Đề tài Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình của đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ Quốc Oai (Hà Nội) quản lý trong giai đoạn hiện nay

Nhìn chung, các tập thể lãnh đạo và cá nhân các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình thể hiện đúng mục đích, tính chất, phương pháp tự phê bình và phê bình trong Đảng. Trong tự phê bình và phê bình đã chỉ ra được một số ưu điểm, khuyết điểm chủ yếu, có kế hoạch và biện pháp khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm. Sau mỗi đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình, từng tập thể cấp ủy và cá nhân đều đã có những chuyển biến tiến bộ. Công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành hoạt động tự phê bình và phê bình trong các cấp ủy và tập thể lãnh đạo đã có nền nếp, theo đúng quy trình và kế hoạch đã được thông qua. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nổi bật đã nêu, vẫn còn những tổ chức đảng, những cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ Quốc Oai quản lý chưa thực sự quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung, quy trình tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, vì thế, ở những tập thể đó kết quả và tác dụng của tự phê bình và phê bình chưa cao, còn nặng tính hình thức, hoặc là thủ tiêu đấu tranh tự phê bình và phê bình.

doc78 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 4375 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình của đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ Quốc Oai (Hà Nội) quản lý trong giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
này đòi hỏi cũng phải có nhiều biện pháp khác nhau như: xây dựng đơn vị, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh làm cơ sở, tạo bầu không khí đoàn kết trong sinh hoạt; phối hợp hoạt động giữa kiểm tra đảng với thanh tra của Nhà nước và sự giám sát của quần chúng nhân dân; kiểm tra, đôn đốc của Huyện uỷ, nâng cao nhận thức của cấp ủy và từng đảng viên về vai trò, ý nghĩa của tự phê bình và phê bình... trong đó biện pháp vừa mang tính trước mắt, vừa lâu dài là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tính tự giác, gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ chốt thuộc diện Huyện uỷ quản lý. Đây là một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu quyết định đến hiệu quả của việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Để xác định được nội dung cần thiết và phương pháp phù hợp trong việc giáo dục chính trị tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ cần xuất phát từ đặc thù của đối tượng và yêu cầu của cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay. Đối tượng ở đây là đội ngũ cán bộ Ban Thường vụ thuộc diện Huyện uỷ quản lý. Họ là những người đã được đào tạo cơ bản ít nhất có một bằng đại học chuyên ngành, hầu hết đã được đào tạo về lý luận chính trị trước khi bổ nhiệm, nắm được đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có kinh nghiệm thực tế phong phú... Vì vậy, giáo dục chính trị tư tưởng đối với đối tượng này cần tập trung vào nội dung chủ yếu về tính đảng, phong cách đảng, kỷ luật đảng, bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng và một số biện pháp cụ thể để phòng ngừa sự suy thoái đạo đức, lối sống, phẩm chất chính trị của cán bộ, công chức trong điều kiện một đảng cầm quyền, coi trọng việc giáo dục về truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng. Về biện pháp giáo dục cần phải được cải tiến, đổi mới phù hợp với đối tượng có trình độ, có kinh nghiệm, ngại học tập trung... do đó, cần đầu tư để xây dựng chương trình giảng dạy khoa học, thiết thực, ngắn gọn, gắn với đối tượng cán bộ nhất định. Về nội dung giáo dục cụ thể cần đi sâu vào những nội dung sau: - Giáo dục lý luận chính trị tư tưởng: Lý luận đóng vai trò quan trọng vì nó là hệ thống tư tưởng chủ đạo trong một lĩnh vực tri thức; kinh nghiệm loài người đã được khái quát; sự tổng hợp các tri thức về tự nhiên và xã hội tích lũy được trong quá trình lịch sử. Lý luận xuất phát từ thực tiễn, được minh chứng trong thực tiễn; khi được truyền bá vào thực tiễn, nó được bổ sung, phát triển, trở nên phong phú và sâu sắc hơn, phản ánh chuẩn xác hơn các quy luật vận động của tự nhiên, xã hội và con người. Lý luận được đem ra giáo dục cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý là lý luận chính trị tư tưởng, lý luận cách mạng, lý luận Mác - Lênin với tư cách là khoa học về xây dựng đảng, về đảng cầm quyền, trong đó có các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, nhất là nguyên tắc tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên. Để quá trình giáo dục và học tập chính trị tư tưởng đạt được hiệu quả cao thì cần tuân thủ nguyên tắc lý luận gắn chặt với thực tiễn, mỗi cán bộ, đảng viên phải học lý luận, phải đem áp dụng vào công việc thực tế. Kết hợp chặt chẽ lý luận với thực tiễn theo tư tưởng Hồ Chí Minh cũng chính là phương thức để chữa bệnh kém lý luận, khinh lý luận và lý luận suông vẫn thường hay dẫn đến bệnh chủ quan ở cán bộ lãnh đạo. Hơn nữa, lý luận đó phải được mổ xẻ, xem xét, so sánh kỹ càng với thực tế để được kiểm nghiệm, kết luận tổng kết và phát triển. - Về giáo dục đạo đức, lối sống. Giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc diện Huyện uỷ quản lý là nhiệm vụ cơ bản để đảm bảo cho Đảng bộ huyện thật sự trong sạch, vững mạnh, là biện pháp quan trọng để xây dựng Thủ đô thực sự là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của cả nước. Trong mọi thời kỳ của cách mạng, người cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc diện Huyện uỷ quản lý cũng phải là người tiêu biểu về đạo đức và thực hành đạo đức cách mạng trở thành chỗ dựa, là niềm tin cậy của nhân dân. Để đạt được mục đích đó, công tác giáo dục đạo đức lối sống hiện nay cần tiến hành những nội dung: + Đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức cách mạng. Tấm gương và tư tưởng đạo đức của Người sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần, sự cổ vũ lớn lao cho toàn Đảng, toàn dân vượt khó, vươn lên giành những thắng lợi mới. Cần tăng đầu tư cho việc biên soạn, giảng dạy, tuyên truyền nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh thiết thực, phù hợp với đội ngũ cán bộ chủ chốt này. Nên lựa chọn một số chuyên đề cơ bản đưa vào chương trình, tránh dàn trải trong khi cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc diện Huyện uỷ quản lý có quá nhiều việc phải chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị. + Chú trọng việc giáo dục, giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc và của Đảng ta. Truyền thống đạo đức bao gồm cả mặt tích cực góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc, thúc đẩy sự phát triển xã hội, những truyền thống đó cần phải được giữ gìn và phát huy; còn mặt tiêu cực phản ánh sự bảo thủ, sức ỳ của những tình cảm, thói quen, tập tục đã lạc hậu, cổ hủ, lỗi thời, những truyền thống đó cần phải được cải tạo và xóa bỏ. Truyền thống đạo đức cao đẹp của dân tộc và của Đảng cộng sản Việt Nam vừa là nền tảng của chủ nghĩa nhân đạo, vừa là cội nguồn sức mạnh của nhân dân. + Giáo dục đạo đức, lối sống phải gắn liền với giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước. Điều đó cũng là hành động theo yêu cầu của đạo đức. Sự tuân thủ Điều lệ Đảng, pháp luật của nhà nước từ bắt buộc đến tự giác, từ tất yếu đến tự do là quá trình người cán bộ chủ chốt hoàn thiện nhân cách đạo đức của mình. + Giáo dục đạo đức đi đôi với tăng cường hiệu lực quản lý, kiểm tra, giám sát của các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội và nhân dân đối với cán bộ lãnh đạo; phối hợp hoạt động thanh tra của các cơ quan nhà nước, kiểm tra của Đảng. Đó là biện pháp vừa răn đe cái sai, vừa phòng ngừa việc mất cán bộ. Vấn đề ở chỗ làm thế nào để những sai phạm, khuyết điểm được phát hiện sớm, kịp thời ngăn ngừa, xử lý nghiêm minh. Việc buông lỏng, kiểm tra, giám sát sẽ tạo ra "môi trường thuận lợi" cho sự sa đọa về lối sống, xuống cấp về đạo đức ở một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo. - Nâng cao tính tự giác, tính tích cực chính trị của người cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc diện huyện ủy quản lý trong tự phê bình và phê bình Người lãnh đạo vẫn thường được người ta cho rằng, là người giàu tính tự lực. Người lãnh đạo trước hết phải biết cách thông qua tự lãnh đạo để nắm vững mình, sau đó mới trở thành cội nguồn phát triển của tổ chức và đơn vị. Và hơn nữa, người lãnh đạo còn phải là người hướng dẫn để người khác tự lực, cố gắng và phát triển. Người lãnh đạo phải là người tự giác và tự trọng, phải tự ý thức sâu sắc rằng họ là người nắm giữ quyền lực nhất định, là người chỉ huy, người xây dựng và kiện toàn cơ cấu tổ chức xã hội, người thực hiện các chức năng quyết sách, chế định và thực thi chiến lược, việc chấp hành chính sách, lựa chọn và sử dụng nhân tài... Đấy đều là những công việc trọng đại liên quan đến lợi ích toàn cục. Từ đấy người cán bộ lãnh đạo muốn thực hiện có hiệu quả chức năng của mình cần phải có những phương hướng chính trị kiên định đúng đắn, có tri thức khoa học, có năng lực sáng tạo và phẩm chất đạo đức cao đẹp. Cho nên đối với bản thân người lãnh đạo, tự giác nâng cao phẩm chất năng lực có tác dụng quyết định việc làm tròn công tác lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả chức năng lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo. Điều đáng thất vọng là có những người lãnh đạo cùng với sự biến đổi về địa vị và điều kiện đã không tự giác mà buông lỏng mình, tự cao, tự đại, xa xỉ, phô trương gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của nghề nghiệp lãnh đạo. Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý phải là người tích cực phê bình và tự phê bình. Phê bình và tự phê bình là một phương thức, một quy luật, một vũ khí để phát triển văn hóa chính trị của tổ chức và của cá nhân người cán bộ lãnh đạo. Khi người cán bộ lãnh đạo chủ động tiến hành công việc đó một cách dũng cảm và nghiêm túc thì sẽ tiến bộ rất nhanh vì có thể kịp thời rút ra vấn đề và tổng kết bài học kinh nghiệm. Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ, đảng viên: "Mỗi người mỗi ngày phải thiết thực tự kiểm điểm và kiểm điểm đồng chí của mình. Để thấy khuyết điểm phải kiên quyết tự sửa chữa và giúp đồng chí mình sửa chữa. Phải như thế, Đảng mới chóng phát triển, công việc mới chóng thành công". Mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự xem lại mình sau mỗi ngày làm việc, mình đã làm được gì có lợi cho dân, làm điều gì còn trái với lương tâm, đạo đức người cán bộ, đảng viên. Trong quá trình lãnh đạo hoạt động chính trị thực tiễn, nhất là trong công cuộc đổi mới hiện nay, người cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý phải giải quyết nhiều vấn đề phức tạp, không phải lúc nào cũng có thể nắm bắt, nhận thức đầy đủ và sâu sắc ngay những vấn đề mới đang hàng ngày, hàng giờ nảy sinh trong xã hội. Thông qua tự phê bình và phê bình mới có thể chỉ ra cặn kẽ những nguyên nhân dẫn tới sai lầm, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục. Qua đó giáo dục rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực công tác của người cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý để họ trở thành nhà lãnh đạo có uy tín, đồng thời giúp cho những cán bộ đảng viên khác tránh những sai lầm, khuyết điểm tương tự. Con người có thể soi gương cho nhau, người cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý tâm huyết sẽ nhận thức được rõ mình hơn, sẽ nhận thức được những khuyết điểm một cách khách quan hơn qua cái nhìn "phản diện" từ nơi đồng nghiệp, cấp dưới và quần chúng. Khi tiến hành tự phê bình và phê bình cần phải quán triệt tính đảng, tính giáo dục, tính khách quan, trung thực, chân thành và công khai cũng như tính cụ thể, thiết thực và kịp thời. Để xứng đáng là một người lãnh đạo sáng suốt, tự trọng và tự giác, đạt được tính tiêu biểu về tính tích cực chính trị, luôn có ý thức tự giác cao trong hoạt động tự phê bình và phê bình đòi hỏi họ phải tự thể hiện mình trên những phương diện sau đây: - Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý phải là người không ngừng học tập. Người cán bộ lãnh đạo không được phép tự cho mình cái gì cũng giỏi, việc gì cũng biết. Là người lãnh đạo trong xã hội hiện đại, phải học tập, học tập không ngừng những kiến thức nghề nghiệp và những kiến thức có liên quan đến khoa học lãnh đạo, quản lý, khoa học lịch sử, tâm lý con người... Thông qua quá trình học tập không ngừng để trau dồi cho bản thân mình sự thông thạo, nhuần nhuyễn nguyên lý, lý luận chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có tri thức văn hóa sâu rộng, tri thức chuyên môn và tri thức về lãnh đạo quản lý. Xét về mặt ham muốn, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Chỉ có một thứ là ham học, ham làm, ham tiến bộ" Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr 463. . Với việc không ngừng học tập người cán bộ lãnh đạo đồng thời cũng sẽ trở thành một chuyên gia trong nghề nghiệp tạo nên niềm tin, sự ổn định và phát triển. Vì với nền tảng tri thức rộng rãi sẽ giúp người cán bộ lãnh đạo rất nhiều trong xây dựng kế hoạch vạch phương án và biết cách lựa chọn mục tiêu trên cơ sở căn cứ khoa học, là tiêu chuẩn để phán đoán ý kiến của mình có chính xác, có phù hợp với khách quan hay không, cũng như khi gặp khó khăn thì có căn cứ để so sánh giữa hiện thực, lý luận và tương lai... Quá trình học tập phải là một quá trình toàn diện, là sự thống nhất giữa học qua sách vở trường lớp, học qua việc "lấy người khác làm gương", học qua đồng chí, đồng bào và học từ thực tiễn hoạt động của bản thân mình. Thực tiễn bản thân tham gia nhận thức và cải tạo thế giới là một khâu then chốt để bồi dưỡng và nâng cao năng lực, phẩm chất cá nhân. Học tập lý luận trước khi bước vào thực tiễn trở thành một vấn đề nổi bật. Người lãnh đạo phải là người có đầy đủ tri thức mới có thể bước vào thực tiễn. Công cuộc đổi mới hiện nay đòi hỏi cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý phải chủ động không ngừng học tập, phải học nhiều và bằng mọi hình thức mới đảm đương nổi nhiệm vụ khó khăn. Những cán bộ lãnh đạo lười học, lười suy nghĩ, gặp đâu làm đấy theo kinh nghiệm cũ sẽ không giúp được gì thậm chí còn là trở ngại, kìm hãm sự đổi mới. Kinh nghiệm trên thế giới cũng như nước ta cho thấy rằng, những cán bộ lãnh đạo không đủ năng lực trình độ dễ trở thành kẻ hoài nghi hay cản trợ sự đổi mới. - Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý phải là người khổ luyện. Người cán bộ chủ chốt không những phải chú ý chăm chỉ học tập mà quan trọng hơn là coi trọng khổ luyện. Bản thân khổ luyện là biểu hiện của ý chí kiên cường, là sự học tập cao hơn một bước. Để đạt được một nền tảng trí tuệ vững chắc cùng với một phẩm chất cao đẹp phải là một quá trình gian nan, rèn luyện và phấn đấu. Trong quá trình lãnh đạo, nếu không tỉnh táo dễ mắc phải "cạm bẫy" nguy cơ của sự tha hóa, cho nên chỉ những ai bền gan vững chí mới có thể giành được thắng lợi cuối cùng trên con đường chông gai đó. Về đạo đức, khổ luyện chính là lửa thử vàng, Hồ Chí Minh viết: "Muốn rèn luyện đạo đức cách mạng thì chúng ta phải ra sức học tập, tu dưỡng, tự cải tạo để tiến bộ mãi. Nếu không cố gắng để tự tiến bộ thì là thoái bộ, là lạc hậu. Mà thoái bộ và lạc hậu thì sẽ bị xã hội tiến bộ sa thải" Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr 263. . Năng lực của con người cũng không phải tự nhiên dễ dàng có được mà phải là do công tác, do ý chí và tự rèn luyện. Kiến thức là bao la, sách học là vô cùng. Học một môn nào đó, nghiên cứu một lý thuyết, một đạo lý nào đó càng học càng thấy dài như vô tận, càng suy nghĩ càng thấy cao vời. Nếu không bền nghĩ, bền gan học tập tức sẽ bị thoái chí. Do vậy muốn học tập và tu dưỡng đạo đức có kết quả phải coi trọng và tích cực rèn luyện tinh thần dũng cảm trong thực tiễn, không để cho tâm lý và tình cảm áp đảo khí thế làm tiêu tan ý chí, mà phải luôn dũng cảm tiến lên đi đến những thắng lợi cuối cùng. Sự hưng thịnh và suy vong, an định hay nguy ngập của quốc gia đều phụ thuộc vào sự cố gắng tột bậc của người lãnh đạo. Không bao giờ thấy rằng sự nghiệp chính trị vì dân, vì nước là dễ dàng, người cán bộ lãnh đạo cần phải lo lắng sâu xa đến gánh nặng trên đôi vai của mình. 3.2.2. Nghiêm chỉnh chấp hành chế độ quy định về tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đảng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng, là biện pháp sắc bén để giáo dục, rèn luyện đảng viên và củng cố đoàn kết thống nhất trong Đảng. Để quy luật tự phê bình và phê bình vận hành thông suốt và phát huy tác dụng trong quá trình lãnh đạo và xây dựng Đảng trong Điều lệ Đảng được thông qua từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV đến Đại hội lần thứ XI, quy định: đảng viên có nhiệm vụ... giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng. Đảng viên có quyền : phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức... Điều lệ của Đảng cộng sản Việt Nam không chỉ quy định rõ chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng mà còn chỉ rõ các kỳ sinh hoạt đảng của các cấp ủy và chi bộ. Ở mỗi kỳ họp đó các tổ chức đảng phải tiến hành tự phê bình và phê bình các hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên: Chi bộ, chi ủy họp thường lệ mỗi tháng một lần; Đảng ủy, chi ủy cơ sở họp thường lệ mỗi tháng một lần; họp bất thường khi cần. Đối với các cấp ủy và chi bộ đảng, Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam quy định: Cấp ủy các cấp báo cáo và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước Đại hội cùng cấp, trước cấp ủy cấp trên và cấp dưới; định kỳ thông báo tình hình hoạt động của mình đến các tổ chức đảng trực thuộc, thực hiện tự phê bình và phê bình". Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam chỉ rõ: việc tự phê bình và phê bình trong các cấp ủy và tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở phải trở thành nền nếp thường xuyên và theo định kỳ, không làm qua loa chiếu lệ, hình thức. Chế độ tự phê bình và phê bình đã quy định rõ trong Điều lệ, Nghị quyết của Đảng là hoạt động bắt buộc đối với đảng viên. Để thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý phải gương mẫu, tự giác, chủ động thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý phải là tấm gương tích cực phê bình và tự phê bình. Phê bình và tự phê bình là một phương thức, một quy luật, một vũ khí để phát triển văn hóa chính trị của tổ chức và của cá nhân người cán bộ lãnh đạo. Khi người cán bộ lãnh đạo chủ động tiến hành công việc đó một cách dũng cảm và nghiêm túc thì sẽ tiến bộ rất nhanh vì có thể kịp thời rút ra vấn đề và tổng kết bài học kinh nghiệm. Trong quá trình lãnh đạo hoạt động chính trị thực tiễn, nhất là trong công cuộc đổi mới hiện nay, người cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý phải giải quyết nhiều vấn đề phức tạp, không phải lúc nào cũng có thể nắm bắt, nhận thức đầy đủ và sâu sắc ngay những vấn đề mới đang hàng ngày, hàng giờ nảy sinh trong xã hội. Thông qua tự phê bình và phê bình mới có thể chỉ ra cặn kẽ những nguyên nhân dẫn tới sai lầm, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục. Qua đó giáo dục rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực công tác của người cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý để họ trở thành nhà lãnh đạo có uy tín, đồng thời giúp cho những cán bộ đảng viên khác tránh những sai lầm, khuyết điểm tương tự. Con người có thể soi gương cho nhau, người cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý tâm huyết sẽ nhận thức được rõ mình hơn. Đưa tự phê bình và phê bình vào nền nếp thường xuyên theo tháng, quý, sáu tháng và một năm. Trong đó thực hiện đồng bộ quy trình cấp trên tự phê bình trước cấp dưới, cán bộ lãnh đạo tự phê bình trước đảng viên và quần chúng; tập thể tự phê bình và phê bình trước, cá nhân tự phê bình và phê bình sau. Xây dựng ý thức trách nhiệm cao trong công việc được giao, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý phải luôn gương mẫu tự phê bình, phải nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nếu có khuyết điểm phải thành thật nhận với thái độ bình tĩnh, nếu không có khuyết điểm thì rút kinh nghiệm và học tập. Sự gương mẫu tự phê bình và phê bình cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý có tác dụng trực tiếp và sâu sắc đối với cấp dưới, tạo không khí cởi mở, giúp đỡ nhau trên tình thương yêu đồng chí đồng đội, xóa đi nỗi mặc cảm thường có là cấp dưới không dám phê bình cấp trên, các đảng viên lãnh đạo không có hoặc ít có khuyết điểm. Nó khơi dậy tinh thần phấn đấu, rèn luyện liên tục trong mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Tuy nhiên, để thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, ngoài việc cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý phải gương mẫu, tự giác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng còn phải chỉ đạo và điều hành các tổ chức đảng cấp dưới nghiêm túc thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình. Những năm vừa qua, theo hướng dẫn của Huyện uỷ, các đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ đã xây dựng được kế hoạch tự phê bình và phê bình của các tổ chức đảng khá cụ thể, được thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn. Ngoài ra, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý còn phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình của cấp ủy cấp dưới. Chỉ có như vậy chế độ tự phê bình và phê bình mới đi và nề nếp và có hiệu quả. Đối với Đảng bộ huyện Quốc Oai trong quá trình cấp ủy chỉ đạo, điều hành và kiểm tra cấp dưới thực hiện các chế độ quy định của Đảng về tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, luôn gắn kết với đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đánh giá phẩm chất và năng lực công tác của cán bộ công chức hàng năm. Đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý còn phải gắn với việc đánh giá cán bộ giữa nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ công tác. Bằng cách như vậy, bảo đảm cho sinh hoạt tự phê bình và phê bình vừa mang tính toàn diện, thường xuyên, vừa có trọng tâm, trọng điểm gắn với nhiệm vụ chức trách của cán bộ đảng viên được giao. 3.2.3. Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc phê bình cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý Đảng cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, là người duy nhất có quyền lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội, Đảng đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc. Tuy nhiên, khi Đảng nắm chính quyền thì cũng chứa đựng những nguy cơ tiềm ẩn trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đó là các bệnh quan liêu, tham nhũng, mất dân chủ, xa rời quần chúng..., quyền lực dễ làm cho đội ngũ cán bộ tha hóa, sự đam mê quyền lực dễ làm cho cán bộ quên rằng mình là đày tớ trung thành của nhân dân, làm việc vì lợi ích của tập thể, xã hội trong đó có lợi ích của bản thân. Chính vì thế trong tổ chức, hoạt động Đảng đã thiết kế cơ chế để kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên như chế độ tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nguyên tắc tự phê bình và phê bình và sự kiểm tra giám sát của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý là những người được giao nhiều quyền hạn và trách nhiệm, không chỉ có tác động to lớn đến sự ổn định và phát triển của tổ chức, đơn vị mà còn có ảnh hưởng tới cả đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân, vì thế càng phải coi trọng sự đóng góp ý kiến, phê bình, phản biện của đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân đối với những quyết định của họ. Bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các quy chế, các biện pháp ủng hộ, bảo vệ người phê bình. Tự phê bình và phê bình rất cần đối với Đảng, Nhà nước, đoàn thể và toàn xã hội. Trong những vụ việc cụ thể, người phê bình là những cá nhân không có lợi thế. Trái lại, người bị phê bình thường có thế lực, quyền hành, kỳ thị, trấn áp người phê bình. Người phê bình bị trù dập là hiện tượng phổ biến hơn nhiều lần so với bị phê bình oan. Khi nhận thấy cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý có thiếu sót khuyết điểm, cán bộ, đảng viên và nhân dân có thể trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, phản biện những vấn đề đó, có thể yêu cầu họ giải thích rõ ràng hoặc bằng đơn thư kiến nghị, khiếu nại gửi trực tiếp đến cán bộ đó đề nghị được giải quyết. Có thể thông qua tổ chức như chi bộ đảng (nơi công tác, nơi cư trú), đảng viên chỉ rõ những ưu điểm, những việc làm tốt của đảng viên là cán bộ lãnh đạo; đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cũng như những việc làm chưa hợp lý của họ, bằng trí tuệ tập thể có thể chỉ ra phương hướng, giải pháp để giải quyết vấn đề đó. Thông qua tổ dân phố, nơi cán bộ cư trú, nhân dân có thể biết cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý sống, sinh hoạt như thế nào, có chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước không, có vận động vợ con, người thân chấp hành pháp luật và những quy định của tổ dân phố hay không, gia đình cán bộ lãnh đạo có gương mẫu xây dựng gia đình văn hóa không... Phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, phát thanh, cũng là một phương tiện rất hữu hiệu để cán bộ, đảng viên và nhân dân tiến hành phê bình cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý. Qua các phương tiện này nhân dân có thể bày tỏ thái độ đồng tình, hoan nghênh những việc làm đem lại lợi ích cho tập thể, cho Nhà nước của cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý nói riêng. Đồng thời cũng có thể phê phán, lên án những hành vi, việc làm sai trái, vi phạm pháp luật của cán bộ lãnh đạo, thậm chí có thể tiến hành điều tra làm rõ các vụ việc tiêu cực, quan liêu, tham nhũng của cán bộ... Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Quốc Oai đã quán triệt sâu sắc cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, đã nghiêm túc tiến hành tự phê bình và phê bình trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc diện Huyện uỷ quản lý, và rất coi trọng sự đóng góp, phê bình của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên. Kết quả là đội ngũ cán bộ đảng viên đã có những chuyển biến tích cực như thái độ làm việc nghiêm túc hơn, biết tôn trọng nhân dân và dân chủ hơn. Quy chế dân chủ ở cơ sở đã được triển khai rộng khắp từ các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp nhà nước đến các tổ dân phố. Quy chế này đã được cụ thể hóa thành quy chế làm việc, quy chế phối hợp trong lãnh đạo, điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của mình đồng thời nhân dân, cán bộ, đảng viên có căn cứ để kiểm tra, theo dõi việc làm của cán bộ. Các cuộc tiếp xúc cử tri địa bàn được phân công, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý đã trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân ở tổ dân phố, khu dân cư, để báo cáo với nhân dân về kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình, mà quan trọng hơn là được lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của nhân dân đối với những chủ trương, chính sách, pháp luật nói chung và những việc cụ thể của chính những cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Đây là diễn đàn tập hợp rất nhiều đối tượng, giai cấp, tầng lớp, thành phần xã hội... nên họ đã có những đóng góp rất thiết thực, nhiều mặt giúp cho hoạt động lãnh đạo, điều hành của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý đạt hiệu quả hơn, phù hợp với lòng dân hơn. Bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, việc phát huy vai trò của quần chúng nhân dân phê bình cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý vẫn còn một số hạn chế nhất định. Tình trạng khá phổ biến hiện nay là xuê xoa, né tránh, "gió chiều nào che chiều ấy", ngại đấu tranh với những sai lầm về vấn đề nhận thức quan điểm, đường lối và thực hiện nguyên tắc tổ chức của Đảng, đặc biệt trong đấu tranh chống tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực. Cán bộ cấp dưới khi nhìn thấy những việc làm không đúng của thủ trưởng nhưng không dám đấu tranh, phê bình, e ngại việc phê bình không những họ không thay đổi mà còn sử dụng quyền lực trong tay để trù dập, điều động đi nơi khác, ảnh hưởng đến công việc, đến thu nhập... Việc phê bình không đúng mục đích, nguyên tắc, nội dung, phương pháp vẫn còn tái diễn. Trong các chi bộ cơ quan và đơn vị chuyên môn nơi cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý sinh hoạt xảy ra tình trạng phê bình "nịnh" là tương đối phổ biến. Ngoài những câu khen ngợi đồng tình, phần chỉ ra những mặt hạn chế của lãnh đạo cũng không khác gì khen, chẳng hạn như "đồng chí làm việc quá sức không giữ gìn sức khỏe " làm méo mó ý nghĩa của buổi sinh hoạt tự phê bình và phê bình. Có những nơi, do mất đoàn kết nội bộ, trong chi bộ, cơ quan, trong cán bộ lãnh đạo chia bè, chia cánh biến tự phê bình và phê bình thành những cuộc cãi vã, mang tính miệt thị, đấu đá, đả kích lẫn nhau, "xô cho đổ", xúc phạm nhân phẩm, danh dự của cán bộ, đảng viên. Nhiều cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý, một phần do công việc bận rộn, một phần ngại đối mặt với đảng viên và nhân dân nơi cư trú nên việc tham gia sinh hoạt với chi bộ, với tổ dân phố nơi cư trú là rất hạn chế. Do đó đảng viên và nhân dân ít có cơ hội để đối thoại, phê bình cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý. Việc phát huy những ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân phê bình cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý là một trong những biện pháp rất hữu hiệu để góp phần hoàn thiện đội ngũ cán bộ này. Muốn vậy, cần tập trung làm tốt một số vấn đề sau đây: Thứ nhất, quán triệt sâu sắc những quan điểm của các chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng, thông qua phê bình cán bộ đảng viên. Là người sáng lập ra học thuyết về Đảng của giai cấp công nhân cách mạng, đồng thời lập ra những tổ chức cộng sản đầu tiên của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, C.Mác và Ph.Ăngghen đã nhận thấy vai trò to lớn của quần chúng nhân dân tham gia xây dựng các chính đảng cách mạng. Bởi vì xét đến cùng, chính đảng của giai cấp công nhân là đảng của nhân dân lao động. Bởi vậy, để quần chúng lao động tham gia xây dựng Đảng là một đòi hỏi tất yếu khách quan, thuộc về bản chất của Đảng. Để quần chúng nhân dân giám sát, phê bình hoạt động của cán bộ, đảng viên của Đảng là một hình thức tham gia xây dựng Đảng. Phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác trong điều kiện cách mạng vô sản ở nước Nga, V.I. Lênin vạch rõ: Thái độ của một chính đảng trước những sai lầm của mình là một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất và chắc chắn nhất để xét xem Đảng ấy có nghiêm chỉnh không và có thực làm tròn nghĩa vụ của mình đối với giai cấp mình và đối với quần chúng lao động không. Người cũng nhìn thấy rõ những mặt tiêu cực tiềm ẩn khi một đảng đã nắm được chính quyền, Người cho rằng: những đảng đã lãnh đạo chính quyền lại càng cần thực hành tự phê bình và phê bình vì sau khi cách mạng thắng lợi, "tính kiêu căng cộng sản" dễ làm cho người cộng sản khó nhận ra khuyết điểm. Tự phê bình và phê bình là để chống lại bệnh quan liêu - một nguy cơ lớn đối với Đảng lãnh đạo chính quyền, và để thắt chặt mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập Đảng ta luôn thấm nhuần tư tưởng của ông cha "lấy dân làm gốc", Người đánh giá rất cao vai trò của quần chúng nhân dân trong mọi việc. Trong việc xây dựng, hoàn thiện đội ngũ cán bộ, Người khẳng định: Có hoạt động thì khó mà hoàn toàn tránh khỏi sai lầm. Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. "Dân ta rất tốt, rất yêu thương Đảng, yêu thương cán bộ. Khi ta có khuyết điểm mà nói trước dân, chẳng những dân không ghét, không khinh, mà còn thương yêu, quý trọng, tín nhiệm ta hơn nữa" Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr 213. . Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm chỉ rõ: có những cán bộ cho rằng công khai phê bình trước nhân dân những khuyết điểm của đồng chí, đồng sự thì sẽ có hại, vì kẻ địch sẽ lợi dụng mà công kích ta, làm giảm uy tín của Đảng, của Chính phủ và của cán bộ, vì vậy chỉ nên phê bình nội bộ là đủ. Như thế là lầm to. Thế là ốm mà sợ thuốc. Nếu không muốn để kẻ địch phản tuyên truyền, nếu không muốn mất thể diện, mất uy tín thì không gì hơn là tránh các khuyết điểm. Một khi đã phạm khuyết điểm, thì dù muốn bưng bít, mọi người vẫn biết. Phải nhớ câu tục ngữ: "Tai vách, mạch rừng"; nhân dân chẳng những thấy rõ những người tốt, việc tốt, mà còn thấy những người xấu, việc xấu trong Đảng. Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý cần hiểu thấu những lời dạy trên, trong mọi công việc cần đặt lợi ích của tập thể, xã hội lên trên, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực sự tôn trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Thứ hai, Công tác xây dựng Đảng nói chung và xây dựng đội ngũ cán bộ nói riêng phải dựa vào dân, một kênh quan trọng là thông qua báo chí. Do đó cần có cơ chế rõ ràng để nhân dân tham gia ngày càng tích cực và hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng thông qua lực lượng báo chí đông đảo. Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Đảng bộ thành phố đã nêu: "Tuyên truyền, động viên, nhân rộng gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến. Tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Khắc phục những biểu hiện sai trái, tiêu cực trong hoạt động báo chí, xuất bản" Đảng bộ thành phố Hà Nội: Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIII, Hà Nội, 2001, tr 56. Đồng thời cũng phải kiên quyết đấu tranh, loại bỏ những hiện tượng lợi dụng báo chí để bôi nhọ, nói xấu nhằm "hạ bệ" những cán bộ tốt, tâm huyết với công việc. Thứ ba, để nhân dân phê bình cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý, các Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ cần cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng thành chức năng, nhiệm vụ cụ thể của cấp ủy, tổ chức đảng, cần xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng chức danh, cụ thể hóa các quy định của pháp luật bằng quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Nghiên cứu làm rõ và sớm đưa vào thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, ngành, đơn vị gắn với việc xây dựng, triển khai quy chế công vụ nhằm khắc phục tình trạng công việc không có địa chỉ xác định, không có người chịu trách nhiệm, không có thời hạn kết thúc, dựa dẫm, công tội khó phân định, thưởng phạt thiếu nghiêm minh. Việc xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ vừa tạo thuận lợi cho cán bộ làm việc, vừa là căn cứ để nhân dân kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo. 3.2.4. Phối hợp chặt chẽ hoạt động tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng với công tác kiểm tra, thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật của huyện Để nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý hiện nay, một số vấn đề đặt ra là, cần phải phối hợp chặt chẽ hoạt động tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng với công tác kiểm tra của Đảng, thanh tra Nhà nước và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác. Sở dĩ như vậy là vì, trong điều kiện Đảng cầm quyền, đảng viên của Đảng được giao nhiệm vụ nắm giữ các chức vụ, quyền hạn trong bộ máy của Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở. Các mối quan hệ xã hội, quan hệ công tác của đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý trở nên hết sức phức tạp, đòi hỏi phải được quản lý và giám sát chặt chẽ. Nhưng mặt khác, trên thực tế, có những cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý được phân công hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, sản xuất kinh doanh và bảo vệ pháp luật bị nhân dân khiếu nại, tố cáo sai sự thật, gây dư luận xấu trong nội bộ và trong xã hội. Trong những trường hợp như vậy rất cần công tác kiểm tra của Đảng, công tác thanh tra của Nhà nước xác minh làm rõ và có kết luận chính thức. Thiếu những công cụ kiểm tra và thanh tra, tự bản thân hoạt động tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng không đủ uy lực để thuyết phục đảng viên và quần chúng nhân dân tin vào sự vô can của cán bộ lãnh đạo bị khiếu nại, tố cáo. Việc phối hợp chặt chẽ hoạt động tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý với công tác kiểm tra của Đảng, công tác thanh tra của Nhà nước và các cơ quan bảo vệ pháp luật có hai tác dụng quan trọng. Thứ nhất, nó đề cao, khuyến khích tính tự giác tự phê bình và phê bình của những cán bộ lãnh đạo gương mẫu, có trách nhiệm và kiểm tra giám sát chặt chẽ những cán bộ thiếu gương mẫu, thiếu tính tự giác tự phê bình và phê bình. Thứ hai, nó góp phần bảo vệ cán bộ, làm sáng tỏ những trường hợp cán bộ lãnh đạo bị quần chúng khiếu nại, tố cáo sai sự thật, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong Đảng, đoàn kết giữa Đảng với nhân dân. Tóm lại, sự phối hợp chặt chẽ giữa tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng với công tác kiểm tra của Đảng, thanh tra của Nhà nước và các cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ làm cho hoạt động tự phê bình và phê bình vừa phát huy được sức mạnh của tính tự giác gương mẫu cần phải có của người cán bộ lãnh đạo, vừa có sự quản lý giám sát của tổ chức đảng đối với tính tự giác gương mẫu đó. Nó bảo đảm cho sức mạnh của ý chí, tư tưởng được củng cố bằng sức mạnh của tổ chức. 3.2.5. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội đối với Huyện uỷ Quốc Oai trong việc thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội đối với Huyện uỷ Quốc Oai trong công tác xây dựng Đảng nói chung, trong việc thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng nói riêng là rất quan trọng. - Thứ nhất, tự phê bình và phê bình những sai lầm, khuyết điểm của cá nhân và tổ chức là việc rất khó vì nhiều lẽ như "sợ mất uy tín và thể diện mình, không dám tự phê bình", sợ ảnh hưởng đến niềm tin của cấp trên và quần chúng, sợ tổ chức đánh giá thấp cán bộ là ảnh hưởng đến địa vị và quyền lực của người lãnh đạo... Vì vậy, những cán bộ mắc bệnh chủ nghĩa cá nhân thường không đủ bản lĩnh để nói rõ mọi khuyết điểm và sai lầm của mình trước tập thể, trái lại họ tìm nhiều biện pháp để che giấu khuyết điểm, che càng kín càng tốt. Một số cán bộ, đảng viên khác thì nể nang, né tránh, sợ mất lòng đồng chí mình, không dám đấu tranh, không nói thẳng, nói thật... chỉ im lặng, hoặc thăm dò ý kiến để phát biểu cho vừa ý lãnh đạo, vừa ý mọi người nhằm tránh người khác phê bình mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định khi chúng ta tham gia hoạt động cách mạng thì khó tránh khỏi sai lầm, khuyết điểm; muốn hạn chế được khuyết điểm chỉ có biện pháp hiệu quả nhất là thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình hàng ngày, nó là vũ khí sắc bén giúp ta ngày càng mạnh thêm. Người phê phán một số cán bộ không dám tự phê bình và phê bình vì sợ kẻ thù lợi dụng, quần chúng mất lòng tin, Người nói: "Phê bình cho đúng, chẳng những không làm giảm thể diện và uy tín của cán bộ. Trái lại, còn làm cho sự lãnh đạo mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn, do đó mà uy tín và thể diện càng tăng thêm" Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr 213. . Mặt khác, vì bệnh thành tích, một số cán bộ không muốn đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, họ sợ làm to chuyện sẽ mất danh hiệu đơn vị mạnh, tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Ở những nơi đó, nhìn bề ngoài thì hình như ở đó không có vấn đề gì về mất đoàn kết thống nhất, nhưng bên trong có thể đang tiềm ẩn những ung nhọt, chứa đựng những dấu hiệu nguy hiểm mà, nếu không kịp thời phát hiện và sửa chữa, thì tác hại của nó vô cùng to lớn, thậm chí làm tê liệt sức chiến đấu hoặc tan rã tổ chức. Chính vì vậy, cùng với việc nâng cao ý thức tự giác, tính trung thực và bản lĩnh của người cộng sản trong việc tự phê bình và phê bình những sai lầm khuyết điểm của mình, cần phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố đối với Huyện uỷ và Đảng bộ toàn huyện. - Thứ hai, kinh nghiệm cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn đảng theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương sáu (lần 2) cho thấy nguyên nhân của những yếu kém khuyết điểm trong tự phê bình và phê bình là sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên chưa sát, chưa kiên quyết. Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII tại Đại hội IX của Đảng đã chỉ rõ: việc chỉ đạo thực hiện chưa nghiêm, còn hình thức, có biểu hiện hoài nghi, chủ quan, muốn làm nhanh, làm lướt, không bảo đảm yêu cầu của cuộc vận động; Một số nơi, người đứng đầu thiếu kiên quyết, chưa nêu cao đầy đủ trách nhiệm, cấp ủy chưa thật tập trung chỉ đạo, không làm tốt việc gợi ý kiểm điểm, thiếu hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc... - Thứ ba, bên cạnh việc các thành viên trong cấp ủy, tổ chức đảng chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong việc tự phê bình và phê bình, chưa tập trung phân tích, làm rõ nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân dẫn đến vi phạm của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý, thì nhiều quần chúng cũng đang giảm tinh thần đấu tranh với cán bộ lãnh đạo của mình, nhất là ở những đơn vị xảy ra tình trạng mất dân chủ trong sinh hoạt đảng, cán bộ lãnh đạo độc đoán, chuyên quyền, trù dập những người dám phê bình, góp ý thẳng thắn đối với những sai lầm khuyết điểm của mình. Thực tiễn đã chỉ ra rằng, cấp ủy cấp trên nhất thiết phải lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và thường xuyên việc nâng cao chất lượng hoạt động tự phê bình và phê bình ở cấp ủy cấp dưới. Tóm lại, nâng cao tính tự giác của cán bộ, đảng viên nói chung và của đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý nói riêng là biện pháp quan trọng và cốt yếu nhất trong việc thực hiện tự phê bình và phê bình. Tuy nhiên, khi nhiệm vụ cách mạng đã thay đổi, trong điều kiện xây dựng nền kinh tế theo cơ chế thị trường, một số cán bộ, đảng viên chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của mặt trái kinh tế thị trường kết hợp với tư tưởng của những người sản xuất nhỏ, còn mang theo một ba lô chủ nghĩa cá nhân thì việc tăng cường kiểm tra, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội đối với Huyện uỷ Quốc Oai là điều vô cùng cần thiết, vừa kết hợp giáo dục đạo đức cán bộ, công chức vừa tăng cường phòng ngừa sự suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Kinh nghiệm của cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương sáu (lần 2) một lần nữa khẳng định sự cần thiết phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội đối với Huyện uỷ Quốc Oai trong việc nâng cao hiệu quả tự phê bình và phê bình. KẾT LUẬN Đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ Quốc Oai quản lý là thành viên chủ chốt trong hệ thống chính trị huyện, có vai trò hết sức quan trọng trong lãnh đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện hiện nay. Để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quan trọng này có đủ phẩm chất và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng bộ huyện đã có nhiều chủ trương biện pháp về công tác cán bộ, trong đó tiến hành hoạt động tự phê bình và phê bình trong các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý được xem là biện pháp đột phá, có ý nghĩa thiết thực, cơ bản và lâu dài, góp phần cùng toàn Đảng thực hiện có hiệu quả công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, để Đảng cộng sản Việt Nam không ngừng lớn mạnh, thực hiện được mục tiêu lý tưởng của Đảng là xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa IX về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí ; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; các Chỉ của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện uỷ Quốc Oai cụ thể hóa ban hành các hướng dẫn, kế hoạch chỉ đạo thực hiện đến các đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trên cơ sở sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội, của Huyện uỷ và đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của huyện và chức trách nhiệm vụ của từng đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt diện Huyện uỷ quản lý, thu được nhiều thành tựu quan trọng. Nhìn chung, các tập thể lãnh đạo và cá nhân các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình thể hiện đúng mục đích, tính chất, phương pháp tự phê bình và phê bình trong Đảng. Trong tự phê bình và phê bình đã chỉ ra được một số ưu điểm, khuyết điểm chủ yếu, có kế hoạch và biện pháp khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm. Sau mỗi đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình, từng tập thể cấp ủy và cá nhân đều đã có những chuyển biến tiến bộ. Công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành hoạt động tự phê bình và phê bình trong các cấp ủy và tập thể lãnh đạo đã có nền nếp, theo đúng quy trình và kế hoạch đã được thông qua. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nổi bật đã nêu, vẫn còn những tổ chức đảng, những cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ Quốc Oai quản lý chưa thực sự quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung, quy trình tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, vì thế, ở những tập thể đó kết quả và tác dụng của tự phê bình và phê bình chưa cao, còn nặng tính hình thức, hoặc là thủ tiêu đấu tranh tự phê bình và phê bình. Từ thực tiễn hoạt động tự phê bình và phê bình trong các tập thể cấp ủy và đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý những năm vừa qua, luận văn đã xác định năm giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý như sau: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao tính tự giác tự phê bình và phê bình của đội ngũ cán bộ lãnh đạo; duy trì thành nền nếp thường xuyên chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy và chi bộ đảng, coi trọng vai trò của cấp ủy viên và cán bộ chủ chốt; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên quần chúng tham gia phê bình cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý; phối hợp hoạt động tự phê bình và phê bình với công tác kiểm tra của Đảng, thanh tra Nhà nước và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác; tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội đối với Huyện uỷ Quốc Oai trong việc thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình. Năm giải pháp nêu trên có mối quan hệ phụ thuộc chặt chẽ với nhau, không xem nhẹ giải pháp nào. Vì thế trong vận dụng thực hiện phải chú ý tính toàn diện, tính đồng bộ. Thực tiễn xây dựng Đảng ở huyện những năm qua đã khẳng định quan điểm của Đảng ta: tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng. Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện đã vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, nỗ lực phấn đấu đưa sự nghiệp đổi mới của huyện đạt nhiều thành tự to lớn, toàn diện, đúng định hướng, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào thành tự chung của cả nước. TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quốc Oai (2010), Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XX, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI năm 2010. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (2001), Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, Hà Nội.Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (2006), Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, Hà Nội. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2001), Báo cáo tình hình, kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần2) khóa VIII và phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Hà Nội. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2004), Báo cáo tình hình thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa IX) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí trong 2 năm qua, Hà Nội. Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) (2003), Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6(2) khóa VIII đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng, lãng phí, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Nguyễn Văn Biều (1999), "Tự phê bình để nâng cao phẩm chất cán bộ, đảng viên", Báo Nhân dân, ngày 16/9. Lê Đức Bình (2001), "Tự phê bình - một quy luật phát triển của Đảng", Xây dựng Đảng, (2). Trần Văn Bộ (1998), "Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình ở các tổ chức cơ sở Đảng hiện nay", Xây dựng Đảng, (12). Đảng cộng sản Việt Nam (1997), Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Đảng cộng sản Việt Nam (1999), Văn kiện Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Điều lệ Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Hội nghị Trung ương 4 khoá IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Điều lệ Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Cao Duy Hạ (2003), "Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo", Lý luận chính trị, (4). Cao Duy Hạ, Duy Tiến (2000), "Tự phê bình và phê bình như thế nào để đạt kết quả", Xây dựng Đảng, (1). Long Thanh Hùng (2005), "Để phê bình và tự phê bình có hiệu quả", Xây dựng Đảng, (10). Bùi Hoàng (2009), "Bác Hồ nói về phê bình và tự phê bình", trên trang Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Bùi Đức Lại (2005), "Vì sao tự phê bình và phê bình chưa được thực hiện có hiệu quả", Xây dựng Đảng, (8). Hoàng Phê (chủ biên) (1988), Từ điển tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội. Lê Khả Phiêu (1999), Xây dựng chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, kiên quyết sửa chữa khuyết điểm là sự đền đáp công ơn đối với nhân dân, với dân tộc, Phát biểu Bế mạc Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, ngày 02/02. Lê Khả Phiêu (1999), "Cần chuẩn bị tốt việc tự phê bình và phê bình của các cơ quan Trung ương và tỉnh, thành", Xây dựng Đảng, (8). Lê Khả Phiêu (1999), Nâng cao tính Đảng, tính chiến đấu, ý thức tự giác trong tự phê bình và phê bình để cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng đạt chất lượng cao, Phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, ngày 11-11. Nguyễn Phúc (1999), "Cấp trên làm gương tự phê bình và phê bình", Tư tưởng văn hóa, (9). Trần Xuân Sầm (1999), "Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thương yêu và phê bình trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay", Lịch sử Đảng, (8). Song Thành (1999), "Chủ tịch Hồ Chí Minh tấm gương sáng ngời về tự phê bình và phê bình", Tạp chí Cộng sản, (10). Nguyễn Trung Trực (1999), "Phê bình và tiếp thu phê bình", Tạp chí Cộng sản, (11). Trung tâm Từ điển học (1994), Từ điển tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. Thái Truyền (2000), "Cần phải gợi ý tự phê bình và phê bình", Xây dựng Đảng, (4). Nguyễn Xuân Tú (2002), ""Tự chỉ trích" một mẫu mực về đấu tranh phê bình và tự phê bình trong Đảng của đồng chí Nguyễn Văn Cừ", Tư tưởng văn hóa, (7). Ngô Minh Tuấn (2000), "Hiệu quả tự phê bình và phê bình từ góc độ các mối quan hệ Người - Người", Kiểm tra, (6). V.I. Lênin (1979), Toàn tập, tập 10, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva. V.I. Lênin (1977), Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva. V.I. Lênin (1978), Toàn tập, tập 54, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docluanvan_2224.doc
Luận văn liên quan