Đề tài Phân tích các yếu tố môi trường và hoạt động maeketing tại công ty may nhà bè

CHƯƠNG I : MARKETING VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANHNGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1 KHÁI NIỆM VỀ MARKETING Tên gọi Marketing ra đời đến nay đã gần 100 năm nhưng từ thập kỷ 60 đến nay nội dung của nó đã có nhiều thay đổi và rất rộng lớn, do vậy khi dịch ra thứ tiếng khác rất khó thể hiện được đầy đủ và trọn vẹn. Do vậy nhiều nước vẫn dùng nguyên bản tiếng Anh khi dùng thuật ngữ này mà không dịch ra ngôn ngữ riêng của họ. Ở Việt Nam, hiện nay thuật ngữ Marketing đang được nhiều người sử dụng để thay thế cho“ tiếp thị”, nhất là trong giới khoa học. Có rất nhiều khái niệm khác nhau về Marketing nhưng không có được khái niệm thống nhất, vì Marketing đang vận động và phát triển, có nhiều nội dung phong phú. Mỗi tác giả đều có quan điểm riêng khi trình ra khái niệm của mình. Marketing được hiểu là những hoạt động trên thị trường nhằm tạo ra sự trao đổi với mục đích thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của con người . Sau đây là một số khái niệm Marketing được chấp nhận sử dụng và phổ biến hiện nay :  “Marketing là toàn bộ hệ thống các hoạt động kinh doanh , từ việc thiết kế, định giá, khuyến mại và phân phối những sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của những thị trường mục tiêu nhằm đạt được những mục tiêu đã định.” ( Nguồn : Fundamental of Marketing, 1994, tác giả : Bruce J. Walker william J.Stanton Michael J. Etzel )  Theo CIM ( UK ‘ s chartered Institute of Marketing ): “ Marketing là quá trình quản trị nhằm nhận biết, dự đoán và đáp ứng những yêu cầu của khách hàng một cách hiệu quả và có lợi “.  Theo AMA ( American Marketing Association , 1985 ): “ Marketing là tiến trình kế hoạch và thực hiện sự sáng tạo, định giá, xúc tiến và phân phối những ý tưởng, hàng hóa và dịch vụ để tạo ra sự trao đổi và thỏa mãn những mục tiêu của cá nhân và tổ chức”.  Theo Gronroos (1990) : “ Marketing là những hoạt động để thiết lập, duy trì và củng cố lâu dài những mối liên hệ với khách hàng một cách có lợi để đáp ứng mục tiêu của các bên. Điều này được thực hiện bằng sự trao đổi và thỏa mãn những điều mong đợi ( Fulfilment of promises ) ( Nguồn : Principle of Marketing, tác giả: Frances Brassington, Stephen Rettitt ,1997 ) “ Marketing là tiến trình qua đó cá nhân và tổ chức có thể đạt được nhu cầu và mong muốn thông qua việc sáng tạo và trao đổi sản phẩm và giá trị giữa các bên“.(Principles of Marketing Philip Kotler, 1994 ) 1.1 CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA MARKETING 1.2.1 Chức năng của Marketing Với nội dung chủ yếu là trên cơ sơ ûnghiên cứu nắm bắt nhu cầu thị trường đưa ra các hệ thống giải pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu marketing chứa đựng trong nó nhiều chức năng khác nhau. Dưới đây là những chức năng chủ yếu : - Chức năng thỏa mãn tốt nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Đây là chức năng cơ bản nhất của mọi hoạt động Marketing. Chức năng này được thực hiện thông qua việc nghiên cứu, phân tích nhu cầu thị trường bao gồm cả nhu cầu thực tế, nhu cầu tiềm năng và nhu cầu lý thuyết . Quá trình phân tích cho phép nắm bắt được tính quy luật của việc hình thành và phát triển nhu cầu cũng như những biểu hiện cụ thể phong phú và đa dạng của nhu cầu. Trên cơ sở đó hoạt động Marketing sẽ hướng tới những giải pháp cụ thể, phù hợp để khai thác và thỏa mãn nhu cầu thị trường. - Chức năng tăng cường khả năng thích ứng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Thị trường là một lĩnh vực phức tạp . Nhu cầu thị trường phong phú và đa dạng . Thị hiếu, tập quán, đặc điểm và tâm lý tiêu dùng của khách hàng ở các vùng thị trường là khác nhau. Vì vậy hoạt động Marketing tạo ra sự phân hóa của các giải pháp kinh doanh, đảm bảo sự thích ứng của các giải pháp với đặc điểm của thị trường và nhóm khách hàng. Mặt khác, nhu cầu thị trường luôn biến động phát triển, việc đổi mới các giải pháp Marketing cho phép cacù doanh nghiệp tránh được tình trạng lạc hậu và trì trệ trong kinh doanh, đón trước được những tình huống và cơ hội kinh doanh. Với việc sử dụng hệ thống các chính sách Marketing các doanh nghiệp đã nắm bắt và sử dụng linh hoạt các vũ khí cạnh tranh thị trường, tăng cường mở rộng thị trường thu hút khách hàng, gia tăng sức sống và khả năng cạnh tranh thị trường của doanh nghiệp. - Chức năng tiêu thụ sản phẩm : Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vấn đề tiêu thụ sản phẩm hàng hóa dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra có một vai trò đặc biệt quan trọng . Một trong những chức năng và nhiệm vụ cơ bản của hoạt động Marketing là phải đẩy mạnh quá trình tiêu thụ mở rộng thị trường và tăng cường khả năng cạnh tranh. Đó là việc xác định một chiến lược giá cả có khả năng thích ứng và kích thích tiêu thụ mạnh mẽ nhất, là việc tổ chức và hoàn thiện kênh phân phối, xây dựng và thực hiện các kỹ thuật kích thích tiêu thụ như quảng cáo, xúc tiến bán hàng - Chức năng tăng cường hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh : Toàn bộ các hoạt động của Marketing luôn hướng tới mục tiêu hiệu quả của sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, khi giải quyết bài toán hiệu quả kinh doanh , Marketing hiện đại luôn đảm bảo sự hài hòa giữa các mối quan hệ lợi ích . Đó chính là mối quan hệ giữa lợi ích của xã hội, lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của thị trường. Lợi ích của xã hội được thể hiện ở sự tăng trưởng của sản xuất và tiêu dùng, ở một thị trường và môi trường cạnh tranh lành mạnh , ở việc khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên chống ô nhiễm . Lợi ích của thị trường chính là sự thỏa mãn nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng . Chỉ có thể trên cơ sở thỏa mãn những lợi ích đó, các doan nghiệp mới có thể thỏa mãn các lợi ích của mình, thông qua việc thực hiện các mục tiêu của chiến lược Marketing . Nói một cách khác, hoạt động Marketing luôn hướng tới việc thỏa mãn nhu cầu của xã hội và thị trường để thỏa mãn cho nhu cầu của chính bản thân doanh nghiệp.

doc49 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2440 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích các yếu tố môi trường và hoạt động maeketing tại công ty may nhà bè, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aõ mang laïi nhieàu thuaän lôïi cho Coâng ty May Nhaø Beø. Coâng ty ñaõ kyù keát ñöôïc nhieàu ñôn haøng vôùi khoái löôïng lôùn, buø ñaép cho caùc ñôn haøng ñaõ bò maát do haïn ngaïch, do thò tröôøng Nhaät baûn vaø Chaâu AÂu bò giaûm suùt. Ñaây laø tín hieäu thuaän lôïi cho vieäc oån ñònh vieäc saûn xuaát haøng hoaù cuûa coâng ty. Coøn thò tröôøng noäi ñòa: vôùi daân soá cuûa Vieät Nam treân 82 trieäu ngöôøi. Ñaây laø thò tröôøng khoâng nhoû cho coâng ty nhöng trong nhöõng naêm qua chöa khai thaùc heát nhöõng tieàm naêng saün coù cuûa thò tröôøng naøy. Coâng ty chöa coù moät chieán löôïc cuï theå, thích hôïp, coù söï quan taâm ñuùng möùc ñeán thò tröôøng naøy. Cô caáu caùc maët haøng kinh doanh: Coâng ty coù cô caáu saûn phaåm ña daïng nhieàu chuûng loaïi vôùi nhöõng loaïi saûn phaåm may maëc cao caáp nhö Veston nam nöõ, caùc loaïi aùo sô mi, caùc loaïi aùo jacket, aùo coat, caùc loaïi quaàn aâu, quaàn aùo theå thao, T- shirt, pullover,… Trong ñoù aùo Jacket laø maët haøng chuû löïc cuûa coâng ty coù giaù trò saûn xuaát cao, keá ñeán laø aùo sô mi vaø Veston. Caùc loaïi saûn phaåm coøn laïi chieám tæ troïng khaù khieâm toán so vôùi caùc maët haøng treân. Baûng 6: Cô caáu maët haøng kinh doanh SOÁ LÖÔÏNG Ñvt: chieác TRÒ GIAÙ ( USD ) TOÅNG 10.563.361 87.573.804 JACKET 2.314.226 3.4961.346 SHIRT 2.230.793 11305593 VEST 296.637 9.812.121 QUAÀN 325.317 22.623.749 KHAÙC 246.588 8.870.994,4 Nguoàn: Phoøng Xuaát Nhaäp Khaåu Bieåu ñoà 2: Cô caáu maët haøngkinh doanh 2.3.2 Keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh trong nhöõng naêm qua Trong naêm 2004, toaøn theå caùn boä coâng nhaân vieân cuûa coâng ty ñaõ coá gaéng vöôït qua moïi khoù khaên thöû thaùch vaø taän duïng trieät ñeå nhöõng thuaän lôïi trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñeå hoaøn thaønh vaø hoaøn thaønh vöôït möùc caùc muïc tieâu ñeà ra, keát quaû ñöôïc thöïc hieän qua baûng giaù trò sau: Baûng 7: Keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh qua caùc naêm. Chæ tieâu Ñvt Naêm 2001 Naêm 2002 Naêm 2003 Naêm 2004 Giaù trò toång saûn löôïng Trieäu ñoàng 148.808 271.939 425.479 520.000 Toång doanh thu Trieäu ñoàng 223.507 400.789 643.350 800.000 Lôïi nhuaän Trieäu ñoàng 9.500 12.500 15.000 18.000 Noäp ngaân saùch Trieäu ñoàng 4.791 5.000 6.051 13.000 Thu nhaäp bình quaân 1000 ñoàng 1.553 1.672 1.750 1.800 Bieåu ñoà 3: Keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh Baûng 8: So saùnh keát quaû qua caùc naêm. Chæ tieâu So saùnh Naêm 2002/2001 So saùnh Naêm 2003/2002 Cheânh leäch Trieäu ñoàng Tyû leä ( % ) Cheânh leäch Trieäu ñoàng Tyû leä ( % ) Giaù trò toång saûn löôïng 123.131,00 182,74 153.540,00 156,46 Toång doanh thu 177.282,00 179,32 242.561,00 160,52 Lôïi nhuaän 3.000,00 131,58 2,500,00 120,00 Noäp ngaân saùch 209,00 104,36 1.051,00 121,02 Thu nhaäp bình quaân 119,00 107,66 78,00 104,67 Chæ tieâu So saùnh Naêm 2003/2002 So saùnh Naêm 2004/2003 Cheânh leäch Trieäu ñoàng Tyû leä ( % ) Cheânh leäch Trieäu ñoàng Tyû leä ( % ) Giaù trò toång saûn löôïng 153.540,00 156,46 94.521,00 122,21 Toång doanh thu 242.561,00 160,52 156.650,00 124,35 Lôïi nhuaän 2.500,00 120,00 3.000,00 120,00 Noäp ngaân saùch 1.051,00 121,02 6.949,00 214,84 Thu nhaäp bình quaân 78,00 104,67 50,00 102,86 Toång doanh thu cuûa coâng ty naêm 2004 ñaït möùc 800,000 tyû ñoàng taêng hôn naêm 2003 laø 124.35% töông öùng vôùi 156,650 tyû ñoàng. Lôïi nhuaän cuûa coâng ty ñaït ñöôïc 18 tyû ñoàng vaø noäp ngaân saùch nhaø nöôùc 13 tyû ñoàng. Thu nhaäp bình quaân cuûa coâng nhaân taêng leân ñaït möùc 1,800,000ñ. Vôùi söï phaùt trieån vaø môû roäng trong naêm qua coâng ty ñaõ thu huùt theâm treân 3000 lao ñoäng chieám gaàn 42% lao ñoäng toaøn coâng ty. Ngoaøi ra coâng ty coøn hoã troï cho caùc ñôn vò ñòc phöông veà nguoàn haøng cuõng nhö coâng taùc quaûn lyù saûn xuaát. Xí nghieäp Khaùnh Hoaø: 1000 lao ñoäng Xí nghieäp Bình Thuaän: 500 lao ñoäng Xí nghieäp Ñaø Laït : 500 lao ñoäng Beân caïnh ñoù vôùi thaønh tích ñaõ ñaït ñöôïc trong naêm 2004 ñöôïc theå hieän qua caùc con soá neâu treân. Coâng ty may nhaø beø coøn vinh döï ñoùn nhaän: Côø thi ñua cuûa chính phuû Côø thi ñua cuûa UBND thaønh phoá Hoà Chí Minh Giaûi ñôn vò phaùt trieån toaøn dieän cuûa Coâng Ty Deät May Vieät Nam - Côø thi ñua xuaát saéc cuûa Toång Lieân Ñoaøn Lao Ñoäng 2.3.3 Tình hình thöïc hieän keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh trong nhöõng naêm qua Tình hình thöïc hieän keá hoaïch taïi Coâng ty May Nhaø Beø trong caùc naêm qua nhö sau: Baûng 9: Baûng keá hoaïch saûn xuaát Naêm Chæ tieâu Saûn xuaát Doanh thu KH TH So vôùi KH KH TH So vôùi KH Cheânh leäch Tyû leä Cheânh leäch Tyû leä Ñvt 1000 USD 1000 USD 1000 USD % Tyû ñoàng Tyû ñoàng Tyû ñoàng % 2001 8750 7023 -1727 80,26 325 223,51 -01,49 68,77 2002 18905 10858 -8047 57,4 400 412,03 12,03 103,01 2003 13934 24795 10861 177,95 600 643,35 43,35 107,23 Veà maët saûn xuaát: Theo nhö keá hoaïch caùc naêm thì tình hình thöïc hieän keá hoaïch saûn xuaát cuûa coâng ty khoâng ñöôïc toát laém. Ñieån hình nhö trong naêm 2001, theo nhö keá hoaïch ñaët ra thì coâng ty phaûi saûn xuaát ñaït ñöôïc möùc 8,75 trieäu USD nhöng coâng ty chæ thöïc hieân saûn xuaát ñöôïc 7,023 trieäu USD. Chæ ñaït 80,26% so vôùi keá hoaïch ñaõ ñeà ra. Coøn trong naêm 2002 thì coâng ty thöïc hieän chæ ñaït coù 57,4% so vôùi keá hoaïch ñaõ ñeà ra. Theo keá hoaïch thì coâng ty phaûi thöïc hieän ñaït möùc keá hoaïch laø 18,905 trieäu USD nhöng coâng ty chæ thöïc hieän ñöôïc 10,858 trieäu USD. Ñieàu ñoù coù theå thaáy vieäc thöïc hieän keá hoaïch saûn xuaát coù nhieàu yeáu toá taùc ñoäng: Coù theå laø do bieán ñoäng kinh teá xaõ hoäi trong vaø ngoaøi nöôùc, cuõng coù theå laø do yeáu toá chuû quan thuoäc veà coâng ty nhö naêng suaát lao ñoäng giaûm, hay laø do keá hoaïch cuûa coâng ty ñaët ra quaù cao so vôùi khaû naêng thöïc hieän cuûa coâng ty, khoâng saùt vôùi thöïc teá tình hình cuûa coâng ty. Tuy nhieân, trong naêm 2003 vaø 2004 vöøa qua laø moät naêm khaù toát ñeïp ñoái vôùi coâng ty. Vôùi keá hoaïch ñeà ra laø phaûi saûn xuaát ñaït ñöôïc möùc 13.94 trieäu USD vaø 15.89 trieäu USD nhöng coâng ty ñaõ saûn xuaát vöôït möùc keá hoaïch ñeán 177,95% vaø 105%. Veà maët kinh doanh: Do söï kieän khuûng boá 11/9 naêm 2001 ñaõ laøm aûnh höôûng raát nhieàu ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát cuõng nhö kinh doanh cuûa coâng ty. Naêm 2001, coâng ty chæ thu ñöôïc möùc doanh thu laø 223.51 tyû ñoàng. Trong naêm 2002 vaø naêm 2003 tình hình thöïc hieän keá hoaïch kinh doanh cuûa coâng ty coù nhieàu thuaän lôïi hôn. Naêm 2002, coâng ty ñaït möùc doanh thu 412.03 tyû ñoàng. Coøn naêm 2003 thì coâng ty ñaõ ñaït vöôït möùc keá hoaïch doanh thu laø 600 tyû ñoàng vaø ñeán naêm 2004 coâng ty vöôït möùc 800 tyû ñoàng. Naêm 2005 coâng ty döï tính phaûi vöôït möùc chæ tieâu keá hoaïch laø 1.100 tyû ñoàng. 2.4 Nhöõng khoù khaên vaø thuaän lôïi cuûa coâng ty 2.4.1 Khoù khaên: Coâng ty May Nhaø Beø ñang ñöùng tröôùc tình hình caïnh tranh gay gaét cuûa ngaønh may VN vôùi caùc nöôùc laân caän, ngaønh may maëc chuû yeáu laø may gia coâng cho khaùch haøng nöôùc ngoaøi, ñieàu naøy daãn tôùi kinh nghieäm xuaát khaåu giaûm. Coâng ty vaãn coøn hoaït ñoäng saûn xuaát phaàn lôùn döôùi hình thöùc gia coâng. Heä thoáng tieâu thuï trong nöôùc coøn yeáu. Thò tröôøng Chaâu AÂu ( laø thò tröôøng chuû löïc cuûa coâng ty ) vaãn chöa coù daáu hieäu phuïc hoài. Söï ra ñôøi oà aït cuûa caùc xí nghieäp may gia coâng, maët khaùc giöõa caùc coâng ty trong ngaønh khoâng coù söï ñoàng boä daãn ñeán söï caïnh tranh ñan xen laãn nhau giöõa caùc coâng ty trong nöôùc. Söï caïnh tranh lao ñoäng cuõng taùc ñoäng ñaùng keå ñeán coâng ty, taïi caùc xí nghieäp lieân doanh vaø caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi taïi khu cheá xuaát ñang loâi keùo daàn caùc caùn boä coâng nhaân vieân gioûi. Ñaây laø ñieàu baát lôïi cho quaù trình ñaøo taïo vaø naâng cao trình ñoä cuûa coâng nhaân vieân trong vieäc naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty. Vieäc naém baét thoâng tin caàn thieát cho hoaït ñoäng kinh doanh coøn chaäm chöa ñöôïc theá chuû ñoäng hoaøn toaøn treân thò tröôøng. Khi khoái EU phaân Quota cho VN thì löôïng quota phaân boå cho coâng ty khoâng ñuû so vôùi naêng löïc saûn xuaát cuûa coâng ty neân coâng ty phaûi tìm caùch môû roäng thò tröôøng ñaëc bieät laø caùc thò tröôøng Chaâu AÙ. Thò tröôøng Myõ aùp duïng haïn ngaïch daãn ñeán khoù khaên veà haïn ngaïch xuaát khaåu. Hieän nay VN chöa gia nhaäp toå chöùc thöông maïi ( WTO ) chöa laø thaønh vieân cuûa toå chöùc ña sôïi ( MFA ) maø toå chöùc naøy boû haïn ngaïch deät may vaøo naêm 2005 cho neân Vieät Nam seõ gaëp khoù khaên khi maø caùc thaønh vieân cuûa toå chöùc MFA thöïc hieän töï do thöông maïi hoùa maäu dòch trong lónh vöïc naøy. Chöa thaønh laäp phoøng Marketing neân coâng taùc chuaån bò ñaøm phaùn, kyù keát hôïp ñoàng, môû roäng thò tröôøng coøn gaëp nhieàu khoù khaên. Trình ñoä quaûn lyù caùc caáp coøn yeáu, chöa ñeàu, nhaát laø nhöõng ñôn vò môùi xa coâng ty. Thò tröôøng Trung Quoác vaãn coøn nhieàu thaùch thöùc lôùn ñoái vôùi caùc doanh nghieäp may VN vì sau khi Trung Quoác gia nhaäp WTO thì haàu heát caùc haïn ngaïch ñeàu boû hoaëc baõi boû daãn ñeán giaù caû heát söùc caïnh tranh. Khaâu thanh toaùn ñoâi khi cuõng gaëp nhieàu khoù khaên, Coâng ty laïi gaëp khoù khaên veà voán. Saûn xuaát vaøo thò tröôøng Myõ chuû yeáu xuaát theo hình thöùc FOB vaø gia coâng chuû yeáu, trong khi thò tröôøng Trung Quoác laø thò tröôøng cung caáp ñaày ñuû nguyeân lieäu, phuï lieäu raát toát cho hình thöùc kinh doanh naøy, trong khi VN chöa coù. Myõ thöôøng mua thaúng haøng thaønh phaåm, ít qua gia coâng trong khi ñoù coâng ty chuû yeáu laø gia coâng xuaát khaåu nhöõng maët haøng maø ngöôøi Myõ öa chuoäng laø haøng vaûi cotton cao caáp maø VN chöa saûn xuaát ñöôïc. Beân caïnh caùc tieâu chuaån chaát löôïng, saûn phaåm, giaù caû, Myõ thöôøng hay yeâu caàu giao haøng vôùi khoái löôïng lôùn ñuùng haïn trong thôøi gian khoâng maáy roäng raõi, ñieàu naøy cuõng khieán cho coâng ty gaëp nhieàu khoù khaên trong vieäc hôïp ñoàng vôùi hoï. 2.4.2 Thuaän lôïi: Coâng ty gaén chaët nhieäm vuï, muïc tieâu kinh doanh vôùi nhieäm vuï phaùt trieån kinh doanh. Coâng ty raát coù uy tín treân thò tröôøng ñaây laø taøi saûn voâ hình raát quyù baùu maø khoâng phaûi coâng ty naøo cuõng coù. Ñaëc bieät saûn phaåm Veston cao caáp ñaõ coù thò tröôøng oån ñònh laâu daøi. Coâng ty coù nhieàu moái quan heä vôùi khaùch haøng, löôïng khaùch haøng ngaøy caøng taêng, coù nhieàu khaùch haøng coù moái quan heä laâu daøi. Phaàn lôùn caùc xí nghieäp tröïc thuoäc ñeàu naèm trong khuoân vieân coâng ty neân vaán ñeà toå chöùc quaûn lyù saûn xuaát trieån khai keá hoaïch thöïc hieän ñöôïc thuaän lôïi chaët cheõ trong coâng taùc noäi boä. Vieäc thöïc hieän hôïp ñoàng thanh toaùn taïi coâng ty nhanh goïn, thöïc hieän hoaøn chænh ñuùng quy caùch… nay laø lôïi theá thu huùt khaùch haøng. Coâng ty coù ñoäi nguõ caùn boä coâng nhaân vieân nghieäp vuï kyõ thuaät coù trình ñoä vaø naêng löïc cao, nhieät tình trong coâng taùc. Cô sôû haï taàng ngaøy caøng hoaøn thieän, thieát bò maùy moùc hieän ñaïi, chuyeân duøng. Coâng ty ñöôïc choïn ñeå tieán haønh coå phaàn hoùa ñaây laø cô hoäi ñeå coâng ty coù theå chuû ñoäng trong höôùng ñi cuûa mình. Naèm gaàn Caûng Beán Ngheù thuaän lôïi cho vieäc giao nhaän haøng hoùa Xuaát Nhaäp Khaåu, gaàn khu cheá xuaát Taân Thuaän, caùch trung taâm TP. HCM khoâng xa neân thuaän lôïi cho vieäc giao dòch khaùch haøng, vôùi ngaân haøng lôùn ôû tp. Nhöõng naêm gaàn ñaây khaùch haøng laø caùc coâng ty Myõ taêng leân, hieäp ñònh thöông maïi Vieät-Myõ ñöôïc kyù keát vaø keát quaû cuûa quaù trình thöïc hieän hieäp ñònh ñaõ ñem laïi nhieàu baøi hoïc kinh nghieäm cho caùc coâng ty Vieät nam noùi chung vaø Coâng Ty May Nhaø Beø noùi rieâng, thò tröôøng Myõ laø moät thò tröônøg lôùn, löôïng khaùch haøng lôùn, töông ñoái doài daøo phong phuù, cho pheùp coâng ty ñaøm phaùn, löïa choïn nhöõng ñôn haøng lôùn mang laïi hieäu quaû. Coâng ty nhaän ñöôïc söï hoã trôï maïnh meõ töø Toång Coâng ty Deät May Vieät Nam, Boä Coâng nghieäp, Boä Thöông maïi vaø caùc ban ngaønh lieân quan. Vieät Nam ñöôïc ñaùnh giaù laø quoác gia coù cheá ñoä chính trò oån ñònh vaø an toaøn, taïo söï an taâm cho khaùch haøng vaø nhaø ñaàu tö, cuøng vôùi nhöõng chuû tröông chính saùch taïo cô hoäi vaø ñieàu kieän cho doanh nghieäp nhö: thuû tuïc haûi quan, thueá, thò tröôøng xuaát khaåu. Saûn phaåm cuûa coâng ty coù uy tín treân thò tröôøng hieän nay vaø coâng ty luoân giöõ uy tín cho saûn phaåm cuûa mình neân vieäc keát hôïp giöõa khaùch haøng vaø coâng ty luoân dieãn ra toát ñeïp. Ñeán nay nhöõng saûn phaåm truyeàn thoáng vaãn ñang ñöôïc phaùt huy vaø khoâng ngöøng môû roäng thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc. Cuøng vôùi uy tín saûn phaåm, coâng ty luoân duy trì moái quan heä laøm aên toát ñeïp vôùi khaùch haøng lôùn vaø ngaøy caøng naâng cao söï tín nhieäm cuûa khaùch haøng. Thò tröôøng noäi ñòa, vôùi daân soá hieän nay gaàn 80 trieäu ngöôøi laø moät thò tröôøng khoâng nhoû cuøng vôùi chính saùch kích caàu cuûa chính phuû taïo ra thò tröôøng tieàm naêng raát lôùn cho ngaønh may maëc. 2.5 Phöông höôùng hoaït ñoäng cuûa Coâng Ty May Nhaø Beø trong thôøi gian tôùi Thò tröôøng xuaát khaåu: Tieáp tuïc phaân boå khu vöïc saûn xuaát theo töøng thò tröôøng nhaèm chuyeân moân hoùa tieâu chuaån cho töøng khu vöïc: Ví duï Khu A chuyeân saûn xuaát haøng theå thao vaø tröôït tuyeát ñi nhaät, Khu E chuyeân saûn xuaát aùo Jacket nöõ ñi Chaâu AÂu, Soâng Tieàn chuyeân saûn xuaát haøng quaàn ñi Myõ. Chuyeân moân hoùa chuûng loaïi saûn phaåm cho töøng ñôn vò saûn xuaát nhaèm taïo hieäu quaû cao nhaát. Phaân loaïi möùc ñoä chaát löôïng saûn phaåm cho töøng khu vöïc sao cho ñaùp öùng thöïc traïng tay ngheà. Taäp trung vaøo nhöõng maët haøng coù tính chieán löôïc laâu daøi nhö ñaëc bieät boä ñoà Veston. Hieän nay boä ñoà Veston laø lôïi theá lôùn cuûa coâng ty trong taát caû caùc thò tröôøng: Myõ,Nhaät, vaø EU vì khoâng aùp duïng haïn ngaïch vaø khoâng coù ñoái thuû taïi Vieät Nam. Thò tröôøng noäi ñòa: Ñeå thöïc hieän 90 tyû ñoàng naêm 2004 vaø 110 tyû ñoàng naêm 2005 caùc vieäc caàn phaûi laøm laø: Taêng cöôøng phuïc vuï ñeå ñöa haøng vaøo caùc sieâu thò lôùn, coù uy tín nhö: CORA, METRO, CO-OPMART... Doanh thu taêng töø 180% ñeán 200% so vôùi naêm 2003. Cuøng vôùi coâng ty kinh doanh haøng thôøi trang cuûa Toång Coâng ty, thieát keá vaø saûn xuaát haøng thôøi trang theo muøa, theo thaùng ( ngaøy 08/03, 20/11, Valentine… ), keát kôïp caùc trung taâm baùn haøng thôøi trang taïi caùc tænh, ñaëc bieät quan taâm vieäc baùn haøng taïi caùc Khu Coâng nghieäp döôùi moïi hình thöùc. Taêng cöôøng môû caùc cöûa haøng taïi trung taâm caùc thaønh phoá lôùn ñeå vöøa quaûng caùo, vöøa laø nôi ñoùn tieáp ngöôøi tieâu duøng ( moãi cöûa haøng, dieän tích töø 80 - 200m2, vaø coù doanh thu töø 150 trieäu ñoàng – 300 trieäu ñoàng / thaùng). Cuï theå laø: Tp.Hoà Chí Minh: 4 – 5 cöûa haøng Tp.Haø noäi: 8 – 10 cöûa haøng Tp. Caàn Thô: 2 – 3 cöûa haøng Tp. Ñaø Naüng: 2 – 3 cöûa haøng Tp. Hueá : 1 – 2 cöûa haøng Tp. Nha Trang : 1 – 2 cöûa haøng Caùc thaønh phoá lôùn coøn laïi ít nhaát coù 1 cöûa haøng trung taâm. Ñeán heát naêm 2004 phaûi môû ñöôïc 20 – 25 cöûa haøng. Taêng cöôøng tìm kieám caùc ñoái taùc may ñoàng phuïc töø moät vaøi traêm boä trôû leân ( khoù khaên cuõng phaûi laøm ), ñaëc bieät laø haøng Veston nam + Veston nöõ ( haøng ñoàng phuïc doanh thu töø 10-20 tyû ) Tieáp thò khai thaùc toái ña haøng tieåu ngaïch, vì vöøa taêng doanh thu, vöøa taêng giaù trò nguyeân phuï lieäu haøng tieát kieäm trong saûn xuaát, caùc xí nghieäp phaûi coi ñaây laø chieán löôïc vaø ñôøi soáng cuûa ñôn vò mình ( döï kieán töø 8-10 tyû ñoàng ) Ñeå taêng toác haøng noäi ñòa, caàn phaûi taêng cöôøng quaûng baù thöông hieäu döôùi nhieàu hình thöùc nhö: tham gia hoäi chôï, quaûng caùo treân ñaøi truyeàn hình, ñaëc bieät löu taâm Ñaøi truyeàn hình caùc tænh, vöøa reû, vöøa saùt thöïc vôùi töøng ñòa phöông. Coâng ty seõ xaây döïng khu Phoá Noái – Höng Yeân 1 kho ñeå phaân loaïi, trang trí vaø phaân phoái kòp thôøi taïi caùc tænh phía Baéc. Töøng muøa phaûi toå chöùc hoäi nghò khaùch haøng ñeå laéng nghe goùp yù cuûa ngöôøi tieâu duøng, kòp thôøi chaán chænh maãu maõ vaø maøu saéc cho phuø hôïp, traùnh tình traïng haøng saûn xuaát bò toàn ñoïng. Toå chöùc coâng taùc nghieân cöùu thò tröôøng thöôøng xuyeân ñeå naém baét thoâng tin veà ñaëc ñieåm nhu caàu cuûa khaùch haøng trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå saûn phaåm cuûa coâng ty luoân thích öùng vôùi nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng caû veà chuûng loaïi, maãu maõ, soá löôïng… Ñoàng thôøi phaûi xaùc ñònh theá maïnh cuûa mình veà caùc saûn phaåm may maëc, taïo uy tín cho nhaõn hieäu saûn phaåm cuûa coâng ty treân thò tröôøng noäi ñòa vaø quoác teá. Hôïp taùc vôùi caùc doanh nghieäp trong ngaønh ñeå phaân coâng, hoã trôï vaø boå sung cho nhau trong ñaàu tö phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh, phaùt trieån heä tthoáng phaân phoái khaép nôi ñeå khaùch haøng thuaän lôïi cho vieäc tieáp caän saûn phaåm cuûa coâng ty, giaûm ñeán möùc toái ña chi phí ngoaøi saûn xuaát. Phaán ñaáu, thieát keá, saûn xuaát vaø cung caáp caùc maët haøng may maëc chaát löôïng cao, maãu maõ ña daïng phuø hôïp vôùi thò hieáu vaø phong tuïc taäp quaùn cuûa khaùch haøng muïc tieâu. Ñaùp öùng nhu caàu cuûa töøng phaân khuùc thò tröôøng theo löùa tuoåi, giôùi tính, thu nhaäp thuoäc caùc khu vöïc ñòa lyù khaùc vôùi giaù caû hôïp lyù. Trong moâi tröôøng kinh doanh hieän nay, coâng ty caàn phaûi chuù troïng hôn nöõa ñeán khaâu xuùc tieán baùn haøng goàm: quaûng caùo, khuyeán maõi, truyeàn thoâng, chaøo haøng. Ñoàng thôøi chuù yù ñuùng möùc ñeán caùc dòch vuï sau baùn haøng cho khaùch haøng. Taän duïng cô sôû vaät chaát hieän coù, keát hôïp ñoåi môùi coâng ngheä phuø hôïp vôùi trình ñoä tay ngheà cuûa coâng nhaân trong töøng thôøi kyø, keát hôïp lao ñoäng thuû coâng vôùi hieän ñaïi hoùa coâng nghieäp hieän nay ñeå taïo ra nhöõng saûn phaåm vöøa coù ñoä tinh xaûo, vöøa coù giaù thaønh hôïp lyù, taïo ñöôïc lôïi theá caïnh tranh treân thò tröôøng. Noã löïc thöïc hieän toát caùc hoaït ñoäng ñeå thöïc hieän nghóa vuï ñaày ñuû vôùi Nhaø nöôùc. Goùp phaàn tích luõy cho ngaân saùch nhaèm thöïc hieän thaønh coâng söï nghieäp Coâng Nghieäp Hoùa- Hieän Ñaïi Hoùa ñaát nöôùc. Phaán ñaáu khai thaùc thò tröôøng tieàm naêng trong vaø ngoaøi nöôùc, luoân môû roäng quy moâ saûn xuaát caû chieàu roäng laãn chieàu saâu moät caùch hôïp lyù, taïo ñieàu kieän thu huùt löïc löôïng lao ñoäng chöa coù vieäc laøm, goùp phaàn giaûi quyeát coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng trong xaõ hoäi. Coâng ty luoân coù keá hoaïch ñaõi ngoä thích ñaùng ngöôøi lao ñoäng tuøy theo khaû naêng cuûa hoï, taïo ñieàu kieän ñeå moïi thaønh vieân coù theå phaùt huy khaû naêng tieàm taøng, coù cô hoäi hoïc taäp naâng cao trình ñoä nghieäp vuï chuyeân moân hoaëc tay ngheà, coù thu nhaäp thoûa ñaùng vaø oån ñònh, ñeå ngöôøi lao ñoäng yeân taâm gaén boù vôùi coâng ty, vôùi ngheà nghieäp, ñoàng thôøi haïn cheá vieäc di chuyeån lao ñoäng ra khoûi coâng ty. Tieáp tuïc nghieân cöùu nhöõng kinh nghieäm veà maët haøng may maëc ôû caùc nöôùc laân caân, ñoàng thôøi phoái hôïp vôùi caùc ngaønh coù lieân quan trong neàn kinh teá ñeå xaây döïng neàn moùng vöõng chaéc vaø thuaän lôïi giuùp ngaønh may maëc vaø nhöõng ngaønh lieân quan phaùt trieån toát hôn. CHÖÔNG 3 PHAÂN TÍCH CAÙC YEÁU TOÁ MOÂI TRÖÔØNG VAØ HOAÏT ÑOÄNG MAEKETING TAÏI COÂNG TY MAY NHAØ BEØ Moâi tröôøng laø nhöõng yeáu toá, nhöõng löïc löôïng, nhöõng theå cheá ,… naèm beân ngoaøi caùc doanh nghieäp maø nhaø quaûn trò khoâng kieåm soaùt ñöôïc nhöng laïi aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Do ñoù, vieäc phaân tích moâi tröôøng coù theå cho doanh nghieäp thaáy ñöôïc nhöõng cô hoäi hoaëc nhöõng ruûi ro maø doanh nghieäp phaûi ñoái ñaàu. 3.1 Phaân tích moâi tröôøng Moâi tröôøng cuûa toå chöùc coù theå chia laøm hai möùc ñoä: Moâi tröôøng vó moâ Moâi tröôøng vi moâ 3.1.1 Moâi tröôøng vó moâ: 3.1.1.1 Moâi tröôøng kinh teá: Caùc yeáu toá kinh teá coù aûnh höôûng voâ cuøng to lôùn ñoái vôùi caùc doanh nghieäp kinh doanh. Caùc yeáu toá ñoù coù theå laø: Giai ñoaïn trong chu kyø kinh teá, nguoàn cung caáp voán, qui moâ GDP vaø GNP, laõi suaát ngaân haøng, tyû leä laïm phaùt, möùc ñoä thaát nghieäp, chính saùch tieàn teä, heä thoáng thueá, xu höôùng tyû giaù hoái ñoaùi. Chính saùch laõi suaát laø moät coâng cuï raát saéc beùn cuûa chính saùch tieàn teä vaø raát nhaïy caûm trong quaûn lyù vó moâ, noù taùc ñoäng heát caû thaûy caùc khaâu: saûn xuaát-tieâu duøng-tích luõy-ñaàu tö vaø goùp phaàn kìm haõm hay taêng tröôûng kinh teá. 3.1.1.2 Moâi tröôøng töï nhieân: Vieät Nam naèm trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ laø vuøng ñang coù toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cao nhaát theá giôùi vaø naèm trong vaønh ñai nhieät ñôùi Baéc Baùn Caàu. Khí haäu Vieät Nam laø nôi giao nhau giöõa caùc luoàng gioù muøa khu vöïc Chaâu AÙ töø caùc höôùng Ñoâng Baéc, Ñoâng Nam, Taây Nam thoåi vaøo. Theo ghi nhaân thoáng keâ nhieät ñoä trung bình ôû TP. Hoà Chí Minh haøng naêm laø 270C, chính vì vaäy caùc maët haøng may maëc nhö sô mi, ñoà thun,… ñöôïc baùn ôû ñaây laø raát thích hôïp, coøn ôû mieàn Baéc khí haäu laïnh hôn xuoáng 80 C thì thích hôïp cho vieäc kinh doanh caùc maët haøng nhö aùo Coast, khu vöïc mieàn Trung vaøo muøa heø khí haäu noùng neân vieäc tieâu thuï aùo gioù raát maïnh… chính vì ñieàu kieän töï nhieân nhö vaäy neân caùc saûn phaåm do Coâng ty May Nhaø Beø raát phuø hôïp vôùi ñieàu kieän khí haäu cuûa nöôùc ta. Ñieàu naøy laøm cho saûn phaåm cuûa coâng ty ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng trong nöôùc. 3.1.1.3 Moâi tröôøng chính trò: Cô cheá caáp phaùt voán cuûa Nhaø nöôùc cho ñaàu tö caùc naêm qua vaãn coøn chaäm chaïp do nhöõng haïn cheá veà nguoàn voán ñaáu tö, veà söï am hieåu thò tröôøng, coâng ngheä may maëc, veà thuû tuïc caáp phaùt voán… Ñieàu naøy khoâng gaây ít khoù khaên cho doanh nghieäp tröôùc söï ñoåi môùi ngaøy caøng trôû neân caáp thieát hieän nay. Doanh nghieäp cuõng chòu söùc eùp töø phaùp luaät ñeå theo quyõ ñaïo chung maø phaùp luaät ñaõ ñöa ra nhö caùc vaán ñeà moâi tröôøng, an toaøn xaõ hoäi, baûo hieåm lao ñoäng… Ñieån hình laø veà maët thôøi gian lao ñoäng, ôû Quoác hoäi khoùa X ñaõ söûa ñoåi ñieàu 69 luaät lao ñoäng: nôùi roäng thôøi gian laøm theâm khoâng quaù 200giôø. Maëc duø vaäy vaãn chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu thöïc teá, vì treân thöïc teá caùc doanh nghieäp may haøng xuaát klhaåu ñeàu phaûi toå chöùc laøm theâm caû naêm töø 400 ñeán 600 gôøi môùi ñaûm baûo giao haøng ñuùng haïn cho khaùch haøng. Nhöng caùc coâng ty khoâng theå tuyeån theâm lao ñoäng ñeå buø ñaép taêng ca vì khi ngoaøi muøa vuï coâng nhaân phaûi nghæ chôø vieäc. Do ñoù hieän taïi trong tröôøng hôïp caàn thieát thöôøng toå chöùc laøm taêng ca 2 giôø/ngaøy, taêng theâm 400 – 600 giôø vi phaïm ñieàu 69 luaät lao ñoäng maø chöa coù caùch naøo traùnh ñöôïc. Vaø cuõng chính ñieàu luaät naøy ñaõ taïo cho ngaønh may Vieät nam gaëp ruûi ro ñoù laø nhieàu coâng ty lôùn cuûa caùc nöôùc khaùc ñaõ toû yù ngaïi raèng quy ñònh khoáng cheá thôøi gian laøm theâm giôø cuûa luaät lao ñoäng seõ laø raøo caûn ñoái vôùi haøng deät-may Vieät nam xuaát khaåu vaøo thò tröôøng nöôùc hoï, vì ñôn vò saûn xuaát vi phaïm luaät lao ñoäng. Thöïc teá hieän nay, moät soá coâng ty ñaët haøng vôùi soá löôïng lôùn ñang chöûng laïi, hay taïi thôøi chuyeån hôïp ñoàng sang caùc nöôùc khaùc, caùc coâng ty lôùn chuyeån ñôn haøng ra khoûi Vieät nam seõ laøm cho ngaønh may maëc nöôùc ta maát thò phaàn coù khaû naêng caïnh tranh, giaûm kim ngaïch xuaát khaåu. ( Taïp chí deät may soá 5/2003 ). 3.1.1.4 Moâi tröôøng daân cö vaø xaõ hoäi ôû TP.Hoà Chí Minh: Nhöõng ngöôøi laøm Marketing phaûi quan taâm saâu saéc ñeán caùc yeáu toá daân cö vì con ngöôøi taïo neân thò tröôøng. Theo thoáng keâ, daân soá TP.Hoà Chí Minh laø: treân 7 trieäu ngöôøi vaø coù toác ñoä taêng daân soá laø 2,1%. Maät ñoä trung bình laø 195 ngöôøi / km2 . Trong vaøi naêm trôû laïi ñaây vaán ñeà caàn quan taâm laø vieäc löôïng ngöôøi nhaäp cö töø caùc nôi ñoå veà TP.Hoà Chí Minh. Theo Sôû Lao ñoäng Thöông binh vaø Xaõ hoäi TP.Hoà Chí Minh, soá ngöôøi nhaäp cö taïi TP.Hoà Chí Minh ñaõ leân ñeán hôn 1 trieäu ngöôøi. Phaàn ñoâng löïc löôïng naøy ñeán töø caùc vuøng queâ ngheøo khoù cuûa caùc tænh mieàn Baéc, Trung, Nam. Taïo ra nguoàn lao ñoäng doài daøo keøm theo nhöõng khoù khaên cho thaønh phoá nhö vieäc giaûi quyeát, choã ôû, vieäc laøm, … vaø nhöõng teä naïn xaõ hoäi. Cô caáu giôùi tính cuûa TP.HCM 2003 Nöõ 51,2% Nam 48,8% 2004 Nöõ 51,4% Nam 48,6% 2005 Nöõ 52,6% Nam 47.4% Daân soá ngaøy caøng gia taêng neân nhu caàu veà saûn phaåm may maëc cuõng taêng, vì theá TP.Hoà Chí Minh laø moät thò tröôøng raát haáp daãn ñoái vôùi caùc coâng ty may maëc. 3.1.2 Moâi tröôøng vi moâ: 3.1.2.1 Khaùch haøng: Khaùch haøng laø moät yeáu toá quan troïng nhaát ñoái vôùi caùc doanh nghieäp. Muoán giöõ vöõng ñöôïc khaùch haøng trong noäi ñòa vaø chuû yeáu ôû TP. Hoà Chí Minh, Coâng ty May Nhaø Beø phaûi xem khaùch haøng nhö laø moät taøi saûn chính caàn ñöôïc quaûn lyù vaø toái ña hoùa gioáng nhö moïi taøi saûn khaùc. Caùc saûn phaåm ñeán roài ñi, thaùch thöùc cuûa coâng ty ñoù laø giöõ chaët khaùch haøng cuûa mình laâu hôn vieäc coâng ty giöõ caùc saûn phaåm. Coâng ty caàn xem xeùt voøng ñôøi thò tröôøng vaø voøng ñôøi khaùch haøng nhieàu hôn voøng ñôøi saûn phaåm. Vì vaäy caàn phaûi giöõ moái quan heä laâu daøi vôùi khaùch haøng, nhaát laø khaùch haøng noäi ñòa. Trong ñoù khaùch haøng chuû yeáu cuûa Coâng ty May Nhaø Beø laø Coâng ty Deät Thaøng Coâng, Coâng ty Legamex, moät soá sieâu thò vaø thöông saù… 3.1.2.2. Thò tröôøng noäi ñòa: Daân soá Vieät Nam hieän nay ñaõ vöôït qua con soá 82 trieäu daân. Neàn kinh teá Vieät Nam ñang phaùt trieån vôùi xu höôùng toát. Laõi suaát giaûm, tæ giaù hoái ñoaùi oån ñònh, xuaát khaåu taêng söùc mua vaø ñaàu tö trong nöôùc taêng daàn vôùi chieàu höôùng toát. Nhöõng böôùc phaùt trieån naøy seõ ñöa ñôøi soáng nhaân daân ñöôïc naâng cao, söùc mua haøng may seõ lôùn theo tyû leä thuaän vaø laø thò tröôøng lôùn cho ngaønh may. Coâng ty am hieåu taäp quaùn tieâu duøng cuûa töøng vuøng laõnh thoå töø thaønh thò ñeán vuøng nuùi, haûi ñaûo heûo laûnh, do ñoù nhaát ñònh haøng may Vieät nam seõ ñuû söùc caïnh tranh vôùi caùc maët haøng ngoaïi nhaâpn taïi thò tröôøng trong nöôùc. Söï phaùt trieån ngaøy caøng lôùn maïnh vôùi caùc nhaõn hieäu Vieät nam ñaõ ñöa thôøi trang Vieät nam coù ñöôïc choã ñöùng vöõng vaøng treân thò tröôøng Vieät nam noùi chung. Trong naêm 2002, 2003 vaø 2004 toång doanh thu noäi ñòa vaø caùc chi nhaùnh cuûa coâng ty may Nhaø Beø ñöôïc thoáng keâ nhö sau: Baûng 10: KEÁT QUAÛ KINH DOANH NAÊM 2004 ÑVT: trieäu ñoàng Chæ tieâu 2002 2003 2004 ñvt Doanh thu noäi ñòa 22727 51249 90000 Trñ Trong ñoù Chi nhaùnh phía Baéc 8678 25976 38569 Trñ Chi nhaùnh phía Nam 7532 81403 30098 Trñ Chi nhaùnh Mieàn trung 5623 6202 19120 Trñ Khaùc 894 668 2213 Trñ Nguoàn: Phoøng kinh doanh noäi ñòa Bieåu ñoà 4: Keát quaû kinh doanh qua caùc naêm Qua caùc soá lieäu treân ta thaáy doanh thu noäi ñòa cuûa Coâng ty May Nhaø Beø coù taêng leân qua caùc naêm, ñieàu naøy cho thaáy thò tröôøng noäi ñòa ñöôïc coâng ty chuù troïng, thò phaàn chieám lónh raûi khaép caùc mieàn ñaát nöôùc, cuõng qua soá lieäu treân ta thaáy thò tröôøng ôû phía Nam laø thò tröôøng lôùn vaø raát tieàm naêng nhöng chöa ñöôïc coâng ty quan taâm vì ôû phía Nam coù TP. Hoà Chí Minh laø moät thaønh phoá lôùn trong caû nöùôc vaø soá löôïng daân cö trong thaønh phoá treân 7 trieäu daân. Qua hôn 20 naêm hoaït ñoäng kinh doanh soá ñaïi lyù, cöûa haøng ôû caùc sieâu thò cuûa coâng ty coù khoaûng 18 cöûa haøng. Ñieàu naøy cho thaáy coâng ty chöa chuù troïng ñeán Marketing ñeå môû roäng kinh doanh ôû thò tröôøng noäi ñòa noùi chung vaø TP. Hoà Chí Minh noùi rieâng, cuï theå laø chöa ñaàu tö nghieân cöùu coâng taùc tieáp thò ñeå naém baét thoâng tin töø phía khaùc haøng maø coâng ty chæ baùn nhöõng saûn phaåm mình coù, vì baùn trong noäi ñòa neân chaát löôïng cuûa saûn phaåm chöa ñöôïc coâng ty quan taâm nhieàu. 3.1.3. Ñoái thuû caïnh tranh: 3.1.3.1. Ñoiá thuû caïnh tranh nöôùc ngoaøi: Hieän nay ngaønh may maëc Vieät nam noùi chung vaø Coâng ty May Nhaø Beø noùi rieâng ñang phaûi chòu söï caïnh tranh gay gaét vôùi nhöõng nöôùc coù truyeàn thoáng veà may maëc, baét buoäc ñaáu tranh ñeå taêng soá löôïng veà chuûng loaïi caùc maët haøng trong haïn ngaïch. Ngoaøi Trung Quoác laø ñoái thuû caïnh tranh nöôùc ngoaøi maïnh nhaát, ngaønh may maëc Vieät nam trong ñoù coù Coâng ty May Nhaø Beø coøn phaûi chaïy ñua vôùi caùc ñoái thuû trong khoái ASEAN vaø caùc nöôùc Ñoâng Baéc AÙ, theâm vaøo ñoù laø hôïp ñoàng gia coâng Haøn Quoác, Hoàng Koâng, Thaùi Lan,… laøm trung gian neân caùc nhaø saûn xuaát Vieät nam laïi phaûi toán theâm moät khoaûn phí ñaùng ra khoâng phaûi coù neáu nhö Vieät nam tìm ñöôïc ñoái taùc. Baûng 11: Nguoàn nhaäp khaåu haøng deät may ôû Myõ Ñvt: trieäu USD Teân nöôùc 2001 2002 2003 Meâ hi coâ 3490 4900 6906 Trung Quoác 4533 4982 4427 HongKong 3330 3388 4394 Ñaøi Loan 2257 2326 2072 Haøn Quoác 1692 1893 2033 Canada 1650 1986 1469 Indonesia 1285 1530 1605 AÁn Ñoä 1202 1345 1488 Thaùi Lan 975 1142 1360 Malaysia 995 1096 979 Singapore 209 203 244 Campuchia 98 360 Laøo 15 13 21 Nguoàn: Boä Thöông maïi Myõ Do coù nhieàu ñoái thuû caïnh tranh neân ôû phaïm vi luaän vaën naøy toâi chæ trình baøy ñoái thuû caïnh tranh maïnh nhaát laø Trung Quoác. “Trung Quoác laø moät ñaát nöôùc roäng lôùn, ñöùng haøng thöù tö treân theá giôùi. Daân soá ñoâng treân 1,3 tæ ngöôøi vaø ñoâng ñaûo caùc hoa kieàu soáng raûi raùc treân theá giôùi. Naêm 1999, kinh teá nöôùc naøy ñaõ taêng tröôûng 7,1% ñaït toång saûn phaåm noäi ñòa (GDP) 1.001 tyû USD, töùc 8.300 tyû nhaân daân teä, neáu tính luoân Hoàng Koâng, GDP Trung Quoác leân tôùi 1.150 USD. GDP bình quaân ñaàu ngöôøi khoaûng 400 USD. Kim ngaïch xuaát khaåu hieän chieám khoaûng 1/5 neàn kinh teá, ñaït 195 tyû USD. Nhö vaäy Trung Quoác thaëng dö maäu dòch 30 tyû USD” (Thôøi baùo kinh teá Saøi Goøn 13-01-2002). “Nhieàu chuyeân gia döï baùo, ngaønh deät may khoång loà Trung Quoác seõ taêng doanh soá xuaát khaåu hôn 4 laøn hieän nay khoaûng 60 tyû USD töø khi Trung Quoác gia nhaäp Toå chöùc Thöông maïi theá giôùi (WTO) (Thôøi baùo kinh teá Saøi Goøn 02-03-2003). Ngaøy 15/11/1999 Trung Quoác kyù hieäp ñònh song phöông vôùi caùc nöôùc thaønh vieân khaùc cuûa WTO (Taïp chí deät may soá 15/4/2000). Ñeán nay thì “vieäc Trung Quoác vaø Ñaøi Loan ñaõ trôû thaønh thaønh vieân chính thöùc cuûa Toå chöùc Thöông maïi Quoác teá WTO ñaõ taïo ra söùc eùp thöïc söï leân caùc nöôùc saûn xuaát vaø xuaát khaåu haøng deät may. Moät cuoäc caïnh tranh giaønh thò phaàn chaéc chaén seõ dieãn ra trong nhöõng naêm tôùi trong ñoù ngaønh deät may Vieät Nam seõ bò aûnh höôûng lôùn vì Vieät Nam chöa phaûi laø thaønh vieân WTO “ (Trích: Taïp chí TGF thôøi trang deät may, soá 1+2/2002, trang 5). Beân caïnh ñoù, ngaønh may maëc Trung Quoác coøn theâm lôïi theá khaùc laø quy moâ saûn xuaát khoång loà, vôùi truyeàn thoáng coâng ngheä laâu ñôøi vaø kyõ thuaät vieân gioûi. Trung Quoác chaúng nhöõng ñaõ tieáp caän vôùi coâng ngheä hieän ñaïi maø coøn coù theå saùng taïo ra nhöõng saûn phaåm coù chaát löôïng cao, hôïp thò hieáu vôùi ngöôøi tieâu duøng vaø giaù caû reû hôn nhieàu so vôùi haøng may maëc Vieät Nam. Chính vì ñieàu ñoù maø saûn phaåm may maëc Trung Quoác ñaõ thu huùt khaùch haøng ñaët haøng treân toaøn theá giôùi maø ñaëc bieät laø vaûi voùc vaø quaàn aùo Trung Quoác ñaõ traøn ngaäp treân thò tröôøng noäi ñòa ta, töø caùc chôï mieàn queâ ñeán thaønh thò, ñaâu ñaâu cuõng ñaày maët haøng Trung Quoác vôùi maãu maõ phong phuù, giaù caû caïnh tranh, thaäm chí nhieàu moùn haøng chaát löôïng khaù nhöng baùn laïi reû ñeán möùc khoâng töôûng. Caïnh tranh vôùi moät ñoái thuû maïnh moät caùch toaøn dieän nhö vaäy thaät laø khoù khaên. Tuy nhieân, khoâng phaûi laø khoâng coù loái ra cho nhaø saûn xuaát Vieät Nam. 3.1.3.2. Ñoái thuû caïnh tranh trong nöôùc: Toång Coâng ty may Vieät Nam laø moät trong nhöõng ñoái thuû caïnh tranh maïnh nhaát trong thò tröôøng Vieät Nam maø caùc coâng ty phaûi quan taâm. Thaønh vieân cuûa coâng ty naøy, toâi chæ ñöa ra hai thaønh vieân veà may maëc laø coâng ty may maëc Vieät Tieán vaø Coâng ty may maëc Ñoäc Laäp. Baûng 12: Baûng doanh thu noäi ñòa cuûa coâng ty may (ñaïi dieän Vieät Nam naêm 2003) ÑVT: 1.000.000 ñoàng. Teân coâng ty Doanh thu thò tröôøng noäi ñòa Vieät Tieán 698.273 Nhaø Beø 502.992 Bình Minh 300.395 Thaêng Long 101.727 Ñöùc Giang 99.886 May 10 95.021 Chieán Thaéng 93.189 Ñoàng Nai 91.363 Ñoäc Laäp 6.532 (Nguoàn: thôøi baùo kinh teá 15-03-2003) Qua baûng treân cho ta thaáy ngaønh may maëc trong nöôùc ñang phaùt trieån maïnh meõ, Vieät Tieán laø ñoái thuû caïnh tranh raát maïnh, doanh thu cuûa Coâng ty may Vieät Tieán so vôùi coâng ty may Ñoäc Laäp vaãn coøn khoaûng caùch xa. Lyù do cuõng raát ñôn giaûn laø Coâng ty may Vieät Tieán coù moät cô caáu toå chöùc raát maïnh, ñaït hieäu quaû cao do ñaõ thaønh laäp töø laâu vaø ñöùng vöõng treân thò tröôøng. Vieät Tieán bieát taän duïng öu theá cuûa mình ñeå taïo uy tín ñoái vôùi khaùch haøng trong vaø ngoaøi nöôùc, bieát toå chöùc saûn xuaát toát, caùc hoaït ñoäng Marketing maïnh, bieát caûi tieán kyõ thuaät ñeå naâng cao chaát löôïng saûn phaåm vaø thöôøng xuyeân ñaøo taïo nhaân vieân tieáp thò ñeå tìm hieåu thò tröôøng ñaùp öùng nhanh nhu caàu hieän nay, coù theå neâu hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Vieät Tieán laø moät baøi hoïc maø coâng ty may Nhaø Beø caàn hoïc hoûi vaø ruùt kinh nghieäp töø ñôn vò ñöùng ñaàu ngaønh may ñeå tieán haønh toå chöùc saûn xuaát coù hieäu quaû hôn vaø baét kòp toác ñoä phaùt trieån cuûa caùc coâng ty khaùc. Baûng 13: Ma traän hình aûnh caïnh tranh. Coâng ty Coâng ty may Nhaø beø Coâng ty may Vieät Tieán Coâng ty may Ñoäc Laäp Muùc ñoä quan troïng Phaân loaïi Ñieåm quan troïng Phaân loaïi Ñieåm quan troïng Phaân loaïi Ñieåm quan troïng 1. Söï phaân chia cuûa thò tröôøng 0.142 1 0.142 3 0.426 2 0.284 2. Thò phaàn 0.128 1 0.128 3 0.384 1 0.128 3. Khaû naêng caïnh tranh 0.159 3 0.447 2 0.318 2 0.318 4. Söùc mua taøi chính 0.149 2 0.298 4 0.596 2 0.298 5. Chaát löôïng saûn phaåm 0.17 4 0.68 4 0.68 3 0.51 6. Loøng trung thaønh khaùch haøng 0.142 4 0.568 4 0.568 3 0.426 7. Coâng ngheä 0.11 2 0.22 2 0.22 2 0.22 Toång coäng 1 2.513 3.192 2.184 Qua yù kieán ñaùnh giaù cuûa moät soá chuyeân gia ñaõ ñöa ra baûng ma traän hình aûnh treân. Caùc möùc phaân loaïi cho thaáy caùch thöùc maø theo ñoù caùc chieán löôïc cuûa coâng ty öùng phoù vôùi moãi nhaân toá vôùi 4 laâ toát nhaát, vôõi 3 laø treân möùc ñoä trung bình, 2 laø trung bình, 1 laø keùm. Trong ma traän naøy, “chaát löôïng saûn phaåm” laø yeáu toá chuû yeáu quan troïng baäc nhaát cho söï thaønh coâng vì noù ñöôïc öùng ñònh bôûi möùc quan troïng 0,17, sau ñoù laø ñeán “khaû naêng caïnh tranh giaù”, “chaát löôïng saûn phaåm” cuûa Coâng ty may Nhaø Beø vaø ñoái thuû caïnh tranh Vieät Tieán laø yeáu toá maïnh nhaát cuûa hai coâng ty. Trong khi ñoù “thò phaàn” cuûa ñoái thuû caïnh tranh Ñoäc Laäp va Nhaø Beø laïi quaù ngheøo naøn bieåu hieän ôû möùc ñoä loaïi 1. tính toång soá ñieåm quan troïng thì coâng ty may Vieät Tieán laø ñoái thuû caïnh tranh maïnh nhaát qua toång soá ñieåm cao nhaát laø 3,192, coâng ty may Ñoäc Laäp laø ñoái thuû yeáu hôn coâng ty may Nhaø Beø nhöng khoâng phaûi laø keùm quaù nhieàu qua soá ñieåm 2,184 vaø 2,513.Vieäc “bieát mình bieát ta” seõ giuùp coâng ty trong vieäc môû roäng thò tröôøng noäi ñòa. 3.1.4. Nhaø cung caáp: Coâng ty may Nhaø Beø laø moät coâng ty chuyeân gia coâng xuaát khaåu maët haøng may maëc, cuõng chính vì theá maø nguyeân vaät lieäu vaø phuï lieäu veà haøng may maëc chuû yeáu nhaäp töø caùc nöôùc baïn haøng quen thuoäc trong vaø ngoaøi nöôùc. Thöôøng laø coâng ty nhaäp nguyeân lieäu töø caùc nöôùc nhu Hoàng Koâng, Korea, Italy … caùc coâng ty naøy cung caáp vaät lieäu (vaûi) coøn caùc phuï lieäu nhö chæ, nuùt thì coâng ty tìm ñeán caùc baïn haøng trong nöôùc cuï theå laø coâng ty tìm kieám caùc nhaø thaàu phuï vaø nhöõng ngöôøi naøy seõ cung caáp phuï lieäu theo yeâu caàu cuûa coâng ty sao cho phuø hôïp vôùi yeâu caàu khaùch haøng ñöa ra. Do coâng ty töø tröôùc chuyeân gia coâng neân nguyeân lieäu saûn xuaát thöôøng do khaùch haøng chæ ñònh, do coâng ty luoân tìm kieám caùc nhaø cung caáp neân danh saùch nhaø cung caáp cuûa coâng ty taêng leân. Chính vì vaäy veà phía nhaø cung caáp coâng ty khoâng bò söùc eùp veà giaù, hay giao haøng. Ñieàu naøy taïo thuaän lôïi cho coâng ty trong vieäc giöõ giaù thaønh ñöôïc oån ñònh. Ngoaøi ra, coâng ty luoân thöïc hieän kieåm tra chaát löôïng nguyeân phuï lieäu vaø caùc nhaø thaàu phuï ñeå kòp thôøi phaùt hieän ra nhöõng nguyeân phuï lieäu keùm chaát löôïng ñeå thay theá khoâng laøm aûnh höôûng ñeán chaát löôïng saûn phaåm . 3.2. Tình hình hoaït ñoäng Marketing taïi Coâng ty May Nhaø Beø. 3.2.1. Caùc hoaït ñoäng lieân quan ñeán saûn phaåm. 3.2.1.1. Caùc saûn phaåm cuûa coâng ty. Caùc saûn phaåm cuûa coâng ty raát ña daïng vaø phong phuù, veà xuaát khaåu thì coâng ty chuyeân gia coâng caùc saûn phaåm nhö thun, coats, T.Shirt, Jacket … coøn ôû thò tröôøng noäi ñòa thì coâng ty thieát keá caùc boä ñoàng phuïc, aùo sô mi (nam, nöõ), quaàn kaki, … ñeå cung caáp cho caùc shop, ñaïi lyù vaø caùc cöûa haøng baùn tröïc tieáp cuûa coâng ty. Chaát löôïng saûn phaåm cuûa coâng ty ñöôïc thò tröôøng ñaùnh giaù laø oån ñònh, chaát löôïng saûn phaåm sô mi ñöôïc duy trì laø öu theá cuûa coâng ty trong vieäc caïnh tranh tìm kieám nguoàn haøng xuaát khaåu vaø tieâu thuï noäi ñòa. Ñi ñoâi vôùi vieäc cuûng coá chaát löôïng, ñaëc bieät laø saûn phaåm boä veston, saûn phaåm Jacket ñöôïc coâng nhaän saûn xuaát theo quy trình phuø hôïp vôùi tieâu chuaån quaûn lyù chaát löôïng ISO 9002. Ñaây laø böôùc ngoaëc quan troïng trong chieán löôïc saûn phaåm cuûa coâng ty taïo ñieàu kieän ñeå hoäi nhaäp vaø taïo lôïi theá caïnh tranh trong thò tröôøng xuaát khaåu vaø noäi ñòa. Qua xem xeùt caùc yeáu toá cuûa thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm cuûa coâng ty cho thaáy soá löôïng khaùch haøng chuû yeáu cuûa coâng ty laø khaùch haøng thöông maïi, coøn khaùch haøng thuoäc ngöôøi tieâu duøng coøn raát ít. Do vaäy, soá löôïng tieâu thuï saûn phaåm cuûa coâng ty coøn chöa ñaït ñeán möùc toái ña, coøn leä thuoäc vaøo khaùch haøng, coâng ty ít naém baét ñöôïc thoâng tin phaûn hoàn töø ngöôøi tieâu duøng. Beân caïnh ñoù, coâng ty coøn haïn cheá chöa chuù yù tìm kieám khaùch haøng môùi, vieäc tieáp caän thò tröôøng noäi ñòa chæ môùi ñuôïc coâng ty quan taâm vaøo naêm 1998 neân gaëp raát nhieàu trôû ngaïi do coù nhieàu dòch vuï ñaõ coù maët sôùm hôn. Hoï naém baét ñöôïc thoâng tin veà nhu caàu, thò hieáu, v.v… cuûa khaùch haøng chính xaùc hôn cuûa coâng ty, coù theå noùi coâng ty chöa taän duïng vaø phaùt huy ñöôïc toát vaø ñaày ñuû caùc chöùc naêng cuûa thò tröôøng. 3.2.1.2. Töøng böôùc taïo uy tín cho coâng ty treân cô sôû hoaøn thieän vaø naâng cao caùc ñaëc tính saûn phaåm cuûa coâng ty. Tuy chöa ñaàu tö nhieàu cho hoaït ñoäng Marketing nhöng caùc naêm qua coâng ty vaãn giöõ ñöôïc moät soá khaùch haøng trung thaønh , ñieàu naøy chöùng toû coâng ty coù coá gaéng giöõ chöõ tín vôùi khaùch haøng maø bieän phaùp vaãn laø naâng cao chaát löôïng saûn phaåm , cuï theå nhö: + Trong thieát keá, caùc boä phaän kyõ thuaät cuûa coâng ty chòu traùch nhieäm xem xeùt maãu maõ haøng do khaùch haøng ñem ñeán ñeå thieát keá neân yeâu caàu nguyeân vaät lieäu, caùc coâng ñoaïn saûn xuaát caùc chi tieát kyõ thuaät phuø hôïp, xem xeùt chaát löôïng nguyeân phuï lieäu coù ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu thieát keá ñaõ ñeà ra hay khoâng? Coâng suaát saûn xuaát coù ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu thieát keá ñaõ ñaët ra hay khoâng? Coâng suaát saûn xuaát coù ñaùp öùng ñöôïc ñôn ñaët haøng hay khoâng? Hoaïch ñònh thôøi gian vaø tieán ñoä saûn xuaát sao cho kòp yeâu caàu cuûa khaùch haøng vaø laäp baùo caùo chuyeån cho phoøng kinh doanh vaø phoøng keá hoaïch saûn xuaát. Keá ñoù phoøng keá hoaïch tieán haønh laäp döï ñoaùn taát caû caùc chi phí thöïc hieän ñôn haøng, tham khaûo möùc giaù thò truôøng vaø möùc giaù khaùch haøng ñöa ra, döï tính lôïi nhuaän mong ñôïi roài tieán haønh thoûa thuaän vôùi khaùch haøng ñeå quyeát ñònh kyù hôïp ñoàng hay khoâng . + Khaâu saûn xuaát, töøng coâng ñoaïn saûn xuaát ñöôïc tieán haønh ñuùng vôùi thieát keá döôùi söï giaùm saùt chaët cheõ cuûa caùn boä kyõ thuaät. Moïi vaán ñeà seõ ñöôc caùn boä kyõ thuaät nhanh choùng giaûi quyeát vaø khaéc phuïc, thaønh phaåm tröôùc khi vaøo kho seõ ñöôïc kieåm tra laàn cuoái veà chaát löôïng, soá löôïng vaø ñöôïc phaân loaïi. + Coâng ty chöa phaùt huy vaø taän duïng ñaày ñuû naêng löïc cuûa caùn boä kyõ thuaät, löïc löôïng lao ñoäng maùy moùc thieát bò cuûa mình theo höôùng nghieân cöùu vaø phaùt trieån saûn phaåm môùi. + Coâng ty môùi chuù troïng vieäc laøm sao cho saûn phaåm ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch haøng coâng nghieäp maø chöa chuù yù ñeán vieäc nghieân cöùu vaø laøm sao cho saûn phaåm thích öùng vôùi thò tröôøng ngöôøi tieâu duøng. Ñaây laø haïn cheá lôùn cuûa phöông thöùc saûn phaåm theo ñôn ñaët haøng. + Hình aûnh do coâng ty saûn xuaát haàu nhö khoâng ñöôïc bieát ñeán treân thò tröôøng do nhaõn hieäu cuûa coâng ty ít hieän dieän treân saûn phaåm, saûn phaåm ñöôïc baùn tröïc tieáp ñeán tay ngöôøi tieâu duøng nhöng raát haïn cheá. Ngöôøi tieâu duøng thöôøng chæ bieát ñeán caùc saûn phaåm cuûa Coâng ty May Nhaø Beø ñöôïc baùn treân thò tröôøng coù loaïi coøn ñöôïc ngöôøi baùn giôùi thieäu laø haøng ngoaïi nhaäp nhöng khaùch haøng khoâng heà bieát ñeán saûn phaåm nhö laø saûn phaåm cuûa coâng ty saûn xuaát, do saûn phaåm cuûa coâng ty ñöôïc gia coâng gaén nhaõn hieäu theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng. 3.2.1.3 Caùc hoaït ñoäng lieân quan ñeán giaù: Vì khaùch haøng muïc tieâu cuûa coâng ty laø ngöôøi lao ñoäng neân giaù caû ñeàu naèm ôû möùc trung bình, deã mua, gaàn vôùi giaù thò tröôøng. Ñoái vôùi saûn phaåm may maëc nhö aùo sô mi, aùo thôøi trang, trung bình coù giaù töø 30.000 – 50.000ñoàng/saûn phaåm. Saûn phaåm may xuaát khaåu coù giaù töø 1,8 – 2,5 USD/saûn phaåm. Coâng taùc ñaët giaù do caùn boä phoøng keá hoaïch thöïc hieän treân cô sôû döï ñoaùn giaù thaønh coâng xöôûng, giaù thaønh toaøn boä, möùc lôïi nhuaän mong muoán cuûa coâng ty roài so saùnh vôùi giaù khaùch haøng ñöa ra vaø tham khaûo möùc giaù treân thò tröôøng ñeå tieán tôùi thoaû thuaän. Vôùi caùch ñònh giaù nhö treân coâng ty coù moät soá thuaän lôïi nhö giaù caû baûo ñaûm hoaø voán, coâng taùc ñònh giaù ñôn giaûn vaø nhanh choùng, möùc giaù ñöa ra ñeå thuyeát phuïc khaùch haøng chaáp nhaän. Moät soá maët haøng baùn tröïc tieáp ñöôïc ñònh giaù nhö sau: + AÙo sô mi nam : giaù töø 70.000 -120.000ñoàng/saûn phaåm + Aùo sô mi nöõ : giaù töø 45.000 – 60.000ñoàng/saûn phaåm + Quaàn ka ki : giaù töø 51.000 – 85.000ñoàng/saûn phaåm 3.2.1.4 Caùc hoaït ñoäng lieân quan ñeán phaân phoái: Ñeå phaân phoái saûn phaåm cuûa mình ñeán tay ngöôøi tieâu duøng coâng ty söû duïng keânh phaân phoái sau: Ngöôøi tieâu duøng Ñaïi lyù, sieâu thò, cöûa haøng Cöûa haøng ñaïi dieän Coâng Ty May Nhaø Beø Sô ñoà phaân phoái trong noäi ñòa cuûa Coâng ty May Nhaø Beø Hieän nay coâng ty vaãn ñang thieát laäp caùc ñaïi lyù raûi khaép caùc thò tröôøng tænh thaønh trong caû nöôùc. Hình thöùc phaân phoái saûn phaåm thoâng qua keânh phaân phoái nhö treân thöïc söï thích hôïp vôùi coâng ty do caùc nguyeân nhaân sau: Vieäc söû duïng trung gian giuùp coâng ty coù ñöôïc caùc hôïp ñoàng vôùi soá löôïng lôùn oån ñònh tieán ñoä saûn xuaát, doanh thu vaø toång lôïi nhuaän lôùn hôn nhôø soá löôïng tieâu thuï nhieàu. Giuùp coâng ty söû duïng ñöôïc nhöõng kinh nghieäm nhöõng moái quan heä saün coù vôùi caùc ngöôøi baùn, söï naêng ñoäng nhaïy beùn cuûa thò tröôøng cuûa caùc nhaø trung gian naøy. Phaân phoái saûn phaåm qua caùc trung gian laø caùc coâng ty thöông maïi thaät söï laø moät hình thöùc phaân phoái coù hieäu quaû trong ñieàu kieän cuûa coâng ty hieän nay. Söï haïn cheá tieáp nhaän doøng chaûy thoâng tin töø ngöôøi tieâu duøng, ít naém baét ñöôïc roõ raøng vaø chính xaùc veà nhöõng thay ñoåi trong thò hieáu cuûa ngöôøi tieâu duøng, veà xu höôùng saép tôùi cuûa thò hieáu ñoù, dung löôïng thò tröôøng. Haäu quaû cuûa coâng ty haàu nhö khoâng coù döï baùo xaùc ñaùng veà hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh trong töông lai, khoâng döï baùo ñöôïc thò tröôøng seõ caàn hay khoâng caàn nhöõng chuûng loaïi naøo vaø vôùi khoái löôïng laø bao nhieâu ñeå coù höôùng ñaàu tö khaû thi cuõng nhö thöïc hieän quaûn trò saûn xuaát ñaït hieäu quaû cao. Phaân tích sô ñoà SWOT: Baûng 14: BAÛNG MA TRAÄN SWOT CUÛA COÂNG TY MAY NHAØ BEØ Nhöõng ñieåm maïnh ( S ) Nhöõng ñieåm yeáu ( W ) Cô hoäi ( O ) Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng Chieán löôïc Marketing-Mix Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm Ñe doaï ( T ) Chieán löôïc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm Chieán löôïc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc Trong baát kyø hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh luoân coù nhöõng thuaän lôïi, khoù khaên vaø Coâng ty May Nhaø Beø cuõng khoâng ngoaïi leä. Qua vieäc phaân tích toång quan veà coâng ty vaø moâi tröôøng Marketing, ta thaáy coâng ty coù nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, cô hoäi vaø ñe doaï ñeå töø ñoù coâng ty coù theå taän duïng ñöôïc nhöõng cô hoäi, phaùt huy ñöôïc nhöõng ñieåm maïnh vaø khaéc phuïc ñieåm yeáu, haïn cheá ruûi ro. Nhöõng ñieåm maïnh cuûa coâng ty(S): S1: Uy tín cuûa coâng ty S2: Ñoäi nguõ caùn boä coù kinh nghieäm, coù nhieàu caùn boä coâng nhaân vieân treû, ñoaøn keát toát. S3: Tình hình taøi chính cuûa coâng ty oån ñònh, doanh thu moãi naêm taêng, thöïc hieän ñaày ñuû nghóa vuï ñoái vôùi Nhaø nöôùc. S4: Vieäc huaán luyeän vaø ñaøo taïo nhaân vieân ñöôïc quan taâm ñuùng möùc S5: Coâng ty May Nhaø Beø ñöôïc söï hoã trôï cuûa Toång Coâng ty May Vieät Nam S6: Coù moät ñoäi xe vaän chuyeån haøng hoaù ñaày ñuû S7: Coù öu theá veà maët baèng saûn xuaát S8: Coâng ty ñaõ ñöôïc caáp chöùng nhaän TCVN ISO 9002 Nhöõng ñieåm yeáu cuûa coâng ty ( W ): W1: Do coâng ty chöa coù boä phaän Marketing neân vieäc tieáp thò cuûa coâng ty chöa ñöôïc chuù troïng daãn ñeán khoâng naém ñöôïc thoâng tin töø khaùch haøng. Ñieàu naøy ñaõ laøm cho löôïng khaùch haøng cuûa coâng ty khoâng taêng vaø löôïng tieâu thuï saûn phaåm thaáp. W2: Saûn phaåm cuûa coâng ty keùm ña daïng vì coâng ty chæ thieát keá maãu maõ theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng giao maø chöa coù keá hoaïch nghieân cöùu thò tröôøng ñeå thieát keá phuø hôïp . W3: Giaù cuûa saûn phaåm cao hôn so vôùi moät soá ñoái thuû W4: Trình ñoä vaên hoaù, tay ngheà cuûa caùn boä coâng nhaân vieân chöa ñoàng ñeàu. W5: Coâng ty ñoâi luùc coøn chòu söï quaûn lyù cuûa Toång Coâng ty do ñoù coâng ty chöa maïnh daïn phaùt trieån rieâng cuûa mình, nhö vieäc ñaàu tö maùy moùc, môû roäng nhaø xöôûng… ñeàu phaûi ñöôïc söï ñoàng yù cuûa Toång Coâng Ty. Nhöõng cô hoäi ñoái vôùi coâng ty ( O ) O1: Neàn chính trò oån ñònh Nhaø nöôùc coù chính saùch khuyeán khích ñaàu tö nöôùc ngoaøi. O2: Neàn kinh teá Vieät Nam taêng tröôûng ôû möùc ñoä lieân tuïc trong nhieàu naêm, tyû leä laïm phaùt thaáp , möùc soáng cuûa ngöôøi daân TP.Hoà Chí Minh ngaøy caøng ñöôïc naâng cao. Nhôø ñoù söùc mua thò tröôøng ngaøy caøng gia taêngtaïo cô hoäi cho ngaønh may maëc noùi chung vaø cho Coâng ty May Nhaø Beø noùi rieâng coù cô hoäi ñaåy maïnh tieâu thuï. O3: Tyû giaù USD vaø noäi teä töông ñoái oån ñònh. O4: Laõi suaát ngaân haøng thaáp taïo thuaän lôïi cho doanh nghieäp trong vieäc vay voán. O5: Nhu caàu may maëc ngaøy caøng taêng. Caùc ñe doaï ñoái vôùi coâng ty ( T ) T1: Söï xuaát hieän cuûa nhieàu coâng ty may maëc treân thò tröôøng laøm cho vieäc caïnh tranh treân thò tröôøng ngaøy caøng hay gaét hôn. Nhöng ñoái thuû ñaùng ngaïi nhaát cuûa coâng ty laø caùc haøng nhaäp laäu troán thueá T2: Giaù nguyeân vaät lieäu vaø phuï lieäu taêng laøm nhieàu chi phí phaùt sinh T3: Yeâu caàu chaát löôïng saûn phaåm ngaøy caøng cao. T4: Coâng ty phaûi chòu nhieàu loaïi thueá. T5: Khi gia nhaäp AFTA do thueá xuaát nhaäp khaåu giaûm neân haøng may maëc nöôùc ngoaøi nhaäp vaøo Vieät Nam traøn lan söï caïnh tranh treân thò tröôøng ngaøy caøng gay gaét. 5. Söï keát hôïp giöõa ñieåm yeáu vaø ñe doïa: W1T1: Coâng ty May Nhaø Beø chöa coù phoøng phuï traùch Marketing chính thöùc neân caùc hoaït ñoäng Marketing coøn mang tính töï phaùt, thieáu nhaát quaùn ñan xen giöõa caùc boä phaän khaùc cuûa coâng ty. 6. Söï keát hôïp giöõa ñieåm yeáu vaø cô hoäi: W1O5: Caùc thoâng tin treân thò tröôøng, thoâng tin veà giaù caû, khaùch haøng, ñoái thuû caïnh tranh… coâng ty chöa naém baét ñaày ñuû vaø kòp thôøi do chöa coù hoaït ñoäng Marketing ñieàu naøy laøm aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa coâng ty. W5O4: Trang thieát bò cuûa coâng ty ñaõ ñöïôc ñoåi môùi vaø do nguoàn taøi chính coøn haïn cheá neân vieäc ñoåi môùi khoâng ñoàng boä laøm cho khaâu saûn xuaát gaëp moät soá khoù khaên. 7. Söï keát hôïp giöõa ñieåm maïnh vaø cô hoäi: S1O2: Coâng ty may nhaø beø laø moät doanh nghieäp Nhaø nöôùc coù quy moâ lôùn hoaït ñoäng trong thôøi gian daøi ñaõ coù uy tín vôùi khaùch haøng, coâng ty luoân taïo moái quan heä toát ñeïp vôùi khaùch haøng, ñieàu naøy giuùp coâng ty taïo ñöôïc lôïi theá caïnh tranh treân thò tröôøng. S8O2: Khaùch haøng cuûa coâng ty haàu heát laø caùc khaùch haøng quen thuoäc coù moái quan heä laøm aên laâu daøi neân ít khi xaûy ruûi ro tranh chaáp. Tieán ñoä saûn xuaát cuûa coâng ty ñöôïc ñaûm baûo nhôø coâng ty chuù troïng ñeán coâng ngheä, trang thieát bò maùy moùc. S3O3: Vôùi nhöõng öu ñieåm neâu treân thì coâng ty ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu thanh töïu ñaùng keå: doanh thu cuûa coâng ty luoân taêng qua caùc naêm, uy tín cuûa coâng ty ngaøy caøng ñöôïc cuûng coá vaø ñoùng goùp moät phaàn khoâng nhoû vaøo ngaân saùch nhaø nöôùc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích các yếu tố môi trường và hoạt động maeketing tại công ty may nhà bè.doc
Luận văn liên quan