Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại Công ty Dịch vụ lao động và hợp tác quốc tế (INTERSERCO) - Sở Lao động thương binh xã hội

Lời nói đầu Từ khi đất nước chuyển sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nước ta có nhiều khởi sắc, thu nhập quốc dân mỗi năm một tăng cao, thu nhập bình quân đầu người mỗi năm một gia tăng, đồng thời nền kinh tế cũng hoạt động sôi động và khốc liệt hơn. Do đó để đứng vững trong nền kinh tế mang đầy tính cạnh tranh khốc liệt này là một điều hoàn toàn không hề đơn giản đối với một đơn vị kinh doanh, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp đã quen với sự bao cấp của Nhà nước. Trước tình hình đó, nhiều doanh nghiệp đã không trụ nổi và đã bị phá sản. Nhưng bên cạnh đó vẫn có không ít các doanh nghiệp không chỉ đứng vững trong thị trường mà còn đưa ra được những biện pháp hữu hiệu làm tăng doanh thu hàng năm cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên, góp phần thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, thúc đẩy sự tăng trưởng của nước nhà. Công ty Dịch vụ lao động và hợp tác quốc tế (INTERSERCO) – Sở lao động thương binh xã hội là một trong các doanh nghiệp đó. Đây là doanh nghiệp nhà nước hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu. Trong những năm qua Công ty đã luôn phát triển và tạo uy tín tốt với các bạn hàng trong và ngoài nước, và nhập khẩu đã góp phần không nhỏ vào sự thành công này của Công ty. Doanh thu bán hàng nhập khẩu hàng năm chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng doanh thu của toàn Công ty (khoảng 60%) do đó nhập khẩu là một lĩnh vực thực sự quan trọng của toàn Công ty. Để đánh giá một cách chính xác tình hình và vai trò của hoạt động nhập khẩu của Công ty Sản xuất Kinh doanh xuất nhập khẩu em xin chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại Công ty Dịch vụ lao động và hợp tác quốc tế (INTERSERCO) - Sở Lao động thương binh xã hội" II - NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ. 4 III - Những Nhân tố ảnh hưởng đến nhập khẩu của các doanh nghiệp Xuất nhập khẩu. 11 mục lục Lới nời đầu 1 Chương I: 3 Vai trò, Nội dung, Nhân tố ảnh hưịng tới hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá trong nền kinh tế thị trướng 3 I. thương mại quốc tế, vai trò của hoạt động nhập khẩu hàng hoá 3 1. Thương mại quốc tế: 3 2. Vai trò của nhập khẩu: 3 3. Kinh doanh hàng nhập khẩu: 4 II - NỘI DUNG CỦA CễNG TÁC NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ. 4 1.ChuỈn bị trước khi ký kết hợp đơng: 5 1.1 Nghiên cứu thị trướng nhập khẩu: 5 1.1.1 Nhận biết mặt hàng nhập khẩu: 5 1.1.2 Nghiên cứu giá cả hàng hoá nhập khẩu: 5 1.1.3 Nghiên cứu phương thức thanh toán: 5 1.2 Lựa chụn đối tượng giao dịch: 6 1.3 Lập phương án giao dịch: 6 2. Đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đơng: 7 2.2 Thực hiện hợp đơng nhập khẩu: 8 2.2.1 Xin giÍy phép nhập khẩu đối với các mƯt hàng ngoài ngành nghề kinh doanh: 9 2.2.2 Thuê tàu lưu cước: 9 3. Mua bảo hiểm hàng hoá: 9 4. Làm thủ tục hải quan: 10 5. NhỊn hàng từ đèu: 10 6. Thanh toán với ngưới xuất khẩu: 10 III - Những Nhân tố ảnh hưởng đến nhập khẩu của các doanh nghiệp Xuất nhập khẩu. 11 1. ảnh hưởng của tính thời vụ của nền sản xuất cũng như của các doanh nghiệp thương mại trong và ngoài nước: 12 2. ảnh hưởng của sự biến động thị trướng trong và ngoài nước: 12 3. ảnh hưởng của giao thông vận tải và liên lạc: 12 4. ảnh hưởng của hệ thỉng tài chính ngân hàng: 12 5. Tác đông do chính sách của chính phủ: 13 6. Các công cụ quản lý nhập khẩu của Việt Nam: 13 Chương II 15 Thưc trạng hoạt đông và hiệu quả kinh doanh nhập khẩu cua công ty dịch vu lao đông và hơp tác quôc tế (inerserco)-Sở lao đông thương binh xã hôi 15 I. Giới thiệu khái quát về công ty 15 1. Giới thiệu chung về Công ty: 15 2. Tư chức bộ máy quản trị của công ty: 19 3. Hoạt động của Công ty: 22 5. ĐƯc điểm hoạt đĩng kinh doanhcủa công ty sản xuẩt kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ lao động và hợp tác quốc tế (Interserco) -Sở lao động thương binh xã hôi 25 II. PHân tích thực trạng hoat đĩng nhỊp khỈu của Công ty trong thới gian gèn đây. 27 1. Khái quát về hoạt đĩng nhỊp khỈu của Công ty dịch vụ lao đĩng và hợp tác quỉc tế (Interserco) - Sị lao đĩng thương binh xã hội: 27 2.Phân tích thực trạng hoạt đĩng nhỊp khỈu của Công ty. 29 3. Đánh giá về hiệu quả kinh doanh nhỊp khỈu của Công ty. 37 Chương III 43 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu qủa kinh doanh nhâp khẩu tại công ty dịch vụ lao động và hợp tác quỉc tế(interserco)-Bộ lao động thương binh xã hội. 43 I. Phương hướng và mục tiêu phát triển của Công ty trong thới gian tới. 43 1. Chiến lược phát triển của Công ty. 43 2. Định hướng mở rộng thị trướng bạn hàng và các mặt hàng. 44 II. Phương hướng phát triển kinh doanh thương mại quỉc tế nời chung và hoạt động nhâp khẩu hàng hoá nời riêng-mĩt sỉ biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt đĩng kinh doanh nhỊp khỈu của công ty trong thới gian tới. 47 1.Phương hướng phát triển. 47 2.Những biện pháp hoàn thiện hoạt động nhâp khẩu hàng hoá của công ty. 48 III - Mĩt sỉ kiến nghị đỉi với nhà nước. 54 1. Tăng cướng và mị rĩng quan hệ với các nước và các tư chức quỉc tế: 54 2. Hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt đĩng nhâp khẩu. 55 3. Nhà nước nên hỡ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp nhâp khẩu. 56 4. Nhà nước nên tư chức thông tin kinh tế cho các doanh nghiệp. 57 Kết luận. 58 Tài liệu tham khảo 59

doc61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2300 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại Công ty Dịch vụ lao động và hợp tác quốc tế (INTERSERCO) - Sở Lao động thương binh xã hội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i¶m dÇn trong c¬ cÊu hµng nhËp khÈu vµ ®iÒu ®ã lµm t¨ng tû suÊt nhËp khÈu. MÆt kh¸c, sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c­íc phÝ (chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸) theo h­íng tÝch cùc còng khiÕn cho l¬Þ nhuËn cña C«ng ty thu ®­îc nhiÒu h¬n. C«ng ty ®· biÕt tËn dông thÕ m¹nh vÒ vèn, lao ®éng vµ kinh nghiÖm kinh doanh ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n, t¹o ra c¸c mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi c¸c b¹n hµng, t¹o uy tÝn trªn tr­êng quèc tÕ. 2.2. ChØ tiªu doanh lîi doanh thu nhËp khÈu cña C«ng ty. Tû suÊt doanh lîi doanh thu ®­îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy lîi nhuËn nhËp khÈu chia cho doanh thu nhËp khÈu. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ víi mét ®ång doanh thu nhËp khÈu th× sÏ t¹o ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn nhËp khÈu. Cã thÓ thÊy kh¸i qu¸t vÒ chØ tiªu nµy cña C«ng ty qua b¶ng 8. Doanh thu nhËp khÈu cña C«ng ty nh×n chung t¨ng liªn tôc trong vµi n¨m võa qua thÓ hiÖn kh¶ n¨ng kinh doanh ngµy cµng t¨ng, doanh thu t¨ng thÓ hiÖn sù më réng thÞ tr­êng, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc kinh doanh, mÆt hµng. Doanh thu nhËp khÈu n¨m 2002 lµ 33.179.200 USD t¨ng 5.833.500 USD. Tû suÊt doanh lîi doanh thu nhËp khÈu ®Òu t¨ng ®Òu trong c¸c n¨m 2000, 2001, 2002 thÓ hiÖn kh¶ n¨ng kinh doanh cña C«ng ty rÊt tèt. C¶ doanh thu vµ tû suÊt lîi nhuËn doanh thu t¨ng lµm cho lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng rÊt cao. N¨m 1999, tû suÊt doanh lîi doanh thu cña C«ng ty lµ 0,289% nh­ng n¨m 2002, tû suÊt nµy t¨ng ®Õn con sè 0,62% vµ tiÕp tôc t¨ng lªn 0.697% trong n¨m 2003. §©y lµ mét tû suÊt rÊt cao. BiÓu sè 5: Tû suÊt doanh lîi doanh thu nhËp khÈu cña C«ng ty dÞch vô lao ®éng vµ hîp t¸c quèc tÕ (Interserco) – Së lao ®éng th­¬ng binh x· héi (§¬n vÞ tÝnh: 1000 USD) ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Doanh thu nhËp khÈu 19822,3 21105,9 27345,7 33179,2 36.420 Lîi nhuËn nhËp khÈu 57,3 68,9 114,7 192,2 254 Tû suÊt doanh lîi doanh thu 0,289 0,326 0,42 0,62 0.697 (Nguån: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n + Tù tÝnh to¸n) 2.3. ChØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh nhËp khÈu. ChØ tiªu tæng hîp cña C«ng ty lµ sù tæng hîp tõ hai nguån vèn c¬ b¶n lµ vèn l­u ®éng vµ vèn cè ®Þnh. Vèn l­u ®éng giµnh cho nhËp khÈu ®­îc ph©n ®Þnh râ rµng. Vèn cè ®Þnh ngoµi viÖc phôc vô ho¹t ®éng nhËp khÈu cßn phôc vô ho¹t ®éng xuÊt khÈu. ChØ tiªu doanh thu nhËp khÈu/Vèn kinh doanh lµ vßng lu©n chuyÓn vèn kinh doanh cña C«ng ty rong n¨m. Sè vßng lu©n chuyÓn cña C«ng ty ®¹t møc cao vµ cã sù biÕn ®æi kh«ng ®Òu ë c¸c n¨m. N¨m 1999 ®¹t 3,87 vßng, n¨m 2000 ®¹t 3,96 vßng, t¨ng 2,3% so víi n¨m 1999. C¸c n¨m 2001 vµ 2002 sè vßng quay vèn kinh doanh cña C«ng ty ®Òu t¨ng. Tuy nhiªn, so víi nhiÒu c«ng ty th­¬ng m¹i kh¸c, sè vßng lu©n chuyÓn vèn kinh doanh cña C«ng ty lµ ch­a cao. §iÒu nµy chøng tá trong ho¹t ®éng kinh doanh vÉn cßn nh÷ng trë ng¹i, sù chËm trÔ, sù thiÕu thèng nhÊt gi÷a c¸c bé phËn kinh doanh. BiÓu sè 6: HiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty dÞch vô lao ®éng vµ hîp t¸c quèc tÕ (Interserco) – Së lao ®éng th­¬ng binh x· héi (§¬n vÞ: 1000USD) ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Vèn kinh doanh nhËp khÈu 5.122 5.324 5.988 7.233 7.554 Doanh thu nhËp khÈu 19822,3 21105,9 27345,7 33179,2 36.420 Lîi nhuËn nhËp khÈu 57,3 68,9 114,7 192,2 254 Lîi nhuËn nhËp khÈu/Vèn kinh doanh nhËp khÈu 1,12% 1,3% 1,92% 2,66% 3.36% Doanh thu nhËp khÈu/Vèn kinh doanh nhËp khÈu 3,87 3,96 4,567 4,58 4.82 (Nguån: Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n + Tù tÝnh to¸n) ChØ tiªu lîi nhuËn/Vèn kinh doanh còng cã tèc ®é t¨ng kh¸ cao trong c¸c n¨m trë l¹i ®©y. N¨m 2001, tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn kinh doanh cao gÊp h¬n 2 lÇn so víi n¨m 1999. Nguyªn nh©n lµ do lîi nhuËn t¨ng rÊt nhanh trong khi vèn kinh doanh t¨ng kh«ng nhiÒu trong suèt qu¸ tr×nh 4 n¨m liªn tiÕp. HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña C«ng ty cã thÓ ®­îc ph¶n ¸nh qua b¶ng sau: BiÓu sè 7: HiÖu qu¶ sö dông Vèn l­u ®éng cña C«ng ty dÞch vô lao ®éng vµ hîp t¸c quèc tÕ (Interserco) – Së lao ®éng th­¬ng binh x· héi (§¬n vÞ: 1000 USD) STT ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 1 Vèn l­u ®éng 2.845 2.907 3.179 3.908 4.671 2 Doanh thu nhËp khÈu 19822,3 21105,9 27345,7 33179,2 36.420 3 Lîi nhuËn nhËp khÈu 57,3 68,9 114,7 192,2 254 4 Lîi nhuËn nhËp khÈu/Vèn l­u ®éng 2% 2,4% 3,6% 4,9% 5.43% 5 Doanh thu nhËp khÈu/Vèn l­u ®éng 6,967 7,26 8,602 8,49 7.79 (Nguån: Phßng Tæ chøc hµng chÝnh + Tù tÝnh to¸n) Nh×n vµo b¶ng trªn cã thÓ thÊy râ sù tiÕn bé nhanh chãng trong hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña C«ng ty thêi gian gÇn ®©y. N¨m 1999 møc doanh lîi trªn vèn l­u ®éng chØ ®¹t møc 2% th× ®Õn n¨m 2002, møc doanh lîi ®· t¨ng lªn 4,9%. §©y lµ chØ tiªu t­¬ng ®èi cao so víi nhiÒu c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nhËp khÈu. KÕt qu¶ nµy cã ®­îc lµ do C«ng ty ®· cã nh÷ng thay ®æi cÇn thiÕt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Vèn kinh doanh còng ®­îc bæ sung tõ lîi nhuËn thu ®­îc vµ nh÷ng kho¶n kh¸c lµm cho kh¶ n¨ng vÒ vèn cña C«ng ty lµ t­¬ng ®èi v÷ng m¹nh. Còng víi sù ph¸t triÓn chung cña c¶ n­íc, Interserco ®ang ngµy cµng chøng tá ®­îc kh¶ n¨ng cña m×nh, ®ãng gãp rÊt nhiÒu cho sù t¨ng tr­ëng chung cña c¶ n­íc. Sè vßng lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng còng ®­îc c¶i thiÖn rÊt nhiÒu. Sù × trÖ trong kinh doanh gi¶m xuèng ®ång nghÜa víi viÖc vèn l­u ®éng lu©n chuyÓn nhiÒu vßng h¬n trong ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu. N¨m 2002, vèn l­u ®éng lu©n chuyÓn 8,49 vßng trong mét n¨m, t¨ng 1,523 vßng/n¨m. N¨m 2002, C«ng ty ®Çu t­ thªm nhiÒu vèn h¬n cho ho¹t ®éng kinh doanh. Sù chËm trÔ trong mét vµi kh©u khi vèn t¨ng lªn ®ét ngét khiÕn sè vßng lu©n chuyÓn gi¶m sót h¬n so víi n¨m 2001. 2.4. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng lu«n lµ mét chØ tiªu quan träng khi ®¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh. Tuy nhiªn, nã còng chØ lµ mét khÝa c¹nh ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. Khi xem xÐt ®¸nh gi¸ chØ tiªu nµy, cÇn ph¶i ®Æt nã trong hoµn mèi t­¬ng quan víi c¸c chØ tiªu vÒ vèn, vÒ lîi nhuËn, vÒ doanh thu... ®Ó cã c¸i nh×n chÝnh x¸c. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña C«ng ty Prosimex cã thÓ ®­îc biÓu hiÖn b»ng b¶ng d­íi ®©y: BiÓu sè 8: HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña C«ng ty dÞch vô lao ®éng vµ hîp t¸c quèc tÕ (Interserco) – Së lao ®éng th­¬ng binh x· héi (§¬n vÞ: 1000 USD) ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Doanh thu nhËp khÈu 19822,3 21105,9 27345,7 33179,2 36.420 Lîi nhuËn nhËp khÈu 57,3 68,9 114,7 192,2 254 Sè lao ®éng 299 287 304 317 325 Doanh thu b×nh qu©n mét lao ®éng 66,295 73,540 89,953 104,666 112.061 Lîi nhuËn b×nh qu©n mét lao ®éng 0,192 0,24 0,377 0,606 0.782 ( Nguån: Phßng KÕ Ho¹ch kÕt hîp víi Tù tÝnh to¸n) Nh×n vµo b¶ng trªn, cã thÓ thÊy râ t×nh h×nh tiÕn triÓn râ rÖt qua c¸c n¨m. C¶ hai chØ tiªu ®Òu thÓ hiÖn sù t¨ng tr­ëng nhanh chãng. §iÒu nµy chøng tá ng­êi lao ®éng trong C«ng ty ®ang ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. Tuy nhiªn, nÕu so s¸nh víi nhiÒu doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong còng lÜnh vùc còng nh­ trong nh÷ng lÜnh vùc kh¸c th× cã thÓ thÊy r»ng doanh thu b×nh qu©n mét lao ®éng hay lîi nhuËn b×nh qu©n mét lao ®éng nµy lµ kh¸ thÊp. Trong rÊt nhiÒu n¨m qua, C«ng ty lu«n lµ mét doanh nghiÖp cã sè lao ®éng rÊt cao. Tuy nhiªn, hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng vÉn ®ang lµ vÊn ®Ò ®èi víi Ban Gi¸m ®èc cña C«ng ty. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù c¶i tæ toµn C«ng ty, vÊn ®Ò sö dông nh©n lùc ®óng ng­êi, ®óng viÖc ®· lµm cho hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¨ng lªn nhanh chãng. N¨m 2002 so víi n¨m 1999 cã sù thay ®æi râ rµng. Doanh thu b×nh qu©n mét lao ®éng t¨ng gÊp 1,579 lÇn. Cßn chØ tiªu lîi nhuËn b×nh qu©n mét lao ®éng cßn t¨ng h¬n n÷a, t¨ng 3,156 lÇn. §©y lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng cho nh÷ng nç lùc mµ C«ng ty ®· bá ra nh»m hoµn thiÖn hiÖu qu¶ nhËp khÈu hµng ho¸ cña m×nh. 3. §¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty. 2.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. Trong nh÷ng n¨m gÇn nh×n chung hiÖu qu¶ nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty ®· ®­îc c¶i thiÖn mét c¸ch ®¸ng kÓ, dÉn ®Õn nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng ghi nhËn. Kim ng¹ch nhËp khÈu t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m vµ lu«n t¨ng víi tèc ®é cao, chñng lo¹i hµng ho¸ kinh doanh æn ®Þnh vµ lu«n ®­îc chó t©m thay ®æi c¬ cÊu sao cho phï hîp víi thÞ tr­êng, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ®­êng lèi chÝnh s¸ch Nhµ n­íc. Cã ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nµy lµ do sù phÊn ®Êu kh«ng ngõng cña toµn thÓ c¸n bé, Ban gi¸m ®èc, c«ng ®oµn c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty, ®Æc biÖt cã sù ®ãng gãp lín cña Phßng Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. §ång thêi ®ã lµ sù phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c c¬ quan chøc n¨ng, sù nh¹y bÐn kÞp thêi cña Ban gi¸m ®èc. HiÖu qu¶ sö dông vèn ®· ®­îc n©ng cao râ rÖt. Nguån vèn ®­îc sö dông hiÖu qu¶ h¬n thÓ hiÖn ë lîi nhuËn trªn tæng nguån vèn vµ ë vßng quay vèn. HiÖu qu¶ sö dông con ng­êi còng ®ùoc c¶i thiÖn mét c¸ch ®¸ng kÓ. Nh­ mét tÊt yÕu, khi mµ tr×nh ®é ng­êi lao ®éng ®­îc n©ng cao vµ hä cã nhiÒu c¬ héi ®Ó chøng tá kh¶ n¨ng cña m×nh h¬n th× hiÖu qu¶ kinh doanh sÏ ®­îc n©ng cao. Trong thêi gian qua C«ng ty ®· nhËp khÈu ®­îc nh÷ng mÆt hµng ®¸p øng tèt vÒ chÊt l­îng, mÉu m· ®èi víi c¸c b¹n hµng trong n­íc. §iÒu nµy chøng tá c«ng t¸c nghiªn cøu b¹n hµng cña C«ng ty lµ kh¸ tèt. C«ng ty còng ®· chó träng t¨ng c­êng c¸c mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng kh«ng ngõng n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong ho¹t ®éng kinh doanh, do ®ã kim ng¹ch nhËp khÈu, doanh sè b¸n hµng nhËp khÈu vµ kh¶ n¨ng tiªu thô hµng nhËp khÈu cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng trong n­íc ngµy cµng ®­îc n©ng cao. ViÖc thùc hiÖn nh÷ng hîp ®ång: C«ng ty ®· tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c hîp ®ång theo ®óng c¸c ®iÒu kho¶n ®· ®­îc ký kÕt, h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng sai sãt vÒ nghiÖp vô giao vµ nhËn hµng, ®¶m b¶o gi¶i phãng hµng sím, kh«ng ®Ó l­u kho l­u b·i l©u lµm t¨ng chi phÝ ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Trong thêi gian qua C«ng ty ®· kh«ng ngõng t×m mäi biÖn ph¸p ®Èy m¹nh kinh doanh, cè g¾ng t¹o ­u thÕ trªn thÞ tr­êng, ngµy cµng më réng thªm thÞ tr­êng nhËp khÈu, thÞ tr­êng tiªu thô, ph¸t triÓn thªm c¶ nh÷ng b¹n hµng c¶ trong n­íc vµ quèc tÕ. NÕu nh­ tr­íc ®©y thÞ tr­êng nhËp khÈu chñ yÕu cña C«ng ty lµ Liªn Bang Nga vµ §«ng ¢u, c¸c n­íc Ch©u ¸ th× nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· më réng sang nhËp khÈu ë nh÷ng thÞ tr­êng cã nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn cao nh­ NhËt B¶n, Hoa Kú,.... Trong thêi gian qua C«ng ty ®· tiÕn hµnh nhËp khÈu ®­îc hµng ho¸, m¸y mãc thiÕt bÞ vËt t­ cña nhiÒu n­íc, t¹o ®­îc mèi quan hÖ b¹n hµng l©u dµi víi nhiÒu h·ng næi tiÕng trªn thÕ giíi, tõ ®ã ®· ®­îc h­ëng ­u ®·i cña b¹n hµng trong qu¸ tr×nh thanh to¸n, ®ång thêi trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng C«ng ty kh«ng ngõng tÝch luü kinh nghiÖm n©ng cao uy tÝn cña m×nh còng nh­ n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. C«ng ty ®· chøng tá kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña m×nh th«ng qua chØ tiªu lîi nhuËn kh«ng ngõng t¨ng. §iÒu nµy chøng tá C«ng ty ®· t¹o cho m×nh h­íng ®i ®óng ®¾n, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc, cã hiÖu qu¶ trong kinh doanh, ®Æc biÖt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Sù linh ho¹t vµ nh¹y bÐn trong qu¶n lý kinh doanh: C«ng ty lu«n nhËn thøc mét c¸ch s©u s¾c vÒ sù kh¸c biÖt vÒ c¬ chÕ qu¶n lý quan liªu bao cÊp vµ c¬ chÕ thÞ tr­êng, chÊp nhËn sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cña thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ, ®ång thêi x¸c ®Þnh ®óng ®¾n mÆt m¹nh vµ mÆt yÕu cña m×nh ®Ó x©y dùng môc tiªu, ph­¬ng h­íng kinh doanh hîp lý. §éi ngò c¸n bé kinh doanh c¶u C«ng ty lu«n coi träng c«ng t¸c marketing nh»m ®¸p øng ®­îc hai môc tiªu: Kinh doanh ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ cao vµ tù häc tËp ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng nhËn thøc, tr×nh ®é qu¶n lý phï hîp víi c«ng viÖc, x©y dùng ý thøc d©n chñ tËp trung thùc hiÖn tèt mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. Tãm l¹i hiÖu qu¶ nhËp khÈu cña C«ng ty dÞch vô lao ®éng vµ hîp t¸c quèc tÕ (Interserco) – Së lao ®éng th­¬ng binh x· héi ®· vµ ®ang ®­îc cñng cè. MÆc dï kinh nghiÖm th­¬ng tr­êng cña C«ng ty ®­îc tÝch luü qua tõng n¨m. Cïng víi sù l·nh ®¹o, qu¶n lý gi¸m s¸t cña Ban gi¸m ®èc C«ng ty, víi ®éi ngò c¸n bé kinh doanh trÎ n¾m v÷ng kiÕn thøc vÒ nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i C«ng ty ch¾c ch¾n sÏ ngµy cµng lín m¹nh, c¸c mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc sÏ ngµy cµng ®ùoc t¹o lËp vµ cñng cè. 2.2. Nh÷ng tån t¹i vµ h¹n chÕ. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc song do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan, chñ quan, Interserco vÉn ®ang cßn nhiÒu khã kh¨n vµ tån t¹i cÇn kh¾c phôc míi cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­¬ngf nhËp khÈu cña ViÖt Nam còng nh­ toµn Ch©u ¸. 2.2.1.Nh÷ng tån t¹i kh¸ch quan: Tån t¹i trong thÞ tr­êng nhiÒu biÕn ®éng kh«ng nh÷ng vÒ kinh tÕ vµ c¶ vÒ hÖ thèng ph¸p luËt nªn C«ng ty kh«ng tr¸nh khái sù t¸c ®éng tõ bªn ngoµi. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong hµng lo¹t nh÷ng biÕn ®éng kh¸ch quan liªn tôc nµy Interserco chØ cßn mét biÖn ph¸p duy nhÊt lµ nghiªn cøu dù ®o¸n vµ tù m×nh biÕn ®éng theo sù biÕn ®æi cña m«i tr­êng, chØ nh­ vËy míi h¹n chÕ ¶nh h­ëng ®ã ®Õn møc tèi thiÓu. 2.2.1.1VÒ thÞ tr­êng trong n­íc: thÞ tr­êng trong n­íc lµ n¬i tiªu thô hµng ho¸ nhËp khÈu thÞ tr­êng hay chÝnh x¸c h¬n lµ kh¸ch hµng sÏ lµ ng­êi quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña C«ng ty, thÞ tr­êng mµ ë trªn ®ã kh¸ch hµng vµ tói tiÒn cña hä chi phèi c¸c quy luËt kinh tÕ thÞ tr­êng tiªu thô mÆt hµng nhËp khÈu uû th¸c hÕt søc phøc t¹p. Tr­íc n¨m 1998 chØ cã mét sè Ýt doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp nªn hÇu hÕt c¸c C«ng ty kh¸ch hµng¸c ph¶i mua hoÆc uû th¸c nhËp nh­ng cho ®Õn nay hµng lo¹t c¸c c«ng ty b¹n hµng tr­íc ®©y cña Interserco ®­îc cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu nªn C«ng ty mÊt ®i mét khèi l­îng b¹n hµng lín, trong khi ®ã cßn cã sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a Interserco vµ c¸c C«ng ty nhËp khÈu vËt t­ thiÕt bÞ kh¸c ®Ó tranh giµnh phÇn kh¸ch hµng Ýt ái nµy ngµy cµng g©y khã kh¨n h¬n cho C«ng ty. §èi víi kinh doanh m¸y mãc thiÕt bÞ cho kinh doanh trong t×nh tr¹ng thiÕu vèn lµ m¹o hiÓm kinh doanh lo¹i hµng nµy ®ßi hái vèn lín, khã tiªu thô, mÆt kh¸c m¸y mãc thiÕt bÞ nµy ®ßi hái kü thuËt cao. C¹nh tranh trªn thÞ tr­êng tiªu thô nguyªn liÖu trong n­íc lµ nçi quan t©m l¬ löng cña Interserco. ThÞ tr­êng n­íc ngoµi: ThÞ tr­êng Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng còng nh­ thÞ tr­êng Ch©u ©u víi c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ n¨ng ®éng cña c¸c chÝnh phñ t¹o ra cho thÞ tr­êng mét m«i tr­êng æn ®Þnh vÒ ph¸p luËt cïng chiÕn l­îc h­íng vÒ xuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn cho Interserco x©m nhËp thÞ tr­êng nhËp khÈu c¸c n­íc nµy. Nh­ng ®iÓm cÇn l­u ý khi kinh doanh trªn thÞ tr­êng nµy lµ phÇn lín c¸c tËp ®oµn kinh tÕ ë ®©y ®Òu chÞu d­íi sù qu¶n lý hoÆc chÞu sù ¶nh h­ëng nhiÒu cña c¸c tËp ®oµn kinh tÕ ë ©u Mü, lµ nh÷ng nÒn kinh tÕ lu«n cã nhiÒu biÕn ®éng thay ®æi theo chu kú. Do ®ã chØ cÇn mét biÕn ®æi rÊt nhá vÒ chÝnh trÞ hay ph¸p luËt ®· lµm cho gi¸ c¶ hµng nhËp khÈu thay ®æi. Trªn thÞ tr­êng n­íc ngoµi c¹nh tranh bu«n b¸n kh«ng ph¶i lµ kh«ng m¹nh mÏ, vÒ mÆt lý thuyÕt ®iÒu nµy cã lîi cho Interserco nh­ng thùc tÕ trong nhiÒu tr­êng hîp c¸c C«ng ty n­íc ngoµi cïng hîp t¸c n©ng gi¸ trªn c¬ së hiÓu biÕt h¹n chÕ thÞ tr­êng ViÖt Nam. H¬n n÷a mét sù c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng n­íc ngoµi sÏ t¹o ra sù lén xén vÒ gi¸ c¶ g©y nh÷ng biÕn ®éng bÊt ngê còng kh«ng cã lîi cho ViÖt Nam. 2.2.1.3C¸c chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ: Kinh doanh ngµnh hµng lµ tµi nguyªn thiªn nhiªn cña ®Êt n­íc nh­ng thiÕt bÞ dïng ®Ó khai th¸c lµ nhËp khÈu, nh­ng do xu thÕ chung vµ quan ®iÓm khuyÕn khÝch nhËp khÈu ®Ó ph¸t huy vai trß cña ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. H¬n thÕ n÷a hµnh lang luËt ph¸p ViÖt Nam ch­a æn ®Þnh, ®ang ®­îc tõng ngµy hoµn thiÖn còng ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng cña C«ng ty. ChÝnh s¸ch cña nhµ n­íc hiÖn nay ¶nh h­ëng bÊt lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty lµ: -Nhµ n­íc víi quan ®iÓm tù do kinh doanh ®· cho phÐp hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp XNK trùc tiÕp, ®Æc biÖt giÊy phÐp XNK tæng hîp cÊp ra mµ kh«ng nhËn thøc ®­îc r»ng ®èi víi c¸c mÆt hµng cÇn cã tr×nh ®é chuyªn m«n m¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng ph¶i bÊt cø C«ng ty nµo nhËp khÈu còng ®em l¹i lîi nhuËn cao. Thùc tÕ cho thÊy nhiÒu C«ng ty nhËp khÈu tæng hîp do qu¸ ch¹y theo lîi nhuËn do chªnh lÖch gi¸ c¶ mµ nhËp khÈu nh÷ng hµng ho¸ kÐm phÈm chÊt, sai sè liÖu vÒ kü thuËt ®· lµm thiÖt h¹i cho C«ng ty vµ thiÖt h¹i cho x· héi, ngo¹i tÖ m¹nh ®· kh«ng dïng ®óng chç vµ kÐm hiÖu qu¶. VÝ dô: Sù thieeus râ rµng trong nghÞ ®Þnh 89 CP vµ c¸c th«ng t­ h­íng dÉn kÌm theo (849/TM) h­íng dÉn vÒ bá giÊy phÐp chuyÕn. NghÞ ®Þnh nµy lµ mét b­íc gi¶m bít ®i c¸c thñ tôc phiÒn hµ tèn nhiÒu thêi gian cho doanh nghiÖp, mçi lÇn nhËp khÈu tr­íc ®©y, nh­ng nã còng ®· g©y ra rÊt nhiÒu tranh c·i. Cô thÓ ë Interserco cã nhiÒu l« hµng kh«ng thuéc ngµnh kinh doanh cña C«ng ty nh­ng C«ng ty cÇn nhËp khÈu ®Ó trang bÞ bæ sung nh­ng c¶ vô XNK, Bé Th­¬ng m¹i vµ phßng cÊp giÊy phÐp ®Òu kh«ng nhËn thuéc ph¹m vi gi¶i quyÕt cña m×nh. Quy ®Þnh kh«ng chÆt chÏ nµy g©y r¾c rèi kÐo dµi thêi gian buéc c¸n bé C«ng ty ®i l¹i nhiÒu lÇn, h¹n chÕ hiÖu qu¶ c«ng t¸c. C¸c nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ thay ®æi liªn tôc lµm cho c¸c mÆt hµng ®ang ®­îc nhËp khÈu trë thµnh bÞ cÊm nhËp khÈu còng g©y r¾c rèi cho c¸c C«ng ty XNK vµ lµm gi¸ c¶ hµng ho¸ ®ã t¨ng vät, dÔ lµm lòng ®o¹n thÞ tr­êng. 2.2.2.Nh÷ng tån t¹i chñ quan: 2.2.2.1 Vèn kinh doanh nhËp khÈu cßn h¹n hÑp: Nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn, vèn kinh doanh cña C«ng ty ®Õn n¨m 2003 míi cã 7.554.000 USD, trong ®ã vèn l­u ®éng lµ 4.671.000 USD chiÓm kho¶ng 61.8% tæng nguån vèn. Mét C«ng ty mµ vèn tËp trung vµo kinh doanh trong khi ®ã phÇn vèn l­u ®éng chØ chiÕm h¬n mét nöa, nh­ vËy vèn cè ®Þnh cña C«ng ty qu¸ nhiÒu. §Ó ®em l¹i lîi nhuËn cao, c¬ cÊu vèn l­u ®éng ph¶i chiÕm tõ 65-70%. MÆt kh¸c võa ®Ó hiÖn ®¹i ho¸, võa nhËp khÈu ®­îc c¸c l« hµng cã quy m« lín, më réng thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc ®ßi hái mét nguån vèn lín mµ kh«ng chØ nguån vèn ng©n s¸ch lµ cã ®ñ. Theo ®¸nh gi¸ cña C«ng ty, cÇn cã kho¶ng 300-330 tû VND, muèn vay ng©n hµng hay bÊt cø mét tæ chøc tµi chÝnh nµo cÇn ph¶i cã vèn thÕ chÊp hoÆc cÇm cè song toµn bé vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng cña C«ng ty còng chØ b»ng ½ sè vèn ®ã. Còng nh­ c¸c C«ng ty kh¸c cña ViÖt Nam, thiÕu vèn kinh doanh khiÕn Interserco kh«ng thùc hiÖn ®­îc c¸c th­¬ng vô lín, kh«ng d¸m quyÕt ®o¸n trong kinh doanh. HiÖn nay Interserco ®ang ph¶i chÞu tr¶ cho ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh kh¸c kho¶ng h¬n 1 tû VND/n¨m. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty vÉn ch­a cã c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý vèn vµ h¹ch to¸n mét c¸ch chÆt chÏ. 2.2.2.2 C«ng t¸c thu thËp vµ xö lý th«ng tin ch­a cã hiÖu qu¶: MÆc dï ý thøc ®­îc vai trß vµ tÇm quan träng cña th«ng tin nh­ng c«ng t¸c thu thËp vµ xö lý th«ng tin ë Interserco ch­a ®­îc tæ chøc cã hÖ thèng. C«ng viÖc nµy chØ ®­îc thùc hiÖn qua c¸c nh©n viªn XNK vµ phßng chuÈn bÞ dù ¸n qua c¸c b¶n chµo hµng kh¸c nhau cña c¸c b¹n hµng n­íc ngoµi. Th«ng tin chØ ®­îc nghiªn cøu t¹i bµn qua mét vµi nguån th«ng tin h¹n chÕ mÆc dï nh÷ng thuËn lîi cña C«ng ty ®· ph©n tÝch ë trªn cho phÐp c¸n bé C«ng ty thu thËp ®­îc nh÷ng nguån th«ng tin mµ Ýt doanh nghiÖp nµo biÕt ®­îc. MÆt kh¸c khi th«ng tin ®­îc thu thËp kh«ng ®Õn ®­îc ng­êi ®iÒu hµnh, c¸c th«ng tin th­êng t¶n m¹n, dõng l¹i ë ph¹m vi hÑp nªn ch­a ®­îc sö dông cã hiÖu qu¶ ®em l¹i lîi Ých cho kinh doanh. C¸c mÆt hµng nhËp khÈu tuy ®­îc më réng nh­ng ch­a ®­îc ph¸t triÓn theo ®óng kh¶ n¨ng cã thÓ, c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ lu«n chiÕm tû träng lín trong khèi l­îng hµng ho¸ nhËp. 2.2.2.3 C¸c h×nh thøc nhËp khÈu ch­a ®a d¹ng: Hai h×nh thøc chñ yÕu lµ nhËp uû th¸c vµ nhËp trùc tiÕp, nh­ng tõ sau n¨m 1985 uû th¸c ngµy cµng chiÕm phÇn lín kim ng¹ch nhËp khÈu (70-80%). NhËp khÈu tù doanh kh«ng nh÷ng ®em l¹i cho phßng kinh doanh më réng thÞ tr­êng trong n­íc. NhËp khÈu uû th¸c mÆc dï vÉn ph¶i ký kÕt hîp ®ång nh­ng chØ ®­îc h­ëng 0.5-2% gi¸ trÞ hîp ®ång nhËp khÈu. V× vËy mÆc dï kim ng¹ch cao nh­ng thùc tÕ doanh thu l¹i thÊp. Tãm l¹i, cã thÓ nãi r»ng trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín trong lÜnh vùc nhËp khÈu hµng ho¸, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. Nh­ng bªn c¹nh ®ã C«ng ty vÉn cßn mét sè khã kh¨n tån t¹i cÇn ph¶i ®­îc kh¾c phôc. NhiÖm vô cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi lµ lµm sao ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh cña m×nh, kh¾c phôc khã kh¨n, ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña §¶ng vµ Nhµ n­íc giao phã, ®ång thêi C«ng ty ph¶i linh ho¹t, n¨ng ®éng trong kinh doanh ®Ó ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng còng nh­ viÖc c¶i thiÖn ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qña kinh doanh nhËp khÈu t¹i c«ng ty dÞch vô lao ®éng vµ hîp t¸c quèc tÕ(interserco)-Bé lao ®éng th­¬ng binh x· héi. I. Ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn cña C«ng ty trong thêi gian tíi. 1. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn cña C«ng ty. Sù ph¸t triÓn cña C«ng ty dÞch vô lao ®éng vµ hîp t¸c quèc tÕ (Interserco) – Së lao ®éng th­¬ng binh x· héi g¾n liÒn víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i nãi chung vµ ho¹t ®éng XNK nãi riªng, g¾n viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty víi chñ tr­¬ng chung cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trong sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸, HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Môc tiªu chung trong giai ®o¹n tõ n¨m 2000-2005 lµ ®a ph­¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸, duy tr× tû lÖ t¨ng tr­ëng vÒ XNK hµng n¨m lµ 20%. Cô thÓ ho¸ nh÷ng chñ tr­¬ng trªn, C«ng ty ®· ®Ò ra c¸c môc tiªu chiÕn l­îc ph¸t triÓn: - Ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr­êng t×m kiÕm b¹n hµng: Gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ tr­êng c¸c n­íc ®· t¹o lËp quan hÖ b¹n hµng, cã biÖn ph¸p th¸o gì v­íng m¾c, nh»m më réng xuÊt khÈu sang c¸c n­íc SNG, sö dông h×nh thøc Hµng ®æi Hµng ®èi víi mét sè n­íc, tranh thñ kh¶ n¨ng vµ c¬ héi më réng thÞ tr­êng sang c¸c khu vùc kh¸c. - Rµ so¸t l¹i c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu, ®Çu t­ vµo c¸c mÆt hµng cã lîi thÕ n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ ®Ó bï vµo nh÷ng mÆt hµng kh«ng xuÊt khÈu ®­îc hoÆc xuÊt khÈu bÞ thua thiÖt do gi¸ h¹ trªn thÞ tr­êng. T×m hiÓu vµ tranh thñ nh÷ng chÝnh s¸ch trî gi¸ cña nhµ n­íc ®èi víi mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu ®Ó v­ît qua khã kh¨n tr­íc m¾t . - TiÕp tôc duy tr× vµ ph¸t triÓn ®èi víi nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng, kh«ng ngõng ®æi míi mÉu m·, n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸. - M¹nh d¹n ®Çu t­ vµo nh÷ng s¶n phÈm míi b»ng c¸ch ®æi míi thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ, tæ chøc l¹i xuÊt, chñ ®éng t×m kiÕm thÞ tr­êng ®Çu ra cho nh÷ng s¶n phÈm nµy. - Chó träng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®µo t¹o c¸n bé, s¾p xÕp l¹i tæ chøc bè trÝ ng­êi phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é cña hä, khuyÕn khÝch hä ph¸t huy nh÷ng thÕ m¹nh cèng hiÕn ®­îc nhiÒu cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. Víi bÒ dµy kinh nghiÖm trong lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, C«ng ty ®· ®­îc Bé Th­¬ng m¹i chän lµ mét trong 10 doanh nghiÖp tiªu biÓu trong c¶ n­íc ®øng ®Çu trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu vµ ®­îc Bé Th­¬ng m¹i quyÕt ®Þnh khen tÆng ®¬n vÞ cã sè kim ng¹ch xuÊt khÈu cao n¨m 1998. Trong nh÷ng n¨m tíi dÞch vô lao ®éng vµ hîp t¸c quèc tÕ (Interserco) – Së lao ®éng th­¬ng binh x· héi víi quyÕt t©m ®­a C«ng ty ph¸t triÓn toµn diÖn, v÷ng ch¾c, thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c kÕ ho¹ch ®· vµ ®ang thùc hiÖn. §Ò ra chÝnh s¸ch gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ tr­êng mµ c«ng ty ®· cã, kh«i phôc l¹i c¸c mèi quan hÖ ®Ó khai th¸c thÞ tr­êng Nga, c¸c n­íc §«ng ¢u. Ph¸t triÓn bu«n b¸n mËu dÞch, ®­êng biªn giíi víi Trung Quèc, Lµo, Campuchia. T¨ng c­êng c¸c mèi quan hÖ víi c¸c céng t¸c viªn, liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n­íc vµ ngoµi n­íc ®Ó ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c lo¹i hµng xuÊt khÈu, nhÊt lµ mét sè hµng n«ng s¶n chñ lùc cã søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng Quèc tÕ. §Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu trªn C«ng ty ®· tiÕn hµnh kh¶o s¸t thÞ tr­êng, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu, thÞ tr­êng xuÊt khÈu vµ nhu cÇu vèn ®Ó thùc hiÖn. 2. §Þnh h­íng më réng thÞ tr­êng b¹n hµng vµ c¸c mÆt hµng. BiÓu sè 9: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty giai ®o¹n 2003-2005. (§¬n vÞ tÝnh: 1000 USD) C¸c kho¶n môc N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 A- XuÊt khÈu: trong ®ã 45,000.00 50,000.00 57,000.00 - Hµng dÖt vµ may mÆc 7,000.00 9,000.00 12,000.00 - Hµng cµ phª, h¹t tiªu 12,000.00 13,500.00 15,000.00 - Hµng thuª TCMN 1,000.00 1,200.00 1,350.00 - DÇu cä, dÇu ®Ëu vµng 23,000.00 23,800.00 24,000.00 - Hµng ho¸ kh¸c 2,000.00 2,500.00 4,650.00 B- NhËp khÈu: trong ®ã 30,500.00 33,800.00 37,000.00 - M¸y mãc thiÕt bÞ 1,000.00 2,500.00 3,7000.00 - S¾t thÐp c¸c lo¹i 1,500.00 4,700.00 6,300.00 - DÇu cä t¸i xuÊt khÈu 23,600.00 24,500.00 21,000.00 - Hµng tiªu dïng 3,000.00 3,500.00 4,000.00 - Hµng ho¸ kh¸c 1,400.00 1,500.00 2,000.00 (Nguån: Phßng NghiÖp vô tæng hîp C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh XNK) §Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty ®· ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p vÒ thÞ tr­êng: - Tæ chøc tèt viÖc cung cÊp, thu thËp xö lý th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c. T¨ng c­êng ®Çu t­ vµ ®­a c«ng t¸c th«ng tin ph¸t triÓn ®Ó thÞ tr­êng ®i tr­íc mét b­íc so víi yªu cÇu cña nhiÖm vô kinh doanh. - Th«ng qua c¬ quan ®¹i diÖn Th­¬ng m¹i ViÖt Nam ë n­íc ngoµi, còng nh­ c¸c ®¹i diÖn Th­¬ng m¹i n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®Ó khai th¸c vµ thu thËp th«ng tin. - ThiÕt lËp c¸c v¨n phßng vµ chi nh¸nh t¹i n­íc ngoµi. - Tæ chøc tèt hÖ thèng céng t¸c viªn. - Víi c¸c thÞ tr­êng míi cã thÓ th«ng qua c¸c C«ng ty m«i giíi. - T¨ng c­êng c¸c th«ng tin qu¶ng c¸o. - Tæ chøc vµ tham gia c¸c triÓn l·m vµ héi chî Th­¬ng m¹i Quèc tÕ. - §¶m b¶o hµng ho¸ xuÊt khÈu ®óng tiªu chuÈn, thùc hiÖn nghiªm tóc c¸chîp ®ång mua b¸n, dÞch vô x©y dùng vµ cñng cè uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr­êng Quèc tÕ. Trong nh÷ng n¨m tíi dÞch vô lao ®éng vµ hîp t¸c quèc tÕ (Interserco) – Së lao ®éng th­¬ng binh x· héi sÏ tËp trung vµo nh÷ng thÞ tr­êng ®· vµ ®ang cã quan hÖ víi C«ng ty, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng Mü vµ thÞ tr­êng c¸c n­íc ASEAN. Tuy nhiªn, ®Ó x¸c ®Þnh ®óng h­íng ®i vµ t×m ®óng ®èi t¸c ta còng cÇn ph¶i tËp trung nghiªn cøu mét sè kh¶ n¨ng, nhu cÇu thÞ hiÕu vµ nhu cÇu kinh doanh cña tõng thÞ tr­êng vµ tõng khu vùc thÞ tr­êng. 2.1 §èi víi thÞ tr­êng truyÒn thèng th× duy tr× vµ ph¸t triÓn. 2.2 §èi víi thÞ tr­êng EU: Tr­íc hÕt khi cã hµng xuÊt sang EU ph¶i nhËn thøc ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm cña m×nh vÒ sè l­îng, chÊt l­îng vµ thêi gian giao hµng v× ®iÒu nµy liªn quan ®Õn thêi vô. Th­êng xuyªn nghiªn cøu vµ c¶i tiÕn mÉu m· cho phï hîp víi thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng. V× sù ph¸t triÓn l©u dµi vµ ®a d¹ng hµng may mÆc, dÞch vô lao ®éng vµ hîp t¸c quèc tÕ (Interserco) – Së lao ®éng th­¬ng binh x· héi cÇn ®Çu t­ liªn doanh víi n­íc ngoµi ®Ó l¾p ®Æt thªm c¸c thiÕt bÞ míi cã thÓ s¶n xuÊt ®­îc phÇn lín c¸c mÆt hµng trong danh môc 151 nhãm mÆt hµng. Kh¶ n¨ng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng kh¸c víi thÞ tr­êng EU, ngoµi mÆt hµng may mÆc, thªu ren, C«ng ty cßn nhiÒu c¬ héi ®Ó xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng kh¸c vµo thÞ tr­êng EU nh­: Cµ phª, tinh dÇu c¸c lo¹i, g¹o, thñ c«ng mü nghÖ,... vµ nhËp khÈu c¸c hµng ho¸ tõ thÞ tr­êng EU nh­ m¸y mãc thiÕt bÞ, ho¸ chÊt, hµng tiªu dïng kh¸c.... 2.3§èi víi thÞ tr­êng Mü: XuÊt ph¸t tõ nh÷ng thuËn lîi vµ nh÷ng kh¶ n¨ng nªu trªn vÒ viÖc th©m nhËp vµ khai th¸c thÞ tr­êng Mü, dÞch vô lao ®éng vµ hîp t¸c quèc tÕ (Interserco) – Së lao ®éng th­¬ng binh x· héi còng ®· ®Æt ra nh÷ng nhiÖm vô tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi nh­ sau: - Chñ ®éng vµ quan hÖ bu«n b¸n víi c¸c C«ng ty Mü b»ng c¸ch giao dÞch trùc tiÕp vµ th«ng qua c¸c tæ chøc xóc tiÕn Th­¬ng m¹i nh­: Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam, Phßng Th­¬ng m¹i Mü. - Tæ chøc nghiªn cøu luËt th­¬ng m¹i vµ tËp qu¸n th­¬ng m¹i cña Mü. - X©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n, luËn chøng kinh tÕ kü thuËt vµ lÜnh vùc ®Çu t­ mang tÝnh kh¶ thi, gäi ®Çu t­ vµ t×m ®èi t¸c. - Nghiªn cøu cô thÓ vÒ hµng xuÊt khÈu vµ hµng nhËp khÈu víi thÞ tr­êng Mü ®Ó ho¹ch ®Þnh c¬ cÊu vµ chÝnh s¸ch thÝch hîp, ®Þnh h­íng cho s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu theo nhu cÇu, thÞ hiÕu cña thÞ tr­êng. - ChuÈn bÞ viÖc ®µo t¹o c¸n bé cã kiÕn thøc, cã tr×nh ®é, cã phÈm chÊt ®Ó lµm viÖc trùc tiÕp ®­îc víi kh¸ch hµng. 2.4§èi víi thÞ tr­êng Ch©u ¸: Víi nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua, tiÕp tôc duy tr× vµ më réng quan hÖ bu«n b¸n víi c¸c C«ng ty ë c¸c n­íc Ch©u ¸ trªn c¬ së nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng vµ nh÷ng thÕ m¹nh cña INTERSERCO. §Æc biÖt coi träng thÞ tr­êng Singapore vµ Trung Quèc..... II. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ nãi chung vµ ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ nãi riªng-mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu cña c«ng ty trong thêi gian tíi. 1.Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn. Sau khi trë thµnh thµnh viªn cña c¸c n­íc trong khèi ASEAN vµ qua c¸c ®¹i héi §¶ng VI vµ VII chÝnh phñ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng thay ®æi trong nÒn kinh tÕ nãi chung vµ kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ nãi riªng, trong c¸c nghÞ quyÕt 11, 13 cña chÝnh phñ lµ ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh nhËp khÈu hiÖn ®¹i vµ c¸c hµng ho¸ mµ trong n­íc kh«ng s¶n xuÊt ®­îc. §Ó b¾t kÞp víi sù ph¸t triÓn ®Õn chãng mÆt cña c¸c n­íc trong khu vùc §«ng Nam ¸ còng nh­ toµn thÕ giíi, chÝnh phñ cho nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt vµ t¸i xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng thiÕt yÕu, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi d©n, n©ng cao tri thøc, tÝnh s¸ng t¹o häc hái trong c«ng viÖc, nhËp khÈu hµng ho¸ cßn t¹o ra sù c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vµ khai th¸c ®­îc nh÷ng tµi nguyªn thiªn nhiªn mµ m×nh cã nh­ than, quÆng ... còng nh­ c¸c mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ truyÒn thèng cña ViÖt Nam. Theo b¶ng kim ng¹ch nhËp khÈu cña C«ng ty lµ 32 triÖu USD trong n¨m 1999 vµ n¨m 2001 lµ 40 triÖu USD, n¨m 2002 lµ 42 triÖu USD, 9 th¸ng ®Çu n¨m 2003 lµ 45 triÖu USD trong ®ã nhËp khÈu uû th¸c chiÕm 70-80% tæng kim ng¹ch nhËp khÈu. §Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng vµ thùc hiÖn ph­¬ng thøc ®a d¹ng ho¸ c¸c ngµnh nghÒ C«ng ty cã nhËp khÈu thªm mét sè phô tïng xe m¸y cña NhËt B¶n vµ Th¸i Lan ®Ó kinh doanh trong n­íc. C«ng ty cßn hîp t¸c quèc tÕ ®Ó ®­a lao ®éng sang c¸c thÞ tr­êng n­íc ngoµi nh­ Hµn Quèc, NhËt B¶n, Malaysia, §µi Loan... Trong n¨m 2003 theo kÕ ho¹ch ®· phª duyÖt C«ng ty sÏ phÊn ®Êu ®¹t 47 triÖu USD, trong 9 th¸ng ®Çu n¨m C«ng ty ®· ®¹t 45 triÖu USD. H­íng tíi n¨m 2005 vµ ®Ó b­íc vµo thÕ kû 21 mét c¸ch v÷ng ch¾c tõ 2001-2005 C«ng ty b¾t ®Çu ch­¬ng tr×nh cæ phÇn ho¸, ®©y lµ mét gi¶i ph¸p ®óng ®¾n mang s¾c th¸i vÜ m« cho toµn C«ng ty. 2.Nh÷ng biÖn ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ cña c«ng ty. 2.1 Thu hót sö dông vèn cã hiÖu qu¶: Nh­ ®Ò cËp ë trªn Interserco còng nh­ nhiÒu C«ng ty kh¸c sau c¬ chÕ bao cÊp kinh doanh trong t×nh tr¹ng nî d©y d­a khã ®ßi, trong khi vèn kinh doanh cña C«ng ty nhá vµ kh«ng chíp ®­îc c¬ héi, thiÕu vèn còng khiÕn cho C«ng ty hai n¨m (2000-2001) chñ yÕu lµ nhËp khÈu uû th¸c chiÕm 75% tæng sè. Cã ph­¬ng ch©m tÝch luü l©u dµi nh­ng xem ra gi¶i ph¸p nµy chØ lµ t¹m thêi kh«ng phï hîp víi t×nh thÕ trong t­¬ng lai. Nªn tr­íc m¾t C«ng ty tiÕp tôc nhËp khÈu uû th¸c nh­ng chó träng thùc hiÖn mét vµi biÖn ph¸p sau: 2.1.1 Sö dông nguån vèn ODA: Trong bèi c¶nh thÕ giíi míi trong vÞ thÕ míi cña ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng, ViÖt Nam ®ang næi lªn nh­ mét hiÖn t­îng ph¸t triÓn kinh tÕ thÇn kú, víi tiÒm n¨ng s½n cã vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn, nguån lao ®éng dåi dµo ViÖt Nam ®ang ®­îc c¸c quèc gia giµu cã còng nh­ c¸c tæ chøc tµi chÝnh ®Çu t­ vµ hç trî vèn. Riªng héi nghÞ c¸c n­íc ñng hé ViÖt Nam häp t¹i Paris th¸ng 11-1996 ®· kªu gäi ®­îc 1.9 tû USD trong khi ®ã §µi Loan lµ n­íc ®Çu t­ ODA ph¶i nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ tõ c¸c n­íc tµi trî vèn theo gi¸ trÞ vèn vay t­¬ng øng. §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy Interserco ph¶i x©y dùng c¸c dù ¸n kh¶ thi liªn doanh víi n­íc ngoµi. 2.1.2 Trªn c¬ së doanh nghiÖp nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ phô tïng trong thùc hiÖn c¸c hîp ®ång lín, doanh nghiÖp cã thÓ xin gi¶m l·i vay ng©n hµng. NghÜa lµ ®­îc sö dông l·i vay ­u ®·i khi ký kÕt hîp ®ång lín. 2.1.3Mét h×nh thøc kh¸c ®­îc dïng trong XNK lµ tÝn dông hµng ho¸. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng ®­îc mèi quan hÖ tèt víi b¹n hµng, ph­¬ng thøc nµy cã ­u ®iÓm kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng thiÕu vèn cña ®¬n vÞ. Nh­ng doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i chó ý ®Õn gi¸ c¶ hµng ho¸ sÏ t¨ng do ¸p dông ph­¬ng thøc nµy. 2.1.4 Sö dông vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶: còng lµ mét c¸ch thøc lµm gia t¨ng vèn kinh doanh. C«ng ty còng cÇn cã c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý vèn chÆt chÏ giao vèn cho tõng C«ng ty trùc thuéc vµ yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ nµy h¹ch to¸n mét c¸ch chi tiÕt vµ ®Çy ®ñ, c¸c ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh b»ng nghiªn cøu trªn thùc tÕ. C«ng ty cã thÓ quy ®Þnh chØ ®­îc thùc hiÖn hîp ®ång cã quy ®Þnh møc giíi h¹n vÒ h¹n ng¹ch tèi thiÓu v× thùc hiÖn c¸c hîp ®ång nhá sÏ sÏ lµm t¨ng chi phÝ trªn mét ®ång doanh thu. MÆt kh¸c, nªn h¹ch to¸n c¸c kÕt qu¶ lç l·i ®­a ra gi¶i ph¸p vµ rót kinh nghiÖm cho c¸n bé. 2.2 Quan t©m nghiªn cøu thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc: 2.2.1 ThÞ tr­êng quèc tÕ: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng gi¸ c¶ viÖc mua b¸n phô thuéc vµo sù biÕn ®éng gi¸ c¶ cung cÇu trªn thÞ tr­êng bëi vËy nghiªn cøu ®èi t¸c kinh doanh lµ nghiªn cøu vÒ vèn, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, uy tÝn cña hä vµ quan träng h¬n lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc xu h­íng biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶. Trong thêi gian tíi ph¶i n¾m b¾t kÞp thêi vÒ th«ng tin vÒ c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y mãc míi hiÖn ®¹i, chu kú b¶o d­ìng söa ch÷a t×nh h×nh s¶n xuÊt, kinh doanh cña c¸c tËp ®oµn lín. Nhanh chãng n¾m b¾t th«ng tin vÒ chÝnh s¸ch kinh doanh cña c¸c chÝnh phñ, xuÊt khÈu m¸y mãc vµ nhËp khÈu. §¬n cö mét vÝ dô vÒ xö lý th«ng tin: viÖc khñng ho¶ng tiÒn tÖ c¸c n­íc trong khu vùc Ch©u ¸ n¨m 1997 ®· lµm kim ng¹ch XNK cña n­íc ta ch÷ng l¹i, c¸c tËp ®oµn lín trªn thÕ giíi x¶y ra c¸c cuéc ®×nh c«ng liªn tôc(HyunDai-Hµn Quèc)... ®· ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn kim ng¹ch nhËp khÈu cña C«ng ty nh­ng do n¾m b¾t ®­îc th«ng tin kÞp thêi nªn C«ng ty kh«ng r¬i vµo t×nh tr¹ng chç thõa, chç thiÕu. 2.2.2 ThÞ tr­êng trong n­íc: ViÖc n¾m b¾t t×nh h×nh kinh tÕ x· héi còng nh­ c¬ së vËt chÊt, luËt ph¸p b¹n hµng trong n­íc ®­îc c¸n bé C«ng ty t×m hiÓu rÊt kü l­ìng. Tuy nhiªn nghiªn cøu chØ tËp trung ®Õn gi¸ c¶, nh­ng ch­a nghiªn cøu ®Õn dung l­îng thÞ tr­êng, nh÷ng nhu cÇu thùc sù cña thÞ tr­êng néi ®Þa, chu kú biÕn ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ. Dùa trªn sù h×nh thµnh c¸c doanh nghiÖp míi nhu cÇu vÒ tiªu dïng m¸y mãc thiÕt bÞ vµ s¶n phÈm cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, khèi l­îng c¸c C«ng ty khai th¸c ®­îc x¸c ®Þnh møc cÇu tiÒm n¨ng ®Ó lËp kÕ ho¹ch nhËp khÈu hµng. Nghiªn cøu nhu cÇu trong n­íc, Interserco ph¶i nghiªn cøu ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh. §¸nh gi¸ ­u nh­îc ®iÓm cña b¶n th©n vµ cña ®èi thñ, kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm cßn tån t¹i, biÕt lîi dông nh÷ng khã kh¨n cña ®èi thñ ®Ó tiÕn c«ng giµnh th¾ng lîi. 2.3 Lùa chän vò khÝ c¹nh tranh. Th­¬ng tr­êng lµ chiÕn tr­êng mét doanh nghiÖp ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong m«i tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt nµy buéc ph¶i thÝch nghi vµ tham gia vµo cuéc ch¹y ®ua kh«ng cã ®Ých cuèi cïng. C¹nh tranh còng nh­ thÞ tr­êng lµ con dao hai l­ìi, mét mÆt nã lµ ®éng lùc, lµ niÒm phÊn khÝch thóc ®Èy doanh nghiÖp ph¸t triªn b»ng c¸ch buéc doanh nghiÖp ph¶i tù x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l­îc kinh doanh, ph¸t huy mäi tiÒm lùc, qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. MÆt kh¸c, tham gia c¹nh tranh còng lµ mét hµnh ®éng tù s¸t bëi cïng mét qu¸ tr×nh c¹nh tranh mét sè doanh nghiÖp bÞ ®µo th¶i ph¶i rót lui khoØ thÞ tr­êng nh­êng chç cho doanh nghiÖp míi trong m«i tr­êng c¹nh tranh nhén nhÞp nµy ®Ó tr¸nh qu¸ tr×nh ®µo th¶i, doanh nghiÖp ph¶i n¾m v÷ng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c vò khÝ c¹nh tranh. Cã 3 lo¹i vò khÝ c¹nh tranh, ®ã lµ c¹nh tranh b»ng chÊt l­îng s¶n phÈm, c¹nh tranh b»ng gi¸ c¶ vµ c¹nh tranh b»ng dÞch vô. Lµ C«ng ty chuyªn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu chÊt l­îng hµng nhËp tuú thuéc vµo nguån vèn hµng ho¸ bëi vËy c¹nh tranh vÒ chÊt l­îng kh«ng ph¶i lµ vò khÝ cña Interserco. VÒ gi¸ c¶, th«ng tin vÒ gi¸ c¶ hµng nhËp lu«ng ®­îc th«ng b¸o ®Çy ®ñ nªn Interserco cã thÓ sö dông lîi thÕ vÒ th«ng tin b¹n hµng uy tÝn ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Song mét m×nh gi¸ c¶ th«i ch­a ®ñ, C«ng ty cÇn ph¶i sö dông vò khÝ c¹nh tranh ®Æc biÖt ®ã lµ dÞch vô bao gåm dÞch vô tr­íc khi giao, trong khi giao dÞch lµ c¸c ph­¬ng tiªn vËn chuyÓn bèc dì cã thÓ võa ®¸p øng nhu cÇu cña C«ng ty võa lµm dÞch vô tù ho¹ch to¸n, kinh doanh b¶o ®¶m lµ c¬ së kinh doanh cã l·i. Ngoµi 3 c«ng cô c¹nh tranh chñ yÕu, ngµy nay c¸c doanh nghiÖp cßn c¹nh tranh víi nhau b»ng tèc ®é vµ sù m¹o hiÓm nh­: -Thêi gian cÇn thiÕt cho viÖc ®­a ra quyÕt ®Þnh -Tèc ®ä ®Ò xuÊt ph¸t minh s¸ng kiÕn -Tèc ®é giao dÞch c«ng viÖc b¸n hµng -Tèc ®é l­u th«ng tiÒn vèn -§Ó quyÕt ®Þnh m¹o hiÓm trong kinh doanh vµ giµnh chiÕn th¾ng C«ng ty ph¶i rÌn luyÖn cho c¸n bé cña m×nh cã c¸c phÈm chÊt biÕt ph©n tÝch, tæng hîp ®¸nh gi¸ ph¸n ®o¸n, chíp thêi c¬ vµ cã lßng tù tin. Cã 3 ph­¬ng ph¸p sö dung víi ®èi thñ c¹nh tranh mµ C«ng ty cã thÓ tham kh¶o: 2.3.1 Ph­¬ng ph¸p c¹nh tranh, lµ ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n tÊt c¶ c¸c kh¶ n¨ng, yÕu tè, c¸c thñ ®o¹n ®Ó t¹o lîi thÕ cho C«ng ty trªn thÞ tr­êng, bao gåm c¸c biÖn ph¸p vÒ c«ng nghÖ, kinh tÕ, hµnh chÝnh, t©m lý x· héi. 2.3.2Ph­¬ng ph¸p th­¬ng l­îng, lµ viÖc tho¶ thuËn gi÷a c¸c doanh nghiÖp ®Ó chia sÎ thÞ tr­êng mét c¸ch «n hoµ. 2.3.3 Ph­¬ng ph¸p nÐ tr¸nh, ®©y lµ c¸ch rót l¹i khái c¹nh tranh b»ng viÖc t×m ra mét thÞ tr­êng kh¸c Ýt hiÖu qu¶ h¬n ®Ó ®em hµng tíi b¸n thËm chÝ ph¶i tõ bá mÆt hµng ®ã. 2.4Më réng quan hÖ b¹n hµng víi kh¸ch hµng. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng thu hót vµ hîp t¸c víi b¹n hµng vµ kh¸ch hµng lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp ®iÒu cèt yªó lµ t¹o ra h×nh ¶nh ®Ñp trong m¾t kh¸ch hµng th«ng qua viÖc gi÷ ch÷ tÝn lªn hµng ®Çu- quan t©m gióp ®ì lÉn nhau trong th­¬ng vô khã kh¨n t«n träng lîi Ých cña 2 bªn kh«ng v× lîi Ých tr­íc m¾t mµ ph¸ vì mèi quan hÖ truyÒn thèng. T×m hiÓu më réng mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng míi b¹n hµng míi, ®Ó ph¸t triÓn doanh nghiÖp kh«ng chØ bã hÑp ho¹t ®éng cña m×nh t¹i mét thÞ tr­êng mµ ph¶i lu«n lu«n t×m c¸c ®èi t¸c tin cËy ®Ó ph¸t triÓn vµ tån t¹i. §èi víi Interserco ho¹t ®éng nhËp khÈu lu«n cÇn t×m c¸c ®èi t¸c tin cËy, chµo gi¸ c¶ hîp lý, chÊt l­îng ®¶m b¶o, ®Æc biÖt lµ t×nh h×nh kinh doanh cña bªn ®èi t¸c nh­ vèn, tµi chÝnh, sù tin cËy cña c¸c ®¹i lý. Tæ chøc vµ qu¶n lý c¸n bé ph¸t huy nh©n tè mét con ng­êi cã ®ñ vèn, ®ñ c¸n bé cã n¨ng lùc, cã b¹n hµng nh­ng ho¹t ®éng nhËp khÈu chØ hiÖu qu¶ khi tæ chøc qu¶n lý tèt. Cã thÓ nãi tæ chøc vµ qu¶n lý x­¬ng sèng quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña mäi ho¹t ®éng kinh doanh, Interserco lµ doanh nghiÖp tån t¹i tõ thêi bao cÊp nªn kh«ng thÓ ngay lËp tøc bÞ lo¹i bá bëi vËy trong c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý kinh doanh theo em nªn ph©n ra lµ kho¸n cho râ rµng. Ph©n c«ng quy ®inh râ rµng ph¹m vi ho¹t ®éng vµ tr¸ch nhiÖm cña tõng phßng ban chuyªn tr¸ch, tr¸nh t×nh tr¹ng ho¹t ®éng chång chÐo kÐm hiÖu qu¶, kÕt chÆt chÏ ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban víi nhau, tr¸nh t×nh tr¹ng cô thÓ mäi phßng ban ®Òu trë thµnh mét bé phËn cña hÖ thèng. C«ng ty ho¹t ®éng víi môc ®Ých v× lîi nhuËn, kh¸ch hµng v× chiÕn l­îc môc tiªu vµ sù ph¸t triÓn c­êng thÞnh cña C«ng ty. Quan t©m ®Õn viÖc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé: thÞ tr­êng lu«n lu«n biÕn ®æi ®ßi hái ng­êi c¸n bé kinh doanh ph¶i n¨ng ®éng lu«ng biÕt v­¬n lªn vµ thay ®æi phï hîp tiÕn hµnh c«ng t¸c ®µo t¹o hµng lo¹t vµ liªn tôc cho c¸n bé trong ®iÒu kiÖn kinh doanh kh¾c nghiÖt nµy mµ kh«ng thÓ v× lý do chi phÝ qu¸ lín. §Ó cã ®éi ngò c¸n bé hoµn chØnh, C«ng ty ph¶i biÕt khuyÕn khÝch vµ ®ßi hái ®éi ngò c¸n bé ph¶i cè g¾ng häc hái kh«ng chØ vÒ kiÕn thøc, ngo¹i ng÷, vi tÝnh mµ c¶ kiÕn thøc x· héi n÷a. 2.5Hoµn thiÖn c¸c nghiÖp vô nhËp khÈu. NghiÖp vô nhËp khÈu lµ c«ng viÖc hµng ngµy th­êng xuyªn cña nh©n viªn phßng XNK nªn nhiÒu khi suy nghÜ hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c nµy ch­a ®­îc ®Æt vÊn ®Ò mét c¸ch nghiªm chØnh thùc hiÖn tèt nghiÖp vô nhËp khÈu lµ 70% thµnh c«ng cña th­¬ng vô kinh doanh. 2.5.1§a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc nhËp khÈu: §èi víi mäi C«ng ty kinh doanh nhËp khÈu ViÖt Nam nãi chung vµ Interserco nãi riªng hai h×nh thøc nhËp chñ yÕu lµ trùc tiÕp vµ uû th¸c nh­ng cïng sù hîp t¸c l©u dµi vµ c¸c b¹n hµng truyÒn thèng, ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc nhËp khÈu sÏ lµ c¬ së cho C«ng ty më réng thÞ tr­êng gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng khã kh¨n ®Æc biÖt lµ khã kh¨n vÒ vèn. C¸c h×nh thøc nhËp khÈu míi sÏ t¹o ra mét ®éi ngò c¸n bé XNK am hiÓu vÒ chuyªn m«n n©ng cao n¨ng lùc tr×nh ®é c¸n bé. Mét h×nh thøc nhËp khÈu mµ Interserco nªn l­u t©m lµ nhËp liªn doanh, h×nh thøc nµy diÔn ra gi÷a C«ng ty vµ c¸c kinh doanh hµng nhËp khÈu hoÆc gi÷a Interserco víi C«ng ty n­íc ngoµi mµ tèt nhÊt lµ C«ng ty xuÊt khÈu. §©y lµ h×nh thøc gióp C«ng ty gi¶i quyÕt khã kh¨n vÒ vèn nh­ng quan träng h¬n lµ b¶o ®¶m chÊt l­îng vµ tiÕn ®é giao hµng v× quan träng h¬n nã ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ tiÕn ®é giao hµng kÕt qu¶ c«ng ®o¹n nµy g¾n liÒn víi lîi Ých bªn xuÊt khÈu h¬n n÷a hîp t¸c víi C«ng ty n­íc ngoµi cã uy tÝn sÏ lµ bµn ®¹p cho C«ng ty x©m nhËp vµo thÞ tr­êng n­íc ®ã, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu. 2.5.2 ChÆt chÏ h¬n trong c¸c ®iÒu kho¶n hîp ®ång: C¸c hîp ®ång nhËp khÈu cña C«ng ty chñ yÕu ®­îc lËp theo h×nh thøc bªn n­íc ngoµi lËp vµ gi÷ cho bªn C«ng ty xem xÐt vµ ký vµo hîp ®ång theo c¸c tho¶ thuËn mµ hai bªn ®· th«ng qua. H×nh thøc nµy ®èi víi c¸c c«ng ty tin t­ëng th× cã thÓ ®­îc nh­ng ®èi víi c¸c cy míi nh÷ng l¾t leã trong hîp ®ång cã thÓ lµm cho C«ng ty chÞu thiÖt thßi khi c¸c hîp ®ång nµy gÆp khã kh¨n, ph¶i cã sù can thiÖp cña luËt ph¸p. Bëi vËy C«ng ty ph¶i dïng c¸n bé cña m×nh giái Anh ng÷, th«ng th¹o lËp vµ kiÓm tra c¸c hîp ®ång. C¸c ®iÒu kho¶n hîp ®ång cÇn ph¶i ®­îc chó ý tÝnh chÆt chÏ vµ ®óng ph¸p luËt. 2.5.3KhuyÕn khÝch ho¹t ®éng nhËp khÈu uû th¸c: Lµ C«ng ty XNK nh­ng nhËp khÈu uû th¸c nªn coi lµ biÖn ph¸p t¹m thêi trong giai ®o¹n hiÖn nay ®Ó vÉn tiÕp tôc gi÷ vÞ trÝ trªn thÞ tr­êng n­íc ngoµi c¸n bé cã viÖc lµm gi÷ vÞ thÕ trªn thÞ tr­êng chê t×m kiÕm c¸c giaØ ph¸p vÒ vèn ®Ó cã thÓ tù doanh thu lîi nhuËn cao h¬n. Bëi vËy chiÕn l­îc nhËp khÈu uû th¸c cña Interserco vÉn ®­îc coi lµ rÊt quan träng trong kim ng¹ch nhËp khÈu 1 vµi n¨m tíi. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu C«ng ty cã giÊy phÐp XNK trùc tiÕp vµ nhËp uû th¸c bëi vËy thÞ tr­êng nhËn uû th¸c ®ang cã sù c¹nh tranh ®Ó ngµy cµng nhËn ®­îc nhiÒu c¸c hîp ®ång uû th¸c ®ang cã sù c¹nh tranh ®Ó ngµy cµng nhËn ®­îc nhiÒu c¸c hîp ®ång uû th¸c nhËp Interserco. DÞch vô vËn chuyÓn bèc dì gi¸ c¶ hîp lý mµ C«ng ty ®ang ¸p dông chñ yÕu lµ viÖc sö dông h×nh thøc nµy ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi mua nh­ng ®ßi hái C«ng ty ph¶i tr¶ ngay tiÒn trong ®iÒu kiÖn thiÕu vèn kinh doanh trÇm träng, bëi vËy më réng c¸c h×nh thøc thanh to¸n lµ mét ph­¬ng thøc t¹o vèn. §ång thêi gióp c¸n bé n¾m v÷ng c¸c biÖn ph¸p thanh to¸n tõ ®ã cã thÓ ¸p dông kinh doanh cho tõng hîp ®ång. Sù linh ho¹t nµy cã thÓ gi¶m ®­îc chi phÝ cña ng©n hµng, tËn dông ®­îc sù biÕn ®éng cña tû gi¸, lîi dông vèn kinh doanh ph­¬ng ¸n kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®Æc biÖt lµ c¸c hîp ®ång lín C«ng ty nªn sö dông c¸c lo¹i L/C 60&90days hoÆc h×nh thøc tr¶ b»ng cuèng phiÕu thêi h¹n mét n¨m hoÆc dµi h¬n mÆc dï gi¸ h¬i cao nh­ng C«ng ty lîi dông ®­îc vèn vµ cã hµng ®Ó kinh doanh khi cã c¸c c¬n sèt gi¸ ®ét ngét. III - Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi nhµ n­íc. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, mäi doanh nghiÖp ®Òu toµn quyÒn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh cña m×nh vµ tu©n theo ph¸p luËt. Vai trß cña nhµ n­íc lµ ®Þnh h­íng vµ t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho doanh nghiÖp ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng kinh doanh cña m×nh, ®Æc biÖt lµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ kinh doanh nhËp khÈu còng ph¸t sinh kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n cÇn tíi sù ®iÒu chØnh vÜ m« tõ phÝa Nhµ n­íc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp vµ ®ãng gãp chung cho hiÖu qu¶ cña toµn bé nÒn kinh tÕ. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã, t«i m¹nh d¹n ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n­íc nh­ sau: 1. T¨ng c­êng vµ më réng quan hÖ víi c¸c n­íc vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ: Nhµ n­íc cÇn duy tr× vµ më réng quan hÖ hîp t¸c theo h­íng ®a d¹ng ho¸ vµ ®a ph­¬ng ho¸. Trªn c¬ së ®ã c¸c ®Þnh ®óng ®¾n c¸c khu vùc thÞ tr­êng träng ®iÓm, cã lîi cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam. Nhµ n­íc ph¶i lµ ng­êi dÉn d¾t cho c¸c ®¬n vÞ xuÊt nhËp khÈu, trùc tiÕp lµm ¨n víi c¸c doanh nghiÖp trong khu vùc thÞ tr­êng ®ã. ViÖc cñng cè quan hÖ g¾n bã vµ th­êng xuyªn hîp t¸c chÆt chÏ gi÷a c¸c quèc gia sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp cña c¸c bªn tiÕn hµnh trao ®æi th­¬ng m¹i thuËn lîi, ph¸t huy lîi thÕ cña mçi quèc gia ®Ó cïng nhau ph¸t triÓn. 2. Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý ho¹t ®éng nhËp khÈu. Cho ®Õn nay, mÆc dï c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc ®· cè g¾ng nhiÒu ®Ó dÇn dÇn hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý ho¹t ®éng nhËp khÈu nh­ng vÉn cßn mét sè tån t¹i do nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan, g©y khã kh¨n, c¶n trë cho ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu nãi chung còng nh­ cña Interserco nãi riªng. Do vËy, ®Ó t¹o thuËn lîi cho ho¹t ®éng nµy, trong thêi gian tíi Nhµ n­íc cÇn tiÕn hµnh nh÷ng c«ng viÖc sau: 2.1 §¬n gi¶n ho¸, bá bít mét sè kh©u kh«ng cÇn thiÕt g©y phiÒn hµ trong thñ tôc nhËp khÈu. HiÖn t¹i cã qu¸ nhiÒu c«ng ty quan tham gia vµo ho¹t ®éng nhËp khÈu cña doanh nghiÖp, ngoµi H¶i quan cßn cã c¸c c¬ quan qu¶n lý cña ngµnh, c¬ quan chñ qu¶n, c¬ quan qu¶n lý ®Þa ph­¬ng.... §«i khi gi÷a nh÷ng bé phËn nµy cã sù chång chÐo lÉn nhau trong viÖc qu¶n lý vµ ho¹t ®éng theo nh÷ng nguyªn t¾c kh«ng nhÊt qu¸n g©y nhiÒu khã kh¨n cho c¸c ®¬n vÞ th­¬ng m¹i. Nªn ch¨ng, Nhµ n­íc cÇn x©y dùng mét m« h×nh qu¶n lý thèng nhÊt ®Ó gi¶m bít g¸nh nÆng thñ tôc cho doanh nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp tËn dông ®­îc c¬ héi kinh doanh. §ång thêi Nhµ n­íc cÇn bæ sung vµo c¬ quan H¶i quan nh÷ng c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n vÒ kü thuËt vµ m¸y mãc hiÖn ®¹i ®Ó rót ng¾n thêi gian kiÓm tra hµng ho¸ thiÕt bÞ nhËp khÈu. VÊn ®Ò nµy liªn quan ®Õn kh©u ®¨ng kiÓm vµ kiÓm ho¸ cña c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu. §èi víi nh÷ng mÆt hµng cò th× kh«ng cã khã kh¨n g× nh­ng ®èi víi nh÷ng mÆt hµng míi th× c«ng t¸c kiÓm ho¸ lµm mÊt rÊt nhiÒu thêi gian, ®Æc biÖt lµ nh÷ng hµng ho¸ ch­a ®­îc hîp chuÈn vÒ c¸c chØ tiªu th«ng sè kü thuËt do sù thiÕu cËp nhËt th«ng tin cña c¸c c¬ quan chøc tr¸ch vµ quy t¾c hîp chuÈn cña ta ch­a nhÊt qu¸n theo quy t¾c nµo c¶ (cña EU, cña Mü, cña NhËt B¶n). Bªn c¹nh ®ã Nhµ n­íc cÇn quan t©m lµm trong s¹ch ®éi ngò c¸n bé H¶i quan. 2.2VÒ thuÕ nhËp khÈu: Nhµ n­íc cÇn ®iÒu chØnh l¹i thuÕ nhËp khÈu nh­ gi¶m dÇn møc thuÕ, hoµn thiÖn biÓu thuÕ cô thÓ, chÝnh x¸c cho tõng lo¹i mÆt hµng nhËp khÈu ®Ó c«ng ty cã thÓ x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh cña m×nh mét c¸ch chñ ®éng.3. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý ngo¹i tÖ ®Ó ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng nhËp khÈu. Mét khã kh¨n cho Interserco hiÖn nay lµ nguån vèn ngo¹i tÖ cßn rÊt h¹n chÕ, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho Intersercocòng nh­ c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu kh¸c, Nhµ n­íc cã thÓ tiÕn hµnh: 2.2.1 Xem xÐt, ph©n bæ cho c¸c doanh nghiÖp nh­ C«ng ty dÞch vô lao ®éng vµ hîp t¸c quèc tÕ (Interserco) – Së lao ®éng th­¬ng binh x· héi vèn ngo¹i tÖ nhiÒu h¬n. 2.2.2 Nhµ n­íc cã thÓ níi láng quan hÖ trao ®æi ngo¹i tÖ gi÷a c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu. §iÒu nµy gióp hä tËn dông ®­îc ngo¹i tÖ nhµn rçi cña nhau, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. 2.2.3 Bªn c¹nh ®ã, Nhµ n­íc cÇn gi÷ cho tû gi¸ hèi ®o¸i æn ®Þnh ë mét møc hîp lý, tr¸nh nh÷ng x¸o ®éng bÊt th­êng vµ kh«ng kiÓm so¸t ®­îc cña tû gi¸. ViÖc b×nh æn tû gi¸ cña Nhµ n­íc sÏ t¹o t©m lý yªn t©m cho c¸c doanh nghiÖp tham gia ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. 3. Nhµ n­íc nªn hç trî tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu. 3.1 Nhµ n­íc nªn cã chÝnh s¸ch hç trî vèn cho c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu nh­: cho vay vèn víi l·i suÊt thÊp, trong thêi gian dµi 3.2 Nhµ n­íc cã thÓ chØ ®¹o ®Ó c¸c Ng©n hµng b¶o l·nh cho c¸c ®¬n vÞ nhËp khÈu cã thÓ vay ®­îc nh÷ng kho¶n lín tõ c¸c h·ng s¶n xuÊt n­íc ngoµi d­íi h×nh thøc tr¶ chËm. §iÒu nµy ®Æc biÖt quan träng khi c¸c ®¬n vÞ ph¶i tiÕn hµnh nh÷ng kÕ ho¹ch ph©n bæ qu¸ lín víi kh¶ n¨ng cña m×nh. Nhê vËy, c¸c ®¬n vÞ nhËp khÈu nh­ Interserco cã thÓ ho¹t ®éng dÔ dµng vµ an toµn h¬n. 3.3 Nhµ n­íc cã thÓ ®øng ra b¶o l·nh cho c¸c doanh nghiÖp ®­îc vay víi sè vèn lín ®Ó doanh nghiÖp kh«ng ph¶i thÕ chÊp tµi s¶n, tõ ®ã doanh nghiÖp sÏ cã ®ñ vèn phôc vô cho ho¹t ®éng nhËp khÈu. 3.4 Nhµ n­íc nªn khuyÕn khÝch c¸c ng©n hµng gãp vèn víi c¸c doanh nghiÖp ®Ó hîp t¸c kinh doanh. 4. Nhµ n­íc nªn tæ chøc th«ng tin kinh tÕ cho c¸c doanh nghiÖp. Th«ng tin ngµy nay cã vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. Tuy nhiªn viÖc n¾m b¾t th«ng tin cña c¸c doanh nghiÖp vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ, lµm ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh .ChÝnh v× thÕ Nhµ n­íc cÇn th­êng xuyªn tæ chøc c¸c diÔn ®µn th«ng tin kinh tÕ cho c¸c doanh nghiÖp vÒ t×nh h×nh kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc, nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, nh÷ng dù ®o¸n vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng ®ã.... ®Ó c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu cã thÓ ®­a ra kÕ ho¹ch kinh doanh nhËp khÈu hîp lý ,tr¸nh rñi ro. Nhµ n­íc cã thÓ thµnh lËp c¸c tæ chøc th«ng tin kinh tÕ ë c¸c ®¹i sø qu¸n ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ thu thËp th«ng tin cÇn thiÕt vÒ thÞ tr­êng, s¶n phÈm, gi¸ c¶ ë c¸c quèc gia mµ doanh nghiÖp nhËp khÈu hµng ho¸. §ång thêi Nhµ n­íc cã thÓ xuÊt b¶n c¸c Ên phÈm giíi thiÖu vÒ nh÷ng hµng ho¸ s¶n phÈm chuyªn ngµnh. KÕt luËn. VÊn ®Ò "N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh" nhËp khÈu nãi riªng vµ kinh doanh nãi chung lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp vµ cña toµn x· héi. §©y thùc sù lµ ®Ò tµi réng lín vµ phøc t¹p mµ ®Ó gi¶i quyÕt nã kh«ng nh÷ng ph¶i cã tr×nh ®é hiÓu biÕt, n¨ng lùc, kiÕn thøc réng lín mµ cßn ®ßi hái cã nhiÒu kinh nghiÖm thùc tÕ cä x¸t trªn th­¬ng tr­êng. B»ng nh÷ng kiÕn thøc tÝch luü ®­îc trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i ViÖn §aÞ häc Më Hµ Néi (Khoa kinh tÕ vµ qu¶n trÞ kinh doanh) céng víi thêi gian võa qua trùc tiÕp kh¶o s¸t thùc tÕ t¹i C«ng ty dÞch vô lao ®éng vµ hîp t¸c quèc tÕ (Interserco) – Bé lao ®éng th­¬ng binh x· héi, kÕt hîp víi viÖc tham kh¶o mét sè s¸ch vë, tµi kiÖu, em ®· hoµn thiÖn ®Ò tµi "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu t¹i C«ng ty dÞch vô lao ®éng vµ hîp t¸c quèc tÕ (Interserco) – Bé lao ®éng th­¬ng binh x· héi víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña PGS-TS Ph¹m H÷u Huy. Víi thêi gian thùc tËp cã h¹n vµ tr×nh ®é b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ. Cho nªn b¶n chuyªn ®Ò nµy cßn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp bæ sung ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o. Hµ néi ngµy 1 th¸ng 5 n¨m 2003. Sinh viªn Hoµng V¨n Phóc Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh kinh tÕ häc quèc tÕ - GS. PTS. T« Xu©n D©n - NXB Th«ng kª n¨m 1999 2. Gi¸o tr×nh kinh tÕ th­¬ng m¹i vµ dÞch vô - PGS. PTS. §Æng §×nh §µo - NXB Th«ng kª n¨m 1997 3. Gi¸o tr×nh kinh doanh quèc tÕ - TS. NguyÔn ThÞ H­êng - NXB Th«ng kª n¨m 2000 4. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi - TS. NguyÔn ThÞ H­êng - NXB Thèng kª n¨m 2001 5. Gi¸o tr×nh Marketing quèc tÕ - PTS. NguyÔn Cao V©n - NXB Gi¸o dôc n¨m 1999 6. Ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh - §H KTQD. 7. Qu¶n trÞ Kinh doanh tæng hîp trong c¸c doanh nghiÖp – Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc Kü thuËt n¨m 1997 8. B¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty dÞch vô lao ®éng vµ hîp t¸c quèc tÕ (Interserco) – Së lao ®éng th­¬ng binh x· héi 7. Mét sè sè liÖu vÒ C«ng ty dÞch vô lao ®éng vµ hîp t¸c quèc tÕ (Interserco) – Së lao ®éng th­¬ng binh x· héi môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại Công ty Dịch vụ lao động và hợp tác quốc tế (INTERSERCO) - Sở Lao .doc
Luận văn liên quan