Đề tài Những khó khăn, thuận lợi và những giải pháp cho Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe máy ở Việt Nam

MỤC LỤC mở đầu 1 Phần 1. Những khó khăn và thuận lợi đối với các doanh nghiệp ở việt nam 2 1. Những khó khăn 2 1.1. Khó khăn từ môi trường bên ngoài 2 1.1.1 Trong sản xuất 2 1.1.2 Trong tiêu thụ 4 1.2 Những khó khăn của môi trường bên ngoài 6 1.2.1. Môi trường sản xuất 6 1.2.2. Phân phối tiêu thu sản phẩm 7 2. Những thuận lợi 10 1.1. Thuận lợi từ môi trường bên trong 10 2.1.1. Quy mô 10 2.1.2. Nhiều doanh nghiệp phát triển ngành truyền thống 10 2.1.3. Liên doanh liên kết với nước ngoài 11 2.1.4. Lực lượng lao động 11 2.2.Thuận lợi của môi trường bên ngoài 12 2.2.1. Trong phân phối tiêu thụ sản phẩm 12 2.2.2. Chính sách của nhà nước và thuận lợi tự nhiên mà các doanh nghiệp được hưởng 13 2.2.3. Quan điểm pháp luật và các chính sách phát triển của nhà nước 14 Phần 2: Những giải pháp để phát triển các doanh nghiệp lắp ráp, sản xuất xe máy ở nước ta hiện nay 15 1.Giải pháp về vốn 15 1.1. Đa dạng hoá nguồn cung ứng vốn 15 1.2. Phương châm và các giải pháp huy động vốn 16 1.3. Hoạch định sử dụng vốn 17 2. Giải pháp về vấn đề kỹ thuật công nghệ 18 2.1. Tổ chức công tác nghiên cứu và phát triển 18 2.2. Tổ chức chuyển giao công nghệ 19 3. Giải pháp về đội ngũ cán bộ và lao động 20 3.1. Coi trọng chính sách phát triển đội ngũ lao động và đội ngũ cán bộ quản trị trong doanh nghiệp 20 3.2. Về vấn đề tuyển dụng lao động 21 3.3. Có chính sách thù lao lao động hợp lý 22 4. Giải pháp về đảm bảo môi trường 23 5. Giải pháp về vấn đề tiêu thụ 24 5.1. Làm tốt ngay từ đầu 24 5.2. Những chính sách giá cả, chất lượng và những chính sách thu hút người tiêu dùng 24 6. Kiến nghị với cơ quan nhà nước 25 Kết luận 27 Tài liệu tham khảo 28 MỞ ĐẦU Ngành công nghiệp xe máy là ngành khá mới mẻ ở Việt Nam. Tuy chỉ mới xuất hiện và phát triển ở nước ta trong vài năm gần đây nhưng hiện nay nó đang chiếm một vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Nó không chỉ đóng góp một phần đáng kể vào ngân sách Nhà nước mà còn giải quyết được hàng ngàn công ăn việc làm cho người lao động. Đây cũng là ngành phát triển rất sôi động ở nước ta hiện nay. Ngành đang thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư trong nước cũng như các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện có nhiều hình thức đầu tư và cũng có nhiều loại hình doanh nghiệp như: doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp nhà nước Ngành công nghiệp xe máy đang có tốc độ phát triển nhanh và rất sôi động như vậy là vì đây là ngành đang có được rất nhiều thuận lợi từ chính môi trường bên trong doanh nghiệp và môi trường bên ngoài. Nhưng chính trong môi trường phát triển sôi động như vậy các doanh nghiệp cũng gặp phải không ít những khó khăn. Vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp phải nghiên cứu để biết được những khó khăn, thuận lợi cũng như những giải pháp để khắc phục những khó khăn và tận dụng những thuận lợi. Vì vậy tất yếu phải nghiên cứu những khó khăn, thuận lợi và những giải pháp cho doanh nghiệp sản xuất lắp ráp xe máy và đây cũng chính là đề tài tôi lựa chọn cho mình. Với nội dung này sau đây tôi sẽ đi vào phân tích hai nội dung chính. Phần 1: Những khó khăn và thuận lợi đối với doanh nghiệp Phần 2: Những giải pháp cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp xe máy ở nước ta hiện nay. Trong quá trình thực hiện đề án này Em đã nhận được sự giúp đỡ tật tình của thầy giáo hướng dẫn TS Nguyễn Ngọc Hiền. Em xin chân thành cảm ơn! Phần 1. những khó khăn và thuận lợi đối với các doanh nghiệp ở việt nam 1. Những khó khăn 1.1. Khó khăn từ môi trường bên ngoài 1.1.1. Trong sản xuất Ở đây chúng ta không chỉ nghiên cứu đến những yếu tố nằm trong khâu sản xuất mà nghiên cứu đến toàn bộ quá trình sản xuất và chúng ta sẽ nghiên cứu đến các yếu gây khó khăn cho các doanh nghiệp một cách trực tiếp đến cả quá trình sản xuất. Với góc độ nghiên cứu này chúng ta sẽ có nhiều yếu tố nhưng tựu chung lại chúng ta chỉ nghiên cứu đến một số yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất như: công nghệ sản xuất, đội ngũ cán bộ quản lý và những người lao động, việc tổ chức sản xuất và vốn. Công nghệ sản xuất: Từ khái niệm về công nghệ “ là hệ thống các kiến thức về quy trình và kỹ thuật dùng để chế biến vật liệu và thông tin hay là việc áp dụng khoa học vào công nghiệp bằng cách sử dụng các kết quả nghiên cứu và sử nó một cách có hệ thống và có phương pháp” (1)

doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3404 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Những khó khăn, thuận lợi và những giải pháp cho Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe máy ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g Ýt nh÷ng khã kh¨n. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu ®Ó biÕt ®­îc nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi còng nh­ nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vµ tËn dông nh÷ng thuËn lîi. V× vËy tÊt yÕu ph¶i nghiªn cøu nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi vµ nh÷ng gi¶i ph¸p cho doanh nghiÖp s¶n xuÊt l¾p r¸p xe m¸y vµ ®©y còng chÝnh lµ ®Ò tµi t«i lùa chän cho m×nh. Víi néi dung nµy sau ®©y t«i sÏ ®i vµo ph©n tÝch hai néi dung chÝnh. PhÇn 1: Nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi ®èi víi doanh nghiÖp PhÇn 2: Nh÷ng gi¶i ph¸p cho c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh c«ng nghiÖp xe m¸y ë n­íc ta hiÖn nay. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò ¸n nµy Em ®· nhËn ®­îc sù gióp ®ì tËt t×nh cña thÇy gi¸o h­íng dÉn TS NguyÔn Ngäc HiÒn. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! PhÇn 1. nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ë viÖt nam 1. Nh÷ng khã kh¨n 1.1. Khã kh¨n tõ m«i tr­êng bªn ngoµi 1.1.1. Trong s¶n xuÊt ë ®©y chóng ta kh«ng chØ nghiªn cøu ®Õn nh÷ng yÕu tè n»m trong kh©u s¶n xuÊt mµ nghiªn cøu ®Õn toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ chóng ta sÏ nghiªn cøu ®Õn c¸c yÕu g©y khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp mét c¸ch trùc tiÕp ®Õn c¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Víi gãc ®é nghiªn cøu nµy chóng ta sÏ cã nhiÒu yÕu tè nh­ng tùu chung l¹i chóng ta chØ nghiªn cøu ®Õn mét sè yÕu tè cã ¶nh h­ëng lín nhÊt nh­: c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ nh÷ng ng­êi lao ®éng, viÖc tæ chøc s¶n xuÊt vµ vèn. C«ng nghÖ s¶n xuÊt: Tõ kh¸i niÖm vÒ c«ng nghÖ “ lµ hÖ thèng c¸c kiÕn thøc vÒ quy tr×nh vµ kü thuËt dïng ®Ó chÕ biÕn vËt liÖu vµ th«ng tin hay lµ viÖc ¸p dông khoa häc vµo c«ng nghiÖp b»ng c¸ch sö dông c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ sö nã mét c¸ch cã hÖ thèng vµ cã ph­¬ng ph¸p” (1) Tõ kh¸i niÖm trªn ®­a vµo nghµnh s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p xe m¸y chóng ta cã thÓ hiÓu c«ng nghÖ ë ®©y lµ nh÷ng quy tr×nh, kü thuËt dïng ®Ó s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p xe m¸y hay lµ viÖc ¸p dông khoa häc vµo nghµnh s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p xe m¸y. Tõ kh¸i niÖm cô thÓ nµy chóng ta sÏ ®i vµo nghiªn cøu nh÷ng khã kh¨n c¸c doanh nghiÖp ®ang gÆp ph¶i hiÖn nay. Còng nh­ nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c t×nh tr¹ng m¸y mãc l¹c hËu cßn lµ t×nh tr¹ng kh¸ phæ biÕn. Thùc tÕ hiÖn nay cho thÊy c¸c doanh nghiÖp míi chØ cã ®ñ m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó s¶n xuÊt ra nh÷ng phô tïng ®¬n gi¶n cña xe nh­: s¨m, lèp,vµnh, èng x¶… Mét sè chi tiÕt cã ®é phøc t¹p cao, yªu cÇu ®é chÝnh x¸c cao chóng ta vÉn ph¶i nhËp tõ n­íc ngoµi mµ ®a sè nh÷ng chi tiÕt nµy l¹i chiÕm tû lÖ lín trong gi¸ thµnh cña s¶n phÈm, lµm ¶nh h­ëng ®Õn tû lÖ néi ®Þa ho¸ nªn mÆc dï c¸c chi tiÕt ®­îc s¶n xuÊt nhiÒu t¹i ViÖt Nam nh­ng chØ chiÕm tû lÖ néi ®Þa ho¸ tõ 15% - 25% ( n¨m 2000) vµ hiÖn nay kho¶ng 30% - 40% .(2) Ngoµi t×nh tr¹ng chung cña nÒn kinh tÕ cßn do ®©y lµ mét ngµnh kh¸ míi mÎ ë n­íc ta hiÖn nay nªn viÖc m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ ch­a b¾t kÞp ®­îc víi khu vùc vµ thÕ giíi còng lµ ®iÒu dÔ hiÓu. Thùc tÕ hiÖn nay ë n­íc ta cã nh÷ng c«ng nghÖ s¶n xuÊt tõ nh÷ng n¨m 70 nh­ cña lo¹i xe Angel cña h·ng VMEP cña §µi Loan, mét doanh nghiÖp 100% vèn n­íc ngoµi. Lùc l­îng lao ®éng: Kh«ng thÓ phñ nh©n ®­îc vai trß to lín cña lao ®éng nh­ng khi mµ lao ®éng kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt, kh«ng phï hîp víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt th× nã cßn cã t¸c ®éng ng­îc l¹i. Tr×nh ®é tay nghÒ cña ng­êi lao ®éng kh«ng chØ qua ®µo t¹o mµ hä cßn tÝch luü ®­îc qua qu¸ tr×nh lµm viÖc. V× vËy, thêi gian lµm viÖc l©u dµi sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho hä cã nhiÒu thêi gian ®Ó hä cã thÓ tÝch luü ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. ë n­íc ta, ®©y míi chØ lµ nh÷ng n¨m ®Çu ph¸t triÓn cña ngµnh nªn kinh nghiÖm mµ ®éi ngò lao ®éng tÝch luü ®­îc cßn nhiÒu h¹n chÕ, ®©y lµ còng lµ mét khã chung cña c¸c doanh nghiÖp ë n­íc ta. Kh«ng chØ víi ®éi ngò lao ®éng trùc tiÕp tham gia vµo qóa tr×nh s¶n xuÊt mµ c¶ víi ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý. C¸c doanh nghiÖp nh×n chung cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc tuyÓn dông nh÷ng c¸n bé cã chuyªn m«n, tr×nh ®é ®¸p øng ®­îc víi yªu cÇu cña m×nh. HiÖn nay, lùc l­îng lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n rÊt Ýt v× ®©y lµ ngµnh míi ph¸t triÓn ë n­íc ta, c«ng t¸c ®µo t¹o ch­a thÓ ®¸p øng kÞp vµ còng ch­a cã ®éi ngò c¸n bé gi¶ng d¹y cho c«ng t¸c nµy. Tæ chøc s¶n xuÊt vµ x©y dùng hÖ thèng s¶n xuÊt: “ HÖ thèng s¶n xuÊt lµ tæng hîp c¸c bé phËn s¶n xuÊt vµ phôc vô s¶n xuÊt, sù ph©n bæ vÒ kh«ng gian vµ mèi quan hÖ s¶n xuÊt gi÷a chóng”(3). Trong c¸c yÕu tè ®· ph©n tÝch ë trªn cã thÓ nãi ®©y lµ yÕu tè g©y khã kh¨n trùc tiÕp ®Õn doanh nghiÖp vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh. “ Mét hÖ thèng s¶n xuÊt phï hîp tr­íc hÕt ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chuyªn m«n ho¸ cao, ph¶i ®¶m b¶o tÝnh c©n ®èi nhÞp nhµng cÇn thiÕt”(4). XÐt vÒ chuyªn m«n hãa hiÖn nay trong c¸c doanh nghiÖp nh×n chung ®Òu ch­a ®¶m b¶o ®­îc møc cÇn thiÕt. C¸c doanh nghiÖp nh×n chung ®Òu ho¹t ®éng ®éc lËp víi nhau mµ kh«ng cã sù liªn hÖ, hç trî lÉn nhau, ®iÒu nµy lµm ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt còng nh­ chÊt l­îng s¶n phÈm v× chuyªn m«n ho¸ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶. HÖ thèng s¶n xuÊt còng ch­a ®¶m b¶o tÝnh c©n ®èi nhÞp nhµng. V× trªn thÞ tr­êng hiÖn nay, nh×n chung c¸c doanh nghiÖp ®Òu míi chØ s¶n xuÊt nh÷ng thiÕt bÞ cã ®é phøc t¹p thÊp, gi¸ thµnh kh«ng cao. Nh÷ng s¶n phÈm cßn l¹i th­êng lµ cã gi¸ thµnh cao ®ßi hái ®é phøc t¹p vµ chÝnh x¸c nªn c¸c doanh nghiÖp nh×nh chung ch­a s¶n xuÊt ®­îc. Vèn ë ®©y chóng ta xem xÐt vèn d­íi gãc ®é lµ vèn vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nªn gÆp khã kh¨n trong viÖc më réng quy m«, ph¹m vi ho¹t ®éng, c«ng t¸c nghiªn cøu vµ c¹nh tranh víi c¸c tËp ®oµn lín ë bªn ngoµi. Vèn cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay còng g©y khã kh¨n cho viÖc ®Çu t­ nh÷ng thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, cã gi¸ trÞ lín vµ ®Æc biÖt lµ trong c«ng t¸c ®µo t¹o nguån lùc lao ®éng. 1.1.2 Trong tiªu thô ë ®©y chóng ta sÏ xem xÐt ®Õn tiªu thô theo nghÜa réng, nghÜa lµ kh«ng chØ xem xÐt ®Õn c¸c yÕu tè, nh÷ng mµ doanh nghiÖp gÆp ph¶i trùc tiÕp trong qu¸ tr×nh tiªu thô mµ ta sÏ xem xÐt ®Õn gãc ®é réng h¬n bao gåm c¶ nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ tiªu thô. Víi gãc ®é réng nh­ vËy chóng ta kh«ng thÓ nghiªn cøu hÕt c¸c khã kh¨n mµ c¸c doanh nghiÖp gÆp ph¶i mµ chØ nghiªn cøu s©u vµo ba khã kh¨n lín ®ã lµ: vÒ chÊt l­îng, gi¸ c¶ vµ hÖ thèng tiÒu thô. ChÊt l­îng: ChÊt l­îng cña xe lµ mét vÊn ®Ò rÊt phøc t¹p. §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c vÒ chÊt l­îng yªu cÇu ph¶i cã kiÕn thøc chuyªn m«n nhÊt ®Þnh, ph¶i dùa vµo nhiÒu tiªu chuÈn vµ ®øng trªn nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau. §©y lµ mét vÊn ®Ò mang tÝnh chuyªn m«n, sau ®©y t«i chØ ®­a ra viÖc ®¸nh gi¸ qua thÞ hiÕu vµ cÇu cña ng­êi tiªu dïng. Thùc tÕ hiÖn nay, khi mµ xe ®­îc néi ®Þa ho¸ víi tû lÖ cao, cã thÓ cho lµ s¶n phÈm s¶n xuÊt trong n­íc cµng cao th× gi¸ cµng gi¶m h¬n. Nh­ng cÇu cña nã vÉn kh«ng cao b»ng xe cã tû lÖ néi ®Þa ho¸ thÊp. Mét vÝ dô ®iÓn h×nh vÒ hai lo¹i xe cña Honda lµ Dream vµ Super Dream, qua ®©y chóng ta cã thÓ thÊy ng­êi tiªu dïng trong n­íc vÉn ch­a thùc sù tin t­ëng vµ yªu thÝch nh÷ng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong n­íc. Nh­ng chóng ta ph©n tÝch vÒ chÊt l­îng kh«ng ph¶i víi ý nghÜa tuyÖt ®èi mµ lµ xÐt trªn quan hÖ t­¬ng ®èi víi gi¸ c¶. ChÊt l­îng cã thÝch hîp víi gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng hay kh«ng. C¸c lo¹i xe Trung Quèc mÆc dï chÊt l­îng kh«ng cao nh­ng l¹i ®­îc ­a chuéng ë ViÖt Nam lµ v× chóng cã gi¸ c¶ hîp lý. Gi¸ c¶: Tr­íc ®©y, xe m¸y ®­îc xem lµ mét tµi s¶n lín vµ ph¶i nh÷ng gia ®×nh giµu cã míi cã kh¶ n¨ng mua. Ngµy nay, do nhu cÇu vÒ ph­¬ng tiÖn ®i l¹i, møc sèng ngµy cµng ®­îc n©ng cao vµ quan träng lµ gi¸ xe ngµy cµng gi¶m ®· lµm cho l­îng xe tiªu thô liªn tôc t¨ng nhanh. “ Tõ n¨m 1995 trë l¹i ®©y b×nh qu©n sè l­îng xe t¨ng kho¶ng 400 –500 ngh×n xe mçi n¨m nhÊt lµ ë nh÷ng thµnh phè lín. Tõ n¨m 1995 theo sè liÖu cña côc CSGT sè l­îng xe m¸y hiÖn ®· lªn tíi trªn 3.678.000 xe. Trung b×nh t¨ng 11%/ n¨m”(5). Tõ ®©y ta cã thÓ kÕt luËn thÞ tr­êng ViÖt Nam rÊt nh¹y c¶m víi gi¸ v× khi gi¸ gi¶m ®· lµm cho sè l­îng xe t¨ng lªn nhanh chãng. Víi møc sèng trung b×nh cña ®a sè ng­êi d©n ViÖt Nam hiÖn nay th× gi¸ xe m¸y vÉn cßn t­¬ng ®èi cao, nã ®· ®­îc lý gi¶i cho thùc tÕ vÒ sù ­a chuéng cña kh¸ch hµng ®èi víi c¸c lo¹i xe cña Trung Quèc. ThÞ tr­êng ViÖt Nam hiÖn nay, sè l­îng xe m¸y tiªu thô chñ yÕu tËp trung vµo mét sè thµnh phè lín, cßn mét thÞ tr­êng rÊt réng lín mµ c¸c doanh nghiÖp vÉn ch­a tËn dông ®­îc ®ã lµ thÞ tr­êng ë n«ng th«n, n¬i cã d©n sè chiÕm tû lÖ rÊt cao trong tæng d©n sè ViÖt Nam. Thùc tr¹ng nµy lµ v× gi¸ xe nh­ hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp cßn gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n trong viÖc më réng thÞ tr­êng n«ng th«n. Mét khã kh¨n n÷a vÒ vÊn ®Ò gi¸ c¶ lµ hiÖn nay c¸c lo¹i xe Trung Quèc víi gi¸ thÊp ®ang ®­îc tiªu thô m¹nh ë thÞ tr­êng n«ng th«n, thËm chÝ ngay t¹i c¸c vïng ®« thÞ c¸c lo¹i xe Trung Quèc còng ®­îc nh÷ng ng­êi tiªu dïng lùa chän. Tiªu thô: Ngµy nay c«ng t¸c tiªu thô ngµy cµng ®­îc c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt h¬n. Tuy nhiªn, hä cßn gÆp mét sè khã kh¨n: hÖ thèng ph©n phèi, h×nh thøc tiªu thô, c¸c chÝnh s¸ch vÒ gi¸ c¶ chÊt l­îng. HÖ thèng ph©n phèi c¸c kªnh tiªu thô cña doanh nghiÖp hiÖn nay nh×n chung míi chØ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ë thµnh thÞ cßn thÞ tr­êng n«ng th«n hÖ thèng nµy gÇn nh­ kh«ng cã hoÆc nÕu cã th× còng rÊt nhá lÎ khã ®¸p øng ®­îc ®Õn tËn tay ng­êi tiªu dïng, ph¶i qua nhiÒu giai ®o¹n nªn gi¸ thµnh t»ng nªn mét l­îng ®¸ng kÓ. Víi quy m« hiªn nay cña c¸c doanh nghiÖp th× viÖc më réng c¸c kªnh ph©n phèi c¸c ®¹i lý trªn mét diÖn réng lµ rÊt khã kh¨n. Quy m« nhá còng g©y khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn m¹i, t¨ng c­êng qu¶ng c¸o, ®iÒu tra nghiªn cøu vÒ thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng mµ tõ ®ã ®­a ra ®­îc c¸c chÝnh s¸ch gi¸ c¶ chÊt l­îng hîp lý, c¸c kiÓu d¸ng xe, h×nh thøc thøc thanh to¸n hîp víi thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng. 1.2. Nh÷ng khã kh¨n cña m«i tr­êng bªn ngoµi Chóng ta sÏ nghiªn cøu vÒ c¸c yÕu tè bªn ngoµi doanh nghiÖp t¸c ®éng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp g©y khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp trong ph¹m vi chuyªn ®Ò nµy chØ nghiªn cøu ®Õn nh÷ng khã kh¨n chung nhÊt cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. Cô thÓ sÏ nghiªn cøu ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò sau: qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph©n phèi tiªu thô vµ m«i tr­êng ph¸p lý. 1.2.1. M«i tr­êng s¶n xuÊt Trong phÇn trªn chóng ta ®· ph©n tÝch nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. PhÇn nµy chóng ta sÏ nghiªn cøu vÒ nh÷ng yÕu tè bªn ngoµi t¸c ®éng tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh­: sù thay ®æi c«ng nghÖ, gi¸ c¶, vèn vµ lao ®éng. Sù thay ®æi c«ng nghÖ: C«ng nghÖ lu«n lu«n thay ®æi vµ ph¸t triÓn. V× vËy, c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i ®æi míi ®Ó phï hîp víi c«ng nghÖ hiÖn t¹i vµ tèt nhÊt lµ ®i tr­íc mét b­íc so víi thÞ tr­êng, lµm ®­îc nh­ vËy doanh nghiÖp sÏ cã ®­îc nhiÒu lîi thÕ c¹nh tranh. Ng­îc l¹i, c¸c doanh nghiÖp sÏ bÞ tôt hËu vÒ c«ng nghÖ. C«ng nghÖ cña ngµnh xe m¸y thay ®æi liªn tôc vµ nhanh chãng trªn ph¹m vi réng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp cµng ph¶i ®æi míi th­êng xuyªn vµ nhanh chãng ®Ó phï hîp víi sù thay ®æi nµy. Nã còng t¹o ra nguy c¬ tôt hËu ngµy cang xa h¬n cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam so víi khu vùc vµ thÕ giíi. H¬n n÷a, ®Òu lµ nh÷ng doanh nghiÖp võa vµ nhá,víi nguån vèn h¹n hÑp th× viÖc nghiªn cøu ph¸t triÓn vµ ®æi míi cña doanh nghiÖp gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, cïng víi tèc ®é thay ®æi c«ng nghÖ nhanh chãng cña bªn ngoµi th× nguy c¬ tôt hËu lµ rÊt cã thÓ nÕu c¸c doanh nghiÖp kh«ng cã gi¶i ph¸p thÝch hîp. Lùc l­îng lao ®éng ,vèn, kinh nghiÖm: Víi mét nÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, kinh tÕ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp bªn ngoµi ®­îc h­ëng nh÷ng thuËn lîi rÊt to lín trong viÖc huy ®éng vèn, tuyÓn dông ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é thÝch hîp. ë n­íc ta kh«ng nh÷ng kh«ng cã ®­îc nh÷ng thuËn lîi nh­ c¸c doanh nghiÖp trªn mµ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ lao ®éng, vèn kinh nghiÖm cßn tån t¹i nh÷ng khã kh¨n. §©y còng lµ ngµnh ®· xuÊt hiÖn vµ ph¸t triÓn tõ kh¸ l©u ë nhiÒu quèc gia tr­íc khi nã th©m nhËp vµo ViÖt Nam. §iÒu nµy lµm cho c¸c doanh nghiÖp ë n­íc ta cã nhiÒu bÊt lîi vÒ kinh nghiÖm. Víi quy m« lín c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c tËp ®oµn n­íc ngoµi dÔ dµng trong viÖc ®Çu t­ vµo c«ng t¸c nghiªn cøu ph¸t triÓn, ®æi míi c«ng nghÖ, båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹o kh¶ n¨ng n©ng cao tr×nh ®é s¶n xuÊt, n¨ng suÊt chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¶m gi¸ thµnh s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¹nh tranh. 1.2.2. Ph©n phèi tiªu thu s¶n phÈm Sù c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay: Trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam hiÖn nay cã trªn 200 lo¹i xe, ®©y lµ mét con sè kh«ng ph¶i lµ nhá. C¸c lo¹i xe nµy cã nguån gèc tõ nhiÒu n­íc kh¸c nhau nh­: NhËt B¶n, Hµn Quèc, §µi Loan víi nhiÒu th­¬ng hiÖu: Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki cña NhËt B¶n; c¸c nh·n hiÖu cña §µi Loan, Hµn Quèc vµ nhiÒu nh·n hiÖu cña Trung Quèc. ThÞ tr­êng ®a d¹ng vµ s«i ®éng nh­ vËy ®· t¹o ra sù c¹nh tranh rÊt khèc liÖt gi÷a c¸c h·ng, c¸c th­¬ng hiÖu vµ c¶ c¸c ®¹i lý, cöa hµng. Sù c¹nh tranh còng rÊt ®a d¹ng: gi¸ c¶, chÊt l­îng, dÞch vô sau b¸n hµng. VÝ dô c¹nh tranh vÒ kiÓu d¸ng gi÷a hai h·ng lín cña NhËt B¶n lµ Honda vµ Suzuki ta sÏ thÊy sù c¹nh tranh lµ rÊt gay g¾t. Khi mµ lo¹i xe Future ®­îc h·ng Honda ®­a ra thÞ tr­êng th× gÇn nh­ ngay lËp tøc Suzuki còng ®­a ra thÞ tr­êng mét lo¹i xe míi ®ã lµ lo¹i xe Best. Nh­ng vÒ h×nh thøc c¹nh tranh th× cã lÏ c¹nh tranh b»ng gi¸ lµ dÔ nhËn biÕt nhÊt. Theo sè liÖu ngµy 10/10/2001 kh«ng chØ Honda gi¶m gi¸ cho Future tõ 26,5 triÖu xuèng cßn 24,99 triÖu vµ Super Dream tõ 23 triÖu xuèng cßn 19,99 triÖu mµ c¸c h·ng kh¸c còng ngay lËp tøc cã chiÕn l­îc gi¶m gi¸ theo ®Ó c¹nh tranh. Sirious tõ 24 triÖu cßn 19,5 triÖu vµ ®ång lo¹t c¸c lo¹i xe cña Trung Quèc, §µi Loan gi¶m tõ 200 –800 ngh×n VN§ cho mét xe b¸n ra. Ngoµi ra cßn rÊt nhiÒu h×nh thøc c¹nh tranh kh¸c ®­îc c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ c¸c ®¹i lý sö dông ®Ó c¹nh tranh víi nhau. T×nh tr¹ng nhËp lËu, ®Æc biÖt lµ c¸c lo¹i xe cña Trung Quèc ®ang lµ t×nh tr¹ng kh¸ phæ biÕn ë n­íc ta lµm cho gi¸ c¶ c¸c lo¹i xe nµy chØ b¨ng kho¶ng 50 –70% gi¸ cña nã trªn thÞ tr­êng. §iÒu nµy ®ang ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c¸c h·ng s¶n xuÊt trong n­íc, hä kh«ng thÓ c¹nh tranh ®­îc khi mµ cã lo¹i xe ®­îc b¸n trªn thÞ tr­êng chØ víi gi¸ 3-4 triÖu VN§ / chiÕc. Sù c¹nh tranh cña c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c: ë ®©y chóng ta chØ ph©n tÝch ®Õn sù c¹nh tranh cña ph­¬ng tiÖn giao th«ng c«ng céng vµ hai lo¹i ph­¬ng tiÖn c¹nh tranh kh¸c lµ «t« vµ xe ®¹p . Ph­¬ng tiÖn giao th«ng c«ng céng: HiÖn nay giao th«ng c«ng céng ë n­íc ta nh×n chung ch­a ph¸t triÓn , gi¸ thµnh cßn cao , ch­a thuËn tiÖn nªn hiÖn t¹i ch­a ph¶i lµ ph­¬ng tiÖn c¹nh tranh gay g¾t víi xe m¸y nh­ng nã sÏ nhanh chãng tr¬ thµnh lo¹i ph­¬ng tiÖn cã tiÒm n¨ng vµ c¹nh tranh gay g¾t víi xe m¸y . « t« ®· vµ ®ang lµ ph­¬ng tiÖn c¹nh tranh víi xe m¸y nh­ng chØ ë nh­ng chØ ë thµnh phè lín vµ gi¸ c¶ cña ph­¬ng tiÖn nµy ngµy cµng thÝch hîp víi kh¶ n¨ng cña ng­êi tiªu dïng ë nh­ng ®« thÞ lín . Bëi cã nhiÒu tÝnh n¨ng thÝch hîp th«ng dông nªn ph­¬ng tiÖn xe ®¹p vÉn lµ ph­¬ng tiÖn giao phæ biªn, ®Æc biÖt ë nh÷ng vïng n«ng th«n . Kh¸c víi «t« , ngµy cµng trë thµnh ph­¬ng tiÖn c¹nh tranh gay g¾t, xe ®¹p sÏ kh«ng cßn lµ ph­¬ng tiÖn c¹nh tranh víi xe m¸y trong thêi gian tíi Nh­ng hiÖn nay , khi gi¸ c¶ cña lo¹i ph­¬ng tiÖn nµy tá ra rÊt thÝch hîp víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña ng­êi lao ®éng n­íc ta th× nã vÉn cßn lµ ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­îc ­a chuéng . Ngoµi ra, trong vÊn ®Ò tiªu thô thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng còng rÊt quan träng,khi mµ doanh nghiÖp kh«ng n¾m b¾t ®­îc thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng th× hä sÏ gÆp ph¶i khã kh¨n lín . ChÝnh v× vËy ®©y kh«ng ph¶i lµ khã kh¨n chung cho c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay . NÕu n¾m b¾t ®­îc thÞ hiÕu nµ nã sÏ lµ thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp . Nh­ng thÞ hiÕu nµy chØ mang tinh thêi gian vµ ®Þa ®iÒm ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu t×m hiÒu thÞ tr­êng . M«i tr­êng ph¸p lý : Chóng ta ®i s©u nghiªn cøu vÒ nh­ng vÊn ®Ò mang tÝnh chung nhÊt cho c¸c doanh nghiÖp nh­ nh÷ng bÊt cËp vÒ vÊn ®Ò së h÷u kiÓu d¸ng , tû lÖ néi ho¸, thuÕ VÊn ®Ò së h÷u vÒ kiÓu d¸ng ®ang lµ bÊt cËp chung cho nhiÒu doanh nghiÖp , nhiÒu c¸ch ¶nh h­ëng ®Õn uy tÝn , hiÖu qu¶ kinh doanh cho c¸c h·ng nµy v× nhiÒu lo¹i xe lÊy tªn na n¸ gièng xe cña hä hay kiÓu d¸ng th× t­¬ng tù . §iÒu nµy t¹o khã kh¨n cho c¸c h·ng muèn thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh¸c biÖt vÒ s¶n phÈm , ®éc quyÒn vÓ kiÓu d¸ng . VÒ yªu cÇu tØ lÖ néi ®Þa ho¸ ë ViÖt nam hiÖn nay , ®ang gÆp nhiÒu bÊt cËp ®i liÒn víi nã lµ sù ®iÒu chØnh vÒ møc thuÕ cña nhµ n­íc vµ chÝnh tõ ®©y ®· t¹o ra nhiÒu kÏ hë cho c¸c doanh nghiÖp nh­ khai t¨ng tØ lÖ néi ®Þa ho¸ lªn ®Ó hä ®­îc h­ëng ­u ®·i vÒ thuÕ tõ ®©y t¹o bÊt lîi cho c¸c doanh nghiÖp kª khai tØ lÖ néi ®Þa ho¸ chÝnh x¸c . So s¸nh møc thuÕ trong nghµnh cña n­íc ta víi c¸c quèc gia kh¸c trong khu vùc vµ thÕ giíi th× møc thuÕ ë n­íc ta cao h¬n nhiÒu . Trong khi thùc tÕ yªu cÇu møc gi¸ phï hîp víi kh¶ n¨ng cña ng­êi tiªu dïng ®iÒu nµy thËt khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp. 2. Nh÷ng thuËn lîi 1.1. ThuËn lîi tõ m«i tr­êng bªn trong 2.1.1. Quy m« Thùc tÕ hiÖn nay cho thÊy c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh ®Òu lµ nh÷ng doanh nghiÖp võa vµ nhá. ë trªn chóng ta ®· ph©n tÝch, quy m« ¶nh h­ëng g©y khã kh¨n ®Õn doanh nghiÖp. PhÇn nµy chóng ta sÏ nghiªn cøu ®Õn nh÷ng thuËn lîi cña quy m« doanh nghiÖp. V× ®Òu lµ nh÷ng doanh nghiÖp võa vµ nhá nªn chóng cã nh÷ng thuËn lîi sau: DÔ dµng khëi sù vµ ho¹t ®éng nh¹y bÐn theo c¬ chÕ thÞ tr­êng do vèn Ýt, lao ®éng kh«ng ®ßi hái chuyªn m«n cao dÔ rót lui khái thÞ tr­êng, cã nghÜa lµ “ ®¸nh nhanh, th¾ng nhanh vµ chuyÓn h­íng nhanh”. DÔ ph¸t huy b¶n chÊt hîp t¸c s¶n xuÊt. DÔ thu hót lao ®éng víi chi phÝ thÊp, cã thÓ tËn dông ®­îc nguån lao ®éng t¹i ®Þa ph­¬ng. Ýt x¶y ra xung ®ét gi÷a ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng. Nh÷ng thuËn lîi nµy thÓ hiÖn cµng râ rµng vµ cµng quan träng víi ngµnh c«ng nghiÖp xe m¸y. V× kh«ng nh÷ng lµ ngµnh míi mÎ mµ ®©y cßn lµ ngµnh cã sù c¹nh tranh rÊt gay g¾t vµ kh«ng cã g× lµ b¶o ®¶m sù tån t¹i l©u dµi nh÷ng thuËn lîi hiÖn cã. Sù thÝch nghi víi thay ®æi cña thÞ tr­êng lµ ®Æc biÖt cÇn thiÕt ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ gia nhËp vµ rót khái thÞ tr­êng. XuÊt ph¸t tõ thÞ tr­êng s«i ®éng vµ lu«n biÕn ®éng nh­ vËy còng yªu cÇu cÇn thiÕt cã sù n¨ng ®éng cña ®éi ngò qu¶n lý míi cã thÓ tËn dông nh÷ng thuËn lîi cña m«i tr­êng. 2.1.2. NhiÒu doanh nghiÖp ph¸t triÓn ngµnh truyÒn thèng §iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp v× nã t¹o ra nhiÒu kinh nghiÖm cho c¸c nhµ s¶n xuÊt, ®Æc biÖt lµ nh÷ng doanh nghiÖp míi s¶n xuÊt nh­ ®a sè c¸c doanh nghiÖp trong n­íc hiÖn nay. V× qua thùc tÕ cho thÊy ®a phÇn c¸c doanh nghiÖp trong n­íc ®ang s¶n xuÊt trong ngµnh c«ng nghiÖp xe m¸y ®Òu ®· tõng lµ nh÷ng doanh nghiÖp trong c¸c ngµnh c¬ khÝ, ®iÖn tö. Nh÷ng ngµnh nµy rÊt gÇn víi ngµnh hiÖn t¹i hä ®ang kinh doanh. Nh÷ng kü thuËt c«ng nghÖ tr­íc kia nay ®­îc ¸p dông mét phÇn cho ngµnh s¶n xuÊt hiÖn t¹i. V× xuÊt ph¸t cña c¸c h·ng s¶n xuÊt nh­ vËy nªn hä ®· bá qua ®­îc mét qu¸ tr×nh ®µo t¹o cho ®éi ngò lao ®éng, tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt cho doanh nghiÖp. V× nhiÒu doanh nghiÖp ph¸t triÓn trªn nh÷ng ngµnh truyÒn thèng nªn hä cã nhiÒu thuËn lîi h¬n vµ trªn thùc tÕ cho thÊy tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp nµy ®· ph¸t triÓn rÊt nhanh. “ C«ng ty 756 ( Bé quèc phßng) ®· s¶n xuÊt ®­îc c¸c chi tiÕt phô tïng nh­: bu l«ng, b¸nh r¨ng, hép sè, b¸nh r¨ng truyÒn lùc vµ nhiÒu thiÕt bÞ chÞu mµi mßn kh¸c. C«ng ty c¬ khÝ ®iÖn tö – ho¸ chÊt ®· s¶n xuÊt ®­îc c¸c lo¹i b¸nh r¨ng th¼ng, nghiªng vµ c¸c linh kiÖn cho l¾p r¸p xe Trung Quèc víi gi¸ rÎ ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn”.(17) 2.1.3. Liªn doanh liªn kÕt víi n­íc ngoµi Liªn doanh liªn kÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong n­íc víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi ®ang lµ hiÖn t­îng rÊt phæ biÕn. Th«ng qua chÝnh s¸ch nµy, c¸c doanh nghiÖp trong n­íc tËn dông ®­îc nh÷ng thuËn lîi tõ phÝa ®èi t¸c nh­ tr×nh ®é c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, kinh nghiÖm tr×nh ®é qu¶n lý ®iÒu hµnh tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc ®µo t¹o, c«ng t¸c tuyÓn dông vµ ®Æc biÖt lµ vÒ vèn. Do chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc nªn c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay cã nhiÒu c¬ héi ®Ó t×m ®èi t¸c liªn doanh. Tøc lµ doanh nghiÖp ®· tËn dông ®­îc nh÷ng lîi thÕ cña ®èi t¸c liªn doanh, bæ xung nh÷ng thiÕu sãt vµ nh÷ng mÆt yÕu cña m×nh. 2.1.4. Lùc l­îng lao ®éng C¸c doanh nghiÖp n­íc ta hiÖn nay ®ang cã mét lùc l­îng lao ®éng lµm c«ng ¨n l­¬ng víi møc l­¬ng thÊp h¬n nhiÒu so víi c¸c doanh nghiÖp ë n­íc ngoµi. §©y lµ mét yÕu tè quan träng ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp cã thÓ h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n xuÊt ®Ó ®ñ søc c¹nh tranh víi xe m¸y nhËp tõ bªn ngoµi. §éi ngò lao ®éng ViÖt Nam còng ®­îc ®¸nh gi¸ lµ rÊt nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc vµ cã søc s¸ng t¹o. C¸c doanh nghiÖp hiÖn nay còng cã ®­îc nh÷ng chuyªn gia n­íc ngoµi cã nhiÒu kinh nghiÖm vµ kiÕn thøc vÒ tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý, ®Æc biÖt lµ ë nh÷ng doanh nghiÖp liªn doanh v× c¸c ®èi t¸c bªn ngoµi kh«ng chØ ®Çu t­ tµi chÝnh mµ c¶ tr×nh ®é kü thuËt, tr×nh ®é tæ chøc th«ng qua viÖc cö chuyªn gia tíi ViÖt Nam. Qu¸ tr×nh lµm viÖc víi nh÷ng ng­êi cã chuyªn m«n giái còng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nh÷ng nhµ qu¶n lý ViÖt Nam häc hái n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. 2.2.ThuËn lîi cña m«i tr­êng bªn ngoµi 2.2.1. Trong ph©n phèi tiªu thô s¶n phÈm Trong phÇn nµy chóng ta sÏ nghiªn cøu ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò bªn ngoµi doanh nghiÖp mµ t¹o thuËn lîi cho qu¸ tr×nh ph©n phèi tiªu thô s¶n phÈm. Chóng ta kh«ng xÐt ®Õn toµn bé c¶ qu¸ tr×nh nµy nªn kh«ng xÐt ®Õn nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn toµn bé qu¸ tr×nh ph©n phèi tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô. Chóng ta chØ ph©n tÝch nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn l­îng cÇu nh­ vÒ thÞ tr­êng tiªu thô, thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng vµ thu nhËp cña ng­êi tiªu dïng. ThÞ tr­êng tiªu thô C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt xe m¸y ë n­íc ta cã ®­îc mét thÞ tr­êng tiªu thô trong n­íc rÊt réng lín vµ ®Çy tiÒm n¨ng. ViÖt Nam lµ mét n­íc cã d©n sè ®«ng vµ c¬ cÊu d©n sè trÎ, khi mµ nhu cÇu tiªu thô ®Çu ng­êi/xe kh«ng thay ®æi th× mét thÞ tr­êng víi d©n sè ®«ng sÏ cã thuËn lîi rÊt nhiÒu so víi thÞ tr­êng cã d©n sè Ýt h¬n. Nhu cÇu vÒ xe cña c¸c løa tuæi còng lµ kh«ng gièng nhau. Thùc tÕ cho thÊy nhu cÇu ®i l¹i cña con ng­êi ®Õn mét møc tuæi nµo ®ã sÏ gi¶m dÇn. V× vËy, mét n­íc cã c¬ cÊu d©n sè trÎ nh­ n­íc ta hiÖn nay kh«ng chØ cã nhu cÇu cao trong hiÖn t¹i mµ cßn cã tiÒm n¨ng rÊt lín vÒ ph­¬ng tiÖn giao th«ng. Sè l­îng xe m¸y l­u th«ng ë ViÖt Nam hiÖn nay kh¸ lín nh­ng xÐt vÒ tû sè ng­êi / xe th× so víi c¸c n­íc trong khu vùc con sè nµy vÉn ch­a ®ñ, trong thêi gian tíi nã sÏ cßn cao n÷a míi cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu ®i l¹i cña ng­êi d©n. “ HiÖn nay møc b×nh qu©n ng­êi / xe cña ViÖt Nam lµ 14,52 ng­êi / xe, trong khi ®ã con sè nµy cña §µi Loan lµ 2 ng­êi / xe vµ cña Th¸i Lan lµ 9 ng­êi / xe”.(8) ThÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng Qua nhiÒu cuéc ®iÒu tra cho thÊy ng­êi tiªi dïng ViÖt Nam mua xe kh«ng chØ bëi nhu cÇu ®i l¹i mµ cßn nhiÒu lý do kh¸c: kh«ng ­a chuéng ph­¬ng tiÖn c«ng céng, coi nã nh­ mét ®å trang søc, muèn thÓ hiÖn m×nh ®Æc biÖt lµ víi giíi trÎ. V× vËy, thÞ tr­êng tiªu thô ®· ®­îc më réng h¬n. Thu nhËp cña ng­êi d©n ViÖt Nam Tr­íc kia xe m¸y lµ mét ph­¬ng tiÖn giao th«ng chØ dµnh cho nh÷ng gia ®×nh giµu cã. Nh­ng trong mét vµi n¨m trë l¹i ®©y, nã ®· trë thµnh mét ph­¬ng tiÖn giao th«ng phæ biÕn bëi v× yÕu tè rÊt quan träng lµ thu nhËp cña ng­êi d©n ngµy cµng ®­îc n©ng cao. Hä ®· kh«ng cßn chØ cã nhu cÇu ¨n no mÆc Êm mµ cßn cã nh÷ng nhu cÇu cao h¬n kh«ng chØ vÒ vËt chÊt mµ c¶ vÒ tinh thÇn. Khi mµ nhu cÇu Êy chØ ë møc thÝch hîp víi thu nhËp hiÖn nay ë n­íc ta th× nhu cÇu vÒ ph­¬ng tiÖn ®i l¹i lµ nhu cÇu rÊt phæ biÕn, ®Æc biÖt lµ nhu cÇu vÒ xe m¸y. Nã lµ ph­¬ng tiÖn rÊt thÝch hîp cho ng­êi tiªu dïng ë n­íc ta hiÖn nay. Gi¸ b¸n Do thay ®æi cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®· cho phÐp h¹ thÊp gi¸ thµnh. ChÝnh s¸ch cña nhµ n­íc trong thêi gian gÇn ®©y ®· cã nhiÒu sù thay ®æi còng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó gi¶m gi¸ b¸n nh­: thuÕ ngµy cµng gi¶m, nhµ n­íc t¹o nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó hç trî cho ng­êi s¶n xuÊt. Nh÷ng ®iÒu trªn ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngµy cµng cã nhiÒu ng­êi tiªu dïng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó mua xe. HiÖn nay thÞ tr­êng xe m¸y kh«ng chØ ph¸t triÓn ë ®« thÞ mµ c¶ ë nh÷ng vïng n«ng th«n v× thu nhËp cña hä gióp hä ®ñ ®iÒu kiÖn mua víi gia hiÖn nay. 2.2.2. ChÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vµ thuËn lîi tù nhiªn mµ c¸c doanh nghiÖp ®­îc h­ëng Nhµ n­íc hiÖn nay ®ang cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ë n­íc ta. Nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i chñ yÕu th«ng qua chÝnh s¸ch vÒ thuÕ, nhµ n­íc ¸p ®Æt møc thuÕ kh¸c nhau cho s¶n phÈm s¶n xuÊt trong n­íc vµ s¶n phÈm nhËp khÈu trong ngµnh c«ng nghiÖp xe m¸y. Do vËy, c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n­íc chÞu møc thuÕ thÊp h¬n so víi còng s¶n phÈm ®Êy nh­ng nhËp tõ n­íc ngoµi. Doanh nghiÖp còng cã lîi thÕ vÒ vÞ trÝ ®Þa lý v× viÖc tiªu thu hµng ho¸ ngay t¹i thÞ tr­êng ViÖt Nam so víi hµng ho¸ nhËp tõ n­íc ngoµi, hä ph¶i chÞu mét kho¶n chi phÝ vËn chuyÖn. Kho¶n chi phÝ nµy ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ ®Õn gi¸ b¸n trªn thÞ tr­êng. Nh­ vËy, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam cã thªm mét thuËn lîi ®Ó c¹nh tranh víi nh÷ng s¶n phÈm tõ bªn ngoµi, ®ã lµ c¹nh tranh b»ng gi¸ c¶. 2.2.3. Quan ®iÓm ph¸p luËt vµ c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn cña nhµ n­íc Quan ®iÓm cña nhµ n­íc hiÖn nay lµ më cöa, ViÖt Nam muèn quan hÖ lµm ¨n kinh tÕ víi tÊt c¶ c¸c n­íc trªn c¬ së t«n träng chñ quyÒn cña hai bªn, kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt vµ hai bªn cïng cã lîi. Víi chÝnh s¸ch më nh­ vËy ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam nãi chung vµ ®Çu t­ cho ngµnh c«ng nghiÖp xe m¸y nãi riªng vÒ nhiÒu mÆt c¶ vÒ vèn vµ c«ng nghÖ. C¸c doanh nghiÖp trong n­íc ®· cã ®iÒu kiÖn ®Ó hîp t¸c liªn doanh víi c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp n­íc ngoµi, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghÖ, tËn dông nguån vèn cña phÝa ®èi t¸c. Th«ng qua chÝnh s¸ch më nhµ n­íc sÏ t¹o c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam muèn më réng thÞ tr­êng ra khu vùc vµ thÕ giíi. HiÖn nay nhµ n­íc ®ang thùc hiÖn nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i ®Ó ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trong ®ã cã c¸c doanh nghiÖp thuéc ngµnh c«ng nghiÖp xe m¸y. Th«ng qua chÝnh s¸ch nµy c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh c«ng nghiÖp xe m¸y ®· ®­îc h­ëng nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i vµ sù hç trî tõ phÝa nhµ n­íc. Nhµ n­íc hiÖn ®ang cè g¾ng t¹o ra mét m«i tr­êng cµnh tranh lµnh m¹nh h¬n cho c¸c doanh nghiÖp. Nhµ n­íc còng ®ang nghiªn cøu ®Õn vÊn ®Ò ®¨ng ký vÒ kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp cho c¸c lo¹i xe ®Ó b¶o vÖ cho nh÷ng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong n­íc, cè g¾ng gi¶m bít nh÷ng tiªu cùc hiÖn nay nh­ vÊn ®Ò vÒ xe nhËp lËu, chèn thuÕ, c¸c doanh nghiÖp khai t¨ng tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®Ó ®­îc h­ëng ­u ®·i vÒ thuÕ. PhÇn 2: nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp l¾p r¸p, s¶n xuÊt xe m¸y ë n­íc ta hiÖn nay Sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng lµ qu¸ tr×nh vËn ®éng kh«ng ngõng trong m«i tr­êng kinh doanh th­êng xuyªn biÕn ®éng. ChÝnh v× vËy, sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp lu«n chÞu t¸c ®éng cña rÊt nhiÒu yÕu tè bªn trong còng nh­ bªn ngoµi doanh nghiÖp. ThËt khã cã thÓ ®­a ra mét gi¶i ph¸p h÷u hiÖu cho c¸c doanh nghiÖp kh¾c phôc ®­îc hoµn toµn khã kh¨n, ph¸t huy ®­îc hÕt nh÷ng thuËn lîi cña m×nh nÕu kh«ng muèn nãi lµ kh«ng thÓ. Víi nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi ®· ph©n tÝch ë trªn kÕt hîp víi nh÷ng tµi liÖu tham kh¶o ®­îc vµ kiÕn thøc hiÓu biÕt cña m×nh, d­íi ®©y t«i xin ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu víi hy väng c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh c«ng nghiÖp xe m¸y cã thÓ ph¸t triÓn tèt h¬n, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n trong thêi gian tíi. 1.Gi¶i ph¸p vÒ vèn ThiÕu vèn vµ sö dông vèn thiÕu hiÖu qu¶ ®ang lµ t×nh tr¹ng chung cña nhiÒu doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ n­íc ta nãi chung vµ trong c¸c doanh nghiÖp l¾p r¸p, s¶n xuÊt xe m¸y nãi riªng. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy c¸c doanh nghiÖp cÇn ®a d¹ng ho¸ c¸c nguån cung øng vèn ®Ó gi¶i quyÕt cho vÊn ®Ò thiÕu vèn vµ cÇn cã ho¹ch ®Þnh sö dông vèn, ph­¬ng ch©m vµ gi¶i ph¸p huy ®éng vèn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. §a d¹ng ho¸ nguån cung øng vèn Trªn thÞ tr­êng hiÖn nay cã rÊt nhiÒu nguån cung øng vèn kh¸c nhau, mçi nguån ®Òu cã ®Æc ®iÓm riªng, ®Òu cã ­u nh­îc ®iÓm cña nã, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i biÕt c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp, ®Æc thï cña s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ t×nh h×nh cô thÓ cña thÞ tr­êng mµ quyÕt ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch huy ®éng vèn sao cho thÝch hîp vµ hiÖu qu¶ nhÊt. HiÖn nay cã c¸c nguån cung øng chñ yÕu sau:(H×nh1) N­íc ngoµi ®Çu t­ trùc tiÕp Vèn n­íc ngoµi Liªn doanh liªn kÕt Thuª mua TÝn dông ng©n hµng §iÒu chØnh c¬ cÊu tµi s¶n KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh T¸i ®Çu t­ C¬ chÕ tù cung øng Mua tr¶ chËm TiÒn chiÕm dông øng tr­íc Tr¶ sau Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu Quü hç trî ®Çu t­ tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc Ph¸t hµnh cæ phiÕu H×nh 1. C¸c nguån cung øng vèn cña doanh nghiÖp (*) §a d¹ng ho¸ nguån cung øng vèn nh­ng kh«ng cã nghÜa lµ doanh nghiÖp huy ®éng vèn tõ tÊt c¶ c¸c nguån trªn. Doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng tõ mét, mét sè nguån nµo ®ã lµ tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm trong vµ ngoµi doanh nghiÖp, sao cho cã lîi nhÊt cho doanh nghiÖp. 1.2. Ph­¬ng ch©m vµ c¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vèn §Ó ®¶m b¶o cã ®ñ vèn cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh víi hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, rñi ro thÊp doanh nghiÖp ph¶i chñ ®éng t×m kiÕm mäi nguån vèn cã thÓ huy ®éng; ph©n tÝch, so s¸nh rñi ro tÝn dông còng nh­ so s¸nh chi phÝ kinh doanh sö dông vèn tõ c¸c nguån kh¸c nhau ®Ó lùa chän c¸c nguån huy ®éng theo ph­¬ng ch©m ®a d¹ng ho¸ c¸c nguån cung øng vèn. CÇn ®Æc biÖt chó ý, kh«ng ph¶i doanh nghiÖp ®Òu cã thÓ huy ®éng ®­îc tÊt c¶ c¸c nguån nh­ ®· nªu ra ë trªn mµ cÇn dùa vµo c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp cña m×nh ®Ó xem xÐt h×nh thøc nµo doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng vµ h×nh thøc nµo doanh nghiÖp kh«ng thÓ huy ®éng. NÕu lµ c«ng ty cæ phÇn doanh nghiÖp cÇn ®Æc biÖt chó träng huy ®éng vèn tõ ph¸t hµnh cæ phiÕu, nÕu lµ doanh nghiÖp liªn doanh cÇn ph¶i biÕt tËn dông nguån vèn cã ®­îc tõ phÝa ®èi t¸c… §Ó thùc hiÖn tèt ph­¬ng ch©m trªn doanh nghiÖp cÇn cã c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ sau: Tr­íc hÕt doanh nghiÖp cÇn ph¶i x©y dùng chiÕn l­îc huy ®éng vèn phï hîp víi thùc tr¹ng cña thÞ tr­êng vµ m«i tr­êng kinh doanh trong tõng thêi kú cô thÓ. T¹o niÒm tin n¬i cung øng vèn Huy ®éng vèn d­íi nhiÒu h×nh thøc ®Ó ®¶m b¶o nguån ®­îc cung øng ®ñ cho ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. Cô thÓ, víi c¸c doanh nghiÖp l¾p r¸p xe m¸y; do ®Æc tr­ng cña c¸c doanh nghiÖp nµy lµ cÇn mÆt b»ng réng lín, träng t¶i vËn chuyÓn lín lµm c­íc phÝ vËn chuyÓn kh¸ cao do ®ã ®Þa ®iÓm mµ c¸c doanh nghiÖp lùa chän ®Ó ®Æt c«ng ty ®ßi hái lµ n¬i cã ®­êng giao thoong thuËn tiÖn. V× nh÷ng lý do ®ã lµ tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp lµ kh¸ lín chñ yÕu bao gåm mÆt b»ng vµ m¸y mãc thiÕt bÞ. Víi ®Æc tr­ng nh­ vËy doanh nghiÖp nªn chó träng ®Õn h×nh thøc thu hót vèn b»ng m¸y mãc thiÕt bÞ vµ mÆt b»ng s¶n xuÊt. 1.3. Ho¹ch ®Þnh sö dông vèn §Ó ®¶m b¶o vèn cña doanh nghiÖp sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp l¾p r¸p, s¶n xuÊt xe m¸y nãi riªng ®Òu ph¶i ho¹ch ®Þnh sö dông vèn. §Ó c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh ®­îc chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶ tr­íc hÕt doanh nghiÖp cÇn x©y dùng c¸c chØ tiªu ®Ó c¨n cø vµo ®ã tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ viÖc sö dông vèn. Gi¸ trÞ trªn theo thêi gian dùa vµo ph­¬ng ph¸p l·i kÐp Tn = Ttt (1+i)n Trong ®ã: Tn: l­îng tiÒn danh nghÜa ë n¨m thø n Ttt: l­îng tiÒn danh nghÜa hiÖn cã i: l·i xuÊt ng©n hµng ë kú x¸c ®Þnh n: sè n¨m tÝnh tõ thêi ®iÓm hiÖn t¹i tíi khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ t­¬ng lai cña tiÒn. Gi¸ trÞ thu nhËp hiÖn t¹i (NPV) Trong ®ã: Pj /(1+i)j : hiÖn t¹i ho¸ c¸c lîi nhuËn t­¬ng lai NPV < 0 Th× dù ¸n ®Çu t­ bÞ lç vèn NPV = 0 Th× dù ¸n ®Çu t­ hoµ vèn NPV > 0 Th× dù ¸n ®Çu t­ cã l·i Tû suÊt thu håi vèn ®Çu t­ (ROI) Trong ®ã: P/TR: biÓu thÞ kh¶ n¨ng sinh lêi TR/VDT: kh¶ n¨ng t¹o doanh thu cña mét ®ång vèn ®Çu t­ Sau khi ®· x©y dùng song c¸c chØ tiªu trªn ( Doanh nghiÖp cã thÓ x©y dùng thªm mét sè chØ tiªu kh¸c nh­ thêi gian hoµn vèn, tû suÊt lîi nhuËn…). C¨n cø vµo ®ã doanh nghiÖp cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc hiÖu qu¶ sö dông vèn cña m×nh vµ cã thÓ t×m ra gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. 2. Gi¶i ph¸p vÒ vÊn ®Ò kü thuËt c«ng nghÖ 2.1. Tæ chøc c«ng t¸c nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn §Çu t­ cho nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn sÏ cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng sau nµy. Tuy nhiªn ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ vèn nh­ c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh c«ng nghiÖp xe m¸y hiÖn nay th× ®Ó tæ chøc tèt c«ng t¸c nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. §Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n nµy, n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c nghiªn cøu ph¸t triÓn tËn dông tèi ®a nguån vèn dµnh cho nã doanh nghiÖp cÇn thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu sau: Tæ chøc c«ng t¸c nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn theo nguyªn t¾c tËp trung, toµn bé ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn vµo mét phßng ban vµ ph©n chia c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu cô thÓ theo tõng vÊn ®Ò hay quy tr×nh phï hîp víi thùc tÕ trong tõng doanh nghiÖp cô thÓ. Lùc l­îng lao ®éng trong phßng ban nµy kh«ng cÇn ®«ng nh­ng ph¶i lµ nh÷ng ng­êi cã chuyªn m«n, cã tr×nh ®é, cã hiÓu biÕt vÒ chuyªn m«n cña ngµnh xe m¸y. Mét sè nhiÖm vô cã thÓ thuª nguån nh©n c«ng bªn ngoµi nh­ nh÷ng c«ng viÖc vÒ pháng vÊn, lÊy ý kiÕn cña kh¸ch hµng…nh­ng doanh nghiÖp cÇn chó ý ®Õn hiÖu qu¶ vµ chi phÝ bá ra. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ lµm viÖc cÇn thiÕt ph¶i lËp sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn víi c¸c bé phËn b¸n hµng vµ s¶n xuÊt v× ®©y lµ ®iÒu kiÖn ®Ó nghiªn cøu øng dông, thùc nghiÖm, kiÓm nghiÖm vµ ®¸nh gi¸. Doanh nghiÖp cÇn cã ®¸nh gi¸ tæng kÕt mét c¸ch ®Çy ®ñ gi÷a chi phÝ bá ra vµ kÕt qu¶ thu ®­îc cña bé phËn nµy, ®Æc biÖt quan t©m chó ý ®Õn nh÷ng hiÖu qu¶, kÕt qu¶ ®em l¹i mµ kh«ng c©n, ®o ®ong ®Õm ®­îc nh­ danh tiÕng c«ng ty, søc m¹nh c«ng ty… 2.2. Tæ chøc chuyÓn giao c«ng nghÖ Trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay nãi chung vµ tr×nh ®é kü thuËt c«ng nghÖ cña c¸c doanh nghiÖp l¾p r¸p xe m¸y nãi riªng so víi khu vùc vµ thÕ giíi vÉn cßn mét kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i nh­ vËy th× gi¶i ph¸p chuyÓn giao c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt c«ng nghÖ s¶n xuÊt lµ mét gi¶i ph¸p quan träng vµ cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn, ®Ó chuyÓn giao c«ng nghÖ cã hiÖu qu¶ ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn mét sè néi dung cô thÓ sau: Nghiªn cøu vµ dù b¸o vÒ c¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn c«ng nghÖ míi, thÞ tr­êng s¶n phÈm, t×nh tr¹ng c¹nh tranh, kh¶ n¨ng vÒ nguån lùc, trong ®ã doanh nghiÖp cÇn ®Æc biÖt chó träng ®Õn viÖc ®i s©u nghiªn cøu xem xÐt ®Õn c«ng nghÖ hiÖn t¹i vµ cã nh÷ng nghiªn cøu nhËn ®Þnh vÒ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ cô thÓ ®Ó tr­íc khi cã quyÕt ®Þnh chuyÓn giao. §iÒu nµy lµ rÊt quan träng v× qua ®ã doanh nghiÖp cã nhËn ®Þnh ®­îc phÇn nµo vßng ®êi cña c«ng nghÖ vµ cã sù so s¸nh víi c«ng nghÖ hiÖn t¹i trªn thÞ tr­êng. Víi ®Æc ®iÓm hiÖn nay lµ vßng ®êi cña mét c«ng nghÖ cã xu h­íng ngµy cµng ng¾n ®Æc biÖt lµ trong ngµnh c«ng nghiÖp ®ang cã søc ph¸t triÓn m¹nh mÏ nh­ ngµnh c«ng nghiÖp xe m¸y th× vÊn ®Ò vßng ®êi cña c«ng nghÖ lµ rÊt quan träng. V× doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh chuyÓn giao mét c«ng nghÖ lµ ®· bá ra mét kho¶n tiÒn kh¸ lín nÕu doanh nghiÖp kh«ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c, nÕu vßng ®êi qu¸ ng¾n nhiÒu khi doanh nghiÖp ch­a thu håi ®­îc vèn th× c«ng nghÖ Êy ®· trë nªn lçi thêi vµ kh«ng sö dông ®­îc n÷a. §iÒu ®ã cho thÊy tèt nhÊt nÕu cã chuyÓn giao c«ng nghÖ hiÖn ®¹i h¬n ë mét møc nhÊt ®Þnh so víi c«ng nghÖ hiÖn hµnh trªn thÞ tr­êng. §¸nh gi¸ tÝnh thÝch hîp cña c«ng nghÖ míi vÒ kü thuËt, tÝnh kinh tÕ vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó lùa chän c«ng nghÖ tèi ­u. T×m kiÕm th«ng tin cô thÓ vÒ thÞ tr­êng c«ng nghÖ míi, vÒ c¸c ®èi t¸c ®ang cã ý ®Þnh chuyÓn giao c«ng nghÖ, c¸c rµo c¶n cã thÓ cã trong qu¸ tr×nh chuyÓn giao. X¸c ®Þnh thêi ®iÓm cÇn ®­a c«ng nghÖ míi vµo ¸p dông. X¸c ®Þnh ph­¬ng thøc chuyÓn giao, ®Ó x¸c ®Þnh ph­¬ng thøc chuyÓn giao doanh nghiÖp cÇn ph©n tÝch ®Õn nhiÒu yÕu tè trong ®ã quan träng nhÊt lµ hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cho phÐp. Víi ®Æc tr­ng cña ngµnh nµy lµ hiÖn nay ®ang cã tèc ®é ph¸t triÓn rÊt nhanh t×nh h×nh trªn thÞ tr­êng nhiÒu biÕn ®éng s¶n phÈm cã gi¸ trÞ lín… nªn khi chuyÓn giao c«ng nghÖ doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn chu kú sèng cña c«ng nghÖ còng nh­ thÞ tr­êng s¶n phÈm. Gi¶i ph¸p vÒ ®éi ngò c¸n bé vµ lao ®éng Coi träng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn ®éi ngò lao ®éng vµ ®éi ngò c¸n bé qu¶n trÞ trong doanh nghiÖp Doanh nghiÖp lu«n lu«n vËn ®éng vµ ph¸t triÓn ®ßi hái ®éi ngò c¸n bé qu¶n trÞ vµ ®éi ngò lao ®éng còng ph¶i lu«n lu«n vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cho phï hîp víi doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy mµ doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n chó ý ®Õn viÖc n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho c¸n bé qu¶n trÞ vµ ®éi ngò lao ®éng ®Ó theo kÞp sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ. Doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i quan t©m ®Õn hiÖn tr¹ng cña doanh nghiÖp, tiÒm lùc søc m¹nh c¶u doanh nghiÖp, yªu cÇu vÒ tr×nh ®é cña lùc l­îng lao ®éng cÇn ®­îc ®µo t¹o…®Ó cã kÕ ho¹ch vµ h×nh thøc ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho ®éi ngò c¸n bé vµ lao ®éng sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt. C¸c h×nh thøc ®µo t¹o cô thÓ hiÖn nay bao gåm tù ®µo t¹o hoÆc cã thÓ thuª ngoµi trong ®ã mçi h×nh thøc ®Òu cã nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm riªng tuú thuéc vµo ®èi t­îng môc ®Ých ®µo t¹o vµ ®iÒu kiÖn m«i tr­êng ®µo t¹o ë doanh nghiÖp cã thÓ chän h×nh thøc tù ®µo t¹o, göi ®µo t¹o hoÆc cã thÓ kÕt hîp c¶ hai h×nh thøc ®µo t¹o trªn. Víi tõng h×nh thøc l¹i cã c¸c h×nh thøc cô thÓ ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i xem xÐt ®Õn hiÖu qu¶ mµ cã quyÕt ®Þnh cho phï hîp. Víi lùc l­îng lao ®éng míi ®­îc tuyÓn dông doanh nghiÖp cã thÓ tù ®µo t¹o b»ng c¸ch më líp ®Ó d¹y cho hä cã nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n nhÊt tr­íc khi chÝnh thøc lµm viÖc nh­ng nÕu nh÷ng c¸n bé qu¶n lý yªu cÇu cao khi doanh nghiÖp kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng cã thÓ cö ®i häc ë c¸c ®¬n vÞ kh¸c hoÆc t¹i c¸c tr­êng ®µo t¹o chuyªn nghiÖp. Cô thÓ, doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ ®­îc vai trß vµ chøc n¨ng cña c¸c lùc l­îng lao ®éng kh¸c nhau trong doanh nghiÖp. Víi lùc l­îng lao ®éng trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt vµ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cã vai trß, nhiÖm vô vµ chøc n¨ng kh¸c nhau. Víi ®éi ngò qu¶n trÞ doanh nghiÖp còng cÇn ph©n cÊp mét c¸ch râ rµng. Doanh nghiÖp ph¶i ph¸t triÓn tÊt c¶ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n cho c¸c nhµ qu¶n trÞ, ®ã lµ kü n¨ng: kü n¨ng kü thuËt, kü n¨ng giao tiÕp vµ kü n¨ng nhËn thøc chiÕn l­îc. Tuy nhiªn cÇn cã sù tËp trung ®µo t¹o kü n¨ng g× ®­îc coi lµ quan träng nhÊt ®èi víi c¸c cÊp qu¶n trÞ kh¸c nhau. Víi c¸c qu¶n trÞ viªn cÊp cao ph¶i chó träng ph¸t triÓn kü n¨ng nhËn thøc chiÕn l­îc vµ c¸c qu¶n trÞ viªn cÊp trung gian nªn tËp trung ®Ó ph¸t triÓn kü n¨ng giao tiÕp vµ víi c¸c qu¶n trÞ viªn cÊp c¬ së doanh nghiÖp nªn ®Æc biÖt ph¸t triÓn kü n¨ng kü thuËt. Cã nh­ vËy doanh nghiÖp míi cã thÓ t¹o ra ®­îc ®éi ngò qu¶n trÞ cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao phï hîp víi tõng nhiÖm vô cô thÓ cña hä. 3.2. VÒ vÊn ®Ò tuyÓn dông lao ®éng Doanh nghiÖp nªn tËn dông nguån nh©n lùc ngay t¹i ®Þa ph­¬ng, ®©y lµ mét gi¶i ph¸p ®Æc biÖt cã hiÖu qu¶ víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nh­ nh÷ng doanh nghiÖp trong ngµnh c«ng nghiÖp xe m¸y. V× nh­ vËy doanh nghiÖp sÏ tËn dông ®­îc nhiÒu lîi thÕ: kh«ng ph¶i lo n¬i ¨n chèn ë cho mét ®éi ngò lao ®éng, tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ. Víi ®éi ngò nh©n c«ng lao ®éng, v× ®Æc tr­ng cña ngµnh s¶n xuÊt nµy lµ yªu cÇu cña c«ng viÖc rÊt nÆng nhäc nªn khi tuyÓn dông doanh nghiÖp cÇn chó ý ®Õn giíi tÝnh vµ tuæi t¸c, doanh nghiÖp chØ nªn tuyÓn lao ®éng lµ nam giíi cã søc khoÎ vµ tuæi trÎ. Víi nh÷ng lùc l­îng lao ®éng cña ®Þa ph­¬ng ch¾c ch¾n tÇm hiÓu biÕt cña hä sÏ cßn nhiÒu h¹n chÕ chÝnh v× vËy mµ khi tuyÓn dông doanh nghiÖp cÇn cho hä biÕt râ quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña hä ghi trong hîp ®ång lao ®éng, nªn c¶nh b¸o cho hä biÕt nh÷ng ®iÒu cã thÓ x¶y ra nh­ sÏ bÞ ®uæi viÖc khi nµo, hä sÏ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm g× kho tù ý huû bá hîp ®ång… Víi ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp cÇn tuyÓn nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n thÝch hîp víi nhiÖm vô cña hä, sao cho c¬ cÊu gi÷a c¸c bé phËn qu¶n lý lu«n ®¶m b¶o tÝnh c©n ®èi. 3.3. Cã chÝnh s¸ch thï lao lao ®éng hîp lý Lao ®éng kh«ng ph¶i lµ ph¹m trï cè ®Þnh, tiÒm n¨ng lao ®éng cña ng­êi lao ®éng lµ rÊt l¬n vµ rÊt kh¸c nhau ë mçi ng­êi lao ®éng kh¸c nhau. §iÒu nµy dÉn ®Õn viÖc thï lao lao ®éng ®óng ®¾n vµ hîp lý sÏ cã ý nghÜa cùc kú to lín ®èi víi viÖc khai th¸c tiÒm n¨ng lao ®éng. Khai th¸c ®óng tiÒm n¨ng lao ®éng kh«ng chØ ®em l¹i hiÖu qu¶ vµ søc m¹nh c¹nh tranh cao cho doanh nghiÖp mµ cßn ®em l¹i lîi Ých kinh tÕ vµ tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng. Ng­îc l¹i, sÏ k×m h·m n¨ng lùc lao ®éng cña ng­êi lao ®éng, ®ång thêi ph¸p luËt cho phÐp ng­êi lao ®éng ®i t×m c«ng viÖc ë doanh nghiÖp kh¸c nÕu hä thÊy kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ë n¬i kh¸c lµ tèt h¬n. ChÝnh v× lÏ ®ã mµ doanh nghiÖp lu«n ph¶i cã chÝnh s¸ch thï lao lao ®éng hîp lý. §Ó thùc hiÖn ®­îc c«ng t¸c thï lao lao ®éng hîp lý doanh nghiÖp cÇn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ sau: Doanh nghiÖp ph¶i b¶o ®¶m 3 nguyªn t¾c c¬ b¶n trong c«ng t¸c thï lao lao ®éng: Nguyªn t¾c 1: nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng Nguyªn t¾c 2: kÕt hîp nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng víi c¸c vÊn ®Ò x· héi kh¸c. Nguyªn t¾c 3: Nguyªn t¾c thï lao lao ®éng mang tÝnh c¹nh tranh. Tuú tõng nhiÖm vô cô thÓ trong doanh nghiÖp mµ ¸p dông chÕ ®é tiÒn l­¬ng thÝch hîp. Víi lùc l­îng lao ®éng, do ®Æc thï cña ngµnh s¶n xuÊt xe m¸y mét c«ng nh©n kh«ng thÓ ®¶m nhËn ®­îc tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n hoµn thµnh s¶n phÈm, mµ ë c¸c doanh nghiÖp nµy th­êng bè trÝ theo d©y truyÒn nªn h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm cho nhãm lao ®éng ®­îc ¸p dông réng r·i, doanh nghiÖp còng nªn cã chÝnh s¸ch tiÒn th­ëng thÝch hîp ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng. Gi¶i ph¸p vÒ ®¶m b¶o m«i tr­êng VÊn ®Ò « nhiÔm m«i tr­êng hiÖn nay cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cña doanh nghiÖp trong ngµnh c«ng nghiÖp xe m¸y nãi riªng ®ang lµ vÊn ®Ò ®­îc c¸c c¬ quan nhµ n­íc, c¸c tæ chøc b¶o vÖ m«i tr­êng còng nh­ c¸c doanh nghiÖp hÕt søc quan t©m. C¸c c¬ quan nhµ n­íc ®· cã nh÷ng v¨n b¶n ph¸p quy quy ®Þnh kh¸ chÆt chÏ vÒ vÊn ®Ò m«i tr­êng. V× vËy, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó kh«ng vi ph¹m nh÷ng v¨n b¶n ph¸p quy ®· ®­îc nhµ n­íc ban hµnh. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p cô thÓ sau: §Çu t­ cho hÖ thèng sö lý n­íc th¶i tr­íc khi th¶i ra m«i tr­êng bªn ngoµi, lu«n ®¶m b¶o ®é cao cña hÖ thèng tho¸t khÝ th¶i. HÖ thèng chèng ®é ån, rung, bè trÝ ca lµm viÖc hîp lý. Bè trÝ nhµ m¸y kh«ng qu¸ gÇn khu d©n c­ ®«ng ®óc mµ cÇn gi÷ mét kho¶ng c¸ch hîp lý ®Ó tr¸nh ®éc h¹i vµ ån. Thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh cã thÓ doanh nghiÖp ®· gi¶m ®­îc mét phÇn chi phÝ rÊt lín ®Ó gi¶i quyÕt hËu qu¶ sau nµy. §¶m b¶o ®óng c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc, quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng vµ b¶o vÖ m«i tr­êng lµ ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp ®­îc chÊp nhËn tån t¹i trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ ®­îc sù h­ëng øng, ®ång t×nh cña kh¸ch hµng. Gi¶i ph¸p vÒ vÊn ®Ò tiªu thô Tiªu thô s¶n phÈm lµ mét trong s¸u chøc n¨ng ho¹t ®éng c¬ b¶n cña doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Víi ®Æc thï cña ngµnh, tiªu thô cµng trë nªn quan träng. ChÝnh v× vËy, ®Ó ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c tiªu thô. N©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c tiªu thô sÏ cã ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Muèn vËy tr­íc hÕt doanh nghiÖp ph¶i coi c«ng t¸c tiªu thô lµ chøc n¨ng ®­îc tiÕn hµnh ngay tõ ®Çu, b¾t ®Çu tõ viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng. Doanh nghiÖp ph¶i cã gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c¹nh tranh: ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm víi møc gi¸ kh¸c nhau cho mçi lo¹i s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc tiªu thô… .Lµm tèt ngay tõ ®Çu HiÖn nay, quan niÖm tiªu thô s¶n phÈm lµ ho¹t ®éng ®i sau s¶n xuÊt, chØ ®­îc thùc hiÖn khi ®· s¶n xuÊt s¶n phÈm kh«ng cßn thÝch hîp n÷a. Víi ®Æc ®iÓm cña kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay lµ c¹nh tranh rÊt gay g¾t th× ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ngay tõ c«ng t¸c ®iÒu tra, nghiªn cøu kh¶ n¨ng tiªu thô cña thÞ tr­êng. §©y lµ nh÷ng ho¹t ®éng ®Çu tiªn cña tiªu thô. §Ó tiªu thô cã hiÖu qu¶ doanh nghiÖp ph¶i lµm tèt tõ nh÷ng kh©u ®Çu tiªn nµy. Tr­íc khi cho ra thÞ tr­êng mét lo¹i xe nµo ®ã doanh nghiÖp kh«ng thÓ bá qua nh÷ng c«ng viÖc ®Çu tiªn trªn. Qua nh÷ng nghiªn cøu vÒ thÞ tr­êng, doanh nghiÖp lÊy lµm c¬ së cho nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ sau nµy. Cô thÓ, doanh nghiÖp ®­a ra nh÷ng lo¹i xe víi møc gi¸ thÝch hîp nhÊt ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. 5.2.Nh÷ng chÝnh s¸ch gi¸ c¶, chÊt l­îng vµ nh÷ng chÝnh s¸ch thu hót ng­êi tiªu dïng Gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng lu«n lµ nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc ng­êi tiªu dïng quan t©m hµng ®Çu khi hä quyÕt ®Þnh tiªu dïng mét s¶n phÈm hay dÞch vô nµo ®ã. ChÝnh v× vËy, chÝnh s¸ch gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng s¶n phÈm, dÞch vô cña doanh nghiÖp sÏ cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Víi s¶n phÈm lµ xe m¸y, mét s¶n phÈm cã gi¸ trÞ cao, kh«ng chØ lµ ph­¬ng tiÖn ®i l¹i mµ nhiÒu khi nã trë thµnh nh÷ng ®å trang søc cho mäi ng­êi th× vÊn ®Ò gi¸ c¶, chÊt l­îng cµng trë nªn rÊt quan träng. Ng­êi tiªu dïng th­êng cã nh÷ng ®¾n ®o rÊt kü l­ìng tr­íc khi quyÕt ®Þnh mua lo¹i s¶n phÈm nµy. Víi ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn nh­ n­íc ta hiÖn nay kinh tÕ n«ng th«n vµ ®« thÞ cã kho¶ng c¸ch kh¸ lín. Nh÷ng ng­êi cã thu nhËp cao ®a phÇn sèng ë nh÷ng ®« thÞ lín trong khi ®ã thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ë nh÷ng vïng n«ng th«n cßn thÊp. §iÒu nµy cã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi sù lùa chän tiªu dïng gi÷a hai vïng trªn. Doanh nghiÖp cÇn tËp trung ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm cho nh÷ng lo¹i xe ®Ó hîp víi thÞ hiÕu cña nh÷ng ng­êi cã thu nhËp cao ®ång thêi cã chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý víi thÞ tr­êng réng lín ë n«ng th«n ViÖt Nam. Thùc tÕ cho thÊy nh÷ng lo¹i xe víi gi¸ thÊp ®ang ®­îc ­a chuéng ë vïng n«ng th«n. ChÝnh v× vËy, gi¶i ph¸p cho c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay lµ cÇn ®­a ra chÝnh s¸ch gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng thÝch hîp víi c¸c thÞ tr­êng kh¸c nhau ®Ó ph¸t huy søc mua cña tõng thÞ tr­êng. C¸ch ph©n lo¹i thÞ tr­êng thµnh thÞ tr­êng n«ng th«n vµ thÞ tr­êng thµnh thÞ sÏ ®ãng vai trß quan träng ®Ó doanh nghiÖp n©ng cao hiÖu qu¶ tiªu thô. Víi d©n sè hiÖn nay ë n­íc ta n«ng th«n ®ang chiÕm tû lÖ lín so víi c¶ n­íc nªn nã ®­îc xem nh­ mét thÞ tr­êng cã tiÒm n¨ng rÊt lín trong thêi gian tíi. Doanh nghiÖp cÇn cã gi¶i ph¸p thÝch hîp cho thÞ tr­êng tiÒm n¨ng nµy, quan träng nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp cÇn cã chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý, phï hîp víi thu nhËp cña hä. §Ó t¨ng søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, kÝch thÝch tiªu dïng c¸c doanh nghiÖp cÇn cã chÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc ph©n phèi, thanh to¸n còng nh­ nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm, chÝnh s¸ch sau b¸n hµng, dÞch vô söa ch÷a b¶o d­ìng… 6.KiÕn nghÞ víi c¬ quan nhµ n­íc Kinh tÕ thÞ tr­êng víi nh÷ng ­u ®iÓm ®· kÝch thÝch kinh tÕ ph¸t triÓn nh­ng còng tån t¹i nhiÒu nh­îc ®iÓm. Ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ngµnh c«ng nghiÖp xe m¸y còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khuyÕt ®iÓm cña kinh tÕ thÞ tr­êng nh­ nhËp lËu, chèn thuÕ…§Ó cã thÓ gi¶m bít nh÷ng tÖ n¹n nµy doanh nghiÖp cã nh÷ng kiÕn nghÞ lªn c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn. Nh÷ng kiÕn nghÞ nµy gióp nhµ n­íc cã thªm th«ng tin vÒ t×nh h×nh cô thÓ cña thÞ tr­êng. Qua ®ã cã chÝnh s¸ch ®Ó gi¶m bít nh÷ng tån t¹i trong ngµnh, cè g¾ng t¹o ra mét m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh h¬n, ®¶m b¶o quyÒn lîi cho c¸c doanh nghiÖp.Víi t×nh h×nh vµ thÈm quyÒn hiÖn nay doanh nghiÖp cÇn cã nh÷ng kiÕn nghÞ cô thÓ sau: KiÕn nghÞ c¬ quan nhµ n­íc ng¨n chÆn t×nh h×nh xe nhËp lËu hiÖn nay. V× nÕu t×nh h×nh xe nhËp lËu tån t¹i nã sÏ ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp kh«ng thÓ c¹nh tranh næi víi nh÷ng s¶n phÈm nhËp lËu. Vµ nÕu kh«ng gi¶i quyÕt triÖt ®Ó vÊn ®Ò nµy, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®i ®Õn ph¸ s¶n. Nhµ n­íc ph¶i chñ ®éng h¬n ®Ó t¹o ra mét m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh cho c¸c doanh nghiÖp, b¶o vÖ c¸c doanh nghiÖp khái sù chÌn Ðp cña c¸c tËp ®oµn lín. Nhµ n­íc còng cÇn cã nhiÒu chÝnh s¸ch h¬n n÷a ®Ó gióp ®ì, ®Þnh h­íng cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc ph¸t triÓn. Cã chÝnh s¸ch thuÕ hîp lý h¬n. Cã thÓ gióp ®ì vÒ vèn th«ng qua c¸c hîp ®ång cho vay trung h¹n vµ dµi h¹n víi l·i xuÊt ­u ®·i. Gióp c¸c doanh nghiÖp tiÕp xóc víi nhau vµ tiÕp xóc víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi, t×m ®èi t¸c liªn doanh liªn kÕt, thÞ tr­êng míi trong thêi gian tíi cho c¸c doanh nghiÖp. §Ó t¹o sù b×nh ®¼ng cho c¸c doanh nghiÖp, nhµ n­íc ph¶i cã chÝnh s¸ch cøng r¾n h¬n víi c¸c doanh nghiÖp chèn thuÕ, c¸c doanh nghiÖp khai khèng kh«ng ®óng vÒ tû lÖ néi ®Þa ho¸ ®Ó h­ëng lîi vÒ thuÕ. Ph¶i xö ph¹t nÆng víi xe nhËp lËu, cã chÝnh s¸ch ­u tiªn cho c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn nghiªm tóc theo ph¸p luËt, ®ãng thuÕ ®Çy ®ñ cho nhµ n­íc. kÕt luËn Trªn ®©y lµ toµn bé néi dung cña ®Ò ¸n m«n häc tr×nh bµy vÒ nh÷ng khã kh¨n, thu©n lîi vµ nh÷ng gi¶i ph¸p cho c¸c doanh nghiÖp l¾p r¸p s¶n xuÊt xe m¸y ë n­íc ta hiÖn nay. Trong néi dung cña bµi nµy, t«i chØ tr×nh bµy nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi còng nh­ nh÷ng gi¶i ph¸p mang tÝnh chung nhÊt cho toµn bé c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh. Trong thùc tÕ víi c¸c doanh nghiÖp cô thÓ nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi cã thÓ kh«ng hoµn toµn gièng víi nh÷ng néi dung trªn ®©y, mµ mçi doanh nghiÖp cô thÓ kh¸c nhau gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n vµ cã ®­îc nh÷ng thuËn lîi kh¸c nhau. ChÝnh v× vËy, gi¶i ph¸p cô thÓ cho c¸c doanh nghiÖp lµ kh«ng hoµn toµn gièng nhau. V× kh«ng cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn ®Õn mét doanh nghiÖp cô thÓ mµ chØ dõng l¹i ë mét c¸c tæng qu¸t nhÊt nªn ®©y còng chØ lµ tµi liÖu tham kh¶o chung. §Ó ¸p dông ¸p dông cho mét doanh nghiÖp cô thÓ nã chØ cã ý nghÜa tham kh¶o, bæ xung vµ cã ®Þnh h­íng nghiªn cøu. Trong mét m«i tr­êng th­êng xuyªn biÕn ®æi kh«ng ngõng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp còng ph¶i th­êng xuyªn thay ®æi. ChÝnh v× vËy, víi mét yÕu tè nµo ®Êy “ ngµy h«m nay cßn g©y khã kh¨n cho doanh nghiÖp nh­ng cã thÓ ngµy mai nã l¹i lµ thuËn lîi vµ ng­îc l¹i”. C¸c khã kh¨n vµ thuËn lîi cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay chØ cã tÝnh thêi ®iÓm, nã chØ ®óng víi hiÖn t¹i nh­ng trong thêi gian tíi nã kh«ng cßn chÝnh x¸c n÷a vµ lóc ®ã gi¶i ph¸p cho nã còng ph¶i thay ®æi. MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng nh­ng do kiÕn thøc cã tÇm h¹n chÕ, h¬n n÷a ®©y l¹i lµ mét ngµnh kh¸ míi mÎ ë n­íc ta. Nh÷ng th«ng tin, tµi liÖu s¸ch b¸o vÒ nã ch­a nhiÒu hoÆc cã nh­ng míi chØ ë møc chung chung, ch­a ®i s©u vµo ph©n tÝch nh÷ng vÊn ®Ò cña ngµnh, ®Æc biÖt lµ ph©n tÝch nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi vµ gi¶i ph¸p v× vËy ch¾c ch¾n bµi viÕt cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt, ®Æc biÖt lµ nguån th«ng tin cËp nhËt. Em mong muèn ®­îc sù ®ãng vµ gióp ®ì cña thÇy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ kinh doanh tæng hîp tËp 1, tËp 2 – NXB Thèng kª 2001 Gi¸o tr×nh ChiÕn l­îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp - NXB Gi¸o dôc 1999 Gi¸o tr×nh C«ng nghÖ vµ qu¶n lý c«ng nghÖ – NXB Thèng kª 1999 Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ nh©n lùc - NXB Gi¸o dôc 1998 Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ doanh nghiÖp võa vµ nhá - Th¸ng 1/2000 B¸o ®Çu t­ - Ngµy 13,20,22 th¸ng 02 n¨m 2001 - Ngµy 07 th¸ng 04 n¨m 2001 T¹p chÝ c«ng nghiÖp sè 12 n¨m 2001 Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNhững khó khăn, thuận lợi và những giải pháp cho Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe máy ở Việt Nam.DOC
Luận văn liên quan