Đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hoá trong điều hành và quản lý hệ thống giao thông đô thị

Mục lục Ch-ơng I Lời mở đầu .11 Ch-ơng II Hệ thống điều khiển giao thông đô thị .20 II.1_ Tổng quan về các hệ thống quản lý và điều hành giao thông đô thị trên thế giới 20 II.1.1_ Hệ thống điều khiển giao thông thành phố Zurich, Thuỵ sĩ. [1] 20 II.1.2_ Các trung tâm điều hành giao thông ở Mỹ (Houston, Los Angeles, Minesota, Chicago, Seattle, Phoenix, Destroit, San Antonio, Atlanta, Milwaukee).[2] .22 II.1.2.1_ Các trung tâm điều hành đ-ờng bộ 23 II.1.2.2_ Các trung tâm điều khiển tín hiệu giao thông 25 II.1.2.3_ Các trung tâm điều hành vận tải transit 26 II.1.3_ Điều khiển và điều hành giao thông thành phố (UTMC) ở Anh. [3-7] 28 II.1.4_ Hệ thống giao thông thông minh ở thành phố Luân đôn. [4] .30 II.1.5_ Hệ thống điều hành giao thông ở thành phố Munich. [8-9] .32 II.1.6_ Các dự án ITS ở Canada. [10-11] .35 II.1.7_ Các hệ thống giao thông thông minh ở Ailen. [12] 37 II.1.8_ Hệ thống giao thông thông minh ở Nhật bản. [13] 37 II.1.9_ Quản lý, điều hành giao thông ở Singapore. [14,15] .40 II.1.10_ Hệ thống điều hành giao thông ở Bắc kinh. [16] .41 II.2_ Các hệ thống quản lý điều hành giao thông đô thị trong n-ớc 42 II.2.1_ Thành phố Hà nội .42 II.2.2_ Thành phố Hồ Chí Minh 43 II.2.3_ Thành phố Đà nẵng 44 II.3_ Mô hình hệ thống quản lý điều hành giao thông thông minh đô thị việt nam 45 II.3.1_ Sơ đồ cấu trúc tổng thể hệ thống 45 II.3.2_ Các nhóm thiết bị chức năng 51 II.3.2.1_ Hệ thống giám sát dòng xe trên đ-ờng bằng camera .51 II.3.2.2_ Thiết bị giám sát hành trình xe .52 II.3.2.3_ Thiết bị hiển thị thông tin trên xe .53 II.3.2.4_ Một số phần mềm trợ giúp công tác điều hành và quản lý thông tin.53 II.3.3_ Lựa chọn ph-ơng thức truyền thông 55 II.3.3.1_ Các đặc điểm chung .55 II.3.3.2_ Ph-ơng pháp truyền dữ liệu qua mạng di động .56 II.3.3.3_ ứng dụng của dịch vụ GPRS .57 II.3.3.4_ ứng dụng truyền dữ liệu sử dụng ph-ơng pháp GPRS .58 II.3.4_ Mô hình hệ thống quản lý ph-ơng tiện VTCC .59 II.3.4.1_ Bài toán quản lý mạng l-ới các ph-ơng tiện giao thông công cộng .59 II.3.4.2_ Mô hình hệ thống quản lý và điều hành mạng l-ới xe buýt sử dụng thiết bị định vị GPS .59 II.3.4.3_ Xây dựng phần mềm trong hệ thống quản lý giao thông công cộng .61 II.4_ Nhận xét và kết luận .64 Ch-ơng III Phần mềm mô phỏng hệ thống Giao thông đô thị .66 III.1_ Khái quát về phần mềm mô phỏng giao thông .66 III.1.1_ Vai trò của mô phỏng trong điều khiển giao thông .66 III.1.2_ Phân loại phần mềm mô phỏng giao thông 66 III.1.3_ Các chức năng cơ bản của một phần mềm mô phỏng giao thông 67 III.1.4_ Các hành vi th-ờng đ-ợc mô phỏng của ph-ơng tiện giao thông 68 III.1.5_ Kết xuất kết quả mô phỏng 69 III.2_ Một số phần mềm mô phỏng giao thông tiêu biểu 72 III.2.1_ CORSIM .72 III.2.2_ SIMTRAFFIC 72 III.2.3_ VISSIM .73 III.2.4_ HUTSIM .74 III.2.5_ Paramics .75 III.2.6_ AIMSUN 75 III.2.7_ WATSIM 77 III.3_ Một số nhận xét .78 III.4_ Phần mềm mô phỏng giao thông thành phố VTSIM .78 III.4.1_ Module xây dựng mô hình mạng giao thông .78 III.4.2_ Module mô phỏng giao thông 79 III.4.3_ Kết quả của ch-ơng trình mô phỏng 82 III.4.4_ Ngôn ngữ lập trình và công cụ phát triển .83 III.4.5_ Ph-ơng pháp đánh giá độ tin cậy kết quả mô phỏng .83 III.5_ Mô hình ph-ơng tiện giao thông trong phần mềm VTSIM 87 III.5.1_ Các chế độ hoạt động của ph-ơng tiện GT 87 III.5.2_ Khởi tạo các mô hình .87 III.5.3_ Mô phỏng cơ chế thu thập thông tin của lái xe 87 III.5.4_ Mô phỏng cơ chế ra quyết định “vĩ mô” 91 III.5.4.1_ Quyết định chuyển làn trái .92 III.5.4.2_ Quyết định chuyển làn phải 93 III.5.4.3_ Chuyển làn trái hay bám theo xe phía tr-ớc? 94 III.5.5_ Các mục tiêu vi mô 94 III.5.5.1_ Điều khiển đỗ xe .94 III.5.5.2_ Bám xe[38] (Car Flowing) .95 III.5.5.3_ Chuyển làn[38] 95 III.6_ Ph-ơng trình động lực và quỹ đạo chuyển động của xe trong phần mềm VTSIM .97 III.7_ Cấu trúc file dữ liệu ch-ơng trình VTSIM 100 III.7.1_ Giới thiệu chung .100 III.7.2_ Cấu trúc các đối t-ợng trong mô hình mạng giao thông 100 III.8_ Cơ sở dữ liệu của ch-ơng trình VTSIM 105 III.9_ Sử dụng phần mềm VTSIM mô phỏng hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông bằng logic mờ 113 III.9.1_ Đặt vấn đề 113 III.9.2_ Cấu trúc tổng quát hệ thống .113 III.9.3_ áp dụng trong ch-ơng trình mô phỏng VTSIM .115 III.10_ Phần mềm Mô phỏng hệ thống giao thông Hà Nội và Thành phố. Hồ Chí Minh 117 III.11_ Kết luận .119 Ch-ơng IV Trung tâm điều hành giao thông .120 IV.1_ VAI TRò và CHứC NĂNG CủA TRUNG TÂM ĐIềU HàNH GIAO THÔNG 120 IV.2_ CáC KHốI THIếT Bị CƠ BảN 120 IV.2.1_ Thiết bị phần cứng 120 IV.2.2_ Phần mềm ứng dụng .122 IV.2.3_ Ph-ơng pháp kết nối phần mềm điều hành với phần mềm mô phỏng hệ thống giao thông đô thị 122 IV.2.3.1_ Thu thập số liệu về tình trạng giao thông theo thời gian thực .124 IV.2.3.2_ Xử lý số liệu trong ch-ơng trình mô phỏng .124 IV.2.3.3_ Kết quả và một số nhận xét 125 IV.3_ Mô hình truyền dữ liệu qua wap tại trung tâm điều khiển 125 IV.4_ Kết luận .128 Ch-ơng V Thiết bị thu thập thông tin trên xe sử dụng thông tin định vị toàn cầu gps .129 V.1_ Giới thiệu khái quát về hệ thống định vị toàn cầu 129 V.1.1_ Lịch sử kỹ thuật định h-ớng .129 V.1.2_ Nguyên lý định vị vệ tinh GPS .129 V.1.3_ Giới thiệu về hệ thống định vị toàn cầu GPS .132 V.1.4_ Các thông số cơ bản về hệ GPS 133 V.1.4.1_ Các vệ tinh trong không gian .133 V.1.4.2_ Cấu trúc tín hiệu GPS .135 V.1.4.3_ Máy thu GPS .138 V.1.5_ Một số -u điểm của hệ GPS .140 V.1.6_ Một số nhà sản xuất máy thu GPS chuyên nghiệp .140 V.1.6.1_ Hãng GARMIN .140 V.1.6.2_ Hãng THALES 141 V.1.6.3_ Hãng INTERSTATE ELECTRONICS CORPORATION 142 V.1.6.4_ Hãng NAVMAN .142 V.1.6.5_ Hãng WHISTLER .142 V.1.6.6_ Hãng HP .143 V.1.6.7_ Hãng ISTAC 143 V.1.6.8_ Hãng JAPAN RADIO CORPORATION .143 V.1.7_ Một số lĩnh vực ứng dụng chủ yếu của GPS 143 V.1.7.1_ Các ứng dụng trong trắc địa và bản đồ mặt đất 143 V.1.7.2_ Các ứng dụng trong trắc địa và bản đồ trên biển 144 V.1.7.3_ Các ứng dụng trong trắc địa và bản đồ hàng không 144 V.1.7.4_ Các ứng dụng trong ph-ơng tiện giao thông đ-ờng bộ 144 V.2_ Thiết bị kiểm soát hành trình offline kiểu hộp đen sử dụng gps .145 V.2.1_ Giới thiệu: 145 V.2.2_ Cấu trúc thiết bị hộp đen GPS: .145 V.2.3_ Thiết kế chi tiết thiết bị hộp đen GPS – VeDA1: .146 V.2.4_ So sánh với các thiết bị hộp đen hiện nay: .148 V.3_ Thiết bị giám sát hành trình trực tuyến 151 V.3.1_ Giới thiệu: 151 V.3.2_ Các tính năng của thiết bị giám sát hành trình trực truyến: .152 V.3.3_ Thiết kế các thiết bị trong hệ thống giám sát hành trình trực tuyến: 153 V.3.4_ So sánh với các thiết bị kiểm soát hành trình trực tuyến hiện nay: 158 V.4_ Kết luận .161 Ch-ơng VI Mô hình thiết bị thu thập thông tin và đánh giá trạng thái dòng giao thông 162 VI.1_ phân tích các giải pháp đánh giá dòng giao thông và việc sử dụng công nghệ xử lý ảnh trong đánh giá dòng giao thông trên thế giới .162 VI.1.1_ Tổng quan 162 VI.1.2_ Phân tích các giải pháp đánh giá dòng giao thông trên thế giới .163 VI.1.2.1_ Giải pháp sử dụng các chủng loại thiết bị cảm ứng gắn trên từng đối t-ợng tham gia giao thông 163 VI.1.2.2_ Giải pháp với thiết bị đ-ợc cài đặt tại đ-ờng giao thông .166 VI.1.3_ Sử dụng công nghệ xử lý ảnh trong đánh giá dòng giao thông 168 VI.1.4_ Một số kỹ thuật cơ bản trong việc giám sát giao thông bằng công nghệ xử lý ảnh trên thế giới .169 VI.1.5_ Một số hệ thống giám sát giao thông dựa trên công nghệ xử lý ảnh hiện có trên thế giới 172 VI.2_ phần mềm đánh giá dòng giao thông trên cơ sở công nghệ xử lý ảnh .178 VI.2.1_ Giới thiệu 178 VI.2.2_ Tổng quan hệ thống 178 VI.2.3_ III. xây dựng hệ thống 179 VI.2.3.1_ Tiền xử lý ảnh .179 VI.2.3.2_ Phát hiện và tách đối t-ợng 181 VI.2.3.3_ Nhận dạng và bắt bám đối t-ợng .184 VI.2.4_ ch-ơng trình .185 VI.2.4.1_ Một số yêu cầu kỹ thuật 185 VI.2.4.2_ H-ớng dẫn chạy ch-ơng trình 185 VI.3_ Kết luận .190 Ch-ơng VII thiết bị trên xe thông báo thông tin điều khiển từ trung tâm 191 VII.1_ TổNG QUAN CHUNG .191 VII.2_ TìNH HìNH NGHIÊN CứU TRONG Và NGOàI NƯớC .192 VII.3_ MụC ĐíCH, NHIÊM Vụ CủA THIếT Bị 192 VII.4_ CấU TRúC mạng Dữ LIệU TRUYềN GIữA TRUNG TÂM Và THIếT Bị TRÊN XE .192 VII.4.1_ Các đặc điểm chung .192 VII.4.2_ Ph-ơng pháp truyền dữ liệu qua mạng di động 194 VII.4.3_ ứng dụng của dịch vụ GPRS .194 VII.5_ CáC THIếT Bị THựC HIệN 197 VII.5.1_ Máy tính nhúng 197 VII.5.2_ Bộ thu tín hiệu GPS 200 VII.5.3_ Modem truyền thông GSM .202 VII.5.4_ Thiết bị truyền dữ liệu giữa trung tâm và thiết bị trên xe .204 VII.6_ Kết luận .210 Ch-ơng VIII MÔ HìNH THIếT Bị CUNG CấP THÔNG TIN CHO NGƯờI THAM GIA GIAO THÔNG 211 VIII.1_ MụC ĐíCH, NHIÊM Vụ CủA THIếT Bị 211 VIII.2_ THIếT Kế CấU TRúC Hệ THốNG 211 VIII.2.1_ Tính năng kỹ thuật bảng thông tin điện tử 211 VIII.2.2_ Thiết kế bên trong bảng thông tin .211 VIII.2.3_ Phần mềm điều khiển bên trong bảng điện tử .217 VIII.2.4_ Kênh truyền dữ liệu giữa trung tâm và bảng thông tin điện tử 217 VIII.2.5_ Ch-ơng trình điều khiển 217 VIII.3_ Kết luận .231 Ch-ơng IX Kết luận và kiến nghị .232

pdf288 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2295 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hoá trong điều hành và quản lý hệ thống giao thông đô thị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tæng qu¸t cã thÓ ®−îc thùc hiÖn ë ViÖt nam . §Ò tµi KC.03.21 Bé m«n §iÒu khiÓn häc-§¹i häc GTVT, Tel(04.7663446) Trang17 H×nh3 - S¬ ®å cÊu tróc hÖ thèng ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý th«ng minh giao th«ng thµnh phè Xe ChÝp th«ng minh C¶m biÕn Th«ng b¸o (mµn h×nh, ©m Trung t©m Qu¶n lý phÝ Giao th«ng Qu¶n lý xe t− nh©n Qu¶n lý ph−¬ng tiÖn VTHKCC Qu¶n lý sù cè, tai n¹n §iÒu khiÓn ®Ìn tÝn hiÖu Qu¶n lý hÖ thèng ®−êng giao th«ng KÕ ho¹ch giao th«ng Qu¶ng b¸ th«ng tin giao th«ng §−êng Tr¹m thu phÝ Camera gi¸m s¸t C¶m biÕn §Ìn tÝn hiÖu B¶ng th«ng b¸o Hái ®¸p th«ng tin vÒ t×nh h×nh ®−êng, xe Ng−êi C¬ quan nhµ n−íc Ngo¹i giao, C«ng an CÊp cøu…. M«i tr−êng §Ò tµi KC.03.21 Bé m«n §iÒu khiÓn häc-§¹i häc GTVT, Te(04.7663446) Trang18 HÖ thèng gåm cã 4 ph©n hÖ chÝnh: • C¸c trung t©m qu¶n lý, ®iÒu hµnh, ®iÒu khiÓn: qu¶n lý ®−êng, qu¶n lý xe, qu¶n lý thu phÝ, ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu, … • C¸c hÖ thèng thiÕt bÞ trªn ®−êng: camera gi¸m s¸t, ®Ìn tÝn hiÖu, b¶ng th«ng b¸o, c¶m biÕn ph¸t hiÖn xe, … • C¸c hÖ thèng thiÕt bÞ trªn xe: thiÕt bÞ thu thËp th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i xe, mµn h×nh hiÓn thÞ, bé ®µm, … • Ng−êi tham gia giao th«ng: c¸c b¶ng th«ng b¸o lÞch tr×nh xe, c¸c hÖ thèng th«ng tin hái ®¸p vÒ giao th«ng, ®iÖn tho¹i, … Ngoµi ra, m«i tr−êng hÖ thèng ë ®©y ®−îc coi lµ c¸c c¬ quan bªn ngoµi cã t¸c ®éng qua l¹i víi hÖ thèng nh− c«ng an, ngo¹i giao, du lÞch, … Trong ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi, tõ m« h×nh cÊu tróc tæng qu¸t hÖ thèng qu¶n lý, ®iÒu hµnh giao th«ng thµnh phè trªn ®©y, chóng t«i lùa chän mét m« h×nh ®¬n gi¶n, kh¶ thi vÒ hÖ thèng ®iÒu khiÓn giao th«ng thµnh phè th«ng minh sau, cïng c¸c côm thiÕt bÞ nghiªn cøu thiÕt kÕ chÕ t¹o: H×nh4 - S¬ ®å cÊu tróc hÖ thèng ®iÒu khiÓn giao th«ng thµnh phè th«ng minh §Æc ®iÓm cña m« h×nh ®Ò ra ra t¹o ®−îc chu tr×nh kÝn vÒ th«ng tin trong hÖ thèng. Dßng th«ng tin nµy ®−îc b¾t ®Çu tõ viÖc thu thËp d÷ liÖu vÒ tr¹ng th¸i thùc hÖ thèng giao th«ng, bao gåm: th«ng tin vÒ l−u l−îng, vËn tèc dßng xe trªn ®−êng (th«ng qua gi¶i ph¸p ®Õm xe b»ng camera), th«ng tin vÒ vÞ trÝ, vËn tèc cña xe (trªn c¬ së sö dông c«ng nghÖ ®Þnh vÞ toµn cÇu GPS). C¸c th«ng tin nµy ®−îc truyÒn vÒ trung t©m ®iÒu §Ò tµi KC.03.21 Bé m«n §iÒu khiÓn häc-§¹i häc GTVT, Te(04.7663446) Trang19 hµnh. ë ®©y víi sù trî gióp cña mét sè c¸c thiÕt bÞ kh¸c nh− b¶n ®å ®iÖn tö, phÇn mÒm m« pháng, c¬ së d÷ liÖu GIS, c¸c thuËt to¸n ®iÒu khiÓn giao th«ng, … ng−êi qu¶n lý, ®iÒu hµnh giao th«ng cã thÓ nhanh chãng ®−a ra c¸c ph−¬ng ¸n ®iÒu khiÓn giao th«ng tèi −u nh− ph©n luång, ®iÒu khiÓn chu kú ®Ìn tÝn hiÖu, … Cuèi cïng nh÷ng th«ng tin ®iÒu khiÓn ®ã ®−îc ®−a ®Õn ng−êi tham gia giao th«ng d−íi c¸c h×nh thøc nh− th«ng b¸o b»ng c¸c b¶ng quang b¸o ®iÖn tö ®Æt trªn ®−êng, ®iÖn tho¹i di ®éng, mµn h×nh ®Æt tr−íc ng−êi l¸i xe, ®Ìn tÝn hiÖu, … Ph−¬ng ¸n truyÒn th«ng sö dông ë ®©y ®−îc lùa chän trªn c¬ së tËn dông tèi ®a c¸c c¬ së h¹ tÇng truyÒn th«ng ®· cã trong n−íc nh− m¹ng ®iÖn tho¹i di ®éng vµ cè ®Þnh, hÖ thèng c¸p quang, … nh»m gi¶m thiÓu chi phÝ ®Çu t− x©y dùng. 2_ Lùa chän ph−¬ng thøc truyÒn th«ng 2.1_ C¸c ®Æc ®iÓm chung C¸c ph−¬ng ph¸p truyÒn th«ng trong giao th«ng ®« thÞ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: • Dung l−îng d÷ liÖu rÊt lín. • Ph©n bè dµn tr¶i réng trªn kh¾p thµnh phè. • Lo¹i h×nh ®a d¹ng bao gåm : + C¸c th«ng tin thu thËp d÷ liÖu tõ c¸c c¶m biÕn x¸c ®Þnh l−u l−îng vµ lo¹i h×nh vËn chuyÓn trªn ®−êng + C¸c th«ng tin ®iÒu khiÓn chu kú ®Ìn tÝn hiÖu + C¸c th«ng b¸o cho ng−êi tham gia giao th«ng trªn ®−êng nh− c¸c nguy c¬ ïn t¾c t¹i c¸c nót giao th«ng, chØ dÉn … Nguyªn t¾c chung thiÕt kÕ c¸c ph−¬ng ph¸p truyÒn th«ng thùc hiÖn trªn m« h×nh m¹ng qu¶n lý nhiÒu cÊp d¹ng cÊu h×nh Server – Clien. ViÖc truyÒn th«ng tin cã thÓ thùc hiÖn bëi c¸c h×nh thøc nh−: C¸c kªnh ®iÖn tho¹i cè ®Þnh nh− s½n cã nh− PSTN, ISDN hoÆc m¹ng ®iÖn tho¹i di ®éng GSM, m¹ng Internet hay truyÒn h×nh. §Ò tµi KC.03.21 Bé m«n §iÒu khiÓn häc-§¹i häc GTVT, Te(04.7663446) Trang20 H×nh5 - D¹ng d÷ liÖu truyÒn vÒ trung t©m 2.2_ Ph−¬ng ph¸p truyÒn d÷ liÖu qua m¹ng di ®éng CSD (Circuit Switch Data) cho phÐp mét modem ®iÖn tho¹i di ®éng kÕt nèi víi mét modem kh¸c theo c¸c kªnh ®−îc qui ®Þnh ë m¹ng di ®éng, sau khi kÕt nèi cã thÓ trao ®æi d÷ liÖu theo ph−¬ng ph¸p ®iÓm – ®iÓm ( point to point). Víi kiÓu kÕt nèi nµy thêi gian kÕt nèi l©u (cã thÓ lªn ®Õn 1 phót), gi¸ c−íc ®iÖn tho¹i tÝnh theo thêi gian kÕt nèi vµ tèc ®é truyÒn tèi ®a ®¹t 14400 bps. H×nh6 - S¬ ®å kÕt nèi truyÒn d÷ liÖu sö dông ph−¬ng ph¸p CSD §Ó tiÕn tíi c«ng nghÖ th«ng tin di ®éng thÕ hÖ thø ba (3G) còng nh− tiÕn vµo kû nguyªn Internet di ®éng, c¸c nhµ khai th¸c GSM ë ViÖt nam còng nh− trªn thÕ giíi ®Òu mong muèn gi÷ l¹i m¹ng lâi cña m×nh trong khi tiÕn hµnh chuyÓn ®æi, n©ng cÊp L−u l−îng Tèc ®é dßng xe Thêi gian GT mong muèn §å h×nh biÓu thÞ møc service víi thêi gian GT mong muèn vµ vÞ trÝ PT trong dßng GT §Ò tµi KC.03.21 Bé m«n §iÒu khiÓn häc-§¹i häc GTVT, Te(04.7663446) Trang21 lªn m¹ng 3G vµ vÉn duy tr× ®−îc c¸c dÞch vô hiÖn ®ang cung cÊp. VÊn ®Ò cÇn c©n nh¾c chÝnh lµ c¸c khÝa c¹nh kinh tÕ vµ kü thuËt cho viÖc n©ng cÊp, ®iÒu nµy buéc c¸c nhµ khai th¸c ph¶i suy tÝnh. ChÝnh v× vËy, dÞch vô v« tuyÕn gãi tæng hîp GPRS (General Packet Radio Service) lµ sù lùa chän cho c¸c nhµ khai th¸c GSM nh− mét b−íc chuÈn bÞ vÒ c¬ së h¹ tÇng kü thuËt cho th«ng tin di ®éng. DÞch vô GPRS ®em l¹i cho kh¸ch hµng mét kh¸i niÖm míi vÒ viÖc truy nhËp m¹ng Internet mäi lóc, mäi n¬i. DÞch vô nµy cho phÐp tÝnh c−íc thuª bao theo sè l−îng c¸c gãi th«ng tin nhËn vµ göi ®i chø kh«ng ph¶i tÝnh c−íc b»ng sè thêi gian kÕt nèi m¹ng nh− tr−íc ®ã. GPRS lµ b−íc ®Çu tiªn IP ho¸ cho m¹ng GSM. Ngoµi ra c¸c thuª bao di ®éng còng cã thÓ sö dông dÞch vô WAP th«ng qua GPRS, nhê cã GPRS thêi gian truy nhËp WAP sÏ gi¶m xuèng, tèc ®é göi vµ nhËn th«ng tin th«ng qua giao thøc øng dông kh«ng d©y WAP còng sÏ ®−îc c¶i thiÖn rÊt nhiÒu. 2.3_ øng dông cña dÞch vô GPRS • ChØ víi mét m¸y tÝnh x¸ch tay hoÆc c¸c thiÕt bÞ kh¸c nh− Palm, PDA, Pocket PC vµ mét m¸y di ®éng GPRS cã thÓ truy cËp Internet (WEB, WAP) ®Ó xem tin tøc mäi lóc, mäi n¬i trong ph¹m vi phñ sãng GPRS cña Vinaphone víi tèc ®é ®−êng truyÒn xÊp xØ 56Kbps • Xem Video trùc tuyÕn: víi øng dông Video Streaming trªn m¸y PC kÕt nèi víi m¸y di ®éng GPRS hoÆc sö dông øng dông nµy trªn mét sè thÕ hÖ m¸y di ®éng cã hç trî dÞch vô Video Streaming trªn m¸y (Nokia 9210, 3650; SonyEricsson P800; Siemens SX45...). §Ó sö dông øng dông nµy ph¶i t¶i vÒ m¸y phÇn mÒm PVPlayer vµ cµi ®Æt trªn m¸y. §Ó sö dông sau khi m¸y tÝnh kÕt nèi m¹ng GPRS ch¹y øng nµy sau ®ã nhËp vµo ®Þa chØ cÇn truy cËp t−¬ng øng. • DÔ dµng göi, nhËn th− ®iÖn tö: b»ng c¸ch sö dông c¸c phÇn mÒm phæ biÕn nh− Microsoft Outlook/Netscape Messenger ®Ó göi, nhËn th− ®iÖn tö trªn m¸y PC kÕt nèi m¹ng GPRS. • Nh¾n tin ®a ph−¬ng tiÖn MMS • DÞch vô truyÒn sè liÖu (FTP): cho phÐp kh¸ch hµng cã thÓ göi c¸c tÖp d÷ liÖu quan träng tõ m¸y laptop lªn m¸y chñ cña m×nh th«ng qua m¸y laptop kÕt nèi Mobile GPRS chØ víi vµi thao t¸c ®¬n gi¶n. D÷ liÖu nµy còng cã thÓ ®−îc lÊy vÒ m¸y x¸ch tay th«ng qua truy cËp m¹ng GPRS. • Víi tèc ®é truyÒn d÷ liÖu cao cña dÞch vô GPRS cho phÐp kh¸ch hµng t¶i c¸c h×nh ¶nh mµu tÜnh hoÆc ®éng ®Æc s¾c; nh¹c chu«ng ®a ©m ®iÖu (Polyphonic, SP MIDI, X-MIDI, MP3, AMR...); c¸c trß ch¬i vµ c¸c øng dông gi¶i trÝ kh¸c vÒ m¸y di ®éng cña m×nh. • Trong t−¬ng lai thuª bao cßn ®−îc cung cÊp dÞch vô truy cËp GPRS khi chuyÓn vïng Quèc tÕ GPRS lµ mét chuÈn truyÒn d÷ liÖu th«ng qua m¹ng di ®éng theo mét ph−¬ng ph¸p kh¸c víi CSD. B¶n chÊt cña ph−¬ng ph¸p sö dông chuÈn GPRS lµ thùc hiÖn mét kÕt nèi vµo Internet vµ d÷ liÖu truyÒn ®i tõ thuª bao di ®éng lµ gãi d÷ liÖu d¹ng UPD/TCP/IP. Tèc ®é truyÒn d÷ liÖu tèi ®a lµ 171,2 kbps, tøc lµ nhanh gÊp 10 lÇn so víi ph−¬ng ph¸p CSD. ViÖc tÝnh c−íc cña thuª bao di ®éng dùa trªn c¬ së dung l−îng truyÒn ®i, víi gi¸ hiÖn t¹i cña ViÖt nam kho¶ng 45 ®ång/kbyte. §Ò tµi KC.03.21 Bé m«n §iÒu khiÓn häc-§¹i häc GTVT, Te(04.7663446) Trang22 H×nh7 - S¬ ®å kÕt nèi truyÒn d÷ liÖu sö dông ph−¬ng ph¸p GPRS. §Ó cã thÓ tiÕn hµnh viÖc truyÒn d÷ liÖu, tr−íc tiªn ph¶i khai b¸o cÊu h×nh kÕt nèi cña nhµ cung cÊp dÞch vô m¹ng bao gåm c¸c th«ng tin nh− tªn nhµ cung cÊp (APN), tªn ng−êi sö dông (username), mËt khÈu truy nhËp m¹ng (Password) sau khi ®· truy nhËp vµo m¹ng viÖc trao ®æi d÷ liÖu sÏ ®−îc tiÕn hµnh th«ng qua mét web server cã ®Þa chØ IP tÜnh. Do kh¶ n¨ng cña m¹ng internet nªn ta cã thÓ trao ®æi d÷ liÖu tõ bÊt kü n¬i nµo víi gi¸ thµnh khi truy nhËp internet th«ng th−êng. 2.4_ øng dông truyÒn d÷ liÖu sö dông ph−¬ng ph¸p GPRS Trong m« h×nh d−íi ®©y thÓ hiÖn viÖc trao ®æi d÷ liÖu gi÷a mét thiÕt bÞ cña ng−êi sö dông (LocalHost) vµ mét tr¹m chñ ®Æt t¹i trung t©m. C¸c líp truyÒn th«ng theo m« h×nh ISO bao gåm líp øng dông, UDP/TCP/IP vµ giao thøc truyÒn ®iÓm ®iÓm (PPP). H×nh8 - øng dông Wap §Ó tiÕn hµnh ghÐp nèi vµ truyÒn d÷ liÖu ta tiÕn hµnh theo c¸c b−íc sau: • Sö dông lÖnh AT ®Ó thiÕt lËp thuéc tÝnh nhËn d¹ng cho thiÕt bÞ GPRS. • Víi lÖnh AT thiÕt lËp ®¨ng ký kÕt nèi vµo m¹ng (IDUser vµ Password) • Sö dông lÖnh AT khai b¸o cæng truy nhËp t¹i Web chñ bao gåm (líp giao thøc truyÒn th«ng UDP hoÆc TCP, ®Þa chØ IP cña server chñ hoÆc tªn miÒn, cæng cña server ®Ó kÕt nèi). • B¾t ®Çu thùc hiÖn viÖc kÕt nèi vµo m¹ng internet. Khi ®· thùc hiÖn thµnh c«ng viÖc kÕt nèi cã thÓ tiÕn hµnh trao ®æi d÷ liÖu tïy theo øng dông cña ng−êi sö dông §Ò tµi KC.03.21 Bé m«n §iÒu khiÓn häc-§¹i häc GTVT, Te(04.7663446) Trang23 IV_ HÖ thèng gi¸m s¸t dßng xe trªn ®−êng b»ng camera. Thu thËp c¸c th«ng tin vÒ dßng xe trªn ®−êng (l−u l−îng, vËn tèc, …) lµ yªu cÇu quan träng ®Çu tiªn ®Ó qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh giao th«ng. Trªn thÕ giíi vÊn ®Ò nµy ®· ®−îc quan t©m tõ rÊt l©u vµ cã nhiÒu h−íng gi¶i quyÕt nh− sö dông ra da, sãng vi ba (cùc ng¾n), thiÕt bÞ èng c¶m øng, c¶m øng vßng d©y, …, trong ®ã hiÖn ®¹i nhÊt lµ sö dông c«ng nghÖ xö lý ¶nh camera. Tuy nhiªn, tÊt c¶ c¸c ph−¬ng ¸n s½n cã trªn ®Òu kh«ng cã tÝnh kh¶ thi ë ViÖt nam do thùc tÕ kh«ng ph©n lµn ®−êng (trõ mét sè ®iÓm ®Æc biÖt nh− tr¹m thu phÝ, …) vµ dßng xe ®a ph−¬ng tiÖn cña chóng ta. ChÝnh v× vËy trong n−íc cã thÓ coi nh− ch−a cã thiÕt bÞ gi¸m s¸t dßng xe trªn ®−êng, c¸c camera gi¸m s¸t l¾p ®Æt t¹i mét sè nót giao th«ng míi chØ ®¬n thuÇn cung cÊp cho ng−êi ®iÒu hµnh bøc tranh vÒ tr¹ng th¸i giao th«ng mµ ch−a thÓ cho biÕt th«ng tin vÒ l−u l−îng, tèc ®é dßng xe. HËu qu¶ lµ kh«ng thÓ ®−a ra ra ®−îc c¸c biÖn ph¸p ®iÒu khiÓn giao th«ng chÝnh x¸c, kÞp thêi, ch¼ng h¹n nh− viÖc ®Æt chu kú ®Ìn tÝn hiÖu lµ hoµn toµn c−ìng bøc, kh«ng phï hîp víi tr¹ng th¸i thùc cña hÖ thèng giao th«ng. Gi¶i ph¸p hîp lý ®Ò ra ë ®©y lµ khai th¸c c«ng nghÖ xö lý ¶nh camera ®Ó chÕ t¹o thiÕt bÞ gi¸m s¸t dßng xe. VÒ mÆt cÊu tróc thiªt bÞ gåm: camera c«ng nghiÖp ®Ó thu h×nh vµ mét m¸y tÝnh nhóng tèc ®é cao lµm nhiÖm vô xö lý ¶nh, truyÒn c¸c th«ng tin kÕt qu¶ (l−u l−îng tõng lo¹i xe, vËn tèc dßng xe, …) vÒ trung t©m qua hÖ thèng c¸p quang. ThiÕt bÞ ®−îc ®Æt trªn ®−êng, ë ®é cao 15-25m, vu«ng gãc víi mÆt ®−êng. H×nh9 - Camera m¹ng vµ m¸y tÝnh nhóng ®−îc sö dông ®Ó ®anh gi¸ dßng giao th«ng H¹t nh©n cña hÖ thèng lµ phÇn mÒm xö lý ¶nh. PhÇn mÒm nµy cho phÐp ®Õm vµ ph©n lo¹i c¸c xe (xe buýt, xe t¶i, « t« con, xe m¸y), tÝnh to¸n vËn tèc trung b×nh cña dßng xe dï c¸c xe ch¹y kh«ng theo lµn cè ®Þnh. Ngoµi −u ®iÓm chÝnh nµy, so víi c¸c ph−¬ng thøc ®Õm xe phæ biÕn kh¸c nh− c¶m øng vßng tõ, ph−¬ng ¸n sö dông camera cßn cã mét sè c¸c −u ®iÓm kh¸c nh−: rÎ, Ýt bÞ háng hãc, dÔ l¾p ®Æt vµ b¶o d−ìng, øng dông c«ng nghÖ xö lý ¶nh thêi gian thùc trong gi¸m s¸t giao th«ng lµ dùa vµo sù hç trî tÝnh to¸n cña m¸y tÝnh ®Ó thùc hiÖn c¸c thuËt to¸n xö lý ¶nh, trÝch läc ra c¸c th«ng tin cÇn thiÕt tõ chuçi ¶nh giao th«ng thu ®−îc bëi camera. §Ò tµi KC.03.21 Bé m«n §iÒu khiÓn häc-§¹i häc GTVT, Te(04.7663446) Trang24 H×nh10 - M« h×nh hÖ thèng gi¸m s¸t giao th«ng b»ng c«ng nghÖ xö lý ¶nh C¸c th«ng tin ®−îc ®−a ra vµ cËp nhËt liªn tôc theo thêi gian thùc sÏ hç trî ®¾c lùc cho c«ng t¸c qu¶n lý giao th«ng nh− sè l−îng xe ®i trªn ®−êng, vËn tèc xe, chiÒu dµi hµng ®îi khi x¶y ra ¸ch t¾c, hoÆc cao h¬n n÷a lµ nhËn d¹ng biÓn sè xe,... Mét hÖ thèng gi¸m s¸t giao th«ng nh− vËy sÏ bao gåm mét sè c¸c b−íc xö lý nh− tiÒn xö lý ¶nh, ph¸t hiÖn ®èi t−îng trong vïng quan s¸t cña camera, t¸ch ®èi t−îng khái ¶nh nÒn, nhËn d¹ng ®èi t−îng vµ b¸m b¾t ®èi t−îng. H×nh11 - KÕt qu¶ gi¸m s¸t dßng xe b»ng camera Camera Chuỗi ảnh đã số hoá Thuật toán xử lý ảnh §−a ra th«ng tin vÒ giao th«ng §Ò tµi KC.03.21 Bé m«n §iÒu khiÓn häc-§¹i häc GTVT, Te(04.7663446) Trang25 V_ ThiÕt bÞ gi¸m s¸t hµnh tr×nh xe. §©y lµ thiÕt bÞ ®Æt trªn xe nh»m môc ®Ých thu thËp c¸c th«ng tin vÒ vÞ trÝ vµ tèc ®é xe sö dông c«ng nghÖ ®Þnh vÞ toµn cÇu GPS. Nh÷ng th«ng tin nµy cho phÐp ng−êi qu¶n lý gi¸m s¸t ®−îc chÝnh x¸c hµnh tr×nh xe ®Ó cã thÓ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý, ®iÒu hµnh hîp lý. ThiÕt bÞ gåm c¸c phÇn chÝnh lµ ¨ng ten GPS (cã thÓ ®Æt trong xe hoÆc trªn nãc xe), c¸c m¹ch ®iÖn tö vµ phÇn mÒm thu thËp, xö lý, truyÒn th«ng tin. Nguån ®iÖn cho thiÕt bÞ ®Æt trªn xe ®−îc lÊy tõ nguån ®iÖn s½n cã trªn xe th«ng qua phÝch c¾m. Tïy theo ph−¬ng thøc truyÒn th«ng tin thiÕt bÞ ®−îc chÕ t¹o d−íi 2 d¹ng: off-line (kh«ng trùc tuyÕn) vµ on line (trùc tuyÕn). 1_ ThiÕt bÞ gi¸m s¸t hµnh tr×nh off-line (kiÓu hép ®en) ThiÕt bÞ thu thËp c¸c th«ng tin nãi trªn víi chu kú lÊy mÉu mÆc ®Þnh lµ 10s (hoÆc cã thÓ lùa chän tõ 1 ®Õn 300s) vµ l−u tr÷ ®−îc 6144 lÇn (cã thÓ më réng ®Õn 12288 lÇn). Sau khi kÕt thóc hµnh tr×nh c¸c th«ng tin nµy ®−îc truyÒn ra m¸y tÝnh qua cæng COM hoÆc thiÕt bÞ truyÒn v« tuyÕn (trong ph¹m vi 50-60m) nhê phÇn mÒm ®i kÌm. H×nh12 - BiÓu ®å tèc ®é xe. Nhê ®ã, ng−êi sö dông cã thÓ dÔ dµng ra lÖnh ®äc d÷ liÖu, ph©n tÝch c¸c tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cña xe trong suèt hµnh tr×nh, ghi l¹i nh÷ng tr¹ng th¸i v−ît qu¸ møc ®é cho phÐp. Ngoµi ra, phÇn mÒm nµy cßn cã mét sè chøc n¨ng kh¸c t¹o sù th©n thiÖn víi ng−êi sö dông nh− cho phÐp ®Æt l¹i c¸c ®Þnh d¹ng thêi gian l−u, xãa c¸c th«ng tin kh«ng cÇn thiÕt. §Ò tµi KC.03.21 Bé m«n §iÒu khiÓn häc-§¹i häc GTVT, Te(04.7663446) Trang26 H×nh13 - S¬ ®å cÊu tróc chung cña thiÕt bÞ hép ®en GPS H×nh14 - ThiÕt bÞ gi¸m s¸t hµnh tr×nh off-line(VeDA) 2_ ThiÕt bÞ gi¸m s¸t hµnh tr×nh on-line (trùc tuyÕn). ThiÕt bÞ cho phÐp truyÒn c¸c th«ng tin vÒ vÞ trÝ vµ tèc ®é xe trùc tiÕp vÒ trung t©m ®iÒu hµnh th«ng qua m¹ng ®iÖn tho¹i di ®éng. ThiÕt bÞ cã 2 phÇn: trªn xe vµ t¹i trung t©m. Th«ng tin ®−îc truyÒn d−íi d¹ng tin nh¾n SMS hoÆc chuyÓn m¹ch gãi GPRS. ChÕ ®é truyÒn lµ liªn tôc víi chu kú ®Æt tr−íc hoÆc theo chØ thÞ tõ trung t©m. T¹i trung t©m ng−êi qu¶n lý cã thÓ gi¸m s¸t hµnh tr×nh xe trùc tiÕp trªn b¶n ®å sè. ¡ng ten Chip thu GPS Vi xö lý lâi Bé nhí d÷ liÖu C¸c cæng kÕt nèi Bé n¾n dßng §Ò tµi KC.03.21 Bé m«n §iÒu khiÓn häc-§¹i häc GTVT, Te(04.7663446) Trang27 H×nh15 - Giao diÖn phÇn mÒm qu¶n lÝ xe BUS Hµ Néi (Trafman) C¸c thiÕt bÞ gi¸m s¸t hµnh tr×nh nãi trªn ®· ®−îc l¾p ®Æt thö nghiÖm trªn tuyÕn xe buýt sè 7 (xe sè 29N-7971) cña Tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ néi tõ ngµy 22/6/2005 ®Õn ngµy 28/7/2005 vµ ®−îc ®¸nh gi¸ tèt, ®¹t c¸c yªu cÇu ®Ò ra. H×nh16 - l¾p ®Æt thö nghiÖm thiÕt bÞ kiÓm so¸t hµnh tr×nh trùc tuyÕn t¹i tuyÕn BUS 07 VI_ ThiÕt bÞ hiÓn thÞ th«ng tin trªn xe. ThiÕt bÞ hiÓn thÞ th«ng tin trªn xe nh»m nhiÖm vô thÓ hiÖn c¸c th«ng tin ®iÒu hµnh cÇn thiÕt ®−îc göi tíi tõ trung t©m cho ng−êi l¸i xe. ThiÕt bÞ gåm mµn h×nh tinh thÓ láng, b¶n ®å sè, thiÕt bÞ thu thËp th«ng tin qua m¹ng ®iÖn tho¹i di ®éng vµ mét m¸y tÝnh nhóng thùc hiÖn c¸c thao t¸c xö lý cÇn thiÕt. §Ò tµi KC.03.21 Bé m«n §iÒu khiÓn häc-§¹i häc GTVT, Te(04.7663446) Trang28 H×nh17 - Ph−¬ng thøc truyÒn d÷ liÖu gi÷a trung t©m vµ ph−¬ng tiÖn Tõ trung t©m ng−êi ®iÒu hµnh cã thÓ chuyÓn c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho ng−êi l¸i xe nh− tuyÕn ®−êng ®i ®Õn ®Ých nhanh nhÊt, c¸c nót giao th«ng, c¸c tuyÕn ®−êng bÞ ¸ch t¾c, tai n¹n, … Th«ng tin ®−îc hiÓn thÞ trªn b¶n ®å sè hoÆc tin nh¾n truyÒn qua m¹ng ®iÖn tho¹i di ®éng. H×nh18 - Th«ng tin l¸i xe nhËn ®−îc tõ trung t©m VII_ PhÇn mÒm m« pháng hÖ thèng giao th«ng ®« thÞ VTSIM. §Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, lùa chän c¸c ph−¬ng ¸n ®iÒu hµnh giao th«ng nh− ph©n luång, tæ chøc nót, ®Æt chu kú ®Ìn tÝn hiÖu, …mét c¸ch khoa häc tr−íc khi ®−a ra ¸p dông thùc tÕ kh«ng thÓ kh«ng sö dông c¸c c«ng cô m« pháng. PhÇn mÒm m« pháng VTSIM ®−îc thiÕt kÕ gåm 2 module cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng ®éc lËp: thiÕt kÕ m« h×nh m¹ng giao th«ng vµ m« pháng qu¸ tr×nh giao th«ng. §Ò tµi KC.03.21 Bé m«n §iÒu khiÓn häc-§¹i häc GTVT, Te(04.7663446) Trang29 H×nh19 - Ph©n lo¹i phÇn mÒm theo ph¹m vi m« pháng Module thiÕt kÕ m« h×nh m¹ng giao th«ng cung cÊp c¸c c«ng cô vµ th− viÖn cho phÐp ng−êi sö dông thiÕt kÕ m« h×nh m¹ng giao th«ng cÇn m« pháng trªn m¸y tÝnh. B¾t ®Çu qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, ng−êi sö dông x©y dùng h×nh ¶nh ®å häa cña m¹ng giao th«ng b»ng c¸ch ®−a vµo c¸c th«ng tin vÒ h×nh d¹ng, kÝch th−íc cña c¸c tuyÕn ®−êng vµ c¸c nót trong m¹ng. B−íc tiÕp theo lµ ®−a c¸c th«ng tin gióp x¸c ®Þnh nguyªn t¾c giao th«ng, c¸c ®Æc tr−ng ho¹t ®éng cña dßng ph−¬ng tiÖn giao th«ng trªn m« h×nh m¹ng nh− chiÒu chuyÓn ®éng, tèc ®é cho phÐp, thµnh phÇn dßng ph−¬ng tiÖn, ph−¬ng thøc ho¹t ®éng cña ®Ìn tÝn hiÖu, … Hoµn thµnh qu¸ tr×nh thiªt kÕ m« h×nh m¹ng, kÕt qu¶ ®−îc l−u vµo mét file theo ®Þnh d¹ng XML. B»ng c¸ch nµy, b¶n thiÕt kÕ cã thÓ sö dông ®−îc nhiÒu lÇn vµ më ra kh¶ n¨ng t−¬ng thÝch víi c¸c øng dông kh¸c. H×nh20 - HiÓn thÞ kÕt qu¶ m« pháng Module m« pháng qu¸ tr×nh giao th«ng nh»m t¹o ra mét qu¸ tr×nh giao th«ng ¶o trªn m« h×nh m¹ng giao th«ng ®−îc thiÕt kÕ tr−íc ®ã. Qu¸ tr×nh giao th«ng ¶o nµy cÇn ®−îc ®¶m b¶o sao cho s¸t thùc nhÊt víi thùc tÕ. §Ó ®¹t ®−îc ®iÒu nµy, phÇn mÒm ®· sö dông mét sè c«ng cô to¸n häc sau: + lý thuyÕt x¸c suÊt thèng kª trong viÖc t¹o ra sè l−îng vµ thêi ®iÓm xuÊt hiÖn xe trong m¹ng, §Ò tµi KC.03.21 Bé m«n §iÒu khiÓn häc-§¹i häc GTVT, Te(04.7663446) Trang30 + c¸c ph−¬ng tr×nh ®éng lùc häc xe trong viÖc x¸c ®Þnh quü ®¹o chuyÓn ®éng xe, + lý thuyÕt logic mê ®Ó m« pháng qu¸ tr×nh suy diÔn, ra quyÕt ®Þnh (b¸m xe, v−ît tr¸i, tr¸nh ph¶i, …) cña ng−êi l¸i xe. H×nh21 - M« pháng giao th«ng trªn nót NguyÔn ChÝ Thanh – §ª La Thµnh b»ng VTSIM M« pháng hÖ thèng giao th«ng lµ mét bµi to¸n phøc t¹p, ®ßi hái kh¶ n¨ng xö lý th«ng tin khèi l−îng lín mµ l¹i ph¶i ®¸p øng yªu cÇu vÒ thêi gian nªn mét gi¶i ph¸p ®−îc ®Ò ra, ®ã lµ sö dông m¸y tÝnh bã (cluster). §©y lµ m« h×nh tÝnh to¸n song song trªn c¬ së sö dông kÕt hîp søc m¹nh tÝnh to¸n cña nhiÒu m¸y tÝnh ®−îc nèi m¹ng víi nhau. HiÖn t¹i phÇn mÒm VTSIM ®−îc thiÕt kÕ ®Ó ch¹y trªn hÖ thèng tÝnh to¸n song song cluster gåm 5 CPU, sö dông giao diÖn truyÒn th«ng ®iÖp MPICH. §©y lµ mét phÇn mÒm m· nguån më thiÕt kÕ cho hÖ ®iÒu hµnh Linux vµ MS Windows, nã cã −u ®iÓm lµ dÔ sö dông vµ ho¹t ®éng kh¸ tin cËy. PhÇn mÒm ®−îc x©y dùng b»ng ng«n ng÷ lËp tr×nh Visual C++, 6.0. §Ò tµi KC.03.21 Bé m«n §iÒu khiÓn häc-§¹i häc GTVT, Te(04.7663446) Trang31 H×nh22 - B¶n ®å hÖ thèng giao th«ng trong phÇn mÒm m« pháng hÖ thèng giao th«ng Hµ Néi H×nh23 - B¶n ®å hÖ thèng giao th«ng trong phÇn mÒm m« pháng hÖ thèng giao th«ng TP. HCM §Ò tµi KC.03.21 Bé m«n §iÒu khiÓn häc-§¹i häc GTVT, Te(04.7663446) Trang32 VIII_ PhÇn mÒm qu¶n lý ph−¬ng tiÖn giao th«ng c«ng céng Traffman. 1_ M« h×nh hÖ thèng qu¶n lý ph−¬ng tiÖn VTCC 1.1_ Bµi to¸n qu¶n lý m¹ng l−íi c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng c«ng céng. HiÖn t¹i trong c¸c ®« thÞ lín sè l−îng ph−¬ng tiÖn tham gia giao th«ng ngµy cµng lín dÉn ®Õn vÊn ®Ò nan gi¶i trong c«ng t¸c qu¶n lý giao th«ng ®« thÞ, viÖc ph¸t triÓn giao th«ng c«ng céng t¹i khu vùc nµy lµ xu h−íng tÊt yÕu. Tuy nhiªn víi sù ph¸t triÓn cña lo¹i h×nh ph−¬ng tiÖn nµy trong nhiÒu tr−êng hîp l¹i t¸c ®éng tiªu cùc tíi hÖ thèng giao th«ng thµnh phè nh− g©y ¸c t¾c côc bé, d·n c¸ch gi÷a c¸c xe kh«ng hîp lý. V× vËy ph¸t sinh vÊn ®Ò lµm c¸ch nµo ®Ó n©ng cao chÊt l−îng qu¶n lý cña lo¹i h×nh ph−¬ng tiÖn nµy. Tõ trung t©m qu¶n lý võa cã thÓ theo dâi vµ gi¸m s¸t ®−îc c¸c xe trªn tuyÕn, quan s¸t ®−îc c¸c ®iÓm ïn t¾c ®Ó ®−a ra c¸c th«ng b¸o kÞp thêi tíi ng−êi ®iÒu khiÓn ph−¬ng tiÖn ViÖc kÕt hîp gi÷a c«ng nghÖ ®Þnh vÞ vÖ tinh toµn cÇu GPS vµ truyÒn th«ng t¹o ra kh¶ n¨ng thùc hiÖn bµi to¸n kÓ trªn. Tuy nhiªn víi bµi to¸n trong néi ®« khi ¸p dông GPS cÇn cã c¸c ®iÓm chó ý nh− sau: m«i tr−êng ®« thÞ víi nhiÒu toµ nhµ cao tÇng lµ nh©n tè lµm gi¶m ®é chÝnh x¸c trong c¸c phÐp ®Þnh vÞ sö dông GPS. Thªm vµo ®ã, hÖ thèng qu¶n lý c¸c ph−¬ng tiÖn vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng yªu cÇu ®é chÝnh x¸c trong c¸c phÐp ®Þnh vÞ cao (d−íi 25m). Qua ®ã ta thÊy r»ng ®èi víi bµi to¸n qu¶n lý c¸c ph−¬ng tiÖn vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng trong thµnh phè vÊn ®Ò kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc khai th¸c c«ng nghÖ, mµ h¬n thÕ, nã yªu cÇu ta t×m ra c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc c¸c c¸c h¹n chÕ cña c«ng nghÖ ®ã. Trong bµi b¸o nµy tiÕn hµnh ph©n tÝch, x©y dùng cÊu tróc cña hÖ thèng qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh m¹ng l−íi giao th«ng c«ng céng sö dông c«ng nghÖ GPS vµ c¸c phÇn mÒm t¹i trung t©m ®iÒu khiÓn. 1.2_ M« h×nh hÖ thèng qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh m¹ng l−íi xe buýt sö dông thiÕt bÞ ®Þnh vÞ GPS a/ CÊu tróc hÖ thèng. HÖ thèng qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ®−îc ph©n thµnh 3 cÊp : CÊp 1: Bao gåm c¸c xe vµ thiÕt bÞ g¾n trªn xe. Trªn mçi xe ®−îc trang bÞ mét modem GSM/GPRS kÕt nèi víi c¸c thiÕt bÞ thu thËp vµ hiÓn thÞ d÷ liÖu g¾n trªn xe. C¸c thiÕt bÞ thu thËp d÷ liÖu ®−îc chia thµnh 2 nhãm: Nhãm 1 lµ GPS receiver, cã nhiÖm vô thu thËp c¸c sè liÖu vÒ vÞ trÝ, tèc ®é, h−íng chuyÓn ®éng, qu·ng ®−êng chuyÓn ®éng cña xe. Nhãm 2 lµ tËp hîp c¸c thiÕt bÞ thu thËp sè liÖu vÒ t×nh tr¹ng kü thuËt cña xe vµ c¸c thao t¸c cÇn gi¸m s¸t cña l¸i xe. ThiÕt bÞ hiÓn thÞ d÷ liÖu lµ mét mµn h×nh nhá dïng hiÓn thÞ th«ng b¸o vµ lÖnh ®iÒu hµnh ®−îc göi ®Õn tõ tr¹m ®iÒu hµnh. CÊp 2: Bao gåm c¸c tr¹m ®iÒu hµnh ®Æt t¹i c¸c xÝ nghiÖp. §Ò tµi KC.03.21 Bé m«n §iÒu khiÓn häc-§¹i häc GTVT, Te(04.7663446) Trang33 Mçi tr¹m ®iÒu hµnh chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý mét s« tuyÕn xe bus x¸c ®Þnh. Trang thiÕt bÞ cña mçi tr¹m bao gåm modem GSM/GPRS kÕt nèi hÖ thèng m¸y tÝnh t¹i tr¹m víi c¸c xe, phÇn mÒm GIS vµ c¸c phÇn mÒm hç trî qu¶n lý vµ xö lý s¬ bé th«ng tin nhËn ®−îc tõ c¸c xe. Thao t¸c viªn t¹i tr¹m ®iÒu hµnh cã nhiÖm vô gñi tíi tµi xÕ th«ng b¸o vÒ t×nh tr¹ng giao th«ng trªn tuyÕn, th«ng tin vÒ c¸c xe kh¸c cïng tuyÕn vµ c¸c lÖnh ®iÒu hµnh gióp tµi xÕ xö lý tèt c¸c t×nh huèng giao th«ng vµ duy tr× kho¶ng c¸ch theo quy ®inh tíi c¸c xe kh¸c cïng tuyÕn. HÖ thèng m¸y tÝnh t¹i mçi tr¹m ®iÒu hµnh ®−îc kÕt nèi víi hÖ thèng m¸y tÝnh cña trung t©m ®iÒu hµnh qua 1 m¹ng diÖn réng (WAN). CÊp 3: Trung t©m ®iÒu hµnh ®Æt t¹i c«ng ty. C¸c m¸y tÝnh t¹i trung t©m ®iÒu hµnh ®−îc kÕt nèi víi nhau qua m¹ng LAN. HÖ thèng phÇn mÒm ë trung t©m cã nhiÖm vô thu thËp, l−u tr÷ vµ xö lý d÷ liÖu nhËn ®−îc tõ c¸c tr¹m ®iÒu hµnh qua m¹ng WAN cña c«ng ty. PhÇn mÒm ®−îc cµi ®Æt trªn c¸c m¸y tÝnh cña trung t©m bao gåm: HÖ qu¶n trÞ CSDL: thu thËp vµ l−u tr÷ c¸c th«ng tin vÒ ho¹t ®éng cña c¸c xe; HÖ thèng phÇn mÒm GIS: cung cÊp th«ng tin vÒ c¬ së h¹ tÇng hÖ thèng giao th«ng thµnh phè, cung cÊp b¶n ®å sè gióp x¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c xe cÇn qu¶n lý; HÖ thèng phÇn mÒm hç trî ra quyÕt ®Þnh: Xö lý c¸c th«ng tin nhËn ®−îc, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c xe vµ tuyÕn xe, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc cña c¸c l¸i xe, b¸o c¸o vµ dù b¸o vÒ t×nh tr¹ng kü thuËt cña c¸c xe... Ngoµi ra, trªn c¬ së th«ng tin nhËn ®−îc tõ hÖ thèng ®iÒu khiÓn giao th«ng thµnh phè phÇn mÒm cã thÓ trî gióp ng−êi ®iÒu hµnh ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh t¸c nghiÖp hîp lý gióp tµi xÕ xö lý tèt c¸c t×nh huèng giao th«ng trªn ®−êng. H×nh24 - KiÕn tróc hÖ thèng qu¶n lý m¹ng l−íi xe BUS b /M¹ng truyÒn sè liÖu M¹ng truyÒn sè liÖu gi÷a c¸c xe vµ tr¹m ®iÒu hµnh ®−îc x©y dùng trªn c¬ së n©ng cÊp m¹ng hiÖn cã ®Ó ®¶m b¶o ®¸p øng ®−îc yªu thu thËp d÷ liÖu theo thêi gian thùc vµ phï hîp víi c¬ së h¹ tÇng hÖ thèng viÔn th«ng ViÖt nam. §Ò tµi KC.03.21 Bé m«n §iÒu khiÓn häc-§¹i häc GTVT, Te(04.7663446) Trang34 Th«ng tin trao ®æi gi÷a xe vµ tr¹m ®iÒu hµnh Tõ xe vÒ tr¹m: - VÞ trÝ vµ tèc ®é chuyÓn ®éng hiÖn thêi cña xe; - Tr¹ng th¸i kü thuËt cña xe; - Thao t¸c cña tµi xÕ. Tõ tr¹m ®iÒu hµnh ®Õn xe: - T×nh tr¹ng giao th«ng trªn tuyÕn; - Th«ng tin vÒ c¸c xe kh¸c cïng tuyÕn; - LÖnh ®iÒu hµnh. Yªu cÇu ®èi víi m¹ng truyÒn th«ng - C¸c th«ng tin vÒ vÞ trÝ vµ tèc ®é cña xe ®−îc tù ®éng göi vÒ trung t©m theo ®Þnh kú, kho¶ng c¸ch gi÷a 2 lÇn göi liªn tiÕp cã thÓ c¸ch nhau tõ 30 gi©y ®Õn 1 phót. Víi tèc ®é xe ch¹y trong thµnh phè trung b×nh kho¶ng 30km/h th× trong kho¶ng thêi gian nµy, ®o¹n ®−êng mµ xe ch¹y ®−îc t−¬ng øng lµ 250m ®Õn 500m. - C¸c th«ng tin vÒ t×nh tr¹ng kü thuËt cña xe vµ thao t¸c cña l¸i xe sÏ ®−îc tù ®éng göi vÒ trung t©m khi cã c¸c t×nh huèng x¸c ®Þnh x¶y ra hoÆc do l¸i xe chñ ®éng thùc hiÖn thao t¸c göi d÷ liÖu. - T−¬ng tù nh− vËy, viÖc göi d÷ liÖu theo chiÒu tõ trung t©m ®Õn xe còng sÏ ®−îc thùc hiÖn khi ng−êi ®iÒu hµnh thÊy cÇn thiÕt. Nh− vËy cã thÓ thÊy r»ng d÷ liÖu chñ yÕu truyÒn trªn m¹ng lµ th«ng tin vÒ vÞ trÝ hiÖn t¹i cña xe. Th«ng tin nµy ®−îc cung cÊp bëi thiÕt bÞ GPS receiver g¾n trªn xe. Nh− ta ®· biÕt trong ch−¬ng tr−íc, mét gãi d÷ liÖu (hay cßn gäi lµ mét c©u) nhËn ®−îc tõ GPS receiver cã thÓ bao gåm c¸c th«ng tin vÒ vÞ trÝ (kinh ®é, vÜ ®é, cao ®é), h−íng chuyÓn ®éng, tèc ®é chuyÓn ®éng, qu·ng ®−êng chuyÓn ®éng v.v... KÝch thøc tèi ®a cña mét gãi d÷ liÖu lo¹i nµy vµo kho¶ng 80 ký tù (80 byte). §©y sÏ lµ c¨n cø ®Ó thiÕt kÕ m¹ng truyÒn th«ng kh«ng d©y sö dông trong hÖ thèng. C¸c dÞch vô truyÒn sè liÖu sö dông: - SMS (Short Message Service): DÞch truyÒn d÷ liÖu d−íi d¹ng c¸c tin nh¾n ng¾n (mçi tin dµi t«i 160 ký tù m· ASCII), ®−îc cung cÊp bëi m¹ng GSM. Mçi lÇn mét m¸y chØ cã thÓ göi ®i mét tin nh¾n. Tin nh¾n cã thÓ göi ë chÕ ®é ®iÓm - ®iÓm, hoÆc göi qu¶ng b¸ - GPRS (General Packet Radio Service): m¹ng chuyÓn m¹ch gãi ph¸t triÓn trªn c¬ së n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng cña m¹ng GSM. Tèc ®é truyÒn d÷ liÖu theo lý thuyÕt lµ 171 Kbps, trong thùc tÕ c«ng nghÖ GPRS cã kh¶ n¨ng cung cÊp dÞch vô truyÒn d÷ liÖu víi tèc ®é 20 – 40 Kbps. Mét trong sè nh÷ng −u thÕ v−ît tréi cña GPRS so v¬i dÞch vô SMS lµ c«ng nghÖ nµy cã thÓ ®¶m b¶o duy tr× kÕt nèi liªn tôc gi÷a xe vµ tr¹m ®iÒu hµnh, ®¶m b¶o ®−îc yªu cÇu thu thËp d÷ liÖu theo thêi gian thùc cña hÖ thèng. - TruyÒn d÷ liÖu qua kªnh v« tuyÕn: thùc hiÖn trªn nguyªn lý ghÐp kªnh truyÒn d÷ liÖu trªn m¹ng liªn l¹c qua bé ®µm s½n cã cña c¸c h·ng taxi ®ang sö dông. §iÒu nµy cho phÐp gi¶m ®¸ng kÓ chi phÝ khai th¸c cña hÖ thèng do gi¸ c−íc truyÒn d÷ liÖu qua hÖ di ®éng GMS ë ViÖt nam lµ kh¸ cao. §Ò tµi KC.03.21 Bé m«n §iÒu khiÓn häc-§¹i häc GTVT, Te(04.7663446) Trang35 2_ X©y dùng phÇn mÒm trong hÖ thèng qu¶n lý giao th«ng c«ng céng Trafman NhiÖm vô cña phÇn mÒm qu¶n lý giao th«ng c«ng céng: - T¹i trung t©m ®iÒu hµnh cã thÓ theo dâi vµ gi¸m s¸t toµn bé sù ho¹t ®éng cña c¸c ph−¬ng tiÖn trªn c¸c tuyÕn. Sè l−îng ph−¬ng tiÖn kh«ng h¹n chÕ, ®−îc ph©n cÊp theo d¹ng ®a tÇng, mçi tÇng ngang cÊp ®−îc mét m¸y Clien qu¶n lý, c¸c Clien ®−îc ghÐp vÒ m¸y chñ qua m¹ng LAN. - T¹i trung t©m ®iÒu khiÓn cã thÓ truyÒn d÷ liÖu hoÆc göi tin nh¾n h−íng dÉn cho ng−êi ®iÒu khiÓn ph−¬ng tin t¹i thêi ®iÓm vµ víi ph−¬ng tiÖn bÊt kú. - HiÓn thÞ vÞ trÝ cña ph−¬ng tiÖn bÊt kú trªn b¶n ®å sè hãa, cho phÐp liªn kÕt gi÷a b¶n ®å trong néi ®« víi b¶n ®å c¸c tuyÕn quèc lé chÝnh. HÖ qu¶n lý giao th«ng bao gåm c¸c ch−¬ng tr×nh sau : • TMServer (Traffic Manager Server) • TMClient (Traffic Manager Client) • TMAdmin (Traffic Manager Admin) TMServer : Yªu cÇu - Ch¹y trªn tÊt c¶ c¸c hÖ ®iÒu hµnh Window - §−îc ®Æt trªn m¸y server, ho¹t ®éng liªn tôc 24h/24h (C¸c xe Bus chØ ho¹t ®éng tõ 4h ®Õn 21h mçi ngµy, TMServer cã thÓ ng−ng ho¹t ®éng nÕu cÇn thiÕt) - M¸y server ®−îc g¾n thiÕt bÞ thu/ph¸t tÝn hiÖu qua ®−êng SMS hoÆt tr¹m thu ph¸t sãng radio tïy theo thiÕt bÞ qui ®Þnh - HÖ qu¶n trÞ CSDL (MDB, SQL) - KÕt nèi hÖ qu¶n trÞ CSDL - Ho¹t ®éng duy nhÊt (kh«ng cã h¬n 2 TMServer ch¹y cïng lóc Chøc n¨ng - Thu nhËn tÝn hiÖu tõ Bus th«ng qua SMS Control. - ChÊp nhËn vµ ®iÒu phèi c¸c kÕt nèi tõ TMClient, TMAdmin theo chuÈn TCP/IP - Göi th«ng tin Bus ®Õn c¸c TMClient, TMAdmin - NhËn m· ®iÒu hµnh tõ TMClient, göi m· ®iÒu thµnh ®Õn Bus TMClient : Yªu cÇu - Ch¹y trªn tÊt c¶ c¸c hÖ ®iÒu hµnh Window - Ch¹y trªn c¸c m¸y client - KÕt nèi TMServer theo chuÈn TCP/IP Chøc n¨ng §Ò tµi KC.03.21 Bé m«n §iÒu khiÓn häc-§¹i häc GTVT, Te(04.7663446) Trang36 - §¨ng ký truy cËp TMServer (login) - §¨ng ký lµm viÖc trªn mét lé tr×nh (route) - NhËn th«ng tin Bus tõ TMServer, hiÓn thÞ to¹ ®é trªn b¶n ®å, c¸c th«ng tin kh¸c trªn GIS - §¨ng ký Bus vµo lé tr×nh ®ang qu¶n lý - HiÖu chØnh th«ng tin Bus (database) - Göi lÖnh ®iÒu khiÓn Bus (xe bus) - C¸c chøc n¨ng vÒ qu¶n lý Bus, Network TMAdmin: Yªu cÇu - Ch¹y trªn tÊt c¶ c¸c hÖ ®iÒu hµnh Window - Ch¹y trªn c¸c m¸y client - KÕt nèi TMServer theo chuÈn TCP/IP Chøc n¨ng - §¨ng ký truy cËp TMServer (login) - T¹o / xãa / söa Client - T¹o / xãa / söa Route – lé tr×nh - T¹o / xo¸ / söa Bus - NhËn th«ng tin c¸c Bus - NhËn th«ng tin c¸c lé tr×nh - NhËn th«ng tin vµ t×nh tr¹ng truy cËp c¸c client - §iÒu phèi c¸c client Traffman lµ phÇn mÒm ®−îc thiÕt kÕ theo m« h×nh Client/Server. Thµnh phÇn Server lµ giao diÖn kÕt nèi hÖ th«ng m¹ng m¸y tÝnh t¹i trung t©m ®iÒu hµnh víi c¸c thiÕt bÞ g¾n trªn xe. Chøc n¨ng chÝnh cña phÇn nµy lµ thu thËp, l−u tr÷ d÷ liÖu nhËn tõ c¸c xe. KÕt nèi gi−a hÖ thèng m¸y tÝnh vµ xe ®−îc thùc hiÖn trªn c¬ së khai th¸c c¸c dÞch vô truyÒn sè liÖu SMS/GPRS, ®©y lµ c¸c dÞch vô ®−îc cung cÊp bëi m¹ng th«ng tin di ®éng GSM. Thµnh phÇn Client cung cÊp giao diÖn ®å ho¹ hç trî ng−êi ®iÒu hµnh thùc hiÖn c¸c t¸c vô qu¶n lý. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng Client sÏ th«ng qua Server ®Ó nhËn d÷ liÖu göi vÒ tõ xe. D÷ liÖu nµy bao gåm vÞ trÝ vµ tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cña xe. Th«ng tin vÒ vÞ trÝ cña xe ®−îc Client cËp nhËt liªn tôc vµ hiÓn thÞ trªn nÒn b¶n ®å sè ®¶m tÝnh trùc quan ®èi víi ng−êi ®iÒu hµnh. C¸c lÖnh ®iÒu hµnh ®−îc ng−êi sö dông nhËp vµo Client sau ®ã th«ng qua Server sÏ ®−îc göi tíi xe hç trî kÞp thêi l¸i xe gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng giao th«ng. §Ò tµi KC.03.21 Bé m«n §iÒu khiÓn häc-§¹i häc GTVT, Te(04.7663446) Trang37 NhËn xÐt • HÖ thèng qu¶n lý, ®iÒu hµnh giao th«ng lµ c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trong c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh nh»m khai th¸c tèi ®a hiÖu qu¶ m¹ng l−íi giao th«ng thµnh phè, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn giao th«ng thµnh phè bïng næ hiÖn nay. • C¸c hÖ thèng qu¶n lý, ®iÒu hµnh giao th«ng thµnh phè rÊt ®a d¹ng, kh¸c nhau vÒ quy m«, vÒ tÝnh hiÖn ®¹i vµ nhÊt lµ phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn thêi gian, ®Þa ®iÓm ¸p dông thùc tÕ. • Th«ng tin lµ ®èi t−îng quan träng nhÊt cña hÖ thèng qu¶n lý, ®iÒu hµnh giao th«ng, trong ®ã c¸c bµi to¸n c¬ b¶n cÇn gi¶i quyÕt bao gåm: thu thËp th«ng tin (tõ ®−êng, xe, ng−êi tham gia giao th«ng, …), xö lý th«ng tin (qu¶n lý, ph©n tÝch, chän lùa ph−¬ng ¸n ®iÒu hµnh, ®iÒu khiÓn, …), truyÒn th«ng tin (sãng radio, ®iÖn tho¹i v« tuyÕn, h÷u tuyÕn, c¸p quang, Internet, …) gi÷a c¸c thµnh phÇn cña hÖ thèng. • ViÖc gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n trªn lµ rÊt phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i ¸p dông réng r·i c¸c c«ng nghÖ míi nh− c«ng nghÖ tù ®éng ho¸, c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ ®iÖn tö, m¸y tÝnh, xö lý ¶nh, … Møc ®é tù ®éng ho¸ cña hÖ thèng phôc thuéc vµo viÖc ¸p dông thµnh c«ng c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt nµy. • C¸c chøc n¨ng chÝnh cña mét hÖ thèng qu¶n lý, ®iÒu hµnh giao th«ng thµnh phè bao gåm: + Gi¸m s¸t giao th«ng; + §iÒu khiÓn ®Ìn tÝn hiÖu; + Qu¶n lý, ®iÒu hµnh c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng c«ng céng; + Qu¶n lý phÝ giao th«ng; + Qu¶n lý sù cè; + Qu¶ng b¸ th«ng tin cho ng−êi tham gia giao th«ng; + Qu¶n lý bÕn ®ç. • HÖ thèng ®iÒu khiÓn giao th«ng ®−îc gäi lµ th«ng minh nÕu nh− nã cã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi sù thay ®æi cña m«i tr−êng. Nh− vËy ®Ó hÖ thèng trë thµnh th«ng minh nã ph¶i cã kh¶ n¨ng nhËn biÕt nh¹y bÐn h¬n víi sù thay ®æi cña ®iÒu kiÖn giao th«ng, xö lý nhanh h¬n, chÝnh x¸c h¬n, hîp lý h¬n c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vµ truyÒn nhanh, chÝnh x¸c h¬n c¸c kÕt qu¶ xö lý ®Õn ng−êi tham gia giao th«ng. Trong n−íc, ë mét sè thµnh phè lín còng ®· cã h×nh thµnh c¸c hÖ thèng qu¶n lý, ®iÒu hµnh giao th«ng. Tuy nhiªn, chóng cßn lÎ tÎ (ph©n cÊp qu¶n lý ch−a râ rµng), møc ®é tù ®éng ho¸, hiÖn ®¹i kh«ng cao, hÇu nh− míi chØ dõng ë hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®Ìn tÝn hiÖu vµ gi¸m s¸t b»ng camera. §iÒu nµy dÉn ®Ðn hiÖu qu¶ khai th¸c c¬ së h¹ tÇng giao th«ng (®−êng, xe) vèn ®· thÊp, kÐm, l¹c hËu cña chóng ta l¹i kh«ng cao. Ngoµi ra, cßn mét yÕu tè quan träng kh¸c, lµ c¸c hÖ thèng qu¶n lý, ®iÒu hµnh giao th«ng hoµn toµn ®−îc triÓnkhai qua c¸c dù ¸n vay vèn n−íc ngoµi, do n−íc ngoµi ®Çu t− nªn viÖc lµm chñ, khai th¸c, ph¸t triÓn chóng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. ChÝnh v× vËy, x©y dùng mét hÖ thèng qu¶n lý, ®iÒu hµnh giao th«ng thµnh phè lµ bµi to¸n bøc thiÕt hiÖn nay. §Ò tµi KC.03.21 Bé m«n §iÒu khiÓn häc-§¹i häc GTVT, Te(04.7663446) Trang38 Trªn ®©y ®· tr×nh bµy mét ý t−ëng vÒ øng dông c«ng nghÖ tù ®éng hãa nh»m t¹o nªn m« h×nh hÖ thèng ®iÒu khiÓn giao th«ng thµnh phè th«ng minh. TÝnh th«ng minh cña hÖ thèng ë ®©y thÓ hiÖn ë møc ®é tù ®éng hãa cao cña kh¶ n¨ng thu nhËn th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i giao th«ng, kh¶ n¨ng xö lý nhanh, toµn diÖn c¸c th«ng tin ®ã vµ kh¶ n¨ng ®−a ®−îc c¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh thÝch hîp kÞp thêi ®óng ®Õn ®Þa chØ ng−êi sö dông. M« h×nh nµy ®¶m b¶o cÊu tróc th«ng tin ®−îc khÐp kÝn nh− mäi hÖ thèng ®iÒu khiÓn giao th«ng hiÖn ®¹i kh¸c trªn thÕ giíi, sö dông c¸c c«ng nghÖ míi nh− xö lý ¶nh, ®Þnh vÞ toµn cÇu GPS, …; ®ång thêi vÉn ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi trong ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i cña ViÖt nam. Mét sè c¸c côm thiÕt bÞ tiªu biÓu ®· ®−îc lùa chän, thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o, thö nghiÖm cã thÓ ¸p dông ngay chøng minh tÝnh kh¶ thi cña ý t−ëng nµy. §Ò tµi KC.03.21 Bé m«n §iÒu khiÓn häc-§¹i häc GTVT, Te(04.7663446) Trang39 phÇn III KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ KÕt luËn: Trong qu¸ tr×nh triÓn khai, §Ò tµi gÆp mét sè khã kh¨n, vÒ chñ quan: ®ã lµ kh«ng l−êng tr−íc ®−îc hÕt c¸c khã kh¨n, phøc t¹p trong nghiªn cøu vµ vÒ kh¸ch quan: do kinh phÝ ®−îc duyÖt thÊp (chØ b»ng mét nöa so víi ®¨ng ký) nªn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong phèi hîp thùc hiÖn néi dung ®¨ng ký víi c¸c ®èi t¸c nh− tr−êng §¹i häc quèc gia t/p Hå ChÝ Minh vµ c¸c së GTCC. §Ò tµi ®· cã c«ng v¨n ®Ò nghÞ cho phÐp kh«ng thùc hiÖn khèi l−îng c«ng t¸c liªn quan ®Õn t/p Hå ChÝ Minh nh−ng kh«ng ®−îc chÊp nhËn. Tuy nhiªn, nhãm t¸c gi¶ ®Ò tµi ®· cè g¾ng hoµn thµnh ®Çy ®ñ c¸c khèi l−îng c«ng viÖc ®−îc giao trong hîp ®ång. Cô thÓ nh− sau: VÒ tiÕn ®é thùc hiÖn: So víi ®¨ng ký (1/2004-6/2005) tiÕn ®é thùc hiÖn cña ®Ò tµi bÞ chËm do mét sè lý do kh¸ch quan nh−: kinh phÝ cÊp ph¸t chËm (th¸ng 8/2004 míi cã th«ng b¸o cÊp kinh phÝ), thñ tôc ®¨ng ký kiÓm chuÈn kÐo dµi, …). §Ò tµi ®· cã c«ng v¨n ®Ò nghÞ cho phÐp kÐo dµi thêi gian kÕt thóc ®Õn th¸ng 3/2006 nh−ng chØ ®−îc chÊp nhËn ®Õn th¸ng 12/2005. VÒ nh÷ng ®ãng gãp míi cña ®Ò tµi: Trªn c¬ së so s¸nh víi nh÷ng th«ng tin ®· ®−îc c«ng bè trªn c¸c Ên phÈm trong vµ ngoµi n−íc ®Õn thêi ®iÓm kÕt thóc ®Ò tµi. §Ò tµi cã nh÷ng ®iÓm míi sau ®©y: C¸c gi¶i ph¸p khoa häc c«ng nghÖ sau lµ míi, lÇn ®Çu tiªn ®−îc ®Ò xuÊt ë ViÖt nam: * Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ cÊu tróc hÖ thèng ®iÒu khiÓn giao th«ng thµnh phè th«ng minh lµ míi; - Cã mµn h×nh lín dïng ®Ó gi¸m s¸t hÖ thèng giao th«ng ®−êng bé thµnh phè trªn c¸c tuyÕn phè chÝnh, cËp nhËt ®−îc c¸c sè liÖu theo thêi gian thùc vÒ l−u l−îng, mËt ®é dßng ph−¬ng tiÖn. - Cã phÇn mÒm m« pháng GT§T vµ hç trî ra quyÕt ®Þnh. - Cã kh¶ n¨ng thu thËp vµ xö lý sè liÖu tõ c¸c thiÐt bÞ ®o vµ truyÒn th«ng tin ®iÒu khiÓn, c¶nh b¸o tíi c¸c ®èi t−îng cÇn thiÕt nh−: ®Ìn, biÓn b¸o, ng−êi tham gia giao th«ng... - Cã phÇn mÒm tÝnh to¸n chu kú ®Ìn tÝn hiÖu tèi −u. * Gi¶i ph¸p x©y dùng m« h×nh to¸n häc dßng xe vµ ch−¬ng tr×nh m« pháng hÖ thèng giao th«ng thµnh phè ViÖt nam trªn c¬ së logic mê. - Cã cÊu tróc module, më, cã c¸c tiÖn Ých, m« pháng hÖ thèng giao th«ng ë c¶ c¸c møc vÜ m« (m« pháng m¹ng giao th«ng) vµ vi m« (m« pháng tõng nót), cã kh¶ n¨ng thu thËp vµ xö lý ®−îc c¸c sè liÖu theo thêi gian thùc tõ c¸c thiÕt bÞ gi¸m s¸t giao th«ng, ph¶n ¸nh ®−îc ®óng ®iÒu kiÖn thùc tÕ vÒ dßng giao th«ng ®a ph−¬ng tiÖn trong n−íc (gåm «t« c¸c lo¹i vµ xe m¸y). - Bé khung c¬ së d÷ liÖu cã kh¶ n¨ng l−u tr÷ c¸c th«ng tin vÒ: + C¬ së h¹ tÇng hÖ thèng giao th«ng (h×nh d¸ng, kÝch th−íc, kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ l−u l−îng, tèc ®é, c¸c c«ng tr×nh phô trî,…). - C¸c quy ®Þnh mang tÝnh ph¸p lý ®èi víi c¸c ®èi t−îng tham gia giao th«ng (tèc ®é cho phÐp, kho¶ng c¸ch an toµn, thêi gian ®−îc phÐp ho¹t ®éng). §Ò tµi KC.03.21 Bé m«n §iÒu khiÓn häc-§¹i häc GTVT, Te(04.7663446) Trang40 - Tr¹ng th¸i ho¹t ®éng theo qu¸ tr×nh cña hÖ thèng giao th«ng (l−u l−îng t¹i c¸c thêi ®iÓm, c¸c t×nh huèng giao th«ng…), C¸c luång giao th«ng chÝnh, th«ng tin vÇ lÞch tr×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng giao th«ng c«ng céng… * Gi¶i ph¸p thu thËp th«ng tin vÒ dßng xe (lo¹i xe, tèc ®é, sè l−îng) b»ng camera; - §o ®Õm xe trªn ®−êng ®« thÞ ë ViÖt nam lµ bµi to¸n cùc kú khã kh¨n, tõ tr−íc ®Õn nay ch−a gi¶i quyÕt ®−îc b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p kinh ®iÓn ®· ¸p dông trªn thÕ giíi( ngo¹i trõ nh÷ng khu vùc ®Æc biÖt nh− tr¹m thu phÝ, tr¹m c©n xe.... ) do ®iÒu kiÖn ®Æc thï cña giao th«ng n−íc ta: §a ph−¬ng tiÖn víi xe m¸y lµ chñ yÕu, di chuyÓn kh«ng theo lµn vµ gi·n c¸ch quy ®Þnh. Gi¶i ph¸p cña §Ò tµi sö dông c«ng nghÖ xö lý ¶nh tõ Camera sè lµ míi vµ kh¶ thi t¹i ViÖt nam, më ra mét h−íng cã triÓn väng thùc tÕ. - S¶n phÈm §Ò tµi kh«ng chØ dõng ë m« h×nh mµ ®· ®−îc chÕ t¹o d−íi d¹ng thiÕt bÞ s½n sµng l¾p ®Æt trong thùc tÕ. - S¶n phÈm cho phÐp ph©n lo¹i s¬ bé c¸c ph−¬ng tiÖn giao th«ng theo kÝch th−íc h×nh häc ph¼ng, ®Õm sè l−îng xe tõng lo¹i ®i qua khung h×nh trong mét kho¶ng thêi gian ®Þnh tr−íc còng nh− ®o tèc ®é trung b×nh cña tõng nhãm ph−¬ng tiÖn. - ThuËt to¸n ®Õm xe dùa trªn nguyªn t¾c ph¸t hiÖn, t¸ch vµ b¸m ®èi t−îng di ®éng trªn h×nh nÒn. - ¦u ®iÓm cña s¶n phÈm: + §o, ®Õm ®−îc c¸c lo¹i xe kh«ng phô thuéc vµo lµn. + DÔ dµng l¾p ®Æt, b¶o d−ìng, hiÖu chØnh (so víi ph−¬ng ph¸p xö lý d−íi mÆt ®−êng). - Nh−îc ®iÓm: §é chÝnh x¸c cña thiÕt bÞ phô thuéc vµo: + Gãc quay vµ ®é cao cña Camera so víi mÆt ®−êng (cÇn ®Æt Camera cao 25 –30 m vµ vu«ng gãc víi mÆt ®−êng). + §iÒu kiÖn ¸nh s¸ng mÆt ®−êng. + MËt ®é xe. - Trong ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ gãc m¸y, ¸nh s¸ng, c¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm ( 03 ®iÓm quay víi tæng thêi gian 180 phót) cho thÊy ®é chÝnh x¸c cã thÓ ®¹t ®−îc 93-95%. - Víi môc tiªu lµ sö dông kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ tr¹ng th¸i dßng giao th«ng ®Ó gi¸m s¸t vµ ®iÒu khiÓn tÝn hiÖu ®Ìn còng nh− ph©n luång giao th«ng th× ®é chÝnh x¸c trªn lµ phï hîp, hoµn toµn ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn c¸c bµi to¸n tiÕp theo. * Gi¶i ph¸p thu thËp th«ng tin vÞ trÝ, tèc ®é xe trªn c¬ së c«ng nghÖ ®Þnh vÞ toµn cÊu GPS; - ThiÕt bÞ thu thËp th«ng tin trªn xe sö dông c«ng nghÖ ®Þnh vÞ toµn cÇu GPS ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ, vËn tèc xe lµ hiÖn ®¹i vµ hoµn toµn míi ë trong n−íc. - §é chÝnh x¸c cña thiÕt bÞ phô thuéc c¬ b¶n vµo ®Çu ®o GPS nhËp tõ n−íc ngoµi( hiÖn trªn thÕ giíi chØ cã vµi nhµ s¶n xuÊt cã kh¶ n¨ng chÕ t¹o chip nµy). C¸c m¹ch ®iÖn tö cßn l¹i, vÒ nguyªn lý kh«ng ¶nh h−ëng vµ lµm sai lÖch ®Õn ®é chÝnh x¸c nµy. Theo Catalog cña nhµ s¶n xuÊt chip set GPS lo¹i SiRF starII ®ang ®−îc sö dông th× ®é chÝnh x¸c vÞ trÝ < 10m (NÕu sö dông cæng DGPS th× ®é chÝnh x¸c lµ d−íi 5 m), ®é chÝnh x¸c tèc ®é < 0.1 m/s ®¶m b¶o ®−îc ®é chÝnh x¸c theo yªu cÇu. - ViÖc ®¸nh gi¸ ®é chÝnh x¸c c¸c thiÕt bÞ th«ng qua c¬ quan Tiªu chuÈn - §o l−êng – ChÊt l−îng hiÖn cßn nhiÒu khóc m¾c do ch−a cã quy tr×nh kiÓm chuÈn, ngoµi ra vÒ mÆt kh¸ch quan hiÖn ®ang tån t¹i song song hai hÖ to¹ ®é WGS – 84 cña Hoa Kú(®−îc sö dông trong tÝnh to¸n cña c¸c ®Çu thu GPS) vµ hÖ to¹ ®é VN2000 cña ViÖt Nam, viÖc tÝnh chuyÓn gi÷a 2 hÖ to¹ ®é nµy còng cã thÓ g©y ra sai sè. §Ò tµi KC.03.21 Bé m«n §iÒu khiÓn häc-§¹i häc GTVT, Te(04.7663446) Trang41 * Gi¶i ph¸p truyÒn th«ng tin gi÷a xe vµ trung t©m b»ng m¹ng th«ng tin ®iÖn tho¹i di ®éng c«ng céng, nhÊt lµ ph−¬ng thøc truyÒn GPRS. - S¶n phÈm cã kh¶ n¨ng truyÒn d÷ liÖu qua m¹ng ®iÖn tho¹i di ®éng c«ng nghÖ GSM vÒ trung t©m qua 2 ph−¬ng thøc: B¶n tin ng¾n SMS hoÆc chuyÓn gãi d÷ liÖu GPRS qua øng dông wap. Ph−¬ng thøc truyÒn SMS ®¬n gi¶n nh−ng gi¸ thµnh cao vµ cã ®é trÔ nhÊt ®Þnh. Ph−¬ng thøc truyÒn qua GPRS lµ rÊt míi ngay c¶ víi thÕ giíi, nã ®¶m b¶o truyÒn liªn tôc víi gi¸ thµnh rÎ h¬n nhiÒu lÇn so víi SMS. - Sö dông ph−¬ng ¸n truyÒn th«ng qua m¹ng ®iÖn tho¹i di ®éng cã −u ®iÓm lµ kh«ng tèn kÐm vèn ®Çu t− ban ®Çu do tËn dông ®−îc c¬ së h¹ tÇng viÔn th«ng s½n cã nh−ng ®ång thêi còng cã nh−îc ®iÓm lµ phô thuéc vµo ho¹t ®éng cña m¹ng vµ ph¶i tr¶ c−íc viÔn th«ng. - C¸c s¶n phÈm ®−îc thiÕt kÕ më víi nhiÒu ®−êng dù phßng vµ ®· ®−îc thö nghiÖm kh¸ l©u t¹i hiÖn tr−êng trªn tuyÕn xe BUS sè 7 Kim M· - Néi Bµi (Cã biªn b¶n thö nghiÖm) Tãm l¹i, qua thêi gian gÇn 2 n¨m thùc hiÖn §Ò tµi, nhãm t¸c gi¶ ®· chñ ®éng, s¸ng t¹o kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n c¶ chñ quan lÉn kh¸ch quan ®Î hoµn thµnh mét khèi l−îng lín nh÷ng h¹ng môc c«ng viÖc vµ c¸c s¶n phÈm ®· ®¨ng ký. Mét sè s¶n phÈm cã chØ tiªu v−ît møc ®¨ng ký vµ ®· ®−îc thö nghiÖm t¹i hiÖn tr−êng trong thêi gian dµi ®¹t ®é chÝnh x¸c vµ tin cËy cao. §Ò tµi còng ®· nhËn ®−îc sù quan t©m cña d− luËn vµ b¸o giíi, còng chÝnh nhê th«ng tin cña b¸o chÝ qua c¸c lÇn dù triÓn l·m vµ chî c«ng nghÖ mµ nhãm t¸c gi¶ ®· nhËn ®−îc kh¸ nhiÒu sù cæ vò, ®Ò nghÞ hîp t¸c còng nh− nh÷ng gãp ý, ph¶n biÖn cña giíi khoa häc c¶ trong vµ ngoµi n−íc (02 nhãm ViÖt kiÒu ë Hoa Kú vµ Singapore ®· vÒ n−íc ®Ó trao ®æi kÜ thuËt vµ ®Ò nghÞ hîp t¸c). Qua ®ã cho thÊy ®éi ngò c¸n bé khoa häc trong n−íc hoµn toµn cã kh¶ n¨ng tù thiÕt kÕ, chÕ t¹o thiÕt bÞ, x©y dùng mét hÖ thèng qu¶n lý, ®iÒu hµnh giao th«ng hiÖn ®¹i ngang tÇm thÕ giíi. §Õn nay, c¬ quan chñ tr× §Ò tµi còng ®· nhËn ®−îc c«ng v¨n ®Ò nghÞ phèi hîp triÓn khai vµ bao tiªu s¶n phÈm cña Tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi vµ Tæng c«ng ty c«ng nghiÖp tµu thñy ViÖt Nam (VINASHIN). KiÕn nghÞ: 1. §Ó cã thÓ nhanh chãng ®−a nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu cña ®Ò tµi vµo thùc tiÔn cÇn cã sù phèi hîp ®ång bé gi÷a nh÷ng c¬ quan h÷u tr¸ch nh−: Côc §−êng bé ViÖt Nam, Côc c¶nh s¸t giao th«ng, c¸c Së giao th«ng c«ng chÝnh t¹i c¸c ®« thÞ lín, c¸c Doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc vËn t¶i. 2. Mét sè s¶n phÈm cña §Ò tµi còng cã thÓ ¸p dông h÷u hiÖu cho c«ng t¸c cøu hé , an ninh , quèc phßng víi chi phÝ hîp lÝ, kh¶ n¨ng chñ ®éng rÊt cao vÒ c«ng nghÖ vµ gi¶i ph¸p. 3. KiÕn nghÞ Bé khoa häc C«ng nghÖ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó §Ò tµi ®−îc tiÕp tôc nghiªn cøu, hoµn thiÖn c¸c s¶n phÈm còng nh− c«ng nghÖ chÕ t¹o thiÕt bÞ phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ vµ khÝ hËu ViÖt Nam. §Ò tµi KC.03.21 Bé m«n §iÒu khiÓn häc-§¹i häc GTVT, Te(04.7663446) Trang42 Tµi liÖu tham kh¶o [1]. http:/www.vs-plus.com/pub/9601/e/9601.htm [2]. http:/www.calccit.org/itsdecision/serv_and_tech/traffic_management [3]. http:/www.utmc.gov.uk [4]. HÖ thèng giao th«ng th«ng minh Lu©n §«n. www.streetmanagement.org.uk [5]. Local Transport Plan for Greater Nottingham. www.itsnottingham.info. [6]. UTMC29 York. Implementing UTMC:Lessons Learnt. [7]. New Technology for Transport. Traffic Advisory Leaflet 7/02. November 2002. www.dft.gov.uk. [8]. Traffic Management in Munich. www.bmwgroup.com [9]. [10]. Intelligent Transportation systems projects funded. sti.gc.ca/en/menu.htm. [11]. City of Edmonton – Traffic Management and Traveller Information Project. http:/www.its-sti.gc.ca/en/deployment. [12]. Intelligent transportation systems are here, Irish Engineers Journal, vol.58: 05 June 2004, 314-316. [13]. System Architecture for ITS in Japan. 1999. [14]. Lim Lan Yuan, A case study on urban transportation development and management in Singapore. [15]. Urban Transportation and Environmental Management in Singapore: Lessons for other cities. [16]. [17]. Papacostas C.S., Don Hamada, Warren Yamauchi, Honolulu’s traffic camera system – the medium is the message. [18]. City of Edmonnton – Traffic Management and Traveller Information Project. [19]. Urban Traffic Control System MAC 300W. www.scae.net. [20]. Siemens ITS – Intelligent Traffic Systems for Every Traffic Control and Traffic Planning Requirement. [21]. ITACA – Intelligent Adaptive Traffic Control Area. www.telvent.com. [22]. Cruise control. A Marconi multiservice network helps transportation engineers monitor and manage traffic flow. [23]. Kirschfink H., Hernandez J., Boero M., Intelligent Traffic Management Models. [24]. Advance Vehicle/Highway Systems and Urban Traffic Problems. [25]. Hernandez J., Cuena J., Serrano J.M., An Intelligent Model for Real-time Private Traffic Management in Urban Networks: the Fluids/Critic Approach. §Ò tµi KC.03.21 Bé m«n §iÒu khiÓn häc-§¹i häc GTVT, Te(04.7663446) Trang43 [26]. The “SCOOT” urban traffic control system. www.scoot-utc.com [27]. SCOOT Performance in Anaheim Traffic Control System. Intellimotion. 1999. Vol.8, no.3. [28]. Adamski A., PIACON: polynomial intelligent and integrated traffic control method. [29]. Felici G., Rinaldi G., Sforza A., Truemper K., Intelligent traffic control: a logic programming aproach and a real application. [30]. Rui Wang, John Chan, Intelligent hybrid traffic light control model. [31]. ChiÕn l−îc ph¸t triÓn vµ c¸c gi¶i ph¸p hiÖn ®¹i ho¸ giao th«ng ®« thÞ ë c¸c thµnh phè lín cña ViÖt nam. (2000). §Ò tµi KHCN cÊp Nhµ n−íc KC.10.02. Tr−êng §¹i häc GTVT chñ tr×. Hµ néi 6/2000. [32]. Dù ¸n ®Çu t− ph−¬ng tiÖn vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng (VTHKCC) b»ng xe buýt ë thñ ®« Hµ néi giai ®o¹n 2001-2002. (2001) Trung t©m t− vÊn ph¸t triÓn GTVT. Tr−êng §¹i häc GTVT. [33]. Dù ¸n ®Çu t− ph−¬ng tiÖn vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng (VTHKCC) b»ng xe buýt ë t/p Hå ChÝ Minh giai ®o¹n 2002-2003. (2002) Trung t©m t− vÊn ph¸t triÓn GTVT. Tr−êng §¹i häc GTVT. [34]. Quy ho¹ch ph¸t triÓn GTVT thñ ®« Hµ néi ®Õn n¨m 2020. (2003) C«ng ty t− vÊn vµ thiÕt kÕ Bé GTVT-TEDI. [35]. Dù ¸n ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng Hµ néi (ATC). (1994-2000). ODA Ph¸p. [36]. Dù ¸n nghiªn cøu tæng quan GTVT ®« thÞ ®Õn n¨m 2015 (UTMP) (7/1997).JICA. [37]. Dù ¸n nghiªn cøu kh¶ thi ph¸t triÓn VTHKCC ë thñ ®« Hµ néi 2001-2005. ViÖn KHCN GTVT. [38]. Jianping Wu, Mark Brackstone, Mike McDonald; Fuzzy set and systems for motoway microscopic simulation model; www.elsevier.com/locate/fss. [39]. S. K. Numrich, Linda F. Wilson, Adelinde M. Uhrmacher, Erol Gelenbe; AGENT-DIRECTED SIMULATION . CHALLENGES TO MEET DEFENSE AND CIVILIAN REQUIREMENTS ;Proceedings of the 2000 Winter Simulation Conference. [40]. Praveen Paruchuri, Alok Reddy Pullalarevu, Kamalakar Karlapalem; Multi Agent Simulation Of Unorganized Traffic; www.gdit.iiit.net. [41]. K. Erol, R. Levy and J. Wentworth; Application of Agent Technology to Traffic Simulation; [42]Lª Quèc Anh, Phan T−¬ng Lai, Lª Hïng L©n, NguyÔn V¨n TiÒm, "øng dông c«ng nghÖ xö lý ¶nh trong bµi to¸n gi¸m s¸t giao th«ng t¹i ViÖt Nam", TuyÓn tËp c¸c b¸o c¸o khoa häc, Héi nghÞ tù ®éng ho¸ toµn quèc lÇn thø 6 vÒ tù ®éng ho¸, Hµ néi 12-14.04.2005, trang 41-46. [43]D−¬ng Quang ThiÖn, "LËp tr×nh Windows víi Visual C++ 6.0", Nhµ xuÊt b¶n thèng kª, 1997. [44]Adrian Low, "Introductory Computer Vision And Image Processing", International Editor 1991, McGRAW-HILL BOOK, COMPANY. §Ò tµi KC.03.21 Bé m«n §iÒu khiÓn häc-§¹i häc GTVT, Te(04.7663446) Trang44 [45]Belle L. Tseng, Ching-Yung Lin and John R.Smith, (August 2002), “Real-time Video Surveillance for Traffic Monitoring using Virtual Line Analysis”, Proc. IEEE International Conference on Multimedia and Expos, Switzerland. [46]Christopher John Setchell, (September 1997) “Application of Computer Vision to Road-traffic Monitoring”, PhD thesis in the Faculty of Engineering, Department of Electrical and Electronic Engineering, University of Bristol, UK. [47]Cohen and Medioni G., (1999), “Detecting and tracking moving objects in video surveillance”, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. [48]Cucchiara R., Prati A., Vezzani R., (2004), “Real Time Motion Segmentation From Moving Cameras”, Real-Time Imaging, vol. 10, n.3, pp. 127-143. [49]Cucchiara R., Prati A., Vezzani R., (June 16-22, 2003), “Object Segmentation in Videos from Moving Camera with MRFs on Color and Motion Features”, Proceedings of IEEE-CS Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (IEEE CVPR 2003), Madison, Wisconsin, USA, vol. 1, pp. 405-410. [50]Cucchiara R., Grana C., Prati A., (May 31, 2002), “Detecting Moving Objects and their Shadows: an evaluation with the PET2002 dataset”, Proceeding of Third IEEE International Workshop on Performance Evaluation of Tracking and Surveillance (PETS 2002) in conj. with ECCV 2002, Copenhagen, Denmark, pp. 18- 25. [51]John F.J, (1989), “Traffic monitoring in Great Britain”, Second International Conference on Road Traffic Monitoring, page 1-4. [52]Koren C., Schvab J., (1989), “Traffic survey system in Hungary”, Second International Conference on Road Traffic Monitoring, page 10-13. [53]Lee S.C, (1989), “Road Traffic Monitoring in Hong Kong”, Second International Conference on Road Traffic Monitoring, page 14-18.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật Đề tài kc 0321 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hoá trong điều hành và quản lý hệ thống giao thông đô thị P.pdf