Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

Lời mở đầu Đất nước ta đang trong quá trình đổi mới xây dựng theo con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá, các dự án đầu tư xây dựng là một phần quan trọng của sự phát triển kinh tế. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay chúng ta có thể khẳng định được rằng: Mọi hoạt động sản xuất xây lắp có tầm quan trọng to lớn trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống hoạt động sản xuất xây lắp, nhằm nâng cao hiệu quả các công trình dự án đầu tư. Để việc xây dựng đáp ứng tốt nhất những đòi hỏi về chất lượng, kỹ thuật, tiến độ thực hiện, tiết kiệm chi phí và hạn chế tới mức thấp nhất những tranh chấp có thể gây thiệt hại về vật chất hoặc hại đến uy tín của các bên hữu quan, việc sử dụng phương pháp đấu thầu ngày càng tỏ ra có yêu cầu kỹ thuật phức tạp, dự án của các công ty có nhiều chủ sở hữu, các dự án thuộc khu vực Nhà nước , dự án được sự tài trợ của các định chế tài chính quốc tế. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, học tập, năm bắt được những kiến thức về hoạt động đấu thầu ngày cảng trở nên cần thiết đối với cán bộ, sinh viên đang công tác, học tập trong lĩnh vực liên quan. Với mong muốn có những hiểu biết rõ hơn về thể thức hoạt động đấu thầu, tìm hiểu thực tế trên cơ sở những kiến thức đã học trong nhà trường, qua thời gian thực hiện ở Công ty xây lắp vật tư kỹ thuật, tôi đã đi sâu nghiên cứu và chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội. Mục lục Bản thảo chuyên đề thực tập Đề TàI : MộT Số GIảI PHáP NHằM NÂNG CAO KHả NĂNG THắNG THầU Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội . Lời mở đầu 1 Chương I 2 Cơ sở lý luận về đấu thầu 2 và đấu thầu xây lắp 2 I. Một số vấn đề về đấu thầu 2 1. Khái niệm, mục tiêu đấu thầu tại việt nam 2 2. Một số khái niệm sử dụng trong Đấu Thầu 4 3.Điều kiện thực hiện đấu thầu 8 4. Phương thức đấu thầu 11 5. Mở thầu, xét thầu, trình duyệt và công bố kết quả Đấu Thầu . 12 6. Các hình thức đấu thầu: 12 II. Đấu thầu trong xây lắp. 14 1. Khái niệm, đặc điểm của sản phẩm xây dựng: 14 2.Vai trò của đấu thầu trong xây dựng. 18 3.Trình tự và nội dung tổ chức đấu thầu xây lắp 21 4. Hồ sơ dự thầu xây lắp. 22 5.Các tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp 22 6. Đánh giá Hồ sơ dự thầu. 23 III, Các yếu tố tác động dến khả năng thắng thầu trong Đấu thầu xây lắp. 25 1)Nhóm nhân tố chủ quan. 25 2)Nhóm nhân tố khách quan. 27 III. Giá dự toán thầu trong đấu thầu xây lắp – yếu tố có tính quyết định đối với khả năng thắng thầu của một tổng công ty 29 1.Một số đặc điểm của định giá trong xây dựng 29 2. Nội dung lập giá dự toán công trình xây dựng 30 3.Các nhân tố ảnh hưởng đến giá dự toán các công trình xây dựng 32 4.Kết luận về vai trò tình hình giá dự toán đối với việc thắng thầu.(phần bổ xung của thầy) 35 Chương II 37 Thực trạng về một số công tác đấu thầu của tổng công ty đầu tư và phát triển nhà hà nội. 37 I.sự hình thành và phát triển của tổng công ty đầu tư và phát triển nhà hà nội 37 1)Lịch sử hình thành của Công ty . 37 2) Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty 37 II.Giới thiệu về tiềm lực tổng công ty đầu tư và phát triển nhà hà nội 39 II.1 Đặc điểm về vốn và vốn đầu tư . 41 1) Phân bổ vốn đầu tư của toàn Tổng công ty cho các lĩnh vực hoạt động 44 Bảng 2: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Error! Bookmark not defined. iV.tình hình Đấu thầu của tổng công ty đầu tư và phát triển nhà hà nội thời gian qua. 55 1.Tình hình Đấu thầu củaTổng công ty thời gian qua. 55 2.Đánh giá các kết quả đạt được của công ty. 56 IV.Những kết luận chung 63 Chương III 67 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của tổng công ty đầu tư và phát triển nhà hà nội 67 I. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 67 1.Định hướng mục tiêu, chiến lược của ngành xây dựng Việt Nam 67 2.Mục tiêu, chiến lược của Tổng công ty năm 2003 68 II.Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của tổng công ty đầu tư và phát triển nhà hà nội 70 II. Một số kiến nghị 85 Kết luận. 86 Mục lục 87

doc107 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2039 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m Quý Träng Phã Tæng gi¸m ®èc Víi c¬ cÊu qu¶n lý tiªn tiÕn theo m« h×nh H§QT tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn nhµ lµ mét trong nh÷ng tæng c«ng ty n¨ng ®éng vµ rÊt s¸ng t¹o. Tæng c«ng ty ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý ®Ó ®­a tæng c«ng ty ph¸t triÓn v÷ng m¹nh nh­ c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn thÞ tr­êng vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc v÷ng m¹nh t¹o thÕ m¹nh so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trªn thÞ tr­êng. §èi víi c«ng nh©n viªn lao ®éng ®ang c«ng t¸c vµ lµm viÖc t¹i tæng c«ng ty th× tæng c«ng ty lu«n cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch s¸ng t¹o lµm viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ x©y dùng ®¹t ®­îc tiÕn ®é thi c«ng trong c«ng tr×nh. Ngoµi ra, tæng c«ng ty cßn më réng quan hÖ víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nh»m t¹o dùng quan hÖ trong vÊn ®Ò thùc hiÖn tiÕn ®é thi c«ng nh­ c¸c tæng c«ng ty x©y dùng sè 18, c«ng ty Hång Hµ, c«ng ty cÇu ®­êng…Vµ c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong vÊn ®Ò quay vßng vèn thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh cã quy m« lín trong ph¹m vÞ quèc tÕ mµ tæng c«ng ty dù kiÕn thùc hiÖn trong mét vµi n¨m tíi. iV.t×nh h×nh §Êu thÇu cña tæng c«ng ty ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi thêi gian qua. 1.T×nh h×nh §Êu thÇu cñaTæng c«ng ty thêi gian qua. Tõ khi trë thµnh mét Tæng c«ng ty x©y dùng, tæng c«ng ty ®· cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn h¬n. MÆc dï m«i tr­êng ®Êu thÇu lµ mét m«i tr­êng c¹nh tranh cao, chØ nh÷ng doanh nghiÖp cã n¨ng lùc thùc sù míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc, vËy nh­ng tæng c«ng ty ®· dµnh ®­îc nh÷ng hîp ®ång cho m×nh th«ng qua ®Êu thÇu. ®Êy lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn gióp cho tæng c«ng ty cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi. B¶ng 12: t×nh h×nh ®Êu thÇu t¹i c«ng ty 1998-2003. N¨m Tæng sè ®¬n tham gia Sè ®¬n th¾ng thÇu Sè ®¬n th¾ng thÇu tõ 5 tû trë lªn Gi¸ trÞ th¾ng thÇu (tû VN§) PhÇn tr¨m th¾ng thÇu (%) 1998 37 14 8 99 37,8 1999 50 19 7 80 38 2000 61 23 21 235 37,7 2001 90 56 23 380 62,2 2002 160 79 47 6831 49,37 2003 170 80 59 7980 47 N¨m 1998 c«ng ty tham gia 37 cuéc ®Êu thÇu vµ dµnh ®­îc 14 hîp ®ång ( 37,8% ), nh­ng ®Õn n¨m 1999 th× tuy chØ sè th¾ng thÇu so víi n¨m 1998 t¨ng nh­ng sè c«ng tr×nh trªn 5 tû ®ång l¹i gi¶m xuèng vµ gi¸ trÞ ®¹t ®­îc tõ ®Êu thÇu l¹i gi¶m xuèng. §Õn n¨m 2002 s¶n l­îng trong x©y l¾p lµ 6831 tû. ®iÒu nµy nãi lªn sù ph¸t triÓn vµ uy tÝn cña tæng c«ng ty ®ang dÇn dÇn cã vÞ thÕ trªn thÞ tr­êng. Trªn thùc tÕ ph¶n ¸nh mét ®iÒu lµ thu nhËp cña tæng c«ng ty còng nh­ uy tin trªn thÞ tr­êng 2.§¸nh gi¸ c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña c«ng ty. a)Thµnh tùu ®¹t ®­îc. STT Tªn dù ¸n ®Þa ®iÓm x©y dùng Quy m« Tæng gi¸ trÞ ®Çu t­ Thêi gian 1 Khu ®« thÞ míi §Çm TrÊu Hai bµ Tr­ng 6 ha 150 1992 2 Khu ®« thÞ Trung hoµ-Liªm chÝnh Trung hoµ -Liªm chÝnh 15 ha 240 2000 3 Khu nhµ ë Hoµng cÇu QuËn §èng §a 8 ha 200 1997 4 Khu ®« thÞ míi §¹i Kim-§Þnh C«ng X· §¹i kim-Thanh tr× -hµ néi 25 ha 400 1999-2000 5 Khu nhµ ë Hµo Nam P.Hµo Nam-QuËn §èng §a 1 ha 36 1999 6 X©y dùng nhµ m¸y g¹ch CERAMIC HuyÖn Sãc S¬n 1triÖum2/n¨m 75 1998 7 Khu nhµ ë CÇu DiÔn Tõ liªm-HN Hµ Néi 61 2000 8 Khu nhµ ë Phóc x¸ II 46240m2/sµn 31,486 97-2000 9 Khu nhµ ë 251 §éi cÊn §éi cÊn-Cèng VÞ 9000m2/sµn 25,129 1998-2000 10 H¹ tÇng khu ®« thÞ Sµi §ång- GL Gia L©m 85 1999-2000 11 KNVP-B¸n §­êng NVC H.Gia L©m 0,1 ha 12 1999-2000 12 Khu nhµ ë Thanh L­¬ng QuËn §èng §a 3462m2 19,964 2001 13 Khu nhµ ë Mai ®éng QuËn hai bµ tr­ng 6000m2 13,439 1999-20001 14 Khu nhµ ë Minh Khai Hoµng CÇu- §èng §a 8339m2 24,54 2000-2001 15 Dù ¸n x©y dùng lµng sinh viªn Nh©n chÝnh-§èng §a 19894m2 89,899 2000-2004 16 Siªu thÞ vËt liÖu cao cÊp 324 T©y S¬n 3109m2 34,75 17 V¨n phßng cho thuª 14L¸ng H¹ 27856m2 23,169 2000-2002 18 Khu nhµ ë 560 NVC Gia L©m-Hµ Néi 950m2 9,158 2000-2002 19 Nhµ ë 37 NguyÕn tam trinh Ph­êng Mai §éng 3363m2 20,128 2000-2001 20 Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng di d©n 5 tÇng L¸ng trung hµ néi 3671m2 12,179 2000-2001 21 X©y dùng nhµ b¸n 66Ngâ Th«ng Phong 4074 16,86 1999-2000 22 Khu nhµ b¸n Ph­¬ng liÖt Thanh xu©n 41000m2 61 2000-2001 23 Khu ®« thÞ míi CÇu DiÔn-Tõ Liªm 860 12,119 1998-2002 24 Dù ¸n Th¸i Hµ §èng §a 1800 26,6 1998-2002 25 Dù ¸n Thanh xu©n 6108 33 2000-2002 26 X©y dùng nhµ b¸n 9998 10,157 2001-2002 27 §ang trong kÕ hoÆch n¨m tíi Lín 2004-2005 KÓ tõ khi ®­îc thµnh lËp tíi nay Tæng c«ng ty ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh c«ng trong lÜnh vùc ®Çu t­ x©y dùng nãi chung vµ ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc ®Çu t­ x©y dùng nhµ ë vµ khu ®« thÞ míi nãi riªng. HiÖn nay, toµn Tæng c«ng ty cã trªn d­íi 120 dù ¸n lín nhá trong ®ã cã t¬Ý gÇn 80 dù ¸n lµ x©y dùng ph¸t triÓn nhµ ë vµ khu ®« thÞ. §iÒu nµy chøng tá r»ng lÜnh vùc nµy lµ mét thÕ m¹nh cña Tæng c«ng ty. Trong khi ®ã, t¹i Hµ Néi hiÖn nay cã rÊt nhiÒu c¸c c«ng ty lµ ®èi thñ c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty nh­ Tæng c«ng ty ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ trùc thuéc Bé X©y Dùng, Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng thuéc Bé X©y Dùng...cã sè l­îng c¸c dù ¸n cho ph¸t triÓn nhµ ë kh«ng qu¸ 50% tæng sè c¸c dù ¸n thùc hiÖn. Cã thÓ nãi, trªn ®Þa bµn Hµ Néi hiÖn nay, Tæng c«ng ty ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi lµ Tæng c«ng ty ®øng thø hai cña thµnh phè trong ho¹t ®éng ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ ë (chØ ®øng sau Tæng c«ng ty ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ). C¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ ë vµ ®« thÞ cña Tæng c«ng ty lµm chñ ®Çu t­ còng cã quy m« t­¬ng ®èi lín. Trong sè gÇn 80 dù ¸n th× cã tíi trªn 12 dù ¸n x©y dùng khu ®« thÞ míi cã diÖn tÝch tõ 6-60 ha víi tæng sè vèn ®Çu t­ kho¶ng tõ 200-1000 tû ®æng, thêi gian triÓn khai tõ 3-7 n¨m nh­ dù ¸n khi ®« thÞ míi §¹i Kim- §Þnh C«ng, dù ¸n CÇu B­¬u, Dù ¸n Nam Trung Yªn... Ph©n tÝch mét sè c«ng tr×nh th¾ng thÇu lín trong thêi gian võa qua Trong n¨m 1999 tæng c«ng ty ®· tróng mét sè gãi thÇu t­¬ng lín lµm n©ng cao uy tÝn cña tæng c«ng ty vµ gãp phÇn lµm t¨ng thªm bÒ dµy kinh nghiÖm trong tham gia x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®« thÞ. C¸c gãi thÇu th­êng cã thêi gian dµi kho¶ng 3-5 n¨m ®ßi hái tiÕn ®é thi c«ng ph¶i hÕt søc chuÈn mùc vµ vÉn ®¶m b¶o mäi chÕ ®é cho c«ng nh©n viªn còng nh­ mäi ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty. + Trong c«ng tr×nh ®· th¾ng thÇu ë tæng c«ng ty ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi khi tham gia c«ng tr×nh ph¸t triÓn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng khi ®« thÞ Sµi §ång Gia L©m(1999-2000) tæng c«ng ty, Nam §¹i Cæ ViÖt Hai Bµ Tr­ng- Hµ Néi, B¾c §Þnh C«ng- Thanh Tr× - Hµ Néi. Trong ®ã c¸c c«ng tr×nh trªn cã quy m« x©y dùng lín vµ khëi ®Çu cho c¸c c«ng tr×nh lín tiÕp theo ®­îc x©y dùng hoµn thµnh. Trong c¸c gãi thÇu ®· tróng vµ ®· x©y dùng thµnh c«ng th× khã kh¨n nhÊt cña Tæng lµ trong vÊn ®Ò ®Êu thÇu c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c nh­ c«ng ty x©y dùng Hång Hµ, c¸c c«ng ty t­ nh©n cã quy m« võa còng tham gia dù thÇu: Sè thø tù Tªn c«ng tr×nh th¾ng thÇu Sµi §ång- Gia L©m B¾c §Þnh C«ng-Thanh tr×- Hµ Néi Nam §¹i Cæ ViÖt-Hai Bµ Tr­ng Hµ Néi Khu nhµ ë Mai §éng Tæng diÖn tÝch 56(ha) 110,79m2 15,545ha 6000m2 DT XD Nhµ ë 18,58(ha) 61,003m2 3,67ha 4000m2 DT c«ng tr×nh c«ng céng 3,93(ha) 7,395m2 12,008ha 200m2 DTXD sµn 450,000 m2 3ha 104,675m2 577m2 MËt ®é XD 29% 30,5% 40% 77% HÖ sè sö dông ®Êt 2,49lÇn 1,84lÇn 2,4lÇn 2,54 TÇng cao Trung B×nh 8,5 tÇng 6 tÇng 5 tÇng 11tÇng b)Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n thua thÇu cña c«ng ty. Nh÷ng tån t¹i So víi yªu cÇu ®Æt ra, mét sè ®¬n vÞ trùc thuéc ch­a cã sù s¾p xÕp l¹i cho phï hîp, mét sè phßng ban cßn thiÕu nhiÒu c¸n bé chñ chèt thiÕu chuyªn m«n còng nh­ n¨ng lùc qu¶n lÝ. Do chñ tr­¬ng më réng ®Þa bµn nªn c«ng t¸c qu¶n lÝ th­êng gÆp nhiÒu khã kh¨. V× vËy, hiÖu qu¶ lµm viÖc ch­a cao, g©y ¶nh h­ëng vµ hiÖu qu¶ lµm viÖc cña c«ng ty Mét sè c«ng tr×nh vÉn cßn t×nh tr¹ng chÊt l­îng kÐm, tr×nh ®é cña mét sè ng­êi lµm c«ng t¸c qu¶n lÝ vÉn ch­a ®¸p øng víi c¸c c«ng tr×nh phøc t¹p. c«ng t¸c qu¶n lÝ chi phÝ s¶n xuÊt ®· cã nhiÒu tiÕn bé song vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®Æt ra, sè liÖu chång chÐo kh«ng trïng khíp víi nhau lµm ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c §Êu thÇu cña c«ng ty TiÕn ®é thi c«ng, gi¸ dù to¸n dù thÇu cßn nhiÒu c«ng tr×nh khi ®i dù kh«ng s¸t víi thùc *Nguyªn nh©n thua thÇu cña Tæng c«ng ty Nguyªn nh©n kh¸ch quan NÒn kinh tÕ n­íc ta vÉn cßn chÞu sù t¸c ®éng suy tho¸i kinh tÕ khu vùc nªn g©y khã kh¨n cho c«ng ty trong viÖc ph¸t triÓn, më réng thÞ tr­êng. Thªm vµo ®ã, viÖc ¸p dông quy chÕ ®Êu thÇu míi lµm cho tÝnh c¹nh tranh gi¸ c¶ trong c¸c gãi thÇu cµng khèc liÖt, g©y khã kh¨n vÒ viÖc tÝnh to¸n gi¸ dù to¸n gãi thÇu, viÖc ¸p dông kh«ng ®óng quy chÕ hay t×nh tr¹ng mãc ngoÆc x¶y ra th­êng xuyªn lµm ¶nh h­ëng tíi tæng c«ng ty trong viÖc c¹nh tranh ngoµi thÞ tr­êng. - Thßi gian xÐt thÇu qu¸ dµi cña mét sè chñ ®Çu t­ 180 ngµy th× gi¸ vËt t­ còng nh­ gi¸ c¸c vËt liÖu kh¸c ®· t¨ng vät hoÆc gi¶m bÊt th­êng cïng víi sù t­ vÊn cña mét sè chuyªn gia kh«ng ®ñ n¨ng lùc ®· lµm cho kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c¸c doanh nghiÖp gi¶m xuèng. - HiÖn t­îng tù chia gãi thÇu nhá ra ®Ó cã thÓ chØ ®Þnh thÇu theo ý muèn hoÆc tæ chøc §Êu thÇu nhiÒu lÇn ®Ó thu hÝ b¸n Hå s¬ mêi thÇu ®­îc nhiÒu h¬n... HiÖn t­îng ph¸ bá thÇu, bá gi¸ thÇu qu¸ thÊp trong c¸c dù ¸n §Êu thÇu chØ tõ 56-60% tæng gi¸ trÞ ®Çu t­ ®Î cã viÖc lµm hay n©ng cao uy tÝn cña c«ng ty vµ mét sè c«ng nghÖ l¹c hËu kh«ng ®óng nh­ trong Hå s¬ dù thÇu, vËt liÖu rÎ chÊt l­îng thÊp. Nguyªn nh©n chñ quan: - Thø nhÊt, viÖc lËp gi¸ dù thÇu cßn ch­a s¸t thùc tÕ, vÊn ®Ò lùa chän møc gi¸ bá thÇu cßn linh ho¹t lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. - Thø hai, c«ng ty cã mét n¨ng lùc m¹nh vÒ m¸y mãc, thiÕt bÞ nh­ng viÖc sö dông kh«ng hiÖu qu¶ khèi l­îng m¸y mãc thiÕt bÞ, nµy dÉn ®Õn chi phÝ thi c«ng bÞ t¨ng lªn. H¹n chÕ c«ng ty ®­a ra møc gi¸ dù thÇu hÊp dÉn. - Thø ba, vèn l­u ®éng cña c«ng ty lu©n chuyÓn chËm, h¹n chÕ c«ng ty m¹nh d¹n ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p c¹nh tranh trong ®Êu thÇu. - Thø t­, tæng c«ng ty ch­a thùc sù tËn dông hÕt nguån vèn hç trî c«ng ty tæng ®­a vµo ho¹t ®éng s¶n xu©t kinh doanh cña m×nh. MÆt kh¸c c«ng ty lu«n ®­îc sù quan t©m cña c¸c chuyªn viªn cã nhiÒu n¨m kinh nghiÖm ë n­íc ngoµi, s½n sµng t­ vÊn, gióp ®ì nh÷ng sù khai th¸c nµy lµ ch­a triÖt ®Ó ®øng vÒ phÝa t«ngt c«ng ty. - Thø n¨m, tuy qu¶n lý rñi ro dù ¸n ®· ®­îc c¸n bé l·nh ®¹o c«ng ty ®­a vµo nh»m trî gióp ®­a ra dù to¸n hîp lý. Song vÊn ®Ò nµy ch­a ®­îc sù quan t©m ®óng víi tÇm quan träng cña nã. IV.Nh÷ng kÕt luËn chung Nh×n chung víi t×nh h×nh kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay ®ßi hái tæng c«ng ty ph¶i cã n¨ng lùc thËt cao ®¸p øng ®­îc tèt c¸c yªu cÇu míi phøc t¹p ®­îc ®¹t ra trong thêi ®¹i c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ v× vËy bªn c¹nh nh÷ng tån t¹i khã kh¨n vµ th¸ch thøc tæng c«ng ty cßn cã nh÷ng tiÒm lùc vµ kinh nghiÖm høa hÑn sÏ ®­a ®Êt n­íc lªn mét tÇm cao míi cña ho¹t ®éng x©y dùng v× vËy muèn c¶i thiÕt vµ kh¾ch phôc ®­îc nh÷ng sai lÇm th× tæng c«ng ty cÇn cã nh÷ng kiÕn nghÞ víi c¬ quan qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng vµ nhµ n­íc thªm ®Ó tæng c«ng ty dÔ bÒ ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn h¬n. HiÖn nay tiÒm lùc cña tæng c«ng ty t­¬ng ®èi lín ®ñ søc tham gia nh÷ng c«ng tr×nh lín cña ®Êt n­íc còng nh­ n­íc ngoµi. Nh­ng kh«ng v× vËy mµ c¸c thµnh viªn trong c«ng ty kh«ng nghõng tham gia ®ãng gãp c«ng søc mµ ph¶i båi d­ìng ®éi ngò c«ng nh©n viªn trong toµn tæng ®Ó tæng c«ng ty ®i lªn v÷ng m¹nh. Trong thêi gian gÇn ®©y, mÆc dï nhµ n­íc ta ®· cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch trong ho¹t ®éng ®Çu t­ x©y dùng nhµ ë ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ë mäi thµnh phÇn kinh tÕ, tuy nhiªn nh÷ng v­íng m¾c trong c«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng nhµ ë vµ khu ®« thÞ míi cßn rÊt nhiÒu vµ cÇn sím ph¶i ®­îc gi¶i quyÕt. Trong thêi gian tíi ®Ó cã thÓ thóc ®Èy h¬n n÷a ho¹t ®éng ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ ë trªn ®Þa bµn thñ ®« còng nh­ c¶ n­íc th× c¸c c¬ quan chøc n¨ng cÇn : Thø nhÊt: CÇn sím ban hµnh riªng quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng khu ®« thÞ míi. V× mét thùc tÕ hiÖn nay lµ dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng khu ®« thÞ míi th­êng cã quy m« lín vµ tÝnh chÊt phøc t¹p, bao gåm nhiÒu thµnh phÇn, cã nhiÒu lo¹i chñ ®Çu t­, thêi gian thùc hiÖn dµi mµ chñ ®Çu t­ l¹i ph¶i tù lËp quy ho¹ch chi tiÕt cho khu ®« thÞ sao cho võa phï hîp víi quy ho¹ch cña nhµ n­íc võa ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ vÒ mÆt kinh tÕ cña dù ¸n. Nh­ng cho ®Õn nay, mÆc dï viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n khu ®« thÞ míi phøc t¹p h¬n rÊt nhiÒu nh­ng vÉn ph¶i ¸p dông chung b»ng quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng kh¸c. V× vËy thµnh phè Hµ Néi cÇn nghiªn cøu vµ sím ban hµnh quy chÕ riªng cho viÖc qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng khu ®« thÞ míi. Thø hai lµ hiÖn nay viÖc ph©n lo¹i dù ¸n khu ®« thÞ míi cßn ch­a thèng nhÊt. Cã nh÷ng dù ¸n hµng ngh×n ha hay nh÷ng dù ¸n chØ cã vµi ha ®Òu ®­îc coi lµ dù ¸n khu ®« thÞ míi vµ c¨n cø vµo tæng møc vèn ®Çu t­ ®Ó chia quy m« dù ¸n nªn ®· g©y chång chÐo trong qu¶n lý. Dù ¸n nhãm A do ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®Çu t­ nh­ng l¹i do UBND thµnh phè phª duyÖt quy ho¹ch, kiÕn tróc s­ tr­ëng cho phÐp ®iÒu chØnh quy ho¹ch chi tiÕt... V× vËy cÇn ph¶i cã n­íc quy ®Þnh râ rµng vÒ c¸c tiªu chÝ cña dù ¸n khu ®« thÞ míi vµ c¬ chÕ qu¶n lý phï hîp. Thø ba lµ cÇn ph¶i ph©n ®Þnh râ rµng quyÒn h¹n gi÷a ®Þa ph­¬ng vµ chñ ®Çu t­ trong vÊn ®Ò quy ho¹ch vµ thùc hiÖn dù ¸n. ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng th­êng ®­a ý chÝ vµo quy ho¹ch x©y dùng qu¸ nhiÒu nªn g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho chñ ®Çu t­ thùc hiÖn dù ¸n. Sù bÊt ®«ng gi÷a môc tiªu cña ®Þa ph­¬ng vµ chñ dù ¸n ë chç chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng lu«n mong muèn cã ®­îc nh÷ng khu ®« thÞ míi hiÖn ®¹i v¨n minh, ®ång thêi gi¶i quyÕt ®­îc tèi ®a c¸c vÊn ®Ò vÒ nhµ ë m«i tr­êng...nªn th­êng mang tÝnh ¸p ®Æt, cøng nh¾c, nh­ng chñ ®Çu t­ dù ¸n th× cã môc tiªu lín nhÊt vÉn lµ lîi nhuËn tèi ®a do vËy quy ho¹ch cña hai bªn lµ kh«ng phï hîp víi nhau. Cho nªn trong c«ng t¸c lËp quy ho¹ch cÇn x¸c ®Þnh râ nhµ n­íc lµm ®Õn ®©u, chñ ®Çu t­ ®­îc quyÒn lµm nh÷ng g×?. Thø t­ lµ vÊn ®Ò giao ®Êt vµ gi¶i phãng mÆt b»ng: C«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng lµ vÊn ®Ò v­íng m¾c c¶n trë nhÊt cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng. Mét thùc tÕ lµ khi thµnh phè cã quyÕt ®Þnh ®Çu t­ th× kh«ng tiÕn hµnh ngay c«ng t¸c chuÈn bÞ gi¶i phãng mÆt b»ng nªn khi dù ¸n b¾t ®Çu thùc hiÖn th× míi triÓn khai c«ng t¸c gi¶i to¶, ®Òn bï lµm cho c«ng t¸c thùc hiÖn dù ¸n ®· chËm l¹i cµng chËm h¬n, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c dù ¸n cã quy m« lín, diÖn tÝch chiÕm ®Êt lín, thêi gian chuÈn bÞ ®Çu t­ va thùc hiÖn ®Çu t­ dµi. V× thÕ trong thêi gian tíi kiÕn nghÞ víi chÝnh phñ nghiªn cøu c¶i tiÕn kh©u cÊp ®Êt, giao ®Êt, gi¶i phãng mÆt b»ng cho dù ¸n khu ®« thÞ míi theo h­íng thùc hiÖn song song víi qu¸ tr×nh chuÈn bÞ ®Çu t­ kÕt hîp víi c«ng t¸c t¸i ®Þnh c­ mét c¸ch hîp lý. Thø n¨m: VÒ c«ng t¸c ®Êu thÇu trong c¸c dù ¸n x©y dùng nhµ ë vµ khu ®« thÞ míi. HiÖn nay thñ tôc hµnh chÝnh vµ ph©n cÊp trong ®Êu thÇu cßn qu¸ nhiÒu r­êm rµ, kh«ng hîp lý, thêi gian ®Ó tiÕn hµnh mét gãi thÇu qu¸ dµi, quy tr×nh ®Êu thÇu ph¶i qua rÊt nhiÒu kh©u, nhiÒu b­íc, nÆng nÒ vÒ thñ tôc, ch­a râ tr¸ch nhiÖm, nhiÒu tr­êng hîp lµ nguyªn nh©n g©y ra chËm chÔ tiÕn ®é triÓn khai dù ¸n, lì c¬ héi kinh doanh cña nhµ ®Çu t­, mét sè tr­êng hîp khiÕu n¹i khiÕu kiÖn lµm ¶nh h­ëng ®Õn ®Çu t­ x©y dùng. Mét vÝ dô cho thÊy quy tr×nh ®Êu thÇu cña mét gãi thÇu nhãm A ph¶i qua 33 b­íc trong ®ã 14 b­íc cã sù tham giai trùc tiÕp cña c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc th× chñ ®Çu t­ míi cã thÓ ký ®­îc hîp ®ång. H¬n n÷a kÕt qu¶ cña mçi b­íc l¹i ph¶i qua c¸c v¨n b¶n cã ®ãng dÊu cña c¬ quan thÈm quyÒn. V¨n b¶n do chuyªn viªn hoÆc nhãm chuyªn viªn thô lý hå s¬ dù ¸n nghiªn cøu, phèi hîp xem xÐt, dù th¶o sau ®ã ph¶i qua quy tr×nh tr×nh ký theo quy ®Þnh néi bé vÒ mÆt hµnh chÝnh c¬ quan råi míi cÊp cã thÈm quyÒn ký, sau ®ã bé phËn hµnh chÝnh cña c¬ quan ®ãng dÊu, vµo sæ vµ ph¸t hµnh v¨n b¶n. V× thÕ nªn ch¨ng c¬ quan nhµ n­íc chØ quyÕt ®Þnh mét sè néi dông quan träng kh«ng thÓ bá qua cña qu¸ tr×nh ®Êu thÇu ®èi víi dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc: nh­ thÈm ®Þnh phª duyÖt hå s¬ mêi thÇu, tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chi tiÕt hå s¬ dù thÇu, kÕt qu¶ xÕp h¹ng c¸c nhµ thÇu vµ néi dông hîp ®ång cßn l¹i nªn ®Ó cho chñ ®Çu t­ trùc tiÕp lµm vµ cã sù gi¸m s¸t theo dâi cña c¬ quan nhµ n­íc. Thø s¸u: Trong ho¹t ®éng ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ ë vµ khu ®« thÞ míi hiÖn nay ch­a cã ®Êu thÇu ®Ó lùa chän chñ ®Çu t­ mµ chñ yÕu lµ do thµnh phè trùc tiÕp giao lµm chñ ®Çu t­ c¸c dù ¸n nªn kh«ng thÓ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ho¹t ®éng nµy. V× thÕ trong thêi gian tíi chÝnh phñ cÇn xem xÐt vµ ban hµnh quy chÕ ®Êu thÇu lùa chän chñ ®Çu t­ trong ho¹t ®Çu t­ x©y dùng ph¸t triÓn nhµ ë vµ khu ®« thÞ míi. Cã nh­ vËy míi cã thÓ lùa chän ®óng chñ ®Çu t­ cã n¨ng lùc thËt sù ®Ó tham gia vµo thÞ tr­êng x©y dùng nhµ ë, nã võa ®¶m b¶o c¹nh tranh mét c¸ch lµnh m¹nh võa n©ng cao chÊt l­îng cña c¸c dù ¸n. Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña tæng c«ng ty ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi I. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi 1. §Þnh h­íng môc tiªu, chiÕn l­îc cña ngµnh x©y dùng ViÖt Nam Víi môc tiªu n¨m 2020 ®Êt n­íc ta trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp th× ngµnh x©y dùng lu«n ph¶i ®i hµng ®Çu ®Ó tiÕp nhËn c¸c c¬ héi còng nh­. Trªn c¬ së n¾m v÷ng nh÷ng c«ng nghÖ c¬ b¶n, trong thiÕt bÞ míi vµ ¸p dông thµnh th¹o nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i t¹o ra ®­îc nh÷ng n¨ng lùc cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. C¸c Tæng c«ng ty, c«ng ty dÇn tù cæ phÇn ho¸ vµ t¹o ra sù c¹nh tranh trong ®Êu thÇu ®i tíi tæng thÇu (EPC). Trong ®iÒu kiÖn cô thÓ cña n­íc ta. C¬ së h¹ tÇng cßn thÊp kÐm ®ßi hái ngµnh x©y dùng ph¶i nç lùc m¹nh mÏ t¹o ra mét c¬ së h¹ tÇng v÷ng ch¾c ®Ó tiÕp nhËn nh÷ng th¸ch thøc míi. Chóng ta kh«ng nh÷ng chó träng c¸c c«ng tr×nh lín mµ ph¶i ®i s©u vµo thùc tr¹ng cña ®Êt n­íc. - Quy ho¹ch s¾p xÕp l¹i ngµnh x©y dùng trong c¶ n­íc. Trªn nguyªn t¾c ®Æt lîi Ých tæng thÓ cña nÒn KTQD lªn lîi Ých côc bé cña ngµnh vïng, ®Þa ph­¬ng. S¾p xÕp vµ s¸t nhËp c¸c C«ng ty t¹o ra sù chuyªn m«n ho¸ dùa trªn n¨ng lùc cña tõng C«ng ty víi nh÷ng c«ng nghÖ s½n cã ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ th¾ng thÇu trong vµ ngoµi n­íc. - Ph¶i x©y dùng ®­îc mét kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cô thÓ ngµnh x©y dùng ViÖt Nam. Trong ®ã x¸c ®Þnh cô thÓ ®­îc c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn, c¸c môc tiªu b¾t buéc ph¶i ®¹t ®­îc qua c¸c thêi kú. Cô thÓ ®Õn n¨m 2005 n­íc ta ph¶i ®Çu t­ x©y dùng vµ h×nh thµnh c¸c tæng thÇu (EPC). X©y dùng c¸c Tæng c«ng ty x©y dùng cã ph­¬ng ph¸p c¹nh tranh lµnh m¹nh dùa trªn quy m« vµ n¨ng lùc cña c«ng ty. §Õn n¨m 2010 ®Êt n­íc ta t­¬ng ®èi hoµn thiÖn c¸c c¬ së h¹ tÇng, vµ c¸c Tæng c«ng ty cã tõ c¸c n¨ng lùc ®Ó th¾ng thÇu trªn thÕ giíi. - Rµ so¸t l¹i c¬ cÊu ®Çu t­ ®Ó cã mét c¸ch hîp lý tho¶ ®¸ng cho ngµnh x©y dùng ViÖt Nam. §µo t¹o n¨ng lùc c¸n bé chuyªn m«n s©u còng nh­ nghiªn cøu t¹o ra ®­îc m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ phï hîp víi n¨ng lùc ngµnh x©y dùng ViÖt Nam. 2. Môc tiªu, chiÕn l­îc cña Tæng c«ng ty n¨m 2003 a. Môc tiªu chiÕm C«ng ty tõ nay ®Õn 2005 :Tæng c«ng ty ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ N«i lµ tiÕp tôc s¾p xÕp, ®æi míi, ph¸t triÓn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c môc tiªu c¸c c«ng tr×nh mµ Tæng c«ng ty giao cho vµ c¸c c«ng tr×nh ®Çu t­ cña C«ng ty c¨n cø kÕ ho¹ch ®Þnh h­íng 5 n¨m 2001 – 2005 cña Tæng c«ng ty. Cô thÓ: Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt hµng n¨m ph¶i t¨ng kho¶ng 35% so víi n¨m tr­íc, møc doanh thu t¨ng 30%, c¸c kho¶n nép Nhµ n­íc lµ t¨ng 18%, lîi nhuËn t¨ng kho¶ng 15% vµ thu nhËp b×nh qu©n / ®Çu ng­êi/ th¸ng lµ 13%. Më réng ®Çu t­ ph¸t triÓn cña C«ng ty còng nh­ ®Çu t­ hiÖu qu¶ lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n. Nhanh chãng lùa chän, x©y dùng chÝnh quy mét tæ chøc trong viÖc tÝnh thÇu, ®¸nh gi¸ thÇu x©y l¾p mét c¸ch hiÖu qu¶ víi c¬ chÕ, tæ chøc vµ c¸n bé hîp lý ®Ó tæ chøc nµy ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, gãp phÇn tÝch cùc trong viÖc lµm qua ®Êu thÇu vµ th¾ng thÇu. - Mua s¾m, c¶i t¹o c¨n b¶n mét sè thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho x©y l¾p nh­ cÇn trôc th¸p, tr¹m trén bª t«ng c«ng suÊt lín víi c¸c trang thiÕt bÞ ®Þnh h­íng tù ®éng, xe vËn chuyÓn bª t«ng, hÖ thèng cèt pha thÐp, giµn gi¸o m¸y tr¾c ®¹o, c«ng cô cÇm tay. b. Môc tiªu chÝnh cña tæng c«ng ty ®Õn n¨m 2003 Tõ môc tiªu chung cña Tæng C«ng ty, nhiÖm vô cña c«ng ty trong thêi gian tíi lµ tæ chøc vËn ®éng C«ng nh©n viªn chøc lao ®éng thi ®ua thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi cña ®¬n vÞ: thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc cã liªn quan ®Õn nghÜa vô vµ tËp thÓ ng­êi lao ®éng, ®¶m b¶o viÖc lµm tõng b­íc n©ng cao ®êi sèng cho CBCNV. Ph¸t huy quyÒn lµm chñ tËp thÓ cña ng­êi lao ®éng, tham gia qu¶n lý doanh nghiÖp. §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc nh»m x©y dùng ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc lao ®éng v÷ng vÒ chÝnh trÞ, giái vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô. §¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô míi, ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng x· héi, nh©n ®¹o tõ thiÖn, t¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng, n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé ®oµn viªn vËn ®éng c¸n bé nh©n viªn – lao ®éng tham gia x©y dùng §¶ng – x©y dùng c«ng ty vµ tæ chøc c«ng ®oµn v÷ng m¹nh. - NhiÖm vô cô thÓ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ n¨m 2005 víi c¸c chØ tiªu. Gi¸ trÞ s¶n l­îng: 190 tû ®ång - Doanh thu: 2370 tû ®ång - Lîi nhuËn: 11600 triÖu Nép ng©n s¸ch19.692 triÖu - L­¬ng b×nh qu©n 1.550.000®/ th¸ng - §Èy m¹nh c¸c phong trµo thi ®ua lao ®éng giái. Phong trµo luyÖn tay nghÒ thi thî giái “®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh s¶n phÈm”. -TÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh cã trÞ gi¸ tõ 5 tû trë lªn ®Òu ®¨ng ký c«ng tr×nh ®¹t chÊt l­îng cao ngay tõ khi khëi c«ng. - C¸c chØ tiªu ®¨ng ký vµ phÊn ®Êu ®¹t c¸c danh hiÖu cô thÓ nh­ sau: + TËp thÓ lao ®éng xuÊt s¾c: 7 + TËp thÓ lao ®éng giái: 2 + ChiÕn sÜ thi ®ua c¬ së: 21 -31 ng­êi + Thùc hiÖn ký kÕt tho¶ ­íc lao ®éng vµ hîp ®ång lao ®éng + X©y dùng néi quy lao ®éng cña ®¬n vÞ. - Tæ chøc kh¸m søc khoÎ hµng n¨m. II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña tæng c«ng ty ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi §øng tr­íc sù ph¸t triÓn ®Êt n­íc vÒ c¬ së h¹ tÇng, c¸c c«ng ty x©y dùng ®­îc thµnh lËp ngµy cµng t¨ng vµ ph¸t triÓn. C«ng tr×nh x©y dùng th× cã h¹n, v× vËy ®Êu thÇu x©y l¾p ngµy nay kh«ng cßn lµ thñ tôc thuÇn tóy mµ ®· trë thµnh mét vÊn ®Ò quan träng mang tÝnh c¹nh tranh trong c¸c DN x©y dùng. BÊt kú mét c«ng ty x©y dùng nµo gi¶i quyÕt ®­îc thµnh c«ng vÊn ®Ò ®Êu thÇu lµ gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò cã viÖc lµm, cã lîi nhuËn vµ sÏ ph¸t triÓn. Dï c«ng ty x©y l¾p vËt t­ kü thuËt ®· cã nhiÒu cã g¾ng trong c«ng t¸c ®Êu thÇu song vÉn cßn mét sè h¹n chÕ. Do ®ã, ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu c«ng ty cÇn cã mét sã gi¶i ph¸p sau: *gi¶i ph¸p t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, hiÖn ®¹i trang thiÕt bÞ: Gi¶i ph¸p 1:N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh: Trong x©y dùng tµi s¶n cè ®Þnh, ®Æc biÖt lµ m¸y mãc thiÕt bÞ lµ mét phÇn tÊt yÕu vµ chi phÝ m¸y chiÕm mét tû lÖ kh«ng nhá trong tæng chi phia thi c«ng c«ng tr×nh. ViÖc ®Çu t­ mua s¾m thiÕt bÞ cã ý nghÜa rÊt lín ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ qu¶n lý còng nh­ tiÕt kiÖm chi phÝ ®èi víi ®¬n vÞ. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông m¸y mãc, tiÕp tôc ®Çu t­ mua s¾m thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi nh»m n©ng cao n¨ng lùc thi c«ng, n©ng cao n÷a chÊt l­îng c«ng tr×nh vµ tiien ®é thi c«ng. Trong x©y dùng c¸c doanh nghiÖp x©y dùng cÇn mét khèi l­îng lín m¸y mãc thiÕt bÞ nªn viÖc sö dông hiÖu qu¶ khèi l­îng m¸y mãc nµy cã ý nghÜa quan träng trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y dùng còng nh­ kh¶ n¨ng n©ng cao th¾ng thÇu. V× vËy trong sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng c«ng ty cÇn chó ý tíi: - Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nh­ lùa chän ph­¬ng ¸n c¬ giíi hãa x©y dùng tèi ­u, ph©n phèi m¸y mãc hîp lý theo tiÕn ®é thi c«ng, ph©n bè m¸y mãc theo c¸c ®Þa ®iÓm x©y dùng vµ mÆt b»ng hîp lý, ®iÒu phèi m¸y mãc gi÷a c¸c c«ng tr­êng... - Cã kÕ ho¹ch c¶i tiÕn sö dông m¸y mãc, nh»m n©ng cao hÖ sè sö dông m¸y theo c«ng suÊt theo thêi gian vµ ®Çu m¸y ®­a vµo ho¹t ®éng. - X¸c ®Þnh h×nh thøc sö dông m¸y mãc hîp lý nh­ kÕt hîp tèt nhÊt gi÷a ph­¬ng ¸n mua s¾m vµ ph­¬ng ¸n ®i thuª,gi÷a ph­¬ng ¸n sö dông m¸y tËp trung hay ph©n t¸n c¸c h×nh thøc sö dông m¸y, võa cã hiÖu qu¶ l¹i võa ®¶m b¶o m¸y mãc l©u h­ háng, c¸c h×nh thøc kho¸n s¶n phÈm néi bé. - Liªn kÕt doanh nghiÖp nh»m sö dông n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt thõa cña nhau. §Æc biÖt c«ng ty ph¶i cã kÕ ho¹ch tËn dông m¸y mãc trong thêi gian t¹m thêi nhµn rçi do ch­a kiÕm ®­îc hîp ®ång x©y dùng b»ng c¸ch ®i lµm thÇu phô hay cho thuª. - Lùa chän ph­¬ng ¸n khÊu hao phï hîp víi kÕ ho¹ch sao cho cã thÓ võa b¶o toµn vèn l¹i võa b¶o ®¶m tÝnh c¹nh tranh cña gi¸ thµnh s¶n phÈm còng nh­ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®æi míi kü thuËt s¶n xuÊt cña c«ng ty. Trong ®Çu t­ mua s¾m thiÕt bÞ míi c«ng ty nªn chó träng ®Õn m¸y mãc c«ng nghÖ thi c«ng c¸c lo¹i c«ng tr×nh h¹ tÇng nh»m n©ng cao n¨ng lùc thi c«ng c¸c lo¹i c«ng tr×nh nµy. Trªn thùc tÕ hiÖn nay ë ViÖt Nam vÊn ®Ò ®Êu thÇu cßn mang tÝnh h×nh thøc. V× vËy, mét m×nh ®éc lËp ®¬n ph­¬ng ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng ®Ó dµnh lÊy c«ng tr×nh lµ mét viÖc v« cïng khã kh¨n. Bëi v× mét c«ng tr×nh x©y dùng th­êng th«ng b¸o lµ ®Êu thÇu réng r·i. Nh­ vËy sè l­îng ®¬n vÞ muèn tham gia ®Êu thÇu lµ rÊt nhiÒu, ®Ó th¾ng thÇu ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã mét n¨ng lùc ®Æc biÖt m¹nh nh»m ®­a ra møc gi¸ thÇu thÊp nhÊt. MÆt kh¸c, c¸c nhµ thÇu sÏ kÌn cùa nhau lµm cho gi¸ dù thÇu gi¶m xuèng dÉn ®Õn lîi nhuËn sÏ rÊt thÊp. Khi tham gia hiÖp héi c¸c nhµ thÇu th× ta hiÓu víi nhau r»ng ë ®©y sÏ cã sù th­¬ng l­îng, gãp phÇn gi¶m ®­îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ®èi ph­¬ng trong giíi h¹n mét sè c«ng tr×nh, gi¸ dù thÇu cã thÓ sÏ ®­îc n©ng lªn hµng lo¹t. ViÖc tham gia hiÖp héi c¸c nhµ thÇu nh»m t¹o ra sù thèng nhÊt vÒ gi¸ dù thÇu (vÒ phÝa ng­êi b¸n hµng) ®Ó lu«n ®¶m b¶o møc lîi nhuËn an toµn cho ®¬n vÞ th¾ng thÇu. Tr¸nh ®­îc c¬ b¶n t×nh tr¹ng c¸c ®¬n vÞ dù thÇu hä gi¶m gi¸ dù thÇu xuèng møc thÊp nhÊt g©y nªn t×nh tr¹ng gi¸ s¶n xuÊt xuèng møc qu¸ thÊp. §iÒu nµy cã lîi cho chñ ®Çu t­ nh­ng h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña c¸c nhµ thÇu ViÖc tham gia hiÖp héi c¸c nhµ thÇu, tuy nhiªn kh«ng ph¶i sù thèng nhÊt c¸c nhµ thÇu mµ nã chØ phôc vô cho viÖc thèng nhÊt giíi h¹n gi¸ cã thÓ chÊp nhËn ®­îc phÝa c¸c nhµ thÇu nh­ng nã vÉn cã sù c¹nh tranh b×nh th­êng gi÷a c¸c ®¬n vÞ tham gia ®Êu thÇu. V× vËy mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ kh«ng ph¶i lµ mèi quan hÖ më vµ chØ ®­îc th«ng qua nh÷ng ng­êi cã tr¸ch nhiÖm, chØ trao ®æi trong giíi h¹n nh»m b¶o vÖ th«ng tin kh¸c sÏ ®­a ra trong Hå s¬ dù thÇu. *§µo t¹o,båi d­ìng,n©ng cao tr×nh ®é ng­êi lao ®éng: Gi¶i ph¸p 2:T¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é: §©y lµ c«ng t¸c cã tÝnh chiÕn l­îc l©u dµi, cã ý nghÜa kinh tÕ s©u s¾c mµ mäi nhµ qu¶n lý ®Òu quan t©m. N¨ng lùc cña mét tËp thÓ m¹nh hay yÕu phô thuéc hoµn toµn vµo n¨ng lùc cña tõng c¸ nh©n vµ tÝnh thèng nhÊt cña hÖ thèng bé m¸y lµm viÖc. Kh¶ n¨ng phèi hîp gi÷a c¸c c¸ nh©n, bé phËn mang tÝnh quyÕt ®Þnh. ViÖc n©ng cao tr×nh ®é ®­îc tËp trung trong c¸c vÊn sau: - Th­êng xuyªn båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n c¶ vÒ lý thuyÕt lÉn thùc hµnh tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn cong ty vÒ c¸c mÆt nh­: nghiªn cøu míi, lµm thùc tÕ... - §Çu t­ n©ng cao tr×nh ®é ngo¹i ng÷ tin häc: ngo¹i ng÷ chuyªn m«n, ¸p dông nghiªn cøu c¸c phÇn mÒm x©y dùng, phÇn mÒm qu¶n lý dù ¸n... - Quy tr×nh hãa c«ng t¸c lËp Hå s¬ dù thÇu. C«ng t¸c lËp Hå s¬ dù thÇu nh­ chóng ta ®· biÕt lµ b­íc quan träng nhÊt, quyÕt ®Þnh chÊt l­îng tranh thÇu. C«ng t¸c lËp Hå s¬ dù thÇu ®­îc tiÕn hµnh tïy tõng lo¹i dù ¸n kh¸c nhau trong ®ã biÖn ph¸p c«ng nghÖ, gi¸, ®iÒu kiÖn thanh to¸n lµ c¸c néi dung c¬ b¶n nhÊt ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu thêi gian vµ chi phÝ ®Ó ®¶m b¶o th«ng tin lµ ®ñ ®iÒu kiÖn tin cËy vµ phï hîp víi n¨ng lùc tµi chÝnh, kü thuËt cña c«ng ty. C«ng ty x©y l¾p vËt t­ kü thuËt tr¶i qua mét thêi gian kinh nhgiÖm thùc hiÖn nhiÒu lo¹i dù ¸n kh¸c nhau, ®· cã ®ñ c¬ së ®Ó x©y dùng quy tr×nh lËp Hå s¬ ®Êu thÇu nh»m gi¶m bít c¸c hao phÝ vµ tiÕt kiÖm thêi gian lËp hå s¬. ViÖc quy tr×nh hãa nµy còng nh­ mét sù ®Çu t­ cÇn ph¶i cã sù quan t©m cña l·nh ®¹o vµ nh÷ng ng­êi cã tr¸ch nhiÖm ®ång thêi nã ®ßi hái mét sù chuÈn bÞ ®ång bé vÒ d÷ liÖu vµ thiÕt bÞ ®ång bé kh«ng chØ ë bé phËn kü thuËt-n¬i lËp dù ¸n. Quy tr×nh hãa cÇn thiÕt t¹o ra mét s¬ ®å tæng hîp hay tõng b­íc ®¬n vÞ riªng biÖt. C¸c c«ng viÖc néi dung ph¶i ®¶m b¶o ®­îc thùc hiÖn vµ kiÓm tra nh»m tr¸nh sai, thiÕu sãt kh«ng cÇn thiÕt cña Hå s¬ dù thÇu tr¸nh söa ch÷a bæ sung vµ gi¶m ®¸ng kÓ thêi gian lËp dù to¸n. - Chuyªn m«n hãa c¸c c¸n bé ®Êu thÇu vÒ gi¸, tiÕp thÞ vµ thi c«ng: T¨ng c­êng ®µo t¹o båi d­ìng c¸c kiÕn thøc vÒ kinh tÕ- tµi chÝnh, ph¸p luËt...c¸c kü n¨ng ngo¹i ng÷ tin häc cho c¸n bé tham gia c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c«ng ty nh»m n©ng cao chÊt l­îng hå s¬ dù thÇu, n©ng cao kh¶ n¨ng trùc tiÕp tham gia dù thÇu nh÷ng c«ng tr×nh cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Hå s¬ ®Êu thÇu cã kh¶ n¨ng thÓ hiÖn râ nÐt n¨ng lùc cña ®¬n vÞ còng nh­ ý ®å chiÕn l­îc cña c«ng ty ®­îc ®­a ra tïy theo tõng lÇn ®Êu thÇu vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng kh¸c nhau. Trong c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng kiÕn thøc c«ng ty cÇn chó träng ®Õn lùc l­îng c¸n bé gi¸n tiÕp vµ lùc l­îng c«ng nh©n kü thuËt ë c¸c ®éi, ban qu¶n lý c«ng tr×nh lùc l­îng lao ®éng nµy tuy kh«ng trùc tiÕp tham gia vµo quyÕt ®Þnh ®Õn c«ng t¸c ®Êu thÇu nh­ng l¹i ®ãng vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh, ®Õn uy tÝn c«ng ty. Riªng ®èi víi c¸n bé gi¸n tiÕp ë c¸c ®éi do nhiÒu yÕu tè nh­: ho¹t ®éng s¶n xuÊt kin doanh cña c¸c ®¬n vi chÞu ¶nh h­ëng trùc tiÕp tõ c¸c c«ng tr×nh thi c«ng nªn cã lóc kh«ng n¾m hÕt nh÷ng chñ tr­¬ng, ®­êng lèi nh÷ng quy ®Þnh míi cña c«ng ty. V× vËy kh«ng chØ ban hµnh c¸c quy ®Þnh quy chÕ tíi c¸c ®¬n vÞ mµ c«ng ty cÇn ã líp ®µo t¹o tËp huÊn gióp cho lùc l­îng c¸n bé ë c¸c ®¬n vÞ n¾m râ vÊn ®Ò, tr¸nh nh÷ng bÊt ®ång cã thÓ cã trong c¸ch lµm viÖc gi÷a c¸c ®¬n vÞ vµ c¸c phßng ban c«ng ty g©y trë ng¹i cho c«ng viÖc cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. *Gi¶i ph¸p vÒ Tæ chøc, qu¶n lý hÖ thèng tæ chøc vµ c¸n bé qu¶n lý Gi¶i Ph¸p 3: Hoµn thiÖn c«ng t¸c tÝnh gi¸ dù thÇu: YÕu tè x¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu lµ yÕu tè quan träng nhÊt mµ tÊt c¶ c¸c c«ng ty x©y dùng nãi chung vµ c«ng ty x©y l¾p vËt t­ kü thuËt nãi riªng ®Æc biÖt chó ý, ®ã lµ sù c¹nh tranh gay g¾t vÒ gi¸. Mét mÆt cña yÕu tè ®ã lµ: - TiÕn bé khoa häc kü thuËt trong x©y dùng chËm ph¸t triÓn vµ khã gi÷ ®­îc bÝ mËt. - TÝnh dÔ dµng tham gia vµo thÞ tr­êng x©y dùng - Sè l­îng c¸c doanh nghiÖp lín vµ hÇu hÕt cã quy m« nhá. Nh­ng mÆt kh¸c cßn do nh÷ng thay ®æi trong quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. NÕu nh­ tr­íc ®©y c¸c Hå s¬ dù thÇu ®­îc ®¸nh gi¸ theo tõng tiªu chuÈn (kü thuËt, kinh nghiÖm, chÊt l­îng nhµ thÇu, tµi chÝnh gi¸ c¶ thi c«ng) sau ®ã tæng hîp ®¸nh gi¸ toµn diÖn. Bªn mêi thÇu sö dông gi¸ xÐt thÇu, gi¸ sµn do chñ ®Çu t­ dù kiÕn tr­íc ®Ó xÐt thÇu th× nay theo quy chÕ míi ( NghÞ ®Þnh 88). Bªn mêi thÇu kh«ng ®­îc sö dông gi¸ xÐt thÇu, gi¸ sµn mµ sö dông gi¸ gãi thÇu theo kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®­îc duyÖt. Sau b­íc ®¸nh gi¸ kü thuËt nhµ thÇu tróng thÇu lµ nhµ thÇu cã ®¸nh gi¸ thÊp nhÊt. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ kh«ng cã møc gi¸ cô thÓ (dï chØ lµ dù to¸n) ®Ó c«ng ty x¸c ®Þnh møc gi¸ dù thÇu cña m×nh nh­ tr­íc. Vµ yÕu tè gi¸ ngµy cµng quan träng trong xÐt thÇu. Do ®ã ®Ó th¾ng thÇu kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c cong ty ph¶i cã mét chiÕn l­îc gi¸ cô thÓ ®Ó tranh thÇu ph¶i ®ñ lín ®Ó ®ñ trang tr¶i chi phÝ vµ b¶o ®¶m lîi nhuËn môc tiªu nh­ng ph¶i ®ñ nhá ®Ó kh¶ n¨ng tróng thÇu cao nhÊt. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy tr­íc tiªn c«ng ty ph¶i ®iÒu chØnh l¹i c¸ch tÝnh gi¸ dù to¸n x©y l¾p c«ng tr×nh. Cho ®Õn nay viÖc chän gi¸ dù thÇu cña c«ng ty vÉn sö dông ®¬n gi¸ ®Þa ph­¬ng. Trong nhiÒu tr­êng hîp gi¸ ®Þa ph­¬ng kh«ng ph¶n ¸nh ®óng sù biÕn ®æi gi¸ liªn tôc trªn thÞ tr­êng lµm cho gi¸ dù thÇu cña c«ng ty hoÆc qu¸ cao hoÆc qu¸ thÊp dÉn ®Õn thua lç nÕu tróng thÇu. Nh×n chung, do giíi h¹n vÒ c¸ch tÝnh gi¸ lµ viÖc tÝnh gi¸ ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së ®Þnh møc, ®¬n gi¸ cña Nhµ n­íc, ®¬n gi¸ vËt liÖu cña ®Þa ph­¬ng thùc chÊt còng lµ do Nhµ n­íc ban hµnh dÉn ®Õn kÕt qu¶ tÝnh gi¸ còng bÞ h¹n chÕ, do c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc th­êng ban hµnh rÊt chËm vµ kh¸c xa so víi sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶, chñng lo¹i vËt t­, c«ng nghÖ x©y dùng trªn thÞ tr­êng. Sù h¹n chÐ nµy g©y ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn thu nhËp (trong tr­êng hîp c«ng ty th¾ng thÇu) do chªnh lÖch vÌ gi¸. §Ó ®¶m b¶o an toµn, ®¬n vÞ tham gia ®Êu thÇu ph¶i xuÊt ph¸t tõ kh¶ n¨ng thùc tÕ vÒ viÖc cung cÊp vËt t­, nh©n c«ng, thiÕt bÞ, c¸c dÞch vô s½n cã kh¸c t¹i ®Þa ®iÓm n¬i x©y dùng c«ng tr×nh so s¸nh víi yªu cÇu vµ ®Æc ®iÓm thiÕt kÕ cña chñ ®Çu t­. Th«ng tin vÒ kh¶ n¨ng thùc tÕ nµy ph¶i lµ th«ng tin ch¾c ch¾n vµ ®­îc cËp nhËt hµng ngµy. C¸c th«ng tin nµy gióp nhµ thÇu biÕt ®­îc chÝnh x¸c ph¹m vi cho phÐp vÒ gi¸ nh»m ®iÒu chØnh gi¸ tham dù thÇu hîp lý tuú theo tõng lo¹i c«ng tr×nh còng nh­ tïy theo møc ®é c¹nh tranh ®èi víi tõng gãi thÇu, tõng dù ¸n. Trong mét sã tr­êng hîp ®Æc biÖt, ®Þa ph­¬ng n¬i x©y dùng kh«ng cã mét hay mét vµi vËt liÖu tháa m·n yªu cÇu thiÕt kÕ. Th«ng tin vÌ nguån vµ gi¸ cung cÊp ngµy cµng quan träng h¬n ®èi víi c¸c nhµ thÇu. Chi phÝ vËt liÖu phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè: sè l­îng nhµ cung cÊp tÝnh phæ biÕn cña vËt liÖu, kho¶ng c¸ch vµ sù thuËn lîi cña giao th«ng, chÊt l­îng vËt liÖu, ®é tin cËy cña ng­êi b¸n hµng, nh©n c«ng... §Ó kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng gi¸ dù thÇu qu¸ thÊp hoÆc qu¸ cao, c«ng ty ®­a ra c¸c dù thÇu riªng cña m×nh trªn c¬ së ®iÒu chØnh c¸ch x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tæng hîp b»ng c¸ch cËp nhËt th­êng xuyªn gi¸ nh÷ng nguyªn vËt liÖu ®Ó kÞp thêi n¾m b¾t nh÷ng nguån th«ng tin vÒ gi¸. Muèn vËy mét c«ng tr×nh dù thÇu c«ng ty cÇn ph¶i: - Nghiªn cøu kü ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh, ®Æc ®iÓm ®iÒu kiÖn khÝ hËu, ®Þa h×nh khu vùc. - Nghiªn cøu kü thÞ tr­êng x©y dùng, m¹ng l­íi cung øng nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng tr×nh, ®Þa ph­¬ng, khu vùc l©n cËn, m¹ng l­íi giao th«ng vËn t¶i. - Nghiªn cøu kü nguån lao ®éng ®Þa ph­¬ng. Ngoµi ra viÖc gi¶m gi¸ dù thÇu cña c«ng ty cßn chñ yÕu dùa trªn nh÷ng yÕu tè bªn trong nh­: kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm chi phÝ chung, chi phÝ m¸y thi c«ng, chi phÝ cèt pha...mµ bá qua c¸c yÕu tè bªn ngoµi nh­: nh÷ng thuËn lîi vÒ gi¸ c¶ vËt liÖu hay ®Þa h×nh c«ng tr×nh thuËn lîi cho thi c«ng...Do vËy, nhiÒu khi ®· cã gi¶m gi¸ nh­ng gi¸ dù thÇu cña c«ng ty vÉn cao.§Ó kh¾c phôc ®iÒu nµy cïng víi viÖc nghiªn cøu c«ng tr×nh dù thÇu nhãm kü thuËt cÇn chó ý nh÷ng chi phÝ cã thÓ gia t¨ng hay chi phÝ cã thÓ gi¶m thùc sù vµ cã thÓ t¨n gãi thÇu hay gi¶m bao nhiªu mµ vÉn ®¶m b¶o c«ng ty kh«ng bÞ thua lç vµ cã l·i. Trong chiÕn l­îc gi¸, c«ng ty nªn ph©n lo¹i thÞ tr­êng theo yÕu tè ®Þa lý thµnh thÞ tr­êng x©y dùng thµnh thÞ, thÞ tr­êng x©y dùng n«ng th«n ®Ó cã thÓ ®­a ra møc gi¸ hîp lý cho tõng khu vùc hay ph©n lo¹i thÞ tr­êng theo tõng lo¹i x©y dùng thµnh thÞ tr­êng x©y dùng d©n dông, thÞ tr­êng x©y dùng c«ng nghiÖp. Bëi mçi lo¹i thÞ tr­êng cã yªu cÇu vÒ c«ng nghÖ, kü thuËt kh¸c nhau mµ cÊu thµnh gi¸ c¶ x©y dùng còng rÊt kh¸c nhau. Tuy nhiªn chiÕn l­îc gi¸ cña c«ng ty kh«ng nhÊt thieets bao giê còng lµ chiÕn l­îc gi¸ thÊp. Tr­êng hîp nh÷ng c«ng tr×nh yªu cÇu chÊt l­îng cao, ®ßi hái nhµ thÇu ph¶i cã kinh nghiÖm...tïy vµo ®èi thñ c¹nh tranh mµ c«ng ty cã thÓ ¸p dông chiÕn l­îc gi¸ cao chÊt l­îng cao. Gi¶i ph¸p 4: Tham gia hiÖp héi c¸c nhµ thÇu: Trªn thùc tÕ hiÖn nay ë ViÖt Nam vÊn ®Ò ®Êu thÇu cßn mang tÝnh h×nh thøc. V× vËy, mét m×nh ®éc lËp ®¬n ph­¬ng ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng ®Ó dµnh lÊy c«ng tr×nh lµ mét viÖc v« cïng khã kh¨n. Bëi v× mét c«ng tr×nh x©y dùng th­êng th«ng b¸o lµ ®Êu thÇu réng r·i. Nh­ vËy sè l­îng ®¬n vÞ muèn tham gia ®Êu thÇu lµ rÊt nhiÒu, ®Ó th¾ng thÇu ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã mét n¨ng lùc ®Æc biÖt m¹nh nh»m ®­a ra møc gi¸ thÇu thÊp nhÊt. MÆt kh¸c, c¸c nhµ thÇu sÏ kÌn cùa nhau lµm cho gi¸ dù thÇu gi¶m xuèng dÉn ®Õn lîi nhuËn sÏ rÊt thÊp. Khi tham gia hiÖp héi c¸c nhµ thÇu th× ta hiÓu víi nhau r»ng ë ®©y sÏ cã sù th­¬ng l­îng, gãp phÇn gi¶m ®­îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ®èi ph­¬ng trong giíi h¹n mét sè c«ng tr×nh, gi¸ dù thÇu cã thÓ sÏ ®­îc n©ng lªn hµng lo¹t. ViÖc tham gia hiÖp héi c¸c nhµ thÇu nh»m t¹o ra sù thèng nhÊt vÒ gi¸ dù thÇu (vÒ phÝa ng­êi b¸n hµng) ®Ó lu«n ®¶m b¶o møc lîi nhuËn an toµn cho ®¬n vÞ th¾ng thÇu. Tr¸nh ®­îc c¬ b¶n t×nh tr¹ng c¸c ®¬n vÞ dù thÇu hä gi¶m gi¸ dù thÇu xuèng møc thÊp nhÊt g©y nªn t×nh tr¹ng gi¸ s¶n xuÊt xuèng møc qu¸ thÊp. §iÒu nµy cã lîi cho chñ ®Çu t­ nh­ng h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña c¸c nhµ thÇu ViÖc tham gia hiÖp héi c¸c nhµ thÇu, tuy nhiªn kh«ng ph¶i sù thèng nhÊt c¸c nhµ thÇu mµ nã chØ phôc vô cho viÖc thèng nhÊt giíi h¹n gi¸ cã thÓ chÊp nhËn ®­îc phÝa c¸c nhµ thÇu nh­ng nã vÉn cã sù c¹nh tranh b×nh th­êng gi÷a c¸c ®¬n vÞ tham gia ®Êu thÇu. V× vËy mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ kh«ng ph¶i lµ mèi quan hÖ më vµ chØ ®­îc th«ng qua nh÷ng ng­êi cã tr¸ch nhiÖm, chØ trao ®æi trong giíi h¹n nh»m b¶o vÖ th«ng tin kh¸c sÏ ®­a ra trong Hå s¬ dù thÇu. Gi¶i ph¸p 5: X¸c ®Þnh chiÕn l­îc ®Êu thÇu tæng hîp: §Êu thÇu ngµy nay kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ c¹nh tranh vÒ gi¸. YÕu tè c¹nh tranh ngµy nay cµng gay g¾t trªn thÞ tr­êng ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã mét chiÕn l­îc tæng hîp th× míi cã kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cao nhÊt. Do ®ã bªn c¹nh yÕu tè gi¸ c«ng ty cÇn chó ý. - ChiÕn l­îc c«ng nghÖ vµ tæ chøc x©y dùng. §©y lµ chiÕn l­îc quan träng cã ®é tin cËy cao viÖc nghiªn cøu ¸p dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ phï hîp lu«n lu«n lµ ho¹t ®éng cã tÝnh chiÕn l­îc cña ®¬n vÞ. Thùc chÊt cña chiÕn l­îc nµy lµ lËp hå s¬ dù thÇu, c«ng ty ph¶i dèc toµn lùc vµo viÖc thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng hîp lý dùa trªn c¸c c«ng nghÖ x©y dùng hiÖu qu¶. NÕu c«ng ty ®­a ra ®­îc c«ng nghÖ ®éc ®¸o duy nhÊt mµ chñ ®Çu t­ ®ang cÇn cho viÖc x©y dùng c«ng tr×nh cña m×nh th× ­u thÕ c¹nh tranh thÇu cña c«ng ty sÏ t¨ng lªn gÊp béi lÇn. - ChiÕn l­îc liªn kÕt: viÖc liªn doanh liªn kÕt bao giê còng t¹o ra mét nhµ thÇu m¹nh h¬n so víi nhµ thÇu riªng rÏ. §­¬ng nhiªn mét nhµ thÇu chØ cã thÓ m¹nh ë mét hay mét vµi mÆt (so víi yªu cÇu tranh thÇu) nh­ vÒ thiÕt bÞ hay tÝnh chuyªn m«n hay vÒ tµi chÝnh hoÆc c«ng nghÖ... Sù liªn doanh liªn kÕt nh»m phèi hîp bï trõ c¸c ­u nh­îc ®iÓm cña tõng nhµ thÇu. T¹o nªn mét nhµ thÇu víi nhiÒu ­u ®iÓm ®ång thêi ®¶m b¶o tÝnh hîp lÖ tranh thÇu cña Nhµ n­íc vµ t¹o ra c¸c nhµ thÇu ®ñ m¹nh ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh. ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña chñ ®Çu t­. §Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c dù ¸n lín vµ cã nguån vèn n­íc ngoµi. Ngoµi ra sù liªn doanh, liªn kÕt cßn t¹o ra mèi quan hÖ l©u dµi gi÷a c¸c ®¬n vÞ. §iÒu nµy hç trî c¸c ®¬n vÞ cã ®iÒu kiÖn duy tr× c«ng viÖc kinh doanh æn ®Þnh h¬n.Theo chiÕn l­îc nµy c«ng ty cã thÓ liªn doanh ®Ó tranh thÇu vµ thùc hiÖn c«ng tr×nh. Trong tr­êng hîp cã thÕ yÕu, c«ng ty cã thÓ tranh thñ kh¶ n¨ng lµm thÇu phô cho mét doanh nghiÖp x©y dùng kh¸c cã kh¶ n¨ng th¾ng thÇu h¬n c¶ . - ChiÕn l­îc thay ®æi thiÕt kÕ c«ng tr×nh Tr­êng hîp ngo¹i lÖ cho phÐp vµ c«ng ty cã kh¶ n¨ng thiÕt kÕ tèt, sau khi nhËn ®­îc hå s¬ cña bªn mêi thÇu c«ng ty cã thÓ ®Ì xuÊt ph­¬ng ¸n thay ®æi thiÕt kÕ hîp lý h¬n vµ ®em l¹i lîi Ých lín h¬n cho chñ ®Çu t­. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy ®ßi hái nhµ thÇu ph¶i cã vèn kinh nghiÖm lín, ®ñ kh¶ n¨ng thuyÕt phôc chñ ®Çu t­ còng nh­ c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, thÈm ®Þnh...ThiÕt kÕ thay ®æi ph¶i h¬n h¼n vÒ cÊu tróc vµ kÕt cÊu ®¸p øng tèt h¬n môc ®Ých x©y dùng cña chñ ®Çu t­ ®ång thêi kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn dù to¸n vèn ®Çu t­ dù tÝnh ban ®Çu. Trong tr­êng hîp nµy, chñ ®µu t­ cã thÓ dµnh cho c«ng ty thùc hiÖn c«ng tr×nh víi sù kiÓm tra nhÊt ®Þnh cña c¬ quan thiÕt kÕ vµ t­ vÊn cã uy tÝn. *T¨ng c­êng kh¶ n¨ng tiÕp cËn thÞ tr­êng: Gi¶i ph¸p 6: §Èy m¹nh c«ng t¸c tiÖp thÞ: Khi thÞ tr­êng x©y dùng kh«ng cßn më ra dÔ dµng cho c¸c doanh nghiÖp th× ho¹t ®éng marketing ®ãng vai trß quan träng. Trong thêi gian qua c«ng t¸c tiÕp thÞ, ®Æc biÖt lµ chÝnh s¸ch khuyÕch tr­¬ng, giao tiÕp cña c«ng ty cßn h¹n chÕ. Do vËy ®Ó ®¸p øng t×nh h×nh ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng ®ßi hái ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng ty cÇn: - Hoµn thiÖn quy chÕ tiÕp thÞ néi bé trªn c¬ së x¸c ®Þnh møc th­ëng, trÝch nép còng nh­ h×nh thøc th­ëng, trÝch nép cho phï hîp nh»m khuyÕn khÝch h¬n n÷a sù tham gia cña mäi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. - §Èy m¹nh c«ng t¸c tiÕp thÞ, khuyÕch tr­¬ng giao tiÕp ë c¸c tØnh thµnh trªn c¶ n­íc. Huy ®éng nh÷ng c¸n bé ®· tõng ho¹t ®éng trong ®Þa bµn chñ chèt mµ c«ng ty chó ý tham gia ®Ò xuÊt ý kiÕn cho kÕ ho¹ch ph¸t triÓn më réng thÞ tr­êng cña c«ng ty. - Duy tr× quan hÖ kh¸ch hµng truyÒn thèng dï nhu cÇu x©y dùng lµ kh«ng liªn tôc víi mét kh¸ch hµng cô thÓ. Nãi chung ho¹t ®éng marketing c¬ b¶n cña c«ng ty lµ: - Duy tr× vµ më réng kh¸ch hµng. - ViÖc duy tr× vµ t×m nguån gióp cho doanh nghiÖp cã ®ñ th«ng tin trªn thÞ tr­êng x©y dùng nh»m lùa chän dù ¸n phï hîp vµ nhanh chãng tiÕp cËn hay ra quyÕt ®Þnh trong viÖc tranh thÇu còng nh­ viÖc lo¹i bá c¸c th«ng tin sai lÖch hoÆc quyÕt ®Þnh kh«ng tranh thÇu sím ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp tiÕt kiÖm chi phÝ vµ gi¶m c¸c hao phÝ kh¸c. - Giíi thiÖu khÕch tr­¬ng ho¹t ®éng cña c«ng ty. - ViÖc qu¶ng c¸o mang tÝnh ®éc lËp t­¬ng ®èi víi qu¸ tr×nh ®Êu thÇu song nã rÊt quan träng ®èi víi tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh kh«ng chØ riªng lÜnh vùc x©y dùng. Qua c«ng t¸c qu¶ng c¸o, giíi thiÖu ®¬n vÞ sÏ t¹o ra ®­îc nh÷ng c¸i nh×n chung cho kh¸ch hµng vÒ quy m«, ®Æc ®iÓm, thÕ m¹nh cña m×nh gióp cho kh¸ch hµng hiÓu râ vµ qua ®ã hç trî tèt khi tham thÇu. Quy chÕ néi bé (chÝnh s¸ch cña c«ng ty)Quy chÕ th­ëng néi bé nh»m khuyÕn khÝch vµ khai th¸c mäi kh¶ n¨ng tiÒm tµng kh«ng chØ bªn trong ®¬n vÞ. ViÖc sö dông lîi Ých kinh tÕ nµy gióp cho viÖc thu th«ng tin nhanh, chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶ h¬n trong toµn bé qu¸ tr×nh tõ khi h×nh thµnh ®ªn khi ®Êu thÇu dù ¸n, kÝch thÝch tÝnh tÝch cùc vµ t¹o ra hiÖu qu¶ chung. *Gi¶i ph¸p N©ng cao HiÖu Qu¶ S¶n XuÊt kinh doanh, n©ng cao chÊt l­îng,tiÕn ®é x©y dùng Gi¶i ph¸p 7: Chó träng ph©n tÝch rñi ro dù ¸n x©y dùng: Qu¶n lý dù ¸n truyÒn thèng bao gåm c¸c mÆt qu¶n lý tiÕn ®é, qu¶n lý chÊt l­îng, qu¶n lý chi phÝ (gi¸ thµnh)...®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù thµnh c«ng cña c¸c dù ¸n ®Çu t­ ®· ®­îc thùc hiÖn trªn ®Êt n­íc ta. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh qu¶n lý dù ¸n th­êng xuyªn xuÊt hiÖn c¸c yÕu tè ngÉu nhiªn tiªu cùc kh«ng l­êng tr­íc ®­îc, ¶nh h­ëng tíi tiÕn ®é thi c«ng vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn cña dù ¸n x©y dùng mµ chóng ta th­êng gä ®ã lµ rñi ro. V× vËy c«ng ty cÇn nghiªn cøu, ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i vµ t×m ph­¬ng h­íng qu¶n lý c¸c rñi ro nµy. Bëi thùc tÕ cho thÊy nÕu kh«ng chó träng ®Õn vÊn ®Ò cã thÓ lµm ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn hiÖu qu¶ dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng, th«ng th­êng kÐo dµi thêi gian thùc hiÖn dù ¸n tíi 20-30%, c¸ biÖt cã nh÷ng dù ¸n kÐo dµi tíi 200-300% thêi gian lµm viÖc hoÆc bÞ thÊt b¹i hoµn toµn vÒ mÆt tµi chÝnh do c¸c rñi ro kh«ng l­êng tr­íc ®­îc. V× vËy giai ®o¹n cña c«ng tr×nh x©y dùng c«ng ty cÇn ph¶i lµm râ môc tiªu cÇn ph¶i qu¶n lý rñi ro. Trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh c¸c rñi ro vµ gi¶i quyÕt c¸c rñi ro ®ã. Nhµ thÇu ph¶i lùa chän ph­¬ng ph¸p chÝnh thøc ®Ó gi¶i quyÕt rñi ro cã thÓ x¶y ra. Cã thÓ lùa chän c¸c ph­¬ng thøc ®Ó gi¶i quyÕt rñi ro nh­ sau: - X¸c ®Þnh c¸c ph­¬ng ph¸p phßng ngõa, tr¸nh rñi ro hoÆc gi¶m nhÑ ¶nh h­ëng cña nã. - §­a ra kÕ ho¹ch dù phßng ®èi phã víi rñi ro khi nã x¶y ra. - C©n nh¾c ®Ó chuyÓn giao c¸c rñi ro cho c«ng ty b¶o hiÓm. - C©n nh¾c ®Ó ph©n bæ c¸c rñi ro trong hîp ®ång. - LËp ra c¸c c¬ cÊu qu¶n lý vµ tæ chøc cÇn thiÕt. - ChuÈn bÞ vÒ mÆt c«ng nghÖ. - Dù trï tµi nguyªn vµ lao ®éng. Trong x©y dùng rñi ro ®­îc quan t©m qu¶n lý ®èi víi tõng c«ng viÖc, tõng giai ®o¹n ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Qu¶n lý rñi ro ®­îc thùc hiÖn kh«ng chØ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n mµ nã ®­îc thùc hiÖn ngay tõ ®Çu trong giai ®o¹n lËp hå s¬ dù thÇu, ®Æc biÖt lµ ë mét sè c«ng t¸c quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn chaat l­îng cña hå s¬ dù thÇu. C¸c rñi ro chñ quan trong kh©u lËp hå s¬ dù thÇu th­êng xuÊt hiÖn ë mét sè vÊn ®Ò sau: - N¾m b¾t kh«ng hÕt c¸c yªu cÇu ®èi víi Hå s¬ dù thÇu. C¸c yÕu tè vµ ®iÒu kiÖn cña c«ng tr×nh dÉn ®Õn Hå s¬ thiÕt kÕ thËm chÝ c¶ dù to¸n ®Êu thÇu bÞ sai lÖch lµm gi¶m kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c«ng ty. - Bãc t¸ch khèi l­îng vµ chi phÝ gi¸ thiÕu hoÆc sai do thiÕu kinh nghiÖm hoÆc kh«ng n¾m b¾t ®­îc th«ng tin dÉn ®Õn thua lç sau khi thi c«ng thùc tÕ. - Chñ quan kh«ng l­êng tr­íc mét c¸ch tæng hîp biÕn ®éng cña kh¶ n¨ng tµi chÝnh dÉn ®Õn ®Ó láng ®iÒu kiÖn thanh to¸n g©y khã kh¨n khi ®Çu t­ trong qu¸ trihf thùc hiÖn dù ¸n. ViÖc qu¶n lý tèt c¸c rñi ro trong x©y dùng cã ý nghÜa rÊt quan träng nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c«ng ty. Gi¶i ph¸p 8:§Èy m¹nh c«ng t¸c ho¸n c«ng, nghiÖm thu gãp phÇn lµnh m¹nh ho¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña tæng c«ng ty: Do nhiÒu yÕu tè chñ quan vµ kh¸ch quan mµ c«ng ty ph¶i ®èi phã víi t×nh tr¹ng vèn bÞ ø ®äng. C«ng tr×nh ®· giao, chñ ®Çu t­ ®· ®­a vµo sö dông nµ c«ng ty vÉn ch­a thu ®ñ tiÒn vÒ cã thÓ do sù chËm trÔ cña bªn A nh­ng mÆt kh¸c cßn do lçi cña nhµ thÇu nh­: quyÕt to¸n sai khèi l­îng hoÆc thiÕu vaw b¶n hîp lÖ ghi nhËn khèi l­îng ph¸t sinh nªn g©y ra nh÷ng thiÖt h¹i vÒ tµi chÝnh ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng tranh thÇu cña c«ng ty. VËy ®Ó ho¹t ®éng tµi chÝnh ®­îc an toµn, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn c«ng ty cÇn chó ý - Trong thi c«ng, tr­íc khi nghiÖm thu c¸n bé kü thuËt ph¶i chuÈn bÞ ®Çy ®ñ b¶n vÏ cã liªn quan. Moi ho¹t ®éng c«ng tr×nh sau khi thi c«ng xong ®Òu ph¶i hoµn thµnh vÒ tim, cèt, vÒ kÝch th­íc h×nh häc theo ®óng quy ®Þnh thiÕt kÕ. Sau khi kÕt thóc h¹ng môc chÝnh ban chØ huy c«ng tr×nh ph¶i ®Ö tr×nh b¶n vÏ hoµn thµnh cho c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn sau ®ã sÏ chuyÓn giao cho ba qu¶n lý c«ng tr×nh víi néi dung: + KÝch th­íc h×nh häc theo thiÕt kÕ. + §é sai lÖch cña tim, trôc theo hai ph­¬ng. + Nh÷ng thay ®æi kh¸c so víi thiÕt kÕ. ChØ nhËn l¹i biªn b¶n nghiÖm thu cã ®ñ ch÷ ký cña c¸c thµnh phÇn cã liªn quan, khi ®ã míi ®­îc phÐp thi c«ng ng­êi tiÕp. TÊt c¶ nh÷ng thay ®æi bæ sung ®Òu ph¶i b¸o c¸o ngay víi ban qu¶n lý. ChØ khi ®­îc phÐp b»ng v¨n b¶n cña ban qu¶n lý nhµ thÇu míi ®­îc phÐp thi c«ng tiÕp. Cã nhËt ký c«ng tr×nh vµ mÉu v¨n b¶n kÌm theo ®Ó ghi chÐp, theo dâi vµ l­u tr÷. Mäi sù thay ®æi ®Òu ph¶i ®­îc x¸c nhËn ngay gi¸ trÞ t¨ng hoÆc gi¶m so víi thiÕt kÕ vµ cã sù chÊp nhËn cña ban qu¶n lý vµ c¸c cÊp cã thÈm quyÒn. - Trong ®iÒu kiÖn cã thÓ t¨ng c­êng t©n dông c¸c nguån vèn ®­îc tam øng tr­íc tõ chñ ®Çu t­. Phßng tµi vô phèi hîp víi c¸c phßng ban c«ng ty lªn tiÕn ®é cung cÊp vµ thu håi vèn cho tõng c«ng tr×nh tr­íc vµ sau vèn chñ ®Çu t­ ®Ó cã kÕ ho¹ch cô thÓ trong thu håi vèn. *C¸c gi¶i ph¸p kh¸c: + Cã 3 ®iÒu kiÖn ®Ó ®o l­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp x©y dùng, ®ã lµ: chÊt l­îng gi¸ c¶ vµ tiÕn ®é thi c«ng. Lý thuyÕt vÒ chi phÝ cho chÊt l­îng chøng minh r»ng khi chÊt l­îng ®­îc n©ng lªn cao th× gi¸ thµnh sÏ h¹ xuèng nhê gi¶m ®­îc c¸c tæn phÝ v× h­ hao vµ chi phÝ cho thÈm ®Þnh chi phÝ. §¶m b¶o tháa m·n cho kh¸ch hµng c¶ vÒ chÊt l­îng va gi¸ c¶ th× sÏ cã lîi cho viÖc n©ng cao tû lÖ chÕm lÜnh thi tr­êng. H¬n n÷a, kh«ng cßn cã nh÷ng v­íng m¾c vÒ chÊt l­îng th× sÏ kh«ng cÇn ®Õn c¸c “ho¹t ®éng ngÇm” nh»m sö lý nh÷ng h­ háng hay phÕ th¶i. Tuy nhiªn vÊn ®Ò chÊt l­îng tõ tr­íc ®Õn nay ë c«ng ty x©y l¾p vËt t­ kü thuËt còng nh­ nhiÒu c«ng ty kh¸c chØ míi chó ý ®Õn chÊt l­îng thi c«ng c«ng tr×nh mµ ch­a quan t©m ®Õn chÊt l­îng ®ång bé nªn kÕt qu¶ mang l¹i trong ®Êu thÇu nãi riªng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung cßn h¹n chÕ. Së dÜ chÊt l­îng ph¶i ®ång bé trong mäi lÜnh vùc chøc n¨ng bëi mäi bé phËn, mäi ho¹t ®éng, mäi ng­êi trong c«ng ty ®Òu ¶nh h­ëng ®Õn nhau. C¸c sai lÇm th­êng hay nh©n lªn vµ cã mét bé phËn hoÆc lÜnh vùc kh«ng ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu th× sÏ g©y ra khã kh¨n ë c¸c n¬i kh¸c, dÉn ®Õn nhiÒu sai lÇm, nhiÒu khã kh¨n h¬n. NÕu ë mäi n¬i ®Òu t×m c¸ch xö lý ngay tõ ®Çu th× sÏ cã lîi rÊt lín. Cô thÓ lµ ch¸t l­îng kh«ng chØ trong thi c«ng. ChÊt l­îng trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, c¸c sè liÖu kÕ to¸n hay chÊt l­îng trong c¸c kÕ ho¹ch tæ chøc...nÕu ®­îc quan t©m mét c¸ch ®ång bé sÏ gãp phÇn n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu rÊt lín cña c«ng ty. Bëi ®Êu thÇu kh«ng chØ cã c¸c gi¶i ph¸p thi c«ng. NÕu nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n nhÊt cña Hå s¬ dù thÇu kh«ng ®­îc ®¸p øng th× c«ng ty sÏ bÞ lo¹i ngay tõ ®Çu. NÕu sè liÖu tµi chÝnh nhÇm lÉn s¬ suÊt th× Hå s¬ dù thÇu cña c«ng ty còng cã thÓ bÞ mÊt ®iÓm trong xÐt thÇu. H¬n n÷a qu¶n lý chÊt l­îng ®ång bé víi nh÷ng chøng chØ chøng nhËn cßn lµ mét minh chøng tin cËy khi c«ng ty muèn më réng thÞ tr­êng, t×m kiÕm ®èi t¸c. Mét sè kiÕn nghÞ - KiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc xem xÐt cho c«ng ty x©y dùng trong n­íc ®­îc h­ëng chÕ ®é ®Æc c¸ch vÒ thuÕ thu nhËp vµ ®­îc gi÷ l¹i thuÕ thu nhËp trong thêi gian 5 n¨m ®Ó t¨ng vèn s¶n xuÊt kinh doanh. - §Ò nghÞ Nhµ n­íc ®iÒu tra kh¶o s¸t kü l­ìng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n x©y dùng c¸c c¬ së h¹ tÇng tr¸nh sù thÊt tho¸t vèn vµ c«ng tr×nh kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng, nhÊt lµ c¸c kh©u ®Êu thÇu. - VÒ phÝa c«ng ty vµ tæng c«ng ty: th× Nhµ n­íc ph¶i chia thµnh nhiÒu gãi thÇu. Trong ®ã cã gãi x©y l¾p riªng, c¸c ®iÒu kiÖn ®Êu thÇu cÇn ®­a ra ®iÒu kiÖn phï hîp cho nhµ thÇu trong n­íc. - VÒ tån ®äng nî: Nhµ n­íc, tæng c«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p døt kho¸t ®Ó khoanh nî vµ buéc tr¶ nî kh«ng thi kh«ng cho vay tiÕp. - V× thuÕ VAT ®Ò nghÞ Nhµ n­íc ¸p dông chÝnh s¸ch thuÕ VAT cña ngµnh x©y l¾p lµ 5%. KÕt luËn. Sù ph¸t triÓn nhanh, m¹nh, v÷ng ch¾c cña ViÖt nam ®· vµ ®ang kh¼ng ®Þnh ®­êng lèi ®óng ®¾n cña §¶ng, Nhµ n­íc. Nã võa ®­a ®Êt n­íc tho¸t ra khái cuéc khñng ho¶ng sau nhiÒu n¨m chiÕn tranh, võa gãp vµo sù æn ®Þnh vµ thÞnh v­îng chung cña khu vùc. B»ng nç lùc cña chÝnh m×nh vµ cïng víi sù gióp ®ì vµ hîp t¸c cña b¹n bÌ trªn thÕ giíi, chóng ta tin t­ëng r»ng ViÖt nam sÏ x©y dùng ®­îc mét ®Êt n­íc giµu m¹nh, gãp phÇn vµo viÖc t¨ng c­êng hoµ b×nh, h÷u nghÞ, hîp t¸c vµ ph¸t triÓn ë Ch©u ¸ còng nh­ trªn toµn thÕ giíi. X©y dùng ViÖt nam ®ang lµ mét ngµnh cÇn ph¶i chó ý vµ lµ mét trong nh÷ng ngµnh ph¸t triÓn nhÊt ViÖt nam hiÖn t¹i ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho qu¸ tr×nh CNH-H§H ®Êt n­íc. ViÖc t×m ra h­íng ®i phï hîp cho c¸c doanh nghiÖp x©y dùng trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh tù do nµy lµ mét yÕu tè rÊt cÇn thiÕt cho xu h­íng ph¸t triÓn cña x· héi. Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng §Êu thÇu ngµnh x©y dùng ViÖt nam. §Ò tµi ®· cho chóng ta thÊy ®­îc mét c¸i nh×n tæng quan nhÊt vÒ ngµnh vµ tõ ®ã ®­a ra ®­îc nh÷ng gi¶i ph¸p kÞp thêi ®Ó gãp phÇn ®­a tæng c«ng ty ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi thµnh mét doanh nghiÖp x©y dùng v÷ng m¹nh, c¹nh tranh ®­îc víi c¸c nhµ thÇu trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. MÆc dï ®· lµm hÕt søc m×nh nh­ng chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái sù thiÕu sãt vµ h¹n chÕ. Em mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy, c« vµ nh÷ng ai quan t©m ®Õn ®Ò tµi. Cuèi cïng em xin c¶m ¬n thµy gi¸o- TS. Lª Huy §øc vµ c¸c c« chó trong Phßng KÕ ho¹ch tæng hîp, Phßng Kinh tÕ KÜ thuËt vµ c¸c phßng kh¸c ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội.doc
Luận văn liên quan