Đề tài Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Sở giao dịch I - Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Sở giao dịch I - Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam(88 trang) LỜI NÓI ĐẦU Sau 15 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện với mức tăng trưởng kinh tế khá ổn định. Trong quá trình đổi mới đó, hoạt động ngoại thương có vai trò vô cùng quan trọng đối với từng thành phần của nền kinh tế. Hoạt động ngoại thương giúp mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá, thúc đẩy sản xuất trong nước, tạo nguồn thu ngoại tệ cho Ngân sách Nhà nước, giúp các doanh nghiệp đổi mới trang thiết bị công nghệ . Chính vì vai trò quan trọng của hoạt động ngoại thương nên việc thúc đẩy hoạt động này là rất cần thiết. Và chính sự ra đời của nghiệp vụ tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng là giải pháp để thúc đẩy sự phát triển hoạt động ngoại thương. Hoạt động ngoại thương ngày càng phát triển làm cho nhu cầu thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ và đặc biệt là nhu cầu tài trợ ngoại thương của các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu ngày càng nhiều. Trước sự đòi hỏi đó, ngành ngân hàng phải nhanh chóng đổi mới, không ngừng hoàn thiện về tổ chức và cơ chế nghiệp vụ kinh doanh đối ngoại. Là một đơn vị trực thuộc Trung tâm điều hành NHNo&PTNTVN, được thành lập theo quyết định số 15/TCCB ngày 25/11/1990 của Tổng giám đốc NHNo&PTNTVN, Sở giao dịch I - NHNo&PTNTVN bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 4/1991 và tiến hành hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu từ năm 1998. Tuy còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ trong quá trình thực hiện nghiệp vụ tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu nhưng đến nay, hoạt động này tại Sở đã đạt được không ít thành tựu và góp phần không nhỏ vào việc phát triển hoạt động đối ngoại của NHNo&PTNTVN. Trong quá trình thực tập và học hỏi tại SGDI-NHNo&PTNTVN, em nhận thấy hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại SGD I đang đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn vốn và cung cấp các dịch vụ cần thiết liên quan trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đặc biệt là khi các khách hàng của Sở đang thiếu vốn và kinh nghiệm như hiện nay. Các khách hàng của Sở là những doanh nghiệp đang xuất khẩu sản phẩm mũi nhọn thuộc các ngành nông, lâm, thuỷ, hải sản và là các doanh nghiệp nhập khẩu máy móc thiết bị để hiện đại hoá dây chuyền sản xuất và mở rộng quy mô kinh doanh. Nhu cầu về tài trợ xuất nhập khẩu của những khách hàng trên không ngừng tăng và SGD I cũng cố gắng để đáp ứng đầy đủ và kịp thời những nhu cầu ấy. Tuy nhiên, để không ngừng phát triển nghiệp vụ này tại SGDI - NHNo&PTNTVN thì việc đi sâu tìm hiểu và hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu, phân tích tình hình thực hiện hoạt động này tại SGDI, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp là vấn đề rất hấp dẫn và cần thiết. Với suy nghĩ đó, em đã mạnh dạn chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Sở giao dịch I - Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam". Mục đích nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại SGD I - NHNo&PTNTVN. Để thực hiện được mục đích này khoá luận đã đi sâu nghiên cứu tổng luận về tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của NHTM, từ đó soi rọi vào thực tiễn hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại SGDI - NHNo&PTNTVN. Trên cơ sở những tồn tại, khoá luận đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại SGD I - NHNo&PTNTVN. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Khoá luận tập trung nghiên cứu, phân tích hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại SGDI - từ năm 1999 tới nay và đề xuất biện pháp mở rộng hoạt động này trong 5 - 10 năm tới. Phương pháp nghiên cứu: Trên cơ sở lý luận về tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu, khoá luận soi rọi vào thực tiễn hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại SGDI - NHNo&PTNTVN bằng phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp. Ngoài lời mở đầu và kết luận, bản khoá luận được kết cấu thành 3 chương: CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NHTM CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI SỞ GIAO DỊCH I - NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM. CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XNK TẠI SGD I - NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

doc86 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1933 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Sở giao dịch I - Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u t¹i SGDI 2.3.6.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc Së ®· chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho tæ thanh to¸n quèc tÕ më réng dÞch vô thanh to¸n quèc tÕ ®Ó t¹o c¬ së cho më réng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu. §Ó më réng thÞ phÇn vµ ®a d¹ng c¸c h×nh thøc ®Çu t­, trong n¨m 2001, Së ®· tiÕp cËn c¸c c«ng ty cña Tæng c«ng ty 90 - 91 ®Ó thÈm ®Þnh vµ cho vay vèn. Së còng tiÕn hµnh ph©n tÝch thùc tr¹ng tÝn dông n¨m 2000, ph©n lo¹i nî, ph©n lo¹i kh¸ch hµng ®Ó cã chÝnh s¸ch ­u ®·i, më réng ®Çu t­... Së ®· cã thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi cã nhu cÇu vèn lín ®Ó thu mua chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu. Së ®· ¸p dông h×nh thøc huy ®éng ®a d¹ng (tiÒn göi tiÕt kiÖm, kú phiÕu...), thùc hiÖn tr¶ l·i huy ®éng linh ho¹t nªn nguån vèn huy ®éng t¹i Së n¨m 2001 t¨ng m¹nh. ViÖc nguån vèn huy ®éng dåi dµo sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó Së thùc hiÖn cho vay xuÊt nhËp khÈu. Së tÝch cùc xö lý nî qu¸ b»ng c¸ch ph©n c«ng c¸n bé cho vay trùc tiÕp b¸m s¸t c¸c ®¬n vÞ cã nî qu¸ h¹n ®Ó ®«n ®èc thu nî vµ cã biÖn ph¸p xö lý theo chÕ tµi tÝn dông. Bªn c¹nh ®ã, Së cßn thµnh lËp c¸c nhãm ®Ó thùc hiÖn thu håi nî qu¸ h¹n, theo dâi vµ ®«n ®èc thu nî ®Õn h¹n. ChÝnh v× vËy mµ trong n¨m 2001, tû lÖ nî qu¸ h¹n trªn tæng d­ nî cña Së gi¶m xuèng. 2.3.6.2 Nh÷ng mÆt ch­a ®­îc Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, trong ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu cña Së cßn mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh lµm ¶nh h­ëng phÇn nµo ®Õn sù ph¸t triÓn ho¹t ®éng tµi trî t¹i Së trong thêi gian qua. Nh÷ng mÆt ch­a ®­îc trong ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî XNK t¹i Së thÓ hiÖn: NHNo ®· cã h­íng dÉn thùc hiÖn nghiÖp vô chiÕt khÊu bé chøng tõ hµng xuÊt nh­ng triÓn khai cßn ch­a s©u réng, ch­a cã chiÕn l­îc cô thÓ. Nguyªn nh©n mét phÇn lµ do Së ch­a chñ ®éng trong c©n ®èi ngo¹i tÖ vµ nguyªn nh©n kh¸ch quan lµ do sù biÕn ®éng tû gi¸ ngo¹i tÖ trong thêi gian qua lµm cho ng©n hµng e ng¹i khi thùc hiÖn nghiÖp vô nµy. Ho¹t ®éng tµi trî xuÊt nhËp khÈu t¹i Së khèi l­îng cßn thÊp vµ h×nh thøc ch­a phong phó. Doanh sè cho vay xuÊt nhËp khÈu trung, dµi h¹n chiÕm tû träng nhá, kh«ng ®¸ng kÓ. Ho¹t ®éng tµi trî xuÊt khÈu cña Së I ch­a nhiÒu nªn khèi l­îng thanh to¸n hµng xuÊt qua Së cßn thÊp. T¹i Së hiÖn nay chñ yÕu lµ tµi trî nhËp khÈu. Kh¸ch hµng ®­îc Së tµi trî xuÊt nhËp khÈu ch­a ®a d¹ng, chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc nªn Së dÔ bÞ søc Ðp tõ phÝa kh¸ch hµng vÒ l·i suÊt, phÝ thanh to¸n. MÆt kh¸c, viÖc tËp trung d­ nî vµo mét sè Ýt kh¸ch hµng sÏ kh«ng cã lîi cho phßng ngõa rñi ro tÝn dông. Ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu ë Së cßn ch­a cã chiÕn l­îc cô thÓ. ViÖc khai th¸c nguån ngo¹i tÖ phôc vô cho tÝn dông vµ thanh to¸n cßn h¹n chÕ. Së còng ch­a cã bé phËn riªng lµm nghiÖp vô tµi trî xuÊt nhËp khÈu mµ nghiÖp vô cßn lÉn vµo bé phËn thanh to¸n vµ tÝn dông nãi chung. §iÒu nµy sÏ lµm cho së gÆp khã kh¨n trong viÖc ph¸t triÓn ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu. C«ng t¸c tiÕp thÞ ®· ®­îc Së quan t©m nh­ng kÕt qu¶ ch­a cao v× viÖc thùc hiÖn marketing ch­a ®Òu kh¾p c¬ së. Trªn ®©y lµ mét sè h¹n chÕ trong ho¹t ®éng tµi trî tÝn dông xuÊt nhËp khÈu t¹i SGDI. Trong thêi gian tíi, khi ®­îc sù hç trî cña NHNo&PTNTVN, cña NHNN vµ ChÝnh phñ th× ho¹t ®éng nµy t¹i Së ch¾c ch¾n sÏ ph¸t triÓn h¬n nhiÒu. KÕt luËn ch­¬ng 2 Trªn c¬ së lý luËn tµi trî xuÊt nhËp khÈu cña c¸c NHTM trong ch­¬ng 1, ch­¬ng 2 ®· ®i s©u ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông cña SGD I - NHNo&PTNTVN qua c¸c khÝa c¹nh: . Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña NHNo&PTNTVN vµ cña SGD I . T×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam trong thêi gian qua vµ trong t­¬ng lai . Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tµi trî xuÊt nhËp khÈu cña SGD I - NHNo&PTNTVN B»ng ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch, so s¸nh, tæng hîp, ho¹t ®éng tµi trî xuÊt nhËp khÈu cña SGD I - NHNo&PTNTVN ®· ®­îc nghiªn cøu, ph©n tÝch trªn c¬ së sè liÖu vÒ nguån vèn huy ®éng, doanh sè cho vay, t×nh h×nh thu nî vµ d­ nî, quy tr×nh ho¹t ®éng, c¸c h×nh thøc tµi trî. Tõ ®ã, ta thÊy ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ vµ tån t¹i cña ho¹t ®éng nµy t¹i SGD I. Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî XNK t¹i SGD I - Ng©n Hµng n«ng nghiÖp ViÖt Nam 3.1 §Þnh h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam trong thêi gian tíi §­êng lèi kinh tÕ cña §¶ng ta lµ: §Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ, ®­a n­íc ta trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp; ­u tiªn ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, ®ång thêi x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; ph¸t huy cao ®é néi lùc, ®ång thêi tranh thñ nguån lùc bªn ngoµi vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®Ó ph¸t triÓn nhanh, cã hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng. XuÊt ph¸t tõ ®­êng lèi kinh tÕ cña §¶ng, ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 10 n¨m 2001-2010 kh¼ng ®Þnh ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam : " Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch m¹nh mÏ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia s¶n xuÊt, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô. N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh, ph¸t triÓn m¹nh nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ; gi¶m m¹nh xuÊt khÈu s¶n phÈm th« vµ s¬ chÕ, t¨ng nhanh tû träng s¶n phÈm chÕ biÕn vµ tû lÖ néi ®Þa ho¸ cho s¶n phÈm; n©ng dÇn tû träng s¶n phÈm cã hµm l­îng trÝ tuÖ, hµm l­îng c«ng nghÖ cao. X©y dùng c¸c quü hç trî xuÊt khÈu, nhÊt lµ ®èi víi hµng n«ng s¶n. KhuyÕn khÝch sö dông hµng ho¸, thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong n­íc.. T¨ng nhanh kim ng¹ch xuÊt khÈu, tiÕn tíi c©n b»ng xuÊt nhËp. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch b¶o hé cã lùa chän, cã thêi h¹n ®èi víi c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt trong n­íc. Ph¸t triÓn du lÞch quèc tÕ, xuÊt khÈu lao ®éng vµ c¸c dÞch vô thu ngo¹i tÖ kh¸c. Chñ ®éng vµ tÝch cùc th©m nhËp thÞ tr­êng quèc tÕ, chó träng thÞ tr­êng c¸c trung t©m kinh tÕ thÕ giíi, duy tr× vµ më réng thÞ phÇn trªn c¸c thÞ tr­êng quen thuéc, tranh thñ mäi c¬ héi më thÞ tr­êng míi. §Èy m¹nh ho¹t ®éng tiÕp thÞ, xóa tiÕn th­¬ng m¹i, th«ng tin thÞ tr­êng b»ng nhiÒu ph­¬ng tiÖn vµ tæ chøc thÝch hîp. KhuyÕn khÝch c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc tham gia ho¹t ®éng m«i giíi, khai th¸c thÞ tr­êng quèc tÕ". ChiÕn l­îc còng ®­a ra ®Þnh h­íng cô thÓ cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña tõng ngµnh: §èi víi ngµnh n«ng nghiÖp : " §Õn n¨m 2010, kim ng¹ch xuÊt khÈu n«ng, l©m, thuû s¶n ®¹t 9 - 10 tû USD, trong ®ã thuû s¶n chiÕm kho¶ng 3,5 tû USD". §èi víi ngµnh c«ng nghiÖp :" §Õn n¨m 2010, gi¸ trÞ xuÊt khÈu c«ng nghiÖp chiÕm 70- 75% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu. Tû lÖ néi ®Þa ho¸ trong s¶n xuÊt xe c¬ giíi, m¸y vµ thiÕt bÞ ®¹t 60- 70%; c«ng nghiÖp ®iÖn tö th«ng tin trë thµnh ngµnh mòi nhän; chÕ biÕn hÇu hÕt n«ng s¶n xuÊt khÈu; c«ng nghiÖp hµng tiªu dïng ®¸p øng nhu cÇu trong n­íc vµ t¨ng nhanh xuÊt khÈu". §èi víi c¸c ngµnh dÞch vô: " Ph¸t triÓn m¹nh th­¬ng m¹i, n©ng cao n¨ng lùc vµ chÊt l­îng ho¹t ®éng ®Ó më réng thÞ tr­êng trong n­íc vµ héi nhËp quèc tÕ cã hiÖu qu¶. Ph¸t triÓn th­¬ng m¹i ®iÖn tö. Nhµ n­íc, c¸c hiÖp héi, c¸c doanh nghiÖp phèi hîp t×m kiÕm, më réng thÞ tr­êng cho s¶n phÈm ViÖt Nam". KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m 2001 - 2005 lµ b­íc quan träng trong viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc 10 n¨m 2001- 2010. Hoµn thµnh kÕ ho¹ch nµy sÏ gãp phÇn thùc hiÖn tèt ChiÕn l­îc 10 n¨m ®· ®Ò ra. KÕ hoach nµy ®· ®­a ra ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i mµ ®Æc biªt lµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu nh­ sau: " T¨ng nhanh tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu, b¶o ®¶m nhËp khÈu nh÷ng vËt t­, thiÕt bÞ chñ yÕu, cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh. t¹o thÞ tr­êng æn ®Þnh cho mét sè mÆt hµng n«ng s¶n thùc phÈm vµ hµng c«ng nghiÖp cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh; t×m kiÕm thÞ tr­êng cho mÆt hµng xuÊt khÈu míi. N©ng cao chÊt l­îng c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu, t¨ng thªm thÞ phÇn ë c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng, tiÕp cËn vµ më m¹nh c¸c thÞ tr­êng míi. TiÕp tôc ®Çu t­, n©ng cao chÊt l­îng ®Ó t¨ng nhanh kim ng¹ch xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng chñ lùc nh­ dÇu th«, g¹o, cµ phª, cao su, hµng thuû s¶n, dÖt may, da giÇy, hµng thñ c«ng mü nghÖ, hµng ®iÖn tö vµ linh kiÖn ®iÖn tö, phÇn mÒm m¸y tÝnh...§Èy m¹nh xuÊt khÈu lao ®éng". KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m 2001 - 2005 còng ®­a ra nh÷ng chØ tiªu ®Þnh h­íng cÇn thùc hiÖn sau: b¶ng 3.1 : KÕ ho¹ch t¨ng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu giai ®o¹n 2001- 2005 ChØ tiªu Tû träng Tèc ®é t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m Hµng xuÊt khÈu - Nhãm hµng n«ng, l©m, thuû s¶n - Nhãm hµng c«ng nghiÖp nhÑ & tiÓu thñ c«ng nghiÖp - Nhãm hµng c«ng nghiÖp nÆng - kho¸ng s¶n 100% 30% 43% 27% 16% 16,2% 22% 6,2% Hµng nhËp khÈu - Nhãm hµng m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ phô tïng - Nhãm hµng nguyªn nhiªn vËt liÖu - Nhãm hµng tiªu dïng 100% 32,6% 63,5% 3,9% 100% 17,2% 13,9% 0% Nguån: V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 10 n¨m 2001- 2010 vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m 2001 - 2005 lµ nh÷ng c¨n cø quan träng ®Ó NHNo&PTNTVN nãi chung vµ SGDI nãi riªng ®Þnh h­íng ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu cña ng©n hµng m×nh. 3.2 §Þnh h­íng ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo&PTNT vµ SGD I trong thêi gian tíi 3.2.1 §Þnh h­íng chiÕn l­îc 2001- 2010 cña NHNo &PTNTVN Trªn c¬ së nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc qua h¬n 10 n¨m ®æi míi vµ nhÊt lµ nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ nh÷ng tån t¹i yÕu kÐm, NHNo &PTNTVN ®· tËp trung x©y dùng §Ò ¸n c¬ cÊu l¹i giai ®o¹n 2001- 2010. §Ò ¸n nµy ®· ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 161/2001/Q§-TTg ngµy 23/10/2001. Môc tiªu tæng qu¸t cña §Ò ¸n lµ: Trong vßng 10 n¨m tíi, x©y dùng NHNo&PTNTVN tiÕp tôc lµ NHTM hµng ®Çu ë ViÖt Nam, trë thµnh NHTM tiªn tiÕn trong khu vùc vµ cã uy tÝn cao trªn tr­êng quèc tÕ; më réng ho¹t ®éng kinh doanh v÷ng ch¾c an toµn, cã quy m« vèn tù cã ngang tÇm c¸c ng©n hµng trong khu vùc, ¸p dông c«ng nghÖ ng©n hµng hiÖn ®¹i, cung cÊp c¸c dÞch vô tiÖn lîi, duy tr× vµ n©ng cao kh¶ n¨ng sinh lêi, båi d­ìng vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Trªn c¬ së §Ò ¸n nµy vµ nh÷ng ®Þnh h­íng cña ChÝnh phñ vµ Nhµ n­íc, NHNo &PTNTVN ®­a ra ®Þnh h­íng chiÕn l­îc 2001- 2010 cña m×nh. * §Þnh h­íng chiÕn l­îc 2001- 2010 cña NHNo &PTNTVN lµ: NHNo &PTNTVN ph¶i tËp trung søc triÓn khai tèt ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng thùc hiÖn NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng lÇn thø IX cña Ban c¸n sù §¶ng Ng©n hµng Nhµ n­íc, ®Æc biÖt ph¶i thùc hiÖn ®óng néi dung, lé tr×nh cña §Ò ¸n c¬ cÊu l¹i NHNo&PTNTVN 2001- 2010 ®· ®­îc ChÝnh phñ phª duyÖt; tiÕp tôc duy tr× tèc ®é t¨ng tr­ëng cao nguån vèn vµ sö dông vèn, ®¶m b¶o an toµn vèn vµ kh¶ n¨ng sinh lêi nh»m t¨ng n¨ng lùc c¹nh tranh; ®¸p øng yªu cÇu chuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n xuÊt, s¾p xÕp ®æi míi doanh nghiÖp, më réng n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô ng©n hµng, thÝch øng nhanh chãng víi m«i tr­êng kinh doanh míi; tiÕp tôc ®æi míi c«ng nghÖ vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc phï hîp víi tiÕn tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng ng©n hµng vµ theo kÞp tiÕn tr×nh héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ trong t­¬ng lai gÇn. * §Þnh h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng ®èi ngo¹i cña NHNo &PTNTVN lµ: Tæ chøc thùc hiÖn tèt c¸c dù ¸n hiÖn cã, tËp trung khai th¸c, tiÕp nhËn nhiÒu dù ¸n, bao gåm c¶ uû th¸c, dÞch vô, n©ng cao n¨ng lùc, tµi trî kü thuËt. Më réng ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi, thanh to¸n quèc tÕ t¹i c¸c ®Þa bµn cã m«i tr­êng ho¹t ®éng. n©ng cao chÊt l­îng nghiÖp vô, thu hót kh¸ch hµng, ®­a doanh sè thanh to¸n n¨m 2005 lªn gÊp ®«i hiÖn nay. ChuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®Õn n¨m 2005 tham gia mua b¸n ngo¹i tÖ t¹i thÞ tr­êng thÕ giíi. Më réng ho¹t ®éng quan hÖ quèc tÕ, ®ãng vai trß tÝch cùc trong c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ khu vùc. Cô thÓ lµ NHNo&PTNTVN phÊn ®Êu ®Õn cuèi n¨m 2010 ®¹t nh÷ng chØ tiªu sau: Vèn tù cã ®¹t 16.000 tû VND t­¬ng ®­¬ng 1 tû USD Tæng nguån vèn ®¹t 250.000 tû VND t­¬ng ®­¬ng 15 tû USD Tæng d­ nî ®¹t 176.000 tû VND t­¬ng ®­¬ng 12 tû USD Tr­íc m¾t trong n¨m 2002 NHNo&PTNTVN phÊn ®Êu hoµn thµnh mét sè chØ tiªu c¬ b¶n sau: So víi n¨m 2001, phÊn ®Êu ®­a tæng nguån vèn t¨ng tõ 22% ®Õn 25%, tæng d­ nî t¨ng tõ 20% ®Õn 22%, tû lÖ cho vay trung dµi h¹n kh«ng qu¸ 45% tæng d­ nî, nî qu¸ h¹n d­íi 3% tæng d­ nî h÷u hiÖu. §¶m b¶o lîi nhuËn t¨ng tõ 3% ®Õn 5%, hoµn thµnh c¸c nghÜa vô ®èi víi Ng©n s¸ch nhµ n­íc theo quy ®Þnh, trÝch lËp c¸c quü ®¸p øng ®ñ chi phÝ, bao gåm c¶ trÝch lËp c¸c quü dù phßng rñi ro, phÊn ®Êu ®¹t møc tiÒn l­¬ng trªn nÒn l­¬ng c¬ b¶n. * §Þnh h­íng tiÕn hµnh cña NHNo&PTNT: - Thùc hiÖn ®óng néi dung, lé tr×nh cña §Ò ¸n c¬ cÊu l¹i NHNo&PTNTVN 2001- 2010 ®· ®­îc ChÝnh phñ phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 161/2001/Q§-TTg ngµy 23/10/2001. - X©y dùng, ban hµnh quy ®Þnh quy tr×nh nghiÖp vô chÆt chÏ, cô thÓ, râ rµng. - T¹o b­íc chuyÓn vÒ chÊt trong qu¶n trÞ ®iÒu hµnh theo ®óng ph¸p luËt, ®iÒu lÖ, quy chÕ, ®óng chøc n¨ng nhiÖm vô, thÈm quyÒn; ph©n c«ng râ ng­êi râ viÖc, râ tr¸ch nhiÖm vµ cã c¬ chÕ ph©n cÊp, uû quyÒn hîp lý ®Ó chñ ®éng trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh toµn hÖ thèng. - Tæ chøc ®µo t¹o, tËp huÊn th­êng xuyªn quy chÕ, quy ®Þnh cña NHNN, quy tr×nh nghiÖp vô cña NHNo; n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt nghiÖp vô, tay nghÒ cho CBCNV; ®Èy nhanh øng dông c«ng nghÖ tin häc trong c¸c nghiÖp vô ng©n hµng. - §a d¹ng ho¸ ®èi t­îng ®Çu t­, chó träng cho vay hé s¶n xuÊt, hé trang tr¹i, doanh nghiÖp võa vµ nhá, Tæng c«ng ty 90, Tæng c«ng ty 91. Më réng tÝn dông theo h­íng ®¸p øng cã hiÖu qu¶ c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng khai th¸c tèi ®a tiÒm n¨ng vÒ con ng­êi, tµi nguyªn, n©ng cao tû träng xuÊt khÈu hµng ho¸ n«ng s¶n, gãp phÇn vµo tiÕn tr×nh CNH- H§H n«ng th«n. - T¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸m s¸t, kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé; thùc hiÖn d©n chñ, thùc hiÖn tiÕt kiÖm; chèng l·ng phÝ, tham nhòng, tiªu cùc. - §Èy m¹nh hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng, trong ®ã chó träng ­u tiªn cho ho¹t ®éng ®èi ngo¹i, t¹o c¬ së vËt chÊt thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng nµy. 3.2.2 §Þnh h­íng kinh doanh cña SGDI trong n¨m 2002 Trong n¨m 2002, môc tiªu ®Þnh h­íng ho¹t ®éng cña SGDI lµ ®¹t ®­îc nh÷ng chØ tiªu sau : - Huy ®éng vèn: 3000 tû VND - Tæng d­ nî ( c¶ ngo¹i tÖ quy VND ): 1000 tû VND - Tû lÖ nî qu¸ h¹n: d­íi 3 % - Tû lÖ cho vay trung dµi h¹n: 30% - Tû lÖ cho vay doanh nghiÖp: 80% - PhÊn ®Êu ®Õn cuèi 2002 Së cã 20 chi nh¸nh, phßng giao dÞch vµ quü tiÕt kiÖm 3.3 Mét sè gi¶i ph¸p ®èi víi SGDI - NHNo&PTNTVN nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî XuÊt NhËp KhÈu Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i SGDI - NHNo&PTNTVN, em xin ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn h¬n n÷a ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu t¹i Së giao dÞch I nh­ sau: 3.3.1 Gi¶i ph¸p thu hót nguån vèn Nguån vèn lu«n ®ãng mét vai trß quan träng ®èi víi ho¹t ®éng cña SGD I, nã lµ c¬ së ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu cña ng©n hµng. Trong thêi gian qua, nguån vèn huy ®éng t¹i Së kh«ng ngõng t¨ng c¶ vÒ sè l­îng lÉn chÊt l­îng. Tuy nhiªn, do gi¸ USD kh«ng ngõng t¨ng trong suèt n¨m 2001 vµ nh÷ng th¸ng ®Çu 2002 lµm cho nhu cÇu vay VND t¨ng mµ Së khã cã thÓ ®¸p øng. Thªm vµo ®ã, ®ang cã sù c¹nh tranh gay g¾t vÒ nguån vèn huy ®éng ë c¸c ng©n hµng trªn ®Þa bµn Hµ Néi lµm cho c¸c ng©n hµng kh«ng ngõng t¨ng l·i suÊt huy ®éng cña m×nh ®Ó thu hót kh¸ch hµng. §Ó cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c ng©n hµng kh¸c th× Së kh«ng chØ t¨ng l·i suÊt huy ®éng mµ cßn ph¶i kh«ng ngõng ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn b»ng c¸ch xö lý linh ho¹t l·i suÊt, thêi h¹n göi, miÔn phÝ dÞch vô, cung cÊp th«ng tin, t­ vÊn kh¸ch hµng vµ nhiÒu dÞch vô ch¨m sãc kh¸ch hµng kh¸c. 3.3.1.1 §a d¹ng ho¸ h×nh thøc huy ®éng vèn Së ph¶i nhanh chãng ®a d¹ng c¸c dÞch vô huy ®éng nguån vèn nh­ : tiÒn göi thanh to¸n, kú phiÕu, huy ®éng b»ng nhiÒu lo¹i ngo¹i tÖ kh¸c ngoµi USD, huy ®éng tiÕt kiÖm b»ng vµng, ®Õn tËn nhµ kh¸ch hµng hoÆc c¬ quan kh¸ch hµng thu tiÒn ®Ó phôc vô nh÷ng kh¸ch hµng kh«ng cã nhiÒu th× giê ®Ó ®Õn ng©n hµng göi tiÒn., cã dÞch vô huy ®éng tiÕt kiÖm ngoµi giê víi l·i suÊt thÊp h¬n hoÆc cã mét kho¶n phÝ nhá... Thªm vµo ®ã, Së còng ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc tr¶ l·i : tr¶ l·i tr­íc, tr¶ l·i sau, tr¶ l·i bËc thang... Së còng cÇn cung cÊp thªm c¸c dÞch vô bæ trî ®Ó t¨ng thªm gi¸ trÞ s¶n phÈm nh­ : triÓn khai tr­¬ng tr×nh cung cÊp th«ng tin vÒ theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ sè d­ tiÒn göi, tiÒn vay, ho¹t ®éng tµi kho¶n cña kh¸ch hµng, l·i suÊt, t×nh h×nh tû gi¸, gi¸ c¶ trong ngoµi n­íc... Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn vµ cung cÊp thªm c¸c dÞch vô bæ trî sÏ gióp Së cã thªm nhiÒu nguån vèn néi tÖ vµ ngo¹i tÖ phôc vô cho ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu. 3.3.1.2 BiÖn ph¸p thu hót nguån ngo¹i tÖ HiÖn nay, ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ chñ yÕu t¹i Së lµ ®Ó phôc vô cho nhu cÇu më L/C, chuyÓn tiÒn vµ nhê thu cña kh¸ch hµng. §Ó ®¸p øng tèt nhu cÇu nµy, trong thêi gian tíi, Së cÇn t¨ng c­êng ho¹t ®éng mua b¸n ngo¹i tÖ ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng tµi trî xuÊt nhËp khÈu t¹i Së: - Víi doanh nghiÖp xuÊt khÈu thu ngo¹i tÖ, ng©n hµng nªn khuyÕn khÝch hä b¸n l¹i sè ngo¹i tÖ ch­a dïng cho ng©n hµng vµ sÏ cho hä h­ëng l·i suÊt ­u ®·i khi vay l¹i ngo¹i tÖ ®Ó thanh to¸n. - Tham gia tÝch cùc vµo thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng. ThÞ tr­êng liªn ng©n hµng lµ thÞ tr­êng mua b¸n ngo¹i tÖ gi÷a c¸c NHTM ®­îc phÐp kinh doanh ngo¹i tÖ víi môc ®Ých ®iÒu hoµ nguån ngo¹i tÖ gi÷a n¬i thõa vµ n¬i thiÕu. ViÖc tham gia vµo thÞ tr­êng nµy sÏ gióp Së bæ sung ®­îc nguån vèn khi cÇn thiÕt nh»m ®¸p øng ®Çy ®ñ vµ nhanh nhÊt nhu cÇu tÝn dông phôc vô xuÊt nhËp khÈu t¹i Së. 3.3.1.3 Më réng m¹ng l­íi kinh doanh ViÖc më réng m¹ng l­íi kinh doanh kh«ng nh÷ng gióp Së huy ®éng vèn nhiÒu h¬n vµ dÔ dµng h¬n mµ cßn gióp s¶n phÈm, dÞch vô ®Õn ®­îc tay kh¸ch hµng vµ môc tiªu lîi nhuËn cña Së trë thµnh hiÖn thùc. §Ó cung øng s¶n phÈm, dÞch vô cña Së ®Õn tõng kh¸ch hµng th× viÖc lùa chän kªnh ph©n phèi nµo cho phï hîp lµ ®iÒu cÇn thiÕt. §Ó thùc hiÖn tèt viÖc ph©n phèi sao cho khèi l­îng s¶n phÈm, dÞch vô cung øng ®­îc nhiÒu mµ kh«ng l·ng phÝ nguån nh©n lùc, Së cÇn ph¶i: - Më réng thªm quy m« cña Së Do ®Æc ®iÓm cña Së lµ tµi trî xuÊt nhËp khÈu tËp trung vµo kh¸ch hµng lµ c¸c DNNN vµ c«ng ty lín nªn kh«ng cÇn më thªm nhiÒu chi nh¸nh mµ chØ cÇn më réng thªm quy m« cña Së lµ võa ®ñ. - Më réng thªm c¸c chi nh¸nh lo¹i 4, c¸c phßng giao dÞch vµ quü tiÕt kiÖm ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng huy ®éng vèn néi tÖ vµ ngo¹i tÖ tõ d©n c­. §Þa ®iÓm cña nh÷ng quü tiÕt kiÖm, phßng giao dÞch nµy ph¶i thuËn tiÖn vÒ giao th«ng vµ n»m ë nh÷ng n¬i d©n c­ ®«ng ®óc vµ cã nhu cÇu giao dÞch víi ng©n hµng nhiÒu ®Ó gi¶m sù ®i l¹i cho kh¸ch hµng. 3.3.1.4 BiÖn ph¸p kh¸c - Së cÇn nhanh chãng vµ tÝch cùc thu hót thªm kh¸ch hµng lµ c¸c c«ng ty cã nguån tiÒn göi lín trªn ®Þa bµn Hµ Néi. Bªn c¹nh ®ã, Së còng chó träng tËp trung vµo kh¸ch hµng lín lµ Tæng c«ng ty, kh¸ch hµng cã nguån vèn, kh¸ch hµng cã ngo¹i tÖ ®Ó kh«ng bÞ mÊt kh¸ch hµng. Së còng cÇn chñ ®éng b¸m s¸t c¸c kh¸ch hµng lín ®Ó cã chÝnh s¸ch ­u ®·i phï hîp nh»m gi÷ nguån. - §èi víi tiÒn göi thanh to¸n cña doanh nghiÖp, ngoµi viÖc ®­îc h­ëng l·i suÊt nh­ quy ®Þnh, nÕu doanh nghiÖp nµo cã sè d­ tµi kho¶n nµy lín th× ng©n hµng cã thÓ khuyÕn m¹i b»ng c¸ch gi¶m phÝ dÞch vô thanh to¸n hoÆc tÆng quµ... 3.3.2 Hoµn thiÖn vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu C¸c h×nh thøc tµi trî xuÊt nhËp khÈu cña Së trong thêi gian qua cßn ch­a ®a d¹ng , phong phó. HiÖn nay, t¹i SGD I cã c¸c h×nh thøc tµi trî chñ yÕu sau: më L/C, cho vay ký quü L/C khi söa ®æi t¨ng gi¸ trÞ L/C, cho vay thanh to¸n L/C, cho vay thu mua hµng xuÊt khÈu ; trong ®ã, c¸c h×nh thøc tµi trî xuÊt khÈu rÊt h¹n chÕ, chñ yÕu lµ c¸c h×nh thøc tµi trî nhËp khÈu.H×nh thøc chiÕt khÊu bé chøng tõ hµng xuÊt tuy ®· cã quy chÕ thùc hiÖn nh­ng h×nh thøc tµi trî nµy t¹i Së vÉn ch­a ®­îc thùc hiÖn t¹i Së. Trong thêi gian tíi, Së cã thÓ hoµn thiÖn vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc tµi trî xuÊt nhËp khÈu theo h­íng : 3.3.2.1 Tµi trî xuÊt khÈu * Nhanh chãng triÓn khai nghiÖp vô chiÕt khÊu bé chøng tõ hµng xuÊt ChiÕt khÊu bé chøng tõ hµng xuÊt lµ h×nh thøc tÝn dông tµi trî cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu. Tuy t¹i Së hiÖn nay ®· cã quy chÕ thùc hiÖn h×nh thøc chiÕt khÊu bé chøng tõ hµng xuÊt nh­ng h×nh thøc tµi trî nµy vÉn cßn ch­a ®­îc thùc hiÖn. §Ó thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng xuÊt khÈu ®Õn víi m×nh, Së cÇn ph¶i nhanh chãng triÓn khai nghiÖp vô nµy vµ nÕu cÇn Së ph¶i thuª c¸c chuyªn gia cã nhiÒu kinh nghiÖm ®µo t¹o thªm c¸c c¸n bé thanh to¸n vµ tÝn dông liªn quan ®Õn nghiÖp vô nµy. §iÒu nµy sÏ gióp cho c¸c c¸n bé tÝn dông thªm nh÷ng kinh nghiÖp cÇn thiÕt ®Ó phßng tr¸nh rñi ro khi thùc hiÖn nghiÖp vô nµy. Khi c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu muèn xin chiÕt khÊu bé chøng tõ hµng xuÊt, Së cã thÓ chiÕt khÊu theo mét trong hai c¸ch d­íi ®©y: - ChiÕt khÊu cã truy ®ßi ChiÕt khÊu cã truy ®ßi ®­îc thùc hiÖn khi bé chøng tõ tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: §èi víi ph­¬ng thøc thanh to¸n L/C: + Ng©n hµng më L/C lµ ng©n hµng cã uy tÝn. + Kh¸ch hµng më tµi kho¶n vµ cã quan hÖ th­êng xuyªn víi NHNo. + ThÞ tr­êng truyÒn thèng ®­îc phÐp xuÊt khÈu t¹i ViÖt Nam + Kh¸ch hµng cam kÕt hoµn tr¶ sè tiÒn ng©n hµng ®· chiÕt khÊu khi nhËn ®­îc th«ng b¸o tõ chèi thanh to¸n bé chøng tõ cña n­íc ngoµi. + Sè tiÒn chiÕt khÊu tèi ®a lµ 95% gi¸ trÞ L/C. + Th­ yªu cÇu thanh to¸n vµ ®¬n xin chiÕt khÊu ph¶i cã ch÷ ký cña chñ tµi kho¶n vµ kÕ to¸n tr­ëng. + §èi víi bé chøng tõ cña L/C tr¶ chËm cã thêi h¹n 30 ngµy trë lªn, ng©n hµng chØ thùc hiÖn chiÕt khÊu khi ®· nhËn ®­îc chÊp nhËn thanh to¸n cña ng©n hµng ph¸t hµnh/ ng©n hµng chÊp nhËn. §èi víi ph­¬ng thøc thanh to¸n nhê thu: + Kh¸ch hµng cã quan hÖ giao dÞch th­êng xuyªn t¹i ng©n hµng, cã quan hÖ thanh to¸n tèt. + ThÞ tr­êng truyÒn thèng + MÆt hµng ®­îc phÐp xuÊt khÈu + Kh¸ch hµng cam kÕt hoµn tr¶ sè tiÒn ng©n hµng ®· chiÕt khÊu khi nhËn ®­îc th«ng b¸o tõ chèi thanh to¸n bé chøng tõ cña n­íc ngoµi. - ChiÕt khÊu miÔn truy ®ßi: ChØ ¸p dông víi ph­¬ng thøc thanh to¸n L/C ChiÕt khÊu miÔn truy ®ßi ®­îc thùc hiÖn khi bé chøng tõ tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: + L/C lµ L/C ®· ®­îc NHNo x¸c nhËn. + Chøng tõ hoµn toµn phï hîp c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña L/C. + Th­ yªu cÇu thanh to¸n ®Ò nghÞ chiÕt khÊu miÔn truy ®ßi ph¶i cã ch÷ ký cña chñ tµi kho¶n vµ kÕ to¸n tr­ëng. * Tµi trî khÐp kÝn cho doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu qua c¸c c«ng ®o¹n tõ vay vèn chÕ biÕn, s¶n xuÊt ®Õn c«ng ®o¹n tµi trî ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt. Qu¸ tr×nh tµi trî khÐp kÝn nµy ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: - Khi doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng theo hîp ®ång ngo¹i th­¬ng ®· ký, ng©n hµng cã thÓ cho doanh nghiÖp vay bæ sung nhu cÇu vèn l­u ®éng ®Ó mua vËt t­, nguyªn liÖu. Møc cho vay cô thÓ do gi¸m ®èc Së quyÕt ®Þnh nh­ng tèi ®a b»ng chi phÝ s¶n xuÊt hµng ho¸ theo hîp ®ång xuÊt khÈu ®· ký trõ ®i vèn tù cã, vèn øng tr­íc cña ng­êi mua vµ vèn huy ®éng tõ nguån kh¸c cña doanh nghiÖp. Së còng cã thÓ thu mua ngo¹i tÖ cã ®­îc tõ xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp b»ng c¸ch ®Ò nghÞ doanh nghiÖp cam kÕt ®¶m b¶o viÖc thanh to¸n tiÒn hµng xuÊt khÈu ®­îc chuyÓn vµo tµi kho¶n më t¹i Së ®Ó Së mua l¹i sè ngo¹i tÖ ®ã. - Sau khi doanh nghiÖp göi hµng, doanh nghiÖp cã trong tay bé chøng tõ thanh to¸n, nÕu doanh nghiÖp muèn vay vèn ®Ó tiÕp tôc s¶n xuÊt tr­íc khi ®Õn h¹n thanh to¸n th× ng©n hµng sÏ tµi trî b»ng c¸ch thùc hiÖn chiÕt khÊu chøng tõ cho doanh nghiÖp. * ChiÕt khÊu hèi phiÕu: Trªn c¬ së nh÷ng hèi phiÕu ®· ®­îc ng©n hµng n­íc ngoµi chÊp nhËn nh­ng ch­a ®Õn h¹n thanh to¸n, Së cã thÓ cÊp tÝn dông cho ng­êi xuÊt khÈu b»ng c¸ch chiÕt khÊu hèi phiÕu ®ã. * TÝn dông øng tr­íc kÕt hîp víi kinh doanh ngo¹i tÖ Dùa trªn hîp ®ång ngo¹i th­¬ng ®· ký kÕt hoÆc L/C ®· th«ng b¸o, Së cho doanh nghiÖp vay ®Ó thu mua chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu theo hîp ®ång. §ång thêi, Së yªu cÇu kh¸ch hµng ký hîp ®ång b¸n l¹i cho Së sè ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng khi hä ®­îc thanh to¸n theo tû gi¸ hai bªn tho¶ thuËn vµ Së tiÕn hµnh thu nî tõ nguån b¸n ngo¹i tÖ ®ã. * B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång Së nªn ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc tµi trî xuÊt khÈu cña m×nh b»ng c¸ch b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång cho ng­êi xuÊt khÈu khi hä cã yªu cÇu. ViÖc b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång gióp cho ng­êi nhËp khÈu tin t­ëng r»ng ng­êi xuÊt khÈu sÏ thùc hiÖn ®óng hîp ®ång vµ h×nh thøc tµi trî nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi xuÊt khÈu ký ®­îc hîp ®ång b¸n hµng. Së cã còng thÓ thùc hiÖn h×nh thøc b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång kÕt hîp víi h×nh thøc cho vay thu mua hµng xuÊt theo L/C. 3.3.2.2 Tµi trî nhËp khÈu: T­¬ng tù nh­ h×nh thøc tµi trî xuÊt khÈu, Së nªn ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc tµi trî ®Ó hÊp dÉn kh¸ch hµng b»ng c¸ch ®­a thªm mét sè h×nh thøc tµi trî nhËp khÈu nh­: tÝn dông chÊp nhËn hèi phiÕu, tÝn dông øng tr­íc ®èi víi ng­êi nhËp khÈu, b¶o l·nh thanh to¸n cho ng­êi nhËp khÈu... Víi nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng, cã uy tÝn, cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh tèt, Së nªn tµi trî cho hä b»ng c¸ch b¶o l·nh thanh to¸n. ViÖc b¶o l·nh thanh to¸n cho nhµ nhËp khÈu sÏ gióp hä cã thÓ mua ®­îc hµng vµ mang l¹i nguån thu cïng víi uy tÝn cho Së. 3.3.3 §a d¹ng ho¸ kh¸ch hµng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh¸ch hµng phï hîp 3.3.3.1 §a d¹ng ho¸ kh¸ch hµng Kh¸ch hµng vay vèn chñ yÕu t¹i Së hiÖn nay lµ : Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thuû s¶n Hµ néi, C«ng ty vËt t­ n«ng s¶n, c«ng ty kim khÝ hµ Néi, Tæng c«ng ty ch¨n nu«i, Tæng c«ng ty l­¬ng thùc miÒn B¾c... nªn Së dÔ bÞ søc Ðp tõ phÝa kh¸ch hµng vÒ l·i suÊt, phÝ thanh to¸n. MÆt kh¸c, viÖc tËp trung d­ nî vµo mét sè Ýt kh¸ch hµng sÏ kh«ng cã lîi cho phßng ngõa rñi ro tÝn dông. V× vËy, Së I cÇn sö dông nhiÒu biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó ®a d¹ng ho¸ kh¸ch hµng, thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi nh­ : cö c¸n bé tiÕp cËn trùc tiÕp víi kh¸ch hµng, chñ ®éng triÓn khai c¸c ho¹t ®éng tÝn dông theo c¸c dù ¸n lín cña doanh nghiÖp. Së còng cÇn ®Èy m¹nh tiÕp thÞ ®Ó thu hót thªm c¸c kh¸ch hµng vay vèn, kh¸ch hµng dÞch vô theo h­íng tËp trung vµo c¸c Tæng c«ng ty 90 - 91 vµ c¸c thµnh viªn cña Tæng c«ng ty nµy. 3.3.3.2 Thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh¸ch hµng phï hîp: * §èi víi kh¸ch hµng: - Do trªn ®Þa bµn Hµ Néi hiÖn nay ®ang diÔn ra cuéc c¹nh tranh gay g¾t trong giµnh giËt kh¸ch hµng b»ng c¸ch t¨ng l·i suÊt huy ®éng, gi¶m l·i suÊt cho vay lµm cho Së gÆp khã kh¨n. §Ó cã thÓ c¹nh tranh trong t×nh h×nh nh­ vËy, Së cÇn ph¶i ph©n lo¹i kh¸ch hµng th­êng xuyªn th«ng qua ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp, ph©n tÝch thùc tr¹ng tÝn dông ®Ó cã chÝnh s¸ch ­u ®·i, chÝnh s¸ch gi¸ c¶ linh ®éng, phï hîp t×nh h×nh c¹nh tranh tuú tõng thêi ®iÓm vµ tuú tõng kh¸ch hµng. + Víi nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng, cã uy tÝn, kh¸ch hµng lín hoÆc kh¸ch hµng mang l¹i nguån thu ngo¹i tÖ cho Së, Së cÇn cho vay víi l·i suÊt ­u ®·i vµ ph¶i t¨ng l·i suÊt tiÒn göi khi cÇn thiÕt ®Ó gi÷ b»ng ®­îc nh÷ng kh¸ch hµng ®· cã. Víi nh÷ng kh¸ch hµng nhá hoÆc kh¸ch hµng míi, kh¸ch hµng ch­a cã uy tÝn, nÕu viÖc gi¶m l·i suÊt cho vay hoÆc t¨ng l·i suÊt tiÒn göi lµm cho Së kh«ng cã l·i hoÆc khã kh¨n khi thùc hiÖn th× Së cã thÓ tõ bá. + §èi víi kh¸ch hµng göi tiÒn: Së cÇn ph©n lo¹i c¸c kh¸ch hµng lín, cã nguån vèn rÎ ®Ó cã ­u ®·i vÒ phÝ dÞch vô trong thanh to¸n, bè trÝ c¸n bé phôc vô tËn t×nh, chu ®¸o vµ nÕu cÇn thiÕt cã thÓ ®Õn ®¬n vÞ cña kh¸ch hµng ®Ó phôc vô. §èi víi kh¸ch hµng vay vèn: Së cÇn ph©n lo¹i kh¸ch hµng th­êng xuyªn ®Ó cã chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ l·i suÊt, ®iÒu kiÖn vay, ph­¬ng thøc cÊp tÝn dông, phong c¸ch phôc vô..., ®Æc biÖt lµ ®èi víi kh¸ch hµng cã nguån ngo¹i tÖ cho thanh to¸n. Së còng cÇn chó träng tËp trung vµo kh¸ch hµng lín, kh¸ch hµng cã nguån vèn, kh¸ch hµng kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®Ó cã chÝnh s¸ch ­u ®·i phï hîp. - SGD I cÇn tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng hµng n¨m nh»m tuyªn truyÒn, cñng cè mèi quan hÖ gi÷a ng©n hµng víi kh¸ch hµng vµ biÕt ®­îc nh÷ng nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó ®¸p øng kÞp thêi. * §èi víi c¸n bé ng©n hµng Së cÇn xem xÐt ®Ó cã chÝnh s¸ch khen th­ëng xøng ®¸ng ®èi víi nh÷ng c¸n bé ®· tiÕp thÞ, l«i kÐo, cã s¸ng kiÕn míi ®Ó l­u gi÷, thu hót kh¸ch hµng mµ ®Æc biÖt lµ kh¸ch hµng lín cho Së. 3.3.4 Phßng ngõa rñi ro tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu Trong ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu th× rñi ro tÝn dông lµ yÕu tè tiÒm Èn mµ c¸c ng©n hµng khã cã thÓ triÖt tiªu. C¸c ng©n hµng chØ cã thÓ gi¶m thiÓu rñi ro nµy ®Õn møc thÊp nhÊt th«ng qua viÖc tu©n thñ nghiªm tóc c¸c kh©u trong quy tr×nh nghiÖp vô tÝn dông, thùc hiÖn ph©n t¸n vµ san sÎ rñi ro. Trong quy tr×nh nghiÖp vô tÝn dông, ng©n hµng nªn chó träng vµo 2 kh©u: kh©u thÈm ®Þnh tÝn dông vµ kh©u kiÓm tra, kiÓm so¸t sau khi cÊp tÝn dông. 3.3.3.1 N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c thÈm ®Þnh tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu ThÈm ®Þnh tÝn dông lµ mét trong nh÷ng kh©u then chèt trong quy tr×nh tÝn dông gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c tµi trî xuÊt nhËp khÈu t¹i Së. §Ó thÈm ®Þnh mét dù ¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c th× c¸n bé tÝn dông cña Së ph¶i ph©n tÝch ®Çy ®ñ c¸c khÝa c¹nh sau: t­ c¸ch kh¸ch hµng, n¨ng lùc kh¸ch hµng, nguån hoµn tr¶ nî vay, ®¶m b¶o tÝn dông, m«i tr­êng ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng, sù kiÓm so¸t cña ng©n hµng . - T­ c¸ch kh¸ch hµng: c¸n bé tÝn dông ph¶i x¸c ®Þnh râ môc ®Ých thùc sù cña kh¸ch hµng khi yªu cÇu ng©n hµng tµi trî vµ th¸i ®é nghiªm tóc cña kh¸ch hµng khi hoµn tr¶ nî vay. C¸n bé tÝn dông cßn ph¶i xem xÐt hå s¬ vÒ qu¸ tr×nh thanh to¸n cña kh¸ch hµng víi ng©n hµng vµ v¬Ý ng©n hµng kh¸ch ®Ó ®¸nh gi¸ uy tÝn cña kh¸ch hµng. - N¨ng lùc kh¸ch hµng: c¸n bé tÝn dông cÇn ®¶m b¶o r»ng kh¸ch hµng cã ®ñ thÈm quyÒn yªu cÇu ng©n hµng tµi trî vµ cã ®ñ n¨ng lùc ph¸p lý khi ký hîp ®ång tÝn dông víi ng©n hµng. - Nguån hoµn tr¶ nî vay: dùa trªn sè liÖu cña b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o cña c¬ quan kiÓm to¸n, b¸o c¸o chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh, hÖ sè an toµn kinh doanh, n¨ng lùc qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng thanh kho¶n, nguån vËt t­ nguyªn liÖu tån kho...®Ó ®¸nh gi¸ nguån hoµn tr¶ nî vay cho ng©n hµng. - §¶m b¶o tÝn dông: c¸n bé tÝn dông cÇn quan t©m ®Æc biÖt ®Õn ®Æc ®iÓm vÒ chÊt l­îng, gi¸ trÞ vµ kh¶ n¨ng ph¸t m·i tµi s¶n ®¶m b¶o. §©y lµ nh÷ng ®Æc ®iÓm quan träng, nã ¶nh h­ëng ®Õn nguån thu nî cña ng©n hµng khi kh¸ch hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî. - M«i tr­êng kinh doanh cña kh¸ch hµng: ®©y lµ mét yÕu tè quan träng ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng vµ kh¶ n¨ng thu håi vèn cña ng©n hµng. M«i tr­êng kinh doanh cña kh¸ch hµng bao gåm: vÞ thÕ vµ thÞ phÇn cña kh¸ch hµng trªn thÞ tr­êng, t×nh h×nh c¹nh tranh, triÓn väng ph¸t triÓn cña ngµnh, m«i tr­êng ph¸p lý chÝnh trÞ, t×nh h×nh kinh tÕ cña quèc gia vµ quèc tÕ... - Sù kiÓm so¸t cña ng©n hµng: bao gåm luËt, quy chÕ ng©n hµng vÒ ho¹t ®éng tÝn dông vµ chÊt l­îng tÝn dông; sù phï hîp gi÷a nhu cÇu tÝn dông vµ chÝnh s¸ch tµi trî cña ng©n hµng. ThÈm ®Þnh ®­îc ®Çy ®ñ s¸u khÝa c¹nh trªn sÏ gióp c¸n bé tÝn dông cña Së hiÓu râ vÒ dù ¸n vµ ®©y lµ c¬ së ®Ó kho¶n tÝn dông ®¹t chÊt l­îng tèt. 3.3.3.2 T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t sau khi cÊp tÝn dông C«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t sau khi cÊp tÝn dông còng lµ mét kh©u then chèt trong quy tr×nh tÝn dông cña ng©n hµng; ®¶m b¶o viÖc sö dông vèn vay cña kh¸ch hµng ®óng môc ®Ých , ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c sai ph¹m ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý, tr¸nh mÊt vèn cña ng©n hµng. Së cã thÓ kiÓm tra viÖc sö dông vèn cña kh¸ch hµng th«ng qua chøng tõ, sæ s¸ch, ho¸ ®¬n hoÆc b¶n kª chi phÝ sö dông tiÒn vay, th«ng qua tån kho vËt t­ hµng ho¸ thùc tÕ... C¸n bé tÝn dông cña Së nªn th­êng xuyªn kiÓm tra viÖc sö dông vèn vay cña kh¸ch hµng mµ kh«ng b¸o tr­íc ®Ó cã thÓ ph¸t hiÖn c¸c sai ph¹m khi kh¸ch hµng ch­a kÞp chuÈn bÞ. Víi nh÷ng kho¶n tÝn dông cã tµi s¶n thÕ chÊp, c¸n bé tÝn dông cña Së cÇn b¸m s¸t viÖc sö dông, b¶o vÖ tµi s¶n, sù biÕn ®éng vÒ gi¸ trÞ cña tµi s¶n trªn thÞ tr­êng vµ c¸c quy ®Þnh míi vÒ tµi s¶n thÕ chÊp ... ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi, ®¶m b¶o nguån thu nî vay cho Së. 3.3.3.3 Ph©n t¸n rñi ro Ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu t¹i SGD I hiÖn nay chØ tËp trung vµo mét sè kh¸ch hµng lín nh­ : tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thuû s¶n Hµ Néi, tæng c«ng ty kim khÝ Hµ Néi... nªn khi nh÷ng c«ng ty nµy gÆp khã kh¨n hoÆc rñi ro th× sÏ ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña Së . V× vËy, ph©n t¸n rñi ro lµ mét biÖn ph¸p mµ Së I cÇn thùc hiÖn ngay. - Së kh«ng nªn dån vèn vµo mét vµi kh¸ch hµng lín mµ cÇn tiÕp cËn thªm nhiÒu kh¸ch hµng lín, cã uy tÝn ®Ó cã thÓ ph©n bæ nguån vèn vµo nhiÒu ®èi t­îng kh¸ch hµng kh¸c nhau. Së còng nªn cho vay ®èi nhiÒu lo¹i hµng ho¸ kh¸c nhau víi c¸c thêi h¹n kh¸c nhau. - Ngoµi ra, ®èi víi dù ¸n lín, cã hiÖu qu¶ cao, thay v× tõ chèi v× kh«ng ®ñ vèn th× Së nªn chñ ®éng t×m kiÕm c¸c ng©n hµng lín cã kinh nghiÖm ®Ó cã thÓ ®ång tµi trî cho dù ¸n ®ã. Víi nh÷ng dù ¸n mµ Së cã kh¶ n¨ng tµi trî nh­ng møc ®é rñi ro h¬i cao, Së còng cÇn liªn kÕt víi ng©n hµng kh¸c ®Ó san sÎ thiÖt h¹i khi rñi ro x¶y ra. 3.3.5 T¨ng c­êng tiÕp cËn nguån th«ng tin tµi trî ngo¹i th­¬ng Nguån th«ng tin phôc vô cho ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng vµ ®é tin cËy cña nguån th«ng tÝn Êy lµ mét yÕu tè quyÕt ®Þnh ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng. Ng©n hµng nµo cã nguån th«ng tin nhanh h¬n, nhiÒu h¬n vµ chÝnh x¸c h¬n, ng©n hµng ®ã cã thÓ gi¶m thiÓu rñi ro vµ ®øng v÷ng trong c¹nh tranh. ChÝnh v× nguån th«ng tin quan träng nh­ vËy nªn Së I cÇn chñ ®éng h¬n n÷a trong viÖc tiÕp cËn nguån th«ng tin s½n cã sau: - Nguån th«ng tin nh»m gi¶m thiÓu rñi ro quèc gia Nguån th«ng tin nµy gåm cã c¸c b¸o c¸o, Ên phÈm vÒ t×nh h×nh chÝnh trÞ, kinh tÕ cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi do c¸c tæ chøc xóc tiÕn mËu dÞch quèc tÕ, tæ chøc hç trî ph¸t triÓn ngo¹i th­¬ng , tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ vµ c¬ quan quèc tÕ cã uy tÝn ph¸t hµnh. C¸c tæ chøc nµy gåm cã IMF, WB, c¸c tæ chøc cña Liªn hiÖp quèc vµ tæ chøc chuyªn nghiÖp nh­ Moody's, Standard & Poor's... - Nguån th«ng tin nh»m gi¶m thiÓu rñi ro tû gi¸ Nguån th«ng tin nµy gåm c¸c Ên phÈm, c¸c b¸o c¸o ®¸nh gi¸ vµ dù ®o¸n t×nh h×nh, diÔn biÕn tû gi¸, chÝnh s¸ch ngo¹i hèi cña c¸c quèc gia trªn thÕ giíi do nh÷ng tæ chøc chuyªn nghiÖp ph¸t hµnh. Nh÷ng Ên phÈm nµy gåm cã: Financial Times, Euromoney, Wall Street Journal... - Nguån th«ng tin nh»m gi¶m thiÓu rñi ro kh¸ch hµng Nguån th«ng tin nµy gåm hå s¬ tÝn dông cña kh¸ch hµng, b¸o c¸o quan hÖ tÝn dông vµ uy tÝn kh¸ch hµng do c¸c ng©n hµng ®èi t¸c hay ng©n hµng ®¹i lý cung cÊp, b¸o c¸o cña ngµnh, c¬ quan liªn quan... 3.3.6 §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o vÒ ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu t¹i Së. Ngµy nay, khi c¹nh tranh trong lÜnh vùc ng©n hµng ngµy cµng trë nªn gay g¾t th× viÖc ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o vÒ ho¹t ®éng ng©n hµng lµ tÊt yÕu vµ Së I còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã. HiÖn nay, ho¹t ®éng tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o t¹i Së I tuy ®· ®­îc quan t©m h¬n tr­íc nh­ng kÕt qu¶ ch­a cao do c«ng t¸c nµy ch­a ®­îc thùc hiÖn ®Òu kh¾p c¬ së. Trong ®Þnh h­íng thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 2002, Së I cã ®Ò ra gi¶i ph¸p thùc hiÖn marketing nh­ng c¸c gi¶i ph¸p cho ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu cßn ch­a thËt cô thÓ. §Ó kh«ng ngõng n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, t¨ng uy tÝn, t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi trong ho¹t ®éng ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng tµi trî xuÊt nhËp khÈu nãi riªng th× SGD I cÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng marketing th«ng qua chÝnh s¸ch giao tiÕp, khuÐch tr­¬ng. §Ó t¸c ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n ®èi víi c«ng chóng vµ ®¶m b¶o giao tiÕp cã hiÖu qu¶, Së cÇn ph¶i lùa chän chÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch tr­¬ng phï hîp. Do ho¹t ®éng tµi trî xuÊt nhËp khÈu t¹i Së míi ®i vµo ho¹t ®éng nªn nhiÒu kh¸ch hµng ch­a biÕt hoÆc ch­a tin t­ëng vµo ho¹t ®éng nµy t¹i ng©n hµng khi so s¸nh víi c¸c ng©n hµng cã kinh nghiÖp l©u n¨m nh­ VIETCOMBANK, ng©n hµng n­íc ngoµi...V× vËy Së cÇn ®Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c tuyªn truyÒn tiÕp thÞ ®Ó thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng b»ng c¸ch: - T¨ng c­êng qu¶ng c¸o trªn b¸o chuyªn ngµnh vµ ®Æc biÖt lµ b¸o ®­îc nhiÒu tÇng líp d©n chóng ®äc nh­ b¸o Hµ Néi Míi, b¸o Lao ®éng...Bªn c¹nh ®ã, Së còng nªn qu¶ng c¸o vÒ ho¹t ®éng cña ng©n hµng m×nh th«ng qua c¸c phãng sù trªn v« tuyÕn truyÒn h×nh, th«ng qua c¸c bµi b¸o. C¸ch lµm nµy sÏ gióp cho nhiÒu ng­êi biÕt vÒ nh÷ng dÞch vô míi t¹i Së vµ lîi Ých cña hä khi trë thµnh kh¸ch hµng cña Së. - Cö c¸n bé cã tµi ¨n nãi, n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh, cã tr×nh ®é nghiÖp vô ®Õn c¸c doanh nghiÖp nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp lín vµ lµm ¨n cã hiÖu qu¶ ®Ó giíi thiÖu vÒ Së vµ NHNo, thuyÕt phôc hä trë thµnh kh¸ch hµng cña Së. - Lùa chän c¸n bé cã kh¶ n¨ng giao tiÕp tèt, nhanh nhÑn, nhiÖt t×nh thùc hiÖn nghiÖp vô mµ ph¶i tiÕp xóc víi kh¸ch hµng. ChÝnh phong c¸ch giao tiÕp cña c¸c nh©n viªn ng©n hµng sÏ mang l¹i uy tÝn cho Së vµ gióp Së thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi mµ kh«ng cÇn qu¶ng c¸o. - SGD I cÇn tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng hµng n¨m nh»m tuyªn truyÒn, cñng cè mèi quan hÖ gi÷a ng©n hµng víi kh¸ch hµng vµ biÕt ®­îc nh÷ng nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó ®¸p øng kÞp thêi. - Së còng cÇn söa sang ®Þa ®iÓm giao dÞch cho khang trang h¬n ®Ó t¹o Ên t­îng tèt cho kh¸ch hµng vÒ Së ngay tõ c¸i nh×n ®Çu tiªn. 3.3.7 N©ng cao chÊt l­îng c¸n bé Tr×nh ®é c¸n bé vµ phong c¸ch giao tiÕp cña hä ®èi víi kh¸ch hµng rÊt quan träng. Tuy nhiªn, t¹i Së hiÖn nay, mét trong nh÷ng khã kh¨n lµ n¨ng lùc c¸n bé tÝn dông ch­a ®ång ®Òu vµ mét sè c¸n bé lµ míi vµ ch­a cã kinh nghiÖm.Thªm vµo ®ã, vô tõ chèi thanh to¸n L/C sè: LN/SGDI-00/071 ®· g©y ¶nh h­ëng ®Õn uy tÝn cña Së. V× vËy, trong thêi gian tíi, ®Ó lÊy l¹i uy tÝn víi ng©n hµng cÊp trªn vµ kh¸ch hµng trong lÜnh vùc quan hÖ quèc tÕ, Së cÇn chó träng nhiÒu ®Õn c«ng t¸c s¾p xÕp, ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé tÝn dông vµ thanh to¸n quèc tÕ, cñng cè thªm nh©n sù cho tæ thanh to¸n quèc tÕ, cã chÝnh s¸ch ®·i ngé víi c¸n bé cã n¨ng lùc vµ cã thµnh tÝch trong viÖc thu hót kh¸ch hµng cho Së theo h­íng: - Së ph¶i h­íng dÉn cô thÓ viÖc cö nh÷ng c¸n bé cã kinh nghiÖm kÌm cÆp c¸n bé trÎ míi vµo nghÒ, më thªm nh÷ng líp n©ng cao kiÕn thøc vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng, tµi trî dù ¸n, ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp, marketing, thanh to¸n quèc tÕ, kinh doanh ngo¹i hèi cho c¸n bé. - Së còng cÇn ®µo t¹o ngo¹i ng÷, tin häc theo møc ®é phæ cËp vµ chuyªn s©u tuú theo yªu cÇu cña tõng c¸n bé. Ngo¹i ng÷ ®ãng vai trß quan träng trong c«ng t¸c cña c¸c c¸n bé tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu bëi phÇn lín hå s¬, chøng tõ lµ b»ng tiÕng Anh. V× vËy, Së I cÇn chó träng ®µo t¹o ngo¹i ng÷ chuyªn ngµnh cho c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c tµi trî xuÊt nhËp khÈu vµ thanh to¸n quèc tÕ. - Së nªn tæ chøc nhiÒu ®ît tËp huÊn nghiÖp vô ®Ó tÊt c¶ c¸c c¸n bé cã nhu cÇu võa cã ®iÒu kiÖn häc thªm võa cã thÓ ®i lµm. Bªn c¹nh ®ã, Së nªn n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé hiÖn cã b»ng c¸ch göi ®i häc kho¸ ®µo t¹o trong n­íc vµ n­íc ngoµi ng¾n ngµy, liªn hÖ víi c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi t¹i Hµ Néi ®Ó cö c¸n bé lµm nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ vµ nghiÖp vô tÝn dông t¹i Së I ®Õn häc tËp kinh nghiÖm. - Së còng cÇn xem xÐt ®Ó hîp ®ång, tuyÓn thªm c¸n bé ®· qua ®µo t¹o tÝn dông, ngo¹i th­¬ng vµ cã nhiÒu kinh nghiÖm vÒ nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ, tµi trî xuÊt nhËp khÈu. - Së cÇn nhanh chãng ®Ò ra chÝnh s¸ch ®·i ngé hoÆc khen th­ëng víi nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc, nhiÖt t×nh, cã thµnh tÝch trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Së. Së còng cÇn ®Ò ra biÖn ph¸p xö ph¹t víi nh÷ng c¸n bé cã tr¸ch nhiÖm. - Së cÇn tæ chøc kho¸n mét sè kho¶n chi phÝ, kho¸n tiÒn l­¬ng theo c«ng viÖc víi tõng ®¬n vÞ vµ tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn viÖc tr¶ l­¬ng theo sè l­îng, chÊt l­îng, hiÖu qu¶ c«ng viÖc. §©y chÝnh lµ ®éng lùc ®Ó g¾n kÕt c¸n bé, nh©n viªn cña SGD I vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña Së trong m«i tr­êng c¹nh tranh ngµy cµng quyÕt liÖt nh­ hiÖn nay. 3.4 Mét sè kiÕn nghÞ nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu Thùc tiÔn ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu cho thÊy cã nhiÒu h×nh thøc tµi trî mµ ngoµi c¸c tæ chøc tµi trî do chÝnh phñ thµnh lËp, c¸c NHTM cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc thùc hiÖn c¸c h×nh thøc tµi trî ngo¹i th­¬ng kh¸c nh­ chiÕt khÊu bé chøng tõ hµng xuÊt, chiÕt khÊu hèi phiÕu, bao thanh to¸n...V× vËy, c¸c ng©n hµng cÊp trªn, NHNN vµ ChÝnh phñ cÇn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c NHTM thùc hiÖn tèt nghiÖp vô tµi trî xuÊt nhËp khÈu cña m×nh. 3.4.1 KiÕn nghÞ ®èi víi NHNo&PTNTVN Trong thêi gian qua, ho¹t ®éng quan hÖ ®èi ngo¹i nãi chung vµ ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu nãi riªng cña NHNo&PTNTVN ®· cã nhiÒu ®æi míi. Tuy nhiªn, cã mét sè vÊn ®Ò cÇn NHNo&PTNTVN gi¶i quyÕt nh»m ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu: - §Ò nghÞ NHNo&PTNTVN triÓn khai viÖc h­íng dÉn cô thÓ c¸c v¨n b¶n, chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña ChÝnh phñ, cña c¸c ngµnh cã liªn quan ®Õn xuÊt nhËp khÈu, qu¶n lý ngo¹i hèi vµ tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c quy ®Þnh cña chÝnh NHNo&PTNTVN tíi Së vµ c¸c chi nh¸nh mét c¸ch kÞp thêi. - NHNo&PTNTVN cÇn söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÓm trong Quy tr×nh nghiÖp vô cô thÓ míi vÒ thanh to¸n quèc tÕ (trong ®ã cã tµi trî xuÊt nhËp khÈu) cña NHNo&PTNTVN lµ v¨n b¶n 447 cã hiÖu lùc thi hµnh tõ 1/7/2001. Cô thÓ lµ: V¨n b¶n 447 quy ®Þnh: th­ yªu cÇu më L/C ph¶i cã ch÷ ký cña chñ tµi kho¶n vµ kÕ to¸n tr­ëng, nh­ng víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn th× chØ cã 1 ch÷ ký cña chñ tµi kho¶n. V× vËy trªn ®¬n xin më L/C chØ nªn quy ®Þnh ph¶i cã ch÷ ký cña chñ tµi kho¶n vµ kÕ to¸n (nÕu cã) Sè tiÒn chiÕt khÊu bé chøng tõ nªn ®Ó cho Së tù quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm, cã thÓ sè tiÒn chiÕt khÊu lµ 98% sau khi ®· trõ ®i c¸c kho¶n phÝ vµ mét tû lÖ rñi ro nhÊt ®Þnh. Nh­ vËy míi cã thÓ khuyÕn khÝch kh¸ch hµng xuÊt chiÕt khÊu bé chøng tõ t¹i NHNo&PTNTVN. - VÒ vÊn ®Ò ngo¹i tÖ: V¨n b¶n 901 cña Tæng gi¸m ®èc NHNo&PTNT quy ®Þnh vÒ cho vay ­u ®·i hµng xuÊt khÈu, thu gom hµng ngo¹i tÖ nh­ng kh«ng quy ®Þnh râ thêi gian cho vay ®­îc h­ëng víi l·i suÊt ­u ®·i (0,45%/ th¸ng) trªn sè tiÒn USD mµ ®¬n vÞ b¸n l¹i cho NHNo,, do ®ã ch­a khuyÕn khÝch c¸c ®¬n vÞ cã ®iÒu kiÖn khai th¸c ngo¹i tÖ. §Ò nghÞ Tæng gi¸m ®èc NHNo&PTNT quy ®Þnh thêi gian cô thÓ ®­îc h­ëng l·i suÊt ­u ®·i 0,45%/th¸ng vµ quy ®Þnh khuyÕn khÝch l·i suÊt theo tõng møc kh¸c nhau dùa trªn sè l­îng ngo¹i tÖ b¸n l¹i cho Trung t©m hèi ®o¸i qua Së giao dÞch theo v¨n b¶n 901 ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thõa vèn ®Ó khuyÕn khÝch nguån ngo¹i tÖ . Do kh¸ch hµng cña Së I cã nhu cÇu ngo¹i tÖ lín, chñ yÕu lµ USD nªn ®Ò nghÞ SGD NHNo&PTNT hç trî nguån ngo¹i tÖ ®Ó Së I cã thÓ chñ ®éng trong thanh to¸n. ViÖc mua b¸n ngo¹i tÖ tõ c¸c ng©n hµng b¹n trªn cïng ®Þa bµn cßn v­íng m¾c trong h¹ch to¸n do lÖnh chuyÓn tiÒn tõ ng©n hµng b¹n vµo tµi kho¶n cña NHNo&PTNTVN t¹i Vietcombank hay c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi cßn chËm, viÖc ho¹ch to¸n ph¶i 2-3 ngµy míi cã sæ phô. ViÖc thanh to¸n hiÖn nay th­êng qua bï trõ t¹i NHNN th­êng mÊt Ýt nhÊt lµ 2 ngµy. V× vËy, ®Ò nghÞ Trung t©m hèi ®o¸i cho phÐp Së I ®­îc më tµi kho¶n ngo¹i tÖ t¹i Vietcombank ®Ó thuËn tiÖn trong triÓn khai ho¹t ®éng mua b¸n ngo¹i tÖ vµ tiÕt kiÖm thêi gian giao dÞch . - §Ò nghÞ Tæng gi¸m ®èc chØ ®¹o c«ng t¸c ®µo t¹o quan t©m h¬n n÷a tíi ho¹t ®éng ®µo t¹o nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ vµ tµi trî xuÊt nhËp khÈu bëi ®©y lµ nghiÖp vô ®Æc biÖt cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng víi quan hÖ ®a ph­¬ng, nhÊt lµ khi HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt - Mü cã hiÖu lùc. - §Ò nghÞ NHNo&PTNT cho phÐp Së I thµnh lËp 5 phßng: . Phßng ch¨m sãc kh¸ch hµng . Phßng thanh to¸n quèc tÕ . Phßng kÕ ho¹ch . Phßng vi tÝnh ViÖc thµnh lËp c¸c phßng trªn sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho Së triÓn khai chuyªn m«n, nghiÖp vô tèt h¬n. Trong ®ã, viÖc thµnh lËp phßng " Ch¨m sãc kh¸ch hµng " sÏ cã t¸c ®éng m¹nh ®Õn t©m lý kh¸ch hµng, gióp Së thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó Së thùc hiÖn tèt h¬n chÝnh s¸ch kh¸ch hµng vµ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng giao tiÕp, khuyÕch tr­¬ng. - Lµm viÖc ngoµi giê lµ thùc tÕ ®ßi hái cña c«ng viÖc, ®Æc biÖt lµ vµo thêi ®iÓm cuèi n¨m hoÆc khi ng©n hµng muèn thu hót thªm kh¸ch hµng. Do vËy, ®Ò nghÞ NHNo&PTNTVN cã c¬ chÕ tµi chÝnh xö lý vÊn ®Ò nµy ®Ó th¸o gì cho Së I nãi riªng vµ cho c¸c thµnh viªn cña NHNo&PTNTVN nãi chung. 3.4.2 KiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n hµng Nhµ n­íc. NHNN cÇn cã th«ng t­, quyÕt ®Þnh h­íng dÉn cô thÓ ho¹t ®éng tµi trî xuÊt nhËp khÈu cña c¸c NHTM trong nh÷ng thêi kú cô thÓ hoÆc khi cã nh÷ng sù kiÖn kinh tÕ lín diÔn ra trong n­íc vµ trªn thÕ giíi. NHNN cÇn hoµn thiÖn quy chÕ cÇm cè, thÕ chÊp vµ ®¶m b¶o tiÒn vay. ViÖc quy ®Þnh c¸c DNNN kh«ng cÇn ®¶m b¶o tiÒn vay g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c ng©n hµng. ThÞ tr­êng liªn ng©n hµng lµ thÞ tr­êng nh»m gi¶i quyÕt mèi quan hÖ trao ®æi, cung cÇu vèn gi÷a c¸c NHTM. ViÖc thÞ tr­êng liªn ng©n hµng ph¸t triÓn gióp cung cÊp nguån vèn kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ cho ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng, gióp cho c¸c ng©n hµng chíp ®­îc thêi c¬ kinh doanh cña m×nh vµ ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. V× vËy viÖc NHNN cã biÖn ph¸p kÝch thÝch sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng liªn ng©n hµng lµ v« cïng cÇn thiÕt. 3.4.3 KiÕn nghÞ ®èi víi ChÝnh phñ 3.4.3 Hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý Ho¹t ®éng ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu nãi riªng chØ an toµn vµ hiÖu qu¶ khi nã cã mét m«i tr­êng ph¸p lý æn ®Þnh, ®ång bé vµ nhÊt qu¸n. §ã lµ bëi v× ho¹t ®éng ng©n hµng cã liªn quan ®Õn tÊt c¶ c¸c ngµnh, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nªn luËt ph¸p vµ quy ®Þnh cña c¸c ngµnh, c¸c thµnh phÇn nµy ¶nh h­ëng lín ®Õn ho¹t ®éng ng©n hµng. Thªm vµo ®ã, ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu tiÒm Èn rÊt nhiÒu rñi ro do ho¹t ®éng nµy chÞu rñi ro cña c¶ 2 ho¹t ®éng: ho¹t ®éng tÝn dông vµ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. V× vËy, ®Ó ®¶m b¶o tÝnh an toµn vµ hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu nãi riªng, ChÝnh phñ nªn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau nh»m hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý, t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn ho¹t ®éng tÝn dông xuÊt nhËp khÈu cña ng©n hµng vµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp : Cã chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, c¬ chÕ qu¶n lý nh»m ®¶m b¶o m«i tr­êng ph¸p lý ®Ó c¸c ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu yªn t©m ho¹t ®éng vµ t¹o m«i tr­êng kinh doanh b×nh ®¼ng cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu mµ kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ. Sím ban hµnh chiÕn l­îc xuÊt khÈu quèc gia, trong ®ã chiÕn l­îc th­¬ng m¹i h­íng vÒ xuÊt khÈu lµ c¨n cø ®Ó c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c NHTM cã chiÕn l­îc kinh doanh cña m×nh. KhÈn tr­¬ng x©y dùng §Ò ¸n thµnh lËp ng©n hµng xuÊt nhËp khÈu. ChÝnh phñ còng cÇn thµnh lËp c¸c trung t©m hç trî xóc tiÕn th­¬ng m¹i cho doanh nghiÖp ®Ó cung cÊp cho c¸c doanh nghiÖp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, vÒ uy tÝn cña c¸c ®èi t¸c th­¬ng m¹i, vÒ ph¸p luËt vµ thñ tôc hµnh chÝnh cña n­íc b¹n hµng... X©y dùng hÖ thèng b¶o hiÓm xuÊt nhËp khÈu vµ b¶o hiÓm tÝn dông xuÊt nhËp khÈu. 3.4.3 ChÝnh s¸ch hç trî tµi chÝnh ChÝnh phñ nªn cã chÝnh s¸ch hç trî tµi chÝnh nh­ : Cã chÝnh s¸ch tÝn dông ­u ®·i ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt mÆt hµng míi ®Ó phôc vô xuÊt khÈu ®Ó ng©n hµng lµm c¨n cø x©y dùng chÝnh s¸ch tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu cña m×nh. Gi¶m thuÕ xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu nh»m gióp doanh nghiÖp n©ng cao lîi nhuËn ®Ó t¸i ®Çu t­ phôc vô xuÊt khÈu. Hç trî viÖc h×nh thµnh quü b¶o hiÓm tÝn dông xuÊt nhËp khÈu. X¸c ®Þnh nh÷ng ngµnh hµng cã thÕ m¹nh ®Ó hç trî thªm ®ång thêi chuyÓn ®æi c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu theo h­íng t¨ng tû träng s¶n phÈm hµng ho¸ ®· qua chÕ biÕn. Cã chÝnh s¸ch l·i suÊt hç trî vay vèn ng©n hµng hîp lý ®Ó võa ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu võa t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c NHTM xö lý linh ho¹t l·i suÊt ®Ó tµi trî xuÊt nhËp khÈu. Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch nµy sÏ tr¸nh t×nh tr¹ng l·i suÊt ­u ®·i ®Çu ra nhá h¬n l·i suÊt ®Çu vµo cña c¸c NHTM, g©y bÊt lîi cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu vµ ho¹t ®éng ng©n hµng. KÕt luËn ch­¬ng 3 Trªn c¬ së ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam vµ ®Þnh h­íng ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo&PTNTVN, cña SGD I trong thêi gian tíi, trªn c¬ së nh÷ng kÕt qu¶ vµ tån t¹i cña ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu t¹i SGD I - NHNo&PTNTVN, ch­¬ng 3 ®· ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p phï hîp nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu t¹i SGD I. C¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu t¹i SGD I lµ: . Gi¶i ph¸p thu hót nguån vèn . Hoµn thiÖn vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc tÝn dông tµi trî XNK t¹i SGD I . §a d¹ng ho¸ kh¸ch hµng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh¸ch hµng phï hîp . Phßng ngõa rñi ro tÝn dông tµi trî XNK . T¨ng c­êng tiÕp cËn nguån th«ng tin tµi trî ngo¹i th­¬ng . §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o ho¹t ®éng tµi trî ngo¹i th­¬ng t¹i Së. . N©ng cao chÊt l­îng c¸n bé Bªn c¹nh viÖc ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu t¹i SGD I, ch­¬ng 3 cßn ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi NHNo&PTNTVN, NHNN vµ ChÝnh phñ. KÕt luËn Trong nh÷ng n¨m qua, ngµnh Ng©n hµng ViÖt Nam ®ang tõng b­íc kh¼ng ®Þnh vai trß quan träng cña m×nh trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ do §¶ng vµ Nhµ n­íc ®Ò ra. Cïng víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c, ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu cña NHNo&PTNTVN nãi chung vµ cña SGD I nãi riªng ®· ®¹t ®­îc kh«ng Ýt thµnh tùu. Tõ nh÷ng b­íc ®Çu khã kh¨n khi míi thùc hiÖn nghiÖp vô tµi trî ngo¹i th­¬ng do thiÕu kinh nghiÖm, thiÕu vèn, ch­a cã uy tÝn..., ®Õn nay sau gÇn 5 n¨m ho¹t ®éng, ho¹t ®éng nµy t¹i SGD I kh«ng nh÷ng ph¸t triÓn m¹nh mµ cßn vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c cña Së cïng ph¸t triÓn.Tuy ho¹t ®éng tµi trî xuÊt nhËp khÈu t¹i SGD I ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ: doanh sè tµi trî ngµy cµng t¨ng, tû lÖ nî qu¸ h¹n thÊp..., ho¹t ®éng nµy t¹i SGD I còng gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n cÇn ®­îc sù quan t©m gióp ®ì cña NHNo&PTNTVN vµ NHNN. Trong thêi gian thùc tËp t¹i SGDI , ®­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña ban l·nh ®¹o cïng toµn thÓ c¸c c« chó, c¸c anh chÞ phßng KÕ ho¹ch vµ kinh doanh SGD I, víi sù cè g¾ng cña b¶n th©n kÕt hîp nh÷ng lý luËn ®· häc víi t×nh h×nh thùc tÕ cña Së giao dÞch I, em ®· m¹nh d¹n nªu ra mét sè ý kiÕn cã tÝnh chÊt tham kh¶o ®Ó SGDI NHNo & PTNTVN nghiªn cøu, xem xÐt gãp phÇn ph¸t triÓn ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu t¹i Së. Cïng víi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ vµ cña SGD I, nhiÒu nhu cÇu vµ khã kh¨n míi sÏ n¶y sinh ®ßi hái nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i quyÕt phï hîp. Hy väng r»ng trong thêi gian tíi SGDI NHNo & PTNTVN sÏ kh«ng ngõng ph¸t triÓn nghiÖp vô tµi trî xuÊt nhËp khÈu, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh tèt vµ lµ tiÒn ®Ò ®Ó hoµn thµnh chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ do §¶ng vµ Nhµ n­íc ®Ò ra. Em xin c¶m ¬n sù h­íng dÉn chØ b¶o tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ ChiÕn còng nh­ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c¸n bé phßng KÕ ho¹ch vµ kinh doanh vµ tæ Thanh to¸n quèc tÕ t¹i SGD I - NHNo & PTNTVN trong thêi gian em hoµn thµnh kho¸ luËn. Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn luËn v¨n nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o, cña c¸c c« chó, c¸c anh chÞ phßng KÕ ho¹ch vµ kinh doanh Së giao dÞch I vµ toµn thÓ c¸c b¹n ®Ó hoµn thiÖn ®Ò tµi em ®· nghiªn cøu. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Sở giao dịch I - Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.DOC
Luận văn liên quan