Đề tài Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Bưu điện huyện Lạc Thuỷ tỉnh Hoà Bình

LỜI MỞ ĐẦU Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp đổi mới đất nước , đất nước ta đã phát triển vượt bậc về mọi mặt , nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế hàng hoá nhiều thành phần đã đưa Việt Nam lên một tầm cao mới . Trong xu thế hội nhập Việt Nam gia nhập vào WTO , hoà chung cùng với sự phát triển chung của đất nước ,Ngành bưu chính viễn thông phát triển mạnh mẽ mà là một ngành kinh tế , kỹ thuật , dịch vụ quan trọng thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế quốc dân. Vị trí và vai trò của nó vô cùng quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong những năm qua Ngành bưu chính viễn thông đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong nền kinh tế thị trường phát triển không một ngành nào, một lĩnh vực nào lại không có nhu cầu về thông tin Bưu chính viễn thông ,do vậy thúc đẩy Ngành Bưu chính viễn thông phát triển sẽ làm tăng vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế, tăng cường các mối quan hệ kinh tế, chính trị, văn hoá quốc tế. Bưu chính viễn thông phát triển làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của tất cả các ngành nghề khác , dịch vụ Bưu chính viễn thông phục vụ có hiệu quả nền kinh tế- xã hội của đất nước nói chung và Tỉnh Hoà Bình nói riêng, trong đó có Huyện Lạc Thuỷ . Dịch vụ Bưu chính viễn thông phục vụ ngày càng đa dạng, các cơ sở Bưu điện và các dịch vụ BCVT đã được đưa đến gần người dân hơn và đã đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của mọi đối tượng khách hàng Bưu điện huyện Lạc Thuỷ là đơn vị hạch toán phụ thuộc ,trực thuộc Bưu điện tỉnh Hoà Bình. Từ khi thành lập đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc phục vụ sự lãnh đạo của Đảng , Chính quyền và nhân dân , góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội , an ninh chính trị tại địa phương và hoạt động kinh doanh có hiệu quả trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện nay với chính sách mở cửa, hội nhập sự cạnh tranh đang diễn ra gay gắt đối với các ngành, các lĩnh vực trong đó không ngoại trừ Ngành bưu chính viễn thông nói chung và Bưu điện tỉnh Hoà Bình cũng như Bưu điện huyện Lạc Thuỷ nói riêng đang đứng trư¬ớc những thách thức và khó khăn to lớn: thị phần chia sẻ , nhiều nhà cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông khác như: Viettel , viễn thông điện lực ., và yêu cầu của khách hàng ngày một khắt khe hơn .Thực tế đó đòi hỏi Bư¬u điện Lạc Thuỷ phải có những nỗ lực nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh , giữ vững và mở rộng thị trường , phải tự khẳng định vị trí của mình trên thị trường . mang lại hiệu quả cao hơn. Doanh nghiệp phải tự ra quyết định kinh doanh , hạch toán lỗ lãi .Vậy mục tiêu hiệu quả kinh doanh mang tính sống còn là điều kiện tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Xuất phát từ những vấn đề nhận thức lý luận và thực tiễn trên , trong quá trình nghiên cứu học tập ở trường và thực tập tại Bư¬u điện huyện Lạc Thuỷ - Tỉnh Hoà Bình, Em đã chọn đề tài nghiên cứu : “ Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Bưu điện huyện Lạc Thuỷ tỉnh Hoà Bình ” làm đề tài chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Kết cấu của đề tài LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG - CHƯƠNG I: Những vấn đề cơ sở lý luận chung - CHƯƠNG II: Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Bưu điện huyện Lạc Thuỷ tỉnh Hoà Bình. - CHƯƠNG III: Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Bưu điện huyện Lạc Thuỷ tỉnh Hoà Bình. KẾT LUẬN - Mục lục - Bảng kê chữ viết tắt - Tài liệu tham khảo MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU . .7 NỘI DUNG . .10 CHƯƠNG I : Cơ sở lý luận chung .10 I .Những vấn đề lý luận chung . .10 1.Hiệu quả 10 1.1.Khái niệm . 10 1.2.Các nguyên tắc xác định hiệu quả . 11 2. Quản lý 12 2.1.Khái niệm .12 2.2.Chức năng 12 2.3. Vai trò 14 3 . Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh . 15 4 . Vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh . . 16 5 . Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh .17 5.1. Chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp . 18 5.2.Chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh bộ phận . .19 II . Các nhân tố quản lý ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động SXKD 22 1 . Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 22 1.1 Môi trường pháp lý .22 1.2 Môi trường văn hoá xã hội 22 1.3. Môi trường chính trị .23 1.4. Môi trường sinh thái và kết cấu hạ tầng 23 1.5. Môi trường quốc tế 23 1.6. Môi trường công nghệ 24 1.7. Môi trường kinh tế 24 2 . Nhân tố bên trong doanh nghiệp 24 2.1. Nhân tố con người .24 2.2. Nhân tố tiến bộ khoa học và công nghệ 26 2.3. Nhân tố quản trị 27 2.4. Hệ thống trao đổi và sử lý thông tin 28 2.5.Vật tư , nguyên vật liệu và hệ thống cung ứng 28 III. Các nhân tố quản lý ảnh hưởng tới hiệu quả SXKD 29 1.Các nhân tố quản lý theo quá trình 29 1.1. Lập kế hoạch .29 1.2. Nhân tố tổ chức .30 1.3. Nhân tố lãnh đạo 31 1.4. Nhân tố kiểm tra 32 2. Các nhân tố quản lý theo lĩnh vực 33 2.1. Quản lý Marketing 33 2.2. Quản lý hoạt động nghiên cứu và phát triển 33 2.3. Quản lý sản xuất .34 2.4. Quản lý tài chính 35 2.5. Quản lý nguồn nhân lực 35 2.6. Quản lý chất lượng 36 CHƯƠNG II : Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Bưu điện huyện Lạc Thuỷ tỉnh Hoà Bình .38 I . Khái quát về Bưu điện huyện Lạc Thuỷ 38 1 . Quá trình hình thành và phát triển của Bưu điện .38 1.1.Quá trình hình thành và phát triển 38 1.2.Đặc điểm địa lý và điều kiện kinh doanh .38 2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bưu điện 39 2.1 Chức năng , nhiệm vụ 39 2.2 Cơ cấu tổ chức 41 3. Đặc điểm hoạt động SXKD của doanh nghiệp BCVT 45 3.1. Đặc điểm về sản phẩm BCVT 45 3.2. Đặc điểm về cơ cấu lao động 47 3.3. Đặc điểm về thị trường , khách hàng 48 3.4. Đặc điểm về tổ chức mạng lưới hoạt động .49 3.5.Công tác quản lý chất lượng 50 3.6. Công tác chăm sóc khách hàng 51 3.7. Đặc điểm về cơ cấu vốn 51 II . Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Bưu điện 51 1.Các dịch vụ BCVT Bưu điện huyện Lạc Thuỷ cung cấp 51 1.1.Nhóm dịch vụ bưu chính .51 1.2.Nhóm dịch vụ viễn thông 52 1.3.Nhóm dịch vụ phát hành báo chí 53 1.4.Nhóm dịch vụ khác .53 2.Thực trạng tình hình SXKD .53 2.1.Tình hình sản xuất .53 2.2.Đặc điểm tình hình SXKD .59 III . Thực trạng các nhân tố quản lý 61 1.Nhân tố theo quá trình 61 1.1.Thực trạng về công tác lập kế hoạch 61 1.2.Thực trạng về công tác tổ chức .61 1.3.Thực trạng về công tác lãnh đạo . .62 1.4.Thực trạng về công tác kiểm tra .62 2.Nhân tố theo lĩnh vực .62 2.1.Thực trạng về quản lý nguồn nhân lực .62 2.2.Thực trạng về quản lý tài chính 63 2.3.Thực trạng về quản lý marketing .63 2.4.Thực trạng về quản lý nghiên cứu và phát triển 64 2.5.Thực trạng về quản lý sản xuất kinh doanh các dịch vụ .65 Chương III : Định hướng và giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Bưu điện huyện Lạc Thuỷ 67 I . Định hướng phát triển của Bưu điện . 67 II. Các giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh .69 1.Giải pháp quản lý nguồn lực 70 2.Giải pháp quản lý các dịch vụ .71 3.Giải pháp về công tác lãnh đạo .72 4.Giải pháp về quản lý hoạt động SXKD các dịch vụ 73 5.Giải pháp về công tác Marketing 76 6. Giải pháp về quản lý kế hoạch .76 7. Giải pháp về quản lý công tác kiểm tra .77 III. Một số kiến nghị .77 1.Kiến nghị với Bưu điện Tỉnh Hoà Bình 78 2.Kiến nghị với Nhà nước 78 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

docx84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2682 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Bưu điện huyện Lạc Thuỷ tỉnh Hoà Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trong ngày . Trang thiết bị cho khai thác bưu chính luôn cải tiếp hợp lý trong các khâu khai thác , đây cũng là điều kiện để đạt đựợc hiệu quả trong sản xuất 3.4.2. Mạng viễn thông Bưu điện huyện Lạc Thuỷ điều hành mạng viễn thông theo sự chỉ đạo của Bưu điện Tỉnh , ban ngành trực thuộc Tổng công ty : điều hành khai thác các hệ thống truyền dẫn , chuyển mạnh , mạng máy tính , internet .... Trang bị mạng máy tính phục vụ công tác điều hành hoạt động kinh doanh và trực tiếp khai thác các dịch vụ bưu chính viễn thông . 3.5. Công tác quản lý chất lượng Căn cứ theo những quy định về chỉ tiêu chất lượng của toàn ngành về quản lý khai thác dịch vụ bưu chính viễn thông , ngoài ra Bưu điện Lạc Thuỷ còn căn cứ vào quy định và chỉ tiêu chất lượng riêng của Bưu điện Tỉnh về quản lý chất lượng dịch vụ . Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra , kiểm soát hướng dẫn , phát hiện xử lý các vi phạm về quản lý nghiệp vụ và chất lượng khai thác. Trong nhiều năm Bưu điện huyện đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nâng cao chất lượng nghiệp vụ giảm tối thiểu mức sai sót thông thường dưới 1%, không có sai sót nghiêm trọng xảy ra trong tất cả các khâu khai thác nghiệp vụ. Về hành trình đường thư qua kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất của đơn vị cũng như của Phòng nghiệp vụ Bưu điện tỉnh, hành trình đường thư đảm bảo thời gian đạt tỷ lệ 100% có báo ngày được đưa tận tay độc giả trong ngày không có tình trạng nợ đọng báo tới ngày thứ 2. Đây là một trong những chỉ tiêu mà đơn vị đã quyết tâm cao mới có thể thực hiện được trong nhiều năm do đặc thù của huyện miền núi. Về chất lượng phục vụ: đã có sự chuyển biến lớn trong nhận thực của đội ngũ những người giao dịch ( Kể cả giao dịch viên tại các điểm giao dịch bưu cục 2 , bưu cục 3 , mà cả nhân viên điểm văn hoá xã và đội ngũ phát xã), với phương châm giáo dục theo của cuộc vận động Văn minh Bưu điện . 3.6. Công tác chăm sóc khách hàng Để chăm sóc khách hàng được tốt hơn Bưu điện Lạc Thuỷ rất chú trọng công tác chăm sóc khách hàng đặc biệt là những khách hàng lớn , khách hàng thường xuyên . Tổ chức quản lý dữ liệu khách hàng , tổ chức tiếp thị , tặng quà khách hàng nhân dịp các ngày lễ , tết . Vì khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ bưu chính viễn thông đã mang lại phần lớn doanh thu cho Bưu điện. 3.7. Đặc điểm cơ cấu về vốn và tài sản Là đơn vị hạch toán phụ thuộc Bưu điện tỉnh Hoà Bình , cơ cấu vốn và tài sản tổng tài sản năm sau cao hơn năm trước , đặc biệt mức tăng tài sản cố định và đầu tư dài hạn , đây là sự đầu tư cơ bản đúng đắn cho mục đích kinh doanh lâu dài của đơn vị . Nguồn vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng cao trong tổng số nguồn vốn của doanh nghiệp , chứng tỏ Bưu điện có khả năng lớn về mặt tài chính . II. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA BƯU ĐIỆN LẠC THUỶ 1.Các dịch vụ bưu chính viễn thông Bưu điện huyện Lạc Thuỷ cung cấp Các dịch vụ Bưu chính viễn thông của Bưu điện huyện Lạc Thuỷ cung cấp được chia ra làm các dịch vụ sau: - Nhóm dịch vụ bưu chính - Nhóm dịch vụ về viễn thông và các dịch vụ hỗ trợ viễn thông - Nhóm dịch vụ phát hành báo chí - Nhóm kinh doanh khác 1.1. Nhóm dịch vụ bưu chính - Dịch vụ truyền thống + Tem thư Bưu chính, Bưu phẩm Bưu kiện. + Bưu chính uỷ thác (BCƯT), ghi số, điện hoa, phong bì. - Dịch vụ chuyển phát nhanh + Dịch vụ chuyển phát nhanh (EMS) + Phát trong ngày (PTN) - Dịch vụ chuyển tiền + Thư chuyển tiền (TCT), điện chuyển tiền (ĐCT) + Chuyển tiền nhanh (CTN) - Các dịch vụ bưu chính khác + Dịch vụ tiết kiệm bưu điện ( TKBĐ) + Dịch vụ trả tiền nơi người nhận (COD), dịch vụ chuyển quà tặng ...vv 1.2. Nhóm dịch vụ viễn thông và các dịch vụ hỗ trợ dịch vụ viễn thông. - Nhóm dịch vụ viễn thông công cộng + Dịch vụ điện thoại trong nước và quốc tế tại bưu cục , điểm VHX. + Đại lý điện thoại công cộng. + Dịch vụ điện báo. + Dịch vụ FAX công cộng. + Dịch vụ bán các loại thẻ ( CardPhone, VinaPhone, MobiPhone) + Điểm truy cập Internet công cộng, thu khác viễn thông - Nhóm dịch vụ hỗ trợ viễn thông: + Thu cước điện thoại. + Hợp đồng phát triển thuê bao điện thoại di động, cố định. + Tiếp nhận yêu cầu các dịch vụ gia tăng về viễn thông 1.3. Nhóm dịch vụ phát hành báo chí - Phát hành các loại báo , tạp chí trong và ngoài nước. - Bán lẻ các loại báo, tạp chí và báo ngoài ngành 1.4. Nhóm dịch vụ khác - Bán hàng hoá, thành phẩm. - Hoạt động tài chính.: lãi tiền gửi , thuê tài sản ... 2. Thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh của Bưu điện Lạc Thuỷ 2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh 2.1.1.Chỉ tiêu sản lượng doanh thu Trong những năm qua tuy còn nhiều khó khăn nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Bưu điện Lạc Thuỷ phát triển thuận lợi , sản lượng và doanh thu đều đạt được so với kế hoạch tương đối có hiệu quả , số liệu cụ thể thông qua bảng kết quả sau : BIỂU 04: BẢNG TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG , DOANH THU CÁC NĂM 2003-2005 BIỂU 04: BẢNG TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG , DOANH THU CÁC NĂM 2003-2005 Đơn vị doanh thu : đồng STT CHỈ TIÊU ĐVT (sản lượng) Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Sản lượng Doanh thu Sản lượng Doanh thu Sản lượng Doanh thu I Kinh doanh và dịch vụ BCVT 1 Bưu chính -Tem thư - EMS - Bưu kiện - Dịch vụ chuyển tiền -Tiết kiệm bưu điện - Điện hoa - Thu khác bưu chính *CỘNG Cái cái cái lần cái 60.702 1.106 152 1.452 1.109 11 74.151.090 5.415.000 3.154.065 22.759.172 20.451.700 1.259.750 671.050 127.861.827 90.751 1.809 273 1.764 1.262 15 85.297.543 7.891.750 4.159.700 30.249.755 23.463.044 1.507.069 781.900 153.350.761 101.050 2.191 287 2.866 4.462 26 87.003.092 17.126.729 5.298.227 40.535.966 30.976.123 1.709.541 1.051.700 183.701.378 2 Viễn thông - Điện thoại - Điện báo - FAX -Thẻ card các loại - Internet -Hoà mạng cố định - Hoà mạng di động -Thu khác viễn thông -Dịch vụ thu cước * Cộng phút bức trang cái phút máy máy 351.091 259 306 450 0 0 278.751.695 1.251.390 1.092.540 16.751.090 0 204.545.455 0 1.971.075 12.571.607 516.934.852 579.833 401 786 683 64.249 509 398.341.572 1.571.900 2.950.910 22.954.545 4.960.267 225.290.908 4.572.981 19.756.432 680.399.515 905.833 309 802 1.038 261.663 587 0 404.856.913 1.518.363 3.252.624 37.709.090 15.308.66 304.918.181 0 6.871.090 21.798.405 796.233.334 3 Phát hành báo chí - Báo trung ương - Báo địa phương - Báo ngoài ngành * Cộng tờ tờ tờ 167.572 36.409 1.102 59.453.091 3.159.000 471.095 63.083.186 191.073 39.923 2.058 70.729.038 4.364.172 953.648 76.046.858 249.737 49.155 2.207 99.087.322 5.604.732 1.042.776 105.734.830 4 Thu khác -Bán hàng hoá -Hoạt động tài chính * Cộng 12.571.651 7.159.452 19.731.103 28.183.549 9.263.969 37.447.518 30.909.099 10.731.203 41.640.302 TỔNG CỘNG 727.610.968 947.244.652 1.127.309.844 ( Nguồn : Kế toán tài chính thống kê Bưu điện huyện Lạc Thuỷ) Qua số liệu từ biểu 04: Sản lượng , doanh thu các dịch vụ bưu chính viễn thông năm 2003 và 2004 ,2005 ta thấy sản lượng thực hiện tăng nhanh ở một số dịch vụ như: dịch vụ chuyển tiền , báo chí và dịch vụ internet ...vv đạt tỷ lệ cao Đạt mức tăng trưởng sản lượng bưu chính về cả sản lượng và doanh thu như trên là do đơn vị thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng công tác quảng cáo tiếp thị, tổ chức tốt công tác khuyến mại , chăm sóc khách hàng ... vv. Một nguyên nhân chủ yếu nữa đó là bán kinh phục vụ đã được giảm dần khách hàng đã được tiếp cận và làm quen các dịch vụ truyền thống, dịch vụ mới có chất lượng cao , đời sống người dân trong khu vực cũng như ngày càng được cải thiện dẫn tới khả năng sử dụng các dịch vụ bưu chính viễn thông ngày càng cao. - Về viễn thông: Sản lượng viễn thông vẫn là một dịch vụ chiếm tỉ lệ lớn trong kế hoạch của đơn vị. Trong đó dịch vụ interet tăng cao do năm 2005 được đầu tư bổ xung trang thiết bị . Doanh thu hoà mạng tăng cả về sản lượng và doanh thu , năm 2004 tổng số máy điện thoại có trên mạng là : 2172 máy,năm 2005 có :2512 máy điện thoại có trên mạng , tăng 15,6 % so với năm trước ,sản lượng tăng do đơn vị tăng tốc độ phát triển , đầu tư nâng cấp mạng lưới để đảm bảo phục vụ và đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng - Về phát hành báo chí mức độ năm sau tăng cao hơn năm trước , do đơn vị phối kết hợp với Ban tuyên giáo Huyện uỷ để vận động các Chi đảng bộ cơ sở đặt báo Đảng báo địa phương và các loại báo chí khác - Về dịch vụ bưu chính : ngoài các dịch vụ truyền thống , các dịch vụ chất lượng cao như: EMS , dịch vụ tiết kiệm bưu điện tăng cả về sản lượng và doanh thu . Hàng năm Bưu điện Lạc Thuỷ đã không ngừng đầu tư và đầu tư có trọng điểm , mở rộng mạng lưới và hoạt động an toàn , chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao , tuy nhiên trên địa bàn hiện nay có nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cùng cạnh tranh , mạng dịch vụ viễn thông di động năm 2006 mới được đầu tư đưa vào khai thác sử dụng . Do vậy tốc độ tăng trưởng của các năm không cao do một phần đặc điểm thị trường và vị trí địa lý không thuận lợi . 2.1.2. Chỉ tiêu thực hiện chi phí Là đơn vị hạch toán phụ thuộc Bưu điện Tỉnh Hoà Bình , cơ cấu vốn và tài sản được Bưu điện Tỉnh quan tâm đầu tư trang thiết bị , cơ sở vật chất phục vụ mục đích kinh doanh lâu dài của doanh nghiệp. Trong quá trình tổ chức kinh doanh việc nâng cao hiệu quả kịnh doanh không chỉ dừng lại ở việc đẩy mạnh kết quả doanh thu các dịch vụ BC-VT mà song song với việc phải tiến hành đồng thời giảm bớt chi phí không cần thiết trên cơ sở xây dựng kế hoạch chi phí phù hợp, đầu tư có hiệu quả, tiết kiệm phấn đấu đến năm 2010 cân bằng thu chi. BIỂU 05: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2003-2005 Đơn vị : đồng STT CHỈ TIÊU CHI PHÍ NĂM 2003 NĂM 2004 NĂM 2005 01 Chi phí Bưu chính 255.428.191 364.325.909 489.922.973 02 Chi phí Viễn thông 182.571.909 87.497.543 125.453.752 03 Chi phí phát hành báo chí 81.752.300 88.882.498 92.073.450 Cộng 519.752.400 640.705.950 907.450.175 (Nguồn : Kế toán tài chính thống kê BĐ Lạc Thuỷ ) Chi phí cho viễn thông, phát hành báo chí, bưu chính của năm sau tăng hơn so với năm trước là do mạng lưới viễn thông phát triển mạnh. Số lượng máy thuê bao tăng dần đến phải chi phí khoán thu thuê tăng. Mức chi phí tương đối cao so với doanh thu, song thực tế đối với huyền miền núi, do địa bàn, trình độ dân trí, kinh tế địa phương....Nên việc hoạt động công ích vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Nhiều điểm văn hoá không đạt chỉ tiêu doanh thu bằng mức chi trả thù lao , song đơn vị vẫn phải cấp bù thêm chi trả bằng mức lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước. 2.1.3. Chỉ tiêu phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ Mạng lưới của Bưu điện huyện, điểm VHX, đại lý điện thoại công cộng phát triển số lượng không lớn , một phần là do tình hình xã hội tại địa phương chưa có gì biến động lớn, các điểm thị trấn thị tứ nơi đông dân cư không phát triển mới. Vì vậy đơn vị chỉ có giải pháp tận dụng tối đa mạng lưới hiện có, đề nghị được đầu tư áp dụng công nghệ mới, không ngừng phát triển mạng Bưu chính viễn thông trên hướng hiện đại với nhiều loại hình có kỹ thuật cao, chất lượng cao ở giao dịch trung tâm cũng như ở một số Bưu cục III, vậy mới có thể đáp ứng được nhu cầu thông tin của xã hội. BIỂU 06: TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI NĂM 2003-2005 Đơn vị : điểm STT CHỈ TIÊU NĂM 2003 NĂM 2004 NĂM 2005 01 Phát triển bưu cục , điểm bưu điện văn hoá xã 12 13 14 02 Phát triển đại lý 02 06 07 03 Phát triển Internet 0 01 03 ( Nguồn: Kiểm soát viên tổng hợp BĐ Lạc Thuỷ ) 2.2.4. Hiệu quả sản xuất kinh doanh BIỂU 07: HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH Đơn v ị : triệu đồng STT CHỈ TIÊU NĂM 2003 NĂM 2004 NĂM 2005 01 Doanh thu 727 947 1.127 02 Chi phí 519 640 907 03 Lãi gộp 208 307 220 (Nguồn : Kế toán tài chính thống kê BĐ Lạc Thuỷ) Hiệu quả kinh doanh qua các năm có tăng và tương đối ổn định không cao ,do năm 2005 thị trường tại địa phương có sự cạnh tranh viễn thông do đó ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh . Do vậy Bưu điện Lạc Thuỷ phải có những biện pháp cụ thể để năng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt hơn và các nhà quản trị phải có năng lực điều hành và đặc biệt quan tâm công tác chăm sóc khách hàng 2.2. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh 2.2.1. Đặc điểm năm 2003 Năm 2003 tình hình dịch vụ bưu chính viễn thông chưa có sự cạnh tranh tại địa bàn , nhưng nhu cầu phát triển mạng viễn thông có tăng nhưng ở mức không cao . Năm 2003 doanh thu đạt :727.610.968, đồng . Trong đó :Doanh thu bưu chính đạt : 127.861.827, đồng , chiếm 17,6 % tổng doanh thu , doanh thu viễn thông : 516.934.852 đồng , chiếm 71 % , còn lại là doanh thu phát hành báo chí và doanh thu khác.Doanh thu viễn thông chiếm tỷ lệ cao là doanh thu chủ đạo trong tổng doanh thu của Bưu điện Lạc Thuỷ, sản lượng các dịch vụ tăng cao như ; EMS , tiết kiệm bưu điện …tăng so với năm trước. 2.2.2. Đặc điểm năm 2004 Năm 2004 Bưu điện huyện Lạc Thuỷ đã nghiên cứu mở thêm một số dịch vụ mới cho các điểm VHX như TCT, ĐCT và với chủ trương của ngành, đơn vị đã phát triển được 2 điểm truy cập Iternet tại 2 điểm VHX: Đầm Đa và Cố Nghĩa . Bưu điện trung tâm từ cuối năm 2004 đơn vị đã mở thêm các dịch vụ mới như: Internet công cộng, dịch vụ COD, dịch vụ chuyển quà tặng, đồng thời trang bị cho tất cả các Bưu cục III hệ thống vi tính tính cước . Năm 2004 bắt đầu được triển khai chương trình chuyển tiền qua mạng. Doanh thu 2004 tăng 13 % so với năm 2003 tuy tăng không lớn , nhưng ở địa bàn miền núi như Lạc Thuỷ và hai nữa đã có sự cạnh tranh về dịch vụ viễn thông của các nhà cung cấp khác trên địa bàn , thì điều đó quả là một sự phấn đấu nỗ lực của cả một tập thể đơn vị. 2.2.3. Đặc điểm năm 2005 Thị trường điện thoại cố định trên địa bàn đã có sự cạnh tranh , có mạng di động của Viễn thông quân đội , do đó sản lượng và doanh thu viễn thông tăng không cao tuy nhu cầu của khách hàng là lớn , vì một phần lượng khách hàng đã sử dụng mạng của các nhà cung cấp khác . Sản lượng viễn thông tăng 1,6 % so với năm 2004.Hai nữa các chương trình khuyến mại lớn của các nhà cung cấp khác đã thu hút lượng đông khách hàng và tiện ích của việc sử dụng di động . Điều này ảnh hưởng lớn tới đến doanh thu của Bưu điện Lạc Thuỷ ,tuy nhiên tình hình kinh doanh của đơn vị vẫn có sự phát triển theo hướng tích cực và đạt được hiệu quả hiệu quả sản xuất kinh doanh Qua đặc điểm địa lý , môi trường kinh doanh và thực trạng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Bưu điện Lạc Thuỷ cho ta thấy hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt kết quả tương đối ổn định , tuy sự tăng trưởng của năm trước so với năm không cao , nhưng xét trên phương diện môi trường kinh doanh thì đó là kết quả cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân Bưu điện Lạc Thuỷ. Có thể nhìn nh ận thành tựu đạt được trong thời gian là khá khả quan điều này có được là do hướng phát triển có xây dựng kế hoạch từng năm , quý và từng tháng cụ thể . Bên cạnh đó có một đội ngũ lãnh đạo ,cán bộ công nhân viên với tay nghề chuyên môn và mức độ nhạy bén trong công tác xử lý thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị. Doanh thu viễn thông chiếm tỷ lệ cao trong doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của Bưu điện huyện Lạc Thuỷ . Do vậy khi bưu chính viễn thông chia tách riêng , kinh doanh dịch vụ bưu chính sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức trong giai đoạn tới . Vậy cần phải nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng các loại hình kinh doanh , và phát triển thêm các loại hình dịch vụ hỗ trợ viễn thông như : thu tiền điện thoại , hợp đồng lắp đặt máy điện thoại ... để nâng cao hiệu quả trong sản xuất trong kinh doanh. III. THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ QUẢN LÝ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 1.Nhân tố theo quá trình 1.1. Thực trạng về công tác lập kế hoạch Bưu điện Lạc Thuỷ công tác kế hoạch được triển khai đúng quy trình và được giám sát theo dõi thống nhất trong quản lý : Giám đốc chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc Bưu điện Tỉnh về công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị . Các tổ và bộ phận trực thuộc căn cứ vào kế hoạch , phương hướng nhiệm vụ và các chỉ tiêu của đơn vị để xây dựng kế hoạch năm , quý , tháng cụ thể hoá cho phù hợp với bộ phận mình . Đối với kế hoạch quý , tháng phải căn cứ vào kế hoạch năm đã được phê duyệt và dựa vào tình hình thực tế và những biến động trong quá trình sản xuất kinh doanh - Ưu điểm : Qua công tác kế hoạch của Bưu điện Lạc Thuỷ đã thực hiện đầy đủ theo quy trình giao chỉ tiêu kế hoạch , chỉ đạo theo dõi , đôn đốc , chế độ báo cáo , kiểm tra điều chỉnh kế hoạch sát với thực tế và khả năng . Do làm tốt công tác kế hoạch nên hiệu quả kinh doanh của đơn vị đạt kết quả tốt. - Nhựơc điểm : Tuy nhiên công tác chất lượng kế hoạch còn chung chung , chưa có nhiều thông tin , không cụ thể và bị động phụ thuộc vào kế hoạc của Bưu điện Tỉnh . 1.2.Thực trạng về công tác tổ chức Bưu điện đã xây dựng một cơ cấu tổ chức hợp lý , khoa học , các vị trí được bố trí hợp lý đảm nhiệm tốt nhiệm vụ , đứng đầu là Giám đốc Bưu điện huyện , sau là các bộ phận trực tiếp quản lý sản xuất kinh doanh và chất lượng - ưu điểm : Công tác tổ chức hợp lý , sắp xếp công việc các bộ phận mang lại hiệu quả kinh doanh và xác định rõ quyền hạn nghĩa vụ của các vị trí trong đơn vị, do đó mọi người có nghĩa vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ đựợc giao và phối kết hợp chặt chẽ trong công việc. 1.3.Thực trạng về công tác lãnh đạo Công tác lãnh đạo trong những năm qua đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh , và phục vụ có hiệu quả các Cấp chính quyền trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương , là một huyện vùng núi ,địa hình phức tạp đã đạt chỉ tiêu 100 % các xã trong huyện có báo đọc trong ngày và 100% các xã có máy điện thoại . Đó là một thành công lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong công tác lãnh đạo do có một cơ cấu hợp lý nên việc đưa ra các quyết định trong quá trình lãnh đạo là đều có căn cứ khoa học . Tuy nhiên do thị trường bưu chính viễn thông biến động mạnh về giá cước và cạnh tranh với các nhà cung cấp khác nên công tác lãnh đạo gặp không ít khó khăn trong những năm qua và trong thời gian tới . Trước xu thế hội nhập và phát triển càng đòi hỏi công tác lãnh đạo phải có tầm nhìn chiến lược và nâng cao hơn nữa để lãnh đạo đơn vị đạt hiệu quả kinh doanh. 1.4.Thực trạng về công tác kiểm tra Công tác kiểm tra thực hiện nghiêm túc ở tất cả các khâu , có kiểm soát viên tổng hợp và Kiểm soát viên điểm văn hóa xã . Công tác kiểm tra được kiểm tra chất lượng nghiệp vụ căn cứ vào quy trình, thể lệ khai thác BCVT , qua hệ thống báo cáo , quy trình kiểm tra các bưu cục và điểm văn hoá xã có lịch trình cụ thể . Ngoài ra kiểm tra đột xuất khiến cho việc nắm bắt thông tin kịp thời , do vậy có những quyết định kip thời nếu có sự cố sảy ra 2.Nhân tố theo lĩnh vực 2.1.Thực trạng về công tác quản lý nguồn nhân lực Bưu điện huyện Lạc Thuỷ quản lý lực lượng lao động hiện có là 55 cán bộ công nhân viên chức và lao động hợp đồng ,trình độ lao động trong đơn vị không đồng đều , tuy đào tạo ngắn hạn chiếm 43,6% và lao động thời vụ chiếm 34,6 % nhưng chủ yếu lực lượng trên là lao động thời vụ và ngắn hạn là lao động thu tiền điện thoại , hợp đồng vận chuyển , lực lượng phát xã . Số lượng CBCNV còn lại đều đựợc đào tạo cơ bản ở các trường chuyên ngành của Bưu điện và hàng năm đều được bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn để đáp ứng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.Nhưng để đáp ứng nhu cầu và xu hướng phát triển chung của Ngành và đơn vị trong giai đoạn tới công tác quản lý nguuồn nhân lực phải có kế hoạch đào tạo ,đào tạo lại lực lượng lao động vì CBCNV có trình độ cao còn chiếm tỷ lệ thấp .Trình độ của cán bộ công nhân viên chưa đồng đều do vậy năng lực giải quyết công việc trong công tác còn nhiều hạn chế 2.2. Thực trạng quản lý tài chính Quản lý tài chính đơn vị theo quy chế của Bưu điện tỉnh , quy định của Nhà nước và Pháp luật , định kỳ từng quý , 06 tháng có kiểm toán nội bộ và kiểm toán nhà nước kiểm tra ,kiểm soát .Riêng công tác quản lý công nợ : báo chí , điện thoại …được đối chiếu thường xuyên xác nhận công nợ với khách hàng .Quản lý chi phí được Bưu điện tỉnh giao khoán theo từng nội dung và khoản mục cụ thể không chi sai kế hoạch . Do vậy trong công tác quản lý tài chính đã thực hiện đúng theo quy định nên hiệu quả sử dụng nguồn vốn tốt đã đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao . 2.3. Thực trạng về quản lý marketing Công tác tuyên truyền, tiếp thị, quảng cáo của Bưu điện Lạc Thuỷ nói riêng và Bưu điện tỉnh Hoà Bình nói chung đã có nhiều tiến bộ, tuy nhiên vẫn còn yếu do công tác tiếp thị và thâm nhập thị trường chưa được coi trọng và các đơn vị còn ít kinh nghiệm, thiếu thông tin về thị trường. Các khách hàng Bưu điện Lạc Thuỷ hầu hết là các khách hàng truyền thống. Đó là một trong những hạn chế của Bưu điện Lạc Thuỷ trong việc phát triển thị trường BCVT và khách hàng trên địa bàn Lạc Thuỷ. Công tác chăm sóc khách hàng, tiếp thị khách hàng tại một số Bưu cục chưa được chú trọng . Tuy những năm qua đơn vị đã đưa ra các chương trình quảng cáo rất hấp dẫn và thú vị đối với mọi khách hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng , ngoài các chương trình quảng cáo còn có các chương trình khuyến mãi và đội ngũ nhân viên tiếp thị ( qua nhân viên thu cước ) trực tiếp đến các hộ dân , khách hàng đó là cơ hội tiếp xúc nhằm quảng cáo tiếp thị dịch vụ .Công tác giải quyết khiếu nại của khách hàng đơn vị đã làm tốt để . Nhưng bên cạnh đó :Công tác kinh doanh, tiếp thị còn thụ động . Vì căn cứ vào kế hoạch của Phòng kinh doanh tiếp thị Bưu điện Tỉnh chưa nhạy bén với thị trường, điều này làm giảm tính cạnh tranh của doanh nghiệp.Do đó công tác quảng cáo cho sản phẩm dịch vụ của đơn vị còn yếu, nội dung quảng cáo nghèo nàn chưa đi sâu và in đậm trong khách hàng ,chưa mang lại hiệu quả cao. 2.4.Thực trạng về quản lý nghiên cứu và phát triển Với sự phát triển của công nghệ mới và phát triển không ngừng của các thành tựu khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực tin học và điện tử, tạo ra những sản phẩm thay thế cho những sản phẩm Bưu chính Viễn thông truyền thống . Việc đó đặt ra những yêu cầu mới cho CBCNV Bưu điện Lạc Thuỷ phải không ngừng học hỏi để có thể thích nghi với sự biến động của thị trường, một số các dịch vụ giảm do có nhiều dịch vụ khác thay thế tiện ích hơn và đem lại hiệu quả cho khách hàng cao hơn. Nhu cầu của khách hàng ngày càng cao, cùng với xu thế cạnh tranh ngày càng gia tăng, khách hàng ngày càng có nhiều sự lựa chọn. Khách hàng ngày càng muốn cung cấp sản phẩm chất lượng cao nhất với giá thấp nhất, và dịch vụ khách hàng hoàn hảo nên họ đòi hỏi ngày càng cao không chỉ về chất lượng, giá cả, sự tiện lợi mà còn cả về thái độ, phong cách phuc vụ. Do vậy công quản lý nghiên cứu và phát triển cần phải làm tốt hơn mới đáp ứng được với tình hình mới hiện nay. 2.5.Thực trạng về quản lý sản xuất kinh doanh các dịch vụ Về quản lý sản xuất kinh doanh các dịch vụ được chú trọng trong lĩnh vực bưu chính từ việc đầu tư một số trang thiết bị hiện đại để ứng dụng những công nghệ, phần mềm mới cho đến việc cử những lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, nhưng khi xem xét hiệu quả kinh doanh ta thấy hiệu quả kinh doanh Bưu chính viễn thông còn hạn chế. Các dịch vụ bưu chính là tiềm năng lớn như tem máy, EMS, chuyển tiền... đã phát triển một mức đáng kể đóng góp nhiều cho hiệu quả kinh doanh chung lĩnh vực bưu chính toàn đơn vị. Bên cạnh đó các dịch vụ mới như Phát trong ngày (PTN), Phát hàng thu tiền (COD), Bưu chính ủy thác vẫn còn nhiều hạn chế sản lượng doanh thu thấp . Sản lượng một số các dịch vụ truyền thống và các dịch vụ chất lượng cao tăng rất chậm, cá biết có một số dịch vụ sản lượng giảm đáng kể. Điều này cần phải được khắc phục ngay trong thời gian tới bằng nhiều giải pháp. Với lộ trình tách Bưu chính - Viễn thông ra hoạt động riêng độc lập vẫn còn nhiều việc phải làm để bưu chính nâng cao được hiệu quả hoạt động của mình làm tăng khả năng cạnh tranh trong xu thế cạnh tranh ngày nay. Lao động bưu chính trong đó lao động thủ công vẫn chiếm một lượng lớn, do đó năng suất lao động còn rất thấp: năm 2003 đạt 13,47 triệu đồng /người; năm 2004:17,2 triệu đồng/ người; năm 2005 đạt: 20,49 triệu đồng/ người .Trong khi đó, việc đầu tư về cơ sở vật chất thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh còn khá khiêm tốn,đi kèm với nó là chất lượng của dịch vụ BCVT đôi khi chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Qui trình khai thác, tác nghiệp tại giao dịch chủ yếu vẫn là thủ công. Một số dịch vụ đã đưa chương trình phần mềm vào quản lý, sử dụng nhưng chưa đồng bộ và chỉ áp dụng cho các bưu cục trung tâm , còn các bưu cục III , điểm bưu điện VHX chưa đựợc trang bị. Đội ngũ CBCNV tuy đã được nâng lên về trình độ nhưng việc xây dựng đội ngũ cán bộ đầu đàn nhất là lĩnh vực quản lý còn yếu, thiếu chưa đủ sức đáp ứng và theo kịp đòi hỏi của tình hình mới. Một số đơn vị, cán bộ, bộ phận còn lúng túng, thiếu năng động trong sản xuất kinh doanh chưa thay đổi sự thay đổi của cơ chế thị trường, nhất là khi đưa dịch vụ mới vào khai thác, công tác tiếp thị và đề xuất giải pháp trong sản xuất kinh doanh và quản lý. Nâng cao chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi, đó cũng là những điểm yếu mà Bưu điện Lạc Thuỷ cần khắc phục trong quản lý các dịch vụ trong thời gian tới. CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA BƯU ĐIỆN HUYỆN LẠC THUỶ I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA BƯU ĐIỆN HUYỆN LẠC THUỶ Trong cơ chế thị trường hiện nay khi cơ sở vật chất hạ tầng của mạng Bưu chính viễn thông đã phát triển , xu hướng tự do hoá thị trường Bưu chính viễn thông, đặc biệt là thị trường viễn thông sẽ diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Quá trình cải cách tổ chức và quản lý đang được tiến hành: Tách chức năng quản lý nhà nước và chức năng kinh doanh trong dịch vụ Bưu chính viễn thông. Điều này cho phép doanh nghiệp có khả năng lựa chọn kinh tế, lựa chọn sản xuất kinh doanh sản phẩm, để đưa lại hiệu quả kinh doanh cao nhất, thu được nhiều lợi ích nhất . Điều đó phụ thuộc vào việc lựa chọn phương án tối ưu để kinh doanh và tận dụng triệt để cơ hội kinh doanh trong thị trường. Trên cơ sở phát triển sản xuất kinh doanh của những năm qua và các năm tiếp theo Bưu điện huyện Lạc Thuỷ đã xác định mục tiêu , nhiệm vụ sau: VNPT là một doanh nghiệp Nhà nước, nhiều năm qua đã thực hiện được vai trò là doanh nghiệp chủ đạo trong việc cung cấp các dịch vụ Bưu chính - Viễn thông . Hiện tại các hoạt động kinh doanh của VNPT về lĩnh vực Bưu chính viễn thông còn gặp nhiều khó khăn : chưa phân định được giữa công ích và kinh doanh, trong những năm qua hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với doanh thu toàn ngành , thực tế bị lỗ lớn và đã được bù chéo từ lĩnh vực viễn thông .Sự cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông ngày càng gay gắt , như vậy nguồn bù đắp sang cho lĩnh vực Bưu chính sẽ bị giảm dần . Hơn nữa việc thành lập Tập đoàn BCVT theo lộ trình từ 01/01/2007 Bưu chính và Viễn thông sẽ tách hẳn và hoạt động độc lập , nên việc bù chéo sẽ khó thực hiện được . Mặt khác theo định hướng phát triển của Tập đoàn , Tổng công ty bưu chính là đảm nhiệm kinh doanh và phục vụ tiến tới cân bằng thu chi và có lãi . Bưu điện huyện LạcThuỷ cũng như Bưu điện tỉnh Hoà Bình cũng không nằm ngoài định hướng phát triển chung của toàn ngành . Nhiều năm qua không phân định rõ ràng giữa kinh doanh và phục vụ , do vậy mà thị trường công ích và thị trường kinh doanh còn đan xen nhau , việc này khó khăn trong tính toán cụ thể về hiệu quả. Điều đó đòi hỏi Tổng công ty Bưu chính viễn thông cũng phải có sự thay đổi về chiến lược và mục tiêu cụ thể hơn để phân định rõ hai mảng thị trường công ích và kinh doanh . *Mục tiêu chiến lược phát triển của Bưu điện huyện Lạc Thuỷ Việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Bưu điện Lạc Thuỷ cũng như Bưu điện Tỉnh Hoà Bình phải căn cứ vào những mục tiêu và chiến lựợc cụ thể . Trên cở sở phát triển của Bưu điện tỉnh Hoà Bình trong giai đoạn 2000-2005 và các năm tiếp theo , căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm qua . Bưu điện huyện Lạc Thuỷ đã xác định mục tiêu năm 2006-2010 : “Tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông hiện đại , khai thác triệt để các thiết bị có trên mạng , tận dụng tối đa các nguồn lực , duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững : phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ với các dịch vụ bưu chính - viễn thông – tin học làm nòng cốt , mở rộng địa bàn phục vụ đảm bảo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2006 và những năm tiếp theo ”. Với mục tiêu chiến lược phát triển Bưu chính viễn thông đến năm 2010 : Phát triển mạng lưới thông tin hiện đại và đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và tiếp tục phát triển nhanh và hiện đại hoá dịch vụ bưu chính viễn thông , phổ cập sử dụng Internet đố là những mục tiêu phát triển mà dịch vụ BCVT cần đạt .Trên cơ sở mục tiêu kinh doanh và định hướng phát triển chung của Bưu điện tỉnh Hoà Bình và căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị trong những năm qua , Bưu điện Lạc Thuỷ đưa ra mục tiêu phát triển : - Tập trung mọi nguồn lực cho mục tiêu phát triển , đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 20-30% , duy trì vai trò là doanh nghiệp chủ đạo trong việc cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông trên thị trường địa phương. - Tăng cường trang bị máy móc thiết và công nghệ hiện đại vào khai thác Bưu chính - Tiếp tục xây dựng và mở rộng mạng luới Bưu chính viễn thông , không ngừng cải tạo nâng cấp đồng bộ . Phát triển các dịch vụ bưu chính viễn thông đa dạng đến tất cả các điểm phục vụ - Tổ chức , bố trí sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ , công nhân . Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ CBCNV để có một đội ngũ vững vàng về mọi mặt trong môi trường hội nhập và cạnh tranh - Tăng cường nghiên cứu thị trường , nắm bắt thông tin kịp thời , cung cấp thoả nãm nhu cầu thị hiếu của khách hàng II. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Muốn nâng cao hiệu quả kinh doanh Bưu điện Lạc Thuỷ cần tổng hợp các giải pháp từ nâng cao năng lực quản trị, nâng cao công tác Marketing …làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gắn với thị trường . Đứng trước thực tế hiệu quả sản xuất kinh doanh và điều kiện sản xuất của Bưu điện Lạc Thuỷ thời gian qua còn nhiều hạn chế và chưa phát triển cần một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Bưu điện Lạc Thuỷ trong thời gian tới : 1.Giải pháp về quản lý nguồn nhân lực Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trên cơ sở tổ chức lao động hợp lý , nâng cao năng xuất lao động , nâng cao chất lượng dịch vụ.Hiệu quả sản xuất kinh doanh phụ thuộc rất nhiều ở công tác lao động hợp lý bởi: bất kỳ một doanh nghiệp nào thì yếu tố con người cũng là yếu tố quan trọng hơn cả , khoa học công nghệ hiện đại đến đâu cũng đều do con người sáng tạo ra để sử dụng, vận hành và khai thác chúng. Đứng trước sự cạnh tranh trong môi trường kinh doanh sản phẩm dịch vụ BCVT, sự xuất hiện ngày càng nhiều các nhà cung cấp, sự áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất sản phẩm BCVT ngày càng gia tăng, việc phải xắp xếp bố trí lao động như thế nào cho phù hợp là bài toán phải đưa ra cho Bưu điện tỉnh Hoà Bình nói chung và Bưu điện Lạc Thuỷ nói riêng. Đây là việc làm cần thiết để nâng cao năng xuất lao động của đơn vị . Yếu tố con người là yếu tố quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch của các đơn vị bởi mọi hoạt động kinh doanh, phục vụ của doanh nghiệp phải trải qua rất nhiều công đoạn. nhiều khâu, nhiều cơ sở cùng tham gia vào dây truyền sản xuất để hình thành nên sản phẩm dịch vụ. Họ là những giao dịch, những cán bộ quản lý. những công nhân bảo dưỡng thuê bao, những khai thác viễn… trực tiếp hay gián tiếp thạy mặt doanh nghiệp quan hệ với khách hàng. Đây là yếu tố mạng tính quyết định đến chất lượng và số lượng của sản phẩm dịch vụ và uy tín của doanh nghiệp. Vì thế việc đào tạo nguồn nhân lực là hết sức cần thiết, là sự sống còn của doanh nghiệp. Bưu điện Lạc Thuỷ bước vào hoạt động trong môi trường cạnh tranh với nguồn lao động còn nhiều bất cập trình độ hạn chế, nhiều bộ phận sản xuất có năng xuất lao động thấp, tư tưởng ỷ nại, suy nghĩ theo kiểu “ làm công ăn lương”… Như vậy muốn thực hiện thành công đơn vị phải thực hiện một số giải pháp sau: - Tổ chức hợp lý và khoa học nơi làm việc, đảm bảo các điều kiện cho người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. - Thường xuyên tuyên truyền ý thức kinh doanh cho CBCNV. Mục đích để họ nhận thức và phong cách kinh doanh và phục vụ mới , nhằm tạo ra sự chủ động, nhạy bén đáp ứng được những đòi hỏi của công việc và yêu cầu khách hàng. - Xây dựng chính sách đào tạo và tái đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển từng giai đoạn, nên tập trung theo hướng chuyên môn hoá, chuyên sâu, đào tạo theo một quy trình khép kín, có chính sách động viên khuyến khích kịp thời đối với CBCNV có năng lực và chuyên môn giỏi từ đó có hình thức trọng phụng, thoả đáng. Ngược lại, phải có những hình thức sử lý nghiêm minh đối với CBCNV trong những trường hợp sai phạm về chất lượng dịch vụ. sai phạm về quản lý, khai thác…để hạn chế sai sót, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc. 2. Giải pháp về quản lý các dịch vụ Chất lượng dịch vụ luôn là vấn đề sống còn của doanh nghiệp, do đặc thù của sản phẩm BCVT được thể hiện ở tính đa dạng, tính phục vụ chính trị gắn liền với tính kinh doanh, giữa công ích với lợi nhuận kinh tế, đặc biệt là sản phẩm không thể có thứ phẩm, Chính vì vậy, yếu tố chất lượng sản phẩm dịch vụ phải là tiêu chí đầu tiên nhằm chiến lĩnh lòng tin đối với người tiêu dùng. Đây chính là yếu tố cơ bản để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chất lượng đó được biểu hiện ở hai mặt: chất lượng phục vụ và chất lượng sản phẩm. Để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ của Bưu điện Lạc Thuỷ cần thực hiện các giải pháp sau: - Tuân thủ thể lệ, qui trình khai thác các dịch vụ BCVT, tránh không để sảy ra sai sót về nghiệp vụ. - Xây dựng nội quy, kỷ luật lao động phù hợp với đơn vị đồng thời gắn với cơ chế khuyến khích người lao động, có cơ chế thưởng phạt hợp lý. - Đơn giản hoá các thủ tục hành chính, vận dụng linh hoạt các quy định nghiệp vụ, rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi của khách hàng tại các điểm phục vụ. - Đổi mới phong cách và thái độ phục vụ khách hàng, thể hiện sự văn minh Bưu điện, phải xây dựng được chuẩn mực trong phong cách giao tiếp, xây dựng chương trình đào tạo với đội ngũ giao dịch, bưu tá, công nhân lắp đạt bảo dưỡng đường dây thuê bao. - Tạo cơ chế phù hợp kịp thời cho các nhà tiếp thị trực tiếp, phát hiện nhu cầu của khách hàng mạng lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Nâng cao trình độ hiểu biết về dịch vụ, bồi dưỡng trình độ kiến thức mọi mặt, kỹ năng giao tiếp ứng xử cho đội ngũ giao dịch viên, bưu ta khai thác trình độ hiểu biết kiến thức xã hội cho đội ngũ 1080, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên đại lý, điểm Bưu điện văn hoá xã và các nhân viên phát thư báo ở các xã thông qua việc đào tạo thường xuyên ngắn ngày, dài ngày. 3.Giải pháp về công tác lãnh đạo Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trên cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo của các nhà quản trị.Cán bộ quản trị không đáp ứng nhu cầu mới là nguyên nhân chính dẫn đến việc làm ăn kém hiệu quả của doanh nghiệp. Có những nhà quản trị giỏi sẽ có nguồn nhân lực chất lượng cao vì chọn người tài chính là một trong những bản lĩnh của người quản trị, là một trong những tiêu chuẩn quan trong để đánh giá năng lực trình độ của người quản trị, các nhà quản trị giỏi sẽ đưa ra được các cơ chế, chính sách phù hợp từ đó tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh, tiết kiệm chi phí đầu vào. Đội ngũ cán bộ quản trị có vai trò quyết định đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh, do vậy mục đích của giải pháp này là thực hiện chế độ tuyển chọn, bổ nhiệm, đánh giá gắn liền quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ quản trị với kết quả hoạt động SXKD, đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản trị, để từng bước có được đội ngũ các nhà quản trị giỏi, đáp ứng yêu cầu của Bưu điện Lạc Thuỷ trong cơ chế thị trường. Muốn làm được điều đó cần phải thực hiện một số giải pháp sau: - Hệ thống quản lý cần phải tinh gọn, điều hành có hiệu quả, linh hoạt trong điều hành sản xuất, biết nhìn nhận vấn đề, có chính sách khuyến khích thu hút người có trình độ chuyên môn cao trong mọi lĩnh vực công nghệ thông tin về với ngành, đơn vị để họ phục vụ. - Phải thường xuyên xem xét, đánh giá thực trạng của bộ máy và cán bộ để có biện pháp chấn chỉnh và bổ sung kịp thời, tạo điều kiện cho bộ máy có sức mạnh phù hợp, thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp. 4. Giải pháp về quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh các dịch vụ Đối với công tác thu hồi nợ cước phí Bưu điện ,Bưu điện Lạc Thuỷ cũng cần phải có phương án cụ thể và hữu hiệu để giảm thiểu tình trạng chiếm dụng vốn lưu động hàng tháng, tăng vòng quay của vốn. Do đặc điểm sản xuất kinh doanh, cước phí Bưu điện phát sinh tháng này thì cuối tháng mới được thống kê và thông báo đến cho khách hàng. Do vậy khách hàng luôn chiếm dụng một khoản vốn của doanh nghiệp trong một thời gia. Để giải quyết vấn đề này thì Bưu điện Lạc Thuỷ cần phải có biện pháp tích cực để thu hồi cước phí, trong thời gian tới Bưu điện sẽ tổ chức lại sản xuất, giao nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu, làm thủ tục lắp đặt thuê bao cho bộ phận đường thuê bao để họ trực tiếp giao dịch, vì bộ phần này họ là những người trực tiếp làm việc, nắm chắc địa bàn cung cấp dịch vụ.Làm được điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc cung cấp dịch vụ, vừa là cơ hội để quảng cáo sản phẩm dịch vụ của mình. Hiện tại việc thu cước điện thoại tại Bưu điện Lạc Thuỷ không phải là CBCNV đảm nhiệm mà là hợp đồng thuê ngoài ( có sự bảo lãnh của CBCNV bưu điện ) nên việc giải thích vướng mắc của khách còn tồn tại nhiều nhược điểm , không giải thích được những vấn đề về cước , chưa thoả nãm được yêu cầu của khách . Bưu điện Lạc Thuỷ nên bồi dưỡng kiến thức thường xuyên cho nhân viên đi thu cước điện thoại để họ vừa có khả năng giao tiếp , giải thích vướng mắc của khách hàng , vừa có khả năng tiếp thị , quảng cáo sản phẩm dịch vụ cho bưu điện. Làm thế nào để doanh nghiệp đứng vững và phát triển trên thị trường , đảm bảo hoạt động mang lại hiệu quả cao tiếp tục mở rộng mạng lưới , đẩy nhanh tốc độ phát triển các dịch vụ …Như vậy Bưu điện Lạc Thuỷ cần tập trung phát triển các dịch vụ theo hướng : phân ra từng nhóm dịch vụ như nhóm mũi nhọn , nhóm dịch vụ quan trọng , nhóm dịch vụ công ích và phổ cập . Trên cơ sở đặc điểm của từng nhóm dịch vụ để từ đó mà có kế hoạch , chiến lược kinh doanh cho phù hợp . * Nhóm dịch vụ mũi nhọn : là nhóm dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao , chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của Bưu điện huy ện : điện thoại , dịch vụ chuyển tiền nhanh , EMS , internet … có khả năng cạnh tranh cao nếu được dầu tư phát triển và có thị trường . Tiếp tục đầu tư trang thiết bị , tin học hoá mạng lưới , mở rộng cung cấp dịch vụ tiết kiệm Bưu điện đến các bưu cục , điểm phục vụ , đa dạng hoá các loại hình dịch vụ như thanh toán qua tài khoản , thẻ thanh toán … Tập trung phát triển thuê bao điện thoại cố định trên toàn tỉnh , đặc biệt chú ý đến các đoạn thị trường là các khu đô thị mới như khu xây dựng nhà đô thị mới . Đẩy mạnh việc phát triển điện thoại di động bằng cách sử dụng công nghệ mới , triển khai nhanh dịch vụ chiếm lĩnh thị trường , tăng khả năng cạnh tranh . *Nhóm dịch vụ quan trọng Đáp ứng thoả nãm nhu cầu khách hàng , tận dụng cơ sở hạ tầng có sẵn cung cấp các dịch vụ bưu chính , tài chính , bảo hiểm ….đến tất cả các bưu cục và các điểm phục vụ , nâng cao căn bản về chất lượng dịch vụ , nghiên cứu và tiến hành cung cấp dịch vụ qua mạng Internet Mở rộng phạm vi phục vụ cung cấp các dịch vụ chuyển tiền truyền thống đến toàn bộ các điểm phục vụ của Bưu điện . Phát triển dịch vụ chuyển tiền nhanh đến các bưu cục III , mở rộng các loại hình dịch vụ như chuyển tiền nhanh , thanh toán qua Bưu điện *Nhóm dịch vụ công ích và phổ cập : nhóm này do Nhà nước và trực tiếp là Bộ bưu chính viễn thông Việt nam quy định trong từng thời kỳ nhằm thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng Đảm bảo cung cấp các dịch vụ theo quy định của Nhà nước , Tổng công ty BCVT nghiên cứu hạch toán riêng chi phí dịch vụ và đề nghị với Nhà nước và Tập đoàn có cơ chế chính sách cho phù hợp Song song với việc phát triển dịch vụ BCVT , Bưu điện Lạc Thuỷ cần phải không ngừng phát triển mạng lưới BCVT ngày càng đa dạng hơn cho phù hợp với xu hướng phát triển chung của xã hội , chủ động , sáng tạo , ứng dụng công nghệ vào khai thác và quản lý tạo cơ hội mới trong sản xuất kinh doanh . Như vậy đòi hỏi các nhà quản trị phải có phương án , kế hoạch cụ thể là cơ sở , nền tảng vững vàng bước vào hội nhập và cạnh tranh . 5. Giải pháp về quản lý Marketing Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trên cơ sở tăng cường công tác Marketing .Việc tăng cường công tác tiếp thị và chăm sóc khách hàng , đưa công việc nghiên cứu tìm hiểu nắm bắt nhu cầu của khách hàng thành công việc thường xuyên có tổ chức là việc làm rất cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh . Phải thực sự đưa ra phương châm : “ Bán cái thị trường cần chứ không phải bán cái mà ta có ” vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Tích cực mở các lớp tập huấn , bồi dưỡng ngắn hạn về Marketing cho các cán bộ quản lý và nhân viên giao dịch , bán hàng tại các điểm phục vụ , đào tạo đội ngũ tương đối đồng đều về mọi mặt , có trình độ tay nghề giỏi , có kỹ năng giao tiếp khách hàng tốt có kiến thức về công tác tiếp thị , ứng xử văn minh … là vấn đề cần thiết hiện nay của Bưu điện huyện Lạc Thuỷ. Tăng cường công tác quản lý, chăm sóc khách hàng thông qua các phương tiện kỹ thuật, khả năng giao tiếp và ứng xử của nhân viên giao dịch , xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, nâng cấp các dịch vụ sau bán hàng…Cần quan tâm và phát triển công tác tiếp thị và chăm sóc khách hàng. Bưu điện Lạc Thuỷ cần làm các công việc cụ thể sau : + Đào tạo chuyên môn, kỹ thuật cho các nhân viên làm việc tại các điểm cung cấp dịch vụ + Tổ chức mở lớp tập huấn về kiến thức Marketing cho cán bộ quản lý và nhân viên giao dịch của tất cả các điểm cung cấp dịch vụ . 6.Giải pháp về quản lý kế hoạch Lập kế hoạch là nội dung quan trọng của công tác quản lý , thực tại Bưu điện huyện Lạc Thuỷ cần có giải pháp khắc phục những tồn tại . Kế hoạch phải cụ thể , chi tiết , có tính chủ động trong quá trình lập kế hoạch và cần thông qua công tác nghiên cứu thị trường ở trên địa bàn quản lý . Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc triển khai kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch từng tháng , quý , năm .Là đơn vị trực thuộc nên Bưu điện tỉnh giao kế hoạch hàng năm , căn cứ vào kế hoạch cụ thể , Bưu điện Lạc Thuỷ cần xây dựng kế hoạch chi tiết và có sự phối kết hợp thống nhất cho các bưu cục, điểm bưu điện văn hoá xã , các bộ phận trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh được giao. 7. Giải pháp về quản lý công tác kiểm tra Bưu điện Lạc Thuỷ có nhiều bưu cục , điểm BĐVHX do vậy công tác kiểm tra chất lượng nghiệp vụ còn sảy ra sai sót là không thể tránh khỏi . Do vậy phải tăng cường công tác kiểm tra chất lượng nghiệp vụ thường xuyên : kiểm soát viên – xây dựng xã phụ trách các Điểm bưu điện VHX , kiểm soát viên nghiệp vụ kiểm tra các bưu cục .Cần tăng cường kiểm tra đối với các dịch vụ , công tác thu cước , phát triển mạng và công tác tài chính .Trong công tác kiểm tra về quản lý công nợ đối với khách hàng cần có biện pháp giải quyết dứt điểm các klhoản nợ cước viễn thông khó đòi. III.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Là một đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh Hoà Bình , nhiều năm qua Bưu điện huyện Lạc Thuỷ đã cố gắng đạt được nhiều thành tích đóng góp chung cho thành tích của Bưu điện tỉnh Hoà Bình và toàn ngành . Ngày nay đứng trước nhiệm vụ đặt ra vừa phải đảm bảo phục vụ dịch vụ công ích vừa phải đạt hiệu quả trong kinh doanh đã làm cho các doanh nghiệp Bưu chính viễn thông trong đó có Bưu điện Lạc Thuỷ phải thay đổi để tồn tại và phát triển.Việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là vấn đề phức tạp và khó khăn đối với Bưu điện Hoà Bình nói chung và Bưu điện huyện Lạc Thuỷ nói riêng . Việc đó đòi hỏi phải có sự kết hợp của nhiều yếu tố , đứng trước không ít cơ hội và thách thức đòi hỏi Bưu điện Lạc Thuỷ phải điều chỉnh chiến lược , chính sách , cơ chế , công nghệ và con người đó là việc làm cần thiết cần làm ngay nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển 1.Kiến nghị với Bưu điện tỉnh Hoà Bình -Trong thời gian tới việc tách BCVT hoạt động độc lập , thì việc quản lý công nợ điện thoại nên giao lại cho Đài viễn thông quản lý và theo dõi hợp lý hơn , việc thu nợ bên Bưu chính vẫn đảm nhận nhưng chỉ là thu để tăng doanh thu . - Hợp đồng lắp đặt điện thoại nên giao lại toàn bộ cho đài viễn thông khảo sát , lắp đặt và thu tiền - Nên hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo và đào tạo trong chi phí đào tạo lớp bổ túc nghiệp vụ ngắn hạn cho đội ngũ nhân viên Điểm bưu điện văn hoá xã và lực lượng phát xã để đáp ứng nhu cầu hiện tại và sau này. 2.Kiến nghị đối với Nhà nước - Nhà nước cần có chính sách ưu đãi về thuế , vốn để phát triển Bưu chính viễn thông tại các vùng kinh tế kém phát triển như : vùng núi , hải đảo , vùng núi sâu xa …trong khi có nhiều doanh nghiệp cùng kinh doanh trên mạng chung , cần có biện pháp phân phối rõ ràng đảm bảo sự công bằng cho các doanh nghiệp - Đối với các dịch vụ công ích và phổ cập Nhà nước và Bộ bưu chính viễn thông nên có cơ chế hỗ trợ theo hướng: + Xây dựng quỹ hỗ trợ công ích và phổ cập dịch vụ : các doanh nghiệp tham gia kinh doanh dịch vụ BCVT đều thực hiện nghĩa vụ đống góp vào quỹ này , các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích , phổ cập được hỗ trợ hoặc sử dụng từ nguồn quỹ này + Hỗ trợ về điều kiện cở sở vật chất . kỹ thuật , giảm thuế … với doanh nghiệp làm nhiệm vụ công ích và phổ cập. KẾT LUẬN Trong tiến trình hội nhập và phát triển , Bưu điện huyện Lạc Thuỷ đang đứng trước những khó khăn và thách thức lớn , phải làm tốt công tác tư tưởng cho toàn thể CBCNV thực hiện tổ chức thay đổi theo Tập đoàn , ý thức kinh doanh của một số CBCNV chưa năng động và lại hoạt động kinh doanh trên một địa bàn miền núi nên hết sức khó khăn : sản lượng thấp , chi phí cao, thị phần viễn thông chia sẻ , giá cước liên tục giảm …Để đứng vững và hoàn thành nhiệm vụ đòi hỏi một quyết tâm cao và nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV và Lãnh đạo trong toàn đơn vị trong thời gian tới. Là một cán bộ làm công tác quản lý , là giám đốc phụ trách đơn vị và đang công tác tại Bưu điện huyện Lạc Thuỷ được thực tập ngay tại đơn vị .Trong thời gian thực tập , nghiên cứu tại Bưu điện huyện Lạc Thuỷ -Tỉnh Hoà Bình với nội dung nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh tại Lạc Thuỷ, qua phân tích tình hình hoạt động hoạt động kinh doanh của đơn vị , trong những năm qua Bưu điện Lạc Thuỷ đã nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Do vậy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đã từng bước nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh đó một số mặt tại Bưu điện Lạc Thuỷ còn nhiều vấn đề tồn tại và yếu kém đòi hỏi sự quan tâm hơn nữa của đơn vị trong thời gian tới. Các vấn đề liên quan đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đòi hỏi không chỉ sự cố gắng của Bưu điện Lạc Thuỷ mà còn phụ thuộc vào các yếu tố khác : sự quan tâm hơn nữa của Ban lãnh đạo Bưu điện tỉnh Hoà Bình và môi trường các chính sách kinh tế và Pháp luật của Nhà nước , điều kiện kinh tế địa phương ... Tuy nhiên những giải pháp và kiến nghị được đề cập trong báo cáo thực tập chuyên ngành mới chỉ là những khía cạnh cơ bản và cần thiết nhất để giải quyết vấn đề đưa ra nghiên cứu. Do với thời gian nghiên cứu không nhiều , trình độ hiểu biết và kiến thức thực tế có hạn nên trong quá trình phân tích đánh giá hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Bưu điện huyện Lạc Thuỷ có thể còn nhiều điểm chưa hợp lý và chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định cũng như những kiến nghị giải pháp còn mang tính chủ quan của cá nhân em , rất mong được sự bổ sung và góp ý của các thầy cô giáo để đề tài chuyên đề tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn. Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ và sự hướng dẫn tận tình của Thầy giáo PGS.TS. Mai Văn Bưu , cảm ơn các thầy cô trong Khoa Khoa học Quản lý Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân , cám ơn sự giúp đỡ của các cô , chú và anh em trong Bưu điện huyện Lạc Thuỷ và Ban lãnh đạo Bưu điện tỉnh Hoà Bình đã tận tình chỉ bảo để Em hoàn thành được đề tài tốt nghiệp này . Một lần nữa em xin chân thành cám ơn ! TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Khoa khoa học quản lý- Giáo trình Hiệu quả và quản lý dự án Nhà nước – NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội 2001 2. Khoa khoa học quản lý -Giáo trình Khoa học quản lý tập I ( tái bản ) - Chủ biên : PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà-PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền – NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội. 2004 3. Khoa khoa học quản lý -Giáo trình Khoa học quản lý tập II – Chủ biên: TS. Đoàn Thị Thu Hà –TS .Nguyễn Thị Ngọc Huyền – NXB Khoa học và Kỹ Thuật Hà Nội 2002. 4. Khoa kế toán - Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh -Chủ biên: PGS.TS. Phạm Thị Gái – Nhà xuất bản Thống kê Hà Nội năm 2004. 5. Khoa khoa học quản lý - Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế - Chủ biên : GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn và TS. Mai Văn Bưu –NXB Giáo dục năm 2002 6. Khoa Marketing - Giáo trình Marketing căn bản - Chủ biên : PGS.TS.Trần Minh Đạo – NXB Thống kê Hà Nội năm 2003 7. Khoa khoa học quản lý - Giáo trình Quản lý học kinh tế quốc dân Tập II- Chủ biên: GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn và TS. Mai Văn Bưu – NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội năm 2002 8. Khoa quản trị kinh doanh – Giáo trình Quản trị kinh doanh BCVT - Chủ biên : GS-TS Bùi Xuân Phong – NXB Bưu điện năm 2003 9. Các báo cáo tổng kết kết quả kinh doanh các năm 2003- 2005 (Tài liệu lưu hành nội bộ - Bưu điện Lạc Thuỷ) 10. Báo cáo tổng kết SXKD Bưu điện tỉnh Hoà Bình năm 2004, năm 2005 ( tài liệu lưu hành nội bộ ) 11. Quy chế nội bộ Bưu điện tỉnh Hoà Bình năm 2005 ( lưu hành nội bộ ) 12. Khoa khoa học quản lý – Giáo trình Chính sách kinh tế - xã hội - Chủ biên : TS Đoàn Thị Thu Hà ; TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền – NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội năm 2000.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxMột số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Bưu điện huyện Lạc Thuỷ tỉnh Hoà Bình.docx
Luận văn liên quan