Đề tài Một số vấn đề về công tác quản trị vật tư tại công ty cơ khí Z179

Mở đầu Sau khi kết thúc các môn học tại trường đại học và qua hai đợt thực tập tại công ty cơ khí Z179 thuộc Bộ Quốc Phòng, dựa vào những kiến thức đã học ở trường và những kiến thức thực tế tại công ty, em nhận thấy rằng vấn đề quản trị vật tư là một trong số những vấn đề nổi cộm nhất của công ty. Vì là một công ty cơ khí, chuyên sản xuất các loại bánh răng, phụ tùng ôtô, máy nông nghiệp nên việc sử dụng vật tư sao cho có hiệu quả nhất luôn được ban giám đốc và các phòng ban chức năng của công ty chú trọng đến. Thêm vào đó, hiện nay giá của các loại sắt thép trên thị trường đang có xu hướng tăng cao nên việc thu mua, dự trữ và sử dụng vật tư của công ty càng được chú trọng hơn. Chính vì vậy, em đã chọn đề tài “Một số vấn đề về công tác quản trị vật tư tại công ty cơ khí Z179” để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp cho mình. Chuyên đề được chia thành 3 chương với kết cấu như sau: Chương I. Khái quát về công ty cơ khí Z179 I. Quá trình hình thành và phát triển II. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây Chương II. Thực trạng của công tác quản trị vật tư tại công ty cơ khí Z179 I. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến công tác quản trị vật tư của công ty II. Thực trạng công tác quản trị vật tư của công ty cơ khí Z179 III. Đánh giá chung về công tác quản trị vật tư của công ty Chương III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị vật tư tại công ty cơ khí Z179 I. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới II. Những giải pháp chủ yếu III. Kiến nghị

doc67 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2132 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số vấn đề về công tác quản trị vật tư tại công ty cơ khí Z179, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. C¸c lo¹i x¨ng dÇu, ho¸ chÊt rÊt dÔ g©y ch¸y næ nÕu kh«ng ®­îc b¶o qu¶n vµ ®Æt ®óng chç. ChÝnh v× vËy, viÖc b¶o qu¶n c¸c lo¹i vËt t­ nµy lµ rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt. Ngay sau khi nhËp kho, ®éi b¶o qu¶n ë kho tiÕn hµnh lau chïi, b«i dÇu mì, ®ãng gãi vËt t­ vµ s¶n phÈm tr­íc khi s¾p xÕp ®óng chç, ®óng tr×nh tù. §Æc biÖt lµ c¸c lo¹i vËt liÖu chÝnh dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm, mçi lo¹i cã mét ®Æc ®iÓm riªng vµ dïng cho viÖc chÕ t¹o nh÷ng s¶n phÈm cã ®Æc tÝnh kh¸c nhau. Nh­ thÐp 18 XTT chØ dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh r¨ng, thÐp X12M chØ dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i dông cô c¾t dËp nguéi. Mµ c¸c s¶n phÈm nµy ®Òu ®ßi hái chÊt l­îng s¶n phÈm ph¶i cao, ph¶i ®¹t ®­îc hÖ thèng chØ tiªu chÊt l­îng… nªn vËt t­ dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm nµy còng ph¶i ®¹t ®­îc c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l­îng. ChÝnh v× vËy, viÖc b¶o qu¶n, s¾p xÕp vËt t­ trong kho sao cho cã khoa häc lu«n ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ vËt t­ trong c«ng ty ph¶i cã ãc quan s¸t vµ cã tr×nh ®é qu¶n lý cao. Do mçi lo¹i vËt t­ ®Òu cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng nh­ vËy, c«ng ty ®· ®Ò ra nh÷ng ph­¬ng thøc vµ b¶o qu¶n kh¸c nhau. §èi víi nh÷ng lo¹i vËt t­ chÝnh, dÔ bÞ «xi ho¸ th× c«ng ty thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nh­ lau chïi, ®ãng gãi…sao cho chèng l¹i ®­îc t¸c ®éng cña m«i tr­êng. §èi víi nh÷ng lo¹i nhiªn liÖu dÔ g©y ch¸y næ, c«ng ty cã nh÷ng biÖn ph¸p b¶o qu¶n nghiªm ngÆt, cã nh÷ng trang thiÕt bÞ ch¾c ch¾n an toµn nh­ kho b·i, hÖ thèng b¸o ®éng, cøu ho¶, cÊp cøu… §Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ b¶o qu¶n vËt t­, c«ng ty ®· x©y dùng hÖ thèng kho c¨n cø vµo c«ng dông cña kho: Kho vËt liÖu chÝnh: thÐp, gang, ®ång… Kho vËt liÖu phô: c¸c lo¹i que hµn, vßng bi, d©y ®ai… Kho dông cô: dông cô ®o, dông cô c¾t… Kho c¬ ®iÖn: than, dÇu, ®iÖn… Kho b¸n thµnh phÈm Kho thµnh phÈm Kho phÕ liÖu ViÖc tæ chøc s¾p xÕp ë mçi kho cã sù kh¸c nhau c¬ b¶n, tuú thuéc vµo sè l­îng, chñng lo¹i vËt t­ chøa trong kho. Mçi kho cã mét thñ kho vµ mét ®éi b¶o qu¶n tõ 1 ®Õn 3 ng­êi, tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm lín nhá vµ tÝnh chÊt quan träng cña vËt t­ trong kho. Nh×n chung, c«ng t¸c b¶o qu¶n vµ s¾p xÕp nguyªn vËt liÖu trong kho t¹i c«ng ty c¬ khÝ Z179 nh­ hiÖn nay lµ phï hîp víi t×nh h×nh vËt t­ vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C«ng t¸c b¶o qu¶n vµ s¾p xÕp kho hîp lý gióp cho dßng vËt t­ tõ kho ®Õn ph©n x­ëng s¶n xuÊt ®­îc nhanh chãng vµ dÔ dµng h¬n. C«ng t¸c cÊp ph¸t vËt t­ C«ng t¸c tæ chøc cÊp ph¸t vËt t­ ë c«ng ty c¬ khÝ Z179 kh«ng chØ ®­îc tiÕn hµnh theo h×nh thøc h¹n møc mµ cßn cÊp ph¸t theo yªu cÇu. H×nh thøc cÊp ph¸t vËt t­ theo yªu cÇu ®­îc thùc hiÖn ®èi víi c¸c lo¹i vËt t­ phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng Quèc phßng theo chØ tiªu cña Bé giao. H×nh thøc cÊp ph¸t nµy chñ yÕu dùa vµo yªu cÇu cña c¸c ph©n x­ëng vµ bé phËn s¶n xuÊt göi lªn phßng kÕ ho¹ch vËt t­. §èi chiÕu víi l­îng vËt t­ cã trong kho, c¨n cø vµo hÖ thèng ®Þnh møc vµ nhiÖm vô ®­îc giao, phßng kÕ ho¹ch vËt t­ lËp phiÕu cÊp ph¸t cho c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt lªn kho lÜnh vËt t­. Cßn ®èi víi c¸c lo¹i vËt t­ sö dông trong viÖc s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng kinh tÕ, c«ng ty l¹i tiÕn hµnh cÊp ph¸t theo h×nh thøc h¹n møc. Theo h×nh thøc nµy, phßng KÕ ho¹ch – VËt t­ c¨n cø vµo hÖ thèng ®Þnh møc tiªu dïng trong k× kÕ ho¹ch vµ tiÕn ®é s¶n xuÊt ®Ó tiÕn hµnh lËp phiÕu cÊp ®Þnh møc hµng th¸ng, giao cho ph©n x­ëng s¶n xuÊt vµ thñ kho c¨n cø vµo phiÕu ®ã chuÈn bÞ ®Þnh k× vµ cÊp ph¸t sè l­îng ghi trong phiÕu. H×nh thøc cÊp ph¸t theo ®Þnh møc cña c«ng ty kh«ng nh÷ng quy ®Þnh c¶ vÒ sè l­îng mµ cßn c¶ vÒ thêi gian cÊp ph¸t nh»m ®¶m b¶o chñ ®éng cho bé phËn sö dông còng nh­ bé phËn cÊp ph¸t, trong tr­êng hîp ®· hÕt nguyªn vËt liÖu mµ ch­a hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt th× ph¶i cã lÖnh cña gi¸m ®èc th× kho míi cÊp bæ sung ®Ó bé phËn s¶n xuÊt hoµn thµnh kÕ ho¹ch cña m×nh, cßn trong tr­êng hîp thõa nguyªn vËt liÖu mµ kh«ng ¶nh h­ëng g× ®Õn s¶n phÈm th× coi nh­ ®· cã thµnh tÝch tiÕt kiÖm vËt t­ vµ ®­îc khÊu trõ vµo h¹n møc th¸ng sau vµ ®­îc th­ëng % theo gi¸ trÞ tiÕt kiÖm ®ã. §Ó cÊp ph¸t vËt t­ cho s¶n xuÊt s¶n phÈm, c¸n bé vËt t­ cña ph©n x­ëng trùc tiÕp lªn phßng KÕ ho¹ch – VÆtt viÕt ho¸ ®¬n råi dïng ho¸ ®¬n ®· ®­îc kÝ nhËn ®ã trùc tiÕp xuèng kho ®Ó lÜnh vËt t­. Thñ kho cã tr¸ch nhiÖm cÊp vËt t­ theo ®óng sè l­îng, chÊt l­îng, quy c¸ch ®· ghi trong ho¸ ®¬n. Th«ng th­êng, trong tõng k× s¶n xuÊt, ngoµi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®· ®­îc lËp tõ ®Çu k×, c«ng ty cßn cã rÊt nhiÒu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt bæ sung, dùa vµo c¸c hîp ®ång ph¸t sinh cña kh¸ch hµng. Khi ®ã, gi¸m ®èc kÝ lÖnh s¶n xuÊt råi chuyÓn ®Õn phßng KÕ ho¹ch – VËt t­ yªu cÇu thùc hiÖn. Th«ng qua lÖnh s¶n xuÊt, phßng kÕ ho¹ch tÝnh to¸n l­îng vËt t­ bæ sung cho c¸c ph©n x­ëng råi chuyÓn xuèng cho c¸c qu¶n ®èc ph©n x­ëng. C¸c ph©n x­ëng thùc hiÖn c¸c thñ tôc lÜnh vËt t­ t¹i kho theo ®óng quy ®Þnh råi tiÕn hµnh s¶n xuÊt ®óng theo tiÕn ®é s¶n xuÊt ®· ®Ò ra. MÉu lÖnh s¶n xuÊt Tæng côc c«ng nghiÖp QP Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Nhµ m¸y Z179 §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -:- --------------------- Sè: /KH Ngµy … th¸ng … n¨m … LÖnh s¶n xuÊt -C¨n cø nhiÖm vô s¶n xuÊt:………………………………………….. -§¬n vÞ thùc hiÖn:…………………………………………………..... -Thêi gian hoµn thµnh:……………………………………………….. TT Néi dung c«ng viÖc §VT Sè l­îng §¬n gi¸ VËt t­ L­¬ng TBCN CP kh¸c Céng Ng­êi nhËn Ng­êi lËp biÓu Phßng kÕ ho¹ch Gi¸m ®èc (KÝ tªn) (KÝ tªn) (KÝ tªn) (KÝ tªn vµ ®ãng dÊu) Do ®Æc ®iÓm vËt t­ s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ dÔ b¶o qu¶n, Ýt bÞ hao hôt vµ dÔ dµng mua ®­îc trªn thÞ tr­êng nªn c«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p xuÊt kho “nhËp tr­íc xuÊt tr­íc”. Khi tiÕn hµnh c«ng t¸c cÊp ph¸t vËt t­, mäi thñ tôc giÊy tê ph¶i ®­îc thùc hiÖn chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ ®Ó ®¶m b¶o tÝnh kØ luËt cao trong s¶n xuÊt còng nh­ ®iÒu hµnh. Ho¸ ®¬n xuÊt kho vËt t­ bao gåm 4 liªn, trong ®ã: *1 liªn l­u kho *1 liªn kho gi÷ *1 liªn ph©n x­ëng gi÷ *1 liªn chuyÓn sang phßng tµi chÝnh MÉu phiÕu xuÊt kho §¬n vÞ:………. MÉu sè: 02 – VT §Þa chØ:…........ Theo Q§: 1141- TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 Cña Bé Tµi ChÝnh PhiÕu xuÊt kho Ngµy … th¸ng…n¨m… Nî……… Sè:…… Cã……… -Hä tªn ng­êi nhËn hµng………………………§Þa chØ (bé phËn)…………… -Lý do xuÊt kho:……………………………………………………………… -XuÊt t¹i kho:………………………………………………………………… STT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt VT (SP, HH) M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 ……… ……… ……… ……….. ……….. .… …. …. … … …. ………… ………… ………… …… …… …….. ….. ….. ….. ……… ……… ……… Céng Céng thµnh tiÒn (b»ng ch÷):……………………………………………….. XuÊt, ngµy … th¸ng … n¨m … Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Phô tr¸ch bé phËn sö dông Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn hµng Thñ kho (KÝ tªn, ®ãng dÊu) (KÝ tªn) (KÝ tªn) (KÝ tªn) (KÝ tªn) C«ng t¸c cÊp ph¸t vËt t­ phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹i c«ng ty c¬ khÝ Z179 lu«n diÔn ra mét c¸ch chÝnh x¸c vµ kÞp thêi, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ph©n x­ëng hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña m×nh. Tõ ®ã, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong toµn c«ng ty. C«ng t¸c thèng kª, kiÓm kª vËt t­ T¹i c«ng ty c¬ khÝ Z179, c«ng t¸c thèng kª, kiÓm kª, theo dâi t×nh h×nh sö dông vËt t­ ®­îc tiÕn ra th­êng xuyªn vµ liªn tôc. C¸c c¸n bé vËt t­ ®Òu nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c thèng kª, kiÓm kª vËt t­ nªn thùc hiÖn rÊt nghiªm tóc c«ng t¸c nµy. VËt t­ cÊp cho ph©n x­ëng ®Ó trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm ®· kÕt thóc toµn bé qu¸ tr×nh vËn ®éng tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng. NÕu ë ®©y sö dông kh«ng ®óng môc ®Ých, nghÜa lµ quy ®Þnh cho viÖc nµy, cho s¶n xuÊt s¶n phÈm nµy ®em dïng vµo viÖc kh¸c, cho s¶n xuÊt s¶n phÈm kh¸c, kh«ng tu©n thñ kØ luËt c«ng nghÖ, kh«ng tËn dông phÕ liÖu, phÕ phÈm, t¨ng møc tiªu dïng vËt t­ ®· quy ®Þnh th× tÊt yÕu dÉn ®Õn béi chi vËt t­ vµ ¶nh h­ëng xÊu ®Õn kinh tÕ cña doanh nghiÖp. Ng­îc l¹i, nÕu ph©n x­ëng sö dông vËt t­ ®óng môc ®Ých, phÊn ®Êu gi¶m møc tiªu dïng vËt t­, tËn dông cao ®é phÕ liÖu vµ gi¶m phÕ phÈm th× ¶nh h­ëng tèt ®Õn kinh tÕ doanh nghiÖp. ChÝnh v× nhËn thøc ®­îc ®iÒu ®ã nªn c¸c c¸n bé vËt t­ t¹i c«ng ty c¬ khÝ Z179 ®Òu liªn tôc tiÕn hµnh thèng kª, kiÓm kª, theo dâi t×nh h×nh sö dông vËt t­ t¹i c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt ®Ó tõ ®ã t×m ra vµ h¹n chÕ ®­îc c¸c nguyªn nh©n g©y ra t×nh tr¹ng l·ng phÝ vËt t­, sö dông vËt t­ kh«ng ®óng môc ®Ých. PhÊn ®Êu tiªu dïng hîp lý vµ tiÕt kiÖm vËt t­ lµ tr¸ch nhiÖm cña ph©n x­ëng, tæ ®éi s¶n xuÊt, cña c«ng nh©n, cña c¸c phßng vµ nãi chung lµ cña c¶ c«ng ty. Phßng KÕ ho¹ch vËt t­ lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vËt t­, kh«ng chØ lo mua vËt t­ vµ cÊp ph¸t ®ñ sè vËt t­ cho ph©n x­ëng mµ cßn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm th­êng xuyªn kiÓm tra viÖc tiªu dïng vËt t­ trong toµn c«ng ty. Khi vËt t­ ®Õn tõng ph©n x­ëng, qu¶n ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ vÊn ®Ò b¶o qu¶n vµ sö dông khi ®­a vµo s¶n xuÊt. Trong ph©n x­ëng, mçi tæ nhËn vËt t­ s¶n xuÊt ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc mÊt m¸t, thiÕu hôt vËt t­. Tr­êng hîp c«ng nh©n s¶n xuÊt ph¸t hiÖn thiÕu hay thõa vËt t­ ®Òu ph¶i b¸o c¸o ngay víi qu¶n ®èc. NÕu c¸n bé vËt t­ cña c«ng ty kiÓm tra, ph¸t hiÖn cã vÊn ®Ò gian lËn th× lËp biªn b¶n kØ luËt, tuú theo møc ®é tõ nh¾c nhë ®Õn ®uæi viÖc. Cßn nÕu ph©n x­ëng hoÆc c¸ nh©n nµo thùc hiÖn s¶n xuÊt tiÕt kiÖm ®­îc nhiÒu vËt t­ th× c¸n bé vËt t­ cã quyÕt ®Þnh th­ëng trªn % gi¸ trÞ vËt t­ tiÕt kiÖm ®­îc. C¸n bé vËt t­ trong c«ng ty kh«ng chØ kiÓm tra t×nh h×nh sö dông vËt t­ trªn c¬ së c¸c tµi liÖu h¹n møc cÊp ph¸t, sè liÖu h¹ch to¸n xuÊt kho cña c«ng ty cho c¸c ph©n x­ëng sö dông, b¸o c¸o cña ph©n x­ëng vÒ t×nh h×nh sö dông vËt t­ mµ cßn tiÕn hµnh kiÓm tra thùc tÕ viÖc tiªu dïng vËt t­ ë tõng ph©n x­ëng vµ tõng c«ng nh©n sö dông ®Ó x¸c minh ®­îc sù ®óng ®¾n cña c¸c tµi liÖu b¸o c¸o, tõ ®ã t×m ra c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. Mét sè tµi liÖu th­êng ®­îc sö dông trong c«ng t¸c kiÓm kª, thèng kª, theo dâi t×nh h×nh sö dông vËt t­ lµ: phiÕu xuÊt vËt t­ theo h¹n møc vµ thÎ kho. §¬n vÞ…………. MÉu sè: 06 VT Tªn kho………. B an hµnh theo quyÕt ®inh sè 186 TC/C§KT ngµy 14 – 3- 1995 Cña bé tµi chÝnh ThÎ kho Ngµy lËp thÎ…………. Tê s«……………… -Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t­……………………………………………………………… -§¬n vÞ tÝnh……………………………………………………………… -M· sè……………………………………………………………………………………. STT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ngµy nhËp xuÊt Sè l­îng KÝ x¸c nhËn cña kÕ to¸n Sè hiÖu Ngµy th¸ng NhËp XuÊt Tån A B C D E 1 2 3 4 MÉu phiÕu xuÊt vËt t­ theo h¹n møc §¬n vÞ…………. MÉu sè: 06 VT Tªn kho………. Ban hµnh theo quyÕt ®inh sè 186 TC/C§KT ngµy 14 – 3- 1995 Cña bé tµi chÝnh Sè:……….. PhiÕu xuÊt vËt t­ theo h¹n møc Ngµy … th¸ng … n¨m … Nî:……….. Cã:………….. Bé phËn sö dông:……………………… Lý do xuÊt:………………………….. XuÊt t¹i kho:………………………….. STT Tªn, nh·n hiÖu, qui c¸ch phÈm chÊt VT M· sè §¬n vÞ tÝnh H¹n møc ®­îc duyÖt trong th¸ng Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ngµy Ngµy Ngµy Céng A B C D 1 2 3 4 5 6 7 Céng Ng­êi nhËn kÝ Ngµy … th¸ng … n¨m… Phô tr¸ch bé phËn sö dông Phô tr¸ch cung tiªu Thñ kho (KÝ tªn) (KÝ tªn) (KÝ tªn) C«ng t¸c thu håi phÕ liÖu, phÕ phÈm C«ng t¸c thu håi phÕ liÖu, phÕ phÈm lµ mét bé phËn trong c«ng t¸c qu¶n trÞ nguån vËt t­ t¹i doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, còng nh­ c¸c c«ng ty c¬ khÝ kh¸c, c«ng ty c¬ khÝ Z179 chuyªn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm mµ ®Æc thï s¶n xuÊt cña nã lµ gi¸ trÞ phÕ liÖu phÕ phÈm kh«ng qu¸ lín, tØ lÖ sai háng chØ kho¶ng 0.05%. MÆc dï vËy, c«ng ty vÉn rÊt chó träng ®Õn c«ng t¸c thu håi phÕ liÖu, phÕ phÈm cho dï ®ã lµ phÕ liÖu cã thÓ t¸i chÕ sö dông hay lµ kh«ng. Khi kÕt thóc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt thùc hiÖn c«ng viÖc thu gom c¸c nguyªn vËt liÖu cßn thõa sau khi hoµn thµnh s¶n phÈm, ®ång thêi lo¹i bá nh÷ng s¶n phÈm, nh÷ng chi tiÕt bÞ háng, kh«ng ®¹t ®óng c¸c yªu cÇu kÜ thuËt nh­ trong b¶n vÏ thiÕt kÕ. Sau ®ã tiÕn hµnh ph©n lo¹i thµnh phÕ phÈm, phÕ liÖu cã thÓ t¸i sö dông ®­îc vµ phÕ liÖu kh«ng thÓ sö dông l¹i ®­îc. PhÕ liÖu kh«ng thÓ sö dông l¹i ®­îc, c«ng ty chuyÓn cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c cã ®Çy ®ñ m¸y mãc thiÕt bÞ cã thÓ t¸i chÕ l¹i chø kh«ng vøt ®i. Cßn ®èi víi c¸c lo¹i phÕ liÖu, phÕ phÈm cã thÓ t¸i sö dông, c«ng ty thu gom nhËp vµo kho phÕ liÖu råi lªn kÕ ho¹ch t¸i chÕ. Víi c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc chuyªn dông s½n cã, nh­ m¸y dËp Ðp, m¸y bóa, lß nhiÖt luyÖn…, c«ng ty thùc hiÖn qu¸ tr×nh t¸i chÕ biÕn ®æi phÕ phÈm, phÕ liÖu tõ lo¹i nµy sang lo¹i kh¸c cho phï hîp råi tiÕn hµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm. ViÖc tËn dông phÕ liÖu, phÕ phÈm ®­îc c«ng ty thùc hiÖn kh¸ triÖt ®Ó. C«ng ty cã h¼n mét tæ ®óc vµ tæ nhiÖt luyÖn víi ®Çy ®ñ c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn thiÕt ®Ó t¸i chÕ c¸c lo¹i phÕ liÖu, phÕ phÈm sau qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm nh­ phoi, c¸c lo¹i ®Çu thõa khi c¾t gang, thÐp, c¸c s¶n phÈm háng…thµnh nh÷ng nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo cho viÖc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm ®¬n gi¶n kh¸c. §iÒu ®ã gióp c«ng ty gi¶m ®­îc mét l­îng ®¸ng kÓ chi phÝ sö dông vËt t­, h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tuy c«ng t¸c thu håi phÕ liÖu phÕ phÈm rÊt ®­îc quan t©m chó ý ®Õn nh­ng hÇu hÕt c¸n bé qu¶n lý trong c«ng ty ®Òu mong muèn kh«ng ph¶i thùc hiÖn nhiÖm vô nµy mét c¸ch th­êng xuyªn. §iÒu ®ã ®ång nghÜa víi viÖc sö dông vËt t­ cña c«ng ty lµ cã hiÖu qu¶, ®¹t ®­îc chØ tiªu ®Þnh møc tèi thiÓu ®Æt ra, lµm cho hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng cao h¬n. C«ng ty lu«n cã chÕ ®é khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng t×m tßi, s¸ng t¹o ra c¸c ph­¬ng thøc s¶n xuÊt míi, m¸y mãc thiÕt bÞ míi nh»m h¹ thÊp tØ lÖ sai háng s¶n phÈm vµ h¹ thÊp khèi l­îng phÕ liÖu, phÕ phÈm thu håi ®­îc sau mçi ®ît s¶n xuÊt. 8. C«ng t¸c tÝnh chi phÝ kinh doanh cho qu¶n trÞ vËt t­ C«ng t¸c tÝnh chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp nh×n chung lµ t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ vµ ®· cã sù t¸ch b¹ch gi÷a viÖc tÝnh chi phÝ kinh doanh chung vµ chi phÝ kinh doanh cho ho¹t ®éng qu¶n trÞ vËt t­. Chi phÝ kinh doanh cho ho¹t ®éng qu¶n trÞ vËt t­ ®­îc coi lµ mét phÇn cña c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tr­íc mét lÖnh s¶n xuÊt bÊt k×, phßng kÕ ho¹ch vËt t­ thùc hiÖn viÖc tÝnh chi phÝ kinh doanh s¶n xuÊt s¶n phÈm bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh, chi phÝ nguyªn vËt liÖu phô, chi phÝ khÊu hao thiÕt bÞ nhµ x­ëng, tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt chÝnh, BHYT, tiÒn C§ vµ c¸c kho¶n chi phÝ chung kh¸c. Trong ®ã cã c¶ phÇn diÔn gi¶i chi phÝ vËt t­, nhiªn liÖu riªng. Trong phÇn nµy, c¸c chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, nguyªn vËt liÖu phô, chi phÝ vÒ kho tµng, ®iÖn n­íc, vËn chuyÓn, l­u tr÷ vµ b¶o qu¶n vËt t­ hµng ho¸ ®Òu ®­îc tÝnh to¸n ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. Th«ng qua ®ã, phßng kÕ ho¹ch vËt t­ vµ phßng kÕ to¸n cã thÓ dÔ dµng x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng chi phÝ ®· bá ra trong k×. Tæng côc CNQP CT c¬ khÝ Z179 *** B¶ng kÕ ho¹ch gi¸ thµnh vµ gi¸ b¸n s¶n phÈm Sè: /KH Tªn s¶n phÈm………………………………………………………………….. STT Kho¶n môc Gi¸ KH Gi¸ thùc tÕ Ghi chó 1 NVL chÝnh + BTP mua ngoµi 2 Nhiªn liÖu 3 VL phô vµ CC lao ®éng nhá 4 §éng lùc 5 KhÊu hao thiÕt bÞ nhµ x­ëng 6 TiÒn l­¬ng cña CN s¶n xuÊt chÝnh 7 BHYT, CPC§ 8 CP chung Céng gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm 9 CP qu¶n lý doanh nghiÖp 10 Chi phÝ b¸n hµng 11 C¸c lo¹i thuÕ 12 Lîi nhuËn Céng gi¸ b¸n s¶n phÈm PhÇn diÔn gi¶i I. PhÇn lao ®éng Chi tiÕt Tæng sè T¹o ph«i Gia c«ng c¬ khÝ Gia c«ng nhiÖt RÌn §óc TiÖn Phay Mµi Rµ Nguéi ñ t«i NL M¹ II. PhÇn vËt t­, nhiªn liÖu Tªn vËt t­ §VT Sè l­îng Gi¸ lÎ Thµnh tiÒn Ghi chó Tªn vËt liÖu chÝnh Tªn vËt liÖu phô Tªn c¸c c«ng cô dông cô C¸c chÊt b¶o qu¶n L­¬ng b¶o qu¶n Chi phÝ vËn chuyÓn KhuyÕn m¹i Gi¸m ®èc Tr­ëng phßng kÕ ho¹ch Ng­êi lËp biÓu (KÝ tªn vµ ®ãng dÊu) (KÝ tªn) (KÝ tªn) III. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t­ cña c«ng ty ¦u ®iÓm Nh­ ta ®· biÕt, ®¶m b¶o tèt vËt t­ cho s¶n xuÊt lµ ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, ®óng quy c¸ch, chñng lo¹i kÞp vÒ thêi gian vµ ®ång bé. §iÒu nµy ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt cña doanh nghiÖp, ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm, ®Õn viÖc sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm vËt t­, ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. T¹i c«ng ty c¬ khÝ Z179, c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t­ cho s¶n xuÊt ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ trªn c¸c mÆt sau: *VÒ c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch cung øng vËt t­ C«ng ty ®· x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch vÒ cung øng vËt t­ cho c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc tiÕn hµnh liªn tôc vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. C«ng ty chñ ®éng t×m c¸c nguån cung øng vËt t­ phï hîp víi yªu cÇu trong kÕ ho¹ch mua s¾m trong k× sao cho chi phÝ thÊp nhÊt mµ vÉn ®¶m b¶o ®­îc c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt cña s¶n phÈm. C«ng ty ®· ®¶m b¶o ®­îc l­îng dù tr÷ tèi thiÓu cÇn thiÕt vµ l­îng dù tr÷ b¶o hiÓm hîp lý ®Ó s¶n xuÊt ®­îc tiÕn hµnh liªn tôc vµ æn ®Þnh trong mäi ®iÒu kiÖn khã kh¨n, bÊt lîi nhÊt. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty cã chÝnh s¸ch th­ëng b»ng vËt chÊt ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®Æc biÖt lµ c¸n bé cung øng vËt t­, khi hä t×m ®­îc nguån cung øng tèt, æn ®Þnh, gi¸ rÎ. *VÒ c«ng t¸c x©y dùng vµ qu¶n lý ®Þnh møc tiªu dïng vËt t­ HiÖn nay, c«ng ty ®· x©y dùng ®­îc mét hÖ thèng ®Þnh møc tiªu dïng vËt t­ t­¬ng ®èi hoµn chØnh cho tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty, hÖ thèng nµy ngµy cµng ®­îc c«ng ty hoµn thiÖn h¬n b»ng nhiÒu ph­¬ng ph¸p nh­ tiÕn hµnh kiÓm kª ®iÒu tra thùc tÕ, h¹ thÊp gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty. ViÖc thùc hiÖn c«ng t¸c ®Þnh møc ®· ®­îc mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh nh­ mét sè lo¹i vËt t­ sö dông thÊp h¬n ®Þnh møc tiªu dïng gãp phÇn vµo viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. *VÒ c«ng t¸c tæ chøc tiÕp nhËn vËt t­ Nh×n chung th× c«ng t¸c tiÕp nhËn vËt t­ t¹i c«ng ty kh¸ ®¬n gi¶n vµ t­¬ng ®èi thuËn tiÖn, c¸c thñ tôc hµnh chÝnh kh«ng qu¸ r­êm rµ. Khi vËt t­ vÒ ®Õn n¬i, c¸n bé, c«ng nh©n viªn cã tr¸ch nhiÖm nhanh chãng lµm c¸c thñ tôc råi tiÕn hµnh nhËp kho, kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng h­ háng, mÊt m¸t vËt t­ x¶y ra tr­íc khi tiÕp nhËn. *VÒ c«ng t¸c b¶o qu¶n vËt t­ HÖ thèng kho tµng t¹i c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng yªu cÇu nhÊt ®Þnh vÒ kÜ thuËt còng nh­ vÒ kinh tÕ, gióp cho c«ng t¸c tiÕp nhËn còng nh­ c«ng t¸c cÊp ph¸t vËt t­ diÔn ra thuËn tiÖn vµ nhanh chãng, tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng s¶n xuÊt bÞ ng¾t qu·ng v× thiÕu vËt t­. *VÒ c«ng t¸c cÊp ph¸t vËt t­ C«ng t¸c cÊp ph¸t vËt t­ ®­îc thùc hiÖn theo h¹n møc tiªu dïng, lu«n kÞp thêi vµ phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt nªn ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt kh«ng v× thiÕu vËt t­ mµ bÞ ngõng trÖ. *VÒ c«ng t¸c thèng kª, kiÓm kª vËt t­ C«ng t¸c thèng kª, kiÓm kª vËt t­ t¹i c«ng ty lu«n diÔn ra ®ång thêi víi viÖc sö dông vµ cÊp ph¸t, tiÕp nhËn vËt t­. C«ng ty lu«n khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn phÊn ®Êu tiªu dïng vËt t­ hîp lý vµ tiÕt kiÖm. ViÖc thèng kª, kiÓm kª vËt t­ t¹i c«ng ty lu«n b¸m s¸t vµo c¸c tµi liÖu vµ sæ s¸ch còng nh­ thùc tÕ s¶n xuÊt cña ph©n x­ëng. *VÒ c«ng t¸c thu håi phÕ liÖu, phÕ phÈm C«ng ty coi c«ng t¸c thu håi phÕ liÖu, phÕ phÈm lµ mét nhiÖm vô quan träng trong viÖc sö dông vËt t­ cã hiÖu qu¶. C¸n bé c«ng nh©n viªn sö dông vËt t­ nghiªm tóc thùc hiÖn tèt viÖc thu håi phÕ liÖu, phÕ phÈm cho dï ®ã lµ phÕ liÖu dïng l¹i hay phÕ liÖu kh«ng dïng l¹i ®­îc, råi tiÕn hµnh t¸i chÕ sö dông l¹i nguån phª liÖu phÕ phÈm ®ã. ChÝnh viÖc thu håi phÕ liÖu, phÕ phÈm ®­îc chó träng nh­ vËy nªn c«ng ty còng ®· tiÕt kiÖm ®­îc mét khèi l­îng vËt t­ lín gióp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ®¹t hiÖu qu¶ vµ an toµn h¬n. Nh­îc ®iÓm BÊt k× mét sù vËt hiÖn t­îng nµo còng cã tÝnh hai mÆt cña nã. Trong mét doanh nghiÖp, bªn c¹nh nh÷ng mÆt tèt th× còng lu«n tån t¹i nh÷ng nh­îc ®iÓm, nh÷ng tån t¹i cÇn ph¶ h¹n chÕ, kh¾c phôc. T¹i c«ng ty c¬ khÝ Z179, trong c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t­, bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, c«ng ty cßn cã mét sè nh÷ng yÕu ®iÓm cÇn kh¾c phôc. *VÒ c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch cung øng vËt t­ Do c«ng ty n»m trªn ®Þa bµn t­¬ng dèi thuËn lîi vÒ mÆt giao th«ng, thªm vµo ®ã c¸c lo¹i vËt t­ phôc vô cho s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty l¹i ®­îc bµy b¸n rÊt nhiÒu trªn thÞ tr­êng nªn viÖc mua s¾m vËt t­ cho s¶n xuÊt vµ dù tr÷ ch­a ®­îc c«ng ty coi träng ®óng møc. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu thÞ tr­êng cßn ch­a ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc, lu«n cã t­ t­ëng “cÇn lµ cã” nªn ch­a chó träng ®Õn viÖc c¶i tiÕn vµ thay thÕ vËt t­ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. *VÒ c«ng t¸c x©y dùng vµ qu¶n lý ®Þnh møc tiªu dïng vËt t­ MÆc dï c«ng t¸c x©y dùng vµ qu¶n lý ®Þnh møc vËt t­ lu«n ®­îc ban gi¸m ®èc vµ c¸c c¸n bé cã liªn quan ®Çu t­, chó träng ®óng møc song nh×n chung viÖc thùc hiÖn ®Þnh møc tiªu dïng vËt t­ t¹i c¸c ph©n x­ëng ch­a ®¹t yªu cÇu. Qua viÖc thanh quyÕt to¸n vËt t­ hµng th¸ng cho thÊy hÇu hÕt c¸c lo¹i vËt t­ tiªu dïng ®Òu cã khèi l­îng nhá h¬n ®Þnh møc tuy nhiªn mét sè lo¹i vÉn cßn cao, v­ît ®Þnh møc. ViÖc x©y dùng vµ söa ®æi ®Þnh møc vÉn ch­a b¸m s¸t t×nh tr¹ng thùc tÕ. ViÖc s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm míi theo c¸c hîp ®ång bæ sung cña kh¸ch hµng th­êng tiªu dïng mét l­îng vËt t­ lín h¬n ®Þnh møc do phßng kÜ thuËt ®Æt ra. C«ng ty vÉn ch­a t×m ra ®­îc biÖn ph¸p kh¾c phôc vÊn ®Ò nµy. *VÒ c«ng t¸c tæ chøc tiÕp nhËn vËt t­ C«ng t¸c tiÕp nhËn vËt t­ ë c«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc kiÓm tra chÊt l­îng vËt t­ do thiÕu c«ng cô, dông cô. §«i khi viÖc kiÓm tra cßn s¬ sµi vµ mang tÝnh chñ quan, bëi vËt t­ dïng cho s¶n xuÊt t¹i c«ng ty ®Òu lµ c¸c lo¹i vËt liÖu cã khèi l­îng lín vµ Ýt bÞ hao hôt, Ýt bÞ m«i tr­êng t¸c ®éng. *VÒ c«ng t¸c b¶o qu¶n vËt t­ Do vËt t­ dïng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng nh­: dÔ kiÓm tra vÒ sè l­îng vµ Ýt bÞ thay ®æi chÊt l­îng nªn c«ng t¸c b¶o qu¶n vËt t­ vÉn cßn nhiÒu thiÕu sãt. Mçi kho ®­îc giao tõ mét ®Õn hai ng­êi qu¶n lý, thñ kho chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé vÒ nh÷ng hao hôt, mÊt m¸t vËt t­ trong kho nh­ng chÕ ®é th­ëng, ph¹t l¹i kh«ng râ rµng nªn nh÷ng ng­êi cã liªn quan vÉn ch­a nhËn thøc ®­îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh. *VÒ c«ng t¸c cÊp ph¸t vËt t­ §«i khi c«ng t¸c cÊp ph¸t vËt t­ cßn ph¶i qua nhiÒu kh©u r­êm rµ. Cã nh÷ng tr­êng hîp ®ang s¶n xuÊt hÕt vËt t­ c«ng nh©n ph¶i ngõng s¶n xuÊt ®Ó chê ý kiÕn chØ ®¹o cña cÊp trªn, ®Æc biÖt lµ trong c«ng t¸c cÊp ph¸t vËt t­ phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng Quèc phßng do Bé giao. *VÒ c«ng t¸c thèng kª, kiÓm kª vËt t­ C«ng t¸c thèng kª, kiÓm kª ®­îc diÔn ra liªn tôc vµ b¸m s¸t t×nh tr¹ng s¶n xuÊt thùc tÕ nh­ng ch­a mang l¹i kÕt qu¶ mong muèn. Qua c¸c ®ît kiÓm tra t×nh h×nh sö dông vËt t­, c¸n bé thèng kª, kiÓm kª vÉn ch­a t×m ra ®­îc nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh g©y ra t×nh tr¹ng sö dông vËt t­ v­ît ®Þnh møc còng nh­ ch­a cã nh÷ng yªu cÇu khen th­ëng x¸c ®¸ng, kÞp thêi cho ph©n x­ëng cã thµnh tÝch sö dông tiÕt kiÖm vËt t­. *VÒ c«ng t¸c thu håi phÕ liÖu, phÕ phÈm VÊn ®Ò an toµn trong c«ng t¸c thu håi phÕ liÖu, phÕ phÈm ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc. §«i khi v× thµnh tÝch chung mµ ng­êi c«ng nh©n thu håi phÕ liÖu kh«ng ®Ó ý ®Õn nh÷ng tai n¹n lao ®éng ®¸ng tiÕc cã thÓ x¶y ra. Thªm vµo ®ã, l­îng phÕ liÖu, phÕ phÈm thu håi cßn ch­a ®­îc qu¶n lý chÆt chÏ vµ ch­a cã kÕ ho¹ch sö dông hîp lý nhÊt. *Mét sè nguyªn nh©n kh¸c Tr×nh ®é m¸y mãc thiÕt bÞ còng nh­ tr×nh ®é cña c¸n bé qu¶n lý còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra nh÷ng yÕu kÐm cña c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t­. M¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty cßn l¹c h©u, Ýt ®­îc c¶i tiÕn nªn n¨ng suÊt lao ®éng còng nh­ hiÖu qu¶ sö dông vËt t­ cßn thÊp. Tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸n bé vËt t­ cßn h¹n chÕ, ch­a ®­îc ®µo t¹o vÒ c¸c nghiÖp vô qu¶n lý kinh tÕ nªn viÖc ®iÒu hµnh c¸c c«ng viÖc cã liªn quan kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ cao, ®«i khi cßn g©y l·ng phÝ thêi gian vµ tiÒn b¹c. Thªm vµo ®ã, c«ng nh©n ch­a ý thøc ®­îc hÕt tÇm quan träng cña viÖc sö dông vËt t­ tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ nªn ch­a cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó gi¶m møc tiªu dïng vËt t­. Ch­¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t­ t¹i c«ng ty c¬ khÝ Z179 I. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi 1. §Þnh h­íng chung Tõ kÕt qu¶ ®iÒu tra khai th¸c, dù b¸o nhu cÇu thÞ tr­êng, tõ sù ph©n tÝch c¬ cÊu s¶n phÈm tiªu thô trong c¸c n¨m 1999, 2000, 2001,2002,2003 vµ gi¸ trÞ hîp ®ång ®· kÝ n¨m 2003 chuyÓn sang n¨m 2004, tõ môc tiªu gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®¶m b¶o viÖc lµm vµ ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty c¬ khÝ Z179 dù kiÕn môc tiªu s¶n xuÊt – kinh doanh trong thêi gian tíi víi néi dung cô thÓ nh­ sau: Ph­¬ng ch©m chØ ®¹o xuyªn suèt c¸c ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n trÞ trong c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi vÉn lµ: “§Èy m¹nh s¶n xuÊt, tiªu thô vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm trong ®ã ®Æc biÖt chó träng ®Õn c¸c s¶n phÈm cã thÕ m¹nh cña m×nh nh­ c¸c lo¹i s¶n phÈm b¸nh r¨ng c«n xo¾n, hµng thuéc dù ¸n 7…Thªm vµo ®ã, c«ng ty tiÕp tôc thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô ®­îc giao, ®ãng gãp xøng ®¸ng vµo c«ng cuéc b¶o vÖ tæ quèc vµ x©y dùng chñ nghÜa x· héi”. Riªng vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t­, c«ng ty sím t×m c¸ch kh¾c phôc nh÷ng mÆt yÕu kÐm ®Ó n©ng cao chÊt l­îng hiÖu qu¶ sö dông vËt t­. C«ng ty dù kiÕn sÏ më mét líp ®µo t¹o huÊn luyÖn vÒ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ cho c¸n bé qu¶n lý vËt t­, nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t­. Chó träng h¬n n÷a ®Õn c¸c biÖn ph¸p kiÓm tra vµ theo dâi t×nh h×nh sö dông vËt t­ trong tõng ph©n x­ëng, tõng c«ng nh©n s¶n xuÊt. X©y dùng l¹i vµ cñng cè hÖ thèng kho tµng sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, gi¶m chi phÝ b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn vËt t­ tõ hÖ thèng kho tµng ®Õn ph©n x­ëng s¶n xuÊt. Gi¶m ®Þnh møc vËt t­ cho tõng lo¹i s¶n phÈm xuèng møc thÊp nhÊt cã thÓ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Ngoµi ra, trong thêi gian tíi, c«ng ty sÏ ®Çu t­ 7 tØ ®ång vµo viÖc thay ®æi vµ c¶i tiÕn m¸y mãc thiÕt bÞ nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. Thay v× s¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ phô tïng nhá lÎ, c«ng ty sÏ ®Çu t­ s¶n xuÊt mét lo¹t c¸c côm chi tiÕt hoµn chØnh. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã, c«ng ty ph¶i ®Çu t­ mét sè m¸y mãc míi vµ c¶i tiÕn m¸y mãc cò cho ®¹t yªu cÇu kÜ thuËt. VÊn ®Ò më réng thÞ tr­êng còng lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò mµ doanh nghiÖp ®ang quan t©m ®Õn. C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty trong thêi gian tíi sÏ th©m nhËp vµo tÊt c¶ c¸c thÞ tr­êng trong lÜnh vùc kinh tÕ, nh­ c¸c ngµnh c«ng, n«ng, ng­, l©m nghiÖp…C«ng t¸c marketing, qu¶ng c¸o s¶n phÈm, phôc vô kh¸ch hµng sÏ ®­îc c«ng ty ®Çu t­ chó träng nhiÒu h¬n. §Ó cã ®­îc chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng, c«ng ty cÇn cã nh÷ng b¹n hµng truyÒn thèng, nh÷ng n¬i cung cÊp nguyªn vËt liÖu th­êng xuyªn cã thÓ ®¶m b¶o nguyªn vËt liÖu mäi lóc, mäi n¬i. Do ®ã, c¸c dÞch vô ch¨m sãc kh¸ch hµng lu«n ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. C«ng ty sÏ t¸ch bé phËn marketing trong phßng kÕ ho¹ch ra thµnh mét phßng ban riªng, nh»m ®¹t ®­îc tÊt c¶ c¸c kÕ ho¹ch cÊp trªn ®Ò ra. C«ng ty kh«ng chØ hoµn thµnh nhiÖm vô bé giao cho mµ cßn thùc hiÖn tèt tÊt c¶ c¸c kÕ ho¹ch hµng n¨m ®Ò ra, tr¸nh t×nh tr¹ng s¶n xuÊt thua lç, kh«ng cã lîi nhuËn nªn kh«ng thÓ ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc nh­ mét sè n¨m tr­íc ®©y. Mét sè chØ tiªu cô thÓ B­íc vµo thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2004, c«ng ty c¬ khÝ Z179 ®· x¸c ®Þnh ®©y lµ n¨m sÏ cã nhiÒu khã kh¨n lín, chÞu ¶nh h­ëng m¹nh mÏ bëi nh÷ng biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, kinh tÕ tù do khu vùc. §Ó thùc hiÖn ®­îc nh÷ng môc tiªu ph­¬ng h­íng nhiÖm vô míi mµ Bé vµ Tæng côc giao, h­íng tíi kh¶ n¨ng chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ theo chñ tr­¬ng ®­êng lèi cña §¶ng, Nhµ n­íc trong tiÕn tr×nh ®æi míi, C«ng ty ®· vµ ®ang cã nh÷ng thêi c¬ thuËn lîi ®Ó b­íc vµo thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2004 vµ trong nh÷ng n¨m tíi. SÏ tiÕp tôc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt kinh doanh, khai th¸c tèi ®a kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, ®ång thêi nghiªn cøu chiÕn l­îc ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n phÈm vµ më réng thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. TÝnh ®Õn ngµy 1/4/2004 doanh thu cña c«ng ty ®· ®¹t trªn 7 tØ ®ång, kÕ ho¹ch n¨m 2004, toµn c«ng ty sÏ ®¹t doanh thu trªn 22 tØ ®ång. N¨m 2005 doanh thu sÏ lµ 26 tØ ®ång, tiÕn tíi n¨m 2010, doanh thu cña c«ng ty sÏ ®¹t ®­îc kho¶ng 45 tØ ®ång, t¨ng so víi n¨m 2004 h¬n 200%. §ã lµ mét b­íc t¨ng tr­ëng v­ît bËc nh­ng rÊt cã kh¶ n¨ng thµnh c«ng v× míi ®Õn th¸ng 4/2004 mµ doanh thu cña c«ng ty ®· v­ît h¬n h¼n doanh thu cña c¶ n¨m 1999. Cïng víi viÖc t¨ng doanh thu nh­ vËy, kÕ ho¹ch hµng n¨m c«ng ty sÏ ®¹t lîi nhuËn b»ng kho¶ng 5% doanh thu ( hiÖn nay, lîi nhuËn hµng n¨m cña c«ng ty míi chØ ®¹t 0,8 - 1.2%), tr¸nh t×nh tr¹ng kh«ng cã lîi nhuËn nh­ mét sè n¨m tr­íc ®©y. Mét sè chØ tiªu kÕ ho¹ch trong n¨m 2004 STT ChØ tiªu §¬n vÞ KH 2004 1 Tæng gi¸ trÞ s¶n l­îng hµng ho¸ 1000 ®ång 18792976 2 Doanh thu 1000 ®ång 22750256 3 C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch NN 1000 ®ång 220000 4 Lîi nhuËn 1000 ®ång 180000 5 Thu nhËp b×nh qu©n CBCNV/th¸ng 1000 ®ång 1250 Riªng vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t­, sang n¨m 2005, c«ng ty sÏ ®Çu t­ nhiÒu h¬n n÷a vµo viÖc nghiªn cøu vµ hoµn chØnh hÖ thèng ®Þnh møc vËt t­ tiªu dïng cho tõng lo¹i s¶n phÈm vµ qu¶n lý chÆt chÏ h¬n n÷a kh©u cÊp ph¸t vµ kiÓm tra t×nh h×nh sö dông vËt t­ ®Ó kh«ng v­ît qu¸ ®Þnh møc ®Æt ra. C«ng t¸c thu mua, vËn chuyÓn, dù tr÷ vµ sö dông vËt t­ ®­îc t¨ng c­êng nhiÒu h¬n, c¸n bé qu¶n lý vËt t­ ®­îc ®µo t¹o nhiÒu h¬n vÒ c¸c nghiÖp vô qu¶n lý kinh tÕ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t­. KÕ ho¹ch chi phÝ vËt t­ cho tõng lo¹i s¶n phÈm trong n¨m 2004 TT Tªn s¶n phÈm CP vËt t­ TB cho 1 ®¬n vÞ sp n¨m 2003 CP vËt t­ TB cho 1 ®¬n vÞ sp n¨m 2004 TØ lÖ gi¶m chi phÝ 1 C¸c lo¹i BR c«n xo¾n 623366 ®ång 620725 ®ång 0,4% 2 C¸c lo¹i trôc 162862 ®ång 160402 ®ång 1,5% 3 C¸c lo¹i b¸nh xÝch 56731 ®ång 56050 ®ång 1,1% 4 C¸c lo¹i vµnh r¨ng 593812 ®ång 591281 ®ång 0,4% 5 PT m¸y n«ng nghiÖp 18120 ®ång 16975 ®ång 6,3% II. Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, thu thËp th«ng tin Thu thËp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng lµ qu¸ tr×nh t×m kiÕm th«ng tin vÒ c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr­êng cã liªn quan. Yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi mçi doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, th©m nhËp thÞ tr­êng míi hay bÊt k× viÖc ra mét quyÕt ®Þnh nµo lµ ph¶i cã th«ng tin. Th«ng tin nhËn ®­îc cµng nhiÒu th× møc ®é tin cËy cña c¸c quyÕt ®Þnh cµng cao. Thùc tÕ ®· chøng minh, doanh nghiÖp nµo cµng bá nhiÒu c«ng søc vµo viÖc thu thËp th«ng tin vÒ m«i tr­êng bªn ngoµi phôc vô cho c¸c quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh th× cµng cã kh¶ n¨ng sèng sãt. §iÒu nµy ®­îc lý gi¶i t¹i sao c¸c c«ng ty lín ë n­íc ngoµi cã thÓ tiªu tèn rÊt nhiÒu tiÒn ®Ó tµi trî cho c¸c tæ chøc khñng bè, c¸c quan chøc chÝnh phñ, hay viÖc ®µo t¹o ra c¸c t×nh b¸o viªn ®Ó thu thËp th«ng tin. Trong nhiÒu n¨m qua, th«ng tin mµ c¸n bé cña c«ng ty c¬ khÝ Z179 thu nhËn ®­îc cßn rÊt h¹n hÑp. C¸c thÞ tr­êng trong n­íc chØ ®­îc thu nhËn th«ng qua c¸c cuéc thÞ s¸t kh«ng th­êng xuyªn cña gi¸m ®èc hoÆc c¸c c¸n bé nghiÖp vô, cßn th«ng tin tõ thÞ tr­êng n­íc ngoµi th× hÇu nh­ rÊt Ýt khi ®­îc chó ý ®Õn. L­îng th«ng tin thu thËp ®­îc cã thÓ lµm cho c¸c quyÕt ®Þnh thiÕu chÝnh x¸c. V× vËy, yªu cÇu bøc thiÕt hiÖn nay lµ c«ng ty nªn thµnh lËp mét hÖ thèng th«ng tin mang tÝnh chÊt chuyªn nghiÖp h¬n. C«ng ty cã thÓ ph©n chia c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng thµnh hai phÇn. PhÇn ®Çu c«ng ty nªn nghiªn cøu kh¸i qu¸t thÞ tr­êng, phÇn sau míi nghiªn cøu chi tiÕt thÞ tr­êng ®Ó tõ ®ã thu ®­îc l­îng th«ng tin cÇn thiÕt. C«ng ty cã thÓ sö dông hai ph­¬ng ph¸p sau ®Ó thu thËp th«ng tin: Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i chç: cßn gäi lµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i v¨n phßng, lµ c¸ch nghiªn cøu thu thËp th«ng tin qua c¸c tµi liÖu nh­ s¸ch b¸o, t¹p chÝ…Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu nµy cho phÐp ta nh×n thÊy ®­îc kh¸i qu¸t thÞ tr­êng vËt t­ cÇn nghiªn cøu. §©y lµ ph­¬ng ph¸p t­¬ng ®èi dÔ lµm, cã thÓ nhanh, Ýt tèn chi phÝ, nh­ng ®ßi hái ng­êi nghiªn cøu ph¶i cã chuyªn m«n, biÕt c¸ch thu thËp tµi liÖu, ®¸nh gi¸ vµ sö dông c¸c tµi liÖu ®­îc thu thËp mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ tin cËy. Tuy nhiªn ph­¬ng ph¸p nµy cã h¹n chÕ lµ dùa vµo tµi liÖu ®· ®­îc xuÊt b¶n nªn thêi gian ®· qua, cã thÓ cã ®é trÔ so víi thùc tÕ. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i hiÖn tr­êng: §©y lµ ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp cö c¸n bé ®Õn tËn n¬i ®Ó nghiªn cøu. C¸n bé nghiªn cøu th«ng qua viÖc trùc tiÕp quan s¸t, thu thËp c¸c th«ng tin vµ sè liÖu ë c¸c ®¬n vÞ cung cÊp vËt t­ cho c«ng ty b»ng c¸ch ®iÒu tra träng ®iÓm, ®iÒu tra chän mÉu, …Nghiªn cøu t¹i hiÖn tr­êng cã thÓ thu thËp ®­îc c¸c th«ng tin sinh ®éng, thùc tÕ, hiÖn t¹i. Tuy nhiªn còng tèn kÐm chi phÝ vµ cÇn ph¶i cã c¸n bé v÷ng vÒ chuyªn m«n vµ cã ®Çu ãc thùc tÕ. Tãm l¹i, ®Ó cã mét hÖ thèng thu thËp th«ng tin liªn tôc, c«ng ty cÇn cã ®¹i diÖn ë nh÷ng thÞ tr­êng cÇn thiÕt, c¸c ®¹i diÖn nµy lµm nhiÖm vô chuyªn thu thËp vµ b¸o c¸o th­êng xuyªn vÒ t×nh h×nh thay ®æi cña thÞ tr­êng. Nã gióp cho c¸c quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc hay c¸n bé nghiÖp vô trong lÜnh vùc thu mua vËt t­ ®­îc chÝnh x¸c nhÊt. Hoµn thiÖn c«ng t¸c x©y dùng, tæ chøc mua s¾m tiÕp nhËn vµ vËn chuyÓn vËt t­ a. §æi míi c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch cung øng vËt t­ Do s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng nªn lËp kÕ ho¹ch cung øng, mua s¾m vËt t­ lµ c«ng viÖc th­êng xuyªn hµng th¸ng cña c«ng ty. C«ng t¸c nµy ®ßi hái thêi gian thùc hiÖn cµng nhanh cµng tèt nªn lu«n ph¶i t×m ra biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó thùc hiÖn trong kho¶ng thêi gian ng¾n. Tr­íc hÕt cÇn ph¶i duy tr× vµ c¶i tiÕn c«ng t¸c ®Þnh møc tiªu hao vËt t­ cho tõng mÉu s¶n phÈm. §Þnh møc tiªu hao cµng s¸t thùc tÕ th× cµng tiÕt kiÖm vËt t­, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao chÊt l­îng ®Çu vµo, tr¸nh ø ®äng hay thiÕu hôt lµm ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é s¶n xuÊt. Do vËy, nh©n viªn ®Þnh møc cÇn n¾m râ quy tr×nh c«ng nghÖ ®Ó biÕt ®­îc kh¶ n¨ng tiªu hao thùc tÕ, hao phÝ vµ møc ®é hao phÝ thùc tÕ ë tõng c«ng ®o¹n. N¾m râ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh k× kÕ ho¹ch, c¸c th«ng sè kinh tÕ, kÜ thuËt (kh¶ n¨ng tiªu hao, møc dù tr÷) k× thùc tÕ ®Ó cã nh÷ng ®iÒu chØnh cÇn thiÕt. TÝnh to¸n nhu cÇu vËt t­ trong toµn c«ng ty vµ cho tÊt c¶ c¸c lo¹i c«ng viÖc. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc mua s¾m vËt t­ vµ tæ chøc chuyÓn ®­a vËt t­ vÒ doanh nghiÖp Do 100% vËt t­ c«ng ty ph¶i mua ngoµi nªn ®Ó lËp ®­îc ®¬n hµng tèt th× phßng KÕ ho¹ch – vËt t­ ph¶i tÝnh ®­îc l­îng vËt t­ ph¶i nhËp trong k× chÝnh x¸c nhÊt. §Ó thùc hiÖn ®­îc c«ng t¸c nµy c¸n bé lËp kÕ ho¹ch ph¶i n¾m râ l­îng tån kho ®Çu k×, cuèi k× vµ l­îng dù tr÷. Do vËy cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c phßng KÕ ho¹ch – vËt t­, phßng KÜ thuËt, phßng KÕ to¸n tµi chÝnh còng nh­ sù nç lùc cña mäi c¸ nh©n. Nh©n viªn lËp ®¬n hµng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp ®èi víi c«ng viÖc, cÇn cã sù ph©n c«ng, ph©n nhiÖm râ rµng ®Ó mäi ng­êi cïng cã ý thøc cao víi c«ng viÖc cña m×nh. Trªn c¬ së c¸c nhµ thÇu ®· lùa chän, phßng KÕ ho¹ch vËt t­ tiÕn hµnh kÝ kÕt hîp ®ång. KÝ hîp ®ång ph¶i chÆt chÏ vµ ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý nªn c¸n bé vËt t­ ph¶i lµ ng­êi cã nhiÒu kinh nghiÖm thùc tÕ vµ kiÕn thøc chuyªn m«n v÷ng. Hîp ®ång ph¶i nªu râ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ chÊt l­îng, sè l­îng, ph­¬ng thøc thanh to¸n, ph­¬ng thøc giao hµng, tr¸nh t×nh tr¹ng do thiÕu kiÕn thøc vÒ thÞ tr­êng vµ s¶n phÈm mµ bÞ thua thiÖt trong thùc hiÖn hîp ®ång lµm ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña toµn c«ng ty. Nghiªm tóc thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n hîp ®ång vµ theo dâi ®èc thóc ®èi t¸c thùc hiÖn hîp ®ång. C«ng t¸c chuyÓn ®­a vËt t­ vÒ doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn b»ng hai ph­¬ng ph¸p tËp trung vµ phi tËp trung. Th«ng th­êng ph­¬ng ph¸p tËp trung th­êng ®em l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt nh­ c«ng ty c¬ khÝ Z179 khi mua vËt t­ trong n­íc. H×nh thøc nµy gi¶i phãng c«ng ty khái c«ng t¸c vËn chuyÓn, kh«ng ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o qu¶n trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc, gãp phÇn ®¸ng kÓ trong viÖc gi¶m chi phÝ l­u th«ng vµ h¹ gi¸ thµnh. Nh­ vËy toµn bé ho¹t ®éng vËn chuyÓn c«ng ty cã thÓ phô thuéc vµo nhµ cung cÊp, h×nh thøc nµy gi¶i phãng c«ng ty khái tr¸ch nhiÖm vËn chuyÓn còng nh­ tiÕt kiÖm ®­îc ®¸ng kÓ nguån vèn ®Çu t­ cho ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn nÕu c«ng ty tù tóc thùc hiÖn. Tuy nhiªn thªm vµo ®ã c«ng ty cÇn t¨ng c­êng c¸c h×nh thøc mua hµng tr­íc, thanh to¸n sau. §©y lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó ®¬n vÞ b¹n kh«ng thÓ chiÕm dông vèn cña m×nh. §ång thêi ®iÒu hµnh thu mua nhÞp nhµng víi tiÕn ®é s¶n xuÊt ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng vËt t­ bÞ thiÕu hôt kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu s¶n xuÊt khi cÇn hoÆc cã nh÷ng lo¹i vËt t­ tån kho qu¸ l©u ngµy g©y ra thÊt tho¸t, gi¶m chÊt l­îng, lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng ®Çu ra. Huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn cho c«ng t¸c ®¶m b¶o vËt t­ Vèn trong s¶n xuÊt còng nh­ vèn trong c«ng t¸c ®¶m b¶o vËt t­ lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy, viÖc huy ®éng vµ sö dông vèn lµ mét trong nh÷ng néi dung cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®¶m b¶o vËt t­ t¹i c«ng ty c¬ khÝ Z179. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc trong thêi gian qua ®Òu l©m vµo t×nh tr¹ng thiÕu vèn, c«ng ty c¬ khÝ Z179 còng kh«ng n»m ngoµi t×nh tr¹ng ®ã. Do nguån vèn h¹n hÑp nªn ®· g©y ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng ®¶m b¶o vËt t­ cña c«ng ty. Do thiÕu vèn nªn nhiÒu khi c«ng ty ®· bá lì nh÷ng hîp ®ång lín cã lîi, còng do thiÕu vèn nªn trong mét sè hîp ®ång th­êng sö dông ph­¬ng thøc thanh to¸n tr¶ chËm. MÆt kh¸c, trong mét sè tr­êng hîp ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång ®· kÝ th× c«ng ty ph¶i ®i vay vèn nªn c«ng ty ph¶i chÞu l·i suÊt dÉn ®Õn chi phÝ cho c«ng t¸c ®¶m b¶o vËt t­ t¨ng lªn lµm lîi nhuËn cña c«ng ty bÞ gi¶m xuèng. Kh«ng nh÷ng thÕ, v× thiÕu vèn nªn c«ng ty bÞ ®éng trong ®µm ph¸n kÝ kÕt hîp ®ång…TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu nµy ®· lµm gi¶m hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®¶m b¶o vËt t­ cho s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty. §Ó kh¾c phôc ®­îc nh÷ng tån t¹i trong viÖc sö dông vèn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn th× c«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p sau: Mét lµ: thay ®æi c¬ cÊu vèn, t¨ng tû träng vèn l­u ®éng trong c¬ cÊu vèn cña c«ng ty. Do trong thêi gian tíi, khi mµ c«ng ty ®i vµo giai ®o¹n s¶n xuÊt æn ®Þnh th× nhu cÇu vèn cè ®Þnh sÏ gi¶m vµ vèn l­u ®éng sÏ t¨ng lªn ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Hai lµ: tr­íc khi tiÕn hµnh kÝ kÕt hîp ®ång cÇn kiÓm tra t×m hiÓu kÜ ®èi t¸c ®Ó tr¸nh rñi ro, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. Ba lµ: ®Ó t¨ng c­êng vèn dïng cho ho¹t ®éng nhËp khÈu, c«ng ty nªn tranh thñ nguån hµng cña b¹n hµng b»ng c¸ch kÝ kÕt c¸c hîp ®ång nhËp khÈu víi ph­¬ng thøc thanh to¸n L/C tr¶ chËm. Bèn lµ: huy ®éng vèn tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. - Do lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc Bé Quèc Phßng nªn hµng n¨m c«ng ty ®­îc bæ sung vèn tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc. - Vay vèn tõ c¸c ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. §Ó cã ®­îc nguån vèn nµy, c«ng ty ph¶i chÞu møc l·i suÊt cao, nh­ng ®æi l¹i nguån vèn nµy rÊt th­êng xuyªn vµ cã thÓ ®¸p øng mäi nhu cÇu. §Ó vay ®­îc vèn tõ nh÷ng chç nh­ thÕ nµy, c«ng ty ph¶i tho¶ m·n ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn kh¾t khe nh­: uy tÝn, kh¶ n¨ng thanh to¸n, ph­¬ng ¸n kinh doanh…Do vËy, ®Ó vay vèn tõ c¸c ng©n hµng, c«ng ty ph¶i t¹o lËp mèi quan hÖ tèt víi hä ®ång thêi ph¶i t¹o dùng uy tÝn ®Ó thuËn lîi cho viÖc vay vèn hay hoµn tr¶. Bªn c¹nh ®ã lµ ph¶i ®¶m tÝnh hiÖu qu¶ cña vay vèn b»ng c¸ch ph¶i lËp ®­îc ph­¬ng ¸n sö dông vèn vay mét c¸ch tØ mØ, ®ång thêi ph¶i lªn kÕ ho¹ch tr¶ dÇn c¶ vèn lÉn l·i theo tho¶ thuËn víi ng©n hµng. - Nguån vèn huy ®éng tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. §©y lµ mét h×nh thøc huy ®éng vèn rÊt quan träng trong tæng sè vèn cña c«ng ty. H×nh thøc huy ®éng vèn nµy cßn míi mÎ ë n­íc ta, nªn ®Ó cã thÓ huy ®éng ®­îc nguån vèn tõ kªnh nµy th× c«ng ty ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó ®éng viªn khÝch lÖ c«ng nh©n viªn trong c«ng ty m¹nh d¹n gãp vèn. - Nguån vèn huy ®éng tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc th«ng qua h×nh thøc liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc. N¨m lµ: §¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc thanh to¸n, giao nhËn vËt t­ cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt nh»m t¨ng sè vßng quay cña vèn, gi¶m thiÓu thêi gian vèn bÞ ®äng, h¹n chÕ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh. Tãm l¹i, c«ng ty cÇn ph¶i lËp kÕ ho¹ch sö dông vèn l­u ®éng mét c¸ch hîp lý, cô thÓ trong tõng giai ®o¹n, thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng vèn g©y ¸ch t¾c cho ho¹t ®éng ®¶m b¶o vËt t­ cña c«ng ty. Tranh thñ huy ®éng vèn tõ c¸c nguån kh¸c nhau víi chi phÝ thÊp nhÊt vµ cã biÖn ph¸p nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt nh÷ng ®ång vèn vay sao cho møc l·i ®em l¹i tõ nh÷ng ®ång vèn nµy ë møc cao nhÊt cã thÓ. Thóc ®Èy c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ trong c«ng t¸c ®¶m b¶o vËt t­ C«ng ty cÇn gi÷ c¸c mèi quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ, kÜ thuËt trong c«ng t¸c ®¶m b¶o vËt t­ víi c¸c ®èi t¸c cung øng vËt t­ cho c«ng ty mét c¸ch th­êng xuyªn ®Ó tõ ®ã tiÕn hµnh trao ®æi th«ng tin, kÝ kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ. Dùa vµo c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ vµ nghiªn cøu thÞ tr­êng c«ng ty cã thÓ x©y dùng c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ víi c¸c ®èi t¸c kh¸c ®Ó n©ng cao ho¹t ®éng cña c«ng t¸c ®¶m b¶o vËt t­ cho c«ng ty. §èi víi c¸c ®èi t¸c khi cã nh÷ng ®iÒu th¾c m¾c hoÆc kh«ng tho¶ m·n víi nh÷ng ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång kinh tÕ th× c«ng ty cÇn cã c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt hîp lý, tho¶ ®¸ng ®Ó ®èi t¸c hiÓu ®­îc vµ ®Ó hai bªn cïng cã lîi, ®©y lµ mét viÖc lµm c«ng ty th­êng xuyªn lµm tèt ®Ó th¾t chÆt thªm mèi quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c. HiÖn nay, vËt t­ cña c«ng ty th­êng lµ vËt t­ nhËp ngo¹i nh­ng l¹i mua th«ng qua c¸c cöa hµng nhËp khÈu vËt t­ tæng hîp nªn gi¸ c¶ còng chªnh lÖch nhiÒu so víi gi¸ trùc tiÕp nhËp tõ n­íc ngoµi vÒ. C«ng ty cã thÓ kh¾c phôc ®­îc vÊn ®Ò nµy b»ng c¸ch t×m c¸c nguån cung øng trùc tiÕp tõ n­íc ngoµi vµ gi÷ v÷ng mèi quan hÖ hîp t¸c tèt ®Ñp cïng hä. §Ó ho¹t ®éng nhËp khÈu vËt t­ víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi diÔn ra thuËn lîi, cÇn ph¶i gi÷ v÷ng mèi quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ, kÜ thuËt víi c¸c h·ng s¶n xuÊt kinh doanh næi tiÕng thÕ giíi ®Ó cã sù ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng cho vËt t­ kÜ thuËt ®­îc nhËp. Khi cã ®­îc mèi quan hÖ kinh tÕ víi c¸c h·ng lín th× c«ng ty còng cã ®iÒu kiÖn n¾m b¾t ®­îc c¸c th«ng tin kinh tÕ, nh÷ng xu thÕ biÕn ®éng lín trªn thÞ tr­êng vËt t­, gióp c«ng ty ®­a ra nh÷ng ph­¬ng h­íng, biÖn ph¸p hîp lý, kÞp thêi ®Ó gi¶i quyÕt. §iÒu nµy rÊt quan träng v× ai n¾m ®­îc th«ng tin nhanh nhÊt, chÝnh x¸c nhÊt th× ng­êi ®ã sÏ cã lîi thÕ h¬n, thËm chÝ cßn quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i trong ho¹t ®éng cña c«ng t¸c ®¶m b¶o vËt t­ cña doanh nghiÖp. Khi nhËp vËt t­ tõ n­íc ngoµi, c«ng ty nªn x©y dùng nhiÒu mèi quan hÖ kinh tÕ ®èi víi c¸c h·ng lín ë n­íc ngoµi sÏ gióp cho c«ng ty cã thÓ ®­îc cung cÊp vËt t­ mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ ®­îc h­ëng nhiÒu ­u ®·i. V× vËy, trong thêi gian tíi c«ng ty nªn chó träng ®Õn viÖc nhËp khÈu vËt t­ trùc tiÕp tõ n­íc ngoµi vµ x©y dùng c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ®èi víi c¸c ®èi t¸c lín ë n­íc ngoµi. Tuy vËy, c«ng ty vÉn ph¶i thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ®èi víi c¸c ®èi t¸c trong n­íc v× ®©y lµ nguån cung cÊp vËt liÖu mét c¸ch nhanh nhÊt cho c«ng ty khi cã nhu cÇu khÈn cÊp. Tuy nhiªn c«ng ty cÇn nghiªn cøu kÜ vÒ mÆt chÊt l­îng cña vËt t­ mµ c«ng ty nhËp ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cña c«ng ty. Ngoµi ra khi nghiªn cøu thÞ tr­êng, nÕu c«ng ty nhËn thÊy nhu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ mét lo¹i vËt t­ mµ c«ng ty cã kh¶ n¨ng nhËp ®­îc mét l­îng lín th× c«ng ty cã thÓ chuyÓn h­íng sang c«ng t¸c dÞch vô cung cÊp vËt t­ b»ng c¸ch nhËp víi sè l­îng nhiÒu h¬n, mét phÇn ®Ó s¶n xuÊt mét phÇn ®Ó b¸n ®i thu lîi nhuËn. Sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt nguån vËt t­ kÜ thuËt cho s¶n xuÊt Nguån vËt t­ dïng ®Ó s¶n xuÊt mét l­îng s¶n phÈm lu«n lµ mét sè h÷u h¹n. Trong sè h÷u h¹n ©y, sè s¶n phÈm ®­îc cµng nhiÒu th× hiÖu qu¶ sö dông vËt t­ cµng cao. C«ng t¸c nµy kh«ng chØ lµ viÖc tiªu hao vËt t­ hîp lý mµ cßn lµ sù hç trî cña nh÷ng qu¸ tr×nh sau nh­ tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®Çu ra cña doanh nghiÖp… Néi dung cña c«ng t¸c nµy lµ: - X©y dùng ®Þnh møc tiªu hao vËt t­ hîp lý, duy tr× ®Þnh møc tiªu hao cho tÊt c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm, lµm c¨n cø cho viÖc x©y dùng ®¬n ®Æt hµng vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý, cÊp ph¸t vËt t­ ®­îc chÆt chÏ, gän nhÑ. Trªn thùc tÕ t×nh tr¹ng sö dông l·ng phÝ, thÊt tho¸t vËt t­ vÉn cßn x¶y ra nhiÒu ë c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ ë c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc. VËt t­ kh«ng ®­îc kiÓm so¸t chÆt chÏ, bé phËn trùc tiÕp sö dông sÏ kh«ng cã ý thøc tiÕt kiÖm, kh«ng ®Æt ra nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶. Ph©n c«ng ph©n nhiÖm kh«ng râ rµng, khi gi¸ thµnh bÞ ®Èy lªn, chÊt l­îng kh«ng ®¶m b¶o, lîi nhuËn gi¶m, khã kh¨n vÒ tµi chÝnh, c«ng ty kh«ng biÕt quy tr¸ch nhiÖm cho bé phËn nµo ®Ó cã biÖn ph¸p chÊn chØnh kÞp thêi. X©y dùng ®Þnh møc tiªu hao vËt t­ còng v× thÕ mµ t¹o ra mét th¸i ®é nghiªm tóc cho ng­êi cÊp ph¸t vµ sö dông vËt t­, ®ång thêi gãp phÇn lµm lµnh m¹nh bÇu kh«ng khÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tuy nhiªn x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao vËt t­ kh«ng ph¶i lµ viÖc lµm ®¬n gi¶n song c«ng ty cÇn biÕt kÕt hîp gi÷a kinh nghiÖm vµ ph©n tÝch khoa häc ®Ó tiÕp tôc duy tr×. - Tæ chøc ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông vËt t­ ®Þnh k×. Sau mçi k× thùc hiÖn, c«ng ty tæ chøc ®¸nh gi¸ toµn bé qu¸ tr×nh cÊp ph¸t vËt t­. §¬n vÞ thêi gian cã thÓ tÝnh theo quý hoÆc theo thêi gian hoµn tÊt mét ®¬n hµng…tuú theo møc ®é biÕn ®éng vµ sù cÇn thiÕt sau mçi qu¸ tr×nh. Néi dung ®¸nh gi¸ bao gåm tõ kh©u tiÕp nhËn vËt t­, tæ chøc cÊp ph¸t, c¸c thñ tôc, chøng tõ b¶o ®¶m tÝnh ph¸p lý, ®Õn c«ng t¸c b¶o qu¶n, dù tr÷, t×nh h×nh dù tr÷, tån kho. §¸nh gi¸ ph¶i lµm râ t×nh h×nh, nªu ®­îc mÆt tèt, mÆt khiÕm khuyÕt vµ ph­¬ng h­íng trong thêi gian tíi còng nh­ nh÷ng kiÕn nghÞ ®Ó rót kinh nghiÖm vµ ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p c¶i t¹o kÞp thêi. Lµm tèt c«ng t¸c nµy, c«ng ty sÏ ®¸nh gi¸ ®­îc hiÖu qu¶ sö dông nguån lùc, ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng thiÕu sãt trong qu¸ tr×nh thùc thi còng nh­ ®­a ra mét ®Þnh møc vËt t­ hîp lý nhÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc qu¶n lý hÖ thèng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc chÆt chÏ, ®óng ®¾n. -Ph¸t ®éng chÝnh s¸ch tiÕt kiÖm vËt t­ tíi tõng kh©u, tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn. ChÝnh s¸ch tiÕt kiÖm kh«ng thÓ thùc hiÖn ®¬n thuÇn b»ng c¸ch kªu gäi ng­êi lao ®éng kh«ng g©y l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu mµ ph¶i trang bÞ cho hä nh÷ng kiÕn thøc ®Ó thùc hµnh tiÕt kiÖm. KiÕn thøc ®ã chÝnh lµ tr×nh ®é tay nghÒ cña ng­êi lao ®éng mµ c«ng ty ph¶i biÕt vun ®¾p, duy tr× vµ båi d­ìng cho nã. Cã ®­îc ®éi ngò c«ng nh©n thµnh th¹o tay nghÒ, c«ng ty ph¶i biÕt n©ng cao ý thøc lao ®éng cña hä, lµm cho mäi ng­êi thÊy ®­îc r»ng khi l·ng phÝ mét nguyªn vËt liÖu hä ®· lµm mÊt ®i bao nhiªu ®ång vèn vµ sù lín m¹nh cña c«ng ty g¾n liÒn víi sù ®ãng gãp vµ quyÒn lîi cña mçi c¸ nh©n. III. KiÕn nghÞ KiÕn nghÞ víi Bé Quèc Phßng HiÖn nay, c«ng ty c¬ khÝ Z 179 vÉn s¶n xuÊt rÊt nhiÒu mÆt hµng c«ng nghiÖp phôc vô cho c«ng t¸c quèc phßng nh­ng kh«ng cßn ®­îc h­ëng nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i nh­ tr­íc kia nªn trªn lÜnh vùc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm nµy, c«ng ty gÆp mét sè khã kh¨n nhÊt ®Þnh. Bé Quèc Phßng nªn cã chÕ ®é trî gi¸ cho mét sè lo¹i s¶n phÈm Quèc phßng gióp cho c«ng ty cã thÓ tiÕp tôc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm nµy. Bé Quèc Phßng cÇn nhËp mét sè vËt t­ ®Æc chñng phôc vô cho s¶n xuÊt nh­ thÐp 18XT, 12 XH3T… ®Ó lµm b¸nh r¨ng c«n xo¾n phôc vô cho c«ng t¸c ®¶m b¶o an ninh quèc phßng. Mét sè ngµnh nghÒ trong s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng phôc vô cho quèc phßng cã ®é nguy hiÓm cao, tai n¹n lao ®éng dÔ x¶y ra nªn Bé cÇn cã chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi c«ng nh©n cã tay nghÒ cao lµm mét sè nghÒ ®Æc chñng nh­ khoan nßng sóng, n¾n nßng, b¾n chØnh… Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c ngµnh nghÒ ngµy cµng trë nªn gay g¾t. C¸c xÝ nghiÖp Quèc phßng tuy ®­îc h­ëng mét sè chÝnh s¸ch ­u ®·i h¬n c¸c doanh nghiÖp kh¸c nh­ng kh«ng ph¶i lµ kh«ng cßn khã kh¨n. V× vËy, khi cÇn, Bé nªn dïng mét sè ¸p lùc nhá ®Ó kÐo c¸c hîp ®ång kinh tÕ vÒ cho c¸c xÝ nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn æn ®Þnh c«ng ¨n viÖc lµm cho c«ng nh©n quèc phßng. 2. KiÕn nghÞ víi nhµ n­íc Nhµ n­íc nªn cã chÝnh s¸ch b¶o hé ®èi víi nÒn c«ng nghiÖp quèc phßng trong thêi k× hiÖn nay. Nªn cã nh÷ng chÝnh s¸ch cÊm hoÆc lµm h¹n chÕ tèi ®a viÖc nhËp khÈu mét sè chi tiÕt thay thÕ cho sóng ph¸o «t« m¸y kÐo mµ c«ng nghiÖp trong n­íc s¶n xuÊt ®­îc. C¸c mÆt hµng phôc vô cho an ninh quèc phßng nªn ®­îc h­ëng nh÷ng chÕ ®é ­u ®·i nhÊt ®Þnh. Nªn cã chÝnh s¸ch thuÕ ®Æc biÖt ®èi víi hµng quèc phßng, cã thÓ miÔn hoÆc gi¶m 100% ®Ó khuyÕn khÝch s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng phôc vô cho qu©n sù trong thêi b×nh hiÖn nay. C¸c lo¹i vËt t­ phôc vô cho s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng quèc phßng b¾t buéc ph¶i nhËp khÈu (trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc) th× nªn miÔn 100% thuÕ nhËp khÈu, chø nÕu ®Ó møc thuÕ nh­ hiÖn nay rÊt nhiÒu xÝ nghiÖp sÏ thua lç trong s¶n xuÊt kinh doanh. KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp dïng vËt t­ vµ hµng ho¸ trong n­íc ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt b»ng c¸ch ®¸nh thuÕ hµng nhËp khÈu cao h¬n hoÆc cã chÝnh s¸ch ÷u ®·i ®Æc biÖt cho c¸c doanh nghiÖp sö dông hµng trong n­íc. Víi c¸c doanh nghiÖp quèc phßng lµm kinh tÕ nªn cã chÝnh s¸ch hç trî vÒ vèn, viÖc lµm vµ thËm chÝ c¶ bao tiªu s¶n phÈm ®Ó gi÷ g×n ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ. §Æc biÖt, tr­íc t×nh h×nh gi¸ thÐp t¨ng ®ét biÕn nh­ hiÖn nay, nhµ n­íc nªn cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i quyÕt kÞp thêi ®Ó b×nh æn gi¸ c¶, gióp cho c¸c doanh nghiÖp c¬ khÝ trong n­íc nãi chung còng nh­ c«ng ty c¬ khÝ Z179 nãi riªng ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh nh­ mong muèn. kÕt luËn Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, mét c«ng ty víi m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu, nguån vèn dµnh cho s¶n xuÊt kinh doanh eo hÑp, h¹n chÕ, doanh thu chØ ®ñ bï ®¾p chi phÝ s¶n xuÊt nh­ Z179 lµ mét c«ng ty kÐm ph¸t triÓn. Tuy c«ng ty c¬ khÝ Z179 ®· cã nh÷ng tiÕn bé trong thêi gian gÇn ®©y nh­ng so víi mÆt b»ng chung cña c¶ n­íc th× vÉn cßn rÊt nhiÒu yÕu kÐm. MÆc dï c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®· chó träng rÊt nhiÒu trong viÖc ®Çu t­ vµo m¸y mãc thiÕt bÞ vµ con ng­êi nh­ng vÉn cßn nhiÒu tån t¹i, cÇn ph¶i ®­îc gi¶i quyÕt ngay. C«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t­ trong c«ng ty tuy ®· ®¹t ®­îc mét sè yªu cÇu nhÊt ®Þnh nh­ng so víi t×nh h×nh kinh tÕ, x· héi hiÖn nay th× vÉn cßn nhiÒu ®iÒu bÊt cËp. C«ng t¸c ®¶m b¶o vËt t­ cho s¶n xuÊt lµ mét c«ng viÖc lín vµ phøc t¹p, ®ßi hái c«ng ty ph¶i tËp trung mäi nguån lùc ®Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®Æt ra. C«ng ty ph¶i t×m ra c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n cßn ®ang tån t¹i trong néi bé c«ng ty còng nh­ ph¸t huy ®­îc c¸c thÕ m¹nh cña m×nh. VÊn ®Ò ®Æt ra hiÖn nay ®èi víi c«ng ty lµ nguån vèn s¶n xuÊt kinh doanh cßn qu¸ h¹n hÑp, viÖc thay ®æi m¸y mãc c«ng nghÖ l¹i qu¸ tèn kÐm, chØ tr«ng chê vµo nguån vèn mµ ng©n s¸ch quèc phßng vµ ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp xuèng th× kh«ng biÕt ®Õn bao giê c«ng ty míi cã thÓ ph¸t triÓn m¹nh h¬n n÷a, ®Ó cã thÓ c¹nh tranh ®ù¬c víi c¸c doanh nghiÖp c¬ khÝ kh¸c vµ më réng thÞ tr­êng ra n­íc ngoµi. §ã lµ mét bµi to¸n khã mµ c¸c nhµ qu¶n trÞ nhµ m¸y cÇn ph¶i gi¶i quyÕt. Tuy thÕ, ta còng kh«ng thÓ phñ ®Þnh mäi nç lùc quyÕt t©m cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong toµn thÓ doanh nghiÖp. Trong thêi gian tíi, víi kh¶ n¨ng vµ lßng quyÕt t©m nh­ vËy, hä sÏ thµnh c«ng. C«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t­ trong doanh nghiÖp lµ mét vÊn ®Ò rÊt phøc t¹p ®ßi hái kh¶ n¨ng chuyªn m«n vµ thùc tÕ lín, nh­ng do thêi gian thùc tËp cã h¹n vµ tr×nh ®é b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò thùc tËp cña em ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt c¶ vÒ néi dung vµ h×nh thøc. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« vµ b¹n bÌ. Mét lÇn n÷a, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o – TS TrÇn ViÖt L©m ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ®ît nµy. Hµ Néi th¸ng 4 n¨m 2004 Sinh viªn NguyÔn Thu H­¬ng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số vấn đề về công tác quản trị vật tư tại công ty cơ khí Z179.doc
Luận văn liên quan