Đề tài Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thăng Long

MỤC LỤC Chuyên đề thực tập của tôi gồm 3 chương 1 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 2 1.1.Chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 2 1.1.1.Khái niệm chi phí sản xuất. 2 1.1.2.Phân loại chi phí sản xuất. 2 1.1.3.Đối tượng tập hợp chi phí và căn cứ để xác định. 5 1.1.4 phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 6 1.1.5 Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở doanh nghiệp 7 1.1.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 13 1.1.7. Tổ chức hệ thống sổ kế toán ghi chép, tập hợp chi phí. 14 1.2. Các phương pháp tính giá. 15 1.2.1. Giá thành các loại giá thành. 15 1.2.2. Phân loại giá thành. 17 1.2.3. Đối tượng và kỳ tính giá thành. 18 1.2.4. Các phương pháp tính giá thành. 18 CHƯƠNG II : THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GIẦY THĂNG LONG 20 2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty giầy Thăng Long 20 2.1.1Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 20 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý. 22 Sơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy quản lý 23 2.1.3.Đặc điểm quy trình sản xuất của công ty giầy Thăng Long. 24 2.2.Công tác tổ chức công tác kế toán tại công ty giầy Thăng Long. 26 Sơ đồ bộ máy kế toán 26 2.2.2.Tổ chức bộ sổ kế toán. 28 2.2.3.Tổ chức phương pháp hạch toán. 31 2.3.Thực tế công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành của công ty giầy Thăng Long 33 2.3.1. Đối tượng đặc điểm tập hợp chi phí tại công ty giầy Thăng Long 33 2.3.2. Quy trình tập hợp và phân bổ chi phí. 34 2.4. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp 36 2.4.2. Trình tự và phương pháp tập hợp chi phí NVL trực tiếp. 37 2.4.3. Trình tự và phương pháp ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp 40 Biểu 5 sổ cái tài khoản 621 42 2.5. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 43 2.5.1. Trình tự hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 43 Biểu số 6 đơn giá mã giầy 44 2.5.2 Trình tự ghi sổ chi tiết và tổng hợp tài khoản 622 ( chi phí nhân công trực tiếp). 45 Biểu 8 Sổ cái: tài khoản 622 48 2.6. Hạch toán chi phí sản xuất chung. 50 2.6.1 Tình hình tập hợp chi phí sản xuất chung tại công ty giầy Thăng Long. 50 2.6.2. Trình tự ghi sổ TK 627. 56 Biểu 11: Sổ cái tài khoản - 627 58 6.2.7. Tập hợp chi phí sản xuất cho toàn công ty. 60 Sổ Cái 63 CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY GIẦY THĂNG LONG 68 3.1. Nhận xét chung công tác kế toán tại công ty giầy Thăng Long. 68 3.1.1. Nhận xét công tác quản lý. 68 3.1.2. Nhận xét công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 68 3.2. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty giầy Thăng Long. 69

doc81 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2157 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thăng Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
= NVL + CCDC B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô Th¸ng 1 n¨m 2001 STT Ghi Cã c¸c TK Ghi nî TK TK 152 TK 153 HT TT HT TT I. II. III. IV. V. TK621 -§¬n hµng FAREST lÖnh 1/1v sè l­îng 10005 ®«i -§¬n hµng foottech lÖnh 1/10 TB 9600 ®«i -§¬n hµng HEUNGIL lÖnh 12/4CL 19440 ®«i -§¬n hµng HEUNGIL lÖnh 12/7 TB 19200 ®«i .......... TK627 TK 1421 TK 642 TK 632 7436133431 196528215 108860400 463856256 4580366706 29526400 14847000 1555000000 618164000 58958464 25730640 116616579 60902316 71920150 394484000 67000000 Céng 9035506831 1045784350 Nh­ vËy ta thÊy chi phÝ NVL ph¸t sinh trong T1 chi phÝ NVL dïng trùc tiÕp cho ®¬n hµng FAREAST lµ. 196528215 + 58958464 = 255486679 (®) §¬n hµng FOOTECH: 108860400 + 25730640 = 134591640 (®) §¬n hµng HEUNG IL ( 12/7TB) 458036670 + 60902316 = 518938986 (®) Chi phÝ NVL trong s¶n xuÊt chung lµ 29526400 + 71920150 = 101446650 (®) 2.4.3. Tr×nh tù vµ ph­¬ng ph¸p ghi sæ kÕ to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu ®ßi hái ph¶n ¸nh c¶ gi¸ trÞ, sè l­îng, chÊt l­îng tõng lo¹i ( tõng danh ®iÓm) vËt liÖu theo tõng kho vµ tõng ng­êi phô tr¸ch vËt t­ t¹i c«ng ty giÇy Th¨ng Long kÕ to¸n ®· ¸p dông ph­¬ng ph¸p thÎ song song ®Ó theo dâi chi tiÕt nguyªn vËt liÖu. Tr×nh tù vµ ph­¬ng ph¸p ghi sæ cña ph­¬ng ph¸p thÎ song song. ë kho: Thñ kho dïng thÎ kho ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån, kho vËt liÖu vÒ mÆt sè l­îng. Mçi chøng tõ ghi mét dßng vµo thÎ kho. ThÎ ®­îc më cho tõng danh ®iÓm vËt liªu. ë phßng kÕ to¸n: më thÎ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu cho tõng danh ®iÓm vËt liÖu t­¬ng øng thÎ kho më kho. ThÎ nµy cã néi dung t­¬ng tù thÎ kho chØ kh¸c theo dâi c¶ mÆt gi¸ trÞ. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú nhËn ®­îc chøng tõ nhËp xuÊt do thñ kho chuyÓn ®Õn nh©n viªn kÕ to¸n kiÓm tra ®èi chiÕu vµ ghi ®¬n gi¸ h¹ch to¸n tÝnh ra sè tiÒn. Sau dã lÇn l­ît ghi nghiÖp vô nhËp xuÊt vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu cã liªn quan. Nî TK 621 - chi tiÕt ®¬n hµng FAREAST 255486679 Cã TK 153 5895464 Cã TK 152 196528215 Nî TK 621 - chi tiÕt ®¬n hµng FOOTTECH 134591040 Cã TK 152 108 860400 Cã TK 153 25730640 Nî TK 621 - chi tiÕt ®¬n hµng HEUNGIL ( CL) 580472 835 Cã TK 152 463856256 Cã TK 153 116616579 Nî TK 621 - chi tiÕt ®¬n hµng HEUNGIL (TB) 518938986 Cã TK 152 458 036670 Cã TK 153 60902316 §©y lµ c¨n cø ®Ó ghi b¶ng kª sè 4 Tõ b¶ng kª s« 4 chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cña tõng ®¬n hµng ®­îc chuyÓn vµo thÎ tÝnh gi¸ thµnh trong ®ã chi tiÕt nguyªn vËt liÖu chÝnh, nguyªn vËt liÖu phô. Nh­ vËy phÇn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho tõng ®¬n hµng cã vai trß nh­ c¸c sæ chi tiÕt cña TK 621. Tæng nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ph¸t sinh trong th¸ng cña tÊt c¶ ®¬n hµng ph¶i b»ng sè ph¸t sinh nî cña Tk 621. C¨n cø vµo b¶ng sè 4 kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh lËp nhËt ký chøng tõ sè 7. KÕ to¸n tæng hîp sÏ ®Þnh kho¶n bót to¸n tæng hîp - bót to¸n ghi nhËn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ph¸t sinh trong toµn c«ng ty. Nî TK 621 8054297431 Cã TK 152 7436133431 Cã Tk 153 618164000 NhËt ký chøng tõ sè 7 lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n tæng hîp lËp sæ c¸i TK 621. BiÓu 5 sæ c¸i tµi kho¶n 621 c«ng ty giÇy Th¨ng Long n¨m 2001 ghi cã c¸c TK ®èi øng nî TK nµy th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 Th¸ng 4 ...... 152 153 7436133431 618164000 céng ph¸t sinh Nî Cã 8054297431 8054297431 Sè d­ cuèi th¸ng Nî cã Tãm l¹i t×nh h×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp tßm t¾t qua s¬ ®å sau. PhiÕu NhËp kho H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song. ThÎ kho ThÎ or sæ CT B¶ng Tæng hîp XN kho vËt liÖu PhiÕu xuÊt kho KÕ to¸n tæng hîp Ghi chó ghi hµng ngµy quan hÖ ®èi chiÕu Ghi cuèi th¸ng Tãm l¹i: C¨n cø vµo hîp ®ång s¶n xuÊt giÇy ph¸t sinh trong th¸ng, bé phËn kÕ ho¹ch cïng víi bé phËn kü thuËt tiÕn hµnh ph¸t lÖnh s¶n xuÊt, c¨n cø vµo ®Þnh møc vËt t­ do phßng kü thuËt lËp tÝnh ra sè tån kho vÒ l­îng sau ®ã chuyÓn chøng tõ cho kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu tÝnh ra gi¸ trÞ cña l­¬ng nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng trong th¸ng theo ®¬ng gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn. Sau ®ã tËp hîp l­¬ng NVL xuÊt dïng trong th¸ng vµ lËp b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô lËp b¶ng kª s« 4 sau ®ã chuyÓn kÕ to¸n tæng hîp lËp nhËt ký chøng tõ sè 7 vµ sæ c¸i TK 621. §ång thêi chuyÓn cho kÕ to¸n chi phÝ lµm c¨n cø tÝnh gi¸ 2.5. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. 2.5.1. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ kho¶n tiÒn ph¶i tr¶, ph¶i thanh to¸n cho c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô bao gåm: tiÒn l­¬ng chÝnh, phô, c¸c kho¶n phô cÊp, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng nh­ BHXH, BHYT, KPC§. C¸c kho¶n trich ®­îc tÝnh theo tû lÖ quy ®Þnh cña nhµ n­íc. HiÖn nay chi phÝ c«ng nh©n trùc tiÕp t¹i c«ng ty giÇy Th¨ng Long chiÕm kho¶ng 13% - 15% trong tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt t¹i ®¬n vÞ. C«ng ty giÇy Th¨ng Long hiÖn ®ang ¸p dông chÕ ®é tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm. V× vËy c¨n cø vµo ®¬n gi¸ l­¬ng s¶n phÈm theo tõng m· giÇy hiÖn ®ang ®­îc s¶n xuÊt t¹i c«ng ty (gi) nh©n víi sè s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng øng (qi) víi ®¬n gi¸ cña tõng lo¹i s¶n phÈm tÝnh ®­îc l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt (Li) Ta cã ( i = giqi). VD: ®¬n gi¸ giÇy thÓ thao CBSX : 420 ®/®«i May 2200/ ®«i GiÇy 1300 ®/®«i XÝ nghiÖp cao su : 10®/®«i Trong th¸ng 1 s¶n xuÊt 6480 ®«i. Tæng tiÒn l­¬ng: 6480 ( 420 + 2200 + 1300 + 10) = 25466400 Tõ lÖnh s¶n xuÊt c¸c ph©n x­ëng thuéc xÝ nghiÖp s¶n xuÊt cña c«ng ty tiÕn hµnh s¶n xuÊt tuú thuéc nhiÖm vô s¶n xuÊt cña ph©n x­ëng cã thÓ lµ thµnh phÈm hoÆc b¸n thµnh phÈm. T¹i mçi xÝ nghiÖp nh©n viªn thèng kª kiÓm tra vµ thèng kª sè thµnh phÈm hoÆc b¸n thµnh phÈm nhËp kh ( t¹i mçi xÝ nghiÖp cã kho). Cuèi th¸ng c¸c nh©n viªn thèng kª cña c¸c xÝ nghiÖp tiÕn hµnh tÝnh to¸n vµ ghi chÐp, t¹i tæ nép b¶ng chÊm c«ng lªn thèng kª cña xÝ nghiÖp sau ®ã tõ b¶ng chÊm c«ng vµ phiÕu nhËp kho thµnh phÈm ®­îc chuyÓn lªn cho kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ®Ó tÝnh ra l­¬ng ph¶i tr¶ cho tõng c«ng nh©n trªn c¬ së ®¬n gi¸ ®Þnh møc l­¬ng cã s½n. BiÓu sè 6 ®¬n gi¸ m· giÇy §¬n vÞ: ®ång/®«i ®¬n vÞ M· giÇy XÝ nghiÖp giÊy xÝ nghiÖp ®Õ cao su CBSX May GiÇy 1 Alembon cæ da buéc d©y ( §h - 152 - 0064) 317 1232 1044 206 2 Alembon cæ da hai chun ( §H - 152 - 0064) 222 1080 988 206 3 GiÇy thÓ thao ( §H 153 - 06000 - 06004) 420 2200 1300 10 4 ............. ngoµi ra ®èi víi mçi ®¬n hµng yªu cÇu kiÓu giÇy kh¸c nhau, cã kiÓu ®¬n gi¶n tèn Ýt c«ng th× ®¬n gi¸ thÊp. Cã nghÜa tuú theo kiÓu giÇy kh¸c nhau mµ ®¬n gi¸ kh¸c nhau. Trong mét th¸ng c«ng ty cã rÊt nhiÒu ®¬n hµng, cã ®¬n hoµn thµnh. Trong tr­êng hîp nµy ®¬n hµng kh¸c nhau chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp kh¸c nhau: NÕu ®¬n hµng hoµn thµnh trong th¸ng th× chi phÝ nh©n c«ng ( tiÒn l­¬ng, BHXH, BHYT, KPC§) ®­îc tÝnh t­¬ng ®­¬ng 100% s¶n phÈm cña ®¬n hµng ®ã, cßn nÕu ®¬n hµng cßn ®ang dë dang th× chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tÝnh cho ®¬n hµng ®ã trong th¸ng ®­îc tÝnh cho s¶n phÈm hoµn thµnh nh­ng ch­a nhËp kho Trong th¸ng kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tËp hîp ®ù¬c chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho c¸c ®¬n hµng nh­ sau. §¬n hµng FAR EAST : §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng 510®/®«i ( tÝnh chung toµn ®¬n hµng vµ c¸c c«ng ®o¹n kh¸c nhau) 10005 x 5107 = 51095535 (®) §¬n hµng FOOTTECH : 4600 x 5361 = 24660600 (®) §¬n hµng HEUNG IL (TB) 9820 x 11929 = 117142780 (®) HEUNG IL (CL) 9500 x 12150 = 115425000 (®) Tõ tiÒn l­¬ng tÝnh ra c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ( trang sau) Sau khi tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cho tõng ®¬n hµng kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi ( biÓu 7). VËy tr×nh tù tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho tõng ®¬n hµng ®­îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau. B¶ng kª SPHT B¶ng chÊm c«ng B¶ng trÝch BHXH, BHYT, KPC§ B¶ng ph©n bæ TL B¶ng kª TL theo ®¬n hµng 2.5.2 Tr×nh tù ghi sæ chi tiÕt vµ tæng hîp tµi kho¶n 622 ( chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp). Dùa vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi kÕ to¸n chi phÝ tiÕn hµnh vµo b¶ng kª sè 4 phÇn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Trªn b¶ng kª s« 4 ( trang ) ph¶n ¸nh c¸c bót to¸n theo ®Þnh kho¶n ( s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng). Trong th¸ng 1 n¨m 2001 tiÒn l­¬ng thùc tÐ tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt t¹i c«ng ty giÇy Th¨ng Long tËp hîp ®ù¬c lµ 1206000668 ®ång ®ã lµ tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ thùc tÕ cho c«ng nh©n trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c ®¬n hµng trong th¸ng. TiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ®­îc tËp hîp vµo tµi kho¶n 622 cuèi th¸ng ®­îc tËp hîp trªn (b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi.) HiÖn nay t¹i c«ng ty BHXH hµng quý ph¶i trÝch nép mét tû lÖ lµ 20% trªn tiÒn l­¬ng c¬ b¶n cña c«ng nh©n s¶n xuÊt trong ®ã 15% tÝnh vµo gi¸ thµnh, 5% thu trùc tiÕp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. §ång thêi ph¶i trÝch BHXH lµ 3% trong ®ã 2% ®­îc tÝnh vµo gi¸ thµnh cßn 1% th× thu trùc tiÕp cña c«ng nh©n KPC§ 2% vµo gi¸. VËy ta cã kho¶n trÝch tiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh vµo gi¸ thµnh lµ: §¬n hµng FAREAST. 51095535 x 19% = 9708152 (®) §¬n hµng FOOTTECH 24660 660 x 19% = 4685514 (®) §¬n hµng HEUNGIL(CL) 117142780 x 19% = 22257129 (®) §¬n hµng HEUNG IL (TB) 115425000 x 19% = 21930750 (®) Tæng kho¶n trÝch KPC§, BHYT, BHXH tÝnh vµo chi phÝ trong th¸ng 1 lµ 1206000668 x 19% = 229.140126 TËp hîp chi phÝ tiÒn l­¬ng cña nh©n c«ng trùc tiÕp. Cuèi th¸ng dùa vµo b¶ng chÊm c«ng vµ phiÕu nghiÖm thu s¶n phÈm cña nh©n viªn thèng kª cña xÝ nghiÖp ®­a lªn. Trong th¸ng 1 n¨m 2001 kÕ to¸n tiÒn l­¬ng kÕt hîp víi c¸c ®¬n gi¸ quy ®Þnh tÝnh ra tiÒn l­¬ng cña tõng ®¬n hµng nh­ sau. Nî TK 622 chi tiÕt ®¬n hµng FAREAST 60803687 Cã TK 334 51095535 cã TK 338 9708152 Nî TK 622 chi tiÕt ®¬n hµng FOOTECH 29346114 Cã TK 334 24660600 Cã TK 338 4685514 Nî TK 622 chi tiÕt ®¬n hµng HEUNGIL ( CL) 139399909 Cã TK 334 117142780 Cã TK 338 22257129 Nî TK 622 chi tiÕt ®¬n hµng HEUNGIL (TB) 137355750 cã TK 334 115425000 Cã TK 338 21930750 Tõ b¶ng kª sè 4 chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña tõng ®¬n hµng ®­îc chuyÓn vµo thÎ tÝnh gi¸ thµnh cña ®¬n hµng phÇn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trong ®ã chi tiÕt thµnh tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. C¨n cø vµo b¶ng kª sè 4 kÕ to¸n tæng hîp sÏ tiÕn hµnh lËp nhËt ký chøng tõ sè 7 ( trang 79) Bót to¸n ghi nhËn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ph¸t sinh trong th¸ng t¹i xÝ nghiÖp. Nî TK 622 1435140794 Cã TK 334 1206000668 Cã TK 338 229140 126 24120013 180900100 24120013 NhËt ký chøng tõ sè 7 lµ c¨n cø ®Ó tæng hîp lËp sè c¸c TK 622 BiÓu 8 Sæ c¸i: tµi kho¶n 622 C«ng ty giÇy Th¨ng Long C«ng ty giÇy Th¨ng Long N¨m 2001 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã ghi c¸c TK ®èi øng ghi nî TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 ....... Céng 334 3382 3383 3384 1206000668 24120013 180900100 24120013 céng ph¸t sinh nî cã 1435140794 1435140794 sè d­ cuèi th¸ng nî cã ë trªn ®· ®Ò cËp ®Õn phÇn trÝch theo l­¬ng ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt. B©y giê chóng ta ®Ò cËp ®Õn phÇn c¸c kho¶n trÝch nh­ BHXH vµ BHYT mµ c«ng nh©n ph¶i ®ãng gãp. Kho¶n trÝch nµy ®­îc tÝnh 1% cho BHYT vµ 5% cho BHXH tÝnh trªn tæng l­¬ng c¬ b¶n. 1206000668 x 1% + 1206000669 x 5% = 72350040 (®) Chi tiÕt cho tõng ®¬n hµng: FAREAST : 51095535 x 6% = 3065732 FOOTECH : 24660600 x 6% 1479636 HEUNG IL 12/4CL : 117142 x6% = 7028567 HEUNGIL 12/7TB 115425000 x 6% = 6925500 (§) Khi ghi vµo sæ tæng hîp kÕ to¸n ghi bót to¸n. Nî TK 334 72360040 Cã TK 338 72360040 12060007 60300033 Kh¸i qu¸t t×nh h×nh ghi sæ chi tiÕt vµ tæng hîp TK 622 nh­ sau. B¶ng Ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH NhËt ký chøng tõ sè 7 ghi nî TK 622 B¶ng kª sè 4 : phÇn ghi TK 622 Sæ c¸c TK 622 B¶ng Ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH KÕ to¸n CP kÕ to¸n tæng hîp Cã thÓ tãm t¾t h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp t¹i c«ng ty giÇy Th¨ng long nh­ sau TK 334 TK 622 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt KÕt chuyÓn chi phÝ NCTT TK 334 C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng TK 154 Tãm l¹i: §Ó tÝnh ®­îc tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt trong kú kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo phiÕu thèng kª s¶n phÈm hoµn thµnh, b¶ng chÊm c«ng cña nh©n viªn thèng kª ®­a lªn cïng víi nh÷ng giÊy tê kÌm theo kh¸c nh­: phiÕu b¸o lµm thªm giÊy phÐp nghØ èm.. ®Ó kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tÝnh ra tiÒn l­¬ng thùc kÕ to¸n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt theo ®¬n gi¸ l­¬ng s¶n phÈm cho tõng ®¬n giÊy mÉu m· ®· ®­îc quy ®Þnh. T¹i c«ng ty kh«ng cã kho¶n trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt nªn kh«ng sö dông TK 335 ®Ó trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp do ®ã kh«ng cã bót to¸n trÝch tr­íc. 2.6. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. 2.6.1 T×nh h×nh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung t¹i c«ng ty giÇy Th¨ng Long. Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ cÇn thiÕt cßn l¹i ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm sau chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. §©y lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong ph©n x­ëng, bé phËn s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. §Ó theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung c«ng ty sö dông tµi kho¶n 627 chi phÝ s¶n xuÊt chung. C«ng ty giÇy Th¨ng Long tæ chøc s¶n xuÊt thµnh c¸c xÝ nghiÖp chi phÝ s¶n xuÊt chung kh«ng ®­îc tËp hîp riªng rÎ cho tõng xÝ nghiÖp, ph©n x­ëng hay tõng ®¬n ®Æt hµng mµ chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc tËp hîp cho toµn c«ng ty vµ bao gåm néi dung sau. Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng: TiÒn l­¬ng, kho¶n trÝch BHXH, BHYT kinh phÝ c«ng ®oµn cña nh©n viªn ph©n x­ëng ( TK 6271) Chi phÝ vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt chung (sxc) ( TK 6272) chi phÝ c«ng cô dông cô dïng SXC ( TK 6273) Chi phÝ khÊu hao TSC§ dïng sxc ( TK 6274) Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn : ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ dÞch vô kh¸c phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh­ tiÒn ®iÖn, tiÒn n­íc , tiÒn ®iÖn tho¹i... TËp hîp chi phÝ tiÒn l­¬ng nh©n viªn ph©n x­ëng. Qu¶n ®èc, phã qu¶n ®èc ph©n x­ëng h­ëng l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng ®­îc tÝnh = 1,8 x l­¬ng b×nh qu©n cña nh©n viªn ph©n x­ëng. C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng nh­ BHXH, BHT, KPC§ ®­îc tÝnh theo tû lÖ nh­ c«ng nh©n s¶n xuÊt ( ®· tr×nh bµy phÇn trªn) Trong th¸ng 1 n¨m 2001 tæng tiÒn l­¬ng qu¶n lý trong ph©n x­ëng ®­îc tÝnh 125.167.687 ( ®ång) ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi. T­¬ng øng lµ kho¶n trÝch theo l­¬ng BHXH : 125167687 x 2% = 2503354 (®) BHYT : 125167687 x 15% = 18775153 (®) KPC§: 125 167687 x 2% = 2503354 (®) Víi bót to¸n vµ sè liÖu ®­îc thÓ hiÖn trªn nhËt ký chøng tõ sè 7 KÕt to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô dïng s¶n xuÊt chung Trong th¸ng kÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho vËt liÖu ®Ó biÕt vËt lieÑu ®ã sö dông vµo môc ®Ých g× sau ®ã lËp b¶ng “ B¶ng ph©n bæ vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô” trong th¸ng. Tõ b¶ng nµy ta biÕt ®­îc chi phÝ vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô dïng trong sxc. Trong th¸ng 1 n¨m 2001. TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt dïng cho ph©n x­ëng s¶n xuÊt lµ: Nguyªn vËt liÖu 28520400 (®) C«ng cô dông cô 71927340 (®) KÕ to¸n hao mßn TSC§ dïng trong s¶n xuÊt. ViÖc trÝch khÊu hao TSC§ t¹i c«ng ty ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh 3 n¨m ®¨ng ký l¹i 1 lÇn. ViÖc trÝch khÊu hao TSC§ trong n¨m 2001 c«ng ty ®· ®¨ng ký lµ 5,2 tû ®ång cho c¶ bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp vµ bé phËn dïng cho s¶n xuÊt bao gåm. Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp ( TK 6424) 2140000000 Bé phËn s¶n xuÊt chung ( TK 6274) 4986000000 Trong ®ã møc khÊu hao TSC§ dïng bé phËn qu¶n lý c«ng ty ¸p dông khÊu hao tuyÕn tÝnh. Møc khÊu hao TSC§ mçi th¸ng cho QL c«ng ty Møc khÊu hao 1 n¨m 12 th¸ng 214000000 12 = = V× viÖc s¶n xuÊt giÇy cña c«ng ty giÇy Th¨ng Long mang tÝnh thêi vô mïa cao ®iÓm cña s¶n xuÊt kÐo dµi tõ th¸ng 9 ®Õn th¸ng 4 n¨m sau. Do vËy møc khÊu hao TSC§ trong mét th¸ng cña bé phËn s¶n xuÊt kh«ng gièng nhau. Mçi th¸ng tuú theo møc ®é ho¹t ®éng cña bé phËn sx sÏ cã møc khÊu hao kh¸c nhau. C«ng ty cho r»ng møc ®é ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®­îc thÓ hiÖn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c qua chØ tiªu doanh thu. Do vËy møc khÊu hao tõng th¸ng ®­îc ph©n bæ theo tiªu thøc doanh thu trong th¸ng viÖc tÝnh nh­ thÕ sÏ lµm cho viÖc tÝnh gi¸ ®­îc chÝnh x¸c h¬n mïa vô tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 8 bÞ cao. KhÊu hao ®­îc tÝnh nh­ sau: Theo kÕ ho¹c doanh thu ­íc tÝnh n¨m 2001 lµ 105000.000.000 ®ång. 4986000.000 105000.000.000 = 0,05 VËy hÖ sè ph©n bæ lµ Doanh thu trong th¸ng 1: 8750. 000768 Møc khÊu hao trÝch trong th¸ng 1 cho TSC§ dïng trong sx lµ 8750000768 x 0,05 = 437500000 (®ång) §­¬ng nhiªn con sè doanh thu thùc tÕ vµ doanh thu ­íc tÝnh lµ chªnh lÖch. NÕu c¶ 12 th¸ng ®Òu ph©n bæ theo chØ tiªu doanh thu thùc tÕ th× cã thÓ dÉn ®Õn tr­êng hîp tæng sè khÊu hao trong 12 th¸ng sÏ kh¸c 4986000000. Do ®ã ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nµy ®Õn th¸ng 12 c«ng ty sÏ kh«ng ph©n bæ theo tiªu thøc doanh thu thùc tÕ trong th¸ng vµ lÊy 4986000000 trõ ®i tæng sè khÊu hao ®· trÝch trong 11 th¸ng tr­íc. VËy ta cã b¶ng ph©n bæ khÊu hao trong th¸ng 1 nh­ sau §VT: §ång Bé phËn sö dông céng TK 6274: TSC§ dïng sx TK 6424 TSC§ dïng qlý 437500000 17833333 454833333 KÕ to¸n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Chi phÝ dÞchvô mua ngoµi bao gåm tiÒn ®iÖn, n­íc... §Ó tËp hîp chi phÝ nµy kÕ to¸n chi phÝ c¨n cø vµo sè liÖu ë c¸c nhËt ký chøng tõ cã liªn quan nh­ ë c¸c nhËt ký chøng tõ nh­ nhËt ký chøng tõ sè 1 ( theo dâi viÖc chi tr¶ tiÒn mÆt), nhËt ký chøng tõ 2 ( theo dâi viÖc chi tr¶ tiÒn göi ng©n hµng), nhËt ký chøng tõ sè 5 ( theo dâi thanh to¸n víi ng­êi b¸n), nhËt ký chøng tõ sè 10 ( theo dâi t¹m øng).... Tõ nhËt ký chøng tõ sè 1 kÕ to¸n chi phÝ biÕt ®­îc chi phÝ b»ng tiÒn mÆt phôc vô cho s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong th¸ng 1 lµ 50922994 ®ång Tõ nhËt ký chøng tõ sè 2 ta cã ®­îc chi phÝ b»ng tiÒn göi ng©n hµng dïng ®Ó chi tr¶ kho¶n chi phÝ dïng s¶n xuÊt lµ 194536000 ®ång. Tõ c¸c nhËt ký chøng tõ liªn quan ta ®­îc Chi cho t¹m øng 430000 ®ång Vay ng¾n h¹n 3744130 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n: 17928050 KÕ to¸n chi phÝ tr¶ tr­íc chi phÝ ph¶i tr¶. T¹i c«ng ty hiÖn nay kh«ng sö dông TK chi phÝ ph¶i tr¶ ( TK 335) kh«ng tiÕn hµnh trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cho c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ chi phÝ söa ch÷a TSC§ mµ chØ sö dông TK 142 ( chi phÝ tr¶ tr­íc) khi xuÊt dïng c«ng cô dông cô lo¹i ph©n bæ nhiÒu lÇn kÕ to¸n ghi Nî TK 142 ( 1421) Cã TK 153 C«ng cô dông cô ®ãng vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ë c«ng ty. T¹i c«ng ty giÇy Th¨ng Long sö dông hai lo¹i c«ng cô chÝnh lµ phom giÇy vµ dao chÆt, Tuú thuéc vµo gi¸ trÞ vµ môc ®Ých sö dông c«ng cô dông cô cã thÓ ph©n bæ lµm hai hoÆc ba lÇn. Phom nh«m ®­îc xuÊt dïng tõ th¸ng 11 n¨m 2000 víi tæng gi¸ trÞ 195000000 lo¹i c«ng cô nµy ®­îc ph©n bæ lµm 3 th¸ng trong th¸ng 11 vµ 12 cña n¨m 2000 mçi th¸ng ph©n bæ 65000.000. VËy tæng sè gi¸ trÞ cña c«ng cô ph©n bæ lµ 130000000 Sè d­ ®Çu kú cña c«ng cô nµy trong th¸ng 1 lµ 65000000 sÏ ®­îc ph©n bæ toµn bé vµo chi phÝ s¶n xuÊt trong th¸ng lµ 65000000 Khi xuÊt c«ng cô kÕ to¸n ghi Nî TK 142 195000000 Cã TK 153 195000000 Hµng th¸ng khi ph©n bæ kÕ to¸n ghi Nî TK 627 (3) 65000000 Cã TK 142 65000000 Cßn lo¹i c«ng cô kh¸c lµ dao chÆt thi trong th¸ng 1 xuÊt dïng cho s¶n xuÊt trÞ gi¸ 106 484 000 vµ ®­îc ph©n bæ ®Òu cho hai kú kinh doanh th¸ng 1 vµ th¸ng 2. Gi¸ trÞ dao chÆt ®­îc ph©n bæ vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung trong th¸ng 1 lµ 53242000/- Mét lo¹i dao chÆt kh¸c ®­îc xuÊt dïng tõ th¸ng 12 n¨m 2000 trÞ gi¸ 197242000 vµ ®­îc ph©n bæ ®Òu trong hai th¸ng lµ th¸ng 12 n¨m 2000 vµ th¸ng 1 n¨m 2001. VËy gi¸ trÞ cña lo¹i c«ng cô nµy ph©n bæ trong th¸ng la 98621 000 Nî TK 627 (3) 151863000 Cã TK 142 151863000 Trong th¸ng 1 n¨m 2001 xuÊt dïng khu«n ®Õ giÇy cho xÝ nghiÖp ®Õ giÇy tæng trÞ gi¸ 288000000 ®ång. Khu«n ®Õ ®­îc ph©n bæ trong hai th¸ng lµ th¸ng 1 vµ th¸ng 2. Khi xuÊt dïng th¸ng 1 kÕ to¸n ghi Nî TK 1421 288000000 Cã TK 153 288000000 Hµng th¸ng: Nî TK 627 (3) 144.000000 Cã TK 1421 144000000 Tæng chi phÝ tr¶ tr­íc cña c«ng cô dông cô trÝch trong th¸ng lµ: 65000000 + 144000000 + 151863000 = 360863000 (®ång) Nh÷ng sè liÖu nµy ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng kª sè 6 B¶ng kª sè 6 - TËp hîp chi phÝ tr¶ tr­íc C«ng ty giÇy Th¨ng Long - th¸ng 1 n¨m 2001 DiÔn gi¶i Sè d­ nî ®Çu th¸ng Ghi nî TK142 Ghi cã TK153 Ghi cã TK142 Ghi Nî TK62734 sè d­ nî cuèi th¸ng Phom nh«m 65000000 65000000 Dao chÆt 98621000 106484000 151863000 53242000 Khu«n ®Õ 288000000 144000000 144000000 Céng 163621000 394484000 360863000 193242000 Dùa vµo c¸c chøng tõ vµ sæ liªn quan kÕ to¸n chi phÝ tËp hîp ®­îc toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong th¸ng c¸c sè liÖu nµy ®­îc thÓ hiÖn b¶ng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung cña c«ng ty. BiÓu 9: B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung. C«ng ty giÇy Th¨ng Long - th¸ng 1 n¨m 2001 §¬n vÞ tÝnh : §ång kho¶n môc Sè tiÒn chi phÝ nh©n viªn TiÒn l­¬ng Kho¶n trÝch theo l­¬ng Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh chi phÝ vËt liÖu vËt liÖu C«ng cô dông cô Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Chi phÝ b»ng tiÒn mÆt Chi phÝ b»ng tiÒn göi Vay ng¾n h¹n Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n Chi b»ng t¹m øng 5. Chi phÝ tr¶ tr­íc 158949548 125167687 23781861 437500000 101446550 29526400 71920150 177561174 50922994 104536000 3744130 17928050 430000 360863000 2.6.2. Tr×nh tù ghi sæ TK 627. Dùa vµo b¶ng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung kÕ to¸n chi phÝ tiÕn hµnh vµo b¶ng kª sè 4 phÇn chi phÝ s¶n xuÊt chung chi tiÕt thµnh kho¶n môc. C¸c bót to¸n sau sÏ ®­îc ®Þnh kho¶n trªn b¶ng kª sè 4 Chi phÝ l­¬ng nh©n viªn ph©n x­ëng Nî TK 627 (6271) 148949548 Cã TK 334 125167687 Cã TK338 23781861 . 2. Chi phÝ vËt liÖu Nî TK 627 ( 6272) 101446550 Cã TK 152 29526400 Cã TK 253 71920150 3.Chi phÝ tr¶ tr­íc Nî TK 627 (6273) 360863000 Cã TK 142 (1421) 360863000 4.Chi phÝ khÊu hao TSC§. Nî TK 627 (6274) 437500000 Cã TK 214 (1) 437500000 5. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Nî TK 627 (6277) 177561174 Cã TK 111 50922994 Cã TK 112 10453600 Cã TK 311 3744130 Cã TK 331 17928050 Cã TK 141 430000 B¶ng kª sè 4 ®­îc tr×nh bµy C¨n cø vµo b¶ng kª sè 4 kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh lËp nhËt ký chøng tõ sè 7 ®­îc ph¶n ¸nh b»ng bót to¸n tæng hîp vµ ®©y lµ c¨n cø ®Ó lËp sæ c¸i TK 627 Nî TK 627 1226320722 Cã TK 334 125167687 Cã TK 338 23781861 Cã TK 142 360863000 Cã TK 214 437500000 Cã TK 111 50922994 Cã TK 112 104536000 Cã TK 311 3744130 Cã TK 331 17928050 Cã TK 141 430000 Cã TK 152 29526900 Cã TK 153 71920150 BiÓu 11: Sæ c¸i tµi kho¶n - 627 C«ng ty giÇy Th¨ng Long - n¨m 2001 Sè d­ ®Çu kú Nî Cã §V tÝnh: §ång Ghi cã c¸c TK ®èi øng víi TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 ...... céng 334 338 142 214 111 112 311 331 141 125167687 23781861 360863000 437500000 50922994 104536000 3744130 17928050 430000 152 153 29526900 71920150 Ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c ®¬n hµng. T¹i c«ng ty giÇy Th¨ng Long chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc tËp hîp chung cho toµn doanh nghiÖp, kh«ng theo dâi theo ®¬n hµng hay tõng xÝ nghiÖp. Do ®ã sau khi ®· tËp hîp ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt chung trong th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c ®¬n hµng dùa vµo tiªu thøc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. TÝnh hÖ sè ph©n bæ. HÖ sè ph©n bæ Tæng chi phÝ SXC ph¸t sinh trong th¸ng Tæng chi phÝ tiÒn l­¬ng NC trùc tiÕp = CPSXC ®­îc ph©n bæ cho tõng §H = hÖ sè ph©n bæ x CPNCTT cho ®¬n hµng Trong th¸ng tæng CPNC trùc tiÕp : 1435140794 ® Tæng CPSXC ph¸t sinh : 1226320722 ® hÖ sèph©n bæ 1226320722 1435140794 = 0,85 = §¬n hµng FAREAST : 60803687 x 085 = 51683134 ® §¬n hµng FOOTTECH: 2934687 x 0,85 = 24944196 ® §¬n hµng HEUNGIL 12/4 CL: 139399090 x 0,85 = 118489923 ® §¬n hµng HEUNGIL 12/7/TB: 137355750 x 0,85 = 116752 387 ® ViÖc tÝnh to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng ®¬n hµng ®­îc tÝnh vµ thÓ hiÖn qua b¶ng ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung trong th¸ng 1 cña c«ng ty giÇy Th¨ng Long. BiÓu 10 B¶ng ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung. C«ng ty giÇy Th¨ng Long: Th¸ng 1 n¨m 2001 Tiªu thøc ph©n bæ : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Tæng chi phÝ s¶n xuÊt cung cÇn ph©n bæ : 1226320722 ® Tæng chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: 1435140794® HÖ sè ph©n bæ : 0,85 §V: ®ång Tªn ®¬n hµng Tæng chi phÝ NC trùc tiÕp Møc CPSX ph©n bæ ®¬n hµng §¬n hµng FAREAST lÖnh 1/1 v §¬n hµng FOOTTECH lÖnh 1/10 v §¬n hµng HEUNG IL lÖnh 12/4CL §¬n hµng HEUNG IL lÖnh 12/7 TB ............ .......... 60803687 29346114 139399909 137355750 51683134 24944196 118489923 116752387 Céng 1435140794 1226320722 Céng ph¸t sinh Nî Cã 1226320722 263 D­ cuèi kú Nî Cã 6.2.7. TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho toµn c«ng ty. C«ng ty sö dông tµi kho¶n 154 - chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho toµn doanh nghiÖp TK 154 më chi tiÕt cho tõng ®¬n hµng. ViÖc tËp hîp chi phÝ trong th¸ng 1 n¨m 2001 nh­ sau. C¨n cø vµo chi phÝ NVL trùc tiÕp ®­îc tËp hîp bªn nî TK 621 kÕt chuyÓn cho ®èi t­îng chÞu chi phÝ. Nî TK 154 8054297431 154 §H FOOTTECH 1/10 TB 134591040 154 §H FAREAST 1/1V 255486679 154 §H HEUNGIL 12/4 CL 580472535 154 §H HEUNGIL 12/7 TB 518938 986 ........................ Cã TK 621 8054297431 C¨n cø vµo ph¸t sinh bªn nî cã TK 622. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp kÕt chuyÓn cho ®èi t­îng chÞu chi phÝ. Nî TK 154 1435140794 154 §H FAREAST 1/1V 60803687 154 §H FOOTTECH 1/10 TB 29346114 154 §H HEUNG IL 12/4 CL 139399909 154 §H HEUNGIL 12/7 TB 137355750 .............................................. cã TK 622 1435 140794 C¨n cø vµo ph¸t sinh bªn nî cña TK 622 CPSX sau khi trõ ®i kh«ng ®­îc tÝnh vµo gi¸ thµnh kÕt chuyÓn cho ®èi t­îng chÞu chi phÝ. Nî TK 154 1226320722 154 §H FAREAST 1/1V 51683134 154 §H FOOTTECH 1/10TB 24944196 154 §H HEUNGIL 12/4 CL 118489923 154 §H HEUNGIL 12/7 TB 116752387 ................................ cã TK 627 1226. 320722 §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. ë c«ng ty giÇy Th¨ng Long kh«ng cã ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang, ®iÒu nµy hoµn toµn hîp lý v× chi phÝ ph¸t sinh ®Òu ®­îc tËp hîp vµ ph©n bæ vµo cuèi th¸ng cho c¸c ®¬n hµng ®­îc s¶n xuÊt trong th¸ng nh­ng ch­a hoµn thµnh. Nh­ trong tr­êng hîp trªn trÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang cña ®¬n hµng FOOTTCH lµ 181354818 ®ång ë ®©y cÇn lµm râ viÖc tÝnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang. Thùc ra viÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang chØ ¸p dông víi nh÷ng c«ng ty kh«ng thÓ x¸c ®Þnh mét c¸ch râ rµng chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong th¸ng n»m trong s¶n phÈm dë dang. VËy t¹i c«ng ty giÇy Th¨ng Long ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ lµ ®¬n hµng hay nãi c¸ch kh¸c lµ cho tõng l« mµ ta biÕt ®­îc mét c¸ch chÝnh x¸c lµ s¶n xuÊt bao nhiªu ®«i giÇy vµ chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®· ®­îc tËp hîp cho tõng ®¬n hµng mét c¸ch t¸ch b¹ch. Khi muèn biÕt chi phÝ cho mét ®«i giÇy chØ cÇn lÊy tæng chi phÝ cña ®¬n hµng chia cho sè l­îng ®«i giÇy ®­îc s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc tËp hîp theo ®¬n hµng tr¸nh cho c«ng ty giÇy Th¨ng long ph¶i thùc hiÖn ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang - mét viÖc mang toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt trong th¸ng 1 n¨m 2001 ®­îc thÓ hiÖn b¶ng kª sè 4. §Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh toµn c«ng ty kÕ to¸n sö dông NKCT sè 7. Tõ b¶ng kª sè 4, b¶ng kª sè 6, b¶ng ph©n bæ sè 1, c¸c b¶ng ph©n bæ NVL tiÒn l­¬ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ c¸c NKCT kh¸c liªn quan lËp nªn NKCT sè NKCT 2m NKCT sè 10.... Tõ b¶ng kª sè 4 ta lÊy lµm c¬ së vµo sæ c¸i TK 154 vµo cuèi th¸ng BiÓu 14 §¬n vÞ: C«ng ty giÇy Th¨ng Long. Sæ C¸i TK 154 : Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. N¨m 2001 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Sè d­ ®Çu kú Nî Cã 6632925987 Ghi cã TK ®èi øng víi TK nµy Th¸ng 1 Th¸ng 2 ........ Céng 621 622 627 8054297431 1435140794 1226320722 Céng sè ph¸t sinh Nî 1071589947 Cã 12860271346 Sè d­ cuèi kú Nî 4488244588 Cã Mµu s¾c chñ quan kh«ng chÝnh x¸c Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty giÇy Th¨ng Long. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ ph­¬ng ph¸p sö dông sè liÖu chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®­îc trong kú ®Ó tÝnh tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ trong tõng kho¶n môc chi phÝ. Do vËy ®Ó phï hîp víi ®èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ nªn c«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ theo ®¬n ®Æt hµng, ®Ó tÝnh tæng gi¸ thµnh, gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña ®¬n hµng hoµn thµnh trong th¸ng b»ng c¸ch céng trùc tiÕp chi phÝ ph¸t sinh Tæng gi¸ thµnh Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú chi phÝ sx ph¸t sinh trong kú hoµn thµnh = + Tæng gi¸ thµnh CP SX dë dang ®Çu kú CPSX ph¸t sinh trong kú hoµn thµnh = + Tæng gi¸ thµnh cña ®¬n hµng Sè l­îng s¶n phÈm cña ®¬n hµng Gi¸ thµnh ®¬n vÞ = Dùa vµo b¶ng kª sè 4 kÕ to¸n lËp phiÕu tÝnh gi¸ thµnh. Trong th¸ng 1 chi phÝ cña c¸c ®¬n hµng hoµn thµnh trong th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp tÝnh tæng chi phÝ ph¸t sinh ®Ó tÝnh ra tæng gi¸ thµnh cña ®¬n hµng. §¬n hµng FAREAST lµ ®¬n hµng ph¸t sinh vµ hoµn thµnh trong th¸ng 1: + Chi phÝ nguyªn vËt liÖu 255486679 ®ång trong ®ã Nguyªn vËt liÖu chÝnh : 1967528215 ®ång NVL phô 58958464 ® + Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : 60803687 ®ång + Chi phÝ s¶n xuÊt chung : 51683134 ® §¬n hµng HEUNGIL 12/7 T vµ ®¬n hµng HEUNG IL 12/4 CL lµ hai ®¬n hµng b¾t ®Çu s¶n xuÊt th¸ng 12 n¨m 2000 ®Õn ngµy 19/1 n¨m 2001 th× hoµn thµnh do ®ã tæng gi¸ thµnh cña hai ®¬n hµng ®­îc tÝnh nh­ sau. Tæng gi¸ thµnh = chi phÝ sx th¸ng 12 + chi phÝ sx ph¸t sinh th¸ng 1 §¬n hµng HEUNGIL 12/7T. + Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú: 698054174 ®ång + Chi phÝ ph¸t sinh trong th¸ng 1: Chi phÝ NVL 580472835 trong ®ã NVL chÝnh 463856256 NVL phô 116616579 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 139999909 Chi phÝ sx chung: 118489923 Gi¸ ®¬n vÞ : 1537616841 19200 80053 = Tæng gi¸ thµnh ®¬n hµng: 838962667 + 698054174 = 1537016841 KÕ to¸n lËp phiÕu tÝnh gi¸ thµnh cña ®¬n hµng ( trang bªn) §¬n hµng HEUNGIL 12/4 CL + Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú: 306454972 ®ång + Chi phÝ ph¸t sinh trong th¸ng Chi phÝ NVL : 518938 (®) trong ®ã NVL chÝnh 458036670 (®) NVL phô 60902312 (®) Chi phÝ nh©n c«ng: 137355750 (®) Chi phÝ sx chung 116752387 (®) tæng chi phÝ ph¸t sinh T1: 729580603 Tæng gi¸ thµnh: 806454972 + 773047123 = 1579502095 (®) 81250 (®ång) §¬n gi¸: 1579502095 19440 = §¬n hµng FOOTTECH ph¸t sinh trong th¸ng 1 nh­ng ch­a hoµn thµnh còng nh­ c¸c ®¬n hµng trªn kÕ to¸n më thÎ tÝnh gi¸ thµnh riªng cho ®¬n hµng FOOTTECH, do ®ã kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh trong th¸ng nh­ng ch­a tÝnh ®­îc gi¸ thµnh. Chi phÝ ph¸t sinh trong th¸ng lµ Chi phÝ nguyªn vËt liÖ trùc tiÕp : 134591040 ® trong ®ã NVLC 108860400 ® NVLP 25730640 ® - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : 29346114 ® Chi phÝ s¶n xuÊt chung : 24944196 ® Tæng chi phÝ ph¸t sinh : 188881350 ® VËy phiÕu tÝnh gi¸ thµnh cña ®¬n hµng FOOTTECH trong th¸ng 3 nh­ trang sau Tãm l¹i: §Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt ra hiÖn nay c«ng ty ®ang sö dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ theo ®¬n ®Æt hµng. Do ®ã mçi mét ®¬n ®Æt hµng ph¸t sinh trong c«ng ty më mét phiÕu tÝnh gi¸ thµnh riªng ®Ó tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh. PhiÕu tÝnh gi¸ thµnh ®­îc më vµo ngµy b¾t ®Çu s¶n xuÊt l« hµng ®ã vµ kÕt thóc khi ®¬n hµng hoµn thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng vËy toµn bé qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc tæng hîp qua s¬ ®å sau ®©y. (biÓu 18) a. S¬ ®å h¹ch to¸n CPNVL chÝnh TK 622 TK 152 TK 621 TK 334 TK 152 Dxxx TK 152 7436133431 7436133431 TK 153 618164000 618164000 Dxxx TK 152 1206006682 1206000668 TK 334 229140126 229140126 c.S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 155 TK 142 TK 627 360863000 360863000 TK 152,153 TK 334,338 85054297931 85054297431 1435140894 85054298431 TK 214 437500000 438500000 TK111,112,311,331 177561174 188564479 H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n phÈm theo ph­¬ng ph¸p KK§K TK 621 TK 154 TK 621 TK 621 a) 85054297431 b)1435140794 c) 1226320722 D xxx 6720283786 85054297431 85054297431 1435140794 1435140794 1226320722 1226320722 6720283786 6720283786 PS 10715758947 D 10628401148 Ch­¬ng 3 Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty giÇy th¨ng long. 3.1. NhËn xÐt chung c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty giÇy Th¨ng Long. 3.1.1. NhËn xÐt c«ng t¸c qu¶n lý. C«ng ty giÇy Th¨ng Long lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc ho¹t ®éng kinh tÕ tù h¹ch to¸n trùc thuéc tæng c«ng ty da giÇy ViÖt Nam, do ®o môc tiªu cña c«ng ty lµ t×m kiÕm lîi nhuËn. Víi môc tiªu ®ã c«ng ty kh«ng ngõng c¶i tiÕn kü thuËt n©ng cao chÊt l­îng uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng kÕt hîp qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt tèt nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm . §Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ chÝnh x¸c kÞp thêi bé m¸y kÕ to¸n ®· ®­îc tæ chøc hîp lý gän nhÑ ho¹t ®éng cã nÒ nÕp, ph©n c«ng ph©n nhiÖm râ rµng ®· vËn dông m¸y tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng do ®ã tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n phï hîp nh»m ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin kÞp thêi ®éc lËp. HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ ®©y lµ h×nh thøc tiªn tiÕn ®¶m b¶o cho hÖ thèng kÕ to¸n cña c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, thùc hiÖn tèt chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh. Phßng kÕ to¸n ®­îc tæ chøc víi c¬ cÊu 8 nh©n viªn do ®ã c«ng viÖc kÕ to¸n ®­îc ph©n bæ ®Òu cho kÕ to¸n viªn do ®ã c¸c kÕ to¸n viªn ®­îc chuyªn m«n ho¸ ®¶m b¶o nguyªn t¾c kÕ to¸n lµ kh«ng kiªm nhiÖm. §Æc ®iÓm t¹i c«ng ty ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu chiÕm 95% ho¹t ®éng kinh doanh do ®ã cã kÕ to¸n ng©n hµng riªng. 3.1.2. NhËn xÐt c«ng t¸c kÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng ty cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p, liªn tôc kÐp kÝn s¶n xuÊt theo ®¬n hµng, ®ång thíi viÖc s¶n xuÊt ®­îc ph©n ®Õn tõng xÝ nghiÖp kh¸c nhau theo lÖnh s¶n xuÊt chÝnh v× vËy viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng ®¬n hµng lµ hîp lý. Nh­ng bªn c¹nh ®ã cßn ch­a theo dâi chÆt chÏ chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh t¹i xÝ nghiÖp, ph©n x­ëng s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, c«ng ty ®· sö dông c¶ ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp vµ ph­¬ng ph¸p gi¸n tiÕp. §èi víi chi phÝ NVL trùc tiÕp vµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp th× ®­îc tËp hîp theo ph­¬ng ph¸p gi¸n tiÕp tøc lµ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung cho toµn c«ng ty cuèi th¸ng ph©n bæ theo tõng ®¬n hµng theo tiªu thøc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. ( chi phÝ t­¬ng ®èi æn ®Þnh ®èi víi tõng ®¬n hµng). C«ng ty x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng ®¬n hµng, ë mçi ®¬n hµng cã nhiÒu chñng lo¹i mÉu m· kÝch cì kh¸c nhau tuy nhiªn quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt nh­ nhau do ®ã tÝnh gi¸ thµnh b×nh qu©n s¶n phÈm lµ phï hîp. Qu¶n lý nguyªn vËt liÖu theo ®Þnh møc ®¶m b¶o chÆt chÏ.Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lu«n ®¶m b¶o cung cÊp kÞp thêi nÕu v­ît m­c ®Þnh møc ph¶i lµm phiÕu xin lÜnh thªm vµ ph¶i ®­îc xÐt duyÖt . C«ng ty kh«ng tiÕn hµnh tËp hîp nguyªn vËt liÖu chÝnh phô, nhiªn liÖu riªng biÖt, mµ chØ tËp hîp nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, vËt rÎ tiÒn th× ®­îc tËp hîp vµo TK 153. C«ng cô dông cô còng ®­îc theo dâi vµo TK 153 nh­ng tµi kho¶n nµy l¹i kh«ng ®­îc theo dâi chi tiÕt theo tiÓu kho¶n. Chi phÝ nh©n c«ng ®­îc tËp hîp theo ®¬n hµng vµ tÝnh theo s¶n l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh - Tuú thuéc vµo tõng lo¹i giÇy mÉu m· kÝch th­íc yªu cÇu møc ®é gi¶m ®¬n hay phøc t¹p mµ cã ®¬n hµng tiÒn l­¬ng kh¸c nhau. ViÖc tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng ®­îc tËp hîp cho tõng ®¬n hµng. ViÖc ¸p dông tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm ®¹t ®­îc môc tiªu chÊt l­îng vµ n¨ng suÊt lao ®éng, ®¶m b¶o thu nhËp cña c«ng nh©n, khuyÕn khÝch kh¶ n¨ng lao ®éng, ý thøc tiÕt kiÖm trong s¶n xuÊt kinh doanh. CPSXC tËp hîp cho toµn c«ng ty sau ®ã ph©n bæ cho tõng ®¬n hµng. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt nªn c«ng ty giÇy Th¨ng Long kh«ng tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú lµ sè d­ t¹i phiÕu tÝnh gi¸ thµnh theo tõng ®¬n hµng. §Ó tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ theo ®¬n hµng. §©y lµ ph­¬ng ph¸p phï hîp ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Trªn ®©y lµ nh÷ng nhËn xÐt chung nhÊt vÒ c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n chung vµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng ë c«ng ty em thÊy cßn cã nh÷ng tån t¹i nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ. Nh÷ng gãp ý sau mang tÝnh chÊt gîi ý nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh. 3.2. Mét sè ý kiÕn gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty giÇy Th¨ng Long. ý kiÕn1: VÒ viÖc sö dông TK 152 vµ TK 153 Theo quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh th× ®èi víi NVLC vµ NVLP, nhiªn liÖu phô tïng thay thÕ ®­îc theo dâi trªn TK 152 nguyªn vËt liÖu. ViÖc theo dâi t¸ch biÖt tiÖn theo dâi vµ qu¶n lý tõng lo¹i vËt t­. Cßn TK 153 dïng ®Ó theo dâi c«ng cô dông cô. Nh­ng hiÖn nay t¹i c«ng ty giÇy Th¨ng Long c«ng viÖc h¹ch to¸n NVL phô vµ NVL chÝnh xuÊt dïng ®Òu ®­îc ph¶n ¸nh TK 153 trªn thùc tÕ, h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu phô. Khi mua NVL phô Nî TK 153 Nî TK 133 (1) ( ThuÕ VAT ph¶i nép) Cã TK 111,112,331,311.... Khi xuÊt dïng. Nî TK 621, 627 Cã TK 153. Thùc tÕ viÖc theo dâi nh­ vËy kh«ng hÒ lµm ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh chÝnh x¸c cña tæng chi phÝ vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña tõng ®¬n hµng mµ chØ ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh chÝnh x¸c cña lo¹i tµi s¶n nguyªn vËt liÖu (152) vµ tµi s¶n c«ng cô dông cô (153) trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. Do chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tõ 65 - 90% trong tæng chi phÝ tuú vµo tõng lo¹i giÇy trong ®ã 70% chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh 30% chi phÝ nguyªn vËt liÖu phô, chÝnh vÌ thÕ ®Ó theo dâi ®­îc chÝnh x¸c h¬n vµ thuËn tiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý kÕ to¸n nªn theo dâi nguyªn vËt liÖu phô trªn TK 152 vµ tµi kho¶n 152 më chi tiÕt ( tiÓu kho¶n) cho tõng lo¹i nh­ sau. TK 1521: Nguyªn vËt liÖu chÝnh ( nh­ v¶i, cao su, ®Õ giÇy...) TK 1522 : Nguyªn vËt liÖu phô ( chØ may, « dª, keo dÝnh...) TK 1523 : Nhiªn liÖu. Khi nghiÖp vô kÕ to¸n vÒ nguyªn vËt liÖu phô ph¸t sinh trong th¸ng kÕ to¸n ghi. Khi mua: Nî TK 152 (2) Nî TK 133 (1) Cã TK 111, 112, 331, 311... Khi xuÊt dïng : Nî TK 621, 627 (2) Cã TK 152 (2) Cßn c«ng cô dông cô theo dâi trªn TK 153 Do vËy b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô cã mÉu sau. (biÓu 19) C«ng ty còng nªn theo dâi ®ång thêi c¶ chi phÝ nguyªn vËt liÖu theo ®¬n hµng kÕt hîp theo dâi nguyªn vËt liÖu sö dông t¹i ph©n x­ëng s¶n xuÊt. ViÖc theo dâi nµy gióp cho qu¶n lý theo dâi t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu ®­îc tèt h¬n. Do vËy c«ng ty giÇy Th¨ng Long cã ba lo¹i c«ng cô dông cô chÝnh lµ phom nh«m dao chÆt, khu«n ®Õ giÇy, nªn c«ng ty nªn më tiÓu kho¶n ®Ó theo dâi nh­ sau Kho¶n ®Ó theo dâi nh­ sau: TK 153 cã 4 TK cÊp hai TK 1531: phom nh«m. TK 1532: Dao chÆt TK 1533: Khu«n ®Õ giÇy. TK 1538: cã lo¹i c«ng cô dông cô kh¸c h¹n chÕ ®­îc v­ît cÊp ph¸t vËt t­ ngoµi ®Þnh møc nhiÒu nh»m gi¶m thÊt tho¸t sö dông l·ng phÝ vËt t­ gãp phÇn gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt. BiÓu 19 B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô Th¸ng... N¨m... stt Ghi cã c¸c TK §èi t­îng SD TK 152 TK 153 1521 1522 1523 Céng 152 1531 1532 1533 1538 Céng 153 I. II. III. TK 621 §¬n hµng TK627 TK1421 TK642 TK632 Tæng céng Lµm nh­ vËy TK 621 theo dâi chi tiÕt cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu, tõng ®¬n hµng. TK 152 ®­îc theo dâi chi tiÕt cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu viÖc theo dâi nµy còng kh«ng phøc t¹p h¬n bë kÕ to¸n dùa vµo lÖnh s¶n xuÊt vµ ®Þnh møc vËt t­ t¹i ®ã ®· cã ®¬n vÞ nhËn lÖnh vµ trong th¸ng nÕu cã ph¸t sinh viÖc cÊp thªm vËt t­ do bé phËn sö dông göi lªn do ®ã lÊy lµm c¨n cø ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. ¦u ®iÓm: ¸p dông ®óng th«ng lÖ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô . Theo dâi chi tiÕt c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®Ó qu¶n lý tèt. ý kiÕn 2: VÒ viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung. HiÖn nay t¹i c«ng ty giÇy Th¨ng Long tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung cho toµn c«ng ty. Sau mçi th¸ng tiÕn hµnh ph©n bæ s¶n xuÊt ®Õn c¸c ®¬n hµng theo tiªu thøc nguyªn vËt liÖu chÝnh. Dïng tiªu thøc ph©n bæ lµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ hîp lý v× chi phÝ NC trùc tiÕp cho tõng ®¬n hµng lµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh tæng chi phÝ s¶n xuÊt, do ®ã sÏ lµm cho ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc chÝnh x¸c. Nh­ng ®Ó theo dâi s¸t sao h¬n c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung kÕ to¸n nªn theo dâi tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung cho toµn xÝ nghiÖp s¶n xuÊt. Cuèi th¸ng ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt cho c¸c ®¬n hµng ®­îc s¶n xuÊt t¹i xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ®¬. Khi ph©n bæ ta dïn chØ tiªu nguyªn vËt liÖu chÝnh ®­îc xuÊt dïng cho xÝ nghiÖp HÖ sè ph©n bæ å chi phÝ SXC t¹i xÝ nghiÖp å chi phÝ NC trùc tiÕp t¹i xÝ nghiÖp = Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña 1 ®¬n hµng = å CPSX chung cña ®¬ng hµng ®ã ë xÝ nghiÖp s¶n xuÊt. Trong ®ã: Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña ®¬n hµng t¹i XNSX = CPNCTT x hÖ sè viÖc ph©n bæ nh­n hiÖn nay cña c«ng ty lµ hoµn toµn ®óng vµ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh chi phÝ s¶n xuÊt trong kú kinh doanh nh­ng ý kiÕn nh­ trªn . Khi ho¹ch to¸n theo ph­¬ng ph¸p nµy kh«ng g©y khã kh¨n cho kÕ to¸n v× chi phÝ NVLTT t¹i tõng xÝ nghiÖp còng ®· ®­îc theo dâi vµ dùa vµo chøng tõ kÕ to¸n ta còng cã thÓ tËp hîp ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt chung. §Ó lµm ®­îc nh­ vËy c«ng ty nªn t¸ch riªng ra khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cña tõng xÝ nghiÖp, chi phÝ NVL, CCDC sö dông trong th¸ng, tiÒn ®iÒn tiÒn n­íc vµ c¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi t¸ch riªng cho tøng xÝ nghiÖp ( cã thÓ l¾p ®Æt c«ng t¬ ®iÖn, ®ång hå ®o n­íc riªng cho tõng xÝ nghiÖp). §èi víi nh÷ng kho¶n kh«ng thÓ t¸ch b¹ch cho tõng xÝ nghiÖp th× kÕ to¸n tËp hîp chung cho toµn xÝ nghiÖp sau ®ã ph©n bæ theo tiªu thøc phï hîp. Mét thuËn tiÖn n÷a do ®Æc ®iÓm lµ s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng sau khi ký kÕt hîp ®ång phßng kÕ ho¹ch dùa vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ t×nh h×nh thùc tÕ sÏ ®­a ra lÖnh s¶n xuÊt cho xÝ nghiÖp nµo thùc hiÖn ®¬n hµng ®Ó ph©n bæ c«ng viÖc hîp lý. Trõ nh÷ng ®¬n hµng lín th× chia cho c¸c xÝ nghiÖp kh¸c nhau cßn l¹i chñ yÕu tËp trung s¶n xuÊt mét ®¬n hµng t¹i xÝ nghiÖp do ®o thuËn tiÖn cho viÖc tËp hîp chi phÝ vµ theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ t¹i c¸c xÝ nghiÖp lËp b¶ng ph©n bæ cho xÝ nghiÖp. B¶ng ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung XÝ nghiÖp .......th¸ng... n¨m... Tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung Tæng chi phÝ NVL chÝnh HÖ sè ph©n bæ. Stt §¬n hµng nh©n c«ng CPSXC ph©n bæ 1. 2. §¬n hµng FOOTTECH §¬n hµng FAREAST c«ng Dùa vµo b¶ng ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cña tõng xÝ nghiÖp kÕ to¸n lËp nªn b¶ng ph©n bæ chung cho toµn xÝ nghiÖp ®Ó lµm c¨n cø ghi vµo b¶ng kª sè 4 vµ nhËt ký chøng tõ sè 7 sæ c¸i TK 627. ViÖc theo dâi chi tiÕt kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn c¸c bót to¸n ghi vµo sæ kÕ to¸n mµ chØ phôc vô cho viÖc theo dâi t×nh h×nh sö dông ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹i c¸c ph©n x­ëng. xÝ nghiÖp gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý tèt h¬n vµ cung cÊp sè liÖu s¸t thùc ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh B¶ng ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung C«ng ty giÇy Th¨ng Long Th¸ng.....N¨m..... Stt §¬n hµng NVLC CPSXC ph©n bè 1 §¬n hµng FOOTTECH XN I XN II céng ý kiÕn 3: VÒ kho¶n trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp vµ chi phÝ söa ch÷a TSC§. Chi phÝ trÝch tr­íc hay chi phÝ ph¶i tr¶ lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ thùc tÕ ch­a ph¸t sinh, nh­ng ®­îc trÝch vµo chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú cho c¸c ®èi t­îng chÞu chi phÝ ®Ó ®¶m b¶o khi ph¸t sinh chi phÝ thùc tÕ kh«ng g©y ®ét biÕn cho chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. §©y lµ kho¶n chi phÝ trong kÕ ho¹ch cña c«ng ty mµ do tÝnh chÊt cña chi phÝ hay yªu cÇu qu¶n lý nªn chi phÝ nµy ®­îc tÝnh tr­íc vµo chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ®¶m b¶o gi÷ æn ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. T¹i c«ng ty chi phÝ nµy ch­a ®­îc trÝch tr­íc. Thuéc chi phÝ nµy bao gåm tiÒn l­¬ng nghØ phÐp, söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh, l·i vay ch­a ®Õn h¹n tr¶, l­ng CBCNV trong thêi gian kh«ng ph¶i mïa vô. C«ng ty cã quy m« t­¬ng ®èi lín víi nhiÒu m¸y mãc kh¸c nhau do ®ã ®Þnh kú c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh söa ch÷a b¶o d­ìng TSC§ víi quy m« t­¬ng ®èi lín nªn viÖc söa ch÷a TSC§ ph¸t sinh nhiÒu nh­ng thùc tÕ khi ph¸t sinh c«ng ty h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung sau ®ã tËp hîp vµ ph©n bæ vµo gi¸ thµnh. Do ®ã lµm cho gi¸ thµnh kh«ng chÝnh x¸c vµ ®ång ®Òu. C«ng ty nªn sö dông TK335 ( chi phÝ tr¶ tr­íc) ®Ó tËp hîp chi phÝ söa ch÷a TSC§ vµ b¶o d­ìng. Trong vßng tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 8 do vµo mïa hÌ nªn ®¬n hµng Ýt c«ng ty tËp trung vµo söa ch÷a b¶o d÷ng TSC§. Ph¸t sinh: Nî TK 152, 111,331... cã TK 335 Hµng th¸ng kÕt chuyÓn vµo CPSXC Nî TK 335 Cã TK 335 Sè liÖu nµy ®­îc ph¶n ¸nh vµo b¶ng kª sè 6 lÊy lµm c¨n cø ghi b¶ng kª sè 4 vµ nhËt ký chøng tõ sè 7. HiÖn nay c«ng ty cã trªn 2500 c«ng nh©n mét lùc l­îng lao ®éng t­¬ng ®èi lín ch¾c ch¾n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sÏ cã c«ng nh©n nghÜ phÐp, vµ t¹i thêi ®iÓm kh«ng ph¶i lµ mïa vô l­¬ng c«ng nh©n nghØ chê viÖc vµ l­¬ng c«ng nh©n ®i lµm cÇm trõng ®Ó duy tr× ho¹t ®éng s¶n xuÊt do ®o c«ng ty nªn trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp ®Ó ph©n bæ ®Òu cho c¸c th¸ng trong n¨m nh»m tr¸nh t¨ng ®ét xuÊt cña chi phÝ, vµ c«ng ty sÏ sö dông TK 335. Hµng th¸ng trÝch tr­íc Nî TK 622, Cã TK 335 Khi thùc tÕ ph¸t sinh nî TK 335 Cã TK 334 S¬ ®å h¹ch to¸n TK622,627 TK 334,241,111.. TK 335 Thùc tÕ ph¸t sinh TrÝchtr­íctheo KH ý kiÕn 4: VÒ viÖc xö lý thiÖt h¹i s¶n phÈm háng S¶n phÈm háng lµ s¶n phÈm kh«ng tho¶ m·n c¸c tiªu chuÈn chÊt l­îng vµ ®Æc ®iÓm kü thuËt mÇu s¾c kÝch cì, träng l­îng. V× thiÖt h¹i s¶n phÈm háng táng s¶n xuÊt lµ mét kho¶n kh«ng ®¸ng lµm t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt nªn nhiÖm vô cña c«ng ty phÊn ®Êu kh«ng ngõng kh¾c phôc h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt thiÖt h¹i s¶n phÈm háng. T¹i c«ng ty do ®Æc ®iÓm san xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng vµ thÞ tr­êng tiªu thô lµ n­íc ngoµi nªn s¶n phÈm háng kh«ng nhiÒu ( chØ chiÕm 0,8% trong tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm). HiÖn t¹i mäi chi phÝ ph¸t sinh cña s¶n phÈm háng kÕ to¸n kh«ng theo dâi mµ ®Ó cho gi¸ thµnh s¶n phÈm chÞu - cã nghÜa lµ tÊt c¶ chi phÝ vÒ s¶n phÈm háng s¶n phÈm háng ( kÓ c¶ háng v­ît ®Þnh møc). §iÒu nµy ch­a hîp lý v× ch­a g¾n tr¸ch nhiÖm cña ng­êi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm háng ch­a ®­îc x¸c ®Þnh do vËy ch­a x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña ng­êi g©y thiÖt h¹i. Theo em ®Ó gi¸ thµnh ph¶n ¸nh ®­îc chÝnh x¸c mµ ®Æc biÖt lµ gi¶m sè l­îng s¶n phÈm háng g¾n tr¸ch nhiÖm cña ng­êi s¶n xuÊt víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña m×nh, c«ng ty cÇn h¹ch to¸n riªng chi phÝ s¶n phÈm háng tõ ®ã x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm båi th­êng lµm cho gi¸ thµnh xuÊt hiÖn ®óng b¶n chÊt. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n s¶n phÈm háng ngoµi ®Þnh møc TK 821 TK 152, 153, 334... TK 1381 chi phÝ söa ch÷a GT thiÖt h¹i vÒ SP háng ngoµi ®Þnh møc TK 154,155 gi¸ trÞ SP háng kh«ng söa ch÷a ®­îc TK 1381,152 GT thu håi båi th­êng ý kiÕn 5: ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ NVL HiÖn nay ®Ó h¹ch to¸n vËt liÖu kÕ to¸n ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn vµ sö dông ph­¬ng ph¸p thÎ song song ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. §Ó tÝnh gi¸ NVL, CCDC kÕ to¸n dïng ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. Tuy nhiªn do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng. Do ®ã víi mçi ®¬n hµng kh¸c nhau l¹i cã nh÷ng yªu cÇu vÒ mÉu m·, mÇu s¾c, kÝch cì chÊt l­îng kh¸c nhau. Khi hîp ®ång ®­îc ký kÕt c«ng ty tiÕn hµnh mua nguyªn vËt liÖu theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng Phßng kÕ ho¹ch vËt t­ dùa vµo ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu vµ sè l­îng ®· ®­îc ký kÕt trong hîp ®ång tiÕn hµnh mua nguyªn vËt liÖu. Do ®ã l­¬ng nguyªn v¹t liÖu t­¬ng ®èi ®ñ ®Ó ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt. trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chØ cÇn mua bæ sung. MÆt kh¸c cã nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu ph¶i nhËp ngo¹i do ®ã gi¸ c¶ phô thuéc vµo sù thay ®æi cña tû gi¸ ngo¹i tÖ vµ thÞ tr­êng quèc tÕ. HiÖn nay c«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn ®Ó tÝnh gi¸ cña nguyªn vËt liÖu . Dïng ph­¬ng ph¸p nµy tuy kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nh­ng ch­a ph¶n ¸nh ®­îc ®óng gi¸ cña NVL. VËy em ®Ò nghÞ c«ng ty dïng ph­¬ng ph¸p ®Ých danh ®Ó tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu. Víi ph­¬ng ph¸p nµy th× gi¸ thµnh ph¶n ¸nh ®­îc chÝnh x¸c h¬n. Theo ph­¬ng ph¸p nµy hµng ®­îc x¸c ®Þnh theo tõng l« vµ gi÷a nguyªn g¸i tõ lóc nhËp ®Õn lóc xuÊt khi xuÊt lß hµng nµo xuÊt theo gi¸ thùc tÕ cña l« hµng Êy. Trªn ®©y lµ nh÷ng ý kiÕn c¸ nh©n em, do tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n chÕ do ®ã kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em xin c«ng ty gãp ý vµ th«ng c¶m ý kiÕn 6: LËp sæ danh ®iÓm vËt t­ Do nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty ®a d¹ng phong phó vÒ chñng lo¹i sè l­îng mÉu m· do yªu cÇu cña tõng ®¬n hµng. C¸c nghiÖp vô nhËp xuÊt x¶y ra th­êng xuyªn, trong khi ®ã c«ng ty ch­a theo dâi chi tiÕt tõng NVL. ChÝnh v× vËy ®Ó thiÕt thùc trong viÖc lËp sæ danh ®iÓm NVL gióp cho kÕ to¸n trong viÖc h¹ch to¸n chÝnh x¸c, kiÓm tra ®èi chiÕu dÔ dµng . C¸ch lËp sæ danh ®iÓm NVL ®¬n gi¶n dÔ lµm chØ viÖc ®Æt tªn cho mçi nhãm NVL b»ng c¸ch m· ho¸ b»ng ký hiÖu riªng ( hÖ thèng ch÷ sè...) nh­ng ph¶i sö dông thèng nhÊt c¸c bé phËn cã liªn quan nh­ thñ kho, kÕ to¸n NVL, phßng vËt t­, kü thuËt. C¸ch nµy ®¶m b¶o yªu cÇu dÔ nhí hîp lý, tr¸nh trïng l¾p. ViÖc nµy nªn ¸p dông trªn m¸y vi tÝnh sÏ dÔ xö lý vµ kh«ng tèn thêi gian ghi chÐp Danh ®iÓm vËt liÖu Tªn nh·n, quy c¸ch vËt liÖu §¬n vÞ tÝnh Ghi chó 1521 1521.01 1521.02 ........ 1522 1522.02 ........ 1523 1523.01 ....... NVL chÝnh V¶i b¹t 10 mµu tr¾ng V¶i b¹t 10 mµu ®en ...... NVL phô Chun ..... Nhiªn liÖu DÇu m¸y ......... m m .... m .... lÝt Môc lôc KÕt luËn Ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®ßi hái mäi doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Æc biÖt ®Õn viÖc tÝnh ®óng tÝnh ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vµ kÞp thêi gi¸ thµnh s¶n phÈm. C¸c c«ng ty kh«ng ngõng gi¶m gi¸ thµnh ®Ó t¹o ­u thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®ã chÝnh lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ s¶n xuÊt vµ còng lµ c¨n cø tiÒn ®Ò t×m ra biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn. C«ng ty Th¨ng Long ®· thùc sù coi träng c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm coi ®©y lµ mét kh©u trung t©m cña toµn bé c«ng viÖc h¹ch to¸n, kÕ to¸n. Víi gãc nh×n cña mét sinh viªn ngµnh kÕ to¸n c«ng nghiÖp gi÷a kiÕn thøc häc ®­êng vµ thùc tÕ cßn kho¶ng c¸ch, do vËy nh÷ng ®iÒu tr×nh bµy ë trªn khã cã thÓ tr¸nh khái ch­a ®Çy ®ñ nhÊt lµ nh÷ng kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt. Hi väng sÏ ®­îc sù quan t©m cña c«ng ty vÒ c¸c vÊn ®Ò nªu trong luËn v¨n. §Ó hoµn thµnh ®­îc luËn v¨n, em xin tá lßng biÕt ¬n ®èi víi thÇy TrÇn Quèc Tr©n, xin c¶m ¬n ban gi¸m ®èc phßng tæ chøc hµnh chÝnh, phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ®Æc biÖt lµ chÞ Duyªn ®· h­íng dÉn t©n t×nh chu ®¸o ®Ó em hoµn thµnh . Víi tr×nh ®é lý luËn vµ thùc tÕ vÒ chuyªn m«n cßn h¹n chÕ t«i kÝnh mong ®­îc thÇy c« tiÕp tôc gióp ®ì ®Ó em hoµn thµnh nhiÖm vô häc tËp mét c¸ch tèt nhÊt. Hµ néi ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2001 Sinh viªn thùc hiÖn Hµ Thu Thuû Tµi liÖu tham kh¶o KÕ to¸n ®¹i c­¬ng - Phan Quang NiÖm Chñ biªn - viÖn §H M¬ Hµ Néi. KÕ to¸n tµi chÝnh doanh nghiÖp c«ng nghiÖp chñ biªn: PTS Phan Träng Phøc PTS NguyÔn V¨n C«ng Gi¸o tr×nh viÖn ®¹i häc Më Hµ Néi - NXBTC - 1999 H­íng dÉn thùc hµnh kÕ to¸n doanh nghiÖp. chñ biªn PTS NguyÔn V¨n C«ng ( §HKTQD) 4. ChÕ ®é míi vÒ qu¶n lý tµi chÝnh DNNN - NXB TC - 1998

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc1 số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thăng Long.DOC
Luận văn liên quan