Đề tài Phân tích thống kê kết quả tiêu thụ hàng hoá ở trung tâm kinh doanh thép Nam Hải – Công ty Nam Vang

LỜI MỞ ĐẦUĐất nớc ta đang bớc vào thời kỳ phát triển mới ,thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hoá nhằm đa nớc ta cơ bản trở thành nớc công nghiệp phát triển vào năm 2020 . Nhân dân ta thực hiện nhiệm vụ lịch sử này trong bối cảnh trong nớc và thế giới có nhiều chuyển biến sâu sắc dới sự tác động mạnh mẽ của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, của quá trình phân công lao động xã hội ngày càng sâu sắc tạo nên xu thế toàn cầu hoá và khu vực hoá các hoạt động kinh tế . Trong khi đất nớc ta còn phải khắc phục hậu quả nặng nề của nhiều nắm chiến tranh, đang thực hiện quá trình đổi mới , chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trờng. Trong bối cảnh trong nớc và quốc tế có nhiều biến động và khó khăn nh vậy Đảng và nhà nớc ta luôn tìm cách đổi , nâng cao công tác quản lý tạo môi trờng thuận lợi thúc đẩy mọi thành phần kinh tế phát triển , thu hút đầu t. Nhờ vậy trong 10 năm đổi mới đã đạt đợc những thành quả đáng khích lệ .Hàng loạt các doanh nghiệp của mọi thành phần kinh tế đã ra đời đóng góp vào sự phát triển của đất nớc. Nhng một vấn đề khó khăn đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp đó là việc nghiên cứu tìm mặt hàng kinh doanh ,thị trờng ( cả thị trờng đầu ra và thị trờng đầu vào) trả lời câu hỏi của thị trờng sản xuất và kinh doanh cái gì ? sản xuất cho ai?Trong cơ chế thị trờng các doanh nghiệp cạnh tranh nhau ngày càng gay gắt, khắc nghiệt .Do đó để có thể đứng vững đợc các doanh nghiệp phải luôn luôn đổi mới,nâng cao hiệu quả công tác quản lý ,sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trờng . Để làm đợc điều đó đòi hỏi doanh nghiệp cần phải nhận biết về bản thân mình một cách chính xác phân tích đánh giá đúng thực lực của mình nắm vững và nhận biết điểm mạnh và yếu của mình cũng nh của đối thủ cạnh tranh . Để từ đó đa ra những quyết định , chiến lợc đúng đắn phơng hớng sản xuất kinh doanh của mình một cách có hiệu quả nhất trong ngắn hạn và dài hạn. Xuất phát từ vấn đề này , trong thời gian thực tập tại trung tâm kinh doanh thép Nam Hải – Công ty Nam Vang em đã chọn đề tài : ‘’ Phân tích thống kê kết quả tiêu thụ hàng hoá ở trung tâm kinh doanh thép Nam Hải – Công ty Nam Vang ‘’. Đối tợng nghiên cứu là : doanh thu bán hàng và lợng hàng bán của trung tâm Nam Hải trong thời kỳ 1995 – 2001 Kết cấu chuyên đề có 3 chơng : Chơng I :Lý luận chung về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thơng mại. Chơng II: Lý luân chung về một số phơng pháp thống kê . Chơng III: Phân tích thống kê kết quả tiêu thụ hàng hoá ở trung tâm kinh doanh thép Nam Hải – Công ty Nam Vang. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy cô giáo khoa Thống Kê và các cán bộ nhân viên công tác tại trung tâm Nam Hải ,đặc biệt là sự giúp đỡ của thầy giáo Phạm Đại Đồng đã giúp em hoàn thành đề tài này.Do trình độ và thời gian nghiên cứu có hạn nên chuyên đề không tránh khỏi thiếu sót em mong nhận đợc sự giúp đỡ góp ý của các thầy cô để bài viết của em đợc tốt hơn.

doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2256 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích thống kê kết quả tiêu thụ hàng hoá ở trung tâm kinh doanh thép Nam Hải – Công ty Nam Vang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chØ sè cña c¸c sè kÕ ho¹ch: biÓu hiÖn mèi liªn hÖ gi÷a c¸c chØ sè kÕ ho¹ch víi chØ sè ph¸t triÓn, ®­îc dïng ®Ó ph©n tÝch tr×nh ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch cña mét doanh nghiÖp, cña mét vïng l·nh thæ. ChØ sè ph¸t triÓn = chØ sè hoµn thµnh kÕ ho¹ch x chØ sè kÕ ho¹ch Víi K lµ møc kÕ ho¹ch - HÖ thèng chØ sè ph¸t triÓn víi quyÒn sè bÊt biÕn: trÝch c¸c chØ sè liªn hoµn b»ng chØ sè ®Þnh gèc - HÖ thèng chØ sè cña c¸c chØ tiªu cã mèi liªn hÖ víi nhau HÖ thèng chØ sè tæng hîp bao gåm c¸c chØ sè nh©n tè (hay cßn gäi lµ chØ sè bé phËn) vµ chØ sè toµn bé. Mçi chØ sè nh©n tè nªu lªn sù biÕn ®éng cña mét nh©n tè cÊu thµnh hiÖn t­îng vµ ¶nh h­ëng cña biÕn ®éng nµy ®èi víi biÕn ®éng cña c¶ hiÖn t­îng. ChØ sè toµn bé nªu lÕn sù biÕn ®éng cña toµn bé hiÖn t­îng. + T¸c dông cña hÖ thèng chØ sè Ph©n tÝch mèi liªn hÖ gi÷a c¸c hiÖn t­îng trong qu¸ tr×nh biÕn ®éng, x¸c ®Þnh vai trß ¶nh h­ëng biÕn ®éng cña mæi nh©n tè ®èi víi sù biÕn ®éng cña hiÖn t­îng gåm nhiÒu nh©n tè, t×m ra nguyªn nh©n chñ yÕu. Trong nhiÒu tr­êng hîp, th«ng qua hÖ thèng chØ sè cã thÓ tÝnh to¸n c¸c chØ sè ch­a biÕt khi biÕt c¸c chØ sè kh¸c nhau trong hÖ thèng. b. VËn dông ph­¬ng ph¸p chØ sè ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn tæng kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ b1. Ph©n tÝch c¸c nh©n tè b¶n th©n kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 3. Ph©n tÝch mèi liªn hÖ t­¬ng quan Trong ph©n tÝch kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ng­êi ta th­êng xem xÐt ®Õn mèi quan hÖ gi÷a kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸vµ chi phÝ. + Ph­¬ng ph¸p håi quy t­¬ng quan Håi quy t­¬ng quan lµ ph­¬ng ph¸p to¸n häc ®­îc vËn dông trong thèng kª ®Ó biÓu hiÖn vµ ph©n tÝch mèi liªn hÖ t­¬ng quan gi÷a c¸c hiÖn t­îng. C¸c mèi liªn hÖ t­¬ng quan lµ c¸c mèi liªn hÖ kh«ng hoµn toµn chÆt chÏ gi÷a c¸c hiÖn t­îng, tøc lµ khi hiÖn t­îng nµy biÕn ®æi th× cã thÓ lµm cho hiÖn t­îng cã liªn quan biÕn ®æi nh­ng kh«ng cã ¶nh h­ëng hoµn toµn quyÕt ®Þnh sù biÕn ®æi ®ã, kh«ng biÓu hiÖn râ trªn tõng ®¬n vÞ c¸ biÖt mµ tr¶i qua quan s¸t sè lín c¸c ®¬n vÞ. Ph­¬ng ph¸p håi quy ®­îc sö dông ®Ó gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô sau: - X¸c ®Þnh tÝnh chÊt vµ h×nh thøc mèi liªn hÖ: Cô thÓ ph¶i x¸c ®Þnh ph­¬ng tr×nh håi quy biÓu hiÖn mèi liªn hÖ d­íi d¹ng hµm sè. - §¸nh gi¸ tr×nh ®é chÆt chÏ mèi liªn hÖ t­¬ng quan tøc la nghiªn cøu xem mèi liªn hÖ c¸c hiÖn t­îng chÆt chÏ hay láng lÎo. 4. Ph­¬ng ph¸p thèng kª dù ®o¸n kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ Trong ho¹t ®éng s«i ®éng cña nªn kinh tÕ toµn cÇu, trµo l­u hîp t¸c quèc tÕ diÔn ra m¹nh mÏ, xu h­íng toµn cÇu ho¸ ngµy cµng ph¸t triÓn ë møc ®é cao. ViÖc dù ®o¸n t×nh h×nh gÆp nhiÒu khã kh¨n ®Æc biÖt trong dù ®o¸n kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸lu«n chÞu ¶nh h­ëng cña nhiÒu biÕn cè ph¸t sinh. V× vËy ®Ó dù ®o¸n tèt nhu cÇu thÞ tr­êng ph¶i x©y dùng ®­îc kÕ ho¹ch, mét ph­¬ng ph¸p khoa häc. Ngµy nay, ng­êi ta sö dông mét sè ph­¬ng ph¸p ®Ó dù ®o¸n kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸sau: 4.1. Ph­¬ng ph¸p dù ®o¸n dùa vµo m« h×nh d·y sè thêi gian Dù ®o¸n cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi viÖc ra quyÕt ®Þnh trong kho¶ng thêi gian dµi lÉn trong kho¶ng thêi gian ng¾n, nã ®­îc sö dông réng r·i trong mäi lÜnh vùc. Tuy nhiªn, ng­êi ta th­êng sö dông ph­¬ng ph¸p dù b¸o ng¾n h¹n, nã gióp chóng ta cã c¬ së ®Ó lËp kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, cung cÊp nh÷ng th«ng tin ®Ó tõ ®ã cã thÓ ®iÒu chØnh vµ ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. Trong kho¶ng thêi gian t­¬ng ®èi ng¾n, c¸c nh©n tè Ýt cã sù thay ®æi do ®ã ng­êi ta th­êng sö dông ph­¬ng ph¸p d·y sè thêi gian trong dù b¸o thèng kª ng¾n h¹n. Ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh trªn c¬ së gi¶ ®Þnh tån t¹i tÝnh nhÊt qu¸n trong sù ph¸t triÓn cña hiÖn t­îng, tiÕn hµnh ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p ngo¹i suy (xu thÕ, mèi liªn hÖ) ®Ó x©y dùng c¸c m« h×nh dù ®o¸n. * Ph­¬ng ph¸p ngo¹i suy b»ng l­îng t¨ng (gi¶m) tuyÖt ®èi b×nh qu©n Ph­¬ng ph¸p ¸p dông khi c¸c l­îng t¨ng gi¶m tuyÖt ®èi liªn hoµn xÊp xØ nhau: Ta cã m« h×nh yn+L = yn + d.L Trong ®ã: yn+L: trÞ sè dù ®o¸n t¹i thêi gian n+L n: sè quan s¸t L: tÇm xa dù ®o¸n yn: møc ®é dïng lµm gèc ®Ó ngo¹i suy d: l­îng t¨ng (gi¶m) tuyÖt ®èi b×nh qu©n Víi: Møc ®é ®­îc chän lµm gèc ®Ó ngo¹i suy cã thÓ chän møc ®é cuèi cïng trong thêi kú quan s¸t. Tuy nhiªn, trÞ sè dù ®o¸n th­êng bÞ ¶nh h­ëng bëi vÞ trÝ cña nã so víi ®­êng xu thÕ, lµm sè trung b×nh cña mét thêi kú sau cïng trong thêi kú quan s¸t ®Ó nh»m cho kÕt qu¶ dù ®o¸n chÝnh x¸c h¬n. * Ph­¬ng ph¸p dù ®o¸n b»ng tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n Ph­¬ng ph¸p ¸p dông khi c¸c tèc ®é liªn hoµn xÊp xØ nhau M« h×nh dù ®o¸n: yn+L = yn.tL Trong ®ã: t: tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n L: tÇm xa cña dù ®o¸n yn: møc ®é ®­îc dïng lµm gèc ®Ó ngo¹i suy T­¬ng tù nh­ ph­¬ng ph¸p ngo¹i suy b»ng l­îng t¨ng (gi¶m) tuyÖt ®èi b×nh qu©n, khi chän yn ng­êi ta th­êng chän sè trung b×nh cña mét vµi thêi kú sau cïng trong thêi kú quan s¸t. * Ph­¬ng ph¸p ngo¹i suy xu thÕ: Néi dung c¬ b¶n cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ c¨n cø vµo toµn bé c¸c thong tin cã trong d·y sè thêi kú quan s¸t ®Ó thµnh lËp mét hµm xu thÕ, trªn c¬ së ®ã ngo¹i suy mét vµi thêi kú trong t­¬ng lai. Ph­¬ng ph¸p ®­îc ¸p dông trong tr­êng hîp ®ßi hái møc ®é chÝnh x¸c cña kÕt qu¶ dù ®o¸n kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸trong thêi kú míi dùa trªn c¬ së cña nh÷ng thêi kú ®· qua. Khi ¸p dông ngo¹i suy xu thÕ cÇn chó ý 2 tr­êng hîp sau: - Tr­êng hîp 1: Khi ®èi t­îng dù ®o¸n ph¸t triÓn trong thêi kú quan s¸t chÞu sù t¸c ®éng cña 2 nhãm nh©n tè lµ c¸c nh©n tè t¸c ®éng m¹nh, th­êng xuyªn vµ nhãm c¸c nh©n tè ngÉu nhiªn. Khi ®ã mçi møc ®é cña d·y sè cã thÓ t¸ch ra lµm hai phÇn thùc hiÖn theo c¸c b­íc. M« h×nh dù ®o¸n yt+L = ¦(t + L; a0;...an) + et Sai sè dù ®o¸n Trong ®ã: Sp: sai sè dù ®o¸n n: sè c¸c møc ®é trong d·y sè L: tÇm xa cña dù ®o¸n Se: sai sè chuÈn cña m« h×nh miªu t¶ tÝnh theo c«ng thøc: Víi p lµ tham sè cña m« h×nh Kho¶ng dù ®o¸n yn+L±ta.Sp Trong ®ã: t: lµ gi¸ trÞ theo b¶ng tiªu chuÈn T-student víi n-2 bËc tù do vµ x¸c suÊt tin cËy (1-a) - Tr­êng hîp 2: Khi ®èi t­îng dù ®o¸n biÕn ®éng do ¶nh h­ëng cña nhiÒu nh©n tè, ngoµi 2 nhãm nh©n tè trªn cßn chÞu sù ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè kh¸c mang tÝnh chÊt chu kú (hay cã tÝnh thêi vô). M« h×nh: yn+L = ¦(n+L).Itv + et 4.2. Ph­¬ng ph¸p b¶ng Buys - Ballot (BB) Ngoµi c¸c ph­¬ng ph¸p dù ®o¸n ®· nªu ë trªn, thèng kª cßn sö dông mét ph­¬ng ph¸p t­¬ng ®èi quan träng ®Ó nghiªn cøu xu h­íng ph¸t triÓn trong t­¬ng lai. Néi dung cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ x¸c ®Þnh m« h×nh biÓu diÔn xu h­íng biÕn ®éng cña hiÖn t­îng trong t­¬ng lai cã kÕt hîp c¶ hai thµnh phÇn lµ xu thÕ vµ thêi vô. Ph­¬ng ph¸p ®ßi hái sè liÖu t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ vµ tÝnh to¸n t­¬ng ®èi phøc t¹p. M« h×nh d¹ng céng nh­ sau: Y = a + bt + cj Trong ®ã: a: tham sè tù do b: hÖ sè håi quy cj: thµnh phÇn thêi vô Trong ®ã: T: møc ®é thêi gian yij: trÞ sè cña chØ tiªu thang j n¨m i m: sè th¸ng trong n¨m n: sè n¨m nghiªn cøu B¶ng Buys - Ballot Th¸ng j N¨m i 1 ... j ... M i.Ti 1 T1 1.Ti ... j yij Tj i.Ti ... N Tn n.Ti S = åTi Cj c1 cj cm Tõ sè liÖu cña b¶ng trªn, ta tÝnh ®­îc gi¸ trÞ c¸c tham sè cña ph­¬ng tr×nh theo c¸c c«ng thøc sau: Tõ ph­¬ng tr×nh trªn víi c¸c tham sè ®· tÝnh ®­îc theo b¶ng, ta cã thÓ dù ®o¸n ®­îc kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸cña c¸c th¸ng trong n¨m tiÕp theo víi t lµ møc ®é thêi gian tÝnh tõ n¨m ®Çu tiªn ta nghiªn cøu. 4.3. Ph­¬ng ph¸p chuyªn gia: Dù ®o¸n chuyªn gia lµ nh÷ng dù ®o¸n ®­îc dùa trªn c¬ së tæng hîp vµ xö lý c¸c ý kiÕn cña chuyªn gia hoÆc tËp thÓ chuyªn gia, trªn c¬ së th«ng tin vèn cã cña hä kinh nghiÖm, c¶m gi¸c cña hä. Ph­¬ng ph¸p chuyªn gia cã nh÷ng ­u thÕ h¬n h¼n khi dù ®o¸n nh÷ng hiÖn t­îng hoÆc qu¸ tr×nh cã tÇm bao qu¸t réng, cÊu tróc néi dung phøc t¹p, nhiÒu chØ tiªu nh©n tè chi phèi lµm xu h­íng vËn ®éng còng nh­ h×nh thøc biÓu hiÖn ®a d¹ng, khã tiÕp cËn b»ng con ®­êng trùc tiÕp ®Ó ®o ®¹c, tÝnh to¸n th«ngqua c«ng cô chÝnh x¸c. Ph­¬ng ph¸p chuyªn gia dùa trªn c¬ së xö lý cã hÖ thèng c¸c ®¸nh gi¸ dù b¸o thu ®­îc trong qu¸ tr×nh hái ý kiÕn c¸ nh©n, tËp thÓ hoÆc c¸c nhµ chuyªn m«n. Còng tõ ®©y c¸i khã ®Ó ¸p dông ph­¬ng ph¸p chuyªn gia lµ lµm thÕ nµo ®Ó chän ®­îc c¸c chuyªn gia cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh ®Õn ®èi t­îng dù ®o¸n vµ kh¸ch quan. Ph­¬ng ph¸p chuyªn gia cã nhiÒu h×nh thøc tæ chøc kh¸c nhau ®Ó tiÕn hµnh dù ®o¸n nh­ pháng vÊn, héi ®ång, ch­¬ng tr×nh, t­¬ng t¸c thay ®æi. Trong ®ã ph­¬ng ph¸p Delphi lµ ph­¬ng ph¸p cã nhiÒu ­u ®iÓm nhÊt vµ ®­îc sö dông phæ biÕn nhÊt. Trong ph­¬ng ph¸p nµy, qu¸ tr×nh tr­ng cÇu diÔn ra nhiÒu vßng, sau mçi vßng c¸c ý kiÕn ®¸nh gi¸ ®Òu ®­îc tæng hîp vµ xö lý. Ng­êi chñ tr× sÏ th«ng b¸o l¹i cho c¸c chuyªn gia vÒ kÕt qu¶ tõng vßng gåm gi¸ trÞ cña ­íc l­îng chung, ®é t¶n m¹n cña c¸c ®¸nh gi¸ vµ ý kiÕn sai lÖch nhÊt. Trong vßng tr­ng cÇu tiÕp theo, c¸c chuyen gia nghiªn cøu, hiÖu chØnh l¹i ®¸nh gi¸ cña m×nh. Nh÷ng v¨n b¶n nµy ®­îc th«ng b¸o l¹i cho tËp thÓ chuyªn gia kÌm theo c¸c th«ng tin hç trî kh¸c nh»m gióp c¸c chuyªn gia hiÖu chØnh ­íc l­îng mét c¸h kh¸ch quan, khoa häc. Qu¸ tr×nh cø tiÕp diÔn cho ®Õn khi t×m ra c©u tr¶ lêi chung cã ®é héi tô cao nhÊt. Ph­¬ng ph¸p dù ®o¸n chuyªn gia lµ ph­¬ng ph¸p h÷u hiÖu nhÊt vµ ®«i khi lµ ph­¬ng ph¸p duy nhÊt ®­îc sö dông trong c¸c tr­êng hîp th«ng tin thiÕu x¸c thùc, th«ng tin Ýt ®­îc l­îng ho¸, ®èi víi ®èi t­îng phøc t¹p víi ®é chÝnh x¸c kh«ng cao cña m«i tr­êng ho¹t ®éng cña nã, khi c¸c ph­¬ng ph¸p dù ®o¸n kh¸c kh«ng ¸p dông ®­îc. Ph­¬ng ph¸p chuyªn gia ®­îc sö dông ®Ó dù ®o¸n c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng vµ xu h­íng biÕn ®éng cña kinh tÕ s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái ph¶i cã ®éi ngò chuyªn gia hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸vµ l­îng th«ng tin ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c (mét yªu c©u quan träng ®èi víi hÇu hÕt c¸c ph­¬ng ph¸p nh­ng trªn thùc tÕ l¹i kh«ng cã ®­îc). V× vËy khi dù b¸o cÇn thùc hiÖn ®ång thêi, kÕt hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸p thèng kª ®Ó thu ®­îc kÕt qu¶ toµn diÖn, tæng hîp, chÝnh x¸c nhÊt. Ch­¬ng III Ph©n tÝch thèng kª kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ë c«ng ty Nam Vang Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty . 1. Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty TNHH Nam Vang §¹i héi ®¶ng toµn quèc lÇn thø IV n¨m 1986 cña ®¶ng céng s¶n ViÖt Nam , ®· ®¸nh dÊu mét b­íc chuyÓn biÕn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ,chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng . C¬ chÕ thÞ tr­êng thóc ®Èy mäi thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn ,t¹o ra nhiÒu c¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi nÒn kinh tÕ . §Ó cã thÓ tån t¹I vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®ßi hái mçi ®¬n vÞ , c¸ nh©n ph¶I lu«n lu«n vËn ®éng , s¸ng t¹o,n¨ng ®éng trong kinh doanh , kinh doanh nh÷ng mÆt hµng mµ thÞ tr­êng cÇn tr¶ lêi c©u hái trong c¬ chÕ thÞ tr­êng :"kinh doanh c¸I mµ thÞ tr­êng cÇn chø kh«ng ph¶I kinh doanh c¸I mµ ta cã " . Trong giai ®o¹n nµy nhu cÇu vÒ thÐp x©y dùng trong n­íc ®ang lín trong khi cung vÒ s¾t thÐp cu¶ trong l¹i kh«ng ®¸p øng ®­îc c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng . NhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò ®ã n¨m 1995 nh÷ng ng­êi s¸ng lËp ra c«ng ty ®· thµnh lËp c«ng TNHH Nam Vang . C«ng ty thÐp Nam Vang ®­îc thµnh lËp víi giÊy phÐp thµnh lËp sè 1731/GPTL-UB ngµy th¸ng 3 n¨m 1995 cña UBND thµnh phè Hµ Néi vµ giÊy phÐp kinh doanh sè 05772 do UBKH thnhf phè Hµ Néi cÊp ngµy 18 th¸ng 04 n¨m 111995 víi sè vèn lµ 11.793.000 ®ång. C«ng ty ra ®êi víi chøc n¨ng chÝnh lµ kinh doanh thÐp cung cÊp cho thÞ tr­êng trong n­íc th«ng qua nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi ®óng víi hiÕn ph¸p luËt cña nhµ n­íc .§ång thêi thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhµ n­íc t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ,t¨ng tiÒm lùc kinh tÕ cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Doanh nghiÖp ra ®êi trong hoµn c¶nh khã kh¨n vÒ thÞ tr­êng ,nguån hµng , vÒ vèn trong khi lóc nµy cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh trong khu vùc ®ang diÔn ra mµ phÇn lín hµng ho¸ mua vµo cña c«ng ty hÇu hÕt lµ hµng nhËp khÇu tõ n­íc ngoµi. Nh­ng víi nç lùc v­ît bËc , s¸ng t¹o ,n¨ng ®éngd¸m nghÜ, gi¸m lµm cña toµn bé nh©n viªn c«ng ty .C«ng ty Nam Vang ®· kh«ng ngõng lín m¹nh ,tù kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Tõ chç c¬ së vËt chÊt nghÌo nµn l¹c hËu, c¸n bé nh©n viªn Ýt ,m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu kh«ng ®ång bé tíi nay c«ng ty ®· ph¸t triÓn toµn diÖn c¶ vÒ quy m« vµ chÊt l­îng víi hai trung t©m kinh doanh lín lµ : trung t©m kinh doanh thÐp Nam H¶i t¹i Gia L©m vµ trung t©m kinh doanh thÐp Nam Hång t¹i V¨n §IÓn Hµ Néi ,cïng víi mét chi nh¸nh c«ng ty t¹I H¶I Phßng ,tr×nh ®é qu¶n lý cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc n©ng cao ... HÖ thèng tæ chøc cña c«ng ty. (S¬ ®å) V¨n phßng c«ng ty cã chøc n¨ng qu¶n lý c«ng ty vµ cöa hµng t×m thÞ tr­êng ,ký c¸c hîp ®ång kinh tÕ ,ngiªn cøu chiÕn l­îc ph¸t triÓn c«ng ty, nghiªn cøu t×m thÞ tr­êng b¸n hµng vµ t×m nguån hµng...C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty bao gåm gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban nh­ s¬ ®å sau : Héi ®ång quan trÞ cña c«ng ty bao gåm chñ tÞch vµ 7 thµnh viªn ,thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ lµ nh÷ng ng­êi gãp vèn vµo c«ng ty .§©y lµ c¬ quan cao nhÊt cña c«ng ty ,cã quyÒn quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt cña c«ng ty nh­ : bÇu ra chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ , gi¸m ®èc ®Ò xuÊt víi héi ®ång thµnh viªn ®Ó bæ,miÔn nhiÖm c¸n bé trong bé m¸y ®IÒu hµnh c«ng ty ,quyÕt ®Þnh chiÕn l­îc ph¸t triÓn l©u dµi cña c«ng ty,gi¸m s¸t vµ h­íng dÉn ban gi¸m ®èc c«ng ty ho¹t ®éng theo ®óng ®IÒu lÖ, ph¸p luËt , vµ c¸c vÊn ®Ò quan träng kh¸c ... Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty Gi¸m ®èc (kiªm chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ) Phßng kÕ to¸n Phßng xuÊt nhËp khÈu Phã Gi¸m ®èc (kiªm cöa hµng tr­ëng) Phßng kinh doanh - Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh hµng ngµy cña c«ng ty . Gi¸m ®èc do héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm vµ chiô tr¸ch nhiÖm tr­íc héi ®ång qu¶n trÞ vÒ nh÷ng quyÕt ®Þnh kinh tÕ cña m×nh. Gi¸m ®èc lµ nguêi cã quyÒn ®IÒu hµnh cao nhÊt c«ng ty. - Phã gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm gióp gi¸m ®èc trong viÖc ®­îc giao vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc kinh doanh t¹i c¸c trung t©m .ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vµ héi ®ång qu¶n trÞ vÒ c«ng viÖc vµ nhiÖm vô cña m×nh . - Phßng kÕ to¸n bao gåm mét kÕ to¸n tr­ëng vµ c¸c kÕ to¸n viªn cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc viÖc tæ chøc,qu¶n lý c¸c th«ng tin kÕ to¸n cña c«ng ty tõ c¸c cña hµng göi lªn gióp cho c«ng viÖc kinh doanh thuËn lîi , tham m­u cho ban gi¸m ®èc qu¶n lý c«ng ty hiÖu qu¶ trong ph¹m vi m×nh phô tr¸ch . - Phßng kinh doanh cã nhiÖm vô nghiªn cøu t×m thÞ tr­êng ,kh¸ch hµng, nghiªn cøu chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh doanh cña c«ng ty ,t×m ph­¬ng thøc tiªu thô hµng ho¸ . Phßng xuÊt nhËp khÈu cã chøc n¨ng t×m nguån hµng tõ n­íc ngoµi ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi n­íc ngoµi , nhËp khÈu hµng ho¸ tõ n­íc ngoµi. C¸c cöa trung t©m vµ c¸c chi nh¸nh cña c«ng ty lµ nh÷ng ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc,chÞu sù gi¸m s¸t ,qu¶n lý cña c«ng ty ®ång thêi cã thÓ tù chñ trong viÖc kinh doanh theo ®óng quy ®Þnh trong ®iÒu lÖ cña c«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc cña c¸c trung t©m bao gåm : Gi¸m ®èc trung t©m (kiªm phã gi¸m ®èc c«ng ty) lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh mäi c«ng viÖc hµng ngµy t¹i trung t©m m×nh phô tr¸ch , chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc c«ng ty vµ héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty vÒ nh÷ng quyÕt ®Þnh cña m×nh . C¸c kÕ to¸n viªn cã nhiÖm vô tæ chøc ,qu¶n lý c¸c th«ng tin kÕ to¸n t¹i trung t©m vµ chi nh¸nh ®Þ tæng hîp b­íc ®Çu ®Þnh kú göi b¸o c¸o tíi phßng kÕ to¸n c«ng ty tæng hîp cuèi cïng vµ sö lý . Tæ kinh doanh thùc hiÖn viÖc giao nhËn hµng ho¸ víi kh¸ch hµng vµ t×m ph­¬ng thøc thu hót kh¸ch hµng ,më réng thÞ tr­êng. §Ó gióp cho viÖc tiªu thô hµng ho¸ thu©n lîi ,t¹i c¸c trung t©m cßn cã c¸c ph©n x­ëng ®­îc trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó gia c«ng c¸c mÆt hµng cña c«ng ty phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Trong mçi ph©n x­ëng cã qu¶n ®èc lµ ng­êi ®øng ®Çu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ph©n x­ëng. HiÖn nay c«ng ty cã kho¶ng 20 m¸y c¾t vµ c¸n thÐpvµ 10 m¸y ®Þnh h×nh thÐp c¸c lo¹i . §Æc biÖt trong th¸ng 4 n¨m 2001 c«ng ty ®· ®­a 2 dµn m¸y hiÖn ®¹i cña nhËt : c¸n – c¾t (c«ng suÊt 250 tÊn /ngµy) vµ c¸n - ®Þnh h×nh(c«ng suÊt 150 tÊn/ngµy)t¹i trung t©m Nam H¶i . Mçi trung t©m cña c«ng ty cã mét nh©n viªn thèng kª lµm nhiÖm vô thèng kª kiÓm kª hµng tån kho hµng ngµy. Thñ kho lµm nhiÖm vô theo dâi vµ qu¶n lý viÖc xuÊt nhËp hµng ho¸ vÒ mÆt sè l­îng . Thñ quü chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty ,thùc hiÖn viÖc thanh to¸n víi kh¸ch hµng cña c«ng ty . 3. C¬ së vËt chÊ kü thuËt c«ng ty . §Ó phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh ngay tõ khi thµnh lËp c«ng ty ®· chó träng ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ x©y dùng nhµ x­ëng v× hµng ho¸ mµ c«ng ty kinh doanh lµ thÐp c¸c lo¹i nªn ®ßi hái ph¶i ®­îc gia c«ng theo nhiÒu kÝch cì , chñng lo¹i kh¸c nhau. Víi c¬ së ban ®Çu chØ cã mét sè Ýt m¸y mãc thiÕt bÞ gia c«ng c¾t ®¬n gi¶n vµ nhµ x­ëng t¹m bî c«ng ty ®· ®Çu t­ mua s¾m thªm nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ míi ®Ó cã thÓ ®¸p øng tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng . §Õn nay c«ng ty ®· x©y dùng ®­îc hai trung t©m kinh doanh víi nhµ x­ëng vµ m¸y mãc t­¬ng ®èi hiªn ®¹i lµ trung t©m kinh doanh thÐp Nam H¶i ë §øc Giang – Gia L©m – Hµ Néi vµ trung ®Çu t©m kinh doanh thÐp Nam Hång ë V¨n §iÓn – Hµ Néi . N¨m 1998 c«ng ty më thªm chi nh¸nh t¹i H¶i Phßng ®Ó më réng thÞ tr­êng vµ lµ n¬i tiÕp nh©n hµng tõ c¶ng H¶i Phßng vÒ ph©n phèi hµng ho¸ cho toµn c«ng ty .Hiªn t¹i c«ng ty ®· cã 20 m¸y vµ c¸n thÐp c¸c lo¹i , 10 m¸y ®Þnh h×nh thÐp vµ nhiÒu lo¹i m¸y kh¸c ®Æt chñ yÕu ë hai trung t©m Nam H¶i vµ Nam Hång . §Æc biÖt , th¸ng 4 n¨m 2001 c«ng ty ®Çu t­ x©y dùng 2 nhµ x­ëng ë hai trung t©m Nam H¶i vµ Nam Hång trÞ gÝa hµng chôc tû ®«ng vµ ®­a vµo dö dông 2 dµn m¸y hiÖn ®¹i tù ®éng cña NhËt : C¸n – C¾t (víi c«ng suÊt 250 tÊn / ngÇy ) vµ C¸n -§Þnh h×nh ( víi c«ng suÊt 150 tÊn/ngµy) , vµ nh­ vËy c«ng ty cung cÊp cho thÞ tr­êng 100.000 tÊn thÐp c¸c lo¹i víi kÝch cì kh¸c nhau hµng n¨m ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng vµ kh¶ n¨ng kinh doanh cña c«ng ty , vµ cã thÓ gia c«ng c¾t thuª cho bªn ngoµi. 4. Nguån nh©n lùc. Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c«ng ty , hµng n¨m ®Ó cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu kinh doanh , bæ sung kÞp thêi nguån nh©n lùc cho ho¹t ®éng kinh doanh . C«ng ty ®Òu tuyÓn thªm lao ®éng vµo c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau . HiÖn nay sè l­îng lao ®éng cña c«ng ty ®· cã : - §¹i häc vµ trªn ®¹i häc : 14 Ng­êi - Cao ®¼ng vµ trung cÊp : 30 ng­êi - C«ng nh©n kü thuËt : 45 ng­êi - Lao ®éng kh¸c : 30 ng­êi HÇu hÕt lao ®éng cña c«ng ty ®Òu cßn trÎ tuæi trung b×nh 32 do vËy hä cã søc khoÎ vµ n¨ng lùc n¨ng ®éng trong c«ng viÖc . Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty chñ yÕu lµ nh÷ng viÖc nÆng nªn phÇn lín lao ®éng trong c«ng ty lµn nam giíi . C«ng ty còng cã chÕ ®é tuyÓn dông lao ®éng riªng . Lao ®éng tr­íc khi vµo lµm viÖc t¹i c«ng ty ®Òu ph¶i qua thêi gian thö viÖc . C«ng ty sÏ c¨n cø vµo hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng trong c«ng viÖc mµ quyÕt ®Þnh cã tuyÓn dông hay kh«ng §Ó khuyÕn khÝch c«ng nh©n trong c«ng ty hµng n¨m, c«ng ty ®Òu trÝch mét phÇn lîi nhuËn cña m×nh ®Ó th­ëng cho c«ng nh©n , nh©n viªn nh÷ng ng­êi lµm tèt c«ng viÖc . Vµ th­ëng hµng th¸ng víi nh÷ng ng­êi lµm v­ît møc kÕ ho¹ch .Nhê vËy khuyÕn khÝch ng­êi lao ®«ng cèng hiÕn hÕt m×nh cho c«ng ty . 5. §Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty Nam Vang. 5.1 §Æc ®iÓm vÒ m«i tr­êng kinh doanh . L­îng cung hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng . §Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ s¶n phÈm thÐp , ë n­íc ta hiÖn nay ®· cã nhiÒu nhµ m¸y s¶n xuÊt thÐp ra ®êi . Nh÷ng nhµ m¸y nµy , mét sè ®· ®­îc x©y dùng tõ l©u nh­ nhµ m¸y thÐp Th¸i Nguyªn , mét sè ra ®êi tõ sù liªn doanh liªn kÕt víi n­íc ngoµi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nh­ c«ng ty thÐp ViÖt – óc ,ViÖt – NhËt…®· ®¸p øng mét phÇn kh«ng nhá nhu cÇu vÒ thÐp trong n­íc .Tuy nhiªn cung vÒ thÐp do s¶n xuÊt tõ trong n­íc hiªn nay ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng do gi¸ thµnh cao h¬n gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi ,chñng lo¹i ch­a ®a d¹ng vµ phong phó cßn cã rÊt nhiÒu chñng lo¹i thÐp mµ trong n­íc hiÖn ch­a s¶n xuÊt ®­îc Thªm vµo ®ã chÊt l­îng s¶n phÈm kÐm ch­a ®¶m b¶o tiªu chuÈn kü thuËt g©y ra hiÖn t­îng thõa thiÕu gi¶ t¹o trong khi s¶n phÈm trong n­íc th× kh«ng tiªu thô ®­îc do gi¸ thµnh cao , chÊt l­îng kÐm th× nhu cÇu vÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm cã gi¸ thµnh thÊp vµ chÊtl­îng cao th× ch­a thÓ ®¸p øng . V× vËy hµng n¨m n­íc ta ph¶i nhËp khÈu mét l­îng thÐp lín tõ n­íc ngoµi . §øng tr­íc thÞ tr­êng nh­ vËy nhµ n­íc ta ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó gióp ®ì , ®iÒu chØnh thÞ tr­êng thÐp . Mét mÆt tiÕp tôc cho phÐp vµ t¹o ®iÒu kiªn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng mµ trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc ®¸p øng nhu cÇu tr­íc m¾t ë trong n­íc . MÆt kh¸c khuyÕn khÝch , hç trî c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong n­íc , t¨ng c­êng tham gia liªn doanh ,liªn kÕt víi n­íc ngoµi nh»m cã thÓ cung øng ®ñ nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ mäi mÆt trong t­¬ng lai. Do cã sù can thiÖp cña nhµ n­íc vµ chÝnh phñ vµo thÞ tr­êng thÐp nªn hiÖn nay vµ trong nh÷ng n¨m tíi sÏ cã nhiÒu doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh míi ra ®êi . V× vËy sÏ cã sù c¹nh tranh lín gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong thÞ tr­êng thÐp. L­îng cung hµng ho¸ trong n­íc. Còng nh­ c¸c hµng ho¸ kh¸c cÇu lu«n phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nh­ : gi¸ c¶, së thÝch ng­êi tiªu dïng , thu nhËp ng­êi sö dông…Tuy nhiªn cÇu vÒ thÐp cßn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng. Trong nh÷ng n¨m qua cïng víi sù ph¸t triÓn vµ t¨ng tr­ëng m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc , nhu cÇu vÒ nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt vµ x©y dùng còng t¨ng nhanh. §èi víi s¶n phÈm thÐp , trong nh÷ng n¨m qua còng t¨ng lªn rÊt nhanh do nhu cÇu vÒ s¶n xuÊt vµ x©y dùng t¨ng m¹nh . Trong nh÷ng n¨m x¾p tíi nhµ n­íc vÉn tiÕp tôc kÝch cÇu , ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng th× nhu cÇu vÒ thÐp sÏ t¨ng cao. Bªn c¹nh ®ã sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ sÏ lµm cho nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi t¨ng lªn nªn sÏ cã nhiÒu doanh nghiÖp ra ®êi ®¸p øng nhu cÇu trong n­íc vÒ s¶n xuÊt vµ x©y dùng v× vËy nhu cÇu vÒ thÐp vÉn tiÕp tôc t¨ng. 5.2. §Æc ®iÓm vÒ hµng ho¸ kinh doanh cña c«ng ty . Hµng ho¸ mµ c«ng ty Nam Vang kinh doanh chñ yÕu lµ c¸c lo¹i thÐp ®­îc s¶n xuÊt tõ trong n­íc vµ nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi bao gåm c¸c lo¹i : S¶n phÈm trong n­íc bao gåm c¸c lo¹i : - ThÐp U : U dËp , 50 , 60 ,80 … - ThÐp gãc (L) : 25x25, 30x30… - ThÐp I : 100./120,140/160 … S¶n phÈm nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi gåm : ThÐp l¸ ThÐp cuén : c¸n , m¹ kÏm … ThÐp trßn : 46/70 , 71/85 ,,, ThÐp lµ lo¹i hµng ho¸ cã khèi l­îng lín , khã kh¨n trong viÖc vËn chuyÓn do ®ã chi phÝ vËn chuyÓn lín vµ chi phÝ gia c«ng cao. Vèn ®Çu t­ cho kinh doanh thÐp rÊt lín nªn khã kh¾n cho doanh nghiÖp trong viÖc huy ®éng vèn vµ ®Èy nhanh vßng quay cña vèn , sö dông vè cã hiªu qu¶ … Nhu cÇu thÞ tr­êng vÒ lo¹i hµng ho¸ nµy ®a d¹ng vµ ®ßi hái ®óng chÊt l­îng vµ chñng lo¹i .. Nhu cÇu vÒ phô thuéc lín vµo sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc vµ c¸c chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ . Gi¸ c¶ lo¹i hµng ho¸ nµy th­êng xuyªn biÕn ®éng nªn g©y khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh mÆt hµng nµy . 5.3. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty Nam Vang. Mét sè ®¸nh gi¸ vÒ thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng ty . a.1. ThuËn lîi . VÒ vÞ trÝ ®Þa lý . C«ng ty Nam Vang cã vÞ trÝ t­¬ng ®èi thuËn lîi ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty . C«ng ty cã trô së chÝnh ®Æt t¹i 73 – NguyÔn V¨n Cõ – Gia L©m – Hµ Néi . Cã hai trung t©m lín lµ Nam H¶i ®Æt t¹i §øc Giang – Gia L©m – Hµ Néi , Nam Hång ®Æt t¹i V¨n §iÓn – Hµ Néi vµ mét chi nh¸nh ®Æt t¹i H¶i Phßng . Víi vÞ trÝ nµy c«ng ty cã thÓ cung cÊp hµng ho¸ cho thÞ tr­êng Hµ Néi vµ c¸c tØnh l©n cËn . C¸c trung t©m vµ chi nh¸nh cña c«ng ty n»m c¹nh ®­êng quèc lé sè 5 nªn thuËn tiªn cho viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ gi¶m nhÑ chi phÝ . VÒ chÊt l­îng hµng ho¸ . Hµng ho¸ mµ c«ng ty kinh doanh hÇu hÕt lµ c¸c lo¹i thÐp nhËp khÈu (chiÕm 80% tæng l­îng hµng ho¸ tiªu thô t¹i c«ng ty ) .§©y lµ nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng . Ngoµi ra c«ng ty cßn cã nhiÒu mµy mãc thiÕt bÞ nªn cã thÓ gia c«ng s¶n xuÊt ®a d¹ng hoa c¸c lo¹i hµng ho¸ ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng . a.2 Khã kh¨n. VÒ vèn kinh doanh . Vèn lu«n lµ vÊn ®Ò nan gi¶i ®èi víi mçi doanh nghiÖp nãi chung . Víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh thÐp ®ßi hái ph¶i cã mét l­îng vèn rÊt lín .V× vËy viÖc ®Èy nhanh vßng quay cña vèn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn gÆp nhiÒu khã kh¨n . §èi víi c«ng ty Nam Vang l­îng vèn mµ c«ng ty huy ®éng chñ yÕu lµ tõ vèn gãp cña c¸c thµnh viªn c«ng ty vµ cña c«ng nh©n c«ng ty . Ngoµi ra, c«ng ty cßn vay mét l­îng vèn lín tõ ng©n hµng .V× vËy viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cã ý nghÜa sèng cßn víi c«ng ty .Ngoµi vèn l­u ®éng cho kinh doanh hµng n¨m c«ng ty cßn ®Çu t­ mét l­îng vèn lín vµo x©y dùng nhµ x­ëng , mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ nªn ý nghÜa cña viÖc tiªu thô hµng ho¸ thu håi cµng cao h¬n tr¸nh ø ®äng vèn . VÒ trang thiÕt bÞ m¸y mãc. Hµng n¨m c«ng ty ®Çu t­ mét l­îng vèn lín vµo trang thiÕt bÞ m¸y mãc , ®Õn nay c¸c trung t©m vµ chi nh¸nh c«ng ty ®Òu cã nhµ x­ëng vµ m¸y mãc hiÖn ®¹i . Nh­ng c«ng suÊt m¸y ch­a cao , hiÖu qu¶ sö dông cßn thÊp , tÝnh n¨ng cña m¸y cßn h¹n chÕ nªn cßn nhiÒu lo¹i hµng mµ thÞ tr­êng yªu cÇu mµ c«ng ty ch­a ®¸p øng ®­îc. V× vËy trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn ®Çu t­ x©y dùng mua s¾m thªm m¸y mãc thiÕt bÞ ®ång bé hiÖn ®¹i h¬n ®Ó phôc vô tèt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. VÒ lùc l­îng lao ®éng. MÆc dï lùc l­îng lao ®éng cña c«ng ty ®Òu cßn trÎ vµ ®· qua tuyÓn chän , nh­ng n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ lµm viÖc cßn thÊp . Sè l­îng c«ng nh©n tay nghÒ cao ch­a nhiÒu , hÇu hÕt hä võa häc võa lµm nªn n¨ng suÊt thÊp . §éi ngò c¸n bé v¨n phßng vµ qu¶n lý cßn yÕu kÐm , sè l­îng ng­êi qua ®µo t¹o ®¹i häc cßn thÊp , lµm viÖc thiÕu n¨ng ®éng s¸ng t¹o .C«ng ty còng ch­a cã c¸c biÖn ph¸p thu hót lao ®éng cã tr×nh ®é cao , ch­a cã chÕ ®é tiÒn l­¬ng ,tiÒn th­ëng phï hîp ®Ó thu hót ng­êi lao ®éng thÝch ®¸ng. V× vËy trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p thay ®æi , c¶i tæ nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ ng­êi lao ®éng trong c«ng ty ,thu hót ®­îc lùc l­îng lao ®éng cã tay nghÒ vµ tr×nh ®é cao . VÒ gÝa c¶ hµng ho¸ . Hµng ho¸ c«ng ty kinh doanh chñ yÕu lµ nhËp tõ n­íc ngoµi , v× vËy gi¸ c¶ cña nã phô thuéc vµo sù biÕn ®éng nÒn kinh tÕ thÕ giíi g©y khã kh¨n trong viÖc ®¸nh gi¸ vµ tiªu thô cña c«ng ty . §èi víi gi¸ b¸n hµng , c«ng ty ®­a ra mét møc gi¸ cè ®Þnh vµ c¸c trung t©m chi nh¸nh cã thÓ b¸n víi gi¸ cao h¬n tuú thuéc vµo thÞ tr­êng . V× vËy gi¸ b¸n cña c«ng ty còng kh«ng æn ®Þnh vµ thèng nhÊt trong toµn c«ng ty . VÒ nguån hµng . Do ®Æc ®iÓm hµng ho¸ cña c«ng ty chñ yÕu lµ hµng nhËp khÈu nªn phô thuéc lín vµo sù biÕn ®éng t×nh h×nh kinh tÕ vµ chÝnh trÞ trªn thÕ giíi .MÆt kh¸c cßn ph¶i nhËp khÈu th«ng qua bé th­¬ng m¹i nªn nhiÒu khi mÊt chñ ®éng vµ phiÒn hµ trong viÖc nhËp hµng cña c«ng ty . ChÝnh s¸ch vÒ thuÕ nhËp khÈu cña chÝnh phñ còng th­êng xuyªn thay ®æi nªn c¬ cÇu l­îng hµng cña c«ng ty còng th­êng xuyªn ph¶i thay ®æi theo . ViÖc ký hîp ®ång trùc tiÕp gi÷a c«ng ty víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi khã thùc hiÖn . Uy tÝn c«ng ty . ChØ míi ho¹t ®éng tõ th¸ng 8 n¨m 1995 ®Õn nay c«ng ty Nam Vang ®· lµ mét doanh nghiÖp cã tiÕng trªn thÞ tr­êng kinh doanh thÐp . Víi møc tiªu thô 50.100 tÊn n¨m 2001 cho thÊy quy m« doanh nghiÖp ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ .Uy tÝn c«ng ty víi kh¸ch hµng ngµy cµng t¨ng thÓ hiÖn ,sè kh¸ch hµng quay l¹i lÇn 2 lín kho¶ng 60% kh¸ch cñ c«ng ty .Tuy nhiªn c«ng ty còng ch­a cã ph­¬ng thøc qu¶ng b¸ th«ng tin trªn thÞ tr­êng nªn ch­a cã nhiÒu ng­êi biÕt ®Õn c«ng ty . DiÔn biÕn m«i tr­êng kinh doanh . - Giai ®o¹n tr­íc n¨m 2001 : §©y lµ giai ®o¹n c«ng ty gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n trong kinh doanh , nh­ng c«ng ty còng ®· kh¼ng ®Þnh m×nh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng : + Cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ vµ tµi chÝnh kÐo dµi ë ch©u ¸ ®· ¶nh h­ëng lín tíi nguån cung cña c«ng ty , gi¸ c¶ biÕn ®éng thÊt th­êng nªn khã cã thÓ quyÕt ®Þnh chÝnh trong kinh doanh . Tuy nhiªn sù t¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng nµy víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ch­a lín cÇu vÒ thÞ tr­êng trong n­íc t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ cßn t¨ng nhanh . + ChÝnh s¸ch kÝch cÇu cña nhµ n­íc ®· cã t¸c dông tÝch cùc ®èi víi nÒn kinh tÕ nhu cÇu vÒ thÐp tÜch cùc t¨ng cao. + Sè l­îng c¸c doanh nghiÖp kinh doanh thÐp ch­a nhiÒu nªn sù c¹nh tranh cßn thÊp . - §¸nh gi¸ giai ®o¹n tõ 2002 - 2010 : §©y lÇ giai ®o¹n høa hÑn nhiÒu sù ph¸t triÓn cña c«ng ty do: + Cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh kinh tÕ ch©u ¸ ®· ®i vµo æn ®Þnh nÒn kinh tÕ thÕ giíi b­íc vµo chu kú t¨ng tr­ëng míi t¹o ra mét m«i tr­êng thuËn lîi cho ph¸t triÓn kinh tÕ vµ kinh doanh . + NÒn kinh tÕ tiÕp tôc t¨ng tr­ëng m¹nh nªn nhu cÇu vÒ thÐp t¨ng cao. + ViÖt Nam ra nhËp AFTA t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn lµnh m¹nh . - Tuy nhiªn trong giai ®o¹n nµy ®èi víi c«ng ty sÏ gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n : + SÏ cã nhiÒu doanh nghiÖp víi tiÒm lùc kinh tÕ m¹nh tham gia vµo thÞ tr­êng kinh doanh thÐp ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng ty n­íc ngoµi , lµm cho sù c¹nh tranh trong kinh doanh thÐp cao h¬n. + Sù hîp t¸c liªn doanh , liªn kÕt cña trong n­íc vµ n­íc ngoµi ph¸t triÓn .ThÞ tr­êng cung trong n­íc sÏ dÇn æn ®Þnh nªn c«ng ty ph¶i thay ®æi c¬ cÊu hµng ho¸ kinh doanh . + Sù héi nhËp vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®Æc biÖt lµ viÖc ViÖt Nam ra nhËp AFTA ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh m¹nh mÏ h¬n ,ph¶i n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh doanh nghiÖp . ThÞ tr­êng tiªu thô cña c«ng ty . Trong nh÷ng n¨m qua thÞ tr­êng tiªu thô chÝnh cña c«ng ty Nam Vang lµ Hµ Néi vµ c¸c tØnh miÒn b¾c , ngoµi ra c«ng ty cßn më réng thÞ tr­êng ra mét sè tØnh miÒn trung nh­ : NghÖ An , Thanh Ho¸ , §µ N½ng...ViÖc më réng thÞ tr­êng lu«n ®­îc c«ng ty tró träng . Song viÖc thu hót ®­îc kh¸ch hµng ë nh÷ng khu vùc gÇn vÉn cÇn ®­îc quan t©m h¬n c¶ v× nã sÏ gi¶m ®­îc chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸ . V× vËy c«ng ty cÇn cã c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o , khuyÕn m¹i ®Ó thu hót kh¸ch trong thêi gian tíi. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty giai ®oan 1996 - 2001 . KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau : 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Doanh thu (tr.®) 119.475 136.725 135.939 187.787 187.781 217.009 Chi phÝ (tr.®) 118.830 136.005 153.955 177.922 180.908 215.935 Tæng LN (tr.®) 645 720 340 865 873 1054 ThuÕ (tr.®) 209 230 109 277 279 337 LN sau thuÕ (tr.®) 444 490 231 588 594 717 Tèc ®é pt DT (%) - 114,44 112,59 116,14 101,67 119,38 Tèc ®é PT LN (%) - 110,09 47,22 254,41 100,92 120,73 Tû suÊt LN/DT lÇn 0,0055 0,0053 0,0022 0,00484 0,0048 0,0049 Ph©n tÝch : Ta thÊy kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty t¨ng kh«ng ngõng hµng n¨m. VÒ doanh thu : Doanh thu cña c«ng ty n¨m nay cao h¬n n¨m tr­íc víi møc t¨ng trung b×nh 19506.8 (tr.®) n¨m ®¹t tèc ®é ph¸t triÓn 112,68% thÓ hiÖn sù nç lùc vµ ®¹t kÕt qu¶ cao trong kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua. VÒ chi phÝ : Cïng víi viÖc t¨ng doanh thu thi chi hµng n¨m cña c«ng ty còng t¨ng theo , nh­ng víi l­îng vµ tèc ®é t¨ng nhá h¬n . §iÒu ®ã cho thÊy hiÖu qu¶ qu¶n lý cña c«ng ty ®· t¨ng lªn lµm cho lîi nhuËn hµng n¨m còng t¨ng theo. VÒ lîi nhuËn : C«ng ty lu«n ®¹t møc lîi nhuËn n¨m nay cao h¬n n¨m tr­íc.Duy chØ cã n¨m 1998 lµ lîi nhuËn c«ng ty gi¶m. §ã lµ do trong n¨m nµy c«ng ty më thªm chi nh¸nh t¹i H¶i Phßng vµ mua thªm mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ cho s¶n xuÊt nªn chi phÝ trong n¨m nµy cao lµm gi¶m lîi nhuËn .Tèc ®é ph¸t triÓn cña lîi nhuËn b×nh qu©n c¸c n¨m lµ 110,02 % vµ lµm cho tû suÊt lîi nhuËn so víi tæng doanh thu hµng n¨m ®¹t kho¶ng tõ 0,0021 (lÇn )®Õn 0,0055 (lÇn) . II. KÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ vµ thùc tr¹ng viÖc ph©n tÝch kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ë c«ng ty Nam Vang. KÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ . Lý do ph©n tÝch kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ . Lý do ph©n tÝch kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ë c«ng ty lµ do ý nghÜa cña viÖc tiªu thô hµng ho¸ quyÕt ®Þnh . Tiªu thô hµng ho¸ lµ kh©u cuèi cïng (kh©u thùc hiÖn gi¸ trÞ) trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . §ã lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng . Nã t¸c ®éng m¹nh tíi c¸c kh©u kh¸c cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh . ChØ khi thùc hiªn tèt viÖc tiªu thô hµng ho¸ th× c¸c kh©u kh¸c cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh míi cã ý nghÜa , doanh nghiÖp míi thùc hiÖn ®­îc chøc n¨ng kinh doanh cña m×nh thu håi vèn vµ cã l·i .Tiªu thô tèt hµng ho¸ chøng tæ thÞ tr­êng ®· chÊp nhËn mÆt hµng mµ doanh nghiÖp kinh doanh chøng tá c«ng ty ®· ®i ®óng h­íng . V× vËy viÖc ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ë doanh nghiÖp lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ quan träng .Nã cho phÐp nhËn thøc thùc tr¹ng cña viÖc tiªu thô hµng ho¸ hay thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . Tõ ®ã c«ng ty sÏ ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p , chiÕn l­îc kinh doanh cã hiÖu qu¶ . Trong hÖ thèng chØ tiªu thèng kª ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ th× hai chØ tiªu quan träng nhÊt th­êng ®­îc ph©n tÝch ®ã lµ : chØ tiªu l­îng hµng ho¸ tiªu thô vµ doanh thu tiªu thô hµng ho¸ . L­îng hµng ho¸ b¸n ra (hay tiªu thô). L­îng hµng ho¸ b¸n ra hay tiªu thô cña c«ng ty lµ l­îng hµng ho¸ c«ng ty ®· b¸n vµ giao cho kh¸ch hµng mua vµ ®· thµnh to¸n hoÆc chÊp nhËn thµnh to¸n trong kú ngiªn cøu. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh l­îng hµng b¸n cuèi cïng cña mçi chu kú kinh doanh . Thùc hiÖn ®­îc chØ tiªu nµy c«ng ty sÏ thu håi ®­îc vèn vµ cã l·i . * C¬ cÊu l­îng hµng ho¸ tiªu thô . - C¬ cÊu l­îng hµng tiªu thô theo ®¬n vÞ kinh doanh : Nghiªn cøu c¬ cÊu nµy cho thÊy vai trß cña c¸c ®¬n vÞ trong viÖc tiªu thô hµng ho¸ ë c«ng ty . Tõ ®ã cã biÖt ph¸p ®Çu t­ vµ chØnh ®èn thÝch hîp víi mçi ®¬n vÞ . C¬ cÊu l­îng hµng ho¸ tiªu thô theo chñng lo¹i hµng ho¸ b¸n ra : Nghiªn cøu c¬ cÊu nµy cho thÊy lo¹i hµng ho¸ chÝnh mµ ®¬n vÞ kinh doanh tiªu thô ®­îc . §Ó tõ ®ã cã chÝnh s¸ch nhËp hµng ho¸ cho phï hîp víi tõng thêi kú kinh doanh cña c«ng ty . C¬ cÊu l­îng hµng tiªu thô theo nguån hµng : Nghiªn cøu c¬ cÊu nµy cho biÕt hµng ho¸ mµ c«ng ty kinh doanh chÝnh nhËp tõ ®©u : tõ ®ã cã biÖn ph¸p t×m nguån hµng ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng . C¬ cÊu l­îng hµng ho¸ tiªu thô theo l·nh thæ ®Þa lý : Nghiªn cøu c¬ cÊu nµy cho phÐp ta x¸c ®Þnh thÞ tr­¬ng tiªu thô chÝnh cña c«ng ty ®Ó cã biÖn ph¸p qu¶ng c¸o nh»m thu hót kh¸ch hµng … Doanh thu tiªu thô hµng ho¸ . Doanh thu tiªu thô hµng ho¸ lµ tæng sè tiÒn hµng ho¸ ®· b¸n xong trong kú nhiªn cøu . ChØ tiªu ph¶n ¸nh tæng hîp kÕt qu¶ kinh doanh cuèi cïng mµ c«ng ty thùc hiÖn trong kú b¸o c¸o .Thùc hiªn ®­îc chØ tiªu nµy c«ng ty sÏ thu håi ®­îc vèn vµ cã l·i kinh doanh . C¬ cÊu doanh thu tiªu thô hµng ho¸ còng ®­îc ph©n tæ nh­ l­îng hµng ho¸ tiªu thô ë trªn. Thùc tr¹ng viÖc ph©n tÝch KQTTHH ë c«ng ty Nam Vang. C¨n cø vµo viÖc tiªu thô hµng ho¸ hµng ngµy t¹i c«ng ty l­îng hµng ho¸ b¸n vµ doanh thu hµng b¸n ®­îc tæng hîp kh¸ chi tiÕt ®Ó thùc hiÖn b¸o c¸o vµ ®­îc kÕ to¸n ph©n tÝch cô thÓ theo tõng th¸ng , quý , n¨m. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch . Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch chñ yÕu sö dông ®Ó ph©n tÝch c¸c chØ tiªu kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ë c«ng ty lµ dùa trªn c¬ së so s¸nh c¸c chØ tiªu c¸c gi÷a kú nghiªn cøu vµ tèc ®é ph¸t triÓn cña nã . Tuú theo c¸c h­íng ph©n tÝch kh¸c nhau mµ ng­êi ta sö dông c¸c chØ tiªu kh¸c nhau ®Ó ph©n tÝch theo b¶ng nh­ sau : B¶ng 1 . B¶ng ph©n tÝch KQTTHH c¸c n¨m cña c«ng ty … ChØ tiªu §¬n vÞ Thùc tÕ kú tr­íc Kú nµy Thùc hiÖn so víi KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Kú tr­íc KÕ ho¹ch … …. …. …. …. … … Tæng Vµ ®­îc chi tiÕt theo thêi gian nh­ sau : (b¶ng 3) B¶ng 3 . B¶ng ph©n tÝch KQTTHH theo th¸ng, quý , n¨m ChØ tiªu §¬n vÞ Thùc hiªn kú tr­¬c Kú nµy Thùc hiªn so víi KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Kú tr­íc KÕ ho¹ch Tæng Quý I Th¸ng 1 … Quý II Th¸ng 1 … Quý III Th¸ng 1 … Quý IV Th¸ng 1 … Trªn c¬ së ph©n tÝch sè liÖu cña b¶ng ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn tiªu thô hµng ho¸ kú nµy so víi kú tr­íc vµ kÕ ho¹ch céng víi sù ®¸nh gi¸ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch quan bªn ngoµi , ban gi¸m ®èc c«ng ty sÏ lËp kÕ ho¹ch cho kú tiÕp theo. §¸nh gi¸ ph­¬ng ph¸p . ¦u ®iÓm . Thùc hieenj ph­¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n ,dÔ thùc hiÖn ,sè liÖu yªu cÇu kh«ng nhiÒu . Qua ®¸nh gi¸ cã thÓ cho ta thÊy ®­îc xu h­íng biÕn ®éng vµ tèc ®é ph¸t triÓn cña c¸c chØ tiªu nghiªn cøu . Qua ®¸nh gi¸ cña ph­¬ng ph¸p cã thÓ cho ta thÊy hiÖu qu¶ c«ng t¸c tiªu thô ,vµ nhËn thøc ®­îc thùc tr¹ng tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty . Nh­îc ®iÓm. ViÖc ph©n tÝch KQTT t¹i c«ng ty hiÖn nay chØ thÝch hîp víi viÖc lËp kÕ ho¹ch trong tõng kú liÒn nhau . Do chØ dùa trªn sè liÖu thùc tÕ , kÕ ho¹ch cña kú tr­íc vµ kú nµy mµ kh«ng dùa trªn sù biÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu qua nhiÒu n¨m ph©n tÝch , nªn kh«ng thÓ mang tÝnh ®¹i biÓu cho mét thêi kú dµi. Nguån sè liÖu Ýt cho nªn viÖc nhËn ®Þnh vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn trong thêi gian tíi theo mét giai ®o¹n nµo ®ã chØ cã thÓ mang tÝnh chÊt ®Þnh tÝnh kh¸i qu¸t .Kh«ng cã kh¶ n¨ng ®Þnh l­îng chi tiÕt hay nãi c¸ch kh¸c víi sù ph©n tÝch nµy kh¶ n¨ng dù b¸o sù biÕn ®éng cña chØ tiªu trong t­¬ng lai kh«ng cao ®èi víi nh÷ng kÕ ho¹ch dµi h¹n. XÐt theo chiÒu s©u th× viÖc ph©n tÝch kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc vai trß tõng nh©n tè t¸c ®éng tíi chØ tiªu , ®ång thêi còng kh«ng cho phÐp x¸c ®Þnh biÕn ®éng tõng nh©n tè sÏ ¶nh h­ëng thÕ nµo tíi chØ tiªu dï ®ã lµ nh©n tè riªng lÎ hay tæng hîp .Ph­¬ng ph¸p còng kh«ng cho phÐp nghiªn cøu sù t­¬ng quan gi÷a c¸c chØ tiªu. Ta cã thÓ thÊy viÖc ph©n tÝch KQTTHH ë c«ng ty Nam Vang cßn nhiÒu h¹n chÕ cÇn ®­îc kh¾c phôc . ViÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch KQTT hîp lý lµ mét vÊn ®Ò cÇn ®­îc xem xÐt t¹i c«ng ty . 3. Nguån th«ng tin sè liÖu ph©n tÝch KQTTHH ë c«ng ty Nam Vang. §Ó sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p thèng kª ph©n tÝch KQTTHH t¹i c«ng ty , ta cÇn ph¶i cã mét l­îng th«ng tin , sè liÖu t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ , toµn diÖn .C¸c sè liÖu vÒ doanh thu cÇn ph¶i ®­îc tæng hîp chi tiÕt vÒ tæng doanh thu ,tæng l­îng hµng b¸n vµ kÕt cÊu cña chóng theo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau .Ngoµi ra sè liÖu cßn ph¶i ®­îc tËp hîp qua c¸c n¨m , ®ång thêi chi tiÕt cho tõng th¸ng , quý , tõng n¨m ®Ó dù ®o¸n vµ ph©n tÝch . Nh­ng trªn thùc tÕ hiÖn nay , t¹i c«ng ty c¸c sè liªu thèng kª th­êng kh«ng ®Çy ®ñ , chi tiÕt , thiÕu tÝnh so s¸nh vÒ kh«ng gian vµ thêi gian , sè liÖu cßn ë d¹ng th« ch­a ®­îc sö lý . §ã lµ do c«ng t¸c thu thËp th«ng tin cña c«ng ty cßn yÕu kÐm , c«ng t¸c thèng kª ch­a tèt . Víi nguån th«ng tin sè liÖu nh­ vËy .ViÖc ph©n tÝch vµ dù ®o¸n KQTT gÆp nhiÒu khã kh¨n , kÕt qu¶ ch­a cao , c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chØ dõng l¹i ë møc ®é kh¸i qu¸t , thiÕu chi tiÕt .ViÖc ®¸nh gi¸ , ph©n tÝch chØ dõng l¹i ë møc ®é b¸o c¸o t×nh h×nh lµ chñ yÕu , ®«i khi mang tÝnh chÊt miªu t¶ , ch­a ph©n tÝch s©u s¾c chi tiÕt . §Æc biÖt khi ph©n tÝch tÝnh thêi vô hay dù ®o¸n b»ng ph­¬ng ph¸p b¶ng B.B ®Ó cã chÊt l­îng cao cÇn cã sè liÖu Ýt nhÊt lµ 10 n¨m . Nh­ng hiÖn t¹i c«ng ty míi chØ ®­îc thµnh lËp 7 n¨m nªn rÊt khã trong viÖc ph©n tÝch . §Ó ph©n tÝch kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ë c«ng ty Nam Vang trong nh÷ng n¨m qua sè liÖu sö dông bao gåm : L­îng hµng b¸n cña c«ng ty tõ n¨m 1996 ®Õn 2001 Doanh thu b¸n hµng cña c«ng ty tõ n¨m 1996 ®Õn 2001 KÕt cÊu l­îng hµng b¸n theo nguån hµng , theo ®¬n vÞ kinh doanh , theo lo¹i hµng . Dùa trªn thùc tr¹ng vÒ sè liÖu , kÕt hîp víi nh÷ng lý luËn ®· tr×nh bµy trong ch­¬ng II . Chuyªn ®Ò ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch : d·y sè thêi gian , chØ sè , chØ sè thêi vô , ph©n tæ … Ph©n tÝch thèng kª KQTTHH t¹i c«ng ty Nam Vang . Ph©n tÝch biÕn ®éng l­îng hµng tiªu thô. Ph©n tÝch biÕn ®éng l­îng hµng tiªu thô qua c¸c n¨m. L­îng hµng b¸n ra cña c«ng ty ph¶n ¸nh tiªu thô vµ kinh doanh cuèi cïng cña mçi chu kú kinh doanh . Dùa trªn l­îng hµng ho¸ b¸n ra kú nghiªn cøu ®Ó lËp c¬ së cho viÖc lªn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng trong thêi gian tíi C«ng ty Nam Vang trong nh÷ng n¨m qua ®· ®¹t ®­îc møc b¸n hµng ho¸ nh­ sau (b¶ng 4): B¶ng 4. BiÕn ®éng l­îng hµng ho¸ b¸n ra cña c«ng ty Nam Vang qua c¸c n¨m ChØ tiªu N¨m L­îng hµng b¸n (tÊn) L­îng t¨ng (gi¶m) (tÊn) Tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn (%) 1996 30.000 - - 1997 33.200 3200 110,03 1998 37.500 4.300 113,00 1999 44.000 6.500 117,30 2001 46.500 2.500 105,70 2002 50.100 3600 107,7 Tæng 241.300 - - C¸c chØ tiªu b×nh qu©n cña d·y sè : L­îng hµng ho¸ b¸n trung b×nh hµng n¨m : (tÊn) L­îng t¨ng gi¶m b×nh qu©n : (tÊn) Tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n : (lÇn) hay 110,8 (%) Qua tÝnh to¸n cho thÊy : Møc hµng ho¸ b¸n ra cña c«ng ty b×nh qu©n hµng n¨m ®¹t 40.217 (tÊn ) , tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n ®¹t 110,8% L­îng hµng ho¸ b¸n ra cña c«ng ty hµng n¨m ®Òu t¨ng , chøng tá viÖc tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty cã hiÖu qu¶ .C«ng ty ®· t×m ®­îc thÞ tr­êng vµ kh«ng ngõng n©ng cao uy tÝn vµ thu hót kh¸ch hµng më réng thÞ tr­êng .N¨m 1999 c«ng ty ®¹t møc t¨ng l­îng hµng ho¸ b¸n ra cao nhÊt 6.500 (tÊn ) víi tèc ®é 117,3 % .KÕt qu¶ ®ã cã ®­îc lµ nhê trong n¨m 1998 c«ng ty ®· më thªm chi nh¸nh c«ng ty t¹i H¶i Phßng , nh»m më réng thÞ tr­êng tiªu thô hµng ho¸ . MÆc dï trong nh÷ng n¨m nµy x¶y ra cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ - tµi chÝnh khu vùc mµ thÞ tr­êng trong n­íc Ýt nhiÒu chÞu t¸c ®éng .KÕt qu¶ ®ã kh¼ng ®Þnh viÖc më thªm chi nh¸nh t¹i H¶i Phßng cña c«ng ty lµ ®óng ®¾n . Tõ n¨m 1997 ®Õn 1999 l­îng hµng ho¸ b¸n ra cña c«ng ty n¨m sau ®Òu cao h¬n n¨m tr­íc vµ cao h¬n møc t¨ng trung b×nh hµng n¨m , sù t¨ng tr­ëng nµy mét phÇn do trong giai ®o¹n nµy c«ng ty ®· n¾m b¾t tèt thÞ tr­êng ®ång thêi trong giai ®o¹n nµy ®èi thñ c¹nh trµnh ch­a nhiÒu . Hai n¨m 2000 vµ 2001 l­îng hµng ho¸ b¸n ra cña c«ng ty t¨ng chËm h¬n møc t¨ng trung b×nh hµng n¨m ®ã lµ dÊu hiÖu sù gi¶m sót cña thÞ tr­êng vµ hiÖu qu¶ ®iÒu hµnh kinh doanh cña c«ng ty . V× vËy trong nh÷ng n¨m tíi víi nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi còng nh­ khã kh¨n , c«ng ty cÇn nghiªn cøu kÕ ho¹ch , chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng hîp lý ®Ó cã thÓ ph¸t huy hÕt mäi tiÒm lùc kh¶ n¨ng cña m×nh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao . Ph©n tÝch kÕt cÊu l­îng hµng ho¸ tiªu thô . KÕt cÊu l­îng hµng ho¸ b¸n ra ®­îc xÐt d­íi nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau , l­îng hµng ho¸ tiªu thô t¹i c«ng ty Nam Vang ®­îc xem xÐt d­íi c¸c tiªu thøc sau : Ph©n tÝch kÕt cÊu l­îng hµng ho¸ tiªu theo tõng ®¬n vÞ kinh doanh cña c«ng ty . Nghiªn cøu kÕt cÊu nµy cho ta thÊy vai trß , møc ®é ®ãng gãp cña tõng ®¬n vÞ víi c«ng ty ,®Ó cã biÖn ph¸p ®Çu t­ ,®iÒu chØnh hîp lý ®èi víi tõng ®¬n vÞ : B¶ng 5. KÕt cÊu l­îng hµng ho¸ tiªu thô theo c¸c ®¬n vÞ kinh doanh cña c«ng ty Nam Vang giai ®o¹n 1996 - 2001. §¬n vÞ N¨m T.T Nam H¶i T.T Nam Hång Chi nh¸nh H¶i Phßng L­îng (tÊn) Tû träng (%) L­îng (tÊn ) Tû träng (%) L­îng (tÊn) Tû träng (%) 1996 18000 60 12000 40 - - 1997 19000 57,23 14000 42,77 - - 1998 20000 53,33 14500 43,67 3000 3 1999 19500 44,32 17500 39,77 7000 15,91 2000 21300 45,81 17700 38,06 7500 16,13 2001 22100 44,11 20000 39,92 8000 15,98 Ph©n tÝch : Qua tÝnh to¸n cho thÊy trong c«ng ty trung t©m Nam H¶i lu«n dÉn ®Çu toµn c«ng ty vÒ l­îng hµng ho¸ b¸n ra , tû träng cña nã chiÕm kho¶ng tõ 44% - 60% l­îng hµng ho¸ tiªu thô toµn c«ng ty . L­îng hµng ho¸ b¸n ra cña trung t©m n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tr­íc riªng n¨m 1999 lµ gi¶m . §Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ ®ã mét phÇn do ,Nam H¶i lµ trung t©m chÝnh vµ lín nhÊt trong c«ng ty , lµ n¬i ®­îc c«ng ty trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nhÊt .MÆt kh¸c do ban l·nh ®¹o trung t©m cã nh÷ng biÖn ph¸p hiÖu qu¶ thu hót kh¸ch hµng nhê vËy trung t©m cã thÓ ký hîp ®«ng ë nhiÒu tØnh kh¸c nhau kÓ c¶ c¸c tØnh xa nh­ NghÖ An ,Thanh Ho¸ ,§µ N½ng... Nam Hång lµ trung t©m lín thø 2 trong c«ng ty . ChÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp hµng ho¸ cho c¸c tØnh phÝa B¾c . So víi Nam H¶i th× Nam Hång ®­îc ®Çu t­ Ýt h¬n nh­ng trung t©m còng ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc m×nh l­îng hµng ho¸ b¸n ra cña trung t©m n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc vµ t¨ng tû träng hµng ho¸ b¸n ra trong c«ng ty . Chi nh¸nh H¶i Phßng , míi ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1998 . Khi míi thµnh lËp chi nh¸nh cßn ch­a æn ®Þnh kinh doanh nªn trong n¨m ®Çu chi nh¸nh chØ tiªu thô ®­îc 3000 tÊn hµng ho¸ chiÕm 3% trong tæng l­îng hµng ho¸ b¸n ra cña c«ng ty . Nh­ng ngay sau ®ã chi nh¸nh ®· æn ®Þnh kinh doanh ph¸t triÓn thi tr­êng nªn l­îng hµng b¸n t¨ng vät nh÷ng n¨m sau ®ã (7000 -8000 tÊn ) ®­a tû träng l­îng hµng b¸n cña chi nh¸nh lªn tíi 166,13 trong tæng l­îng hµng ho¸ b¸n ra cña c«ng ty . Tuy nhiªn tû träng nµy cßn thÊp nªm trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p më réng thÞ tr­êng cho chi nh¸nh nµy ph¸t triÓn tèt h¬n. KÕt cÊu l­îng hµng ho¸ tiªu thô theo lo¹i hµng (b¶ng 6). Qua tÝnh to¸n cho thÊy : Lo¹i hµng ho¸ mµ c«ng ty kinh doanh chñ yÕu lµ thÐp cuén chiÕm kho¶ng 61% - 69% l­îng hµng ho¸ tiªu thô toµn c«ng ty . Tû träng nµy biÕn ®éng qua c¸c n¨m nh­ng møc ®é biÕn ®éng kh«ng nhiÒu . Tuy nhiªn l­îng l­îng thÐp cuån b¸n ra qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng chøng tá nhu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ lo¹i hµng ho¸ nµy cña thÞ tr­êng lín . C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p chó träng tíi mÆt hµng nµy . ThÐp tÊm vµ thÐp l¸ ,®©y lµ nh÷ng s¶n phÈm ph¶i qua gia c«ng c¾t cña c«ng ty tuú theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng .MÆc dï l­îng b¸n ra hai lo¹i hµng nµy t¨ng hµng n¨m ,nh­ng chóng vÉn chiÕm tû träng nhá trong tæng l­îng hµng ho¸ tiªu thô: thÐp tÊm chØ chiÕm kho¶ng 7 - 10% , thÐp l¸ chiÕm kho¶ng 10- 13% .§iÒu nµy cã thÓ ®­îc gi¶i thÝch lµ do c«ng ty ch­a cã ®ñ m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó gia c«ng theo nhu cÇu cña mäi kh¸ch hµng . ThÐp h×nh ®ã lµ c¸c lo¹i thÐp U , I , L víi c¸c kÝch cì kh¸c nhau . Chóng mét phÇn ®­îc c¸n t¹i c«ng ty , mét phÇn nhËp khÈu tõ bªn ngoµi . ViÖc tiªu thô mÆt hµng nµy c¸c n¨m ®Òu t¨ng nh­ng tû träng cña chóng trong tæng l­îng hµng ho¸ tiªu thô cßn thÊp vµ ch­a æn ®Þnh chiÕm kho¶ng tõ 10 % - 20 % . V× vËy trong nh÷ng n¨m tíi c«ng ty cÇn duy tr× vµ t¨ng l­îng thÐp cuén tiªu thô ,®ång thêi còng cÇn ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó cã thÓ cung cÊp nhiÒu chñng lo¹i hµng ho¸ ra thÞ tr­êng . Ph©n tÝch doanh thu tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty Nam Vang. Ph©n tÝch tæng doanh thu c«ng ty Nam Vang giai ®o¹n 1996-2001. KÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua ®­îc cho trong b¶ng sau (b¶ng 7 ): B¶ng 7. Doanh thu tiªu thô hµng ho¸ c«ng ty NamVang giai ®o¹n 96 - 01. ChØ tiªu N¨m Doanh thu (tr.®) L­îng t¨ng gi¶m tuyÖt ®èi (tr.®) Tèc ®é ph¸t triÓn (%) 1996 119.475 - - 1997 136.725 17.250 114,44 1998 153.939 17.214 112,59 1999 187.877 24.848 116,14 2000 181.781 2.994 101,67 2001 217.00 35.228 119,38 C¸c chØ tiªu trung b×nh : Doanh thu b×nh qu©n hµng n¨m : (tr. ®) L­îng t¨ng gi¶m b×nh qu©n : (tr.®) Tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n : (lÇn ) hay 112,68 (%) Ph©n tÝch : Doanh thu cña c«ng ty hµng n¨m ®Òu t¨ng , n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc víi tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n lµ 112,68 % vµ l­îng t¨ng trung b×nh hµng n¨m lµ 19506,33 (tr.®). Trong kÕt qu¶ trªn n¨m cã møc doanh thu cao nhÊt lµ n¨m 2001 , ®©y còng lµ n¨m c«ng ty cã tèc ®é ph¸t triÓn cao nhÊt lµ 119,98 % víi l­îng t¨ng gi¶m lín nhÊt trong c¸c n¨m lµ 35.228 (tr.®). §iÒu ®ã cho thÊy n¨m 2001 lµ n¨m thµnh c«ng lín nhÊt cña c«ng ty . §ã lµ do trong n¨m nµy c«ng ty ®· ®­a vµo sö dông hai x­ëng s¶n xuÊt míi ,vµ hai dµn m¸y c¸n - c¾t vµ c¸n - ®Þnh h×nh hiÖn ®¹i cña NhËt ,thªm vµo ®ã trong n¨m nµy c«ng ty ®· ký ®­îc nhiÒu hîp ®ång tiªu thô hµng ho¸ víi nhiÒu c«ng ty lín do kÕt qu¶ cu¶ viÖc sóc tiÕn b¸n hµng trong n¨m. N¨m cã møc t¨ng cao thø 2 lµ n¨m 1999 víi tèc ®é t¨ng 116,14 % vµ l­îng t¨ng lµ 24.848 (tr.®) .KÕt qu¶ nµy cã ®­îc lµ nhê viÖc c«ng ty më thªm chi nh¸nh t¹i H¶i Phßng vµ chi nh¸nh nµy ®· ph¸t huy hiÖu qu¶ .N¨m 2000 c«ng ty ®¹t møc ®é t¨ng thÊp nhÊt 2994 (tr.®) víi tèc ®é ®¹t 101,67 %. Qua nh÷ng ph©n tÝch trªn cho thÊy , mÆc dï doanh thu hµng n¨m cña c«ng ty ®Òu t¨ng nh­ng víi tèc ®é kh¸c nhau . Møc ®é t¨ng tr­ëng v­ît bËc trong n¨m 2001 lµ dÊu hiÖu cho sù thµnh c«ng tiÕp theo cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi . V× vËy trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng kh¶ n¨ng , tiÒm lùc cña m×nh trong n¨m 2001 ®ång thêi tiÕp tôc c¶i c¸ch c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng ty cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n ®Ó cã thÓ thµnh c«ng h¬n trong nh÷ng n¨m tíi . Ph©n tÝch kÕt cÊu doanh thu . KÕt cÊu doanh thu tiªu thô hµng ho¸ theo c¸c ®¬n vÞ kinh doanh cña c«ng ty . Ph©n tÝch kÕt cÊu nµy cã thÓ cho ta thÊy ®­îc vai trß vµ ®ãng gãp cña c¸c ®¬n vÞ víi c«ng ty . KÕt cÊu doanh thu tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty theo c¸c ®¬n vÞ kinh doanh cña c«ng ty ®­îc cho d­íi b¶ng sau (b¶ng 8) : §¬n vÞ N¨m Nam h¶i Nam Hång Chi nh¸nh H¶i Phßng Doanh thu (tr.®) Tû träng % Doanh thu (tr.®) Tû träng % Doanh thu (tr.®) Tû träng % 1996 72.880 61 46595 39 - - 1997 74.652 54,6 62.073 45,4 - - 1998 82.665 53,7 67.272 44,3 4002 2,6 1999 82.778 46,3 66.867 37,4 29.142 16,3 2000 83.074 45,7 66.714 34,7 31.993 17,6 2001 99.173 45,7 78.557 36,2 39.279 18.1 Qua tÝnh to¸n cho thÊy : Doanh thu b¸n hµng cña trung t©m Nam H¶i lµ lín nhÊt trong c«ng ty vµ th­¬ng chiÕm tû träng tõ 45 % ®Õn 61 % . §iÒu ®ã cho thÊy trung t©m lu«n thÓ hiÖn vÞ trÝ lµ trung t©m lín nhÊt vµ lµ trung t©m chÝnh cña c«ng ty .N¨m 1999 tû träng doanh thu cña trung t©m gi¶m m¹nh tõ 53,7% xuèng 46,3% ,®ã lµ do sù ra ®êi cña chi nh¸nh c«ng ty t¹i H¶i Phßng . Sau ®ã tû träng nµy t­¬ng ®èi æn ®Þnh ë møc 45 %- 46% .Nh­ng doanh thu hµng n¨m cña trung t©m vÉn t¨ng chøng tá trung t©m nµy lµm ¨n cã hiÖu qu¶ vµ thÓ hiÖn vai trß trong c«ng ty . Trung t©m Nam Hång cã doanh thu lín thø hai trong c«ng ty . Doanh thu b¸n hµng cña trung t©m hµng n¨m t¨ng cao ,®ãng gãp vµo tæng doanh thu c«ng ty kho¶ng 36,2% -,45,4 % .MÆc dï tû träng doanh thu cña trung t©m trong tæng doanh thu cña c«ng ty ®ang cã xu h­íng gi¶m nh­ng l­îng doanh thu hµng n¨m l¹i t¨ng lín cho nªn vÉn thÊy r»ng trung t©m lµm ¨n cã hiÖu qu¶ nh­ng kÐm c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong c«ng ty .Do ®ã cÇn cã sù ®iÒu chØnh ®èi víi trung t©m nµy . Chi nh¸nh H¶i Phßng ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1998 . Víi nh÷ng b­íc ®Çu bì ngì n¨m 1998 chi nh¸nh chØ ®¹t møc doanh thu 4002 (tr.®) ,vµ chØ chiÕm 2,6 % trong tæng doanh thu cña c«ng ty . Nh­ng ngay sau ®ã c«ng ty vµ chi nh¸nh ®· cã nh÷ng ®æi míi trong c¸nh thøc kinh doanh ®iÒu chØnh l¹i ho¹t ®éng cña chi nh¸nh , chi nh¸nh ®· ®i vµo æn ®Þnh kinh doanh vµ ®¹t ®­îc thµnh c«ng lín ®­a møc doanh thu n¨m 1999 lªn 29.142 (tr.®) vµ n©ng tû träng trong tæng doanh thu cña c«ng ty lªn 16,3 % . Chi nh¸nh ®· kh¼ng ®Þnh vµ t×m ®­îc h­íng ®i ®óng ®¾n cho m×nh vµ høa hen nhiÒu thµnh c«ng míi trong thêi gian s¾p tíi . b. KÕt cÊu doanh thu hµng b¸n theo c¸c lo¹i hµng . KÕt cÊu nµy ®­îc thÓ hiªn trong b¶ng 9 nh­ sau: B¶ng 6. KÕt cÊu l­îng hµng ho¸ tiªu thô theo c¸c lo¹i hµng b¸n . Lo¹i N¨m TÊm L¸ H×nh Cuén L­îng (tÊn) Tû träng (%) L­îng (tÊn ) Tû träng (%) L­îng (%) Tû träng (%) L­îng (tÊn) Tû Träng (%) 1996 2500 8,33 3500 11,67 4000 13,33 20000 66,67 1997 3000 9,04 4000 12,05 4100 12,35 22100 66,56 1998 3200 8,53 4800 12,8 4000 10,67 25500 68,00 1999 3500 7,95 5185 11,78 8300 18,86 27015 61,41 2000 4000 8,6 5500 11,83 6300 13,55 30700 66,02 2001 3850 7,68 5210 10,04 6400 12,77 34640 69,51

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích thống kê kết quả tiêu thụ hàng hoá ở trung tâm kinh doanh thép Nam Hải – Công ty Nam Vang.DOC