Đề tài Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gạch ốp lát Hà Nội

Lời mở đầu Trong những năm gần đây, nền kinh tế của nươc ta đã có nhưng chuyển biến tích cực của bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường . cùng với sự phát triển trung củalền kinh tế đất nước, các doanh nghiêp việt nam cững đã từng bước trưởng thành và phát triển không ngừng lớn mạnh cả về thế và lực . Nhanh chóng hoà nhập vào nền kinh tế khu vực và cả thế giới. Một trong những nghành công nghiệp Việt Nam đã có được những tăng trương theo các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội , nghành công nghiệp gạch ốp lát Hà Nội hiện nay đang phát triển trong xu thế thuận lợi, có nguồn lao động dồi dào, là động lực thúc đẩy nền kinh tế của Việt Nam cũng như công ty gạch ốp lát Hà Nội phát triển mạnh mẽ . Cùng với quá trình đổi mới phát triển nền kinh tế của đất nước và các nghành công nghiệp khác , nghành công nghiệp gạch ốp lát không ngừng phát triển hoàn thiện tổ chức sản xuất kinh doanh, với những sản phẩm đạt chất lượng cao đã đáp ứng được nhu cầu trong nước, đồng thời giảI quyết việc làm cho hàng trăm công nhân lao động, giảm sự mất cân đối trong cán cân thương mạI của đất nước. Trong thời gian thực tập tạI công ty gạch ốp lát Hà Nội – viglacera, em đã đi sâu tìm hiểu đề tài Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gạch ốp lát hà nội, vận dụng những kiến thức đã học ở trường và kết hợp với tình hình thực tế ở công ty gạch ốp lát Hà Nội, em đã hiểu biết được những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực quản lý kinh tế, và với sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong khoa cũng như nhà trường và các cô chú bác anh chị trong công ty gạch ốp lát Hà nội đã giúp em hoàn thành báo cáo thực tập này. Phần I Quá trình hình thành và phát triển của công ty gạch ốp lát Hà nội – viglacera I.1- Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: Công ty gạch ốp lát Hà Nội là một doanh nghiệp Nhà nước thuộc tổng công ty thuỷ tinh và gốm sứ – Bộ xây dựng. Ra đời từ công ty gốm sứ Hữu Hưng mà tiền thân của nó là xí nghiệp gạch ngói Hữu Hưng được thành lập từ năm 1959. Ngày 24-3-1993 Bộ xây dựng ra quyết định xố 094A/BXD-TCLD về việc thành lập xí nghiệp gạch ngói Hữu Hưng. Ngày 30-7-1994 Bộ trưởng Bộ xây dựng ra quyết định số 484/BXD-TCLD đổi tên xí nghiệp gạch ngói Hữu Hưng thành công ty gốm xây dựng Hữu Hưng, tên tiếng Anh của công ty là Huu Hung Ceramic Company (HCC). Tháng 5-1998 Bộ xây dựng đồng ý cho công ty gốm sứ xây dựng Hữu Hưng đổi tên thành công ty gạch ốp lát Hà Nội lấy thương hiệu sản phẩm là “gạch men viglacera” và có tư cách pháp nhân, có tài sản riêng tại Ngân hàng, có con dấu riêng để hoạt động giao dịch theo phạm vi trách nhiệm của mình. Hình thành từ năm 1959 nhưng công ty chỉ bắt đầu phát triển từ năm 1990 do chú trọng đầu tư chiền sâu, sản xuất hàng hoá theo cơ chế thị trường. Tháng 10-1990 xí nghiệp khởi công xây dựng lò nung Tuynel và tháng 9-1991 đưa vào sử dụng. Tháng 4-1992 xí nghiệp đã tự thiết kế và xây dựng lò sấy Tuynel. Cả lò nung và lò sấy Tuynel, xí nghiệp đều là đơn vị dẫn đầy về quy trình công nghệ và hiện nay các công ty khác vẫn đang áp dụng. Đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày càng tăng và đa dạng, tháng 2-1993 công ty đã đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất gạch của ITALIA với công suất 23 tấn/giờ (gạch xây dựng). Sản phẩm có chất lượng cao được khách hàng ưa chuộng. Song song với gạch xây dựng, gạch chống nóng nhu cầu gạch ốp tường và gạch lát nền ngày càng tăng, do vậy tháng 2-1994 xí nghiệp đầu tư 70 tỷ đồng để xây dựng nhà máy dạch lát nền có công suất 1 triệu m2/năm, toàn bộ thiết bị công nghệ tự động hoá cao, nhập của ITALIA.

docx61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2368 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gạch ốp lát Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
viÖc trao gi¶i th­ëng cña ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i. “ §ång hµnh cïng VIGLACERA tiÕn vµo kû nguyªn míi”. C«ng t¸c tiÕp thÞ: Ngay tõ ®Çu n¨m, sau khi nhËn ®­îc kÕ ho¹ch doanh thu ®­îc giao, bé phËn kinh doanh ®· ®Æc biÖt chó träng tíi c«ng t¸c tiÕp thÞ, lu«ng x¸c ®Þnh râ tÇm quan träng trong viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®ãi víi tõng ®¹i lý trong tõng th¸ng. Bªn c¹nh ®ã lu«ng cã sù rµ so¸t bæ sung ®Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c tiÕp thÞ t¹i mçi khu vùc sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt. Hµng th¸ng bé phËn kinh doanh ®Òu cã kÕ ho¹ch doanh thu cô thÓ ®Õn tõng c¸n bé qu¶n lýu ®Ó tõ ®ã ph©n bæ chi tݪt cho c¸c ®¹i lý. Hµng ngµy c¸n bé tiÕp thÞ cña c«ng ty tíi ®«n ®èc viÖc ph©n phèi cña c¸c tæng ®¹i lý cung cÊp ®Çy ®ñ mÉu míi cho c¸c cöa hµng ®ång thêi n¾m ch¾c vµ ph¶n ¸nh kÞp thêi t×nh h×nh biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng cho c¸n bé qu¶n lý ®Ó cã ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt phï hîp. H×nh thøc xóc tiÕn b¸n hµnh kh¸c: Chµo b¸n hµng. Tham gia héi chî triÒn l·m. ViÖc ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn m¹i nh­ mua 10 tÆng 01, mua 15 tÆng 01 chÝnh s¸ch 8 triÖu, 15 triÖu, 20 triÖu ( phô thuéc vµo tõng th¸ng) th­ëng 01 vµng 9999 cho c¸c cöa hµng b¸n lÎ vµ chiÕt khÊu boá sung 2 ®Õn 4 % cña sè tiÓn nép cho c¸c tæng ®¹i lý... ®· ®ãng gãp mét c¸ch tÝch cùc vµo c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty trong n¨m qua. C¸c chÝnh s¸ch nµy cã hiÖu qu¶ m¹nh mÏ lµm t¨ng doanh thu hµng b¸n ra còng nh­ l­îng tiÒn nép vÒ nh»m ®¶m b¶o sù æn ®Þnh cho qu¸ tr×nh s¶n suÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty. C¸c ph­¬ng ph¸p x©y dùng mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng: + Héi nghÞ kh¸ch hµng tæ chøc mçi n¨m 1 lÇn vµo ®Çu n¨m. + Héi th¶o. + TÆng quµ. + In Ên Catalog, tê r¬i.... II.1.5 – §èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty: §èi thñ c¹nh tranh ë trong n­íc cña c«ng ty rÊt nhiÒu, ngoµi c¸c c«ng ty t­ nh©n, cßn c¸c c«ng ty s¶n xuÊt g¹ch èp l¸t kh¸c cña ViÑt Nam cã mèi quan hÖ lµ ®ång nghiÖp nh­ng ®ång thêi còng lµ ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó cïng tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Víi c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay ®· cã nhiÒu c«ng ty t­ nh©n, c«ng ty TNHH s¶n xu¸t g¹ch èp l¸t ra ®êi. Mét sè c«ng ty ®· cã ®­îc th«ng tin vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt lµm ra nh÷ng s¶n phÈm t­¬ng tù ®Ó c¹nh tranh víi s¶n phÈm cña c«ng ty. VÝ dô c«ng ty g¹ch èp l¸t §ång T©m... Nh÷ng c«ng ty nµy ®· cã thuËn lîi tõ phÝa nhµ n­íc, ®­îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn ®Çu t­ d©y truyÒn c«ng nghÖ tiªn tiÕn ph¶i cËp nhËt th«ng tin nhanh chãng hiÖn t¹i c«ng ty gach èp l¸t Hµ Néi cã ­u thÕ h¬n c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh do ®· cã uy tÝn tõa lÇu trªn thÞ tr­êng kh«ng nh÷ng vËy c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi lu«ng c¶i tiÕn mÉu m· chÊt l­îng s¶n phÈm cã ®¨ng ký nh·n hiÖu ®éc quyÒn. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ë n­íc ngoµi, c¸c c«ng ty n»y vèn thuéc c¸c n­íc cã diÒu kiÖn ph¸t triÓn nh­ T©y Ban Nha, M· Lai, Th¸i Lan... Hä h¬n h¼n vÒ c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ, c¬ së vËt chÊt kü thuËt. Do vËy viÖc c¹nh tranh cña c«ng ty coµn ph¶i nç lùc h¬n n÷a trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó cã thÓ tiÕp tôc ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. II.1.6- KÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty: B¶ng: B¸o c¸o doanh thu vµ tiªu thô thùc hiÖn n¨m 2001 ChØ tiªu ®vt Thùc hiÖn 2000 KÕ ho¹ch 2001 Thùc hiÖn 2001 % so víi Cïng kú 2000 KÕ ho¹ch 2001 S¶n l­îng s¶n xuÊt M2 3.835.705 3.500.000 3.600.039 93,86 102,86 G¹ch l¸t nÒn M2 2.659.486 3.500.000 3.600.039 135,37 102,860 G¹ch èp t­êng M2 1.176.219 - - - - Sè l­îng tiªu thô M2 3.758.462 4.010.393 4.287.908 115,00 106,92 G¹ch l¸t nÒn M2 2.555.483 3.500.000 3.539.906 138,52 101,14 G¹ch èp t­êng M2 1.172.979 510.393 748.002 63,77 146,55 Doanh thu thuÇn tr.® 211.733 198.908 215.921 101,98 108,55 Qua b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh vµ tiªu thô ta thÊy t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cã h­íng ph¸t triÓn. Tæng s¶n l­îng s¶n xuÊt gi¶m 93,86% so víi cïng kú n¨m 2000 vµ t¨ng 102,86% so víi kÕ ho¹ch ®Æt ra cho n¨m 2001. Trong ®ã: G¹ch l¸t nÒn t¨ng 135,37% so víi n¨m 2000 vµ 102,86% so víi kÕ ho¹ch. Sè l­îng s¶n phÈm tiªu thô còng t¨ng 115,0% so víi n¨m 2000 vµ 106,92% so víi kÕ ho¹ch n¨m 2001 víi s¶n l­îng tiªu thô lµ 4.287.908 m2. Trong ®ã: G¹ch l¸t nÒn t¨ng 101,14% so víi kÕ ho¹ch. G¹ch èp t­êng gi¶m lµ 63,77% so víi n¨m 2000 vµ t¨ng 146,55% so víi kÕ ho¹ch 2001. KÕt qu¶ tiªu thô t¨ng lµm cho doanh thu cña doanh nghiÖp t¨n ®¸ng kÓ lµ 101,98% so víi n¨m 2000 vµ 108,55% so víi kÕ ho¹ch. B¶ng: S¶n l­îng s¶n xuÊt vµ tiªu thô cña c«ng ty STT Lo¹i s¶n phÈm §VT S¶n xuÊt cïng kú 2000 Tiªu thô cïng kú 2000 KÕ ho¹ch s¶n xuÊt 2001 KÕ ho¹ch tiªu thô 2001 Thùc hiÖn 2001 % so s¸nh s¶n xuÊt % so s¸nh tiªu thô T«n kho ®Çu kú S¶n xuÊt trong kú Tiªu thô trong kú Doanh thu trong kú (ngh×n ®ång) Tån kho cuèi kú Cuèi kú 2000 KÕ ho¹ch 2001 Cuèi kú 2000 KÕ ho¹ch 2001 1 G¹ch l¸t 200 x 200 M2 44.533 20.651 300.000 300.000 23.901 331.423 330.077 17.132.177 25.247 744,22 110,47 - 110,03 2 G¹ch l¸t 300 x 300 M2 2.340.000 2.289.941 2.500.000 2.500.000 85.826 2.633.836 2.610.543 127.217.157 109.119 112,56 105,35 114,00 104,42 3 G¹ch l¸t 400 x 400 M2 274.953 244.891 640.000 640.000 30.007 557.876 545.900 31.303.658 41.983 202,90 87,17 222,92 85,30 4 G¹ch l¸t 500 x 500 M2 - - 60.000 60.000 - 31.995 28.454 1.934.470 3.541 53,33 47,42 5 G¹ch viÒn M2 - - - - - 41.907 39.565 2.775.732 2.342 6 G¹ch èp 200 x 250 -Sx t¹i c«ng ty -G¹ch men T.Long M2 1.172.979 1.176.219 1.172.979 1.172.979 510.393 510.393 29.738 10.475 19.263 720.660 720.660 750.398 10.475 739.923 36.158.817 596.106 35.562.711 61,27 63,97 147,02 144,97 7 Tæng céng M2 3.835.705 3.728.462 3.500.000 4.010.393 169.472 3.597.037 4.304.937 216.522.011 182.232 93,78 102,77 115,46 107,34 II.1.7- NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh tiªu thô vµ c«ng t¸c Marketing cña c«ng ty: MÆt m¹nh: Danh tiÕng s¶n phÈm cña c«ng ty cã tõ l©u. ThiÕt lËp ®­îc c¸c lªnh ph©n phèi, x©y dùng ®­îc chÝnh s¸ch hç trî kh¸c nh­: chÝnh s¸ch s¶n phÈm, chÝnh s¸ch gi¸ c¶... ThÞ tr­êng tiªu thô cã c¶ trong n­íc vµ n­íc ngoµi. MÆt yÕu: Ch­a tËn dông tèi ®a n¨ng lùc s¶n xuÊt ( vµo thêi ®iÓm b¸n ch¹y ) ch­a kh¾c phôc ®­îc tÝnh thêi vô trong s¶n xuÊt, ch­a sö dông hÕt c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ. Do cßn h¹n chÕ vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm nªn khèi l­îng xuÊt khÈu ch­a t­¬ng xøng víi n¨ng lùc. Chi phÝ cho ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i cßn thÊp. §Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm cã nh÷ng mÆt hµng cßn cao ch­a phï hîp víi møc thu nhËp cña c¸c ®èi t­îng ng­êi tiªu dïng. II.2- Ph©n tÝch t×nh h×nh lao ®éng tiÒn l­¬ng cña c«ng ty: II.2.1- C¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty: Theo sè liÖu thèng kª cña phßng tæ chøc lao ®éng, cho ®Õn cuèi n¨m 2001 c«ng ty cã 446 lao ®éng. Trong ®ã cã 359 lao ®éng nam vµ 87 lao ®éng n÷. víi c¬ cÊu lao ®éng t­¬ng ®èi hîp lý, trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· s­t dông hiÖu qu¶ lùc l­îng lao ®éng cña m×nh. Sè l­îng lao ®éng cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 1: C¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi ChØ tiªu 1999 2000 2001 Sè l­îng Tû träng (%) Sè l­îng Tû träng (%) Sè l­îng Tû träng (%) Tæng sè lao ®éng 337 100 386 100 446 100 N÷ 63 18,7 71 18,4 87 19,51 Nam 274 81,3 315 81,6 359 80,49 Lao ®éng trùc tiÕp 280 83,08 307 79,5 365 81,8 Lao ®éng gi¸n tiÕp 57 16,92 79 20,5 81 18,2 Qua b¶ng 1 ta thÊy sè l­îng lao ®éng cña c«ng ty t¨ng qua c¸c n¨m: n¨m 2000 t¨ng 49 ng­êi so víi n¨m1999, sang n¨m 2001 sè l­îng lao ®éng cña c«ng ty t¨ng thªm 60 ng­êi so víi n¨m 2000. Sè lao ®éng cña c«ng ty t¨ng qua c¸c n¨m ®¸p øng ®­îc quy m« më réng s¶n xuÊt cña c«ng ty. Song , do tÝnh chÊt cña c«ng viÖc lµ s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i hoµn toµn b»ng m¸y mãc, ®ßi hái c«ng nh©n ph¶i cã tr×nh ®é kü thuËt nhÊt ®Þnh mµ chØ lao ®éng nam míi ®¸p øng ®­îc cho neen c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty kh«ng ®ång ®Òu, nam nhiÒu h¬n n÷. lao ®éng n÷ cña c«ng ty phÇn lín n»m trong bé phËn gi¸n tiÕp vµ trong bé phËn ph©n lo¹i cña ph©n x­ëng s¶n xuÊt. Sæ lao ®éng gi¸n tiÕp cña c«ng ty chiÕm tû träng nhá, ®iÒu nµy chøng tá bé m¸y qu¶n lý cña céng ty ®¬n gi¶n, gän nhÑ, dÉn ®Õn kh«ng cã sù chång chÐo chøc n¨ng, quyÒn h¹n mang l¹i hiÖu qu¶ chung trong qu¶n lý vµ qu¶n trÞ chÊt l­îng. Víi d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm c«ng ty cÇn ph¶i cã mét ®éi ngò c«ng nh©n cã tr×nh ®é tay nghÒ cao trong nh÷ng n¨m võa qua c«ng ty ®· chó träng vµo c«ng t¸c tuyÓn chän vµ n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. N¨m 1999 sè ng­êi cã tr×nh ®é §¹i häc chiÕm 12,75% tæng sè lao ®éng, n¨m 2000 lµ chiÕm 15,54% vµ n¨m 2001 con sè nµy ®· t¨ng lªn ®Õn 20,18% tæng sè lao ®éng. ChÊt l­îng lao ®éng cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 2: c¬ cÊu lao ®éng theo tr×nh ®é chuyªn m«n cña c«ng ty STT Tr×nh ®é 1999 2000 2001 Sè l­îng Tû träng (%) Sè l­îng Tû träng (%) Sè l­îng Tû träng (%) 1 §¹i häc 43 12,75 60 15,54 90 20,18 2 Cao ®¼ng vµ trung cÊp 18 5,34 30 7,7 45 10,08 3 Phæ th«ng 276 81,91 296 76,76 311 69,74 4 BËc thî 2,1 2,5 2,6 Ph­¬ng thøc x¸c ®Þnh møc thêi gian lao ®«ng: Ngµnh s¶n xuÊt g¹ch èp l¸t cã ®Æc ®iÓm lµ s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng vµ s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm do vËy mµ møc tiªu hao thêi gian cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm cña mçi lo¹i g¹ch èp l¸t kh¸c nhau. C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi khi x©y dùng møc thêi gian lao ®éng chñ yÕu dùa vµo ph­¬ng ph¸p thèng kª kÕt hîp víi ph­¬ng ph¸p kinh nghiÖm. II.2.3- T×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng: T×nh h×nh sö dông thêi gian lµm viÖc chÕ ®é cña c«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi nh­ sau: C«ng nh©n gi¸n tiÕp: khèi v¨n phßng lµm viÖc 8h trong ngµy vµ nghØ chñ nhËt. Riªng phßng kinh doanh lµm c¶ chñ nhËt. C«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt: lµm 3 ca trªn ngµy. Ca 1 tõ 6h s¸ng ®Õn 14h chiÒu. Ca 2 tõ 14h chiÒu ®Õn 22h. Ca 3 tõ 22h ®Õn 6h s¸ng h«m sau. II.2.4- N¨ng suÊt lao ®éng: N¨ng suÊt lao ®éng lµ chØ tiªu chÊt l­îng nãi lªn sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong mét ®¬n vÞ thêi gian hay sè thêi gian tiªu hao ®Ó s¶n xuÊt ra 1 s¶n phÈm. ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng th­êng ®­îc tÝnh b»ng tiÒn, bng hiÖn vËt, hay b»ng giê c«ng cho mét ng­êi lao ®éng trong 1 ®¬n vÞ thêi gian. N¨ng suÊt lao ®éng cã thÓ tÝnh cho 1 n¨m, 1 ngµy lµm viÖc, 1 giê lao ®éng cña 1 lao ®éng. Trong doanh nghiÖp th­êng quy ®Þnh 2 lo¹i chØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng. N¨ng suÊt lao ®éng cña 1 c«ng nh©n s¶n xuÊt. N¨ng xuÊt lao ®éng cña mét c«ng nh©n s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. NSL§ = Sè l­îng s¶n phÈm Sè lao ®éng B¶ng: T×nh h×nh n¨ng xuÊt lao ®éng cña c«ng ty tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2001 ChØ tiªu 1999 2000 2001 S¶n l­îng (m2) Sè L§ (ng­êi ) NSL§ (m2/ng­êi) S¶n l­îng (m2) Sè L§ (ng­êi ) NSL§ (m2/ng­êi) S¶n l­îng (m2) Sè L§ (ng­êi) NSL§ (m2/ng­êi) G¹ch l¸t nÒn 200x200mm 45.633 337 135,5 44.533 386 115,37 331.423 446 743,10 G¹ch l¸t nÒn 300x300mm 2.140.000 337 6.350,1 2.340.000 386 6.062,17 2.633.836 446 5.905,46 G¹ch l¸t nÒn 400x400mm 234.891 337 697,0 274.953 386 712,3 577.877 446 1.295,68 G¹ch l¸t nÒn 500x500mm 0 337 0 22.875 386 59,26 31.995 446 71,73 So s¸nh n¨ng suÊt lao ®éng n¨m 2000/1999 vµ 2001/2000 ChØ tiªu NSL§ 1999 NSL§ 2000 NSL§ 2001 So s¸nh 2000/2001 So s¸nh 2001/2000 Chªnh lÖch (±) Tû lÖ (%) Chªnh lÖch (±) Tû lÖ (%) G¹ch l¸t nÒn 200x200mm 135,5 115,37 743,10 -20,13 -14,86 +627,73 +544,1 G¹ch l¸t nÒn 300x300mm 6.350,1 6.062,17 5.905,46 -287,93 -4,53 -156,71 -2,5 G¹ch l¸t nÒn 400x400mm 697,0 712,3 1.295,68 +15,3 +2,19 +583,38 +82 G¹ch l¸t nÒn 500x500mm 0 59,26 71,73 +59,26 0 +12,47 +21 II.2.5- TuyÓn dông vµ ®µo t¹o lao ®éng cña c«ng ty: Tõ khi t¸ch ra thµnh c«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi th× viÖc tuyÓn chän lao ®éng cña c«ng ty thùc hiªnj theo c¬ chÕ hîp ®ång ng¾n h¹n vµ dµi h¹n, nguång lao ®éng chñ yÕu lµ ®­îc ®µo t¹o ngay t¹i c«ng ty. Khi ký hîp ®ång c«ng ty ®ßi hái ph¶i thùc hiÖn ®ïng nguyªn t¾c sau: Tuæi tõ 18 trë lªn Cã søc khoÎ tèt, cã t­ c¸ch ®¹o ®øc Thùc hiÖn tèt c¸c quy chÕ cña c«ng ty ®Ò ra Lµm viÖc cã n¨ng suÊt chÊt l­îng Ngoµi ra c«ng ty còng ®· ®­a mét sè c¸n bé qu¶n lý ra ®µo t¹o ë n­íc ngoµi. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c ®Þnh møc lao ®éng do cÊp trªn ban hµnh, thùc hiÖn vµ hoµn thiÖn ®Þnh møc lao ®éng néi bé. II.2.6- Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tæng quü l­¬ng cña c«ng ty: Tæng quü l­¬ng hay cßn gäi lµ quü l­¬ng cña doanh nghiÖp lµ toµn bé c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng mµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng lµm viÖc phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong tõng thêi kú cña doanh nghiÖp. Hay nãi kh¸c ®i, tæng quü l­¬ng lµ toµn bé tiÒn l­¬ng ca doanh nghiÖp dïng ®Ó tr¶ cho t¸t c¶ c¸c lo¹i lao ®éng thuéc doanh nghiÖp qu¶n lý vµ sö dông. Do s¶n phÈm g¹ch èp l¸t cña c«ng ty lµ lo¹i s¶n phÈm cã thÓ quy ®æi ®­îc do ®ã c«ng ty ®· ¸p dông ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh quü l­¬ng kÕ ho¹ch cho c«ng ty. Tæng quü l­¬ng chung n¨m kÕ ho¹ch ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Vc = Vkh + Vbs + Vtg Trong ®ã: Vc : tæng quü l­¬ng chung n¨m kÕ ho¹ch Vkh : tæng quü tiÒn l­¬ng s¶n phÈm ( theo kÕ ho¹ch ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ) Vbs : lµ quü tiÒn l­¬ng bæ sung theo kÕ ho¹ch ( phÐp n¨m, nghØ viÖc riªng, nghØ lÔ, nghØ theo chÕ ®é phô n÷... ) Vtg : quü l­¬ng lµm thªm giê ®­îc tÝnh theo kÕ ho¹ch, kh«ng v­ît qu¸ sè giê lµm thªm quy ®Þnh cña bé lao ®éng ¸p dông c«ng thøc trªn tÝnh tæng quü l­¬ng kÕ ho¹ch n¨m 2001 cho c«ng ty: víi s¶n l­îng kÕ ho¹ch lµ 4.700.000 m2 x 1.776 ® = 8.347.200.000 (®) quü l­¬ng bæ sông: Vbs = 233.000.000 (®) quü l­¬ng thªm giê: Vtg = 253.289.000 (®) tæng quü l­¬ng kÕ ho¹ch: Vc =8.347.200.000 ® +233.000.000 ® +253.289.000 ® =8.833.489.000 (®) II.2.7- C¸ch x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n xuÊt 1m2 g¹ch èp l¸t n¨m 2001. C«ng ty lÊy møc l­¬ng tèi thiÓu 210.000 ®ång/th¸ng ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho 1m2 s¶n phÈm g¹ch èp l¸t nh­ sau: §èi víi c«ng nh©n c«ng nghÖ: cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n lag 6 ®­îc chia thµnh hai nhãm: Nhãm 4: cã hÖ sè l­¬ng lµ 3,32. Nhãm nµy chiÕm 50% sè c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt trong c«ng ty. TÝnh l­¬ng 1 giê cña c«ng nh©n c«ng nghÖ: HÖ sè l­¬ng chÝnh: HSC = 3,32 Phô cÊp ca 3: HS ca = 0,4 ( cã 100% sè c«ng nh©n th­êng xuyªn lµm ca 3 ) Phô cÊp ®éc h¹i: HS§H = 0,3 ( cã 100% sè c«ng nh©n th­êng xuyªn lµm ca 3 ) Phô cÊp tr¸ch nhiÖm: HSTN = 0,01 Tæng hÖ sè: HSN4 = 3,32 + 0,4 + 0,3 + 0,01 = 3,94 TiÒn l­¬ng 1 giê cña c«ng nh©n c«ng nghÖ nhãm 4 lµ: 210.000 ® Vg4 26 x 8h ==== ==== 3,94 x 210.000 ® 26 x 8 ==== ==== 3.977,884 (®/giê) Nhãm 3: cã hÖ sè l­¬ng lµ 3,05. nhãm nµy chiÕm 50% sè c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. TÝnh l­¬ng 1 giê nh­ sau: HÖ sè l­¬ng chÝnh: HSC = 3,05 Phô cÊp ca 3: Hsca = 0,4 ( cã 100% c«ng nh©n th­êng xuyªn lµm ca 3 ) Phô cÊp ®éc h¹i: HS§H = 0,3 ( cã 100% c«ng nh©n th­êng xuyªn lµm ca 3 ) Phô cÊp tr¸ch nhiÖm: HSTN = 0,01 Tæng hÖ sè: HSN3 = 3,05 + 0,4 + 0,3 + 0,01 = 3,76 26 x 8h 26 x 8h HSN3 x 210.000 ® Vg3 = = 3,76 x 210.000 ® = 3.796,153 (®/giê) TiÒn l­¬ng 1 giê cña c«ng nh©n c«ng nghÖ nhãm 3 lµ: TiÒn l­¬ng b×nh qu©n 1 giê cña c«ng nh©n c«ng nghÖ: Vgcn = 3.977,844 x 0,5 + 3.796,153 x 0,5 = 3.887,018 ( ®/giê ) §èi víi c¸n bé qu¶n lý: hÖ sè l­¬ng b×nh qu©n lag 3,82 HÖ sè l­¬ng chÝnh:HSC = 3,82 Phô cÊp ca 3: HS ca = 0,4 x 0,2 = 0,08 ( cã 20% sè c«ng nh©n th­êng xuyªn lµm ca 3 ) Phô cÊp ®éc h¹i: HS§H = 0,3 x 0.2 = 0,06 ( cã 20% sè c«ng nh©n th­êng xuyªn chÞu ®éc h¹i ) Phô cÊp tr¸ch nhiÖm: HSTN = 0,01 Tæng hÖ sè l­¬ng 1 giê cña c¸n bé qu¶n lý: HSCB = 3,82 + 0,08 + 0,06 + 0,01 = 3,97 TiÒn l­¬ng 1 giê cña c¸n bé qu¶n lý: Vgcb = HSCB x 210.000 ® 26 x 8h = 3,97 x 210.000 ® 26 x 8h = 4.008,173 (®/giê) C¨n cø vµo chi phÝ tiÒn l­¬ng/giê, hao phÝ lao ®éng vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi n¨ng suÊt lao ®éng, ¶nh h­ëng tíi n¨ng suÊt ca m¸y ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng suÊt ra 1 m2 s¶n phÈm g¹ch èp l¸t cña c«ng ty trong n¨m 2001 lag 1.776 ®/m2. II.2.8- H×nh thøc tr¶ l­¬ng cña c«ng ty: Qua qu¸ tr×nh tho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ta thÊy s¶n phÈm g¹ch èp l¸t cña c«ng ty ®­îc s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn m¸y mãc thiÕt bÞ tù ®éng do tõng tËp thÓ lao ®éng thùc hiÖn. Do vËy mµ c«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm tËp thÓ cho ph©n x­ëng s¶n xuÊt vµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian cho c¸c ®¬n vÞ phßng ban kh¸c. a, H×nh thøc tr¶ l­¬ng s¶n phÈm theo s¶n phÈm tËp thÓ. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy cho ng­êi lao ®éng ë ph©n x­ëng s¶n xuÊt, phßng kü thuËt, phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ph©n x­ëng c¬ ®iÖn. §Ó ®éng viªn khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc tèt vµ ®¶m b¶o c«ng b»ng cho ph©n phèi tiÒn l­o­ng, xÐt ®Ò nghÞ cña phßng tæ chøc lao ®éng, gi¸m ®èc c«ng ty ®· quyÕt ®Þnh tiªu chuÈn ph©n lo¹i lao ®éng vµ hÖ sè tiÒn l­¬ng trong th¸ng nh­ sau: Lao ®éng lo¹i A: b¶o ®¶m 26 ngµy c«ng trë lªn, lµ thî chÝnh ®­îc bè trÝ ë c¸c vÞ trÝ chÝnh cña d©y chuyÒn, vËn hµnh thµnh th¹o thiÕt bÞ d©y chuyÒn ë vÞ trÝ ®­îc ph©n c«ng, xö lý c¸c sù cè vÒ kü thuËt c«ng nghÖ thµnh th¹o, kh«ng cã ngµy nghØ kh«ng cã lý do. Lao ®éng lo¹i B: ®¶m b¶o 22 ngµy c«ng trë lªn, lµ thî phô ®­îc bè trÝ ë c¸c vÞ trÝ phô trong d©y chuyÒn hoÆc thî chÝnh nh­ng kh«ng ®¶m b¶o nµy c«ng. VËn hµnh thµnh th¹o c¸c sù cè vÒ kü thuËt c«ng nghÖ, kh«ng cã ngµy nghØ kh«ng cã lý do. Lao ®éng lo¹i C: lµ thî chÝnh hoÆc thî phô nh­ng ngµy c«ng ®¹t d­íi 22 ngµy trong th¸ng vµ cã ngµy nghØ kh«ng cã lý do. HÖ sè tiÒn l­¬ng; Lo¹i A: 1 Lo¹i B: 0,8 Lo¹i C: 0,6 Bªn c¹nh ®ã ®Ó g¾n tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng víi soã l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty tr¶ l­¬ng theo møc hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm: Quü l­¬ng cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Lsx = Qtt x §g Trong ®ã: Qtt: s¶n l­îng nhËp kho thùc tÕ trong th¸ng §g: ®¬n gi¸ theo ®Þnh møc ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cña ®¬n vÞ TiÒn l­¬ng cña bé phËn s¶n xu©t: Ltti = §gi x Qtt x H1 x H2 x H3 Trong ®ã; Ltti: tiÒn l­¬ng cña bé phËn thø i §gi: ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cña bé phËn thø i H1: hÖ sè l­¬ng theo møc hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n l­îng H2: hÖ sè l­¬ng theo møc hoµn thµnh kÕ ho¹ch chÊt l­îng H3: hÖ sè l­¬ng theo møc hoµn thµnh kÕ ho¹ch vÒ tû lÖ thu håi s¶n phÈm/méc vµo lß C¸nh tÝnh c¸c hÖ sè hoµn thµnh: HÖ sè hoµn thµnh kÕ ho¹ch vÒ sè l­îng: H1 = 1 + Qtt - Qkh Qkh Qkh: kÕ ho¹ch s¶n phÈm nhËp kho trong th¸ng HÖ sè hoµn thµnh kÕ ho¹ch vÒ chÊt l­îng: H2 = 1 + Ptt - Pkh Pkh Pkh vµ Ptt lµ tû lÖ chÊt l­îng lo¹i A1 ( A1 + A2 ) theo kÕ ho¹ch vµ thùc tÕ HÖ sè hoµn thµnh kÕ ho¹ch vÒ tû lÖ thu håi s¶n phÈm/méc: H3 = 1 + Mtt - Mkh Mkh Mtt vµ Mkh lµ tû lÖ thu håi s¶n phÈm ( A1 + A2 )/méc vµo lß theo thùc tÕ vµ theo kÕ ho¹ch TiÒn l­¬ng cña ng­êi lao ®éng j: Ll®j = Ltti x NCj x Lcbj x hj x Lvm x Lpc å NCj x Lcbj Trong ®ã; NCj : ngµy c«ng thùc tÕ trong kú cña c«ng nh©n thø j Lcbj : tiÒn l­¬ng cÊp bËc ngµy cña c«ng nh©n thø j Hj : hÖ sè l­¬ng theo tiªu chuÈn ph©n lo¹i. Lvm: tiÒn l­¬ng ngµy c«ng v¾ng mÆt theo chÕ ®é ( nghØ phÐp, héi,häp ) Lpc : c¸c lo¹i phô cÊp tÝnh theo quy ®Þnh. Qua ph©n tÝch ta thÊy, h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm cña c«ng ty ®· g¾n tiÒn l­¬ng cña ng­êi lao ®éng víi kÕt qu¶ lao ®éng cña hä. §iÒu nµy ®· khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc cã hiÖu qu¶. b, H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian: H×nh thøc nµy ¸p dông cho c¸c phßng ban, ®¬n vÞ khèi gi¸n tiÕp cña c«ng ty. Trõ phßng kinh doanh cã quü l­¬ng b»ng 1% doanh thu cña th¸ng, c¸c ®¬n vÞ cßn l¹i cã quü l­¬ng b»ng: TL = å Lcbj x HTN + TLvm + TLpc Trong ®ã; TL: tæng quü l­¬ng khèi gi¸n tiÕp. å Lcbj : tæng quü tiÒn l­¬ng cÊp bËc toµn ®¬n vÞ. TLvm : tæng quü l­¬ng ngµy c«ng v¾ng mÆt. TLpc : tæng quü l­¬ng c¸c lo¹i phô cÊp. Htn = Lsx L x Lcbbq HÖ sè thu nhËp HTN ®­îc tÝnh theo hÖ sè thu nhËp cña ph©n x­ëng s¶n xuÊt Trong ®ã; Lsx : quü l­¬ng cña ph©n x­ëng s¶n xuÊt. L : sè lao ®éng cña ph©n x­ëng s¶n xuÊt. Lcbbq : l­¬ng cÊp bËc b×nh quan cña ph©n x­ëng s¶n xuÊt. L­¬ng cña ng­êi lao ®éng h­ëng l­¬ng theo thêi gian: Ltg = Lcb x Htn x NCtt + Lvm + Lpc L­¬ng cña c¸n bé qu¶n lý: Ltg = Lbq x 3 x H + Lvm + Lpc Trong ®ã; Lbq : l­¬ng b×nh qu©n c«ng nh©n trong th¸ng. H : hÖ sè tr¸ch nhiÖm cña tõng ng­êi theo tr¸ch nhiÖm ®¶m nhËn. B¶ng: HÖ sè l­¬ng phô cÊp Chøc danh HÖ sè Gi¸m ®èc 1 Phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng, chñ tÞch c«ng ®oµn 0,8 Tr­ëng phßng, qu¶n ®èc c¸c v¨n phßng, ph©n x­ëng 0,6 Ngoµi h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n c«ng ty cßn ¸p dông ph©n phèi tiÒn th­ëng vµ c«ng ty chØ th­ëng vµo cuèi n¨m, tiÒn th­ëng ®­îc trÝch theo lîi nhuËn vµ nhËp vµo quü khen th­ëng, ph­¬ng ph¸p tiÒn th­ëng nµy dùa vµo tay nghÒ cña c«ng nh©n vµ cÊp bËc qu¶n lý. TiÒn th­ëng nµy kh«ng h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. II.2.9- nhËn xÐt t×nh h×nh lao ®éng tiÒn l­¬ng cña c«ng ty: C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi kh«ng ngõng c¶i tiÕn c¬ cÊu tæ chøc lao ®éng cho phï hîp, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. Lao ®éng cña c«ng ty ®­îc ph©n chia thµnh lao ®éng trùc tiÕp vµ lao ®éng gi¸n tiÕp. Lao ®éng trùc tiÕp ®­îc ph©n theo tr×nh ®é chuyªn m«n, lao ®éng c«ng nghÖ, lao ®éng c¬ ®iÖn, ®éi ngò l¸i xe. TiÒn l­¬ng b×nh qu©n t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m ®· cho thÊy sù ph¸t triÓn ®Òu cña c«ng ty vµ sù quan t©m cña ban l·nh ®¹o c«ng ty tíi ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng. Qua ®©y cho tao thÊy ®­îc b­íc chuyÓn ®æi cña c«ng ty lµ hîp lý víi møc thu nhËp mçi lao ®éng lµ 1.600.000 ®ång/th¸ng sÏ gióp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty æn ®Þnh cuéc sèng vµ g¾n bã víi c«ng ty h¬n. II.3- Ph©n tÝch t×nh h×nh c«ng t¸c qu¶n lý vËt t­, tµi s¶n cè ®Þnh: II.3.1- c¸c nguyªn vËt liÖu dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: Nguyªn liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt ë c«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi lµ nguyªn liÖu x­¬ng bao gåm: §Êt SÐt Kim Sen, §Êt SÐt Sãc S¬n, Feldspar Yªn B¸i, Feldspar Tuyªn Quang, STPP, Bi Sái. Nguyªn liÖu mem, mµu c¸c lo¹i nh­: Men g¹ch l¸t, Feldspar, §Êt sÐt men, Caolin ngo¹i, Nepheline, Quartz ngo¹i, Silicat ziecon ngo¹i, frit, frit Engobe, Men l­íi ngo¹i, Mµu ngo¹i, STPP ngo¹i, CMC ngo¹i, Dung m«i. Nhiªn liÖu nh­: DÇu, §iÖn, N­íc vµ mét sè vËt t­ kh¸c nh­ Vá hép, kÖ gç, d©y ®ai, nÑp s¾t, keo d¸n, nilon... II.3.2- C¸ch x©y dùng møc sö dông nguyªn vËt liÖu: Dùa vµo chÊt l­îng cña tõng lo¹i ®Êt dÐt qua s¬ chÕ lµ bé phËn KCS ®¸nh gi¸ ®Ó x©y dùng ®Þnh møc thu håi kh¸c nhau. §èi víi nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, vËt t­ bao b×, nh·n m¸c vµ c¨n cø vµo qu¸ tr×nh kiÓm tra gi¸m s¸t qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó ®Þnh møc h¹ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu vµ c¸c vËt t­ nãi trªn. B¶ng: §Þnh møc tiªu hao vËt t­ ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh Thùc hiÖn 2000 KÕ ho¹ch 2001 Thùc hiÖn 2001 Tû lÖ % so s¸nh Thùc hiÖn 2001/KH TH 2001/TH2000 Nguyªn liÖu x­¬ng Kg/m2 G¹ch l¸t 200 x 200 Kg/m2 17,65 17,95 17,99 100,25 101,92 G¹ch l¸t300 x 300 Kg/m2 19,20 19,15 19,19 100,25 99,95 G¹ch l¸t400 x 400 Kg/m2 21,51 22,74 22,80 100,25 105,99 G¹ch l¸t500 x 500 Kg/m2 - 26,67 26,74 100,25 - Nguyªn liÖu men Kg/m2 1,14 1,08 1,10 101,85 96,49 Nhiªn liÖu Kg/m2 1,93 2,03 2,05 100,99 106,22 §iÖn n¨ng Kwh/m2 2,72 2,75 2,02 73,45 74,26 (Nguån: phßng kÕ ho¹ch – vËt t­) Qua nh÷ng sè liÖu thùc hiÖn trong n¨m 2001, ta thÊy chØ sè tiªu hao x­¬ng t¨ng lªn so víi kÕ ho¹ch ®Æt ra lµ 0,25% do tû lÖ s¶n phÈm/méc kh«ng ®¹t kÕ ho¹ch. Tiªu hao men mµu trong n¨m 2001 thùc hiÖn thÊp h¬n so víi thùc hiÖn n¨m 2000 lµ 3,51% ®· tiÕt kiÖm ®­îc 1,40 tû ®ång. Tiªu hao ®iÖn n¨ng gi¶m ®¸ng kÓ so víi kÕ ho¹ch ®· gãp phÇn gi¶m ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt. II.3.3- T×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu: Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ht­êng ph¶i tr¶i qua nhiÒu c«ng ®o¹nh ®Ó s¶n xuÊt. Nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt g¹ch èp ®Ó l©u còng dÔ bÞ kÐm chÊt l­îng nªn c«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi nhËp nguyªn liÖu th­êng lµ nhËp tr­íc th× s¶n xuÊt tr­íc, nhËp sau th× s¶n xuÊt sau. C¸c lo¹i nguyªn liÖu chÝnh nh­ ®Êt sÐt kim sen, ®Êt set Sãc S¬n qua s¬ chÕ ®­îc ph©m theo cÊp ®Ó s¶n xuÊt. II.3.4- T×nh h×nh sù tr÷, b¶o qu¶n cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu: ViÖc dù tr÷ nguyªn vËt liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹i c«ng ty ®ãng vai trß hÕt søc quan träng nhµm ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty th­êng dù tr÷ nguyªn vËt liÖu tõ 2 ®Õn 3 th¸ng. Nguyªn liÖu dù tr÷ ®­îc b¶o qu¶n cÈn thËn. G¹ch èp ®­îc tiªu thô nhanh nhÊt vµo th¸ng 10, 11 vµ 12 hµng n¨m. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, phßng kinh tÕ thÞ tr­êng viÕt c¸c lÖnh ®Ó s¶n xuÊt. Khi cã lÖnh s¶n xuaats thñ kho viÕt phiÕu suÊt kho nguyªn liÖu chÝnh vµ vËt liÖu phô. II.3.5- T×nh h×nh tµi s¶n cè ®Þnh: C¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh, t×nh tr¹ng tµi s¶n cè ®Þnh ( nguyªn gi¸, hao mßn, gi¸ trÞ cßn l¹i ). B¶ng: Tæng hîp tµi s¶n cè ®Þnh ®ang sö dông cña c«ng ty n¨m 2001 TT ChØ tiªu §VT Nguyªn gi¸ Hao mßn Gi¸ trÞ cßn l¹i 1 Nhµ x­ëng vËt kiÕn tróc 1000® 4.500.000 1.510.000 2.990.000 2 M¸y mãc thiÕt bÞ 1000® 138.224.330 41.337.160 96.887.170 3 Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 1000® 3.900.000 1.100.000 2.800.000 4 ThiÕt bÞ dông cô qu¶n lý 1000® 5.330.000 2.670.000 2.660.000 5 Tµi s¶n kh¸c 1000® 13.000.000 3.000.000 10.000.000 Tæng 1000® 164.954.330 49.617.160 115.337.170 (Nguån: phßng tµi chÝnh kÕ to¸n) II.3.6- T×nh h×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh: c«ng suÊt vµ thêi gian. C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi – Viglacera thuéc tæng x«ng ty thuû tinh vµ gèm sø – Bé x©y dùng tr­íc ®©y thuéc xÝ nghiÖp g¹ch ngãi H÷u H­ng. Tõ khi t¸ch ra ®· l¾p ®Æt c¸c d©y chuyÒn cã c«ng nghÖ cao th¸ng 4/1996 l¾p ®Æt 2 d©y chuyÒn víi c«ng suÊt tõ 1 ®Õn 2 triÖu m2/n¨m nh»m ®¸p øng nh­ cÇu thÞ tr­êng. N¨m 2000 c«ng ty tiÕp tôc ®Çu t­ x©y dùng 1 d©y chuyÒn n÷a víi c«ng suÊt lµ 1,5 triÖu m2/n¨m. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty chñ yÕu lµ theo ®¬n ®Æt hµng cña tæng c«ng ty, nªn mçi n¨m m¸y mãc ho¹t ®éng nhiÒu tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 11 cßn l¹i lµ m¸y còng cã ho¹t ®éng nh­ng víi sè l­îng Ýt vµ b¶o d­ìng. B¶ng: Danh s¸ch m¸y mãc thiÕt bÞ chñ yÕu cña c«ng ty STT Tªn m¸y mãc thiÕt bÞ N­íc s¶n xuÊt Sè l­îng 1 D©y chuyÒn Welko víi c«ng suÊt 1 triÖu m2 §øc 1 2 D©y chuyÒn Nassetti víi c«ng suÊt 2 triÖu m2 Italia 1 3 D©y chuyÒn Nassetti víi c«ng suÊt 1,5 triÖu m2 Italia 1 C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®Òu: Møc khÊu hao ph¶i trÝch b×nh qu©n n¨m Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n Tû lÖ khÊu hao b×nh qu©n n¨m Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh Sè n¨m sö dông = x = Møc khÊu hao b×nh qu©n th¸ng = Møc khÊu hao b×nh qu©n n¨m 12 Tû lÖ khÊu hao b×nh qu©n n¨m = Møc khÊu hao ph¶i tÝnh b×nh qu©n n¨m Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n Gi¸ trÞ cßn l¹i = nguyªn gi¸ - khÊu hao II.3.7- NhËn xÐt t×nh h×nh sö dông vËt t­ vµ tµi s¶n cè ®Þnh: Tõ khi t¸ch ra lµ c«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi - Viglacera th× t×nh h×nh sö dông vËt t­ cña c«ng ty thùc hiÖn rÊt chÆt chÏ, kiªm phÇn bao b×, ®ãng gãi vµ cã 1 bé phËn chuyªn c©n ®o s½n ®Ó tiÖn cÊp ph¸t theo ®óng tû lÖ, thu håi ®óng ®Þnh møc. ®Þnh møc tiªu hao bËt t­ chÝnh x¸c th× gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm s÷ hîp lý vµ viÖc tÝnh to¸n sè l­îng vËt t­ cÇn dïng s÷ chÝnh x¸c h¬n, h¹n chÕ ®­îc sè vèn l­u ®éng sö dôngc ho dù tr÷. ë c«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi chñ yÕu dïng ph­¬ng ph¸p kinh nghiÖm kÕt hîp víi ph­¬ng ph¸p thèng kª ®Ó ®Þnh møc vËt t­. Tµi s¶n cè ®Þnh do ®Æc thï lµ s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng lµ chñ yÕu nªn m¸y mãc ho¹t ®éng nhiÒu. II.4- T×nh h×nh chi phÝ gi¸ thµnh cña c«ng ty: II.4.1- Ph©n lo¹i chi phÝ cña doanh nghiÖp: C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi – Viglacera sö dông ph­¬ng ph¸p ph©n lo¹i chi phÝ theo kho¶n môc gi¸ thµnh. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Chi phÝ chung ph©n x­ëng. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Chi phÝ b¸n hµng. II.4.2- Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch cña c«ng ty ®­îc tÝnh theo kho¶n môc chi phÝ. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña 1 s¶n phÈm trong n¨m víi sè l­îng lµ bao nhiªu sau ®ã nh©n víi ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: LÊy ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho 1 s¶n phÈm ®· x©y dùng nh©n víi sè l­îng s¶n phÈm kÕ ho¹ch s¶n xuÊt trong n¨m. Chi phÝ s¶n xuÊt chung, chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ b¸n hµng ®· ®­îc x©y dùng theo kÕ ho¹ch trong n¨m cho 1 triÖu m2 s¶n phÈm nh©n víi sè l­îng s¶n phÈm kÕ ho¹ch s¶n xuÊt trong n¨m. II.4.3- c¸c lo¹i sæ s¸ch kÕ to¸n: Ph­¬ng ph¸p: NhËt ký chung. Sæ nhËt ký chung. Sæ c¸c tµi kho¶n. Sæ c¸c chi tiÕt. B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. Vµ 1 sè sæ s¸ch liªn quan kh¸c. II.4.4- Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ vµ gi¸ thµnh thùc tÕ toµn bé s¶n l­îng vµ ®¬n vÞ s¶n phÈm chñ yÕu: Hµng th¸ng kÕ to¸n tËp hîp c¸c kho¶n môc chi phÝ c¬ b¶n – chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: t¹i kho¶n mÑc nayd cã lo¹i ®­îc tËp hîp trùc tiÕp cho tõng ®èi t­îng nh­: chi phÝnguyªn liÖu chÝnh ( ®Êt sÐt ) chi phÝ vËt liÖu phô nh­ nh·n m¸c, hép caston... C¸c lo¹i ®­îc tËp trung toµn ph©n x­ëng nh­ nhiªn liÖu x¨ng, dÇu, ®iÖn ®Õn cuèi kú míi ph©n bæ cho tõng lo¹i g¹ch èp l¸t thµnh phÈm. C¨n cø vµo sè l­îng, ®¬n gi¸, thµnh tiÒn cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu ®­a vµo s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ trÞ. Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Bao gåm chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng, chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ dông cô sn¶ xuÊt, chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ dông cô mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. kÕ to¸n cã nhiÖm vô tËp hîp tÊt c¶ c¸c cho phÝ nµy ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ: XuÊt ph¸t tõ ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ lµ toµn doanh nghiÖp cuèi th¸ng c¨n cø vµo kÕt qu¶ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®· tËp hîp ®­îc kÕ to¸n gi¸ thµnh tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh g¹ch èp l¸t theo tõng lo¹i. Kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu, vËt liÖu phô ph¸t sinh trùc tiÕp cho ®èi t­îng nµo th× ®­îc tÝnh trùc tiÕp cho ®èi t­îng ®ã. Kho¶n môc chi phÝ vÒ nhiªn liÖu, tiÒn l­¬ng, chi phÝ s¶n xu©t chung ®­îc tÝnh to¸n ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng theo s¶n l­îng thµnh phÈm thùc tÕ s¶n xuÊt trong th¸ng. B¶ng: TÝnh gi¸ thµnh ®¬n vÞ mét sè lo¹i s¶n phÈm n¨m 2001 STT Tªn s¶n phÈm Sè l­¬îng s¶n phÈm(m2) Tæng gi¸ thµnh thùc tÕ Gi¸ thµnh ®¬n vÞ 1 G¹ch men l¸t nÒn 20 x 20 cm 300.000 11.861.532.985 39.538 2 G¹ch men l¸t nÒn 30 x 30 cm 2.500.000 101.670.691.889 40.668 3 G¹ch men l¸t nÒn 40 x40 cm 640.000 30.527.265.334 47.700 4 G¹ch men l¸t nÒn 50 x 50 cm 600.000 3.338.481.078 55.641 Tæng 3.500.000 147.398.331.186 138.547 ( Nguån: phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ) Gi¸ thµnh ®¬n vÞ tõng lo¹i s¶n phÈm bao gåm nhiÒu kho¶n môc gi¸ thµnh t¹o nªn trong ®ã cã chi phÝ s¶n xuÊt vµ chi phÝ ngoµi s¶n xuÊt. Chi phÝ trong s¶n xuÊt tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o thµnh c«ng x­ëng. Gi¸ thµnh ®¬n vÞ = Tæng gi¸ thµnh Khèi l­îng g¹ch s¶n xuÊt trong kú B¶ng: TÝnh gi¸ thµnh toµn bé 1 sè lo¹i s¶n phÈm n¨m 2001 STT Tªn s¶n phÈm Sè l­îng s¶n phÈm ( m2 ) Gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm 1 G¹ch men l¸t nÒn 20 x 20 cm 300.000 29.898.538 2 G¹ch men l¸t nÒn 30 x 30 cm 2.500.000 29.899.668 3 G¹ch men l¸t nÒn 40 x40 cm 640.000 29.906.700 4 G¹ch men l¸t nÒn 50 x 50 cm 60.000 29.914.641 Gi¸ thµnh toµn bé ®¬n vÞ = Gi¸ thµnh c«ng + Chi phÝ + Chi phÝ s¶n phÈm 20 x 20 x­ëng qu¶n lý b¸n hµng = 39.538 + 15.312.000 + 14.547.000 = 29.899.538 II.4.5- Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh: Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt – kinh doanh dÞch vô Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. ë c«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi gåm rÊt nhiÒu lo¹i ®­îc chia thµnh nguyªn vËt liÖu chÝnh vµ nguyªn vËt liÖu phô. Gi¸ nguyªn vËt liÖu chÝnh ®­îc tÝnh theo gi¸ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷. Gi¸ vËt liÖu dïng xuÊt trong kú = Gi¸ trÞ vËt liÖu tån ®Çu kú + gi¸ trÞ nguyªn liÖu nhËp trong kú Sè l­îng tån kho ®Çu kú + sè l­îng nhËp trong kú Gi¸ nguyªn vËt liÖu nhËp kho ®­îc tÝnh theo gi¸ ho¸ ®¬n ( ®· cã thuÕ VAT ) vµ c¸c chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì. Ph­¬ng ph¸p ph©n bæ chi phÝ gi¸n tiÕp vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó s¶n xuÊt ra ®­îc mét ®¬n vÞ s¶n phÈm cÇn ph¶i cã c¶ chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ gi¸n tiÕp. Chi phÝ trùc tiÕp = Gi¸ thµnh c«ng x­ëng NVL trùc tiÕp + nh©n c«ng trùc tiÕp + chi phÝ chung s¶n xuÊt Nh÷ng chi phÝ nµy ®­îc h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm theo tõng yÕu tè chi phÝ do kÕ ho¹ch nhËn tæng hîp vµ ph©n bæ cho tõng lo¹i sanr phÈm theo tiªu thøc nhÊt ®Þnh. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi lµ theo ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n kÕt hîp víi ph©n b­íc. II.4.6- NhËn xÐt t×nh h×nh chi phÝ gi¸ thµnh cña c«ng ty: C«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thnhf ®­îc c«ng ty chó tränh hÖ thèng sæ kÕ to¸n ®­îc më chi tiÕt cho tõng lo¹i vµ c«ng cô dông cô gióp cho kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh ®­îc nhanh chãng, chÝnh x¸c. Víi quy tr×nh c«ng nghÖ vµ yªu cÇu qu¶n lý hiÖn nay ë c«ng ty th× ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ vµ ®«Ý t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ phï hîp, ®¶m b¶o ý nghÜa cña viÖc tËp hîp chi phÝ vµ chØ tiªu gi¸ thµnh. C«ng t¸c tËp hîp chi phÝ ®­îc tiÕn hµnh hµng th¸ng. ViÖc phèi hîp gi÷a c¸c nh©n viªn thèng kª phÈn x­ëng vµ phßng tµi chÝnh kÕ to¸n, phßng kinh tÕ thÞ tr­êng nhÞp nhµng gióp cho viÖc ghi chÐp c¸c sè liÖu ®­îc ®Çy ®ñ, nhanh chãng vµ viÖc tÝnh gi¸ thµnh ®­îc kÞp thêi. KÕ to¸n sö dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n gióp cho c«ng viÖc kÕ to¸n ®­îc dÔ dµng. II.5- Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty: II.5.1- B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi: B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2001 Lç, l·i §¬n vÞ: ®ång ChØ tiªu M· sè Quü tr­íc Quý nµy Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 1 2 3 4 5 Tæng doanh thu 01 54.039.348.614 55.144.408.839 213.461.828.105 Trong ®ã: doanh thu hµng xuÊt khÈu 02 - C¸c kho¶n gi¶m trõ (04+05+06+07) 03 37.632.560 645.962.481 802.718.514 + ChiÕt khÊu 04 + Gi¶m gi¸ 05 37.632.560 552.006.423 674.936.591 + Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 06 93.956.058 127.781.923 1.Doanh thu thuÇn (01-03) 10 54.001.716.054 54.498.446.358 212.659.117.591 2.Gi¸ vèn hµng b¸n 11 41.360.676.376 43.701.466.630 160.074.483.412 3.Lîi tøc gép (10-11) 20 12.614.039.678 10.796.979.728 52.584.634.179 4.Chi phÝ b¸n hµng 21 3.533.904.919 4.893.299.543 1.463.836.361 5.Chi phÝ qu¶n lý DN 22 8.503.471.013 3.721.683.694 32.916.115.669 6.Lîi tøc thuÇn tõ H§KD [20-(21+22)] 30 603.663.746 2.181.996.491 5.030.154.909 + Thu nhËp H§ tµi chÝnh 31 + Chi phÝ H§TC 32 7.Lîi tøc H§TC (31-32) 40 + C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng 41 + Chi phÝ ho¹t ®éng bÊt th­êng 42 8.Lîi tøc bÊt th­êng (41-42) 50 9.Tæng lîi tøc tr­íc thuÕ (30+40+50) 60 603.663.746 2.181.996.491 5.030.154.909 10.ThuÕ thu nhËp DN 60x25% thuÕ suÊt 70 150.915.936 530.499.122 1.325.788.727 11.Lîi tøc sau thuÕ (60-70) 80 452.747.810 1.651.497.369 3.704.366.182 II.5.2- B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña c«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi §¬n vÞ tÝnh: ®ång Tªn tµi kho¶n M· sè Sè ®Çu n¨m Sè cuèi n¨m Tµi s¶n A. TSL§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 100 48.803.832.266 77.791.045.077 I. TiÒn 110 1.780.654.382 6.481.356.357 1. TiÒn mÆt 111 1.110.779.180 5.940.100.214 2. TiÒn göi ng©n hµng 112 669.542.202 541.256.143 3. TiÒn ®ang chuyÓn 113 II. §Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 1. §Çu t­ chøng kho¸n ng¾n h¹n 121 2. §Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c 128 3. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ ng¾n h¹n 129 III. C¸c kho¶n ph¶i thu 130 18.121.431.134 30.391.201.156 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131 17.690.955.734 28.817.636.137 2. Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 132 430.475.400 1.573.565.019 3. Ph¶i thu néi bé 133 - Vèn kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc 134 - Ph¶i thu néi bé kh¸c 135 4. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 138 5. Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi 139 IV. Hµng tån kho 140 28.101.453.373 38.944.259.517 1. Hµng mua ®ang ®i ®­êng 141 2. Nguyªn vËt liÖu tån kho 142 24.780.838.286 30.508.078.857 3. C«ng cô dông cô trong kho 143 1.196.675.693 1.370.233.270 4. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 144 308.105.180 98.331.139 5. Thµnh phÈm tån kho 145 1.815.834.214 16.143.740.676 6. Hµng tån kho 146 823.875.575 7. Hµng göi ®i b¸n 147 8. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 149 V. Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 150 800.293.377 1.974.227.977 1. T¹m øng 151 772.911.727 733.810.712 2. Chi phÝ tr¶ tr­íc 152 1.240.417.265 3. Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 153 4. Tµi s¶n thiÕu chê sö lý 154 5. C¸c kho¶n thÕ chÊp 155 27.381.650 VI. Chi sù nghiÖp 160 B. TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n 200 121.391.262.130 98.781.051.837 I. TSC§ 210 118.961.887.247 98.335.597.292 1. TSC§ h÷u h×nh 211 118.961.887.247 98.335.597.292 - Nguyªn gi¸ 212 161.538.096.098 164.633.806.143 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 213 42.576.208.851 66.298.208.851 2. TSC§ thuª tµi chÝnh 214 - Nguyªn gi¸ 215 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 216 II. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n 220 115.073.905 1. §Çu t­ chøng kho¸n dµi h¹n 221 2. Gãp vèn liªn doanh 222 115.073.905 3. C¸c kho¶n ®Çu t­ dµi h¹n kh¸c 228 4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ dµi h¹n 229 III. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 2.314.300.987 455.454.544 IV. C¸c kho¶n ký quü ký c­îc dµi h¹n 240 Tæng céng tµi s¶n 250 170.195.094.396 176.572.096.844 Nguån vèn A. Nî ph¶i tr¶ 300 200.733.383.481 186.971.814.909 I. Nî ng¾n h¹n 310 84.342.330.391 95.541.753.342 1. Vay ng¾n h¹n 311 40.948.613.069 54.232.593.616 2. Nî dµi h¹n ®Õn h¹n ph¶i tr¶ 312 3. Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 313 28.225.454.811 33.756.450.003 4. Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 314 348.933.229 1.287.641.860 5. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép cho nhµ n­íc 315 4.951.523.849 1.540.846.705 6. Ph¶i tr¶ céng nh©n viªn 316 762.371.822 2.310.531.163 7. Ph¶i tr¶ néi bé 317 7.796.965.358 1.936.040.028 8. C¸c kho¶n ph¶i nép, ph¶i tr¶ tr­íc 318 308.468.253 477.643.967 II. Nî dµi h¹n 320 97.680.660.140 75.240.639.919 1. Vay dµi h¹n 321 97.680.660.140 75.240.639.919 2. Nî dµi h¹n 322 III. Nî kh¸c 330 18.710.392.950 16.189.421.648 1. Chi phÝ tr¶ tr­íc 331 1.434.963.295 12.103.661.648 2. Tµi s¶n thõa chê xö ló 332 3. NhËn ký quü, ký c­îc dµi h¹n 333 4.360.760.000 4.085.760.000 B. Nguån vèn chñ së h÷u 400 30.538.289.085 10.399.718.065 I. Nguån vèn – quü 410 30.538.289.085 10.399.718.065 1. Nguån vèn kinh doanh 411 4.662.445.354 6.738.884.915 2. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ 412 3. Chªnh lÖch tû gi¸ 413 13.664.893.043 526.185.499 4. Quü ph¸t triÓn kinh doanh 414 52.108.235 52.108.235 5. Quü dù phßng tµi chÝnh 415 6. L·i ch­a ph©n phèi 416 20.679.876.212 15.649.821.303 7. Quü khen th­ëng 417 578.073.419 1.014.804.413 8. Nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n 418 II. Nguån kinh phÝ 420 1. quü qu¶n lý cña cÊp trªn 421 2. Nguån kinh phÝ sù nghiÖp 422 - Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m tr­íc 423 - Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m nay 424 Tæng céng nguån vèn 430 170.195.094.396 176.572.096.844 II.5.3- Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty: C¸c tû sè tµi chÝnh chñ yÕu: Vèn l­u ®éng b×nh qu©n = Vèn l­u ®éng ®Çu kú + vèn l­u ®éng cuèi kú 2 = 48.803.832.266 + 77.791.045.077 2 632.974.386.71,5 = Vßng quay vèn l­u ®éng = Doanh thu thuÇn 212.659.117.591 63.297.438.671,5 Vèn l­u ®éng b×nh qu©n = = 3,36 T×nh h×nh sö dông tµi s¶n l­u ®éng: Cø 1 ®ång vèn l­u ®éng ®em l¹i 3,36 ®ång doanh thu thuÇn ( vèn l­u ®éng quay 3,36 vßng trong kú ). Søc sinh lêi vèn l­u ®éng = Lîi nhuËn thuÇn Vèn l­u ®éng b×nh qu©n 63.297.438.671,5 5.030.154.909 = = 0,079 Cø 1 ®ång vèn l­u ®éng ®em l¹i 0,079 ®ång lîi nhuËn thuÇn. TSC§ ®Çu kú + TSC§ cuèi kú TSC§ b×nh qu©n = 2 TSC§ b×nh qu©n = 118.961.887.247 +98.335.597.292 2 = 108.648.742 T×nh h×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh: Søc s¶n xuÊt cña TSC§ = Doanh thu thuÇn TSC§ b×nh qu©n 212.659.117.591 108.648.742.269,5 = 1,95 = Cø mét ®ång vèn TSC§ ®em l¹i 1,95 ®ång doanh thu thuÇn Tû suÊt doanh thu/®ång tµi s¶n: Tæng TS b×nh qu©n Tæng TS ®Çu kú + tæng TS cuèi kú 2 = 170.195.094.396 + 176.572.096.844 + = = 173.383.595.620 2 Tû suÊt doanh thu/ tæng TS Doanh thu thuÇn Tæng tµi s¶n b×nh qu©n 212.659.117.591 173.383.595.620 = 1,22 = = Víi mét ®ång tæng tµi b×nh qu©n ®em l¹i 1,22 ®ång doanh thu thuÇn Tæng nî ph¶i tr¶ Tæng nguån vèn HÖ sè nî = HÖ sè nî = 170.195.094.396 168.971.814.909 = 1,18 HÖ sè nî = 200.733.383.481 176.572.096.844 = 1,05 §Çu n¨m: Cuèi n¨m: HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n ( hiÖn hµnh ) = TSC§ Nî ng¾n h¹n HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n = 48.803.832.266 84.342.330.391 = 0,57 NhËn xÐt: HÖ sè nî cña n¨m cuèi ®· gi¶m 0,13 ®ång so víi ®Çu n¨m. §Çu n¨m: HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n = 77.791.045.077 95.541.753.342 = 0,81 HÖ sè thanh to¸n nhanh = TiÒn mÆt hiÖn cã Nî ng¾n h¹n HÖ sè thanh to¸n nhanh = 1.780.654.382 84.342.300.391 = 0,02% HÖ sè thanh to¸n nhanh = 6.481.356.357 95.541.753.342 = 0,06% Cuèi n¨m: §Çu n¨m: Cuèi n¨m: HÖ sè sinh lîi doanh thu ( lîi nhuËn biªn ) = Lîi nhuËn sau thuÕ Doanh thu thuÇn = 3.704.366.182 212.659.117.591 = 0,017 Cø mét ®ång doanh thu thuÇn th× ®¹t ®­îc 0,017 ®ång lîi nhuËn biªn. Søc sinh lîi c¬ së Tæng tµi s¶n Thu nhËp tr­íc thuÕ = 176.572.096.844 5.030.154.909 = = 0,028 Mét ®ång t¸i s¶n bá ra sÏ thu ®­îc 0,028 ®ång lîi nhuËn tr­íc thuÕ SuÊt thu hèi tµi s¶n (tû lÖ l·i/tæng tµi s¶n ) Tæng tµi s¶n Lîi nhuËn sau thuÕ = 176.572.096.844 3.704.366.182 = = 0,02 Cø 1 ®ång t¸i s¶n cho ta 0,02 ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. II.5.4- Ph©n tÝch c¬ cÊu t¸i s¶n vµ nguån vèn: II.5.4.1- Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n cña c«ng ty: §Ó n¾m b¾t ®­îc mét c¸ch ®Çy ®ñ thùc tr¹ng tµi chÝnh còng nh­ t×nh h×nh sö dông tµi s¶n cña doanh nghiÖp, cÇn thiÕt ph¶i ®i s©u xem xÐt c¸c mèi quan hÖ vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c kho¶n môc trong b¶n c©n ®èi kÕ to¸n. vÒ c¬ cÊu tµi s¶n, bªn c¹nh viÖc so s¸nh tæng sè tµi s¶n cuèi kú so víi ®Çu n¨m cßn ph¶i xem xÐt trong tõng lo¹i ta× s¶n chiÕm trong tæng sè biÕn ®éng cña chóng ®Ó thÊy ®­îc møc ®é hîp lý cña viÖc ph©n bè. ViÖc ®¸nh gi¸ ph¶i dùa trªn tÝnh chÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña tõng bé phËn. Còng qua viÖc ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n mµ ta biÕt ®­îc tû suÊt ®Çu t­. Tû suÊt ®Çu t­ = Tµi s¶n cè ®Þnh ®· vµ ®ang ®Çu t­ ( môc I, III lo¹i B ) Tæng sè tµi s¶n B¶ng: Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n ChØ tiªu §Çu n¨m Cuèi kú Cuèi kú so víi ®Çu n¨m Sè tiÒn(®) Tû träng (%) Sè tiÒn(®) Tû träng (%) Sè tiÒn(®) Tû träng (%) A: TSL§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 48.803.832.266 28,7 77.791.045.077 44,1 28.987.212.811 159,4 I. TiÒn 1.780.654.382 1,05 6.481.356.357 3,7 4.700.701.975 364,1 II. §Çu t­ tµi chÝnh - - - - - - III. C¸c kho¶n ph¶i thu 18.121.431.134 10,6 30.391.201.156 17,2 12.269.770.222 167,7 IV. Hµng tån kho 28.101.453.373 16,5 38.944.259.517 22,1 10.842.806.144 138,6 V. TSL§ kh¸c 800.293.377 0,5 1.974.227.977 1,1 1.173.934.600 246,7 VI. Chi sù nghiÖp - - - - - - B. TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n 121.391.262.130 71,3 98.781.051.837 55,9 -22.610.210.293 81,4 I. TSC§ 118.961.887.247 69,8 98.335.597.292 57,9 -20.626.289.955 82,6 II. §Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n 115.073.905 0,07 - - -115.073.905 - III. Chi phÝ XDCB dë dang 2.314.300.978 1,36 455.454.544 0,3 -1.858.846.434 19,6 IV. Ký quü, ký c­îc kh¸c - - - - - - Tæng tµi s¶n 170.195.094.396 100,0 176.572.096.844 100,0 +6.377.002.448 +103,7 Qua b¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n cho thÊy TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n cuèi kú gi¶m so víi ®Çu n©­m c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi vµ t­¬ng ®èi, trong ®ã chñ yÕu lµ bé phËn tµi s¶n cè ®Þnh ®· vµ ®ang ®Çu t­. §Çu n¨m TSC§: 118.961.887.247/170.195.094.396 = 0,69 cuèi kú TSC§: 98.335.597.292/176.572.096.844 = 0,55 §iÒu nµy cho thÊy hiÖu qu¶ sö dông vèn t¨ng bëi v× TSC§ l­u chuyÓn nhanh. II.5.4.2- Ph©n tÝch c¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty: B¶ng: Ph©n tÝch c¬ cÊu nguån vèn ChØ tiªu §Çu n¨m Cuèi kú Cuèi kú so víi ®Çu n¨m Sè tiÒn(®) Tû träng (%) Sè tiÒn(®) Tû träng (%) Sè tiÒn(®) Tû träng (%) A.Nî ph¶i tr¶ 200.733.383.481 117,9 189.971.814.909 105,9 -13.761.569.572 93,1 I.Nî ng¾n h¹n 84.342.330.391 49,6 95.541.753.342 54,1 +11.199.422.951 113,3 II.Nî dµi h¹n 97.680.660.140 57,4 75.240.639.919 42,6 -22.400.020.221 77,0 III. Nî kh¸c 18.710.392.950 10,9 16.189.421.648 9,2 +2.530.971.302 86,5 B. Nguån VCSH 30.538.289.085 17,9 10.399.718.065 5,9 +20.138.571.020 34,1 I. Nguån vèn-quü 30.538.289.085 17,9 10.399.718.065 5,9 +20.138.571.020 34,1 II.Nguån kinh phÝ - - - - - - Tæng nguån vèn 170.195.094.396 100,0 176.572.096.844 100,0 +6.377.002.484 103,7 Qua b¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu nguån vèn ®· cho thÊy ®©y lµ mét cè g¾ng lín cña doanh nghiÖp nh»m ®Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi cho s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn xÐt vÒ tû suÊt tµi trî thÊp ( ®Çu n¨m lµ + 0,18, cuèi kú lµ + 0,06 ) cho thÊy kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña ®¬n vÞ vÉn ch­a ®­îc ®¶m b¶o, phÇn lín tµi s¶n cña ®¬n vÞ mua s¾m vµ ®Çu t­ b»ng sè vèn cña tæng c«ng ty cÊp cho. II.5.5- §¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty: Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy tæng sè tµi s¶n cuèi kú so víi ®Çu n¨m t¨ng lµ 6.377.002.448 ®ång ®· cho thÊy doanh nghiÖp cã nhiÒu cè g¾ng trong huy ®éng vèn trong kú. §iÒu ®ã sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc më réng quy m« s¶n xuÊt, ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt. Nguån vèn chñ së h÷u Tû suÊt tµi trî (®Çu n¨m) = Tæng nguån vèn = 30.538.289.085 170.195.094.396 = 0,18 VÒ tû suÊt tµi trî: Tû suÊt tµi trî (cuèi kú) = 10.399.178.065 176.572.096.844 = 0,06 VÒ tû suÊt thanh to¸n hiÖn hµnh ( ng¾n h¹n ): Tæng sè TSL§ Tû suÊt thanh to¸n ng¾n h¹n (®Çu n¨m) Tæng sè nî ng¾n h¹n = 48.803.832.266 84.342.330.391 = 0,578 Tû suÊt thanh to¸n ng¾n h¹n (cuèi n¨m) 77.791.045.077 95.541.753.342 = 0,81 = = 48.803.832.266 84.342.330.391 = 0,578 = Ta thÊy tû lÖ nµy cña c«ng ty lµ hoµn toµn cã kh¶ n¨ng: Thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n trong vßng 1 n¨m hay 1 chu kú kinh doanh. VÒ tû suÊt thanh to¸n cña vèn l­u ®éng: Tû suÊt thanh to¸n cña vèn l­u ®éng: = Tæng sè vèn b»ng tiÒn Tæng sè tµi s¶n l­u ®éng §Çu n¨m lµ 0,03 ( 1.780.654.382/48.803.832.266 ) vµ cuèi n¨m lµ 0,08 (6.481.356.357/77.791.045.077 ) cho thÊy ®¬n vÞ kh«ng ®ñ tiÒn ®Ó thanh to¸n. Tû suÊt thanh to¸n tøc thêi: = Tæng sè vèn b»ng tiÒn Tæng sè nî ng¾n h¹n VÒ tû suÊt thanh to¸n tøc thêi: §Çu n¨m lµ 0,02 (1.780.654.382/84.342.330.391 ) vµ cuèi n¨m lµ 0,07 ( 6.481.356.357/95.541.753.342 ) cho thÊy mÆc dï ®¬n vÞ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n trong vßng 1 n¨m. Dùa vµo c¸c chØ tiªu qua phan tÝch ta cã thÓ nhËn thÊy kh¶ n¨ng tù b¶o ®¶m vÒ nguån vèn cña c«ng ty lµ b×nh th­êng, tuy nhiªn chØ tiªu tû suÊt tµi trî cuèi kú cña c«ng ty nhá h¬n so víi ®Çu n¨m chøng tá viÖc l­u ddéng vèn vay tù vay nî, chiÕm dông vèn ®ang t¨ng lªn, møc ®é ®éc lËp vÒ mÆt tµi chÝnh cña c«ng ty gi¶m xuèng v× sè vèn ®Çu t­ cho tµi s¶n kh«ng ph¶i hÇu hÕt cña c«ng ty. Nh­ vËy t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty lµ kh¶ quan, quy m« ®Çu t­ t¨ng. Nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty kh¸ tèt. PhÇn III ®¸nh gi¸ chung vµ lùa chän h­íng ®Ò tµi tèt nghiÖp III.1- §¸nh gi¸ chung: C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi – Viglacera suÊt ph¸t ®iÓm lµ mét c«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶ vµ cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng. Sù thay ®æi vÒ c¬ chÕ qu¶n lý dÉn ®Õn sù thay ®æi vÒ c¬ cÊu lao ®éng , nguån vèn vµ tiÒn ®Ò vËt chÊt kh¸c nh»m môc ®Ých n©ng cao tÝnh hiÖu qu¶ vµ sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña c«ng ty. MÆt m¹nh: So víi c¸c c«ng ty kh¸c, c«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi cã mét lîi thÕ lµ: cã 1 hÖ thèng d©y chuyÒn s¶n xuÊt t¹i chÝnh n¬i cã khu ®« thÞ ph¸t triÓn. Víi kinh nghiÖm tÝch luü ®­îc qua c¸c n¨m c«ng ty ®· cã ®­îc vÞ trÝ quan träng trong tæng c«ng ty Thuû Tinh vµ gèm sø ViÖt Nam. Lµ mét m¾t xÝch kh«ng thÓ thiÕu trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn chung cña ngµnh g¹ch èp l¸t. c«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®éi ngò lao ®éng, cã tr×nh ®é tay nghÒ cã kinh nghiÖm l©u n¨m. ViÖc lÊy th­¬ng hiÖu lµ Viglacera ®· ®em l¹i cho c«ng ty mét nguån sinh khÝ míi, t¨ng nguån vèn trong kinh doanh ( bao gåm vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng ). Ng­êi lao ®éng ®· ý thøc ®­îc quyÒn lµm chñ cña m×nh h¨ng h¸i trong s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng ®Æc biÖt víi hîi thÕ vÒ vèn ®· gióp cho c«ng ty cã nh÷ng d©y chuyÒn s¶n xuÊt ë c¸c n­íc cã c«ng nghÖ tiªn tiÕn nh­ §øc, Italia... HiÖn t¹i c«ng ty cã rÊt nhiÒu mÆt hµng th­¬ng phÈm cã mÆt trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ. S¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®­îc tÆng th­ëng nhiÒu t¹i c¸c héi chî triÓn l·m vµ ®­îc ng­êi tiªu dông b×nh chän lµ hµng ViÖt Nam chÊt l­îng cao. C«ng ty cã mét bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, kh«ng cång kÒnh vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao, n¨ng ®éng trong viÖc ®iÒu hµnh vµ tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh. Cuèi cïng c«ng ty cã mét hÖ thèng c¸c ®¹i lý trªn kh¾p trong c¶ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng c¶ n­íc. MÆt yÕu: VÒ viÖc c«ng t¸c tiÕp cËn thÞ tr­êng, trong c¬ chÕ thÞ tr­êng lµ viÖc ®Æt yªu cÇu cho c«ng ty t¹o ra lîi nhuËn b»ng chÝnh nç lùc cña m×nh ë tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ te×nh kinh doanh, tõ viÖc s¶n xuÊt ®Õn viÖc ®­a s¶n phÈm ®Õn tay ng­êi tiªu dông th× c«ng ty còng cã tuy ch­a nhiªï ®éi ngò nh÷ng n­êi chuyªn lµm c«ng t¸c marketing ( tiÕp cËn thÞ tr­êng ). Thùc tÕ ®ßi hái tiÕp cËn thÞ tr­êng ph¶i mét c¸ch toµn diÖn: Marketing s¶n phÈm, Marketing kh¸ch hµng, Marketing vÒ nguyªn liÖu. Do vËy mµ ®«i khi nh÷ng biÕn ®éng vÒ nhu cÇu thÞ tr­êng, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng ch­a ®­îc c«ng ty cËp nhËt hoÆc lµ cËp nhËt ch­a chÝnh x¸c ®· phÇn nµo g©y khã kh¨n trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm. Do hÖ thèng tiªu thô s¶n phÈm réng lín nªn viÖc qu¶n lý còng nh­ tæ chøc tiªu thô ë c¸c chi nh¸nh, ®¹i lý cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. III.2- Lùa chän ®Ò tµi tèt nghiÖp: Qua mét thêi gian ng¾n thùc tËp t¹i c«ng ty em ®· hiÓu vµ n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty tõ ®ã em lùa chän ®Ò tµi cho ®å ¸n tèt nghiÖp nh­ sau: Ph©n tÝch vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi – Viglacera. NhËn xÐt cu¶ c¬ quan thùc tËp ………………………………………………………………………………………................ ………………………………………………………………………………………............... ………………………………………………………………………………………................ ………………………………………………………………………………………............... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................... ………………………………………………………………………………………............... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxPhân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gạch ốp lát Hà Nội.docx
Luận văn liên quan