Đề tài Một số vấn đề về huy động vốn ở Công ty xây dựng Sông Đà 8 - Tổng công ty xây dựng Sông Đà

Lời mở đầu Từ năm 1986, khi Đảng và Nhà nước quyết định chuyển đổi nền kinh tế nước ta từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa có sự quản lý của nhà nước, thì cơ hội và thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp ngày càng lớn hơn. Để có thể tồn tại trong một môi trường mà cạnh tranh là một qui luật phổ biến đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự tạo cho mình tiềm lực và thế mạnh để tham gia và chiến thắng trong cạnh tranh, tồn tại và tiếp tục phát triển. Để giải quyết những vấn đề đó một trong các nguồn lực đó là vốn. Người ta cần đến vốn ngay từ khi thành lập doanh nghiệp và khi doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng sản xuất và phát triển thì vốn là yếu tố quan trọng đầu tiên. Vốn được đầu tư vào quá trình sản xuất để tạo ra lợi nhuận tức là làm tăng giá trị cho chủ sở hưũ doanh nghiệp. Do đó công tác huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu của công tác tài chính doanh nghiệp trong bất cứ doanh nghiệp nào. Cơ chế kinh tế mới đã có những tác động tích cực. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đã tăng nhanh cả số lượng lẫn chất lượng. Song do nền kinh tế nước ta còn khó khăn, khả năng tích luỹ từ nội bộ còn thấp, trừ một số doanh nghiệp quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là có qui mô lớn, còn lại các doanh nghiệp có qui mô vừa và nhỏ chiếm phần lớn trong hệ thống các doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt nam. Do qui mô nhỏ và các khó khăn của nền kinh tế cho nên các doanh nghiệp ở nước ta thường xuyên bị thiếu vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh, trong khi đó đã xảy ra một nghịch lý là vốn ứ đọng ở các Ngân hàng thương mại tới hàng ngàn tỉ đồng. Rõ ràng doanh nghiệp thiếu vốn không phải do Ngân hàng thiếu vốn mà là do doanh nghiệp chưa có các giải pháp khai thác các nguồn và huy động vốn một cách hợp lý. Do đó, việc tìm ra các giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng đã trở nên cấp thiết ! Trong điều kiện nước ta, với một thị trường tài chính chưa hoàn thiện, cơ chế chính sách chưa đồng bộ, công tác quản lý vốn trong các doanh nghiệp chưa được thực hiện đầy đủ làm hạn chế khả năng huy động vốn của các doanh nghiệp, trong đó có công ty xây dựng Sông Đà 8. Công ty xây dựng Sông Đà 8 là doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty xây dựng Sông Đà, công ty đang trên đà vươn lên và phát triển theo nhịp độ của cơ chế thị trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ xây dựng và Tổng công ty giao cho. Công ty xây dựng Sông Đà 8 đã tạo cho mình một nguồn vốn ổn định, công tác huy động vốn thuận lợi, an toàn, tài trợ kịp thời cho các nhu cầu vốn phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Bên cạnh sự thành công đó cũng tồn tại những khó khăn đòi hỏi công ty phải tìm cách khắc phục hướng tới những mục tiêu cao hơn trong giai đoạn tới, đặc biệt khi Nhà nước đang tạo ra những điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nói chung và Công ty xây dựng Sông Đà 8 nói riêng thực hiện tốt công tác huy động vốn của mình. Xuất phát từ cơ sở đó, em đã chọn đề tài " Một số vấn đề về huy động vốn ở Công ty xây dựng Sông Đà 8 - Tổng công ty xây dựng Sông Đà " làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Nội dung chuyên đề gồm 3 phần: Phần I : Vốn và điều kiện huy động vốn. Phần II: Thực trạng huy động vốn ở Công ty xây dựng Sông Đà 8. Phần III: Một số kiến nghị nhằm huy động vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng Sông Đà 8. Việc tìm ra giải pháp về vốn cho doanh nghiệp xây lắp là một vấn đề hết sức khó khăn, phức tạp và phải tiến hành thường xuyên trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do khả năng và thời gian có hạn, em không có tham vọng nghiên cứu sâu vào tất cả các vấn đề của công tác huy động vốn, mà chỉ tập trung vào những khó khăn đang đặt ra cho công ty và một số giải pháp để khắc phục những khó khăn đó, nhằm tăng cường huy động vốn đáp ứng nhu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, và do trình độ hạn chế nên em không thể tránh khỏi những vướng mắc, khiếm khuyết. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo – Tiến Sĩ. Ngô Thị Hoài Lam và các cán bộ công ty xây dựng Sông Đà 8 đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này. Mục lục Lời nói đầu .1 Phần I . Vốn và điều kiện huy động vốn .4 1.1. Vốn và vai trò của vốn trong hoạt động SXKD 4 1.1.1Vốn và phân loại vốn 4 1.1.2Vai trò của vốn trong hoạt động SX.KD .7 1.2. Các hình thức huy động vốn 8 1.2.1Các hình thức huy động vốn đối với DN công nghiệp 8 1.2.2Các điều kiện huy động vốn 18 1.3. Yêu cầu với việc huy động vốn .23 Phần II. Thực trạng huy động vốn ở công ty xây dựng Sông Đà 8 .25 2.1Khái quát chung về công ty xây dựng Sông Đà 8 .25 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty xây dựng sông Đà 8 25 2.1.2Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của công ty 30 2.1.3. Đặc điểm SXKD 34 2.2.Thực trạng huy động vốn ở công ty 36 2.2.1. Tinh hình huy động vốn của công ty trong những năm qua .36 2.2.2. Đánh giá về huy động vốn ở công ty .47 2.2.3. Các nguyên nhân ảnh hơởng đến công tác huy động vốn của công ty 49 Phần III. Một số kiến nghị nhằm huy động vốn đáp ứng nhu cầu SXKD của công ty 55 3.1Nhu cầu vốn của công ty trong thời gian tới 55 3.2Biện pháp huy động vốn 63 Kết luận 74

docx71 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1934 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số vấn đề về huy động vốn ở Công ty xây dựng Sông Đà 8 - Tổng công ty xây dựng Sông Đà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3 0 0 2. Tù bæ sung 2.272 9,8 2.273 8,2 +1 0,04 3. Nguån tÝn dông 17.000 73,4 21.040 76,3 +4040 +23,76 4.Nguån kh¸c 315 1,3 702 2,5 387 +122.8 Tæng 23.168 100 27.596 100 + 4428 +19,1 B¶ng 2.2.1.4 : Thùc hiÖn huy ®éng VL§ n¨m 2000 §¬n vÞ tÝnh : 1.000.000 ® Nguån : B¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty n¨m 2000 Qua b¶ng sè liÖu ta rót ra nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh huy ®éng vèn l­u ®éng cña c«ng ty nh­ sau : So víi kÕ ho¹ch, sè VL§ thùc hiÖn t¨ng c¶ vÒ mÆt gi¸ trÞ lÉn tû träng, møc t¨ng lµ 4.428 triÖu ®ång (+ 19,1%). §èi víi nguån ng©n s¸ch vµ Tæng c«ng ty, viÖc thùc hiÖn ®óng nh­ kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra vÒ mÆt gi¸ trÞ, cßn vÒ tû träng th× l¹i gi¶m, chØ chiÕm 13% trong tæng sè VL§. Nguån vèn tù bæ sung t¨ng so víi kÕ ho¹ch vÒ mÆt gi¸ trÞ lµ 1 triÖu ®ång, nh­ng vÒ tû träng l¹i gi¶m (9,8 – 8,2 = 1,6%). Nguån vay tÝn dông : §©y lµ nguån vèn chiÕm tû träng lín nhÊt tong c¬ cÊu VL§, chñ yÕu lµ nguån vay ng¾n h¹n ng©n hµng. Nguån VL§ tÝn dông kÕ ho¹ch lµ 17.000 triÖu ®ång chiÕm 73,4%, thùc hiÖn huy ®éng ®­îc 21.040 triÖu ®ång, chiÕm 76,3%. Nh­ vËy thùc tÕ huy ®éng t¨ng 4040 triÖu ®ång t­¬ng øng víi 23,76%. §Ó bï ®¾p l¹i l­îng thiÕu hôt, c«ng ty ®· chñ ®éng huy ®éng vèn tõ c¸c nguån kh¸c nh­ nguån chiÕm dông hîp ph¸p... v× trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh c¶u c«ng ty cã ph¸t sinh c¸c kho¶n nî cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c, cña c«ng nh©n viªn trong c«ng ty nh­ tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶, phÝ tæn ph¶i tr¶, thuÕ ph¶i nép nh­ng chua ®Õn h¹n nép...Song v× sè nî nµy th­êng xuyªn vµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh theo chÕ ®é thanh to¸n quy ®Þnh nªn c«ng ty cã thÓ chiÕm dông dïng th­êng xuyªn nh­ mét nguån VL§. §èi víi c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8, kho¶n chiÕm dông chñ yÕu lµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ coong nh©n viªn, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho kh¸ch hµng. Nguån nµy so víi kÕ ho¹ch t¨ng 387 triÖu ®ång (t¨ng 122,8%). Qua viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh huy ®éng VL§ cña c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 n¨m 2000, cho thÊy nhu cÇu vèn l­u ®éng cña c«ng ty ngµy cµng lín, trong khi ®ã nguån vèn NSNN vµ nguån vèn tù bæ sung l¹i kh«ng t¨ng, do ®ã c«ng ty ph¶i ®i vay ng©n hµng ®Ó cã ®ñ vèn l­u ®éng cho SXKD, v× vËy c«ng ty cÇn sñ dông nhiÒu biÖn ph¸p huy ®éng VL§ kh¸c nhau nh»m ®¸p ­ng ®ñ nhu cÇu VL§ cña c«ng ty trong thêi gian tíi còng nh­ sau nµy. 2.2.2.§¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh huy ®éng vèn ë c«ng ty : Trong ba n¨m 1998, 1999, 2000 c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 ®· thùc sù v­¬n lªn trªn con ®­êng ph¸t triÓn, c«ng ty ®· gÆt h¸i ®­îc nh÷ng thµnh c«ng lín. Kh«ng chØ hoµn thµnh nh÷ng nhiÖm vô do Bé x©y dùng vµ Tæng c«ng ty giao cho, c«ng ty cßn h­íng tíi thÞ tr­êng bªn ngoµi, tù t×m kiÕm nh÷ng c¬ héi mang l¹i cho c«ng ty lîi nhuËn. C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 ®­îc biÕt ®Õn víi c¸c c«ng tr×nh lín ®­îc Bé x©y dùng t¨ng b»ng khen nh­: c«ng tr×nh nhµ m¸y xi m¨ng Bót S¬n, c«ng tr×nh thuû ®iÖn Yaly.. . §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng ®ã, mét trong c¸c lý do lµ nh÷ng thµnh tùu c«ng ty ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c t¹o nguån vµ huy huy ®éng vèn cña m×nh. Nh÷ng kÕt qu¶ ®ã ®­îc ghi nhËn nh­ sau: C¬ cÊu vèn æn ®Þnh víi chi phÝ thÊp: c«ng ty ®· t¹o lËp cho m×nh mét c¬ cÊu vèn æn ®Þnh, ®Õn n¨m 1999 100% vèn dµi h¹n lµ vèn chñ së h÷u, n¨m 2000 míi xuÊt hiÖn nguån vèn vay dµi h¹n tuy nhiªn tû träng ch­a cao, c«ng ty ®· t¹o ®­îc sù æn ®Þnh vÒ nguån dµi h¹n, thªm vµo ®ã c¬ cÊu nµy kh¼ng ®Þnh quyÒn së h÷u Nhµ n­íc ®èi víi c«ng ty ë møc cao nhÊt. C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 còng nh­ bÊt cø doanh nghiÖp Nhµ n­íc nµo còng cã thÓ sö dông vèn chñ së h÷u lín nh­ng chØ ph¶i tr¶ chi phÝ rÊt nhá ( nÕu nh­ thu sö dông vèn ®­îc coi lµ chi phÝ vèn chñ së h÷u ),. c«ng ty chØ ph¶i nép víi møc thu 0,4%/ th¸ng trªn phÇn vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp cho c«ng ty, phÇn vèn cßn l¹i c«ng ty kh«ng ph¶i chÞu chi phÝ mÆc dï ®ã vÉn lµ vèn thuéc së h÷u ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Víi nh÷ng lîi thÕ do c¬ chÕ tµi chÝnh doanh nghiÖp mang l¹i t¹o cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc huy ®éng vèn chñ së h÷u víi chi phÝ thÊp, c«ng ty ®· tÝch cùc bæ sung nguån vèn chñ së h÷u tõ lîi nhuËn sau thuÕ. Vèn kinh doanh ®­îc bæ sung t¨ng liªn tôc trong 3 n¨m 1998, 1999, 2000 t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty më réng lÜnh vùc ho¹t ®éng vµ ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh. VÒ nguån vèn ng¾n h¹n: c«ng ty còng ®· duy tr× vµ h­íng tíi mét xu h­íng huy ®éng c¸c nguån vèn an toµn vµ æn ®Þnh. C«ng ty ®· sö dông thÕ m¹nh vµ mèi quan hÖ réng r·i cña m×nh ®Ó ¸p dông c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn víi chi phÝ thÊp. C«ng ty ®· ®¸nh gi¸ cao vai trß cña nî ng¾n h¹n trong tæng nguån vèn cña m×nh, sö dông nî ng¾n h¹n c«ng ty cã thÓ tµi trî cho c¸c tµi s¶n ®¸p øng nhu cÇu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ ph¶i tr¶ chi phÝ huy ®éng rÊt thÊp. Trong mèi quan hÖ mua b¸n réng r·i víi nhiÒu nhµ cung cÊp, c«ng ty cã kh¶ n¨ng chiÕm dông vèn cña doanh nghiÖp kh¸c th«ng qua h×nh thøc tÝn dông th­¬ng m¹i, ng­êi mua tr¶ tr­íc.. . c«ng ty còng tËn dông nh÷ng nguån vèn thùc tÕ c«ng ty kh«ng ph¶i tr¶ chi phÝ nh­: ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c, ph¶i tr¶ c¸c ®¬n vÞ néi bé. Víi nh÷ng nguån nµy c«ng ty ®· sö dông ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn tøc thêi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty còng ®· ph¸t huy ®­îc ­u thÕ trong mèi quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ néi bé dï sù tËn dông ®ã cßn t­¬ng ®èi nhá. 2.2.3. Nguyªn nh©n ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c huy ®éng vèn cña c«ng ty : a. C¸c nh©n tè chñ quan : a.1. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp : HiÖu qu¶ kinh doanh còng lµ mét yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng huy ®éng cña c«ng ty. §Ó ®¸nh gi¸ ®­îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, cã c¸c chØ tiªu kinh tÕ sau : B¶ng 2.2.3: b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh STT ChØ tiªu M· sè N¨m 1999 N¨m 2000 1 Tæng doanh thu b¸n hµng 1 64.343.451.923 114.525.201.550 2 C¸c kho¶n gi¶m trõ 3 4.386.620 9.949.232 ChiÕt khÊu 4 Gi¶m gi¸ 5 3.596.620 9.949.232 Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 6 790.000 3 Doanh thu thuÇn 7 64.339.065.303 114.515.252.318 4 Gi¸ vèn hµng b¸n 10 59.315.848.679 105.609.896.771 5 Lîi tøc gép 11 5.023.216.624 8.905.355.547 6 Chi phÝ b¸n hµng 20 613.147.627 858.747.311 7 Chi phÝ QLDN 21 3.916.186.049 3.381.289.519 8 Lîi tøc thuÇn tö H§K§ 22 493.882.948 4.665.318.717 Thu nhËp H§TC 30 415.941.781 43.646.220 Chi phÝ H§TC 31 630.257.304 3.240.693.230 9 Lîi tøc H§TC 32 - 214.315.523 - 3.197.047.010 C¸c kho¶n TN bÊt th­êng 33 347.599.696 112.057.760 Chi phÝ bÊt th­êng 40 186.448.238 103.384.750 10 Lîi tøc bÊt th­êng 41 161.151.458 8.223.010 11 Tæng lîi tøc tr­íc thuÕ 42 440.718.883 1.476.494.717 12 ThuÕ lîi tøc ph¶i nép 43 13 Lîi tøc sau thuÕ 50 440.718.883 1.476.494.717 phÇn I – b¸o c¸o l·i lç §¬n vÞ :VN§ Nguån : B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 1999,2000 Lîi nhuËn rßng 1.476.494.717 ChØ sè doanh = = = 0,122 lîi vèn chñ Vèn chñ 12.110.507.522 §©y lµ chØ sè mµ doanh nghiÖp quan t©m nhÊt bëi v× nã lµ môc tiªu kinh doanh mµ doanh nghiÖp theo ®uæi. ChØ sè nµy ph¶i ®¹t møc sao cho doanh lîi trªn vèn chñ ®¹t cao h¬n tû lÖ l¹m ph¸t vµ gi¸ vèn. ë c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8, n¨m 2000 chØ sè nµy lµ 0,122, n¨m 1999 lµ 0,03 . VËy ®Õn n¨m 2000, mét ®ång vèn chñ së h÷u bá vµo s¶n xuÊt kinh doanh ®· mang l¹i cho c«ng ty 0,122 ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. N¨m 1998, lµ mét n¨m c«ng ty ho¹t ®éng kh¸ hiÖu qu¶ nªn ®Õn n¨m 1999 c«ng ty ®· gi¶m bít ®­îc kho¶n ph¶i tr¶ cho nhµ cung cÊp, ®ång thêi, lµm cho c¸c b¹n hµng tin t­ëng h¬n. ChÝnh v× vËy mµ trong n¨m 1999, vèn chñ së h÷u gi¶m xuèng (11.588.870.038 – 13.711.065.611 = -2.122.195.573 ®ång) nh­ng tæng nguån vèn l¹i t¨ng lªn h¬n so víi n¨m 1998. N¨m 1999 nguån vèn chñ së h÷u gi¶m xuèng v× hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn, nh­ng hiÖu qu¶ kinh doanh chØ ®­îc ®¸nh gi¸ vµo cuèi n¨m, cßn ho¹t ®éng ®Çu t­ l¹i diÔn ra tõ ®Çu n¨m. V× vËy, viÖc t¨ng nî vay vµ gi¶m nguån vèn chñ së h÷u lµ kh«ng cã g× m©u thuÉn nhau. §©y lµ do nh©n tè chñ quan vµ thuÕ VAT nªn ch­a quyÕt to¸n ®­îc hÕt nh­ dù kiÕn. HiÖu qu¶ SXKD cã ¶nh h­ëng tíi viÖc huy ®éng vèn cña c«ng ty. NÕu kÕt qu¶ SXKD mµ thÊp th× khã lßng thuyÕt phôc ®­îc c¸c nhµ ®Çu t­ hoÆc c¸c tæ chøc tµi chÝnh cho vay vèn hay ®Çu t­ vµo c«ng ty. a.2.Uy tÝn vµ quan hÖ gi÷a c«ng ty víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh : MÆc dï ®· t¹o ®­îc uy tÝn trªn thÞ tr­êng, cã mèi quan hÖ tèt víi c¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c ng©n hµng TM, nh­ng c«ng ty vÉn ch­a ph¸t huy hÕt thÕ m¹nh cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian nh»m kh¬i th«ng c¸c nguån vèn vµ huy ®éng c¸c nguån vèn nhµn rçi ®Ó phôc vô nhu cÇu ph¸t triÓn... b. C¸c nh©n tè kh¸ch quan Sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng tµi chÝnh vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh : + Sù ph¸t triÓn chËm cña thÞ tr­êng tµi chÝnh. Nãi chung, ë ViÖt Nam, sù ra ®êi cña TTCK cßn lµ rÊt míi mÎ vµ xa l¹ víi hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp. HiÖn nay, sau 1 n¨m ®i vµo ho¹t ®éng nh­ng thÞ tr­êng chøng kho¸n kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ cao. Sè l­îng c«ng ty ®ñ ®iÒu kiÖn niªm yÕt cæ phiÕu trªn sµn giao dÞch lµ rÊt Ýt. Sù ph¸t triÓn chËm cña thÞ tr­êng tµi chÝnh, cña c¸c tæ chøc trung gian tµi chÝnh, lµm h¹n chÕ bít c¬ héi huy ®éng vèn cña c«ng ty. NÕu nh­ thÞ tr­êng tµi chÝnh mµ ph¸t triÓn m¹nh, tÊt yÕu c«ng ty sÏ dÔ dµng tham gia ph¸t hµnh tr¸i phiÕu hoÆc thùc hiÖn tÝn dông thuª mua. + TÝn dông ®ang lµ nguån vèn quan träng nhÊt ®èi víi c«ng ty. HiÖn nay viÖc huy ®éng vèn tõ nguån nµy ®ang gÆp ph¶i nh÷ng trë lùc sau. Thø nhÊt, thÓ lÖ tÝn dông qui ®Þnh ®¬n vÞ vay vèn ph¶i thÕ chÊp tµi s¶n hoÆc ®­îc b¶o l·nh cña ng­êi thø ba ®ñ thÈm quyÒn, ng­êi ®­îc b¶o l·nh ph¶i thÕ chÊp tµi s¶n cho ng­êi b¶o l·nh. §iÒu nµy lµm cho nhiÒu c«ng ty khã cã thÓ vay ®­îc vèn tõ ng©n hµng nhÊt lµ vèn trung h¹n vµ dµi h¹n. §©y kh«ng chØ lµ ý kiÕn tõ phÝa c¸c DN mµ c¶ cña met sè c¸n bé tÝn dông "nhËn kho¸n" møc cho vay hä nãi r»ng trong nhiÒu tr­êng hîp, doanh nghiÖp vay ®Ó x©y dùng míi th× lµm g× cã tµi s¶n ®Ó thÕ chÊp. Thø hai, ®Ó kiÓm so¸t ho¹t ®éng tÝn dông vµ l­îng tiÒn cung øng, Ng©n hµng Nhµ n­íc qui ®Þnh h¹n møc tÝn dông cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ trªn c¬ së h¹n møc tÝn dông ®­îc duyÖt ng©n hµng th­¬ng m¹i ph©n phèi h¹n møc tÝn dông cho c¸c Tæ chøc kinh tÕ (kh¸ch hµng) c¶ hai lo¹i h¹n møc tÝn dông trªn ®Òu x©y dùng cho met thêi gian dµi (th­êng lµ 1 n¨m) do vËy dï c«ng ty cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vay vèn nh­ng nÕu h¹n møc tÝn dông kh«ng cßn th× còng kh«ng thÓ vay ®­îc vèn tÝn dông ng©n hµng. Thø ba, chÝnh s¸ch l·i suÊt ch­a thÓ hiÖn râ vai trß lµ ®ßn bÈy kinh tÕ ch­a thùc sù ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ ë tÇm vÜ m«. ChÝnh s¸ch l·i suÊt cã thay ®æi nh­ng thay ®æi cßn chËm so víi biÕn ®éng cña gi¸ c¶. HiÖn nay l·i suÊt ng¾n h¹n lµ 1%/ th¸ng l·i suÊt trung vµ dµi h¹n lµ 1,25%/ th¸ng. Møc l·i suÊt nµy vÉn cßn cao h¬n so víi tû suÊt lîi nhuËn (kh¶ n¨ng sinh lêi) cña c«ng ty còng nh­ nhiÒu DN, víi møc l·i suÊt ®ã kh«ng mÊy DN cã thÓ vay ®ñ vèn cña ng©n hµng ®Ó sö dông tiÒn vay cã hiÖu qu¶ vµ tr¶ nî phÇn vay ®óng h¹n. ChÝnh v× l·i suÊt ®Çu ra cña ng©n hµng cao nªn h¹n chÕ qui m« tÝn dông, h¹n chÕ kh¶ n¨ng vay vèn cña c«ng ty, trong khi ®ã c«ng ty lu«n ë trong t×nh tr¹ng thiÕu vèn kinh doanh. Met nghÞch lý kh¸c lµ hiÖn nay c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i chØ huy ®éng vèn ng¾n h¹n mµ kh­íc tõ c¸c kho¶n tiÒn göi dµi h¹n trong khi nÒn kinh tÕ ®ang bÞ thiÕu vèn dµi h¹n. Rót cuéc ng©n hµng th­¬ng m¹i (NHTM) tån met l­îng kh¸ lín vèn ng¾n h¹n trong khi ®ã "mÆt hµng" vèn dµi h¹n ®­îc nhiÒu doanh nghiÖp vay mµ kh«ng cã. Thø t­, n¨ng lùc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña met sè c¸n bé tÝn dông trong c¸c NHTM hiÖn cßn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®æi míi nÒn kinh tÕ nhÊt lµ c¸c NHTM ë quËn huyÖn, thñ tôc cho vay vèn cßn r­êm rµ ®èi víi kh¸ch hµng vµ th­êng chËm chÔ so víi yªu cÇu thêi gian cÇn cÊp vèn s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ N­íc : Nh÷ng khã kh¨n vÒ c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh DN Nhµ n­íc. MÆc dï, c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ë DN ®· ®­îc ®æi míi rÊt nhiÒu nh­ng vÉn cßn mét sè tån t¹i g©y khã kh¨n cho viÖc huy ®éng vèn cña c«ng ty. Cô thÓ lµ: - C¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn nay ch­a x¸c ®Þnh ®­îc râ rµng quyÒn vÒ tµi s¶n, quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp ®èi víi vèn. C¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ë DN cßn phøc t¹p r­êm rµ kh«ng t¹o ra ®­îc tÝnh linh ho¹t trong ho¹t ®éng huy ®éng vèn ®Æc biÖt lµ sö dông tµi s¶n ®Ó thÕ chÊp. - ViÖc Nhµ n­íc qui ®Þnh DNNN chØ ®­îc huy ®éng vèn víi tæng møc d­ nî kh«ng v­ît qu¸ vèn ®iÒu lÖ. Trong t×nh h×nh hiÖn nay ®iÒu nµy ch­a phï hîp v× hiÖn nay viÖc huy ®éng vèn b»ng c¸ch t¨ng vèn chñ së h÷u cña DNNN lµ rÊt khã kh¨n do NSNN eo hÑp, tÝch luü tõ ho¹t ®éng kinh doanh nhá doanh nghiÖp chñ yÕu huy ®éng vèn b»ng c¸ch vay ng©n hµng mµ hiÖn nay nî cña DNNN ®· v­ît xa vèn tù cã do ®ã nÕu qui ®Þnh tæng møc vèn huy ®éng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ vèn ®iÒu lÖ th× rÊt Ýt DNNN cã kh¶ n¨ng huy ®éng ®­îc vèn. §©y còng lµ mét trong c¸c nguyªn nh©n chñ yÕu g©y ra nghÞch lý DNNN bÞ thiÕu vèn trÇm träng, ng©n hµng thõa hµng ngµn tû ®ång. §ã lµ nh÷ng nguyªn nh©n cña tÝnh bÊt cËp trong c«ng t¸c huy ®éng vèn ë c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8. phÇn 3 : mét sè kiÕn nghÞ nh»m huy ®éng vèn ®¸p øng nhu cÇu SXKD cña c«ng ty 3.1. Nhu cÇu vèn cña c«ng ty trong thêi gian tíi vµ khã kh¨n, thuËn lîi trong viÖc huy ®éng vèn cña c«ng ty : 3.1.1. Nhu cÇu vèn cña c«ng ty trong thêi gian tíi B­íc sang n¨m 2001 – n¨m ®Çu tiªn cña thÕ kû míi – thÕ kû cña c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ, ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin ph¸t triÓn nh¶y vät, thóc ®Èy sù h×nh thµnh nÒn kinh tÕ tri thøc lµm biÕn ®æi s©u s¾c c¸c lÜnh vùc ®êi sèng x· héi, kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ t­ t­ëng ®ång thêi nã t¸c ®éng s©u s¾c tíi sù ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt cña T«ngr c«ng ty nãi chung vµ C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 nãi riªng. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn vµ më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh ®¸p øng yªu cÇu cña thÞ tr­êng c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 ®· ®Æt ra cho m×nh môc tiªu, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn trong giai ®o¹n míi 2001 – 2005: - X©y dùng m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh hoµn chØnh ®Ó cã thÓ nhËn thÇu chÝnh, tæng thÇu ®èi víi c«ng tr×nh cã qui m« lín, cã kÕt cÊu phøc t¹p víi chÊt l­îng cao. - TËp trung ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, n©ng cao n¨ng lùc cña c«ng ty trong lÜnh vùc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn, x©y dùng nhµ cao tÇng, c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng x· héi, kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt... C¸c môc tiªu nµy ®­îc cô thÓ ho¸ qua c¸c sè liÖu sau : B¶ng 3.1.1 Mét sè chØ tiªu chñ yÕu 5 n¨m 2001 - 2005 §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång TT C¸c chØ tiªu chñ yÕu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 1 T¨ng tr­ëng (%) 100 116 139 120 120 2 Tæng gi¸ trÞ SXKD 145.000 151.100 210.400 251.900 301.900 3 Doanh thu 140.619 148.030 194.843 236.071 283.238 4 Vèn kinh doanh 60.866 78.247 102.865 124.153 129.434 5 Vßng quay VL§ bq/n¨m 4,1 5 5 5 5,17 6 Nhu cÇu VL§ 32.766 35.815 49.915 60.613 65.022 7 Tæng gi¸ trÞ ®Çu t­ 19.300 23.800 23.000 25.000 15.000 7 Nép ng©n s¸ch 1.874 2.334 4.987 6.778 8.161 8 Lîi nhuËn 1.560 2.120 3.250 4.240 5.400 9 Lao ®éng 1.206 1.350 1.600 1.800 2.000 10 Thu nhËp b×nh qu©n(1000®/ng­êi/th¸ng) 900 1.250 1.500 1.800 2.000 Nguån : NghÞ quyÕt cña ban Th­êng vô §¶ng uû TCT - C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch nhu cÇu VL§ ®Þnh møc: Nh­ chóng ta ®· biÕt, VL§ ®Þnh møc tèi thiÓu cã thÓ dù tÝnh tr­íc ®­îc, tuú theo ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña tõng ngµnh, tÝnh chÊt s¶n xuÊt cña tõng doanh nghiÖp mµ c¸ch thøc x¸c ®Þnh VL§ ®Þnh møc kÕ hoach lµ kh¸c nhau. §èi víi c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8, g¾n liÒn víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn, x©y dùng cÇu ®­êng...nªn vèn l­u ®éng ®Þnh møc ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn doanh thu kÕ ho¹ch vµ sè vßng quay VL§ kÕ ho¹ch. Doanh thu kÕ ho¹ch ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo doanh thu thùc hiÖn n¨m tr­íc, kh¶ n¨ng ký kÕt c¸c hîp ®ång trong n¨m trªn c¬ së c©n ®èi víi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ doanh thu. Tõ doanh thu kÕ ho¹ch, c«ng ty x¸c ®Þnh tæng møc lu©n chuyÓn kÕ ho¹ch (doanh thu - thuÕ - chi phÝ khÊu hao). N¨m 2000, sè vèn l­u ®éng ®Þnh møc ®­îc c«ng ty x¸c ®Þnh nh­ sau: Møc lu©n chuyÓn kÕ ho¹ch VL§ ®Þnh møc = Sè vßng quay kÕ ho¹ch + Doanh thu kÕ ho¹ch : 140.619.000.000 ® + Møc lu©n chuyÓn : 133.923.000.000.® + Sè vßng quay kÕ ho¹ch : 4,1 VËy vèn l­u ®éng ®Þnh møc cña c«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh lµ : 133.923.000.000 V®m = = 32.766.000.000 ® 4,1 Tãm l¹i, c«ng ty ¸p dông c¸ch tÝnh nµy th× viÖc x¸c ®Þnh VL§ ®Þnh møc t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n gióp cho c«ng ty nhanh chãng x¸c ®Þnh ®­îc møc VL§ cÇn thiÕt. Song kÕt qu¶ chØ mang tÝnh t­¬ng ®èi, kh«ng s¸t víi thùc tÕ v× khã x¸c ®Þnh cô thÓ VL§ ®Þnh møc ë tõng kh©u, tõng bé phËn. Trªn c¬ së vèn l­u ®éng ®Þnh møc ®· x¸c ®Þnh ®­îc, c«ng ty tiÕn hµnh x©y dùng kÕ ho¹ch huy ®éng vèn l­u ®éng. Qua b¶ng ë trªn cho thÊy, nhu cÇu vèn cña c«ng ty trong thêi gian tíi lµ rÊt lín. Cô thÓ n¨m 2001 cÇn mét l­îng vèn kinh doanh lµ 60.668 triÖu ®ång, trong khi ®ã ®Õn cuèi n¨m 2000 míi cã 41.156 triÖu ®ång. Nh­ vËy sè vèn cÇn huy ®éng thªm cho n¨m 2001 lµ (60.866 – 41.156 = 19.710 triÖu ®ång). Trong ®ã nhu cÇu vèn l­u ®éng cña n¨m 2001 lµ 32.766 triÖu ®ång, mµ hiÖn t¹i chØ cã 24.226 triÖu ®ång, thiÕu 32.776 – 24.226 = 8.550 triÖu ®ång. Nh­ vËy sè vèn c«ng ty cÇn huy ®éng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña n¨m 2001 lµ rÊt lín, do ®ã c«ng ty ph¶i sö dông tæng hîp nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó huy ®éng vèn nh»m ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. 3.1.2. Khã kh¨n, thuËn lîi trong viÖc huy ®éng vèn cña c«ng ty : a. Nh÷ng khã kh¨n : Qua sù ph©n tÝch vÒ sù ph¸t triÓn cña C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 kh«ng thÓ kh¼ng ®Þnh c«ng ty hoµn toµn kh«ng gÆp khã kh¨n nµo. ChØ riªng vÒ phÝa nguån vèn, c©u hái ®Æt ra lµ: Trong mét thÞ tr­êng x©y dùng c¹nh tranh gay g¾t vµ sù v­¬n lªn cña tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng, viÖc duy tr× mét nguån vèn nh­ vËy cã ®¶m b¶o cho c«ng ty cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn nh­ hiÖn t¹i hay kh«ng? Sau ®©y lµ nh÷ng ph©n tÝch chØ râ nh÷ng khã kh¨n mµ c«ng ty x©y dùng S«ng §ag 8 ®ang gÆp ph¶i trong viÖc thiÕt lËp nguån vèn vµ c«ng t¸c huy ®éng vèn. V× míi thµnh lËp nªn vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh rÊt Ýt ái vµ h¹n hÑp, nhÊt lµ vèn cè ®Þnh, nhiÒu khi rÊt c¨ng th¼ng ¶nh h­ëng tíi tiÕn ®é vµ hiÖu qu¶ c¸c c«ng tr×nh thi c«ng. MÆt kh¸c, ®Þa bµn ho¹t ®éng cña c«ng ty ph©n t¸n, nh÷ng c«ng tr×nh c«ng ty ®¶m nhËn hÇu hÕt ë trªn ®Þa bµn xa x«i, hÎo l¸nh nh­ : c«ng tr×nh thuû ®iÖn Yaly, c«ng tr×nh thuû ®iÖn CÇn §¬n, dù ¸n ®­êng quèc lé 10,quèc lé 18, nhµ m¸y xi m¨ng Bót S¬n... do ®ã chi phÝ vËn chuyÓn NVL ®Õn tËn n¬i c«ng tr×nh lín. §iÒu hµnh s¶n xuÊt còng nh­ sinh ho¹t cña CBCNV gÆp nhiÒu khã kh¨n. ChÝnh v× vËy c«ng ty khã cã thÓ gi¸m s¸t qu¶n lý vèn mét cach chÆt chÏ. VÒ quy m«, vèn cña c«ng ty thÊp, khã cã kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh trong c¬chÕ míi, kh«ng ®ñ ®Ó ®æi míi TSC§, còng nh­ ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ.... a.1. Nguån vèn cßn ®¬n ®iÖu vµ chøa nhiÒu rñi ro lín. C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 cã mét c¬ cÊu vèn rÊt ®¬n ®iÖu, xÐt trªn c¶ tæng nguån th× bao gåm c¶ nî vµ vèn chñ së h÷u nh­ bÊt kú doanh nghiÖp nµo. Nh­ng xÐt vÒ nguån dµi h¹n th× hÇu nh­ chØ cã vèn chñ së h÷u, nî vay chiÕm rÊt Ýt vµ ®Æc biÖt ®Õn n¨m 2000 míi xuÊt hiÖn nî vay. Mét danh nghiÖp sö dông nguån vèn dµi h¹n lµ phÇn lín vèn chñ së h÷u lµ qu¸ rñi ro, khi khã kh¨n x¶y ra th× ng­êi g¸nh chÞu hoµn toµn thuéc vÒ ng­êi chñ së h÷u. Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh viÖc h­íng tíi mét c¬ cÊu vèn cã chi phÝ thÊp lµ môc tiªu cña bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo, nh­ng nÕu nh»m vµo môc tiªu ®ã th× doanh nghiÖp sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc h­íng tíi môc tiªu t¨ng tr­ëng, ph¸t triÓn vµ lîi nhuËn v× nÕu chØ cÇn huy ®éng nh÷ng nguån vèn cã chi phÝ thÊp th× c¬ héi më réng ph¸t triÓn cã thÓ bÞ bá qua, nh÷ng lîi Ých l©u dµi kh«ng ®­îc tÝnh ®Õn. TÝnh ®¬n ®iÖu ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau: Trong nguån nî ph¶i tr¶, nî ng¾n h¹n, c«ng ty míi chØ dµnh sù quan t©m ®Æc biÖt cña m×nh tíi nguån vèn ®­îc huy ®éng d­íi h×nh thøc tÝn dông th­¬ng m¹i. Cho dï nguån tÝn dông th­¬ng m¹i lµ ph­¬ng thøc tµi trî ng¾n h¹n phæ biÕn víi doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p nh­ c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8, nh­ng chØ chó träng ®Õn nguån nµy lµ ch­a tho¶ ®¸ng v× kh«ng ph¶i nhµ cung cÊp nµo còng ®ång ý b¸n chÞu cho c«ng ty. Nh­ chóng ta ®· biÕt, nguån vèn vay ng©n hµng ®ãng vai trß rÊt quan träng ®èi víi bÊt kú doanh nghiÖp nµo trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, ng©n hµng ®­îc coi lµ bµ ®ì cña c¸c doanh nghiÖp.Trong nh÷ng n¨m tr­íc c«ng ty ®· kh«ng tËn dông nguån vèn nµy mét c¸ch triÖt ®Ó, thÓ hiÖn trong tæng nguån lµ vèn vay ng©n hµng rÊt thÊp vµ chØ cã vay ng¾n h¹n. Trong qu¸ tr×nh huy ®éng nî vay chÝnh c«ng ty ®· chuyÓn bít rñi ro cho c¸c chñ nî, gi¶m rñi ro cho c¸c chñ së h÷u doanh nghiÖp. ViÖc kh«ng ¸p dông ®­îc h×nh thøc huy ®éng vèn vay dµi h¹n lµ c«ng ty ch­a san sÎ ®­îc rñi ro cña m×nh. Cho ®Õn thêi ®iÓm nµy, c«ng ty ®· b¾t ®Çu tËn dông nh÷ng c¬ héi ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n dµi h¹n thu ®­îc lîi nhuËn cao h¬n trong t­¬ng lai b»ng nguån vèn æn ®Þnh vµ cã tÝnh chñ ®éng cao. Dï ®©y lµ nguån vèn cã chi phÝ vèn cao, nh­ng trong tµi chÝnh doanh nghiÖp ®· kÕt luËn r»ng: “ viÖc sö dông nî ë mét møc ®é cao sÏ cã t¸c ®éng khuÕch ®¹i doanh lîi vèn chñ së h÷u”. Nh­ vËy c«ng ty cã nªn sö dông nî hay kh«ng? So víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c, c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 cã lîi thÕ ®Æc biÖt h¬n lµ cã thÓ huy ®«ng vèn trong néi bé c¸c thµnh viªn c«ng ty hay Tæng c«ng ty. Nguån vèn huy ®éng cã thÓ d­íi h×nh thøc vay néi bé d­íi c¸c kho¶n “ ph¶i tr¶ c¸c ®¬n vÞ néi bé ”. Tuy nhiªn c«ng ty kh«ng coi ®ã lµ lîi thÕ cña m×nh. Sö dông nguån vèn huy ®éng tõ c¸c ®¬n vÞ néi bé cã ­u ®iÓm lµ chi phÝ thÊp, thËm chÝ cã thÓ coi lµ kh«ng cã chi phÝ, c¸c ®iÒu kiÖn huy ®éng kh«ng qu¸ phøc t¹p vµ viÖc huy ®éng ®­îc xÐt trªn c¶ lîi Ých chung cña toµn hÖ thèng ®Õn c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. Trªn thùc tÕ viÖc kh«ng huy ®éng nguån nµy còng Ýt lµm ¶nh h­ëng tíi doanh thu vµ lîi nhuËn mµ c«ng ty ®¹t ®­îc nh­ng râ rµng kh«ng tËn dông ®­îc lµ l·ng phÝ, nÕu sö dông ®­îc nguån ®ã cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tr­íc hÕt sÏ mang l¹i nh÷ng lîi Ých tµi chÝnh nhÊt ®Þnh vµ sau n÷a lµ t¹o cho c«ng ty mét c¬ cÊu nî ng¾n h¹n ®a d¹ng h¬n. ViÖc c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 t¨ng c­êng sö dông nguån vèn chiÕm dông lµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn lµ mét c«ng ty lµm viÖc trong lÜnh vùc x©y l¾p. Nh÷ng nguån vèn chiÕm dông: ph¶i tr¶ ng­êi b¸n, ng­êi mua tr¶ tr­íc, ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c... cã ®Æc ®iÓm lµ lu©n chuyÓn rÊt nhanh, huy ®éng c¸c nguån nµy c«ng ty ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng s½n sµng thanh to¸n khi ®Õn h¹n. Theo nhËn ®Þnh mang tÝnh chÊt kinh tÕ th× gi÷ tiÒn ®Ó ®¸p øng kh¶ n¨ng thanh to¸n lµ ®óng nh­ng khi gi÷ qu¸ nhiÒu tiÒn th× g©y ra sù l·ng phÝ v× tiÒn kh«ng bá vµo kinh doanh thu l·i th× lµ vèn chÕt. Râ rµng c©n nh¾c gi÷a viÖc gi÷ nhiÒu tiÒn mÆt vµ c¬ héi ®¹t ®­îc khi huy ®éng vèn tõ nguån chiÕm dông th× ch­a h¼n nguån vèn chiÕm dông ®· hoµn toµn lµ nguån vèn tèt, nh­ng ®ã l¹i lµ nguån vèn cã thÓ huy ®éng nh»m ®¸p øng nhanh chãng cho nhu cÇu SXKD. Trong nguån vèn chñ së h÷u c«ng ty ®· tÝch cùc bæ sung nguån vèn kinh doanh còng nh­ toµn bé vèn chñ së h÷u tõ lîi nhuËn sau thuÕ. Víi sè vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp ban ®Çu cßn nhá so víi nhu cÇu vèn cña mét c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y l¾p, c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 ®· ph¶i t¨ng c­êng bæ sung vèn kinh doanh ®Ó cã thÓ më réng ho¹t ®éng cña m×nh. Trªn thùc tÕ c«ng ty thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh cña Tæng c«ng ty giao cho, c«ng ty ch­a cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó bao thÇu toµn bé viÖc x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh lín tù t×m kiÕm, mµ viÖc bao thÇu ®ã vÉn d­íi danh nghÜa Tæng c«ng ty. Thªm vµo ®ã, c«ng ty chÞu rñi ro lín v× trong c¬ cÊu vèn chØ cã vèn chñ së h÷u, vèn vay ng¾n h¹n, ®Õn n¨m 2000 míi cã vèn vay dµi h¹n. NÕu tiÕp tôc t¨ng c­êng huy ®éng vèn chñ së h÷u trong khi kh«ng huy ®éng nî dµi h¹n lµ lùa chän rÊt m¹o hiÓm. Nhµ n­íc cã thÓ mÊt toµn bé nÕu c«ng ty ph¸ s¶n hay lµm ¨n kh«ng cã l·i. Nh­ vËy viÖc chñ ®éng t¨ng c­êng huy ®éng vèn chñ së h÷u ch­a ph¶i lµ ph­¬ng thøc huy ®éng an toµn. a.2. Tû lÖ vèn bÞ chiÕm dông cao. C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 chiÕm dông vèn cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c vµ ®ång thêi còng bÞ c¸c doanh nghiÖp kh¸c chiÕm dông vèn. ThÓ hiÖn ë kho¶n ph¶i thu cña c«ng ty t¨ng ngµy cµng nhanh vµ cµng lín h¬n. N¨m 1999, sè vèn bÞ chiÕm dông lµ 14.258.900.946 ®ång, th× ®Õn n¨m 2000 lµ 39.703.069.909 ®ång. Nh­ vËy sè vèn bÞ chiÕm dông mçi n¨m chiÕm kho¶ng 1/3 tæng nguån vèn cña c«ng ty. ChÊp nhËn bÞ chiÕm dông vèn c«ng ty sÏ b¸n ®­îc nhiÒu s¶n phÈm h¬n vµ cã kh¶ n¨ng t¨ng doanh thu cña m×nh, nh­ng bÞ chiÕm dông vèn qu¸ lín ®«i khi lµ sù kh«ng hiÖu qu¶. Vèn l­u ®éng sinh lêi trong qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn, ®Ó vèn bÞ chiÕm dông qu¸ l©u lµ c«ng ty lµm chËm sù lu©n chuyÓn cña ®ång vèn vµ lµm gi¶m kh¶ n¨ng sinh lêi cña ®ång vèn. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do chñ ®Çu t­ (Bªn A) chËm thanh to¸n c¸c c«ng tr×nh. a.3.Kh¶ n¨ng thu hót vèn ®Çu t­ cña c«ng ty so víi nhu cÇu ®Çu t­ cßn thÊp Ngoµi c¸c h×nh thøc huy ®éng truyÒn thèng nh­ vay Ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông...th× vèn huy ®éng b»ng c¸ch ph¸t hµnh chøng kho¸n ch­a ®­îc thùc hiÖn. Nguån vèn huy ®éng b»ng h×nh thøc thuª, mua tµi chÝnh ch­a ph¸t huy triÖt ®Ó, vèn tÝch luü vµ vèn ng©n s¸ch Nhµ N­íc chiÕm tû träng nhá, trong khi ®ã ®Ó ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn bÒ v÷ng th× c«ng ty ph¶i kÕt hîp nhiÒu h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c nhau. ViÖc thùc hiÖn tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ chËm ®· lµm gi¶m kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cho c«ng ty vµ cßn ch­a ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ chung trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. a.4. §éi ngò c¸n bé nh©n viªn lµm c«ng t¸c tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cßn rÊt yÕu vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n nhÊt lµ c¸c nghiÖp vô huy ®éng vèn míi nh­ lµ tÝn dông thuª mua, ph¸t hµnh tr¸i phiÕu... b. ThuËn lîi : C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 tiÒn th©n lµ mét xÝ nghiÖp thuéc c«ng ty x©y dùng S«ng §µ, ®· tõng tham gia x©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh nªn cã mét ®éi ngò CBCNV cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, cã ý thøc tæ chøc kû luËt tèt, lu«n hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô cña tæng c«ng ty vµ cña Nhµ N­íc giao cho. Bªn c¹nh viÖc ®­îc ng©n s¸ch Nhµ N­íc vµ Tæng c«ng ty cÊp vèn, c«ng ty cßn t¹o ®­îc uy tÝn trªn thÞ tr­êng vÒ chÊt l­îng, gi¸ trÞ còng nh­ thêi gian thi c«ng nªn dÔ dµng trong ký kÕt c¸c hîp ®ång ®Êu thÇu còng nh­ trong c«ng t¸c huy ®éng vèn. Theo quyÕt ®Þnh cña H§QT Tæng c«ng ty th× c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 cã quyÒn qu¶n lý tµi chÝnh nh­ sau :” Ngoµi vèn NSNN vµ Tæng c«ng ty, c«ng ty cã quyÒn tù huy ®éng vèn ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh­ng kh«ng thay ®æi h×nh thøc së h÷u, ®­îc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.” Nhê cã quyÒn tù huy ®éng vèn nªn c«ng ty ®· chñ ®«ng trong viÖc huy ®éng vèn ®Ó ®Çu t­ ®æi míi TSC§ ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Cô thÓ lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn, cÇu ®­êng víi quy m« vµ gi¸ trÞ lín, thêi gian thi c«ng t­¬ng ®èi dµi... VÒ thÞ tr­êng tµi chÝnh còng ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn, hiÖn nay chóng ta ®· cã mét sè c«ng ty cho thuª tµi chÝnh ra ®êi nh­: C«ng ty thuª mua vµ ®Çu t­ cña VietCombank, c«ng ty tÝn dông thuª mua cña Vietindobank, c«ng ty thuª mua vµ t­ vÊn cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam, c«ng ty thuª tµi chÝnh Kexin, c«ng ty liªn doanh vµ thuª tµi chÝnh ViÖt Nam (Vinalease). §iÒu ®ã t¹o thuËn lîi cho c«ng ty trong viÖc huy ®éng vèn. §èi víi c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8, nguån vèn huy ®éng thuËn lîi nhÊt hiÖn nay lµ vay Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trong cïng Tæng c«ng ty v× nguån vay nµy chØ ph¶i chÞu l·i suÊt thÊp, thñ tôc ®¬n gi¶n, kh«ng ph¶i thÕ chÊp mµ thêi gian vay cã thÓ kÐo dµi. Ngoµi ra c«ng ty cã thÓ huy ®éng vèn b»ng lîi nhuËn gi÷ l¹i, b»ng h×nh thøc liªn doanh liªn kÕt, h×nh thøc nµy tuy ph¶i chia sÎ lîi nhuËn nh­ng nã l¹i t¹o cho c«ng ty cã søc m¹nh c¶ vÒ kinh tÕ lÉn m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng, tõ ®ã cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ th¾ng lîi trong c¸c cuéc ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh lín.VD nh­ c«ng tr×nh thi c«ng H§6 – QL1A liªn danh víi c«ng ty NIPONS. Co cña NhËt cã gi¸ trÞ x©y l¾p lµ 90 tû ®ång. Mét h×nh thøc huy ®éng n÷a còng ®­îc c«ng ty quan t©m ®Õn lµ vay vèn cña c«ng ty tµi chÝnh thuéc Tæng c«ng ty, h×nh thøc nµy còng gi¶m ®­îc rÊt nhiÒu chi phÝ, nh­ng hiÖn nay Tæng c«ng ty ®ang tr×nh lªn Bé dù ¸n nµy. Khi dù ¸n nµy ®­îc triÓn khai th× c«ng ty còng nh­ c¸c ®¬n vÞ kh¸c sÏ khai th¸c tèi ®a h×nh thøc huy ®éng vèn nµy. 3.2.BiÖn ph¸p huy ®éng vèn : a. VÒ phÝa c«ng ty : * §a d¹ng hãa h×nh thøc huy ®éng vèn. §a d¹ng hãa h×nh thøc huy ®éng vèn lµ ph­¬ng thøc tµi trî vèn rÊt linh ho¹t cho c¸c doanh nghiÖp nÕu kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn vay vèn ë h×nh thøc nµy th× cã thÓ chuyÓn sang vay vèn ë h×nh thøc kh¸c v× vËy nhu cÇu vèn lu«n ®­îc ®¸p øng kÞp thêi. HiÖn nay c«ng ty cã thÓ huy ®éng vèn tõ c¸c nguån tÝn dông sau: ph¸t hµnh tr¸i phiÕu; vay vèn vµ gãp vèn cña c«ng nh©n viªn; vay nãng tiÒn vèn gi÷a c¸c doanh nghiÖp; mua chÞu hµng hãa gi÷a c¸c doanh nghiÖp; h×nh thøc tÝn dông thuª mua, tÝn dông tr¶ gãp a.1. Huy ®éng vèn b»ng c¸ch ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc, do ®ã c«ng ty cã quyÒn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®Ó huy ®éng vèn. Tuy nhiªn viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®Ó huy ®éng vèn kh«ng ph¶i lµ mét h×nh thøc huy ®éng vèn ®¬n gi¶n. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã, c«ng ty cÇn ph¶i cã sù ®ång ý cña Tæng c«ng ty. Tuy nhiªn c«ng ty cã thÓ ph¸t hµnh c¸c tr¸i phiÕu c«ng tr×nh, ph­¬ng thøc nµy rÊt phï hîp víi mét DN ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y l¾p. Khi c«ng ty tróng thÇu mét c«ng tr×nh nµo ®ã, nÕu xem xÐt thÊy cÇn ph¶i huy ®éng vèn tõ bªn ngoµi, c«ng ty cã thÓ ®Ò nghÞ ®­îc phª duyÖt h×nh thøc huy ®éng vèn b»ng c¸ch ph¸t hµnh tr¸i phiÕu tõ phÝa Tæng c«ng ty. NÕu ®­îc sù chÊp nhËn, c«ng ty sÏ ®­îc Tæng c«ng ty ®øng ra b¶o l·nh hoÆc ®Ò nghÞ ng©n hµng b¶o l·nh ®Ó thùc hiÖn viÖc ph¸t hµnh. C¬ quan ph¸t hµnh Chñ ®Çu t­ (Bªn A) §¬n vÞ thi c«ng (Bªn B) C¬ quan cho chiÕt khÊu Ng­êi mua (1) (2) (3) S¬ ®å 3.2.1ph¸t hµnh tr¸i phiÕu (4) c«ng tr×nh C¸c chñ ®Çu t­ nhËn tr¸i phiÕu tõ c¬ quan ph¸t hµnh. C¸c chñ ®Çu t­ thanh to¸n víi ®¬n vÞ thi c«ng b»ng tr¸i phiÕu. §¬n vÞ thi c«ng ®Õn c¬ quan cho chiÕt khÊu ®Ó chiÕt khÊu. (4) C¬ quan cho chiÕt khÊu b¸n tr¸i phiÕu cho ng­êi mua, vµ ng­êi mua khi cÇn cuòng cã thÓ ®Õn c¬ quan chiÕt khÊu ®Ó chiÕt khÊu. a.2. ¸p dông h×nh thøc tÝn dông thuª mua. Nh­ chóng ta ®· biÕt tÝn dông thuª mua lµ mét h×nh thøc huy ®éng vèn cña doanh nghiÖp. Theo ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒ kinh doanh c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 rÊt phï hîp víi h×nh thøc nµy. Thø nhÊt: mét trong c¸c tµi s¶n cña c«ng ty trùc tiÕp tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh lµ c¸c m¸y mãc x©y dùng. §Ó c«ng viÖc ®­îc hoµn thµnh víi tiÕn ®é vµ chÊt l­îng cao th× sù ®ãng gãp cña c¸c m¸y mãc x©y dùng lµ rÊt cÇn thiÕt. MÆc dï trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y thÞ tr­êng c¸c lo¹i m¸y nµy ®­îc më réng vµ ph¸t triÓn, nh­ng khi xem xÐt ®Õn nh÷ng hiÖu qu¶ cña viÖc ®i thuª vµ mua tµi s¶n ®ã th× ®i mua kh«ng h¼n ®· lµ mét biÖn ph¸p tèt, ®Æc biÖt lµ hiÖn nay khi sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng tµi chÝnh, c¸c c«ng ty thuª mua, c«ng ty tµi chÝnh hay nghiÖp vô thuª tµi chÝnh ë c¸c ng©n hµng ngµy cµng réng r·i. C«ng ty cã thÓ ¸p dông h×nh thøc thuª vËn hµnh ®èi víi nh÷ng lo¹i m¸y kh«ng th«ng dông, chØ sö dông cho sè Ýt c«ng tr×nh trong thêi gian ng¾n, lµm nh­ vËy c«ng ty sÏ tr¸nh ®­îc viÖc ®Çu t­ vèn lín vµo viÖc mua s¾m tµi s¶n ®ã vµ sau ®ã l¹i ®Ó tµi s¶n ®ã l·ng phÝ v× kh«ng ®­îc ®­a vµo sö dông n÷a hoÆc rÊt l©u sau tµi s¶n ®ã míi l¹i ®­îc sö dông. Trong tr­êng hîp nµy ¸p dông thuª vËn hµnh sÏ mang l¹i cho c«ng ty hiÖu qu¶ trong viÖc sö dông vèn vµ tµi s¶n, tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng l·ng phÝ vèn trong kinh doanh. C«ng ty còng cã thÓ ¸p dông h×nh thøc thuª tµi chÝnh ®èi víi tµi s¶n cè ®Þnh th«ng dông, ®¾t tiÒn, ®­îc sö dông trong c¸c c«ng tr×nh ®Çu t­ x©y dùng. Thuª tµi chÝnh t¹o c¬ héi cho c«ng ty ®æi míi c«ng nghÖ vµ sö dông vèn ®óng môc ®Ých. Khi c«ng ty cã nhu cÇu vÒ mét tµi s¶n cè ®Þnh lµ mét m¸y x©y dùng hiÖn ®¹i, cã gÝa rÊt cao, c«ng ty cã thÓ sö dông tÝn dông thuª mua víi mét c«ng ty tµi chÝnh hay víi mét ng©n hµng. Thay b»ng ph¶i thanh to¸n mét lÇn sè tiÒn lín, hµng th¸ng c«ng ty chØ ph¶i tr¶ mét kho¶n tiÒn nhá h¬n rÊt nhiÒu ®ã lµ tiÒn thuª. Nh­ vËy trong tr­êng hîp ch­a cã ®ñ tiÒn th× hä vÉn cã thÓ sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ x©y dùng hiÖn ®¹i nµy trong c«ng viÖc x©y l¾p ®¶m b¶o tiÕn ®é cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 cã thÓ thùc hiÖn ph­¬ng thøc huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n nµy víi ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn hoÆc ng©n hµng n«ng nghiÖp ph¸t triÓn n«ng th«n, hai ng©n hµng cã quan hÖ víi c«ng ty ngay tõ khi thµnh lËp, hoÆc c¸c c«ng ty tµi chÝnh, c«ng ty cho thuª trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi, Hµ T©y... a.3. Gi¶m nguån vèn cña c«ng ty bÞ chiÕm dông : Vèn cña c«ng ty cã mét phÇn kh«ng nhá bÞ t¾c ë kh©u l­u th«ng, nã n»m trong c¸c kho¶n ph¶i thu. §Ó gi¶i to¶ nguån vèn bÞ chiÕm dông nµy, c«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt chÝnh s¸ch tÝn dông th­¬ng m¹i cña m×nh ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng thu håi vèn vµ gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi. §Ó thùc hiÖn ®iÒu ®ã tr­íc khi ký kÕt c¸c H§KT, c«ng ty nªn thiÕt lËp mét tiªu chuÈn cho ®èi t¸c mµ c«ng ty ký kÕt. T×m hiÓu nh÷ng néi dung theo tiªu chuÈn ®ã c«ng ty sÏ gi¶m ®­îc ®é rñi ro cho c¸c kho¶n ph¶i thu, ®ång thêi c«ng ty ph¶i tÝch cùc cã biÖn ph¸p thu nî ®Ó ®ång vèn tiÕp tôc quay vßng vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh víi môc ®Ých sinh lêi. a.4. T¨ng c­êng huy ®éng nguån vèn néi bé. Víi ph­¬ng thøc huy ®éng vèn néi bé, c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 cã thÓ thùc hiÖn trªn hai nguån: Huy ®éng vèn tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty: H×nh thøc nµy rÊt phï hîp víi mét doanh nghiÖp nhµ n­íc nh­ c«ng ty, c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty g¾n bã suèt ®êi, do ®ã hä ®Æt lîi Ých cña m×nh trong lîi Ých cña c«ng ty. Nguån vèn nµy chÞu chi phÝ thÊp an toµn vµ æn ®Þnh, vµ lµ mét nguån rÊt chÊt l­îng víi c«ng ty. Huy ®éng vèn tõ c¸c ®¬n vÞ néi bé: C¬ chÕ ®iÒu hoµ vèn, tµi s¶n ®èi víi Tæng c«ng ty ®· cho phÐp c«ng ty cã thÓ vay vèn tõ Tæng c«ng ty hoÆc tõ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn kh¸c víi l·i suÊt néi bé. QuyÕt ®Þnh ®iÒu hoµ thuéc vÒ Tæng c«ng ty, nh­ng nÕu viÖc huy ®éng vèn cña c«ngty ®­îc gi¶i tr×nh cã ®Çy ®ñ søc hÊp dÉn, ®¶m b¶o lîi Ých cña Tæng c«ng ty vµ cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, th× quyÕt ®Þnh ®iÒu hoµ ®ã sÏ ®­îc Tæng c«ng ty phª duyÖt vµ thùc hiÖn. Nguån vèn nµy chÞu chi phÝ rÊt thÊp vµ l·i suÊt néi bé mµ Tæng c«ng ty ®­a ra kh«ng thÓ lµ mét møc qu¸ cao so víi c¸c nguån kh¸c. Huy ®éng nguån vèn néi bé kh«ng ph¶i lµ nguån chiÕm tû träng lín nh­ng ®ã lµ nguån vèn thuéc ngay trong lßng mçi doanh nghiÖp. NÕu c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 cã thÓ thùc hiÖn ®­îc viÖc huy ®éng nguån vèn nµy th× c«ng ty cã thªm mét nguån vèn tèt ®Ó tµi trî cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Mét mÆt ®iÒu ®ã cã ý nghÜa kinh tÕ ®èi víi c«ng ty, mÆt kh¸c viÖc huy ®éng vèn tõ néi bé ®· mang l¹i sù g¾n bã gi÷a c«ng ty víi c¸n bé c«ng nh©n viªn cña m×nh còng nh­ gi÷a c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn kh¸c, nÕu mét phÝa ®i ng­îc l¹i lîi Ých cña phÝa kia th× ®ång thêi còng ®i ng­îc l¹i lîi Ých cña chÝnh b¶n th©n m×nh. a.5. Huy ®éng vãn b»ng viÖc sö dông hiÖu qu¶ nguån vèn hiÖn cã vµ tiÕt kiÖm chi phÝ : Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, viÖc huy ®éng vèn ph¶i g¾n liÒn víi viÖc sö dông vèn cã hiÖu qu¶. Huy ®éng ®ñ vèn lµ tiÒn ®Ò ®Ó cã thÓ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ vµ ng­îc l¹i sö dông vèn cã hiÖu qu¶ t¸c ®éng trë l¹i lµm t¨ng kh¶ n¨ng huy ®éng vèn. Huy ®éng vèn ®· khã nh­ng sö dông vèn cã hiÖu qu¶ l¹i cµng khã h¬n. HiÖn nay t×nh tr¹ng thÊt tho¸t, l·ng phÝ vèn, sö dông vèn kh«ng cã môc ®Ých x¶y ra nhiÒu ë c¸c DN, trong ®ã cã c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p sau : + Sö dông hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn huy ®éng : N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguån vèn huy ®éng htùc chÊt lµ gi¶m chi phÝ tíi møc thÊp nhÊt c¸c lo¹i chi phÝ vèn nh­ chi phÝ l·i vay,chi phÝ b¶o l·nh thÕ chÊp, c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ®µm ph¸n huy ®éng vèn, ®ång thêi tæ chøc tèt viÖc lùa chän ®èi t¸c cung øng vèn ®¶m b¶o chi phÝ vèn thÊp nhÊt. HiÖu qu¶ sö dông nguån vèn huy ®éng thùc chÊt lµ kh¶ n¨ng mang l¹i lîi Ých tõ c¸c dù ¸n huy ®éng vèn, ®èi víi C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 ®iÒu ®ã l¹i cµng quan träng. + Mét trong nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra ®Ó ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh lµ ph¶i thÓ hiÖn ®­îc kÕt qu¶ SXKD tæng hîp cña c«ng ty. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ, khi tiÕn hµnh tham gia mét ho¹t ®éng x©y dùng nµo, c«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt mét c¸ch tæng qu¸t ®Õn nguån vèn sÏ huy ®éng, c¸c chi phi sÏ bá ra, dù kiÕn thêi gian x©y l¾p, c¸c c«ng t¸c vÒ quyÕt to¸n, thanh to¸n c«ng tr×nh, vµ mét vÊn ®Ò còng rÊt quan träng, ®ã lµ ph¶i n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng ng­êi lao ®éng mµ lùc l­îng c«ng nh©n x©y l¾p trùc tiÕp chiÕm vÞ trÝ chñ ®¹o. Bªn c¹nh ®ã, kÕt hîp víi viÖc thuª lao ®éng thêi vô tham gia nh­ng lùc l­îng nµy còng cÇn ph¶i cã sù qu¶n lý chÆt chÏ vÒ thêi gian vµ vÒ chÊt l­îng lao ®éng. Nhê vËy, mµ c«ng tr×nh sÏ hoµn thµnh sím, khi c«ng t¸c quyÕt to¸n ®­îc tiÕn hµnh nhanh chãng, c«ng ty míi cã thÓ thu håi vèn vµ nhê ®ã lµm gi¶m l­îng hµng tån kho vµ n©ng cao sè vßng lu©n chuyÓn vèn. + N©ng cao hiÖu qu¶ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, nhÊt lµ vÒ mÆt tµi chÝnh.®©y lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p quang träng cña c«ng ty trong giai ®o¹n hiÖn nay. b. VÒ phÝa Tæng c«ng ty : b.1. Tæng c«ng ty cÇn gi¶m c¸c kho¶n ®ãng gãp vµo c¸c quü dïng vµo viÖc ¨n chia nh­ quü phóc lîi, quü khen th­ëng, quü q¶n lý cÊp trªn mµ tËp trung bæ sung vµo quü ®Çu t­ ph¸t triÓn SXKD. §ång thêi c©n ®èi nguån vèn ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty vµ xem xÐt cÊp vèn cho nh÷ng ®¬n vÞ thùc sù cã n¨ng lùc nh­ng cßn thiÕu vèn. §èi víi nh÷ng ®¬n vÞ nµo lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶ th× nªn s¸t nhËp, tr­êng hîp thua lç kÐo dµi th× gi¶i thÓ. b.2. Thµnh lËp c«ng ty tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty Tæng c«ng ty nªn thµnh lËp mét c«ng ty tµi chÝnh trong néi bé cña m×nh, c«ng ty tµi chÝnh thùc hiÖn nhiÖm vô thu hót tËp trung nguån vèn cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ sau ®ã cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vay, vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c khi thÞ tr­êng chøng kho¸n ®­îc h×nh thµnh. Nh­ vËy mçi ®ång vèn kh«ng bÞ ø ®äng mµ lu«n vËn ®éng ®Õ sinh lêi. C«ng ty tµi chÝnh còng lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc Tæng c«ng ty, viÖc thµnh lËp ®ßi hái ph¶i ®­îc sù ®ång ý cña cÊp chñ qu¶n, ®ã lµ Bé X©y Dùng. C«ng ty tµi chÝnh còng cÇn ph¶i cã vèn, c¬ së h¹ tÇng, ®iÒu lÖ ho¹t ®éng vµ nhiÒu yÕu tè kh¸c. ViÖc thµnh lËp mét c«ng ty tµi chÝnh, Tæng c«ng ty sÏ thùc hiÖn tèt h¬n vai trß ®iÒu hoµ vèn, tµi s¶n cña m×nh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn. C«ng ty Tµi chÝnh Cung vÒ vèn + C¸c DN + C¸c c¸ nh©n + Quü TD CÇu vÒ vèn + C¸c DN + C¸c c¸ nh©n S¬ ®å 3.2.2 (1) (2) S¬ ®å ho¹t ®éng cña c«ng ty tµi chÝnh (1). C«ng ty tµi chÝnh huy ®éng vèn b»ng c¸ch ph¸t hµnh chøng kho¸n, nhËn tiÒn göi cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, m«i giíi chøng kho¸n, b¶o l·nh ph¸t hµnh, b¶o l·nh cho c¸c c«ng ty thµnh viªn cña Tæng c«ng ty trong c¸c ho¹t ®éng tÝn dông... (2). Sau khi ®· cã tiÒn, c«ng ty tµi chÝnh sÏ cho c¸c ®¬n vÞ trong Tæng c«ng ty vay vèn víi l·i suÊt ­u ®·i, thñ tôc gän nhÑ. Ngoµi ra c«ng ty tµi chÝnh cßn cã thÓ ®Çu t­ cho c¸c c¸ nh©n, c¸c DN kh¸c ngoµi Tæng c«ng ty. b.3. Ph¸t huy thÕ m¹nh cña Tæng c«ng ty. ThÕ m¹nh cña tæng c«ng ty lµ tÝch tô tËp trung, chuyªn m«n ho¸ nh»m ®¹t sù t¨ng tr­ëng v÷ng ch¾c. Chia sÎ rñi ro gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn b»ng c¸ch hç trî nh»m h¹n chÕ nh÷ng rñi ro vµ tæn thÊt, thiÖt h¹i. Trong ho¹t ®éng kinh doanh, bªn c¹nh viÖc níi láng sù qu¶n lý cña m×nh, ®«ng thêi Tæng c«ng ty còng t¹o mèi quan hÖ chÆt chÏ ®èi víi c«ng ty còng nh­ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn kh¸c b»ng c¸ch gióp ®ì vÒ kü thuËt hay t­ vÊn trong c¸c lÜnh vùc chuyªn m«n ®Ó c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn tiÕp cËn víi nh÷ng dù ¸n, nh÷ng c«ng tr×nh lín mµ ®é rñi ro ®· ®­îc h¹n chÕ ë møc thÊp nhÊt. C. VÒ phÝa Nhµ N­íc : c.1. Hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch qu¶n lý tµi chÝnh ë doanh nghiÖp Nhµ n­íc theo h­íng: - Nghiªn cøu ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch DN chñ ®éng huy ®éng vµ tÝch tô vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh. + Më réng c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cho doanh nghiÖp nh­ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, ®a d¹ng hãa h×nh thøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ... §ång thêi cã cã qui chÕ gi¸m s¸t chÆt chÏ ®Ó b¶o vÖ lîi Ých cho c¸c nhµ ®Çu t­. + C¶i tiÕn hÖ thèng thuÕ, hÖ thèng tÝn dông, c¬ chÕ l·i suÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho DN tham gia vµo thÞ tr­êng vèn víi t­ c¸ch lµ chñ thÓ cña thÞ tr­êng nµy, cô thÓ: §èi víi hÖ thèng thuÕ: Nghiªn cøu b·i bá tiÒn thu sö dông vèn v× c¸c DNNN chñ së h÷u lµ Nhµ n­íc vèn lµ vèn cña Nhµ n­íc nh­ vËy ®øng trªn gãc ®é chñ së h÷u kh«ng ai l¹i thu tiÒn sö dông vèn vµo ngay vèn cña m×nh bá ra. MÆt kh¸c, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay phÇn lín c¸c DNNN ®ang bÞ thiÕu vèn kinh doanh trÇm träng, kh¶ n¨ng tÝch luü ch­a cao, lîi nhuËn sau thuÕ cßn Ýt, nhu cÇu bæ sung vèn cßn lín do vËy kh«ng nªn thu kho¶n thu nµy. Trong thùc tÕ hiÖn nay tæng sè tiÒn thu sö dông vèn nép vµo NSNN hµng n¨m lµ kh«ng ®¸ng kÓ, bá kho¶n thu nµy DNNN sÏ cã thªm ®iÒu kiÖn tÝch luü ph¸t triÓn s¶n xuÊt. §èi víi hÖ thèng tÝn dông: §Æc biÖt chó ý ®Õn h×nh thøc tÝn dông thuª mua. NghÞ ®Þnh 64/CP míi lµ ph¸c th¶o ban ®Çu cÇn ph¶i hoµn thiÖn vµ bæ sung, n©ng cao tÝnh chÊt ph¸p lý cña v¨n b¶n nÕu cÇn cã thÓ ban hµnh LuËt thuª tµi chÝnh bªn c¹nh LuËt ng©n hµng. CÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó khuyÕn khÝch c¶ hai bªn ®i thuª vµ cho thuª. Nhµ n­íc cÇn nhanh chãng xóc tiÕn qu¸ tr×nh thµnh lËp c¸c c«ng ty tµi chÝnh, c«ng ty thuª mua. Thùc tÕ ë n­íc ta hiÖn nay c¸c c«ng ty nµy ch­a nhiÒu, phæ biÕn cña c¸c nghiÖp vô mua b¸n nî, thuª tµi chÝnh ®­îc thùc hiÖn nh­ mét nghiÖp vô phô cña c¸c ng©n hµng, do ®ã ch­a ph¸t huy hÕt ®­îc tÝnh tÝch cùc cña nã v× thùc chÊt trong kinh tÕ thÞ tr­êng mua b¸n nî, tÝn dông thuª mua lµ c¬ héi huy ®éng vèn cña c¸c doanh nghiÖp. Nhµ n­íc thèng nhÊt qu¶n lý c¸c ®¬n vÞ, c¸c c¬ quan, c¸c doanh nghiÖp khi thùc hiÖn nghiÖp vô nµy, më réng h¬n n÷a c¸c nghiÖp vô cho thª vÒ gi¸ trÞ, lo¹i tµi s¶n, ¸p dông c¸c ph­¬ng thøc thuª vËn hµnh, thuª tµi s¶n nh­ th«ng lÖ quèc tÕ.Nhµ n­íc còng cã thÓ t×m ra mèi quan hÖ gi÷a c¸c nguån vèn, th«ng qua c«ng ty thuª mua ®Ó gi¶i ng©n c¸c nguån ODA, cho vay l¹i, vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc ®Ó cÊp tÝn dông cho nh©n d©n.. Theo ph­¬ng thøc nµy vÉn b¶o toµn ®­îc vèn ®ång thêi ®¸p øng nhu cÇu sö dông vèn cña doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng thÊt tho¸t vèn thÊp vµ hiÖu qña cña ®ång vèn cao h¬n c¸c h×nh thøc th«ng th­êng. - T¨ng c­êng quyÒn tù chñ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ vèn vµ tµi s¶n së h÷u Nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp: + Cho phÐp DN sö dông linh ho¹t c¸c lo¹i vèn quÜ kinh doanh ®­îc chuyÓn ®æi c¬ cÊu tµi s¶n tõ tµi s¶n cè ®Þnh sang tµi s¶n l­u ®éng vµ ng­îc l¹i. + Cho phÐp c¸c doanh nghiÖp chñ ®éng nh­îng b¸n thanh lý nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh n»m ngoµi tµi s¶n phôc vô môc tiªu kinh doanh chÝnh vµ tµi s¶n ®Æc biÖt ®­îc Nhµ n­íc qu¶n lý ®Ó thu håi vèn phôc vô nhu cÇu vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh míi. c.2. TiÕp tôc s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp Nhµ n­íc theo h­íng: + S¸p nhËp c¸c doanh nghiÖp nhá ®Ó t¹o ra c¸c doanh nghiÖp lín cã tiÒm lùc m¹nh vÒ tµi chÝnh kh¾c phôc t×nh tr¹ng ph©n t¸n manh món cã qui m« qu¸ nhá. + Kiªn quyÕt m¹nh d¹n xö lý c¸c doanh nghiÖp kinh doanh thu lç kÐo dµi, mÊt vèn b»ng c¸ch s¸p nhËp hoÆc tuyªn bè ph¸ s¶n ®Ó tËp trung vèn cho c¸c DN kh¸c. + S¾p xÕp c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc: §èi víi c¸c doanh nghiÖp mµ Nhµ n­íc cÇn ph¶i khèng chÕ 100% th× Nhµ n­íc ph¶i cã kÕ ho¹ch bæ sung vèn l­u ®éng ®Ó t¹o cho doanh nghiÖp cã tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp mµ Nhµ n­íc kh«ng cÇn ph¶i khèng chÕ 100% th× tiÕn hµnh cæ phÇn hãa ®Ó t¹o vèn doanh nghiÖp, Nhµ n­íc gi÷ cæ phÇn ®ñ khèng chÕ doanh nghiÖp phÇn cßn l¹i cã thÓ b¸n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ nh÷ng ng­êi bªn ngoµi cã nhu cÇu mua cæ phÇn. c.3. C¸c gi¶i ph¸p vÒ tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc. Thø nhÊt, ®èi víi mét sè kho¶n tÝn dông vµ dù ¸n xin vay cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc nªn thay thÕ ®iÒu kiÖn tµi s¶n thÕ chÊp b»ng tÝn chÊp hoÆc b¶o l·nh. Qui chÕ b¶o l·nh nªn bá ®iÒu kiÖn ng­êi xin b¶o l·nh ph¶i thÕ chÊp tµi s¶n t¹i ng©n hµng b¶o l·nh. Cho vay b»ng tÝn chÊp chØ ¸p dông víi doanh nghiÖp cã tÝnh h×nh tµi chÝnh v÷ng ch¾c cã quan hÖ l©u dµi víi ng©n hµng, vay tr¶ sßng ph¼ng. Thø hai, ng©n hµng Nhµ n­íc n©ng h¹n møc tÝn dông cho phï hîp kh¶ n¨ng më réng tÝn dông cña tõng ng©n hµng th­¬ng m¹i, ®¸p øng nhu cÇu thu mua, ®Çu t­ trung vµ dµi h¹n, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Lóc nhu cÇu vèn t¨ng lµ biÓu hiÖn kinh tÕ ®· ph¸t triÓn. §iÒu chØnh h¹n møc tÝn dông trong "tÇm tay" cña NHNN tin ch¾c r»ng c«ng cô nµy sÏ ph¸t huy kÞp thêi ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn cho DN ®ã còng lµ sù thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Thø ba, qui ®Þnh l·i suÊt cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña nÒn kinh tÕ. Thø t­, ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu vµ cæ phiÕu doanh nghiÖp ®Ó huy ®éng vèn cho DNNN. §èi víi thÞ tr­êng vèn cÇn nhanh chãng h×nh thµnh trung t©m giao dÞch chøng kho¸n ë Hµ Néi, t¹o cho c¸c doanh nghiÖp phÝa B¾c mét s©n ch¬i chung. C«ng t¸c cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc thùc hiÖn ngµy cµng réng vµ c¸c c«ng ty cæ phÇn ngµy cµng nhiÒu, bªn c¹nh ®ã qui chÕ tµi chÝnh cho phÐp c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc phÐp ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®Ó huy ®éng vèn, c¸c chøng kho¸n ®· ®­îc ph¸t hµnh cÇn cã mét thÞ tr­êng, do vËy viÖc h×nh thµnh thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ cÇn thiÕt vµ tÊt yÕu. §Ó cã thÓ nhanh chãng h×nh thµnh thÞ tr­êng chøng kho¸n, cÇn t¹o lËp m«i tr­êng ph¸p lý, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, ®µo t¹o nguån nh©n lùc cã kiÕn thøc vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n.. . §èi víi c¸c tæ chøc trung gian tµi chÝnh, Nhµ n­íc cÇn ®a d¹ng ho¸ c¸c tæ chøc nµy theo lÜnh vùc ho¹t ®éng, ®¬n gi¶n h¬n c¸c thñ tôc xin vay, cho vay vµ cÊp ph¸t vèn vay. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã t¹o cho c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 nãi riªng còng nh­ c¸c doanh nghiÖp Nhµ N­íc nãi chung dÔ dµng h¬n, thuËn tiÖn h¬n trong c«ng t¸c huy ®éng vèn cña m×nh, tiÕp cËn ®­îc nh÷ng nguån vèn lµnh m¹nh, hiÖu qu¶ vµ chi phÝ huy ®éng vèn còng thÊp h¬n. KÕt luËn Trong nh÷ng n¨m qua ngµnh x©y dùng trªn ®µ ®i lªn vµ ph¸t triÓn, c«ng cuéc ®æi míi ®ang ®Æt ra cho toµn ngµnh nãi chung vµ C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 – Tæng c«ng ty x©y dùng S«ng §µ nãi riªng nh÷ng thêi c¬ vµ nhiÖm vô khã kh¨n h¬n. §Ó cã thÓ thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cñam×nh c«ng ty cÇn cã sù quan t©m s©u s¾c vµ ®Çu t­ ®óng møc cña Nhµ n­íc cña Tæng c«ng ty x©y dùng S«ng §µ vµ c¸c cÊp c¸c ngµnh cã liªn quan. Mét trong c¸c yªu cÇu cÊp thiÕt lµ c«ng ty ph¶i t¹o cho m×nh mét nguån vèn v÷ng ch¾c vµ thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p t¨ng c­êng huy ®éng vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Gi¶i ph¸p ®Æt ra cho C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 lµ ®æi míi, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n tån t¹i cè h÷u trong lßng b¶n th©n c«ng ty, ®ång thêi t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p míi mÎ, thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng vµ ®iÒu kiÖn cña c«ng ty ®Ó cã thÓ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c sö dông vèn vµ huy ®éng vèn trong doanh nghiÖp. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 ®­îc sù quan t©m, gióp ®ì cña c¸c anh chÞ c«ng t¸c t¹i phßng tµi chÝnh- kÕ to¸n, phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch vµ c¸c phßng ban kh¸c cña c«ng ty vµ víi mong muèn cã thÓ nãi lªn nh÷ng suy nghÜ cña m×nh gãp phÇn tæ chøc tèt h¬n c«ng t¸c huy ®éng vèn cho C«ng ty, em ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p dùa trªn nh÷ng khã kh¨n cña c«ng ty. Do tr×nh ®é nhËn thøc vµ thêi gian cã h¹n, c¸c gi¶i ph¸p ®­a ra kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c anh chÞ c«ng t¸c t¹i c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 vµ cña c¸c b¹n sinh viªn ®Ó chuyªn ®Ò ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ hoµn thiÖn chuyªn ®Ò, em ®· nhËn ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o TS. Ng« ThÞ Hoµi Lam vµ c¸c anh, chÞ c«ng t¸c t¹i phßng tµi chÝnh-kÕ to¸n, phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8. Qua ®©y em xin göi lêi c¸m ¬n ch©n thµnh tíi c« gi¸o vµ c¸c anh chÞ ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy ./. Tµi liÖu tham kh¶o 1. C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt 1.1. HÖ thèng chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp 1.2. QuyÕt ®Þnh 90/TTg; 91/TTg ngµy 7/3/1994. QuyÕt ®Þnh thµnh lËp c¸c Tæng c«ng ty Nhµ n­íc. 1.3. QuyÕt ®Þnh 838/TC/Q§/TCDN ngµy 28/8/1996. QuyÕt ®inh cña Bé tr­ëng Bé tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh quy chª mÉu Tæng c«ng ty Nhµ n­íc 1.4. ChÕ ®é míi vÒ qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp NN, Bé tµi chÝnh, NXB tµi chÝnh 1998 2. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp. Vò Duy Hµo-§µm V¨n HuÖ 3. Giaã tr×nh Tµi chÝnh doanh nghiÖp. L­u ThÞ H­¬ng. 4. S¸ch Tµi chÝnh häc. Tr­¬ng Méc L©m-D­¬ng §¨ng Chinh. 5. T¹p chÝ tµi chÝnh doanh nghiÖp 6. C«ng b¸o 7.B¸o c¸c tµi chÝnh trong c¸c n¨m 1998, 1999 vµ 2000 cña C«ng ty X©y dùng S«ng §µ 8 8. C¸c tµi liÖu néi bé cña C«ng ty X©y dùng S«ng §µ 8 9. NghÞ quyÕt cña ban th­êng vô §¶ng uû Tæng c«ng ty x©y dùng S«ng §µ vÒ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn SXKD 5 n¨m cña c«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 Môc lôc KÕt luËn 74 B¶ng 2.2.1.2 T×nh h×nh huy ®«ng v«n cua c«ng ty §¬n vÞ tÝnh : 1.000.000 ®ång ChØ tiªu 1998 1999 2000 Chªnh lÖch 1999 - 1998 Chªnh lÖch 2000 - 1999 Gi¸ trÞ % Gi¸ trÞ % A.VC§ 6.504 4.974 16.228 - 1.530 - 23,5 + 11254 + 226,25 1. Ng©n s¸ch vµ Tæng c«ng ty 1.854 1.343 928 - 511 - 27,5 2 - 415 - 30,9 2. Tù bæ sung 4.650 3.631 3.061 - 1.019 - 21,9 - 570 - 15,7 3. Vèn vay 12.239 0 + 12.239 B. VL§ 19.231 18.366 24.226 - 865 - 4,49 + 5860 + 31,9 1. Ng©n s¸ch vµ Tæng c«ng ty 3.974 3.581 3.581 - 393 -9,89 0 0 2. Tù bæ sung 2.273 2.272 2.273 - 1 - 0,04 + 1 + 0,04 3. Vèn vay 6.480 12.513 18.372 + 6033 + 93,1 + 5859 + 46,8 C. Vèn huy ®«ng c¸c nguån kh¸c 603 552 702 - 51 - 8,45 + 150 + 27 Tæng 26.338 23.892 41.156 - 2446 - 9,28 + 17.264 + 72,25 B¶ng 2.2.1.3 T×nh h×nh v«n c« ®Þnh §¬n vÞ tÝnh : 1.000.000 ®ång ChØ tiªu 1998 1999 2000 Chªnh lÖch 1999 - 1998 Chªnh lÖch 2000 - 1999 Gi¸ trÞ % Gi¸ trÞ % A. Nguån NS & TCT 1.854 1.343 928 - 511 - 27,5 2 - 415 - 30,9 1. M¸y mãc thiÕt bÞ 563,1 510 475 -53,1 -9,43 -35 -6,8 2. Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 360 254,4 154 -105,6 -29,3 -100,4 -39,46 3. Nhµ x­ëng 930,9 578,6 299 -352,3 -37,8 -279,6 -48,32 B. Nguån vèn tù bæ sung 4.650 3.631 3.061 - 1.019 - 21,9 - 570 - 15,7 1. M¸y mãc thiÕt bÞ 1.192,6 2.063,2 1.650 + 870,6 + 73 -386,2 -18,96 2. Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 1.229,2 578,5 386 -650,7 -52,93 -192,5 -33,27 3. Nhµ x­ëng 2.167,2 989,3 1.025 -1177,9 -54,35 +35,7 +3,6 C. Nguån vèn vay - - 12.239 0 + 12.890 +100 1. M¸y mãc thiÕt bÞ - - 5.903,5 +5.903,5 +100 2. Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i - - 6.335,5 +6.335,5 +100 3. Nhµ x­ëng - - Tæng 6.504 4.974 16.228 - 1.530 - 23,5 11.254 + 226,25

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxMột số vấn đề về huy động vốn ở Công ty xây dựng Sông Đà 8 - Tổng công ty xây dựng Sông Đà.docx
Luận văn liên quan