Đề tài Một số hoạt động đầu tư nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty . 2.1. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh. 2.2. Chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2.3. Đặc điểm quy trình sản xuất kinh doanh II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 2 PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY HUD1 I TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY II. ĐẶC ĐIỂM ĐẦU TƯ VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 TRÊN THỊ TRƯỜNG 1. Đặc điểm đầu tư 2. Phân tích khả năng cạnh tranh của Công ty . 2.1 Thị phần 2.2. Năng lực cạnh tranh về tài chính 2.3. Năng lực cạnh tranh về sản phẩm 2.4. Năng lực cạnh tranh về công nghệ - kỹ thuật 3. Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của Công ty HUD1 3.1. Ưu điểm 3.2 Hạn chế và nguyên nhân III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31

doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2054 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số hoạt động đầu tư nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 trong giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phÐp kinh doanh sè 113132 Ngµy cÊp 28/7/2000. Do së KÕ ho¹t vµ ®Çu t­ Hµ Néi cÊp. Qua qu¸ tr×nh kh«ng ngõng phÊn ®Çu, C«ng ty x©y l¾p vµ ph¸t triÓn nhµ sè 1 (tiÒn th©n cña C«ng ty hiÖn nay) ®· ®ãng gãp c«ng søc kh«ng nhá vµo môc tiªu x©y d­ng, ph¸t triÓn c¸c khu d©n c­, khu ®«i thÞ míi …mµ Nhµ n­íc giao cho ngµnh x©y dùng nãi chung trong thêi kú ®æi míi th× thµnh qu¶ cña C«ng ty ®¹t ®­îc chÝnh lµ hµng tr¨m c«ng tr×nh x©y dùng lín, nhá vµ chÊt l­îng cao ®­îc Bé x©y dùng c«ng nhËn ®· kh¼ng ®Þnh sù tr­ëng thµnh vµ lín m¹nh cña C«ng ty ngµy nay. C«ng ty ®· tham gia thi c«ng c¸c c«ng tr×nh t¹i Hµ Néi còng nh­ t¹i ®Þa bµn trªn ph¹m vi c¶ n­íc: Trung T©m phô n÷ vµ ph¸t triÓn (Hµ Néi), S©n g«n Tam §¶o, B7-B10 Kim Liªn, Toµ nhµ Ban Tµi chÝnh Qu¶n trÞ Trung ­¬ng, c¸c chung c­ t¹i khu ®« thÞ míi Linh §µm, §Þnh C«ng, Mü §×nh… Cung víi sù ph¸t triªn rm¹nh mÏ cña thñ ®« Hµ Néi, C«ng ty còng tõng b­íc ph¸t triÓn. Tõ n¨m 1999 ®Õn nay, C«ng thi ®· tham gia thi c«ng c¸c dù ¸n mang tÝnh tæng hîp nh­ dù ¸n khu ®« thÞ míi Ph¸p V©n, Khu ®« thÞ míi Mü §×nh, Khu ®« thÞ míi §Þnh C«ng, Khu ®« thÞ míi Linh §µm. M« h×nh ®Çu t­ x©y dùng c¸c khu ®« thÞ míi ®ang ®­îc ph¸t triÓn m¹nh mÏ nh­: §Çu t­ x©y dùng khu ®« thÞ míi Thanh L©m - §¹i ThÞnh – VÜnh Phóc, x©y dùng khu nhµ ë sè 1 Ph­êng Ngäc Ch©u (thµnh phè H¶i D­¬ng) ®­îc c¸c ®ång chÝ L·nh §¹o rÊt quan t©m. Bªn c¹nh ®ã, mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt èng cèng hiÖn ®¹i (c«ng nghÖ Mü) ®­îc C«ng ty ®Çu t­ ®Ó phôc vô c¶i t¹o, l¾p míi hÖ thèng tho¸t n­íc c¸c dù ¸n. Qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, tõ khi cßn lµ xÝ nghiÖp X©y dùng sè 1 - C«ng ty ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ, h¬n 10 n¨m qua ®· ®ãng gãp c«ng søc kh«ng nhá vµo môc tiªu x¸c ®Þnh ph¸t triÓn c¸c khu d©n c­, c¸c khu ®« thÞ míi… mµ nhµ n­íc giao cho ngµnh x©y dùng nãi chung trong thêi kú ®æi míi. Thµnh qu¶ cña c«ng ty ®¹t ®­îc víi hµng tr¨m c«ng tr×nh x©y dùng lín nhá ®· kh¼ng ®Þnh sù tr­ëng thµnh vµ lín m¹nh cña c«ng ty ngµy nay. Cïng víi sù ph¸t triÓn nhanh cña ngµnh x©y dùng nãi chung vµ tèc ®é ®« thÞ hãa nãi riªng, c«ng ty ngµy cµng lín m¹nh vÒ mäi mÆt. C¸c c«ng tr×nh thi c«ng ®Òu b¶o ®¶m chÊt l­îng, tiÕn ®é, an toµn lao ®éng vµ ®­îc ®¸nh gi¸ cao. N¨m 2003 C«ng ty ®­îc tæ chøc BVQI cÊp chøng nhËn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9001: 2000 vµ x©y dùng thµnh c«ng th­¬ng hiÖu HUD. HiÖn nay HUD1 cã mét thÞ tr­êng x©y dùng trªn kh¾p ®Êt n­íc. §Þa bµn thi c«ng cña c«ng ty kh«ng chØ bã hÑp t¹i Hµ Néi mµ cßn tr¶i réng ra c¸c tØnh phÝa B¾c nh­: H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, Thµnh Phè Hå ChÝ Minh, HuÕ, §µ N½ng, §ång Nai, Hµ T©y, Hµ Nam, Nam §Þnh C«ng ty cã ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é, cã kinh nghiÖm chØ ®¹o qu¶n lý. §éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, kü thuËt cao s½n sµng tæ chøc chØ ®¹o thi c«ng tr×nh trªn mäi ®Þa bµn ®¸p øng mäi yªu cÇu cña dù ¸n còng nh­ ®ßi hái cña chñ ®Çu t­. Tæng sè lao ®éng trong c«ng ty hiÖn nay lµ 2.695 ng­êi. Trong ®ã 100 kü s­, kiÕn tróc s­; 35 cö nh©n kinh tÕ, 30 nh©n viªn kü thuËt vµ mét ®éi ngò ®«ng ®¶o c«ng nh©n cã tr×nh ®é tay nghÒ cao. C«ng ty rÊt chó träng ch¨m lo ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n, cã nhiÒu chÝnh s¸ch tèt trong viÖc c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng. T¹o c«ng ¨n viÖc lµm ®Çy ®ñ víi thu nhËp tháa ®¸ng cho mäi ng­êi. Thùc hiÖn thµnh c«ng ch­¬ng tr×nh quèc gia gi¶i quyÕt viÖc lµm cho h¬n ngh×n lao ®éng hîp ®ång thêi vô mçi n¨m. §ång thêi cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch lao ®éng t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng, b¶m b¶o d©n chñ c«ng b»ng trong ph©n phèi. §iÒu ®ã chøng tá sù ph¸t triÓn mäi lÜnh vùc cña C«ng ty trong qu¸ tr×nh ®i lªn bÒn v÷ng. 2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng HUD1. 2.1. §Æc ®iÓm ngµnh nghÒ kinh doanh. C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng HUD1 trùc thuéc Tæng C«ng ty ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay lÜnh vùc ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng ty lµ: Ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y l¾p vµ ph¸t triÓn nhµ trªn ph¹m vi c¶ n­íc. * Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh lµ: · §Çu t­ kinh doanh ph¸t triÓn nhµ, khu ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp · Thi c«ng x©y l¾p c¸c lo¹i c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thñy lîi, b­u chÝnh viÔn th«ng, c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng trong c¸c khu ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp. · Trang trÝ néi, ngo¹i thÊt c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. · T­ vÊn, thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng thñy lîi. · S¶n xuÊt vµ kinh doanh vËt t­, thiÕt bÞ, vËt liÖu x©y dùng, x¨ng dÇu · XuÊt nhËp khÈu vËt t­, thiÕt bÞ, vËt liÖu x©y dùng, c«ng nghÖ x©y dùng · XuÊt khÈu lao ®éng, xuÊt khÈu x©y dùng · Kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt Trong lÜnh vùc ho¹t ®éng cña m×nh c«ng ty ngµy cµng n©ng cao chÊt l­îng vÒ mäi mÆt. T¹o ®­îc nhiÒu c«ng tr×nh b¶o ®¶m kü thuËt cao. C¸c kü thuËt thiÕt kÕ, thi c«ng còng nh­ kh¶ n¨ng vÒ trang trÝ néi, ngo¹i thÊt ngµy cµng ®¹t ®­îc nh÷ng uy tÝn tèt víi nhµ ®Çu t­. 2.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh Ho¹t ®éng trong ngµnh x©y dùng c«ng ty lu«n ph¶i ®Æt cho m×nh môc tiªu ph¸t triÓn theo kÞp tiÕn ®é cña ngµnh nãi riªng vµ sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc. NhiÖm vô ®Æt ra cho toµn c«ng ty lµ phÊn ®Êu t¨ng doanh thu, lîi nhuËn ®ång thêi ngµy cµng n©ng cao ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng. * Chøc n¨ng chñ yÕu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - X©y dùng nhµ cao tÇng, biÖt thù, nhµ ë - Thi c«ng h¹ tÇng kü thuËt - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®­êng bé - L¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn n­íc - Hoµn thiÖn x©y dùng lao ®éng trang thiÕt bÞ néi thÊt * Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty cã nhiÖm vô c¬ b¶n thùc hiÖn: - Ký kÕt hîp ®ång giao cho c¸c ®éi thi c«ng - T×m kiÕm c¸c c«ng tr×nh bªn ngoµi ®ång thêi hoµn thµnh tèt c«ng tr×nh do Tæng c«ng ty giao. - Ký c¸c v¨n b¶n dù thÇu, vay vèn thùc hiÖn hîp ®ång, vay tÝn dông - ChØ ®¹o vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, chÊt l­îng kü thuËt, an toµn lao ®éng. Víi chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh c«ng ty tiÕp tôc cñng cè vµ cã nh÷ng h­íng ®i ®óng ®¾n. Víi sù chØ ®¹o cña Tæng c«ng ty, sù gióp ®ì cña c¸c tæ chøc ®¬n vÞ cã liªn quan c«ng ty ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ t×m cho mØnh mét chç ®øng thÝch hîp trªn thÞ tr­êng. 2.3. §Æc ®iÓm quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh S¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng lµ mét ®Æc thï cña s¶n xuÊt c«ng nghiÖp chÕ t¹o. S¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra qua c¸c quy tr×nh x©y dùng, c¸c quy tr×nh nµy rÊt phøc t¹p vµ khã ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt h¬n c¸c ngµnh kh¸c. Nã ®ßi hái nh÷ng kiÕn thøc kü thuËt chuyªn ngµnh kÕt hîp víi kiÕn thøc kinh tÕ ®Ó t¹o ra lîi nhuËn trong kinh doanh. Víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô ho¹t ®éng cña C«ng ty nh­ trªn, HUD1 ®· x©y dùng lùa chän cho m×nh mét m« h×nh ho¹t ®éng nh»m ®¶m b¶o hiÖu qu¶ nhÊt trong viÖc ®Çu t­ triÓn khai nh÷ng dù ¸n míi còng nh­ viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n cña Tæng c«ng ty (S¬ ®å 1) II. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng HUD1 Víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh x©y l¾p, thÞ tr­êng cña C«ng ty g¾n chñ yÕu víi tèc ®é ®« thÞ hãa ®Êt n­íc. Ph¹m vi ho¹t ®éng cña C«ng ty kh«ng chØ ë Hµ Néi vµ cßn tr¶i réng ra c¸c tØnh. C«ng ty thi c«ng c¸c c«ng tr×nh nh­ chung c­, nhµ cao tÇng, nhµ ë, h¹ tÇng c¬ së, ®­êng s¸ ... Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn më réng c¸c ngµnh nghÒ kh¸c nh­: s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vËt t­ thiÕt bÞ, vËt liÖu x©y dùng, c«ng nghÖ x©y dùng. §Ó qu¶n lý ®­îc tèt vµ th«ng suèt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo kiÓu "trùc tuyÕn chøc n¨ng". C¬ cÊu qu¶n lý trùc tuyÕn chøc n¨ng cña c«ng ty ®­îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å 2 * Chøc n¨ng nhiÖm vô tõng bé phËn trong bé m¸y qu¶n lý §¹i héi ®ång cæ ®«ng: Cã chøc n¨ng quyÕt ®Þnh lo¹i cæ phÇn vµ tæng sè cæ phÇn ®­îc quyÒn chµo b¸n. Cã quyÒn bÇu, miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ, ban kiÓm so¸t. Héi ®ång qu¶n trÞ: lµ c¬ quan qu¶n lý cao nhÊt cña c«ng ty, quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña c«ng ty. QuyÕt ®Þnh vÒ c¬ cÊutæ chøc, quy chÕ qu¶n lý cña c«ng ty. Gi¸m ®èc: ChÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, ®¹i diÖn ph¸p nh©n cho c«ng ty tr­íc ph¸p luËt. Cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong c«ng ty. C¸c dù ¸n ®Çu t­ C¸c c«ng tr×nh bªn ngoµi Kh¶o s¸t dù ¸n Xin phÐp ®Çu t­ LËp b¸o c¸o ®Çu t­ vµ dù ¸n ®Çu t­ ThÈm ®Þnh dù ¸n vµ thiÕt kÕ kü thuËt §Êu thÇu c«ng tr×nh Tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh NghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh QuyÕt to¸n x©y dùng S¬ ®å 1: quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh x©y l¾p t¹i HUD1 Héi ®ång qu¶n trÞ Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc P. kinh tÕ kÕ ho¹ch P. qu¶n lý dù ¸n P. kü thuËt thi c«ng P. tæ chøc hµnh chÝnh ban at vµ c¬ ®iÖn nhµ m¸y xm s«ng thao BQLDA nhµ ë sè 1 C¸c ®¬n vÞ thi c«ng (§éi 101 - §éi 111); X­ëng méc &TTNT; §éi QLTB&TCCG Gi¸m ®èc c«ng ty P. tµi chÝnh kÕ to¸n S¬ ®å 2: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña c«ng ty cp ®Çu t­ vµ x©y dùng hud1 Phã gi¸m ®èc: Gióp viÖc cho gi¸m ®èc, gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng ty. Khi ®­îc sù uû quyÒn cña gi¸m ®èc c¸c phã gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng uû quyÒn. §©y lµ bé phËn trùc tiÕp qu¶n lý c¸c phßng ban, b¸o c¸o víi gi¸m ®èc vÒ mäi mÆt cña c«ng ty. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty gåm 01 KÕ to¸n tr­ëng do Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc C«ng ty vµ mét sè kÕ to¸n viªn gåm: KÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n thanh to¸n, kÕ to¸n vËt t­, kÕ to¸n thuÕ, thñ quü lµm c«ng t¸c nghiÖp vô theo sù ph©n c«ng ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña KÕ to¸n tr­ëng. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cã chøc n¨ng tham m­u, gióp viÖc cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c«ng t¸c Tµi chÝnh ®¶m b¶o ph¶n ¸nh kÞp thêi chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp dùa trªn chÝnh s¸ch ph¸p luËt Nhµ n­íc, ®iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng vµ quy chÕ tµi chÝnh; kiÓm tra gi¸m s¸t c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc; x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m; chñ ®éng lo vèn vµ øng vèn t¹m thêi theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt; ®Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n ®iÒu vèn theo nhiÖm vô s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ nh»m b¶o toµn ph¸t triÓn vèn cña C«ng ty; kiÓm tra viÖc sö dông vèn vay cña c¸c ®¬n vÞ ®¶m b¶o chi tiªu ®óng môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶; ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p hç trî vÒ tµi chÝnh, ®Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n nh­îng, b¸n, thÕ chÊp, cÇm cè, thanh lý tµi s¶n; thùc hiÖn nhiÖm vô më sæ s¸ch kÕ to¸n; theo dâi ®«n ®èc viÖc kiÓm to¸n quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång kinh tÕ, ®Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n thu håi c¸c kho¶n nî tån ®äng, khã ®ßi; kiÓm tra viÖc h¹ch to¸n gi¸ thµnh cña c¸c ®¬n vÞ trong qu¸ tr×nh thi c«ng; kiÓm tra xem xÐt c¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh; phèi hîp c¸c Phßng chøc n¨ng cña c«ng ty ®Ó x©y dùng c¸c h×nh thøc kinh doanh; lËp kÕ ho¹ch vÒ c¸c chØ tiªu tµi chÝnh , theo dâi vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh; tæ chøc vµ kiÓm kª tµi s¶n; thùc hiÖn chÕ ®é lËp b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m, ®Þnh kú tæng hîp b¸o c¸o; kª khai nép thuÕ vµ c¸c kho¶n ®ãng gãp kh¸c; h¹ch to¸n kinh tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh; thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra, kiÓm to¸n theo yªu cÇu cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc; tham m­u cho Gi¸m ®èc trong viÖc tuyÓn dông, thuyªn chuyÓn, khen th­ëng kû luËt, n©ng l­¬ng cho C¸n bé c«ng nh©n viªn thuéc biªn chÕ cña Phßng; so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n liªn quan theo chøc n¨ng nhiÖm vô cña Phßng; l­u tr÷ b¶o qu¶n hå s¬ h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô cña Phßng. Phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch: Phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch C«ng ty cã c¬ cÊu 01 Tr­ëng phßng vµ mét sè c¸n bé, kü s­ lµm c¸c c«ng viÖc chuyªn m«n nghiÖp vô theo sù ph©n c«ng cña c«ng ty vµ chÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña tr­ëng phßng. Phßng cã chøc n¨ng x©y dùng kÕ ho¹ch ®Þnh h­íng, lËp kÕ ho¹ch vµ b¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng th¸ng, quý, n¨m; tham m­u gióp cho gi¸m ®èc trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ hîp ®ång, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Tæ chøc qu¶n lý thiÕt bÞ, vËt t­, hÖ thèng kho tµng cña c«ng ty. Gi¸m s¸t thÞ tr­êng x©y dùng vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng. Phßng Kinh tÕ kÕ ho¹ch lµ ®Çu mèi giao dÞch vµ thùc hiÖn c¸c thñ tôc th­¬ng th¶o; lµ ®Çu mèi trong c«ng t¸c tiÕp thÞ t×m kiÓm c«ng viÖc, tham gia lµm hå s¬ dù thÇu, ®Êu thÇu; Phßng cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn hîp ®ång, so¹n th¶o c¸c quyÕt ®Þnh giao nhiÖm vô s¶n xuÊt, c¸c hîp ®ång giao kho¸n cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng tr×nh Gi¸m ®èc ký; x©y dùng ®¬n gi¸ kho¸n tiÒn l­¬ng víi c«ng nh©n; kiÓm tra thñ tôc t¹m øng, thanh to¸n cña c¸c ®¬n vÞ; chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c xuÊt nhËp vËt t­; lËp kÕ ho¹ch vËt t­ vµ dù b¸o nhu cÇu ®Çu t­ phôc vô s¶n xuÊt; nghiªn cøu c¸c thiÕt bÞ m¸y thi c«ng chuyªn ngµnh x©y dùng, ®Ò xuÊt ¸p dông ®èi víi ®¬n vÞ; tæng hîp t×nh h×nh kinh doanh, tiÕp thÞ qu¶ng c¸o chµo hµng; tham gia gi¶i quyÕt c¸c hîp ®ång vÒ liªn doanh liªn kÕt; so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n thuéc chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng. Phßng qu¶n lý dù ¸n: Phßng qu¶n lý dù ¸n gåm 01 Tr­ëng phßng vµ c¸c c¸n bé kü s­, Phã Gi¸m ®èc c«ng ty phô tr¸ch lÜnh vùc ®Çu t­ ph¸t triÓn ®­îc ph©n c«ng chØ ®¹o. Phßng qu¶n lý dù ¸n lµ phßng chøc n¨ng cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®«c C«ng ty vÒ mäi nhiÖm vô liªn quan ®Õn c«ng t¸c tiÕp xóc, ®iÒu hµnh, gi¸m s¸t c¸c dù ¸n. Theo h×nh thøc ch×a kho¸ trao tay, dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng ph¸t triÓn nhµ vµ h¹ tÇng kü thuËt ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ vµ kh¸ch quan cña toµn bé dù ¸n. Ngoµi ra cßn cã nhiÖm vô t×m kiÕm khai th¸c, ph¸t triÓn c¸c dù ¸n ®Çu t­, x©y dùng ph¸t triÓn nhµ, khu d©n c­, khu ®« thÞ míi, khu c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn thµnh phè vµ c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c;Qu¶n lý c¸c dù ¸n cña C«ng ty, dùa vµo gi¸ thµnh dù to¸n do phßng kÕ to¸n cung cÊp tÝnh to¸n ph­¬ng ¸n ®Êu thÇu. Theo dâi c¸c dù ¸n khi thi c«ng ®Ó kÞp thêi kÕt hîp víi ban l·nh ®¹o c«ng ty cã nh÷ng quyÕt ®Þnh chØ ®¹o phï hîp. Phßng kü thuËt thi c«ng: Phßng kü thuËt thi c«ng cña C«ng ty cã c¬ cÊu 01 tr­ëng phßng vµ mét sè c¸n bé, kü s­ lµm c¸c c«ng viÖc chuyªn m«n, nghiÖp vô theo sù ph©n c«ng vµ ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña Tr­ëng phßng. Phã gi¸m ®èc C«ng ty phô tr¸ch kü thuËt ®­îc ph©n c«ng chØ ®¹o vµ kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng cña phßng. Phßng kü thuËt thi c«ng cã chøc n¨ng tham m­u gióp viÖc cho Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý x©y l¾p, gi¸m s¸t chÊt l­îng céng tr×nh, qu¶n lý kü thuËt, tiÕn ®é, biÖn ph¸p thi c«ng vµ an toµn lao ®éng theo hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9001-2000. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh cã c¬ cÊu 01 tr­ëng phßng vµ mét sè c¸n bé, nh©n viªn lµm c¸c c«ng viÖc chuyªn m«n nghiÖp vô theo sù ph©n c«ng cña C«ng ty vµ chÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña Tr­ëng phßng. Phßng TCHC cã chøc n¨ng tham m­u cho Gi¸m ®èc C«ng ty trong lÜnh vùc qu¶n lý nh©n sù, s¾p xÕp c¶i tiÕn tæ chøc qu¶n lý, båi d­ìng ®µo t¹o c¸n bé, thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ®èi víi ng­êi lao ®éng. Thùc hiÖn chøc n¨ng lao ®éng tiÒn l­¬ng vµ qu¶n lý chÝnh s¸ch v¨n phßng cña C«ng ty. Ban An toµn C¬ ®iÖn Ban An toµn C¬ ®iÖn cã c¬ cÊu 01 tr­ëng ban vµ mét sè c¸n bé, nh©n viªn lµm c¸c c«ng viÖc chuyªn m«n nghiÖp vô theo sù ph©n c«ng cña C«ng ty vµ chÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña Tr­ëng ban. Ban ATC§ cã chøc n¨ng tham m­u cho Gi¸m ®èc C«ng ty trong lÜnh vùc ®¶m b¶o an toµn trong thi c«ng, qu¶n lý ®iÖn m¸y c«ng ty, ®­a ra c¸c ph­¬ng ¸n huÊn luyÖn c«ng t¸c an toµn trong thi c«ng, båi d­ìng ®µo t¹o c¸n bé an toµn. Gi¸m s¸t viÖc trang bÞ b¶o hé lao ®éng trong c¸c c«ng tr×nh, ®ång thêi gi¸m s¸t qu¸ tr×nh ®¶m b¶o trong thi c«ng cña c¸c ®¬n vÞ. Phèi hîp víi Phßng TCHC thùc hiÖn kiÓm tra ®Þnh kú cho ng­êi lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã, Ban toµn c¬ ®iÖn cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh theo hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9001:2000. Ban QLDA. Cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t¹i Ban theo sù ph©n c«ng chØ ®¹o cña C«ng ty. Ban QLDA cã chøc n¨ng lµm viÖc víi c¸c ban ngµnh ®Þa ph­¬ng t¹i n¬i dù ¸n triÓn khai, tiÕp cËn víi th«ng tin thÞ tr­êng ®ång thêi ®­a ra ph­¬ng ¸n triÓn khai dù ¸n hîp lý ®Ó b¸o c¸o cÊp trªn. TriÓn khai c¸c b­íc gi¶i phãng mÆt b»ng, chØ ®¹o thi c«ng, nghiÖm thu, b¸n hµng vµ c¸c c«ng t¸c sau b¸n hµng. Ban QLDA cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cña dù ¸n. Ban QLDA lu«n lu«n ph¶i kÕt hîp víi phßng QLDA c«ng ty ®Ó cã nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý cho dù ¸n cña m×nh. C¸c ®éi thi c«ng: + §éi thi c«ng tõ 101 ®Õn 111: Cã chøc n¨ng trùc tiÕp tham gia thi c«ng c¸c c«ng tr×nh d­íi sù ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cho tõng ®éi. C¸c ®éi theo dâi tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý trong ®éi cña m×nh vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ lªn c¸c phßng ban cã liªn quan. + X­ëng méc vµ trang trÝ néi thÊt: Phô tr¸ch viÖc cung cÊp nhu cÇu vÒ méc trong thi c«ng. Phô tr¸ch trang trÝ néi thÊt sau khi c«ng tr×nh hoµn thµnh. + §éi qu¶n lý thiÕt bÞ vµ thi c«ng c¬ giíi: Qu¶n lý thiÕt bÞ xe, m¸y trong qu¸ tr×nh thi c«ng l¾p ®Æt. Víi c¬ cÊu tæ chøc kh¸ gän nhÑ theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng. HUD1 cã thÓ ph¸t huy n¨ng lùc chuyªn m«n cña tõng phßng ban trong khi ®ã vÉn b¶o ®¶m quyÒn chØ huy cña hÖ thèng trùc tuyÕn, c¸c phßng ban tuy cã chøc n¨ng riªng nh­ng lu«n g¾n kÕt thèng nhÊt víi nhau trong suèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña HUD1 ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu: Thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ toµn diÖn chøc n¨ng qu¶n lý doanh nghiÖp, t¹o nªn mét bé m¸y qu¶n lý phï hîp víi thùc tÕ cña ngµnh x©y l¾p. §iÒu nµy quyÕt ®Þnh tèt ®Õn sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. PhÇn 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ®Çu t­ nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty HUD1 I t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng HUD1 trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Tuy míi thµnh lËp nh­ng c«ng ty ®· tõng b­íc kh¾c phôc khã kh¨n t¹o cho m×nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. ChØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ngµy mét t¨ng, hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch ®Ò ra. C«ng ty ®· thùc hiÖn nhiÒu hîp ®ång lín cã gi¸ trÞ. C¸c c«ng tr×nh phôc vô kinh tÕ x· héi ngµy cµng nhiÒu vµ ®¹t chÊt l­îng. Sù ph¸t triÓn ®i lªn trong s¶n xuÊt kinh doanh cña HUD1 thÓ hiÖn rÊt râ qua b¶ng ph©n tÝch d­íi ®©y. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng. Trong n¨m 2002 vµ 2003 gi¸ trÞ nµy ®· t¨ng lªn gÇn gÊp ®«i. N¨m 2004 vµ n¨m 2005 gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh vÉn tiÕp tôc t¨ng tr­ëng víi nh÷ng kÕt qu¶ cao, t¹o ra quy m« s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng ph¸t triÓn. N¨m 2002 tæng doanh thu t¨ng so víi 2001 lµ 112,35%, n¨m 2003 doanh thu t¨ng so víi 202 lµ 42,3%. N¨m 2005 so víi n¨m 2004, kÕt qu¶ gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng 20% t­¬ng ®­¬ng 44 tû ®ång, n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng 10,5%. Bªn c¹nh ®ã, ta nhËn thÊy tæng doanh thu, tæng sè vèn nép ng©n s¸ch nhµ n­íc, lîi nhuËn sau thuÕ cña c¸c n¨m t¨ng lªn râ rµng. Nh÷ng tiÕn bé nµy kh«ng nh÷ng t¹o ®µ ®i lªn cho C«ng ty mµ cßn lµ sù ph¸t triÓn cña toµn ngµnh x©y dùng nãi chung. §©y lµ nh÷ng cè g¾ng v­ît bËc cña toµn bé c«ng ty trong viÖc kh¾c phôc khã kh¨n ®i lªn t×m cho m×nh chç ®øng tèt trªn thÞ tr­êng. Trong t­¬ng lai doanh thu sÏ tiÕp tôc t¨ng nhanh cã thÓ cã cßn v­ît trªn kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Víi sù t¨ng tr­ëng cña m×nh c«ng ty ®· gãp phÇn t¨ng ng©n s¸ch nhµ n­íc, t¹o ra nh÷ng ®ãng gãp cho sù ph¸t rtiÓn cña x· héi. Tæng sè tiÒn nép vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc cña c¸c n¨m ®Òu t¨ng rÊt cao. Nh×n vµo b¶ng trªn ta nhËn thÊy c¸c chØ tiªu ë n¨m 2005 so víi n¨m 2001 lµ mét con sè t¨ng tr­ëng rÊt lín, ®iÒu ®ã thÓ hiÖn biÓu ®å t¨ng tr­ëng cña c«ng ty. B¶ng 1. tãm t¾t kÕt qu¶ ho¹t ®éng sxkd cña HUD1 §¬n vÞ: TriÖu ®ång TT ChØ tiªu Thùc hiÖn 2001 Thùc hiÖn 2002 Thùc hiÖn 2003 Thùc hiÖn 2004 Thùc hiÖn 2005 1 Gi¸ trÞ SXKD 45.821 101.430 199.000 220.000 264.000 2 Tæng doanh thu 33.200 70.500 101.345 155.600 177.775 3 Tæng sè nép ng©n s¸ch 1.824 3.980 5.694 14.840 15.908 4 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 694 1.429 1.948 5.067 5.069 5 Vèn lu©n chuyÓn 4.588 6.788 16.162 17.607 22.122 6 Thu nhËp b×nh qu©n 1 ng­êi/th¸ng 1,32 1,4 1,62 1,65 1,8 Theo b¶ng sè liÖu cho thÊy tæng lîi nhuËn cña c«ng ty qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng, cã sù b¶o tån vµ t¨ng tr­ëng vèn, ®iÒu ®ã thÓ hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh cña HUD1 ngµy cµng cã hiÖu qu¶. §iÒu nµy lµ mét yÕu tè gióp doanh nghiÖp thÝch øng víi nh÷ng biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng, t¹o cho c«ng ty ngµy cµng nhiÒu kh¶ n¨ng ®Çu t­ vµo nh÷ng hîp ®ång lín, cã gi¸ trÞ cao. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh, c«ng ty ®· t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu ng­êi lao ®éng víi thu nhËp tháa ®¸ng. Thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ngµy cµng t¨ng, ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®­îc quan t©m c¶i thiÖn vµ n©ng cao. C«ng ty ®· gãp phÇn kh«ng nhá gi¶i quyÕt viÖc lµm cho hµng ngh×n lao ®éng hîp ®ång mçi n¨m. Thu nhËp cña ng­êi lao ®éng n¨m 2003 trung b×nh lµ 1,62 triÖu ®ång, n¨m 2004 t¨ng lªn lµ 1,65 triÖu ®ång vµ n¨m 2005 lµ 1,8 triÖu ®ång. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã nhiÒu chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch lao ®«kng, t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng lµm tèt c«ng viÖc cña m×nh, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Qua t×m hiÓu kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh gÇn ®©y cña c«ng ty ®· chøng tá cho chóng ta thÊy sù hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña HUD1. Nh÷ng t¨ng tr­ëng trªn lµ dÊu hiÖu tèt më ra th¾ng lîi trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc còng nh­ qu¸ tr×nh héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. II. §Æc ®iÓm ®Çu t­ vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh t¹i C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng HUD1 trªn thÞ tr­êng 1. §Æc ®iÓm ®Çu t­ C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng HUD1 tr­íc ®©y lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®­îc sù bao cÊp cña Tæng c«ng ty nªn hÇu hÕt c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu lµ x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh do Tæng c«ng ty giao. ChÝnh v× thÕ mµ ho¹t ®éng ®Çu t­ mang tÝnh c¹nh tranh víi m«i tr­êng bªn ngoµi hÇu nh­ kh«ng ®­îc quan t©m nhiÒu. Tuy nhiªn sau 2 n¨m cæ phÇn ho¸, c«ng ty HUD1 ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn m¹nh mÏ ®Ó tù hoµ m×nh vµo sù ph¸t triÓn chung cña ngµnh. C¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ chñ yÕu cã thÓ tãm l­îc nh­ sau: - §Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c thi c«ng cña C«ng ty. ViÖc ®Çu t­ nµy xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tÕ cña chÝnh ®¬n vÞ, viÖc ®Çu t­ m¸y mãc nµy võa gióp cho ®¬n vÞ kh«ng ph¶i ®i thuª ngoµi ®ång thêi còng n©ng cao n¨ng lùc trong qu¸ tr×nh tham gia ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh. Sè vèn ®Çu t­ cho lo¹i h×nh nµy sÏ ®­îc thu håi dÇn trªn ph­¬ng thøc khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. - §Çu t­ d©y chuyÒn thiÕt bÞ s¶n xuÊt: h×nh thøc ®Çu t­ nµy chñ yÕu còng dùa trªn nhu cÇu cña ®¬n vÞ trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Tr­íc nhu cÇu rÊt lín vÒ mét chñng lo¹i vËt t­ nµo ®ã trong qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, ®Ó chñ ®éng trong kh©u vËt t­ cña m×nh, ®¬n vÞ cã thÓ ®­a ra quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cña m×nh nh»m n©ng cao h¬n n÷a kÕt qu¶ ho¹t ®éng x©y l¾p cña m×nh, ®ång thêi còng thu ®­îc lîi nhuËn tõ viÖc ®Çu t­ d©y chuyÒn s¶n xuÊt. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña m×nh ®Ó ®Çu t­ d©y chuyÓn, nh­ng ®¬n vi cã thÓ sÏ ph©n phèi réng r·i s¶n phÈm cña m×nh ra thÞ tr­êng. HiÖn t¹i, C«ng ty ®ang cã nh÷ng s¶n phÈm èng cèng bª t«ng cèt thÐp cung cÊp cho thÞ tr­êng tõ dù ¸n: §Çu t­ d©y chuyÒn s¶n xuÊt èng cèng bª t«ng cèt thÐp, t¹i thµnh phè H¶i phßng, §Çu t­ d©y chuyÒn s¶n xuÊt cöa c«ng nghiÖp… - §Çu t­ dù ¸n x©y dùng c¸c khu ®« thÞ: §©y lµ dù ¸n ®Çu t­ ®ßi hái ph¶i huy ®éng mét nguån vèn lín, víi thêi gian dµi vµ mét chÝnh s¸ch qu¶n lý khoa häc vµ hîp lý ®Ó gióp quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cho dù ¸n mang l¹i hiÖu qu¶ mong muèn. §Çu t­ x©y dùng c¸c khu ®« thÞ lµ mét dù ¸n cã tÝnh chÊt rÊt phøc t¹p, v× ®©y lµ mét s¶n phÈm võa mang tÝnh x· héi l¹i võa mang tÝnh kinh tÕ cao cho c¶ mét khu d©n c­, ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña nh÷ng ng­êi d©n sinh sèng t¹i ®©y. ChÝnh v× vËy, ®Çu t­ dù ¸n x©y dùng c¸c khu ®« thi lµ mèi quan t©m cña rÊt nhiÒu doanh nghiÖp x©y dùng vµ víi C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t­ x©y dùng HUD1 còng vËy, quyÕt ®Þnh triÓn khai c¸c dù ¸n nµy còng lµ mét trong nh÷ng chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña C«ng ty. Thõa h­ëng nh÷ng kinh nghiÖm cña Tæng C«ng ty ®Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ ®« th×, C«ng ty ®· tiÕp cËn vµ ®ang tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c dù ¸n: Dù ¸n khu ®« thÞ míi Thanh L©m §¹i ThÞnh – VÜnh Phóc; Dù ¸n khu d©n c­ sè 1 Ph­êng Ngäc Ch©u – Thµnh phè H¶i D­¬ng, Dù ¸n khu nhµ ë HiÖp B×nh Ph­íc – Thµnh Phè Hå ChÝ Minh. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty cßn cã 01 ban qu¶n lý dù ¸n trùc tiÕp qu¶n lý qu¸ tr×nh thi c«ng cña dù ¸n C1B – Dù ¸n c¶i t¹o hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc cña Trung t©m thµnh phè H¶i Phßng, ®©y lµ mét dù ¸n lín mµ c«ng ty nhËn ®­îc qua ®Êu thÇu. - C¸c ho¹t ®éng marketing t×m kiÕm vµ ph©n tÝch th«ng tin thÞ tr­êng còng ®· ®­îc triÓn khai réng r·i nh»m t×m kiÕm c¸c c«ng tr×nh bªn ngoµi vµ nhu cÇu kh¸ch hµng. MÆt kh¸c, viÖc ®Çu t­ cho c¸n bé qu¶n lý, kü thuËt ®i häc nh»m tiÕp thu kiÕn thøc, c«ng nghÖ míi trong x©y dùng còng lu«n ®­îc Ban l·nh ®¹o c«ng ty quan t©m vµo t¹o ®iÒu kiÖn. 2. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty CP §Çu t­ vµ x©y dùng HUD1 trªn thÞ tr­êng 2.1 ThÞ phÇn Qua thùc tÕ ho¹t ®éng cho thÊy ®Þa bµn chñ yÕu cña C«ng ty lµ Thµnh phè Hµ néi (chiÕm kho¶ng 85- 90% c¸c c«ng tr×nh vµ dù ¸n cña C«ng ty). Do ®Æc ®iÓm cña thÞ tr­êng x©y dùng ViÖt nam vµ cña c«ng ty tr­íc ®©y c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®Òu ®­îc Tæng c«ng ty giao xu«ng ®Ó ®¬n vÞ thùc hiÖn x©y l¾p. Cã thÓ nãi cã mét thêi gian dµi C«ng ty HUD1 nhËn ®­îc sù ­u ¸i cña Tæng c«ng ty. Tuy nhiªn, trong c¬ chÕ thÞ tr­êng cïng víi sù bïng næ cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng trong vµ ngoµi n­íc C«ng ty ph¶i ®èi mÆt víi mét cuéc c¹nh tranh t­¬ng ®èi khèc liÖt víi hµng lo¹t c¸c c«ng ty x©y dùng trong n­íc vµ ®Æc biÖt lµ c¸c C«ng ty x©y dùng n­íc ngoµi cã tiÒm lùc to lín vÒ tµi chÝnh, con ng­êi, tr×nh ®é kinh doanh. ChÝnh v× thÕ mµ trong 2 n¨m ho¹t ®éng d­íi h×nh thøc lµ c«ng ty cæ phÇn, thÞ phÇn x©y dùng nhµ mµ c«ng ty ®ang n¾m gi÷ trªn thÞ tr­êng lµ ch­a cao. B¶ng 2.1: So s¸nh thÞ phÇn cña C«ng ty CP §Çu t­vµ x©y dùng HUD1 víi mét sè C«ng ty x©y dùng ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng Hµ néi (n¨m 2005) §¬n vÞ tÝnh: % TT Tªn doanh nghiÖp ThÞ phÇn(%) 1 C«ng ty CP §©u t­ vµ x©y dùng HUD1 (TCT §Çu t­ ph¸t triÓn nhµ vµ ®« thÞ) 4% 2 C«ng ty §Çu t­- X©y dùng Hµ néi (TCT §Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ néi) 12% 3 C«ng ty x©y dùng sè 4 (TCT X©y dùng Hµ Néi) 13.2% 4 C«ng ty CP x©y dùng vµ ph¸t triÓn sè 1 (Tæng c«ng ty VINACONEX) 9% Nguån: Phßng KÕ ho¹ch C«ng ty §Çu t­ - X©y dùng Hµ néi - Th¸ng 1/2006 Qua sè liÖu b¶ng trªn cã thÓ thÊy r»ng mÆc dï míi ®i vµo ho¹t ®éng nh­ng c«ng ty ®· cã mét chç ®øng trong thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n cña thµnh phè, ®· gãp phÇn t¹o ra nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng cho Thñ ®« Hµ néi nãi riªng vµ cho ®Êt n­íc nãi chung. Cã thÓ thÊy r»ng viÖc nç lùc ho¹t ®éng vµ chiÕm ®­îc 4% thÞ phÇn so víi c¸c ®µn anh ®i tr­íc trong ho¹t ®éng x©y l¾p nhµ ë lµ mét sù nç lùc rÊt lín cña toµn thÓ Ban l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. Hy väng trong nh÷ng n¨m tiÕp theo, sù ph¸t triÓn cña c«ng ty HUD1 sÏ ngµy cµng m¹nh mÏ h¬n trªn thÞ tr­êng. 2.2. N¨ng lùc c¹nh tranh vÒ tµi chÝnh Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cã tÇm quyÕt ®Þnh ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong ®Êu thÇu, n¨ng lùc tµi chÝnh lµ c¬ së ®Ó x©y dùng biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng, ®Çu t­ kü thuËt, c«ng nghÖ, tiÕn ®é vµ ®Æc biÖt lµ sù ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi ph­¬ng ¸n lùa chän gi¸ vµo thÇu. §Ó ®¸nh gi¸ n¨ng lùc tµi chÝnh cña C«ng ty HUD1, cã thÓ so s¸nh thùc tr¹ng t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty víi c¸c c«ng ty kh¸c trong lÜnh vùc x©y dùng. B¶ng 2.2: So s¸nh n¨ng lùc tµi chÝnh cña n¨m 2005 TT Tªn doanh nghiÖp Tæng tµi s¶n(T) (Tr. ®ång) Vèn chñ Së h÷u(V) (Tr. ®ång) Tæng nî (N) (Tr. ®ång) Tû träng V/T(%) Tû träng N/T(%) 1 C«ng ty CP §Çu t­ vµ x©y dùng HUD1 195.239 22.354 172.885 11,44 88,55 2 C«ng ty §Çu t­ - XD Hµ néi 252.542 33.686 198.856 13,34 78,74 3 C«ng ty x©y dùng sè 4 206.365 37.129 179.236 17,99 86,85 4 C«ng ty CP x©y dùng vµ ph¸t triÓn sè 1 141.587 25.933 115.654 18,32 81,68 Nguån: B¸o c¸o tµi chÝnh cña c¸c C«ng ty n¨m 2005 Qua b¶ng trªn cho C«ng ty §Çu t­- X©y dùng Hµ néi lµ Doanh nghiÖp cã tæng gi¸ trÞ tµi s¶n kh¸ lín so víi mét sè ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c. §©y lµ mét trong nh÷ng lîi thÕ vµ lµ søc m¹nh cña ®¬n vÞ, nã thÓ hiÖn vÒ mÆt tiÒm lùc, kh¶ n¨ng ®¸p øng trang thiÕt bÞ, kü thuËt thi c«ng. Tuy nhiªn, ë ®©y ®iÒu ®¸ng ph¶i quan t©m lµ nguån vèn chñ së h÷u cña C«ng ty l¹i thÊp nhÊt, tû träng tæng gi¸ trÞ nî so víi tèng gi¸ trÞ tµi s¶n lµ cao nhÊt, ®iÒu nµy chøng tá hÖ sè vay nî cña C«ng ty lµ cao nhÊt. §©y lµ mét trong nh÷ng ®iÓm lµm h¹n chÕ ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn uy tÝn cña Doanh nghiÖp, thÓ hiÖn kh¶ n¨ng tù chñ vÒ tµi chÝnh cña Doanh nghiÖp cßn thÊp. Nh­îc ®iÓm nµy xuÊt ph¸t tõ nhiÒu nguyªn nh©n nh­ng nguyªn nh©n quan träng nhÊt lµ ®¬n vÞ ®· ch­a cã ®ñ sù tÝch luü cÇn thiÕt hµng n¨m vÒ vèn chñ së h÷u dÉn ®Õn viÖc vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn, t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt chñ yÕu dùa vµo nguån vèn vay. 2.3. N¨ng lùc c¹nh tranh vÒ s¶n phÈm ChÊt l­îng s¶n phÈm Trong c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm C«ng ty ®· tiÕn hµnh ®æi míi th­êng xuyªn, ¸p dông vµ duy tr× cã hiÖu qu¶ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng phï hîp víi tiªu chuÈn ISO 9001: 2000. B»ng c¸ch thiÕt lËp hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng tõ C«ng ty ®Õn c¸c §éi x©y dùng, c¸c c«ng tr×nh, tæ ®éi s¶n xuÊt C«ng ty ®· thùc sù kiÓm so¸t ®Çy ®ñ quy tr×nh thùc hiÖn dù ¸n tõ c¸c kh©u kh¶o s¸t thiÕt kÕ, thi c«ng ®Õn c¸c kh©u gi¸m s¸t, nghiÖm thu b¶o ®¶m tu©n thñ theo ®óng quy ®Þnh qu¶n lý chÊt l­îng hiÖn hµnh: Trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t x©y dùng do x¸c ®Þnh ®©y lµ ho¹t ®éng cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn chÊt l­îng, ®é an toµn vµ bÒn v÷ng cña c«ng tr×nh do vËy viÖc gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn, cã hÖ thèng tõ khi b¾t ®Çu kh¶o s¸t cho ®Õn khi hoµn thµnh c«ng viÖc. Néi dung gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t bao gåm: KiÓm tra ®iÒu kiÖn, n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng cña ®¬n vÞ kh¶o s¸t vÒ nh©n lùc, MMTB phôc vô kh¶o s¸t, phßng thÝ nghiÖm ph©n tÝch sè liÖu. Sau khi kh¶o s¸t kÕt qu¶ ®­îc lËp B¸o c¸o. B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu lµ: C¬ së, quy tr×nh vµ ph­¬ng ph¸p kh¶o s¸t, tiªu chuÈn kh¶o s¸t ®­îc sö dông, ph©n tÝch sè liÖu, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kh¶o s¸t; kÕt luËn vÒ kÕt qu¶ kh¶o s¸t vµ kiÕn nghÞ. Trªn c¬ së B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t C«ng ty tiÕn hµnh thÈm ®Þnh kÕt qu¶ kh¶o s¸t vµ n¨ng lùc hµnh nghÒ cña tæ chøc kh¶o s¸t tr­íc khi tæ chøc nghiÖm thu kÕt qu¶ kh¶o s¸t. - Trong kh©u thiÕt kÕ c«ng tr×nh ®Òu ®­îc thùc hiÖn theo ®óng b­íc: ThiÕt kÕ c¬ së, thiÕt kÕ kü thuËt vµ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng. S¶n phÈm thiÕt kÕ tr­íc khi ®­a vµo sö dông phôc vô cho ho¹t ®éng thi c«ng ®Òu ®­îc thÈm ®Þnh chÊt l­îng bëi ®¬n vÞ cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng thiÕt kÕ c«ng tr×nh. Néi dung thÈm ®Þnh bao gåm c¸c yªu cÇu vÒ ph­¬ng ¸n c«ng nghÖ, c«ng n¨ng sö dông, ph­¬ng ¸n kiÕn tróc, tuæi thä c«ng tr×nh, ph­¬ng ¸n kÕt cÊu, kü thuËt cña c«ng tr×nh, ph­¬ng ¸n phßng chèng ch¸y næ, ph­¬ng ¸n sö dông n¨ng l­îng ®¹t hiÖu suÊt cao, c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng, tæng dù to¸n vµ dù to¸n chi phÝ x©y dùng phï hîp víi tõng b­íc thiÕt kÕ. Sau khi c¸c hå s¬ thiÕt kÕ ®­îc thÈm ®Þnh ®¶m b¶o chÊt l­îng C«ng ty míi tiÕn hµnh tæ chøc nghiÖm thu sö dông phôc vô c«ng t¸c thi c«ng. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng: lµ qu¸ tr×nh trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm v× vËy chÊt l­îng thi c«ng sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh, do ®ã c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng trong giai ®o¹n nµy cÇn chó träng viÖc kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm, quy tr×nh tæ chøc cña tõng kh©u trong qu¸ tr×nh thi c«ng ngay tõ c«ng t¸c ®µo ®Êt, Ðp cäc, v¸n khu«n, cèt thÐo, bª t«ng, cèp pha, cèt thÐp, x©y t­êng, hoµn thiÖn cho ®Õn c«ng t¸c s¬n t­êng theo ®óng quy ®Þnh cña tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam khi thÊy ®¹t yªu cÇu míi cho phÐp lµm tiÕp b­íc sau. Tr­íc khi tiÕn hµnh mçi c«ng viÖc ®Òu ®­îc kiÓm tra sù chuÈn bÞ cho c«ng t¸c thi c«ng víi c¸c yªu cÇu vÒ: søc khoÎ, tr×nh ®é, kinh nghiÖm cña c¸n bé, c«ng nh©n thi c«ng; thiÕt bÞ thÞ c«ng ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ c«ng viÖc thi c«ng, cã giÊy kiÓm ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn; C¸c biÖn ph¸p, h­íng, tiÕn ®é thi c«ng vµ c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt cña tõng phÇn viÖc; KÕ ho¹ch chuÈn bÞ vËt t­ ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu kü thuËt vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng cña tõng c«ng viÖc; Nh÷ng phÇn viÖc ph¶i ®­îc hoµn thµnh tr­íc khi tiÕn hµnh c«ng viÖc vµ c«ng t¸c chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc ®Ó triÓn khai giai ®o¹n thi c«ng tiÕp theo. Trong khi tiÕn hµnh mçi c«ng viÖc c¸c c¸n bé qu¶n lý kü thuËt vµ chÊt l­îng viªn kiÓm tra mét c¸ch th­êng xuyªn vµ cã hÖ thèng qu¸ tr×nh triÓn khai c¸c c«ng viÖc t¹i hiÖn tr­êng, viÖc chÊp hµnh quy tr×nh kü thuËt, ph­¬ng ph¸p thao t¸c, c¸ch pha trén, ®Þnh l­îng nguyªn vËt liÖu ®Ó xem cã ®óng víi yªu cÇu cña b¶n thiÕt kÕ kü thuËt hay kh«ng. Tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi víi nh÷ng vi ph¹m vÒ chÊt l­îng. TÊt c¶ c«ng viÖc kiÓm tra cÇn ph¶i ghi vµo sæ nhËt ký c«ng tr×nh lµm tµi liÖu theo dâi th­êng xuyªn vµ ®Ó lµm c¨n cø x¸c nhËn tr¸ch nhiÖm khi cã sù cè x¶y ra. Sau khi tiÕn hµnh mçi c«ng viÖc ®Òu ®­îc nghiÖm thu vÒ chÊt l­îng cña tõng giai ®o¹n. Mçi c«ng viÖc sau khi hoµn thµnh ®Òu ®­îc sù kiÓm ®Þnh chÊt l­îng cña c¶ gi¸m s¸t kü thuËt cña nhµ thÇu, Chñ ®Çu t­ vµ ®¬n vÞ thiÕt kÕ. Trong hå s¬ nghiÖm thu ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c kÕt qña kiÓm ®Þnh chÊt l­îng vËt t­, MMTB sö dông trong qu¸ tr×nh thi c«ng, c¸c biªn b¶n nghiÖm thu kü thuËt trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ nhËt ký thi c«ng. Trong qu¸ tr×nh nghiÖm thu bµn giao: §Ó ®¶m b¶o vµ kh¼ng ®Þnh ch¾c ch¾n vÒ chÊt l­îng cña c«ng tr×nh tr­íc khi nghiÖm thu bµn giao C«ng ty tæ chøc kiÓm tra mét lÇn cuèi cïng. C¸n bé qu¶n lý kü thuËt vµ c¸n bé qu¶n lý chÊt l­îng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc chñ nhiÖm c«ng tr×nh vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh mµ m×nh nghiÖm thu. C«ng viÖc nghiÖm thu chØ ®­îc tiÕn hµnh khi ®èi t­îng nghiÖm thu ®· hoµn thµnh vµ cã ®ñ hå s¬ theo quy ®Þnh. Trong c«ng t¸c b¶o hµnh c«ng tr×nh Trong c«ng t¸c b¶o hµnh c«ng tr×nh C«ng ty cã quy ®Þnh râ rµng vÒ néi dung b¶o hµnh bao gåm kh¾c phôc, söa ch÷a, thay thÕ thiÕt bÞ h­ háng, khiÕm khuyÕt hoÆc khi c«ng tr×nh vËn hµnh, sö dông kh«ng b×nh th­êng do lçi cña nhµ thÇu x©y dùng vµ thêi gian b¶o hµnh ®èi víi tõng lo¹i c«ng tr×nh. C¸c c¨n hé chung c­ cao tÇng ®­îc C«ng ty b¶o hµnh 12 th¸ng kÓ tõ ngµy bµn giao cho kh¸ch hµng (®èi víi nh÷ng thiÕt bÞ nh­ hÖ thèng ®­êng ®iÖn, ®­êng n­íc, thiÕt bÞ vÖ sinh, c¸nh cöa…). Cßn toµn bé c«ng tr×nh sÏ ®ù¬c b¶o tr× ®Þnh kú trong suèt qu¸ tr×nh sö dông nh­: b¶o d­ìng vµ söa ch÷a thang m¸y, m¸y b¬m, duy tu sö ch÷a c¸c h­ háng trong khu nhµ, s¬n söa mÆt ngoµi c«ng tr×nh. Víi viÖc qu¶n lý chÊt l­îng chÆt chÏ theo tõng kh©u C«ng ty ®· thùc sù kiÓm so¸t ®­îc chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh qua tõng giai ®o¹n. ChÝnh v× thÕ trong nh÷ng n¨m qua c¸c c«ng tr×nh ®Òu ®­îc ®¸p øng tèt vÒ mÆt kü thuËt vµ chÊt l­îng. Kh«ng cã c¸c sai ph¹m lín ph¶i ph¸ ®i lµm l¹i g©y l·ng phÝ vµ ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn, nhiÒu c«ng tr×nh cña C«ng ty ®· ®­îc nhËn ®­îc huy ch­¬ng vµng chÊt l­îng cao c«ng tr×nh, s¶n phÈm x©y dùng ViÖt Nam. C¸c s¶n phÈm x©y dùng cña C«ng ty ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cã søc c¹nh tranh vÒ chÊt l­îng ®èi víi c¸c ®èi thñ trªn thÞ tr­êng x©y dùng. C¬ cÊu s¶n phÈm C«ng ty HUD1 kinh doanh trªn mét sè lÜnh vùc nh­ ®· tr×nh bµy trong phÇn ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty. S¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh x©y lµ lo¹i s¶n phÈm khi s¶n xuÊt phô thuéc vµo nhiÒu ®iÒu kiÖn tù nhiªn m«i tr­êng vµ t×nh h×nh kinh tÕ- chÝnh trÞ – x· héi cña ®Þa ph­¬ng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y víi nh÷ng chÝnh s¸ch ®æi míi kinh tÕ vµ t¨ng c­êng héi nhËp nÒn kinh tÕ n­íc ta lu«n ®­îc ®¶m b¶o æn ®Þnh vµ t¨ng tr­ëng, møc sèng cña ng­êi d©n cã xu h­íng ®­îc n©ng cao. Cïng víi viÖc c¶i thiÖn thu nhËp, ng­êi d©n cã ®iÒu kiÖn n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ vµ thÞ hiÕu tiªu dïng, v× vËy nh÷ng yªu cÇu vÒ nhµ ë cña hä vÒ kü mü thuËt ngµy cµng cao vµ rÊt ®a d¹ng phøc t¹p kÐo theo nhu cÇu vÒ s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng x©y dùng ngµy cµng ®a d¹ng vµ phong phó h¬n. §¸p øng víi xu h­íng ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña x· héi C«ng ty thùc hiÖn ph¸t triÓn SXKD theo h­íng ®a ngµnh nghÒ. Bªn c¹nh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh mang tÝnh chÊt c«ng nghÖ x©y l¾p trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· më réng ho¹t ®éng cña m×nh sang c¸c lÜnh vùc 1- X©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp : 75,92% 2- X©y l¾p ®iÖn d©n dông vµ c«ng nghiÖp : 13,31% 3 – Tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­, KD nhµ ë : 7,98% 4- X©y dùng h¹ tÇng x· héi, h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ : 2,79% 2.4. N¨ng lùc c¹nh tranh vÒ c«ng nghÖ - kü thuËt Tr×nh ®é hoa häc c«ng nghÖ t¸c ®éng m¹nh ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt, n¨ng suÊt lao ®éng tõ ®ã ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Tr×nh ®é khoa häc ngµy cµng cao, h×nh thøc c«ng cô ®­îc sö dông trong c¹nh tranh ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr­êng ngµy cµng hiÖn ®¹i h¬n. N¨ng lùc kü thuËt vµ c«ng nghÖ ®­îc ®o bëi tr×nh ®é hiÖn ®¹i cña c«ng nghÖ: Th«ng sè kü thuËt, c«ng suÊt ®éng c¬, n¨m s¶n xuÊt, n­íc s¶n xuÊt, biÕt ®­îc thêi gian lÞch sö, xuÊt xø cña c«ng nghÖ ®· ®­îc ho¹t ®éng bao l©u vµ kh¶ n¨ng tèi ®a cña c«ng nghÖ ®ã. §Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp do kü thuËt vµ c«ng nghÖ ®em l¹i, vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu lµ gi¶i ph¸p kü thuËt ®­a ra liÖu cã søc hÊp dÉn hay kh«ng. HiÖn nay, C«ng ty ®· vµ ®ang thi c«ng trªn ®Þa bµn c¸c tØnh, thµnh phè trong c¶ n­íc. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay ®ßi hái c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c nhµ thÇu vµ tÝnh hoµn thiÖn cao trong x©y dùng cña c¸c dù ¸n ®· buéc c¸c nhµ thÇu ph¶i thay ®æi c¸ch nh×n nhËn trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Tõ chç sö dông c¸c thiÕt bÞ ®i thuª ®Õn chç tÝnh to¸n ®Çu t­ c¸c thiÕt bÞ thi c«ng ®Ó ®­a vµo sö dông t¹i c¸c c«ng tr×nh nh»m ®em l¹i lîi nhuËn cao. Víi tèc ®é ph¸t triÓn cña c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng lín nh­ hiÖn nay th× viÖc yªu cÇu vÒ trang thiÕt bÞ m¸y mãc cña c¸c nhµ thÇu ®Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ chÊt l­îng còng nh­ tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái nÕu nh­ nhµ thÇu ®ã muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn. NhÊt lµ trong xu thÕ hiÖn nay víi sù ph¸t triÓn quy ho¹ch trªn c¶ n­íc th× x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cã tÇm quan träng ®Æc biÖt, thu hót phÇn lín vèn ®Çu t­. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, C«ng ty ®· cã sù ®æi míi vÒ mäi mÆt, trong ®ã cÇn cã thiÕt bÞ thi c«ng phï hîp. §ã chÝnh lµ nhu cÇu cÊp b¸ch t¹o ®iÒu kiÖn cho sù lín m¹nh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. Trong lÜnh vùc øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong x©y dùng C«ng ty ®· tÝch cùc hoµn thiÖn vµ c¶i tiÕn c¸c c«ng nghÖ x©y dùng truyÒn thèng, ph¸t triÓn vµ ®ãn ®Çu mét sè c«ng nghÖ tiÕn tiÕn nh­: C«ng nghÖ x©y dùng nhµ cao tÇng, c«ng nghÖ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c¬ sá h¹ tÇng hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ ®æ bª t«ng, x©y dùng trong mïa m­a b·o vµ chèng thÊm dét….Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty ®· vµ ®ang ®Èy m¹nh tèc ®é c¬ giíi ho¸ trong ngµnh x©y dùng nh»m môc ®Ých chuyÓn dÇn qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng tõ lao ®éng thñ c«ng sang lao ®éng b»ng m¸y ®Ó gi¶m nhÑ qu¸ tr×nh lao ®éng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Danh môc m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng Tªn thiÕt bÞ §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng XuÊt xø M¸y thi c«ng h¹ tÇng c¸c lo¹i C¸i 12 NhËt b¶n M¸y thiÕt bÞ thi c«ng bª t«ng (c¸c lo¹i) C¸i 63 VN, TQ, NhËt M¸y cÇn trôc n©ng h¹ C¸i 18 NhËt, TQ, VN, NhËt M¸y, thiÕt bÞ ®éng lùc C¸i 6 NhËt, TQ Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i C¸i 16 Hµn Quèc M¸y tr¾c ®¹c C¸i 18 §øc Danh môc d©y chuyÒn s¶n xuÊt Tªn thiÕt bÞ §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng Ghi chó D©y chuyÒn s¶n xuÊt cöa c«ng nghiÖp HÖ thèng 01 D©y chuyÒn s¶n xuÊt èng cèng bª t«ng cèt thÐp HÖ thèng 01 Gi¸ trÞ ®Çu t­ cho tµi s¶n Néi dung N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 T/b×nh M¸y mãc thiÕt bÞ 7.251 7.943 6.943 7.432 7.392 D©y chuyÒn s¶n xuÊt 550 1.100 3.639 1.322 Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c 1.187 1.827 2.047 1.032 1.523 Tæng céng 8.988 10.870 12.629 8.464 10.238 Tèc ®é t¨ng - 20,94 16,18 (36,98) (Nguån: Phßng Kinh tÕ kÕ ho¹ch) 3. §¸nh gi¸ chung vÒ n¨ng lùc c¹nh tranh cña C«ng ty HUD1 Qua viÖc ph©n tÝch c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh còng nh­ c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh mµ C«ng ty ®· tham gia x©y dùng, chóng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c¹nh tranh qua nh÷ng ­u ®iÓm vµ h¹n chÕ sau: 3.1. ¦u ®iÓm - ThÞ phÇn cña C«ng ty so víi mét sè ®èi thñ c¹nh tranh t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Òu cã l·i vµ ®· cã t¨ng tr­ëng hµng n¨m. - ViÖc qu¶n lý tiÒn vèn vµ tµi s¶n ngµy cµng ®ù¬c t¨ng c­êng vµ cã hiÖu qu¶ h¬n, vÒ c¬ b¶n ®· huy ®éng vµ cung øng vèn kÞp thêi ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn, lµm tèt nghÜa vô víi Nhµ n­íc. - C¸c c«ng tr×nh do C«ng ty thi c«ng ®Òu ®¸p øng tèt c¸c yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt vµ chÊt l­îng - S¶n phÈm x©y dùng cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc c¶i tiÕn tèt h¬n, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña thÞ tr­êng. C«ng ty cã ®ñ n¨ng lùc ®¶m nhËn thiÕt kÕ, thi c«ng nhiÒu lo¹i c«ng tr×nh kh¸c nhau, ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng tr×nh nhµ cao tÇng. - N¨ng lùc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ cña C«ng ty ®¸p øng tèt nh÷ng ®ßi hái cña c¸c c«ng tr×nh phøc t¹p phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Þa lý, khÝ hËu t¹i nh÷ng dù ¸n, c«ng tr×nh triÓn khai. Tr×nh ®é sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ cña doanh nghiÖp lµ t­¬ng xøng vµ ph¸t huy ®­îc tèi ®a c«ng suÊt. - C«ng ty cã c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, c¸c phßng ban chuyªn m«n nghiÖp vô hîp lý thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh xuyªn suèt toµn c«ng ty. C«ng ty ®· thµnh c«ng trong viÖc ph¸t huy vai trß cña Ban qu¶n lý c¸c dù ¸n sau ®Çu t­ nh»m cung cÊp c¸c dÞch vô qu¶n lý khu ®« thÞ vµ chung c­ cao tÇng trong c¸c dù ¸n khu ®« thÞ míi do C«ng ty lµm chñ ®Çu t­, t¹o ®­îc niÒm tin cña kh¸ch hµng ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. §©y lµ mét thµnh c«ng quan träng cña ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn nhµ ë chung c­ cao tÇng cña C«ng ty trong nç lùc x©y dùng mét lèi sèng ®« thÞ míi. 3.2. Nh÷ng h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n - N¨ng lùc tµi chÝnh cña C«ng ty ch­a thùc sù v÷ng ch¾c, c¬ cÊu nguån vèn chñ së h÷u vµ vèn vay cña C«ng ty ch­a hîp lý. ChÝnh ®iÒu nµy ®· lµm h¹n chÕ sù chñ ®éng cña C«ng ty. HiÖn t¹i vèn cña c«ng ty chñ yÕu lµ vèn vay chiÕm kho¶ng 85% nguån vèn cña C«ng ty nªn g¸nh nÆng l·i vay kh¸ lín. Bªn c¹nh ®ã sè kho¶n ph¶i thu cña C«ng ty lµ kh¸ lín chiÕm 24,026% tæng nguån vèn cña C«ng ty. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng cña sè nî ph¶i thu lín lµ do sau khi bµn giao vµ thanh quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh cña C«ng ty chñ ®Çu t­ kh«ng thanh to¸n hÕt. - Mét sè c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cã chÊt l­îng chñng lo¹i m¸y mãc cò kü, l¹c hËu kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt phøc t¹p, ®Æc biÖt tÝnh ®ång bé ch­a cao g©y ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn chÊt l­îng vµ tiÕn ®é c«ng tr×nh. §iÒu nµy xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh tµi chÝnh h¹n chÕ nªn kh¶ n¨ng ®Çu t­ ®æi míi cña C«ng ty ch­a ®­îc cao. Do vËy sÏ cã t¸c ®éng kh«ng tèt ®Õn c¸ch ®¸nh gi¸ tõ nhiÒu phÝa ®Æc biÖt lµ c¸c Chñ ®Çu t­. - C«ng t¸c tuyÓn chän, ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé cña C«ng ty vÉn ch­a ®¸p øng kÞp víi tèc ®é ph¸t triÓn cña C«ng ty. C¬ cÊu nh©n sù, tr×nh ®é nguån nh©n lùc cßn bÊt cËp. Sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn thiÕu, ch­a ®¸p øng kÞp víi tèc ®é ph¸t triÓn vµ më réng ®Çu t­ kinh doanh cña c«ng ty nhÊt lµ sè l­îng c«ng nh©n cã tr×nh ®é tay nghÒ cao cßn thÊp. Mét sè c¸n bé qu¶n lý cßn thiÕu sù am hiÓu c¸c kiÕn thøc kinh tÕ, tµi chÝnh vµ marketing, ch­a chñ ®éng s¸ng t¹o d¸m nghÜ d¸m lµm, lùc l­îng c«ng nh©n lµnh nghÒ kh«ng ®ång bé gi÷a c¸c nghÒ, kh¶ n¨ng tiÕp cËn c«ng nghÖ cao cßn h¹n chÕ. C«ng t¸c quy ho¹ch ®µo t¹o c¸n bé kÕ cËn, tõ c¸n bé l·nh ®¹o ®Õn c¸n bé nghiÖp vô cßn ch­a tèt. III. Mét sè kiÕn nghÞ 1. §æi míi c¬ chÕ vµ quy tr×nh qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm Thùc tÕ ho¹t ®éng cho thÊy qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p cña C«ng ty th­êng kÐo dµi, l¹i chÞu t¸c ®éng cña m«i tr­êng tù nhiªn, ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu cña nhiÒu bé phËn thiÕt kÕ kü thuËt kh¸c nhau vµ sö dông nhiÒu c«ng nghÖ kh¸c nhau nªn rÊt dÔ x¶y ra c¸c sai sãt ¶nh h­ëng xÊu ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn, c¸ch tèt nhÊt lµ C«ng ty cÇn thùc hiÖn ®Èy m¹nh viÖc ®æi míi c¬ chÕ vµ quy tr×nh qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm b»ng c¸ch thiÕt lËp hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng mét c¸ch ®ång bé tõ kh©u chuÈn bÞ thi c«ng ®Õn khi nghiÖm thu vµ bµn giao phï hîp víi yªu cÇu, tÝnh chÊt quy m« cña c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó cã thÓ kiÓm so¸t tÊt c¶ c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh. §ång thêi quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸ nh©n, bé phËn thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh trong mçi kh©u cña qu¸ tr×nh qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng. 2. §Èy m¹nh c«ng t¸c thu håi vèn vµ huy ®éng vèn hîp lý T¨ng c­êng vèn võa lµ môc tiªu, võa lµ c«ng cô thùc hiÖn chiÕn l­îc c¹nh tranh. T¨ng c­êng vèn t¹o kh¶ n¨ng tù chñ tµi chÝnh gióp doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn ®Çu t­ trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ thi c«ng, ph¸t triÓn chÊt l­îng nguån nh©n lùc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. H¬n n÷a, quy m« cña c¸c c«ng tr×nh ngµy cµng lín nªn yªu cÇu vÒ tiÒn øng tr­íc ®Ó b¶o hµnh c«ng tr×nh (chiÕm 10 ¸ 15% gi¸ trÞ c«ng tr×nh) ®ßi hái C«ng ty cÇn ph¶i cã mét l­îng vèn lín. Qua ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty cã thÓ thÊy r»ng: hiÖn nay, vèn l­u ®éng cña C«ng ty rÊt thÊp, chØ ®¸p øng ®­îc kho¶ng 13% nhu cÇu vÒ vèn cho s¶n xuÊt. V× vËy ®Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c huy ®éng vµ thu håi vèn C«ng ty cÇn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p sau: + §Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng c¸c dù ¸n kinh doanh khu ®« thÞ míi ®Ó thu phÇn vèn hîp t¸c cßn l¹i cña kh¸ch hµng + T¨ng c­êng vµ gi¸m s¸t tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c thu håi vèn. + §èi víi c¸c kho¶n nî cña c¸c xÝ nghiÖp, ®¬n vÞ thµnh viªn th× cÇn ph¶i c­¬ng quyÕt sö lý døt ®iÓm nî tån ®äng, nî ph¸t sinh trong c¸c hîp ®ång + Thanh lý c¸c vËt t­ tån kho, tµi s¶n d­íi d¹ng m¸y mãc thiÕt bÞ ®· cò l¹c hËu, sö dông kh«ng hiÖu qu¶ nh»m thu håi vèn ®Çu t­ gi¶m chi phÝ qu¶n lý, söa ch÷a, b¶o d­ìng, chi phÝ sö dông m¸y. Nhê ®ã C«ng ty võa cã vèn ®Ó ®Çu t­ míi l¹i võa gi¶m chi phÝ qu¶n lý, söa ch÷a trong c¬ cÊu gi¸ thµnh. Do ®ã lµm h¹ gi¸ thµnh c«ng tr×nh n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty. + T¹o vèn mét c¸ch hîp lý b»ng viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, më réng thÞ tr­êng, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh, thùc hµnh tiÕt kiÖm chi phÝ, ®Æc biÖt lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh thi c«ng, gi¶m gi¸ thµnh c«ng tr×nh n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña C«ng ty, ®¶m b¶o cho C«ng ty kinh doanh cã l·i. Tõ ®ã cã vèn t¸i ®Çu t­ n©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh cña C«ng ty. 3. §Çu t­ m¸y mãc, trang thiÕt bÞ ®ång bé hiÖn ®¹i vµ ®æi míi c«ng nghÖ thi c«ng. - HiÖn t¹i cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt trªn toµn thÕ giíi ®ang diÔn ra liªn tôc, c¸c kü thuËt c«ng nghÖ tiªn tiÕn liªn tiÕp ra ®êi vµ thay thÕ nhau. Yªu cÇu ngµy cµng cao vÒ kü thuËt, mü thuËt, tÝnh phøc t¹p, chÊt l­îng cña c«ng tr×nh ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp x©y dùng C«ng ty ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn th× míi cã thÓ ®¸p øng c¸c yªu cÇu ®ã. - §Çu t­ m¸y mãc, trang thiÕt bÞ ®ång bé, hiÖn ®¹i vµ ®æi míi c«ng nghÖ thi c«ng, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt cã ý nghi· rÊt lín ®èi víi mçi doanh nghiÖp trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, t¨ng s¶n l­îng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, sö dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, gi¶m bít c¸c t¸c ®éng cña m«i tr­êng bªn ngoµi.... Nh­ vËy s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cã hµm l­îng khoa häc c«ng nghÖ cao sÏ th¾ng thÕ trong c¹nh tranh, thøc ®Èy t¨ng tr­ëng n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. 4. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc nh»m n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. §µo t¹o n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc lµ viÖc lµm cÇn thiÕt th­êng xuyªn cña mçi doanh nghiÖp. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng con ng­êi lµ nh©n tè quan träng vµ mang tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn vµ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña C«ng ty. Th«ng qua ®µo t¹o, c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty cã thÓ tiÕp cËn víi nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt còng nh­ víi c¸ch qu¶n lý kinh tÕ hiÖn ®¹i. Do vËy, ®Çu t­ vµo con ng­êi lµ ®Çu t­ mang l¹i hiÖu qu¶ nhÊt. T¨ng c­êng ®µo t¹o ®ång nghÜa víi viÖc n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng nh»m ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, tr×nh ®é qu¶n lý doanh nghiÖp cña lùc l­îng lao ®éng hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp. Tõ ®ã cã thÓ ph¸t huy ®Çy ®ñ trÝ vµ lùc cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty, gãp phÇn n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. KÕt luËn Trªn ®©y lµ b¸o c¸o tæng hîp cña t«i qua mét thêi gian ng¾n thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng HUD1. Bµi viÕt cßn s¬ sµi ch­a nªu nªn ®Çy ®ñ yªu cÇu cña mét chuyªn ®Ò thùc tËp. RÊt mong thÇy gi¸o h­íng dÉn còng nh­ c¸c anh chÞ t¹i C«ng ty t«i tham gia thùc tËp tiÕp tôc gióp ®ì t«i ®Ó ph¸t triÓn b¸o c¸o tæng hîp nµy thµnh mét chuyªn ®Ò thùc tËp hoµn chØnh, gãp phÇn hç trî nh÷ng kiÕn thøc bæ Ých cho t«i trong c«ng t¸c sau nµy cña m×nh. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng HUD1 ®· gióp ®ì t«i rÊt nhiÒu ®Ó t«i hoµn thµnh B¸o c¸o thùc tËp cña m×nh. Do thêi gian nghiªn cøu cßn h¹n chÕ nªn b¸o c¸o cña t«i khã tr¸nh khái sai sãt rÊt mong thÇy c« vµ C«ng ty ®ãng gãp vµ söa ch÷a ®Ó t«i viÕt chuyªn ®Ò ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Xin tr©n träng c¶m ¬n! Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2006 Sinh viªn thùc tËp Tµi liÖu tham kh¶o ViÖn nghiªn cøu vµ qu¶n lý kinh tÕ trung ­¬ng(2003), N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh quèc gia, Nhµ xuÊt b¶n Giao th«ng vËn t¶i C«ng ty CP §Çu t­ vµ x©y dùng HUD1 (2005), Giíi thiÖu n¨ng lùc C«ng ty CP §Çu t­ vµ x©y dùng HUD1 B¸o c¸o tæng kÕt C«ng ty CP §Çu t­ vµ x©y dùng HUD1 c¸c n¨m. Gi¸o tr×nh Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ – Bé m«n Kinh tÕ §Çu t­, Tr­êng §H Kinh tÕ quèc d©n. C¸c tµi liÖu vµ t¹p chÝ kh¸c cña HUD1 Môc lôc Trang Lêi më ®Çu 1 PhÇn 1: Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty I. giíi thiÖu vÒ C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ vµ X©y dùng HUD1 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty .............................. 2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty................... 2.1. §Æc ®iÓm ngµnh nghÒ kinh doanh. 2.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh 2.3. §Æc ®iÓm quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh II. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng HUD1 2 2 2 3 3 6 6 7 PhÇn 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ®Çu t­ nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty HUD1 I t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty .............................................................. II. §Æc ®iÓm ®Çu t­ vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh t¹i C«ng ty Cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng HUD1 trªn thÞ tr­êng 1. §Æc ®iÓm ®Çu t­ 2. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty ....................................... 2.1 ThÞ phÇn 2.2. N¨ng lùc c¹nh tranh vÒ tµi chÝnh 2.3. N¨ng lùc c¹nh tranh vÒ s¶n phÈm 2.4. N¨ng lùc c¹nh tranh vÒ c«ng nghÖ - kü thuËt 3. §¸nh gi¸ chung vÒ n¨ng lùc c¹nh tranh cña C«ng ty HUD1 3.1. ¦u ®iÓm 3.2 H¹n chÕ vµ nguyªn nh©n III. Mét sè kiÕn nghÞ 15 15 17 17 19 19 20 21 24 26 27 27 28 KÕt luËn 30 Tµi liÖu tham kh¶o 31

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD1.DOC
Luận văn liên quan