Đề tài Một số vấn đề về đầu tư phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Công nghiệp là một ngành đã có từ rất lâu, phát triển từ trình độ thủ công lên trình độ cơ khí, tự động, từ chỗ gắn liền với nông nghiệp trong khuôn khổ của một nền sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp rồi tách khỏi nông nghiệp bởi cuộc phân công lao động lớn lần thứ hai để trở thành một ngành sản xuất độc lập và phát triển cao hơn qua các giai đoạn hợp tác giản đơn, công trường thủ công, công xưởng . Từ khi tách ra là một ngành độc lập, công nghiệp đã đóng một vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Ngày nay, mặc dù không còn chiếm ưu thế tuyệt đối trong các nhóm ngành kinh tế (Công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ) nhưng sự phát triển của ngành công nghiệp vẫn ảnh hưởng nhiều đến các ngành kinh tế khác và toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Những đóng góp của ngành công nghiệp vào GDP vẫn rất lớn.Vì vậy, vấn đề đầu tư phát triển công nghiệp rất quan trọng, không những góp phần gia tăng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp mà còn có tác dụng thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển theo. Hoạt động đầu tư phát triển công nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng vùng. Vì vậy, ở mỗi vùng khác nhau, với chiến lược phát triển kinh tế khác nhau mà đầu tư phát triển công nghiệp có những điểm khác nhau. Trong quá trình phát triển kinh tế, nước ta đã trải qua nhiều lần phân vùng. Từ đó hình thành nên các vùng kinh tế trọng điểm để có quy hoạch phát triển riêng cho phù hợp với từng vùng. Ngày nay, nước ta có ba vùng kinh tế lớn: Vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ)Bắc Bộ, vùng KTTĐ Trung Bộ và vùng KTTĐ phía Nam. Trong đó, vùng KTTĐ Bắc Bộ là vùng kinh tế năng động, có tốc độ phát triển công nghiệp đứng thứ hai sau vùng KTTĐ phía Nam. Vùng có lịch sử phát triển công nghiệp lâu đời, và có nhiều tiềm năng trong sản xuất công nghiệp. Do đó, nếu có chiến lược đầu tư phát triển công nghiệp hợp lý, vùng KTTĐ Bắc Bộ sẽ phát huy vai trò kinh tế chủ đạo của mình trong nền kinh tế của cả nước, công nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung của vùng này có bước phát triển vượt bậc. Chính vì vậy, em đã chọn đề tài :" Một số vấn đề về đầu tư phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ" làm luận văn để tìm hiểu kỹ hơn về tình hình đầu tư phát triển công nghiệp của một vùng kinh tế quan trọng của cả nước. Luận văn gồm ba chương: Chương I: Một số vấn đề lý luận chung về đầu tư phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ. Chương II : Thực trạng đầu tư phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ. Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ.

doc110 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2053 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số vấn đề về đầu tư phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
s¶n xuÊt hiÖn cã cßn thÊp xa h¬n nhiÒu so víi yªu cÇu cña thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ thÞ tr­êng cña vïng B¾c Bé. C«ng nghiÖp s¶n xuÊt m¸y biÕn thÕ vµ thiÕt bÞ ®iÖn còng rÊt nhá bÐ. Nhu cÇu thÞ tr­êng cã nh­ng kh¶ n¨ng s¶n xuÊt l¹i h¹n chÕ, ch­a ®­îc c¸c nhµ ®Çu t­ quan t©m. C¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt liÖu, ®Æc biÖt vËt liÖu míi t¹o tiÒn ®Ò ®Ó cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c ph¸t triÓn l¹i ch­a h×nh thµnh. Ngµnh s¶n xuÊt thÐp míi chØ s¶n xuÊt thÐp x©y dùng th«ng th­êng. C«ng nghiÖp may mÆc, dÖt vµ da, giÇy còng ®­îc x¸c ®Þnh lµ mòi nhän cña c¸c tØnh,, nhÊt lµ ë Hµ Néi, H¶i Phßng vµ H­ng Yªn; tuy vÉn cßn møc t¨ng tr­ëng t­¬ng ®èi kh¸ (kho¶ng 10%) nh­ng chñ yÕu vÉn lµ gia c«ng, phô thuéc vµo nguyªn liÖu nhËp khÈu, ch­a chñ ®éng ®­îc nguyªn liÖu vµ phô kiÖn nªn kim ng¹ch xuÊt khÈu cao song gi¸ trÞ xuÊt khÈu rßng thÊp (chØ chiÕm kho¶ng 25 - 30%), hiÖn ®ang gÆp khã kh¨n vÒ thÞ tr­êng nªn kh«ng ph¸t triÓn ®­îc nh­ quy ho¹ch. Do ®ã, chÊt l­îng cña c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸ trong vïng ch­a cao. Ch­a ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo trong s¶n xuÊt nªn chi phÝ s¶n xuÊt t¨ng nhanh h¬n gi¸ trÞ s¶n xuÊt, gi¸ nhiÒu s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô chñ yÕu cao h¬n nhiÒu so víi gi¸ quèc tÕ vµ khu vùc. NhÞp ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng gi¶m. V× vËy søc c¹nh tranh chuyÓn biÕn kh«ng ®¸ng kÓ. 2.2. C¬ cÊu vèn ®Çu t­ cho c«ng nghiÖp ch­a c©n ®èi gi÷a c¸c vïng Nh­ trong nghiªn cøu thùc tr¹ng ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp theo tØnh, thµnh phè, mÆc dï trong nh÷ng n¨m qua, c¬ cÊu vèn ®Çu t­ ®· tr¶i réng ra c¸c tØnh trong vïng nh­ng vÊn ®Ò c©n ®èi vèn ®Çu t­ theo tØnh vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp. HÇu hÕt c¸c dù ¸n lín vµ vèn ®Çu t­ cho c«ng nghiÖp chñ yÕu tËp trung ë c¸c tØnh phÝa B¾c, khu tam gi¸c kinh tÕ (Hµ Néi, H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh) cña vïng KTT§ B¾c Bé, cßn c¸c tØnh cßn l¹i (nhÊt lµ nh÷ng tØnh míi bæ xung vµo vïng KTT§ B¾c Bé) chiÕm tû träng rÊt Ýt. §iÒu nµy ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn c¬ cÇu kinh tÕ cña vïng. Trong khi c¸c tØnh khu tam gi¸c kinh tÕ ph¸t triÓn kh¸ tèt th× c¸c tØnh cßn l¹i cña vïng kinh tÕ ch­a ph¸t triÓn m¹nh. C¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn dÞch chËm, c¬ b¶n n«ng nghiÖp vÉn chiÕm tû lÖ cao (trªn 40%). B×nh qu©n GDP/ng­êi cña c¸c tØnh nµy cña vïng chØ b»ng 49% c¸c tØnh phÝa B¾c vïng. Tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ c¸c tØnh míi cña vïng chØ ®¹t kho¶ng 7,3% trong khi c¸c tØnh thuéc tam gi¸c kinh tÕ cña vïng ®¹t trªn 10%. Nh×n chung sù ph¸t triÓn vµ møc sèng cña d©n c­ hai tiÓu vïng cßn chªnh lÖch lín, ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt nh­ ph¶i cã biÖn ph¸p chuyÓn bít c«ng nghiÖp vÒ c¸c tØnh míi ph¸t triÓn ®Ó tiÓu vïng nµy cã thÓ bøt lªn. Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vïng KTT§ B¾c Bé I. Quan ®iÓm vµ ph­¬ng h­íng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña vïng Quan ®iÓm. 1.1. Ph¸t huy mäi nguån lùc, khuyÕn khÝch mäi thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt c«ng nghiÖp TÊt c¶ c¸c cÊp, c¸c ngµnh qu¸n triÖt tinh thÇn cña c¸c NghÞ quyÕt Trung ­¬ng vÒ ph¸t triÓn doanh nghiÖp, ph¸t huy tèi ®a mäi nguån lùc, t¹o søc bËt míi cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ víi ®Þnh h­íng chung lµ: §èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc TiÕp tôc thùc hiÖn thµnh c«ng NghÞ quyÕt Trung ­¬ng III, ®æi míi doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®Ó cã thÓ gi÷ vÞ trÝ then chèt trong nÒn kinh tÕ cña vïng. C¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ph¶i ®i ®Çu trong øng dông tiÕn bé khoa häc - c«ng nghÖ, cã n¨ng suÊt cao, chÊt l­îng hiÖu qu¶, thu hót nhiÒu lao ®éng. Ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhµ n­íc trong nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt vµ dÞch vô quan träng cã n¨ng lùc canh tranh trong n­íc vµ quèc tÕ, ®Æc biÖt, ®èi víi c¸c ngµnh ®iÖn, than, hµng kh«ng, ®­êng s¾t, vËn t¶i viÔn d­¬ng, c¬ khÝ chÕ t¹o m¸y, vËt liÖu míi... Nhanh chãng chuyÓn mét sè doanh nghiÖp nhµ n­íc sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hay cæ phÇn. Thùc hiÖn chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc mµ nhµ n­íc kh«ng cÇn n¾m gi÷ 100% vèn. §èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc kinh tÕ tËp thÓ Ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp víi c¸c h×nh thøc hîp t¸c ®a d¹ng. §Æc biÖt trong n«ng th«n, ph¸t huy cao ®é tÝnh tù chñ cña hé gia ®×nh, tËp trung vµo ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp hîp t¸c x· cung cÊp dÞch vô, vËt t­ n«ng nghiÖp vµ tiªu thô s¶n phÈm cho kinh tÕ hé gia ®×nh vµ c¸c trang tr¹i. §èi víi c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n T¹o m«i tr­êng luËt ph¸p vµ ®Çu t­ thËt th«ng tho¸ng, thuËn lîi vÒ thÓ chÕ vµ t©m lý cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n. Cã chÝnh s¸ch cô thÓ b¶o ®¶m quyÒn tù do kinh doanh theo ph¸p luËt cña c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n, b¶o hé quyÒn së h÷u tµi s¶n hîp ph¸p cña c«ng d©n. Nhanh chãng th¸o gì nh÷ng khã kh¨n, söa ®æi quy ®Þnh ch­a phï hîp víi tr×nh ®é, quy m« kinh doanh ®Ó doanh nghiÖp t­ nh©n cã thÓ thô h­ëng chÝnh s¸ch ­u ®·i, bao gåm c¸c chÝnh s¸ch vÒ ®Êt ®ai, tµi chÝnh, tÝn dông, lao ®éng, tiÒn l­¬ng; chÝnh s¸ch hç trî vÒ ®µo t¹o nguån nh©n lùc, hç trî vÒ ®æi míi khoa häc-c«ng nghÖ. X©y dùng hÖ thèng cung cÊp th«ng tin b¶o ®¶m cho khu vùc doanh nghiÖp t­ nh©n cã ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt phôc vô cho kinh doanh cã hiÖu qu¶. §èi víi c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. TiÕp tôc cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Ó thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo c¸c ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt víi c¸c ngµnh ®ßi hái khoa häc c«ng nghÖ cao phôc vô cho xuÊt khÈu. §a d¹ng hãa vµ liªn kÕt c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cïng ph¸t triÓn. KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n, cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng c¸c khu c«ng nghiÖp vµ c¸c khu ®« thÞ míi. §èi víi kinh doanh ®iÖn, n­íc ë c¸c thµnh phè tiÕn tíi cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi nhµ n­íc tham gia nh»m t¹o c¹nh tranh, gi¶m gi¸ thµnh, n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ phôc vô. Ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o do c¸c thµnh phÇn ngoµi nhµ n­íc ®¶m nhËn cÇn tu©n thñ chiÕn l­îc l©u dµi cña quèc gia. KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn vµ t¨ng c­êng gi¸m s¸t c¸c c¬ së y tÕ ngoµi nhµ n­íc. 1.2. T¹o m«i tr­êng hÊp dÉn, th«ng tho¸ng h¬n ®Ó ®Èy m¹nh thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo lÜnh vùc c«ng nghiÖp C¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi khi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ vµo mét vïng cña quèc gia, ngoµi lîi nhuËn kú väng ®¹t ®­îc th× m«i tr­êng ®Çu t­ lµ mét vÊn ®Ò rÊt ®¸ng chó ý ®Ó hä quan t©m. M«i tr­êng ®Çu t­ cã th«ng tho¸ng míi thu hót ®­îc c¸c nhµ ®Çu t­. ChÝnh v× vËy, t¹o lËp mét m«i tr­êng ®Çu t­ th«ng tho¸ng lµ mét yªu cÇu cÊp b¸ch ®Æt ra cho vïng ph¸t triÓn kinh tÕ B¾c Bé nãi chung vµ cña c¶ n­íc nãi riªng. T¹o m«i tr­êng chÝnh trÞ - x· héi Chóng ta ®Òu nhËn thøc kh¸ râ, mét m«i tr­êng chÝnh trÞ æn ®Þnh , c¸c thiÕt chÕ chÝnh trÞ vµ ph¸p luËt v÷ng ch¾c ®ãng vai trß lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung vµ ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nãi riªng trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t diÔn ra trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ n­íc ngoµi. Sù æn ®Þnh chÝnh trÞ ®­îc xem lµ lîi thÕ so s¸nh cÇn ph¸t huy. §èi víi n­íc ta, tõ khi thùc hiÖn sù ®æi míi, sù æn ®Þnh chÝnh trÞ - x· héi lu«n lu«n ®­îc ®¶m b¶o. Tuy nhiªn, tr­íc nguy c¬ diÔn biÕn hoµ b×nh còng nh­ sù ph¸ ho¹i cña c¸c phÇn tö ph¶n ®éng trong n­íc vµ ngoµi n­íc chóng ta cÇn t¨ng c­êng h¬n n÷a sù æn ®Þnh chÝnh trÞ. Sù æn ®Þnh chÝnh trÞ - x· héi ®­îc duy tr× th«ng qua: Sù æn ®Þnh c¸c môc tiªu, chØ tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ , c¸c chÝnh s¸ch ®óng ®¾n vµ minh b¹ch. Sù æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«. §©y lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho sù æn ®Þnh chÝnh trÞ. N©ng cao ®êi sèng nh©n d©n, gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, m«i tr­êng, vÖ sinh §Ó gi÷ v÷ng, t¨ng c­êng h¬n n÷a sù æn ®Þnh chÝnh trÞ - x· héi cÇn: TiÕp tôc ®Èy m¹nh h¬n n÷a c¶ vÒ kinh tÕ , chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi, t­ tuëng, ®Æc biÖt lµ ®Èy m¹nh hÖ thèng chÝnh trÞ, c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh quèc gia. Cïng víi sù æn ®Þnh chÝnh trÞ lµ chÝnh s¸ch ngo¹i giao mÒm dÎo , ®Æc biÖt lµ nguyªn t¾c t«n träng ®éc lËp, chñ quyÒn, ®a ph­¬ng ho¸, ®a d¹ng hãa trong quan hÖ víi khÈu hiÖu :"ViÖt Nam muèn lµ b¹n, lµ ®èi t¸c tin cËy cña c¸c n­íc trong céng ®ång quèc tÕ , phÊn ®Êu v× hoµ b×nh, ®éc lËp vµ ph¸t triÓn". Sù æn ®Þnh chÝnh trÞ cã mèi quan hÖ nh©n qu¶ víi sù æn ®Þnh vµ an toµn x· héi lµ nh©n tè t¸c ®éng th­êng xuyªn vµ cã tÝnh trùc tiÕp ®Õn lîi Ých cña chñ thÓ s¶n xuÊt, kinh doanh. H×nh thµnh vµ ®¶m b¶o quyÒn tù do lùa chän ngµnh nghÒ hay tù do gia nhËp hoÆc rêi ngµnh ®ang kinh doanh cña chñ thÓ kinh tÕ. H×nh thµnh vµ ®¶m b¶o quyÒn tù chñ, quyÒn tù do liªn doanh, liªn kÕt trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña c¸c chñ thÓ kinh tÕ. C¶i c¸ch hµnh chÝnh Nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña thµnh phÇn kinh tÕ chung, c«ng nghiÖp riªng cÇn x©y dùng bé m¸y nhµ n­íc cã ®ñ n¨ng lùc thóc ®Èy c¸c chñ thÓ kinh doanh ph¸t triÓn trong m«i tr­êng c¹nh tranh khu vùc vµ quèc tÕ, c¶i c¸ch hµnh chÝnh lµ c«ng viÖc rÊt khã kh¨n, l¹i lµ nhiÖm vô bøc b¸ch trong nh÷ng n¨m tíi cña c¶ n­íc còng nh­ cña vïng KTT§ B¾c Bé. §Ó c¶i c¸ch hµnh chÝnh thùc sù cã hiÖu qu¶, cÇn gi¶ quyÕt ®ång bé víi quyÕt t©m cao vÒ nhiÒu vÊn ®Ò: t­ t­ëng, tæ chøc vµ chÝnh s¸ch. V× vËy cÇn cã sù chØ ®¹o s¸t sao vµ kiªn quyÕt cña thñ tr­ëng c¸c c¬ quan nhµ n­íc trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng. §Ó c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh cã hiÖu qu¶ cao, cÇn tËp trung vµo nh÷ng vÊn ®Ò sau: §Èy m¹nh ®æi míi c«ng t¸c x©y dùng thÓ chÕ, tr­íc hÕt lµ thÓ chÕ kinh tÕ, t¹o m«i tr­êng ph¸p luËt thuËn lîi h¬n cho ho¹t ®éng kinh doanh, ph¸t huy mäi nguån lùc, ®ång thêi t¨ng c­êng hiÖu lùc qu¶n lý cña nhµ n­íc, ®¶m b¶o trËt tù, kû c­¬ng trong ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi. KiÖn toµn hîp lý bé m¸y nhµ n­íc. §µo t¹o, n©ng cao n¨ng lùc vµ phÈm chÊt cña ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc. T¨ng c­êng vai trß cña nhµ n­íc T¨ng c­êng vai trß cña nhµ n­íc nh×n d­íi gãc ®é ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cÇn: Mét lµ, ph¶i ®æi míi t­ duy vµ ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý nhµ n­íc. Hai lµ, tiÕp tôc ®æi míi vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kinh tÕ gåm: T¹o lËp ®ång bé c¸c yÕu tè cña thÞ tr­êng. Hoµn chØnh hÖ thèng ph¸p luËt vÒ kinh tÕ. §æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa. TiÕp tôc ®æi míi vµ hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh, tiÒn tÖ, gi¸ c¶... N©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ n­íc . §Èy m¹nh ho¹t ®éng th«ng tin nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp trªn thÞ tr­êng khu vùc vµ quèc tÕ. 2. Ph­¬ng h­íng 2.1 Lùa chän c¸c ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän ®Ó ®Çu t­ Tõ thùc tr¹ng ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c tiÓu ngµnh c«ng nghiÖp vïng KTT§ B¾c Bé còng nh­ bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ thùc tÕ 5 n¨m qua, viÖc lùa chän c¸c ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän ®Ó ph¸t triÓn cã träng t©m, träng ®iÓm vµ phï hîp víi tiÒm n¨ng cña vïng lµ rÊt quan träng. Tiªu chÝ ®Ó lùa chän c¸c ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän cã thÓ lµ: Cã lîi thÕ c¹nh tranh: C«ng nghiÖp sö dông nhiÒu nguån lao ®éng rÎ vµ cã tay nghÒ, c«ng nghiÖp sö dông tµi nguyªn s½n cã. Cã thÞ tr­êng lín ë trong n­íc Cã tiÒm n¨ng xuÊt khÈu Cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ h¹ tÇng cho ph¸t triÓn kinh tÕ, t¹o nguyªn liÖu ®Çu vµo cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, Cã kh¶ n¨ng cho lîi nhuËn cao, thu håi vèn vµ tr¶ nî nhanh. Phôc vô tèt cho viÖc n©ng cao vµ æn ®Þnh ®êi sèng x· héi cña ng­êi d©n. C«ng nghiÖp cã c«ng nghÖ cao. Tõ c¸c tiªu chÝ trªn cã thÓ ®­a ra c¸c ngµnh c«ng nghiÖp sau ®©y ®­îc xÕp vµo lo¹i c«ng nghiÖp mòi nhän cña vïng KTT§ B¾c Bé ®Ó ­u tiªn ®Çu t­ ph¸t triÓn: C«ng nghiÖp n¨ng l­îng bao gåm c¸c ngµnh ®iÖn, than vµ khai th¸c dÇu khÝ. C«ng nghiÖp c¬ khÝ vµ ®iÖn tö (bao gåm c¶ c«ng nghiÖp chÕ t¹o «t«, tµu thuû, chÕ t¹o thiÕt bÞ toµn bé thay thÕ dÇn thiÕt bÞ nhËp khÈu) C«ng nghiÖp s¶n xuÊt xi m¨ng vµ vËt liÖu x©y dùng. C«ng nghiÖp nhÑ gåm c«ng nghiÖp dÖt may vµ giµy dÐp, s¶n xuÊt giÊy, c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng. Ngµnh c«ng nghiÖp n¨ng l­îng ®­îc xÕp ­u tiªn sè 1 ®Ó b¶o ®¶m n¨ng l­îng cho c«ng nghiÖp hãa vµ an ninh n¨ng l­îng quèc gia. Ngµnh nµy cßn t¹o ra thu nhËp rÊt lín vÒ ngo¹i tÖ vµ nguån thu cho ng©n s¸ch. §èi víi c«ng nghiÖp s¶n xuÊt « t« hiÖn cßn nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau liªn quan ®Õn vÊn ®Ò ¸ch t¾c vµ tai n¹n giao th«ng. Tuy nhiªn nÕu xÐt ®Õn kh¶ n¨ng cho lîi nhuËn cao, thu nhËp cho ng©n s¸ch lín (thuÕ nhËp linh kiÖn phô tïng, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ tr­íc b¹, thuÕ ®­êng, lÖ phÝ cÇu phµ) vµ kh¶ n¨ng t¹o ra mét m¹ng l­íi réng lín c¸c xÝ nghiÖp vÖ tinh vµ dÞch vô söa ch÷a, c«ng nghiÖp phô trî, c«ng nghÖ chÕ t¹o cao th× ngµnh nµy ®¸ng ®­îc xÐt ­u tiªn sau lÜnh vùc n¨ng l­îng. C«ng nghiÖp s¶n xuÊt xi m¨ng vµ vËt liÖu x©y dùng, c«ng nghiÖp thÐp cÇn ®­îc ­u tiªn thø 3 do cã nguån tµi nguyªn dåi dµo (than, ®¸ v«i, quÆng s¾t), cã gi¸ trÞ gia t¨ng lín, nhu cÇu trong n­íc cao. Do ®ã môc tiªu ngµnh nµy lµ cÇn nhanh chãng ph¸t triÓn, ®¸p øng 100% nhu cÇu xi m¨ng vµ vËt liÖu x©y dùng. C¶n trë ®¸ng kÓ nhÊt ®èi víi ngµnh nµy lµ vÊn ®Ò vèn ®Çu t­ do ®ã cÇn khuyÕn khÝch ®Çu t­ cña khu vùc t­ nh©n, kÓ c¶ FDI. C«ng nghiÖp dÖt may vµ da giÇy vèn lµ thÕ m¹nh cña vïng cã tiÒm n¨ng xuÊt khÈu lín, thu hót nhiÒu lao ®éng. VÊn ®Ò lµ cÇn t¨ng tèc ®Çu t­ víi c¬ chÕ hîp lý ®Ó n¾m b¾t thÞ tr­êng vµ t¹o gi¸ trÞ gia t¨ng lín h¬n trong ngµnh nµy. KhuyÕn khÝch mäi thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ®Çu t­, s¶n xuÊt trong ngµnh dÖt may, giÇy dÐp. Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch xuÊt khÈu s¶n phÈm dÖt may vµ giÇy dÐp. 2.2 Lùa chän c¬ cÊu ngµnh c«ng nghiÖp hîp lý. ChiÕn l­îc c«ng nghiÖp vïng KTT§ cÇn ®­îc ®iÒu chØnh phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn t¹i vµ ph¸t huy m¹nh mÏ lîi thÕ so s¸nh. Cã thÓ ph©n biÖt 3 d¹ng c«ng nghiÖp vµ thùc hiÖn viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu vµ t¹o chÝnh s¸ch ph¸t triÓn tho¶ ®¸ng cho tõng lo¹i h×nh nh­ sau: C¸c ngµnh c«ng nghiÖp thÕ hÖ thø nhÊt: C¸c s¶n phÈm thuéc d¹ng nguyªn vËt liÖu nh­ dÇu, g¹o, cµ phª vµ h¶i s¶n chiÕm phÇn lín trong gi¸ trÞ xuÊt khÈu hiÖn nay. §ã lµ c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chÕ biÕn thuéc d¹ng s¬ chÕ, ch­a chÕ biÕn s©u. HÇu hÕt c¸c n­íc trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ®Òu tr¶i qua giai ®o¹n ph¸t triÓn nµy. Cïng víi ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c vµ chÕ biÕn lµ c¸c ngµnh s¶n xuÊt theo hîp ®ång gia c«ng may mÆc vµ da giµy còng b¾t ®Çu ph¸t triÓn, chiÕm gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu lín. §©y ®­îc xem lµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp thÕ hÖ thø nhÊt, phô thuéc vµo tµi nguyªn quèc gia vµ c«ng nghÖ n­íc ngoµi. Nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp nµy dÔ dµng x©y dùng, kh«ng cÇn vèn lín, nh­ng l¹i Ýt s¸ng t¹o vµ gi¸ trÞ gia t¨ng thÊp. Tuy nhiªn viÖc xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm nµy cã thÓ t¹o nguån ngo¹i tÖ quý gi¸ ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, t¹o nhiÒu viÖc lµm, t¹o ra nh÷ng khëi ®éng cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n­íc. §ång thêi, c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nµy ®· ph¸t huy ®­îc c¸c lîi thÕ so s¸nh hiÖn nay vÒ nguån tµi nguyªn vµ nguån lao ®éng. Nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt theo hîp ®ång t¹o nhu cÇu ph¸t triÓn cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp tiÕp theo nÕu nh­ c«ng nghiÖp n­íc ngoµi ®­îc chuyÓn giao vµ cã n¨ng lùc tiÕp thu mét c¸ch thµnh c«ng. Nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp thÕ hÖ thø hai: §ã lµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp yªu cÇu c«ng nghÖ cao h¬n nh­ c«ng nghiÖp dÖt, c¬ khÝ, ®iÖn tö... C¸c s¶n phÈm cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nµy lµ c¸c s¶n phÈm cã ®é chÝnh x¸c, cã chÊt l­îng cao vµ t¹o gi¸ trÞ gia t¨ng cao h¬n. C ¸c ngµnh c«ng nghiÖp nµy còng ®­îc x©y dùng trªn c¬ së c¸c ngµnh c«ng nghiÖp thÕ hÖ thø nhÊt ®· cã, cã mèi liªn kÕt víi c¸c ngµnh c«ng nghiÖp thÕ hÖ thø nhÊt, t¹o ra nguyªn liÖu ®Çu vµo cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp thÕ hÖ thø nhÊt. C¸c ngµnh c«ng nghiÖp nµy, nh­ ngµnh c«ng nghiÖp c¬ khÝ, ®iÖn tö cßn cã t¸c ®éng lan to¶, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cña nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp vµ kinh tÕ kh¸c. ViÖc x©y dùng n¨ng lùc trong n­íc c¸c ngµnh c«ng nghiÖp thÕ hÖ thø hai (néi ®Þa ho¸) cÇn ph¶i trë thµnh môc tiªu chÝnh trong t­¬ng lai gÇn, nh»m cñng cè kh¶ n¨ng trong n­íc ®Ó ®èi phã víi t¸c ®éng bªn ngoµi. §©y còng lµ mét môc tiªu nh»m thu hót chuyÓn giao c«ng nghÖ cña n­íc ngoµi. Ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp thÕ hÖ thø hai lµ ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ t­¬ng ®èi cña n­íc ta vÒ nguån nh©n lùc cã chÊt l­îng, trong c¸c c«ng viÖc ®ßi hái kü n¨ng. C¸c ngµnh c«ng nghiÖp thÕ hÖ thø ba: §ã lµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt ra nguyªn vËt liÖu nh­ c«ng nghiÖp ho¸ chÊt quy m« lín, c«ng nghiÖp luyÖn kim... c¸c ngµnh cÇn nhiÒu vèn vµ còng ®ßi hái c«ng nghÖ cao. C¸c lo¹i nguyªn liÖu nµy còng sÏ cã nhu cÇu lín vÒ sè l­îng vµ ngµy cµng cao vÒ chÊt l­îng, khi nÒn c«ng nghiÖp n­íc ta ph¸t triÓn m¹nh mÏ. HiÖn nay hÇu hÕt hoÆc phÇn lín ph¶i nhËp khÈu. Tuy nhiªn trong bèi c¶nh quèc tÕ hiÖn nay, tr­íc xu thÕ tù do ho¸, viÖc ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cã nhiÒu tÝnh chÊt thay thÕ nhËp khÈu nµy rÊt cÇn ®­îc c©n nh¾c cÈn thËn vµ nãi chung cÇn mét kho¶ng thêi gian ®¸ng kÓ cho viÖc t¹o ®iÒu kiÖn ®Çy®ñ cho ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶, ®Æc biÖt nguån vèn vµ c«ng nghÖ. Trong nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp thuéc lo¹i thÕ hÖ thø ba, cÇn ­u tiªn hµng ®Çu cho c«ng nghiÖp c«ng nghÖ cao. X¸c ®Þnh râ ba thÕ hÖ c«ng nghiÖp lµ sù ph¶n ¸nh t­ t­ëng chiÕn l­îc vÒ sù thay ®æi c¬ cÊu c«ng nghiÖp theo c¸c xu h­íng sau: ChuyÓn ®æi cã cÊu c«ng nghiÖp ®i tõ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp dùa trªn lîi thÕ so s¸nh vÒ lao ®éng vµ tµi nguyªn (lî thÕ so s¸nh tÜnh) sang c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn s©u h¬n (lîi thÕ so s¸nh ®éng); Ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kÕ tiÕp sau c¸ ngµnh c«ng nghiÖp ban ®Çu víi sù liªn kÕt chÆt chÏ vµ bÒn v÷ng. N©ng dÇn tr×nh ®é c«ng nghÖ cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp tõ tr×nh ®é thÊp lªn tr×nh ®é cao, tranh thñ ®i th¼ng hoÆc ®i nhanh vµo c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ cao, g¾n bã mËt thiÕt c«ng nghiÖp víi sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ. Ph¸t huy lîi thÕ vÒ nguån nh©n lùc ®­îc ®µo t¹o cã tr×nh ®é cao, t¹o ra nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp cã lîi thÕ c¹nh tranh míi 2.3. Khai th¸c triÖt ®Ó tèi ®a mäi nguån vèn, huy ®éng tèi ®a nguån vèn ®Þa ph­¬ng, coi träng nguån vèn bªn ngoµi. Theo quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®Õn n¨m 2010 cña vïng KTT§ B¾c Bé, ngµnh c«ng nghiÖp cÇn ®­îc chó träng ®Çu t­ nhiÒu h¬n n÷a nh»m n©ng cao vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ cña vïng còng nh­ cña c¶ n­íc . §Ó phôc vô cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, dù kiÕn vèn ®Çu t­ cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chiÕm kho¶ng 34% trong tæng vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn toµn vïng giai ®o¹n 2006 - 2010. B¶ng 15: Vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn vïng KTT§ BB dù kiÕn giai ®o¹n 2006 - 2010 §¬n vÞ: Tû ®ång. Sè TT TØnh, thµnh phè 2006 2010 Tæng 5 n¨m B×nh qu©n n¨m (%) 1 Qu¶ng Ninh 13000.0 16480.0 73084 5.68 2 Hµ Néi 36440.0 58540.0 236914 13.64 3 H¶i Phßng 10300.0 16200.0 64899 11.26 4 H¶i D­¬ng 7654.0 11207.0 46729 10.00 5 H­ng Yªn 3303.0 7515.0 25605 21.40 6 VÜnh Phóc 5820.0 9280.0 38050 14.31 7 B¾c Ninh 3900.0 8000.0 28705 19.23 8 Hµ T©y 6410.0 13100.0 46848 18.65 Nguån: Sè liÖu dù b¸o ®Õn n¨m 2010 - Vô Kinh tÕ ®Þa ph­¬ng vµ L·nh thæ - Bé KH-§T Vïng KTT§ B¾c Bé lµ vïng l·nh thæ cã nhiÒu tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh vÒ c«ng nghiÖp trong ®ã cã nh÷ng tiÒm n¨ng cã ý nghÜa to lín ®èi víi c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña c¶ n­íc. HiÖn t¹i vïng KTT§ B¾c Bé ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ vÒ kinh tÕ, ®Æc biÖt trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. Tuy nhiªn ®Ó ®Èy nhanh h¬n n÷a ho¹t ®éng ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, ®¸p øng yªu cÇu vÒ vèn ®Çu t­, vïng cÇn khai th¸c triÖt ®Ó mäi nguån vèn ph¸t triÓn kinh tÕ. Trong nh÷ng nguån vèn ®ã cÇn coi träng mäi nguån vèn bªn ngoµi (vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc, vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, vèn cña c¸c tÇng líp d©n c­ ngoµi vïng). §ång thêi huy ®éng tèi ®a nguån vèn bªn trong (nguån vèn ®Þa ph­¬ng, vèn tõ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, vèn cña c¸c tÇng líp d©n c­ trong vïng). Sù t¸c ®éng cña nguån vèn bªn trong vµ nguån vèn bªn ngoµi ®Õn sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña vïng ë mét gãc ®é nµo ®ã cã vai trß vµ vÞ trÝ kh¸c nhau. Nh­ng c¶ hai bé phËn cïng mét môc ®Ých ®Çu t­ lµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vïng. Do vËy, hai bé phËn g¾n bã ®an kÕt víi nhau, hç trî vµ bæ sung cho nhau ®ång thêi còng t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn cña vïng vµ cña c¶ nÒn kinh tÕ. T¨ng c­êng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn ®Çu t­ bªn trong sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thu hót vèn ®Çu t­ bªn ngoµi. Sö dông hiÖu qu¶ vèn huy ®éng ®­îc sÏ lµ tiÒn ®Ò huy ®éng vèn ®Çu t­ ë giai ®o¹n tiÕp sau tèt h¬n. XÐt vÒ l©u dµi, nguån vèn bªn trong ngµy cµng chiÕm tû lÖ lín trong tæng vèn ®Çu t­. Nh­ng víi nhu cÇu ph¸t triÓn c«ng nghiÖp l­îng vèn bªn ngoµi lu«n gi÷ vÞ trÝ quan träng hç trî ®¾c lùc cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ vïng KTT§ B¾c Bé. §Ó thùc hiÖn ph­¬ng ch©m khai th¸c nh÷ng nguån vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ cÇn: Víi nguån vèn bªn trong: TiÕp tôc khuyÕn khÝch, thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµ t¨ng thu cho ng©n s¸ch, h¹n chÕ tèi ®a sù thÊt tho¸t cña c¸c nguån thu, ®ång thêi nghiªn cøu s¾p xÕp bé m¸y qu¶n lý nhµ n­íc, nh»m gi¶m tíi møc cã thÓ ®­îc nh÷ng chi phÝ cho hµnh chÝnh sù nghiÖp, quèc phßng... ®Ó t¨ng ®Çu t­ cho x©y dùng c¬ b¶n vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña vïng. Sö dông nh÷ng h×nh thøc tÝn dông vµ møc l·i suÊt hîp lý nh»m huy ®éng vèn nhµn rçi cña mäi tÇng líp nh©n d©n ®Ó ®¸p øng phÇn nµo yªu cÇu vÒ vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. TiÕp tôc ®éng viªn nh©n d©n gãp vèn vµ søc lao ®éng x©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh chung phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. Víi nguån vèn bªn ngoµi TiÕp tôc ­u tiªn vµ ph¸t triÓn tû lÖ vèn ®Çu t­ tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc t­¬ng xøng víi vÞ trÝ vµ ®ãng gãp cña vïng KTT§ B¾c Bé víi sù ph¸t triÓn chung cña c¶ nÒn kinh tÕ. §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu ®ã, ngoµi t×m mäi gi¶i ph¸p t¨ng ng©n s¸ch cÇn ®iÒu chØnh tû lÖ ®Çu t­ gi÷a c¸c “cùc” ph¸t triÓn víi c¸c vïng l·nh thæ, nhÊt lµ ®èi víi vïng KTT§ B¾c Bé. L­îng vèn ®Çu t­ th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n cÇn ®­îc chó träng ®Çu t­ cho sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ øng dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ vµ s¶n xuÊt kinh doanh. Bªn c¹nh nguån huy ®éng tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc, vèn bªn ngoµi gåm vèn cña chñ ®Çu t­ ë c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, vèn cña c¸c tÇng líp d©n c­ ë c¸c trung t©m kinh tÕ - x· héi lín, vèn cña c¸c ViÖt kiÒu yªu n­íc, nguån vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi, vèn viÖn trî ODA... §Ó sö dông cã hiÖu qu¶ cÇn: T¨ng c­êng c«ng t¸c tiÕp thÞ ®Ó tuyªn truyÒn lîi thÕ so s¸nh, nh÷ng tiÒm n¨ng thiªn nhiªn vµ nh÷ng c¬ héi kinh doanh víi nh÷ng ®èi t¸c ®Çu t­ bªn ngoµi. Thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña vïng. Tr­íc hÕt lµ t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Chó träng sö dông cã hiÖu qu¶ mäi nguån vèn huy ®éng ®­îc, ®Æc biÖt lµ ®èi víi nh÷ng nguån vèn ®Ó t¹o lËp m«i tr­êng ®Çu t­, víi nh÷ng nguån vèn ®­îc sö dông th«ng qua ch­¬ng tr×nh, dù ¸n. C¸c tØnh thuéc vïng KTT§ B¾c Bé ph¶i cã quy ho¹ch kªu gäi vèn FDI ®­îc chÝnh phñ phª duyÖt, trong ®ã quy ®Þnh cô thÓ c¸c lÜnh vùc khuyÕn khÝch ®Çu t­ gåm: ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt, ®Çu t­ x©y dùng c¸c c¬ së c«ng nghiÖp chÕ biÕn, ®Çu t­ mét sè c«ng tr×nh võa vµ nhá thuéc kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi. TiÕp tôc hoµn thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­ (m«i tr­êng ph¸p lý, kÕt cÊu h¹ tÇng, ®éi ngò nhµ doanh nghiÖp... ) vµ hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch (chÝnh s¸ch thÞ tr­êng, chÝnh s¸ch tÝn dông... ) theo h­íng t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c chñ thÓ bá vèn ®Çu t­ s¶n xuÊt - kinh doanh. Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vïng KTT§ B¾c Bé XuÊt ph¸t tõ môc tiªu, ph­¬ng h­íng ®· ®­îc ®Æt ra trong quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña vïng KTT§ B¾c Bé nãi chung vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp vïng nãi riªng trong thêi gian tíi (giai ®o¹n 2005 - 2010) còng nh­ tõ thùc tr¹ng vÒ ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp xÐt trªn c¸c gãc ®é kh¸c nhau nh­ ®· ph©n tÝch trong ch­¬ng II, em xin nªu lªn mét sè gi¶i ph¸p tÝch cùc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña vïng. §Ó tõ ®ã gãp phÇn t¨ng møc ®ãng gãp vµo GDP ngµnh c«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña vïng, t¹o ®éng lùc m¹nh mÏ cho sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña c¶ n­íc. X©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ x· héi phôc vô cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp KÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi cã mét vai trß quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña mçi vïng l·nh thæ, mçi quèc gia... Nã lµ c¬ së ®Ó chuyÓn dÞch nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt tù nhiªn, tù cung tù cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸, h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Sù ph¸t triÓn cña kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi cßn lµ c¬ së ®Ó giao l­u kinh tÕ - v¨n ho¸ - x· héi gi÷a c¸c vïng l·nh thæ. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng lµ mét trong m­êi ch­¬ng tr×nh kinh tÕ lín cña quèc gia. Nh÷ng n¨m võa qua, do sù ph¸t triÓn kinh tÕ víi tèc ®é kh¸ nhanh vµ yªu cÇu ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, kÕt cÊu h¹ tÇng cña vïng KTT§ B¾c Bé ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ. Nh­ trong thùc tr¹ng vÒ ®Çu t­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng phôc vô cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, chóng ta ®· th©ý ®­îc trong giai ®o¹n 2000-2004, ®Çu t­ trong lÜnh vùc nµy cña vïng ®· ®­îc quan t©m kh¸ nhiÒu. Vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vÒ h¹ tÇng kü thuËt, h¹ tÇng x· héi lµ kh¸ cao. Tõ ®ã gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo vïng nµy. Tuy nhiªn, c¬ së h¹ tÇng cña vïng vÉn cßn mét sè tån t¹i. ë nhiÒu n¬i, c¬ së vËt chÊt kü thuËt bÞ xuèng cÊp nghiªm träng ®Æc biÖt lµ m¹ng l­íi giao th«ng vËn t¶i. HÖ thèng cung cÊp n­íc t¹i c¸c ®« thÞ ch­a ®­îc hoµn thiÖn ®ång bé, vÉn x¶y ra t×nh tr¹ng thiÕu n­íc sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt t¹i c¸ctahnfh phè lín. C¬ së h¹ tÇng ®­îc ®Çu t­ ch­a ®ång ®Òu gi÷a c¸c tØnh trong vïng nh­ míi chØ tËp trung ®Çu t­ t¹i c¸c tØnh, thµnh phè lín, hay c¸c trung t©m ®« thÞ, Ýt chó ý x©y dùng t¹i c¸c tØnh míi ph¸t triÓn nh­ H¶i D­¬ng, B¾c Ninh...H¹ t©ng x· héi ®· b­íc ®Çu ®­îc chó ý nh­ng ch­a thùc sù ®­îc quan t©m ®óng møc vµ ®Çy ®ñ. §iÒu nµy ®Æt ra cho vïng lµ muèn huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ph¶i nhanh chãng x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ l­u th«ng hµng ho¸ gi÷a c¸c vïng. C¬ së h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi hiÖn ®¹i lµ c¬ së thóc ®Èy s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸ ph¸t triÓn nhanh, ®ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, gãp phÇn t¨ng thu nhËp vµ tõng b­íc c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, n©ng cao d©n trÝ vµ tr×nh ®é qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. Nh÷ng vÊn ®Ò nµy sÏ trë thµnh nh÷ng tiÒn ®Ò ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ë giai ®o¹n tiÕp theo. Chó träng ®Çu t­ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc phôc vô s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. Nh­ trong thùc tr¹ng ®· ®Ò cËp, t×nh h×nh nguån nh©n lùc trong ngµnh c«ng nghiÖp cña vïng KTT§ B¾c Bé cã ®­îc quan t©m. ChÊt l­îng lao ®éng trùc tiÕp còng nh­ ®éi ngò c¸c nhµ qu¶n lý ®Òu cao h¬n c¸c vïng kh¸c trªn c¶ n­íc. Tuy nhiªn, vÉn cßn tån t¹i mét sè bÊt cËp nh­: lao ®éng mÆc dï cã kü thuËt cao nh­ng ch­a thùc sù ®¸p øng nhu cÇu cña ngµnh c«ng nghiÖp, ®Æc biÖt khi ngµnh c«ng nghiÖp kü thuËt cao ®ang chiÕm ­u thÕ, c¬ cÊu lao ®éng ®µo t¹o theo ngµnh nghÒ ch­a phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp thùc tÕ, lao ®éng lµm kh«ng ®óng ngµnh nghÒ ®­îc ®µo t¹o, t×nh tr¹ng thõa thÇy thiÕu thî... ChÝnh v× vËy, chó träng ®Çu t­ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ mét viÖc lµm cùc kú quan träng vµ cÊp b¸ch kh«ng chØ ®èi víi ngµnh c«ng nghiÖp mµ cña c¶ nÒn kinh tÕ nãi chung. Sau khi luËn chøng, x¸c ®Þnh nguån nh©n lùc cã thÓ huy ®éng ®Ó cung cÊp cho viÖc x©y dùng vµ vËn hµnh s¶n xuÊt th× gi¶i ph¸p cung cÊp hîp lý, ®óng yªu cÇu nguån nh©n lùc lµ rÊt cÇn thiÕt. VÊn ®Ò ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cÇn hiÓu lµ bao gåm c¶ ®µo t¹o, sö dông vµ t¸i ®µo t¹o. §µo t¹o nguån nh©n lùc: Trong qu¸ tr×nh hay c¶ tr­íc giai ®o¹n x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt, cÇn quan t©m vÊn ®Ò ®µo t¹o. X¸c ®Þnh ®­îc lùc l­îng lao ®éng cÇn ®µo t¹o theo ngµnh nghÒ, sè l­îng, chÊt l­îng, tr×nh ®é tiÕp thu c«ng nghÖ míi, tr×nh ®é ngo¹i ng÷. RÊt cÇn thiÕt chó ý tíi tû lÖ hîp lý gi÷a c¸c lo¹i lao ®éng sau víi nhau: lao ®éng cã tay nghÒ cao, lao ®éng cã chuyªn m«n, lao ®éng chuyªn s©u vµ lao ®éng lµm thî. CÇn ph¶i ®µo t¹o theo yªu cÇu cña c¬ së s¶n xuÊt vµ cña c¶ khu, côm, ®iÓm ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña vïng. Sö dông nguån nh©n lùc: CÇn kh¾c phôc t×nh tr¹ng lao ®éng kh«ng ®­îc lµm ®óng chuyªn m«n, ngµnh nghÒ ®· ®­îc ®µo t¹o. HÕt søc tr¸nh t×nh tr¹ng bè trÝ ng­êi lao ®éng tr¸i ngµnh nghÒ ®­îc ®µo t¹o. VÊn ®Ò t¸i ®µo t¹o hoÆc ®µo t¹o l¹i: CÇn ®­îc quan t©m ®óng møc, ®óng thêi ®iÓm ®èi víi ng­êi lao ®éng sao cho kh«ng qu¸ muén ®èi víi hä. NÕu sè l­îng lao ®éng bè trÝ tr¸i ngµnh nghÒ hay sè lao ®éng cã th©m niªn cao cµng nhiÒu th× viÖc t¸i ®µo t¹o l¹i cµng ®­îc quan t©m sím h¬n vµ cã kÕ ho¹ch chi tiÕt h¬n. Cã chÝnh s¸ch ®Çu t­ hiÖu qu¶ ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. ChÝnh s¸ch ®Çu t­ thÓ hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét quèc gia, lµ c¬ së quyÕt ®Þnh thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu - n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh. Nh÷ng n¨m võa qua, nÒn kinh tÕ cña vïng kinh tÕ träng ®iÓm B¾c Bé nãi chung vµ ngµnh c«ng nghiÖp nãi riªng cã b­íc ph¸t triÓn v­ît bËc, chøng tá chÝnh s¸ch ®Çu t­ cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ngµy cµng ®­îc chó träng. Tuy nhiªn, vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp trong ®Çu t­. V× vËy, x©y dùng chÝnh s¸ch ®Çu t­ hîp lý cã ý nghÜa quan träng ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn kinh tÕ vïng. ChÝnh s¸ch ®Çu t­ ph¶i phï hîp víi vÞ trÝ chiÕn l­îc vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, an ninh quèc phßng, phï hîp víi sù ®ãng gãp cña vïng trong tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ vµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc. Trong nh÷ng n¨m tíi cÇn tiÕp tôc t¨ng tû träng vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n cho vïng. L­îng vèn ®Çu t­ tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc cÇn ®­îc ­u tiªn cho kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi nh­: ®­êng giao th«ng, ®iÖn, n­íc, th«ng tin liªn l¹c... CÇn chó ý l­îng vèn ®Çu t­ “®ñ tÇm” ®Ó t¹o ra ®­îc hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi hiÖn ®¹i, bÒn v÷ng, t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn æn ®Þnh, l©u dµi. ChÝnh s¸ch ®Çu t­ cho vïng ph¶i ®¶m b¶o ph¸t huy tiÒm n¨ng, thÕ m¹nh cña vïng, g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn æn ®Þnh, c©n ®èi vµ bÒn v÷ng cña nÒn kinh tÕ. Nhanh chãng kh¾c phôc quan ®iÓm chó träng khai th¸c tiÒm n¨ng tù nhiªn, h­íng ®Çu t­ chuyÓn sang võa kÕt hîp khai th¸c vµ ®Çu t­ t¸i t¹o nh»m duy tr× tiÒm n¨ng thÕ m¹nh cña vïng, ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ cao trong c¸c ch­¬ng tr×nh träng ®iÓm trªn ®Þa bµn vµ g¾n liÒn víi viÖc ph¸t triÓn mét nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Chó träng h­íng ®Çu t­ theo c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n nh­ng trªn c¬ së rµ so¸t vµ thÈm ®Þnh chÆt chÏ, chØ ®Çu t­ cho dù ¸n cã c¬ së khoa häc, thiÕt thùc vµ cã t¸c dông lan truyÒn, kÝch thÝch sù ph¸t triÓn cña c¶ vïng. H¹n chÕ tèi ®a t×nh tr¹ng l¹m ph¸t dù ¸n nh»m tËp trung vèn ®Çu t­ cho ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ®· ®­îc phª duyÖt, t¹o ra sù t¸c ®éng cã hiÖu lùc cña viÖc ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña vïng. ViÖc ®iÒu chØnh c¬ cÊu ®Çu t­ cÇn ­u tiªn cho khoa häc vµ c«ng nghÖ. §ång thêi lµm tèt c«ng t¸c h­íng dÉn triÓn khai thùc hiÖn. §©y lµ kh©u rÊt quan träng, quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Çu t­ cña c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. Thùc hiÖn tËp trung ®Çu t­ “®ñ ®é”, ®óng tiÕn ®é, døt ®iÓm c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n quan träng. Trªn c¬ së ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Çu t­ vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c tiÒm n¨ng thÕ m¹nh cña vïng gãp phÇn thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. TiÕp tôc ­u tiªn ®Çu t­ cho c¸c ch­¬ng tr×nh träng ®iÓm, khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c tiÒm n¨ng, thÕ m¹nh cña vïng. Nh­ng ®ång thêi chó träng h­íng ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh võa vµ nhá, cã t¸c dông phôc vô trùc tiÕp s¶n xuÊt Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý vèn ®Çu t­. Vèn lµ yÕu tè rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh ®Çu t­, ®Æc biÖt trong ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. T×nh h×nh thùc hiÖn vèn ®Çu t­ cña vïng kinh tÕ träng ®iÓm B¾c Bé cho thÊy, c¸c nguån vèn tËp trung cho ngµnh c«ng nghiÖp ngµy cµng ®a d¹ng vµ quy m« vèn t¨ng nhanh. Do ®ã nÕu kh«ng cã c¬ chÕ qu¶n lý vèn hîp lý sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng sö dông vèn kh«ng hiÖu qu¶ vµ ®Çu t­ kh«ng theo ®óng quy ho¹ch ph¸t triÓn cña vïng. Khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa th× c¬ chÕ qu¶n lý vèn ®Çu t­ theo c¬ chÕ “quan liªu” bao cÊp còng ph¶i thay ®æi cho phï hîp víi c¬ chÕ kinh tÕ míi lµ mét ®ßi hái kh¸ch quan. Nh­ng thùc tÕ cho thÊy, c¬ chÕ qu¶n lý vèn ®Çu t­ ë vïng KTT§ B¾c Bé chñ yÕu tËp trung vµ nguån vèn ®Çu t­ tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc cßn ë c¸c kªnh huy ®éng vµ sö dông vèn ®Çu t­ ngoµi ng©n s¸ch hÇu nh­ ch­a cã c¬ chÕ qu¶n lý vèn ®Çu t­. Nh­ng ®¸ng chó ý lµ c¶ ®èi víi nguån vèn ®Çu t­ tõ ng©n s¸ch cho c¸c tØnh th«ng qua ch­¬ng tr×nh, dù ¸n th× c¬ chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ nh­: viÖc qu¶n lý ®Çu t­ th«ng qua nhiÒu ®Çu mèi, viÖc thÈm ®Þnh, qu¶n lý, gi¸m s¸t c¸c b­íc ph¸t triÓn cña ch­¬ng tr×nh dù ¸n ch­a chÆt chÏ ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, gãp phÇn t¨ng tû lÖ thÊt tho¸t vèn ®Çu t­ tõ ng©n s¸ch nµh n­íc. §Ó qu¶n lý vèn ®Çu t­ cã hiÖu qu¶, t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh thu hót vèn ®Çu t­ ë c¸c giai ®o¹n tiÕp theo, c¬ chÕ qu¶n lý vèn ®Çu t­ vïng cÇn cã nh÷ng ph­¬ng h­íng sau ®©y: X©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý vèn ®Çu t­ thèng nhÊt gi÷a c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng. Chó träng nghiªn cøu, lµm râ môc ®Ých vµ tÝnh chÊt cña nh÷ng ch­¬ng tr×nh, dù ¸n nh»m qu¶n lý tËp trung vµ thu gän c¸c dù ¸n cã cïng tÝnh chÊt vµo mét ®Çu mèi qu¶n lý chÆt chÏ vèn ®Çu t­. Riªng vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n cña nhµ n­íc cÇn qu¶n lý chÆt chÏ tiÕn tr×nh ®Çu t­. TuyÖt ®èi kh«ng cÊp vèn ®Çu t­ víi nh÷ng ch­¬ng tr×nh, dù ¸n mµ hiÖu qu¶ t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña vïng kh«ng hoÆc ch­a lín nh»m tËp trung vèn ®Çu t­ thùc hiÖn døt ®iÓm c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n cã ý nghÜa lín víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¶ vïng. Cñng cè vµ kiÖn toµn c¸c c¬ quan chøc n¨ng liªn quan ®Õn viÖc ph©n bæ vµ sö dông vèn ®Çu t­ nh»m thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc ®Çu t­, cÊp ph¸t vµ qu¶n lý c¸c nhiÖm vô ®Çu t­, quyÕt to¸n c«ng tr×nh vµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã cÇn n©ng cao n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸c chuyªn gia ë c¸c c¬ quan chøc n¨ng, ®ång thêi quy ®Þnh râ nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸ nh©n, c¬ quan. Tham gia x©y dùng, thÈm ®Þnh vµ xÐt duyÖt dù ¸n. Nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng nhiÒu kh©u trung gian lµ c¬ së g©y nªn t×nh tr¹ng ph©n t¸n vµ thÊt tho¸t vèn th× toµn bé l­îng vèn ®· cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ cho c¸c dù ¸n thuéc ®Þa ph­¬ng nµo nªn giao cho ®Þa ph­¬ng ®ã qu¶n lý, gi¸m s¸t, ph©n bæ vµ sö dông theo dù ¸n ®Çu t­ ®· ®­îc c¸c Bé, ngµnh h÷u quan thÈm ®Þnh sÏ cã hiÖu qu¶ h¬n. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra ®èi víi c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n. Gi¸m s¸t chÆt chÏ qu¸ tr×nh thùc hiÖn quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n, nhÊt lµ c¸c ch­¬ng tr×nh träng ®iÓm quèc gia vµ c¸c ch­¬ng tr×nh quan träng. Thanh tra kÞp thêi vµ xö lý nghiªm kh¾c víi nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m nguyªn t¾c tµi chÝnh, tham « vµ lµm l·ng phÝ vèn ®Çu t­. §Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng gi¸m s¸t, kiÓm tra vµ thanh tra cÇn th­êng xuyªn n©ng cao n¨ng lùc tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé thanh tra vµ c¸n bé l·nh ®¹o ë c¸c cÊp c¬ së. §ång thêi tuyÓn dông mét ®éi ngò c¸n bé cã t©m cã ®øc vµ phÈm chÊt c¸ch m¹ng , v× sù nghiÖp x· héi chñ nghÜa, v× sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña vïng. Gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷ tÝch luü vèn, ®Çu t­ vµ t¸i ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. Nh÷ng kinh nghiÖm trong ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nãi riªng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung trong nh÷ng n¨m qua cho thÊy mÆc dï tÝch tô vµ tËp trung vèn lµ ®iÒu kiÖn cÇn, nh­ng ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu t¨ng tr­ëng nhanh vµ l©u bÒn th× cÇn ph¶i cã quan ®iÓm ®óng ®¾n, nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ, khoa häc, giµu tÝnh kh¶ thi nh»m ®Þnh h­íng, gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a tÝch luü vµ ®Çu t­, t¸i ®Çu t­ c¸c nguån vèn ®Ó ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ c¶ nÒn kinh tÕ trong tõng thêi k× theo nh÷ng quy ho¹ch nhÊt ®Þnh. §©y lµ mét vÊn ®Ò cùc kú quan träng lu«n lu«n g¾n liÒn chiÕn l­îc tÝch luü vèn vµ sö dông vèn ®óng môc ®Ých, ®óng n¬i, ®óng chç cÇn vèn, cã kÕ ho¹ch sö dông hiÖu qu¶ vèn ®ã ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, ®ãng gãp tÝch cùc vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Trong nh÷ng n¨m tËp trung quan liªu bao cÊp, ë nh÷ng lÜnh vùc nhÊt ®Þnh vµ trong nh÷ng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh, chóng ta ch­a cã quy ho¹ch ®Çu t­ vµ t¸i ®Çu t­ ®óng h­íng nªn ®· nÆng vÒ h×nh thøc khiÕn cho mét sè c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ®«i khi thu ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp. Chóng ta x©y dùng nhiÒu nhµ m¸y c¬ khÝ ë kh¾p c¸c ®Þa ph­¬ng, hÇu nh­ rÊt nhiÒu huyÖn trong c¶ n­íc ®Òu cã tr¹m m¸y kÐo nh­ng hiÖu qu¶ sö dông rÊt thÊp. §Ó qu¸ tr×nh ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp trong thêi gian tíi cã hiÖu qu¶ cao, chóng ta cÇn ph¶i ®Èy m¹nh viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ t¸i ®Çu t­ lîi nhuËn cÊp vi m« vµ vÜ m«. III. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vïng KTT§ B¾c Bé Chó träng ®Çu t­ ph¸t triÓn ®« thÞ theo chiÒu s©u h¹n chÕ sù ph¸t triÓn å ¹t g©y tæn h¹i cho nÒn kinh tÕ. Ph¸t triÓn ®ång bé hÖ thèng c¸c ®iÓm ®« thÞ tõ Hµ Néi ra Mãng C¸i. Thµnh phè Néi Bµi tuy ®· cã quy ho¹ch nh­ng ch­a nªn triÓn khai ngay mµ lui l¹i ®Õn mét vµi n¨m n÷a. HiÖn ®¹i ho¸ c¸c khu ®« thÞ lín vµ ph¸t triÓn c¸c khu ®« thÞ nhá (cì thÞ trÊn trë xuèng) ë khu vùc n«ng th«n ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ®ång thêi. Lµm nh­ vËy míi cã thÓ tËp trung vèn lµm døt ®iÓm, ®ång bé vµ hiÖn ®¹i ho¸ cho c¸c ®« thÞ lín vµ ph¸t triÓn ®« thÞ ë n«ng th«n ®Ó chuyÓn bít mét bé phËn n«ng d©n sang khu vùc c«ng nghiÖp. Qu¶n lÝ nhµ n­íc trong lÜnh vùc quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp vµ quy ho¹ch vïng, l·nh thæ cÇn ®­îc chÆt chÏ h¬n. ChÝnh phñ ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho c¸c Bé, ngµnh vµ c¸c tØnh, thµnh phè cã liªn quan nhanh chãng triÓn khai quy ho¹ch chi tiÕt mét sè ®èi t­îng quan träng: C¸c thµnh phè : Hµ Néi, H¶i Phßng, Néi Bµi, Hoµ L¹c, H¶i D­¬ng. C¸c tuyÕn ®­êng giao th«ng huyÕt m¹ch : ®­êng 18, ®­êng cao tèc ch¹y theo h­íng ®­êng 18; ®o¹n ®­êng cao tèc nèi Néi Bµi víi B¾c Ninh; ®­êng 10 tõ Kݪn An (H¶i Phßng) tíi BiÓu Nghi (®­êng 18); c¸c tuyÕn cao tèc tõ Hµ Néi ®i Hoµ L¹c, tõ Hµ Néi ®i phÝa Nam vµ tõ Hµ Néi ®i H¶i Phßng. Khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. ChÝnh phñ cã kÕ ho¹ch giao cho c¸c tØnh, c¸c Bé ngµnh TW chuÈn bÞ c¸c dù ¸n ®Ó s½n sµng hîp t¸c ®Çu t­ víi n­íc ngoµi (nhÊt lµ c¸c dù ¸n vÒ s¶n xuÊt xi m¨ng, s¾t thÐp, x©y dùng giao th«ng, c«ng tr×nh cÊp tho¸t n­íc ®« thÞ, c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, c¸c trung t©m th­¬ng m¹i vµ dÞck vô nh­ ®· ghi trong quy ho¹ch) Sau khi ®­îc Thñ t­íng chÝnh phñ phª duyÖt, chÝnh phñ th«ng b¸o ph­¬ng ¸n quy ho¹ch tæng thÓ kinh tÕ - x· héi vïng KTT§ B¾c Bé, quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp. §ång thêi ChÝnh phñ tæ chøc lùc l­îng nghiªn cøu vµ ban hµnh c¸c quy chÕ ®Ó thùc hiÖn quy ho¹ch, trong ®ã ®Æc biÖt lµ c¸c quy chÕ thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, qu¶n lý ®Êt x©y dùng... §ång thêi víi viÖc c¶i c¸ch hµnh chÝnh, ChÝnh phñ giao cho Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ vµ c¸c Bé ngµnh cã liªn quan x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch phèi hîp gi÷a c¸c Bé , ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng ®Ó thùc hiÖn ph­¬ng ¸n quy ho¹ch, nhÊt lµ quy ho¹ch giao th«ng . ChÝnh phñ dµnh cho tû lÖ ng©n s¸ch vµ nguån vèn ODA thÝch ®¸ng hµng n¨m ®Ó x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng theo yªu cÇu cña quy ho¹ch ®· ®Þnh. §Ò nghÞ chÝnh phñ cã c¬ cÊu linh ho¹t gióp ChÝnh phñ tæ chøc thùc hiÖn quy ho¹ch. ChÝnh phñ cã thÓ giao cho Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ chñ tr× phèi hîp víi mét sè Bé, ngµnh cã liªn quan nh­ Bé Tµi chÝnh, Bé C«ng nghiÖp, Bé Giao th«ng vËn t¶i, Bé Khoa häc c«ng nghÖ vµ M«i tr­êng, Tæng côc ®Þa chÝnh... ®Ó h×nh thµnh tæ t­ vÊn theo dâi, kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn quy ho¹ch ®ång thêi giao tr¸ch nhiÖm cho ViÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña Bé KH - §T nghiªn cøu, t­ vÊn vÒ c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn vµ c¸c dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp trªn l·nh thæ cña vïng KTT§ B¾c Bé. §Ó c«ng nghiÖp ë vïng KTT§ B¾c Bé ph¸t triÓn m¹nh, ChÝnh phñ sím ph¶i thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p sau: Qu¶n lý nhËp khÈu chÆt chÏ ®èi víi c¸c s¶n phÈm nh­: c¸c chñng lo¹i thÐp x©y dùng, èng thÐp hµn, « t« du lÞch, xe g¾an m¸y, ruét vµ c¶ chiÕc phÝch n­íc nãng, mòi giµy ®· may sÉn... T¨ng thuÕ nhËp khÈu kÞp thêi víi nh÷ng hµng ho¸ ®æi tõ phi thuÕ quan sang thuÕ quan. Më réng ®Çu thÇu h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng may mÆc vµo thÞ tr­êng EU. Cho miÔn thuÕ nhËp khÈu c¸c ho¸ chÊt nhuém, trî nhuém, c¸c nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm trung gian cho giµy dÐp xuÊt khÈu. Më réng diÖn mÆt hµng cÇn d¸n tem ®Ó chèng nhËp lËu nh­ ®Çu m¸y kÐo ®Õn 15 cv, c«ng t¬ ®iÖn 1 pha, 3 pha; ®éng c¬ ®iÖn ®Õn 30KW §iÒu chØnh thuÕ VAT cho mét sè s¶n phÈm ®ang chÞu møc 10%; cã biÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gÝa... Qu¶ng b¸ quy ho¹ch ph¸t triÓn C¸c tØnh trong vïng KTT§ B¾c Bé cïng c¸c ngµnh TW phèi hîp víi c¸c tæ chøc quèc tÕ ®Ó qu¶ng b¸ quy ho¹ch ph¸t triÓn. Cã biÖn ph¸p thèng nhÊt xóc tiÕn ®Çu t­ n­íc ngoµi, t×m kiÕm thÞ tr­êng xuÊt khÈu theo quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch cô thÓ; c«ng bè c¸c ®Þnh h­íng vµ danh môc dù ¸n ®Çu t­ ­u tiªn ®Ó thu hót m¹nh h¬n n÷a c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. Coi träng viÖc lËp vµ thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t­ HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi (c¶ hiÖu qu¶ kinh tÕ, x· héi vµ m«i tr­êng) ph¶i ®­îc coi träng ngay tõ kh©u x©y dùng c¸c dù ¸n quy ho¹ch, thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n vµ tæ chøc thùc hiÖn. Tãm l¹i, ®Ó ®æi míi toµn diÖn vµ ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao trong ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp , cã ®ù¬c bøt ph¸ m¹nh mÏ c¸c vÊn ®Ò kiÕn nghÞ trªn, c¸c ngµnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng cÇn tiÕp tôc phèi hîp tæ chøc nghiªn cøu vµ sím cã nh÷ng kÕt luËn cô thÓ cho tõng vÊn ®Ò, nh»m ho¹ch ®Þnh ®óng ®¾n c¸c chÝnh s¸ch thiÕt thùc ®Ó ph¸t triÓn vïng KTT§ B¾c Bé. KÕt luËn Tõ thùc tr¹ng ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vïng KTT§ B¾c Bé chóng ta cã thÓ thÊy ®­îc vai trß quan träng cña ®Çu t­ ®èi víi s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, t¸c dông thóc ®Èy ngµnh c«ng nghiÖp nãi riªng vµ kinh tÕ - x· héi cña vïng ph¸t triÓn. Nh÷ng kÕt qu¶ ®Çu t­ mµ vïng ®¹t ®­îc kh«ng chØ trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trùc tiÕp mµ cßn c¶ trong nh÷ng yÕu tè thóc ®Èy ngµnh c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nh­ c¬ së h¹ tÇng, nguån nh©n lùc... Tõ ®ã chóng ta cã thÓ thÊy ®­îc triÓn väng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña vïng trong nh÷ng n¨m tíi cßn rÊt lín. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng ®¹t ®­îc vÉn cßn nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc. §Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ ®Çu t­ c«ng nghiÖp cao h¬n, ®­a ngµnh c«ng nghiÖp vïng ph¸t triÓn m¹nh mÏ, ®øng ®Çu c¶ n­íc cÇn thùc hiÖn nh÷ng gi¶i ph¸p ®ång bé trong lÜnh vùc ®Çu t­ tõ vi m« ®Õn vÜ m«. Nh÷ng gi¶i ph¸p em nªu trªn ®©y ch­a thùc sù ®Çy ®ñ nh­ng em hy väng phÇn nµo gióp cho viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña vïng, gãp phÇn n©ng cao vai trß chñ ®¹o cña vïng KTT§ B¾c Bé ®èi víi ngµnh c«ng nghiÖp còng nh­ nÒn kinh tÕ cña c¶ n­íc. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn cña thÇy gi¸o TS. Tõ Quang Ph­¬ng, thÇy c« gi¸o bé m«n, b¸c Ph¹m Thanh T©m cïng c¸c c« b¸c t¹i Vô Kinh tÕ ®Þa ph­¬ng vµ L·nh thæ - Bé KH-§T ®· gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy! Phô lôc Phô lôc 1: C¸c khu c«ng nghiÖp ®· cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp ë Vïng KTT§ B¾c Bé ®Õn th¸ng 11/2003. STT Khu CN §Þa ®iÓm DiÖn tÝch (ha) Sè dù ¸n §T trùc tiÕp NN Lao ®éng §Þnh h­íng ph¸t triÓn chñ yÕu. 1 KCN §µi T­ Hµ Néi 40 18 - C«ng nghiÖp s¹ch, c«ng nghiÖp nhÑ, c«ng nghÖ cao 2 KCN Sµi §ång B Hµ Néi 97 13 5337 C«ng nghiÖp nhÑ, c«ng nghÖ cao 3 KCN Daewoo-Hanel Hµ Néi 197 26 - C«ng nghiÖp c¬ khÝ chÝnh x¸c,®iÖn tö,c«ng nghiÖp nhÑ xuÊt khÈu. 4 KCN B¾c Th¨ng Long Hµ Néi 153 34 1354 C«ng nghiÖp ®iÖn tö, ®å ®iÖn gia dông, s¶n phÈm quang häc 5 KCN Nomura H¶i Phßng 164 4 4708 DÖt, may vµ s¶n xuÊt hµng c¬ khÝ tiªu dïng, chÕ biÕn thùc phÈm 6 KCN §×nh Vò H¶i Phßng 130 - 275 C«ng nghiÖp c¬ khÝ, chÕ biÕn thùc phÈm cao cÊp, may mÆc. 7 KCN H¶i Phßng 96 H¶i Phßng 150 1 CN luyÖn kim, c¬ khÝ, tµu thuyÒn,VLXD, CN läc ho¸ dÇu. 8 KCN §¹i An H¶i D­¬ng 171 CN s¹ch kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn du lÞch 9 KCN Nam S¸ch H¶i D­¬ng 63 6 C«ng nghiÖp s¹ch, c«ng nghiÖp nhÑ 10 KCN Phóc §iÒn H¶i D­¬ng 87 11 KCN Phè Nèi H­ng Yªn 95 9 12 KCN B¾c Phó C¸t Hµ T©y 327 4 1000 CN s¹ch, c«ng nghÖ cao, ®iÖn tö, c¬ khÝ 13 KCN Tiªn S¬n B¾c Ninh 135 2 850 C«ng nghiÖp c¬ khÝ, ®iÖn tö, c«ng nghiÖp nhÑ. 14 KCN QuÕ Vâ B¾c Ninh 312 6000 CN nhÑ, c«ng nghÖ cao 15 KCN Kim Hoa VÜnh Phóc 50 CN c¬ khÝ, l¾p r¸p « t«, xe m¸y, may mÆc, chÕ biÕn LT, d­îc phÈm 16 KCN §«ng TriÒu Qu¶ng Ninh 450 CN c¬ khÝ, may mÆc 17 KCN C¸i L©n Qu¶ng Ninh 210 CN luyÖn kim, c¬ khÝ nÆng, VLXD, dÖt, may mÆc, ®iÖn, ®iÖn l¹nh Nguån: Quy ho¹ch tæng thÓ kinh tÕ-x· héi vïng KTT§ B¾c Bé thêi kú 1997-2010- Bé KH-§T Phô lôc 2: Mét sè dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®­îc ­u tiªn vïng kinh tÕ träng ®iÓm B¾c Bé giai ®o¹n 2000-2005 STT Tªn dù ¸n §Þa ®iÓm Quy m« M« t¶ t×nh tr¹ng Môc tiªu c¬ b¶n H­íng ­u tiªn vµ nhiÖm vô ph¶i lµm tr­íc 1 C¶i t¹o vµ x©y míi c¸c nhµ m¸y xi m¨ng H¶i H­ng H¶i Phßng Qu¶ng Ninh 8 – 9 triÖu tÊn N/M Hoµng Th¹ch sÏ t¨ng gÊp ®«i X/d 5 nhµ m¸y míi: +HP 1 tr tÊn x 1 +QN 1,4 tr tÊn x 2 +HN 1,6 tr tÊn x 1 §Ó ®¹t ®­îc tæng s¶n l­îng xi m¨ng 7,5 tr – 8 tr tÊn. - LËp c¸c dù ¸n gäi vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. - ChuÈn bÞ mÆt b»ng vµ kÕt cÊu h¹ tÇng - ChuÈn bÞ lùc l­îng lao ®éng 2 Dù ¸n s¶n xuÊt thÐp H¶i Phßng Qu¶ng Ninh Hµ Néi Trªn 2 triÖu tÊn/n¨m X©y míi c¸c nhµ m¸y: +HP 1 tr T x 1 12 v¹n T x1 +QN 75 v¹n T x 1 +HN 15 v¹n T x 1 §¶m b¶o thÐp x©y dùng vµ c«ng nghiÖp c¬ khÝ. LËp dù ¸n gäi vèn n­íc ngoµi. T¹o mÆt b»ng vµ c¬ së h¹ tÇng. §µo t¹o lùc l­îng lao ®éng kü thuËt. 3 Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn c¸c khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp tËp trung HN 7 khu HP 5 khu QN 4 khu HH 1-2 khu HT 2-3 khu 10 – 11 ngh×n ha 6 khu ®· cã ®èi t¸c T¹o ®éng lùc ®Ó t¨ng nhanh CN, t¹o s¶n phÈm mòi nhän, thóc ®Èy CNH-H§H. Thu hót 20 – 25 ngµn lao ®éng. T¹o mÆt b»ng vµ kÕt cÊu h¹ tÇng (®iÖn, n­íc, ®­êng vµ ra, th«ng tin liªn l¹c) ChuÈn bÞ lao ®éng kü thuËt 4 Ch­¬ng tr×nh t¨ng thªm c«ng suÊt c¶ng hµng kh«ng Hµ Néi H¶i Phßng Qu¶ng Ninh §ãn 8-10 triÖu l­ît kh¸ch (PA cao 15-17 triÖu) vµo n¨m 2010 HiÖn chØ cã kh¶ n¨ng ®ãn 1 triÖu l­ît kh¸ch mçi n¨m Më réng giao l­u, t¨ng thu nhËp cho quèc gia(3-5 tû USD) HiÖn ®¹i ho¸ s©n bay Néi Bµi vµ më réng lªn gÊp 8 – 10 lÇn so hiÖn nay; chuÈn bÞ s©n bay míi. N©ng cÊp s©n bay C¸t Bi vµ x©y dùng míi s©n bay ë Qu¶ng Ninh. 5 Ch­¬ng tr×nh t¨ng c«ng suÊt c¶ng biÓn H.Phßng Q.Ninh Th«ng qua thªm 30 – 32 triÖu tÊn hµng ho¸ vµo n¨m 2010 HiÖn míi cã thÓ th«ng qua kho¶ng 8 triÖu tÊn hµng ho¸ mçi n¨m, c¬ së vËt chÊt yÕu kÐm. §¹t c«ng suÊt th«ng qua kho¶ng 40 – 42 triÖu tÊn hµng ho¸ mçi n¨m N©ng cÊp c¶ng H¶i Phßng lªn 7 – 8 tr tÊn. X©y dùng míi c¶ng C¸i L©n15 tr tÊn, HiÖn ®¹i ho¸ kh©u bèc xÕp. 6 Ch­¬ng tr×nh n©ng cÊp, hiÖn ®¹i ho¸ vµ x©y dùng míi c¸c trôc giao th«ng huyÕt m¹ch. HN – HH – HP – QN. HN – HB - QN . HN – HL. N©ng cÊp 700 km ®­êng quèc lé vµ 100 km ®­êng tØnh. §­êng 5 cßn t¾c §­êng 18 xuèng cÊp. §­êng 10 xÊu, nhiÒu phµ CÇn t¶i tuyÕn ®­êng 10 ra khái néi thµnh H¶i Phßng §­êng 5 lªn cÊp I §­êng 18 lªn cÊp III §­êng 10 lªn cÊp III §o¹n HD-PL- §«ng TriÒu lªn cÊp III C¶i tiÕn 30 km ®­êng 10 tõ KiÕn An tíi U«ng BÝ n¬i gÆp ®­êng 18 LËp dù ¸n x©y dùng ®­êng cao tèc 18, HN – Hoµ L¹c... LËp dù ¸n n©ng cÊp ®­êng 10 LËp dù ¸n x©y dùng ®o¹n KiÕn An qua cÇu vÒ U«ng BÝ nèi víi ®­êng 18 7 CÊp vµ tho¸t n­íc ®« thÞ HN HP H¹ Long H¶i D­¬ng B¾c Ninh ThiÕu c«ng tr×nh C¬ së hiÖn cã xuèng cÊp CÊp ®ñ vµ tho¸t n­íc kÞp thêi vÒ mïa m­a M¹ng l­íi chÝnh C«ng tr×nh ®Çu mèi (nhÊt lµ c¸c nhµ m¸y n­íc, c¸c tr¹m b¬m tiªu) 8 Ch­¬ng tr×nh n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc ë tÊt c¶ c¸c tØnh vµ thµnh phè trong vïng TËp trung ®µo t¹o lao ®éng lµnh nghÒ, c¸c nhµ doanh nghiÖp vµ qu¶n lý; n©ng cao d©n trÝ, ®Æc biÖt khu vùc n«ng th«n. ThiÕu lao ®éng cã lü thuËt ®Ó hîp t¸c ®Çu t­. C¸n bé qu¶n lý yÕu kÐm, nhiÒu nhµ doanh nghiÖp ch­a qua ®µo t¹o. ChÊt l­îng gi¸o dôc sót kÐm. 30 v¹n lao ®éng kü thuËt (®iÖn tö, may mÆc, l¾p r¸p « t«, xe m¸y...) §µo t¹o 7 – 8 ngh×n gi¸m ®èc . §µo t¹o l¹i vµ ®µo t¹o míi c¸n bé qu¶n lý. N©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc phæ th«ng. Phæ cËp ®óng thêi h¹n S¾p xÕp l¹i c¸c tr­êng ®¹i häc, ®µo t¹o l¹i ®éi ngò gi¶ng viªn. H×nh thµnh c¸c trung t©m d¹y nghÒ. §Çu t­ m¹nh cho gi¸o dôc - ®µo t¹o. Nguån: Ch­¬ng tr×nh ­u tiªn trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ViÖt Nam ®Õn 2010 - Nhµ xuÊt b¶n Thèng Kª. Phô lôc 3: Mét sè môc tiªu chñ yÕu trong quy ho¹ch ®· ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt (t¹i QuyÕt ®Þnh sè 677/TTg ngµy 23/8/1997) Môc tiªu Thêi kú 1996 -2000 Thêi kú 2001 - 2005 Thêi kú 2006 – 2010 Møc ®é t¨ng tr­ëng GDP (%) T¨ng tr­ëng GDP c«ng nghiÖp T¨ng tr­ëng GDP x©y dùng T¨ng tr­ëng GDP n«ngnghiÖp T¨ng tr­ëng GDP dÞch vô GDP/®Çu ng­êi (103 ®ång – gi¸ 1994) cña n¨m cuèi giai ®o¹n Kim ng¹ch xuÊt khÈu (106 USD) Tèc ®é t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu(%) Gi¶m tØ lÖ ®ãi nghÌo (%) Tèc ®é t¨ng d©n sè (%) TØ lÖ thÊt nghiÖp (%) 11,45 15,90 15,91 3,93 11,95 4.309 2.609 29,1 - 1,74 6,68 12,95 16,30 15,97 3,81 13,36 7.321 6.725 20,1 - 1,59 5,5 13,87 17,11 16,12 3,57 13,4 13.138 16.812 20,1 - 1,30 4,0 N¨m mèc 2000 2005 2010 C¬ cÊu GDP (%) GDP c«ng nghiÖp GDP x©y dùng GDP n«ng nghiÖp GDP dÞch vô GDP (tû®ång – gi¸ 1994) GDP c«ng nghiÖp GDP x©y dùng GDP n«ng nghiÖp GDP dÞch vô 10. GDP/®Çu ng­êi (USD) 100,00 19,45 13,64 15,87 51,04 13.074 9.169 10.665 34.312 391 100,00 22,5 15,56 10,40 51,54 28.717 19.233 12.887 63.668 665 100,00 25,89 17,16 6,48 50,47 61.253 40.589 15.323 119.390 1194 Nguån: Quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng KTT§ B¾c Bé ®Õn n¨m 2010 - ViÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn - Bé KH - §T. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ ®Çu t­ - Tr­êng §H KTQD - NXB Thèng kª Quy ho¹ch tæng thÓ kinh tÕ - x· héi vïng ph¸t triÓn KTT§ B¾c Bé thêi kú 1997 - 2010 - ViÖn ChiÕn l­îc ph¸t triÓn - Bé KH-§T. Sè liÖu thèng kª 5 n¨m 2000 - 2004 vµ dù b¸o ®Õn n¨m 2010 - Vô Kinh tÕ ®Þa ph­¬ng vµ L·nh thæ - Bé KH-§T. T×nh h×nh thùc hiÖn quy ho¹ch vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng KTT§ B¾c Bé n¨m 2003 - ViÖn ChiÕn l­îc ph¸t triÓn- Bé KH-§T. B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c ®Çu t­ n¨m 2004 vµ nhiÖm vô, gi¶i ph¸p träng t©m n¨m 2005 vïng KTT§ B¾c Bé - Vô Kinh tÕ ®Þa ph­¬ng vµ L·nh thæ - Bé KH-§T. B¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vïng KTT§ B¾c Bé - Vô tæng hîp - Bé KH-§T. Niªn gi¸m thèng kª 2003 c¶ n­íc vµ c¸c tØnh, thµnh phè thuéc vïng KTT§ B¾c Bé (Hµ Néi, H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, Hµ T©y, VÜnh Phóc, H¶i D­¬ng, B¾c Ninh, H­ng Yªn) §Þa lý kinh tÕ x· héi ViÖt Nam - TS Lª Th«ng - NXB §H S­ ph¹m. Quy ho¹ch, chiÕn l­îc ph¸t triÓn ngµnh, ch­¬ng tr×nh ­u tiªn trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi VN ®Õn 2010 - NXB Thèng kª. Kinh nghiÖm trong ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña NhËt B¶n - NXB KH-XH. ThÓ chÕ KTTT cã ®Æc s¾c Trung Quèc - NXB KH-XH. Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam, B¸o §Çu t­... 13. Trang Web: Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số vấn đề về đầu tư phát triển công nghiệp vùng KTTĐ Bắc Bộ.DOC
Luận văn liên quan