i ®­îc ®µo t¹o. Sè kü s­, chuyªn gia míi ra tr­êng tuy ®­îc ®µo t¹o chÝnh quy nh­ng l¹i ch­a cã thùc tiÔn, ®ång thêi viÖc tiÕp thu kiÕn thøc tõ thùc tiÔn cña nhµ tr­êng ®µo t¹o ch­a theo kÞp diÔn biÕn thùc tÕ cña qu¸ tr×nh c¹nh tranh gay g¾t trong thÞ tr­êng x©y dùng, do ®ã cÇn tiÕp tôc ®­îc ®µo t¹o l¹i. b. N¨ng ®éng, chÝnh x¸c phï hîp víi thÞ tr­êng Qu¸ tr×nh ®Êu thÇu nh­ mét cç m¸y hoµn chØnh ch¹y hÕt c«ng suÊt, võa ph¶i b¶o ®¶m chÝnh x¸c nh­ng ®ång thêi võa ph¶i rÊt linh ho¹t, tuú theo môc tiªu cña c«ng ty vµ tuú thuéc vµo qu¸ tr×nh c¹nh tranh. V× vËy, c¸c chuyªn gia ®­îc lùa chän ph¶i b¶o ®¶m yªu cÇu nµy. c. Chuyªn s©u mét c«ng viÖc vµ hiÓu biÕt nhiÒu lÜnh vùc trong ho¹t ®éng x©y dùng, ho¹t ®éng ®Êu thÇu, triÓn khai c¸c dù ¸n Ho¹t ®éng ®Êu thÇu lµ mét d©y truyÒn, c¸c néi dung cña hå s¬ ®Êu thÇu cã liªn quan mËt thiÕt víi nhau, ®ång thêi tõng néi dung cã nh÷ng yªu cÇu chuyªn s©u riªng. Do ®ã viÖc bè trÝ c¸c chuyªn gia ph¶i ®¸p øng yªu cÇu chuyªn s©u mét lÜnh vùc vµ biÕt nhiÒu lÜnh vùc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶, chÊt l­îng c«ng viÖc. 3.3. H×nh thµnh tæ chøc ®Êu thÇu x©y l¾p cña C«ng ty Tæ chøc ®Êu thÇu x©y l¾p cña C«ng ty cÇn ®­îc h×nh thµnh mét c¸ch trùc tiÕp, chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc, cã phã gi¸m ®èc chuyªn tr¸ch vÒ dù ¸n ®Êu thÇu th«ng qua mét ®Çu mèi tËp trung lµ phßng dù ¸n ®Êu thÇu. ViÖc bè trÝ, s¾p xÕp c¸c nhãm chuyªn gia trong phßng dù ¸n ®Êu thÇu cña c«ng ty bao gåm : Nhãm chuyªn gia vÒ thÞ tr­êng ChÞu tr¸ch nhiÖm nghiªn cøu vÒ thÞ tr­êng, cã rÊt nhiÒu lo¹i thÞ tr­êng nghiªn cøu nh­ :ThÞ tr­êng c«ng viÖc(thÞ tr­êng ®Çu vµo ); ThÞ tr­êng ®èi t¸c; ThÞ tr­êng vËt liÖu ; ThÞ tr­êng thiÕt bÞ thi c«ng ; ThÞ tr­êng lao ®éng.... Nhãm chuyªn gia vÒ kinh tÕ ChÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé vÒ néi dung kinh tÕ c¸c dù ¸n ®Êu thÇu. Th«ng th­êng, néi dung kinh tÕ lµ yÕu tè c¬ b¶n ®Çu tiªn vµ cuèi cïng quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña qu¸ tr×nh ®Êu thÇu x©y l¾p (Do hä lµ ng­êi quyÕt ®Þnh c¸c yÕu tè liªn quan ®Õn gi¸ bá thÇu, thËm chÝ c¶ vÊn ®Ò lîi nhuËn còng nh­ hiÖu qu¶ c¸c dù ¸n øng dông sau nµy ) · Nhãm chuyªn gia vÒ kü thuËt - c«ng nghÖ thi c«ng Nhãm nµy tËp trung gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ kü thuËt c«ng nghÖ cña hå s¬ dù thÇu, ®ßi hái ph¶i lµ c¸c chuyªn gia ®­îc ®µo t¹o chuyªn s©u vµ th«ng qua thùc tiÔn chØ ®¹o thi c«ng t¹i c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, tèt nhÊt lµ c¸c chuyªn gia ®· tõng tham gia c¸c dù ¸n thi c«ng theo tiªu chuÈn quèc tÕ. PG§ Gi¸m §èc PG§ PG§ Dù ¸n C¸c phßng chøc n¨ng cã liªn quan Phßng dù ¸n ®Êu thÇu C¸c phßng chøc n¨ng cã liªn quan Nhãm chuyªn viªn thÞ tr­êng Nhãm chuyªn viªn kinh tÕ Nhãm chuyªn viªn v¨n phßng phiªn dÞch Nhãm chuyªn viªn vÒ thiÕt bÞ thi c«ng thÝ ngiÖm Nhãm chuyªn viªn vÒ kü thuËt c«ng nghÖ thi c«ng Tæ chøc ®Êu thÇu t¹i c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn S¬ ®å tæ chøc bé m¸y ®Êu thÇu · Nhãm chuyªn gia vÒ thiÕt bÞ thi c«ng ThiÕt bÞ thi c«ng lµ yÕu tè rÊt quan träng ®èi víi viÖc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. Chi phÝ m¸y thi c«ng th­êng chiÕm tõ 15% ®Õn 25% gi¸ thµnh x©y dùng c«ng tr×nh. ThiÕt bÞ thi c«ng kh«ng nh÷ng cã ¶nh h­ëng ®Õn chiÕn l­îc ®Êu thÇu vÒ mÆt gi¸ thµnh x©y dùng mµ cßn ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng lùc, uy tÝn, cña nhµ thÇu còng nh­ ¶nh h­ëng ®Õn kü thuËt, c«ng nghÖ, ph­¬ng ¸n thi c«ng. Nhãm chuyªn gia vÒ thi c«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc lùa chän lo¹i thiÕt bÞ phï hîp cho dù ¸n, tÝnh to¸n chi phÝ thiÕt bÞ còng nh­ bè trÝ gi©y chuyÒn thiÕt bÞ vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan, kÓ c¶ thiÕt bÞ thi c«ng, thiÕt bÞ thÝ nghiÖm, c¸c thiÕt bÞ phôc vô cho ®Çu t­ vµ kü s­ t­ vÊn. · Nhãm chuyªn gia vÒ thÝ nghiÖm C¸c dù ¸n x©y dùng ngµy nay ®ßi hái vÊn ®Ò chÊt l­îng rÊt nghiªm ngÆt, cã sù gi¸m s¸t rÊt chÆt chÏ cña tæ chøc t­ vÊn bªn c¹nh chñ ®Çu t­, tÊt c¶ c¸c vËt liÖu dùa vµo thi c«ng sÏ ph¶i thÝ nghiÖm ®ñ tiªu chuÈn. Trong thi c«ng, tõng h¹ng môc cña c«ng tr×nh x©y dùng ®Òu ph¶i ®­îc thÝ nghiÖm tr­íc khi chuyÓn sang h¹ng môc kh¸c, viÖc thÝ nghiÖm c¸c yÕu tè cña dù ¸n lµ rÊt quan träng, nÕu thÝ nghÞem chÝnh x¸c sÏ lµ c¬ së ch¾c ch¾n cho giai ®o¹n thi c«ng còng nh­ ®¶m b¶o cho kh¶ n¨ng th¾ng thÇu. 4.§Èy m¹nh ho¹t ®éng th«ng tin, nghiªn cøu vµ dù b¸o Víi ho¹t ®éng nµy c«ng ty cÇn tiÕn hµnh trªn c¸c lÜnh vùc: m«i tr­êng vÜ m«, c¸c yÕu tè thuéc bªn chñ thÇu, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu vµ c¸c yÕu tè thuéc néi bé c«ng ty. Môc tiªu nh»m n¾m b¾t ®­îc th«ng tin vµ nhu cÇu thÞ tr­êng còng nh­ tiÒm n¨ng cña c«ng ty, hiÓu ®­îc hä thùc sù cÇn g× ®ång thêi ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cña ®èi thñ c¹nh tranh ®èi víi kh¶ n¨ng cña m×nh tõ ®ã ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p tèi ­u nhÊt so víi ®èi thñ c¹nh tranh. HiÖn nay c«ng ty vÉn ch­a cã phßng chuyªn tr¸ch thùc sù vÒ thu thËp xö lý th«ng tin. §Ó n©ng cao ®­îc chÊt luîng c«ng t¸c th«ng tin, nghiªn cøu, t×m hiÓu, ®iÒu tra t¹o thÕ chñ ®éng cña c«ng ty trong viÖc dù thÇu vµ th¾ng thÇu trong thêi gian tíi cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: * Chøc n¨ng nhiÖm vô: Bªn c¹nh nh÷ng chøc n¨ng nhiÖm vô hiÖn nay cña nghiÖp vô thu thËp vµ xö lý th«ng tin, cÇn ph¶i ®¶m b¶o chøc n¨ng, nhiÖm vô sau: X¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ th«ng tin cÇn thu thËp TiÕn hµnh ®iÒu tra, thu thËp, xö lý th«ng tin Ph©n tÝch c¸c th«ng tin ®· qua xö lý ®Ó ®­a ra nh÷ng dù ®o¸n, kÕt luËn nhu cÇu cña c¸c c«ng tr×nh, t×nh h×nh c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu, kh¶ n¨ng cña c«ng ty ®Ó tõ ®ã ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vµ phï hîp ®Ó ®Êu thÇu L÷u tr÷ th«ng tin: §Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, kh¸ch quan c¸c th«ng tin cÇn ®­îc thu thËp ë c¸c nguån kh¸c nhau, trªn c¬ së ®ã tiÕn hµnh xö lý ®èi chiÕu ®Ó chän ra nh÷ng th«ng tin ®¸ng tin cËy nhÊt. Cã thÓ thu thËp th«ng tin tõ c¸c nguån sau: + Th«ng tin tõ c¸c chñ ®Çu t­ hoÆc bªn mêi thÇu: cã thÓ thu thËp trùc tiÕp qua pháng vÊn, ®iÒu tra thùc tÕ, th«ng tin qua hå s¬ mêi thÇu, hoÆc gi¸n tiÕp qua nhµ thÇu kh¸c hay c«ng ty liªn doanh vµ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, c¸c c¬ quan ®Þa ph­¬ng cã c«ng tr×nh + Th«ng tin vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh: Do tÝnh c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t gi÷a c¸c c«ng ty thuéc ngµnh. Trong bèi c¶nh ®ã ®Ó tån t¹i ®­îc th× kh«ng thÓ kh«ng biÕt g× vÒ ®èi thñ c¹nh tranh, th«ng tin nµy cã thÓ thu thËp tõ Bé x©y dùng, Së x©y dùng Hµ Néi hay trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng th«ng tin chuyªn ngµnh vµ còng cã thÓ tõ d­ luËn trong c¸c chñ ®Çu t­ * VÒ nh©n sù §Ó cã thÓ thùc hiÖn tèt chøc n¨ng nhiÖm vô ngµy cµng cao ®ßi hái c¬ cÊu nh©n sù cña c¸c phßng ban ®Æc biÖt lµ phßng ban chuyªn tr¸ch vÒ th«ng tin ph¶i cã sù thay ®æi. Do khèi l­îng c«ng viÑc t¨ng lªn nh©n sù còng ph¶i t¨ng nÕu nh­ sè l­îng nh©n sù tr­íc ®©y ®É tËn dông hÕt c«ng suÊt. Sè nh©n viªn t¨ng thªm nµy ngoµi viÖc thµnh th¹o m¸y tÝnh cßn ph¶i lµ nh÷ng ng­êi cã kiÕn thøc, am hiÓu kinh tÕ thÞ tr­êng, tµi chÝnh doanh nghiÖp, khoa häc kü thuËt ®ång thêi cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch vµ tæng hîp sè liÖu tèt Víi nh÷ng ®iÒu chØnh nh­ trªn, c«ng ty sÏ cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung còng nh­ vÊn ®Ò ®Êu thÇu nãi riªng cña c«ng ty. Thø nhÊt, th«ng qua c«ng t¸c th«ng tin, nghiªn cøu, t×m hiÓu, ®iÒu tra sÏ gióp c«ng ty n¾m b¾t chÝnh x¸c nhu cµu cña thÞ tr­êng hiÖn t¹i còng nh­ tiÒm n¨ng, n¾m b¾t ®­îc mÆt m¹nh yÕu cña ®èi thñ c¹nh tranh còng nh­ cña chÝnh m×nh. Dù ®o¸n xu h­íng biÕn ®éng trong t­¬ng lai trªn c¬ së ®ã ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh thÝch hîp nh»m ®¸p øng tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Thø hai, nh÷ng th«ng tin cung cÊp sÏ lµ nh÷ng c¨n cø gióp hiÓu râ vÒ chñ ®Çu t­ vµ b¶n chÊt cña c¸c c«ng tr×nh ®ang mêi thÇu. Thø ba, do qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin diÔn ra trong suèt qu¸ tr×nh nªn c«ng ty sÏ b¸m s¸t ®­îc c«ng tr×nh còng nh­ chñ ®Çu t­ ®Ó h¹n chÕ nh÷ng khã kh¨n vµ rñi ro, nh÷ng tiªu cùc cã thÓ ph¸t sinh ®Ó tõ ®ã ®­a nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp vµ cÇn thiÕt, lËp mèi quan hÖ l©u dµi vµ tãt ®Ñp víi c¸c ®èi t¸c. N©ng cao chÊt l­îng tiÕn ®é c«ng tr×nh còng nh­ m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty §©y cã lÏ lµ b»ng chøng thiÕt thùc nhÊt ®Ó c¸c ®èi t¸c tin t­ëng vµ x©y dùng mèi quan hÖ l©u dµi víi c«ng ty. Muèn vËy c«ng ty cÇn thùc sù ph¶i cã nhiÒu lç lùc h¬n n÷a trªn nhiÒu lÜnh vùc ®ång thêi ph¶i biÕt qu¶ng b¸ tªn tuæi cña m×nh vµ cã mèi quan hÖ tèt víi c¸c ®èi t¸c ®Ó lµm ¨n l©u dµi N©ng cao chÊt l­îng tiÕn ®é thi c«ng: C«ng ty cÇn cã sù bè trÝ nguån nh©n lùc phï hîp, ®Æt hä vµo ®óng vÞ trÝ ®óng n¨ng lùc tõ ®ã hä sÏ ph¸t huy tèt kh¶ n¨ng cña m×nh vµo phôc vô c«ng ty, phèi hîp lao ®éng còng nh­ qu¶n lý cÇn cã sù qu¶n lý linh ho¹t vµ chÆt chÏ. Tõ ®ã c«ng tr×nh sÏ hoµn thµnh víi tiÕn ®é nhanh vµ chÊt l­îng cao nhÊt víi kh¶ n¨ng cña c«ng ty. MÆt kh¸c c«ng ty ph¶i ®­a ra nh÷ng h×nh thøc kû luËt nghiÖm ngÆt víi mäi c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty trong viÖc sö dông ®óng ®ñ nguyªn vËt liÖu vµ c¸c môc vÒ kü thuËt kh¸c, cã nh÷ng biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi ®Ó tõ ®ã mçi ng­êi cã ý thøc h¬n n÷a vÒ tr¸ch nhiÖm cña m×nh, lao ®éng hÕt m×nh v× c«ng ty v× kh¸ch hµng. Víi mét tËp thÓ v÷ng m¹nh vµ nhiÖt huyÕt sÏ lµm uy tÝn cña c«ng ty ngµy ®­îc n©ng cao c¸c ®èi t¸c sÏ tin t­ëng thiÕt lËp mèi quan hÖ tèt Mua s¾m thªm m¸y mãc vµ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i: Nh­ phÇn thùc tr¹ng ®· ph©n tÝch th× trong vµi n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· mua s¾m nhiÒu trang thiÕt bÞ míi víi th«ng sè kü thuËt cao ®Ó thay thÕ hoÆc ho¹t ®éng ®ång thêi víi c¸c thiÕt bÞ cò. Tuy nhiªn chóng ta cã thÓ thÊy l­îng trang thiÕt bÞ nh­ vËy vÉn ch­a cã tÝnh ®ång bé cao ch­a ®¸p øng tèt víi tÝnh phøc tËp vµ ®ßi hái kü thuËt ngµy cµng cao cña c¸c c«ng tr×nh. VËy c«ng ty cÇn ®Çu t­ cã träng ®iÓm vµ nhiÒu h¬n n÷a vµo viÖc mua s¸m trang thiÕt bÞ. Víi mét lo¹t trang thiÕt bÞ cã tÝnh hÖ thèng vµ kü thuËt cao kh«ng nh÷ng c«ng ty sÏ n©ng cao ®­îc chÊt l­îng tiÕn ®é c«ng tr×nh mµ cßn gióp c¸n bé c«ng nh©n cña c«ng ty tiÕn hµnh thi c«ng c«ng tr×nh mét c¸ch dÔ dµng cã hiÖu qu¶ trong ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o søc khoÎ vµ ®¶m b¶o an toµn lao ®éng. §iÒu nµy kh«ng nh÷ng lµ b»ng chøng vÒ kh¶ n¨ng v÷ng m¹nh cña c«ng ty mµ cßn lµm c¸n bé c«ng nh©n viªn yªn t©m vµ h¨ng say h¬n n÷a trong c«ng viÖc cña m×nh, kh«ng ng¹i nh÷ng c«ng tr×nh ®ßi hái sù vÊt v¶ víi yªu cÇu chÊt l­îng vµ tiÕn ®é cao trong ®iÖu kiÖn khã kh¨n vÒ thiªn nhiªn, ®Þa h×nh. Ngoµi ra vÊn ®Ò qu¶ng b¸ tªn tuæi cña c«ng ty còng hÕt søc quan träng ®Ó c¸c chñ ®Çu t­ biÕt vÒ c«ng ty, biÕt n¨ng lùc cña c«ng ty tõ ®ã thiÕt lËp mèi quan hÖ. C«ng ty ph¶i lu«n x¸c ®Þnh ®Æt lîi Ých cña kh¸ch hµng lªn hµng ®Çu. Kh«ng chØ dõng ë ®Êy víi ®Æc tÝnh cña ngµnh lµ liªn quan ®Õn rÊt nhiÒu c¬ quan ban ngµnh v× vÇy c«ng ty còng cÇn thiÕt lËp mèi quan hÖ tèt víi c¸c ng©n hµng n¬i cung cÊp vèn vay cho c«ng ty khi chñ ®Çu t­ ch­a ®­a vèn xuèng. ThiÕt lËp mèi quan hÖ víi c¬ quan m«i tr­êng, c¬ quan an ninh, c¶nh s¸t gao th«ng … §Ó tõ ®ã cã sù phèi hîp víi nhau nh»m ®¹t kÕt qu¶ tèt kh«ng nh÷ng cho c«ng tr×nh mµ cßn an toµn vÒ vÊn ®Ò an ninh vµ b¶o vÖ m«i tr­êng, kh«ng ®Ó l¹i nh÷ng hËu qu¶ xÊu khi c«ng tr×nh thi c«ng còng nh­ khi ®· hoµn thµnh 6. §Èy m¹nh ho¹t ®éng t¹o vèn ®Çu t­ - ThÞÕu vèn s¶n xuÊt kinh doanh ®ang lµ mét vÊn ®Ò næi cém vµ lµ mét bµi to¸n khã gi¶i ®èi víi hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n mét lÜnh vùc mµ ®ßi hái vèn lín, thêi gian sö dông dµi. Nh­ ®· nªu vµ ph©n tÝch ë trªn, C«ng ty cã sè vèn kh«ng nhiÒu. Trong khi ®ã sè vèn l­u ®éng nhá, víi sè vèn l­u ®éng nhá nh­ vËy C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt c¸c c«ng tr×nh lín thêi gian sö dông vèn dµi. Bªn c¹nh c¬ cÊu vèn kh«ng hîp lý lµ t×nh h×nh thu håi vèn chËm. Do thiÕu vèn nªn trong khi thi c«ng c¸c c«ng tr×nh c«ng ty ph¶i huy ®éng vèn tõ c¸c tæ chøc tÝn dông víi mét sè l­îng lín nh»m ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng. ThÕ nh­ng khi bµn giao c«ng tr×nh cho cho chñ ®Çu t­ hä vÉn ch­a thanh to¸n kÞp thêi, d©y d­a nªn mét sè l­îng vèn lín cña C«ng ty vÉn cßn tån ®äng vµ thêi gian thu håi rÊt chËm. T×nh tr¹ng nµy ®· g©y ra nhiÒu khã kh¨n cho c«ng ty vµ hiÖu qu¶ kinh doanh gi¶m rÊt nhiÒu do thêi gian quay vßng vèn ë mét sè c«ng tr×nh lín. Tr­íc t×nh h×nh ®ã c«ng ty cÇn ph¶i sím kh¾c phôc t×nh h×nh tµi chÝnh b»ng viÖc thùc hiÖn m¹nh nh÷ng biÖn ph¸p sau ®©y: + Ho¹t ®éng t¹o vèn. - Tr­íc m¾t ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò thiÕu vèn trÇm träng c«ng ty cÇn tiÕp tôc më réng c¸c giao dÞch víi c¸c tæ chøc tÝn dông, nh»m cã vèn ®Ó më réng quy m« s¶n xuÊt t¨ng doanh thu, qua ®ã cã thÓ t¨ng lîi nhuËn vµ vèn cña doanh nghiÖp sÏ t¨ng lªn - §Èy m¹nh ho¹t ®éng t¹o vèn b»ng c¸ch tham gia liªn kÕt t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hç trî vÒ vèn l­u ®éng, kh¶ n¨ng vÒ c«ng nghÖ m¸y mãc...Qua ®ã cã thÓ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®ång thêi häc hái kinh nghiÖm qu¶n lý tõ phÝa ®èi t¸c. §©y lµ mét yÕu tè mµ hiÖn nay c«ng ty cÇn ph¶i hoµn thiÖn nhiÒu. - Nhanh chãng cã biÖn ph¸p huy ®«ng vèn tõ c¸n bé c«ng nh©n cña c«ng ty, víi l·i suÊt thÊp, cã thÓ giao cho mét sè c¸n bé ®øng ra nhËn kho¸n ®Ó hä tù lo vèn ®©y còng lµ mét c¸ch gi¶i quyÕt kh¸ hiÖu qu¶ hiÖn nay. - Duy tr× mèi quan hÖ víi c¸c nhµ cung øng vËt liÖu t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh thi c«ng, ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng trong hîp ®ång. Tr¸nh t×nh tr¹ng nhµ cung øng vËt t­ Ðp gi¸ g©y khã kh¨n cho c«ng ty. + VÒ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý vèn, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. - Tæ chøc thi c«ng døt ®iÓm tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, tÝch cùc t×m gi¶i ph¸p ®Ó rót ng¾n thêi gian thi c«ng c¸c c«ng tr×nh nh»m thu håi vèn nhanh. §©y lµ biÖn ph¸p võa n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, võa gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò vèn. - Trong qu¸ tr×nh th­¬ng th¶o hîp ®ång cÇn ph¶i tho¶ thuËn mét c¸ch chÆt chÏ vÒ thêi h¹n thanh to¸n, nh»m rµng buéc tr¸ch nhiÖm ®èi víi chñ ®Çu t­ tr¸nh t×nh tr¹ng bªn chñ ®Çu t­ kÐo dµi thêi gian thanh to¸n . Cã kÕ ho¹ch sö dông vèn tõ ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n. Chó träng vµo ®Çu t­ thÞÕt bÞ m¸y mãc, ®µo t¹o båi d­ìng thu hót nguån nh©n lùc. Trªn ®©y lµ mét sè ®iÓm mµ c«ng ty cÇn ph¶i quan t©m vµ cã kÕ ho¹ch thùc hiÖn kÞp thêi nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty .TÊt c¶ c¸c gi¶i ph¸p ®ã cÇn ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch ®ång bé. Tuy nhiªn còng cã mét sè biÖn ph¸p cÇn ®­îc ­u tiªn tËp trung thùc hiÖn vÝ dô nh­ c¸c gi¶i ph¸p vÒ gi¶i quyÕt vèn tøc thêi, gi¶i ph¸p vÒ rót ng¾n thêi gian x©y dùng, tr¸nh t×nh tr¹ng kh«ng thu håi vèn ®­îc, bëi v× nh÷ng gi¶i ph¸p nµy lµ nh÷ng gi¶i ph¸p nã cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn vÇn ®Ò vèn vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. Mét sè kiÕn nghÞ KiÕn nghÞ víi Së x©y dùng Hµ Néi Víi kÕ ho¹ch t¨ng theo c¸c n¨m ngµy mét t¨ng ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu sù cè g¾ng. VËy ®Ò nghÞ Së x©y dùng Hµ Néi t¹o mäi ®iÒu kiÖn gióp c«ng ty hoµn thµnh kÕ ho¹ch cña m×nh trªn c¬ së cung cÊp nh÷ng th«ng tin kÞp thêi cho c«ng ty, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty tham gia vµ tróng thÇu nh÷ng c«ng tr×nh lín. Së x©y dùng kÕt hîp víi Uû ban thµnh phè ®­a ra nh÷ng giÊy phÐp hîp lý gióp c«ng ty cã ®­îc nh÷ng thuËn lîi khi tiÕn hµnh nh÷ng c«ng tr×nh ë thµnh phè, c«ng ty sÏ kh«ng ph¶i gÆp qu¸ nhiÒu c¬ quan chøc n¨ng ®Ó xin giÊy phÐp vÒ c¸c lÜnh vùc nh­ m«i tr­êng, an ninh, giao th«ng… gi¶m bít nh÷ng phiÒn to¸i kh«ng ®¸ng cã. KiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc Chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc cã mét ý nghÜa hÕt søc quan träng trong ho¹t ®éng cña c«ng ty thuéc ngµnh x©y dùng nãi riªng còng nh­ c¸c ngµnh kh¸c. Tuy nhiªn chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc cßn thiÕu ®ång bé vµ th­êng xuyªn cã sù thay ®æi. Do ®ã ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn tèt h¬n cho c¸c nhµ thÇu còng nh­ chñ ®Çu t­ trong thêi gian tíi Nhµ n­íc cÇn: §Èy m¹nh c«ng t¸c th«ng tin cho c¸c nhµ thÇu còng nh­ chñ ®Çu t­, muèn vËy cÇn x©y dùng hÖ thèng th«ng tin chuyªn ngµnh tèt h¬n víi tÝnh hÖ thèng cao, th«ng tin chÝnh x¸c vµ tÝnh trung thùc cao. CÇn cã nh÷ng chiÕn l­îc vÒ quy ho¹ch mét c¸ch toµn diÖn vµ ®ång bé, gi¶m bít nh÷ng thñ tôc kh«ng cÇn thiÕt ®Ó c¸c cuéc ®Êu thÇu diÔn ra ®óng thùc chÊt vµ nhµ thÇu vµ chñ ®Çu t­ sÏ cã sù liªn kÕt hîp lý nhÊt cho c«ng tr×nh. Nhµ n­íc cÇn hoµn thiÖn hÖ thèng v¨n b¶n vÒ ®Êu thÇu, quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn còng nh­ v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ xö lý m©u thuÉn ph¸t sinh. VÊn ®Ò mµ c¸c nhµ thÇu ®ang gÆp khã kh¨n nhÊt b©y giê lµ ®Ó tróng thÇu ®· khã nh­ng ®Ó tiÕn hµnh x©y dùng c«ng tr×nh l¹i vÊp ph¶i nh÷ng khã kh¨n míi, víi tæ chuyªn gia nµy tæ chuyªn gia kh¸c, ®i t×m sù nhÊt trÝ vµ cuèi cïng lµ hµng lo¹t c¸c ch÷ kÝ. Ngoµi ra nhµ n­íc cÇn t¨ng c­êng biÖn ph¸p ®Ó gi÷ æn ®Þnh t×nh h×nh chÝnh trÞ, kinh tÕ t¹o m«i tr­êng tèt lµnh m¹nh cho c¸c nhµ thÇu ho¹t ®éng. NÕu nÒn kinh tÕ vµ chÝnh trÞ bÊt æn sÏ g©y hoang mang vµ nh÷ng khã kh¨n kh«ng thÓ l­êng tr­íc cña c¸c nhµ thÇu KÕt luËn C«ng t¸c ®Êu thÇu cã vai trß quyÕt tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty x©y dùng l¾p m¸y. §Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay, khi mµ sù c¹nh tranh gay g¾t kh«ng chØ dõng ë c¸c c«ng ty quèc doanh vµ c¸c c«ng ty lín mang tÝnh chÊt thµnh phè mµ cßn cã sù tham gia cña c¸c c«ng ty cæ phÇn hay c«ng ty cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. N©ng cao hiÓu qu¶ c«ng t¸c ®Êu thÇu víi c¸c c«ng ty x©y dùng l¾p m¸y hiÖn nay kh«ng nh÷ng lµ môc tiªu cña c«ng ty mµ còng lµ mong muèn cña chñ ®Çu t­ ®Ó cã thÓ chän ®­îc mét c«ng ty xøng ®¸ng cho c«ng tr×nh cña m×nh. §Õn ng­êi cuèi cïng lµ ng­êi sö dông c«ng tr×nh sÏ cã mét c«ng tr×nh chÊt l­îng cao. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· kh«ng ngõng cã nh÷ng biÖn ph¸p tèt ®Ó n©ng cao hiÓu qu¶ ®Êu thÇu còng nh­ hoµn thµnh c¸c c«ng tr×nh tróng thÇu víi chÊt l­îng tèt nhÊt. Nh­ng bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc c«ng ty vÉn cßn nh÷ng tån t¹i víi nh÷ng khã kh¨n chñ quan vµ kh¸ch quan. Tuy nhiªn cã thÓ tin t­ëng ch¾c r»ng, cïng víi sù nç lùc cña c«ng ty, sù gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn cña Së x©y dùng Hµ Néi, Uû ban thµnh phè Hµ Néi, sù quan t©m cña Nhµ n­íc, sù phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c c¬ quan bé ngµnh cã liªn quan, trong thêi gian tíi ho¹t ®éng ®Êu thÇu nãi riªng còng nh­ toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty sÏ ®­îc ph¸t huy mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n n÷a, gãp phÇn vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. Môc lôc Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ®Êu thÇu ë c«ng ty x©y dùng l¾p m¸y ®iÖn n­íc Hµ néi Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng I: Tæng quan vÒ ®Êu thÇu 2 I. Kh¸i niÖm vµ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña ®Êu thÇu 2 Mét sè kh¸i niÖm cña ®Êu thÇu 2 Ph©n lo¹i ®Êu thÇu 3 3. Nguyªn t¾c ®Êu thÇu 3 4.Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ ®Êu thÇu cña c¸c nhµ thÇu. 5 5. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®Êu thÇu víi c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p 9 II. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n cña quy chÕ ®Êu thÇu 10 C¸c h×nh thøc ®Êu thÇu 10 C¸c ph­¬ng thøc ®Êu thÇu 13 §iÒu kiÖn ®Êu thÇu 13 KÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña dù ¸n 14 Tr×nh tù thùc hiÖn ®Êu thÇu 15 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ®Êu thÇu cña c«ng ty x©y dùng l¾p m¸y ®iÖn n­íc Hµ Néi 22 I. Vµi nÐt chung vÒ lÞch sö h×nh thµnh vµ n¨ng lùc cña c«ng ty x©y dùng l¾p m¸y ®iÖn n­íc Hµ Néi 22 LÞch sö h×nh thµnh vµ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng 22 C¬ cÊu tæ chøc, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm 23 T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty 27 N¨ng lùc vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ 29 Nguån nh©n lùc 31 C«ng t¸c b¶o hé lao ®éng 33 C«ng t¸c qu¶n lý 34 Thùc tr¹ng thùc hiÖn c«ng t¸c ®Ò ®Êu thÇu cña c«ng ty x©y dùng l¾p m¸y ®iÖn n­íc Hµ Néi 35 Qu¸ tr×nh tham gia ®Êu thÇu cña c«ng ty 35 Tæ chøc qu¶n lý vµ phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn thùc hiÖn c«ng t¸c dù thÇu t¹i C«ng ty 38 Nh÷ng c«ng tr×nh ®É tróng thÇu cña c«ng ty, kh¶ n¨ng tróng thÇu cña c«ng ty 43 §¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng ®Êu thÇu cña c«ng ty 48 Nh÷ng thµnh qu¶ mµ c«ng ty ®¹t ®­îc 48 Nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c ®Êu thÇu 49 Nguyªn nh©n chñ yÕu cña nh÷ng tån t¹i 50 Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ®Êu thÇu cña C«ng ty x©y dùng l¾p m¸y ®iÖn n­íc Hµ Néi 52 §Þnh h­íng cña c«ng ty 52 Tµi chÝnh víi c«ng t¸c ®Êu thÇu 52 Kü thuËt chÊt l­îng tiÕn ®é c«ng tr×nh ®· tróng thÇu 52 An toµn b¶o hé lao ®éng 53 Mét sè môc tiªu chÝnh trong ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh 53 Mét vµi gi¶i ph¸p 54 Duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng 54 C«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý 56 Tæ chøc bé m¸y ®Êu thÇu 58 §Èy m¹nh ho¹t ®éng th«ng tin, nghiªn cøu, t×m hiÓu, ®iÒu tra 63 N©ng cao chÊt l­îng, tiÕn ®é c«ng tr×nh, thay thÕ vµ mua míi trang thiÕt bÞ 65 §Èy m¹nh ho¹t ®éng t¹o vèn ®Çu t­ 66 Mét sè kiÕn nghÞ 68 KiÕn nghÞ víi Së x©y dùng Hµ Néi 68 KiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc 68 KÕt luËn 70 Tµi liÖu tham kh¶o 1. Quy chÕ ®Êu thÇu - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ - Vô Qu¶n lý §Çu t­ 2. Gi¸o tr×nh hiÖu qu¶ vµ qu¶n lý dù ¸n Nhµ n­íc - khoa Khoa häc qu¶n lý - §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n 3. Gi¸o tr×nh chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi - khoa Khoa häc qu¶n lý - §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n 4. Gi¸o tr×nh Khoa häc qu¶n lý - khoa Khoa häc qu¶n lý - §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n 5. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh C«ng ty X©y dùng L¾p m¸y ®iÖn n­íc Hµ Néi 6. NghÞ ®Þnh CP 88/1999/N§ - CP cña ChÝnh phñ vÒ ban hµnh quy chÕ ®Êu thÇu ngµy 01/09/1999. 7. Th«ng t­ sè 04/2000/Bé kÕ ho¹ch ngµy 26/05/2000 h­íng dÉn thùc hiÖn quy chÕ ®Êu thÇu (Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 88/1999/N§ - CP ngµy 01/09/1999. 8. T¹p chÝ Kinh tÕ - X©y dùng - Sè 6/2002, sè 2/2003, sè 3/2003, sè 4/2003, sè 8/2003, sè 11/2003. 9. T¹p chÝ Kinh tÕ ph¸t triÓn - Sè 9/2003, sè 10/2003. 10. T¹p chÝ Kinh tÕ vµ Dù b¸o - Sè 3/2003. §Ò c­¬ng chi tiÕt Mét vµi gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®Êu thÇu ë c«ng ty x©y dùng l¾p m¸y ®iÖn n­íc Hµ néi Lêi më ®Çu Nªu tÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi LÝ do lùa chän ®Ò tµi C¸c phÇn cña ®Ò tµi Ch­¬ng I: Tæng quan vÒ ®Êu thÇu I. Kh¸i niÖm vµ vÊn ®Ò chung cña ®Êu thÇu Mét sè kh¸i niÖm cña ®Êu thÇu §Êu thÇu Nhµ thÇu Chñ ®Çu t­ T­ vÊn … Ph©n lo¹i ®Êu thÇu §Êu thÇu tuyÓn chän t­ vÊn §Êu thÇu mua s¾m thiÕt bÞ §Êu thÇu x©y l¾p §Êu thÇu dù ¸n Nguyªn t¾c ®Êu thÇu C¹nh tranh víi diÒu kiÖn ngang b»ng §Çy ®ñ d÷ liÖu §¸nh gi¸ c«ng b»ng Tr¸ch nhiÖm ph©n minh Ba chñ thÓ B¶o l·nh, b¶o hµnh Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n cña quy chÕ ®Êu thÇu C¸c h×nh thøc ®Êu thÇu §Êu thÇu réng r·i §Êu thÇu h¹n chÕ ChØ ®Þnh thÇu Chµo hµng c¹nh tranh Mua s¾m trùc tiÕp Tù thùc hiÖn Mua s¾m ®Æc biÖt Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu §Êu thÇu mét tói hå s¬ §Êu thÇu hai tói hå s¬ §Êu thÇu hai giai ®o¹n §iÒu kiÖn thùc hiÖn ®Êu thÇu §iÒu kiÖn tæ chøc ®Êu thÇu §iÒu kiÖn cña nhµ thÇu KÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña dù ¸n VÒ ng­êi phª duyÖt Néi dung kÕ ho¹ch Tr×nh tù thùc hiÖn ®Êu thÇu ChuÈn bÞ ®Êu thÇu Mêi thÇu Nép vµ nhËn hå s¬ dù thÇu Më thÇu §¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu Tr×nh duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu C«ng bè kÕt qu¶ ®Êu thÇu Th­¬ng th¶o, hoµn thiÖn vµ ký kÕt hîp ®ång Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ®Êu thÇu cña c«ng ty x©y dùng l¾p m¸y ®iÖn n­íc Hµ Néi I. Vµi nÐt chung vÒ lÞch sö h×nh thµnh vµ n¨ng lùc cña c«ng ty x©y dùng l¾p m¸y ®iÖn n­íc Hµ Néi LÞch sö h×nh thµnh vµ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng LÞch sö h×nh thµnh cña c«ng ty C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty C¬ cÊu tæ chøc vµ quyÒn h¹n tr¸ch nhiªm C¬ cÊu tæ chøc QuyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty Nªu b¶ng tæng kÕt t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty NhËn xÐt chung vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty, ®¸nh gi¸ møc hoµn thµnh so víi kÕ ho¹ch §Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ Nªu t×nh h×nh thùc tiÔn m¸y mãc thiÕt bÞ §¸nh gi¸ chung vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ, sù quan t©m cña c«ng ty ®Õn vÊn ®Ò nµy VÊn ®Ò nguån nh©n lùc vµ ®Çu t­ nghiªn cøu ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ T×nh h×nh nguån lao ®éng cña c«ng ty C¸n bé khoa häc vµ ®Çu t­ nghiªn cøu ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ C«ng t¸c b¶o hé lao ®éng Mua s¾m b¶o hé lao ®éng cña c«ng ty VÊn ®Ò an toµn lao ®éng cña c«ng ty vµ ®¸nh gi¸ chung C«ng t¸c qu¶n lý Thµnh qu¶ mµ c«ng ty ®¹t ®­îc trong qu¶n lý N÷ng ®¸nh gi¸ ®· ®­îc c«ng nhËn cña c«ng ty Thùc tr¹ng thùc hiÖn c«ng t¸c ®Ò ®Êu thÇu cña c«ng ty x©y dùng l¾p m¸y ®iÖn n­íc Hµ Néi Qu¸ tr×nh tham gia ®Êu thÇu cña c«ng ty T×m hiÓu dù ¸n ®Ó chuÈn bÞ hå s¬ Giai ®o¹n nhËn hå s¬ dù thÇu Giai ®o¹n thùc hiÖn thi c«ng theo hîp ®ång Tæ chøc qu¶n lý vµ phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn thùc hiÖn c«ng t¸c dù thÇu t¹i c«ng ty Phßng vµ vÞ trÝ gi÷ vai trß chÝnh Sù phèi hîp víi phßng kh¸c vµ vÞ trÝ kh¸c NhËn xÐt vÒ sù phèi hîp: tiÖn lîi, khã kh¨n Nh÷ng c«ng tr×nh ®É tróng thÇu cña c«ng ty, kh¶ n¨ng tróng thÇu cña c«ng ty Nh÷ng c«ng tr×nh ®· tróng thÇu cña c«ng ty víi gi¸ trÞ cña nã Ph©n tÝch c¸c c«ng tr×nh tróng thÇu xÐt vÒ mÆt gi¸ trÞ Ph©n tÝch x¸c suÊt tróng thÇu cña c«ng ty §¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng ®Êu thÇu cña c«ng ty Nh÷ng thµnh qu¶ mµ c«ng ty ®¹t ®­îc Kh¶ n¨ng tróng thÇu vµ hoµn thµnh c¸c c«ng tr×nh ®ã Thµnh qu¶ trong c«ng t¸c qu¶n lý ®Êu thÇu Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty ë hiÖn t¹i vµ trong thêi gian tíi 2. Nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c«ng ty Kh¶ n¨ng phèi hîp M¸y mãc thiÕt bÞ Kh¶ n¨ng tù chñ trong t×nh h×nh c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t Nguyªn nh©n chñ yÕu cña nh÷ng tån t¹i Nguyªn nh©n kh¸ch quan Nguyªn nh©n chñ quan Ch­¬ng III: Mét v¶i gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®Êu thÇu cña C«ng ty x©y dùng l¾p m¸y ®iÖn n­íc Hµ Néi §Þnh h­íng cña c«ng ty Tµi chÝnh víi c«ng t¸c ®Êu thÇu §Þnh h­íng vÒ tµi chÝnh mét vµi n¨m tíi Tµi chÝnh víi c«ng t¸c ®Êu thÇu Kü thuËt, chÊt l­îng, tiÕn ®é §Þnh h­íng vÒ kü thuËt nãi chung cña c«ng ty ChÊt l­îng vµ tiÕn ®é víi c¸c c«ng tr×nh ®· tróng thÇu cung nh­ trong t­¬ng lai An toµn b¶o hé lao ®éng vµ c¸c mÆt ho¹t ®éng kh¸c Mét vµi gi¶i ph¸p Duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng H­íng duy tr× thÞ tr­êng cò H­íng ph¸t triÓn thÞ tr­êng míi C«ng t¸c qu¶n lý C«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé C«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt 3. Tæ chøc bé m¸y ®Êu thÇu cña c«ng ty cho phï hîp víi yªu cÇu cña thÞ tr­êng Nguyªn t¾c tæ chøc bé m¸y ®Êu thÇu cña c«ng ty. Yªu cÇu ®èi víi chuyªn gia trong tæ chøc ®Êu thÇu cña c«ng ty H×nh thµnh tæ chøc ®Êu thÇu x©y l¾p cña C«ng ty §Èy m¹nh ho¹t ®éng th«ng tin, nghiªn cøu, t×m hiÓu, ®iÒu tra Chøc n¨ng nhiÖm vô Nh©n sù 5. N©ng cao chÊt l­îng, tiÕn ®é c«ng tr×nh, thay thÕ vµ mua míi trang thiÕt bÞ - ChÊt l­îng tiÕn ®é c«ng tr×nh cÇn n©ng cao h¬n n÷a - Quan t©m h¬n n÷a ®Õn trang thiÕt bÞ cña c«ng ty §Èy m¹nh ho¹t ®éng t¹o vèn ®Çu t­ Ho¹t ®éng vèn cña c«ng ty Ho¹t ®éng qu¶n lý vèn ph¶i hiÖu qu¶ h¬n Mét sè kiÕn nghÞ KiÕn nghÞ víi Së x©y dùng Hµ Néi T¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty tróng thÇu T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng tr×nh ®· tróng thÇu ®­îc tiÕn hµnh thuËn lîi KiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc Cã hÖ thèng v¨n b¶n hîp lý vµ ®ång bé Cã chiÕn l­îc vµ quy ho¹ch Gi÷ v÷ng æn ®Þnh kinh tÕ, chÝnh trÞ cña ®Êt n­íc KÕt luËn §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c«ng ty

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu thầu ở Công ty Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội.doc
Luận văn liên quan