Đề tài Những giải pháp nhằm nâng cao hiêu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty đầu tư và Phát triển Công nghệ truyền hình Việt Nam

Lời mở đầu Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến tích cực, từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Đóng góp vào tiến trình đổi mới đó có vai trò không nhỏ của các doanh nghiệp quốc doanh trong đó có các doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Trong nền kinh tế thị trường đa dạng và phức tạp hiện nay sự tồn tạI và phát triển của một doanh nghiệp là một vấn đề hết sức quan trọng. Sự phức tạp của thị trường sự đa dạng của hàng hoá dịch vụ, hàm lượng kỹ thuật của hàng hoá dịch vụ ngày càng tăng chất lượng ngày càng đảm bảo và dịch vụ sau bán rất thuận tiện như hiện nay thì sự thành đạt của mỗi công ty, mỗi doanh nghiệp là rất cần thiết và là sự thể hiện mạnh mẽ của mỗi doanh nghiệp mặt khác sự phát triển thị phần trên thị trường cũng chứng tỏ vị thế và sức mạnh của mỗi doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp Nhà nước cũng như doanh nghiệp tư nhân hay liên doanh với nước ngoài Sự sàng lọc và quy luật tự đào thải của cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phảI tìm bước đI riêng cho mình tuỳ thuộc vào ngành nghề kinh doanh, mặt hàng kinh doanh mà có lộ trình cho phù hợp.Tìm mặt hàng kinh doanh hợp lý, phù hợp với nhu cầu của thị trường. Nâng cao chất lượng chức năng của sản phẩm. Trong ngành công nghệ truyền hình còn mới mẻ và lạ lẫm ở nước ta thì sự tồn tạI và phát triển kinh doanh lại càng khó khăn nhất là nền công nghệ truyền hình thông tin trên thế giới lạI đang phát triển mạnh đối với nước ta còn nghèo khó mới đI lên sau chiến tranh nên phần lớn lượng khách hàng có nhu cầu công nghệ truyền hình có khả năng thanh toán ở mức trung bình và thấp. Sự đầu tư của Nhà nước cho từng địa phương về công nghệ truyền hình còn thấp do kinh phí còn đầu tư cho cơ sở hạ tầng kinh tế nên vẫn còn những địa phương chưa có hệ thống thông tin truyền hình hoặc công nghệ còn lạc hậu nhưng mặt khác ở những thành phố lớn thì cũng những khách hàng có khả năng thanh toán cao nhu cầu đa dạng đòi hỏi cần có những mặt hàng tốt, chất lượng cao và hoàn toàn phù hợp với công nghệ thông tin thuyền hình đang phát triển trên thế giới. Do đó đỏi hỏi sản phẩm, dịch vụ cung ứng của ngành phải đa dạng chất lượng cao đáp ứng đầy và đủ nhu cầu của khách hàng.Sự phát triển mạnh và đầy đủ cũng như đa dạng của hệ thống công nghệ truyền hình trong nước và giao lưu với nước ngoàI với công nghệ tiên tiến được Nhà nước hết sức quan tâm và trách nhiệm đó được giao cho công ty VTC. Công ty đầu tư và Phát triển Công nghệ truyền hình Việt Nam (VTC) là một doanh nghiệp nhà nước lớn nhất trong ngành PT-TH trực thuộc Đài Truyền Hình Việt Nam.Công ty không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước mà còn vươn thị trường ra cả nước ngoài. Đứng trước sự thách thức của công nghệ truyền hình thế giới đang ngày càng phát triển và sự chuẩn bị đất nước tham gia hội nhập AFTA thì công ty sẽ gặp những khó khăn trở ngạI rất lớn trong hoạt động kinh doanh sắp tới Trước thực trạng như vậy, tôi chọn đề tài “Những giải pháp nhằm nâng cao hiêu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty đầu tư và Phát triển Công nghệ truyền hình Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp với mong muốn cải thiện tình hình kinh doanh hiện nay, góp phần nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên trong công ty. Mục lục Lời mở đầu 1 3. Nội dung của hoạt động kinh doanh thương mại 6 ii. các nhân tố tác động tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 19 1. Những tác động của môi trường vĩ mô: 19 2. Hoàn cảnh hiện tại của doanh nghiệp 23 3. Những tác động của môi trường tác nghiệp và đặc điểm ngành hàng. 26 iiI. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại 29 1. Hiệu quả tổng hợp tuyệt đối 29 2. Hiệu quả tổng hợp tương đối 30 3. Hiệu quả sử dụng vốn 30 4. Hiệu quả sử dụng lao động. 31 Lượng 45 Lượng 45 Sản lượng tiêu thụ 51 1. Thế mạnh (S) 55 2. Điểm yếu(W) 56 3. Cơ hội (O) 56 4. Nguy cơ (T) 57 Iii. nhận xét chung về hiệu quả kinh doanh của công ty: 57 1. Thành công 57 2. Tồn tại 61 2. Marketing sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hoạt động kinh doanh 70 4. Phát triển nhân lực và tạo động lực lao động 74 5. Cải tạo và nâng cấp mạng lưới phân phối 76 6. Nâng cao trình độ quản lí 77 III. Một số đề xuất và kiến nghị: 1. Về nghiên cứu và phát triển thị trường, mặt hàng, quy mô kinh doanh: 2. Về cơ cấu quản lý: 3. Về nhân sự: 4. Nâng cao trình dộ quản lý: 4. Về mạng lưới tiêu thụ và phân phối hàng hoá: 5. Về công tác tài chính: Kết luận:

doc85 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Những giải pháp nhằm nâng cao hiêu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty đầu tư và Phát triển Công nghệ truyền hình Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
th­êng gi¸ trÞ hµng trôc tû ®ång th× tû lÖ nµy l¹i rÊt cao nh­ng kh«ng h¼n v× thÕ mµ c«ng ty ®· dõng l¹i, lu«n lu«n t×m c¸ch t¨ng cao tû lÖ nµy lµ ®iÒu mµ c«ng ty vÉn nghiªn cøu qua c¸c mçi cuéc ®Êu thÇu. TØ suÊt lîi nhuËn trªn chi phÝ = = = 0,11 - Møc sinh lîi cña 1 lao ®éng = Tæng lîi nhuËn = 5.214.000.000 Tæng sè lao ®éng 720 = 7.241.666 VN§ VËy trong n¨m 2002 cø mét nh©n viªn trong c«ng ty t¹o ra 7.241.666 VN§ ®©y lµ møc sinh lêi kh«ng cao l¾m nh­ng xÐt vÒ sè lao ®éng trùc tiÕp tham gia qu¸ tr×nh kinh doanh th× møc sinh lêi l¹i kh¸ cao Møc sinh lîi cña VL§ = Sè vßng quay cña VL§ = III. §¸nh gi¸ ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi vµ nguy c¬: 1. ThÕ m¹nh (S) Lµ mét c«ng ty lín trùc thuéc Nhµ n­íc nªn cã thuËn lîi lín ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh. §©y lµ mét nh©n tè quan träng ®èi víi mét c«ng ty lín ®­îc sù quan t©m cña Nhµ n­íc.MÆt kh¸c m¹ng l­íi tiªu thô cña c«ng ty tr¶i kh¾p n­íc tõ B¾c tíi Nam vµ 2 chi nh¸nh ë ngoµi n­íc nªn gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc thu hót kh¸ch hµng vµ ®Èy nhanh viÖc tiªu thô hµng ho¸. Hay cã thÓ nãi cã m¹ng l­íi kinh doanh tèt nh­ vËy lµ mét trong ba chiÕc ch×a kho¸ thµnh c«ng cña c«ng ty. Lµ mét doanh nghiÖp quèc doanh nªn c«ng ty cã thÕ m¹nh vÒ mèi quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp, ®¶m b¶o cho c«ng ty lu«n cã hµng ho¸ phôc vô kh¸ch hµng. C«ng ty ®· t¹o cho m×nh m¹ng l­íi cung øng hµng ho¸ víi c¸c nhµ cung cÊp lín cã tiÕng t¨m trªn thÞ tr­êng C«ng nghÖ TruyÒn h×nh vèn lµ b¹n l©u n¨m cña c«ng ty nh­: Panasonic, Sony, Samsung, Microsoft... T¹o thuËn lîi cho c«ng t¸c t¹o nguån vµ mua hµng víi chñng lo¹i hµng ho¸ phong phó vµ ®a d¹ng ®¸p øng nhu cÇu vÒ c«ng nghÖ truyÒn h×nh c¸c ®µi ph¸t thanh truyÒn h×nh vµ c¸c h·ng phim.... MÆt kh¸c, c«ng ty cã ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao kh¸ dåi dµo ®ñ ®Ó kinh doanh tèt vµ n¨ng ®éng trªn thÞ tr­êng. Ngoµi ra, c«ng ty cã kh¶ n¨ng huy ®éng vèn kinh doanh khi cã nhu cÇu v× C«ng ty chiÕm ®­îc lßng tin cña c¸c tæ chøc tÝn dông ng©n hµng, lu«n t¹o ®­îc ®iÒu kiÖn trong c«ng t¸c huy ®éng vèn cho phÐp c«ng ty cã thÓ më réng ph¹m vi kinh doanh. Kinh tÕ ®Êt n­íc ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn, thÕ vµ lùc cña c«ng ty ngµy cµng cao, uy tÝn trªn th­¬ng tr­êng ngµy cµng ®­îc kh¼ng ®Þnh do ®ã më ra m«i tr­êng kinh doanh ®a d¹ng, phong phó vµ nhiÒu tiÒm n¨ng... Ngµnh truyÒn h×nh b¾t ®Çu chuyÓn ®æi quan träng tõ c«ng nghÖ analog sang c«ng nghÖ truyÒn h×nh sè, ®Æc biÖt trong truyÒn dÉn ®· phôc vô truyÒn h×nh c¸p nªn ®· t¹o ra nhiÒu th¸ch thøc nh­ng còng më ra nhiÒu c¬ héi ph¸t triÓn thÞ tr­êng. M«i tr­êng x· héi ngµy cµng thuËn l­äi cho viÖc øng dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt, t¹o ra thÞ tr­êng cho nh÷ng s¶n phÈm c«ng nghÖ cao víi gi¸ trÞ gia t¨ng lín. 2. §iÓm yÕu(W) Bªn c¹nh nh÷ng ®iÓm m¹nh, c«ng ty cã nh÷ng ®iÓm yÕu sau: Thø nhÊt: M« h×nh tæ chøc hiÖn t¹i cña c«ng ty tá ra kh«ng cßn hoµn toµn phï hîp víi quy m« ph¸t triÓn vµ t×nh h×nh thùc tÕ, nhiÒu lóc g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, kinh doanh. Thø hai: cung c¸ch lµm viÖc ë c«ng ty vÉn cßn bÞ ¶nh h­ëng cña thêi k× bao cÊp ch­a thùc sù ®æi míi ®Ó thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. Thø ba: C«ng ty ch­a chó träng ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p Marketing trong ho¹t ®éng b¸n hµng nhÊt lµ c¸c biÖn ph¸p t¸c ®éng m¹nh ®Õn kh¸ch hµng mua nh­ qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i l¹i kh«ng ¸p dông dÉn ®Õn n¨ng lùc c¹nh tranh thÊp tiªu thô hµng ho¸ chËm, ch­a ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh cña mét doanh nghiÖp quèc doanh. 3. C¬ héi (O) C«ng ty cã c¸c c¬ së kinh doanh tr¶i réng trªn ph¹m vi ®Êt n­íc nªn cã tiÒm n¨ng lín, t¹o nhiÒu c¬ héi kinh doanh cho c«ng ty. C«ng ty cã thÓ ®¸p øng mäi nhu cÇu vÒ c«ng nghÖ truyÒn th«ng, truyÒn h×nh. Ngoµi ra, mét bé phËn kh«ng nhá c¸c h·ng, c¸c trung t©m chiÕu phim ®Òu cã nhu cÇu vÒ c«ng nghÖ truyÒn h×nh lµ kh¸ lín. H¬n n÷a, tèc ®é ®« thÞ hãa ®ang t¨ng nhanh, Nhµ n­íc muèn truyÒn h×nh ®Õn mäi miÒn ®Êt n­íc nªn nhu cÇu vÒ c«ng nghÖ truyÒn h×nh lµ rÊt lín, khai th¸c phÇn thÞ tr­êng nµy sÏ lµ lîi thÕ cña c«ng ty trong kinh doanh. MÆt kh¸c, ®êi sèng cña ng­êi d©n ë ®©y ngµy mét n©ng cao t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty më réng chñng lo¹i hµng ho¸, ®¸p øng nhu cÇu cña mét bé phËn cã thu nhËp cao cã nhu cÇu cao vÒ c«ng nghÖ truyÒn h×nh. Kh«ng nh÷ng thÕ, Nhµ n­íc lu«n cã nh÷ng ®iÒu chØnh t¹o ra hµnh lang ph¸p lý ®¶m b¶o cho c¸c doanh nghiÖp ®­îc kinh doanh trong m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh. Bëi vËy, c«ng ty cã thÓ më réng qui m« kinh doanh cña m×nh sang c¸c thÞ tr­êng ngoµi n­íc.... 4. Nguy c¬ (T) §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam chuyÓn sang c¬ chÕ kho¸n thu chi tµi chÝnh, nguån vèn ®Çu t­ cho ®µi THVN vµ c¸c ®µi ph¸t thanh truyÒn h×nh ®Þa p­¬ng ngµy cµng khã kh¨n nªn c¸c ®µi truyÒn h×nh ®Þa ph­¬ng muèn c¶i t¹o vµ n©ng cÊp c«ng nghÖ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ tµi chÝnh nªn l­îng kh¸ch hµng cã nhu cÇu vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n gi¶m. Ngµnh truyÒn h×nh cã sù thay ®æi vÒ c¬ chÕ ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý cÊp ngµnh, ch­¬ng tr×nh môc tiªu truyÒn h×nh chuyÓn vÒ thùc hiÖn t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng nªn thÞ tr­êng bÞ dµn tr¶i vµ ph©n t¸n Trong t×nh tr¹ng hiÖn nay, c«ng ty ®ang ph¶i chÞu sù c¹nh tranh khèc liÖt cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong ®ã cã c¸c cöa hµng t­ nh©n còng kinh doanh cïng lo¹i mÆt hµng. C¸c cöa hµng nµy ho¹t ®éng rÊt m¹nh mÏ, linh ho¹t phôc vô mäi lóc, mäi n¬i, bÊt kÓ lóc nµo mµ kh¸ch hµng cÇn víi gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng, thu hót mét l­îng lín kh¸ch hµng. §ång thêi c«ng ty l¹i ph¶i c¹nh tranh víi c¸c lo¹i hµng ho¸ nhËp lËu ®­îc b¸n gi¸ rÎ lµm gi¶m l­îng kh¸ch hµng ®Õn víi c«ng ty. MÆt kh¸c, ®Þa bµn cña c«ng ty phÇn nhiÒu ë n«ng th«n nªn tËp qu¸n ®ßi hái vÒ truyÒn h×nh lµ cßn thÊp. Do ®ã, nÕu c«ng ty kh«ng ®Ò ra c¸c ®èi s¸ch hîp lÝ th× c«ng ty sÏ kh«ng thÓ ®Þch næi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Iii. nhËn xÐt chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty: 1. Thµnh c«ng Trong bèi c¶nh cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n nh­ trªn, toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn C«ng nghÖ truyÒn h×nh ViÖt Nam ®· ®oµn kÕt, quyÕt t©m vµ phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái d­íi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng uû vµ Ban gi¸m ®èc c«ng ty ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2002 v­ît tÊt c¶ c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Æt ra. Víi ®éi ngò l·nh ®¹o n¨ng ®éng, d¸m nghÜ, d¸m lµm c«ng ty ®· m¹nh d¹n thay ®æi trong c¸ch nghÜ c¸ch lµm cho phï hîp víi t×nh h×nh kinh doanh míi. Nhê nhanh chãng n©ng cao kiÕn thøc chuyªn m«n, n©ng cao nghiÖp vô tiÕp cËn thÞ tr­êng, nghiÖp vô ®Êu thÇu, biÕt ph¸t huy vÞ thÕ cña c«ng ty trªn th­¬ng tr­êng mµ c«ng ty ®· n©ng cao ®­îc søc c¹nh tranh, t¹o ra b­íc ®ét ph¸ vÒ kinh doanh ngoµi ngµnh víi viÖc th¾ng thÇu hµng lo¹t c¸c c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc ng©n hµng, giao t«ng, vËn t¶i, b­u chÝnh viÔn th«ng vµ thÓ dôc thÓ thao §ång thêi, C«ng ty lu«n gi÷ mèi quan hÖ víi c¸c nhµ cung øng lín, cã tiÕng t¨m ®¶m b¶o cung øng ®Çy ®ñ hµng ho¸ víi chÊt l­îng ®¶m b¶o, mÉu m· chñng lo¹i theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng, t¹o ®­îc ch÷ tÝn cña c«ng ty víi kh¸ch hµng. §Þa bµn kinh doanh cña c«ng ty kh¸ lín nªn c«ng ty lu«n cè g¾ng duy tr× kh¸ch hµng truyÒn thèng vµ thu hót kh¸ch hµng míi, tiÒm n¨ng. Ph­¬ng tr©m kinh doanh cña c«ng ty lµ “Kh¸ch hµng lu«n lu«n ®óng”. Bëi vËy, c«ng ty kh¸ quan t©m ®Õn ®éi ngò b¸n hµng, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho nh©n viªn b¸n hµng, t¹o nªn sù thay ®æi lín trong t¸c phong lµm viÖc, mÆt kh¸c chÊt l­îng lu«n lu«n ®¶m b¶o nªn uy tÝn cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng. §éi ngò b¸n hµng lµm viÖc rÊt nhiÖt t×nh, t¸c phong phôc vô lÞch sù, chu ®¸o, kh«ng c¸u g¾t víi kh¸ch hµng, chó ý l¾ng nghe lêi ph¶n ®èi cña kh¸ch hµng, t¹o ®­îc mèi thiÖn c¶m víi kh¸ch hµng. V× vËy, c«ng ty ®· lu«n duy tr× vµ t¨ng tr­ëng doanh sè b¸n ra. ChÝnh nhê sù ®æi míi trong c¸ch nghÜ, c¸ch lµm cña ban l·nh ®¹o c«ng ty, l¹i ®­îc sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹o nªn søc m¹nh to lín, ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo thµnh qu¶ chung cña c«ng ty. Kh«ng nh÷ng t¹o ®­îc h×nh ¶nh tèt ®Ñp ®èi víi kh¸ch hµng mµ nhê uy tÝn cña m×nh c«ng ty lu«n ®­îc tæ chøc tÝn dông ng©n hµng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho vay vèn kinh doanh khi cã nhu cÇu. ThÓ hiÖn râ ë hiÖu qu¶ kinh doanh mµ c«ng ty ®· ®¹t ®ùoc nh­ sau: Tróng thÇu cung cÊp m¸y tÝnh cho c¸c ng©n hµng víi tæng gi¸ trÞ c¸c hîp ®«ng ®¹t trªn 47.000.000.000 VN§. Tróng thÇu cung cÊp toµn bé c¸c thiÕt bÞ ®o l­êng thµnh tÝch ®iÖn tö phôc vô SeagamÐ 22 víi gi¸ trÞ lªn ®Õn 47.700.000.000 VN§ Tróng thÇu cung cÊp c¸c xe thi c«ng chuyªn dông cho Tæng c«ng ty B­u chÝnh viÔn th«ng víi gi¸ trÞ 31.000.000.000 VN§ Tróng thÇu hÖ thèng 02 m¸y ph¸t thanh sãng ng¾n c«ng suÊt 100 KW cho §µi tiÕng nãi ViÖt Nam víi gi¸ trÞ 19.000.000.000 VN§ Tróng thÇu thiÕt bÞ quÊn m¹ch tõ cho c«ng ty s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®iÖn víi gi¸ trÞ 15.500.000.000 VN§ Nhê vËy n¨m qua tæng doanh sè b¸n ngoµi ngµnh ®¹t 185.000.000.000 VN§, chiÕm ®Õn 43,6% tæng doanh thu cña c«ng ty Thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ: N¨m 2002, c«ng ty tiÕp tôc thùc hiªn tèt nhiÖm vô chÝnh trÞ cña mét c«ng ty chuyªn ngµnh, cô thÓ: TiÕp tôc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n phôc vô sù nghiÖp ph¸t triÓn ngµnh. Trong n¨m qua C«ng ty ®· l¾p ®Æt h¬n 60 tr¹m ph¸t l¹i truyÒn h×nh, cung cÊp 2.700 Tivi, 37.350 Radio vµ h¬n 3000 bé thu vÖ tinh DTH cho ch­¬ng tr×nh MTTH vµ ch­¬ng tr×nh cña uû ban d©n téc miÒn nói. Nhê vËy c«ng ty ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ më réng diÖn phñ sãng VTV1 cña THVN ®Õn cuèi n¨m 2002 lªn 86,68%, ®Æc biÖt ë vïng s©u, vïng xa, biªn giíi, h¶i ®¶o. Ngiªn cøu øng dông vµ chuyÓn giao nh÷ng c«ng nghÖ kü thuËt tiªn tiÕn trong lÜnh vùc truyÒn h×nh, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng vµ sè l­îng c¸c ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh, c¶i thiÖn ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cña ng­êi d©n. §Æc biÖt c«ng ty ®ang tiÕp tôc thö nghiÖm trªn diÖn réng kü thuËt truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt, cung cÊp nh÷ng c¬ së lý thuyÕt vµ thùc tieenx kh¼ng ®Þnh tÝnh ­u viÖt vµ tÝnh kh¶ thi cña viÖc øng dông kü thuËt ph¸t h×nh sè mÆt ®Êt cho môc ®Ých qu¶ng b¸ t¹i ViÖt Nam. Nhê ®ã ®· tõng b­íc thùc hiÖn x· héi ho¸ truyÒn h×nh, më réng kh¶ n¨ng thu xem truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt cho ng­êi d©n ra c¸c tØnh miÒn ®«ng Nam bé vµ ®ång b»ng B¾c bé nh­ H¶i D­¬ng, H¶i Phßng, Nam §Þnh, B¾c Ninh, B¾c Giang, Th¸i Nguyªn... KÕt qu¶ thö nghiÖm ®· ®­îc x· héi vµ ®«ng ®¶o ng­êi xem truyÒn h×nh ®¸nh gi¸ cao 1.2. Thùc hiÖn c¸c chØ tiªu nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh: N¨m 2002 C«ng ty ®· hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v­ît tÊt c¶ c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh mµ §¶ng bé c«ng ty ®· ®Ò ra ®iÒu nµy thÓ hiÖn c«ng ty ®· kinh doanh tèt ®¹t hiªu qu¶ kinh doanh cao. C«ng ty ®· ®¹t ®­îc t¨ng tr­ëng vÒ c¶ doanh sè, t¨ng tr­ëng vÒ c¶ lîi nhuËn, ®ãng gèp cho Nhµ n­íc còng t¨ng v­ît bËc vµ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng còng t¨ng so víi n¨m 2001. B¶o ®¶m nÞp ®é t¨ng tr­ëng n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc trªn 10% Cô thÓ: §¬n vÞ: 1.000.000 VN§ C¸c chØ tiªu KH 2002 TH 2002 %TH/KH % so víi 2001 1 Tæng doanh thu 300.000 424.500 141% 117,5% 2 Tæng nép nh©n s¸ch 24.789 55.770 225% 155,7% 3 Tæng lîi nhuËn 3.840 5.214 135% 110% 4 Thu nhËp b×nh qu©n 467,1 104,5% Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt n¨m 2002 cña C«ng ty Trong tæng doanh thu nªu trªn: doanh thu trong ngµnh lµ 293.000.000.000 VN§, trong ®ã c¸c hîp ®ång cña §µi THVN chØ cã 31.000.000.000 VN§, chiÕm 7,3% tæng doanh thu. Trong ®ã kinh doanh ngoµi ngµnh ®¹t 185.000.000.000 VN§, chiÕm 43,6% tæng doanh thu, t¨ng gÊp ®«i vÒ tû träng so víi n¨m 2001 thÓ hiÖn c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh cao. Doanh sè xuÊt khÈu ®· ®¹t 10.600.000.000 VN§ t¨ng gÊp 3 lÇn so víi n¨m 2001 Qua ®ã ta thÊy víi quyÕt t©m vµ nç lùc cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, víi sù chØ ®¹o nh¹y bÐn vµ s¸t sao cña §¶ng uû vµ Ban gi¸m ®èc c«ng ty th× qu¸ tr×nh kinh doanh cña c«ng ty ®· huy ®éng ®­îc søc m¹nh toµn thÓ, v­ît qua mäi thö th¸ch, khã kh¨n ®Ó giµnh ®­îc nh÷ng th¾ng lîi to lín vµ rÊt ®çi tù hµo, theo ®óng tinh thÇn nghÞ quyÕt cña §¹i héi §¶ng bé C«ng ty ®Ò ra. Kh«ng nh÷ng ®· hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch n¨m 2002 mét c¸ch xuÊt s¾c mµ cßn cã nhiÒu hîp ®ång t¹o cho n¨m 2003 víi doanh sè gÇn 200.000.000.000 VN§. 2. Tån t¹i Bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng trªn, ë c«ng ty cßn mét sè tån t¹i cÇn gi¶i quyÕt ®ã lµ: Trong t×nh h×nh kinh doanh hiÖn nay, C«ng ty ph¶i chÞu sù c¹nh tranh khèc liÖt cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ trong ®ã cã ®èi nh÷ng ®èi thñ rÊt ®¸ng gêm. Hä ho¹t ®éng rÊt m¹nh mÏ, linh ho¹t, s½n sµng phôc vô kh¸ch hµng bÊt kÓ lóc nµo víi gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng. Song cung c¸ch lµm viÖc cña c«ng ty tuy ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn nh­ng vÉn cßn mang “dÊu Ên” cña thêi k× bao cÊp nªn søc c¹nh tranh ch­a cao. Tuy vµi n¨m trë l¹i ®©y, C«ng ty kinh doanh ®Òu cã l·i song hiÖu qu¶ kinh doanh vÉn ch­a tèi ®a. Nh×n chung, hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty ®¹t ch­a tèi ®a so víi quy m« hiÖn cã lµ do mét sè nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan sau: Nguyªn nh©n kh¸ch quan. Ngµnh truyÒn h×nh ViÖt Nam chuyÓn sang c¬ chÕ kho¸n thu chi tµi chÝnh dÉn ®Õn sù lóng tóng trong qu¶n lý ban ®Çu cña c«ng ty Nguån vèn Nhµ n­íc cÊp cho c¸c §µi ph¸t thanh truyÒn h×nh ®Þa ph­¬ng vµ §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam ngµy cµng khã kh¨n dÉn ®Õn cÇu gi¶m Trªn thÞ tr­¬ßng cã sù bïng ph¸t cña c¸c c«ng ty võa vµ nhá dÉn ®Õn c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t Ngµnh truyÒn h×nh cã sù thay ®æi vÒ c¬ chÕ ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý cÊp ngµnh, ch­¬ng tr×nh môc tiªu truyÒn h×nh chuyÓn vÒ thùc hiÖn t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng nªn thÞ tr­êng bÞ ph©n t¸n vµ dµn tr¶i Nguyªn nh©n chñ quan. C«ng t¸c tµi chÝnh ë c«ng ty cßn yÕu kÐm, vèn kinh doanh bÞ chiÕm dông nhiÒu c«ng t¸c thu håi chiÕm dông cßn ch­a ®­îc thùc hiÖn lµ bao nhiªu cho dï sè tiÒn ph¶i thu håi lµ kh¸ lín trong ®ã nî khã ®ßi kh«ng ph¶i lµ nhá. ViÖc chÊp hµnh qui chÕ cña c«ng ty ®«i lóc, ®«i n¬i cßn láng lÎo, ®a sè lµm viÖc vµ thùc hiÖn kÜ thuËt kinh doanh theo kinh nghiÖm, thiÕu m¹nh b¹o dÉn ®Õn viÖc chÊp hµnh kØ luËt tµi chÝnh cßn yÕu. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n kh«ng kÐm phÇn quan träng, cã t¸c ®éng lín ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty lµ c«ng t¸c Marketing. ë c«ng ty viÖc vËn dông Marketing trong ho¹t ®éng b¸n hµng cßn yÕu kÐm, ch­a quan t©m ®óng møc ®Õn ho¹t ®éng Marketing dÉn ®Õn ho¹t ®éng b¸n hµng cßn tr× trÖ kÐm s«i ®éng. ChÝnh v× ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng ch­a phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng, kh«ng tho¶ m·n ®­îc kh¸ch hµng môc tiªu cña m×nh. C¸c chÝnh s¸ch cña c«ng ty th­êng bÞ ®éng vµ mang tÝnh ®èi phã víi sù thay ®æi trªn thÞ tr­êng. T×nh h×nh vËn dông Marketing - mix t¹i c«ng ty cßn nhiÒu bÊt cËp, ch­a ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ cña c¸c biÕn sè nµy.§Æc biÖt lµ chÝnh s¸ch gi¸ cña c«ng ty cßn kh¸ cøng nh¾c trong khi ho¹t ®éng xóc tiÕn khuyÕch tr­¬ng hÇu nh­ ch­a ®­îc ¸p dông. Thªm vµo ®ã, tr×nh ®é n¨ng lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cao nh­ng kh«ng ®­îc n©ng cao tr×nh ®é ®Ó thùc sù ®æi míi ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh kinh doanh hiÖn nay. T­ t­ëng kinh doanh trong c¬ chÕ bao cÊp vÉn cßn trong mét sè c¸n bé c«ng nh©n viªn ch­a thÓ xo¸ ®i ngay ®­îc. Nh÷ng tån t¹i trªn ®ßi hái c«ng ty ph¶i nhanh chãng kh¾c phôc ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2003 vµ nh÷ng n¨m tíi ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ë C«ng ty ®Çu t­ vµ Ph¸t triÓn C«ng nghÖ truyÒn h×nh ViÖt Nam: I. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn hÖ thèng Ph¸t thanh - TruyÒn h×nh ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 vµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty: 1.Quan ®iÓm vµ nguyªn t¾c lµm c¬ së cho sù ph¸t triÓn hÖ thèng c«ng nghÖ Ph¸t thanh - TruyÒn h×nh ViÖt Nam: 1.1.Quan ®iÓm ph¸t triÓn hÖ thèng c«ng nghÖ Ph¸t thanh - TruyÒn h×nh ViÖt Nam: Qu¸n triÖt ®­êng lèi ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ hoµn thiÖn ph­¬ng thøc qu¶n lý kinh tÕ ngµnh truyÒn h×nh ChuyÓn ngµnh truyÒn h×nh sang ho¹ch to¸n kinh tÕ víi h×nh thøc vµ b­íc ®i thÝch hîp ë Liªn X« tr­íc ®©y, c¸c nhµ kinh tÕ cho r»ng c«ng nghÖ th«ng tin lµ lÜnh vùc ®Çu t­ mang l¹i lîi nhuËn cao. Ngµy nay, trªn thÕ giíi c«ng nghÖ th«ng tin lµ vÊn ®Ò quan träng cña nÒn kinh tÕ cña mét n­íc, víi mét nÒn c«ng nghÖ th«ng tin truyÒn h×nh tiªn tiÕn hiÖn ®¹i. §¹i héi lÇn thø VIII chñ ch­¬ng: “ Ph¸t triÓn ®i ®«i víi qu¶n lý tèt m¹ng l­íi th«ng tin, b¸o chÝ, xuÊt b¶n, ph¸t thanh, truyÒn h×nh, ®iÖn ¶nh vµ c¸c h×nh thøc nghÖ thuËt kh¸c. Sím ho¹ch ®Þnh mét chiÕn l­îc quèc gia vÒ th«ng tin ®¹i chóng, tÝnh ch©n thËt, tÝnh chiÕn ®Êu, tÝnh ®a d¹ng cña th«ng tin, coi träng viÖc ph¸t hiÖn vµ ®Ò cao c¸c nh©n tè míi, ®ång thêi víi viÖc ph¸t hiÖn vµ phª ph¸n c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc. T¨ng c­êng c«ng t¸c th«ng tin ®èi ngo¹i” Theo ph­¬ng h­íng ®ã sÏ n©ng cao chÊt l­îng c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh, kÓ c¶ ra n­íc ngoµi. Trªn c¬ së ®ã truyÒn h×nh ViÖt Nam x¸c ®Þnh môc tiªu phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 ph¶i ®¹t ®­îc: “ N©ng cao chÊt l­îng ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh quèc gia vÒ tÝnh toµn quèc vµ toµn diÖn, n©ng cao chÊt l­îng c¶ vÒ néi dung, kü thuËt, nghÖ thuËt vµ h×nh thøc thÓ hiÖn, h×nh thµnh m¹ng l­íi ph¸t sãng truyÒn h×nh toµn quèc tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng, ®æi míi vµ hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt kü thuËt phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña thÕ giíi nhÊt lµ c«ng nghÖ truyÒn h×nh sè ®ang ph¸t triÓn m¹nh trªn thÕ giíi ngµy nay nh»m phôc vô 100% toµn bé d©n sè trong n­íc, më réng phñ sãng trªn sãng quèc tÕ . Lu«n t×m tßi vµ ®æi míi kü thuËt ph¸t sãng vµ c«ng nghÖ cho c¬ së vËt chÊt” 1.2.Nguyªn t¾c bè trÝ hÖ thèng Ph¸t thanh - TruyÒn h×nh ViÖt Nam: Bè trÝ hÖ thèng ph¸t thanh truyÒn h×nh tr¶i kh¾p trªn toµn quèc lµm sao cã thÓ ®­a truyÒn h×nh tíi mäi miÒn trªn toµn quèc kÓ c¶ vïng s©u, vïng xa, h¶i ®¶o Bè trÝ hÖ thèng ph¸t thanh truyÒn h×nh réng kh¾p tõ trung ­¬ng cho ®Õn c¸c ®Þa ph­¬ng. C¸c ®µi truyÒn h×nh ®Þa ph­¬ng cã thÓ b¾t ®­îc mäi tÇn sè sãng cña §µi ph¸t thanh truyÒn h×nh Trung ­¬ng. T¹o mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a c¸c ®µi truyÒn h×nh ®Þa ph­¬ng víi §µi Trung ­¬ng 2.Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty: 2.1.Ph­¬ng h­íng kinh doanh tõ nay ®Õn th¸ng 6 n¨m 2005: Môc tiªu phÊn ®Êu ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh cao tõ nay cho ®Õn th¸ng 6 n¨m 2002 khi mµ ®Êt n­íc ta hoµn thiÖn viÖc gia nhËp AFTA khu vùc thÞ tr­êng mËu dÞch tù do cña §«ng Nam ¸: Thø nhÊt, c«ng ty s¾p xÕp vµ chän läc l¹i nh»m ®­a bé m¸y tæ chøc tíi gän nhÑ, linh ho¹t, cã hiÖu qu¶. VÒ tæ chøc, bæ xung thªm bé phËn cã chøc n¨ng nghiªn cøu thÞ tr­êng. Lùc l­îng b¸n hµng sÏ ®­îc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i theo h­íng ®a n¨ng ¸p dông ph­¬ng thøc b¸n hµng v¨n minh hiÖn ®¹i. Thø hai, c¸c lo¹i mÆt hµng kinh doanh hiÖn nay cña c«ng ty kh¸ ®a d¹ng nh­ng c«ng ty sÏ cè g¾ng ®i s©u vµo mét sè ngµnh hµng mòi nhän nh­ thiÕt bÞ truyÒn h×nh kü thuËt sè vµ thiÕt bÞ truyÒn h×nh cã chÊt l­îng cao, c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ cao phôc vô cho ngµnh nh­: m¸y vi tÝnh; dµn ®Ìn vµ hÖ thèng chiÕu s¸ng, xe phôc vô c¸c ®µi truyÒn h×nh cã hÖ thèng thiÕt bÞ chÊt l­îng cao, Angten, m¸y ph¸t h×nh... - Thø ba, sö dông triÖt ®Ó hÖ thèng cöa hµng b¸n lÎ, më réng hÖ thèng c¸c ®¬n vÞ phßng ban tham gia ®Êu thÇu c¸c hîp ®ång lín. Gäi vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n, liªn doanh liªn kÕt ®Ó x©y dùng thªm c¸c chi nh¸nh, trung t©m. N©ng cÊp vµ më réng quy m« doanh nghiÖp ®Ó t¹o c¬ së h¹ tÇng vËt chÊt tiªn tiÕn hiÖn ®¹i quy m« lín ®Ó khi gia §Êt n­íc gia nhËp xong AFTA c«ng ty cã thÓ kh«ng nh÷ng tån t¹i khi ®Êt n­íc më cöa kinh tÕ tham gia vµo khu vùc mËu dÞch tù do mµ cßn cã thÓ kinh doanh vµ cung cÊp hµng c«ng nghÖ truyÒn h×nh cho c¸c n­íc trong khu vùc ë trong vµ ngoµi n­íc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh.. Thø t­, nghiªn cøu thÞ tr­êng cô thÓ bao gåm: Nhµ cung øng, th«ng tin vÒ kh¸ch hµng môc tiªu, th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh... ë tõng thêi ®iÓm x¸c ®Þnh cña ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó cã thÓ kinh doanh nh÷ng mÆt hµng chÊt l­îng cao phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng Thø n¨m, n©ng cao thªm tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®Ó hä cã thÓ b¾t kÞp tr×nh ®é c«ng nghÖ ®ang ph¸t triÓn nh­ vò b·o hiÖn nay vµ cã thÓ øng dông c«ng nghÖ cao trong kinh doanh. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005 c«ng ty cã thÓ cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã thÓ cã tr×nh ®é khoa häc cao ®Ó nghiªn cøu, ph¸t minh nh÷ng s¶n phÈm c«ng nghÖ truyÒn h×nh tiªn tiÕn phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm tiªu thô. Thø s¸u, bªn c¹nh thÞ tr­êng truyÒn thèng, tÝch cùc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh th­o h­íng ®a ngµnh, ®a nghÒ ®ång thêi më réng thÞ tr­êng ra xuÊt khÈu. X¸c ®Þnh më réng kinh doanh ®a ngµnh, ®a nghÒ c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u. Thø bÈy, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005 cã thÓ trang bÞ cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c ®µi ph¸t thanh, truyÒn h×nh, c¸c trung t©m lín, c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi doanh nghiÖp Nhµ n­íc cã c¬ së h¹ tÇng v÷ng ch¾c ®¶m b¶o cho sù héi nhËp kinh tÕ vÉn ph¸t triÓn vµ ®i lªn. 2.2.KÕ ho¹ch kinh doanh ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh cao trong n¨m 2003: TiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng th¾ng lîi vµ thµnh qu¶ ®¹t ®­îc trong n¨m 2002, lÊy nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm cña n¨m qua ®Ó phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt nh÷ng môc tiªu c¬ b¶n nh­ sau: TiÕp tôc ®Çu t­ cho c«ng t¸c ngiªn cøu øng dông, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c nghiªn cøu ph¸t triÓn c«ng nghÖ phÇn mÒm ®Ó nhanh chãng lµm chñ hoµn toµn c«ng nghÖ chÕ t¹o ®Çu thu sè nh»m duy tr× thÕ c¹nh tranh liªn tôc trªn thÞ tr­êng c«ng nghÖ kü thuËt cao. TiÕp tôc ph¸t triÓn c«ng nghÖ ghÐp nhiÒu kªnh sãng trªn mét m¸y ph¸t h×nh, cho c¶ kü thuËt sè vµ analog ®¸p øng nhu cÇu ph¸t sãng ®ång thêi nhiÒu ch­¬ng tr×nh víi gi¸ thµnh hîp lý ë c¸c ®i¹ ph­¬ng. KhÈn ch­¬ng hoµn thiÖn c«ng nghÖ thu ph¸t di ®éng. TiÕp tôc më réng truyÒn h×nh sè vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ c¸c gi¶i ph¸p thu ph¸t truyÒn h×nh sè ®· ®­îc hoµn thiÖn. Gi÷ v÷ng vµ cñng cè mèi quan hÖ víi c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng, më réng vµ ph¸t triÓn kinh doanh ngµy cµng ®a d¹ng c¸c mÆt hµng, ngµnh hµng. §Èy m¹nh kinh doanh xuÊt khÈu, ®Æc biÖt chó träng ph¸t triÓn thÞ tr­êng Lµo. Më réng c¸c h×nh thøc kinh doanh nh­ ®Çu t­, liªn doanh liªn kÕt ... X©y sùng thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9000:2001 trong nöa ®Çu n¨m 2003 N¨m 2003 phÊn ®Êu toµn c«ng ty hoµn thµnh c¸c chØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh víi møc t¨ng tr­ëng tõ 10 - 15% so víi n¨m 2002 III. Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ë c«ng ty: Nghiªn cøu thÞ tr­êng: LËp kÕ ho¹ch nghiªn cøu thÞ tr­êng cô thÓ: Ngµy nay, nghiªn cøu thÞ tr­êng ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vai trß quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu cña nã. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh kÐm hiÖu qu¶ ë c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc hiÖn nay mét phÇn lµ ch­a tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr­êng mét c¸ch nhÊt qu¸n vµ cã hÖ thèng. Nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p phßng tr¸nh rñi ro trong kinh doanh, c«ng ty sÏ kh«ng ph¶i mß mÉm, võa lµm võa rót kinh nghiÖm mµ nhiÒu khi ph¶i tr¶ gi¸ ®¾t, ®ång thêi nç lùc cña c«ng ty cã h­íng ®Ých cô thÓ. Lµm kinh doanh mµ kh«ng nghiªn cøu thÞ tr­êng th× kh¸c nµo tù lÊy m¹ng ®en che ®i con m¾t cña m×nh. T¹i sao cÇn ph¶i nghiªn cøu thÞ tr­êng? ThÞ tr­êng lu«n lu«n biÕn ®æi v× vËy cÊn ph¶i nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó cã c¸c biÖn ph¸p thÝch nghi víi sù thay ®æi ®ã, nÕu kh«ng sÏ bÞ thÞ tr­êng ®µo th¶i. Nghiªn cøu thÞ tr­êng thùc chÊt lµ thu thËp th«ng tin vÒ t×nh h×nh cung cÇu trªn thÞ tr­êng môc tiªu, xu h­íng tiªu dïng trªn thÞ tr­êng nh»m b¸n c¸i mµ thÞ tr­êng cÇn” chø kh«ng ph¶i lµ “b¸n c¸i mµ m×nh cã”. Trªn c¬ së doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh sö dông c¸c c«ng cô kh¸c nhau ®Ó t¸c ®éng vµo thÞ tr­êng môc tiªu, n©ng cao kh¶ n¨ng tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng sao cho tèt h¬n ®èi thñ c¹nh tranh. MÆc dï c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng cã vai trß quan träng nh­ vËy nh­ng ho¹t ®éng nµy ë c«ng ty §Çu t­ vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ truyÒn h×nh ViÖt Nam vÉn ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc. Do vËy, mµ hiÖn nay ë c«ng ty vÉn cßn ch­a cã bé phËn nghiªn cøu thÞ tr­êng ®éc lËp. V× vËy, c«ng ty cÇn ph¶i nhanh chãng thµnh lËp bé phËn nghiªn cøu thÞ tr­êng cÊp c«ng ty vµ mçi ®¬n vÞ thµnh viªn nªn cã mét phßng ban nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó gióp viÖc chi nh¸nh. C«ng ty cÇn tiÕn hµnh nghiªn cøu thÞ tr­êng mét c¸ch th­êng xuyªn. C«ng viÖc nµy ph¶i ®­îc giao cho nh÷ng ng­ßi cã tr×nh ®é chuyªn m«n vÒ lÜnh vùc Marketing cã kh¶ n¨ng thu thËp vµ ph©n tÝch th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, gióp ban l·nh ®¹o ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh ®óng ®¾n, chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ tËn dông c¬ héi kinh doanh, tr¸nh t×nh tr¹ng ø däng hµng ho¸ hoÆc kh«ng cã hµng ®Ó b¸n. Víi ®iÒu kiÖn c«ng ty hiÖn nay, c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng cã thÓ giao cho c¸n bé phßng nghiÖp vô ®¶m nhËn, cßn ë c¸c chi nh¸nh th× do nh÷ng c¸n bé cÊp cao ®¶m nhËn hoÆc tuyÓn nh©n viªn marketing cho chi nh¸nh vµ cho c«ng ty. (V× c«ng ty bªn c¹nh phßng kinh doanh, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn còng tù m×nh khai th¸c nguån hµng). Song c«ng ty cÇn tæ chøc th­êng xuyªn c¸c kho¸ häc vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô Marketing gióp cho hä cã thÓ ph©n tÝch c¸c thÞ tr­êng nhanh nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt. Bé phËn nµy nhÊt thiÕt ph¶i lËp kÕ ho¹ch nghiªn cøu thÞ tr­êng cô thÓ víi c¸c biÖn ph¸p ®Ó x¸c ®Þnh cung cÇu trªn thÞ tr­êng, gi¸ c¶...cÇn thu thËp mét sè th«ng tin chñ yÕu sau: Th«ng tin vÒ nhµ cung øng chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¸ c¶, kh¶ n¨ng cung øng hµng ho¸, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, uy tÝn.... trªn c¬ së ®ã tiÕn hµnh ®¸nh gi¸,so s¸nh nh»m lùa chän nhµ cung øng thÝch hîp nhÊt, gãp phÇn gi¶m chi phÝ ®Çu vµo cho hµng ho¸. Th«ng tin lo¹i nµy cã thÓ t×m thÊy trong quyÓn “Niªn gi¸m ®iÖn tho¹i nh÷ng trang vµng, trang tr¾ng’. ë ®©y cã c¸c th«ng tin h÷u hiÖu cho phÐp c«ng ty cã thÓ t×m ra nhµ cung øng hµng ho¸ thÝch hîp nhÊt. Bé phËn nghiªn cøu thÞ tr­êng lËp mét danh môc bao gåm tªn c¸c nhµ cung øng, ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i, mÆt hµng kinh doanh theo tõng nhãm hµng ®Ó khi cÇn thiÕt cã thÓ liªn hÖ trùc tiÕp víi nhµ cung øng nh»m thu thËp th«ng tin cÇn thiÕt nh­ chÝnh s¸ch gi¸, chiÕt khÊu, vËn chuyÓn ®ît khuyÕn m¹i...®Ó lùa chän nhµ cung øng thÝch hîp. §ång thêi cã thÓ thu thËp th«ng tin nµy qua b¸o th­¬ng m¹i, hái c¸c b¹n hµng cña c«ng ty hoÆc kh¸ch hµng quen biÕt. Th«ng tin vÒ kh¸ch hµng môc tiªu bao gåm : §èi víi c¸c ®µi truyÒn h×nh ®Þa ph­¬ng th× quan t©m ®Õn: Ng©n s¸ch Nhµ n­íc rãt xuèng, chÊt l­îng thu, ph¸t sãng cña ®µi, lý do mua thiÕt bÞ hay x©y dùng c«ng tr×nh... §èi víi c¸c kh¸ch hµng nhá lÎ th× cÇn biÕt: thu nhËp, ®é tuæi, lý do mua hµng, t¹i sao kh«ng mua hµng. §©y lµ lo¹i th«ng tin rÊt quan träng quyÕt ®Þnh ph­¬ng thøc kinh doanh cña c«ng ty. §Ó thu thËp lo¹i th«ng tin nµy, c«ng ty cã thÓ sö dông c¸c th«ng tin thø cÊp qua s¸ch b¸o, c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng hoÆc qua c¸c cuéc nghiªn cøu tr­íc ®ã vµ mét nguån kh«ng nhá lµ qua c¸c b¸o c¸o b¸n hµng cña c«ng ty. Song ®Ó thu thËp c¸c th«ng tin cã tÝnh chÊt trung thùc, cËp nhËt, ph¶n ¸nh ®óng thùc tr¹ng diÔn ra trªn thÞ tr­êng th× c«ng ty cÇn thu thËp th«ng tin s¬ cÊp. ViÖc nµy cã thÓ thùc hiÖn th«ng qua ®éi ngò b¸n hµng cña c«ng ty v× c­¬ng vÞ c«ng t¸c cña hä rÊt thuËn tiÖn cho viÖc thu thËp th«ng tin qua viÖc thiÕt lËp mét mÉu in s½n, trong ®ã ghi c¸c th«ng tin cÇn thu thËp cã liªn quan ®Õn kh¸ch hµng còng nh­ hµnh vi mua s¾m cña hä ®Ó ng­êi b¸n hµng ®iÒn vµo sau mçi buæi b¸n hµng, hµng tuÇn hoÆc hµng th¸ng sÏ tËp hîp l¹i. Th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh, ng­êi x­a cã c©u “ biÕt m×nh biÕt ta tr¨m trËn th¾ng”. Do vËy, nh÷ng th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh nh­ hä lµ ai, t×nh tr¹ng tµi chÝnh nh­ thÕ nµo, ®iÓm m¹nh yÕu, c¸c biÖn ph¸p Marketing mµ hä ¸p dông.... cã thÓ gióp cho c«ng ty n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, tõ ®ã mµ cã c¸c c¸ch thøc ®èi phã vµ giµnh thÕ chñ ®éng sao cho cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng môc tiªu tèt h¬n ®èi thñ c¹nh tranh. Thu thËp lo¹i th«ng tin nµy cã thÓ hái chÝnh kh¸ch hµng cña c«ng ty t¹i sao mua hµng cña ®èi thñ c¹nh tranh hay cã thÓ th«ng qua nhµ cung cÊp ®Ó biÕt ®­îc t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm, kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ mét sè biÖn ph¸p cã thÓ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao lµ cho chÝnh nh©n viªn cña m×nh ®ãng gi¶ kh¸ch hµng ®Õn mua hµng ®Ó n¾m ®­îc c¸ch thøc kinh doanh cña hä nhÊt lµ c¸c biÖn ph¸p Marketing nh­ chÝnh s¸ch gi¸, khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o.... Ngoµi ra, c«ng ty cÇn n¾m v÷ng c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi cña Nhµ n­íc ®Æc biÖt lµ chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i ®Ó chñ ®éng mua b¸n hµng b»ng c¸ch lu«n cËp nhËt th«ng tin qua s¸ch b¸o Ên phÈm th­¬ng m¹i.... 2. Marketing sîi chØ ®á xuyªn suèt mäi ho¹t ®éng kinh doanh Xu thÕ ph¸t triÓn trong kinh doanh cña thÕ giíi cho thÊy c¸c c«ng ty ngµy cµng chuyÓn träng t©m tõ qu¶n lÝ néi bé sang c«ng t¸c kinh doanh, gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a c«ng ty vµ m«i tr­êng bªn ngoµi ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng. Tr­íc ®©y, trong kinh doanh ai cã ­u thÕ h¬n vÒ kü thuËt c«ng nghÖ, s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao h¬n th× ng­êi ®ã giµnh ®­îc th¾ng lîi. Ngµy nay, vai trß cña Marketing cã ý nghÜa to lín tøc lµ ai n¾m ®­îc thÞ tr­êng th× ng­êi ®ã giµnh th¾ng lîi. §iÒu ®ã ®ßi hái c«ng ty ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng nhÊt thiÕt ph¶i cã bé phËn Marketing mµ träng t©m lµ viÖc x©y dùng vµ ph¸t huy c¸c mèi quan hÖ trao ®æi víi kh¸ch hµng, c¸c nhu cÇu, thÞ hiÕu, së thÝch cña kh¸ch hµng cÇn ®­îc th­êng xuyªn quan t©m mét c¸ch cã hÖ thèng. Tõ ®ã, cã thÓ ®Ò ra kÕ ho¹ch hµnh ®éng h÷u hiÖu h¬n vÒ s¶n phÈm, ®Þnh gi¸, ph©n phèi xóc tiÕn khuyÕch tr­¬ng phï hîp víi thÞ tr­êng vµ nhãm kh¸ch hµng mµ c«ng ty h­íng tíi cô thÓ lµ: 2.1. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm Phèi thøc mÆt hµng kinh doanh ë c«ng ty nhÊt thiÕt ph¶i theo nhu cÇu cña kh¸ch hµng, tu©n theo ®óng triÕt lÝ cña Marketing “b¸n c¸i mµ kh¸ch hµng cÇn, chø kh«ng ph¶i b¸n c¸i mµ m×nh cã”. Khi thiÕt lËp chÝnh s¸ch s¶n phÈm ng­êi ta th­êng dùa trªn 3 yÕu tè: chñng lo¹i hµng ho¸, chÊt l­îng, mÉu m· cña chóng. Nh×n chung yÕu tè chÊt l­îng ®· ®­îc c«ng ty tu©n thñ, chØ b¸n nh÷ng mÆt hµng cã chÊt l­îng ®¶m b¶o, kh«ng b¸n hµng ho¸ kÐm mÊt phÈm chÊt. VÊn ®Ò cßn l¹i lµ lùa chän chñng lo¹i hµng ho¸ víi mÉu m· ®a d¹ng, ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng. HiÖn nay, c«ng ty theo ®uæi chiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm nh»m chia sÎ rñi ro lµ mét quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. Song c«ng ty cÇn ph¶i tÝnh to¸n c¬ cÊu tØ träng tõng lo¹i hµng h¹n chÕ hµng tån kho ø ®äng kh«ng b¸n ®­îc ®ång thêi kh«ng ®Ó thiÕu hµng. Muèn vËy, c«ng ty ph¶i hîp ®ång chÆt chÏ víi nhµ cung cÊp ®Ó khi kh¸ch hµng yªu cÇu mua víi khèi l­îng lín c«ng ty cã thÓ ®¸p øng ®­îc ngay. MÆt kh¸c víi nh÷ng mÆt hµng tiªu thô chËm, kinh doanh kh«ng hiÖu qu¶ c«ng ty nªn m¹nh d¹n lo¹i bá nh­ cÆp, tói da, giµy dÐp. Bªn c¹nh c¸c mÆt hµng truyÒn thèng, C«ng ty cÇn kinh doanh thªm c¸c mÆt hµng míi. C«ng ty nªn m¹nh d¹n ®Çu t­ nghiªn cøu mÆt hµng nµy. Thùc tÕ cho thÊy c¸c c«ng ty kh«ng thÓ thµnh c«ng nÕu chØ kinh doanh c¸c mÆt hµng cò v× nhu cÇu lu«n biÕn ®æi. Ch¼ng h¹n, tõ th¸ng 6/2001 chÝnh phñ sÏ qui ®Þnh mäi ng­êi ®i xe m¸y ®Òu ph¶i ®éi mò b¶o hiÓm, ®©y lµ c¬ héi kinh doanh hÊp dÉn, c«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch mua dù tr÷ tr­íc...§Ó më réng mÆt hµng kinh doanh c«ng ty ph¶i lu«n t×m kiÕm nguån hµng míi. C«ng t¸c nghiªn cøu më réng mÆt hµng míi cã thÓ thùc hiÖn nh­ sau: Th¨m dß kh¸ch hµng NhËn ra c¬ héi Chän s¶n phÈm míi TriÓn khai kinh doanh Theo dâi vµ ®iÒu chØnh Trªn ®©y lµ ph­¬ng h­íng chung vÒ mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty. 2.2. ChÝnh s¸ch gi¸: Cã thÓ nãi víi t×nh h×nh kinh doanh hiÖn nay cña c«ng ty th× chÝnh s¸ch vÒ gi¸ lµ kh«ng quan träng l¾m trong ho¹t ®éng Marketing ®èi víi c«ng ty v× hµng ho¸ cña c«ng ty chñ yÕu tiªu thô th«ng qua ®Êu thÇu hµng ho¸ do ®ã viÖc x¸c ®Þnh gi¸ cña c¸c mÆt hµng nhá lÎ th­êng kh«ng tÝnh tíi mµ chØ quan t©m ®Õn gi¸ cña trän l« hµng do ®ã ®iÒu quan träng lµ c«ng ty ph¶i nghiªn cøu râ l« hµng ®Êu thÇu vµ lµm sao ®Ó chóng ®­îc thÇu vµ cã lîi nhuËn cao 2.3.ChÝnh s¸ch xóc tiÕn khuyÕch tr­¬ng: NÕu nh­ chÝnh s¸ch nµy ®­îc ¸p dông sÏ lµm gia t¨ng hiÖu qu¶ cña ba yÕu tè cßn l¹i trong Marketing – mix. HiÖn nay, c«ng ty cÇn quan t©m ®Õn ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n vµ qu¶ng c¸o. C«ng ty nªn giµnh riªng mét kho¶n ng©n s¸ch cho ho¹t ®éng nµy, nã cã thÓ trÝch tõ doanh sè b¸n (2-3%). C«ng ty cã thÓ ¸p dông c¸c h×nh thøc xóc tiÕn nh­ tÆng phiÕu gi¶m gi¸ cho kh¸ch hµng th­êng xuyªn cña c«ng ty, tÆng quµ vµo c¸c dÞp lÔ tÕt. MÆt kh¸c, c«ng ty còng cÇn tiÕn hµnh qu¶ng c¸o trªn c¸c tê b¸o ®Þa ph­¬ng hay b¸o th­¬ng m¹i ®Ó t¨ng sù nhËn biÕt cña kh¸ch hµng ®èi víi c«ng ty. §ång thêi, c«ng ty cã thÓ ph¸t c¸c tê r¬i ®Ó qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cña m×nh, giíi thiÖu c¸c mÆt hµng kinh doanh cho nhãm kh¸ch hµng môc tiªu víi nh÷ng lîi Ých mµ hä thu ®­îc khi mua s¶n phÈm. Víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay cña c«ng ty, c«ng ty cã thÓ qu¶ng c¸o trªn bao b× nh­ ®Ò tªn, ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i cña c«ng ty. Ngµy nay, mçi c«ng ty ®Òu ph¶i biÕt c¸ch lµm næi bËt h×nh ¶nh cña m×nh ®Ó thu hót kh¸ch hµng, tiÕn hµnh ®Þnh vÞ s¶n phÈm th«ng ho¹t ®éng xóc tiÕn khuÕch tr­¬ng. ho¹t ®éng nµy tuy tèn nhiÒu chi phÝ song hiÖu qu¶ mµ nã ®em l¹i cßn lín h¬n nhiÒu. 3. Tæ chøc tèt c«ng t¸c t¹o nguån hµng Tæ chøc tèt c«ng t¸c t¹o nguån hµng lµ ®iÒu kiÖn ®ñ ®Ó ho¹t ®éng xuÊt b¸n ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ thêi gian, qui c¸ch, chÊt l­îng, sè l­îng...C«ng t¸c t¹o nguån hµng ®­îc coi lµ ho¹t ®éng ®Çu vµo cña doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. §Ó n©ng cao chÊt l­îng ®Çu vµo, c«ng ty cÇn tæ chøc tèt c«ng t¸c thu mua dù tr÷ hµng hãa. Song viÖc thu mua dù tr÷ kh«ng thÓ dùa trªn c¶m tÝnh, suy nghÜ chñ quan mµ ph¶i dùa vµo kÕt qu¶ nghiªn cøu thÞ tr­êng. Nh÷ng th«ng tin vÒ nhµ cung cÊp, kh¸ch hµng môc tiªu lµ nh÷ng c¨n cø quan träng ®Ó quyÕt ®Þnh mua vµ dù tr÷ mÆt hµng g×? khèi l­îng bao nhiªu? vµo thêi gian nµo? §èi víi c«ng t¸c mua hµng th× nhiÖm vô quan träng lµ ph¶i lùa chän nguån hµng dùa trªn kÕt qu¶ nghiªn cøu thÞ tr­êng sao cho cã ®­îc nguån hµng tèt, gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng. §©y cã thÓ coi lµ mét trong nh÷ng ®iÓm m¹nh cña c«ng ty. V× b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ hµng mua c¸c n¨m 2001 - 2002 ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng mua tõ nhËp khÈu lµ rÊt cao, mét phÇn nhá lµ mua trong n­íc v× ®iÒu kiÖn trong n­íc kh«ng thÓ s¶n xuÊt ®­îc nh÷ng hµng ho¸ cã hµm l­îng kü thuËt c«ng nghÖ cao. ChÝnh ®iÒu nµy lµm gi¸ b¸n ra cña c«ng ty th­êng rÎ hoÆc ngang b»ng gi¸ trªn thÞ tr­êng nh­ng l·i thu ®­îc l¹i rÊt cao. Do ®ã trong thêi gian tíi c«ng ty nªn tiÕp tôc chñ ®éng më réng quan hÖ kÝ kÕt hîp ®ång trùc tiÕp víi c¸c nhµ s¶n xuÊt, c¸c h·ng cung øng lín ë ngoµi n­íc, tr¸nh th«ng qua nhiÒu tÇng nÊc trung gian vµ t×m hiÓu c«ng nghÖ trong n­íc ®· cã thÓ s¶n xuÊt ®­îc nh÷ng mÆt hµng g×, chÊt l­îng ra sao, cã thÓ mua thay thÕ hµng ngoµi n­íc hay kh«ng. T¨ng c­êng thu mua hµng ho¸ tËp trung th«ng qua phßng nghiÖp vô kinh doanh, tr¸nh t×nh tr¹ng thu mua nhá lÎ theo tõng ®¬n vÞ nhá lÎ. V× mua hµng víi khèi l­îng lín h¬n, c«ng ty sÏ ®­îc h­ëng tØ lÖ chiÕt khÊu cao h¬n, h­ëng ­u ®·i vÒ thêi h¹n thanh to¸n. §Ó x¸c ®Þnh ®óng ®¾n qui c¸ch, chñng lo¹i, khèi l­îng, c¬ cÊu dù tr÷ th× c«ng ty nªn c¨n cø vµo kÕt qu¶ nghiªn cøu nhu cÇu kh¸ch hµng, kÕt qu¶ b¸n hµng cña c¸c n¨m tr­íc céng víi tØ lÖ ®iÒu chØnh t¨ng gi¶m cña n¨m kÕ ho¹ch. C«ng t¸c dù tr÷ ®­îc thùc hiÖn tèt sÏ gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng thõa thiÕu hµng ho¸, ®¸p øng mét c¸ch nhanh nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng, gi¶m chi phÝ l­u kho vµ sö dông vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶. 4. Ph¸t triÓn nh©n lùc vµ t¹o ®éng lùc lao ®éng §Ó kh«ng ngõng hoµn thiÖn c¸c kü n¨ng b¸n hµng cho ®éi ngò nh©n viªn, c«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh mét sè c¸ch thøc sau: §Þnh kú tæ chøc c¸c líp häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho nh©n viªn b¸n hµng. C«ng ty cã thÓ sö dông c¸c nhµ qu¶n trÞ cña m×nh ®Ó huÊn 0luyÖn hoÆc cã thÓ thuª ngoµi nÕu thÊy cÇn thiÕt. Tæ chøc c¸c cuéc thi vÒ b¸n hµng, ®­a ra mét sè t×nh huèng b¸n hµng lùa chän ng­êi cã c¸ch øng xö nhanh nhÊt, v¨n minh, lÞch sù nhÊt. C«ng ty cã thÓ tæ chøc c¸c cuéc thi vÒ c¸ch thøc tr×nh diÔn vµ ¸p dông vµo cöa hµng. §ång thêi, ®Ó ®éng viªn khuyÕn khÝch lùc l­îng b¸n sao cho hä yªn t©m víi c«ng viÖc, ph¸t huy hiÖu qu¶ cao nhÊt th× c«ng ty ph¶i cã chÕ ®é l­¬ng, th­ëng mét c¸ch hîp lÝ vµ c«ng b»ng. Víi møc l­¬ng trung b×nh hiÖn nay ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty lµ kh¸ cao so víi møc l­¬ng trung nh­ng c«ng ty vÉn cÇn ph¶i cã gi¶i ph¸p lµm t¨ng thªm møc l­¬ng nµy b»ng c¸ch t¨ng doanh sè b¸n. C«ng ty cã thÓ ¸p dông h×nh thøc. 1 L­¬ng + th­ëng khi v­ît ®Þnh møc. Víi môc ®Ých ®¶m b¶o ®êi sèng tèi thiÓu cho c¸n bé c«ng nh©n viªn b¸n hµng võa khuyÕn khÝch ®­îc hä gia t¨ng doanh sè b¸n. TiÒn th­ëng nµy sÏ ®­îc h­ëng theo % trªn doanh sè b¸n v­ît ®Þnh møc hoÆc cã thÓ th­ëng b»ng c¸ch ®Ò b¹t lªn vÞ trÝ cao h¬n, t¨ng l­¬ng. Tuy nhiªn, ®Þnh møc ®­a ra ph¶i dùa trªn c¬ së khoa häc, kh«ng ®­îc cao qu¸ dÔ lµm ng­êi b¸n hµng n¶n lßng mµ ®Þnh møc ph¶i võa ph¶i cã thÓ c¨n cø vµo møc tiªu thô n¨m tr­íc vµ tiÒm n¨ng tiªu thô hiÖn t¹i. §Þnh møc hîp lý sÏ khuyÕn khÝch nh©n viªn b¸n hµng thùc hiÖn cho ®­îc vµ hä còng c¶m thÊy tù tin h¬n. §èi víi nhiÒu c«ng viÖc, kÕt qu¶ ®­îc nhËn biÕt mét c¸ch chËm ch¹p vµ khã kh¨n v× nã liªn quan ®Õn nhiÒu ng­êi cßn ®èi víi ho¹t ®éng b¸n hµng, kÕt qu¶ ®­îc thõa nhËn sau khi sè l­îng hµng ho¸ ®­îc b¸n song. V× vËy, nã dÔ dµng trong c«ng viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ lµm viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ë trong c«ng ty. ViÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ b¸n hµng ph¶i dùa trªn doanh thu cña tõng ®¬n vÞ chø kh«ng dùa trªn møc doanh thu cña tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn b¸n hµng, nh­ vËy lµ ch­a hîp lÝ. C«ng ty cã thÓ ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo hoa hång cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn tiªu thô hµng ho¸. Kho¶n hoa hång mµ ®¬n vÞ ®ã nhËn ®­îc t­¬ng xøng víi c«ng søc mµ hä bá ra. Hoa hång cã thÓ ¸p dông tõ møc doanh thu trung b×nh cña c¸c ®¬n vÞ. Doanh thu ®­îc tÝnh dùa vµo doanh thu ba th¸ng tr­íc vµ doanh thu dù tÝnh. Tuú theo møc doanh thu mµ hä ®¹t ®­îc mµ cã c¸ch tÝnh t­¬ng øng, quan hÖ tØ lÖ thuËn gi÷a møc doanh thu vµ l­¬ng víi møc doanh thu lín h¬n doanh thu trung b×nh ®¬n vÞ tiªu thô sÏ ®­îc h­ëng tØ lÖ hoa hång tõ 1-2% doanh thu. 5. C¶i t¹o vµ n©ng cÊp m¹ng l­íi ph©n phèi HiÖn t¹i c«ng ty cã 24 ®¬n vÞ thµnh viªn vµ mét quy m« kinh doanh réng lín tr¶i kh¾p tõ B¾c vµo Nam vµ v­¬n ra c¶ thÞ tr­êng n­íc ngoµi mÆt kh¸c cã c¬ së h¹ tÇng vµ d©y truyÒn c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ hiÖn ®¹i. Víi mét quy m« kinh doanh réng kh¾p nh­ vËy vµ ®­îc sù tin cËy còng nh­ ­u tiªn cña Nhµ n­íc nh­ng thùc sù c«ng ty vÉn ch­a khai th¸c hÕt kh¶ n¨ng vèn cã cña m×nh. V× vËy, trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch kinh doanh cho phï hîp h¬n víi quy m« vèn cã cña m×nh. §Æc biÖt, c«ng ty ph¶i chó träng tíi v¨n phßng ®¹i diÖn cña c«ng ty v× v¨n phßng nµy lµ n¬i tiªu thô cao chiÕm tíi 54,081% doanh thu cña toµn c«ng ty mÆt kh¸c ®©y lµ n¬i kh¸ch hµng, ng­êi cung øng th­êng xuyªn lui tíi ®Ó giao dÞch, kÝ kÕt hîp ®ång vµ lµ n¬i ®Æt trô së giao dÞch cña c«ng ty. BiÓn ®Ò tªn, ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i cña c«ng ty, v¨n phßng lµ c¨n cø ®Ó nhËn biÕt vµ ph©n biÖt víi c¸c c«ng ty kh¸c, ®ång thêi còng lµ ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o h÷u hiÖu mµ kh«ng tèn kÐm chi phÝ. HÖ thèng biÓn b¶ng ë c«ng ty hiÖn nay ®­îc trang bÞ mét lo¹t c¸c m¸y ph¸t h×nh chuyÓn t¶i tõ truyÒn h×nh sè thu sãng vÖ tinh tõ mÆt ®Êt nªn ®©y lµ mét biÖn ph¸p qu¶ng c¸o kh¸ tèt nh­ng nªn kh«ng chØ qu¶ng c¸o chØ ë t¹i v¨n phßng c«ng ty nh­ vËy mµ nªn ®Çu t­ qu¶ng c¸o ë mét sè n¬i träng yÕu vµ ®«ng ng­êi ®i l¹i ®Ó cã thÓ qu¶ng c¸o tèt h¬n cho s¶n phÈm cña m×nh. 6. N©ng cao tr×nh ®é qu¶n lÝ Tr×nh ®é qu¶n lÝ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh cña ho¹t ®éng kinh doanh, v× vËy mµ ng­êi x­a cã c©u “mét ng­êi lo b»ng mét kho ng­êi lµm”. ViÖc thùc hiÖn tèt bèn chøc n¨ng c¬ b¶n: ho¹ch ®Þnh, tæ chøc, ®iÒu khiÓn, kiÓm tra lµ ®iÒu kiÖn kiªn quyÕt ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh, tõ x¸c ®Þnh môc tiªu, x©y dùng chiÕn l­îc, tæ chøc c¸c nguån nh©n lùc cña c«ng ty, x©y dùng bé m¸y qu¶n lÝ t¸c nghiÖp, bè trÝ sö dông nh©n sù cho ®Õn c¸c biÖn ph¸p ®«n ®èc thóc ®Èy, ®éng viªn vµ kiÓm so¸t. Ngoµi ra, qu¶n trÞ cßn nh»m nghiªn cøu c¸c yÕu tè m«i tr­êng, theo dâi, dù b¸o nh÷ng biÕn ®éng nh»m h¹n chÕ tæn thÊt, thiÖt h¹i cho ho¹t ®éng kinh doanh. Qu¶n lÝ c«ng ty cã kh¶ n¨ng dÉn d¾t c«ng ty ®Õn môc tiªu ®Ò ra, t¹o nh÷ng t¸c ®éng kÕt hîp nguån lùc cña c«ng ty, thóc ®Èy c¸c nguån lùc ph¸t triÓn. HiÖn nay, khi c¸c c«ng ty thÊt b¹i hoÆc suy gi¶m th­êng ®æ lçi cho c¸c yÕu tè kh¸ch quan, cho r»ng m«i tr­êng kinh doanh khã kh¨n, do c¹nh tranh gay g¾t, khèc liÖt. Nh­ng nguyªn nh©n do ®©u ? ChÝnh lµ do tr×nh ®é qu¶n lÝ lçi thêi kh«ng cßn phï hîp, kh«ng cßn linh ho¹t vµ kh«ng cßn kh¶ n¨ng thay ®æi thÝch nghi nhanh chãng víi m«i tr­êng. V× vËy, kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, c«ng ty cÇn ph¶i n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lÝ. Tr×nh ®é qu¶n lÝ cao lµ c¬ së ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc còng nh­ thÝch nghi nh¹y bÐn víi c¸c yÕu tè bªn ngoµi nh­ thÞ tr­êng, gi¸ c¶... III. Mét sè ®Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ: Qua 12 tuÇn thùc tËp vµ trùc tiÕp tiÕp xóc víi qu¸ tr×nh kinh doanh cña c«ng ty §Çu t­ vµ ph¸t triÓn C«ng nghÖ truyÒn h×nh ViÖt Nam em xin cã nh÷ng ®Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ mong sao nã gãp phÇn nhá t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty nh­ sau: VÒ nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng, mÆt hµng, quy m« kinh doanh: HiÖn nay viÖc thu thËp, xö lý th«ng tin vÒ thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng cßn thiÕu chuÈn x¸c, do ®ã bá lì nhiÒu c¬ héi, thêi c¬ ( ng­êi Mü cã c©u “ C¬ héi quý h¬n vµng “ ) nªn dÉn ®Õn thÊt b¹i vµ thua thiÖt trong ®Êu thÇu. ViÖc phèi hîp th«ng tin gi÷a c¸c ®¬n vÞ cßn ch­a chÆt chÏ, nhiÒu lóc cã nh÷ng m©u thuÉn gay g¾t, lµm mÊt kh¸ch hµng vµ ¶nh h­ëng ®Õn uy tÝn cña c«ng ty. Do ®ã C«ng ty cÇn ph¶i nghiªn cøu râ h¬n nhu cÇu kh¸ch hµng vÒ hµng ho¸ trong tõng giai ®o¹n. NÕu so s¸nh c¸c kho¶ng thêi gian víi nhau sÏ biÕt ®­îc sù thay ®æi vÒ l­îng hµng ho¸ tiªu dïng ph¶n ¸nh ®­îc sù biÕn ®éng vÒ nhu cÇu cña kh¸ch hµng theo chiÒu h­íng t¨ng hoÆc gi¶m ®Ó hiÓu râ: VÒ sè l­îng hµng ho¸: n¨m 2001 c«ng ty ®· ®Çu t­ vÒ tæng gi¸ trÞ hµng ho¸ lµ 349.600.000.000 VN§ vµ n¨m 2002 t¨ng lªn 374.050.000.000 VN§ do nhu cÇu cu¶ kh¸ch hµng t¨ng v× vËy mµ doanh thu còng t¨ng v× hµng ho¸ tiªu thô hÕt, mÆt kh¸c n¨m 2001 còng t¨ng h¬n so víi n¨m 1999 vÒ s¶n l­îng hµng ho¸ tiªu thô vµ n¨m 1999 còng t¨ng so víi n¨m 1998. Do ®ã ®©y lµ tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ “ më réng quy m« kinh doanh lín h¬n so víi hiÖn t¹i “. VÒ chÊt l­îng: §èi víi c¸c h·ng cung cÊp lín ( Panasonic; Samsung; Sony; Microsoft; LG .. ) th× chÊt l­îng kh«ng cã g× ®Ó bµn nh­ng kinh phÝ ®Çu t­, x©y sùng c¬ së h¹ tÇng c¸c ®µi truyÒn h×nh ®Þa ph­¬ng trong n­íc ta vÉn cßn phô thuéc nhiÒu vµo kinh phÝ do Nhµ N­íc rãt xuèng mµ nguån Ng©n s¸ch nµy cßn h¹n hÑp nªn kh«ng thÓ trang bÞ cho c¬ së h¹ tÇng tiªn tiÕn tèi t©n ®­îc mÆt kh¸c trong n­íc ta ë nh÷ng vïng s©u, vïng xa th× nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ chÊt l­îng hµng ho¸ kh«ng m¹nh mÏ mµ hä chØ quan t©m gi¸ cña nã nh­ thÕ nµo vµ sö dông ra sao nªn doanh nghiÖp nªn chó ý h¬n vÒ nh÷ng mÆt hµng liªn doanh trong n­íc v× nh÷ng mÆt hµng nµy chÊt l­îng cã thÊp nh­ng cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu víi kh¶ n¨ng thanh to¸n thÊp cña kh¸ch hµng. MÆt kh¸c c«ng ty nªn më mét phßng nghiªn cøu chuyªn vÒ chÊt l­îng hµng ho¸, hä cã thÓ nghiªn cøu t×m tßi ®Ó kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm yÕu cña nh÷ng mÆt hµng nhËp víi chÊt l­îng kh«ng cao ®Ó cã thÓ kinh doanh tèt h¬n. VÒ c¬ cÊu hµng ho¸: hiÖn nay c¬ cÊu hµng ho¸ kinh doanh cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng vµ nhiÒu chñng lo¹i phôc vô rÊt tèt nhu cÇu trong vµ ngoµi ngµnh. Qua sè liÖu ta thÊy doanh thu trong ngµnh n¨m 2002 ®¹t 293.000.000.000 VN§, trong ®ã c¸c hîp ®ång cña §µi THVN chØ cã 31.000.000.000 VN§, chiÕm 7,3% tæng doanh thu. Trong ®ã kinh doanh ngoµi ngµnh ®¹t 185.000.000.000 VN§, chiÕm 43,6% tæng doanh thu, t¨ng gÊp ®«i vÒ tû träng so víi n¨m 2001 thÓ hiÖn c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh cao. Doanh sè xuÊt khÈu ®· ®¹t 10.600.000.000 VN§ t¨ng gÊp 3 lÇn so víi n¨m 2001. Do ®ã c«ng ty nªn më réng thÞ tr­êng ngoµi ngµnh mét mÆt cung cÊp ®Çy ®ñ cho ngµnh, mét mÆt trang bÞ tèt h¬n cho c¸c mÆt hµng kinh daonh ngoµi ngµnh nh­ giao th«ng, b­u chÝnh, viÔn th«ng ...Vµ h¬n thÕ n÷a lµ c«ng ty cã thÓ t¨ng c­êng xuÊt khÈu ra n­íc ngoµi nh÷ng mÆt hµng c«ng ty cã thÓ nghiªn cøu nh­ ®Çu thu truyÒn h×nh kü thuËt sè tõ vÖ tinh t¹i mÆt ®Êt, nh÷ng mÆt hµng cña c¸c h·ng lín mµ c«ng ty cã thÓ l¾p ®Æt vµ cung cÊp vµ nªn chó träng ë Lµo v× ®©y lµ thÞ tr­êng ®Çy triÓn väng v× nÒn c«ng nghÖ truyÒn h×nh cña hä vÉn cßn l¹c hËu vµ hiÖn nay hä ®ang trang bÞ l¹i cho c¬ së vËt chÊt cho ngµnh truyÒn h×nh. C¬ cÊu hµng ho¸ ®a d¹ng lµ mét tiÒn ®Ò tèt cho qu¸ tr×nh kinh doanh mÆt kh¸c c«ng nghÖ th«ng tin truyÒn h×nh lµ rÊt quan träng cho tÊt c¶ c¸c ngµnh v× nã cung cÊp cËp nhËt nh÷ng th«ng tin nãng báng ®ang x¶y ra ë tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cho nªn c«ng ty còng nªn chó träng ph¸t triÓn kinh doanh ®­a mÆt hµng kinh doanh phôc vô cho c¶ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i. VÒ c¬ cÊu qu¶n lý: HiÖn nay c«ng ty vÉn cßn ¸p dông m« h×nh tæ chøc qu¶n lý cò nhiÒu lóc tá ra kh«ng cßn hoµn toµn phï hîp víi quy m« ph¸t triÓn hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp lµm cho c«ng t¸c ®iÒu hµnh qu¶n lý kinh doanh, s¶n xuÊt gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n . NhiÒu lóc viÖc phèi hîp thùc hiÖn gi÷a hîp ®ång néi vµ hîp ®ång ngo¹i, gi÷a s¶n xuÊt vµ cung øng, l¾p ®Æt, giao nhËn ... cßn thiÕu nhÞp nhµng, ®ång bé lµm chËm tiÕn ®é, t¨ng chi phã vµ gi¶m l­äi nhuËn cña C«ng ty Do ®ã c«ng ty nªn thay ®æi l¹i c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh toµn bé c«ng ty nh­ng kh«ng nªn qua trùc tiÕp mµ sù qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh kinh doanh nªn ®­a xuèng tõng chi nh¸nh, tõng trung t©m nhá ®Ó hä qu¶n lý x¸t sao h¬n tiÕn ®é kinh doanh vµ hä cã tr¸ch nhiÖm h¬n ®èi víi c«ng viÖc cña m×nh VÒ nh©n sù: Lµ mét ngµnh cÇn ®éi ngò nh©n sù cã chÊt l­îng cao phô tr¸ch nh÷ng m¶ng lín.MÆt kh¸c do c«ng nghÖ ph¸t thanh truyÒn h×nh vµ c«ng nghÖ th«ng tin trªn thÕ giíi kh«ng ngõng ph¸t triÓn nªn c«ng ty hµng n¨m nªn trang bÞ thªm tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, më c¸c líp ®µo t¹o ng¾n vµ dµi h¹n t¹i c«ng ty hoÆc göi ®i ®µo t¹o hay ®µo t¹o l¹i t¹i n­íc ngoµi dÓ t¨ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vµ b¾t kÞp sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ trªn thÕ giíi. V× cø ®Ó t×nh tr¹ng hiÖn nay c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn kh«ng chó träng l¾m viÖc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm cho qu¸ tr×nh kinh doanh ®«i lóc gÆp khã kh¨n do l¹ lÉm tr­íc nh÷ng s¶n phÈm khoa häc hiÖn ®¹i 4. N©ng cao tr×nh dé qu¶n lý: §Ó n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lÝ c«ng ty cÇn trang bÞ vµ trang bÞ l¹i kiÕn thøc kinh doanh hiÖn ®¹i T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé tham gia vµo c¸c kho¸ ®µo t¹o, båi d­ìng vÒ qu¶n trÞ. Göi ®i ®µo t¹o dµi h¹n mét sè c¸n bé trÎ cã triÓn väng. Më c¸c líp ®µo t¹o ng¾n h¹n t¹i c«ng ty. Th­êng xuyªn trao ®æi kinh nghiÖm vÒ c¸c l·nh vùc qu¶n lÝ nghiÖp vô ®Ó hç trî, n©ng cao kinh nghiÖm cho nhau. X©y dùng hÖ thèng th«ng tin truyÒn dÉn, m¹ng m¸y tÝnh phôc vô qu¶n lÝ, ®iÒu hµnh kinh doanh. VÒ m¹ng l­íi tiªu thô vµ ph©n phèi hµng ho¸: HiÖn nay quy m« kinh doanh cña c«ng ty kh¸ réng lín nh­ng xÐt chung vÒ ngµnh th× ®ã vÉn cßn nhá tuy nguån vèn cã h¹n nh­ng c«ng ty nªn m¹nh d¹n ®Çu t­ x©y dùng thªm chi nh¸nh tiªu thô vµ më v¨n phßng ®¹i diÖn thªm ë c¸c n­íc trong khu vùc §«ng Nam ¸ ®Ó khi héi nhËp xong khu vùc mËu dÞch tù do AFTA th× hµng ho¸ s¶n phÈm cña c«ng ty nhanh to¶ ra vµ kh«ng cßn l¹ lÉm trªn thÞ tr­êng khu vùc gióp cho c¹nh tranh lóc ®ã trªn thÞ tr­êng ®ì gay g¾t. VÒ c«ng t¸c tµi chÝnh: §Ó t¨ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh th× thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh lµ rÊt quan träng. HiÖn nay nguån vèn l­u ®éng cña c«ng ty cßn bÊt cËp so víi nhu cÇu kinh doanh. C«ng t¸c thu håi nî, xö lý c«ng nî cña kh¸ch hµng cßn rÊt nhiÒu nh÷ng thiÐu sãt cho nªn cÇn ph¶i xem l¹i ®Ó cã nguån vèn cho kinh doanh. MÆt kh¸c c«ng ty nªn khai th¸c nguån vèn tõ kh¸ch hµng, vèn vay tõ ng©n hµng vµ c¸c kho¶n vèn vay kh¸c ®Ó cã thÓ ®¸p øng kÞp thêi cho ho¹t ®éng kinh doanh. C«ng t¸c tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n nªn quan t©m x¸t sao h¬n ®Ó gãp phÇn gi¶m ®¸ng kÓ nh÷ng chi phÝ bÊt hîp lý, sai nguyªn t¾c, chÕ ®é. KÕt luËn: Mçi doanh nghiÖp lµ mét tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ, doanh nghiÖp cã ph¸t triÓn th× nÒn kinh tÕ míi ph¸t triÓn ®­îc. Sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp gãp phÇn t¹o nguån thu cho ng©n s¸ch, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Kh«ng nh÷ng thÕ, lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc, c«ng ty §Çu t­ vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ truyÒn h×nh ViÖt Nam còng cã nhiÖm vô gi÷ v÷ng vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ Nhµ n­íc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, gãp phÇn thùc hiÖn thµnh c«ng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. §Ó thùc hiÖn chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh, ho¹t ®éng quan träng nhÊt ®èi víi c«ng ty §Çu t­ vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ truyÒn h×nh ViÖt Nam lµ ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸. VÊn ®Ò tr¨n trë nhÊt cña c«ng ty hiÖn nay lµ lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ thµnh c«ng trong c¸c buæi ®Êu thÇu? lµm thÕ nµo ®Ó thu hót ®­îc kh¸ch hµng ®Õn víi c«ng ty? §Ó gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò nµy, ®ßi hái c«ng ty ph¶i ¸p dông ®ång bé c¸c biÖn ph¸p tõ nghiªn cøu thÞ tr­êng, mua hµng, dù tr÷ ®Õn ho¹t ®éng b¸n hµng kÕt hîp víi c«ng t¸c qu¶n lý khoa häc; trªn c¬ së ®ã sö dông hiÖu qu¶ vµ kh«ng ngõng më réng nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty. Cã nh­ vËy, hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty sÏ kh¶ quan h¬n. Chóng ta chuyÓn ®æi c¬ chÕ lµ phï hîp víi quy luËt cña thêi ®¹i. Sau h¬n 10 n¨m thùc hiÖn c¬ chÕ qu¶n lý míi chóng ta ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. Trong thêi gian tíi cßn rÊt nhiÒu thö th¸ch ®èi víi chóng ta trong c«ng cuéc ®æi míi, c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc. Nh÷ng kÕt qu¶ mµ C«ng ty §Çu t­ vµ ph¸t triÓn C«ng nghÖ TruyÒn h×nh ViÖt Nam gãp phÇn kh«ng nhá vµo kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña nªn kinh tÕ ®Êt n­íc nãi chung. Tuy nhiªn chóng ta ch­a tho¶ m·n víi nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc mµ cßn ph¶i cè g¾ng nhiÒu h¬n n÷a ®Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë xÝ nghiÖp t«i ®· chän ®Ò tµi nµy lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ph©n tÝch c¸c kÕt qu¶ ë c«ng ty ®· ®¹t ®­îc vµ nh÷ng tån t¹i mµ c«ng ty cÇn kh¾c phôc, hy väng r»ng víi kh¶ n¨ng vµ søc løc cßn h¹n chÕ t«i cã thÓ ®ãng gãp mét phÇn nµo ®ã vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty. Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n, ch¾c ch¾n ®Ò tµi nµy kh«ng tr¸nh khái sù thiÕu sãt. RÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn phª b×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. Môc lôc Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh Marketing Th­¬ng m¹i . TS NguyÔn Xu©n Quang ( chñ biªn) NXB Thèng Kª HN 1999. 2. Qu¶n trÞ kinh doanh th­¬ng m¹i . GS.TS Hoµng Minh §­êng vµ PTS NguyÔn Thõa Léc – NXB Gi¸o Dôc 1998 3. Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh . Ph¹m ThÞ G¸i . NXB Gi¸o Dôc 1998. 4. T¹i sao b¸n hµng kh«ng ®­îc Ng­êi dÞch TrÇn Quang TuÖ NXB TrÎ . 5. ThuËt chinh phôc kh¸ch hµng. Jacques Horivitz . NXB Thèng Kª 1993 6. NghiÖp vô vµ qu¶n trÞ b¸n hµng Ph¹m ThÞ G¸i NXB Gi¸o Dôc. 1997 7. §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ ngµnh truyÒn h×nh ViÖt Nam . TS Phan ThÞ Loan . NXB V¨n ho¸-Th«ng tin

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNhững giải pháp nhằm nâng cao hiêu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty đầu tư và Phát triển Công nghệ truyền hình Việt Nam.doc
Luận văn liên quan