Đề tài Phân tích họat động tài chính tại công ty cổ phần dịch vụ dầu khí Sài Gòn và một số biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính doanh nghiệp

MỤC LỤC CHƯƠNG I: Cơ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .1 I. CÁC KHÁI NIỆM Cơ BẢN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .1 1. Tài chính doanh nghiệp 1 1.1. Khái niệm .1 1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp .1 2. Quản trị tài chính doanh nghiệp .2 2.1. Khái niệm về quản trị tài chính 2 2.2. Quá trình quản trị tài chính doanh nghiệp 3 3. Phân tích tài chính .3 3.1. Một sô" khái niệm 3 3.2. Phương pháp phân tích tài chính .4 4. Nguồn tài liệu cần thiết cho việc phân tích tài chính doanh nghiệp .5 4.1.Bảng cân đối kế toán .5 4.1.1. Phần tài sản .5 4.1.2. Phần nguồn vốn .6 4.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .7 II. NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .8 1. Phân tích chung tình hình tài chính 8 1.1. Đánh giá khái quát sự biến động về tài sản và nguồn vốn 8 1.2. Phân tích tính cân đối giữa tài sản và nguồn vốn .8 2. Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn .8 3. Phân tích các tỷ số tài chính 9 3.1. Các tỷ sô" về khả năng thanh toán .9 a. Khả năng thanh toán hiện thời 9 b. Khả năng thanh toán nhanh 10 3.2. Các tỷ scí về cơ cấu tài chính 10 a. Tỷ số nợ .10 b. Khả năng thanh toán lãi vay 11 3.3. Các tỷ số về hoạt động 11 a. Vòng quay tồn kho 11 b. Kỳ thu tiền bình quân 12 c. Hiệu suất sử dụng tài sản cố định .12 d. Vòng quay tài sản 13 3.4. Các tỷ số về doanh lợi 13 a.Doanh lợi tiêu thụ 13 b. Doanh lợi tài sản 13 c. Doanh lợi vốn tự có 14 4. Phân tích tài chính Dupont 14 IIIẵ Ý NGHĨA, NHIỆM vụ CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .15 1. Ý nghĩa .15 2. Nhiệm vụ 15 CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU TổNG QUAN VE CÔNG TY CP DỊCH vụ DAU KHÍ SÀI GÒN .16 I. QUA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIEN .16 II. CHỨC NĂNG, NHIỆM vụ HOẠT ĐỘNG .18 III. Cơ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM vụ CÁC PHÒNG BAN 19 1. Cơ cấu tổ chức Công ty 19 lểl. Sơ đồ tổ chức Công ty 19 1.2. Cơ cấu tổ chức 19 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng ban, đơn vị 19 2.1. Phòng Hành chánh - Nhân sự .19 2.2. Phòng Kinh doanh .20 2.3. Phòng Nghiên cứu - Phát triển .20 2.4. Phòng Kế toán - Tài vụ 20 2.5. Các đơn vị trực thuộc 21 3. về mặt nhân sự 21 IV. VÀI NÉT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY 22 1. Ngành nghề kinh doanh 22 2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 23 3. Những thành quả đạt được và những tồn tại 23 3.1. Những thành quả đạt được 23 3.2. Những tồn tại .24 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN .26 I. PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH .26 1. Đánh giá khái quát sự biến động tài sản và nguồn vốn .28 2. Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn .29 2.1. Cân đối 1 30 2.2. Cân đối 2 31 II. PHÂN TÍCH TÀI SẢN, NGUồN VốN VÀ sử DỤNG VốN .31 1. Phân tích tình hình tài sản 32 1.1. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn .32 1.2.Tài sản cố định và đầu tư dài hạn .34 2. Phân tích tình hình nguồn vốn 35 2.1. Nợ phải trả .36 2.2. Nguồn vein chủ sở hữu .37 3. Phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn 38 3.1. Biểu kê nguồn vốn và sử dụng vốn .38 a. Biểu kê nguồn vốn và sử dụng vốn 2004/2003 .38 b. Bảng phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn 2004/2003 .39 3.2.Biểu kê nguồn vốn và sử dụng vốn 41 a. Biểu kê nguồn vốn và sử dụng vốn 2005/2004 .41 b. Bảng phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn 2005/2004 .41 II. PHÂN TÍCH BÁO CÁO KET quả hoạt động kinh doanh .y 1. Phân tích bảng kết quả hoạt đông kinh doanh theo chiều ngang .44 1.1. Tổng lợi nhuận trước thuế 46 1.2. Doanh thu .48 1.3. Chi phí 49 2. Phân tích bảng kết quả hoạt đông kinh doanh theo chiều dọc .50 IV PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH THÔNG QUA CÁC TỶ số TÀI CHÍNH ^ cy 1. Các tỷ số về khả năng thanh toán 54 a. Khả năng thanh toán hiện thời 54 b. Tỷ số thanh toán nhanh .55 2. Các tỷ sô" về cơ cấu tài chính 56 3. Các tỷ số về hoạt động .57 a. Vòng quay hàng tồn kho .57 b. Kỳ thu tiền bình quân .58 c. Hiệu suất sử dụng tài sản cố định .58 d. Vòng quay tài sản .59 4. Các tỷ số về doanh lợi 60 a. Doanh lợi tiêu thụ .60 b. Doanh lợi tài sản .61 c. Doanh lợi vốn tự có .61 V. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DUPONT 62 VI. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ NHỮNG TồN TẠI 64 1. Điểm mạnh .64 2. Điểm yếu 65 CHƯƠNG IV: MỘT số GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU TRONG NHỮNG NĂM SAP TỚI 67 1. Phương hướng .67 2. Mục tiêu .67 II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP .68 A. NHÓM CÁC BIỆN PHÁP cơ BẢN .68 1. Biện pháp 1: Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động 68 1.1. Hình thành cơ câu lao động tôi ưu 68 1.2. Phát triển nguồn nhân lực .68 2. Biện pháp 2 : Đẩy mạnh hoạt động Marketing .70 B. NHÓM CÁC BIỆN PHÁP VE TÀI CHÍNH .70 1. Biện pháp 1: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động .70 1.1. Xác định mức dự trữ tiền mặt hợp lý .70 1.2. Đầu tư tiền mặt nhàn rỗi .71 2. Biện pháp 2: Trang bị và hoàn thiện cơ sở vật chât kỹ thuật cho các đơn vị trực thuộc .71 2.1. Trang bị và hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho các đơn vị trực thuộc .71 2.2. Đẩy mạnh việc đầu tư các dự án mới .72 3. Biện pháp 3: Bảo toàn vốn kinh doanh 72 3.1. Bảo toàn vốn lưu động 72 3.2. Bảo toàn vốn cố định 73 4. Biện pháp 4: Tổ chức công tác hạch toán kế toán và phân tích hoạt động kinh tế 73 III. KIẾN NGHỊ .76 1. Kiến nghị về đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty 76 2. Kiến nghị về hoạt động tài chính của Công ty .77 KẾT LUẬN .79

pdf93 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2899 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích họat động tài chính tại công ty cổ phần dịch vụ dầu khí Sài Gòn và một số biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhân tích họat động tài chính tại công ty cổ phần dịch vụ dầu khí Sài Gòn và một số biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính doanh nghiệp.pdf
Luận văn liên quan