Đề tài Phân tích thị trường và các chính sách Marketing

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU .1 Phần I. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH KINH DOANH .2 1. Sứ Mệnh Và Mục Tiêu Của Công Ty .5 1.1. Sứ Mệnh. .5 1.2. Mục Tiêu. 5 2. Cấu Trúc Dự Kiến Của Tiền Vốn. 6 3. Tên Gọi Và Địa Điểm Của Công Ty. 6 4. Các Sản Phẩm Và Dịch Vụ Của Công Ty. .7 4.1. Lữ Hành Nội Địa. 7 4.2. Lữ Hành Quốc Tế. .7 5. Các Đối Tác Của Công Ty. .8 5.1. Khách Hàng. .8 5.2. Các Đối Tác. .8 6. Sơ Đồ Và Cơ Cấu Tổ Chức Nhân Sự Của Công Ty. .9 6.1. Cơ Cấu Tổ Chức. 9 6.2. Chức Năng Và Nhiệm Vụ. .10 Phần II. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC CHÍNH SÁCH MARKETTING. .11 1. Xác Định Thị Trường Hoạt Động . .11 2. Phân Tích Đối Thủ Cạnh Tranh. 12 3. Các Chính Sách Marketing Và Bán Hàng. 14 3.1. Chính Sách Sản Phẩm. 14 3.2. Chính Sách Giá 16 3.3. Chính Sách Phân Phối. .16 3.4. Chính Sách Quảng Cáo, Khuyếch Trương Thương Hiệu .17 Phần III. CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH. 18 1. Các Nguồn Vốn. 18 2. Dự Kiến Tài sản. .18 3. Dự Kiến Chi Phí .19 3.1. Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp Trong Tháng. .19 3.2. Chi Phí Nhân Công Trực Tiếp. 20 4. Dự Kiến Doanh Thu Trong Tháng. .20 4.1. Doanh thu dự kiến trong tháng .20 4.2. Lợi nhuận dự kiến trong tháng .21 4.3. Điểm hoà vốn trong tháng 21 4.4. Dự báo tài chính cả năm .22 4.5. Các chỉ tiêu quay vòng vốn 22 4.6. Chỉ tiêu doanh lợi doanh thu 23 4.7. Chỉ tiêu doanh lợi tổng vốn 23 5. Dự Định Thu Hồi Vốn. .25 6. Báo Cáo Về Dòng Tiền. 26 KẾT LUẬN. 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 30

doc32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2413 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích thị trường và các chính sách Marketing, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi Nãi §Çu Trong thêi gian häc tËp t¹i tr­êng §¹i Häc Kinh Doanh vµ C«ng NghÖ Hµ Néi em ®¨ ®i lµm thªm t¹i C«ng Ty TNHH Kú NghØ §Þa Lý ViÖt Nam (Geographic Holiday), víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc céng víi kinh nghiÖm lµm viÖc trong m«i tr­êng kinh doanh du lÞch em thÊy m×nh cã thÓ ¸p dông nã vµo bµi luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Víi sù say mª kinh doanh vµ niÒm yªu thÝch víi bé m«n Khëi Sù Kinh Doanh cña khoa Qu¶n lý doanh nghiÖp em thÊy ®©y lµ lóc thÝch hîp nhÊt ®Ó cã thÓ ®­a ra nh÷ng ý t­ëng kinh doanh cña m×nh. Tõ l©u em ®· nghiªn cøu dù ¸n kinh doanh thµnh lËp mét c«ng ty du lÞch riªng cho m×nh dùa trªn sù vËn dông tæng hîp c¸c kiÕn thøc qu¶n lý, marketing, tµi chÝnh… Bµi luËn v¨n cña em cã kÕt cÊu gåm ba phÇn: PhÇn I – Môc tiªu cña kÕ ho¹ch kinh doanh PhÇn II – Ph©n tÝch thÞ tr­êng vµ c¸c chÝnh s¸ch Marketing PhÇn III – C¸c chØ tiªu vÒ tµi chÝnh Trong bµi luËn v¨n ®· hoµn thµnh ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ nh­îc ®iÓm do h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ kiÕn thøc. Em mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn chØ b¶o cña c¸c thÇy, c« ®Ó dù ¸n kinh doanh cña em ®­îc thµnh c«ng. Qua ®©y em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt tíi tÊt c¶ c¸c thÇy, c« gi¸o tr­êng §¹i häc Kinh Doanh vµ C«ng NghÖ Hµ Néi ®· tËn t×nh d×u d¾t em trong nh÷ng n¨m häc võa qua t¹i tr­êng.Cho phÐp em ®­îc göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c ®Õn tÊt c¶ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Qu¶n lý doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ th¹c sü TrÇn TuyÕt Trang, c« ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em trong suèt qu¸ tr×nh lµm luËn v¨n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! PhÇn I. Môc tiªu cña kÕ ho¹ch kinh doanh Kinh doanh: Kinh doanh lµ viÖc thùc hiÖn mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t­ tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hoÆc cung øng dÞch vô trªn thÞ tr­êng nh»m môc ®Ých sinh lêi. NÒn t¶ng cña sù kinh doanh lµ theo quy luËt cung cÇu cña thÞ tr­êng, cã nghÜa lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ b¸n nh÷ng g× thÞ tr­êng cÇn chø kh«ng ph¶i b¸n nh÷ng g× m×nh thÝch. Khëi sù mét c«ng viÖc kinh doanh, dï chØ lµ mét c«ng viÖc rÊt nhá, nh­ng ®ã l¹i lµ mét quyÕt ®Þnh rÊt quan träng v× nã kh«ng nh­ viÖc b¹n tham gia vµo mét chuyÕn du lÞch b»ng xe ®¹p vßng quanh thÕ giíi hay lµ lµm nh÷ng viÖc kh¸c, nã còng kh«ng ph¶i lµ mét h×nh thøc gi¶i trÝ cã th­ëng. Bëi v× ng­êi tham gia th­êng biÕt ®­îc “®Ých” cÇn ®Õn vµ cã thÓ rêi bá bÊt cø lóc nµo . Tuy nhiªn, viÖc khëi sù mét c«ng viÖc kinh doanh cho riªng m×nh cã thÓ mang ®Õn nh÷ng c¬ héi, biÕt ®­îc nh÷ng ®iÒu kh«ng thÓ cã ®­îc khi lµm viÖc cho ng­êi kh¸c. Trong ®ã cã thÓ cã nh÷ng phÇn th­ëng ®¸ng gi¸ vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn cho sù m¹o hiÓm, lßng dòng c¶m vµ sù s¸ng suèt. ViÖc khëi sù mét c«ng viÖc kinh doanh cña riªng m×nh chøa ®ùng c¶ nh÷ng c¬ may vµ rñi ro. Lîi Ých cña viÖc cã ®­îc mét c«ng viÖc kinh doanh cña riªng m×nh kh«ng chØ lµ lîi nhuËn – phÇn th­ëng cho viÖc chÊp nhËn m¹o hiÓm vµ viÖc ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. Mét c«ng viÖc kinh doanh ®­îc qu¶n lý tèt cã thÓ t¹o ra ®­îc nhiÒu gi¸ trÞ cho b¶n th©n, gia ®×nh vµ nh÷ng ng­êi cã liªn quan kh¸c nh­ kh¸ch hµng, ng­êi lao ®éng, ng­êi cung øng, ng­êi cho vay vèn, sù ph¸t triÓn cña ngµnh vµ phóc lîi x· héi. §èi víi b¶n th©n ng­êi chñ, ngoµi nh÷ng lîi Ých vËt chÊt ®­îc, quan träng h¬n lµ c¶m gi¸c tho¶i m¸i g¾n liÒn víi suy nghÜ “®­îc lµm chñ chÝnh b¶n th©n m×nh”. §Ó cã ®­îc c¸u nh×n râ nÐt h¬n vÒ c«ng viÖc kinh doanh cña mét c«ng ty l÷ hµnh tr­íc khi ®i vµo x©y dùng ®Ò ¸n kinh doanh, d­íi ®©y lµ mét sè ho¹t ®éng c¬ b¶n cña mét c«ng ty l÷ hµnh. Do xu h­íng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, thu nhËp cña mäi tÇng líp x· héi t¨ng lªn, ng­êi ta ®· nghÜ tíi viÖc vui ch¬i, gi¶i trÝ. Mét trong nh÷ng ho¹t ®éng ®ã lµ du lÞch. Khi ®· cã tiÒn ®Ó ®i du lÞch th× ng­êi ta lu«n yªu cÇu ®­îc phôc vô chu ®¸o. X· héi ph¸t triÓn th× con ng­êi cµng c¶m thÊy quý thêi gian, khi muèn ®i du lÞch th× hä chØ cÇn chuÈn bÞ tiÒn, cßn tÊt c¶ nh÷ng c«ng viÖc cßn l¹i th× ph¶i cÇn cã sù s¾p sÕp chuÈn bÞ cña c¸c c¬ së kinh doanh du lÞch. Do vËy cÇn mét t¸c nh©n lµm nhiÖm vô liªn kÕt gi÷a cung vµ cÇu du lÞch, ®ã chÝnh lµ c¸c c«ng ty l÷ hµnh. Do vËy c¸c c«ng ty l÷ hµnh thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng sau: Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng trung gian, b¸n vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô du lÞch. HÖ thèng c¸c ®iÓm b¸n, c¸c ®¹i lý du lÞch t¹o thµnh m¹ng l­íi ph©n phèi s¶n phÈm cña c¸c nhµ cung cÊp du lÞch. Trªn c¬ së ®ã rót ng¾n hoÆc xo¸ bá kho¶ng c¸ch gi÷a kh¸ch du lÞch víi c¬ së kinh doanh du lÞch. Tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch trän gãi.C¸c ch­¬ng tr×nh nµy nh»m liªn kÕt c¸c s¶n phÈm du lÞch nh­ vËn chuyÓn, l­u tró, tham quan.v.v.. thµnh mét s¶n phÈm thèng nhÊt hoµn h¶o vµ d¸p øng ®­îc mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng. C¸c c«ng ty l÷ hµnh lín víi hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt phong phó, tõ c¸c c«ng ty hµng kh«ng ®Õn c¸c chuçi kh¸ch s¹n, hÖ thèng ng©n hµng, … §¶m b¶o phôc vô tÊt c¶ c¸c nhu cÇu du lÞch cña kh¸ch, tõ kh©u ®Çu tiªn ®Õn kh©u cuèi cïng. Nh÷ng tËp ®oµn du lÞch mang tÝnh chÊt toµn cÇu sÏ gãp phÇn quyÕt ®Þnh ®Õn xu h­íng tiªu dïng du lÞch trªn thÞ tr­êng hiÖn t¹i vµ trong t­¬ng lai. Chóng ta cã thÓ ph¸c ho¹ vai trß cña c«ng ty l÷ hµnh nh­ trong s¬ ®å sau: S¬ ®å 1 : Vai trß cña c«ng ty l÷ hµnh Kinh doanh l­u tró, ¨n uèng (kh¸ch s¹n, nhµ hµng…) Kh¸ch du lÞch Kinh do¹nh vËn chuyÓn (hµng kh«ng, ®­êng bé, …) C¸c c¬ quan du lÞch vïng quèc gia Tµi nguyªn du lÞch (nh©n v¨n, nh©n t¹o…) C¸c c«ng ty l÷ hµnh du lÞch Sø mÖnh vµ môc tiªu cña c«ng ty. Sø mÖnh. Do xu h­íng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, thu nhËp cña mäi tÇng líp x· héi t¨ng lªn, ng­êi ta ®· nghÜ tíi viÖc vui ch¬i, gi¶i trÝ. Mét trong nh÷ng ho¹t ®éng ®ã lµ du lÞch. Khi ®· cã tiÒn ®Ó ®i du lÞch th× ng­êi ta lu«n yªu cÇu ®­îc phôc vô chu ®¸o. X· héi ph¸t triÓn th× con ng­êi cµng c¶m thÊy quý thêi gian, khi muèn ®i du lÞch th× hä chØ cÇn chuÈn bÞ tiÒn, cßn tÊt c¶ nh÷ng c«ng viÖc cßn l¹i th× ph¶i cÇn cã sù s¾p sÕp chuÈn bÞ cña c¸c c¬ së kinh doanh du lÞch. Do vËy cÇn mét t¸c nh©n lµm cÇu nèi vµ ®ã chÝnh lµ c¸c c«ng ty du lÞch l÷ hµnh. Nh»m tho¶ m·n vµ ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng vÒ dÞch vô cña c«ng ty. Nh÷ng yªu cÇu ®­îc ®­a ra nh­ sau: + LÊy chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô lµm hµng ®Çu. + §­a ra nh÷ng møc gi¸ hîp lý cho tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng. 1.2. Môc tiªu. TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp ra ®Òu ®Æt ra môc tiªu hµng ®Çu cña m×nh lµ thu ®­îc lîi nhuËn cao. + Môc tiªu phôc vô.Mçi s¶n phÈm dÞch vô cña c«ng ty khi ®­îc tung ra thÞ tr­êng ®Òu nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt. + Môc tiªu ph¸t triÓn. Víi mét doanh nghiÖp míi thµnh lËp viÖc ®Ó ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu lu«n lµ mét trong nh÷ng môc tiªu hµng ®Çu bëi trong t­¬ng lai nªu th­¬ng hiÖu cña c«ng ty ®­îc kh¼ng ®Þnh ®ã sÏ lµ mét vÞ thÕ rÊt lín ®Ó c«ng ty ph¸t triÓn vµ thu ®­îc lîi nhuËn cao. + Tr¸ch nhiÖm x· héi. Tr¸ch nhiÖm nµy tr­íc hÕt lµ sù b¶o vÖ quyÒn lîi cña kh¸ch hµng, nh÷ng ng­êi sö dông dÞch vô nãi chung vµ cña c«ng ty nãi riªng. MÆt kh¸c tr¸ch nhiÖm x· héi cña c«ng ty du lÞch lµ viÖc t«n träng ph¸p luËt, chÊt l­îng cña dÞch vô, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nh÷ng quy ®Þnh cña Nhµ N­íc vÒ kinh doanh, truyÒn thèng v¨n ho¸, phong tôc tËp qu¸n… NhiÖm vô liªn kÕt gi÷a cung vµ cÇu du lÞch, ®ã chÝnh lµ c¸c c«ng ty l÷ hµnh. Khi ho¹t ®éng kinh doanh ®· ®i vµo æn ®Þnh vµ mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn, c«ng ty sÏ më thªm nh÷ng chi nh¸nh kh¸c, kinh doanh nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô kh¸c nh­: Kh¸ch s¹n, vËn t¶i vµ qu¶ng c¸o... TÊt c¶ sÏ phôc vô mét môc tiªu chung lµ thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn, mang l¹i cho kh¸ch hµng nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô hoµn h¶o vµ xa h¬n nòa lµ ®­a c«ng ty v­¬n xa ttíi tÇm ch©u lôc. CÊu tróc dù kiÕn cña tiÒn vèn. Tæng nguån vèn dù kiÕn lµ : 150 triÖu ®ång. Toµn bé ®Òu lµ vèn chñ së h÷u tù cã. Trong ®ã: Vèn cè ®Þnh : 97.000.000 ®ång Vèn ho¹t ®éng kinh doanh: 53.000.000 ®ång Tªn gäi vµ ®Þa ®iÓm cña c«ng ty. §Ó phï hîp víi môc tiªu vµ nhãm kh¸ch hµng mµ c«ng ty h­íng tíi, ®Þa ®iÓm cña c«ng ty ph¶i ®­îc ®Æt t¹i n¬i cã nhiÒu kh¸ch bé hµnh n­íc ngoµi qua l¹i n¬i ®ã cã thÓ lµ trung t©m mua s¾m dµnh cho kh¸ch n­íc ngoµi, kh¸ch s¹n lín… vµ ®Æc biÖt lµ khu phè cæ Hµ Néi. Trô së chÝnh: Sè 68 Hµng BÌ- ph­êng Hµng B¹c- quËn Hoµn KiÕm- Hµ Néi Tªn giao dÞch: C«ng ty TNHH Kh¸m Ph¸ §Þa Lý Ch©u ¸ Tªn quèc tÕ: Asia Geographic Expedition Tªn viÕt t¾t: AGE Website : www.age.net Trô së chÝnh cña c«ng ty ®­îc ®Æt t¹i khu phè cæ Hµng BÌ n¬i cã chî Hµng BÌ næi tiÕng n»m c¹nh phè Hµng DÇu (bu«n b¸n giµy dÐp), phè Hµng B¹c (phè kim hoµn), phè Hµng Gai (phè lôa)…tÊt c¶ nh÷ng con phè nµy ®Òu cã tªn trong Guide Book, Lonelyplanet Book ( ®©y lµ nh÷ng cuån cÈm nang du lÞch næi tiÕng lu«n cã trong tay kh¸ch n­íc ngoµi khi ®Õn víi ViÖt Nam ). §©y lµ ®Þa ®iÓm rÊt ®Ñp bëi cã rÊt ®«ng kh¸ch n­íc ngoµi qua l¹i hµng ngµy ®em l¹i nhiÒu thuËn lîi cho kinh doanh. C¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô cña c«ng ty. 4.1. L÷ hµnh néi ®Þa. §©y sÏ lµ m¶ng kinh doanh chÝnh cña c«ng ty ®em l¹i phÇn lín doanh thu cho c«ng ty chuyªn thùc hiÖn c¸c dÞch vô l÷ hµnh trong n­íc dµnh cho kh¸ch n­íc ngoµi du lÞch ë ViÖt Nam. Trong ®ã gåm c¸c dÞch vô sau: + Tæ chøc c¸c tour du lÞch trong n­íc. §Æc biÖt chó träng vµo nh÷ng tour du lÞch, giíi thiÖu nh÷ng nÐt v¨n ho¸ vµ phong c¶nh ®Ñp cña ViÖt Nam, nh­: ë MiÒn B¾c cã SaPa, H¹ Long, Chïa H­¬ng, T©y B¾c... ë MiÒn Trung cã Phong Nha KÎ Bµng, Cè §« HuÕ vµ phè cæ Héi An… ë MiÒn Nam cã Mòi NÐ, §Þa §¹o Cñ Chi vµ Mª K«ng delta… + Lµm hé chiÕu, visa cho kh¸ch n­íc ngoµi. + Thùc hiÖn c¸c dÞch vô ®Æt chç t¹i nh÷ng kh¸ch s¹n, phßng häp, phßng héi nghÞ, nhµ hµng lín… + §Æt tiÖc héi nghÞ + B¸n vÐ m¸y bay, tµu ho¶, xe bus, … + Thuª xe «t« du lÞch phôc vô suèt hµnh tr×nh. 4.2. L÷ hµnh quèc tÕ. + Më c¸c tour du lÞch ra n­íc ngoµi phôc vô kh¸ch du lÞch trong n­íc. §Æc biÖt chó träng ®Õn c¸c tuor du lÞch gi¸ rÎ ®i c¸c n­íc §«ng Nam ¸ ®ang ®­îc kh¸ch du lÞch trong n­íc quan t©m, nh­: Trung Quèc,Thailand, Singapore, Malaysia, Laos, Cambodia, … + Tham gia xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ phôc vô cho ho¹t ®éng du lÞch, phôc vô ®êi sèng cho mäi ®èi t­îng x· héi. + Më réng liªn doanh , liªn kÕt víi c¸c tæ chøc du lÞch vµ dÞch vô trong n­íc vµ n­íc ngoµi nh»m kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng vÒ du lÞch vµ dÞch vô. C¸c ®èi t¸c cña c«ng ty. Kh¸ch hµng. Víi mét c«ng ty míi thµnh lËp th× viÖc thu hót kh¸ch hµng ®­îc ®¨t lªn hµng ®Çu bëi khi ®· cã ®­îc nguån kh¸ch còng cã nghÜa lµ c«ng ty ®ã sÏ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Do ®ã mét chiÕn l­îc l©u dµi nh»m ch¨m sãc vµ phôc vô nh÷ng “th­îng ®Õ” lµ sù sèng cßn cña c«ng ty. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng míi, tiÒm n¨ng th× c«ng ty lu«n chó träng vµo khai th¸c nh÷ng dÞch vô míi l¹, hÊp dÉn víi gi¸ c¶ hîp lý. Bªn c¹nh ®ã víi nh÷ng kh¸ch hµng quen thuéc ph¶i lu«n quan t©m tíi hä.. cã nh­ vËy th× nguån kh¸ch sÏ lu«n æn ®Þnh. C¸c ®èi t¸c. Víi sø mÖnh lµ cÇu nèi gi÷a kh¸ch hµng vµ c¸c c¬ së kinh doanh du lÞch th× c«ng ty cÇn ph¶i cã rÊt nhiÒu ®èi t¸c trong kinh doanh nh»m ®¶m b¶o chÊt l­îng dÞch vô còng nh­ sù phong phó cña nh÷ng ch­¬ng tr×nh. Cô thÓ nh­ sau: - Hîp ®ång dµi h¹n víi c¸c së v¨n ho¸, du lÞch t¹i c¸c tØnh thµnh trªn c¶ n­íc. - Ký hîp ®ång göi kh¸ch víi h¬n 300 kh¸ch s¹n lín nhá trong vµ ngoµi n­íc. - Trong ®Þa bµn ho¹t ®éng chÝnh lµ Phè Cæ - Hµ Néi c«ng ty cã kho¶ng 20 ®èi t¸c kinh doanh lµ c¸c c«ng ty ho¹t ®éng trong cïng lÜnh vùc, c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµng... Víi nh÷ng mèi quan hÖ ®· ®ang vµ sÏ cã c«ng ty sÏ cã ®­îc nhiÒu thuËn lîi trong kinh doanh. S¬ ®å vµ c¬ cÊu tæ chøc nh©n sù cña c«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc. Víi sè vèn kh«ng nhiÒu vµ chi phÝ thuª v¨n phßng kh¸ lín, bé m¸y ban ®Çu cña c«ng ty sÏ chØ cÇn mét vµi ng­êi vµ hÇu hÕt lµ nh÷ng ng­êi cã kinh nghiÖm trong nghµnh du lÞch. Tuy nhiªn, sè l­îng nh©n viªn nµy sÏ kh«ng ngõng t¨ng thªm khi c«ng viÖc kinh doanh cña c«ng ty ®i vµo æn ®Þnh. Gi¸m ®èc KÕ to¸n Phßng b¸n hµng + hËu m·i 6.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô. a. Gi¸m ®èc. Lµ ng­êi x©y dùng c¸c chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch, ph­¬ng ¸n kinh doanh vµ trùc tiÕp chØ ®¹o. LËp dù ¸n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm lç, l·i cña c«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n chi phÝ cña c«ng ty. Võa lµ kÕ to¸n viªn cña c«ng ty, võa lµ ng­êi trùc tiÕp xö lý c¸c vÊn ®Ò hËu m·i vµ cung cã khi trë thµnh nh©n viªn b¸n hµng cho nh÷ng kh¸ch hµng lín… §­a ra kÕ ho¹ch nh©n sù cho tõng giai ®o¹n kinh doanh, thùc hiÖn chÕ ®é th­ëng ph¹t. Giao dÞch víi ®èi t¸c vµ nh÷ng kh¸ch hµng lín. Nh©n viªn b¸n hµng + KÕ to¸n B¸n nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô cña c«ng ty. Mét trong hai ng­êi sÏ ®¶m nhiÖn vÒ kÕ to¸n cña c«ng ty. Sö dông thµnh th¹o Ýt nhÊt mét ngo¹i ng÷ (tiÕng Anh) Lµ ng­êi trùc tiÕp thùc hiÖn nh÷ng dÞch vô cho kh¸ch hµng nh­ ®Æt vÐ, ®Æt phßng, göi kh¸ch, gäi xe, gäi h­íng dÉn… H¹ch to¸n tour. Gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu, ®Ò nghÞ cña kh¸ch hµng. PhÇn II. Ph©n tÝch thÞ tr­êng vµ c¸c chÝnh s¸ch Marketing X¸c ®Þnh thÞ tr­êng ho¹t ®éng. Víi môc tiªu phôc vô nh÷ng ®èi t­îng kh¸c hµng trong vµ ngoµi n­íc (chñ yÕu lµ kh¸ch n­íc ngoµi) c«ng ty ®· t×m hiÓu rÊt kü l­ìng vÒ thÞ tr­êng tr­íc khi bá vèn ®Çu t­. a. Kh¸ch n­íc ngoµi VÒ thÞ tr­êng kh¸ch n­íc ngoµi, theo thèng kª cña Tæng Côc Du LÞch viÖt Nam th× sè l­îng kh¸ch vµo du lÞch t¨ng kh¸ ®Òu, sô thÓ lµ: B¶ng 1: N¨m L­ît Kh¸ch So víi n¨m tr­íc 2003 2.429.623 Gi¶m 8,3% 2004 2.927.867 T¨ng 20,5% 2005 3.467.757 T¨ng 18,4% Vµo n¨m 2003 lµ n¨m cã dÞch cóm gia cÇm x¶y ra ®óng vµo nh÷ng th¸ng cao ®iÓm cña mïa du lÞch dµnh cho kh¸ch n­íc ngoµi nªn sè l­îng kh¸ch ®· gi¶m sót ®¸ng kÓ tuy nhiªn vµo 2 n¨m tiÕp theo ngµnh du lÞch ViÖt Nam ®· thu hót ®­îc mét l­îng kh¸ch ®¸ng kÓ t¹o tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp kh«ng khãi. b. Kh¸ch ViÖt Nam. Bªn c¹nh ®èi t­îng kh¸ch n­íc ngoµi th× thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch ViÖt Nam còng lµ nguån thu ®¸ng kÓ cho c¸c c«ng ty l÷ hµnh. N­íc ta hiÖn nay cã h¬n 80 triÖu d©n sèng tËp trung hÇu hÕt t¹i c¸c thµnh phè lín nh­: Sµi Gßn, Hµ Néi, H¶i phßng, §µ N½ng.v.v.. T¹i nh÷ng thµnh phè ®«ng d©n c­, thu nhËp cña ng­êi d©n lµ kh¸ cao nÕu kh«ng muèn nãi lµ d­ d¶. Khi ®êi sèng bít khã kh¨n vµ cã cña ¨n, cña ®Ó mäi ng­êi b¾t ®Çu nghÜ ®Õn viÖc gi¶i trÝ, th­ gi·n…th­êng th× hä sÏ chän ngay mét ®Þa ®iÓm ®Ñp ®Ó c¶ nhµ hoÆc mêi b¹n bÌ cïng ®i ch¬i, ¨n uèng ®©y sÏ lµ m¶ng thÞ tr­êng réng lín tuy míi h×nh thµnh vµ ®ang trong thêi gian thai nghÐn tuy nhiªn ®ã lµ c¬ héi lín ®Ó cho c¸c c«ng ty du lÞch lín nhá khai th¸c. Ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh. Ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh: ViÖc ph©n tÝch c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lµ rÊt quan träng trong nghµnh du lÞch nãi riªng vµ c¸c nghµnh kh¸c nãi chung bëi khi n¾m râ ®­îc ­u nh­îc ®iÓm cña ®èi thñ chóng ta, nh÷ng c«ng ty míi sÏ cã thÓ tung ra thÞ tr­êng nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô chiÕm ®­îc ­u thÕ vµ kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ tr­êng. Theo thèng kª míi nhÊt cña së kÕ ho¹ch ®Çu t­ th× cã kho¶ng h¬n 2000 c«ng ty du lÞch ®ang ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam trong ®ã t¹i Hµ Néi- thÞ tr­êng môc tiªu cña c«ng ty- cã tíi h¬n 500 c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc du lÞch l÷ hµnh trong ®ã cã nh÷ng c«ng ty rÊt næi tiÕng nh­: Viettravel, Saigon tourist, Exotissimo, Handspand, Buffalo, Sinhcafe travel…bªn c¹nh ®ã còng cã nh÷ng c«ng ty nhá míi thµnh lËp nh­ng ®· ®­îc nhiÒu ng­êi biÕt ®Õn nh­: Kh¸nh Sinh travel, APT travel, Open tour, Geographic holiday… Do lµ c«ng ty míi thµnh lËp nªn sÏ tËp trung h­íng tíi m¶ng thÞ tr­êng kh¸ch lÎ rÊt tiÒm n¨ng cña c¸c c«ng ty nhá. §Ó cã ®­îc c¸i nh×n tæng qu¸t h¬n, em xin ®­a ra mét b¶ng ph©n tÝch s¬ bé vÒ c¸c ®èi thñ trùc tiÕp cña c«ng ty: B¶ng 2: §èi thñ §iÓm m¹nh §iÓm yÕu Handspand Adventure - Tiªn phong - Th­¬ng hiÖu lín m¹nh - Cã nguån kh¸ch hµng æn ®Þnh - §éi ngò giµu kinh nghiÖm - ChØ tËp trung vµo kh¸ch hµng cao cÊp - Gi¸ tour cao - Tæ chøc Ýt ch­¬ng tr×nh - Bá ngá thÞ tr­êng kh¸ch lÎ Kh¸nh Sinh Travel - Chuyªn tæ chøc tour ghÐp cho c¸c c«ng ty vµ c¸c kh¸ch s¹n trong phè cæ. - Tæ chøc nhiÒu ch­¬ng tr×nh - Gi¸ tuor mÒm - Gom ®­îc nhiÒu kh¸ch lÎ - Kh«ng cã nguån kh¸ch hµng quen thuéc - §éi ngò phôc vô ch­a chuyªn nghiÖp - C¸c ch­¬ng tr×nh kh«ng ®Æc biÖt - Nguån kh¸ch phô thuéc vµo c¸c ®èi t¸c - Bá ngá m¶ng kh¸ch cao cÊp Open Tour - Cã mÆt ë hÇu hÕt mäi ph©n khóc thÞ tr­êng - Cã tiÒm lùc vÒ tµi chÝnh - Gi¸ tour mÒm - Lµm viÖc ch­a chuyªn nghiÖp - Kh«ng cã nhiÒu ®èi t¸c - Cã Ýt kh¸ch hµng - Th­¬ng hiÖu ch­a ®­îc kh¼ng ®Þnh Sinhcafe Travel - Lµ th­¬ng hiÖu m¹nh cña kh¸ch “Ba L«” nhiÒu n¨m vÒ tr­íc - Cã nguån kh¸ch hµng trªn m¹ng rÊt tèt §©y thùc sù lµ mét th­¬ng hiÖu rÊt m¹nh trong thËp niªn tr­íc tuy nhiªn do cã rÊt nhiÒu v¨n phßng ®· lîi dông tªn tuæi cña c«ng ty kiÕm lêi theo kiÓu chép giùt nªn dÇn bÞ kh¸ch hµng l·ng quªn vµ ngµy cµng bÞ mai mét. Th«ng qua viÖc ph©n tÝch c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh c«ng ty sÏ cè g¾ng t×m ra nh÷ng kho¶ng c¸ch, ­u nh­îc ®iÓm cña m×nh ®Ó kh¾c phôc vµ hoµn thiÖn, sö dông nh÷ng lîi thÕ cña m×nh ®Ó lÊp nh÷ng kho¶ng trèng cßn thiÕu sãt. C¸c chÝnh s¸ch Marketing vµ b¸n hµng. Sau khi thiÕt lËp tiÒm n¨ng thÞ tr­êng cña m×nh, c«ng ty ®· t×m ra ®­îc chiÕn l­îc marketing – mix ®Ó c¹nh tranh vµ thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn vµ sö dông s¶n phÈm , dÞch vô cña c«ng ty. Trªn thùc tÕ hÖ thèng marketing – mix m« t¶ sù kÕt hîp cô thÓ bèn lo¹i h×nh quyÕt ®Þnh: S¶n phÈm, gi¸ c¶, ph©n phèi, qu¶ng c¸o. 3.1.ChÝnh s¸ch s¶n phÈm. Trong kinh doanh l÷ hµnh th× ch­¬ng tr×nh du lÞch lµ s¶n phÈm ®Æc tr­ng nhÊt, cã vai trß quan träng ®èi víi sù h×nh thµnh vµ phat triÓn cña c«ng ty l÷ hµnh. Do vËy c«ng ty AGE tËp trung nh÷ng nç lùc chñ yÕu cña m×nh vµo lÜnh vùc nµy. §Ó cã ®­îc nh÷ng ch­¬ng tr×nh míi, ®Æc biÖt thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng th× ®éi ngò nh©n viªn vµ gi¸m ®èc ®· vËn dông hÕt nh÷ng kh¶ n¨ng vµ hiÓu biÕt s½n cã cña m×nh s¸ng t¹o nªn nh÷ng ch­¬ng tr×nh míi bªn c¹nh nh÷ng ch­¬ng tr×nh cò s½n cã: B¶ng 3: Ch­¬ng tr×nh s½n cã Ch­¬ng tr×nh míi H¹ LONG - 1 Day - 2 Days/1Night - 3 Days/2 Nights SAPA - 2 Days/3 Nights - 3 Days/4 Nights - 4 Days/5 Nights City tour LµNG NGHÒ - B¸t Trµng (Gèm) - §«ng hå (Tranh) - §ång Kþ (§å gç) - V¹n Phóc (Lôa) T©y b¾c - Mai Ch©u - Méc Ch©u - S¬n La - §iÖn Biªn - Lai Ch©u - Sapa- B¾c Hµ XUY£N VIÖT * H¹ LONG - 1 D + chÌo thuyÒn( Kayak) - 2 Ds/1N+ Kayak + ngñ tµu - 3 Ds/2 Ns + Kayak + ngñ tµu SAPA - 2 Ds/3 Ns + Ngñ b¶n - 3 Ds/4 Ns + B¾c Hµ + Ngñ b¶n - 4 Ds/5 Ns + Leo nói Pansipan T©y b¾c - Ngoµi viÖc ®­îc ng¾m c¶nh hoang s¬ cña miÒn T©y B¾c, kh¸ch tham quan cßn ®­îc ®i vµo c¸c b¶n lµng cña ng­êi d©n téc ®Ó t×m hiÓu thªm vÒ phong tôc cña hä… TÊt c¶ c¸c chu¬ng tr×nh kh¸c ®Òu ®­îc c«ng ty tÝnh to¸n kü tr­íc khi ®­a ra chµo hµng! TÊt c¶ c¸c chu¬ng tr×nh kh¸c ®Òu ®­îc c«ng ty tÝnh to¸n kü vÒ: Møc ®é hÊp dÉn cña ch­¬ng tr×nh du lÞch. §èi t­îng kh¸ch hµng mµ c«ng ty cung cÊp dÞch vô. ChÊt l­îng cña c¸c ch­¬ng tr×nh. Nhu cÇu cña kh¸ch hµng. tr­íc khi ®­a s¶n phÈm ra chµo hµng. 3.2. chÝnh s¸ch gi¸. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh c¸c dÞch vÞ du lÞch , c«ng ty AGE ®Æc biÖt chó ý tíi chÝnh s¸ch gi¸. Bëi nã lµ nh©n tè cã thÓ quyÕt ®Þnh tíi sù lùa chän cña kh¸ch hµng vµ cßn lµ sù tån t¹i tr­í nh÷ng cc¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Còng nh­ viÖc xx©y ®ùng ch­¬ng tr×nh, viÖc tÝnh gi¸ cho c¸c ch­¬ng tr×nh ®Òu ®­îc bµn b¹c rÊt kü l­ìng. Cô thÓ gi¸ cña ch­¬ng tr×nh phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè: kh¸ch s¹n, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm, h­íng dÉn viªn, suÊt ¨n…vµ céng thªm vµo kho¶ng tõ 15% cho tíi 35% phÝ tæ chøc tuú vµo tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng vµ sù nh¹y bÐn cña nh©n viªn. Ngoµi ra c«ng ty cßn ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p tÝnh gi¸ sau: ChiÕt khÊu cho ®oµn kh¸ch ®«ng. Gi¶m gi¸ cho trÎ em tõ 6- 10 tuæi vµ miÔn phÝ cho trÎ d­íi 5 tuæi TÝnh gi¸ theo chu kú s¶n phÈm. §Ó cã thÓ vËn dông tèt chÝnh s¸ch gi¸ th× mçi ng­êi trong c«ng ty ®Òu ph¶i n¾m râ ®­îc b¶n chÊt cña kh¸ch hµng vµ dÞch vô nh»m øng biÕn mét c¸ch hîp lý nhÊt trong kinh doanh. 3.3. ChÝnh s¸ch ph©n phèi. Víi ®èi t¸c lµ c¸c c«ng ty lín th× AGE lu«n cã sù ­u ¸i vÒ mäi mÆt nh­: gi¸ c¶, chÊt l­îng dÞch vô vµ h×nh thøc thanh to¸n. Víi tÊt c¶ nh÷ng ®èi t¸c muèn göi kh¸ch cho c«ng ty th× chóng t«i ®Òu cã møc gi¸ riªng cho c¸c ®¹i lý. Víi nh÷ng c¸ nh©n dÉn kh¸ch hµng vÒ cho c«ng ty chóng t«i ®Òu cã hoa hång. 3.4. ChÝnh s¸ch qu¶ng c¸o, khuÕch tr­¬ng th­¬ng hiÖu. Nh­ ®· tr×nh bµy ë phÇn tr­íc, phÇn lín s¶n phÈm cña c«ng ty ®Òu ®­îc b¸n trùc tiÕp cho kh¸ch du lÞch. Do v¹y c«ng ty lu«n quan t©m, chó träng ®Õn viÖc khuÕch tr­¬ng th­¬ng hiÖu cña m×nh. Ngoµi ra trªn c¸c trang Web lín vÒ du lÞch trªn thÕ giíi c«ng ty lu«n tham gia vµo nh÷ng diÔn ®µn kinh doanh, nh»m qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu cña m×nh. Trªn trang Web chÝnh thøc cña c«ng ty lu«n cËp nhËt nh÷ng th«ng tin míi nhÊt vÒ thÞ tr­êng du lÞch ®ång thêi lu«n cã nh÷ng ch­¬ng tr×nh hÊp dÉn kÌm theo nh÷ng ­u ®·i dµnh cho nh÷ng kh¸ch hµng lÇn ®Çu ®Õn víi c«ng ty. Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña c«ng ty cßn ®­îc thùc hiÖn qua viÖc in nh÷ng tËp gÊp, tËp s¸ch máng ®­îc in b»ng nhiÒu thø tiÕng nh­: Anh, Ph¸p, Trung Quèc ®­îc ph¸t cho kh¸ch tham gia tour cña c«ng ty vµ ®­îc göi tíi c¸c ®¹i lý… PhÇn III. C¸c chØ tiªu vÒ tµi chÝnh C¸c nguån vèn. Khi thµnh lËp c«ng ty th× viÖc x¸c ®Þnh sè vèn cÇn ph¶i ®Çu t­ lµ rÊt cÇn thiÕt. ë ®©y sè vèn cÇn cho kinh doanh lµ 150.000.000® lµ sè vènn tù cã cña chñ së h÷u doanh nghiÖp. Dù kiÕn tµi s¶n. Víi viÖc thµnh lËp mét c«ng ty du lÞch th× chi phÝ ban ®Çu chóng t«i dù tÝnh nh­ sau: B¶ng 3. Chi phÝ dù tÝnh ban ®Çu STT Danh môc Sè l­îng §¬n vÞ tÝnh §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 §¨ng ký kinh doanh 1 1.500.000 1.500.000 2 L¾p ®Æt ®iÖn tho¹i 2 ChiÕc 500.000 1.000.000 3 BiÓn qu¶ng c¸o 1 ChiÕc 1.000.000 1.000.000 4 M¸y Fax + in + copy 1 M¸y 4.500.000 4.500.000 5 M¸y vi tÝnh 2 M¸y 5.000.000 10.000.000 6 Thuª v¨n phßng 1 Th¸ng 6.000.000 72.000.000 7 ThiÕt kÕ v¨n phßng 5.000.000 8 Chi phÝ dù phßng 2.000.000 Tæng céng 97.000.000 Dù kiÕn chi phÝ. 3.1. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trong th¸ng. §©y lµ lo¹i chi phÝ kh«ng thay ®æi hoÆc thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ. Dù tÝnh mçi th¸ng c«ng ty ph¶i chi tr¶ vµo kho¶ng 9.908.000® trong ®ã bao gåm thuª nhµ, ®iÖn n­íc, ®iÖn tho¹i, c¸c lo¹i thuÕ ph¶i nép cho Nhµ N­íc vµ c¸c chi phÝ kh¸c sÏ ®­îc tÝnh vµo cuèi th¸ng. Ngoµi ra, hµng th¸ng c«ng ty cßn ph¶i khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. §©y lµ viÖc b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn ®Ó phôc vô cho viÖc t¸i ®Çu t­ duy tr× sù æn ®Þnh cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. D㠮㠮­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p khÊu hao chia ®Òu b×nh qu©n, dù tÝnh khÊu hao trong vßng mét n¨m. Møc trÝch khÊu hao hµng th¸ng: (4.500.000 + 10.000.000)/12 th¸ng = 1.208.000®/th¸ng B¶ng 4: Chi phÝ cè ®Þnh STT Danh môc Thµnh tiÒn 1 §iÖn n­íc, ®iÖn tho¹i 1.000.000 2 KhÊu hao TSC§ 1.208.000 3 Thuª nhµ 6.000.000 4 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c 1.200.000 5 L­¬ng qu¶n lý 4.000.000 Tæng céng 13.408.000 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. C«ng ty cã hai nh©n viªn. Mçi ng­êi l­¬ng th¸ng lµ 1.500.000 ®. VËy hµng th¸ng c«ng ty tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn lµ: 1.500.000 * 2 = 3.000.000 ®. Dù kiÕn doanh thu trong th¸ng. B¶ng 5: Dù kiÕn l­îng kh¸ch trong th¸ng vµ chi phÝ STT Danh môc L­ît kh¸ch Tæng chi phÝ 1 Inbound 32 27.456.000 2 Outbound - - Tæng céng 27.456.000 VËy chi phÝ cho mét l­ît kh¸ch 27.456.000/ 32 = 858.000®/ l­ît §¬n gi¸ b×nh qu©n gåm c¶ chi phÝ dÞch vô: 1.520.000 ® 4.1. Doanh thu d­ kiÕn trong th¸ng. Doanh thu = Sè l­ît kh¸ch du lÞch * ®¬n gi¸ b×nh qu©n gåm c¶ chi phÝ dÞch vô. = 32 * 1.520.000 = 48.640.000® VËy tæng doanh thu trong th¸ng: 48.640.000® Lîi nhuËn dù kiÕn sÏ ®¹t ®­îc trong th¸ng Lîi nhuËn tr­íc thuÕ = Tæng doanh thu – tæng chi phÝ = Tæng doanh thu – (chi phÝ tour + chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp + chi phÝ cè ®Þnh ) = 48.640.000– (27.456.000 + 3.000.000 + 13.408.000) = 4.776.000® VËy lîi nhuËn tr­íc thuÕ trong th¸ng mµ doanh nghiÖp ®¹t ®­îc lµ: 4.776.000® 4.3. §iÓm hoµ vèn trong th¸ng. §iÓm hoµ vèn lµ ®iÓm t¹i ®ã kh«ng lç còng kh«ng l·i, ë ®iÓm nµy th× doanh thu b»ng chi phÝ bá ra. ViÖc ph©n tÝch ®iÓm hoµ vèn sÏ cung cÊp cho chóng ta c¸c dßng th«ng tin cã gi¸ trÞ vÕ sè l­îng kh¸ch hµng cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng dÞch vô, doanh thu cÇn ®¹t lµ bao nhiªu, thêi gian s¶n xuÊt ®Ó kh«ng bÞ lç. Ngoµi ra, ph©n tÝch ®iÓm hoµ vèn cßn chØ ra quy m« ®Çu t­ vµ lîi nhuËn mong muèn. TÝnh ®iÓm hoµ vèn ta cã c¸c sè liÖu sau: + Chi phÝ cè ®Þnh ( FC ): 13.408.000 + §¬n gi¸ b×nh qu©n gåm cã chi phÝ dÞch vô / 1 l­ît kh¸ch : P = 1.520.000 ® Gi¸ vèn (VC) = Chi phÝ ®i tour + Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Sè l­ît kh¸ch du lÞch = 27.456.000 + 3.000.000 = 951.750® 32 §iÓm hoµ vèn (BE): BE = FC P- VC (P - VC) lµ phÇn chªnh lÖch gi¸ b¸n ra vµ gi¸ vèn. 1.520.000 – 951.750= 568.250® VËy ph¶i phôc vô bao nhiªu l­ît kh¸ch th× hoµ vèn. BE = FC = 13.408.000 = 24 l­ît kh¸ch P-VC 568.250 4.4. Dù b¸o tµi chÝnh c¶ n¨m. Khi mét s¶n phÈm dÞch vô ra ®êi th× mçi mét ng­êi kh¸c nhau cã nh÷ng c¸ch nh×n nhËn vµ ®¸nh gi¸ kh¸c nhau ®èi víi hµng ho¸ dÞch vô ®ã. Trong mäi lÜnh vùc hµng ho¸ ®Òu cã nh÷ng ng­êi khai ph¸ vµ tiªn phong. V× vËy mµ c«ng viÖc kinh doanh míi còng nh­ s¶n phÈm míi muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× cßn phô thuéc vµo thêi gian chÊp nhËn s¶n phÈm cña kh¸ch hµng. Tæng doanh thu / n¨m : 474.240.000® (b¶ng 6) Tæng lîi nhuËn ®Çu n¨m ho¹t ®éng: 4.633.200 ® Lîi nhuËn b×nh qu©n th¸ng lµ : 4.633.200/12 = 386.100 ® 4.5. C¸c chØ tiªu vßng quay vèn. Vßng quay toµn bé vèn. Vßng quay vèn toµn bé = Doanh thu thuÇn = 474.240.000 = 3,2 Tæng nguån vèn 150.000.000 Vßng quay vèn l­u ®éng Vßng quay vèn l­u ®éng = Doanh thu thuÇn = 474.240.000 = 8,9 Vèn l­u ®éng 53.000.000 Vßng quay vèn cè ®Þnh Vßng quay vèn cè ®Þnh = Doanh thu thuÇn = 474.240.000 = 4,9 Vèn cè ®Þnh 97.000.000 ChØ tiªu doanh lîi doanh thu. Doanh lîi doanh thu = Lîi nhuËn = 4.633.200 = 0,01 Doanh thu thuÇn 474.240.000 §Ó ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh thÞnh v­îng hay suy tho¸i, chØ tiªu nµy cho phÐp x¸c ®Þnh mét ®ång doanh thu cã mÊy ®ång lîi nhuËn ChØ tiªu trªn ®· cho thÊy mét ®ång doanh thu mang l¹i 0,01 ®ång lîi nhuËn. 4.7.ChØ tiªu doanh lîi tæng vèn. ChØ tiªu nµy x¸c ®Þnh mèi quan hÖ gi÷a lîi nhuËn vµ tæng vèn kinh doanh (mét ®ång vèn kinh doanh ®em l¹i mÊy ®ång lîi nhuËn) Doanh lîi tæng vèn = Lîi nhuËn = 4.633.200 = 0,03 Tæng vèn 150.000.000 Sang n¨m thø hai, c«ng ty ho¹t ®éng chuyªn nghiÖp h¬n vµ cã b¾t ®Çu cã vÞ tiÕng t¨m trong giíi du lÞch. Tuy nhiªn sù biÕn ®éng gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng còng cã ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Céng thªm ®ã lµ chi phÝ tµi s¶n cè ®Þnh vµ chi phÝ tiÒn l­¬ng +còng t¨ng thªm. V× vËy lîi nhuËn vµ doanh thu cña n¨m th­ hai nh­ sau: + Tæng doanh thu n¨m thø hai : 918.080.000 ® (b¶ng 7) + Tæng lîi nhuËn n¨m thø hai : 89.503.200® Lîi nhuËn n¨m thø nhÊt ®­îc ph©n bæ sang n¨m thø hai lµ 4.633.200® trong ®ã 2.633.200 ® lµ vèn l­u ®éng, cßn vèn cè ®Þnh lµ 2.000.000® B¶ng 8: C¸c chØ tiªu n¨m tµi chÝnh cña n¨m thø hai: Chỉ tiêu Công thức Kết quả Vßng quay của toàn bộ vốn Doanh thu thuần Tổng số vốn 918.080.000 154.633.200 = 5,9 Vßng quay vốn lưu động Doanh thu thuần Vốn lưu động 918.080.000 55.633.200 = 16,5 Vßng quay vốn cố định Doanh thu thuần Vốn cố định 918.080.000 99.000.000 = 9,27 Doanh lợi doanh thu Lợi nhuận Doanh thu thuần 89.503.200 918.080.000 = 0,1 Doanh lợi tổng vốn Lợi nhuận Tổng vốn 89.503.200 154.633.200 = 0,6 5. Dù ®Þnh thu håi vèn. Víi møc chi phÝ bá ra lµ 150.000.000® (tiÒn vèn) dù tÝnh n¨m ®Çu ho¹t ®éng cña c«ng ty du lÞch l÷ hµnh thu ®­îc lîi nhuËn lµ 4.633.200 ®/ n¨m, dù tÝnh c¸c n¨m sau kh«ng ph¶i trõ c¸c kho¶n khÊu hao TSC§ th× møc lîi nhuËn n¨m thø 2 lµ 89.503.200 ®. Gi¶ ®Þnh vßng ®êi dù ¸n lµ 3 n¨m, tõ ®ã cã thÓ tÝnh ®­îc møc lîi nhuËn b×nh qu©n: 4.633.200 + 89.503.200 + 89.503.200 = 61.213.200®/n¨m 3 C«ng ty du lich l÷ hµnh dù ®Þnh thu håi vèn nh­ sau: §Ó tÝnh thêi gian thu håi vèn ®Çu t­ ta ¸p dông c«ng thøc: T = VDT W + D Trong ®ã : T – Thêi gian hoµn vèn ®Çu t­ VDT – Tæng nguån vèn ®Çu t­ W - Lîi nhuËn b×nh qu©n n¨m D - KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh n¨m 150.000.000 x 12 Th T = = 28 Th 61213200 + 1.208.000 B¸o c¸o vÒ dßng tiÒn. + HiÖn gi¸ thu nhËp thuÇn – NPV. HiÖn gi¸ thu nhËp thuÇn (NPV) lµ tæng møc l·i c¶ ®êi dù ¸n quy vÒ thêi ®iÓm hiÖn t¹i hay lµ hiÖu sè gi÷a gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c kho¶n thu vµ c¸c kho¶n chi ®­îc chiÕt khÊu víi møc l·i suÊt thÝch hîp. C«ng thøc tÝnh NPV NPV = - CF0 + CF1 + CF2 + CF3 ... CFn (1+i) (1+i)2 (1+i)3 (1+i)n ( i = 20%) Trong ®ã: CF0 lµ chi phÝ ®Çu t­: 150,000,000® Dßng tiÒn lîi nhuËn CF1 – 11.700.000® CF2 – 121.528.000® CF3 – 121.528.000® HiÖn gi¸ thu nhËp – NPV. NPV = -150.000.000® + (3.000.000 x 0,75) + 11.700.000 + 121.528.000 + 121.528.000 = 239.473.147 (1+0,2) (1+0,2)2 (1+0,2)3 + Tû suÊt hoµn vèn néi bé(IRR) Tû suÊt néi hoµn lµ tû lÖ l·i do dù ¸n ®em l¹i hay lµ tû lÖ chiÕt khÊu mµ t¹i ®ã tæng gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c kho¶n tiÒn thu ®­îc b»ng víi tæng gi¸ trÞ hiÖn t¹i nh÷ng kho¶n tiÒn chi ®Çu t­. C«ng thøc tÝnh nh­ sau: IRR = i1 + NPV1 (i1 – i2) NPV1 - NPV2 Cho i1 =? Sao cho NPV1 > 0 nhá nhÊt i2 = ? Sao cho NPV2 < 0 lín nhÊt Sau khi tÝnh to¸n ta ®­îc: IRR = 35% Nh­ vËy dù ¸n nµy cã tû suÊt néi hoµn IRR lµ 35 %> l·i vay. Dù ¸n chÊp nhËn thùc hiÖn. HiÖu qu¶ cña dù ¸n sÏ gãp phÇn nhá bÐ trong sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ. Mang l¹i lîi Ých kh«ng chØ cho chñ ®Çu t­ mµ cho c¶ x· héi, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho m×nh vµ cho mäi ng­êi, tù chñ trong cuéc sèng kinh doanh, cã thªm nhiÒu kinh nghiÖm. KÕt luËn Khëi sù c«ng viÖc kinh doanh kh«ng lµ mét viÖc lµm tuú tiÖn. Trong cuéc ch¬i b¹n lu«n ë thÕ bÊt lîi, kh«ng Ýt nh÷ng rñi ro lu«n ®e do¹ nh­ viÖc mÊt thu nhËp, tµi s¶n, uy tÝn, ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ vµ cã khi b¹n ph¶i thay ®æi c¶ lèi sèng. Nõu b¹n chÊp nhËn th¸ch thøc, b¹n sÏ ph¶i lµm mäi thø ®Ó dµnh c¬ héi chiÕn th¾ng. B¹n cÇn ph¶i cã mét c¬ héi lµm ¨n ch¾c ch¾n, nh÷ng kü n¨ng, n¨ng lùc cÇn thiÕt vµ ®ñ vèn ®Ó khëi ®Çu, theo ®uæi c«ng viÖc, ph¶i cã nh÷ng tÝnh c¸ch, nh÷ng yÕu tè nhÊt ®Þnh ®ã lµ: chÊt l­îng s¶n phÈm tèt, dÞch vô kh¸ch hµng tèt, thÝch øng víi tÊt c¶ nh÷ng thay ®æi cña m«i tr­êng ho¹t ®éng. Qua thêi gian viÕt luËn v¨n em ph¶i nghiªn cøu, t×m tßi nhiÒu tµi liÖu, vËn dông tæng hîp c¸c kiÕn thøc vÒ qu¶n lý, marketing, tµi chÝnh, nh©n sù… vµ víi sù gióp ®ì vÒ kinh nghiÖm, kiÕn thøc vµ sù cè vÊn cña c« gi¸o TrÇn TuyÕt Trang cïng c¸c thÇy c« trong tr­êng, b¶n luËn v¨n x©y dùng ý t­ëng vµ ph­¬ng ¸n kinh doanh: “C«ng ty du lÞch l÷ hµnh” ®· d­îc hoµn thµnh vµ gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ý t­ëng kinh doanh, ph©n tÝch thÞ tr­êng, nhu cÇu dÞch vô, lËp dù ¸n kinh doanh, ph©n tÝch tµi chÝnh vµ lËp ph­¬ng ¸n marketing… Tuy nhiªn do thêi gian cã h¹n vµ kinh nghiÖm lµm dù ¸n ch­a cã v× thÕ b¶n ®Ò ¸n kinh doanh cßn mét sè vÊn ®Ò ch­a ®­îc tèt mµ sau ®©y ªm cßn ph¶i tiÕp tôc nghiªn cøu vµ thùc hiÖn. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n nhµ tr­êng, c¸c thÇy c« trong khoa Qu¶n lý doanh nghiÖp ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh tèt bµi luËn v¨n cña m×nh! Tµi liÖu tham kh¶o NguyÔn V¨n M¹nh – Bµi gi¶ng qu¶n trÞ kinh doanh l÷ hµnh. Quy chÕ qu¶n lý l÷ hµnh – TCDL 29/04/1995. Gi¸o tr×nh Khëi sù kinh doanh – Tr­êng §H Qu¶n Lý vµ Kinh Doanh HN. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ l÷ hµnh, khoa du lÞch vµ kh¸ch s¹n –Tr­êng ®h kinh TÕ Quèc D©n. Vietnamtourism.com Môc Lôc Lêi Nãi §Çu .........................................................................................1 PhÇn I. Môc Tiªu Cña KÕ Ho¹ch Kinh Doanh...................2 1. Sø MÖnh Vµ Môc Tiªu Cña C«ng Ty .........................................5 1.1. Sø MÖnh. .............................................................................................5 1.2. Môc Tiªu. ............................................................................................5 2. CÊu Tróc Dù KiÕn Cña TiÒn Vèn. ..............................................6 3. Tªn Gäi Vµ §Þa §iÓm Cña C«ng Ty. ..........................................6 4. C¸c S¶n PhÈm Vµ DÞch Vô Cña C«ng Ty. .................................7 4.1. L÷ Hµnh Néi §Þa. ................................................................................7 4.2. L÷ Hµnh Quèc TÕ. ...............................................................................7 5. C¸c §èi T¸c Cña C«ng Ty. ...........................................................8 5.1. Kh¸ch Hµng. .........................................................................................8 5.2. C¸c §èi T¸c. .........................................................................................8 6. S¬ §å Vµ C¬ CÊu Tæ Chøc Nh©n Sù Cña C«ng Ty. ...................9 6.1. C¬ CÊu Tæ Chøc. ..................................................................................9 6.2. Chøc N¨ng Vµ NhiÖm Vô. ...................................................................10 PhÇn II. PH¢N TÝCH THÞ TR¦êNG Vµ C¸C CHÝNH S¸CH MARKETTING. .......................................................................................11 1. x¸c §Þnh ThÞ Tr­êng Ho¹t §éng . .....................................................11 2. Ph©n TÝch §èi Thñ C¹nh Tranh. ........................................................12 3. C¸c ChÝnh S¸ch Marketing Vµ B¸n Hµng. ........................................14 3.1. ChÝnh S¸ch S¶n PhÈm. ........................................................................14 3.2. ChÝnh S¸ch Gi¸ ....................................................................................16 3.3. ChÝnh S¸ch Ph©n Phèi. .........................................................................16 3.4. ChÝnh S¸ch Qu¶ng C¸o, KhuyÕch Tr­¬ng Th­¬ng HiÖu.....................17 PhÇn III. C¸c ChØ Tiªu VÒ Tµi ChÝnh. ......................................18 1. C¸c Nguån Vèn. ............................................................................18 2. Dù KiÕn Tµi s¶n. ...........................................................................18 3. Dù KiÕn Chi PhÝ.............................................................................19 3.1. Chi PhÝ Qu¶n Lý Doanh NghiÖp Trong Th¸ng. ...................................19 3.2. Chi PhÝ Nh©n C«ng Trùc TiÕp. ............................................................20 4. Dù KiÕn Doanh Thu Trong Th¸ng. .............................................20 4.1. Doanh thu dù kiÕn trong th¸ng.............................................................20 4.2. Lîi nhuËn dù kiÕn trong th¸ng.............................................................21 4.3. §iÓm hoµ vèn trong th¸ng....................................................................21 4.4. Dù b¸o tµi chÝnh c¶ n¨m.......................................................................22 4.5. C¸c chØ tiªu quay vßng vèn..................................................................22 4.6. ChØ tiªu doanh lîi doanh thu................................................................23 4.7. ChØ tiªu doanh lîi tæng vèn..................................................................23 5. Dù §Þnh Thu Håi Vèn. .................................................................25 6. B¸o C¸o VÒ Dßng TiÒn. ................................................................26 KÕt LuËn. ..............................................................................................29 TµI LIÖU THAM KH¶O. ......................................................................30

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích thị trường và các chính sách Marketing.DOC
Luận văn liên quan