Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu Pisico

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 1.1. Khái niệm, bản chất, vai trò của hiệu quả SXKD 1.1.1. Khái niệm về hoạt động kinh doanh Hiệu quả SXKD là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn nhân lực vật lực của doanh nghiệp để đạt kết quả cao nhất trong quá trình SXKD với tổng chi phí thấp nhất. Hiệu quả hoạt động SXKD phản ánh trình độ tổ chức, quản lý SXKD và được xác định bởi tỉ số giữa kết quả đạt được với chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó. Hiệu quả SXKD là thước đo của sự tăng trưởng kinh tế và là chổ dựa cơ bản để đánh giá việc thực hiện mục tiêu SXKD của doanh nghiệp ở từng thời kỳ. Phân tích hiệu quả hoạt động SXKD là quá trình nghiên cứu để đánh giá toàn bộ quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp, nhằm làm rõ chất lượng hoạt động kinh doanh và các nguồn tiềm năng cần được khai thác, trên cơ sỡ đó đề ra các phương án và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD ở doanh nghiệp. Như vậy phân tích hoạt động SXKD là quá trình nhận thức và cải tạo hoạt động kinh doanh, một cách tự giác và có ý thức, phù hợp với điều kiện cụ thể và với yêu cầu của những quy luật khách quan, nhằm đem lại hiệu quả SXKD cao hơn để doanh nghiệp có điều kiện mở rộng và phát triển sản xuất, nâng cao dời sống cho cán bộ công nhân viên, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nhà nước. 1.1.2. Bản chất của HĐKD Nhìn một cách toàn diện trên cả hai mặt định tính và định lượng của phạm trùhiệu quả kinh tế ta thấy chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau không thể tách rời riêng lẻ. Về mặt định tính: Mức độ hiệu quả kinh tế cao thu được phản ánh sự cố gắng nổ lực của mỗi khâu, mỗi cấp trong hệ thống kinh tế; phản ánh trình độ năng lực quản lý SXKD và sự gắn bó của việc giải quyết những yêu cầu và mục tiêu kinh tế, mục tiêu chính trị xã hội. Về mặt định lượng: Hiệu quả kinh tế của việc thực hiện mỗi nhiệm vụ kinh tế – xã hội biểu hiện ở mối tương quan giữa kết quả thu được và chi phí bỏ ra. Xét về tổng lượng, người ta có thể đạt được hiệu quả kinh tế khi nào kết quả đạt được lớn hơn chi phí, chênh lệch này càng lớn chứng tỏ hiệu quả kinh tế càng cao và ngược lại. Bản chất của phạm trù hiệu quả kinh tế cho thấy không có sự đồng nhất hiệu quả kinh tế với kết quả kinh tế. Về hình thức, hiệu quả kinh tế luôn luôn là phạm trù so sánh thể hiện mối tương quan giữa cái phải bỏ ra và cái được thu về, còn kết quả là yếu tố cần thiêùt để tính toán và phân tích hiệu quả. Tự bản thân mình, kết quả chưa thể hiện việc nó được tạo ra ở mức nào và với chi phí nào, nghĩa là riêng kết quả không thể hiện được chất lượng tạo ra nó. 1.1.3. Vai trò của HĐKD Bất kỳ hoạt động kinh doanh trong các điều kiện hoạt động khác nhau như thế nào đi nữa, cũng còn những tiềm ẩn, khả năng tiềm tàng chưa được phát hiện, chỉ có thể thông qua phân tích doanh nghiệp mới có thể phát hiện được, và khai thác chúng để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Thông qua phân tích doanh nghiệp mới thấy rõ nguyên nhân cùng nguồn góc các vấn đề phát sinh và có giải pháp cụ thể để cải tiến quản lý. Hoạt dông SXKD là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp, nói lên kết quả của toàn bộ hoạt động SXKD của doanh nghiệp, ta có thể thấy vai trò của hiệu quả SXKD trong doanh nghiệp được thể hiện ở các khía cạnh sau:  Đối với doanh nghiệp. Hiệu quả kinh tế là thước đo chất lượng, trình độ quản lý, trình độ sử dụng các nguồn lực sẳn có trong doanh nghiệp, đồng thời là vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, doanh nghiệp chỉ tồn tại khi kinh doanh có hiệu quả. Hiệu quả của quá trình SXKD sẽ là điều kiện để đảm bảo tái sản xuất, nâng cao sản lượng và chất lượng hàng hoá, giúp doanh ngiệp cũng cố đệoc vị trí và cải thiện được điều kiện làm việc của người lao động. Nếu doanh nghiệp hoạt động không có hiệu quả, thu không đủ bù đắp cho những chi phí bỏ ra thì doanh nghiệp đó tất yếu sẽ đi đến phá sản. Trên thực tế, điều này đã xẩy ra đối với rất nhiều doanh nghiệp, trong đó có cả doanh nghiệp nhà nước.  Đối với nền kinh tế xã hội. Khi doanh nghiệp hoạt động SXKD có hiệu quả, đạt được lợi nhuận kinh tế cao sẽ làm cho nền kinh tế phát triển, đồng thời góp phần vào xã hội ở những khía cạnh: - Làm tăng sản phẩm xã hội. - Tăng nguông thu cho ngân sách - Nâng cao chất lượng hàng hoá, hạ giá thành, góp phần ổn định nền kinh tế. - Tạo điều kiện cải thiện và nâng cao mức sống cho người dân. 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của HĐKD Quá hoạt động SXKD của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp của các yếu tố đầu vào, đầu ra và giá cả thị trường, đồng thời các yếu tố này chịu sự tác động trực tiếp của quá trình tổ chức quản lý SXKD của doanh nghiệp cũng như các nhân tố chính trị, tư tưỏng, kinh tế kỹ thuật tâm lý và xã hội của thị trường thế giới và trong nước, của nghành, của địa phương và của các doanh nghiệp khác. Điều đó cho thấy hiệu quả SXKD của doanh nghiệp chịu sự tác động tổng hợp của nhiều yếu tố. 1.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng từ bên trong xí nghiệp  Nhân tố về quy mô SXKD một doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh bất kỳ cái gì và bao nhiêu thì trước hết phải nghiên cứu và nắm bắt nhu cầu của thị trường ( nhu cầu có khả năng thanh toán ) và khả năng đáp ứng nhu cầu có khả năng thanh toán của doanh nghiệp càng lớn thì khả năng tạo ra doanh thu càng cao. Bởi vì nhu cầu có khả năng thanh toán lớn doanh nghiệp có khả năng tăng quy mô SXKD. Tăng quy mô SXKD doanh nghiệp sẽ sản xuất ra nhiều sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ và doanh nghiệp sẽ chiếm lĩnh được thị trường, bán được hàng và đạt được mức doanh thu cao. Cung của doanh nghiệp mà thấp hơn cầu của thị trường thì sản lượng sản phẩm hàng hoá dịch vụ sẽ thấp hơn, do đó doanh thu thấp. Điều đáng lưu ý ở đây là các nhà sản xuất kinh doanh luôn muốn bán được khối lượng hàng háo lớn và do đó họ sẽ định ra mức giá bán hợp lý, tại mức giá mà người mua và người bán chấp nhận được để có lợi cho cả hai bên. Quan hệ cung cầu về hàng hoá dịch vụ thay đổi sẽ làm cho giá cả thay đổi, ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu của doanh nghiệp. Có thể nói rằng việc quyết định tối ưu về quy mô sản xuất kinh doanh chính là quyết định điều kiện tối ưu về hiệu quả cua doanh nghiệp.  Nhân tố về tổ chức SXKD Sau khi đã lựa chọn lĩnh vực, quy mô hoạt động SXKD ( chũng loại, số lượng và chất lượng ). Các doanh nghiệp sẽ quyết định tổ chức kinh doanh nó như thế nào. Các doanh nghiệp phải lựa chọn đầu vào: lao động, vật tư thiết bị công nghệ và chất lượng với giá mua thấp nhất. Các yếu tố đầu vào được lựa chọn tối ưu sẽ tạo ra khả năng tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ. Do đó việc chuẩn bị đầu vào hết sức quan trọng, quyết định để tăng hiệu quả SXKD cho doanh nghiệp. Vấn đề tiếp theo là doanh nghiệp phải lựa chọn phương thức thích hợp, kết hợp tối ưu các yếu tố trong quá trình SXKD và tiêu thụ hàng hoá. Đây phải là một quá trình được tổ chức một cách khoa học để tăng sản lượng, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, tăng hiệu quả SXKD của doanh nghiệp.  Nhân tố về tổ chức quản lý hoạt động kinh tế vi mô của doanh nghiệp . Tổ chức quản lý hoạt động kinh tế vi mô là một nhân tố quan trọng có ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quá trình quản lý vi mô bao gồm các khâu cơ bản: định hướng phát triển của doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch kinh doanh và các phương án SXKD, tổ chức thực hiện các hoạt động kinh tế, kiểm tra điều chỉnh, đánh giá các hoạt động kinh tế. Làm tốt các khâu của quá trình quản lý vi mô sẽ làm tăng sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành, giảm chi phí quản lý. Đó là điều kiện quan trong để tăng hiệu quả SXKD của doanh nghiệp. Hiệu quả SXKD của doanh nghiệp không chỉ chịu ảnh hưởng của các yếu tố hữu hình mà nó còn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố vô hình, đó là uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp. Đây được coi là tài sản vô giá của doanh nghiệp, nó là một yếu tố quan trọng vì nếu doanh nghiệp có được uy tín trên thị trường thì sản lượng hàng hoá mà doanh nghiệp tiêu thụ lớn, doanh thu tăng. Bởi vậy doanh nghiệp cần giữ gìn uy tín của mình trên thị trường, có thể thông qua chất lương sản phẩm, thái độ phục vụ, phương thức thanh toán, quảng cáo tiếp thị. 1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng từ bên ngoài xí nghiệp Các nhân tố bên ngoài có ảnh hưởng trưc tiếp đến doanh nghiệp đó là nhà nước, nhà nước là người định hướng, kiểm soát và điều tiết các hoạt động SXKD của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, thông qua các chính sách kinh tế. Nhà nước tạo ra hành lang pháp lý và môi trường cho các doanh nghiệp hoạt động và hướng các hoạt động kinh tế theo quỹ đạo của kế hoạch vĩ mô. Chính sách kinh tế của nhà nước đối với các doanh nghiệp trong mỗi thời kỳ thể hiện sự định hướng của nhà nước trong việc đầu tư phát triển kinh tế. - Với chính sách đòn bẩy : Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp SXKD vào những nghành nghề, lĩnh vực cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, và đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động sản xuất các mặt hàng xuất khẩu. Bởi vậy, các chính sách của nhà nước như chính sách thuế, chính sách lãi suất tiền tệ, chính sách giá cả tác động trực tiếp đến hiệu quả SXKD của doanh nghiệp. - Chính sách thuế : Thuế là một phần chi phí trong doanh nghiệp, vì vậy chính sách thuế, mức thuế suất cao hay thấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận doanh nghiệp, đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Chính sách lãi suất : Lãi suất là yếu tố ảnh hưởng đến chi phí của quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Thông thường để hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài vốn chủ sỡ hữu thì các doanh nghiệp phải vay vốn và điều tất nhiên là phải trải lợi tức cho các khoản vốn vay, đó là chi phí vốn vay. Với lợi tức vay vốn, doanh nghiệp phải gánh thêm một khoản chi phí, do đó lãi suất tăng thì lợi tức vay vốn tăng và như vậy chi phí cho hoạt động sản xuất tăng làm cho giá thành cũng tăng theo làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

doc73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1988 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu Pisico, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aø 24.718.626.268 ñoàng. Caùc khoaûn phaûi thu vaøo cuoái naêm taêng leân 5.421.188.842 ñoàng, töông öùng vôùi 47,24% laø do trong naêm soá tieàn phaûi thu töø khaùch haøng taêng töø 10.298.378.033 ñoàng leân 16.549.102.085 ñoàng, maëc duø soá tieàn traû tröôùc cho ngöôøi baùn ñaõ coù giaûm töø 669.235.874 ñoàng xuoáng 41.725.000 ñoàng. Haøng toàn kho cuoái naêm 2005 giaûm hôn so vôùi cuoái naêm 2004 laø 2.676.462.936 ñoàng, töông öùng 13,91% laø do trong naêm 2005 xí nghieäp xuaát khaåu ñöôïc soá löôïng haøng hoaù lôùn hôn naêm 2004, soá contener xuaát khaåu taêng töø 259 ñeán 270 contener. Qua baûng treân ta thaáy loaïi TSLÑ khaùc taêng ñoät bieán nhö vaäy laø do caùc khoaûn thueá phaûi thu taêng theâm 4.088.370.110 ñoàng, vaø caùc chi phí traû tröôùc ngaén haïn taêng töø 53.167.000 leân 71.459.394 ñoàng. Baûng II.14 : Caùc chæ tieâu phaân tích TSLÑ cuûa xí nghieäp ÑVT : ñoàng TT Chæ Tieâu Naêm 2004 Naêm 2005 Cheânh leäch Gía trò % 1 Doanh thu thuaàn 72.789.535.713 75.341.612.203 2.552.076.490 3,51 2 Lôïi nhuaän thuaàn 1.863.265.574 2.118.465.129 255.199.555 13,70 3 Voán löu ñoäng bình quaân 22.097.383.928 22.835.403.051 738.019.123 3,34 4 Söùc saûn xuaát cuûa VLÑ 3,294 3,299 0,005 0,161 Söùc sinh lôïi cuûa VLÑ 0,084 0,093 0,008 10,02 Soá voøng quay cuûa VLÑ 3,294 3,299 0,005 0,161 5 Thôøi gian luaân chuyeån VLÑ 94 86 -8 -8,51 Trong ñoù: + Söùc saûn xuaát cuûa VLÑ = Toång doanh thu thuaàn trong kyø VLÑ bình quaân trong kyø + Söùc sinh lôïi cuûa VLÑ = Toång lôïi nhuaän thuaàn sau thueá VLÑ bình quaân trong kyø + Soá voøng quay cuûa VLÑ = Toång doanh thu thuaàn sau thueá VLÑ bình quaân trong kyø + Thôøi gian luaân chuyeån cuûa VLÑ = Thôøi gian cuûa chu kyø phaân tích Soá voøng quay VLÑ trong kyø Nhaän xeùt: Ta thaáy söùc saûn xuaát voán löu ñoäng trong naêm taêng 0,161% laø do: + Do doanh thu thuaàn taêng: 75.341.612.203 - 72.789.535.713 = + 0,1150 22.097.383.928 22.097.383.928 + Do voán löu ñoäng bình quaân taêng: 75.341.612.203 - 75.341.612.203 = - 0,1103 22.835.403.051 22.097.383.928 Toång hôïp caû hai nhaân toá treân laøm söùc saûn xuaát cuûa voán löu ñoäng taêng laø: (+ 0,1150 ) + (- 0,1103) = +0,0053 Nguyeân nhaân laøm taêng söùc sinh lôïi cuûa voán löu ñoäng 10,04% laø: + Do lôïi nhuaän thuaàn sau thueá taêng: 2.118.465.129 - 1.863.265.574 = + 0,01155 22.097.383.928 22.097.383.928 + Do voán löu ñoäng bình quaân taêng: 2.118.465.129 - 2.118.465.129 = - 0,0031 22.835.403.051 22.097.383.928 Toång hôïp caû hai nhaân toá treân laøm söùc saûn xuaát cuûa voán löu ñoäng taêng laø: (+ 0,01155) + (- 0,0031) = + 0,0084 Nhö vaäy, söùc saûn xuaát voán löu ñoäng naêm 2004 laø 3,294, nghóa laø naêm 2004, xí nghieäp boû ra moät ñoàng voán löu ñoäng thì thu veà ñöôïc 3,294 ñoàng doanh thu, nhöng ñeán naêm 2005, khi boû ra moät ñoàng VLÑ thì thu veà ñöôïc 3,299 ñoàng doanh thu, söùu saûn xuaát VLÑ taêng nhöng khoâng ñaùng keå. Söùc sinh lôïi voán löu ñoäng naêm 2004 laø 0,084, nghóa laø naêm 2004, xí nghieäp boû ra moät ñoàng voán löu ñoäng thì thu veà ñöôïc 0,084 ñoàng lôïi nhuaän, nhöng ñeán naêm 2005, khi boû ra moät ñoàng VLÑ thì thu veà ñöôïc 0,093 ñoàng lôïi nhuaän, taêng 0,0084 ñoàng , töông öùng 10,02%. Qua ñoù ta thaáy, voán löu ñoäng taêng, doanh thu thuaàn vaø lôïi nhuaän sau thueá cuûa naêm 2005 taêng so vôùi naêm 2004 ñaõ laøm cho söùc sinh lôøi cuûa voán löu ñoäng cuõng nhö söùc saûn xuaát taêng, chöùng toû trong naêm qua hieäu quaû söû duïng voán löu ñoäng ñaõ coù chuyeån bieán taêng. Trong naêm 2005, doanh thu thuaàn taêng 3,51%, ñoàng thôøi TSLÑ taêng 3,34% so vôùi naêm 2004 ñaõ laøm taêng soá voøng quay cuûa voán löu ñoäng leân 0,0052 voøng, do möùc taêng thaáp neân laøm cho thôøi gian luaân chuyeån cuûa voán löu ñoäng ít thay ñoåi. 2.2.2.4.2. Phaân tích tình hình söû duïng TSCÑ. Taøi saûn coá ñònh laø toaøn boä cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa xí nghieäp, phaûn aùnh naêng löïc saûn xuaát hieän coù, trình ñoä tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät vaø trình ñoä trang bò cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa xí ngieäp. Taøi saûn coá ñònh laø ñieàu kieän caàn thieát ñeå naâng cao naêng suaát lao ñoäng ñoàng thôøi giaûm cöôøng ñoä lao ñoäng. Baûng II.15 : Tình hình cô caáu TSCÑ cuûa xí nghieäp ÑVT : ñoàng TT Chæ Tieâu Naêm 2004 Naêm 2005 Cheânh leäch Gía trò % 1 TSCÑ bình quaân 15.529.153.732 17.946.988.003 2.420.531.275 12,3 1.Nhaø cöûa vaät kieán truùc 9.944.995.472 10.133.692.319 188.696.847 1,9 2. Maùy moùc thieát bò 5.121.169.255 5.419.243.043 298.073.788 5,82 3. Phöông tieän truyeàn daãn 1.200.479.765 1.201.543.401 1.063.636 0,09 4. T.Bò, duïng cuï vaên phoøng 162.509.240 162.509.240 0 0 2 Nguyeân giaù TSCÑ 16.429.153.732 16.916.988.003 487.834.271 2,97 3 Giaù trò hao moøn luyõ keá 6.908.082.708 8.145.779.712 1.237.697.004 17,9 (Nguoàn: toång hôïp töø phoøng taøi chính keá toaùn ) Qua baûng treân ta thaáy TSCÑ bình quaân naêm 2005 taêng leân 12,3% so vôùi naêm 2004 vôùi giaù trò laø 2.420.531.275 ñoàng, laø do trong naêm qua xí nghieäp vöøa chuyeån moät soá maùy moùc thieát bò töø xí nghieäp goã Gheành Raùng chuyeân sang vaø ñaøu tö theâm moät soá maùy moùc môùi nhö maùy moäng döông hai ñaàu töï ñoäng, maùy moäng aâm ña ñaàu, maùy chaø nhaùm hai caïnh cong töï ñoäng … Heä soá hao moøn TSCÑ (H) = Giaù trò hao moøn luyõ keá * 100 Nguyeân giaù TSCÑ Naêm 2004: heä soá hao moøn TSCÑ laø: H2004 = 6.908.082.708 * 100 = 42,04% 16.429.153.732 Naêm 2005: heä soá hao moøn TSCÑ laø: H2005 = 8.145.779.712 * 100 = 48,15% 16.916.988.003 Nhaän xeùt: Hieän nay TSCÑ cuûa xí nghieäp cuõng daõ khaáu hao 42,04%, nhöng nguyeân giaù TSCÑ bình quaân naêm 2005 taêng 12,3% so vôùi naêm 2004 chöùng toû xí nghieäp luoân mua saém theâm trang thieát bò, maùy moùc, nhaø xöôûng … phuïc vuï cho quaù trình saûn xuaát kinh doanh cuûa xí nghieäp. Trong naêm qua xí nghieäp cuõng ñaõ mua saêm moät soá maùy moùc töï ñoäng neân ñaõ giaûm ñöôïc cöôøng ñoä laøm vieäc cuûa ngöôøi lao ñoäng. Xí nghieäp cuõng caàn mua saém theâm moät soá maùy moùc nhö maùy ñoùng choát töï ñoäng, maùy cuøm, maùy raø töï ñoäng… vì nhöõng böôùc coâng vieäc naøy coøn laøm thuû coâng laø chính neân toán nhieàu coâng lao ñoäng ôû coâng ñoaïn naøy. Baûng II.16 : moät soá chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng TSCÑ ÑVT: ñoàng TT Chæ Tieâu Naêm 2004 Naêm 2005 Cheânh leäch Gía trò % 1 Doanh thu thuaàn 72.789.535.713 75.341.612.203 2.552.076.490 3,51 2 Lôïi nhuaän thuaàn 1.863.265.574 2.118.465.129 255.199.555 13,70 3 Nguyeân giaù TSCÑ 16.429.153.732 16.916.988.003 487.834.271 2,97 4 Söùc saûn xuaát TSCÑ 4,431 4,454 0,0231 0,52 5 Söùc sinh lôøi TSCÑ 0,113 0,125 0,0118 10,4 (Nguoàn: toång hôïp töø phoøng taøi chính keá toaùn ) Trong ñoù: + Söùc saûn xuaát cuûa TSCÑ = Toång doanh thu thuaàn Nguyeân giaù TSCÑ bình quaân + Söùc sinh lôïi cuûa TSCÑ = Toång lôïi nhuaän thuaàn sau thueá Nguyeân giaù TSCÑ bình quaân Qua baûng treân cho thaáy: Maëc duø doanh thu thuaàn taêng 2.552.076.490 Ñoàng, töông öùng 3,51% nhöng do TSCÑ taêng neân laøm cho söùc saûn xuaát cuûa TSCÑ taêng raát chaäm 0,0231ñoàng, töông öùng 0,52%. Lôïi nhuaän sau thueá taêng 255.199.555 ñoàng, töông öùng 13,70% vaø do TSCÑ taêng neân laøm cho söùc saûn xuaát cuûa TSCÑ taêng 0,0118 ñoàng, töông öùng 10,40%. Ñieàu naøy chöùng toû trong naêm qua xí nghieäp söû duïng TSCÑ coù hieäu quaû thaáp vì caùc chæ tieâu hieäu quaû söû duïng TSCÑ naêm 2005 ñeàu taêng chaäm so vôùi naêm 2004. 2.2.2.5. Phaân tích tình hình söû duïng chi phí vaø giaù thaønh saûn phaåm. - Chi phí saûn xuaát kinh doanh: laø toaøn boä caùc hao phí veà lao ñoäng soáng, lao ñoäng vaät hoaù vaø caùc lao ñoäng caàn thieát khaùc maø xí nghieäp phaûi boû ra trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh, bieåu hieän baøng tieàn vaø tính cho moät thôøi kyø xaùc ñònh. - Giaù thaønh saûn phaåm : laø bieåu hieän baøng tieàn soá chi phí saûn xuaát cho moät khoái löôïng saûn phaåm nhaát ñònh ñaõ hoaøn thaønh. Nhö vaäy chi phí saûn xuaát vaø giaù thaønh saûn phaåm laø bieåu hieän hai maët cuûa moät quaù trình saûn xuaát kinh doanh, cuõng gioáng nhau veà chaát vì ñeàu laø chi phí, nhöng khaùc nhau veà löôïng do coù söï khaùc nhau veà chi phí saûn xuaát kinh doanh dôõ dang ñaàu kyø, chi phí phaùt sinh trong kyø vaø chi phí saûn xuaát dôõ dang cuoái kyø, söï khaùc nhau ñoù bieåu hieän ôû coâng thöùc tính giaù thaønh saûn phaåm. Giaù thaønh saûn phaåm = Chi phí SXDD ñaàu kyø + Chi phí SX phaùt sinh trong kyø + Chi phí SXDD ñaàu kyø Vôùi coâng thöùc treân, giaù thaønh saûn phaåm bieåu hieän goàm chi phí lieân quan ñeán quaù trình saûn xuaát, noù khoâng bao goàm caùc chi phí lieân quan ñeán tieâu thuï, baùn haøng. Baûng II.17: Tình hình söû duïng chi phí cuûa xí nghieäp. ÑVT: ñoàng TT Khoaûn muïc chi phí Naêm 2004 Naêm 2005 Cheânh leäch Gía trò % 1 Chi phí NVL chính 36.086.755.138 41.808.880.900 5.722.125.762 15,86 2 Chi phí NVL phuï 1.995.587.404 2.168.100.000 172.512.596 8,64 3 Chi phí tieàn löông 9.654.873.649 10.870.561.940 1.215.688.291 12,59 4 BHXH, BHYT, KPCÑ 897.498.245 928.633.200 31.134.955 3,47 5 Khaáu hao TSCÑ 2.097.697.004 2.419.998.900 322.301.896 15,36 6 Chi phí SX chung 1.725.189.262 1.970.282.200 245.092.938 14,21 7 Chi phí baùn haøng 1.152.998.397 1.052.200.000 -200.798.397 -8,03 8 Chi phí QLDN 1.284.495.901 1.311.820.251 27.324.350 2,13 TOÅNG 54.995.095.000 62.333.338.080 7.338.243.080 13,34 (Nguoàn: toång hôïp töø phoøng taøi chính keá toaùn ) Nhìn moät caùch toång quaùt thì ta thaáy haàu heát caùc chi phí phuïc vuï cho quaù trình saûn xuaát kinh doanh cuûa xí nghieäp trong naêm 2005 ñeàu taêng so vôùi naêm 2004, vaø toång chi phí taêng leân 13,34% so vôùi naêm 2004, töông öùng laø 7.338.243.080 ñoàng. ñoù laø do söï taêng leân cuûa caùc khoaûn muïc: - Chi nguyeân vaät lieäu chính taêng : 5.722.125.762 ñoàng - Chi nguyeân vaät lieäu phuï taêng : 172.512.596 ñoàng - Chi phí tieàn löông taêng : 1.215.688.291 ñoàng - Khaáu hao TSCÑ taêng : 322.301.896 ñoàng - Chi phí SX chung taêng : 245.092.938 ñoàng - Chi phí QLDN taêng : 27.324.350 ñoàng - Chi phí baùn haøng giaûm : 200.798.397 ñoàng Nhö vaäy, haàu heát caùc khoaûn chi phí ñeàu taêng so vôùi naêm 2004, rieâng chi phí nguyeân vaät lieäu vaø chi phí saûn xuaát chung taêng cao hôn caùc khoaûn muïc khaùc, nguyeân nhaân laø do trong naêm 2005 giaù mua ngueân vaät lieäu ñaàu vaøo taêng leân 7%, caùc chi phí saûn xuaát chung taêng theo. Baûng II.18: Moät soá chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng chi phí. ÑVT: ñoàng TT Chæ Tieâu Naêm 2004 Naêm 2005 Cheânh leäch Gía trò % 1 Doanh thu thuaàn trong kyø 72.789.535.713 75.341.612.203 2.552.076.490 3,51 2 Lôïi nhaän thuaàn 1.863.265.573 2.118.465.129 255.199.556 13,70 3 Toång chi phí saûn xuaát KD 54.995.095.000 62.333.338.080 7.338.243.080 13,34 4 Hieäu suaát söû duïng chi phí 1,324 1,209 -0,115 -8,68 5 Heä soá doanh lôïi cuûa chi phí 0,0340 0,0339 -0,0001 -0,31 (Nguoàn: toång hôïp töø phoøng taøi chính keá toaùn ) Trong ñoù: + Hieäu suaát söû duïng chi phí = Toång doanh thu thuaàn Toång chi phí saûn xuaát KD + Heä soá doanh lôïi cuûa chi phí = Toång lôïi nhuaän thuaàn sau thueá Toång chi phí saûn xuaát KD * Qua baûng treân ta thaáy hieäu suaát söû duïng chi phí naêm 2005 giaûm 8,68%, nguyeân nhaân laø do: - Do toång chi phí saûn xuaát kinh doanh taêng 13,34% laøm cho hieäu suaát söû duïng chi phí giaûm : 75.341.612.203 - 75.341.612.203 = - 0,1613 62.333.338.080 54.995.095.000 - Do toång doanh thu taêng 3,51% laøm cho hieäu suaát söû duïng chi phí taêng : 75.341.612.203 - 72.789.535.713 = + 0,0464 54.995.095.000 54.995.095.000 Toång hôïp caû hai nhaân toá treân laøm cho hieäu suaát söû duïng chi phí giaûm laø: (- 0,1613) + (+ 0,0464) = - 0,1150 * Nguyeân nhaân laøm giaûm heä soá doanh lôïi cuûa chi phí 0,31% laø: + Do toång chi phí saûn xuaát kinh doanh taêng: 2.118.465.129 - 2.118.465.129 = - 0,0046 62.333.338.080 54.995.095.000 + Do lôïi nhuaän thuaàn sau thueá taêng: 2.118.465.129 - 1.863.265.573 = + 0,0045 54.995.095.000 54.995.095.000 Toång hôïp caû hai nhaân toá treân laøm söùc saûn xuaát cuûa voán löu ñoäng taêng laø: (-0,0046) + (+0,0045) = + 0,0084 Nhö vaäy, maëc duø doanh thu naêm 2005 taêng 3,51% so vôùi naêm 2004 nhöng do toång chi phí saûn xuaát kinh doanh taêng 13,34% neân daõ laøm cho hieäu suaát söû duïng chi phí giaûm 8,68%. Ñoàng thôøi söùc sinh lôïi cuûa chi phí cuõng giaûm 0,31% so vôùi naêm 2004. Baûng II.19: Baûng tính suaát hao phí cuûa caùc khoaûn muïc chi phí. ÑVT: ñoàng TT Khoaûn muïc chi phí Naêm 2004 Naêm 2005 Cheânh leäch Gía trò % 1 Chi phí NVL chính 0,496 0,555 0,059 11,93 2 Chi phí NVL phuï 0,027 0,029 0,001 4,96 3 Chi phí tieàn löông 0,133 0,144 0,012 8,78 4 BHXH, BHYT, KPCÑ 0,012 0,012 0,0002 -0,04 5 Khaáu hao TSCÑ 0,029 0,032 0,003 11,46 6 Chi phí SX chung 0,024 0,026 0,002 10,34 7 Chi phí baùn haøng 0,016 0,014 -0,002 -11,80 8 Chi phí QLDN 0,018 0,017 -0,0002 -1,33 TOÅNG 0,756 0,827 0,072 9,50 (Nguoàn: toång hôïp töø phoøng taøi chính keá toaùn ) Trong ñoù: Suaát hao phí cuûa caùc khoaûn muïc chi phí = Khoaûn muïc chi phí töông öùng Toång doanh thu trong naêm Qua baûng treân ta thaáy, naêm 2004 ñeå coù moät ñoàng doanh thu thì xí nghieäp phaûi boû ra 0,756 ñoàng chi phí. Coøn naêm 2005 ñeå coù moät ñoàng doanh thu thì xí nghieäp phaûi söû duïng heát 0,827 ñoàng chi phí trong ñoù goàm 0,555 ñoàng chi phí NVL chính; 0,029 ñoàng NVL phuï; 0,144 ñoàng chi phí tieàn löông vaø 0,012 ñoàng caùc khoaûn trích theo löông; 0,032 chi phí khaáu hao; 0,026 ñoàng chi phí SXC; 0,014 ñoàng chi phí baùn haøng vaø 0,017 ñoàng chi phí QLDN. Nhö vaäy suaát hao phí cuûa caùc khoaûn muïc ñeàu taêng so vôùi naêm tröôùc ñieàu naøy aûnh höôûng khoâng toát cho xí nghieäp. 2.2.2.6. Phaân tích tình hình söû duïng nguyeân vaät lieäu. Baûng II.20: baûng phaân tích hieäu quaû söû duïng nguyeân vaät lieäu. ÑVT: ñoàng TT Chæ Tieâu Naêm 2004 Naêm 2005 Cheânh leäch Gía trò % 1 Doanh thu thuaàn trong kyø 72.789.535.713 75.341.612.203 2.552.076.490 3,51 2 Toång chi phí NVL 38.082.342.542 43.976.980.900 5.894.638.358 15,48 + Nguyeân vaät lieäu chính 36.086.755.138 41.808.880.900 5.722.125.762 15,86 + Nguyeân vaät lieäu phuï 1.995.587.404 2.168.100.000 172.512.596 8,64 3 Hieäu suaát söû duïng NVL 1,911 1,713 -0,198 -10,4 (Nguoàn: toång hôïp töø phoøng taøi chính keá toaùn ) Trong ñoù: Hieäu suaát söû duïng NVL = Toång doanh thuaàn trong naêm Toång chi phí nguyeân vaät lieäu Qua baûng treân ta thaáy hieäu suaát söû duïng NVL naêm 2005 giaûm 10,4% so vôùi naêm 2004, laø do caùc nguyeân nhaân sau: - Do toång chi phí nguyeân vaät lieäu taêng 15,48% laøm cho hieäu suaát söû duïng nguyeân vaät lieäu giaûm : 75.341.612.203 - 75.341.612.203 = - 0,2650 43.976.980.900 38.082.342.542 - Do toång doanh thu thaàn taêng 3,51% laøm cho hieäu suaát söû duïng nguyeân vaät lieäu taêng : 75.341.612.203 - 72.789.535.713 = + 0,0670 38.082.342.542 38.082.342.542 Toång hôïp caû hai nhaân toá treân laøm cho hieäu suaát söû duïng chi phí giaûm laø: (- 0,2650) + (+0,0670) = - 0,1980 Nhö vaäy, trong naêm 2004 cöù moät ñoàng chi phí NVL tham gia vaøo SXKD thì taïo ra ñöôïc 1,911 ñoàng doanh thu, coøn naêm 2005 thì moät ñoàng chi phí boû ra chæ thu ñöôïc 1,713 ñoàng doanh thu, giaûm 0,198 ñoàng töông öùng 10,4%. Do ñoù maëc duø doanh thu coù taêng song chí phí NVL taêng maïnh ñaõ laøm cho hieäu suaát söû duïng NVL giaûm. 2.3. Phaân tích tình hình taøi chính cuûa xí nghieäp cheá bieán laâm saûn xuaát khaåu Pisico. Phaân tích tình hình taøi chính laø quaù trình xem xeùt, kieåm tra, ñoái chieáu vaø so saùnh soá lieäu veà taøi chính hieän haønh vôùi quaù khöù. Thoâng qua vieäc phaân tích tình hình taøi chính ngöôøi söû duïng thoâng tin coù theå ñaùnh giaù tieàm naêng, hieäu quaû kinh doanh cuõng nhö nhöõng ruûi ro trong töông lai vaø trieån voïng cuûa doanh nghieäp. Baûng II.21 : Baûng baùo caùo keát quaû saûn xuaát kinh doanh ÑVT: ñoàng Chæ tieâu Maõ soá Naêm 2004 Naêm 2005 Taêng giaûm(%) 1. Doanh thu baùn haøng &cung caáp DV 1 72.789.535.713 75.341.612.203 3,49 2. Caùc khoaûn giaûm tröø 3 11.919.961 -100,00 3. Doanh thu töø HÑ SX KD 10 72.789.535.713 75.332.612.203 3,49 4. Giaù voán haøng baùn 11 51.269.532.414 51.016.778.854 -0,49 5. Lôïi nhuaän goäp 20 21.520.003.299 24.315.833.349 12,99 6. Doanh thu töø HÑ taøi chính 21 113.389.081 231.724.566 104,36 7. Chi phí taøi chính 22 3.539.571.479 3.667.387.421 3,61 Chi phí laõi vay 3.663.972.539 Cheânh leäch tyû giaù 3.414.882 8. Chi phí baùn haøng 24 4.802.998.397 4.666.612.498 -2,84 9. Chi phí quaûn lyù DN 25 1.084.495.901 1.311.820.251 20,96 10. Tieàn löông hieäu quaû 26 9.642.355.723 12.080.335.543 25,28 11. Lôïi nhuaän thuaàn töø HÑ SXKD 30 2.563.970.880 2.747.610.087 7,16 12. Thu nhaäp khaùc 31 2.942.000 13. Chi phí khaùc 32 79.616.782 24.321.402 -69,45 14. Lôïi nhuaän khaùc 40 -79.616.782 -21.379.402 -73,15 15. Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá 50 2.484.354.098 2.800.022.800 12,71 16. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 51 621.088.525 681.557.671 9,74 17. Lôïi nhuaän sau thueá 60 1.863.265.573 2.118.465.129 13,70 (Nguoàn: phoøng taøi chính keá toaùn) Baûng II.22 : Baûng caân ñoái keá toaùn (taïi ngaøy 31/12/2005) ÑVT: ñoàng TAØI SAÛN Maõ hieäu Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm A- TSLÑ vaø ñaàu tö ngaén haïn 100 37.629.794.090 30.793.496.762 I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 110 3.310.424 18.401.506 1. Tieàn maët taïi quyõ. 111 3.310.424 18.401.506 2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn II.Caùc khoaûn ÑTTC ngaén haïn. 120 1. Ñaàu tö ngaén haïn 2. Döï phoøng giaûm giaù chöùng khoaùn ÑTNH III. Caùc khoaûn phaûi thu 130 16.897.539.708 11.476.350.866 1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131 16.549.102.085 10.298.378.033 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 41.725.000 669.235.874 3. Phaûi thu noäi boä 4. Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng 5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 138 6.712.623 990.787.617 6. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi 139 -482.050.658 IV. Haøng toàn kho 140 16.569.114.454 19.245.577.390 1. NL, VL toàn kho 142 11.568.699.655 14.168.699.655 2. CCDC trong kho 143 41.212.238 79.212.238 3. CPSXKD dôû dang 144 3.414.408.990 3.494.408.990 4. Thaønh phaåm toàn kho 145 1.503.256.507 1.503.256.507 5. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho V. Taùi saûn ngaén haïn khaùc: 150 4.159.829.504 53.167.000 1. Taïm öùng 151 71.459.394 53.167.000 2. Caùc khoaûn thueá phaûi thu 4.088.370.110 3. Taùi saûn ngaén haïn khaùc 152 B- TSCÑ vaø ñaàu tö daøi haïn: 200 16.818.377.160 17.051.173.214 I. Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn 210 255.038.217 134.185.211 1. Phaûi thu daøi haïn cuûa khaùch haøng 2. Phaûi thu noäi boä daøi haïn 3. Phaûi thu daøi haïn khaùc 255.038.217 134.185.211 4. Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi II. Taøi saûn coá ñònh 16.429.153.732 16.916.988.003 1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 17.429.153.732 16.916.988.003 Nguyeân gaù 23.637.236.440 26.062.767.715 Giaù trò hao moøn luyõ keá 6.908.082.708 8.145.779.712 2. Taøi saûn coá ñònh voâ hình Nguyeân gaù Giaù trò hao moøn luyõ keá 3. CPSXKD dôû dang III. Baát ñoäng saûn ñaàu tö IV. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 220 V. Taùi saûn daøi haïn khaùc: 230 VI. Caùc khoaûn kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn 240 134.185.211 TOÅNG TAØI SAÛN 250 54.448.171.250 47.844.669.976 NGUOÀN VOÁN 54.448.171.250 47.844.669.976 A- Nôï phaûi traû 300 34.901.675.337 31.927.681.973 I. Nôï ngaén haïn 310 32.301.675.337 31.927.681.973 1. Vay vaø nôï ngaén haïn 2. Phaûi traû ngöôøi baùn 313 8.444.894.528 2.617.485.822 3. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 314 375.651.413 22.897.920 4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 315 17.061.994 595.198 5. Phaûi traû coâng nhaân vieân 316 -10.356.988.883 27.092.185 6. Chi phí phaûi traû 317 91.407.695 45.832.644 7. Phaûi traû noäi boä 34.386.007.983 28.608.516.891 8. Caùc khoaûn phaûi traû phaûi noäp khaùc 318 1.943.640.607 605.856.511 II. Nôï daøi haïn 330 B- Nguoàn voán CSH 400 19.546.495.913 15.916.988.003 I. Nguoàn voán chuû sôû höûu 410 15.916.988.003 14.348.889.681 1. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 2. Quyõ döï phoøng taøi chính 1. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 15.216.988.003 14.348.889.681 II. Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc 421 1.568.098.322 1.568.098.322 1. Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi 2. Nguoàn kinh phí 3. Nguoâng kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ 2.761.409.588 TOÅNG NGUOÀN VOÁN 430 54.448.171.250 47.844.669.976 * Qua baûng baùo caùo keát quaû kinh doanh naêm 2005 vöøa qua ta thaáy: Toång doanh thu thuaàn töø baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï naêm 2005 taêng 2.540.156.529 ñoàng so vôùi naêm 2004, töông öùng 3,51%. Toång lôïi nhuaän sau thueá taêng theâm 255.199.555 ñoàng. Nhöng beân caïnh thaønh coâng ñoù thì vieäc haïch toaùn chi phí coøn quaù cao caàn phaûi coù bieän phaùp khaéc phuïc hieän töôïng naøy. Trong naêm qua chi phí nguyeân vaät lieäu maø chuû yeáu laø goã troøn nhaäp töø Idonexia, Philipin vaø chaâu Phi taêng theâm 7%, daãn ñeán chi phí nghuyeân vaät lieäu cao ñaõ laøm cho hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa xí nghieäp taêng chaäm. Maët khaùc giaù baùn cuûa xí nghieäp khoâng thay ñoåi kòp thôøi vôùi giaù mua nguyeân vaät lieäu ñaàu vaøo, beân caïnh ñoù laø yeáu toá thôøi tieát vaø ñieàu kieän xa nguoàn nguyeân vaät lieäu neân haøng naêm ñeû cho quaù trình saûn xuaát ñöôïc lieân tuïc thì xí nghieäp phaûi döï tröõ moät löôïng nguyeân vaät lieäu vôùi giaù trò lôùn, ñieàu naøy laøm öù ñoäng voán cuûa xí nghieäp. Trong naêm qua maëc duø xí nghieäp cuõng ñaõ ñieàu chænh giaù baùn so vôùi naêm 2004, nhöng do söï taêng leân cuûa caùc khoaûn muïc chi phí lieân quan cao ñaõ daãn ñeán lôïi nhuaân sau thueá chæ ñaït 2.118.465.129 ñoàng trong khi toång doanh thu ñaït tôùi 75.341.612.203 ñoàng. * Qua baûng caân ñoái keá toaùn naêm 2005 vöøa qua ta thaáy: Toång taøi saûn qua 2 naêm coù söï bieán ñoäng ñaùng keå. Cuï theå toång taøi saûn naêm 2004 laø 47.844.669.976 ñoàng coøn naêm 2005 laø 54.448.171.250 ñoàng, taêng theâm 13,80% töông öùng vôùi möùc taêng veà giaù trò 6.603.501.274 ñoàng. Trong ñoù, naêm 2005 TSLÑ vaø ÑTNH laø 37.629.794.090 ñoàng, chieám 69,11% toång taøi saûn. Taøi saûn coá ñònh vaø ÑTDH laø 16.818.377.160 ñoàng, chieám 30,89% toång taøi saûn. Trong TSLÑ vaø ÑTNH thì löôïng tieàn ôû cuoái naêm giaûm raát maïnh chæ coøn 3.310.424 ñoàng, thay vì ñoù laø caùc khoaûn phaûi thu ôû cuoái naêm taêng leân 5.421.188.842 ñoàng vaø chieám tyû troïng 31,03%, so vôùi ñaàu naêm thì haøng toàn kho giaûm nhöng vaãn ñang chieám tyû troïng lôùn trong toång taøi saûn. Ñaëc bieät trong TSLÑ vaø ÑTNH thì löôïng caùc khoaûn phaûi thu quaù cao maø chuû yeáu laø caùc khoaûn phaûi thu töø khaùch haøng, ñieàu naøy khoâng nhöõng aûnh höôûng tröïc tieáp tôùi quaù trình hoaït ñoäng cuûa xí nghieäp maø noù coøn laøm taêng ruûi ro taøi chính trong quaù trình thu tieàn cuûa xí nghieäp. Nguoàn voán kinh doanh cuûa xí nghieäp chuû yeáu laø nôï phaûi traû chieám 34.091.675.337 ñoàng , töông öùng vôùi 61,10% trong toång soá nguoàn voán cuûa xí nghieäp. Nguoàn voán chuû sôû höûu chieám tyû troïng nhoû hôn vaø chuû yeáu laø lôïi nhuaän chöa phaân phoái. Baûng II.23: Baûng phaân tích tyû troïng cô caáu taøi saûn vaø nguoàn voán. TT Chæ Tieâu ÑVT Naêm 2004 Naêm 2005 1 Cô caáu cuûa taùi saûn % 100 100 + TSLÑ/Toång TS % 64,36 69,11 + TSCÑ/Toång TS % 35,64 33,89 2 Cô caáu cuûa nguoàn voán % 100 100 + Nôï phaûi traû/Toång NV % 66,73 64,10 + Voán CSH/Toång NV % 33,27 35,90 (Nguoàn: toång hôïp töø phoøng taøi chính keá toaùn ) Qua baûng treân ta thaáy tyû troïng TSCÑ naêm 2005 laø 69,11% trong toång taøi saûn, taêng theâm 4,75% so vôùi naêm 2004, laø do trong naêm 2005 xí nghieäp ñaàu tö theâm moät soá maùy moùc thieát bò. Trong naêm 2005, do löôïng haøng toàn kho giaûm töø 19.245.577.390 ñoàng naêm 2004 xuoáng coøn 16.569.114.454 ñoàng naêm 2005 ñieàu ñoù ñaõ laøm cho tyû troïng cuûa TSLÑ giaûm 1,75% so vôùi naêm 2004. Tyû troïng nôï phaûi traû (hay Tyû suaát nôï) cuûa xí nghieäp naêm 2005 laø 64,10% coù nghóa laø trong moät ñoàng voán kinh doanh thì 0,641 ñoàng laø nôï phaûi traû, coøn laïi laø nguoàn voán CSH. Nôï phaûi traû cuûa xí nghieäp chuû yeáu laø hoaøn traû voán kinh doanh cho Toång coâng ty phaân xuoáng, do ñoù tyû suaát nôï lôùn ôû ñaây cuõng khoâng phaûi laø con soá ñaùng quan taâm, nguoàn voán cuûa xí nghieäp chuû yeáu laø do Toâng coâng ty trích laäp, coøn nguoàn voán CSH cuûa xí nghieäp chính laø lôïi nhuaän chöa phaân phoái. Baûng II.24: Baûng phaân tích caùc khaû naêng thanh toaùn cuûa xí nghieäp. TT Chæ Tieâu ÑVT Ñaàu kyø Cuoái kyø 1 Khaû naêng thanh toaùn töùc thôøi Laàn 0,652 0,374 2 Khaû naêng thanh toaùn VLÑ Laàn 0,372 0,523 3 Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh Laàn 0,996 1,165 Trong ñoù: + Khaû naêng thanh toaùn töùc thôøi = TSLÑ – Haøng toàn kho Toång nôï ngaén haïn + Khaû naêng thanh toaùn VLÑ = Tieàn + Caùc khoaûn phaûi thu + ÑTTC Toång nôï ngaén haïn + Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh = Toång taøi saûn löu ñoäng Toång nôï ngaén haïn Qua baûng treân ta thaáy: - Khaû naêng thanh toaùn töùc thôøi: Qua ñaây ta thaáy tyû suaát thanh toaùn töùc thôøi ôû ñaáu kyø 0,652 laø töông ñoái khaû quan, nhöng ôû cuoái kyø tyû suaát thanh toaùn töùc thôøi laø 0,374 thì khaû naêng thanh toaùn chöa ñöôïc toát. Keát hôïp vôùi chæ tieâu "tyû suaát thanh toaùn cuûa voán LÑ" cho thaáy maëc duø khaû naêng thanh toaùn töùc thôøi ôû cuoái naêm thaáp nhöng ôû cuoái naêm thì khaû naêng thanh toaùn VLÑ ôû xí nghieäp ñaõ khaû quan hôn. - Khaû naêng thanh toaùn voán löu ñoäng: Ta thaáy khaû naêng chuyeån ñoåi thaønh tieàn cuûa TSLÑ ôû ñaàu kyø töông ñoái toát nhöng ôû cuoái kyø laø khoâng toát vì seõ gaây öù ñoïng voán vaø thieáu tieàn ñeå thanh toaùn. Tieàn maët ôû cuoái naêm giaûm raát maïnh (82,01%), nhöng do caùc khoaûn phaûi thu taêng 47,24% neân ñaõ laøm cho khaû naêng thanh toaùn VLÑ ôû cuoái kyø taêng. Tuy nhieân caùc khoaûn phaûi thu chöa theå chuyeån thaønh tieàn ngay ñöôïc. Do ñoù chæ tieâu naøy khoâng phaûn aûnh ñaày ñuû khaû naêng thanh toaùn cuûa xí nghieäp. - Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh: ÔÛ ñaàu naêm thì khaû naêng thanh toaùn hieän haønh laø 0,996 laàn nhöng ôû cuoái naêm thì khaû naêng thanh toaùn hieän haønh ñaõ taêng leân ñeán 1,165 laàn, nguyeân nhaân naøy laø do caùc khoaûn phaûi thu taêng, vaø ñaëc bieät laø caùc khoaûn thueá phaûi thu taêng raát maïnh, ñieàu ñoù ñaõ laøm cho khaû naêng thanh toaùn hieän haønh taêng leân ôû cuoái naêm. Toùm laïi qua phaân tích khaû naêng thanh toaùn cuûa xí nghieäp ta thaáy xí nghieäp coù khaû naêng thanh toaùn caùc khoaûn nôï ngaén haïn, ñeán haïn traû cuûa xí nghieäp laø toát, coù theå ñaùp öùng cho yeâu caàu hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa xí nghieäp. 2.4. Ñaùnh giaù chung hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa xí nghieäp cheá bieán laâm saûn xuaát khaåu Pisico. Quaù trình tìm hieåu vaø qua tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Xí nghieäp Cheá bieán laâm saûn xuaát khaåu PISICO trong nhöõng naêm gaàn ñaây cho thaáy moät soá vaán ñeà sau: * Maët tích cöïc : - Veà keát quaû kinh doanh: Vôùi ban laõnh ñaïo, caùn boä quaûn lyù coù tinh thaàn ñoaøn keát nhaát trí cao, daùm nghó, daùm laøm vaø daùm chòu traùch nhieäm, yù thöùc toå chöùc kyõ luaät, giaùc ngoä chính trò cuûa ngöôøi lao ñoäng töøng böôùc ñöôïc naâng cao laø nhöõng nhaân toá noäi löïc quan troïng. Quy moâ saûn xuaât khaù lôùn vaø oån ñònh. Möùc taêng lôïi nhuaän bình quaân haøng naêm laø 12,5% vaø kim nghaïch xuaát khaåu taêng bình quaân laø 19,9%. - Veà thöïc hieän caùc ñònh möùc kyõ thuaät chuû yeáu: Caùc ñònh möùc tieâu hao vaät tö, nguyeân vaät lieäu giaûm cuï theå: möùc tieâu hao vaät tö naêm 2005 thaáp hôn möùc tieâu hao quy ñònh. Tyû leä goã xeõ/goã troøn ñaït: 64% so vôùi ñònh möùc laø 64%, thaàp hôn 1% so vôùi 2004 nhöng phaûn aùnh ñuùng naêng löïc saûn xuaát. Tyû leä thaønh phaåm/nguyeân lieäu goã xeõ ñaït : 44% so vôùi ñònh möùc laø 45%. Giaù baùn taêng binh quaân taêng 7,9% so vôùi 2004(tính m3 tinh). Trong khi chi phí chæ taêng 4% so vôùi 2004(tính m3 timh). Naêng suaát lao ñoäng taêng 8,6% so vôùi 2004(tính m3 timh). Söï bieán ñoäng ñoù ñaõ taïo ñieàu kieän cho hieäu quaû SXKD taêng. - Veà lao ñoäng: Löïc löôïng lao ñoäng trong caùc naêm coù bieán ñoäng nhöng söï bieán ñoäng khoâng lôùn. Tính ñeán 31/12/05 Xí Nghieäp coù 1.109 ngöôøi. Trong ñoù: 447 ngöôøi coù HÑLÑ 1 naêm trôû leân, 660 ngöôøi laø HÑLÑ thôøi vuï. Löôïng lao ñoäng bình quaân laø: 855 ngöôøi. Hieän nay Xí Nghieäp coù 21 ngöôøi coù trình ñoä ñaïi hoïc ( chieám 2,0%), trung caáp vaø CNKT laø 55 ngöôøi ( chieám 2,0%), thôï baäc 5 trôû leân laø 71 ngöôøi ( chieám 6,4%), lao ñoäng môùi tuyeån 112 ngöôøi. - Veà tieàn löông vaø thu nhaäp: So vôùi naêm 2004 thì thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng taêng nhieàu. Moät maët laø hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh taêng, maët khaùc nguoàn taøi trôï töø nguoàn voán cuûa toång coâng ty taêng hôn so vôùi naêm 2004. Tieàn löông cuûa ngöôøi lao ñoäng naêm 2005 laø: 1.177.420 ñ/ngöôøi/thaùng cao hôn naêm 2004 laø 23%, nguyeân nhaân laø do: Xí Nghieäp taêng cheá ñoä aên giöûa ca töø 3000ñ leân 5000ñ vôùi soá tieàn treân 940 trieäu ñoàng vaø caùc cheá ñoä khaùc - Caùc coâng taùc thò tröôøng vaø toå chöùc saûn xuaát: Vôùi quan ñieåm vaø chieán löôïc ñuùng ñaén, baèøng nhieàu hình thöùc tieáp caän, maø ñaëc bieät laø coâng taùc chuaån bò maãu maõ chaøo haøng, naêm 2005 ngoaøi hôïp ñoàng tröïc tieáp vôùi Comi trò giaù treân 1,5 trieäu USD XÍ Nghieäp ñaõ duy trì vaø môû roäng quan heä laøm aên vôùi khaùch haøng nhö: Merxx, Yungshing lung, Ten Sen, Dot, Valmol, Kastart, Aim… vôùi toång giaù trò hôïp ñoàng gaàn 3 trieäu USD coøn laïi laø caùc khaùch haøng khaùc… ñaëc bieät qua hoäi chôï Spoga taïi Döùc Xí Nghieäp ñaõ coù theâm moät soá khaùch haøng môùi nhö: Verim( Thoå Nhó Kyø ) Import & Export (Hy laïp) Dori (Yxraen)… ñaõ goùp phaàn laøm taêng kim nghaïch xuaát khaåu. Ngoaøi saûn phaåm chính laø goã tinh cheá. Trong naêm 2005 Xí Nghieäp ñaõ môû roäng chuûng loaïi saûn phaåm nhö goã keát vaûi nhoâm, goá keát hôïp saét. Nhôø vaäy ñaõ taïo höôùng kinh doanh ña daïng hôn vaø naâng cao ñöôïc hieäu quaû SXKD. + Coâng taùc thò tröôøng nguyeân vaät lieäu: Trong naên qua nguoàn goã nhaäp khaåu giaù cao vaø khan hieám, nguoàn goã trong nöôùc ñaõ caïn kieät. Chính vì vaäy, khaùch haøng ñaõ chuyeån töø goã Choø laø chuû yeáu sang goã Daàu, Baïch Ñaøn nhöng caùc nguoàn goã naøy cuõng gaëp nhieàu khoù khaên. Maët khaùc ña phaàn caùc khaùch haøng ñeàu yeâu caàu goã phaûi coù chuùng chæ FSC. Tuy nhieân, Xí Nghieäp ñaõ coù höôùng chuyeån ñoåi sang caùc loaïi goã khaùc nhö Whiteteakfsc, Baïch Ñaøn, SalignaFSC… neân nguoàn nguyeân lieäu cho saûn xuaát luoân luoân ñöôïc cung öùng kòp thôøi vaø ñaày ñuû, khoâng coù tình trang do thieáu nguyeân lieäu maø phaûi ngöøng saûn xuaát. Ñaây laø coá gaéng lôùn cuûa laõnh ñaïo, caùc phoøng ban cuûa Xí Ngieäp. + Toå chöùc quaûn lyù saûn xuaát: Naêm 2005 laø naêm coù nhieàu thay ñoåi do ñieàu kieän beân ngoaøi, maët khaùc vieäc thay ñoåi moâ hình vaø caùch thöùc quaûn lyù môùi vôùi vieäc aùp duïng caùc heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng moät caùch ngieâm ngaët hôn nhö heä thoáng C.O.C, ISO 9001-2000. Ty nhieân, boä maùy quaûn lyù vaø ñieàu haønh saûn xuaát töø nhoùm, toå saûn xuaât ñeán caùc phoøng ban, phaân xöôûng nhanh chong ñöôïc kieän toaøn vaø oån ñònh saûn xuaát. Hieän taïi Xí Nghieäp coù 6 phaân xöôûng vôùi 20 toå saûn xuaát vaø phuï trôï, 4 phoøng thuoäc 2 cô sôû saûn xuaát. Quaù trình toå chöùc vaø vaän haønh cuûa boä maùy khaù aên khôùp vaø nhòp nhaøng giöõa caùc phaân xöôûng, phong ban vaø giöa 2 cô sôû. Vieäc phaân coâng caùc nhoùm chuyeân moân hoaù ôû toå laép raùp vaø hoaøn thieän saûn phaåm ñaõ laøm taêng naêng suaát lao ñoäng vaø taêng chaát löôïng saûn phaåm. * Maët haïn cheá : Beân caïnh vieäc ñaùnh giaù nhöõng keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc thì Xí Nghieäp coøn toàn taïi nhöõng yeáu keùm vaø nguyeân nhaân cuûa noù nhö sau, Xí Nghieâp phaûi thaúng thaén nhìn thaúng vaøo söï vieäc, coù nhö vaäy Xí Nghieäp môùi toàøn taïi vaø phaùt trieån beàn vöõng trong thôøi gian tôùi. - Nhöõng toàn taïi yeáu keùm: + Hieäu quaû kinh teá bieåu hieän qua tyû suaát lôïi nhuaän laø moät chæ tieâu kinh teá toång hôïp quan troïng nhaát phaûn aùnh toaøn boä hoaït ñoäng SXKD trong naêm qua tuy ñaõ vöôït chæ tieâu ñeà ra song coøn thaáp so vôùi tieàm naêng, naêng suaát lao ñoäng chöa taêng cao, vì vaäy khaû naêng tích luyõ ñeû taùi saûn xuaát môû roäng coøn haïn cheá, thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng tuy khaù nhöng cöôøng ñoä lao ñoäng coøn caêng thaúng, thôøi gian laøm vieäc coøn nhieàu. + Thò tröôøng khaùch haøng ñaõ môû roäng nhöng uy tín, thöông hieäu chöa thöïc söï maïnh. Khaùch haøng chöa tuyeät ñoái tin töôûng vaøo chaát löôïng saûn phaåm nhaát laø söï oån ñònh veà chaát löôïng. Ñieàu ñoù ñoøi hoûi Xí Nghieäp phaûi noå löïc nhieàu hôn nöõa ñeå naâng cao vaø oån ñònh chaát löôïng saûn phaåm + Ñoäi nguû caùc boä phaân xöôûng coøn nhieàu haïn cheá trong ñieàu haønh saûn xuaát, nhaát laø ñieàu haønh ñoàng boä chi tieát saûn phaåm. Vì vaây, söï phoái hôïp treân day chuyeàn saûn xuaát töø khaâu ra phoâi, ñeán maùy, ñeán hoaøn thieän saûn phaåm chöa nhòp nhaøng aên khôùp. + Vieäc tuyeån duïng lao ñoäng ñoâi luùc coøn tuyø tieän chöa theo ñuùng quy trình, daån tôùi moät soá coâng nhaân môùi coù tay ngheà keùm, yù thöùc kyõ luaät, tinh thaàn traùch nhieäm khoâng cao, gaây nhieàu khoù khaên trong coâng taùc quaûn lyù ñieàu haønh. - Nguyeân nhaân cuûa nhuõng toàn taïi yeáu keám treân: + Coù nhieàu nguyeân nhaân, nhöng nguyeân nhaân cô baûn vaø bao truøm theo toâi laø: Trong nhieàu naên Xí Nghieäp chöa quan taâm ñaàu tö ñuùng möùc tôùi nhaân toá quyeát ñònh cuûa moïi söï thaønh coâng laø con ngöôøi. Vì vaäy sau khi chia taùch, saùt nhaäp caùn boä thieáu traàm troïng, ñaëc bieät tronh cô cheá caïnh tranh gay gaét vaø toaøn caàu hoaù nhö ngaøy nay trình ñoä caùn boä quaûn lyù, nghieäp vuï nhieàu khi khoâng theo kòp. Coù nhöõng toàn taïi yeáu keùm ñaõ toàn taïi nhieàu naêm, coù nhöõng khoù khaên ñaõ ñöôïc löôøng tröôùc, nhöng naêng löïc, khaû naêng cuûa caùn boä khoâng giaûi quyeát ñöôïc hoaëc chæ giaûi quyeát ñöôïc ôû möùc ñoä nhaát ñònh, vì vaäy hieäu quaû kinh teá chöa cao. + Trong qua trình toå chöùc thöïc hieän, Xí Nghieäp coøn thieáu cöông quyeát, trong khi ñoù moät soá ít caùn boä, nhaân vieân vaø ngöôøi lao ñoäng thieáu tinh thaàn traùch nhieäm laøm vieäc caàm chöøng, ñoái phoù. + Moät soá chính saùch thuoäc veà quyeàn lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng chöa thoaû ñaùng vaø chöa trôû thaønh ñoäng löïc maïnh ñeå khuyeán khích nhöõng ngöôøi coù taâm huyeát, coù traùch nhieäm, coù naêng löïc gaén boù vôùi coâng vieäc, vôùi taäp theå. CHÖÔNG 3: MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NHAÈM NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ SAÛN XUAÁT KINH DOANH TAÏI XÍ NGHIEÄP CHEÁ BIEÁN LAÂM SAÛN XUAÁT KHAÅU PISICO. 3.1. Phöông höôùng vaø muïc tieâu cuûa xí nghieäp trong thôøi gian tôùi. Qua vieäc nghieân cöùu khaùi quaùt vaø phaân tích thöïc traïng cuûa Coâng ty. Ta thaáy hieäu quûa trong hoaït ñoäng Kinh doanh laø yeáu toá haøng ñaàu haøng ngaøy cuûa caùc doanh nghieäp trong giai ñoaïn phaùt trieån Kinh teá thò tröôøng nhö hieän nay. Naâng cao hieäu quaû Kinh doanh cuûa doanh nghieäp khoâng chæ giaûi quyeát caùc maët haïn cheá cuûa Coâng ty maø laø ñieàu kieän chuû yeáu goùp phaàn thuùc ñaåy Kinh teá xaõ hoäi. Hieäu quaû Kinh doanh ngaøy caøng cao, xí nghieäp thu ñöôïc lôïi nhuaän ngaøy caøng nhieàu, löông boång Coâng nhaân vieân trong xí nghieäp ñöôïc naâng cao vaø oån ñònh, ñoù laø muïc tieâu cuoái cuøng cuûa ngöôøi lao ñoäng, ñoøi hoûi xí nghieäp phaûi ñònh höôùng ñöôïc trong töông lai. Aùp duïng nhöõng bieän phaùp veà Kinh teá, kyû thuaät, taøi chính, toå chöùc quaûn lyù söû duïng lao ñoäng phuø hôïp. Tuy nhieân söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa doanh nghieäp coøn phuï thuoäc vaøo hoaøn caûnh thöïc teá trong caùc lónh vöïc khaùc nhau veà ñieàu kieän, khu vöïc, ngaønh ngheà, caùc chính saùch coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng Kinh teá cuûa quoác gia treân cô sôû ñoù xí nghieäp coù theå ñònh ra nhieàu phöông höôùng, nhieàu caùch laøm khaùc nhau ñeå ñem laïi hieäu quaû hoaït ñoäng Kinh doanh cuûa xí nghieäp cao nhaát. Laø moät doanh nghieäp hoaït ñoäng Kinh doanh xuaát khaåu döôùi söï quaûn lyù cuûa toång coâng ty dòch vuï-SX-ÑT-XNK Bình Ñònh, haøng hoaù chuû yeáu laø xuaát khaåu sang chaâu Aâu laø chuû yeáu. Toång coâng ty cuõng xaùc ñònh xí nghieäp cheá bieán laâm saûn xuaát khaåu pisico laø ñôn vò chuû yeáu trong heä thoáng toång coâng ty, vì vaäy xí nghieäp ñaõ maïnh daïn ñöa ra ñöôïc caùc chæ tieâu hoaït ñoäng trong naêm 2006, cuï theå nhö sau: I- KEÁ HOAÏCH SAÛN XUAÁT VAØ TIEÂU THUÏ Keá hoaïch saûn xuaát haøng xuaát khaåu. - Khoái löôïng saûn phaåm thöïc hieän: : 3.100 m3 - Ñôn giaù bình quaân : 23.083.682 ñoàng/3 - Doanh soá baùn : 75.559.415.675 ñoàng 2) Keá hoaïch tieâu thuï - Thò tröôøng tieâu thuï haøng XK : Chaâu aâu, chaâu Myõ - Tieán ñoä saûn xuaát vaø tieâu thuï saûn phaåm xuaát khaåu SAÛN LÖÔÏNG KIM NGAÏCH XK + Quyù I 1.300 m3 1.889.680 USD + Quyù II 245 m3 378.035 USD + Quyù III 240 m3 348.864 USD + Quyù IV 1.315 m3 1.889.980 USD TOÅNG 3.100 m3 4.516.259 USD 3) Nguoàn nguyeân lieäu : Chaâu phi, Indonexia… II- CAÙC CHÆ TIEÂU CHÍNH 1) khoái löôïng saûn phaåm tinh cheá : 3.100 m3 2) Kim ngaïch xuaát khaåu : 4.516.259 USD 3) Doanh thu : 75.559.415.675 ñoàng 4) Lôïi nhuaän : 2.172.560.366 ñoàng 5) Tyû suaát lôïi nhuaän : 3,04% 6) Lao ñoäng bình quaân : 1050 ngöôøi 7) Keá hoaïch voán a) Toång voán thanh toaùn : 67.919.787.890 VN ñoàng + Nguyeân lieäu chính : 34.722.893.475 VN ñoàng + Nguyeân lieäu phuï : 10.622.022.290 VN ñoàng + Nhaân coâng : 11.823.417.820 VN ñoàng + Chi phí khaùc : 10.751.474.350 VN ñoàng b) Nhu caàu voán thanh toaùn bình quaân : 16.979.946.973 VN ñoàng c) Nhu caàu döï tröû NVL trong kyø : 8.297.300.000 VN ñoàng d) Nhu caàu voán löu ñoäng bình quaân : 25.277.246.973 VN ñoàng e) Möùc khaáu hao naêm : 2.000.000.000 VN ñoàng Cuøng vôùi muïc tieâu vaø phöông höôùng ñaët ra trong thôøi gian tôùi, Coâng ty phaûi naâng cao hieäu quaû Kinh doanh ñeå goùp phaàn thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu ñeà ra. Vì vaäy caàn coù nhöõng bieïn phaùp thích hôïp ñeå naâng cao hieäu quûa Kinh doanh. 3.2. Caùc giaûi phaùp nhaèm naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh taïi xí nghieäp cheá bieán laâm saûn xuaát khaåu Pisico. 3.2.1. Giaûi phaùp 1: Giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán trong Kinh doanh Laø moät khaâu coù toàn quan troïng quyeát ñònh ñeán hieäu quûa cuûa kinh doanh. Tuy nhieân vieäc söû duïng voán Kinh doanh laïi laø hieäu quûa toång hôïp taát caû cuûa caùc khaâu, caùc boä phaän trong Kinh doanh, töø phöông höôùng Kinh doanh ñeán caùc bieän phaùp toå chöùc thöïc hieän, cuõng nhö söï quaûn lyù, haïch toaùn theo doõi, kieåm tra ngheä thuaät Kinh doanh vaø cô hoäi Kinh doanh. Muïc ñích cuûa söû duïng voán trong Kinh doanh laø phaàn ñaûm baûo nhu caàu toái ña veà voán cho vieäc phaùt trieån Kinh doanh haøng hoaù treân cô sôû nguoàn voán coù haïn ñöôïc söû duïng moät caùch hôïp lyù, tieát kieäm ñem laïi hieäu quûa Kinh teá cao nhaát. * Hieäu quaû söû duïng voán coá ñònh: Naâng cao hieäu quûa söû duïng VCÑ coù yù nghaõi quyeát ñònh ñeán söï phaùt trieån cuûa doanh nghieäp. Bôûi vì, vôùi soá voán coá ñònh neáu naâng cao hieäu quaû söû duïng chuùng seõ thöïc hieän luaân chuyeån haøng hoaù hoaëc taïo ra nhieàu saûn phaåm vôùi chaát löôïng toát, giaù thaønh haï, lôïi nhuaän cao taïo ñieàu kieän phaùt trieån môû roäng Kinh doanh vaø naâng cao ñôøi soáng cuûa moiï thaønh vieân rong doanh nghieäp. Voán coá ñònh töông öùng vôùi giaù trò coøn laïi cuûa taøi saûn coá ñònh. Do vaäy quaûn lyù voán coá ñònh caàn phaûi quaûn lyù taøi saûn coá ñònh vaø voán khaáu hao. Caùc giaûi phaùp nhaèm naâng cao hieäu quaû söû duïng taøi saûn coá ñònh trong doang nghieäp. Moät laø, giaûi phaùp ñieà chænh cô caáu taøi saûn coá ñònh: Xaây döïng cô caáu taøi saûn coá ñònh hôïp lí vaø ñieàu kieän khai thaùc ñoàng boä, trieät ñeå Coâng suaát maùy moùc thieát bò, lieân quan ñeán vaán ñeà naøy, caàn phaûi phaân tích cô caáu taøi saûn coá ñònh thöïc teá keát hôïp vôùi xem xeùt toaøn dieän nhö phöông höôùng Kinh doanh, tình hình thò tröôøng, khaû naêng caùc nguoàn taøi trôï treân cô sôû ñoù xaây döïng keá hoaïch ñaàu tö xaây döïng cô baûn cho phuø hôïp nhaèm taïo ra moät cô caáu taøi saûn coá ñònh hôïp lyù. Hai laø, giaûi phaùp thu hoài voán vaø baûo toán voán coá ñònh; giaûi phaùp naøy bao goàm nhieàu noäi dung nhö choïn saûn phaåm khaáu hao, söû duïng caùc tröôøng hôïp maát maùt hoaëc hö hoûng taøi saûn coá ñònh tröôùc thôøi haïn thanh lyù, ñaùng giaù laïi taøi saûn coá ñònh khi thôøi gian thay ñoåi ñoàng thôøi chænh hoaïc toaùn khaáu hao taøi saûn coá ñònh cho phuø hôïp… nhaèm thu hoài ñuû voán ñaàu tö, traùnh maát maùt vaø hö hoûng taùi saûn coá ñònh tröôùc thôøi haïn. Ba laø, giaûi phaùp veà nhöôïng baùn thaûi loaïi taøi saûn coá ñònh. Giaûi phaùp nay bao goàm nhieàu vaán ñeà nhö: ra quyeát ñònh nhöôïng baùn, thaûi loaïi nhöõng taøi saûn coá ñònh khoâng caàn duøng chöa caàn duøng, ñang duøng nhöng khoâng mang laïi hieäu quaû Kinh teá, hoaëc nhöõng taøi saûn coá ñònh ñaõ ñeán kyø söõa chöõ lôùn nhöng vieäc ñaàu tö söûa chöõa khoâng mang laïi hieäu quaû. Boán laø, giaûi phaùp veà traùch nhieäm Vaät chaát : giaûi phaùp naøy nhaèm taêng cöôøng traùch nhieäm Vaät chaát cuûa ngöôøi baûo quaûn vaø taøi saûn coá ñònh taän duïng Coâng suaát maùy moùc thieát bò khuyeán khích phaùt huy saùng kieán, caûi tieán kyõ thuaät, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, taêng thu nhaäp cho doanh nghieäp, baèng caùch xaây döïng vaø chaáp haønh nghieâm chænh cheá ñoä thöôûng phat ñoái vôùi caù nhaân vaø taäp theå ngöôøi lao ñoäng trong vieäc baûo quaûn vaø baûo quûn taøi saûn coá ñònh cuûa doanh nghieäp. Naêm laø, giaûi phaùp veà khaû naêng thanh toaùn trong vieäc mua baùn taøi saûn coá ñònh, trích noäp quyõ khaáu hao, thu hoài caùc khoaûng nôï daây döa lieân quan ñeán voán coá ñònh cuûa doanh nghieäp. * Hieäu quaû söû duïng voán löu ñoäng : Moät trong nhöõng vaán ñeà quan troïng ñeå naâng cao hieäu quaû Kinh doanh cuûa doanh nghieäp laø phaûi thöôøng xuyeân naâng cao hieäu quaû voán löu ñoäng. Chæ tieâu toác ñoä luaân chuyeån voán vaø heä soá lôïi nhuaän cuûa voán cao hay thaáp phuï thuoäc vaøo töøng ngaønh vaø phöông thöùc Kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Coøn heä soá lôïi nhuaän cao hay thaáp phuï thuoäc vaøo trình ñoä Kinh doanh, quaûn lyù cuûa doanh nghieäp. Naâng cao hieäu quaû söû duïng voán löu ñoäng coù yù nghóa quan troïng ñoái vôùi vieäc naêng cao hieäu quaû Kinh doanh cuûa doanh nghieäp vaø tieát kieäm voán. Bôûi vì do ruùt ngaén thôøi gian luaân chuyeån cuûa voán löu ñoäng trong lóng vöïc löu thoâng haøng hoaù, neân doanh nghieäp coù theå giaûm bôùt ñöôïc voán löu ñoäng caàn thieát soá voán löu ñoäng tieát kieäm ñöôïc bieåu hieän döôùi hai hình thöùc. Tieát kieän töông ñoái vaø tieát kieäm tuyeät ñoá. Do toác ñoä luaân chuyeån voán löu ñoäng, neân coù theå giaûm moät soá voán löu ñoäng nhaát ñònh maø baûo ñaûm ñöôïc coâng taùc phuïc vuï vaø Kinh doanh nhö cuû. Soá voán tieát kieäm naøy coù theå ruùt ra khoûi luaân chuyeån goïi laø tieát kieäm tuyeät ñoái. Trong tröôøng hôïp khaùc do taêng toác ñoä duy chuyeån voán löu ñoäng, doanh nghieäp coù theå môû roäng quy moâ Kinh doanh phuïc vuï, taêng theâm doanh thu, nhöng khoâng phaûi taêng voán löu ñoäng hoaëc coù theå taêng voán löu ñoäng mhöng toác ñoä taêng voán löu ñoäng nhoû hôn toác ñoä taêng doanh thu. Tröôøng hôïp naøy maëc duø soá löôïng tuyeät ñoái veà voán löu ñoäng coù theå khoâng giaûm bôùt, khoâng ruùt ra khoûi luaân chuyeån. Nhöng treân thöïc teá ñaõ giaûm thöïc teá ñaõ giaûm moät soá voán ñaùng keå phaûi boå sung, soá tieát kieäm naøy ñöôïc goïi laø tieát kieäm töông ñoái. Beân caïnh yù nghóa tieát kieäm naâng cao hieäu quaû söû duïng voán löu ñoäng coøn coù yù nghóa trong vieäc goùp phaàn giaûm chi phí löu thoâng chi phí saûn xuaát, taêng lôïi nhuaän cho doanh nghieäp. Vôùi yù nghóa treân, xaùc ñònh phöông höôùng vaø bieän phaùp chuû yeáu vaø naêng cao hieäu quaû duïng voán coá ñònh laø moät trong nhöõng nhieäm vuï quan troïng cuûa doanh nghieäp caàn phaùi tieán haønh theo phöông höôùng sau: Moät laø, taùc ñoäng vaøo Kinh doanh, taêng cöôøng phuïc vuï khaùch haøng, hoaøn thaønh moät khoái löôïng tieâu thuï haøng hoaù lôùn, tieát kieäm chi phí taêng lôïi nhuaän cho doanh nghieäp ñeå thöïc hieän theo phöông phaùp naøy, doanh nghieäp söû duïng nhieàu bieän phaùp taêng doanh thu, tieát kieäm chi phí. Hai laø, taêng cöôøng Coâng taùc quaûn lyù voán löu ñoäng, tìm moïi bieän phaùp ñeå ruùt ngaén thôøi gian ôû moãi khaâu maø voán ñi qua. 3.2.2. Giaûi phaùp 2: Caùc bieän phaùp giaûm chi phí trong hoaït ñoäng Kinh doanh ÔÛ nöôùc ta hieän nay, caùc doanh nghieäp Kinh doanh xuaát trong ñieàu kieän neàn Kinh teá haøng hoaù nhieàu thaønh phaàn vôùi chính saùch môû cöûa cuûa neàn Kinh teá taát yeáu coù hôïp taùc, coù caïnh tranh treân thò tröôøng trong nöôùc vaø thò tröôøng quoác teá, ñieàu ñoù daãn ñeán moät loaïi maët haøng Kinh doanh seõ coù nhieàu nguoàn cung caáp, thì giaù haøng hoaù khaùc nhau. Do ñoù ñoøi hoûi xí nghieäp cheá bieán laâm saûn xuaát khaåu Pisico coù nhöõng khoân kheùo trong vieäc löïa choïn nguoàn nguyeân vaät lieäu cung caáp lyù töôûng chaúng haïn, nguoàn cung caáp oån ñònh, coù chaát löôïng nguyeân vaät lieäu toát, uy tín cao, vaän chuyeån gaàn, giaù mua vaøo hôïp lyù ñeå coù giaù baùn hôïp lyù tieâu thuï ñöôïc nhanh vaø coù chi phí löu thoâng thaáp. Do ñoù ñaït möùc lôïi nhuaän toái öu. Chi phí löu thoâng haøng hoaù - boä phaän chi phí quan troïng nhaát cuûa xí nghieäp bao goàm caùc khoaûn chi ñeå ñöa nguyeân vaät lieäu tôùi nôi saûn xuaát, hoaëc nôi saûn xuaát ñeán caùc nôi tieâu duøng. Ñoái vôùi xí nghieäp, vieäc taêng cöôøng Coâng taùc toå chöùc quaûn lyù Kinh doanh tìm hieåu thò hieáu nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng nhaèm Kinh doanh nhöõng haøng hoaù thò tröôøng caàn vôùi giaù caû hôïp lyù cho xí nghieäp caàn ñaët vaán ñeà troïng yeáu. Töø ñoù yeâu caàu quaûn lyù chi phí löu thoâng haøng hoaù ñoøi hoûi phaán ñaáu haï thaáp moät caùch tích cöïc, hôïp lyù ñeán möùc chi phí nhaát ñònh coù theå ñaûm baûo möùc löu chuyeån haøng hoaù ra nhieàu vaø ñaït doanh thu cao. Tieát kieäm hôïp lí chi phí löu thoâng haøng hoaù laø con ñöôøng cô baûn ñeå taêng lôïi nhuaän cho doanh nghieäp vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho xí nghieäp haï thaáp giaù baùn nhöng vaãn ñaûm baûo möùc laõi thoaû ñaùng, vaø töø ñoù xí nghieäp coù khaû naêng ñöùng vöõng trong thò tröôøng caïnh tranh. Do vaäy ñeå haï giaù chi phí löu thoâng haøng hoaù noùi chung doanh nghieäp caàn tieán haønh theo caùc höôùng sau: Moät laø, choïn ñòa baøn hoaït ñoäng, xaây döïng heä thoáng kho taøng, cöûa haøng, cöûa hieäu hôïp lyù nhaèm ñaûm baûo cho vaän chuyeån, cho döï tröõ vaø baûo quaûn haøng hoaù ñoàng thôøi phaûi thuaän tieän cho vieäc mua baùn, ñi laïi cuûa khaùch haøng. Ruùt ngaén quaõng ñöôøng vaän taûi bình quaân vaø löïc choïn ñuùng ñaén phöông tieän vaän taûi haøng hoaù, keát hôïp chaët cheõ mua vaø baùn, chuû ñoäng tieán haønh caùc hoaït ñoäng dòch vuï, phaân boá hôïp lí vaø ngaén nhaát; chuaån bò toát chaøo haøng; chuaån bò toát vieäc ñaùnh giaù haøng hoaù vaø bao bì phuø hôïp; toå chöùc toát coâng taùc boác dôõ haøng hoaù ôû hai ñaàu tuyeán vaän chuyeån vaø hôïp taùc chaët cheõ vôùi cô quan vaän chuyeån, söû duïng phöông thöùc vaän chuyeån tieân tieán. Hai laø, caùc bieän phaùp giaûm chi phí baûo quaûn, thu mua tieâu thuï. Toå chöùc boä maùy Kinh doanh vaø maïng löôùi Kinh doanh coù qui moâ phuø hôïp vôùi khoái löôïng haøng hoaù luaân chuyeån, taêng cöôøng quaûn lyù vaø söû duïng toát taøi saûn duøng trong Kinh doanh, thöïc hieän ñuùng kyû luaät taøi chính tín duïng. Aùp duïng tieán boä khoa hoïc kyû thuaät, Coâng ngheä môùi trong baûo quaûn haøng hoaù, taêng cöôøng boài döôõng, naâng cao trình ñoä kyû thuaät, nghieäp vuï cuûa caùn boä Coâng nhaân vieân Coâng taùc kho. Ba laø, caùc bieän phaùp giaûm chi phí hao huït haøng hoaù. Hao huït haøng hoaù coù lieân quan ñeán nhieàu khaâu, nhieàu yeáu toá, ñaëc bieät phaûi quan taâm ñeán ñieàu kieän kyû thuaät. Ñeå qiaûm hao huït haøng hoaù coù theå aùp duïng caùc bieän phaùp sau: kieåm tra chaët cheõ soá löôïng, chaát löôïng haøng hoaù nhaäp kho, coù söï phaân loaïi haøng hoaù vaø bieän phaùp baûo quaûn thích hôïp ngay töø ñaàu, caûi tieán kyû thuaät haøng hoaù ôû kho, traïm, cöûa haøng. Cuûng coá vaø hoaøn thieän kho haøng, Vaät lieäu che ñaäy, keû loùt, caùc trang thieát bò cuûa kho, xaây döïng caùc ñònh möùc hao huït töï nhieân, taêng cöôøng boài döôõng kyû thuaät baûo quaûn vaø tinh thaàn traùch nhieäm cuûa Coâng nhaân baûo quaûn, baûo veä haøng hoaù. Boán laø, Bieän phaùp giaûm chi phí haønh chính. Tinh giaûm boä maùy quaûn lyù haønh chính vaø caûi tieán boä maùy quaûn lyù phuø hôïp vôùi söï phaùt trieån cuûa Coâng ty. Giaûm bôùt caùc thuû tuïc haønh chính khoâng caàn thieát, giaûm bôùt caùc khoaûn chi tieâu coù tính chaát, hình thöùc phoâ tröông. Aùp duïng caùc tieán boä khoa hoïc trong quaûn lyù haønh chính ñaûm baûo thoâng tin thoâng suoát, chính xaùc. Naêm laø, caûi tieán phöông thöùc Kinh doanh phuïc vuï vaän duïng, toát cheá ñoä khoaùn, ñaáu thaàu vöøa giaûi quyeát thoaû ñaùng caùc maët lôïi ích giöõa nhaân vieân vaø doanh nghieäp vöøa chuù yù haï thaáp möùc chi phí löu thoâng haøng hoaù. Ñeå tieát kieäm chi phí löu thoâng haøng hoaù, doanh nghieäp caàn kheùo leùo keát hôïp giöõa vieäc vaän duïng quy luaät giaù trò caùc ñoaøn baåy Kinh teá vôùi vieäc ñoäng vieân moïi ngöôøi, moïi boä phaän trong doanh nghieäp tham gia vaøo Coâng taùc quaûn lyù chi phí.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu pisico.doc
Luận văn liên quan