Đề tài Nghiên cứu thị trường thịt heo tại thành phố hồ chí minh

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4 1.1. Khái niệm về thị trường 4 1.2. Cầu 5 1.2.1. Khái niệm .5 1.2.2. Luật cầu 6 1.2.3. Biểu cầu 6 1.2.4. Đường cầu .7 1.2.5. Đường cầu thị trường 8 1.2.6. Độ co dãn của cầu theo giá 8 1.2.6.1 Khái niệm 8 1.2.6.2 Công thức tính .9 1.2.7. Độ co dãn tại các điểm trên đường cầu 10 1.2.8. Các nhân tố ảnh hưởng đến độ co dãn của cầu theo giá 11 1.2.9. Một số yếu tố khác có ảnh hưởng đến cầu .12 1.2.9.1. Giá của hàng hóa liên quan .12 1.2.9.2. Thu nhập của khách hàng 13 1.2.9.3. Thị hiếu của người tiêu dùng .13 1.2.9.4. Dân số 14 1.2.10. Sự dịch chuyển của đường cầu .14 1.3. Cung .14 1.3.1. Khái niệm .15 1.3.2. Luật cung 15 1.3.3. Biểu cung 15 1.3.4. Đường cung .16 1.3.5 Đường cung thị trường .17 1.3.6. Độ co dãn của cung theo giá .17 1.3.7. Một số các yếu tố có ảnh hưởng đến cung .18 1.3.7.1 Công nghệ .18 1.3.7.2. Giá cả các yếu tố đầu vào 18 1.3.7.3. Chính sách vĩ mô 18 1.3.8. Sự dịch chuyển của đường cung .18 1.4. Sự cân bằng giữa cung và cầu .19 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THỊT HEO TẠI TP.HCM . 21 2.1. Đặc điểm của ngành chăn nuôi heo 21 2.2 Đặc điểm của mặt hàng thịt heo 22 2.3. Cầu 23 2.3.1. Tình hình tiêu thụ 23 2.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu thịt heo tại Tp. HCM .24 2.3.2.1. Giá thịt heo .24 2.3.2.2. Thu nhập của người dân .25 2.3.2.3. Dân số 25 2.3.2.4. Thị hiếu của người tiêu dùng .26 2.3.2.5. Giá cả của hàng hóa liên quan .27 2.3.2.6. Yếu tố mùa vụ 27 2.3.3. Mô hình kinh tế lượng về hàm cầu .27 2.3.3.1. Mô hình hồi quy .28 2.3.3.2. Phân tích các biến trong mô hình .28 2.3.3.3. Chọn mẫu .31 2.3.3.4. Kết quả điều tra về đặc điểm, thói quen của người tiêu dùng tại Tp. HCM 32 2.3.3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu .36 2.4. Cung .39 2.4.1. Hệ thống chăn nuôi heo tại Tp. HCM 40 2.4.2. Tình hình phát triển đàn heo .41 2.4.3. Hệ thống chuồng trại 43 2.4.4. Thú y .43 2.4.5. Tình hình sản xuất thức ăn cho heo 44 2.4.6. Hiệu quả của việc chăn nuôi heo .46 2.4.7. Tình hình giết mổ 49 2.4.8. Tình hình phân phối thịt heo .51 2.4.9. Công tác quản lý nhà nước về kinh doanh, giết mổ và vận chuyển gia súc 53 2.5. Một số nhận xét chung về thị trường thịt heo tại Tp. HCM 53 CHƯƠNG III: MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ THỊT HEO TRONG THỜI GIAN TỚI 57 3.1. Một số quan điểm định hướng cơ bản đối với thị trường thịt heo tại Tp. HCM trong thời gian tới .57 3.2. Một số giải pháp nhằm định hướng sản xuất và tiêu thụ thịt heo trong thời gian tới 58 3.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng thịt .59 3.2.2. Nhóm giải pháp hạ giá thành sản phẩm .61 3.2.3. Nhóm giải pháp định hướng tiêu thụ 62 3.2.4. Nhóm giải pháp ổn định nguồn cung 63 KẾT LUẬN . 65 DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 1: Biểu cầu cà phê tại một địa phương 7 Bảng 2: Biểu cung cà phê tại một địa phương 16 Bảng 3: Lượng cầu về thịt gia súc, gia cầm tại Tp. HCM từ 1998 đến 2003 .22 Bảng 4: Thu nhập (GDP) và lượng cầu thịt heo tại Tp. HCM qua các năm .25 Bảng 5: Dân số và sự phát triển dân số ở Tp. HCM qua các năm .26 Bảng 6: Mô tả các biến .30 Bảng 7: Số mẫu ở từng quận .31 Bảng 8: Một số đặc điểm về các hộ gia đình 32 Bảng 9: Số hộ phân theo sở thích các loại thịt heo, bò, gà, vịt .33 Bảng 10: Số hộ phân theo sở thích các dạng thịt heo .33 Bảng 11: Các mặt hàng được các hộ sử dụng thay thế cho thịt heo .34 Bảng 12: Số hộ sử dụng các sản phẩm từ thịt heo 34 Bảng 13: Số hộ phân theo sở thích các loại thịt heo .35 Bảng 14: Nơi mua thịt heo của các hộ gia đình 36 Bảng 15: Kết quả hồi qui hàm cầu thịt heo 36 Bảng 16: Cơ cấu giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp và thủy sản 1995–2004 .39 Bảng 17: Một số chỉ tiêu kỹ thuật trong chăn nuôi heo 41 Bảng 18: Đàn heo của Tp. HCM từ 1999 – 2004 .42 Bảng 19: So sánh đàn heo thịt và lượng heo kiểm soát giết mổ tại Tp. HCM .42 Bảng 20: Giá TĂGS tại một số thời điểm 45 Bảng 21: Hiệu quả kinh tế của một trang trại nuôi 100 con heo 46 Bảng 22: Công suất của các hệ thống giết mổ gia súc tại Tp. HCM .50 DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ Hình 1: Các đường cầu .8 Hình 2: Đường cầu cá nhân và đường cầu thị trường .8 Hình 3: Các đường cầu với độ co dãn khác nhau .10 Hình 4: Độ dốc, giá và lượng cầu thay đổi dọc theo đường cầu 11 Hình 5: Sự dịch chuyển của đường cầu 14 Hình 6: Các đường cung .16 Hình 7: Đường cung thị trường .17 Hình 8: Sự dịch chuyển của đường cung 19 Hình 9: Sự cân bằng giữa cung và cầu .19

pdf77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2554 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu thị trường thịt heo tại thành phố hồ chí minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, thaäm chí coøn boû haún vieäc nuoâi heo. Hieän nay, neáu laáy giaù thöùc aên laø: 3.800 ñoàng/kg, giaù heo hôi laø: 20.000 ñoàng/kg, vôùi ñònh möùc 3,3kg cho moät kg taêng troïng, thì tyû leä chi phí thöùc aên trong 1 kg thòt heo hôi laø: 12.540/20.000, töùc 62,5%. Roõ raøng, tyû leä chi phí thöùc aên trong giaù thaønh khaù cao, cho neân neáu noù bieán ñoäng seõ aûnh höôûng raát lôùn ñeán hieäu quaû cuûa vieäc chaên nuoâi. Ñeå hieåu saâu hôn veà hieäu quaû cuûa vieäc chaên nuoâi heo, ta xem caùch ñaùnh giaù sô boä hieäu quaû kinh teá cuûa moät trang traïi nuoâi 100 con heo do Sôû Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân Tp. HCM thöïc hieän nhö sau: Baûng 21: Hieäu quaû kinh teá cuûa moät trang traïi nuoâi 100 con heo A. Moät soá chæ tieâu kyõ thuaät: - Tyû leä thay ñaøn naùi vaø ñöïc haøng naêm: 50% - Caáp soá nhaân trong choïn loïc ñaøn haäu bò: 1,5 - Tuoåi phoái gioáng laàn ñaàu: 225 ngaøy tuoåi (8,5 thaùng) - Tyû leä heo thòt vaø heo haäu bò cheát vaø loaïi: 3% - Soá löùa ñeû/ naùi/ naêm: 2 löùa - Soá heo con ñeû ra 1 löùa: 8 con - Troïng löôïng bình quaân luùc 63 ngaøy tuoåi: 18kg - Chæ soá tieâu toán thöùc aên cho heo thòt: 3,3kg/ 1kg taêng troïng B. Ñaùnh giaù sô boä hieäu quaû kinh teá: Toång ñaøn: 100 con, trong ñoù: 12 naùi, 1 ñöïc, 5 naùi haäu bò, 72 heo thòt. 1. Nhu caàu thöùc aên: Nhu caàu thöùc aên/ naêm ñöôïc tính khaùi quaùt nhö sau: 1.1. Cho heo ñöïc: 1 con x 365 ngaøy x 2,2kg/ con/ ngaøy = 803kg 1.2. Cho heo naùi sinh saûn vaø thöùc aên cho heo con ñeán 9 tuaàn tuoåi: 16.272kg, trong ñoù: Toång nhu caàu thöùc aên cho 1 heo naùi: + 1 löùa: 518kg (71 + 260 + 187) + 1 naêm (2 löùa): 518 x 2 = 1.036kg - Thöùc aên cho heo con: 20kg thöùc aên/ con x 8 con/ löùa x 2 löùa = 320kg Toång nhu caàu thöùc aên cho caû heo naùi vaø heo con: (1.036 + 320) x 12 = 16.272kg 1.3. Thöùc aên cho heo thòt: 52.034kg - Möùc aên cho caû ñaøn heo thòt/ naêm: 72 con x 365 ngaøy x 1,98kg/ con/ ngaøy = 52.034kg 1.4 Thöùc aên cho heo haäu bò (neáu töï gaây nuoâi töø 18kg): 5 con x 365 ngaøy x 1,98kg/ con/ ngaøy = 3.614kg Toång nhu caàu thöùc aên cho toaøn ñaøn/ naêm: 72.723kg 2. Nhu caàu chuoàng nuoâi: 2.1. Chuoàng heo ñöïc laøm vieäc: 01 (6m2) 2.2 Cuõi naùi khoâ, naùi chöûa: 09 cuõi (1,3 – 1,5m2/ con) 2.3 Cuõi ñeû: 02 cuõi 2.4 Chuoàng naùi nuoâi con vaø heo con cai söõa: 04 chuoàng, trong ñoù: - 02 cuõi vöøa laø cuõi ñeû, vöøa laø chuoàng nuoâi con (1,7 x 2,3m/ cuõi). - 02 chuoàng nuoâi con (10m2). 2.5 Chuoàng nuoâi heo thòt: 06 chuoàng (10 – 12m2/ chuoàng) 3. Toång chi phí haøng naêm: 3.1 Thöùc aên: 72.723 x 2.500ñ/ kg TA = 181.807.000ñ 3.2 Thuoác thuù y: 12 naùi x 200.000ñ/ naùi/ naêm = 2.400.000ñ (Chi phí naøy bao goàm caû cho heo con) 1 ñöïc x 100.000ñ/ naêm = 100.000ñ Chi phí: 210 con x 15.000ñ/ con = 3.150.000ñ Toång chi phí thuoác thuù y: 5.650.000ñ 3.3 Chuoàng traïi vaø vaät reû tieàn mau hoûng: - Toång chi phí xaây döïng chuoàng traïi: 60.000.000ñ, ñöôïc khaáu hao trong 10 naêm, moãi naêm laø 6 trieäu. - Vaät reû tieàn mau hoûng: 150.000ñ/ naêm Toång coäng: 6.150.000ñ 3.4 Ñieän, nöôùc: ñieän ñeå bôm nöôùc, thaép saùng, söôûi aám cho heo con: 100.000ñ/ thaùng x 12 thaùng = 1.200.000ñ 3.5 Mua heo ñöïc gioáng: 2 naêm mua 1 heo ñöïc gioáng töø traïi heo gioáng 90kg x 25.000ñ/kg 2 naêm = 1.125.000ñ 3.6 Chi phí heo naùi gioáng: Heo naùi khai thaùc söû duïng trong 4 naêm 12 naùi x 90kg/ naùi x 25.000ñ/kg 4 naêm = 6.750.000ñ/naêm 3.7 Löông caùn boä kyõ thuaät: 1 ngöôøi x 500.000ñ/ngöôøi/thaùng x 12 thaùng = 6.000.000ñ Toång chi phí haøng naêm: 208.000.000ñ 4. Toång thu haøng naêm: 4.1 Tieàn baùn thòt heo: 196 con – 10 con giöõ laïi laøm naùi haäu bò = 186 con 186 con x 97% (tyû leä nuoâi soáng) x 90kg/ con x 17.000ñ/ kg = 276.000.000ñ 4.2 Tieàn baùn heo naùi loaïi: 5 con x 90kg/con x 17.000ñ/kg = 7.650.000ñ 4.3 Tieàn baùn heo ñöïc loaïi: 1 ñöïc x 150kg/ñöïc x 9.000ñ/kg 2 naêm = 675.000ñ Toång thu haøng naêm: 284.000.000ñ 5. Lôïi nhuaän: 284.000.000 – 208.000.000 = 76.000.000ñ Ngoaøi ra coøn nguoàn thu khaùc nhö: baùn phaân hoaëc duøng phaân ñeå troàng troït Nguoàn: Sôû Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân Tp. HCM Töø baûng treân ta thaáy raèng, tyû leä chi phí thöùc aên so vôùi toång chi phí cuûa moät noâng traïi quy moâ 100 con heo trong moät naêm laø: 181.807.000/208.000.000 (87,4%), moät tyû leä khaù cao. Ñieàu naøy giaûi thích lyù do taïi sao trong nhöõng naêm qua khi giaù thöùc aên gia suùc bieán ñoäng ñaõ gaây trôû ngaïi lôùn veà maët taâm lyù cho caùc nhaø chaên nuoâi, ñaëc bieät nhöõng nhaø chaên nuoâi nhoû khoâng ñuû voán ñeå mua thöùc aên döï tröõ. Nhieàu gia ñình chaên nuoâi nhoû ôû thaønh phoá ñaõ boû haún ngheà nuoâi heo, moät soá khaùc ñaõ chuyeån ngheà do hieäu quaû chaên nuoâi heo khoâng cao. 2.4.7. Tình hình gieát moå Theo sôû Thöông maïi, toaøn thaønh phoá hieän nay coù khoaûng 36 cô sôû gieát moå gia suùc thuû coâng vaø baùn coâng nghieäp, vôùi naêng löïc gieát moå haøng ñeâm laø 6.500 – 7.000 con heo, töông ñöông vôùi 325 – 350 taán thòt. Chæ coù 6 cô sôû coù quy moâ lôùn laø: VISSAN, Tabico, Nam Phong, Trung taâm Bình Chaùnh, Thò traán Hoùc Moân, Trung taâm Quaän 12; coøn laïi laø caùc cô sôû coù quy moâ vöøa vaø nhoû, chuû yeáu phuïc vuï cho nhu caàu taïi choã. Nguoàn cung caáp thòt cho caùc loø moå phaàn lôùn töø caùc tænh (90%), phaàn coøn laïi (10%) ñöôïc cung caáp bôûi caùc nhaø chaên nuoâi ôû ngoaïi thaønh. Haàu heát caùc cô sôû gieát moå gia suùc hieän nay treân ñòa baøn thaønh phoá ñeàu hoaït ñoäng theo loái thuû coâng, chöa ñaït caùc tieâu chuaån veà veä sinh moâi tröôøng vaø an toaøn thöïc phaåm. Cuï theå, ña phaàn caùc cô sôû ñeàu naèm xen keû trong khu vöïc daân cö, nhaân vieân tröïc tieáp gieát moå chæ laø lao ñoäng phoå thoâng khoâng ñöôïc trang bò kieán thöùc chuyeân moân, nguoàn nöôùc söû duïng khoâng ñöôïc kieåm ñònh chaát löôïng, nöôùc thaûi khoâng ñöôïc xöû lyù maø xaû tröïc tieáp vaøo heä thoáng coáng raõnh, gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. Ñieàu naøy laø do phaàn lôùn hoaït ñoäng gieát moå gia suùc treân ñòa baøn thaønh phoá do tö nhaân ñaûm traùch. Caùc cô sôû thuoäc heä thoáng quoác doanh vaø hôïp taùc xaõ chæ tröïc tieáp hoaït ñoäng phaàn nhoû naêng suaát cuûa mình, phaàn lôùn coâng suaát coøn laïi ñeàu cho tö nhaân thueâ hoaëc möôïn danh nghóa ñeå töï ñöùng ra toå chöùc gieát moå. Neáu caùc cô quan chöùc naêng khoâng quaûn lyù chaët cheõ, hoï seõ khoâng quan taâm ñeán vaán ñeà veä sinh thöïc phaåm vaø moâi tröôøng. Trong soá caùc cô sôû gieát moå coù quy moâ lôùn, VISSAN laø loø moå ñôn vò coù daây chuyeàn coâng nghieäp hieän ñaïi nhaát, nhöng haøng ñeâm taïi ñaây vaãn phaûi söû duïng phöông phaùp thuû coâng vì khoâng ñuû löôïng heo cho khôûi ñoäng moät daây chuyeàn coâng nghieäp ñeå ñaûm baûo chi phí gieát moå treân moät con heo coù theå caïnh tranh ñöôïc. Beân caïnh ñoù, haàu heát caùc cô sôû gieát moå hieän taïi ñeàu naèm trong dieän phaûi di dôøi neân cô quan quaûn lyù cô sôû khoâng tích cöïc ñaàu tö naâng caáp cô sôû vaät chaát, daãn ñeán tình traïng khoâng ñaûm baûo veä sinh. Baûng 22: Coâng suaát cuûa caùc heä thoáng gieát moå gia suùc taïi Tp. HCM Heä thoáng cô sôû gieát moå Coâng suaát (Taán thòt/ngaøy) Qui ra soá gia suùc (con) Tyû leä (%) - Quoác doanh Trong ñoù: + Ñôn vò tröïc tieáp gieát moå + Cho tö nhaân thueâ - Hôïp taùc xaõ Trong ñoù: + Ñôn vò tröïc tieáp gieát moå + Cho tö nhaân thueâ - Tö nhaân - Cô sôû gieát moå laäu 185 – 190 50 – 55 Phaàn coøn laïi 30 – 35 5 – 10 Phaàn coøn laïi 75 –120 30 – 35 3.700 – 3.800 1.000 – 1.100 600 – 700 100 – 200 1.500 – 2.400 600 – 700 50 10 30 10 Nguoàn: Toång hôïp töø Phöông aùn quy hoaïch heä thoáng cô sôû gieát moå gia suùc, gia caàm taïi Tp. HCM ñeán naêm 2010, Sôû Thöông maïi 2.4.8. Tình hình phaân phoái thòt heo Hieän nay thaønh phoá coù ba heä thoáng phaân phoái thòt heo cô baûn: - Heä thoáng chôï ñaàu moái: Ñaây laø heä thoáng chuyeân kinh doanh thòt sæ, cung caáp 80 – 90% nhu caàu thòt haøng ngaøy cuûa thaønh phoá. Löôïng heo töø caùc chôï ñaàu moái sau ñoù seõ ñöôïc phaân phoái cho caùc chôï baùn leû ñeå baùn cho ngöôøi tieâu duøng. Nguoàn thòt heo cuûa heä thoáng chôï ñaàu moái chuû yeáu coù nguoàn goác töø caùc loø moå chính thöùc trong thaønh phoá, phaàn coøn laïi ñöôïc ñöa veà töø caùc tænh vaø caùc loø moå laäu. Thòt heo ñöôïc vaän chuyeån ñeán caùc chôï ñaàu moái chuû yeáu baèng xe taûi, ba gaùc, xích loâ, xe maùy coù chi phí thaáp nhöng khoâng ñaûm baûo veä sinh. Hieän taïi, cô sôû vaät chaát cuûa heä thoáng caùc chôï ñaàu moái haàu nhö ñaõ xuoáng caáp, khoâng ñaûm baûo an toaøn veä sinh, moät phaàn nguoàn haøng töø caùc tænh vaø caùc loø moå laäu khoâng roõ nguoàn goác raát khoù kieåm soaùt, maëc duø cô quan thuù y vaãn thöôøng xuyeân kieåm tra. - Heä thoáng chôï baùn leû: Thaønh phoá hieän coù heä thoáng haøng traêm chôï baùn leû chính thöùc vaø khoâng chính thöùc naèm raûi raùc khaép nôi. Nguoàn thòt heo cuûa caùc chôï chính thöùc chuû yeáu töø caùc chôï ñaàu moái; nguoàn thòt cuûa caùc chôï khoâng chính thöùc ña phaàn laø thòt laäu, khoâng ñöôïc kieåm tra veä sinh thuù y neân khoù ñaûm baûo ñöôïc chaát löôïng. Phöông tieän vaän chuyeån ôû nhöõng nôi naøy thöôøng baèng xe maùy hoaëc caùc loaïi xe thoâ sô raát maát veä sinh. Haàu heát caùc chôï baùn leû ñeàu coù cô sôû vaät chaát yeáu keùm, khoâng ñaùp öùng ñuû yeâu caàu veà maët veä sinh, ñaëc bieät laø caùc chôï khoâng chính thöùc, xuaát hieän töï phaùt khaép nôi, baùn thòt khoâng roõ nguoàn goác, raát nguy hieåm cho söùc khoûe cuûa ngöôøi tieâu duøng. Hôn theá nöõa, caùc hoä kinh doanh baùn leû thöôøng khoâng tuaân thuû caùc quy ñònh cuûa nhaø nöôùc veà veä sinh thöïc phaåm. Hoï duøng moïi thuû ñoaïn ñeå löøa ngöôøi tieâu duøng nhö caân thieáu, bôm nöôùc vaøo thòt, öôùp haøn the... baát chaáp nhöõng haäu quaû cho söùc khoûe cuûa ngöôøi tieâu duøng. Baûn thaân nhöõng ngöôøi tröïc tieáp ñöùng baùn cuõng khoâng ñöôïc ñaøo taïo veà maët chuyeân moân. Beân caïnh ñoù coâng taùc kieåm tra cuûa nhaân vieân thuù y coøn raát lô laø ñaõ laøm cho tình hình caøng nghieâm troïng hôn, nguy cô xaûy ra ngoä ñoäc thöïc phaåm raát lôùn. - Heä thoáng caùc sieâu thò vaø cöûa haøng thöïc phaåm saïch: Heä thoáng naøy môùi ra ñôøi töø khi coù heä thoáng sieâu thò vaø hieän nay cung caáp khoaûng 3 – 5% nhu caàu thòt cho thaønh phoá. Tuy nhieân, noù ñaõ theå hieän ñöôïc tính vöôït troäi veà vieäc ñaûm baûo caùc ñieàu kieän veä sinh thöïc phaåm so vôùi caùc chôï baùn leû, maëc duø giaù caû ôû ñaây coù cao hôn. Thòt heo ñöôïc baùn taïi ñaây coù nguoàn goác roõ raøng, chaát löôïng toát, ñöôïc nhaäp töø caùc cô sôû chính thöùc hoaëc nhaäp khaåu. Caùc phöông tieän vaän chuyeån vaø quaày baùn haøng ñeàu trang bò heä thoáng baûo oân, ñaûm baûo cho thòt luoân luoân töôi soáng khoâng bò maát phaåm chaát. Coù theå noùi ñaây laø hình thöùc kinh doanh hieän ñaïi, ñaûm baûo caùc yeâu caàu veà an toaøn thöïc phaåm cho ngöôøi tieâu duøng. Vaø thöïc teá, heä thoáng naøy ngaøy caøng ñöôïc ngöôøi tieâu duøng tín nhieäm. 2.4.9 Coâng taùc quaûn lyù nhaø nöôùc veà kinh doanh, gieát moå vaø vaän chuyeån gia suùc Hieän nay, vaên baûn coù giaù trò phaùp lyù cao nhaát veà thuù y laø Phaùp leänh Thuù y. vaên baûn naøy ñöôïc ban haønh ngaøy 29/4/2004 thay theá cho Phaùp leänh Thuù y ban haønh ngaøy 4/02/1993. Ngoaøi ra, Chính phuû, caùc Boä coù lieân quan vaø UÛy ban Nhaân daân Thaønh phoá cuõng ban haønh caùc chæ thò, thoâng tö nhaèm höôùng daãn, quy ñònh, kieåm tra caùc hoaït ñoäng, kinh doanh, gieát moå vaø vaän chuyeån thòt heo. Nhìn chung, caùc vaên baûn phaùp lyù khaù nhieàu, taäp trung vaøo moïi lónh vöïc thuù y. Tuy nhieân, trong thöïc teá vieäc kieåm tra, giaùm saùt vaø thöïc thi caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät khoâng ñaït ñöôïc nhö mong muoán. Chính quyeàn thaønh phoá chæ quaûn lyù ñöôïc khoaûng 70% heä thoáng gieát moå gia suùc, soá coøn laïi naèm ngoaøi söï quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc. Caùc vaên baûn phaùp luaät ñoâi khi khoâng ñöôïc aùp duïng moät caùch hieäu quaû. Ngoaøi ra, haøng ngaøy caùc cô sôû gieát moå treân ñòa baøn thaønh phoá phaûi tieáp nhaän moät löôïng lôùn heo hôi töø 40 tænh, thaønh phoá khaùc (chieám khoaûng 90% toång löôïng heo gieát moå). Trong khi ñoù, coâng taùc phoái hôïp quaûn lyù giöõa Chi cuïc Thuù y thaønh phoá vaø Chi cuïc Thuù y caùc tænh toû ra raát loûng leûo. Hieän nay, caùc traïm kieåm dòch ñoäng vaät taïi caùc cöûa ngoõ thaønh phoá khoâng ñuû khaû naêng veà con ngöôøi vaø phöông tieän kyõ thuaät ñeå kieåm soaùt chaát löôïng heo löu thoâng vaøo noäi thaønh. Vì vaäy, taát caû caùc loø moå ñeàu coù nguy cô trôû thaønh oå dòch khi caùc tænh khaùc xaûy ra dòch beänh. Nguyeân nhaân cuûa tình traïng treân laø do söï yeáu keùm trong quaûn lyù cuûa caùc cô quan chöùc naêng. Caùc vaên baûn phaùp luaät ñoâi khi khoâng saùt vôùi thöïc teá, thieáu khoa hoïc, loøng voøng, choàng cheùo, gaây khoù khaên trong vieäc aùp duïng. 2.5. Moät soá nhaän xeùt chung veà thò tröôøng thòt heo taïi Tp. HCM Töø vieäc phaân tích veà tình hình thò tröôøng thòt heo taïi Tp. HCM treân ñaây, moät soá nhaän xeùt veà phía cung vaø phía caàu ñöôïc ñöa ra nhö sau: Nhaän xeùt veà phía caàu Tp. HCM laø ñòa phöông coù löôïng caàu thòt heo cao nhaát nöôùc. Löôïng heo ñöôïc nuoâi taïi thaønh phoá chæ cung caáp 10% nhu caàu cuûa ngöôøi daân, phaàn coøn laïi ñöôïc nhaäp töø caùc tænh khaùc. Vì vaäy laøm cho soá löôïng cung öùng cuõng nhö chaát löôïng thòt khoâng oån ñònh. Veà taäp quaùn tieâu duøng, hieän nay ngöôøi daân coù thoùi quen söû duïng thòt noùng trong cheá bieán thöùc aên, chöa quen söû duïng thòt ñoâng laïnh hoaëc thòt ñaõ cheá bieán saün. Vì thòt noùng khoù baûo quaûn hôn vaø thôøi gian toàn taïi khoâng laâu neân khoù chuû ñoäng ñöôïc löôïng cung. Vaøo caùc thaùng 6,7, noâng daân caùc tænh Ñoàng baèng soâng Cöûu long tranh thuû baùn heo ñeå “chaïy luõ”, daãn ñeán löôïng cung taêng, trong khi löôïng caàu vaãn khoâng bieán ñoäng, laøm cho tình traïng cung vöôït caàu. Traùi laïi vaøo caùc dòp leã, teát löôïng caàu thòt heo taïi thaønh phoá taêng ñoät bieán, trong khi löôïng cung töø caùc tænh khoâng taêng nhieàu daãn ñeán tình traïng caàu vöôït cung. Trong caùc loaïi thòt thì thòt heo ñöôïc öa chuoäng nhaát, do ñoù ñöôïc tieâu thuïï nhieàu nhaát. Ngöôøi daân hieän chöa coù yù thöùc choïn mua thòt heo saïch, coù nguoàn goác töø caùc ñôn vò coù uy tín; ôû ñaâu cuõng coù theå mua ñöôïc, ôû chôï, tieäm baùn gaàn nhaø, væa heø… Trong caùc saûn phaåm thay theá cho thòt heo thì caù ñöôïc nhieàu ngöôøi söû duïng nhaát. Veà sôû thích, ña phaàn ngöôøi daân thích thòt naïc vaø xöông, khoâng thích thòt môõ. Veà caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán caàu, vieäc kieåm nghieäm thöïc teá baèng moâ hình kinh teá löôïng cho thaáy raèng caùc yeáu toá giaù thòt heo, thu nhaäp cuûa ngöôøi daân, sôû thích, daân soá coù aûnh höôûng ñeán caàu thòt heo. Ñoái vôùi yeáu toá giaù caû haøng hoùa thay theá, vieäc kieåm ñònh thöïc teá ñaõ khoâng ñöôïc nhö mong ñôïi, lyù do laø quaù trình laáy maãu ñaõ khoâng bao quaùt heát ñöôïc noäi dung caàn nghieân cöùu. Ngoaøi ra keát quaû nghieân cöùu cuõng cho thaáy raèng thòt heo laø haøng hoùa thieát yeáu, coù ñoä co daõn cuûa caàu theo giaù vaø theo thu nhaäp nhoû hôn 1. Neân khi thu nhaäp taêng hoaëc giaù giaûm thì löôïng caàu thòt heo seõ taêng nhöng möùc taêng khoâng baèng möùc taêng cuûa thu nhaäp hoaëc möùc giaûm cuûa giaù. Vôùi vieäc nghieân cöùu thöïc teá caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán caàu, ta thaáy raèng trong nhöõng naêm tôùi khi daân soá vaø thu nhaäp taêng leân thì löôïng caàu thòt heo chaéc chaén seõ taêng theo. Nhaän xeùt veà phía cung Hieän nay, thaønh phoá coù 3 heä thoáng chaên nuoâi cô baûn. Heä thoáng chaên nuoâi taäp trung cuûa nhaø nöôùc tuy coù quy moâ nhoû nhöng ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc cung caáp con gioáng, kyõ thuaät cho caùc heä thoáng khaùc. Heä thoáng chaên nuoâi thöông phaåm gia ñình, toàn taïi döôùi daïng caùc trang traïi coù quy moâ lôùn. Do ñoù heä thoáng naøy coù ñieàu kieän aùp duïng khoa hoïc kyõ thuaät, ñaûm baûo veä sinh thuù y. Heä thoáng chaên nuoâi nhoû gia ñình mang tính chaát “boû oáng”, hieäu quaû khoâng cao, khoâng coù ñieàu kieän aùp duïng khoa hoïc kyõ thuaät, neân chaát löôïng cuõng nhö coâng taùc ñaûm baûo veä sinh khoâng ñöôïc thöïc hieän toát. Ñaøn heo thaønh phoá tuy chæ cung öùng khoaûng 10% löôïng caàu tieâu thuïï, nhöng ñaøn heo ôû ñaây ñöôïc chaêm soùc toát neân coù chaát löôïng vaø ñaït yeâu caàu veà veä sinh thöïc phaåm cao hôn vôùi ñaøn heo töø caùc tænh. Heä thoáng chuoàng traïi cuûa thaønh phoá hieän ñaõ xuoáng caáp, khoâng ñaûm baûo veä sinh. Nöôùc thaûi ñöôïc xaû tröïc tieáp vaøo heä thoáng soâng ngoøi gaây oâ nhieãm. 90% löôïng heo gieát moå haøng ñeâm taïi caùc cô sôû gieát moå ñöôïc nhaäp töø caùc tænh. Tuy nhieân, chöa coù söï phoái hôïp ñoàng boä giöõa Chi cuïc Thuù y thaønh phoá vaø Chi cuïc Thuù y caùc tænh. Vì vaäy, nguy cô dòch beänh baét nguoàn töø caùc tænh laø raát lôùn. Veà hieäu quaû chaên nuoâi heo, do chi phí thöùc aên chieám moät tyû troïng lôùn trong toång chi phí chaên nuoâi neân moãi khi giaù TAÊGS bieán ñoäng ñaõ aûnh höôûng ñeán hieäu quaû cuûa vieäc chaên nuoâi, do ñoù aûnh höôûng ñeán caùc hoä chaên nuoâi. Veà lónh vöïc gieát moå, heä thoáng caùc loø moå cuûa thaønh phoá haàu heát khoâng ñaûm baûo veä sinh theo ñuùng yeâu caàu quy ñònh cuûa nhaø nöôùc. Phaàn lôùn heä thoáng naøy ñeàu cuûa tö nhaân hoaëc tö nhaân möôïn danh nhaø nöôùc ñeå hoaït ñoäng. Ngoaøi ra, heä thoáng naøy naèm raûi raùc khoâng taäp trung laøm cho cô quan chöùc naêng khoù kieåm soaùt heát taát caû. Beân caïnh ñoù, phöông phaùp gieát moå coøn thuû coâng, laïc haäu daãn ñeán khoù ñaûm baûo veä sinh vaø chaát löôïng thòt. Vì caùc ñieàu kieän veà veä sinh thöïc phaåm trong nöôùc chöa ñöôïc ñaûm baûo toát, caùc sieâu thò ñaõ phaûi nhaäp moät löôïng thòt heo töø nöôùc ngoaøi ñaûm baûo veä sinh hôn ñeå cung caáp cho caùc khaùch saïn, nhaø haøng. Veà lónh vöïc kinh doanh, phaân phoái, thaønh phoá hieän coù heä thoáng caùc chôï ñaàu moái, chôï baùn leû vaø caùc sieâu thò. Beân caïnh heä thoáng phaân phoái chính thöùc coøn coù heä thoáng gieát moå laäu baùn ôû væa heø, loøng leà ñöôøng maø chính quyeàn khoâng kieåm soaùt heát. Ñoái vôùi heä thoáng chôï ñaàu moái vaø caùc chôï baùn leû, ñieàu kieän cô sôû vaät chaát chöa ñaûm baûo veä sinh, phöông tieän chuyeân chôû chuû yeáu baèng xe taûi, xích loâ, ba gaùc, xe maùy khoâng coù phöông tieän baûo oân neân khoâng ñaûm baûo an toaøn. Ñoái vôùi heä thoáng sieâu thò, vieäc kinh doanh thòt heo toû ra chuyeân nghieäp, nguoàn thòt cung caáp coù nguoàn goác roõ raøng, coù phöông tieän baûo quaûn cuõng nhö vaän chuyeån ñaït yeâu caàu. Do ñoù heä thoáng naøy ngaøy caøng ñöôïc ngöôøi tieâu duøng tín nhieäm. CHÖÔNG III MOÄT SOÁ QUAN ÑIEÅM VAØ GIAÛI PHAÙP CÔ BAÛN NHAÈM ÑÒNH HÖÔÙNG SAÛN XUAÁT VAØ TIEÂU THUÏ THÒT HEO TRONG THÔØI GIAN TÔÙI 3.1 Moät soá quan ñieåm ñònh höôùng cô baûn ñoái vôùi thò tröôøng thòt heo taïi Tp. HCM trong thôøi gian tôùi Chæ taäp trung saûn xuaát heo gioáng coù naêng suaát vaø chaát löôïng cao Cuøng vôùi quaù trình coâng nghieäp hoùa - hieän ñaïi hoùa, tieán trình ñoâ thò hoùa cuõng dieãn ra raát nhanh choùng, laøm cho quyõ ñaát troáng cuûa thaønh phoá caøng ngaøy caøng ít daàn vaø giaù ñaát cuõng ngaøy moät taêng cao. Vì vaäy neáu tính hieäu quaû kinh teá ñaàu tö treân moät dieän tích ñaát, ngaønh chaên nuoâi heo toû ra thua xa caùc ngaønh coâng nghieäp muõi nhoïn cuûa thaønh phoá. Chính vì leõ ñoù maø vieäc ñaàu tö phaùt trieån theo chieàu roäng ngaønh chaên nuoâi heo taïi moät thaønh phoá coù quyõ ñaát haïn heïp vaø giaù ñaát cao nhaát nhì caû nöôùc laø khoâng hôïp lyù. Beân caïnh ñoù, vieäc phaùt trieån chaên nuoâi xen laãn vôùi khu daân cö laø khoâng hôïp lyù veà maët veä sinh moâi tröôøng. Tuy nhieân vôùi theá maïnh cuûa mình laø nôi taäp trung phaàn lôùn caùc vieän, tröôøng, trung taâm nghieân cöùu vaø ñaëc bieät laø ñoäi nguõ huøng maïnh caùc nhaø khoa hoïc, Tp. HCM neân chæ chuù troïng vaøo vieäc saûn xuaát con gioáng coù naêng suaát vaø chaát löôïng cao ñeå cung caáp cho caùc nhaø chaên nuoâi taïi caùc tænh. Vieäc taäp trung chuyeân canh nhö theá naøy tieát kieäm ñöôïc quyõ ñaát saûn xuaát, taêng hieäu quaû kinh teá vaø giaûm thieåu oâ nhieãm moâi tröôøng. Phaùt trieån thò tröôøng thòt heo phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu veà chaát löôïng saûn phaåm cuõng nhö baûo veä moâi tröôøng Vieäc toå chöùc caùc hoaït ñoäng chaên nuoâi, gieát moå, phaân phoái thòt heo phaûi treân cô sôû ñaûm baûo veä sinh, chaát löôïng saûn phaåm cho ngöôøi tieâu duøng. Beân caïnh ñoù vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng, ñaëc bieät laø oâ nhieãm nguoàn nöôùc, cuõng caàn ñöôïc quan taâm ñuùng möùc nhaèm ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa moät thaønh phoá vaên minh. Caùc coâng ñoaïn töø chaên nuoâi, gieát moå ñeán phaân phoái thòt heo caàn phaûi ñöôïc caûi tieán theo höôùng ngaøy caøng hieän ñaïi, tieán tôùi xoùa boû caùc hình thöùc thuû coâng, laïc haäu gaây oâ nhieãm moâi tröôøng vaø nguy cô truyeàn beänh. Phaùt trieån thò tröôøng thòt heo treân cô sôû ñònh höôùng thoùi quen tieâu duøng tieán boä cho ngöôøi daân Phaùt trieån thò tröôøng thòt heo trong nhöõng naêm tôùi caàn quan taâm ñeán vieäc ñònh höôùng tieâu duøng cho ngöôøi daân theo höôùng hieän ñaïi, phuø hôïp vôùi moät ñoâ thò vaên minh vaø cuoäc soáng coâng nghieäp. Cuoäc soáng coâng nghieäp ñoøi hoûi moïi ngöôøi phaûi laøm caät löïc, thôøi gian daønh cho coâng vieäc noäi trôï taïi gia ñình seõ ít ñi. Do ñoù, nhöõng loaïi thöïc phaåm naøo caàn ít thôøi gian cheá bieán nhöng vaãn ñaûm baûo thaønh phaàn dinh döôõng vaø hôïp veä sinh coù leõ phuø hôïp nhaát. Ñònh höôùng phaùt trieån thò tröôøng thòt heo phaûi phuø hôïp vôùi quy hoaïch phaùt trieån chung veà kinh teá – xaõ hoäi cuûa thaønh phoá Vieäc phaùt trieån cuûa thò tröôøng thòt heo trong nhöõng naêm tôùi khoâng theå taùch rôøi vôùi nhöõng böôùc phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa thaønh phoá. Khoâng theå phaùt trieån chaên nuoâi, gieát moå traøn lan gaây oâ nhieãm moâi tröôøng khi maø muïc tieâu phaùt trieån chung laø ñöa thaønh phoá trôû thaønh moät trung taâm kinh teá, vaên hoaù, taøi chính trong khu vöïc. Vì vaäy, caàn phaûi baùm saùt caùc keá hoaïch phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa thaønh phoá vaø cuûa töøng quaän, huyeän, töø ñoù môùi coù theå quy hoaïch caùc hoaït ñoäng chaên nuoâi, gieát moå, vaän chuyeån vaø kinh doanh phaân phoái thòt heo moät caùch phuø hôïp. 3.2. Moät soá giaûi phaùp nhaèm ñònh höôùng saûn xuaát vaø tieâu thuï thòt heo trong thôøi gian tôùi Treân cô sôû nhöõng phaân tích trong chöông 2 vaø moät soá quan ñieåm ñònh höôùng treân ñaây, toâi xin ñöa ra moät soá giaûi phaùp nhaèm ñònh höôùng saûn xuaát vaø tieâu thuï thòt heo taïi Tp. HCM trong thôøi gian tôùi nhö sau: 3.2.1. Nhoùm giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng thòt Ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân ngaøy caøng caûi thieän, ñoøi hoûi chaát löôïng thòt heo cuõng ngaøy caøng cao. Ñeå ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu ngaøy caøng khaét khe hôn töø phía ngöôøi tieâu duøng, caàn phaûi thöïc hieän ñoàng boä nhöõng giaûi phaùp sau: Taäp trung nghieân cöùu lai taïo con gioáng coù naêng suaát vaø chaát löôïng cao Muïc tieâu cuûa giaûi phaùp naøy nhaèm naâng cao chaát löôïng thòt heo baét ñaàu töø vieäc naâng cao chaát löôïng con gioáng nhaèm ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng khaét khe vaø ña daïng cuûa ngöôøi tieâu duøng. Vôùi theá maïnh cuûa mình laø nôi taäp trung ñoäi nguõ caùn boä khoa hoïc kyõ thuaät huøng maïnh, caùc cô quan noâng nghieäp, caùc vieän, tröôøng… Tp. HCM caàn taäp trung nhieàu hôn nöõa trong vieäc phaùt trieån con gioáng coù naêng suaát vaø chaát löôïng cao. Muoán laøm ñöôïc nhö vaäy, caàn phaûi ñaàu tö voán cho caùc nhaø khoa hoïc, caùc vieän, tröôøng ñeå nghieân cöùu lai taïo nhöõng gioáng heo toát, tyû leä naïc cao ñeå phoå bieán ñeán caùc nhaø chaên nuoâi taïi caùc tænh. Naâng cao yù thöùc cho ngöôøi baùn vaø ngöôøi tieâu duøng veà saûn phaåm saïch Vieäc söû duïng böøa baõi thuoác taêng troïng, thuoác khaùng sinh cuûa ngöôøi chaên nuoâi; söû duïng haøn the vaø caùc hoùa chaát cuûa ngöôøi kinh doanh trong thôøi gian qua ñaõ aûnh höôûng raát lôùn ñeán nieàm tin cuûa ngöôøi tieâu duøng. Do vaäy, maëc duø löôïng thòt trong nöôùc ñuû cung caáp cho nhu caàu tieâu thuï nhöng caùc khaùch saïn vaãn phaûi nhaäp thòt saïch töø nöôùc ngoaøi. Cho neân caàn phaûi naâng cao yù thöùc veà an toaøn thöïc phaåm cho hoï, baèng caùch giaùo duïc vaø quy ñònh caùc tieâu chuaån cuï theå baét buoäc hoï phaûi tuaân theo. Ngoaøi ra, cuõng caàn phaûi taêng cöôøng kieåm tra, giaùm saùt hoï trong vieäc thöïc hieän nhöõng quy ñònh naøy. Coù keá hoaïch di chuyeån caùc loø moå taäp trung ra ngoaïi thaønh Muïc tieâu cuûa giaûi phaùp naøy nhaèm töøng böôùc xoaù boû tình traïng caùc loø moå naèm xe laãn vôùi khu daân cö gaây oâ nhieãm moâi tröôøng, xaây döïng caùc cô sôû gieát moå hieän ñaïi ñaûm baûo veä sinh. Ñeå thöïc hieän giaûi phaùp naøy, chính quyeàn thaønh phoá caàn coù keá hoaïch di dôøi caùc loø moå hieän taïi ra ngoaïi thaønh ñeå ñaûm baûo veä sinh moâi tröôøng vaø an toaøn thöïc phaåm. Tuy nhieân hieän taïi vieäc gieát moå vaãn phaûi giao cho moät soá ñôn vò coù khaû naêng trong noäi thaønh ñaûm nhieäm, nhöng phaûi ñaët ra loä trình di dôøi cuï theå cho töøng loø moå. Beân caïnh ñoù caàn ñaàu tö xaây döïng môùi caùc loø moå hieän ñaïi thay theá cho caùc loø moå ngöng hoaït ñoäng, coù quy moâ phuø hôïp ñeå coù theå cung caáp thòt heo cho töøng khu vöïc cuï theå trong thaønh phoá. Ñaàu tö xaây döïng môùi moät cô sôû gieát moå ñaùp öùng caùc yeâu caàu veà maët veä sinh, ñaëc bieät laø heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi raát toán keùm. Chæ coù moät soá ñôn vò coù quy moâ lôùn, coù ñuû khaû naêng taøi chính môùi coù theå laøm ñöôïc, coøn caùc ñôn vò vöøa vaø nhoû raát khoù thöïc hieän. Do ñoù, ñeå thöïc hieän giaûi phaùp naøy, nhaø nöôùc caàn coù söï hoã trôï veà maët taøi chính cho caùc ñôn vò vöøa vaø nhoû ñeå giuùp hoï xaây döïng cô sôû gieát moå môùi. Veà caùch thöùc hoã trôï, coù theå nhaø nöôùc cho caùc doanh nghieäp vay voán vôùi laõi suaát öu ñaõi hoaëc coù theå goùp voán lieân doanh vôùi ñieàu kieän caùc ñôn vò phaûi cam keát thöïc hieän ñuùng nhöõng cam keát veà veä sinh thöïc phaåm cuõng nhö veä sinh moâi tröôøng do caùc cô quan chöùc naêng ñeà ra. Taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù nhaø nöôùc veà veä sinh thöïc phaåm Caùc cô quan chöùc naêng caàn raø soaùt, söûa chöõa caùc vaên baûn phaùp luaät quy ñònh coøn choàng cheùo, thieáu thöïc teá gaây khoù khaên trong quaù trình thöïc hieän. Vieäc phaân coâng traùch nhieäm quaûn lyù phaûi roõ raøng ñoái vôùi töøng caù nhaân cuï theå, traùnh tình traïng ñoå loãi cho nhau. Chi cuïc Thuù y thaønh phoá caàn taêng cöôøng phoái hôïp hôn nöõa vôùi caùc Chi cuïc Thuù y caùc tænh trong vieäc kieåm tra, kieåm soaùt nguoàn heo ñöôïc nhaäp töø caùc tænh; phaûi thoáng nhaát vôùi nhau caùc vaán ñeà nhö: - Caùc ñieàu kieän, tieâu chuaån cuûa gia suùc cuõng nhö caùc phöông tieän vaän chuyeån naøo coù theå ñöôïc nhaäp vaøo thaønh phoá - Phöông phaùp kieåm dòch vaø taùi kieåm dòch taïi caùc tænh vaø taïi Tp. HCM - Caùch thöùc phoái hôïp phoái hôïp giöõa Chi cuïc Thuù y thaønh phoá vaø Chi cuïc thuù y caùc tænh trong tröôøng hôïp phaùt hieän dòch Beân caïnh ñoù, coâng taùc kieåm tra taïi caùc ñòa ñieåm gieát moå, kinh doanh gia suùc caàn phaûi ñöôïc tieán haønh thöôøng xuyeân vaø maïnh meõ hôn nöõa thì vaán ñeà an toaøn veä sinh thöïc phaåm môùi coù theå ñöôïc caûi thieän. 3.2.2. Nhoùm giaûi phaùp haï giaù thaønh saûn phaåm Phaùt trieån heä thoáng phaân phoái thòt heo theo höôùng chuyeân nghieäp Tình hình phaân phoái thòt heo hieän nay taïi Tp. HCM raát manh muùn vaø phöùc taïp do tö thöông ñaûm traùch. Thòt heo haøng ngaøy ñoå veà caùc chôï ñaàu moái coù nhieàu nguoàn goác khaùc nhau, chính thöùc coù, khoâng chính thöùc cuõng coù. Cô quan thuù y khoâng theå naøo kieåm soaùt heát. Do ñoù, khi xaûy ra ngoä ñoäc thöïc phaåm khoù xaùc ñònh ñöôïc nguoàn goác töø ñaâu. Trong thôøi gian tôùi caàn nghieân cöùu thí ñieåm giao cho moät soá ñôn vò coù chöùc naêng ñöùng ra thu mua vaø phaân phoái thòt heo taïi caùc chôï ñaàu moái. Caùc ñôn vò naøy phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät nguoàn goác vaø chaát löôïng thòt phaân phoái baùn cho ngöôøi daân. Vieäc taäp trung thu mua vaø phaân phoái nhö theá naøy môùi coù ñieàu kieän ñaûm baûo kieåm soaùt chaát löôïng thòt vaø haï giaù baùn. Haïn cheá söï dao ñoäng cuûa giaù TAÊGS Giaù TAÊGS chieám tyû troïng lôùn nhaát trong cô caáu giaù thaønh thòt heo. Vì vaäy vieäc bieán ñoäng giaù TAÊGS seõ aûnh höôûng lôùn ñeán chaên nuoâi. Do ñoù trong thôøi gian tôùi nhaø nöôùc caàn coù bieän phaùp haïn cheá söï dao ñoäng vaø haï giaù TAÊGS. Nhaø nöôùc coù theå hoã trôï caùc doanh nghieäp ñeå hoï phaùt trieån vuøng nguyeân lieäu hoaëc phoái hôïp vôùi noâng daân ñeå bao tieâu saûn phaåm cheá bieán TAÊGS. Nhö theá môùi coù theå traùnh ñöôïc nguy cô bieán ñoäng giaù TAÊGS do thôøi vuï vaø haï giaù TAÊGS. 3.2.3. Nhoùm giaûi phaùp ñònh höôùng tieâu thuï Ñònh höôùng söû duïng daïng thòt ñoâng laïnh vaø caùc saûn phaåm cheá bieán töø thòt heo cho ngöôøi daân Thòt ñoâng laïnh vaø caùc saûn phaåm töø thòt heo coù lôïi theá deã baûo quaûn vaø thôøi gian toàn taïi laâu hôn nhieàu so vôùi thòt töôi. Vieäc khuyeán khích ngöôøi daân söû duïng nhieàu saûn phaåm naøy seõ traùnh ñöôïc aûnh höôûng cuûa thôøi vuï leân giaù caû thòt heo. Hôn theá nöõa, söû duïng thòt ñoâng laïnh vaø caùc saûn phaåm cheá bieán saün raát phuø hôïp vôùi xu theá cuûa cuoäc soáng hieän ñaïi, caàn ít thôøi gian cho coâng vieäc noäi trôï. Ñieàu naøy seõ laøm thay ñoåi thoùi quen hieän taïi cuûa ngöôøi tieâu duøng neân khoâng theå thaønh coâng nhanh ñöôïc maø caàn phaûi coù thôøi gian. Ñeå laøm vieäc naøy, nhaø nöôùc coù theå hoã trôï caùc doanh nghieäp ñeå hoï ña daïng hoùa saûn phaåm cho phuø hôïp vôùi töøng loaïi thò hieáu cuûa ngöôøi tieâu duøng vaø haï giaù baùn so vôùi thòt töôi, töø ñoù seõ khuyeán khích ngöôøi tieâu duøng ngaøy caøng söû duïng caùc daïng thòt naøy nhieàu hôn. Phaùt trieån caùc heä thoáng sieâu thò vaø cöûa haøng thöïc phaåm saïch Vieäc phaùt trieån caùc heä thoáng naøy seõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho ngöôøi daân coù theå mua thòt taïi nhöõng nôi coù chaát löôïng ñaûm baûo. Ñaây cuõng laø xu höôùng maø caùc nöôùc treân theá giôùi hieän nay ñang aùp duïng. Tuyeân truyeàn nhaèm naâng cao yù thöùc cuûa ngöôøi daân veà vaán ñeà veä sinh thöïc phaåm Nhöõng ñôït tuyeân truyeàn raát “quyeát lieät” veà dòch cuùm gia caàm vöøa qua ñaõ aûnh höôûng raát lôùn ñeán haønh vi cuûa daân chuùng. Khaùc vôùi tröôùc ñaây, phaàn lôùn ngöôøi daân baây giôø, khi mua thòt gia caàm, ñaõ quan taâm nhieàu hôn ñeán chaát löôïng vaø nguoàn goác cuûa chuùng. Töø ñoù coù theå noùi raèng coâng taùc tuyeân truyeàn coù taùc ñoäng raát lôùn ñeán yù thöùc cuûa moïi ngöôøi. Do ñoù ñoái vôùi maët haøng thòt heo, nhaø nöôùc cuõng caàn tích cöïc tuyeân truyeàn nhieàu hôn nöõa treân caùc phöông tieän baùo, ñaøi veà nguy cô dòch beänh töø thòt heo khoâng ñaûm baûo veä sinh. Laøm nhö vaäy seõ laøm cho ngöôøi daân quan taâm nhieàu hôn ñeán vaán ñeà veä sinh cuõng nhö nguoàn goác cuûa thòt heo. 3.2.4. Nhoùm giaûi phaùp oån ñònh nguoàn cung Nhö ñaõ phaân tích ôû chöông 2, löôïng caàu thòt heo coù quan heä ñoàng bieán vôùi thu nhaäp vaø daân soá. Do ñoù trong nhöõng naêm tôùi khi thu nhaäp vaø daân soá thaønh phoá taêng leân thì löôïng caàu thòt heo chaéc chaén seõ taêng theo. Ñeå ñaûm baûo nguoàn cung coù theå ñaùp öùng cho löôïng caàu ngaøy caøng taêng theâm, caàn thöïc hieän caùc giaûi phaùp sau: Lieân keát thu mua vôùi caùc nhaø cung öùng taïi caùc tænh khaùc Ñeå ñaûm baûo nguoàn cung thòt heo hieän nay vaø trong nhöõng naêm tôùi, Tp. HCM nhaát thieát phaûi nhaäp moät löôïng lôùn thòt heo töø caùc tænh khaùc. Do ñoù, nhaø nöôùc caàn khuyeán khích vaø coù chính saùch hoã trôï caùc doanh nghieäp coù quy moâ lôùn kyù hôïp ñoàng bao tieâu saûn phaåm vôùi caùc traïi, traïm vaø xí nghieäp chaên nuoâi ôû caùc tænh khaùc, ñaëc bieät laø ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Veà phöông thöùc hoã trôï, nhaø nöôùc coù theå giaûm thueá, trôï giuùp tuyeân truyeàn, quaûng baù treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng hoaëc cho caùc doanh nghieäp vay voán öu ñaõi. Thí ñieåm thöïc hieän quy trình “chaên nuoâi – gieát moå kheùp kín” Nhaø nöôùc neân khuyeán khích caùc ñôn vò gieát moå lieân keát vôùi caùc trang traïi ôû caùc tænh ñeå hình thaønh quy trình “chaên nuoâi – gieát moå kheùp kín”. Trong ñoù, caùc cô sôû gieát moå taïi thaønh phoá treân cô sôû naém baét ñöôïc caùc quy ñònh cuûa nhaø nöôùc veà veä sinh thöïc phaåm, thò hieáu cuûa ngöôøi tieâu duøng veà caùc saûn phaåm thòt heo, seõ yeâu caàu caùc trang traïi chaên nuoâi phaûi thöïc hieän ñuùng caùc quy ñònh ñeà ra nhaèm taïo ra saûn phaåm ñuùng nhö mong muoán. Vaø löôïng heo ñöôïc chaên nuoâi theo ñuùng nhöõng yeâu caàu cuûa caùc ñôn vò gieát moå phaûi ñöôïc caùc ñôn vò naøy mua heát. Laøm nhö vaäy seõ goùp phaàn haï giaù thaønh vaø naâng cao chaát löôïng saûn phaåm. KEÁT LUAÄN Thò tröôøng thòt heo taïi Tp. HCM trong nhöõng naêm qua ñaõ coù nhöõng daáu hieäu yeáu keùm maø caùc cô quan chöùc naêng ñaõ khoâng theå giaûi quyeát trieät ñeå. Vôùi söï quan taâm ñeán lónh vöïc naøy, trong luaän vaên chuùng toâi ñaõ giaûi quyeát moät soá vaán ñeà sau: - Tìm hieåu ñaëc ñieåm vaø xaùc ñònh caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán caàu thòt heo taïi Tp. HCM - Phaân tích tình hình cung öùng, gieát moå, phaân phoái thòt heo treân ñòa baøn thaønh phoá - Ñöa ra moät soá giaûi phaùp ñònh höôùng saûn xuaát vaø tieâu thuï trong thôøi gian tôùi - Luaän vaên laø moät taøi lieäu tham khaûo cho caùc cô quan quaûn lyù coù lieân quan Maët haøng thòt heo coù yù nghóa raát lôùn trong böõa aên haøng ngaøy cuûa ngöôøi daân thaønh phoá. Vì vaäy chuùng toâi mong raèng luaän vaên seõ coù ích cho caùc cô quan chöùc naêng. Vôùi khaû naêng vaø thôøi gian coù haïn, luaän vaên khoù traùnh khoûi nhöõng khieám khuyeát nhaát ñònh. Moät laàn nöõa, raát mong nhaän ñöôïc nhöõng yù kieán chaân thaønh töø phía ngöôøi ñoïc. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Tieáng Vieät: 1. TS. Buøi Quang Dong (2003), Baøi giaûng Kinh teá löôïng, Nhaø xuaát baûn Thoáng keâ, Haø Noäi. 2. PTS. Leâ Baûo Laâm, Ñaëng Vaên Thanh, Nguyeãn Thanh Trieàu, Traàn Baù Thoï (1995), Kinh teá hoïc Vi moâ. 3. TS. Nguyeãn Vaên Luaân (2000), Kinh teá hoïc Vi moâ, Nhaø xuaát baûn Thoáng keâ. 4. Cuïc Thoáng keâ Tp. HCM (98-04), Nieân giaùm Thoáng keâ Tp. HCM. 5. Toång cuïc Thoáng keâ (98-04), Nieân giaùm Thoáng keâ. 6. Hoaøng Ngoïc Nhaäm (1997), Kinh teá löôïng, Tröôøng ÑHKT Tp. HCM. 7. Laâm Ngoïc Thuûy (2000), Moät soá giaûi phaùp môû roäng thò tröôøng saûn phaåm thòt heo vaø thòt cheá bieán, Luaän vaên thaïc só Kinh teá, Tröôøng ÑHKT Tp. HCM. 8. Sôû Thöông Maïi Tp. HCM (2004), Phöông aùn quy hoaïch heä thoáng cô sôû gieát moå gia suùc, gia caàm taïi Tp. HCM ñeán naêm 2010, Tp. HCM. 9. TS. Ñinh Phi Hoå (2003), Kinh teá Noâng nghieäp lyù thuyeát vaø thöïc tieãn, Nhaø xuaát baûn Thoáng keâ, Tp. HCM. Tieáng Anh: 10. Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld (1989), Microeconomics, Macmillan Publishers, USA. 11. Jeffrey M. Wooldridge (2003), Introductory Econometrics: A modern Approach, 2e, South – Western, USA. 12. Thomas H. Wonnacott, Ronald J. Wonnacott (1990), Introductory Statistics for Business and Economics (Fourth Edition), John Wiley & Sons, USA. 13. Michael R. Baye (1999), Managerial Economics & Business Strategy (Third Edition), Mc Graw – Hill. PHUÏ LUÏC Phuï luïc 1: BAÛNG CAÂU HOÛI Xin chaøo Anh/Chò! Chuùng toâi ñang thöïc hieän ñeà taøi: “Nghieân cöùu thò tröôøng thòt heo taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh”. Vui loøng traû lôøi baèng caùch ñaùnh daáu 9 vaøo oâ vuoâng hoaëc ñieàn vaøo choã troáng nhöõng caâu hoûi sau ñaây. Söï hôïp taùc chaân thaønh cuûa Anh/Chò seõ giuùp chuùng toâi coù nhöõng ñeà xuaát ñuùng ñaén veà ñònh höôùng saûn xuaát vaø tieâu thuï thòt heo taïi Tp. HCM trong thôøi gian tôùi. 1. Hoï vaø teân: …………………………………………………………………………………………….…………..………………. …………… Nam Nöõ 2. Anh/Chò ñang soáng taïi quaän naøo: …………………………………………………………..…………….. 3. Anh/Chò coù thöôøng ñi chôï mua thöïc phaåm cho gia ñình khoâng? Coù Khoâng 4. Hieän taïi, gia ñình Anh/Chò coù bao nhieâu ngöôøi duøng chung böõa aên gia ñình? …………….……………………… 5. Bình quaân moãi tuaàn, gia ñình Anh/Chò duøng khoaûng bao nhieâu kg caùc loaïi thòt sau ñaây: Thòt boø: ……………….. kg Thòt gaø: ……………….. kg Thòt vòt: ……………….. kg Caùc loaïi thòt heo: Naïc: ………..……… kg Môõ: ………..……… kg Ba roïi: …………..…… kg Xöông: …………..…… kg 6. Hieän nay, giaù caû caùc loaïi thòt Anh/Chò mua laø bao nhieâu? Thòt boø: ……………..…….. ñoàng/kg Thòt gaø: ……………..…….. ñoàng/kg Thòt vòt: ……………..…….. ñoàng/kg Caùc loaïi thòt heo: Naïc: …………………………..……… ñoàng/kg Môõ: ………..………………….…… ñoàng/kg Ba roïi: …………..…………….…….… ñoàng/kg Xöông: …………………….……...…… ñoàng/kg 7. Haøng ngaøy, neáu khoâng duøng thòt heo, Anh/Chò seõ duøng nhöõng loaïi thöïc phaåm naøo sau ñaây ñeå thay theá: Thòt boø Thòt gaø Thòt vòt Caù Loaïi khaùc (vui loøng neâu teân cuï theå) ........................................................... 8. Anh/Chò haõy xeáp haïng sôû thích cuûa mình caùc loaïi thöïc phaåm sau: Thöïc phaåm Xeáp haïng Thòt heo ................ Thòt boø ................ Thòt gaø ................ Thòt vòt ................ 9. Trong caùc loaïi thòt heo sau ñaây Anh/Chò thích söû duïng loaïi naøo nhaát: Môõ Ba roïi Naïc Xöông gioø Ñuøi Coát leát Söôøn 10. Anh/Chò thích söû duïng daïng thòt heo naøo nhaát: Thòt töôi Thòt ñoâng laïnh Thòt ñaõ qua cheá bieán 11. Gia ñình Anh/Chò coù thöôøng xuyeân söû duïng caùc saûn phaåm cheá bieán töø thòt heo, nhö xuùc xích, daêm boâng, thòt ñoùng hoäp… khoâng? Thöôøng xuyeân Thænh thoaûng Hieám khi Chöa bao giôø 12. Anh/Chò ñaõ töøng mua thòt ôû nhöõng nôi naøo sau ñaây (vui loøng choïn taát caû nhöõng nôi Anh/Chò ñaõ töøng ñeán mua): Chôï Sieâu thò Tieäm baùn thòt gaàn nhaø Nôi khaùc (vui loøng neâu teân cuï theå) ............................................................. 13. Nôi naøo sau ñaây Anh/Chò thöôøng xuyeân ñeán mua thòt heo nhaát? Chôï Sieâu thò Tieäm baùn thòt gaàn nhaø Nôi khaùc (vui loøng neâu teân cuï theå) ............................................................. 14. Neáu caâu 13 khoâng choïn sieâu thò, lyù do chính ñeå Anh/Chò khoâng choïn laø: Chaát löôïng thòt ôû sieâu thò cuõng gioáng nhö ôû nôi khaùc Giaù thòt baùn ôû sieâu thò cao Ñi laïi khoâng ñöôïc thuaän tieän Khoâng coù thoùi quen mua thòt ôû sieâu thò Lyù do khaùc (vui loøng neâu cuï theå)................................................................ 15. Thu nhaäp haøng thaùng cuûa caû gia ñình Anh/ chò laø bao nhieâu? 0 – 1.000.000 ñoàng 1.000.000 – 2.000.000 ñoàng 2.000.000 – 3.000.000 ñoàng 3.000.000 – 4.000.000 ñoàng 4.000.000 – 5.000.000 ñoàng 5.000.000 – 6.000.000 ñoàng 6.000.000 – 7.000.000 ñoàng 7.000.000 – 8.000.000 ñoàng 8.000.000 – 9.000.000 ñoàng 9.000.000 – 10.000.000 ñoàng Cao hôn 10.000.000 ñoàng Caûm ôn Anh/Chò raát nhieàu. Phuï luïc 2: Danh saùch caùc ñôn vò kinh doanh gioáng vaät nuoâi ST TEÂN ÑÔN VÒ ÑÒA CHÆ 1 XNCN Heo gioáng caáp 1 168/6 Quoác loä 1K, P. Linh Xuaân, Thuû Ñöùc 2 XNCN Heo Ñoàng Hieäp 3/9 Kha Vaïn Caân-Linh Trung-Thuû Ñöùc 3 XNCN Phöôùc Long KP4, P. Phöôùc Long B, Quaän 9 4 XNCN Goø sao 9A KP1, Thaïnh Xuaân, Q12 5 Traïi heo Traàn Quoác Thaéng Aáp 8-Taân Thaïnh Ñoâng-Cuû Chi 6 Nguyeãn Taán Luaän Aáp Myõ Khaùnh B-Thaùi Myõ-Cuû Chi 7 Leâ Vieát Huøng Aáp 6-Taân Thaïnh Ñoâng-Cuû Chi 8 Ñaëng Hoaøng Mai Aáp Phuù Hoøa-Phuù Hoøa Ñoâng-Cuû Chi 9 Nguyeãn Thò Thu Cuùc Aáp Phuù Hieäp-Phuù Hoøa Ñoâng-Cuû Chi 10 Phan Thò Höông An Hoøa-An Phuù-Cuû Chi 11 Phan Thò Hueä An Hoøa-An Phuù-Cuû Chi 12 Nguyeãn Taán Taøi Trung Hieäp Thaïnh-Trung L. Thöôïng- Cuû Chi 13 Buøi Thanh Laâm Trung Hieäp Thaïnh-Trung L. Thöôïng- Cuû Chi 14 Nguyeãn Thò Thu Taâm Aáp 4-Hoøa Phuù-Cuû Chi 15 Ñoã Vaên Ky Trung Vieát-Phöôùc Hieäp-Cuû Chi 16 Phuøng Khaùnh Ngaân An Hoøa-An Phuù-Cuû Chi 17 Voõ Thò Lyù Em Baøu Chöùa-Nhuaän Ñöùc-Cuû Chi 18 Nguyeãn Nhö Haûo Aáp 5-Xuaân Thôùi Thöôïng-Hoùc Moân 19 Traàn Thò Kim Thaønh Töôi 4/60 aáp Nhò Taân 2, X. Taân Thôùi Nhì- Hoùc Moân 20 Nguyeãn Ñình Lieâm 450/60 aáp 1-Ñoâng Thaïnh-Hoùc Moân 21 HTX CN An Bình B13/4 aáp 2-Vónh Loäc B-Bình Chaùnh 22 HTX Nguyeãn Vaên Lòch Aáp 3-Phöôùc Vónh An-Cuû Chi 23 HTX NN Phöôùc Long 7 Ñaïi loä 1-Phöôùc Long B-Bình Chaùnh 24 HTX NN Xuaân Loäc 70A-Tænh loä 12-Thaïnh Loäc-Q12 25 HTXDV-CNBS Taân Xuaân 76/5 Xuaân Thôùi Ñoâng-Taân Xuaân-Hoùc Moân 26 Ñoã Vaên Ñöùc Aáp Chôï-X. Phöôùc Thaïnh-Cuû Chi 27 Nguyeãn Vaên Vieån Aáp Baøu Caïp-X. Nhuaän Ñöùc-Cuû Chi 28 Nguyeãn Ngoïc Aån Aáp Baøu Caïp-X. Nhuaän Ñöùc-Cuû Chi 29 Huyønh Vaên Ñeûo Aáp Phuù Hieäp-X. Phuù Myõ Höng-Cuû Chi 30 Döông Vaên Thöøa Aáp 2-Hoäi Thaïnh-X. Trung An-Cuû Chi 31 Thaùi Minh Phaùt Aáp Haäu-X. Taân Thoâng Hoäi-Cuû Chi 32 Haø Duy Tín Aáp 2-X. Phaïm Vaên Coäi-Cuû Chi 33 Nguyeãn Hoaøng Sôn Aáp 2-X. Phaïm Vaên Coäi-Cuû Chi 34 Nguyeãn Vaên Phieáu Aáp Sa Nhoû-X. Trung Laäp Thöông-Cuû Chi 35 Leâ Coâng Hieäp Aáp Xoùm Traïi-X. An Nhôn Taây-Cuû Chi 36 Ngoâ Ngoïc Hieàn Aáp 7-X. Taân Thaïnh Ñoâng-Cuû Chi 37 Nguyeãn Vaên Nho Aáp Aáp Chôï-X. Taân Phuù Trung-Cuû Chi 38 Nguyeãn Thanh Chaâu Aáp Chuøa-X. An Phuù-Cuû Chi 39 Nguyeãn Vaên Tieáng Aáp 2-X. Thò Traán-Cuû Chi 40 Traàn Vaên Cö Aáp 1-X. Thò Traán-Cuû Chi 41 Chu Vaên Ca Aáp 1-X. Thò Traán-Cuû Chi 42 Traïi heo CP Aáp Gioàng Sao-X. Taân Phuù Trung-Cuû Chi 43 Haø Vaên Taùm 8/5 aáp Tieàn Laâm-X. Baø Ñieåm-Hoùc Moân 44 Nguyeãn Vaên Teøo 6/19B aáp 3-X. Ñoâng Thaïnh-Hoùc Moân 45 Nguyeãn Thaønh Hieáu Aáp 7-X. Phaïm Vaên Hai-Bình Chaùnh 46 Nguyeãn Thanh Long Aáp 6-X. Phaïm Vaên Hai-Bình Chaùnh 47 Nguyeãn Xuaân Khaùnh Aáp 6-X. Phaïm Vaên Hai-Bình Chaùnh 48 Döông Taán Toû 11/5 aáp 2-X. Bình Höng Hoøa-Bình Chaùnh 49 Voõ Vaên Lyù 13/57 aáp 1-X. Bình Höng Hoøa-Bình Chaùnh 50 Nguyeãn Thò Mieãng 5/35 aáp 7- X. Bình Höng Hoøa-Bình Chaùnh 51 Nguyeãn Thò Nöõa Aáp 4-X. Phaïm Vaên Hai-Bình Chaùnh 52 Döông Taán Sôùm 9/16 aáp 2- X. Bình Höng Hoøa-Bình Chaùnh 53 Phaïm Vaên Thaønh 15/2A aáp 2-X. Bình Höng Hoøa-Bình Chaùnh 54 Phaïm Coâng Minh 8/25 aáp 2- X. Bình Höng Hoøa-Bình Chaùnh 55 Leâ Vaên Huøng 7/23 aáp 2-X. Bình Höng Hoøa-Bình Chaùnh 56 Phuøng Vaên Phong 8/22 aáp 2- X. Bình Höng Hoøa-Bình Chaùnh 57 Phuøng Vaên Quoác 12/17 aáp 2- X. Bình Höng Hoøa-Bình Chaùnh 58 Nguyeãn Thò Myõ Leä 8/20 aáp 2- X. Bình Höng Hoøa-Bình Chaùnh 59 Hoaøng Thò Tieáp Aáp 6-X. Phaïm Vaên Hai-Bình Chaùnh 60 Traàn Vaên No Aáp 4-Taân Thaïnh Ñoâng-Cuû Chi 61 Traàn Thò Nga Aáp 6-X. Bình Myõ-Cuû Chi 62 Phuøng Khaùnh Lyù Aáp An Hoøa-X. An Phuù-Cuû Chi 63 Ñaøo Nam Aáp Phuù Hieäp-X. Phuù Hoøa Ñoâng-Cuû Chi 64 Traàn Vaên Löông Aáp Phuù Lôïi-X. Phuù Hoøa Ñoâng-Cuû Chi 65 Leâ Thò Phaø Ca Aáp 4-Taân Thaïnh Ñoâng-Cuû Chi 66 Nguyeãn Vaên Sang Aáp Chôï Cuõ-An Nhôn Taây-Cuû Chi 67 Leâ Thanh Phuù Aáp 2A-X. Hoøa Phuù-Cuû Chi 68 Nguyeãn Trung Quoác Aáp An Hoøa-X. An Phuù-Cuû Chi 69 Leâ Thò Dieäu Aáp Xoùm Traïi-An Nhôn Taây-Cuû Chi 70 Nguyeãn Höõu Haûi Aáp Phuù Hieäp-X. Phuù Myõ Höng-Cuû Chi 71 Voõ Thanh Phong Aáp An Hoøa-X. An Phuù-Cuû Chi 72 Hoà Caåm Lieân Aáp Xoùm Chuøa-X. An Phuù-Cuû Chi 73 Phan Duy Thònh Aáp An Hoøa-X. An Phuù-Cuû Chi 74 Phaïm Höõu Ñoâng Aáp Chaùnh Lyù-X. Nhuaän Ñöùc-Cuû Chi 75 Voõ Baù Thaønh Aáp Ñöùc Hieäp-X. Nhuaän Ñöùc-Cuû Chi 76 Haø Leâ Höng Aáp Trung Höng-X. Trung Laäp Thöôïng- Cuû Chi 77 Vöông Caåm Quang Aáp Chaùnh-X. Taân Thoâng Hoäi-Cuû Chi 78 Tröông Vónh Nghóa Aáp Muõi Coân Tieåu-X. Phöôùc Hieäp-Cuû Chi 79 Nguyeãn Minh Taâm Aáp 4-X. Phöôùc Vónh An-Cuû Chi 80 Nguyeãn Vaên Thaéng Aáp 6-X. Taân Thaïnh Ñoâng-Cuû Chi 81 Nguyeãn Thò Mieáng Aáp 9-X. Taân Thaïnh Ñoâng-Cuû Chi 82 Leâ Minh Ngoïc Aáp 7-X. Taân Thaïnh Ñoâng-Cuû Chi 83 Nguyeãn Vaên Ngay Aáp 3B-X. Taân Thaïnh Ñoâng-Cuû Chi 84 Cao Vaên Phöôùc Aáp Phuù Hieäp-X. Phuù Myõ Höng-Cuû Chi 85 Traàn Vaên Ñoû Aáp 8-X. Bình Myõ-Cuû Chi 86 Phaïm Thò Tuyeát Aáp Ñöùc Hieäp-Nhuaän Ñöùc-Cuû Chi 87 Nguyeãn Thò Hoaøng Oanh Aáp Ñöùc Hieäp-Nhuaän Ñöùc-Cuû Chi 88 Traàn Vaên La Aáp Ñöùc Hieäp-Nhuaän Ñöùc-Cuû Chi 89 Trònh Khaùnh Minh Aáp Taân Thaïnh Taây-Cuû Chi 90 Buøi Thò Hoaøng Toå 6-Khu phoá 7-Thò Traán Cuû Chi 91 Nguyeãn Vaên Kính Toå 3-Khu phoá 7-Thò Traán Cuû Chi 92 Traàn Vaên Giaù Toå 4-Khu phoá 7-Thò Traán Cuû Chi 93 Voõ Thò Môùi Toå 1-Khu phoá 2-Thò Traán Cuû Chi 94 Traàn Thò Coi Toå 4-Khu phoá 8-Thò Traán Cuû Chi 95 Ñoã Quoác An 88/57A Leâ Ñöùc Thoï-F17-Goø vaáp 96 Trònh Ngoïc Taùc 125/4G Leâ Hoaøng Thaùi-F17-Goø Vaáp 97 Nguyeãn Vaên Phuù 92/2 Leâ Ñöùc Thoï-F17-Goø Vaáp 98 Ñoaøn Vaên Ñaåu 10/187D Ñöôøng 26/3-F15-Goø Vaáp 99 Phan Thò Lieäu 332/179/6-Nguyeãn Thaùi Sôn-F5-Goø Vaáp 100 Traàn Vaên Thieàn 49/9 aáp 4-Nhò Bình-Hoùc Moân 101 Nguyeãn Taán Thanh 135 aáp 4-Nhò Bình-Hoùc Moân 102 Traàn Ngoïc Ñöùc Tueä 14/1 aáp 4-Nhò Bình-Hoùc Moân 103 Toâ Thu Haø 13/2 aáp 4-Nhò Bình-Hoùc Moân 104 Ñaëng Thanh Taâm 16/3A aáp 4-Nhò Bình-Hoùc Moân 105 Traàn Boán Thöông 111 Taân Thôùi 2-X. Taân Hieäp-Hoùc Moân 106 Voõ Thò Baùu 125/5 Taân Thôùi 2-X. Taân Hieäp-Hoùc Moân 107 Ñaëng Thò Ñònh 1/4 KP1-Thò Traán-Hoùc Moân 108 Leâ Ñình Chaâu 108/2 Taân Thôùi 2-Taân Hieäp-Hoùc Moân 109 Traàn Vaên Ngon 64/4 Xuaân Thôùi Ñoâng-Taân Xuaân-Hoùc Moân 110 Phaïm Myõ Phöôïng 12/4A aáp 4-Nhò Bình-Hoùc Moân 111 Ñaëng Quoác Khaùnh 43/7 aáp 4-Nhò Bình-Hoùc Moân 112 Ñoã Thò Gaùi 56/9A aáp 1-Nhò Bình-Hoùc Moân 113 Phan Vaên Thoï 2/16 Toå 2-Khu phoá 2-Thò Traán Hoùc Moân 114 Ngoâ Thanh Sôn 180/58/19 aáp 4-Nhò Bình-Hoùc Moân 115 Ñaëng Ngoïc Minh Aáp Chaùnh-X. Taân Xuaân-Hoùc Moân 116 Nguyeãn Vaên Ngoïc 1/5B aáp 5-X. Ñoâng Thaïnh-Hoùc Moân 117 Vuõ Ñình Xoang Aáp 6-Xuaân Thôùi Thöôïng-Hoùc Moân 118 Nguyeãn Nhö Thuaän 58/1D aáp Tieàn Laân-X. Baø Ñieåm-Hoùc Moân 119 Nguyeãn Höõu Taán 1/4 aáp Tieàn Laân-X. Baø Ñieåm-Hoùc Moân 120 Phaïm Vaên Xaêng 56/1 aáp Tieàn Laân-X. Baø Ñieåm-Hoùc Moân 121 Phaïm Thò Thanh Taâm 56/8 aáp Tieàn Laân-X. Baø Ñieåm-Hoùc Moân 122 Phan Thaønh Löôïng 56/1A aáp Tieàn Laân-X. Baø Ñieåm-Hoùc Moân 123 Haø Vaên Taùm 8/5 aáp Tieàn Laân-X. Baø Ñieåm-Hoùc Moân 124 Phaïm Vaên Tö 27/2 aáp Tieàn Laân-X. Baø Ñieåm-Hoùc Moân 125 Phaïm Vaên Long 56/1B aáp Tieàn Laân-X. Baø Ñieåm-Hoùc Moân 126 Nguyeãn Vaên Laân 85/5B Xuaân Thôùi Ñoâng-X. Taân Xuaân- Hoùc Moân 127 Phaïm Thò Leä 75/6B Xuaân Thôùi Ñoâng-X. Taân Xuaân- Hoùc Moân 128 Nguyeãn Vaên Sôn 3/3A aáp 3-Xuaân Thôùi Thöôïng-Hoùc Moân 129 Traàn Taán Ñöùc 17/1 aáp 3-Xuaân Thôùi Thöôïng-Hoùc Moân 130 Nguyeãn Thò Xô 5/5B aáp 3-Xuaân Thôùi Thöôïng-Hoùc Moân 131 Traàn Vaên Vaøng 13/1B aáp 1-Xuaân Thôùi Thöôïng-Hoùc Moân 132 Nguyeãn Trung Ñaïi Aáp 5-Xuaân Thôùi Thöôïng-Hoùc Moân 133 Phaïm Minh Hieäp 1/54 Nguyeãn Vaên Quaù-KP 5-Ñoâng H. Thuaän-Q12 134 Nguyeãn Thò Vaây 96/1 Leâ Vaên Khöông-KP3-Thôùi An-Q12 Nguoàn: Sôû Noâng Nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân Tp. HCM Phuï luïc 3: Keát quaû hoài quy daïng ham Ln (Q) = a + bP + cI + dPr + eT + ε SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,895416 R Square 0,80177 Adjusted R Square 0,788193 Standard Error 0,213781 Observations 79 ANOVA df SS MS F Significance F Regression 5 13,49407 2,698814 59,05184 2,81E-24 Residual 73 3,336279 0,045702 Total 78 16,83035 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%Lower 95,0%Upper 95,0% Intercept 1,24615 0,519433 2,399061 0,018992 0,210922 2,281379 0,210922 2,281379 P -3,1E-05 1,33E-05 -2,35629 0,021145 -5,8E-05 -4,8E-06 -5,8E-05 -4,8E-06 I 5,52E-08 1,46E-08 3,791399 0,000306 2,62E-08 8,43E-08 2,62E-08 8,43E-08 N 0,176154 0,016179 10,88772 6E-17 0,143909 0,208399 0,143909 0,208399 T 0,207278 0,05173 4,006903 0,000147 0,10418 0,310377 0,10418 0,310377 Pr 1,46E-06 2,43E-06 0,601453 0,549402 -3,4E-06 6,29E-06 -3,4E-06 6,29E-06 Phuï luïc 4: Keát quaû hoài quy daïng haøm Q = a + bP + cI + dPr + eT + ε SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,929229637 R Square 0,863467718 Adjusted R Square 0,854116192 Standard Error 0,670921099 Observations 79 ANOVA df SS MS F Significance F Regression 5 207,8148197 41,56296395 92,33441705 3,8452E-30 Residual 73 32,8598638 0,450135121 Total 78 240,6746835 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0% Intercept 2,689549041 1,630162488 1,649865618 0,103267143 -0,559362316 5,938460397 -0,559362316 5,938460397 P -9,0656E-05 4,15833E-05 -2,180105757 0,032474371 -0,000173531 -7,78054E-06 -0,000173531 -7,78054E-06 I 2,01095E-07 4,57131E-08 4,399055308 3,63952E-05 1,09988E-07 2,92201E-07 1,09988E-07 2,92201E-07 N 0,704042764 0,050775819 13,86570975 3,8362E-22 0,602846634 0,805238893 0,602846634 0,805238893 T 0,583305054 0,162347847 3,592933712 0,000590197 0,259746041 0,906864066 0,259746041 0,906864066 Pr 7,91181E-06 7,6115E-06 1,039454951 0,302023828 -7,25789E-06 2,30815E-05 -7,25789E-06 2,30815E-05

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên Cứu Thị Trường Thịt Heo Tại Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf