Đề tài Phân tích tình hình gia công xuất khẩu của công ty may măc Việt Sang

MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn . 1 Nhận xét của đơn vị thực tập 2 Nhận xét của giáo viên hướng dẫn . 3 Mục lục 4 Lời mở đầu . 6 Chương I Cơ sở lí luận của việc phân tích tình hình xuất khẩu gia công của công ty May Việt Sang 9-16 1.1Thị trường may mặc của thế giới hiện nay . 9 1.2.Tình hình xuất khẩu sản phẩm may mặc của Việt Nam. Sang các thị trường 10 1.1.Thị trường Nhật Bản 10 1.2.2.Thị trường EU . 12 1.2.3.Thị trường Mỹ . 14 1.2.4.Thị Trường Trung Quốc . 15 1.3.Kết luận chương I 16 Chương II Tình hình xuất khẩu gia công của công ty May Việt Sang:17-39 I.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty, cơ cấu tổ chức . 17 2.1 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty may Việt Sang 17 2.1.1.Cơ sở vật chất của công ty . 17 2.1.2. Thị trường và đối tác thương mại . 18 2.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty 18 2.2.1 Cơ cấu tổ chức 18 2.2.2.Vai trò và giới hạn của các bộ phận chức năng 19 2.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty may Việt Sang 21 2.3.1. Doanh thu . 23 2.3.2.2 Cơ cấu XK măt hàng chung . 25 2.3.2.3.So sánh Kim ngạch XK các năm qua các thị trường 27 2.3.2.4. Cơ cấu XK theo thị trường . 28 II Đánh giá các nhân tố tác động đến môi trường kinh doanh trong ngành may mặc xuất khẩu . 34 2.1. Môi trường cạnh tranh . 34 2.1.1. Thị trường Mỹ 34 2.1.2. Thị trường EU 36 2.2. Các yếu tố môi trường vĩ mô . 37 2.2.1 Môi trường kinh tế vĩ mô 37 2.2.2. Môi trường vĩ mô 38 2.3. Kết luận chương II 39 Chương III: Những giải pháp và kiến nghị đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm may gia công tại công ty TNHH Việt Sang . 40-57 3.1 Mục đích xây dựng các giải pháp . 40 3.2 Căn cứ đề xuất giải pháp 40 3.3 Các giải pháp . 40 3.3.1.Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường . 44 3.3.2Các giải pháp nâng cao việc tổ chức thực hiện hợp đồng gia công:45 A. Đối với công ty . 45 B. Kiến nghị Nhà nước 46 Kết luận chương III 50 Kết luận . 51 Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục . 52-57 LỜI MỞ ĐẦU Sau thời gian thưc tập ở công ty gia công may măc Viet Sang (10 -3 - 2007 đến 25-4 -2007) em đã tiếp thu đươc nhìều kinh nghiệm quí báu cho bản thân, giúp em củng cố lai kíến thức đã có và đồng thời tiếp thu nhiều kiến thức thực tế rất có ích cho bản thân. 1.Ý nghĩa của việc chon đề tài : Việt Nam là một nước tập trung các doanh nghiệp vừa và nhỏ , nơi hội tụ các nhà đầu tư của thế giới trong tất cả các ngành , trong đó may măc chiếm doanh thu không nhỏ, hàng năm xuất khoảng 4,838 tỷ USD sau măt hàng dầu thô ( 7,373 tỷ USD) sang các thi trường, từ đó cho ta thấy tầm quan trong của ngành may măc trong đó có ngành gia công xuát khẩu . Việc chú trong các ván đề kim ngạch xuất khẩu trong việc gia công may mặc xuất khẩu từ đó cũng đươc nhà nước và chính doanh nghiệp quan tâm đẩy mạnh bằng các biện pháp nghiên cứu tìm thị trường và hoạch định chiến lược trong công ty , tổ chứa tốt việc thực hiện hợp đồng nhằm giữ chân tìm kiếm chỗ đứng tr6n thị trường quốc tế, việc phân tích tình hình xuất khẩu ( kim ngạch , thị trường ) trong công ty lá một khâu khá quan trọng các phương pháp tự điều tra , phân tích của công ty dể từ điều chỉnh và tìm ra phương hứớng cho công ty . Quan tâm đến vấn đề đó , em là một sinh viên đang thưc tap ở một công ty gia công xuất khẩu có 100 vốn nước ngoài , em chon đề tài : “ phân tích tình hình gia công xuất khẩu của công ty may măc Việt Sang “ cho chuyên đề tố t nghiệp của mình . 2.Mục đích nghiên cứu : Theo đánh giá sơ bộ , tình hình công ty có chiều hướng giảm nên BGD công ty yêu cầu nghiên cứu tình hình xuất khẩu nhằm tìm ra nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục nhằm tăng khả năng sản xuất và xuất khẩu cho công ty . 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Khảo sát tình hình gia công của Việt Nam xuất sang thị trường thế giới trong đó có các thị trường chủ lực : Mỹ, Nhật , EU Khảo sát nguồn lực và năng lực sản xuất của công ty gia công may mặc Việt Sang đồng thời nhận dạng rõ các thị trường tiềm năng của công ty . Đánh giá thực trạng xuất khẩu sản phẩm của công ty qua các thị trường, nguyên cứu các nhân tố tác động đến khả năng duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty. Đề xuất một số giải pháp nhằm giữ vững và gia tăng kim ngạch xuất khầu của công ty trên các thị trường nhằm nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả xuất khẩu trên thị trường thế giới. Đề tài giới hạn trong việc nghiên cứu hoạt động xuất khẩu sản phẩm may mặc gia công mà không đi sâu nghiên cứu thị trường tiêu thụ nội địa đồng thời không đề cập đến hoạt động nhập khẩu. Phạm vi về không gian.: Đề tài được thực hiện tại công ty gia công may mặc Việt Sang thông qua các số liệu, báo cáo tổng hợp tại các phòng ban. Phạm vi về thời gian : Đề tài được nghiện cứu và thực hiện trong suốt quá trình thực tập , làm việc tại công ty từ ngày 10 -3 - 2007 đến 25-4 -2007. 4. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài được nghiên cứu bằng các phương pháp sau : Phương pháp so sánh giữa năm trước và năm sau , múc độ tăng giảm kim ngạch giữa các năm từ đó rút ra kết luận và đề ra các giải pháp . Phương pháp duy vật biện chứng : dựa vào thực trạng xuất khẩu của công ty và các nhân tố tác động mà đưa ra các quy luật hoạt động ,và từ đó đưa ra giải pháp thích hợp . 5.Bố cục của chuyên đề : Chuyên đề gồm ba chương với các nội dung chính như sau: Chương I: cơ sở lí luận của việc phân tích dựa vào tình hình xuất khẩu hàng may gia công của Việt Nam trên thị trường thế giới Chương II: khái quát về công ty may gia công Việt Sang và đi vào phân tích thực trạng của công ty . Chương III: từ những tồn tại rút ra ở chương II, đề ra các giải pháp và đưa ra kiến nghị nhà nước cho vấn đề đó .

pdf57 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4010 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích tình hình gia công xuất khẩu của công ty may măc Việt Sang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
á quan, haïn cheá vieäc xuaát khaåu naøy, moät phaàn do nhaân coâng thieáu ñang laø vaán ñeà cuûa gia coâng Vieät Nam töø naêm 2006.Maët khaùc, coù quaù nhieàu coâng ty trong vaø ngoaøi nöôùc caïnh tranh, vieäc xoùa boû haøng raøo thueá quan laø moät thuaän lôïi cho caùc taäp ñoaøn tieâu dieät caùc coâng ty vöøa vaø nhoû trong nöôùc cuõng nhö doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi , nay laø noãi lo sôï aùm aûnh cuûa caùc coâng ty nhoû khi hoäi nhaäp. Ñaây laø thò tröôøng lôùn nhaát cuûa Vieät Nam, hôn 50% haøng gia coâng xuaát ñi Myõ, do vaäy vieäc chuù troïng vaøo thò tröôøng naøy caàn ñöôïc ñaàu tö kyõ veà maët chaát Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂNØ À ÂØ À ÂØ À  SVTH: Trình Phöông Thuøy Page 30 of 57 löôïng saûn phaåm vaø ñieàu chænh giaù caû sao cho phuø hôïp, khoâng bò aùp thueá choáng baùn phaù giaù cuûa Myõ trong naêm nay laø tieâu chí haøng ñaàu cuûa coâng ty . - Nhaän xeùt:ä ùä ùä ù Moät khoù khaên lôùn cuûa coâng ty veà vieäc xuaát khaåu haøng may maëc ñi Myõ laø vaán ñeà quota nhaát laø cat 340/360 (chemise), do vaäy coâng ty neân taäp trung khai thaùc vaø phaùt trieån theâm nhöõng maët haøng free quota nhö jacket, chaên-ga-goái, ñoàng phuïc y teá. c) Thò tröôøng Chaâu AÙ:ø â Ùø â Ùø â Ù - Tình hình: Xuaát khaåu vaøo thò tröôøng Chaâu AÙ chieám tæ leä khoâng ñaùng keå. So vôùi naêm 2004, giaù trò xuaát khaåu naêm 2005 giaûm 92.655,21 USD (giaûm 32,38 %); naêm 2006 giaûm 21.693,01 USD (giaûm 7,58 %). - Nhaän xeùt:ä ùä ùä ù Thò tröôøng Chaâu AÙ laø thò tröôøng phi quota do vaäy ñaây cuõng laø moät thò tröôøng maø chuùng ta caàn quan taâm khai thaùc hôn, ñaëc bieät trong boái caûnh xung ñoät chính trò giöõa Trung – Nhaät hieän nay ñaõ laøm cho caùc nhaø nhaäp khaåu Nhaät coù xu höôùng tìm nhöõng thò tröôøng khaùc ngoaøi Trung Quoác. Chuùng ta neân trieät ñeå khai thaùc cô hoäi naøy vaø phaùt trieån xuaát khaåu haøng sô mi, jacket, chaên-ga-goái, taïp deà sang Nhaät. Thieát nghó chuùng ta caàn khai thaùc thò tröôøng Haøn Quoác, Ñaøi Loan, Singapore laø nhöõng thò tröôøng gaàn vôùi chuùng ta, chi phí vaän chuyeån seõ thaáp vaø nhöõng thò tröôøng naøy voán cuõng laø thò tröôøng khaù lôùn ñaày tieàm naêng trong khu vöïc. d) Caùc thò tröôøng khaùc:ù ø ùù ø ùù ø ù Chieám tæ leä khoâng ñaùng keå treân toång doanh thu xuaát khaåu. Neáu coù theå cuõng caàn thaâm nhaäp vaø khai thaùc thò tröôøng naøy ñeå taêng doanh thu xuaát khaåu. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂNØ À ÂØ À ÂØ À  SVTH: Trình Phöông Thuøy Page 31 of 57 Tình hình xuaát khaåu vaøo moät soá thò tröôøng lôùn naêm 2006: Baûng 2.3.2ûûû .4.2. Cô caáu xuaát á áá áá á khaåu theo thò tröôøng naêm 2006å ø êå ø êå ø ê Ñôn vò tính: USD Tæ leä (%)äää Stt Thò tröôøngøøø Saûn löôïngû ïû ïû ï Doanh thu XK Kim ngaïch XKïïï DTXK KNXK I. Chaâu AÂuâ Ââ Ââ  681.478,00 1.993.155,88 3.810.107.33 35,70 32,81 1 Ñöùc 411.025,00 1.505.351,11 2.875.517,50 75,53 75,47 2 Hy Laïp 9.684,00 18.399,60 73.598,40 0,92 1.93 3 Taây Ban Nha 247.870,00 433.395,43 789.432,29 21,74 20,72 4 Thuïy Ñieån 7.740,00 24,159.94 24.159,94 1,21 0,63 5 Italy 1.202,00 6.010,00 24.040,00 0,30 0,63 6 Phaùp 3.780,00 4.914,00 19.656,00 0,25 0,52 7 Switzeland 177 925,8 3.703,20 0,05 0,10 II. Chaâu Myõâ õâ õâ õ 1.340.764,00 2.954.466,12 6.675.315,30 52,91 57,48 1 Myõ 1.279.914.00 2.827.474,42 6.323.996,95 95,70 94,74 2 Canada 13.599,00 23.158,15 23.158,15 0,78 0,35 3 Peru 15.282,00 52.063,80 208.255,20 1,76 3,12 4 Mexico 31.969,00 51.769,75 119.905,00 1,75 1,80 III. Chaâu Aùâ ùâ ùâ ù 117.708,00 264.461,25 755.474,67 4,74 6,51 1 Indonesia 11.378,00 17.067,00 17.067,00 6,45 2,26 2 Nhaät 91.547,00 160.268,10 641.072,40 60,60 84,86 3 Hong Kong 12.299,00 44.439,90 49.357,02 16,80 6,53 4 Taiwan 630,00 1.764,00 7.056,00 0,67 0,93 5 Philipin 20000,00 33.200,00 33.200,00 12,55 4,39 6 China 1.854,00 7.722,25 7.722,25 2,92 1,02 IV. Chaâu Uùc 7.280,00 7.280,00 7.280,00 0,13 0,06 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂNØ À ÂØ À ÂØ À  SVTH: Trình Phöông Thuøy Page 32 of 57 1 Australia 7.280,00 7.280,00 7.280,00 100,00 100,00 V. Chaâu Phi 147.329,28 267.941,45 267.941,45 4,80 2,31 1 Ai Caäp 147.329,28 267.941,45 267.941,45 100,00 100,00 VI. XK tai choã 86.347,00 96.284,17 96.284,17 1,72 0,83 1 XK tai choã 86.347,00 96.284,17 96.284,17 100,00 100,00 TOÅNG COÄNG 2.400.906,00 5.583.588,87 11.612.403,00 100,00 100,00 (Nguoàn: töø baùo caùo cuûa Phoøng Xuaát nhaäp khaåu naêm 2006) .Phaân tích naêm 2006â êâ êâ ê a) Thò tröôøng Chaâu Aâu:ø â âø â âø â â Xuaát khaåu vaøo thò tröôøng EU ñöùng thöù 2 sau Thò tröôøng Chaâu Myõ chieám tæ troïng 35,7% töông ñöông 1.993.155,88 USD treân toång doanh thu xuaát khaåu, KNXK ñaït 3.810.107,33 USD chieám 32,81% treân toång KNXK. Trong ñoù, Ñöùc laø khaùch haøng lôùn cuûa coâng ty vôùi doanh thu xuaát khaåu ñaït 1.505.351,11 USD töông öùng 75,53% treân doanh thu xuaát khaåu cuûa EU. Khaùch haøng chuû yeáu:Target, ……. Cô caáu maët haøng: Caùc chuûng loaïi maët haøng xuaát khaåu vaøo thò tröôøng Chaâu Aâu goàm jacket, sô mi, quaàn ñuøi, ñaàm treû em. Trong ñoù sô mi chieám tæ leä 74%, quaàn 20,26%, quaàn aùo caùc loaïi khaùc 1,85 %, jacket chieám tæ leä 1,70%, saûn phaåm khaùc chieám 2.19%. nhìn chung vaãn chöa coù maë haøng ñoøi hoûi kyõ thaäut phöùc taïp Tæ leä haøng FOB vaø CMT: Haøng FOB 70,44% vaø CMT chieám 29,56%. b) Thò tröôøng Chaâu Myõ:ø â õø â õø â õ Xuaát khaåu vaøo thò tröôøng Chaâu Myõ chieám tæ troïng cao nhaát 52,91% töông ñöông 2.954.466,12 USD treân toång doanh thu xuaát khaåu, KNXK ñaït 6.675.315,30 USD treân toång KNXK. Trong ñoù, Myõ laø khaùch haøng lôùn cuûa coâng ty vôùi doanh Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂNØ À ÂØ À ÂØ À  SVTH: Trình Phöông Thuøy Page 33 of 57 thu xuaát khaåu ñaït 2.827.474,42 USD töông öùng 95,70% treân doanh thu xuaát khaåu cuûa Chaâu Myõ. , vaø nay luoân laø thò tröôøng xuaát khaåu chuû löïc cuûa coâng ty noùi chung , cuûa Vieät Nam noùi rieâng. Khaùch haøng chuõ yeáu: Young Champion, Great Ivan, Uniform, Target, Eureka… Maët haøng: Caùc chuûng loaïi haøng xuaát khaåu vaøo thò tröôøng Chaâu Myõ goàm aùo thun, voõ phuïc, sô mi, quaàn, jacket, quaàn aùo caùc loaïi. Trong ñoù: jacket chieám tæ leä 23,80%, sô mi 37,76%, quaàn 18,85%, quaàn aùo caùc loïai 9,87%, saûn phaåm khaùc 9,72%. Tæ leä haøng FOB vaø CMT: Haøng FOB chieám tæ leä 57,46%, CMT chieám 42,54%. c) Thò tröôøng Chaâu AÙ:ø â Ùø â Ùø â Ù Chieám tyû troïng khoâng ñaùng keå 4,74% töông ñöông 264.461,25 USD treân toång doanh thu xuaát khaåu. Trong ñoù, Nhaät laø khaùch haøng lôùn cuûa coâng ty vôùi doanh thu xuaát khaåu ñaït 160.268,10 USD töông öùng 60,60% treân doanh thu xuaát khaåu cuûa Chaâu AÙ. Lyù giaûi vaán ñeà naøy laø thò tröôøng chaâu AÙ coù söùa mua khoâng cao, ñoàng thôøi lôïi nhuaän khoâng nhieàu, do cheânh leäch trò giaù ñoàng tieàn thaáp., hôn nöõa chaâu AÙ chi thöôøng söû duïng haøng noäi ñòa Khaùch haøng chuû yeáu: Toray, Zydy, PT Mitra… Maët haøng: Caùc chuûng loaïi haøng xuaát khaåu vaøo thò tröôøng Chaâu AÙ goàm sô mi, quaàn, jacket, quaàn aùo caùc loaïi. Trong ñoù sô mi chieám 31,01%, jacket 30,09%, quaàn 1,02%, quaàn aùo caùc loaïi khaùc 25,32%, sôïi 12,55%. Tæ leä FOB vaø CMT: Haøng FOB chieám tæ leä 38,11%, CMT chieám 61,89%. d) Thò tröôøng Chaâu UÙc:ø â Ùø â Ùø â Ù Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂNØ À ÂØ À ÂØ À  SVTH: Trình Phöông Thuøy Page 34 of 57 Doanh thu xuaát khaåu vaøo thò tröôøng Chaâu UÙc naêm 2006 laø 7.280 USD , laø daáu hieäu ñaùng möøng vì 2 naêm 2004 vaø 2005 ñaõ khoâng coù doanh thu xuaát khaåu. Chuùng ta caàn khai thaùc hôn nöõa thò tröôøng naøy ñeå coù theå taêng doanh thu xuaát khaåu vaøo naêm sau. e) Thò tröôøng Chaâu Phi:ø âø âø â Doanh thu xuaát khaåu vaøo thò tröôøng Chaâu Phi naêm 2005 laø 267.941,45 USD coù ñöôïc laø do xuaát khaåu sôïi vaøo Ai Caäp, neáu coù cô hoäi chuùng ta cuõng neân quan taâm khai thaùc ôû luïc ñòa naøy. f) Xuaát khaåu taïi choã:á å ï ãá å ï ãá å ï ã Doanh thu xuaát khaåu naêm 2006 ñaït 96.284,17 USD taêng so vôùi naêm 2005 laø 60.684,17 USD taêng 36,97%. Ñaây laø ñieàu ñaùng möøng. Toùm laïi ù ïù ïù ï : Coâng ty ñaõ taïo ñöôïc vò trí treân thò tröøong vaø phaûi tieáp tuïc naâng cao naêng löïc caïnh tranh vôùi caùc coâng ty trong vaø ngoaøi nöôùc II Ñaùnh giaù caùc nhaân toá taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng kù ù ù â á ù ä á â øù ù ù â á ù ä á â øù ù ù â á ù ä á â ø inh doanh trong ngaønh øøø may maëc xëëë uaát khaåu.á åá åá å 2.1. Moâi tröôøng caïnh tranhâ ø ïâ ø ïâ ø ï : 2.1.1. Thò tröôøng Myõø õø õø õ : Thuaän lôïiä ïä ïä ï : Myõ laø nöôùc coù neàn kinh teá lôùn maïnh, taïo ra hôn 20,8% GDP toaøn theá giôùi, daân soá treân 280 trieäu ngöôøi vôùi nhieàu chuûng toäc, maøu da cuøng sinh soáng taïi ñaây. Ñaây laø thò tröôøng nhaäp khaåu lôùn nhaát theá giôùi, naêm 2002 Myõ nhaäp khaåu khoaûng 1.300 tyû USD, trong ñoù haøng deät may nhaäp cuûa caùc nöôùc laø 75 tyû USD. Myõ laø thò tröôøng thu huùt nhieàu chuûng loaïi haøng hoùa vôùi chaát löôïng khaùc nhau do thò hieáu ña daïng, thu nhaäp cuûa daân cö cheânh leäch nhieàu. Vaø do daân nhaäp cö ña Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂNØ À ÂØ À ÂØ À  SVTH: Trình Phöông Thuøy Page 35 of 57 soá neân saûn phaåm cuõng caàn ña daïng , ñoù luoân laø thò tröôøng tieàm naêng , thò tröôøng lôùn maø caùc nöôùc ñoå xoâ tæm kieám khaùch haøng Hieän nay, Myõ laø nôi tieâu thuï nhieàu nhaát caùc saûn phaåm cuûa Vieät Nam : haøng may maëc, thuûy saûn.,giaøy deùp, vì My ñaõ baét ñaøu caám haøng Trung Quoác baùn giaø quaù reû , Hieäp ñònh thöông maïi Vieät – Myõ ñaõ coù hieäu löïc thì haøng xuaát khaåu Vieät Nam ñöa vaøo Myõ ñöôïc höôûng cheá ñoä toái hueä quoác (MFN) vôùi möùc thueá nhaäp khaåu thaáp. m gia nhaäp WTO , laø lôïi theá caïnh tranh ñeå vöôn leân taàm voùc quoác teá Vieät Nam gia nhaäp WTO ,taïo ñieàu kieän thaän lôïi cho vieäc xuaát khaåu vaø nhaäp khaåu khoâng ñaùnh thueá ,taêng ñaàu tö nöùoc ngoaøi vaøo Vieät Nam vaø caùc coâng ty tìm kieám ñoái taùc deå daøng hôn döïa treân caùc ñieàu khoaûn öu ñaõi do toå chöùc thöông maïi theá giôùi mang Chính phuû ñang coù nhieàu chöông trình xuùc tieán thöông maïi hoã trôï caùc doanh nghieäp thaâm nhaäp thò tröôøng Myõ : thaønh laäp trung taâm giôùi thieäu saûn phaåm Vieät Nam taïi Myõ, hoã trôï doanh nghieäp laäp vaên phoøng giao dòch taïi Myõ. Nhìn chung, Myõ laø thò tröôøng ñaày tieàm naêng,deã thaâm nhaäp ñoái vôùi caùc coâng ty deät may noùi chung vaø coâng ty Vieät Sang noùi rieâng noùi rieâng. Caùc maët haøng chuû löïc ñeå coâng ty coù theå xuaát vaøo thò tröôøng Myõ vôùi soá löôïng ñôn haøng lôùn laø: aùo sô mi, quaàn aùo thun caùc loaïi, Jacket, vaùy . Tieâu bieåu nhö caùc khaùch haøng truyeàn thoáng: Great Ivan, SML, … Khoù khaênù êù êù ê : Myõ coù heä thoáng phaùp luaät vaø cô cheá quaûn lyù haøng nhaäp khaåu raát phöùc taïp, ñaëïc bieät laø haøng deät may. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂNØ À ÂØ À ÂØ À  SVTH: Trình Phöông Thuøy Page 36 of 57 Tính caïnh tranh cuûa thò tröôøng Myõ raát cao, haøng hoùa cuûa Vieät Nam ñöa vaøo Myõ seõ phaûi caïnh tranh vôùi haøng Trung Quoác,Aán Ñoä caùc nöôùc ASEAN, Nam Myõ… Haøng raøo baûo hoä thò tröôøng noäi ñòa cuûa Myõ heát söùc tinh vi : Myõ duøng luaät choáng baùn phaù giaù, caùc raøo caûn kyõ thaät : nguyeân vaät lieäu ñöôïc pheùp söû duïng ñeå saûn xuaát haøng, nguoàn goác xuaát xöù haøng… Myõ aùp duïng bieäp phaùp gaây trôû ngaïi ñoái vôùi haøng deät may Vieät Nam vaøo Myõ ñoù chính laø vieäc quy ñònh haïn ngaïch.,nhöng töø khi Vieät Nam gia nhaäp WTO , vieäc qui ñònh haïn ngaïch tuy chöa chaám döùt haún nhöng ñaõ giaûm ñaùng keå , ñieàu ñoù laø öu theá cho Vieät Nam taêng khaû naêng xuaát khaåu sng thò tröôøng lôùn nhö Myõ 2.1.2. Thò tröôøng EUøøø : Thuaän lôïiä ïä ïä ï : Ñaây laø thò tröôøng chuû löïc cuûa coâng ty bao goàm 15 nöôùc thaønh vieân vôùi hôn 370 trieäu daân, toång saûn löôïng quoác gia 7074 tyû USD, nhaäp khaåu haøng hoùa trò giaù 6.463.350 tyû USD. EU daønh cho Vieät Nam cheá ñoä öu ñaõi thueá quan phoå caäp (GSP) töùc laø taïo ra moät söï öu ñaõi cho caùc nöôùc ñang vaø chaäm phaùt trieån, giuùp haøng hoùa caùc nöôùc naøy deã thaâm nhaäp vaøo EU, ñoàng thôøi thuùc ñaåy quaù trình ñaàu tö cuûa EU vaøo Vieät Nam. Trong nhöõng naêm qua tyû troïng xuaát khaåu cuûa maët haøng deät may chieám khaù cao ôû EU, coøn ôû coâng ty deät may Thaéng Lôïi tyû troïng xuaát khaåu sang EU chieám khoaûng 30 %. Caùc khaùch haøng trong khoái thò tröôøng Chaâu Aâu thöôøng ñaët nhöõng maët haøng nhö quaàn taây, quaàn Jean, aùo sô mi, Jacket caùc loaïi…Tuy nhieân, nhöõng ñôn haøng xuaát ñi chaâu Aâu thöôøng thì soá löôïng khoâng lôùn baèng ñôn haøng xuaát ñi thò tröôøng Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂNØ À ÂØ À ÂØ À  SVTH: Trình Phöông Thuøy Page 37 of 57 Myõ. Tuy nhieân, so veà chaát löôïng vaø ñaùnh giaù cuûa khaùch haøng veà maët quaûn lyù ñôn haøng do coâng ty saûn xuaát thì deã chòu hôn khaùch haøng Myõ. Khoù khaên: ù êù êù ê Khi thaâm nhaäp vaøo thò tröôøng naøy coâng ty phaûi chòu söï caïnh tranh raát nhieàu coâng ty khaùc ôû nöôùc sôû taïi cuõng nhö nhöõng coâng ty ñeán töø Chaâu AÙ: Thaùi Lan, Indonesia, Trung Quoác, ... Aùp duïng caùc raøo caûn kyõ thuaät ñoái vôùi haøng deät may, luaät thueá choáng phaù giaù. 2.2. Caùc yeáu toá moâi tröôøng vó moâ:ù á á â ø âù á á â ø âù á á â ø â 2.2.1 Moâi tröôøng kinh teá vó moâ: â ø á ââ ø á ââ ø á â Ñöôøng loái chính saùch, kinh teá – chính trò cuûa nöôùc ta coù theå noùi laø nhaát quaùn, noäi boä laõnh ñaïo Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc ñoaøn keát thoáng nhaát taïo moâi tröôøng thuaän lôïi cho caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc yeân taâm khi boû voán ra ñaàu tö vaøo saûn xuaát kinh doanh ña daïng caùc maët haøng khaùc nhau. Neàn kinh teá nöôùc ta taêng tröôûng töông ñoái oån ñònh, toác ñoä taêng tröôûng GDP bình quaân khoaûng 7,5 %/naêm (thôøi kì 2001-2005), möùc ñoä laïm phaùt khoâng cao khoaûng 3%. Tyû giaù hoái ñoaùi ít coù bieán ñoäng lôùn, ñöôïc nhaø nöôùc kieåm soaùt chaët cheõ. Nhaø nöôùc ban haønh, söûa ñoåi caùc vaên baûn luaät ñeå khaéc phuïc nhöõng thieáu soùt, haïn cheá nhaèm taïo thuaän lôïi cho caùc caù nhaân, cô quan, doanh nghieäp… coù theå laøm toát nghóa vuï cuûa mình trong hoaït ñoäng kinh teá. (VD nhö: Luaät Giaù Trò Gia Taêng traùnh ñaùnh thueá 2 laàn, Luaät Doanh Nghieäp… ) Ngoaøi ra, coøn coù Quyeát ñònh soá 46/2001/QÑ-TTg cuûa Thuû töôùng CP veà quaûn lyù xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa, qua ñoù doanh nghieäp chuû ñoäng tính toaùn laäp keá hoïach saûn xuaát kinh doanh. Vôùi Quyeát ñònh naøy, nhaø nöôùc quaûn lyù xuaát nhaäp khaåu baèng thueá chöù khoâng phaûi baèng giaáy pheùp hay nhöõng coâng cuï phi thueá mang tính haønh chính nhö tröôùc nöõa. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂNØ À ÂØ À ÂØ À  SVTH: Trình Phöông Thuøy Page 38 of 57 Nöôùc ta gia nhaäp moät soá toå chöùc mang tính kinh teá cuûa khu vöïc (AFTA, APEC) , kyù keát caùc Hieäp öôùc, Hieäp ñònh song phöông, ña phöông vôùi caùc nöôùc nhaèm taïo thuaän lôïi trong vieäc trao ñoåi, mua baùn laøm aên giöõa ñoâi beân. Vaø Hieäp ñònh thöông maïi Vieät Myõ (10/12/2001) ñaõ mang laïi cho chuùng ta cô hoäi laøm aên vôùi thò tröôøng roäng lôùn, nhu caàu ña daïng, neàn kinh teá lôùn maïnh nhaát theá giôùi. Ngaøy nay, heä thoáng ngaân haøng phaân phoái roäng khaép caû nöôùc taïo nhieàu cô hoäi thuaän lôïi cho caùc nhaø ñaàu tö kinh doanh. Heä thoáng thanh toaùn Vieät Nam cuõng ñöôïc caûi thieän roõ reät thoâng qua vieäc vi tính hoùa caùc nghieäp vuï chuyeån tieàn, nhieàu loaïi hình dòch vuï hieän ñaïi ñaõ ñöôïc ñöa vaøo aùp duïng vaø ngaøy caøng hoøa nhaäp vaøo xu höôùng quoác teá hoùa. Cô sôû haï taàng ngaøy caøng ñöôïc caûi thieän vaø naâng caáp nhöng vaãn chöa theo kòp söï phaùt trieån kinh teá. Toùm laïiù ïù ïù ï :. Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc ñaõ coù nhieàu noå löïc to lôùn ñeå caûi thieän ñaát nöôùc. Ñeán nay, tuy chöa gaët haùi ñöôïc nhieàu thaønh quaû nhöng ñoù laø böôùc tieán khôûi ñaàu khích leä söï phaùt trieån ñaát nöôùc. Chæ soá GDP taêng, thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng taêng leân, ñôøi soáng ngöôøi daân ñöôïc caûi thieän, taïo ñieàu kieän môû roäng thò tröôøng. Qua ñaây ta thaáy moâi tröôøng vó moâ töông ñoái oån ñònh vaø ngaøy caøng tieán trieån thuaän lôïi cho söï ñaàu tö vaø phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh. 2.2.2. Moâi tröôøng vó moââ ø ââ ø ââ ø â Ñeå saûn xuaát ra saûn phaåm, coâng ty caàn phaûi coù nguoàn nhaân löïc, nguyeân vaät lieäu (vaûi, nphuï lieäu may) , thieát bò maùy moùc... Do ñoù coâng ty phaûi caàn ñeán nhaø cung öùng trong vaø ngoaøi nöôùc cung caáp. Ngoaøi ra coâng ty coøn chòu söï taùc ñoäng cuûa ñoái thuû caïnh tranh vaø caùc toå chöùc trung gian nhö nhaø moâi giôùi dòch vuï, caùc Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂNØ À ÂØ À ÂØ À  SVTH: Trình Phöông Thuøy Page 39 of 57 khaùch haøng trong vaø ngoaøi nöôùc.ngoaøi ra coøn coù chính saùch hoã trôï cuûa chính phuû vaø caùc ñaïo luaät lieân quan III.Keát luaän chöông IIá äá äá ä : Nhìn chung coâng ty laøm aên coù hieäu qua nhöng chöa ñaït toác ñoä ñoàng ñeàu, vaø ñang coù chieàu höôùng ñi xuoáng,tuy khoâng loã, xuaát phaùt töø nhöõng khoù khaên veà haïn ngaïch khi xaâm nhaäp qua caùc thò tröôøng, ngoaøi ra coøn veà vaán ñeà chaát löôïng saûn phaåm ,thöông hieäu, vaø thò tröøong xuaát khaåu chuû yeáu cuûa coâng ty khoâng ñöôïc môû roäng, gaëp phaûi söï caïnh tranh cuûa caùc coâng ty khaùc trong vaø ngoaøi nöôùc ,vieäc maát thò tröôøng khoâng phaûi laø khoâng coù .maët khaùc coâng ty chöa tìm ñöïôc ñoái taùc môùi, neân vieäc bò thu heïp saûn xuaát kinh doanh chöa töông xöùng vôùi khaû naêng ñaõ xaõy ra. CHÖÔNG III : KIEÁN NGHÒ NHAØ NÖÔÙC , ÑÖA RA NHÖÕNG GIAÛI PHAÙP Á Ø Ù Õ Û ÙÁ Ø Ù Õ Û ÙÁ Ø Ù Õ Û Ù NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ KINH DOANHÂ Ä ÛÂ Ä ÛÂ Ä Û Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂNØ À ÂØ À ÂØ À  SVTH: Trình Phöông Thuøy Page 40 of 57 3.1.Muïc dích ñöa ra giaûi phaùp cho coâng ty:ï û ù âï û ù âï û ù â - Taêng kim ngaïch xuaát khaåu cho coâng ty trong thôøi gian tôùi. - Taïo ñöôïc uy tín treân nhieàu thò tröôøng ñaëc bieät laø thò tröôøng quen thuoäc chuû löïc - Giöõ ñöôïc moái quan heä laøm aên vôùi nhieàu nöôùc. - Traùnh leä thuoäc quaù nhieàu vaøo nguyeân lieäu nhaäp khaåu theo chæ ñònh cuûa khaùch haøng - Gia taêng hieäu quaû xuaát khaåu gia coâng saûn phaåm may maëc. 3.2 Caên cöù ñeà xuaát giaûi phaùpê ù à á û ùê ù à á û ùê ù à á û ù . - Laäp keá hoaïch kinh doanh xuaát khaåu cuï theå cho töøng thò tröôøng hieän taïi vaø töông lai , coù chieán löôïc marketing phuø hôïp. -Nhöõng gì toát vaø chöa toát khi thöïc hieän hôïp ñoàng gia coâng -Nhöõng chuyeån bieán cuûa thò tröôøng chung , tình hình khi Vieät Nam gia nhaäp WTO 3.3 Caùc giaûi phaùp :ù û ùù û ùù û ù Muoán taêng kimn ngaïch xuaát khaåu cho coâng ty khoâng coøn caùch naøo khaùc laø toå chöùa thöïc hieän toát caùc hôïp ñoàng gia coâng hieän taïi vaø noå löïc tìm kieám caùc khaùch haøng môùi , ñaët moái quan heä laâu daøi.Do ñoù coâng ty phaûi marketing cho doanh nghieäp baèng chính chaát löôïng saûn phaåm vaø uy tín giao hang ñuùng, ñuû soá löôïng cuõng nhö qui caùc phaåm chaát saûn phaåm, ñieàu ñoù coøn phuï thuoäc vaøo nhaân coâng maø coâng ty ñang coù , thöïc hieän ñaøo taïo nhaân löïc, ngay töø ñaàu vaø coù caùc chính saùch giöõ chaân caùc coâng nhaân laønh ngheà nhö taêng long , cho vaøo bieân cheá öu ñaõi rieâng cuûa coâng ty, beân caïnh ñoù coù caùc chính saùch khuyeán khích coâng nhaân môùi, maø nhaân coâng ñang vaán ñeà cuûa ngaønh gia coâng, do ñoù coâng ty caàn khoân kheùo trong vieäc tuyeån choïn: ñöa ra bieåu giôø laøm nhaát ñònh, long cô baûn ñöôïc chia theo trình ñoä hoïc vaán töø thaáp leân cao . Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂNØ À ÂØ À ÂØ À  SVTH: Trình Phöông Thuøy Page 41 of 57 Taïo ñöôïc uy tín treân nhieàu thò tröôøng ñaëc bieät laø thò tröôøng quen thuoäc chuû löïc :nhö ñaõ noùi ôû treân ñieàu naøy caùc doanh nghieäp Vieät Nam thöôøng khoâng laøm ñöôïc toát neân hay bò maát khaùch haøng keå caû khaùch haøng quen, maø thöïc traïng coâng ty hieän nay laø giao haøng treã laäp laïi do thieáu nhaân coâng vaø khaâu toå chöùc nhaäp nguyeän lieäu chöa toát , thaáy nhöõng khoù khaên do chính mình taïo neân coâng ty neân tìm caùch khaéc phuïc töø trong coâng ty, töø ñoäi nguõ theo doõi thöïc hieän hôïp ñoàng.thieät haïi do bò kieän laø khoâng nhoû, nhöng coâng ty may maén vaãn chöa bò kieän vì khaùch haøng ñeàu laø khaùch haøng thöôøng xuyeân cuûa coâng ty, hoaëc laø coâng ty meï töø chnh1 quoác.nhöng ñaët tröôøng hoïp laøm an vôùi khaùch haøng môùi thì bi kòch vaãn coù theå xaûy ra .Ñeå taïo ñöôïc uy tín neân coá gaéng thöïc hieän toát hôïp ñoàng theo qui taéc nhaát quaùn töø treân xuoáng, vaø chuû ñoäng lieân heä vieäc nhaäp nguyeân lieäu töø coâng ty thöù ba do khaùch haøng chæ ñinh, neáu ñöôïc neân tieán haønh kyù keát hôïp ñoàng baùn gia coâng töùc laø töï mình nhaäp nguyeân vaät lieäu töø trong nöôùc, tieát kieäm chi phí cuõng nhö taän duïng toát nguyeân lieäu saün coù , ùùù thôøi gian giao haøng nhanh choùng, phuïc vuï toát cho coâng ty, vaø tao moái quan heä laøm aên laâu daøi seõ raát coù lôïi cho coâng ty. Laäp keá hoaïch kinh doanh xuaát khaåu cuï theå cho töøng thò tröôøng hieän taïi vaø töông lai , coù chieán löôïc marketing phuø hôïp.Moán thöïc hieän ñöôïc vieäc naøy, coâng ty neân coù boä phaän marketing , quaûng baù chaát löôïng maãu maõ cuûa coâng ty, vì maët haøng may maëc raát ña daïng kieåu daùng vaø coâng ngheä, neân tìm ñöôïc choã ñöùng treân thò tröøông caïnh tranh khoác lieät nhö hieän nay laø raát khoù khaên, maëc duø laø haøng gia coâng nhöng cuõng caàn quaûng baù hinh thöùc cuûa mình ñeå tìm kieám khaùch haøng môùi töø ñoù taïo döng thöông hieäu chaát löôïng cuûa saûn phaåm trong töông lai . Chieán löôïc saûn phaåm:á ï û åá ï û åá ï û å Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂNØ À ÂØ À ÂØ À  SVTH: Trình Phöông Thuøy Page 42 of 57 Ñeå maët haøng cuûa coâng ty luoân phuø hôïp vôùi khaùch haøng, coâng ty phaûi töøng böôùc ña daïng hoùa saûn phaåm, khoâng ngöøng naâng cao caûi tieán maãu maõ, chaát löôïng saûn phaåm. Cuï theå: Saûn phaåm may: ñaàm, quaàn aùo treû em, sômi nam nöõ, Jacket,… coâng ty ñaõ xuaát khaåu coù hieäu quaû sang thò tröôøng caùc nöôùc vôùi vieäc caûi tieán saûn phaåm trong ñoù phaàn lôùn xuaát khaåu nhieàu nhaát laø sang Ñöùc, Nhaät, Myõ, Ñ aøi Loan, vv… Phaùt trieån caùc maët haøng coù chaát löôïng phuø hôïp vôùi naêng löïc saûn xuaát vaø thieát bò cuûa coâng ty nhö ñoàng phuïc y teá. Jacket vaûi næ … Chieáááán löôïc giaùï ùï ùï ù: G = Z + m ( Giaù baùn = giaù 1 ñôn vò saûn phaåm + lôïi nhuaän muïc tieâu) Thò tröôøng xuaát khaåu: Naëng neà nhaát laø caïnh tranh veà giaù caû ôûthò tröôøng gia coâng trong nöôùc . Muïc tieâu cuûa coâng ty hieän nay laø lôïi nhuaän . Thöïc hieän chieán löôïc ñònh giaù hôïp lyù muïc tieâu laø toùi ña hoùa lôïi nhuaän ,vaø trong khaû naêng neáu coù theå, khoâng coù khaû naêng thöïc hieän toát hôïp ñoàng thì kieân quyeát töø choái hoaëc yeâu caàu möùc giaù cao hôn ñeå coù ñuû chi phí traû löông coâng nhaân do taêng ca ,vaø boä phaän phoøng ban khaùc . Hieän nay haøng hoùa xuaát sang caùc thò tröôøng cuûa coâng ty ñeàu döïa treân giaù FOB neân coâng ty khoâng coù lôïi vì khoâng ñöôïc höôûng caùc khoaûn hoa hoàng do haõng taøu, ñôn vò baûo hieåm daønh cho mìnhï. Do vaäy coâng ty caàn chuû ñoäng trong ñaøm phaùn ñeå coù theå kyù keát caùc hôïp ñoàng gia coâng xuaát khaåu theo caùc ñieàu kieän thuoäc nhoùm coâng ty (CIF hoaëc CFR). Ngoaøi ra coøn coù caùc giaûi phaùp sau nay: Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂNØ À ÂØ À ÂØ À  SVTH: Trình Phöông Thuøy Page 43 of 57 Tìm hieåu thò tröôøng nhaäp khaåu, caùc thò tröôøng khoù tính nhö Nhaät vaø caùc nöôùc EU phaûi coù keá hoaïch veà maãu maõ chaát löôïng saûn phaåm cöïc toát.Thò tröôøng EU cuõng vaäy,caäp nhaät thöôøng xuyeân thoâng tin veà thò tröôøng xuaát khaåu vaø tình hình thò tröôøng , saûn phaåm cuûa ñoái thuû caïnh tranh. Phaûi hoaøn hieän chaát löôïng oån ñònh duø ñoù laø saûn phaåm naøo , naâng cao trình ñoä coâng ngheä vaø öu ñaõi , taän duïng khaû naêg caïnh tranh veà giaù vaø maãu maõ Taäp trung naâng caáp nhaø xöôûng, tieáp can qui trình quaûn lyù chaát löôïng ISO , seõ laø moät thuaän lôïi cho caùc hôïp ñoàng sau naøy. Voán löu ñoäng phaûi ñöôïc chu chuyeån hôïp lí vaø mang tính khoc hoïc cao, neân tìm hieuå phöông phaùp vaän haønh cuûa nguoàn voán , thoáng keâ taìu chính thöôøng xuyeân, nhôø ñeán söï tö vaán cuûa caùc chuyeân gia taøi chính , Thieát laäp moái quan heä vôùi ngaân haøng trong khu vöïc,m nay laø caùch an toan nhaát cho vieäc thanh toaùn ñöôïc ñaûm baûo, vaø vieäc vy voán tieán haønh nhanh choùng hôn neáu coù. Tìm hieåu luaät doanh nghieäp ñeå kinh doanh ñuùng phaùp luaät. Taän duïng caùc öu theá do nhaø nöôùc mang laïi cho haøng deät may. Toång hôïp laïi ta coù bieåu ñoà SWOT sau nay: Phaân tích SWOTâââ . Ñieåm maïnh (S)å ïå ïå ï Ñieåm yeáu (W)å áå áå á - Quaù trình hoaït ñoäng laâu daøi, dieän tích roäng vaø ñòa ñieåm thuaän lôïi cho vaän chuyeån. - Coù nhieàu khaùch haøng lôùn vaø thöôøng xuyeân. - Coâng ty töï lo lieäu ñaàu vaøo cho saûn xuaát vaø töï phaân phoái ñaàu ra. - Löïc löôïng coâng nhaân doài daøo vôùi tay ngheà cao. - Coù theå saûn xuaát vôùi qui moâ lôùn, taän duïng ñöôïc hieäu quaû - Chöa coù thöông hieäu roõ raøng - Chöa coù keá hoaïch Marketing chuyeân bieät cho töøng loaïi saûn phaåm gia coâng . - Thieáu thoâng tin veà thò tröôøng vaø ñoái thuû caïnh tranh. - Chaát löôïng haøng hoaù chöa oån ñònh. - Thieáu nguoàn voán, nhaát laø voán löu ñoäng Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂNØ À ÂØ À ÂØ À  SVTH: Trình Phöông Thuøy Page 44 of 57 do qui moâ lôùn mang laïi. - Saûn phaåm ñaûm baûo chaát löôïng yeâu caàu cuûa khaùch haøng. - Nguoàn nguyeân lieäu chöa oån ñònh, coøn phuï thuoäc nhieàu vaøo thò tröôøng nöôùc ngoaøi vaø khoâng chuû ñoäng trong khaâu choïn löïa Cô hoäi (O)äää Thaùch thöùc (T)ù ùù ùù ù - Thò phaàn nöôùc ngoaøi coøn töông ñoái lôùn. - Coù cô hoäi naâng cao lôïi nhuaän do ña daïng hoaù saûn phaåm vaø ñaåy maïnh quaûng baù thöông hieäu. - Myõ coù theå seõ aùp duïng haøng raøo baûo hoä ñoái vôùi haøng deät may töø Trung Quoác, Aán Ñoä. - Hieäp ñònh thöông maïi Vieät Myõ ñöôïc thoâng qua taïo giaù caû caïnh tranh hôn cho thò tröôøng naøy, saûn phaåm ñöôïc tính vôùi 1 möùc thueá töông ñoái thaáp. -Vieät Nam gia nhaäp WTO - Xu höôùng duøng haøng may saün ñöôïc ngöôøi tieâu duøng quan taâm vaø öa chuoäng. - Söï gia taêng nhanh soá löôïng ñoái thuû caïnh tranh trong nöôùc vaø theá giôùi. - Moät soá khaùch haøng xa rôøi daàn do chaát löôïng khoâng ñoàng ñeàu vaø giaù chöa thaät söï caïnh tranh. - Haïn ngaïch deät may aùp duïng cho caùc nöôùc thaønh vieân WTO bò dôõ boû. - Möùc ñoä caïnh tranh ngaøy caøng khoác lieät do nhöõng raøo caûn thöông maïi nhaèm baûo hoä thò tröôøng noäi ñòa cuûa nhöõng nhaø nhaäp khaåu lôùn. - Ñaàu vaøo chöa oån ñònh neân giaù thaønh saûn phaåm cao gaây khoù khaên cho caïnh tranh. Töø bieåu SWOT treân ta coù nhaän xeùt nhö sau: Coâng ty may Vieät Sang ñaõ coù nhöõng noã löïc heát mình trong vieäc hoäi nhaäp vaøo thò tröôøng chung, laø moät doanh nghieäp tö nhaân hoaït ñoäng kinh doanh haøng may maëc xuaát khaåu ñaõ mang laïi nhöõng hieäu quaû nhaát ñònh. Tuy nhieân, do cô caáu toå chöùc hoaït ñoäng cuûa boä phaän marketing chöa hôïp lyù, thieáu voán, coâng nhaân laønh ngheà daãn ñeán tình traïng hoaït ñoäng chöa hieäu quaû cao. Toå chöùc höïc hieän toát hôïp ñoàng gia coâng laø vaán ñeà lôùn nhaát maø coâng ty caàn quan taâm, vì hình thöùc cuûa coâng ty laø gia coâng xuaát khaåu laø chuû yeáu , 3..3.1.Caùc giaûi phaùp ù û ùù û ùù û ù ñaåy maïnh xuaát khaåu sangå ï á åå ï á åå ï á å caùc thò ùùù tröôøngøøø Töø øøø nhöõng khoù khaên neâu ôû treân : Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂNØ À ÂØ À ÂØ À  SVTH: Trình Phöông Thuøy Page 45 of 57 Vieäc gia coâng saûn phaåm thöïc chaát laø vieäc baùn söùc lao ñoäng moät caùch thuaàn tuyù, cho neân xí nghieäp khoù coù theå ñaït ñöôïc tyû suaát lôïi nhuaän cao, neáu khoâng noùi laø thaáp so vôùi vieäc mua nguyeân phuï lieäu baùn thaønh phaåm. Do ñoù giaûi phaùp ñeà ra cho coâng ty hieän nay laø kyù keát hôïp ñoàng : 3.3.2.Giaûi phaùp naâng cao vieäc toå chöùc thöïc hieän hôïp ñoàng gia coâng :û ù â ä å ù ï ä ï à âû ù â ä å ù ï ä ï à âû ù â ä å ù ï ä ï à â A. Ñoái vôùi coâng ty:á ù âá ù âá ù â 1) Taêng cöôøng ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc: Taêng cöôøng tuyeån duïng coâng nhaân ngaønh may, coù chính saùch giöõ vaø thu huùt lao ñoäng coù tay ngheà cao cho caùc boä phaän. Xaây döïng quy cheá löông coù tính chaát khuyeán khích ngöôøi lao ñoäng, gaén traùch nhieäm cuûa ngöôøi lao ñoäng vôùi möùc ñoä hoaøn thaønh nhieäm vuï. Tích cöïc ñöa caùc caùn boä, kó sö, nhaø quaûn lyù ñi ñaøo taïo trong vaø ngoaøi nöôùc veà chuyeân moân vaø nghieäp vuï nhaèm phuïc vuï coâng ty ngaøy moät toát hôn. 2) Choïn loïc ñôn haøng , tình toaùn nhaèm toái ña hoùa lôïi nhuaän traùnh tình traïng taêng ca quaù nhieàu, hao toån nguoàn nhaân löïc cuõng nhö kh6ng ñaït ñöôïc lôïi nhuaän toái ña coù theå 3) Neân aùp duïng ISO cho vieäc quaûn lí ñôn haøng , ñaûm baûo laøm ñuùng ngay töø ñaàu ,giaûm thieät haïi vaø sai soùt ñeán möùc toái thieåu 4) Phaûi bieát ñöôïc theá maïnh yeáu cuûa coâng ty ñeå taêng cöôøng saûn xuaát cuõng nhö giaûm chi phí nhaèm toái ña hoù lôïi nhuaän 5) chaáp haønh ñuùng phaùp ;uaät Vieät Nam veà vaán ñeà löông coâng nhaân vaø qui ñònh ngaøy pheùp cho hôïp lí , ñieàu ñoù ñaûm baûo cho coâng nhaân an tam laøm vieäc vaø giöõ chaân ñöôïc coâng nhaân cuõ cuõng nhö deã daøng tuyeån coâng nhaân môùi khi caàn thieát 6) Aùp döng caùc bieän phaùp nghieâm khaéc trong khen thöôûng cuõng nhö thöôûng phaït coâng minh Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂNØ À ÂØ À ÂØ À  SVTH: Trình Phöông Thuøy Page 46 of 57 B. Kieán nghò Nhaø nöôùc: á ø ùá ø ùá ø ù Quota: Keå töø 1/1/2005, Myõ dôõ boû cheá ñoä quota ñoái vôùi caùc nöôùc laø thaønh vieân WTO. Trong tình hình ñoù Trung Quoác, Aán Ñoä, Pakistan trôû thaønh nhöõng cöôøng quoác veà deät may. Caùc nöôùc naøy saûn xuaát boâng lôùn nhaát treân theá giôùi vôùi giaù nhaân coâng reû, saûn xuaát qui moâ lôùn neân giuùp hoï coù ñieàu kieän caïnh tranh raát cao. Ñeå phaàn naøo taïo ñieàu kieän caïnh tranh cho caùc doanh nghieäp deät may Vieät Nam, kieán nghò Nhaø nöôùc giaûm toái ña phí haïn ngaïch vaø coù cheá ñoä phaân boå quota hôïp lyù. Thaønh laäp caùc trung taâm cung caáp nguyeân phuï lieäu deät may qui moâ quoác gia: Hieän moät trong nhöõng yeáu toá laøm cho saûn may cuûa Vieät Nam keùm caïnh tranh laø phaûi mua NPL giaù cao. Hieän nay Vinatex ñaõ coù 1 trung taâm cung caáp NPL nhöng qui moâ raát nhoû, maët haøng coøn ngheøo naøn, giaù chöa caïnh tranh. Ñeà nghò Chính Phuû thaønh laäp nhöõng trung taâm cung caáp NPL qui moâ quoác gia. Vôùi qui moâ lôùn, taäp trung nhu caàu cuûa caùc doanh nghieäp deät may seõ cho pheùp trung taâm coù nhöõng ñôn haøng lôùn ñeå coù theå mua ñöôïc NPL giaù reû nhaát töø nguoàn cung caáp lôùn treân theá giôùi. Ñeå taïo söùc caïnh tranh cho caùc DN deät may, ñeà nghò caùc trung taâm chæ tính möùc lôøi thaáp nhaát ñuû ñeå traû phí hoaït ñoäng cuûa trung taâm. Ngoaøi ra, chi phí XNK khi laøm thuû tuïc haûi quan vaãn coøn toàn taïi laøm aûnh höôûng ñeán giaù baùn saûn phaåm. Kieán nghò Nhaø nöôùc coù bieän phaùp haïn cheá chi phí naøy. Ñaåy maïnh xuùc tieán thò tröôøng nhö: khuyeán khích vaø hoã trôï cho coâng ty môû vaên phoøng ñaïi dieän, chi nhaùnh ôû nöôùc ngoaøi, tham gia hoäi chôï trieån laõm ôû caùc nöôùc. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂNØ À ÂØ À ÂØ À  SVTH: Trình Phöông Thuøy Page 47 of 57 Nhaø Nöôùc caàn coù nhöõng chính saùch öu ñaõi, hoã trôï ñaëc bieät ( laõi suaát öu ñaõi, thueá thò tröôøng…) ñeå khuyeán khích coâng ty nhanh choùng môû roäng ñaàu tö nhaèm taêng naêng löïc saûn xuaát. Neân taän duïng caùc chính saùch öu ñaõi khi Vieät Nam gia nhaäp WTO veà vaán ñeà thueá nhaäp khaåu, xuaát khaåu vaø boû haïn ngaïch Hieän nay, EU ñaõ môû roäng quan heä ñoái vôùi Vieät Nam vaø Vieät Nam ñaõ ñöôïc höôûng cheá ñoä thueá quan öu ñaõi phoå caäp, vì theá nhaø nöôùc caàn quan taâm hôn nöõa ñoái vôùi caùc doanh nghieäp trong vieäc ñaàu tö, caûi tieán naâng caáp maùy moùc thieát bò ñeå saûn phaåm coù theå caïnh tranh ñöùng vöõng treân thò tröôøng caùc nöôùc. Hoã trôï voán ñaàu tö vaø chính saùch tín duïng hoã trôï xuaát khaåu, nguoàn voán tín duïng öu ñaõi ñeå giuùp coâng ty ñaàu tö cô sôû vaät chaát kyõ thuaät, ñoåi môùi thieát bò, coâng ngheä, naâng cao chaát löôïng haøng hoùa, goùp phaàn giaûm chi phí ñaàu vaøo, taêng khaû naêng caïnh tranh nhaèm duy trì thò tröôøng truyeàn thoáng vaø tieáp caän caùc thò tröôøng môùi, ñaëc bieät laø caùc maët haøng coù söï caïnh tranh gay gaét treân thò tröôøng quoác teá. Ñeà nghò chính phuû hoã trôï ,nguoàn voán ngaân saùch , voán ODA ñoái vôùi caùc döï aùn qui hoaïch vuøng nguyeân lieäu., ñaàu tö caùc coâng trình xöû lí nöôùc thaûi , qui hoaïch caùc cuïm coâng nghieäp may maëc.vaø xaây doing cô sôõ haï taàng ñoái vôùi caùc cuïm coâng nghieäp môùi. Ñoái vôùi caùc döï aùn ñaàu tö vaøo lónh vöïc may maëc , nguyeân phuï lieäu may, cô khí deät may, , ñeà nghò chính phuû cho vay voán tín duïng vôi` laõi suaát öu ñaõi.vaø caùc döï aùn treân ñöa vaøo lónh vöïc öu ñaõi ñaàu tö phaùt trieån cuûa nhaø nöôùc. Thuùc ñaåy vieäc thöïc hieän hieäp ñònh thöông maïi Vieät –Myõ .Ñaøm phaùn caùc hieäp ñònh song phöông vôùi caùc nöôùc khoái MERCOSUR ñeå haøng deät may ñöôïc nhaäp khaåu bình thöôøng khi xuaát khaåu vaøo Nam Myõ. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂNØ À ÂØ À ÂØ À  SVTH: Trình Phöông Thuøy Page 48 of 57 Ngoaøi ra chính phuû hoã trôï caùc doanh nghieäp nghieân cöùu vaø xaâm nhaäp vaøo thò tröôøng môùi nhö: Trung Caän Ñoâng, Trung Myõ., chaâu Phi Raø soaùt laïi moät soá bieåu thueá aùp duïng cho caùc doanh nghieäp deät may, thueá xuaát nguyeân lieäu thoâ, thueá nhaäp khaåu haøng may saün. Caàn coù chính saùch thöôûng töøng ñoàng USD xuaát khaåu cho doanh nghieäp . Nôùi roäng caùc qui ñònh veà cho vay vaø hoã trôï xuaát khaåu ñoái vôùi khu vöïc tö nhaân, Ñònh giaù laïi moät soá dòch vuï nhö : tieàn ñieän, phí böu chính vieãn thoâng, tieàn thueâ ñaát… Coù caùc kyø hoïp ñoái thoaïi vôùi caùc doanh nghieäp nhaèm theo doõi vaø giaûi quyeát kòp thôøi vaán ñeà phaùt sinh khi caàn thieát. Sô löôïc qïïï ui trình toå chöùa thöïc hieän hôïp ñoàng gia coângå ù ï ä ï à âå ù ï ä ï à âå ù ï ä ï à â : Nhaän ñôn haøng töø ngöôøi cung caáp (seáp hoaëc ngöôøi tröïc tieáp tieáp nhaän ñôn haøng ) Coâng ty giao laïi cho ngöôøi tröïc tieáp theo doõi ñôn haøng goïi laø merchandise , Merchansise se lieân laïc vôùi khaùch haøng qua email laø chuû yeáu, dieän thooaïi cho ngöôøi cuûa coâng ty khaùch haøng yeâu caàu taøi lieäu veà ñôn haøng:thoâng soá, soá löôïng , ngaøy xuaát haøng , ngaøy giao nguyeân phuï lieäu vaø ai seõ laø ngöôøi tröïc tieáp cung caáp thoâng tin cuõng nhö coâng ty naøo seõ giao nguyeân phuï lieäu,……. Sau ñoù khaùch haøng seõ giao vaûi maãu ,phuï lieäu maãu ñeå may preproduction sample (maãu thöû döïa treân maãu goác (original sample) tröôùc khi cho saûn xuaát ñaïi traø vì taát caû caùc coâng nhaân seõ döïa vaøo maãu naøy ñeå may Sau khi may xong , coâng ty se göûi maãu cho khaùch haøng , neáu ñoàng yù se yeâu caàu kyù hôïp ñoàng gia coâng Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂNØ À ÂØ À ÂØ À  SVTH: Trình Phöông Thuøy Page 49 of 57 Neáu khoâng ñoàng yù seõ yeâu caàu chænh söûa ñeán khi ñuùng theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng .Quaù 3 laàn chænh söõa seõ khoâng ñöôïc kí hôïp ñoàng Sau ñoù khaùch haøng cung caáp phuï lieäu töøng ñôït tuøy möùc ñoä caàn thieát tröôùc sau cuûa saûn phaåm vaø cho leân chuyeàn theo tieán ñoä saûn xuaát Neáu coù baát kì truïc traëc naøo seõ thoâng baùo vôùi khaùch haøng kòp thôøi khaéc phuïc cho kòp thôøi gian xuaát haøng, Khi lieân heä vôùi khaùch haøng merchandise phaûi ñoøi hoûi ñöôïc chöùng töø thay ñoåi chænh söûa hoaëc baèng chöùng yeâu caàu laøm vieäc gì .Ñoù laø caùch laøm vieäc roõ raøng vaø chaéc chaén treân giaáy tôø traùnh phieàn toaùi veà sau, Sau khi saûn xuaát xong ,neáu laø haøng coù qui caùch ñoùng goùi , seõ ñoùng goùi ,neáu laø haøng theo seõ thöïc hieän ñuùng qui caùch treo, Choïn maåu sau khi may theo size khaùch haøng yeâu caàu vaø göûi deå giaùm ñònh laïi moät laàn nöõa (ñaây laø maãu coâng nhaân may, khoâng phaûi phoøng maãu ) Ñeán ngaøy xuaát haøng , phoøng xuaát nhaäp khaåu seõ lieân heä tröïc tieáp vôùi haûi quan ,cuøng vôùi maãu haøng deå laøm thuû tuïc , tuøy töøng loaïi xuaát baèng taøu hay di baèng maùy bay (xuaát air hoaëc xuaát sea), book cont vaø choïn taøu (tuøy theo khaùch haøng qui ñònh taøu chôï hay taøu chuyeán),tuøy giôø xuaát haøng theo hôïp ñoàng maø choïn chuyeán bay hôïp lí( cuõng tuøy ñieàu khoaûn trong hôïp ñoàng gia coâng ) Sau khi thanh toaùn tieàn hôïp ñoàng ñaày ñuû tieán haønh thanh lí hôïp ñoàng , ñaây laø traùch nhieäm cuûa phoøng keá toaùn Nhaän xeùt chung :ä ùä ùä ù Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂNØ À ÂØ À ÂØ À  SVTH: Trình Phöông Thuøy Page 50 of 57 Trong quaù trình theo doõi ñôn haøng , caùc phoøng ban lieân heä vôùi nhau ñeå caäp nhaät thoâng tin, deã daøng cho merchandise caäp nhaät chình xaùc ,kòp thôøi töøng thoâng tin , Quan troïng nhaát laø tieán ñoä cuûa phuï lieäu ñeå ñaûm baûo leân chuyeàn saûn xuaát ñaïi traø, vaø aûnh höôûng ñeán tieán ñoä saûn xuaát cho neân vieäc nhaäp nguyeân phuï lieäu phaûi ñöôïc chuù yù ñaàu tieân ,ñaây laø vaán ñeà heát söùa quan troïng Taát caû nhöõng vieäc lieân laïc tìm kieám thoâng tin phæa chính xaùc , kòp thôøi vaø phaûi coù baèng chöùng , ñoù laø lí do phaûi ñaøo taïo toát khaâu nhaân söï ñaàu vaøo Coù baát cöù vaán ñeà gì truïc traëc ,coâng ty cuõng khoâng ñöôïc luøi ngaøy saûn xuaát ñoàng nghóa vôùi vieäc thay ñoåi hôïp ñoàng seõ raát baát lôïi cho coâng ty coù theå ñeàn hôïp ñoàng neáu khaùch haøng khoâng phaûi laø khaùch haøng thöôøng xuyeân vaø khoù tính Phaûi taêng ca hoaëc môû chuyeàn laø caùch giaûi quyeát toát nhaát cho vaán ñeà naøy , nhöng chi phí cho taêng ca khoâng phaûi ít cho neân khi kyù keát hôïp ñoàng neân xem xeùt caån thaän töøng chi tieát :ngaøy xuaát, soá löôïng ,tính toaùn ngaøy saûn xuaát theo soá thaønh phaåm haøng ngaøy , ñaây cuõng laø 1 vaán ñeà ñaùng quan taâm cho ngöôøi tröïc tieáp thep doõi ñôn haøng Keát luaän chöông IIIá äá äá ä Caùc giaûi phaùp ñeàu xuaát phaùt töø thöïc traïng cuûa coâng ty vaø tình hình chung cuûa deät may Vieät Nam hieän nay, quaù trình hoäi nhaäp khoâng phaûi toát cho taát caû ñaëc bieät laø caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû khoâng nhöõng chòu söï caïnh tranh khoác lieät daonh nghieäp trong nöôùc maø coøn aùp löïc caïnh tranh töø bean ngoaøi, voán nhieàu, kyõ thuaät hieän ñaïi,öu ñaõi doanh nghieäp nöôùc ngoaøi ñaàu tö voø Vieät Nam…. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂNØ À ÂØ À ÂØ À  SVTH: Trình Phöông Thuøy Page 51 of 57 Caùc gaûi phaùp treân seõ giuùp cho coâng ty trong quaù trình phaùt trieån laâu daøi sau naøy, neáu khaéc phuïc ñöôïc caùc khoù khaên veà thôøi haïn giao haøng vaø aùp duïng caùc bieän phaùp töø deã ñeán khoø, thì lôïi nhuaän cao khoâng coøn laø ñieàu khoâng theå ñoái vôùi coâng ty. KEÁT LUAÄN Á ÄÁ ÄÁ Ä Ngaønh deät may luoân laø moät trong nhöõng ngaønh muõi nhoïn trong quaù trình ñi leân thaønh moät neàn kinh teá coâng nghieäp hieän ñaïi cuûa nöôùc ta.Coâng ty TNHH may gia coâng Vieät Sang laø moät trong nhöõng ñoùng goùp quan troïng cuûa ngaønh coâng nghieäp nöôùc ta noùi chung vaø ngaønh deät may noùi rieâng. Coâng ty ñaõ laøm aên coù hieäu quaû qua caùc naêm gaàn nay, ñaëc bieät laø naêm 2005, coâng ty cuõng ñaõ taïo ñöôïc nhieàu moái quan heä laøm aên chaéc chaén trong vaø ngoaøi nöôùc, töøng böôùc nay maïnh xuaát khaåu vaø ñaït nhieàu keát quaû toát ñeïp. Tuy nhieân coâng ty vaãn coøn gaëp khoâng ít khoù khaên , chuû quan vaø khaùch quan, ñaõ taùc ñoäng vaøo vieäc xuaát khaåu cuûa coâng ty nhö ñaõ neâu ôû treân,cho neân vieäc tieáp thu kinh nghieäm laø raát caàn thieát , ñoàng thôøi nghieân cöùu caùc giaûi phaùp khaû thi cho coâng ty vaø maïnh daïn ñöa nhöõng kieán nghò cho caùc cô quan chöùc naêng ñeå taêng tính caïnh tranh cho coâng ty . Neáu thöïc hieän ñöôïc caùc giaûi phaùp neâu treân seõ ñöa coâng ty töøng böôùc hoaøn thieän naâng cao doanh thu vaø lôïi nhuaän theo chieàu höôùng toái ña coù theå ,ñoùng goùp vaøo söï nghieäp coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa cuûa nöôùc ta moät caùch cuï theå hôn.Ñoù cuõng laø mong muoán cuûa coâng ty. DANH MUÏC CAÙC TAØI LIEÄU THAM KHAÛOÏ Ù Ø Ä ÛÏ Ù Ø Ä ÛÏ Ù Ø Ä Û . -Trang Web : “xem.com.vn” -Trang Web : “Boäcoângnghieäp.com.vn” Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂNØ À ÂØ À ÂØ À  SVTH: Trình Phöông Thuøy Page 52 of 57 -Trang Web : “24h.com.vn” -Trang Web “ tuoitre.com.vn” -Giaùo trình :Kinh teá & Phaân Tích Hoaït Ñoäng Kinh Doanh Thöông Maïi “ –GS.TS Voõ Thanh Thu-Thaïc Só Ngoâ Thò haûi Xuaân. -Tö lieäu saûn xuaát kinh doanh phoøng keá toaùn coâng ty TNHH may Vieät Sang. -Tö lieäu Giaáy Pheùp Thaønh Laäp coâng ty TNHH may Vieät Sang. PHUÏ LUÏCÏ ÏÏ ÏÏ Ï 1/ Hôïp Ñoàng gia coâng 2/ Packing List 3/ Invoice Sau ñaây laø moät sâ ø äâ ø äâ ø ä oá maãu á ãá ãá ã hôïp ñoàng gia coâng cuûa coâng ty TNHH ï à â û âï à â û âï à â û â may Vieät Sang:äää COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAMÄ Ø Õ Ä Û ÄÄ Ø Õ Ä Û ÄÄ Ø Õ Ä Û Ä Ñoäc laäp ä ää ää ä - Töï do ïïï - Haïnh phuùcï ùï ùï ù  HÔÏP ÑOÀNG GIA CÏ ÀÏ ÀÏ À OÂNG (Haøng may maëc xuaát khaåu)ø ë á åø ë á åø ë á å Soá : 01/07 HÑGC/VS-TP Ngaøy 27/03/2007. - Caên cöù Boä Luaät Daân Söï soá: 33/2005/QH11 ñöôïc Quoác Hoäi thoâng qua ngaøy 14/06/2005. - Caên cöù Luaät Thöông Maïi soá: 36/2005/QH11 ñöôïc Quoác Hoäi thoâng qua ngaøy 14/06/2005. - Hoâm nay, ngaøy27 thaùng 03 naêm 2007 chuùng toâi goàm: Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂNØ À ÂØ À ÂØ À  SVTH: Trình Phöông Thuøy Page 53 of 57 BEÂN A : COÂNG TY TNHH MAY VIEÄT SANG (Beân ñaët gia coâng)Â Ä â ë âÂ Ä â ë âÂ Ä â ë â - Ñòa chæ: 17/6A Phan Huy Ích - Phöôøng 12 - Quaän Goø Vấp - Tp.HCM - Ñieän thoaïi: 4 364 159 Fax: 4 364 157 - Maõ soá thueá: 0 3 0 2 9 0 3 6 9 6 - Do Baø: HUR JEOG HYEON Giaùm Ñoác laøm ñaïi dieän. BEÂN B : COÂNG TY TNHH MAY THÒNH PHAÙT (Beân nhaän gia coâng) ٠â ä â ٠â ä â ٠â ä â - Ñòa chæ : 17/6A Phaïm Vaên Chieâu - Phöôøng 12 - Quaän Goø Vấp - Tp.HCM - Ñieän thoaïi : 5 893 934 Fax: 9 873 114 - Maõ soá thueá: 0 3 0 2 5 7 7 4 4 2 - Ñaïi dieän : LE NGOÏC NHAÏNÂ Ï ÏÂ Ï ÏÂ Ï Ï Giaùm Ñoác laøm ñaïi dieän. Sau khi baøn baïc, thoûa thuaän hai beân cuøng ñoàng yù kyù keát hôïp ñoàng gia coâng naøy vôùi caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn sau : ÑIEÀU IÀÀÀ : ÑOÁI TÖÔÏNG HÔÏP ÑOÀNGÁ Ï Ï ÀÁ Ï Ï ÀÁ Ï Ï À Beân B ñoàng yù nhaän gia coâng, beân A ñoàng yù ñaët gia coâng haøng may maëc vôùi soá löôïng, ñôn giaù vaø thôøi haïn giao haøng thaønh phaåm ñöôïc qui ñònh taïi ñieàu 02 cuûa hôïp ñoàng naøy. ÑIEÀU IIÀÀÀ : TEÂN HAØNG  Ø ØÂ Ø – SOÁ LÖÔÏNG Á ÏÁ ÏÁ Ï – GIAÙ CAÛ Ù ÛÙ ÛÙ Û – THÔØI GIAN GIAO HAØNG :Ø ØØ ØØ Ø STT Teân haøngâ øâ øâ ø Maõ haøngõ øõ øõ ø Soá ááá löôïngïïï Ñôn giaùùùù Thaønh øøø Tieànààà Ngaøy øøø nhaän äää NPL Ngaøy øøø giao Thaønh øøø phaåmååå 1 Quaàn Short HURU 1425 4,457 1.50 6,685.50 3/27/2007 2 Quaàn Jean HURU 1880 2,719 1.40 3,806.60 3/27/2007 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂNØ À ÂØ À ÂØ À  SVTH: Trình Phöông Thuøy Page 54 of 57 VAT 10% 1,049.21 TOÅNG COÄNG 7,176 11,541.3 1 giaùùùù: Möôøi moät ngaøn naêm traêm boán möôi moát ñoâ vaø ba möôi moát cents.ø ä ø ê ê á á â ø áø ä ø ê ê á á â ø áø ä ø ê ê á á â ø á - Ñôn giaù treân bao goàm: Ñôn giaù gia coâng treân bao goàm: caét, may. - Nguyeân phuï lieäu vaø chæ may do beân A cung caáp. ÑIEÀU IIIÀÀÀ : CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM Á Ï Û ÅÁ Ï Û ÅÁ Ï Û Å – BAO BÌ ÑOÙNG GOÙI Ù ÙÙ ÙÙ Ù 1. Chaát löôïng saûn phaåm phaûi ñaït tieâu chuaån tröôùc khi xuaát khaåu vaø haøng phaûi saûn xuaát theo ñuùng maãu maõ ñaõ ñöôïc khaùch haøng nöôùc ngoaøi kieåm tra xaùc nhaän. Neáu haøng khoâng ñaït yeâu caàu, Beân B phaûi chòu traùch nhieäm taùi cheá vaø hoaøn taát tröôùc khi xuaát haøng. Moïi tröôøng hôïp hö hoûng, maát maùt hoaëc khoâng theå taùi cheá ñöôïc seõ do Beân B chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm vôùi khaùch haøng. 2. Beân A khoâng chòu traùch nhieäm veà moïi söï coá phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát nhö sai soùt kyõ thuaät, may keùm chaát löôïng vaø giao haøng treã so vôùi qui ñònh . ÑIEÀU IVÀÀÀ : NGUYEÂN PHUÏ LIEÄU CUÂ Ï ÄÂ Ï ÄÂ Ï Ä NG CAÁPÁÁÁ 1. Beân B nhaän nguyeân phuï lieäu vaøo ngaøy 27/03/2007 taïi kho beââââân A hoaëc do beân A chæ ñònh. 2. Beân B chòu traùch nhieäm veà NPL töø khi tieáp nhaän ñeán khi thanh lyù xong hôïp ñoàng. Trong quaù trình söû duïng neáu ñeå xaûy ra maát maùt hoaëc hö hoûng beân B hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm boài thöôøng cho khaùch haøng nöôùc ngoaøi ít nhaát baèng trò giaù treân hoaù ñôn nhaäp haøng cuõng nhö phaûi noäp thueá nhaäp khaåu theo möùc thueá qui ñònh cuûa nhaø nöôùc. Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂNØ À ÂØ À ÂØ À  SVTH: Trình Phöông Thuøy Page 55 of 57 3. Beân B khoâng ñöôïc quyeàn giao nguyeân phuï lieäu cho baát kyø ai trong baát cöù ñieàu kieän naøo khi chöa coù yù kieán cuûa beân A. 4. Soá nguyeân phuï lieäu coøn thöøa so vôùi ñònh möùc 2 beân ñaõ kyù, beân B coù traùch nhieäm baûo quaûn ñeå traû laïi cho beân A hoaëc phaûi noäp thueá nhaäp khaåu theo qui ñònh cuûa nhaø nöôùc neáu nhö beân B khoâng coøn ñuû nguyeân phuï lieäu traû laïi. 5. Beân B kieåm tra toaøn boä NPL ngay khi nhaän. Neáu phaùt hieän haøng hoùa coù vaán ñeà sai soùt, thieáu huït hoaëc hö hoûng phaûi baùo ngay cho beân A trong voøng 05 (naêm) ngaøy sau khi nhaän ñeå kòp thôøi giaûi quyeát. ÑIEÀU VÀÀÀ : BAÛO HIEÅMÛ ÅÛ ÅÛ Å NPL vaø thaønh phaåm beân B gia coâng phaûi ñöôïc chöùa trong kho an toaøn vaø kho phaûi ñöôïc mua baûo hieåm, beân B phaûi chòu traùch nhieäm baûo veä haøng hoaù töø khi nhaän phuï lieäu ñeán khi giao thaønh phaåm cho khaùch haøng. Moïi söï thieät haïi xaûy ra trong thôøi gian treân, beân B phaûi chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm. ÑIEÀU VIÀÀÀ : GIAO NHAÄN ÄÄÄ – VAÄN CHUYEÅNÄ ÅÄ ÅÄ Å 1. Haøng thaønh phaåm ñöôïc giao taïi kho beân A hoaëc ñòa ñieåm do beân A chæ ñònh. 2. Moïi chi phí vaän chuyeån, boác xeáp nguyeân phuï lieäu vaø thaønh phaåm töø kho beân A veà kho beân B vaø ngöôïc laïi seõ do beân B chòu. ÑIEÀU VIIÀÀÀ : TRAÙCH NHIEÄM HAI BEÂN.Ù Ä ÂÙ Ä ÂÙ Ä Â 1. Beân B chòu traùch nhieäm veà chaát löôïng, soá löôïng, thôøi gian giao haøng. Trong tröôøng hôïp khaùch haøng khieáu naïi ñoøi boài thöôøng veà caùc qui ñònh treân, beân B phaûi traû moïi toån thaát tröïc tieáp vaø giaùn tieáp phaùt sinh do loãi cuûa beân B. 2. Beân A chòu traùch nhieäm laäp thuû tuïc khai Haûi Quan xuaát, nhaäp khaåu vaø chöùng töø thanh toaùn cho moãi ñôït xuaát haøng. 3. ÑIEÀU VIIIÀÀÀ : PHÖÔNG THÖÙC THANH TOAÙNÙ ÙÙ ÙÙ Ù Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂNØ À ÂØ À ÂØ À  SVTH: Trình Phöông Thuøy Page 56 of 57 1. Beân A seõ thanh toaùn tieàn gia coâng vaø tieàn thueá GTGT 10% cho Beân B baèng tieàn maët hoaëc chuyeån khoaûn ngay sau khi Beân A nhaän ñöôïc tieàn töø khaùch haøng (Tyû giaù thanh toaùn ñöôïc tính theo giaù mua vaøo cuûa Ngaân Haøng Ngoaïi Thöông TPHCM) vaøo thôøi ñieåm thanh toaùn. 2. Thueá GTGT 10% beân A seõ thanh toaùn cho beân B sau 30 ngaøy keå töø ngaøy Beân B xuaát haøng. 3. Chöùng töø tù øù øù ø hanh toaùn goàmù àù àù à : • Hoaù ñôn GTGT coù 10% VAT (do boä taøi chaùnh phaùt haønh) • Bieân baûn thanh lyù hôïp ñoàng (04 baûn) coù chöõ kyù 2 beân. • Baûn thanh lyù NPL (04 baûn) coù chöõ kyù 2 beân. ÑIEÀU IXÀÀÀ : CAM KEÁT CHUNGÁÁÁ 1. Hai beân cam keát thöïc hieän ñuùng nhöõng ñieàu khoaûn ñaõ ghi trong hôïp ñoàng naøy. Moïi vaán ñeà phaùt sinh trong quaù trình thöïc hieän hôïp ñoàng seõ ñöôïc thöông löôïng vaø cuøng nhau giaûi quyeát. Trong tröôøng hôïp khoâng theå thöông löôïng ñöôïc seõ ñöa ra toaø aùn Kinh Teá TP.HCM phaân giaûi, quyeát ñònh cuûa Toaø Aùn laø phaùn quyeát sau cuøng buoäc caùc beân phaûi thi haønh. Aùn phí vaø caùc chi phí phaùt sinh taïi toaø aùn seõ do beân thua kieän chòu. 2. Hôïp ñoàng naøy coù theå söûa ñoåi boå sung baèng caùc phuï kieän vôùi söï ñoàng yù cuûa caû hai beân A vaø B (baèng vaên baûn cuï theå coù chöõ kyù cuûa hai beân). 3. Hôïp ñoàng naøy ñöôïc laäp thaønh 04 baûn, moãi beân giöõ 02 baûn coù giaù trò nhö nhau vaø coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù. ÑAÏI DIEÄN BEÂN A ÑAÏI DIEÄN BEÂN B Giaùm Ñoác Giaùm Ñoác HUR JEOG HYEON LE NGOÏC NHAÏNÂ Ï ÏÂ Ï ÏÂ Ï Ï Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: PGS.TS ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂNØ À ÂØ À ÂØ À  SVTH: Trình Phöông Thuøy Page 57 of 57

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhân tích tình hình gia công xuất khẩu của công ty may măc Việt Sang.pdf
Luận văn liên quan