Đề tài Phân tích thực trạng xuất khẩu tại công ty TNHH sản xuất - Thương mại Đức Hân giai đoạn 2005 - 2009 (năm 2010)

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Đặt Vấn Đề; 2 2 Mục Đích Nghiên Cứu: 2 3 Phạm Vi Nghiên Cứu: 2 4 Phương Pháp Nghiên Cứu: 2 5 Kết Cấu Đề Tài: 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 4 1.1. KHÁI QUÁT VỀ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ: 5 1.1.1. Khái niệm: 5 1.1.2. Các phương thức kinh doanh xuất khẩu phổ biến: 5 1.1.3. Vai trò của xuất khẩu đối với nền kinh tế: 8 1.1.4. Vài nét về hoạt động xuất khẩu của ngành nhựa Việt Nam: 9 1.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: 10 1.2.1 Bản chất của phân tích kinh doanh: 10 1.2. Nguồn tài liệu phân tích kinh doanh 10 1.2.3. Phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh: 11 1.2.4. Trình tự phân tích hoạt động kinh doanh 12 1.3. NỘI DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP: 13 1.3.1. Phân tích tình hình kim ngạch và tốc độ tăng giảm xuất khẩu: 13 1.3.2. Phân tích tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu: 13 1.3.3. Phân tích tình hình xuất khẩu theo cơ cấu mặt hàng: 14 1.3.4. Phân tích tình hình xuất khẩu theo thị trường: 14 1.3.5. Phân tích tình hình xuất khẩu theo phương thức thanh toán quốc tế sử dụng 15 1.3.6. Phân tích tình hình xuất khẩu theo phương thức kinh doanh: 16 1.3.7. Phân tích tình hình xuất khẩu theo điều kiện thương mại Incotém: 16 1.3.8. Đánh giá hiệu quả của hoạt động xuất khẩu: 17 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH SX-TM ĐỨC HÂN 18 2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: 19 2.1.1. Tổng quan về Công Ty TNHH SX-TM Đức Hân: 19 2.1.2. Quá trình phát triển: 19 2.2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ: 20 23. BỘ MÁY TỔ CHỨC, QUẢN LÝ: 23 2.3.1. Cơ cấu tổ chức 23 2.3.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 24 2.4. TÌNH HOẠT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2005-2009: 26 2,4,1. Kết quả hoạt động kinh doanh: 26 Chi phí hoạt động kinh doanh: 27 Lợi nhuận hoạt động kinh doanh 2005-2009: 28 2.4.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh: 29 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY ĐỨC HÂN GIAI ĐOẠN 2005-2009 32 3.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KIM NGẠCH VÀ TỐC ĐỘ TĂNG GIẢM XUẤT KHẨU: 33 3.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU 35 3.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THEO CƠ CẤU MẶT HÀNG 36 3.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THEO THỊ TRƯỜNG 39 3.5. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THEO PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ SỬ DỤNG 42 3.6. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THEO PHƯƠNG THỨC KINH DOANH XUẤT KHẨU: 44 3.7. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THEO ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI INCOTÉM 44 3.8. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU: 45 3.8.1. Nhận xét: 45 3.8.2. Điểm mạnh : 47 3.8.3. Điểm yếu: 47 3.8.4. Thuận lợi: 47 3.8.5. Khó khăn: 48 CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 49 4.1. Định hướng phát triển của Công ty: 50 4.2. Các giải pháp đề xuất: 50 4.2.1. Về tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương: 50 4.2.2. Xây dựng phòng maketỉng: 51 4.2.3. Về sản phẩm: 51 4.2.4. Về nhân sự: 52 4.2.5. Một số kiến nghị với cơ quan chức năng: 52 KẾT LUẬN 53

doc63 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2295 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích thực trạng xuất khẩu tại công ty TNHH sản xuất - Thương mại Đức Hân giai đoạn 2005 - 2009 (năm 2010), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ïi Ñöùc Haân Teân tieáng anh: Duc Han Manufacturing & Commercial Co., Ltd. Ñòa chæ truï sôû chính: Loâ A2/I Khu Coâng Nghieäp Vónh Loäc Ñöôøng soá 2B, Phöôøng Bình Höng Hoøa B, Quaän Bình Taân Website: Ngaønh, ngheà kinh doanh: saûn xuaát caùc saûn phaåm baèng nhöïa vaø caùc maët haøng trang trí noäi that baèng nhöïa. Mua baùn maùy moùc, vaät tö, nguyeân lieäu, hoùa chaát phuïc vuï saûn xuaát coâng noâng nghieäp, saûn phaåm nhöïa, caùc maët haøng trang trí noäi thaát. Voán ñieàu leä: 18,500,000,000 ñ ( Möôøi taùm tyû naêm traêm trieäu ñoàng) Loaïi hình doanh nghieäp: Coâng ty TNHH 100% voán ñaàu tö trong nöôùc goàm 6 thaønh vieân goùp voán. Quy moâ doanh nghieäp: doanh nghieäp vöøa vaø nhoû vôùi toång soá lao ñoäng khoaûng 100 ngöôøi, trong ñoù lao ñoäng tröïc tieáp khoaûng 80 ngöôøi. Quaù trình phaùt trieån: Coâng ty TNHH SX-TM Ñöùc Haân chính thöùc ñi vaøo hoaït ñoäng keå töø ngaøy 19/03/1999 theo giaáy pheùp thaønh laäp soá 600GP/TLDN-02 vaø giaáy pheùp kinh doanh soá 071573 ngaøy 27/03/1999, vôùi toång soá voán ñieàu leä ban ñaàu laø 4.500.000.000 ñoàng. Thaùng 01/2003, theo cô cheá khuyeán khích ñaàu tö cuûa chuû ñaàu tö Khu coâng nghieäp, Coâng ty ñaõ xaây döïng moät nhaø maùy saûn xuaát chính taïi ñòa chæ Loâ A2/I ñöôøng soá 2B, P. Bình Höng Hoøa B, KCN Vónh Loäc, Q. Bình Taân. Nhaø maùy ñöôïc xaây döïng vôùi dieän tích laø 7.360 meùt vuoâng, naâng soá voán ñieàu leä leân 17.055.000.000 ñoàng. Ñeán thaùng 05/2006, Coâng ty ñaõ tieán haønh taêng voán ñieàu leä, ñaàu tö trang thieát bò maùy moùc saûn xuaát theâm saûn phaåm môùi nhaèm muïc ñích ña daïng hoùa saûn phaåm, saûn xuaát nhöõng saûn phaåm coù tính naêng caïnh tranh cao, ñoàng thôøi môû roäng thò tröôøng tieâu thuï trong vaø ngoaøi nöôùc. Vôùi vieäc chæ tieâu thuï saûn phaåm ôû trong nöôùc vaøo nhöõng naêm môùi thaønh laäp, thì hieän nay Coâng ty ñaõ xuaát khaåu tröïc tieáp sang nhieàu quoác gia khaùc nhau nhö Malaysia, Singapore, Nam Phi, Phaùp, Haøn Quoác, Nhaät Baûn v.v… CHÖÙC NAÊNG VAØ NHIEÄM VUÏ: Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc coâng ngheä, chaát deûo, hay coøn goïi laø nhöïa, ñöôïc öùng duïng vaø trôû thaønh vaät lieäu thay theá cho nhöõng vaät lieäu truyeàn thoáng nhö goã, kim loaïi, silicat v.v… Coâng ty Ñöùc Haân ñaõ goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån cuûa ngaønh coâng nghieäp nhöïa Vieät Nam vôùi caùc saûn phaåm nhöïa vaät lieäu xaây döïng nhö cöûa xeáp nhöïa PVC, taám oáp töôøng PVC, taám oáp traàn PVC, vaø caùc saûn phaåm nhöïa polypropylene laøm vaät lieäu phuïc vuï cho ngaønh deät may, giaøy deùp, ñieän töû v.v… Vôùi phöông chaâm “Ñaùp öùng thò hieáu cuûa ngöôøi tieâu duøng vaø muïc ñích tìm kieám lôïi nhuaän”, coâng ty luoân luoân ñaùp öùng ôû möùc cao nhaát caùc yeâu caàu hôïp lyù cuûa khaùch haøng. Qua hôn 10 naêm hoaït ñoäng, saûn phaåm cuûa coâng ty ñaõ taïo döïng ñöôïc uy tín veà chaát löôïng vaø choã ñöùng vöõng chaéc treân thò tröôøng trong nöôùc vaø xuaát khaåu. Ban laõnh ñaïo Coâng ty Ñöùc Haân ñaõ traûi qua nhieàu kinh nghieäm trong ngaønh cuøng vôùi ñoäi nguõ caùn boä treû, coù kyõ naêng trình ñoä theo yeâu caàu cuûa töøng coâng vieäc, nhaän thöùc roõ veà taàm quan troïng cuûa vieäc ñaùp öùng cao nhaát caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng, khoâng ngöøng tìm kieám theâm khaùch haøng vaø nghieân cöùu theâm saûn phaåm môùi chính laø nhöõng nhaân toá quyeát ñònh mang laïi söï thaønh coâng, taïo ñöôïc söï tín nhieäm cuûa khaùch haøng ñoái vôùi Coâng ty trong thôøi gian qua. Hình 2.1 - Cöûa xeáp nhöïa PVC Hình 2.2 - Taám oáp töôøng Hình 2.3 - Taám oáp traàn Caùc loaïi saûn phaåm laøm töø nhöïa PP: Tấm nhựa rỗng PP – PP channel ( vật liệu duøng loùt ñeá giaøy, tuû, vali, hoäp, thuøng…); Caùc thuøng ñöïng cho caùc saûn phaåm linh kieän ñieän töû, Taám caùch nhieät, Caùc lôùp loùt choáng thaám nöôùc, thuøng chöùa caùc loaïi v.v… Hình 2.4 – Lôùp loùt choáng thaám nöôùc Hình 2.5 – Taám caùch nhieät BOÄ MAÙY TOÅ CHÖÙC, QUAÛN LYÙ: Cô caáu toå chöùc Baát cöù moät doanh nghieäp naøo khi böôùc vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuõng mong muoán ñaït ñöôïc lôïi nhuaän cao vaø laøm ra saûn phaåm ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao caû veà soá löôïng laãn chaát löôïng cuûa ngöôøi tieâu duøng. Ñeå ñaït ñöôïc nhö mong muoán treân, coâng ty ñoøi hoûi phaûi coù moät cô caáu toå chöùc quaûn lyù thích hôïp, taïo ñieàu kieän cho caùc caùc boä phaän phaùt huy heát naêng löïc cuûa mình. Cô caáu toå chöùc cuûa Coâng ty Ñöùc Haân nhö sau: Hình 2.6- Sô ñoà toå chöùc coâng ty Ban Giaùm Ñoác Phoøng taøi vuï Phoøng keá hoaïch – Xuaát nhaäp khaåu Phoøng keá toaùn Phoøng kyõ thuaät Ban laõnh ñaïo goàm giaùm ñoác, phoù giaùm ñoác vaø keá toaùn tröôûng. Moãi phoøng ban cuûa Coâng ty ñöôïc xem laø 1 boä phaän. Ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa moãi boä phaän laø caùc tröôûng phoøng. Qua sô ñoà chöùc quaûn lyù taïi Coâng ty, ta thaáy Coâng ty TNHH SX & TM Ñöùc Haân toå chöùc quaûn lyù theo cheá ñoä tröïc tuyeán, phuø hôïp vôùi quy moâ vöøa vaø nhoû cuûa doanh nghieäp. Do ñoù traùnh ñöôïc tình traïng taäp trung toaøn boä caùc vaán ñeà quaûn lyù cho Giaùm ñoác, laøm cho caùc vaán ñeà cuûa Coâng ty ñöôïc giaûi quyeát nhanh choùng, goïn nheï vaø deã daøng. Theo moâ hình naøy, caùc vaán ñeà phaùt sinh ôû caùc phoøng ban seõ ñöôïc toå chöùc, baøn baïc cuøng vôùi Giaùm ñoác vaø caùc phoøng ban khaùc. Caùc phoøng ban seõ ñöa ra yù kieán, suy nghó, caùch bình luaän cuûa mình veà nhöõng yù kieán ñoù. Ban Giaùm ñoác seõ caân nhaéc vaø ñöa ra quyeát ñònh chính thöùc. Vôùi boä maùy roõ raøng, traùch nhieäm phoøng ban ñöôïc phaân chia roõ raøng ñaõ laøm cho caùc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty ñi vaøo ñöôøng loái, neà neáp, ñoàng boä, taïo ñieàu kieän cho caùc caù nhaân phaùt huy heát khaû naêng cuûa mình. Chöùc naêng nhieäm vuï cuûa caùc phoøng ban Ban Giaùm Đốc: Giaùm Ñoác: Ñaïi dieän cho taäp theå caùn boä coâng nhaân vieân ñeå quaûn lyù ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa Coâng ty theo ñuùng cheá ñoä chính saùch vaø phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc. Chæ ñaïo thöïc hieän caùc phöông aùn ñaàu tö vaø phaùt trieån saûn xuaát do Coâng ty trieån khai. Giaùm ñoác coøn thöïc hieän quaûn lyù ñaûm baûo toaøn boä coâng taùc nhaân söï vaø haønh chính cuûa Coâng ty nhö ñeà baït khen thöôûng, tuyeån duïng lao ñoäng, kyû luaät hoaëc cho thoâi vieäc coâng nhaân vieân, ñaøo taïo caùn boä. Phoù Giaùm Ñoác: Laø ngöôøi beân caïnh Giaùm ñoác, coù nhieäm vuï tham möu coá vaán cho Giaùm ñoác veà vaán ñeà kinh doanh ñaàu tö trang thieát bò, tình hình hoaït ñoäng cuûa Coâng ty, ñoàng thôøi giuùp Giaùm ñoác ñeà ra phöông höôùng giaûi quyeát toái öu. Phoù Giaùm ñoác laø ngöôøi ñöôïc Giaùm ñoác uûy quyeàn vaø chòu traùch nhieäm giaûi quyeát caùc vaán ñeà xaûy ra khi Giaùm ñoác vaéng maët. Phoøng keá hoaïch – Xuaát nhaäp khaåu: Tham möu cho Giaùm ñoác caùc keá hoaïch kinh doanh trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc. Khai thaùc nguoàn tieâu thuï haøng trong nöôùc, ñoàng thôøi tìm kieám caùc thò tröôøng môùi ôû nöôùc ngoaøi. Choïn loïc caùc maët haøng xuaát nhaäp khaåu ñaït hieäu quaû cao. Ñaøm phaùn, soaïn thaûo, kyù keát hôïp ñoàng, thöïc hieän hôïp ñoàng. Thöïc hieän chieán löôïc marketing ôû caùc tænh thaønh noäi ñòa. Nhanh choùng naém baét kòp thôøi caùc thoâng tin kinh teá noùng boång ñeå coù keá hoaïch kinh teá hôïp lyù. Phoøng taøi vuï: Tham möu cho Giaùm ñoác veà vieäc thöïc hieän caùc chæ tieâu keá hoaïch môùi cuûa Nhaø nöôùc veà maët taøi chính. Theo doõi hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty, kieåm tra thöôøng xuyeân taøi chính thu, chi vaø caùc hoaït ñoäng khaùc coù lieân quan ñeán taøi chính. Phoøng keá toaùn: Coù nhieäm vuï tham möu cho Giaùm ñoác veà vieäc ñieàu haønh, saép xeáp, boá trí caùn boä, giaûi quyeát caùc cheá ñoä, chính saùch, khen thöôûng, thi ñua vaø nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán quyeàn lôïi, nghóa vuï cuûa ngöôøi lao ñoäng. Laäp keá hoaïch taøi chính ñaûm baûo cho vieäc saûn xuaát kinh doanh. Haïch toaùn vieäc thu, chi vaø quyeát toaùn kinh doanh. Ñoân ñoác vieäc thu hoài coâng nôï. Phaûn aùnh toång hôïp tình hình taøi chính, tieàn teä, lôïi nhuaän cuõng nhö laõi loã cuûa hoaït ñoäng kinh doanh. Ghi cheùp, tính toaùn vaø thöïc hieän nghóa vuï ñoái vôùi Nhaø nöôùc. Phoøng kyõ thuaät: Chòu traùch nhieäm veà kyõ thuaät coâng ngheä, thieát bò vaø chaát löôïng saûn phaåm cuûa Coâng ty. Quaûn lyù söûa chöõa maùy moùc, trang thieát bò vaø khuoân maãu. TÌNH HOAÏT HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA COÂNG TY GIAI ÑOAÏN 2005-2009: Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh: Doanh thu cuûa Coâng Ty TNHH SX-TM Ñöùc Haân gia taêng ñeàu qua caùc naêm 2005-2008. Rieâng doanh thu trong naêm 2009 khoâng taêng maø bò suït giaûm so vôùi naêm 2008 (baûng 4.1). Doanh thu naêm 2006 ñaït 18,709.84 trieäu ñoàng, taêng 2,145.94 trieäu ñoàng so vôùi naêm 2005 (taêng 12.96%). Nhaèm thuùc ñaåy phaùt trieån kinh doanh, trong naêm 2006 coâng ty ñaõ coù söï ñaàu tö ñaùng keå veà thieát bò saûn xuaát, gia taêng maët haøng doanh. Keát quaû, toác ñoä taêng doanh thu naêm 2007 khaù aán töôïng. Doanh thu naêm 2007 ñaït 36,534.58 trieäu ñoàng, taêng 17,824.74 trieäu ñoàng so vôùi cuøng kyø 2006 (taêng 95.27%). Tình hình doanh thu cuûa coâng ty trong naêm 2008 cuõng khaù toát. Doanh thu naêm 2008 ñaït 48,540.00 trieäu ñoàng, taêng 12,005.43 trieäu ñoàng so vôùi naêm 2007 (taêng 32.86%). Doanh thu naêm 2009 ñaït 45,442.71 trieäu ñoàng, giaûm 6.38% so vôùi naêm 2008, öùng vôùi möùc giaûm tuyeät ñoái laø 3,097.30 trieäu ñoàng. Baûng 2.1 - Tình hình doanh thu baùn haøng 2005-2009 Ñôn vò tính: trieäu ñoàng Naêm Doanh thu baùn haøng So saùnh Tuyeät ñoái Töông ñoái (%) 2005 16,563.90 - - 2006 18,709.84 2,145.94 112.96 2007 36,534.58 17,824.74 195.27 2008 48,540.00 12,005.43 132.86 2009 45,442.71 -3,097.30 93.62 (Nguoàn: Coâng Ty TNHH SX-TM Ñöùc Haân) Chi phí hoaït ñoäng kinh doanh: Cô caáu chi phí hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty goàm: giaù voán haøng baùn, chi phí baùn haøng, chi phí quaûn lyù doanh nghieäp vaø chi phí taøi chính. Chi phí nguyeân lieäu chieám khoaûng 70-80% giaù thaønh saûn phaåm do nguoàn nguyeân lieäu chuû yeáu phaûi nhaäp khaåu. Vì vaäy, giaù voán haøng baùn chieám tyû troïng khaù lôùn trong cô caáu chi phí kinh doanh cuûa coâng ty (chieám khoaûng 80%). Qua baûng 4.3, ta thaáy toång chi phí kinh doanh cuûa coâng ty taêng giaûm töông öùng vôùi söï taêng giaûm doanh thu qua caùc naêm. Chi phí kinh doanh naêm 2006 taêng 12.30% so vôùi naêm 2005, taêng 1,944.64 trieäu ñoàng. Chi phí kinh doanh naêm 2007 taêng 93.20% so vôùi cuøng kyø 2006. Nguyeân nhaân laø coâng ty ñaàu tö coâng ngheä, ñaåy maïnh doanh thu neân caùc loaïi chi phí taïo neân doanh thu nhö giaù voán haøng baùn, chi phí baùn haøng, quaûn lyù doanh nghieäp, vaø chi phí taøi chính ñeàu taêng. Chi phí kinh doanh naêm 2008 taêng 12,112.50 trieäu ñoàng so vôùi naêm 2007, taêng 35.30%., Chi phí kinh doanh naêm 2009 giaûm 9.25% so vôùi naêm 2008, öùng vôùi möùc giaûm tuyeät ñoái laø 4,295.09 trieäu ñoàng. Baûng 2.2 - Tình hình chi phí kinh doanh Ñôn vò tính: trieäu ñoàng Naêm Chi phí kinh doanh So saùnh Tuyeät ñoái Töông ñoái (%) 2005 15,815.49 - - 2006 17,760.13 1,944.64 112.30 2007 34,313.26 16,553.13 193.20 2008 46,425.77 12,112.50 135.30 2009 42,130.68 -4,295.09 90.75 (Nguoàn: Coâng Ty TNHH SX-TM Ñöùc Haân) Lôïi nhuaän hoaït ñoäng kinh doanh 2005-2009: Nhìn chung, taêng tröôûng lôïi nhuaän cuûa coâng ty qua caùc naêm khaù toát. Lôïi nhuaän cuûa Coâng Ty TNHH SX- TM Ñöùc Haân gia taêng ñeàu qua caùc naêm. Bình quaân moãi naêm lôïi nhuaän coâng ty taêng 724.11 trieäu ñoàng. Qua soá lieäu baûng 4.4, ta thaáy: Toång lôïi nhuaän thu ñöôïc cuûa coâng ty naêm 2006 laø 1,002.79 trieäu ñoàng, taêng 20.89% so vôùi naêm 2005, öùng vôùi möùc taêng tuyeät ñoái laø 173.29 trieäu ñoàng. Lôïi nhuaän naêm 2007 taêng maïnh, ñaït 2,317.42 trieäu ñoàng, taêng 1,314.63 trieäu ñoàng so vôùi naêm 2006. Toác ñoä taêng lôïi nhuaän trong naêm 2008 coù khuynh höôùng giaûm. Lôïi nhuaän naêm 2008 ñaït 2,532.40 trieäu ñoàng, taêng 9.28% so vôùi naêm 2007, öùng vôùi möùc taêng tuyeät ñoái laø 214.98 trieäu ñoàng. Maëc duø coù söï suït giaûm veà doanh thu naêm 2009 vôùi naêm 2008, nhöng lôïi nhuaän thu ñöôïc naêm 2009 taêng 47.13% so vôùi naêm 2008. Cuï theå, lôïi nhuaän naêm 2009 ñaït 3,725.95 trieäu ñoàng, taêng 1,193.55 ñoàng so vôùi cuøng kyø 2008. Baûng 2.3 - Tình hình lôïi nhuaän 2005-2009 Ñôn vò tính: trieäu ñoàng Naêm Lôïi nhuaän So saùnh Tuyeät ñoái Töông ñoái (%) 2005 829.50 - - 2006 1,002.79 173.29 120.89 2007 2,317.42 1,314.63 231.10 2008 2,532.40 214.98 109.28 2009 3,725.95 1,193.55 147.13 (Nguoàn: Coâng Ty TNHH SX-TM Ñöùc Haân) Qua caùc phaân tích veà doanh thu vaø chi phí kinh doanh, ta thaáy so vôùi möùc taêng doanh thu naêm 2008 thì möùc taêng chi phí kinh doanh naêm 2008 cao hôn. Trong khi ñoù, naêm 2009 coâng ty ñaõ coù caùc bieän phaùp kieåm soaùt giaûm chi phí, söû duïng coù hieäu quaû caùc chi phí boû ra. Chi phí taïo neân doanh thu naêm 2009 giaûm töông öùng vôùi doanh thu vaø möùc giaûm chi phí nhieàu hôn so vôùi möùc giaûm doanh thu, neân daãn ñeán lôïi nhuaän trong naêm 2009 khaù toát so vôùi naêm 2008. Nhìn chung, keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty Ñöùc Haân trong nhöõng naêm qua ñaõ hoaøn thaønh moät caùch toaøn dieän, coù möùc taêng tröôûng khaù toát vaø vöõng chaéc, ñaûm baûo vieäc laøm oån ñònh cho ngöôøi lao ñoäng vaø töøng böôùc naâng cao thu nhaäp, caûi thieän ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cho CBCNV. Ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh: Hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty trong giai ñoaïn 2005 -2009 phaûn aùnh keát quaû thu ñöôïc so saùnh vôùi chi phí boû ra ñeå thöïc hieän kinh doanh. Hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh phaûn aùnh qua chæ tieâu tyû suaát lôïi nhuaän: Caùc chæ tieâu tyû suaát lôïi nhuaän so vôùi doanh thu, tyû suaát lôïi nhuaän so vôùi chi phí vaø tyû suaát lôïi nhuaän so vôùi voán kinh doanh (baûng 4.5) cho thaáy hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty coù söï taêng tröôûng qua caùc naêm 2005, 2006, 2007. Trong naêm 2008, möùc sinh lôøi cuûa coâng ty bò suùt giaûm. Nhöng trong naêm 2009 coâng ty hoaït ñoäng kinh doanh khaù hieäu quaû so vôùi naêm tröôùc. Baûng 2.4 - Tyû suaát lôïi nhuaän Ñôn vò tính: % Naêm  T1= åLN/åDT  T2= åLN/ åCPKD  T3= åLN/ åVKD 2005 5.008 5.245 3.722 2006 5.360 5.646 3.864 2007 6.343 6.754 7.400 2008 5.217 5.455 7.373 2009 8.199 8.844 8.132 (Nguoàn: Coâng Ty TNHH SX-TM Ñöùc Haân) Tyû suaát lôïi nhuaän so vôùi doanh thu (T1) naêm 2005 töø 5.008% taêng leân 5.360% trong naêm 2006. Vaø ôû naêm 2007, tyû suaát lôïi nhuaän so vôùi doanh thu ôû möùc 6.343%. Nhöng tyû suaát lôïi nhuaän T1 naêm 2008 laø 5.217%, thaáp hôn naêm 2007. Tyû suaát lôïi nhuaän so vôùi doanh thu naêm 2009 laø 8.199%, töùc laø cöù 100 ñoàng doanh thu baùn ra trong naêm 2009, möùc sinh lôøi laø 8.20 ñoàng (taêng 2.98 ñoàng so vôùi naêm 2008). Qua chæ tieâu tyû suaát lôïi nhuaän so vôùi chi phí kinh doanh (T2), ta thaáy: cöù 100 ñoàng chi phí boû ra, möùc sinh lôøi naêm 2005 laø 5.245 ñoàng, naêm 2006 laø 5.646 ñoàng, naêm 2007 laø 6.745 ñoàng, naêm 2008 laø 5.455 ñoàng ( möùc sinh lôøi giaûm 1.290 ñoàng so vôùi naêm 2007), naêm 2009 taêng 3.389 ñoàng so vôùi naêm tröôùc. Tyû suaát lôïi nhuaän so vôùi voán kinh doanh (T3) khoâng coù söï gia taêng ñaùng keå ôû caùc naêm 2005, 2006. Tyû suaát sinh lôøi so vôùi voán kinh doanh taêng töø 3.864% leân 7.400% trong naêm 2007 cho thaáy möùc sinh lôøi cuûa voán kinh doanh cao hôn naêm tröôùc. Tyû suaát lôïi nhuaän so vôùi voán kinh doanh naêm 2008 coù söï suït giaûm so vôùi naêm 2007 (7.400% giaûm xuoáng 7.373%). Möùc sinh lôøi cuûa voán kinh doanh naêm 2009 ôû möùc 8.132% ( taêng 0.759% so vôùi naêm 2008) Söùc saûn xuaát cuûa voán kinh doanh: Töø baûng 4.6, söùc saûn xuaát cuûa voán kinh doanh (S1) qua caùc naêm nhö sau: cöù 1 ñoàng voán saûn xuaát kinh doanh thì taïo ra ñöôïc 0.743 ñoàng doanh thu trong naêm 2005; 0.721 ñoàng doanh thu naêm 2006; 1.167 ñoàng doanh thu naêm 2007; 1.413 ñoàng doanh thu naêm 2008. Maëc duø coù söï gia taêng veà voán kinh doanh nhöng doanh thu naêm 2009 laïi giaûm so vôùi naêm tröôùc. Hieäu suaát söû duïng voán kinh doanh naêm 2009 giaûm, cöù 1 ñoàng voán kinh doanh chæ taïo 1.060 ñoàng doanh thu, giaûm 0.353 ñoàng so vôùi kyø tröôùc. Söùc saûn xuaát cuûa voán löu ñoäng (S2): taêng qua caùc naêm 2005-2008. Cöù 1 ñoàng voán boû ra kinh doanh mang laïi doanh soá 1.282 ñoàng naêm 2005; laøm ra 1.3943 ñoàng doanh thu naêm 2006; 1.819 ñoàng doanh thu naêm 2007; 2.132 ñoàng doanh thu naêm 2008. Söùc saûn xuaát cuûa voán löu ñoäng naêm 2009 giaûm so vôùi naêm tröôùc, cöù 1 ñoàng voán boû ra mang laïi nguoàn thu 1.616 ñoàng, giaûm 0.516 ñoàng. Baûng 2.5 - Söùc saûn xuaát cuûa voán kinh doanh Naêm S1=DT/VKD S2=DT/VLÑ S3=DT/VCÑ 2005 0.743 1.282 1.769 2006 0.721 1.343 1.556 2007 1.167 1.819 3.253 2008 1.413 2.132 4.192 2009 1.060 1.616 3.098 (Nguoàn: Coâng Ty TNHH SX-TM Ñöùc Haân) Söùc saûn xuaát cuûa voán coá ñònh (S3): cöù 1 ñoàng voán boû ra thì taïo ra 1.769 ñoàng doanh thu naêm 2005; 1.556 ñoàng doanh thu naêm 2006. Söùc saûn xuaát cuûa voán coá ñònh taêng maïnh trong 2 naêm 2007, 2008, bieåu hieän tính hieäu quaû caøng cao. Cuï theå cöù 1 ñoàng voán thì ra taïo 3.253 ñoàng doanh thu naêm 2007; 4.192 ñoàng doanh thu naêm 2008. Söùc saûn xuaát cuûa voán coá ñònh naêm 2009 laø 3.098, cöù 1 ñoàng voán boû ra mang laïi 3.098 ñoàng doanh thu, giaûm 1.094 ñoàng so vôùi kyø tröôùc. Toùm laïi, hieäu quaû söû duïng toaøn boä voán kinh doanh trong naêm 2007-2008 khaù cao. Duø coù söï gia taêng veà voán kinh doanh do coâng ty mua saém theâm maùy moùc thieát bò, nhöng doanh thu naêm 2009 laïi giaûm so vôùi kyø tröôùc neân söùc saûn xuaát cuûa voán kinh doanh naêm 2009 chöa cao. PHAÂN TÍCH THÖÏC TRAÏNG XUAÁT KHAÅU TAÏI COÂNG TY ÑÖÙC HAÂN GIAI ÑOAÏN 2005-2009 PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH KIM NGAÏCH VAØ TOÁC ÑOÄ TAÊNG GIAÛM XUAÁT KHAÅU: Qua soá lieäu baûng 3.1, ta thaáy sau 5 naêm kim ngaïch xuaát khaåu cuûa Coâng ty Ñöùc Haân taêng hôn 2.8 laàn, bình quaân moãi naêm kim ngaïch xuaát khaåu taêng 319,602USD, toác ñoä taêng bình quaân moãi naêm laø 34.10%. Xeùt möùc taêng tuyeät ñoái qua töøng naêm thì kim ngaïch xuaát khaåu cuûa Coâng ty Ñöùc Haân gia taêng trong con soá tuyeät ñoái qua caùc naêm 2005-2008 nhöng suït giaûm trong naêm 2009. Kim ngaïch xuaát khaåu trong naêm 2006 taêng 298,222USD, taêng 44.32% so vôùi naêm 2005. Kim ngaïch xuaát khaåu naêm 2007 ñaït 1,294,960USD, taêng 33.35% so vôùi 2006, öùng vôùi möùc taêng tuyeät ñoái laø 323,830USD. Xuaát khaåu naêm 2008 coù söï taêng tröôûng khaù maïnh meõ. Kim ngaïch xuaát khaåu naêm 2008 ñaït 2,204,456USD, taêng 70.23% so vôùi naêm 2007, öùng vôùi möùc taêng tuyeät ñoái laø 909,496USD. Xuaát khaåu naêm 2009 coù xu höôùng giaûm so vôùi naêm 2008. Kim ngaïch xuaát khaåu naêm 2009 ñaït chæ 1,951,317USD, giaûm 253.139USD so naêm 2008. Duø sao ñaây cuõng laø moät keát quaû khaû quan trong boái caûnh kinh teá theá giôùi suy thoaùi vaø nhieàu bieán ñoäng nhö thôøi gian qua. Baûng 3.1 - Tình hình kim ngaïch vaø toác ñoä xuaát khaåu Ñôn vò tính: USD Naêm Kim ngaïch Möùc taêng giaûm xuaát khaåu Tuyeät ñoái Töông ñoái (%) 2005 672,908 - 2006 971,130 298,222 144.32 2007 1,294,960 323,830 133.35 2008 2,204,456 909,496 170.23 2009 1,951,317 -253,139 88.52 (Nguoàn: Coâng Ty TNHH SX-TM Ñöùc Haân) Kim ngaïch xuaát khaåu taêng qua caùc naêm 2005-2008 do caùc nguyeân nhaân sau : Vieät Nam chính thöùc gia nhaäp WTO vaøo 07/11/2006. Laø moät doanh nghieäp xuaát khaåu, Coâng ty Ñöùc Haân cuõng ñöôïc höôûng caùc keát quaû ñaøm phaùn cuûa WTO: moâi tröôøng kinh doanh thuaän lôïi, raøo caûn ôù caùc nöôùc nhaäp khaåu ít hôn, coâng ty deã tieáp caän vôùi thoâng tin veà thò tröôøng nhaäp khaåu…. Vieäc ñaàu tö trang bò theâm maùy moùc thieát bò, coâng ngheä saûn xuaát, taêng côù caáu maët haøng xuaát khaåu trong naêm 2006 ñaõ ñaåy maïnh kinh doanh xuaát khaåu cuûa Coâng ty. Coâng taùc nghieân cöùu vaø tìm kieám thò tröôøng ñöôïc thöïc hieän khaù toát. Kim ngaïch xuaát khaåu naêm 2009 giaûm 11.48% so vôùi naêm 2008 chuû yeáu do: Nguyeân nhaân chuû yeáu laø do suy thoaùi kinh teá. Ngaønh nhöïa phaûi höùng chòu nhieàu ñôït taêng giaù nguyeân lieäu trong naêm qua, giaù nguyeân lieäu nhöïa aûnh höôùng ñeán giaù xuaát khaåu saûn phaåm, taùc ñoäng ñeán söùc caïnh tranh cuûa saûn phaåm. Ñoäi nguõ kinh doanh coøn haïn cheá, neân ít coù khaùch haøng môùi. Coâng ty chöa taäp trung ñaàu tö vaøo chi phí marketing quoác teá nhö tham gia hoäi chôï… PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH KYÙ KEÁT VAØ THÖÏC HIEÄN HÔÏP ÑOÀNG XUAÁT KHAÅU Baûng 3.2 - Tình hình kyù keát vaø thöïc hieän hôïp ñoàng xuaát khaåu Naêm Kyù keát Thöïc hieän HÑ So saùnh thöïc hieän vôùi kyù keát Soá löôïng HÑ (Hôïp ñoàng) Toång giaù trò HÑ (USD) Soá löôïng HÑ (Hôïp ñoàng) Toång giaù trò HÑ (USD) Soá löôïng (%) Trò giaù HÑ thöïc hieän (%) 2005 2 672,908 2 672,908 100.00 100.00 2006 3 971,130 3 971,130 100.00 100.00 2007 3 1,294,960 3 1,294,960 100.00 100.00 2008 4 2,204,456 4 2,204,456 100.00 100.00 2009 4 1,951,317 4 1,951,317 100.00 100.00 (Nguoàn: Coâng Ty TNHH SX-TM Ñöùc Haân) Veà tình hình kyù keát hôïp ñoàng: soá löôïng hôïp ñoàng kyù keát gia taêng qua caùc naêm, nhöng toác ñoä soá löôïng hôïp ñoàng kyù khoâng coù söï gia taêng maïnh. Naêm 2005 coâng ty ñaõ kyù 2 hôïp ñoàng trò giaù 672,908USD; naêm 2006 vaø 2007 coâng ty kyù 3 hôïp ñoàng; naêm 2008 vaø naêm 2009 coâng ty kyù 4 hôïp ñoàng. Veà tình hình thöïc hieän: Töø naêm 2005 ñeán naêm 2009, coâng ty ñeàu thöïc hieän 100% hôïp ñoàng kyù keát. Nguyeân nhaân laø do coâng ty coù thöøa naêng löïc saûn xuaát ñeå ñaùp öùng nhu caàu trong nöôùc vaø xuaát khaåu, cuøng vôùi vieäc toå chöùc toát trong khaâu thöïc hieän hôïp ñoàng xuaát khaåu nhö chuaån bò keá hoaïch saûn xuaát, döï tröõ nguyeân vaät lieäu raát hôïp lyù ñaõ giuùp coâng ty luoân hoaøn thaønh caùc hôïp ñoàng ngoaïi thöông ñaõ kyù keát. PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUAÁT KHAÅU THEO CÔ CAÁU MAËT HAØNG Nhìn vaøo cô caáu maët haøng xuaát khaåu, hieän nay coâng ty chæ xuaát khaåu coù hai saûn phaåm laø cöûa xeáp nhöïa PVC vaø taám nhöïa PP. Trong naêm 2005 vaø naêm 2006 coâng ty chæ xuaát khaåu duy nhaát saûn phaåm cöûa xeáp nhöïa PVC. Töø naêm 2007 ñeán 2009, coâng ty gia taêng xuaát khaåu theâm maët haøng taám nhöïa PP vaø laø saûn phaåm nhöïa xuaát khaåu coù nhieàu theá maïnh cuûa coâng ty. * Maët haøng cöûa xeáp nhöïa PVC: Baûng 3.3a - Tình hình xuaát khaåu theo cô caáu maët haøng Ñôn vò tính: USD Maët haøng xuaát khaåu Naêm 2005 Naêm 2006 Naêm 2007 Naêm 2008 Naêm 2009 Giaù trò Tyû troïng (%) Giaù trò Tyû troïng (%) Giaù trò Tyû troïng (%) Giaù trò Tyû troïng (%) Giaù trò Tyû troïng (%) 1. Cöûa xeáp nhöïa 672,908 100.00 971,130 100.00 647,394 49.99 606,932 27.53 391,606 20.07 2. Taám nhöïa PP - - - - 647,566 50.01 1,597,524 72.47 1,559,711 79.93 Toång coäng 672,908 100.00 971,130 100.00 1,294,960 100.00 2,204,456 100.00 1,951,317 100.00 (Nguoàn: Coâng Ty Ñöùc Haân) Kim ngaïch xuaát khaåu saûn phaåm cöûa xeáp nhöïa naêm 2006 ñaït 971,130USD, taêng 298,222 USD so vôùi naêm 2005 (taêng 44.32%). Neáu trong naêm 2005-2006 maët haøng cöûa xeáp nhöïa chieám tyû troïng 100% trong cô caáu saûn phaåm xuaát khaåu cuûa coâng ty, thì trong naêm 2007 maët haøng naøy chæ chieám 49.99% toång kim ngaïch xuaát khaåu. Veà giaù trò xuaát khaåu, kim ngaïch xuaát khaåu trong naêm 2007 ñaït 647,394USD, giaûm 33.34% so vôùi naêm 2006, öùng vôùi möùc giaûm tuyeät ñoái laø 323,736USD. Baûng 3.3b - Tình hình xuaát khaåu theo cô caáu ngaønh haøng Ñôn vò tính: USD Maët haøng xuaát khaåu So saùnh 2006 vôùi 2005 So saùnh 2007 vôùi 2006 So saùnh 2008 vôùi 2007 So saùnh 2008 vôùi 2009 Tuyeät ñoái Töông ñoái (%) Tuyeät ñoái Töông ñoái (%) Tuyeät ñoái Töông ñoái (%) Tuyeät ñoái Töông ñoái (%) 1. Cöûa xeáp nhöïa 298,222 144.32 -323,736 66.66 -40,462 93.75 -215,326 64.52 2. Taám nhöïa PP 949,958 246.70 -37,813 97.63 (Nguoàn: Coâng Ty TNHH SX - TM Ñöùc Haân) Maët haøng cöûa xeáp nhöïa vaãn tieáp tuïc giaûm suùt veà giaù trò xuaát khaåu trong naêm 2008 vaø 2009. Kim ngaïch xuaát khaåu naêm 2008 ñaït 647,394USD, chieám 27.53% toång kim ngaïch xuaát khaåu, giaûm 6.25%so vôùi naêm 2007, öùng vôùi möùc giaûm tuyeät ñoái laø 40,462USD. Kim ngaïch xuaát khaåu naêm 2009 ñaït 391,606USD, chieám 20.07% toång kim ngaïch xuaát khaåu, giaûm 215,326USD so vôùi naêm 2008 (giaûm 35.48%). Ngoaøi söï suït giaûm veà giaù trò xuaát khaåu, tyû troïng trong toång kim ngaïch xuaát khaåu cuûa maët haøng cöûa xeáp nhöïa PP cuõng giaûm ñaùng keå do coù söï gia taêng xuaát khaåu ñaùng keå cuûa maët haøng taám nhöïa PP trong cô caáu maët haøng xuaát khaåu. * Maët haøng taám nhöïa PP: Trong caùc naêm 2007-2008, xuaát khaåu taám nhöïa PP laïi coù söï taêng tröôûng khaù toát veà kim ngaïch xuaát khaåu. Taám nhöïa PP laø maët haøng xuaát khaåu ñaït kim ngaïch cao nhaát naêm 2007, ñaït 647,566USD vaø chieám 50.01% toång kim ngaïch xuaát khaåu. Xuaát khaåu taám nhöïa PP vaãn treân ñaø taêng tröôûng vôùi giaù trò xuaát khaåu ñaït 1,597,524USD naêm 2008, chieám 72.47% toång kim ngaïch xuaát khaåu, taêng 949,958USD so vôùi naêm 2007 (öùng vôùi möùc taêng töông ñoái 246.70%). Naêm 2008 laø naêm maø kim ngaïch xuaát khaåu ñaït cao nhaát trong voøng 5 naêm qua. Söï chuyeån höôùng kòp thôøi môû roäng cô caáu saûn phaåm xuaát khaåu cuûa coâng ty trong giai ñoaïn naøy ñaõ ñem laïi keát quaû tích cöïc, duy trì toång kim ngaïch xuaát khaåu ôû möùc cao. So vôùi naêm 2008, giaù trò xuaát khaåu naêm 2009 cuûa maët haøng taám nhöïa PP bò giaûm. Kim ngaïch xuaát khaåu naêm 2009 ñaït 1,559,711 USD, giaûm 2.37% so vôùi naêm 2008, öùng vôùi möùc giaûm tuyeät ñoái laø 37,813USD. Tuy nhieân, möùc giaûm suùt naøy ôû möùc töông ñoái thaáp vaø khoâng ñaùng lo ngaïi do tình hình khoù khaên cuûa kinh teá theá giôùi trong thôøi gian qua. Hôn nöõa, maët haøng naøy chieám tyû troïng khaù cao trong toång kim ngaïch xuaát khaåu naêm 2009, chieám 79.93% tyû troïng theo trò giaù vaø tieáp tuïc laø maët haøng xuaát khaåu coù tieàm naêng, coù theå taïo ra nhöõng ñoät phaù môùi trong xuaát khaåu 2010. Nguyeân nhaân söï suït giaûm xuaát khaåu cuûa caùc maët haøng laø: bôûi aûnh höôûng cuûa suy thoaùi kinh teá theá giôùi, caùc ngaønh coâng nghieäp söû duïng saûn phaåm nhöïa nhö xaây döïng, saûn xuaát oâ toâ, saûn xuaát haøng tieâu duøng ñeàu suït giaûm nghieâm troïng gaây khoâng ít khoù khaên trong tieâu thuï saûn phaåm. Coâng ty chöa chuû ñoäng trong vieäc ñoåi môùi thieát keá, maãu maõ hoa vaên cho maët haøng cöûa xeáp nhöïa. PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUAÁT KHAÅU THEO THÒ TRÖÔØNG Quy moâ xuaát khaåu cuûa Coâng ty Ñöùc Haân khoâng lôùn, thò tröôøng xuaát khaåu chuû yeáu taäp trung ôû khu vöïc Chaâu AÙ, cuï theå laø caùc quoác gia Haøn Quoác, Maylaysia, Singapore, Nhaät. Trong giai ñoaïn 2005-2006, coâng ty chæ xuaát khaåu chuû yeáu sang thò tröôøng Malaysia vaø Singapore. Töø naêm 2007 ñeán 2009, coâng ty ñaõ môû roäng xuaát khaåu ñeán thò tröôøng Haøn Quoác, Nhaät Baûn, Nam Phi. Baûng 3.4a -Tình hình xuaát khaåu theo thò tröôøng Ñôn vò tính: USD Thò tröôøng xuaát khaåu Naêm 2005 Naêm 2006 Naêm 2007 Naêm 2008 Naêm 2009 Giaù trò Tyû troïng (%) Giaù trò Tyû troïng (%) Giaù trò Tyû troïng (%) Giaù trò Tyû troïng (%) Giaù trò Tyû troïng (%) Malaysia 621,632 92.38 874,988 90.10 616,526 47.61 655,656 25.21 375,497 19.24 Singapore 51,276 7.62 78,662 8.10 30,868 2.38 51,276 2.33 16,109 0.83 Nhaät Baûn 18,372 0.83 1,538 0.08 Haøn Quoác 647,566 50.01 1,479,152 71.63 1,558,173 79.85 Nam Phi 17,480 1.80 Toång coäng 672,908 100 971,130 100 1,294,960 100 2,204,456 100 1,951,317 100 ( Nguoàn: Coâng Ty TNHH SX- TM Ñöùc Haân) * Thò tröôøng Malaysia: Xuaát khaåu sang thò tröôøng Malaysia chieám 92.38% toång kim ngach xuaát khaåu naêm 2005. Trong naêm 2006, kim ngaïch xuaát khaåu sang Malaysia ñaït 874,988USD, chieám 90.10% toång kim ngaïch xuaát khaåu, taêng 40.76% so vôùi naêm 2005. Ñaây laø thò tröôøng chuû löïc cuûa coâng ty trong giai ñoaïn naøy. Trong naêm 2007 thò tröôøng Malaysia khoâng coøn giöõ vò trí quan troïng nhö 2 naêm tröôùc ñoù maø thay vaøo ñoù laø thò tröôøng Haøn Quoác. Kim ngaïch xuaát khaåu tôùi Malaysia naêm 2007 chæ ñaït 616,526USD, chieám 47.61% toång kim ngaïch xuaát khaåu. Roõ raøng, xuaát khaåu tôùi Malaysia naêm 2007 giaûm 29.54% so vôùi naêm 2006. giaûm 258,462USD. Kim ngaïch xuaát khaåu tôùi Malaysia naêm 2008 taêng nheï vôùi giaù trò xuaát khaåu ñaït 655,656USD, taêng 6.35% so vôùi naêm 2007. So vôùi naêm 2008, xuaát khaåu sang Malsaysia naêm 2009 bò suït giaûm nhieàu, xuaát khaåu tôùi Malaysia chæ coøn chieám 25.21% toång kim ngaïch xuaát khaåu naêm 2009. Kim ngaïch xuaát khaåu tôùi Malaysia naêm 2009 ñaït 375,497USD, giaûm 42.76% so vôùi naêm 2008, öùng vôùi möùc giaûm tuyeät ñoái laø 280,159USD. Duø vai troø cuûa thò tröôøng naøy ñaõ giaûm ñi ñaùng keå trong caùc naêm 2007 -2009 nhöng Malaysia vaãn laø thò tröôøng xuaát khaåu lôùn thöù 2 cuûa coâng ty vaø laø thò tröôøng xuaát khaåu chuû löïc cuûa maët haøng cöûa xeáp nhöïa PVC. Baûng 3.4b -Tình hình xuaát khaåu theo thò tröôøng Ñôn vò tính: USD Thò tröôøng xuaát khaåu So saùnh 2006 vaø 2005 So saùnh 2007 vaø 2006 So saùnh 2008 vaø 2007 So saùnh 2008 vaø 2009 Tuyeät ñoái Töông ñoái (%) Tuyeät ñoái Töông ñoái (%) Tuyeät ñoái Töông ñoái (%) Tuyeät ñoái Töông ñoái (%) Malaysia 253,356 140.76 -258,462 70.46 39,130 106.35 -280,159 57.27 Singapore 27,386 153.41 -47,794 39.24 20,408 166.11 -35,167 31.42 Nhaät Baõn 18,372 -16,834 8.37 Haøn Quoác 831,586 228.42 79,021 105.34 Nam Phi ( Nguoàn: Coâng Ty TNHH SX-TM Ñöùc Haân) * Thò tröôøng Singapore: Thò tröôøng Singapore chieám tyû troïng nhoû trong cô caáu thò tröôøng xuaát khaåu nhöng laø moät thò tröôøng quen thuoäc cuûa coâng ty. Xuaát khaåu tôùi Singapore ñaït 27,386USD, chieám 7.62% toång kim ngaïch xuaát khaåu naêm 2005. Thò tröôøng xuaát khaåu sang Singapore taêng tröôûng toát vôùi kim ngaïch xuaát khaåu naêm 2006 ñaït 78,662USD, taêng 53.41% so vôùi naêm 2005, öùng vôùi möùc taêng tuyeät ñoái laø 27,386USD. Nhöng xuaát khaåu tôùi Singapore suït giaûm ñaùng keå trong naêm 2007 vôùi giaù trò xuaát khaåu ñaït 30,868USD, giaûm 60.76% so vôùi naêm 2006, öùng vôùi möùc giaûm tuyeät ñoái laø 47,794USD. Naêm 2008, xuaát khaåu sang thò tröôøng Singapore coù söï chuyeån bieán toát. Kim ngaïch xuaát khaåu sang Singapore naêm 2008 taêng 66.11% so vôùi naêm 2007, giaù trò xuaát khaåu ñaït 51,276USD, chieám 2.33% toång kim ngaïch xuaát khaåu, taêng 20,408USD so vôùi naêm 2007. Xuaát khaåu sang Singapore naêm 2009 bò suït giaûm maïnh, kim ngaïch xuaát khaåu chæ ñaït 16,109USD, giaûm 68.58% so vôùi naêm 2008. * Thò tröôøng Haøn Quoác: . Keát quaû xuaát khaåu trong naêm 2007 cho thaáy, thò tröôøng Haøn Quoác laø moät thò tröôøng khaù trieån voïng. Kim ngaïch xuaát khaåu sang Haøn Quoác ñaït 647,566USD, chieám 50.01% toång kim ngaïch xuaát khaåu naêm 2007. Xuaát khaåu sang thò tröôøng Haøn Quoác taêng tröôûng vöôït baäc trong naêm 2008 vôùi giaù trò xuaát khaåu chieám 71.63% trong toång kim ngaïch. Kim ngaïch xuaát khaåu tôùi Haøn Quoác naêm 2008 ñaït 1,479,152USD, taêng 834,586USD so vôùi naêm 2007, öùng vôùi möùc taêng töông ñoái laø 228.42%. Trong naêm 2009, Haøn Quoác tieáp tuïc laø thò tröôøng xuaát khaåu quan troïng vaø laø thò tröôøng coù kim ngaïch xuaát khaåu chieám öu theá hôn haún caùc thò tröôøng khaùc. Kim ngaïch xuaát khaåu tôùi Haøn Quoác ñaït 1,558,173USD, chieám 79.85% toång kim ngaïch xuaát khaåu naêm 2009. Tuy nhieân, toác ñoä taêng tröôûng xuaát khaåu sang thò tröôøng Haøn Quoác coù xu höôùng chaäm laïi. Kim ngaïch xuaát khaåu tôùi Haøn Quoác naêm 2009 chæ taêng 5.34% so vôùi naêm 2008, öùng vôùi möùc taêng tuyeät ñoái laø 79,021USD. * Thò tröôøng Nhaät Baûn: Nhaät Baûn laø thò tröôøng xuaát khaåu môùi trong naêm 2008 vôùi kim ngaïch xuaát khaåu ñaït18,372USD, chieám tyû troïng khaù nhoû 0.83% trong toång kim ngaïch xuaát khaåu. So vôùi naêm 2008, xuaát khaåu sang thò tröôøng Nhaät baûn bò suït giaûm maïnh. Kim ngaïch xuaát khaåu sang Nhaät Baûn naêm 2009 chæ ñaït 1,538USD, giaûm 91.63% so vôùi naêm 2008. Ñaây laø nhöõng söï suït giaûm maïnh khaù vaø ñaùng lo ngaïi. Nhaät Baûn laø thò tröôøng xuaát khaåu quan troïng ñoái ngaønh nhöïa Vieät Nam. Tuy nhieân, xuaát khaåu sang Nhaät Baûn cuûa coâng ty coøn raát khieâm toán do coâng ty chöa ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu cao veà chaát löôïng, maãu maõ saûn phaåm… cuûa thò tröôøng naøy. * Thò tröôøng Nam Phi: Naêm 2006, coâng ty cuõng ñaõ môû roäng thò tröôøng xuaát khaåu sang Nam Phi duø kim ngaïch xuaát khaåu coøn khaù khieâm toán vôùi giaù trò xuaát khaåu laø 17,480USD, chieám 1.8% toång kim ngaïch xuaát khaåu. Tuy nhieân, coâng ty ñaõ khoâng duy trì ñöôïc xuaát khaåu sang Nam Phi trong caùc naêm keá tieáp. Nguyeân nhaân coâng ty chöa nghieân cöùu, tieáp caän toát thoâng tin veà thò tröôøng xuaát khaåu naøy vì ñaây laø thò tröôøng cuõng khaù môùi meû. PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUAÁT KHAÅU THEO PHÖÔNG THÖÙC THANH TOAÙN QUOÁC TEÁ SÖÛ DUÏNG Caùc phöông thöùc thanh toaùn quoác teá söû duïng trong hoaït ñoäng xuaát khaåu cuûa coâng ty khoâng ña daïng, goàm 2 phöông thöùc thanh toaùn chöùng töø vaø phöông thöùc thanh toaùn chuyeån tieàn. Qua soá lieäu ôû baûng 3.5 cho thaáy tình hình söû duïng phöông thöùc thanh toaùn quoác teá taïi Coâng ty Ñöùc Haân: Phöông thöùc thanh toaùn chöùng töø ñöôïc xem laø phöông thöùc thanh toaùn an toaøn ñoái vôùi nhaø xuaát khaåu ngaøy caøng ñöôïc söû duïng nhieàu ôû Coâng ty. Thö tín duïng traû ngay (L/C at sight) chieám tyû troïng cao theå hieän uy tín vaø tieàm naêng kinh doanh cuûa Coâng ty. Trò giaù cuûa phöông thöùc thanh toaùn naøy naêm 2005 laø 621,632USD, chieám 92.38%; naêm 2006 laø 892,468USD, chieám 91.90%; naêm 2007 laø 1,264,092, chieám 97.62%; naêm 2008 chieám 2,134,808USD, chieám 96.84%; naêm 2009 chieám 99.10%. Phöông thöùc thanh toaùn chuyeån tieàn (TT) ñöôïc xem laø nhöõng phöông thöùc thanh toaùn ruûi ro cao ñoái vôùi nhaø xuaát khaåu, nhöng chieám tyû troïng töông ñoái nhoû trong thanh toaùn. Trò giaù cuûa phöông thöùc naøy naêm 2005 laø 51,276USD, chieám 7.62%; naêm 2006 laø 78,662%, chieám 8.10%; naêm 2007 laø 30,868USD, chieám 2.38%; naêm 2008 laø 69,648USD, chieám 3.16%; naêm 2009 laø 17,647USD chieám 0.90%. Trong ñoù, coâng ty aùp duïng phöông thöùc TT traû chaäm ñoái vôùi khaùch haøng Singapore do uy tín vaø laø ñoái taùc quen thuoäc. Phöông thöùc TT traû ngay ñöôïc coâng ty aùp duïng vôùi khaùch haøng môùi Nhaät Baûn vôùi trò giaù mua haøng khoâng lôùn. Baûng 3.5 - Tình hình xuaát khaåu theo phöông thöùc thanh toaùn quoác teá Ñôn vò tính: USD Caùc phöông thöùc thanh toaùn quoác teá Naêm 2005 Naêm 2006 Naêm 2007 Naêm 2008 Naêm 2009 Giaù trò Tyû troïng (%) Giaù trò Tyû troïng (%) Giaù trò Tyû troïng (%) Giaù trò Tyû troïng (%) Giaù trò Tyû troïng (%) 1. TT 51,276 7.62 78,662 8.10 30,868 2.38 69,648 3.16 17,647 0.90 a. At sight -  -  -  18,372 0.83 1,538 0.08 b. Usance payment 51,276 7.62 78,662 8.10 30,868 2.38 51,276 2.33 16,109 0.83 2. L/C at sight 621,632 92.38 892,468 91.90 1,264,092 97.62 2,134,808 96.84 1,933,670 99.10 Toång coäng 672,908 100 971,130 100 1,294,960 100 2,204,456 100 1,951,317 100 ( Nguoàn: Coâng Ty TNHH SX-TM Ñöùc Haân) PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUAÁT KHAÅU THEO PHÖÔNG THÖÙC KINH DOANH XUAÁT KHAÅU: Cho ñeán nay, phöông thöùc kinh doanh xuaát khaåu chính cuûa Coâng ty Ñöùc Haân vaãn laø xuaát khaåu töï doanh. Vôùi ñieàu kieän veà cô sôû vaät chaát kyõ thuaät vaø voán, Coâng ty töï toå chöùc saûn xuaát vaø tìm kieám khaùch haøng ñeå xuaát khaåu. Vieäc coâng ty phaùt trieån thò tröôøng xuaát khaåu, gia taêng kim ngaïch seõ coù haïn cheá vôùi quy moâ xuaát khaåu coâng ty khoâng lôùn, cuõng nhö chöa xaây döïng ñöôïc thöông hieäu, maãu maõ, kieåu daùng coâng nghieäp. Coù theå thaáy ñöôïc thò tröôøng xuaát khaåu cuûa coâng ty khoâng lôùn, chæ taäp trung ô khu vöïc Chaâu AÙ. Ñoøi hoûi coâng ty phaûi xaây döïng ñöôïc ñoäi nguõ kinh doanh gioûi, ña daïng hoùa vieäc söû duïng caùc phöông thöùc kinh doanh xuaát khaåu phuø hôïp vôùi quy moâ vaø ñieàu kieän thöïc teá coâng ty nhaèm gia taêng xuaát khaåu, môû roäng thò tröôøng vaø gia taêng maët haøng xuaát khaåu. PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUAÁT KHAÅU THEO ÑIEÀU KIEÄN THÖÔNG MAÏI INCOTERMS Baûng 3.6 - Tình hình xuaát khaåu theo ñieàu kieän Incoterms Ñôn vò tính: USD Incoterms 2000 Naêm 2005 Naêm 2006 Naêm 2007 Naêm 2008 Naêm 2009 Giaù trò Tyû troïng (%) Giaù trò Tyû troïng (%) Giaù trò Tyû troïng (%) Giaù trò Tyû troïng (%) Giaù trò Tyû troïng (%) EXW 647,566 50.01 1,497,524 67.93 1,559,711 79.93 FOB 51,276 7.62 96,142 9.90 30,868 2.38 51,276 2.33 16,109 0.83 CIF 621,632 92.38 874,988 90.10 616,526 47.61 655,656 29.74 375,497 19.24 Toång coäng 672,908 100 971,130 100 1,294,960 100 2,204,456 100 1,951,317 100 ( Nguoàn: Coâng Ty TNHH SX-TM Ñöùc Haân) Töø baûng 3.6, ta thaáy Coâng ty Ñöùc Haân söû duïng caùc ñieàu kieän thöông maïi EXW, FOB, CIF. Hieän coâng ty coù 4 khaùch haøng öùng vôùi 4 thò tröôøng xuaát khaåu cuûa coâng ty. Do löôïng khaùch haøng khoâng nhieàu, phöông thöùc kinh doanh chính laø xuaát khaåu töï doanh daãn ñeán vieäc söû duïng caùc ñieàu kieän thöông maïi Incoterms trong hoaït ñoäng xuaát khaåu cuûa Coâng ty hieän nay chöa ña daïng. Ñoái vôùi töøng khaùch haøng, coâng ty söû duïng caùc ñieàu kieän thöông maïi khaùc nhau nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu cuûa töøng loaïi ñoái töôïng ngöôøi mua. Giaù trò xuaát khaåu theo ñieàu kieän EXW taêng ñeàu qua caùc naêm 2007-2009 vaø chieám tyû troïng cao nhaát trong cô caáu: naêm 2007 chieám 50.01%; naêm 2008 chieám 67.83%; naêm 2009 chieám 79.93%. Naêm 2005 vaø 2006, coâng ty chæ thöïc hieän xuaát khaåu vôùi ñieàu kieän FOB vaø CIF. Xuaát khaåu theo ñieàu kieän CIF naêm 2005 chieám 92.38%; naêm 2006 chieám 90.10%; naêm 2007 chieám 47.61%; naêm 2008 chieám 29.74%; naêm 2009 chieám 19.23%. Xuaát khaåu theo ñieàu kieän naøy giaûm veà giaù trò vaø tyû troïng trong giai ñoaïn 2007-2009. Ñieàu kieän FOB: chieám tyû troïng khaù nhoû. Xuaát khaåu theo ñieàu kieän FOB naêm 2005 chieám7.62% ; naêm 2006 chieám 9.90%; naêm 2007 chieám 2.38%; naêm 2008 chieám 2.33%; naêm 2009 chieám 0.83% ÑAÙNH GIAÙ CHUNG VEÀ TÌNH HÌNH XUAÁT KHAÅU: Nhaän xeùt: (a) Thaønh coâng: Trong thôøi gian vöøa qua, coâng ty ñaõ coù söï gia taêng veà maët haøng xuaát khaåu vaø thò tröôøng xuaát khaåu. Coâng ty ña daïng hoùa saûn phaåm, ña daïng hoùa thò tröôøng ñieàu naøy goùp phaàn laøm giaûm ruûi ro cho coâng ty, ñaëc bieät khi thò tröôøng theá giôùi bieán ñoäng. Neáu giai ñoaïn 2005-2006 Coâng ty xuaát khaåu duy nhaát moät maët haøng cöûa xeáp nhöïa PVC, thì trong 2007-2009 coâng ty ñaõ gia taêng soá löôïng maët haøng xuaát khaåu laø 2 maët haøng. Qua 3 naêm, maët haøng taám nhöïa PP gia taêng ñaùng keå veà giaù trò vaø tyû troïng, laø maët haøng xuaát khaåu chuû löïc cuûa Coâng ty hieän nay. Coâng ty ñaõ xuaát khaåu sang 4 quoác gia trong naêm 2009, so vôùi naêm 2005 thò tröôøng xuaát khaåu cuûa coâng ty laø 2 thò tröôøng. Haøn Quoác laø thò tröôøng xuaát khaåu lôùn nhaát hieän nay. Saûn phaåm xuaát khaåu chuû löïc xuaát khaåu sang Haøn Quoác laø taám nhöïa PP. Thò tröôøng xuaát khaåu lôùn thöù hai laø Malaysia vôùi saûn phaåm chuû löïc xuaát khaåu sang thò tröôøng naøy laø cöûa xeáp nhöïa PVC. (b) Haïn cheá: Coâng ty khoâng theå duy trì gia taêng kim ngaïch xuaát khaåu ôû caùc thò tröôøng Malaysia, Singapore, Nhaät Baûn. Xuaát khaåu cuûa maët haøng cöûa nhöïa PVC khoâng oån ñònh, ñang coù xu höôùng giaûm. Toång kim ngaïch xuaát khaåu cuûa Coâng ty taêng oån ñònh trong suoát giai ñoaïn 2005- 2008 nhöng suït giaûm trong naêm 2009. Kim ngaïch xuaát khaåu suït giaûm, do: Nguyeân nhaân khaùch quan: Ngay töø cuoái naêm 2008, taùc ñoäng cuûa cuoäc khuûng hoaûng taøi chính taïi Myõ ñaõ lan roäng ra khaép theá giôùi. Do aûnh höôûng cuûa suy thoaùi kinh teá theá giôùi, caùc ngaønh coâng nghieäp söû duïng saûn phaåm nhöïa nhö xaây döïng, saûn xuaát oâ toâ, saûn xuaát haøng tieâu duøng ñeàu suït giaûm nghieâm troïng gaây khoâng ít khoù khaên trong tieâu thuï saûn phaåm Ngaønh nhöïa höùng chòu nhieàu ñôït bieán ñoäng veà giaù nguyeân lieäu trong thôøi gian qua do bieán ñoäng giaù daàu, tyû giaù hoái ñoaùi. Beân caïnh ñoù, nhöõng ñôït ñieàu chænh taêng giaù ñieän ñaõ taùc ñoäng khoâng ít ñeán chi phí kinh doanh, giaûm khaû naêng caïnh tranh veà giaù saûn phaåm. Nguyeân nhaân chuû quan: Nguyeân nhaân chính laøm giaûm toång kim ngaïch xuaát khaåu laø söï suït giaûm kim ngaïch xuaát khaåu cuûa maët haøng cöûa xeáp nhöïa. Hieän Malaysia laø thò tröôøng xuaát khaåu chính veà maët haøng naøy. Coâng ty chöa chuû ñoäng veà thieát keá maãu maõ, phaùt trieån saûn phaåm. Cô caáu saûn phaåm xuaát khaåu vaø thò tröôøng xuaát khaåu coøn khieâm toán do haïn cheá veà ñoäi nguõ kinh doanh xuaát khaåu. Coâng ty chöa tieáp caän, môû roäng ñöôïc caùc thò tröôøng xuaát khaåu môùi nhö Chaâu AÂu, Myõ… Ñieåm maïnh : Löïc löôïng lao ñoäng coù tay ngheà cao, ñaëc bieät trong khaâu ñieàu kieån maùy moùc saûn xuaát coâng ty ñaõ chuû ñoäng ñaàu tö daây chuyeån coâng ngheä saûn xuaát hieän ñaïi nhaèm haïn cheá ñeán möùc toái ña tæ leä pheá phaåm, thöù phaåm. Chaát löôïng saûn phaåm ñöôïc ñaùnh giaù toát, luoân oån ñònh, taïo ñöôïc uy tín vôùi khaùch haøng. Coâng ty ñang coù moät ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù treû, naêng ñoäng, ham hoïc hoûi luoân luoân vì coâng vieäc. Hoï seõ laø nhöõng ngöôøi goùp phaàn ñöa saûn phaåm cuûa coâng ty ngaøy caøng phaùt trieån maïnh meõ hôn trong töông lai. Ñieåm yeáu: Chöa coù phoøng marketing ñeå toå chöùc caùc hoaït ñoäng marketing moät caùch chuyeân moân, hieäu quaû hôn. Hieän nay ñoäi nguõ laøm marketing cuûa coâng ty cuõng chính laø caùc nhaân vieân kinh doanh xuaát nhaäp khaåu. Khoâng coù chieán löôïc laâu daøi veà xuùc tieán, quaûng baù thöông hieäu. Yeáu keùm trong vieäc caäp nhaät thoâng tin thò tröôøng Khoâng coù ñoäi nguõ chuyeân moân nghieân cöùu phaùt trieån saûn phaåm. Do ñoù saûn phaåm cuûa coâng ty khoâng coù söï khaùc bieät nhieàu so vôùi saûn phaåm cuûa caùc coâng ty khaùc. Thuaän lôïi: Ngaønh nhöïa nhaän ñöôïc nhieàu söï quan taâm töø chính phuû, nhieàu khoaûn kinh phí xuùc tieán thöông maïi, thaønh laäp caùc trung taâm döõ lieäu ngaønh, ñaøo taïo vaø hoã trôï kyõ thuaät veà coâng ngheä. Coâng ty taän duïng öu theá veà cô sôû vaät chaát ñem ñeán cho khaùch haøng söï oån ñònh veà chaát löôïng vaø giaù caû luoân phuø hôïp ñaùp öùng nhu caàu khaùch haøng. Ñoäi nguõ CB-CNV vaø ban giaùm ñoác cuûa coâng ty luoân phoái hôïp chaët cheõ, phaùt huy naêng löïc trí tueä taäp theå. Vôùi vieäc chuù troïng ñaàu tö coâng ngheä saûn xuaát tieáp caän vôùi coâng ngheä hieän ñaïi cuûa theá giôùi, saûn phaåm nhöïa cuûa coâng ty ñöôïc caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi ñaùnh giaù laø coù khaû naêng caïnh tranh cao vaø ñöôïc thò tröôøng chaáp nhaän. Coâng ty ñaõ coù moái quan heä thöông maïi vaø taïo ñöôïc uy tín vôùi khaùch haøng Haøn Quoác, Malaysia. Khoù khaên: Khoâng chuû ñoäng ñöôïc nguyeân lieäu ñaàu vaøo laø moät haïn cheá lôùn ñoái voái ngaønh nhöïa noùi chung. Nguoàn cung nguyeân lieäu 80-90% töø nöôùc ngoaøi, trong khi ñoù chi phí nguyeân lieäu chieám 70-80% giaù thaønh saûn phaåm neân vieäc bieán ñoäng tyû giaù hoái ñoaùi hieän nay ñang aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty. Trong khi ñoù, ña soá caùc loaïi nguyeân lieäu nhöïa ñeàu laø saûn phaåm töø hoùa daàu neân giaù nguyeân lieäu coøn chòu taùc ñoäng tröïc tieáp töø söï bieán ñoäng khoâng ngöøng cuûa giaù daàu theá giôùi. Coâng ty khoù coù theå xoay sôû kòp vôùi söï taêng giaûm thaát thöôøng cuûa giaù ñaàu vaøo, ñoàng thôøi cuõng khoâng theå ñieàu chænh ngay laäp töùc giaù baùn saûn phaåm khi chi phí ñaàu vaøo taêng lean vì muïc tieâu duy trì chöõ tín vôùi khaùch haøng. Vieäc naøy taùc ñoäng khoâng nhoû ñeán coâng vieäc saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty, aûnh höôûng ñeán khaû naêng caïnh tranh xuaát khaåu cuûa Coâng ty vaø vieäc kinh doanh tieâu thuï trong nöôùc. Ñeå môû roäng saûn xuaát hoaëc nhaäp khaåu nguyeân lieäu ñeå thöïc hieän ñôn haøng, ngoaøi voán töï coù, coâng ty phaûi söû duïng ñeán nguoàn voán tín duïng cuûa ngaân haøng. Vôùi quy moâ coâng ty laø doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, vieäc huy ñoäng voán cuûa khoâng heà ñôn giaûn trong boái caûnh neàn kinh teá hieän nay coøn nhieàu khoù khaên. CAÙC GIAÛI PHAÙP VAØ KIEÁN NGHÒ NHAÈM NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG XUAÁT KHAÅU Ñònh höôùng phaùt trieån cuûa Coâng ty: Thò tröôøng trong nöôùc cuõng nhö theá giôùi ñang môû ra nhieàu cô hoäi phaùt trieån cho ngaønh nhöïa do nhu caàu veà saûn phaåm nhöïa ngaøy caøng taêng. Ñònh höôùng phaùt trieån cuûa coâng ty trong thôøi gian saép tôùi laø : Môû roäng thò tröôøng kinh doanh xuaát khaåu vaø kinh doanh noäi ñòa. Khai thaùc maët haøng xuaát khaåu coù hieäu quaû, kyù ñöôïc hôïp ñoàng vôùi soá löôïng lôùn, laâu daøi ñeå taêng doanh thu vaø lôïi nhuaän. Ña daïng hoùa saûn phaåm cho caùc thò tröôøng khaùc nhau. Tieáp tuïc giöõ vöõng vaø ñaåy maïnh xuaát khaåu sang caùc thò tröôøng ñaõ laø khaùch haøng cuûa coâng ty. Thöïc hieän chính saùch veà muïc tieâu chaát löôïng saûn phaåm ngaøy caøng toát hôn vaø cuûng coá trong saûn xuaát ñeå giaûm tyû leä thöù pheá phaåm xuoáng möùc thaáp nhaát. Hoaøn thieän thieát bò ñoàng boä taêng naêng suaát lao ñoäng, haïn cheá caùc khoaûn phaùt sinh trong saûn xuaát nhö ñieän naêng tieâu hao, nhaân coâng v.v…. Caùc giaûi phaùp ñeà xuaát: Veà toå chöùc thöïc hieän hôïp ñoàng ngoaïi thöông: Toå chöùc toát vieäc thöïc hieän hôïp ñoàng ngoaïi thöông ngoaøi muïc ñích giaûm ruûi ro kinh doanh coøn giuùp coâng ty naâng cao uy tín treân thò tröôøng xuaát khaåu töø ñoù daãn ñeán taêng doanh thu. Nguyeân vaät lieäu ñaàu vaøo aûnh höôûng raát lôùn ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát haøng hoùa xuaát khaåu neân coâng ty phaûi xaây döïng keá hoaïch thu mua nguyeân vaät lieäu hôïp lyù, khoâng neân döï tröõ nguyeân vaät lieäu nhaäp khaåu vôùi khoái löôïng lôùn vì khi döï tröõ nguyeân vaät lieäu nhieàu seõ daãn ñeán tình traïng öù ñoïng voán löu ñoäng vaø seõ aûnh höôûng ñeán hieäu quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Söû duïng caùc bieän phaùp taøi chính ñeå giaûm thieåu ruûi ro veà bieán ñoäng tyû giaù trong thanh toaùn trong quaù trình thu mua nguyeân lieäu Thöïc hieän toát khaâu laäp boä chöùng töø xuaát khaåu, traùnh tröôøng hôïp tu chænh laøm taêng chi phí vaø traùnh tröôøng hôïp boä chöùng töø khoâng hôïp leä daãn ñeán ngaân haøng töø choái thanh toaùn. Xaây döïng phoøng marketing: Hieän ôû coâng ty chöa coù phoøng marketing ñuùng nghóa. Boä phaän lo veà maûng naøy laø phoøng phaùt trieån kinh doanh xuaát nhaäp khaåu. Coâng ty neân coù moät boä phaän coù chuyeân moân saâu veà lónh vöïc nghieân cöùu thò tröôøng, tìm hieåu nhu caàu cuûa khaùch haøng, phaân tích ñaùnh giaù caùc ñoái thuû caïnh tranh. Töø ñoù ñöa ra caùc chieán löôïc veà chuûng loaïi, chaát löôïng cho thò tröôøng xuaát khaåu. Chuù troïng söû duïng phöông thöùc xuùc tieán thöông maïi ñieän töû: caäp nhaät thoâng tin quaûng baù saûn phaåm taïi Website coâng ty, xaây döïng ñoäi nguõ kinh doanh baùn haøng qua maïng. Veà saûn phaåm: Caûi tieán kyõ thuaät saûn xuaát, ña daïng hoùa saûn phaåm xuaát khaåu. Taêng ñaàu tö, aùp duïng coâng ngheä môùi cho caùc saûn phaåm nhöïa kyõ thuaät cao. Thöïc hieän toát caùc hoaït ñoäng nghieân cöùu vaø phaùt trieån saûn phaåm, tìm hieåu veà thò hieáu tieâu duøng, nhu caàu cuûa töøng thò tröôøng ñeå ñöa ra nhöõng saûn phaåm chaát löôïng cao, ñoäc ñaùo, ña coâng duïng… Taêng möùc ñaàu tö cho hoaït ñoäng naâng cao chaát löôïng vaø tính caïnh tranh cuûa saûn phaåm. Saûn xuaát vôùi khoái löôïng lôùn ñeå giaûm chi phí saûn xuaát töø ñoù giaûm giaù thaønh saûn phaåm. Töøng böôùc xaây döïng thöông hieäu uy tín vöõng maïnh qua ñoù seõ laøm giaûm chi phí giao dòch, tìm kieám thò tröôøng vaø ñoái taùc seõ deã daøng hôn. Veà nhaân söï: Phaùt trieån vaø naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc: khoâng ngöøng naâng cao trình ñoä quaûn lyù cuûa caùn boä vaø naâng cao trình ñoä tay ngheà cuûa coâng nhaân ñeå giaûm toái ña tæ leä thöù pheá phaåm, naâng cao naêng suaát saûn xuaát nhaèm muïc ñích haï giaù thaønh vaø taêng khaû naêng caïnh tranh treân thò tröôøng xuaát khaåu. Moät soá kieán nghò vôùi cô quan chöùc naêng: Caùc thuû tuïc veà haûi quan, caùc thuû tuïc haønh chính caàn ñöôïc caûi tieán ñeå trôû neân ñôn giaûn, goïn nheï, thoâng thoaùng hôn nöõa. Nhaø nöôùc caàn taêng cöôøng ñaàu tö hôn trong vieäc phaùt trieån ngaønh vaän taûi ñöôøng bieån, caûng bieån caàn ñöôïc naâng caáp ñeå taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc nhaø ñaøm phaùn kyù keát caùc hôïp ñoàng ngoaïi thöông maø phía Vieät Nam thueâ phöông tieän vaän chuyeån nhö ñieàu kieän giao haøng CFR, CIF…töø ñoù giuùp doanh nghieäp chuû ñoäng hôn trong xuaát khaåu ñoàng thôøi ñem laïi nhieàu lôïi ích vaø nguoàn thu ngaân saùch cho nhaø nöôùc. Chuù troïng vieäc phaùt trieån coâng nghieäp saûn xuaát nguyeân lieäu cho ngaønh nhöïa, hoã trôï trieån khaùi caùc döï aùn xaây döïng nhaø maùy saûn xuaát nguyeân lieäu, nhaø maùy taùi cheá pheá lieäu nhöïa ñeå chuû ñoäng nguoàn nguyeân lieäu trong nöôùc, oång ñònh nguoàn cung caáp vaø giaù nguyeân lieäu nhöïa. KEÁT LUAÄN Chuyeân ñeà naøy ñaõ phaân tích tình hình xuaát khaåu thöïc teá cuûa coâng ty hieän nay vôùi nhöõng maët maïnh vaø maët yeáu cuõng nhö nhöõng thuaän lôïi, khoù khaên vaø ñöa ra caùc giaûi phaùp ñeà nghò nhaèm taêng doanh soá xuaát khaåu. Tuy nhieân do neàn kinh teá Vieät Nam ñang trong giai ñoaïn hoäi nhaäp vôùi neàn kinh teá theá giôùi neân tình hình thò tröôøng kinh doanh xuaát khaåu coøn nhieàu bieán ñoäng vaø caïnh tranh seõ ngaøy caøng gay gaét. Ñieàu naøy coù aûnh höôûng raát lôùn tôùi caùc hoaït ñoäng kinh doanh xuaát khaåu cuûa Coâng Ty TNHH SX-TM Ñöùc Haân. Vì vaäy coâng ty caàn phaûi xaây döïng nhöõng chieán löôïc kinh doanh phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh thay ñoåi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích thực trạng xuất khẩu tại công ty TNHH sản xuất - thương mại Đức Hân giai đoạn 2005 - 2009 (Đề tài năm 2010).doc
Luận văn liên quan