Đề tài Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Tràng An

lời mở đầu Trong môi trường cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường ngày nay, mọi doanh nghiệp đều gặp phải những khó khăn thuận lợi nhất định. Vì vậy bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng đều phải xây dựng cho mình mục tiêu hoạt động kinh doanh. Đó là mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận và ngày càng nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh. Để có thể đạt được mục tiêu này họ phải vận dụng, khai thác triệt để các cách thức, các phương pháp sản xuất kinh doanh, kể cả thủ đoạn để chiếm lĩnh thị trường, hạ chi phí sản xuất, quay vòng vốn nhanh dĩ nhiên chỉ trong khuôn khổ pháp luật hiện hành cho phép. Có thể nói, việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh không chỉ có ý nghĩa đối với bản thân doanh nghiệp mà còn đối với cả xã hội. Tuy nhiên, với trình độ còn thấp, tiềm lực của các doanh nghiệp còn yếu hầu như trên tất cả các mặt. Làm thế nào để có đủ vốn, để sử dụng có hiệu quả về vốn và các nguồn lực khác, để đáp ứng được mục tiêu tăng trưởng, để thoát khỏi nguy cơ phá sản và chiến thắng trên thị trường cạnh tranh đang là bài toán khó với tất cả các doanh nghiệp. Công ty cổ phần Tràng An đang ở trong hoàn cảnh đó và mục tiêu nóng bỏng nhất là làm sao để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh hơn nữa, để công ty càng phát triển, tránh nguy cơ tụt hậu. Trong thời gian tìm hiểu ở công ty, em nhận thấy đây là vấn đề thời sự đang được quan tâm của tất cả thành viên trong công ty. Vì vậy, em chọn đề tài: "Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Tràng An" cho chuyên đề thực tập của mình. Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một khái niệm rộng, liên quan tới nhiều yếu tố trong quá trình sản xuất. Do thời gian tìm hiểu có hạn nên em chỉ tập trung vào nghiên cứu một số vấn đề chính dựa trên phân tích kết quả sản xuất kinh doanh và những tồn tại của công ty trong những năm qua để đưa ra biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chuyên đề thực tập gồm có 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận về hiệu quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chương II: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tràng An Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Tràng An. Mục lục lời mở đầu 1 Chương I: Cơ sở lý luận về hiệu quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh 3 I. Khái niệm về hiệu quả 3 II. Hiệu quả sản xuất kinh doanh 3 1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh 3 2. Bản chất 4 3. Các quan điểm về hiệu quả sản xuất kinh doanh 5 III. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 6 1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 6 2. ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 7 IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh 8 1. Nhân tố khách quan 8 1.1. Môi trường kinh tế 8 1.2. Môi trường pháp lý 8 1.3.Môi trường công nghệ 9 2. Nhân tố chủ quan 9 2.1. Lực lượng lao động 9 2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật 10 2.3. Nhân tố quản trị doanh nghiệp 10 V. Các phương pháp và hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 11 1. Các phương pháp xác định hiệu quả sản xuất kinh doanh 11 1.1. Phương pháp chi tiết 11 1.2. Phương pháp so sánh 11 1.3. Phương pháp loại trừ 11 2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 12 2.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh tổng hợp 12 2.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh lĩnh vực hoạt động: 12 2.2.1. Hiệu quả sử dụng vốn 12 2.2.2. Hiệu quả sử dụng lao động: có các chỉ tiêu sau: 13 2.2.3. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán 14 Chương II: tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tràng an 15 I. Giới thiệu chung về công ty 15 1. Tên công ty, địa điểm, phạm vi hoạt động 15 2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 15 3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 17 4. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Tràng An 18 4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần Tràng An 18 4.2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự 20 5. Một số đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tràng An 24 5.1. Những đặc điểm về vốn 24 5.2. Đặc điểm về lao động 25 5.3. Đặc điểm về máy móc, thiết bị, công nghệ 26 5.4. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 27 5.5. Đặc điểm về sản phẩm 31 5.6. Đặc điểm thị trường bánh kẹo ở nước ta hiện nay và các đối thủ cạnh tranh của Công ty cổ phần Tràng An 32 5.6.1. Đối thủ cạnh tranh trong nước: 33 5.6.2. Đối thủ cạnh tranh nước ngoài: 33 II. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tràng An 34 1. Tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng chiếm lĩnh thị trường của công ty 34 1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty những năm gần đây 34 1.2. Tình hình kinh doanh các mặt hàng 36 1.3. Khả năng chiếm lĩnh thị trường của công ty 38 2. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty 38 2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh tổng hợp 38 2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh lĩnh vực hoạt động 40 2.2.1. Hiệu quả sử dụng lao động 40 2.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn 42 2.2.3. Đánh giá các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của công ty 45 3. Nhận xét chung: 46 3.1. Ưu điểm: 46 3.2. Những tồn tại: 46 3.3. Nguyên nhân 47 3.3.1. Nguyên nhân chủ quan 47 3.3.2. Nguyên nhân khách quan 48 Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Tràng An 49 I. Phương hướng và nhiệm vụ của công ty trong năm 2007 49 1. Phương hướng chung của ngành 49 2. Phương hướng và nhiệm vụ của Công ty trong năm 2007 50 II. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Tràng An 51 1. Tăng cường công tác điều tra nghiên cứu thị trường 51 2. Tiết kiệm nguyên vật liệu nhằm hạ giá thành sản phẩm 53 3. Tăng cường đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ có trọng điểm: 54 4. Huy động thêm vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: 55 5. Tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 56 III. Một số kiến nghị với Nhà nước 57 Kết luận 59 Danh mục tài liệu tham khảo 60

docx64 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2395 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Tràng An, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iÕu cña ng­êi tiªu dïng, ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó cho ra x­ëng c¸c lo¹i b¸nh nh­: b¸nh kem quÕ, biscuit, snack,… §Æc biÖt, b»ng chÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm võa qua, c«ng ty ®· ®­a vµo s¶n xuÊt mÆt hµng b¸nh Ph¸p, b­íc ®Çu ®· chiÕm ®­îc c¶m t×nh cña ng­êi tiªu dïng. 5.6. §Æc ®iÓm thÞ tr­êng b¸nh kÑo ë n­íc ta hiÖn nay vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty cæ phÇn Trµng An ThÞ tr­êng b¸nh kÑo ë n­íc ta, kÓ tõ khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng ®· trë nªn hÕt søc s«i ®éng, víi sù tham gia cña hµng tr¨m ®¬n vÞ cung cÊp b¸nh kÑo trªn thÞ tr­êng vµ danh môc c¸c lo¹i s¶n phÈm trong lÜnh vùc nµy trªn thÞ tr­êng còng rÊt ®a d¹ng. §Ó nhËn biÕt râ nh÷ng nÐt næi bËt vÒ thÞ tr­êng b¸nh kÑo n­íc ta tr­íc hÕt chóng ta h·y t×m hiÓu nh÷ng ®Æc ®iÓm chung vÒ thÞ tr­êng b¸nh kÑo, ®ã lµ: - Hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng lµ b¸nh kÑo, ®©y lµ nh÷ng lo¹i s¶n phÈm mµ nhu cÇu tiªu dïng cña nã ®Òu cã ë tÊt c¶ mäi ng­êi vµ ®©y lµ nh÷ng lo¹i mÆt hµng tiªu dïng thiÕt yÕu. - Kh¸ch hµng trªn thÞ tr­êng nµy lµ tÊt c¶ mäi ng­êi ë mäi løa tuæi kh¸c nhau, do vËy møc tiªu dïng mÆt hµng nµy ë mäi løa tuæi còng kh¸c nhau. Khi tuæi cµng cao th× nhu cÇu tiªu dïng lo¹i s¶n phÈm nµy cµng gi¶m. Nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy chi phèi rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trªn thÞ tr­êng b¸nh kÑo n­íc ta hiÖn nay cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp tham gia trong lÜnh vùc bao gåm c¸c doanh nghiÖp trong n­íc doanh nghiÖp, n­íc ngoµi, c¸c c¬ së tiÓu thñ c«ng nghiÖp, c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng nh­ b¸nh ®Ëu xanh, Rång Vµng, kÑo dõa BÕn Tre…. Do ®ã, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng n­íc ta t¨ng vÒ sè l­îng, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, ta cã thÓ thÊy râ qua b¶ng d­íi ®©y: B¶ng 4: T×nh h×nh s¶n xuÊt b¸nh kÑo trªn toµn quèc Khu vùc cung cÊp 2003 2004 2005 S¶n l­îng (tÊn) % S¶n l­îng (tÊn) % S¶n l­îng (tÊn) % DN Nhµ n­íc 50306 45,37 51600 44,26 54000 45,34 C«ng ty liªn doanh 15500 13,98 17380 14,90 15000 12,59 C¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c 33850 30,53 34720 29,78 35500 29,81 NhËp khÈu 11200 10,10 12880 11,05 14600 12,26 Tæng céng 110856 100 116580 100 119100 100 So víi n¨m tr­íc 105,16 102,16 (Nguån: Phßng Marketing vµ b¸n hµng - C«ng ty cæ phÇn Trµng An) Qua b¶ng trªn ta thÊy s¶n l­îng trªn thÞ tr­êng b¸nh kÑo toµn quèc lµ rÊt lín vµ t¨ng qua tõng n¨m, ®èi víi s¶n l­îng cña c«ng ty th× mÆc dï còng t¨ng qua c¸c n¨m (tõ 4700 tÊn n¨m 2003 lªn 4865 tÊn n¨m 2005). Tuy nhiªn, vÉn cßn rÊt nhá so víi thÞ tr­êng. §iÒu nµy cho thÊy s¶n xuÊt kinh doanh trong mét m«i tr­êng c¹nh tranh nh­ vËy, C«ng ty cæ phÇn Trµng An ph¶i chÞu mét søc Ðp rÊt lín cña c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc. 5.6.1. §èi thñ c¹nh tranh trong n­íc: ë thÞ tr­êng miÒn B¾c mµ cô thÓ lµ t¹i Hµ Néi, Trµng An cã mét ®èi thñ c¹nh tranh lín ®ã lµ c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u. H¶i Ch©u còng s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm t­¬ng tù nh­ cña Trµng An nh­ng gi¸ c¶ l¹i thÊp h¬n. §©y lµ mét khã kh¨n lín cña Trµng An. Ngoµi ra còng ngay t¹i thÞ tr­êng Hµ Néi, Trµng An cßn ph¶i chÞu sù c¹nh tranh m¹nh mÏ cña c¸c c«ng ty kh¸c nh­ c«ng ty b¸nh kÑo H¶i hµ, hiÖn nay c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ cã thÕ lùc rÊt lín trªn thÞ tr­êng n­íc ta ®Æc biÖt lµ lo¹i s¶n phÈm kÑo cña c«ng ty. ThÞ tr­êng miÒn Trung vµ miÒn Nam th× c¸c ®èi thñ chñ yÕu cña Trµng An lµ c¸c c«ng ty ®­êng nh­ Qu¶ng Ng·i, Biªn Hoµ. §Æc biÖt, c«ng ty §­êng Biªn Hoµ lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh trªn thÞ tr­êng tõ l©u víi sè l­îng chñng lo¹i s¶n phÈm lín kho¶ng trªn 130 chñng lo¹i kh¸c nhau. ThÕ m¹nh lín cña c«ng ty nµy lµ lîi thÕ vÒ nguån nguyªn liÖu mµ tiªu biÓu lµ nguyªn liÖu ®­êng, ®©y lµ nguyªn liÖu chÝnh tham gia vµo viÖc h×nh thµnh nªn s¶n phÈm mµ c«ng ty cã thÓ tù cung cÊp ®­îc. ChÝnh v× vËy trong t×nh h×nh c¹nh tranh quyÕt liÖt trªn thÞ tr­êng b¸nh kÑo hiÖn nay, c«ng ty vÉn lµ mét doanh nghiÖp lín cã vÞ trÝ ®¸ng kÓ trªn thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng miÒn Nam Ngoµi ra, c«ng ty Trµng An cßn chÞu sù c¹nh tranh m¹nh mÏ cña c¸c c«ng ty liªn doanh víi c¸c s¶n phÈm: KÑo cao su cã nh©n, kÑo s÷a Apenliebe vµ c«ng ty chÕ biÕn thùc phÈm Kinh §« víi s¶n phÈm b¸nh c¸c lo¹i ®Æc biÖt lµ Snack Bim bim. 5.6.2. §èi thñ c¹nh tranh n­íc ngoµi: Bªn c¹nh c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong n­íc, C«ng ty cæ phÇn Trµng An cßn ph¶i chÞu sù c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ n­íc ngoµi, bao gåm c¸c doanh nghiÖp ë nhiÒu quèc gia nh­: Trung Quèc, Th¸i Lan, Singapo… ®©y lµ nh÷ng mèi lo ng¹i lín cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc ®Æc biÖt lµ s¶n phÈm b¸nh kÑo cña Trung Quèc ®· ®­îc ®­a vµo n­íc ta víi sè l­îng rÊt lín vµ cã mÆt ë hÇu hÕt ë t×nh thµnh. Tõ nh÷ng ®¸nh gi¸ ë trªn vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh c«ng ty cÇn ®Ò ra nh÷ng s¸ch l­îc phï hîp vµ thÝch øng víi tõng ®èi thñ. II. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn Trµng An 1. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng cña c«ng ty 1.1. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty nh÷ng n¨m gÇn ®©y Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y khi nÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang trong giai ®o¹n më cöa héi nhËp kinh tÕ, c¬ héi thÞ tr­êng víi c«ng ty lµ rÊt nhiÒu nh­ng th¸ch thøc còng kh«ng Ýt ®Æc biÖt lµ sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c ®èi thñ trong ngµnh. Tr­íc t×nh h×nh ®ã c«ng ty vÉn gi÷ ®­îc m×nh vµ ngµy mét ph¸t triÓn, s¶n phÈm cña c«ng ty ngµy cµng tho¶ m·n nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng, ®¸p øng lßng mÕn mé vµ tin yªu cña nh©n d©n xøng ®¸ng lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp hµng ®Çu s¶n xuÊt b¸nh kÑo trong c¶ n­íc. Cïng víi viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ ®Çu t­ thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i ®Ó cho ra ®êi nh÷ng s¶n phÈm míi cã chÊt l­îng cao, ®a d¹ng, phong phó vÒ chñng lo¹i, mµu s¾c, gi¸ c¶ ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. Do vËy mµ trong mét sè n¨m qua c«ng ty ®· ®­îc b×nh chän vµo "TopTen" - hµng ViÖt Nam chÊt l­îng cao. HiÖn nay víi c«ng suÊt gÇn 5000 tÊn/n¨m, doanh sè b¸n doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®­îc ph¶n ¸nh nh­ sau: B¶ng 5: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tõ n¨m 2002 - 2005 ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh 2002 2003 2004 2005 1. Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng Tû ®ång 49,098 52,500 50,350 53,458 2. Doanh thu Tû ®ång 52,620 56,500 56,105 58,350 3. Chi phÝ b¸n hµng Tû ®ång 1,02 1,01 1,080 1,5 4. Chi phÝ qu¶n lý Tû ®ång 3,80 4,01 4,75 5,02 5. Nép ng©n s¸ch Tû ®ång 1,253 1,519 1,856 2,100 6. Lîi nhuËn Tû ®ång 0,305 0,2 0,3 0,38 7. S¶n l­îng TÊn 4560 4700 4632 4865 8. Thu nhËp b×nh qu©n 1000® 800 950 1050 1150 9. Tæng sè vèn: Tû ®ång 39,850 43,650 41,980 42,500 - Vèn l­u ®éng Tû ®ång 15,518 16,807 16,083 16,178 - Vèn cè ®Þnh Tû ®ång 24,332 26,843 25,897 26,322 10. Sè c«ng nh©n viªn Ng­êi 1120 1090 1180 1220 (Nguån: phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt - C«ng ty cæ phÇn Trµng An) B¶ng 6: MÆt hµng vµ s¶n l­îng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh T×nh h×nh s¶n xuÊt c¸c n¨m 2001 2002 2003 2004 2005 S¶n phÈm chñ yÕu 1. KÑo mÒm cao cÊp TÊn 755,48 870,35 948,82 1090,47 1261,24 2. KÑo cøng cao cÊp TÊn 327,31 357,65 391,21 459,80 500,41 3. B¸nh quy TÊn 236,97 273,40 312,11 354,69 402,60 4. B¸nh quÕ kem TÊn 197,25 228,64 249,52 287,92 346,78 5. Snack TÊn 458,15 526,85 614,70 682,67 787,38 6. B¸nh Ph¸p TÊn - - - - 58,34 (Nguån: Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt - C«ng ty cæ phÇn Trµng An) (Ghi chó: MÆt hµng b¸nh Ph¸p, tõ n¨m 2005, c«ng ty míi ®­a vµo s¶n xuÊt) B¶ng 7: S¶n l­îng s¶n phÈm chñ yÕu qua c¸c n¨m: ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh 2001 2002 2003 2004 2005 B¸nh c¸c lo¹i vµ Snack TÊn 892,37 1028,89 1176,33 1325,28 1595,10 KÑo c¸c lo¹i TÊn 1082,79 1228 1340,03 1550,27 1761,65 (Nguån: Phßng KÕ ho¹ch s¶n xuÊt - C«ng ty cæ phÇn Trµng An) Qua b¶ng trªn chóng ta thÊy kÕt qu¶ s¶n xuÊt chung cña C«ng ty cæ phÇn Trµng An t¨ng theo tõng n¨m. Theo tõng mÆt hµng theo tõng n¨m cã sù thay ®æi. §èi víi lo¹i kÑo tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2003 s¶n l­îng kÑo s¶n xuÊt cña c«ng ty ®· t¨ng tuyÖt ®èi lµ 678,86 tÊn vµ t¨ng t­¬ng ®èi lµ 62,7%. §©y còng chÝnh lµ nh÷ng lo¹i s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt víi khèi l­îng lín trong c¬ cÊu s¶n phÈm cña c«ng ty, tuy nhiªn trong nh÷ng lo¹i s¶n phÈm nµy th× tuú theo tõng n¨m cã lóc th× t¨ng vµ cã n¨m s¶n l­îng s¶n xuÊt l¹i gi¶m ®iÒu nµy chøng tá t×nh h×nh tiªu thô lo¹i mÆt hµng nµy lµ ch­a ®­îc æn ®Þnh vµ thªm n÷a nã l¹i chÞu sù c¹nh tranh rÊt quyÕt liÖt cña c¸c ®èi thñ, t×nh h×nh nµy ®ßi hái c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cho nh÷ng s¶n phÈm nµy. §èi víi c¸c s¶n phÈm b¸nh c¸c lo¹i vµ snack tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2005 s¶n l­îng cña c«ng ty ®· s¶n xuÊt t¨ng tuyÖt ®èi lµ 702,73 tÊn vµ t¨ng t­¬ng ®èi lµ 78,7%. Lo¹i s¶n phÈm nµy dï c¬ cÊu s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty cã thÊp h¬n, tuy nhiªn vÒ s¶n l­îng còng t¨ng ®Òu ®Æn hµng n¨m, ®Æc biÖt lµ lo¹i s¶n phÈm snack, ®iÒu nµy ®· chøng tá nh÷ng s¶n phÈm vÒ b¸nh do c«ng ty s¶n xuÊt còng ngµy cµng ®­îc nhiÒu ng­êi tiªu dïng ­a chuéng vµ c«ng ty còng cÇn cã biÖn ph¸p ®Ó t¨ng dÇn khèi l­îng s¶n xuÊt ®Ó t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña thÞ tr­êng. 1.2. T×nh h×nh kinh doanh c¸c mÆt hµng C«ng ty cæ phÇn Trµng An lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã quy m« thuéc lo¹i võa ë n­íc ta chuyªn vÒ lÜnh vùc s¶n xuÊt b¸nh kÑo. Tuy nhiªn, tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, c«ng ty ®· cè g¾ng v­¬n lªn vÒ mäi mÆt. S¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã mÆt ë hÇu kh¾p mäi miÒn ®Êt n­íc vµ ®­îc nhiÒu ng­êi tiªu dïng ­a chuéng. T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng d­íi ®©y: B¶ng 8: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty §¬n vÞ tÝnh: tÊn S¶n phÈm 2002 2003 2004 2005 B¸nh c¸c lo¹i vµ Snack 929,93 912,4 1203,92 1399,79 KÑo c¸c lo¹i 1107,17 1218,22 1400,34 1601,46 B¸nh Ph¸p - - - 53,85 (Nguån: Phßng Marketing vµ B¸n hµng - C«ng ty cæ phÇn Trµng An) (Ghi chó: MÆt hµng b¸nh Ph¸p c«ng ty míi ®­a vµo s¶n xuÊt n¨m 2005) Qua c¸c chØ tiªu tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty cæ phÇn Trµng An qua c¸c n¨m chóng ta cã thÓ thÊy r»ng s¶n l­îng s¶n phÈm tiªu thô lín nhÊt cña c«ng ty lµ c¸c lo¹i kÑo (kÑo cøng cao cÊp vµ kÑo mÒm cao cÊp) chøng tá ®©y lµ c¸c s¶n phÈm ­u thÕ cña c«ng ty. Bªn c¹nh mÆt hµng kÑo lµ c¸c s¶n phÈm vÒ b¸nh víi sè l­îng lµ 1399,79 tÊn trong n¨m 2005. S¶n l­îng b¸nh c¸c lo¹i cã sè l­îng tiªu thô gi¶m trong n¨m 2003 so víi n¨m 2002, tuy nhiªn nh÷ng n¨m sau ®ã s¶n l­îng tiªu thô ®· t¨ng liªn tôc víi sè l­îng kh¸ cao. Trong giai ®o¹n tõ n¨m 2002 ®Õn 2005 s¶n l­îng b¸nh c¸c lo¹i cña c«ng ty ®­îc tiªu thô t¨ng tuyÖt ®èi lµ: 469,86 tÊn vµ t¨ng t­¬ng ®èi lµ 50,5% chøng tá r»ng c¸c lo¹i b¸nh cña c«ng ty ngµy cµng chiÕm ®­îc lßng tin cña ng­êi tiªu dïng vµ vÉn gi÷ ®­îc vÞ trÝ cña nã trªn thÞ tr­êng. Sau s¶n phÈm c¸c lo¹i b¸nh vµ kÑo, gÇn ®©y c«ng ty cßn dù ®Þnh s¶n xuÊt thªm c¸c mÆt hµng nh­: r­îu vang, gia vÞ,… Tuy nhiªn hiÖn ®ang ë møc ®é thö nghiÖm, vµ c¸c lo¹i s¶n phÈm vÒ b¸nh kÑo vÉn lµ nh÷ng s¶n phÈm chñ ®¹o cña c«ng ty. §Æc biÖt, b»ng chÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, n¨m 2005 võa qua, sau mét thêi gian ®Çu t­ l¾p ®Æt thiÕt bÞ míi, c«ng ty ®· ®­a vµo s¶n xuÊt mÆt hµng b¸nh Ph¸p vµ ®· thu ®­îc kÕt qu¶ kh¶ quan trong giai ®o¹n ®Çu, b­íc ®Çu ®· chiÕm ®­îc c¶m t×nh cña ng­êi tiªu dïng, tuy nhiªn ®ã míi chØ lµ b­íc ®Çu s¶n l­îng s¶n xuÊt còng nh­ tiªu thô mÆt hµng míi nµy cßn rÊt nhá bÐ, c«ng ty cÇn cã ph­¬ng ¸n ®Ó khai th¸c s¶n phÈm míi nµy. Trong t­¬ng lai, c«ng ty cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt thªm mét sè lo¹i s¶n phÈm vµ thóc ®Èy tiªu thô, tuy nhiªn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶, c«ng ty cè g¾ng t×m nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.3. Kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng cña c«ng ty T×nh h×nh khai th¸c thÞ tr­êng cña c«ng ty trong c¶ n­íc thÓ hiÖn ë kh¶ n¨ng tiªu thô. Do gi¸ cña s¶n phÈm cßn cao vµ thu nhËp cña mçi vïng lµ kh¸c nhau, do vËy søc tiªu thô cña mçi vïng còng kh¸c nhau. So víi c¸c c«ng ty b¸nh kÑo kh¸c tiªu thô t¹i thÞ tr­êng Hµ Néi nh­: H¶i Ch©u, H¶i Hµ, H÷u NghÞ, 19-5 th× s¶n phÈm tiªu thô cña Trµng An nhiÒu h¬n c¶ chiÕm 40% thÞ phÇn. Tuy nhiªn, viÖc chiÕm lÜnh thÞ tr­êng Hµ Néi ®ang gi¶m dÇn ­u thÕ do qu¸ nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh ®Æc biÖt lµ hµng ngo¹i nhËp. Tr­íc t×nh tr¹ng c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr­êng cña C«ng ty cæ phÇn Trµng An ®­îc tiÕn hµnh theo hai ph­¬ng h­íng: - Khai th¸c më réng thÞ tr­êng ngay trªn thÞ tr­êng truyÒn thèng (thÞ tr­êng miÒn B¾c). §©y lµ h­íng chñ yÕu cña c«ng ty. - Ph¸t triÓn thÞ tr­êng míi vµo c¸c vïng s©u, vïng xa vµ c¸c tØnh phÝa Nam cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn. - Tèc ®é ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña c«ng ty cã chiÒu h­íng t¨ng liªn tôc ë hÇu hÕt c¸c thÞ tr­êng. HiÖn nay c«ng ty ®ang tõng b­íc x©y dùng c¶ thÞ tr­êng trong n­íc vµ ngoµi n­íc. 2. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 2.1. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh tæng hîp C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ nµy cho ta nhËn ®Þnh kh¸i qu¸t vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua mét sè chØ tiªu nh­: tØ suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu, tØ suÊt lîi nhuËn trªn chi phÝ, tØ suÊt lîi nhuËn trªn vèn kinh doanh. D­íi ®©y lµ b¶ng chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh doanh tæng hîp. B¶ng 9: ChØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh tæng hîp ChØ tiªu 2003 2004 2005 Gi¸ trÞ % Gi¸ trÞ % 1. Doanh thu 56,105 56,442 100,6 58,350 103,38 2. Lîi nhuËn 0,2 0,3 150 0,38 126,66 3. Tæng chi phÝ 55,905 56,142 100,42 57,97 103,26 4. Vèn kinh doanh b×nh qu©n 43,650 41,980 98,43 42,500 101,24 5. Tû suÊt lîi nhuËn/Doanh thu (2/1) 0,003564 0,005315 149,13 0,006512 122,52 6. Tû suÊt lîi nhuËn/Chi phÝ (2/3) 0,003577 0,005343 149,37 0,006555 122,68 7. Tû suÊt lîi nhuËn/Vèn kinh doanh (2/4) 0,004581 0,007146 155,99 0,008941 125,11 (Nguån: Phßng KÕ to¸n - Tµi chÝnh - C«ng ty cæ phÇn Trµng An) Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh chung cña c«ng ty vµ nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vÒ c¸c chØ tiªu doanh lîi ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng kh¸ cao, mÆc dï c¸c chØ tiªu nµy vÉn cßn thÊp so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. - ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn/doanh thu: Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu = ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ång doanh thu mang l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. N¨m 2003, tû suÊt lîi nhuËn/doanh thu ®¹t 0,0035645; n¨m 2004 t¨ng lªn lµ 0,005315, tèc ®é t¨ng tr­ëng lµ 49,13% vµ n¨m 2005 ®¹t 0,006512; tû lÖ t¨ng tr­ëng øng 22,52%. N¨m 2004 lµ n¨m cã tèc ®é t¨ng nhanh nhÊt, ®iÒu nµy chñ yÕu lµ do tèc ®é t¨ng lîi nhuËn n¨m 2004 kh¸ cao 50% so víi n¨m 2003. - ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn trªn chi phÝ Tû suÊt lîi nhuËn trªn chi phÝ tõ n¨m 2003 ®Õn n¨m 2005 t¨ng dÇn ®Òu. N¨m 2003 lµ 0,003577 tøc lµ mét ®ång chi phÝ mang l¹i 0,003577 ®ång. Song n¨m 2005 chØ tiªu nµy lµ 0,006555. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do n¨m 2003 c«ng ty chñ yÕu nhËp nguyªn vËt liÖu tõ n­íc ngoµi nªn gi¸ thµnh cao. Sang n¨m 2004 do thuÕ xuÊt nhËp khÈu t¨ng lªn c«ng ty chuyÓn sang nhËp nguyªn vËt liÖu tõ mét sè c«ng ty trong n­íc, do vËy chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu gi¶m. - ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn kinh doanh Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn kinh doanh = ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ång vèn kinh doanh bá ra ®ªm vÒ bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Tû suÊt lîi nhuËn so víi vèn kinh doanh t¨ng nhanh nhÊt vµo n¨m 2004, t¨ng 55,99% so víi n¨m 2003 ®¹t 0,007146 vµ n¨m 2005 ®¹t 0,008941 t¨ng 25,11% so víi n¨m 2004. Qua b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh doanh lîi cña c«ng ty ®¹t møc t¨ng tr­ëng kh¸ cao chñ yÕu lµ do lîi nhuËn ®¹t ®­îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty t¨ng nhanh chø kh«ng ph¶i do ¶nh h­ëng cña doanh thu, vèn kinh doanh, chi phÝ,… víi chñ tr­¬ng ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô, cñng cè vµ më réng thÞ phÇn, bæ sung lîi nhuËn hµng n¨m vµo vèn kinh doanh. §iÒu nµy cho thÊy c«ng ty cã nhiÒu nç lùc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ngµy cµng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tÝnh hiÖu qu¶ cña viÖc më réng quy m« kinh doanh cña c«ng ty. 2.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lÜnh vùc ho¹t ®éng Do viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng chØ dõng l¹i ë c¸c chØ tiªu tæng hîp vÒ doanh lîi, doanh thu mµ ®ßi hái ph¶i ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c chi tiÕt tõng mÆt hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty th«ng qua c¸c chØ tiªu lÜnh vùc ho¹t ®éng nh­: hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng, hiÖu qu¶ sö dông vèn,… Tõ ®ã míi cã thÓ rót ra nhËn xÐt chÝnh x¸c nhÊt vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 2.2.1. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ë C«ng ty cæ phÇn Trµng An thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu vÒ n¨ng suÊt lao ®éng, møc sinh lêi b×nh qu©n mét lao ®éng qua b¶ng sau: B¶ng 10: HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña c«ng ty tõ n¨m 2002 ®Õn 2005 ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh 2002 2003 2004 2005 1. Tæng s¶n l­îng Tr.®ång 51.098 52.500 50.350 53.458 2. Lîi nhuËn Tr.®ång 305 200 300 380 3. Sè lao ®éng Ng­êi 1120 1090 1180 1220 4. Thu nhËp b×nh qu©n 1000®/ng­êi 800 950 1050 1150 5. N¨ng suÊt lao ®éng (1/3) Tr®/ng­êi 45,62 48,17 42,67 43,82 6. Møc sinh lîi b×nh qu©n 1 lao ®éng Tr®/ng­êi 0,290 0,183 0,254 0,311 (Nguån: Phßng KHSX - C«ng ty cæ phÇn Trµng An) Qua b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n ®Çu ng­êi tõ n¨m 2002 ®Õn n¨m 2005 nh­ sau: N¨m 2002, n¨ng suÊt lao ®éng ®¹t 45,62 triÖu ®ång/ng­êi. N¨m 2003, n¨ng suÊt lao ®éng cao nhÊt, do gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng s¶n xuÊt t¨ng vµ cã sè c«ng nh©n viªn Ýt nhÊt. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n cña n¨m 2003 h¬n n¨m 2002 lµ 2,55 triÖu ®ång/ng­êi vµ ®¹t 105,99%. N¨m 2004, n¨ng suÊt lao ®éng gi¶m. §©y lµ n¨m c«ng ty cã n¨ng suÊt lao ®éng thÊp nhÊt do gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng gi¶m nh­ng sè l­îng c«ng nh©n viªn t¨ng tíi 1180 ng­êi. Do ®ã, n¨ng suÊt lao ®éng cña n¨m 2004 gi¶m xuèng 5,5 triÖu ®ång/ng­êi (42,67 - 48,17) so víi n¨m 2003 vµ ®¹t 88,58%. Sang n¨m 2005, n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn ®¹t 43,82 triÖu ®ång/ng­êi, t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 102,7%. N¨ng suÊt lao ®éng n¨m 2005 t¨ng chñ yÕu do gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng t¨ng 3108 triÖu ®ång. Tuy nhiªn, møc sinh lêi b×nh qu©n mét lao ®éng kh¸ thÊp, l¹i t¨ng gi¶m kh«ng ®ång ®Òu tõ n¨m 2002 ®Õn n¨m 2005. §iÒu nµy ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña C«ng ty cæ phÇn Trµng An vÉn ch­a cao. Møc sinh lêi b×nh qu©n do mét lao ®éng t¹o ra tõng n¨m nh­ sau: - N¨m 2002: 0,290 triÖu ®ång/ng­êi - N¨m 2003 lµ: 0,183 triÖu ®ång/ng­êi, gi¶m 0,631 lÇn so víi n¨m 2002 - N¨m 2004 lµ: 0,254 triÖu ®ång/ng­êi, t¨ng 1,388 lÇn so víi n¨m 2003. - N¨m 2005 lµ: 0,311 triÖu ®ång/ng­êi, t¨ng 1,224 lÊno víi n¨m 2004. Nguyªn nh©n cña sù t¨ng, gi¶m nµy lµ do tèc ®é t¨ng lîi nhuËn kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c n¨m. MÆc dï møc sinh lêi b×nh qu©n mét lao ®éng cßn ch­a cao nh­ng C«ng ty cæ phÇn Trµng An lu«n cè g¾ng phÊn ®Êu t¨ng tiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng. Thu nhËp b×nh qu©n t¨ng thÓ hiÖn ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®­îc n©ng cao. Qua c¸c chØ tiªu trªn cã thÓ thÊy doanh thu cña c«ng ty trong c¸c n¨m tõ 2002 ®Õn 2005 lµ lín, trung b×nh ®¹t kho¶ng 55,88% tû ®ång/n¨m nh­ng møc sinh lêi b×nh qu©n mét lao ®éng cßn thÊp, ®iÒu nµy lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua. ViÖc doanh thu t¨ng nh­ng møc sinh lêi b×nh qu©n mét lao ®éng thÊp do c«ng ty cã bé m¸y lao ®éng cßn cång kÒnh, ch­a x¸c ®Þnh ®­îc c¬ cÊu lao ®éng tèi ­u: Mét sè bé phËn th× thõa lao ®éng, mét sè bé phËn kh¸c l¹i thiÕu, viÖc tuyÓn ng­êi vÉn ch­a ®¸p øng tèt c¸c yªu cÇu ®ßi hái cña c«ng ty. ChÝnh viÖc sö dông hiÖu qu¶ lao ®éng thÊp ®· dÉn ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cßn ch­a cao trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 2.2.2. HiÖu qu¶ sö dông vèn Vèn lµ ch×a kho¸ ®Ó më réng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Mäi doanh nghiÖp ®Òu nç lùc ®Ó huy ®éng ®­îc mét l­îng vèn nhÊt ®Þnh tr­íc khi thµnh lËp. Song viÖc nµy sö dông ®ång vèn ®ã nh­ thÕ nµo míi lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh tíi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ t¨ng tr­ëng cña doanh nghiÖp. Sö dông vèn cã hiÖu qu¶ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp ®¶m b¶o lîi Ých cho nhµ ®Çu t­, ng­êi lao ®éng, Nhµ n­íc vµ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, lµ c¬ së cho doanh nghiÖp më réng, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Sau d©y lµ b¶ng ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng sö dông vèn l­u ®éng, vèn cè ®Þnh cña C«ng ty cæ phÇn Trµng An. B¶ng 11: Thùc tr¹ng sö dông vèn l­u ®éng, vèn cè ®Þnh cña C«ng ty cæ phÇn Trµng An §¬n vÞ tÝnh: tû ®ång 2003 2004 2005 1. Doanh thu 56,105 56,442 58,350 2. Lîi nhuËn 0,2 0,3 0,38 3. Tæng nguån vèn 43,650 41,980 42,500 4. Vèn l­u ®éng 16,807 16,083 16,187 5. Vèn cè ®Þnh 26,843 25,897 26,322 6. Sè vßng quay cña vèn kinh doanh (1/3) 1,29 1,34 1,37 7. Sè vßng quay cña vèn l­u ®éng (1/4) 3,34 3,51 3,60 8. Sè vßng quay cña vèn cè ®Þnh (1/5) 2,09 2,18 2,22 9. Søc sinh lêi cñavèn l­u ®éng (2/4) 0,0118 0,0186 0,0234 10. Søc sinh lêi cña vèn cè ®Þnh (2/5) 0,0075 0,0115 0,0144 (Nguån: Phßng KT-TC - C«ng ty cæ phÇn Trµng An) Qua sè liÖu trªn ta thÊy: - Sè vßng quay cña vèn kinh doanh cßn thÊp: Trung b×nh mçi n¨m vèn kinh doanh chØ quay ®­îc 1,33 vßng (1,29 + 1.34 + 1,37/3). MÆc dï vßng quay cña vèn kinh doanh cã xu h­íng t¨ng lªn tõ 1,29 - 1,34 - 1,37. §iÒu nµy chøng tá C«ng ty cæ phÇn Trµng An ®ang cè g¾ng nç lùc trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn. - Sè vßng quay cña vèn l­u ®éng ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua lµ: + N¨m 2003: 3,34 vßng + N¨m 2004: 3,51 vßng, t¨ng 1,050 lÇn so víi n¨m 2003 + N¨m 2005: 3,60 vßng, t¨ng 1,026 lÇn so víi n¨m 2004 Sè vßng quay cña vèn l­u ®éng trong nh÷ng n¨m qua cã xu h­íng t¨ng lªn tõ 3,34 vßng lªn 3,60 vßng/n¨m nh­ng so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c th× sè vßng quay vèn l­u ®éng cña C«ng ty cæ phÇn Trµng An cßn thÊp. NÕu vèn l­u ®éng cã sè vßng quay lín sÏ t¹o thuËn lîi cho c«ng ty trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - Sè vßng quay c¶u vèn cè ®Þnh ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua lµ: + N¨m 2003: 2,09 vßng + N¨m 2004: 2,18 vßng, t¨ng 1,043 lÇn so víi n¨m 2003 + N¨m 2005: 2,22 vßng, t¨ng 1,018 lÇn so víi n¨m 2004 Tõ n¨m 2002 ®Õn 2005, sè vßng quay cña vèn cè ®Þnh còng cã xu h­íng t¨ng lªn, tuy nhiªn sè vßng quay vèn cè ®Þnh cña c«ng ty còng vÉn cßn thÊp, trung b×nh 2,16 vßng/n¨m (2,09 + 2,18 + 2,22/3) ®· lµm ¶nh h­ëng ®Õn sè vßng quay vèn kinh doanh cña c«ng ty. - Lîi nhuËn ®­îc t¹o ra tõ mét ®ång vèn l­u ®éng lµ: + N¨m 2003 lµ 0,0118 ®ång + N¨m 2004 lµ 0,0186 ®ång, t¨ng 0,0068 ®ång so víi n¨m 2003 + N¨m 2005 lµ 0,0234 ®ång, t¨ng 0,0048 ®ång so víi n¨m 2004 Sè lîi nhuËn t¹o ra tõ vèn l­u ®éng cña n¨m 2003 lµ thÊp nhÊt chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng n¨m 2003 lµ thÊp nhÊt. - Lîi nhuËn t¹o ra tõ mét ®ång vèn cè ®Þnh: Còng gièng nh­ vèn l­u ®éng, vèn cè ®Þnh cña n¨m 2003 ®­îc sö dông cã hiÖu qu¶ thÊp nhÊt chØ ®¹t 0,0075 ®ång, trong khi ®ã vµo n¨m 2004 ®¹t 0,0115 ®ång, t¨ng 0,004 ®ång (0,0115 - 0,0075) so víi n¨m 2003. §Õn n¨m 2005, lîi nhuËn t¹o ra tõ mét ®ång vèn cè ®Þnh lµ: 0,0144 ®ång t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 0,0029 ®ång. ViÖc sö dông cã hiÖu qu¶ tµi s¶n cè ®Þnh sÏ lµm ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. N¨m 2005 c«ng ty sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cã hiÖu qu¶ nhÊt, do ®ã vµo n¨m nµy hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, vµ n¨m 2003 hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh thÊp nhÊt trong mÊy n¨m qua. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ viÖc vßng quay vèn kinh doanh chËm, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh chËm, ¶nh h­ëng tíi viÖc rót vèn vµo s¶n xuÊt kinh doanh. ThiÕu vèn kinh doanh, c«ng ty ph¶i kh¾c phôc b»ng c¸ch ®i vay, vay th× ph¶i tr¶ l·i suÊt, nÕu sö dông vèn kh«ng hiÖu qu¶ th× sÏ h¹n chÕ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 2.2.3. §¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty Kh¶ n¨ng thanh to¸n c«ng nî cña c«ng ty ph¶n ¸nh mét c¸ch chÝnh x¸c nhÊt t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. NÕu t×nh h×nh tµi chÝnh tèt, c«ng ty sÏ Ýt c«ng nî, kh¶ n¨ng thanh to¸n dåi dµo. Ng­îc l¹i, nÕu t×nh h×nh tµi chÝnh kÐm c«ng ty sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c«ng nî kÐo dµi. Sau ®©y lµ t×nh h×nh thanh to¸n cña C«ng ty cæ phÇn Trµng An. B¶ng 12: T×nh h×nh thanh to¸n cña c«ng ty tõ n¨m 2003-2005 §¬n vÞ tÝnh: tû ®ång ChØ tiªu 2003 2004 2005 1. Nguån vèn chñ së h÷u 15,718 16,482 17,425 2. Tæng nguån vèn 43,650 41,980 42,500 3. Tæng tµi s¶n l­u ®éng 16,807 16,083 16,178 4. Tæng nî ng¾n h¹n 25,84 22,188 19,495 5. Vèn b»ng tiÒn 1,513 1,512 1,715 6. Kho¶n ph¶i thu 4,033 4,44 4,82 7. Tû suÊt tµi trî (1/2) 0,36 0,393 0,41 8. Tû suÊt thanh to¸n ng¾n h¹n (3/4) 0,65 0,72 0,83 9. Tû suÊt thanh to¸n cña VL§ (5/3) 0,09 0,094 0,106 10. Tû suÊt thanh to¸n tøc thêi (5/4) 0,058 0,068 0,087 (Nguån: Phßng KT-TC - C«ng ty cæ phÇn Trµng An) - Tû suÊt tµi trî: n¨m 2003 lµ 0,36 (15,718/43,650); n¨m 2004 lµ 3,393 (16,482/41,980) t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 109,17%; n¨m 2005 lµ 0,41 (17,425/42,500) t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 104,32%. §iÒu nµy chøng tá møc ®é ®éc lËp vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng qua tõng n¨m. - Tû suÊt thanh to¸n hiÖn hµnh (ng¾n h¹n): N¨m 2003 lµ 0,65 (16,807/25,84); n¨m 2004 lµ 0,72 (16,083/22,188); n¨m 2005 lµ 0,83 (16,178/19,495). §iÒu nµy cho thÊy c«ng ty hoµn toµn cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n trong vßng mét n¨m hay mét chu kú kinh doanh. §©y lµ biÓu hiÖn kh¶ quan. - Tû suÊt thanh to¸n cña vèn l­u ®éng: N¨m 2003 lµ 0,09; n¨m 2004 lµ 0,094; n¨m 2005 lµ 0,106. Hai n¨m 2003 vµ 2004 cho thÊy c«ng ty kh«ng ®ñ tiÒn thanh to¸n, tuy nhiªn nÕu tÝnh c¶ kho¶n thu th× chØ tiªu nµy n¨m 2003 lµ 0,33 (1,513 + 4,033/16,807) vµ n¨m 2004 lµ 0,4 (1,715 + 4,82/16,178). §iÒu nµy cho thÊy trong 3 n¨m 2003-2005 c«ng ty cã thÓ ®¶m b¶o ®­îc kh¶ n¨ng thanh to¸n. - §èi víi tû suÊt thanh to¸n tøc thêi cña c«ng ty: N¨m 2003 lµ 0,058; n¨m 2004 lµ 0,068; n¨m 2005 lµ 0,087. KÕt hîp víi chØ tiªu tØ suÊt thanh to¸n cña vèn l­u ®éng cho thÊy dï c«ng ty cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n trong vßng 1 n¨m, song l¹i khã kh¨n trong c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n, qu¸ h¹n do l­îng tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n hµng ®Òu qu¸ Ýt. V× vËy, c«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p thu håi c¸c kho¶n nî ph¶i thu sao cho nhanh nhÊt nh»m ®¸p øng kh¶ n¨ng thanh to¸n ngay. 3. NhËn xÐt chung: Trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua, cã thÓ nhËn thÊy c«ng ty cã nh÷ng ­u ®iÓm vµ tån t¹i sau: 3.1. ¦u ®iÓm: - Trong c¸c n¨m tõ 2003-2005 c«ng ty ®Òu lµm ¨n cã hiÖu qu¶ biÓu hiÖn qua tæng doanh thu lín h¬n tæng chi phÝ. - Thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn t¨ng qua tõng n¨m, tõ 800.000®/ ng­êi n¨m 2002 lªn 1.150.000®/ ng­êi vµo n¨m 2005, chøng tá ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc n©ng cao. - Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Æc biÖt lµ n¨m 2005, c«ng ty ®· tiÕn hµnh ®Çu t­ l¾p ®Æt thªm nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. Sù ®æi míi nµy phï hîp víi c¸c nguån n¨ng lùc c«ng ty hiÖn cã vµ nã ®· mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc nh­ ®­a n¨ng suÊt lªn gÇn 5000 tÊn/n¨m. - Nhê ¸p dông chÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, chó träng chÊt l­îng, c«ng ty ®· ®­a vµo s¶n xuÊt thªm nhiÒu s¶n phÈm míi, nh÷ng s¶n phÈm nµy b­íc ®Çu còng ®· chiÕm ®­îc c¶m t×nh cña ng­êi tiªu dïng. 3.2. Nh÷ng tån t¹i: - Tæng chi phÝ cña c«ng ty cßn ë møc cao, hiÖu qu¶ sö dông vèn cßn thÊp, kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn ch­a cao, c«ng ty vÉn ®ang ë t×nh tr¹ng thiÕu vèn trÇm träng. - So víi mét sè c«ng ty s¶n xuÊt b¸nh kÑo nh­: c«ng ty B¸nh kÑo H¶i hµ, H¶i Ch©u,… th× gi¸ b¸n s¶n phÈm cña c«ng ty cßn ë møc cao, g©y khã kh¨n trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm. - MÆc dï c«ng ty ®· cã sù ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ hµng n¨m song vÉn ch­a cã sù ®ång bé, nh÷ng m¸y mãc cò kü tõ nh÷ng n¨m 60 vÉn cßn ®­îc sö dông. MÆt kh¸c nguån gèc trang thiÕt bÞ cña c«ng ty chñ yÕu nhËp tõ n­íc ngoµi vµ tõ nh÷ng n­íc kh¸c nhau nh­: Ba Lan, Trung Quèc, Ph¸p, … ChÝnh ®Æc ®iÓm nµy ®· ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn viÖc ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé vµ nhÞp nhµng trong s¶n xuÊt, ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - HiÖu suÊt sö dông lao ®éng ch­a cao, sinh lêi lao ®éng b×nh qu©n cßn thÊp, ®©y còng lµ mét yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua. Nh÷ng tån t¹i trªn ®· lµm ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 3.3. Nguyªn nh©n 3.3.1. Nguyªn nh©n chñ quan - Víi quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lín c¶ vÒ thÞ tr­êng vÒ mÆt hµng, tuy nhiªn lùc l­îng c¸n bé lµm c«ng t¸c marketing, chiªu thÞ cña c«ng ty chñ yÕu lµ trÎ tuæi, võa míi tèt nghiÖp nªn c«ng ty khã theo s¸t ®­îc thÞ tr­êng. - Doanh thu trung b×nh hµng n¨m cña c«ng ty lµ 55,88 tû ®ång so víi sè lao ®éng toµn c«ng ty lµ 1220 ng­êi, cã thÓ nãi viÖc tæ chøc nh©n sù cña c«ng ty cßn kh¸ cång kÒnh ch­a hiÖu qu¶. §Æc biÖt sè lao ®éng n÷ cã tuæi nghÒ ch­a cao chiÕm tû lÖ kh¸ lín lµm cho n¨ng suÊt gi¶m ®i vµ chi phÝ vÒ nh©n c«ng t¨ng. - C«ng ty thiÕu vèn trÇm träng dÉn tíi chËm ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, ch­a chñ ®éng trong viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. 3.3.2. Nguyªn nh©n kh¸ch quan HiÖn nay thÞ tr­êng b¸nh kÑo n­íc ta cã sù tham gia cña nhiÒu c«ng ty trªn thÞ tr­êng, còng cã nghÜa lµ cã rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh do vËy viÖc c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ lµ rÊt khã kh¨n, ®Ó thµnh c«ng th× c«ng ty cÇn ph¶i n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Ph¸t hiÖn ra nh÷ng nguyªn nh©n trªn sÏ lµm c¬ së gióp em x©y dùng c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®ång thêi lµ kÕt qu¶ cña viÖc t×m hiÓu vÒ c«ng ty trong suèt thêi gian thùc tËp. Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn Trµng An I. Ph­¬ng h­íng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty trong n¨m 2007 1. Ph­¬ng h­íng chung cña ngµnh HiÖn nay, ngµnh s¶n xuÊt b¸nh kÑo cña n­íc ta ph¸t triÓn víi tèc ®é 10-15% mçi n¨m. Cã s¶n phÈm néi ®Þa ®­îc ng­êi tiªu dïng trong n­íc ®¸nh gi¸ cao kh«ng kh¸c g× hµng ngo¹i nhËp. ChÝnh nh÷ng thuËn lîi nµy ®· gióp cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh kÑo thªm tin t­ëng vµo sù ph¸t triÓn trong t­¬ng lai, tiÕn tíi "Ng­êi ViÖt Nam dïng b¸nh kÑo ViÖt Nam", ®Èy lïi hµng ngo¹i nhËp vµ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu b¸nh kÑo ViÖt Nam ra n­íc ngoµi. Theo dù ®o¸n vÒ thÞ tr­êng b¸nh kÑo trong n­íc n¨m 2007 cho thÊy ViÖt Nam cã nhiÒu thuËn lîi trong lÜnh vùc s¶n xuÊt b¸nh kÑo, cô thÓ lµ: - Nguån nguyªn liÖu phong phó v× n­íc ta lµ mét n­íc n«ng nghiÖp nhiÖt ®íi nªn s¶n l­îng hoa qu¶, c¸c lo¹i cñ, bét, ®­êng thuËn lîi cho s¶n xuÊt b¸nh kÑo. - §¶ng vµ Nhµ n­íc cã chñ tr­¬ng ®­êng lèi kinh tÕ ®óng ®¾n, ®Èy m¹nh néi lùc vµ hîp t¸c ph¸t triÓn víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng thµnh viªn cña khèi ASEAN lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung vµ ngµnh b¸nh kÑo nãi riªng, nh­ng ®ã còng lµ nh÷ng thö th¸ch lín cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. - D©n sè t¨ng nhanh, nhu cÇu b¸nh kÑo lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó bæ sung thªm cho khÈu phÇn ¨n hµng ngµy cña ng­êi d©n. Qua ®ã chiÕn l­îc ngµnh b¸nh kÑo n¨m 2007 ®­îc ®Æt ra lµ: - §¶m b¶o s¶n xuÊt vµ cung øng ®Çy ®ñ vÒ sè l­îng, chñng lo¹i, chÊt l­îng, gi¸ c¶ phï hîp nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng, h¹n chÕ tèi ®a b¸nh kÑo ngo¹i nhËp vµ tiÕn tíi xuÊt khÈu sang c¸c n­íc trong khu vùc. - §æi míi trang thiÕt bÞ, tiÕn tíi c¬ giíi ho¸, tù ®éng ho¸ kh©u gãi kÑo, ®ãng gãi s¶n phÈm, ®ång bé ho¸ c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt… Hoµn chØnh c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn (c¸c hÖ thèng vËn chuyÓn b»ng b¨ng chuyÒn gi÷a c¸c kh©u s¶n xuÊt tõ thµnh phÈm ®Õn nhËp kho…) - §¶m b¶o tù tóc phÇn nguyªn liÖu ®­êng, cè g¾ng tù tóc s¶n xuÊt s÷a, dÇu thùc vËt, tinh dÇu ®Ó s¶n xuÊt b¸nh kÑo. Tù tóc s¶n xuÊt in trong n­íc mét sè phô liÖu nh­ giÊy nh«m, nh·n tói, bao b×, b¨ng d¸n, hép s¾t,… - §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm: s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm b¸nh kÑo cã ®­êng, kh«ng ®­êng, cã chÊt bÐo hoÆc kh«ng, vµ c¸c s¶n phÈm n©ng cao thÓ lùc. 2. Ph­¬ng h­íng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty trong n¨m 2007 N¨m 2007 sÏ lµ mét n¨m ®Çy khã kh¨n ®èi víi c«ng ty cæ phÇn Trµng An: - Trong n­íc cßn nhiÒu khã kh¨n do ¶nh h­ëng nh÷ng n¨m tr­íc ®Ó l¹i. ThÞ tr­êng B¸nh kÑo trong n­íc bÞ thu hÑp do søc mua cña ng­êi mua kh«ng t¨ng nhiÒu, c¸c doanh nghiÖp trong n­íc tù khai th¸c thÞ tr­êng trong khi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi ®· th©m nhËp thÞ tr­êng trªn toµn quèc. - Tû gi¸ gi÷a ®ång ViÖt Nam víi ngo¹i tÖ t¨ng ®· g©y ¶nh h­ëng lín ®Õn kÕ ho¹ch ban ®Çu, ph¶i th­êng xuyªn thay ®æi chiÕn l­îc kinh doanh. - Nhµ n­íc cã nhiÒu chñ tr­¬ng biÖn ph¸p ®æi míi kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp quèc doanh, nh­ng c¸c v¨n b¶n cßn thiÕu ®ång bé vµ ®ang trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn. Dùa trªn c¬ së ph©n tÝch thÞ tr­êng b¸nh kÑo trong vµ ngoµi n­íc, c«ng ty ®· ®Ò ra ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô cÇn ®­îc thùc hiÖn trong n¨m 2007: - TiÕp tôc më réng thÞ tr­êng kinh doanh vµ b¸m s¸t thÞ tr­êng néi ®Þa, t×m kiÕm thÞ tr­êng míi, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng miÒn Nam. - Më réng liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi n­íc. - §æi míi tæ chøc, s¾p xÕp l¹i lao ®éng, t¨ng c­êng ®µo t¹o båi d­ìng nghiÖp vô, tr×nh ®é tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng, tµi s¶n… cho phï hîp víi t×nh h×nh kinh doanh míi, b¶o ®¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ ph¸t huy nh©n tè con ng­êi. - §Þnh h­íng cña c«ng ty lµ tiÕp tôc ®Çu t­ vÒ c¬ së vËt chÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. II. Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn Trµng An Víi nh÷ng thµnh c«ng ®· cã, C«ng ty cæ phÇn Trµng An tù hµo lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®i ®Çu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt tù chñ vµ cã hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh. Nh­ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ph¶i ®èi ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc, nÕu tù b»ng lßng víi nh÷ng g× m×nh ®¹t ®­îc rÊt cã thÓ c«ng ty sÏ gÆp khã kh¨n trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty vµ tõ kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ nªu ra nh÷ng ®iÓm yÕu vµ nguyªn nh©n, em xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn Trµng An trong t­¬ng lai. 1. T¨ng c­êng c«ng t¸c ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng Ngµy nay kh«ng mét doanh nghiÖp nµo b¾t tay vµo kinh doanh mµ l¹i kh«ng muèn g¾n kinh doanh cña m×nh víi thÞ tr­êng. HiÓu vÒ thÞ tr­êng cña m×nh sÏ lµ c¬ së v÷ng ch¾c cho thµnh c«ng cña doanh nghiÖp. Tr¸ch nhiÖm nµy thuéc vÒ nh÷ng ng­êi cã nhiÖm vô nghiªn cøu thÞ tr­êng trong c«ng ty. Do vËy, c«ng ty cÇn ph¶i cã lùc l­îng nghiªn cøu thÞ tr­êng ®ñ m¹nh mÏ c¶ vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng. §øng tr­íc giai ®o¹n hiÖn nay khi chóng ta ®ang më cöa nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng s¶n phÈm b¸nh kÑo ngµy cµng trë nªn ®a d¹ng vµ cã rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh trong vµ ngoµi n­íc ®ang tham gia trªn thÞ tr­êng, bªn c¹nh ®ã t©m lý ng­êi tiªu dïng ngµy cµng trë nªn phøc t¹p thay ®æi th­êng xuyªn. §Ó n¾m b¾t nh÷ng biÕn ®æi cña thÞ tr­êng ®ßi hái c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l­îng trong kh©u nghiªn cøu thÞ tr­êng. Mét gi¶i ph¸p nªn thùc hiÖn ®ã lµ t¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng. Nghiªn cøu thÞ tr­êng ë ®©y lµ viÖc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng n¾m b¾t thÞ tr­êng vÒ nhu cÇu, thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng, c¸c ph¶n øng cña ng­êi tiªu dïng ®èi víi c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty, thu thËp th«ng tin vÒ sù ®¸nh gi¸ so s¸nh cña ng­êi tiªu dïng vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty ®èi víi s¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó tõ ®ã cã chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶. ThÞ tr­êng cña c«ng ty tËp trung chñ yÕu ë miÒn B¾c vµ MiÒn Trung, cßn thÞ tr­êng miÒn Nam ®ang trong thêi kú ph¸t triÓn vµ ®©y lµ thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng cña c«ng ty. B»ng viÖc tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr­êng, kh«ng chØ thÞ tr­êng miÒn B¾c vµ thÞ tr­êng miÒn Trung mµ ®iÒu quan träng lµ n¾m b¾t ®­îc th«ng tin vÒ thÞ tr­êng miÒn Nam sÏ t¹o cho c«ng ty n¾m ®­îc c¬ héi ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr­êng nµy. HiÖn nay kh¸ch hµng cña C«ng ty lµ tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng tõ tÇng líp b×nh d©n cho tíi c¸c tÇng líp cho thu nhËp cao trong x· héi. L­îng kh¸ch hµng thuéc tÇng líp cã thu nhËp cao cßn rÊt Ýt c«ng ty cÇn khai th¸c tèt h¬n n÷a nh÷ng ®èi t­îng nµy. Do ¸p dông chiÕn l­îc gi¸ rÎ nªn s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®¹t ®­îc sù chó ý rÊt lín cña sè ®«ng ng­êi tiªu dïng, trong chiÕn l­îc cña m×nh c«ng ty cÇn t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm chÊt l­îng cao h¬n phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng thuéc tËp líp cao cÊo nhiÒu h¬n n÷a. §Ó ®Èy m¹nh h¬n n÷a søc tiªu thô cho hµng ho¸ cña c«ng ty, mét gi¶i ph¸p h÷u hiÖu lµ cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c tiÕp thÞ, marketing nh»m gi÷ v÷ng thÞ tr­êng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng trong n­íc c¶ vÒ bÒ réng vµ chiÒu s©u, t×m kiÕm nh÷ng mèi quan hÖ nh»m tiÕp cËn c¸c b¹n hµng trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Tr­íc m¾t c«ng ty cÇn cã chiÕn l­îc xuÊt khÈu s¶n phÈm cña m×nh ra c¸c b¹n hµng mµ c«ng ty ®· ®Æt quan hÖ tõ l©u. Song song víi nã, c«ng ty cÇn më thªm c¸c cöa hµng b¸n lÎ kÌm theo c¸c dÞch vô gi¶i kh¸t vµ ¨n nhanh t¹i c¸c khu ®« thÞ lín sÏ thóc ®Èy kh¶ n¨ng tiªu thô rÊt cao. Ngoµi ra, c«ng ty còng cã thÓ sö dông biÖn ph¸p qu¶ng c¸o ®Ó thùc hiÖn môc ®Ých më réng thÞ tr­êng cña m×nh, viÖc ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, giao tiÕp vµ khuyÕch tr­¬ng cña C«ng ty cæ phÇn Trµng An trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· ®­îc coi träng, tuy nhiªn ®Ó ph¸t triÓn h¬n n÷a c«ng ty còng cÇn cè g¾ng nhiÒu h¬n n÷a. Bªn c¹nh qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña m×nh, c«ng ty cã thÓ t¨ng c­êng mét sè ho¹t ®éng yÓm trî b¸n hµng kh¸c nh­: tham gia c¸c héi chî, tham gia c¸c ho¹t ®éng quÇn chóng, më réng c¸c ho¹t ®éng chiªu thÞ kh¸c. 2. TiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm Cïng víi sù tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt, chÊt l­îng s¶n phÈm ngµy cµng ®­îc n©ng cao, kh«ng ngõng thÕ gi¸ c¶ s¶n phÈm còng lu«n ®­îc quan t©m. V× vËy, C«ng ty cæ phÇn Trµng An cÇn quan t©m tíi c¸c yÕu tè gi¶m chi phÝ nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Lµ mét c«ng ty chÕ biÕn thùc phÈm nªn c«ng t¸c thu mua b¶o qu¶n chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu lµ rÊt quan träng. Nã cã ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm lµm ra vµ ®Õn c¶ uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. ChÝnh v× vËy c«ng t¸c nguyªn vËt liÖu ph¶i ®­îc chó ý mét c¸ch ®Æc biÖt, hiÖn nay, c«ng ty còng ®· chó träng rÊt nhiÒu vµo c«ng t¸c nµy nh­ng nÕu lµm tèt h¬n n÷a th× chÊt l­îng s¶n phÈm sÏ ®­îc ®¶m b¶o vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lªn rÊt nhiÒu. HiÖn nay, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty, tû lÖ chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín: kÑo cøng 73,4%, kÑo mÒm 72,1%… nªn c«ng ty cÇn ph¶i gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm nh­ng vÉn ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kü thuËt vµ ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt, cô thÓ lµ: - C«ng ty cÇn tiÕp tôc kiÓm tra chÆt chÏ c«ng t¸c nguyªn vËt liÖu, c©n ®o theo ph­¬ng thøc kü thuËt, theo ®Þnh møc tiªu chuÈn, ghi sæ s¸ch xÝ nghiÖp vµ tæ chøc s¶n xuÊt ph¶i giao cho nh÷ng ng­êi cã tr¸ch nhiÖm cao, cã tÝnh trung thùc vµ cã tr×nh ®é chuyªn m«n thÝch hîp. - CÇn cã chÕ ®é th­ëng ph¹t râ rµng ®Ó chÊm døt t×nh tr¹ng tr¸o nguyªn vËt liÖu ra ngoµi khi hoµ ®­êng vµ nÊu, vµ t×nh tr¹ng ®Ó r¬i v·i, ®¸nh ®æ nguyªn vËt liÖu b»ng viÖc l¾p ®­êng èng thu n­íc trªn thiÕt bÞ, tËn dông triÖt ®Ó n­íc röa råi quay l¹i s¶n xuÊt. Së dÜ cÇn quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy v× kh©u nÊu hoµ ®­êng tiªu hao nguyªn vËt liÖu lín (chiÕm tû lÖ trªn 70% tiªu hao). - N©ng cao h¬n n÷a tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸c tæ tr­ëng s¶n xuÊt, n©ng cao tay nghÒ cña c«ng nh©n, thî söa ch÷a, g¾n chÊt l­îng hiÖu qu¶ víi thu nhËp, tõ ®ã cã chÕ ®é th­ëng ph¹t trùc tiÕp vµo thu nhËp. - §èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh ng­êi tæ tr­ëng cÇn thu gom ngay nguyªn vËt liÖu cßn thõa sau khi c¾t khu«n, ®ång thêi lo¹i bá nh÷ng chiÕc b¸nh bÞ vì, háng, khÈn tr­¬ng giao cho bé phËn ®¸nh trén bét chÕ biÕn ®Ó t¸i chÕ nh»m ®­a vµo s¶n xuÊt. ViÖc lµm nµy võa tiÕt kiÖm ®­îc nguyªn vËt liÖu võa gi¶m thiÓu ®­îc sù vËn chuyÓn ®Õn n¬i s¶n xuÊt. - §èi víi c¸c s¶n phÈm kÑo c¸c tæ kiÓm tra chÊt l­îng cÇn thu håi c¸c lo¹i kÑo kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng hoÆc träng l­îng ®em t¸i chÕ s¶n xuÊt l¹i. - Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty kh«ng nªn nhËp qu¸ nhiÒu nguyªn vËt liÖu cïng mét lóc, tr¸nh t×nh tr¹ng khã b¶o qu¶n, dÔ h­ háng, l·ng phÝ… Nh­ng c«ng ty còng kh«ng nªn ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng thiÕu nguyªn vËt liÖu v× ®iÒu ®ã sÏ lµm ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn tr×nh s¶n xuÊt, ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. Tèt nhÊt c«ng ty chØ nªn nhËp ®ñ ®Ó cã thÓ võa ®¶m b¶o s¶n xuÊt võa ®¶m b¶o chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu. NÕu lµm tèt nh÷ng c«ng t¸c trªn kh«ng chØ gióp cho c«ng ty tiÕt kiÖm ®­îc nguyªn vËt liÖu, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ cßn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®¶m b¶o søc khoÎ cña ng­êi tiªu dïng, gi÷ v÷ng uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. 3. T¨ng c­êng ®Çu t­, ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ cã träng ®iÓm: M¸y mãc thiÕt bÞ, d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, nã lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®¹t hiÖu qu¶ cao. Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt cã ¶nh h­ëng ®Õn viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy, c«ng ty ph¶i nhanh chãng n¾m b¾t vµ øng dông khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i vµo s¶n xuÊt kinh doanh, v× c¸c s¶n phÈm cã hµm l­îng khoa häc c«ng nghÖ cao sÏ th¾ng thÕ trong c¸c cuéc c¹nh tranh. So víi c¸c gi¶i ph¸p nªu trªn, th× viÖc ®Çu t­ theo chiÒu s©u lµ mang tÝnh chiÕn l­îc l©u dµi, cã t¸c ®éng tíi vÞ thÕ cña c«ng ty trong t­¬ng lai. Do nhu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt, c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®Çu t­ m¸y mãc, thiÕt bÞ, d©y chuyÒn c«ng nghÖ n­íc ngoµi, víi nguån vèn vay lµ chñ yÕu nªn ch­a thÓ thay thÕ toµn bé m¸y mãc cò, ch­a ®ång bé ho¸ tÊt c¶ c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®­îc. Do ®ã c«ng ty vÉn ph¶i sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ cò, thiÕu ®ång bé dÉn ®Õn l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu, ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. Nh­ thùc tr¹ng hiÖn nay, c«ng ty cÇn ®Çu t­ vµo xÝ nghiÖp kÑo cøng, mÒm, m¸y mãc thiÕt bÞ hÇu hÕt qu¸ cò ®­îc sö dông trªn 20 n¨m. C¸c thiÕt bÞ ®ã nay ®· l¹c hËu vÒ kü thuËt, khã ®æi míi s¶n phÈm, ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt, sö dông kÐm hiÖu qu¶, dÉn ®Õn ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Tr­íc m¾t c«ng ty cÇn chó ý ®Õn nh÷ng thiÕt bÞ sau: - HÖ thèng nåi nÊu kÑo cña Ba Lan s¶n xuÊt tõ n¨m 1969, nay ®· xuèng cÊp g©y nªn t×nh tr¹ng kÑo bÞ håi ®­êng cÇn ph¶i thay thÕ. - HÖ thèng lµm l¹nh thñ c«ng cÇn ®­îc thay thÕ hoÆc söa ch÷a ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt. VÒ l©u dµi, c«ng ty cÇn ®Çu t­ thay míi toµn bé day chuyÒn s¶n xuÊt kÑo mÒm, m¸y mãc thiÕt bÞ ®Çu t­ ph¶i phï hîp víi tay nghÒ cña c«ng nh©n, víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c«ng ty, cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o vµ t¹o hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt. §æi míi c«ng nghÖ cÇn tiÕn hµnh ®ång thêi víi tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý nh»m ph©n c«ng ®óng ng­êi, ®óng viÖc, ®óng kh¶ n¨ng, ®¶m b¶o thùc hiÖn nghiªm ngÆt c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ. C«ng nghÖ ®æi míi ®­îc lùa chän ph¶i nh»m môc tiªu n©ng cao chÊt l­îng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng ty còng kh«ng nªn ®Çu t­ lín ngay mét lóc mµ nªn ®i tõ ®Çu t­ d©y truyÒn s¶n xuÊt nhá mang tÝnh chÊt thö nghiÖm, th¨m dß tÝnh hiÖu qu¶ , ®ång thêi n¾m b¾t, tiÕp thu nh÷ng bÝ quyÕt cña c«ng nghÖ míi vµ c¸ch qu¶n lý cã hiÖu qu¶. 4. Huy ®éng thªm vèn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn: Vèn lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh viÖc huy ®éng vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ lµ mét trong nh÷ng néi dung cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Nh­ ®· biÕt, c¸c nguån huy ®éng th× cã rÊt nhiÒu, viÖc lùa chän nguån vèn nµo rÊt quan träng vµ ph¶i dùa trªn nguyªn t¾c hiÖu qu¶ kinh tÕ. NÕu nhu cÇu ®Çu t­ chiÒu s©u hoÆc më réng th× tr­íc hÕt cÇn huy ®éng vèn tù bæ sung tõ lîi nhuËn ®Ó l¹i, tõ quü khuyÕn khÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt, phÇn cßn l¹i cã thÓ vay tÝn dông, vay ng©n hµng thu hót vèn liªn doanh liªn kÕt, doanh nghiÖp cÇn sö dông linh ho¹t c¸c nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi cña c¸c quü trÝch lËp theo quy ®Þnh nh­ng ch­a sö dông, lîi nhuËn ch­a ph©n phèi, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ nh­ng ch­a ®Õn h¹n tr¶, phÇn cßn l¹i cã thÓ vay ng©n hµng vµ c¸c ®èi t­îng kh¸c, ngoµi ra c«ng ty cßn khuyÕn khÝch c«ng nh©n viªn trong c«ng ty gãp vèn mua cæ phÇn: ®©y lµ h×nh thøc huy ®éng vèn míi nªn nã ch­a mang l¹i hiÖu qu¶ cao. C«ng ty cÇn tÝch cùc tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o, ®Ó kh«ng chØ nh÷ng ng­êi trong c«ng ty mµ c¶ nh÷ng ng­êi ngoµi c«ng ty cã thÓ tham gia ®ãng gãp trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp. Ngoµi ra ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, c«ng ty cÇn ®Èy m¹nh tèc ®é tiªu thô lµm t¨ng vßng quay vèn l­u ®éng. §Æc biÖt cña s¶n phÈm b¸nh kÑo lµ cã tû suÊt sinh lêi thÊp nªn viÖc gi¶m tèi ®a l­îng thµnh phÈm tån kho sÏ lµm gi¶m t×nh tr¹ng ø ®äng vèn. MÆt kh¸c, trong c¬ chÕ thÞ tr­êng c«ng ty kh«ng nªn dù tr÷ qu¸ nhiÒu nguyªn vËt liÖu, võa t¨ng chi phÝ dù tr÷ võa lµm chËm vßng quay cña vèn. §ång thêi h¹n chÕ tíi møc tèi ®a sù l·ng phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 5. T¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Lao ®éng ®èi t­îng lao ®éng - c«ng cô lao ®éng lµ ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. V× vËy, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ hay kh«ng lµ do yÕu tè con ng­êi quyÕt ®Þnh nªn ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ cßn phô thuéc vµo tr×nh ®é, kiÕn thøc, kinh nghiÖm cña ng­êi lao ®éng. T×nh tr¹ng tay nghÒ c«ng nh©n cña c«ng ty hiÖn nay kh«ng ®ång ®Òu, tr×nh ®é tay nghÒ cao hay lµ ch­a cao, do vËy viÖc n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n lµ viÖc lµm cÊp b¸ch cïng víi viÖc bè trÝ l¹i c¬ cÊu lao ®éng trong c«ng ty. V× vËy viÖc ®µo t¹o båi d­ìng kiÕn thøc chuyªn m«n, kü n¨ng tay nghÒ lµ viÖc lµm cÇn thiÕt víi c«ng ty, ®Ó ®¹t ®­îc yªu cÇu cã kÕ ho¹ch vµ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o phï hîp, khoa häc cô thÓ lµ: - §èi víi ®éi ngò c«ng nh©n: Th­êng xuyªn më c¸c líp ®µo t¹o båi d­ìng, n©ng cao tay nghÒ, tr×nh ®é chuyªn m«n cho c«ng nh©n, c¸n bé kü thuËt. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã, hµng quý hµng n¨m c«ng ty ph¶i tæ chøc kiÓm tra tay nghÒ cho c«ng nh©n trªn c¬ së ®ã mµ ph©n lo¹i: + C«ng nh©n cã tay nghÒ kh¸ + C«ng nh©n cã tay nghÒ trung b×nh. + C«ng nh©n cã tay nghÒ yÕu: cÇn b«i d­ìng thªm. Víi nh÷ng c«ng nh©n cã tay nghÒ yÕu: Tæ chøc n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ chuyªn m«n ngµnh nghÒ ®Ó hä n¾m v÷ng quy tr×nh c«ng nghÖ kü thuËt, cã thÓ tæ chøc häc tËp ngoµi giê tuú theo t×nh h×nh s¶n xuÊt. - §èi víi ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý: C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p khuyÕn khÝch, khen th­ëng hay biÖn ph¸p hµnh chÝnh sau: + ChØ ®Ò b¹t vµo vÞ trÝ l·nh ®¹o nh÷ng ng­êi cã ®øc, cã tµi, thÓ hiÖn tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, tr×nh ®é chuyªn m«n, nh©n c¸ch, tr×nh ®é qu¶n lý hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. + Th­ëng ph¹t b»ng vËt chÊt, lªn l­¬ng tr­íc thêi h¹n cho nh÷ng ng­êi ®ãng gãp nhiÒu trÝ tuÖ, s¸ng t¹o. Trong sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. + Cã biÖn ph¸p xö lý tho¶ ®¸ng ®èi víi c¸n bé kh«ng ®¶m nhËn ®­îc c«ng viÖc, kh«ng cã chuyªn m«n b»ng h×nh thøc bè trÝ c«ng viÖc kh¸c hoÆc cho th«i viÖc khi cÇn. + §èi víi ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c chuyªn m«n nghiÖp vô th× kiÕn thøc vÒ kinh tÕ, ngo¹i ng÷, tin häc lµ rÊt cÇn thiÕt, do ®ã c«ng ty cÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho hä ®i häc thªm v¨n b»ng hai ë c¸c tr­êng ®¹i häc. III. Mét sè kiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc - Nhµ n­íc cã vai trß quan träng trong viÖc t¹o ra m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi, hÖ thèng chÕ ®é ph¸p lý ®ång bé, c¸c thñ tôc ®¬n gi¶n gän nhÑ, bé m¸y qu¶n lý lµm viÖc nghiªm tóc, cã hiÖu qu¶ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. C¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc nh­: ThuÕ, xuÊt nhËp khÈu ph¶i râ rµng, ®ång bé, chÆt chÏ vµ æn ®Þnh, c¸c thñ tôc cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu, c¸c thñ tôc h¶i quan ph¶i nhanh chãng thèng nhÊt. Nhµ n­íc nªn gi¶m thuÕ nhËp khÈu ®èi víi mét sè nguyªn liÖu dïng trong s¶n xuÊt: bét mú, h­¬ng liÖu. §ång thêi gi¶m thuÕ xuÊt nhËp khÈu ®Ó c«ng ty cã thÓ t¨ng s¶n l­îng xuÊt khÈu, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. - Nhµ n­íc cÇn cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu ng¨n chÆn b¸nh kÑo nhËp khÈu vµ chèng hµng nhËp lËu, chèng n¹n hµng gi¶, hµng nh¸i mÉu. §ång thêi cÇn cã ­u ®·i vÒ thuÕ nhËp khÈu ®èi víi mét sè nguyªn liÖu mµ trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®ù¬c trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. - Ngoµi ra, Nhµ n­íc cÇn tæ chøc thèng kª vµ ban hµnh hÖ thèng c¸c chØ tiªu cña ngµnh ®Ó c«ng ty cã thÓ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña m×nh dÔ dµng h¬n. Chóng lµ th­íc ®o ®Ó ®¸nh gi¸ sù nç lùc cè g¾ng cña toµn bé c«ng ty sau mét chu kú ho¹t ®éng. Nh÷ng chØ tiªu nµy cã ý nghÜa khi cã chuÈn mùc ®Ó so s¸nh. Tuy nhiªn. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña mçi ngµnh lµ kh¸c nhau vµ thay ®æi trong tõng giai ®o¹n. Do ®ã Nhµ n­íc cÇn ph¶i nghiªn cøu vµ ®­a ra hÖ thèng chØ tiªu phï hîp víi ngµnh. §ång thêi víi c¸c chØ tiªu cña toµn ngµnh, mçi doanh nghiÖp cã thÓ biÕt ®­îc cô thÓ møc ®é c¹nh tranh trong ngµnh ®ang ë møc nµo hay nhu cÇu vÒ s¶n phÈm cña thÞ tr­êng trong thêi gian tíi ra sao, l­îng s¶n xuÊt cña ngµnh cã ®¸p øng ®ñ nhu cÇu cña thÞ tr­êng kh«ng… KÕt luËn §Êt n­íc ta ®· vµ ®ang chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, cã sù ®iÒu tiÕt vµ qu¶n lý cña Nhµ n­íc. Qu¸ tr×nh ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng ta më réng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, ®­a nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc ngµy cµng hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi, më réng quan hÖ giao l­u bu«n b¸n víi mäi n­íc, mäi khu vùc trªn thÕ giíi lµm cho nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc ngµy cµng giµu m¹nh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty cæ phÇn Trµng An tõ khi thµnh lËp ®Õn nay ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc. Trong suèt nh÷ng n¨m qua c«ng ty lu«n hoµn thµnh xuÊt s¾c nh÷ng nhiÖm vô ®­îc giao, kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng. Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã c«ng ty vÉn cßn mét sè ®iÓm tån t¹i cÇn cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt ®Ó ngµy cµng n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Cuèi cïng, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù nhiÖt t×nh gióp ®ì cña c« gi¸o ThS. §ç ThÞ H¶i Hµ còng nh­ nh÷ng c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Mai V¨n B­u - 2001 - Gi¸o tr×nh HiÖu qu¶ vµ Qu¶n lý dù ¸n Nhµ n­íc - NXB Khoa häc kü thuËt - Hµ Néi 2. NguyÔn Thµnh §é, NguyÔn Ngäc HuyÒn - 2004 - Gi¸o tr×nh Qu¶n TrÞ Kinh doanh - NXB Lao ®éng x· héi - Hµ Néi. 3. Ph¹m ThÞ G¸i - 2004 - Gi¸o tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh - NXB Thèng kª - Hµ Néi 4. Ph¹m Ngäc KiÓm - 1996 - Gi¸o tr×nh Thèng kª Doanh nghiÖp - NXB Gi¸o dôc - Hµ Néi 5. NguyÔn N¨ng Phóc - 1998 - Ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp - NXB Thèng kª - Hµ Néi 6. NguyÔn TrÇn QuÕ - 1995 - X¸c ®Þnh hiÖu qu¶ nÒn s¶n xuÊt x· héi, doanh nghiÖp vµ ®Çu t­ - NXB Khoa häc kü thuËt - Hµ Néi 7. Tr­¬ng §oµn ThÓ - 2004 - Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ T¸c nghiÖp - NXB Lao ®éng x· héi - Hµ Néi. 8. C¸c b¶n b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh tõ n¨m 2002 - 2005 cña C«ng ty cæ phÇn Trµng An 9. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn Trµng An 10. Website: www.trangan.com Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t - SXKD : S¶n xuÊt kinh doanh - UBND : Uû ban nh©n d©n - NL, TP : Nguyªn liÖu, thµnh phÈm - TCNS : Tæ chøc nh©n sù - KTC§ : Kü thuËt c¬ ®iÖn - KHSX : KÕ ho¹ch s¶n xuÊt - CP : Cæ phÇn - KT-TC : KÕ to¸n tµi chÝnh - QC : KiÓm so¸t chÊt l­îng Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxNâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Tràng An.docx
Luận văn liên quan