Đề tài Phân tích tình hình lao động và tiền lươ tại xí nghiệp cơ khí tàu thuyền và kinh doanh tổng hợp

lời nói đầu Trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần ở nước ta hiện nay có rất nhiều loại hình doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghiệp, Thương mại, du lịch, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Tuy vậy trong các lĩnh vực này mỗi doanh nghiệp có những chiến lược kinh doanh riêng, nó phụ thuộc vào nội lực bản thân của doanh nghiệp, vào các quan hệ của doanh nghiệp với đối tác của mình, cũng như từng giai đoạn phát triển kinh tế của đất nước. Mục tiêu hàng đầu của các ngành hàng, của các doanh nghiệp đó là thu lợi nhuận, trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay với sự cạnh tranh gay gắt của các ngành hàng. Bắt buộc mỗi doanh nghiệp phải tự tìm ra bước đi thích hợp cho bản thân mình. Để đạt được mục tiêu lợi nhuận các doanh nghiệp đòi hỏi phải có đầu óc nhanh nhạy phán đoán thị trường, nắm bắt thời cơ và tận dụng triệt để thời cơ đồng thời phải quản lý thật tốt hiệu quả các yếu tố vào, biết làm tăng lợi thế tiêu thụ sản phẩm . Lỗ và lãi của các doanh nghiệp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: yếu tố chủ quan, yếu tố khách quan. Để tránh phần nào những điều kiện không may có thể xảy ra thì bản thân doanh nghiệp phảo nắm vững chính bản thân mình để phát huy mặt tích cực cũng như hạn chế tối đa mặt yếu kém. Để làm được như vậy thì cần phải: + Phải xây dựng cho mình một chiến lược sản xuất kinh doanh hợp lý, phù hợp với khả năng của mình và phù hợp với nhu cầu thị trường theo quan điểm đưa ra thị trường những sản phẩm dịch vụ mà thị trường cần chứ không phải là những thứ mình có. + Phải có những thông tin chính xác, kịp thời về tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị mình để khống chế, điều chỉnh được đầu vào và đầu ra cho sản phẩm. Để sản xuất - kinh doanh rất cần những yếu tố tích cực như bộ máy quản lý gọn nhẹ. Phân cấp hợp lý, điều hành nhanh nhạy, khoa học. Thiết bị máy móc sản xuất - kinh doanh không ngừng được được đổi mới và cải tiến quy mô sản xuất - kinh doanh phải phù hợp với nhu cầu thị trường, tài chính, nhân lực. Phải được đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của sản xuất - kinh doanh. Công tác quảng cáo, tiếp thị phải được coi trọng đúng mức . Những vấn đề trên doanh nghiệp phải làm sao cho nó luôn luôn ở trạng thái tối ưu nhất phù hợp với tình hình phát triển của sản xuất - kinh doanh và xã hội. Là một sinh viên được tìm hiểu lý thuyết "Quản trị doanh nghiệp" ở giảng đường và được thực tập ở Nhà máy sửa chữa tàu biển Phà Rừng cùng với sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn tôi đã hoàn thành đề án tốt nghiệp của mình. Với tư cách vừa là một sinh viên vừa là một thành viên đã công tác nhiều năm ở Xí nghiệp Cơ khí tàu thuyền và kinh doanh tổng hợp - Công ty 128 Hải quân, là một đơn vị Quân đội nhưng hoạch toán độc lập dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh, Vì vậy việc phân phối tiền lương cho tập thể Cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên và lao động hợp đồng trong toàn Xí nghiệp là một vấn đề lớn, luôn được chỉnh sửa và hoàn thiện đảm bảo tính công bằng, phản ánh đúng công sức của người lao động nói chung trong Xí nghiệp. Với bản thân hiện đang công tác, với mong muốn góp hoàn thiện hơn nữa về lao động tiền lương, kích thích người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất của Xí nghiệp tôi đã chọn đề tài “Tìm hiểu về tình hình lao động tiền lương” để làm tốt nghiệp. Chương I: Thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty. 1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 1.2 Các sản phẩm và thị trường mà Công ty đang sản xuất và bán. 1.3 Phân tích tình hình môi trường kinh doanh của Công ty (Môi trường bên ngoài) 1.4 Phân tích năng lực, khả năng và cơ sở của Công ty. 1.5 Kết quả sản xuát kinh doanh của Công ty một số năm gần đây. 1.6 Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh. Chương II: Tiền lương 2.1 Lý luận chung về lao động tiền lương Chương III: Phân tích tình hình lao động và tiền lương. 3.1 Phân tích tình hình lao động 3.2 Phân tích tình hình tiền lương 3.3 Những tồn tại về tình hình lao động tiền lương 3.4 Những biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác tièn lương.

doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2264 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích tình hình lao động và tiền lươ tại xí nghiệp cơ khí tàu thuyền và kinh doanh tổng hợp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uÕ (60-70) 80 255,094,681 372,140,915 287,503,729 1.6. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp Víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña mÊy n¨m gÇn ®©y, céng víi n¨ng lùc hiªn cã XÝ nghiÖp ®· cã ph­¬ng h­íng chÝnh ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh b»ng viÖc tiÕp tôc ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n trªn diÖn tÝch mÆt b»ng 2 ha mÆt s«ng. §Çu t­ x©y dùng ¢u tµu cã träng t¶i 6.000 tÊn vµ ®­êng triÒn däc nèi ngay sau ©u tÇu cã thÓ ®ãng míi tµu 5.300 tÊn. TiÕp tôc xin trªn cÊp bæ sung vµ thay thÕ c¸c trang bÞ hiÖn ®¹i ®¸p øng tÝnh c¹nh tranh, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. §µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé kü thuËt, thî lµnh nghÒ. §Èy m¹nh chiÕn l­îc makettinh, qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu, t×m kiÕm b¹n hµng. Ch­¬ng II: Lý luËn chung vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng I. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ tiÒn l­¬ng Tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, nhËn thøc vÒ tiÒn l­¬ng cã nh÷ng thay ®æi. §Ó cã mét nhËn thøc ®óng vÒ tiÒn l­¬ng phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý míi, kh¸i niÖm tiÒn l­¬ng cÇn ®¸p øng mét sè yªu cÇu sau; Ph¶i quan niÖm søc lao ®éng lµ mét lo¹i hµng ho¸ cña thÞ tr­êng yÕu tè cña thÞ tr­êng yÕu tè s¶n xuÊt. tÝnh chÊt hµng ho¸ cña søc lao ®éng bao gåm kh«ng chØ lùc l­îng lao ®éng lµm viÖc trong khu vùc kinh tÕ t­ nh©n, lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh thuéc së h÷u cña nhµ n­íc mµ c¶ víi c«ng nh©n viªn chøc trong lÜnh vùc qu¶n lý nhµ n­íc, qu¶n lý x· héi. Tuy nhiªn do ®Æc thï riªng trong viÖc sö dông lao ®éng cña tõng khu vùc kinh tÕ vµ qu¶n lý mµ c¸c quan hÖ thuª m­ín, mua b¸n, hîp ®ång lao ®éng còng kh¸c nhau c¸c tho¶ thuËn vÒ tiÒn l­¬ng vµ c¬ chÕ qu¶n lý tiÒn l­¬ng còng ®­îc thùc hiÖn theo nh÷ng h×nh thøc kh¸c nhau. TiÒn l­¬ng ph¶i lµ tiÒn tr¶ cho søc lao ®éng, tøc lµ gi¸ c¶ cña hµng ho¸ søc lao ®éng mµ ng­êi sö dông lao ®éng vµ ng­êi b¸n søc lao ®éng ®· tho¶ thuËn víi nhau th«ng qua hîp ®ång lao ®éng theo luËt cung cÇu, gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng lao ®éng. TiÒn l­¬ng lµ bé phËn quan träng trong thu nhËp cña ng­êi lao ®éng vµ ®ång thêi lµ c¸c yÕu tè chi phÝ ®Çu vµo cña s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp. Víi ý nghÜa ®ã tiÒn l­¬ng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ søc lao ®éng, mµ ng­êi sö dông lao ®éng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng tu©n theo quy t¾c cung cÇu - gi¸ c¶ cña thÞ tr­êng vµ ph¸p luËt hiÖn hµnh cña nhµ n­íc. TiÒn l­¬ng theo nghÜa réng bao hµm tÊt c¶ c¸c h×nh thøc bï ®¾p mµ ng­êi sö dông lao ®éng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng nã bao gåm tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng vµ c¸c h×nh thøc tr¶ tiÒn kh¸c. TiÒn l­¬ng theo nghÜa hÑp lµ sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng theo th¬× gian nhÊt ®Þnh ( Ngµy tuÇn th¸ng ...). * C¸c kh¸i niÖm vÒ tiÒn l­¬ng: - TiÒn l­¬ng danh nghÜa (Ldn): Lµ tiÒn mÆt nhËn trªn sæ s¸ch nã ch­a ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ lîi Ých cña ng­êi lao ®éng. - TiÒn l­¬ng thùc tÕ (LH) : BiÓu hiÖn b»ng sè l­îng hµng hãa tiªu dïng vµ dÞch vô mµ ng­êi lao ®éng mua ®­îc b»ng TLdn. TiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶n ¸nh møc sèng cña ng­êi lao ®éng v× nã ®· kÓ ®Õn sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶, t×nh h×nh l¹m ph¸t. Ng­êi ta so s¸nh Ldn vµ LH qua chØ sè gi¸ c¶ nh­ sau. TiÒn l­¬ng danh nghÜa ChØ sè gi¸ c¶ = TiÒn l­¬ng thùc tÕ 2. Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña tæ chøc tiÒn l­¬ng 2.1. Nh÷ng yªu cÇu cña tæ chøc tiÒn l­¬ng NhiÖm vô chñ yÕu cña tæ chøc tiÒn l­¬ng lµ ph¶i x©y dùng ®­îc chÕ ®é tiÒn l­¬ng mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. ViÖc tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n viªn chøc, ng­êi lao ®éng nãi chung ph¶i thÓ hiÖn ®­îc yªu cÇu cña quy luËt ph©n phèi theo lao ®éng. V× vËy, tæ chøc tiÒn l­¬ng cÇn ph¶i ®¶m b¶o ®­îc c¸c yªu cÇu sau: Lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng kh«ng ngõng t¨ng lªn ph©n bæ hîp lý søc lao ®éng qua c¸c ngµnh vµ gi÷a c¸c vïng cña ®Êt n­íc. B¶o ®¶m t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng vµ kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng, khuyÕn khÝch viÖc n©ng cao tr×nh ®é lµnh nghÒ cña c«ng nh©n viªn chøc. 2.2. Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña tæ chøc tiÒn l­¬ng §Ó ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ nh÷ng yªu cÇu trªn, khi tæ chøc tiÒn l­¬ng cÇn ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng nguyªn t¾c sau: Nguyªn t¾c 1: Tr¶ l­¬ng ngang nhau cho nh÷ng ng­êi lao ®éng ngang nhau: ®©y lµ nguyªn t¾c c¬ b¶n nhÊt, ®Çu tiªn cña c«ng t¸c tæ chøc tiÒn l­¬ng, nã thÓ hiÖn sù vËn dông yªu cÇu cña quy luËt ph©n phèi theo sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng, ®ång thêi nªu râ ®­îc tÝnh ­u viÖtcña chÕ ®é x· héi b×nh ®¼ng trong ph©n phèi tiÒn l­¬ng. TiÒn l­¬ng tr¶ ngang nhau tøc lµ quy ®Þnh tiÒn l­¬ng kh«ng ®­îc ph©n biÖt tuæi t¸c, giíi tÝnh, d©n téc, t«n gi¸o. Nguyªn t¾c nµy kh«ng thÓ cã ®­îc trong c¸c n­íc thuéc ®Þa vµ nöa thuéc ®Þa. ThËt vËy, trong c¸c n­íc ®ã, nh÷ng ng­êi lao ®éng mÆc dï lµm viÖc víi thêi gian vµ c­êng ®é, kÕt qu¶ nh­ nhau, nh­ng phô n÷ chØ ®­îc tr¶ tiÒn c«ng b»ng mét nöa nam giíi. Nguyªn t¾c 2: §¶m b¶o n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng nhanh h¬n tiÒn l­¬ng b×nh qu©n. Quy ®Þnh n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng nhanh h¬n tiªn l­¬ng b×nh qu©n lµ mét nguyªn t¾c quan träng trong tæ chøc tiÒn l­¬ng. V× cã nh­ vËy míi t¹o c¬ së cho gi¶m gi¸ thµnh, h¹ gi¸ c¶ vµ t¨ng tÝch luü, nguyªn t¾c nµy chôi sù chi phèi cña quy m« vµ c¬ cÊu tÝch luü vµ tiªu dïng, mèi quan hÖ nµy ®­îc nhµ nøc vµ c¬ quan l·nh ®¹o quy ®Þnh tuú thuéc vµo hoµn c¶nh vµ tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn. ViÖc x¸c ®Þnh quü tÝch luü vµ tiªu dïng dùa vµo nguyªn lý; ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt, më réng tèi ®a, tèc ®é cao vµ t¨ng møc tiÒn l­¬ng hîp lý ®Ó kÝch thÝch ng­êi lao ®éng quan t©m ®Õn s¶n xuÊt. Vi ph¹m nguyªn t¾c nµy, kh«ng nh÷ng h¹n chÕ sù ph¸t triÓn kinh tÕ mµ cßn kh«ng n©ng cao ®­îc ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn vµ thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. Nguyªn t¾c 3: §¶m b¶o mèi quan hÖ hîp lý vÒ tiÒn l­¬ng gi÷a c¸c ngµnh kinh tÕ. Mçi mét nÒn kinh tÕ cã diÒu kiÖn s¶n xuÊt kh¸c nhau, ph©n phèi lao ®éng kh¸c nhau. Do ®ã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn møc ®é cèng hiÕn vµ sù hao phÝ lao ®éng cña tõng ng­êi. ChÝnh v× thÕ ph¶i x©y dùng ®­îc c¸c chÕ ®é tiÒn l­¬ng hîp lý gi÷a c¸c ngµnh kinh tÕ cã vÞ trÝ träng yÕu vµ nh÷ng vïng cã tiÒm n¨ng s¶n xuÊt lín, ®ång thêi nã ph¶i kÝch thÝch con ng­êi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®¸p øng yªu cÇu vÒ quy luËt kinh tÕ, quy luËt ph©n phèi theo lao ®éng. 2.3. B¶n chÊt cña tiÒn l­¬ng Ng­êi ta nghiªn cøu b¶n chÊt cña tiÒn l­¬ng qua hai mÆt kinh tÕ vµ x· héi . §­îc th«ng qua s¬ ®å trao ®æi hµng ho¸ søc lao ®éng d­íi ®©y: Ng­êi lao ®éng Søc lao ®éng Ng­êi sö dông l® Tr¶ c«ng l® Ta thÊy ng­êi lao ®éng b¸n søc lao ®éng cho ng­êi sö dông lao ®éng ®Ó ®­îc tr¶ c«ng lao ®éng. Søc lao ®éng biÓu hiÖn bëi: Kü n¨ng, kü x¶o C­êng ®é lao ®éng Tr¹ng th¸i søc khoÎ Th¸i ®é lao ®éng Tinh thÇn tr¸ch nhiÖm + Tr¶ c«ng lao ®éng ®­îc thÓ qua: TiÒn l­¬ng c¬ b¶n C¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp x· héi Th­ëng vµ mét phÇn lîi nhuËn C¬ héi th¨ng tiÕn - VÒ mÆt kinh tÕ: TiÒn l­¬ng lµ phÇn ®èi träng cña søc lao ®éng mµ ng­êi lao ®éng ®· cung cÊp cho ng­êi sö dông lao ®éng. - VÒ mÆt x· héi: TiÒn l­¬ng lµ mét kho¶n thu nhËp th­êng xuyªn cña ng­êi lao ®éng ®Ó bï ®¾p c¸c nhu cÇu tèi thiÓu cña ng­êi lao ®éng ë mét thêi ®iÓm kinh tÕ - x· héi nhÊt ®Þnh. Kho¶n tiÒn ®ã ph¶i ®­îc tháa thuËn gi÷a ng­êi lao ®éng vµ doanh nghiÖp cã tÝnh ®Õn møc l­¬ng tèi thiÓu do Nhµ n­íc ban hµnh. Møc l­¬ng tèi thiÓu lµ kho¶n tiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng ë møc gi¶n ®¬n nhÊt kh«ng ph¶i ®µo t¹o, ®ñ ®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng cho hä vµ mét phÇn cho gia ®×nh hä. Trong doanh nghiÖp , tiÒn l­¬ng lµ sù biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña mét bé phËn gi¸ trÞ gia t¨ng cña doanh nghiÖp tr¶ cho ng­êi lao ®éng t­¬ng øng víi sè l­îng, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c mµ hä ®· cèng hiÕn cho doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. * C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn tiÒn c«ng lao ®éng Tr¶ c«ng thÝch ®¸ng cho ng­êi lao ®éng lµ mét vÊn ®Ò rÊt phøc t¹p. Ng­êi ta cÇn nghiªn cøu c¸c nh©n tè sau ®©y ¶nh h­ëng ®Õn tiÒn c«ng nh­ sau: - LuËt lao ®éng - C¸c th­¬ng l­îng tËp thÓ - Quan hÖ cung - cÇu vÒ lao ®éng trªn thÞ tr­êng lao ®éng - VÞ trÝ ®Þa lý vµ gi¸ sinh ho¹t C«ng viÖc vµ tµi n¨ng cña ng­êi thùc hiÖn nã Tãm l¹i: TiÒn l­¬ng kh«ng ph¶i chØ lµ ph¹m trï kinh tÕ cßn lµ nh÷ng vÊn ®Ò x· héi rÊt phøc t¹p. Do ®ã tiÒn l­¬ng gi÷ vai trß ®Æc biÖt quan träng trong chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vËt chÊt vµ tinh thÇn ®èi víi ng­êi lao ®éng. 2.4. ý nghÜa cña tiÒn l­¬ng TiÒn l­¬ng mang ý nghÜa rÊt lín ®èi víi c¶ doanh nghiÖp vµ ng­êi lao ®éng * §èi víi doanh nghiÖp - TiÒn l­¬ng lµ mét kho¶n chi phÝ b¾t buéc, do ®ã muèn n©ng cao lîi nhuËn vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, c¸c doanh nghiÖp ph¶i biÕt qu¶n lý vµ tiÕt kiÖm chi phÝ tiÒn l­¬ng mét c¸ch hîp lý. - TiÒn l­¬ng cao lµ mét ph­¬ng tiÖn rÊt hiÖu qu¶ ®Ó thu hót lao ®éng cã tay nghÒ cao vµ t¹o ra lßng trung thµnh cña ng­êi nh©n viªn ®èi víi doanh nghiÖp. - TiÒn l­¬ng cßn lµ mét ph­¬ng tiÖn kÝch thÝch vµ ®éng viªn ng­êi lao ®éng rÊt cã hiÖu qu¶ (Nhê chøc n¨ng ®ßn bÈy kinh tÕ) t¹o nªn sù thµnh c«ng vµ h×nh ¶nh ®Ñp ®Ï cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. * §èi víi ng­êi lao ®éng: - TiÒn l­¬ng lµ phÇn thu nhËp chñ yÕu cña ng­êi lao ®éng, lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó duy tr× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng­êi lao ®éng còng nh­ gia ®×nh hä. - TiÒn l­¬ng ë mét møc ®é nµo ®ã lµ mét b»ng chøng cô thÓ thÓ hiÖn gi¸ trÞ cña nguån lao ®éng, thÓ hiÖn uy tÝn vµ ®Þa vÞ cña ng­êi nµy trong x· héi vµ trong gia ®×nh hä. Tõ ®ã, ng­êi ta cã thÓ tù ®¸nh gi¸ ®­îc gi¸ trÞ cña b¶n th©n m×nh vµ cã quyÒn tù hµo khi cã tiÒn l­¬ng cao. - TiÒn l­¬ng còng cßn lµ mét ph­¬ng tiÖn ®Ó ®¸nh gi¸ l¹i møc ®é ®èi xö cña chñ doanh nghiÖp ®èi víi ng­êi lao ®éng ®· bá søc lao ®éng ra cung cho doanh nghiÖp. 2.5. C¸c chÕ ®é tiÒn l­¬ng cña nhµ n­íc 1. ChÕ ®é tiÒn l­¬ng cÊp bËc - TiÒn l­¬ng cÊp bËc lµ tiÒn l­¬ng ¸p dông cho c«ng nh©n, nh÷ng ng­êi trùc tiÕp s¶n xuÊt. §Ó tr¶ l­¬ng ®óng ph¶i c¨n cø vµo sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng. Sè l­îng lao ®éng ë møc hao phÝ thêi gian ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm, cßn chÊt l­îng lao ®éng thÓ hiÖn ë tr×nh ®é lµnh nghÒ cña c«ng nh©n, chÊt l­îng lao ®éng nµy ®­îc x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt. - ChÕ ®é tiÒn l­¬ng cÊp bËc bao gåm 3 yÕu tè sau: + Tiªu chuÈn cÊp bËc KT: lµ v¨n b¶n qui ®Þnh vÒ møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc vµ yªu cÇu vÒ tr×nh ®é lµnh nghÒ cña ng­êi c«ng nh©n... + Thang b¶ng l­¬ng c«ng nh©n: Th¸ng b¶ng l­¬ng lµ b¶ng x¸c ®Þnh quan hÖ tû lÖ vÒ tiÒn l­¬ng gi÷a c¸c c«ng nh©n cïng nghÒ hoÆc nhãm nghÒ gièng nhau theo tr×nh ®é cÊp bËc cña hä. Mçi thang l­¬ng gåm cã mét sè cÊp bËc l­¬ng vµ c¸c hÖ sè l­¬ng t­¬ng øng. HÖ sè l­¬ng chØ râ lao ®éng cña c«ng nh©n ë mét bËc nµo ®ã ®­îc tr¶ l­¬ng cao h¬n ng­êi lao ®éng gi¶n ®¬n nhÊt mÊy lÇn. + Møc l­¬ng: Lµ sè l­¬ng tiÒn tÖ ®Ó tr¶ c«ng lao ®éng trong mét ®¬n vÞ thêi gian (giê, ngµy, th¸ng) phï hîp víi cÊp bËc trong thang l­¬ng. Li = Ltèi thiÓu x Ki trong ®ã: Li: Møc l­¬ng th¸ng theo bËc Ltèi thiÓu: Møc l­¬ng tèi thiÓu Ki: HÖ sè l­¬ng bËc. Møc l­¬ng tèi thiÓu lµ tiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng lµm c«ng viÖc gi¶n ®¬n nhÊt trong mét th¸ng. Nh÷ng c«ng viÖc gi¶n ®¬n nµy kh«ng ®ßi hái ng­êi lao ®éng cã ®µo t¹o. Møc l­¬ng tèi thiÓu ®­îc Nhµ n­íc qui ®Þnh theo thêi kú phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cu¶ ®Êt n­íc, nh»m t¸i s¶n xuÊt më réng søc lao ®éng cho ng­êi lao ®éng. C¬ cÊu møc l­¬ng tèi thiÓu gåm c¸c kho¶n chi phÝ sau ®©y: ¨n, ë mÆc, ®å dïng trong nhµ, chi phÝ ®i l¹i, ch÷a bÖnh, häc tËp vµ chi phÝ nu«i mét ng­êi ¨n theo... Nhµ n­íc ta ®· tõng thay ®æi c¸c møc l­¬ng tèi thiÓu qua c¸c n¨m nh­ sau: N¨m 1960 møc l­¬ng tèi thiÓu lµ :27 ®/th¸ng N¨m 1985 møc l­¬ng tèi thiÓu lµ :220 ®/th¸ng N¨m 1989 møc l­¬ng tèi thiÓu lµ :120.000 ®/th¸ng N¨m 1997 møc l­¬ng tèi thiÓu lµ :144.000 ®/th¸ng N¨m 2000 møc l­¬ng tèi thiÓu lµ : 180.000 ®/th¸ng Ngoµi tiÒn l­¬ng c¬ b¶n ng­êi c«ng nh©n cßn ®­îc tÝnh thªm 7 lo¹i phô cÊp l­¬ng nh­: Khu vùc, ®éc h¹i, tr¸ch nhiÖm, lµm ®ªm, thu hót, ®¾t ®á vµ l­u ®éng. Nh­ vËy tiÒn l­¬ng hµng th¸ng cña ng­êi c«ng nh©n b»ng møc l­¬ng th¸ng céng phô cÊp (nÕu cã) 2. ChÕ ®é tiÒn l­¬ng chøc vô - chøc danh ChÕ ®é tiÒn l­¬ng nµy ¸p dông cho c¸c c¸n bé vµ nh©n viªn trong doanh nghiÖp còng nh­ trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ lùc l­îng vò trang khi hä ®¶m nhËn chøc danh chøc vô trong ®¬n vÞ m×nh. - §Æc ®iÓm cña chÕ ®é tiÒn l­¬ng nµy lµ: Møc l­¬ng ®­îc qui ®Þnh cho tõng chøc danh - chøc vô vµ mçi chøc danh - chøc vô ®Òu quy ®Þnh ng­êi ®¶m nhËn nã ph¶i cã ®ñ c¸c tiªu chuÈn b¾t buéc vÒ chÝnh trÞ v¨n hãa, chuyªn m«n ®ñ ®Ó hoµn thµnh chøc vô ®­îc giao. Møc l­¬ng theo chøc vô cã chó ý ®Õn qui m« cña tõng ®¬n vÞ, tÇm quan träng cña tõng vÞ trÝ vµ tr¸ch nhiÖm cña nã. C¬ së ®Ó xÕp l­¬ng ®èi víi viªn chøc Nhµ n­íc lµ tiªu chuÈn nghiÖp vô chuyªn m«n, ®èi víi chøc vô qu¶n lý doanh nghiÖp lµ c¸c tiªu chuÈn xÕp h¹ng doanh nghiÖp. ChÕ ®é tiÒn l­¬ng theo chøc danh còng gåm 3 yÕu tè sau: + Tiªu chuÈn nghiÖp vô viªn chøc, tiªu chuÈn xÕp h¹ng doanh nghiÖp. + Thang, b¶ng l­¬ng + Møc l­¬ng th¸ng cña mçi c¸n bé vµ nh©n viªn ®­îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy møc l­¬ng tèi thiÓu nh©n víi hÖ sè l­¬ng cña m×nh vµ céng víi phô cÊp l­¬ng (nÕu cã) . B¶ng hÖ sè l­¬ng chøc danh Chøc danh HÖ sè l­¬ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Chuyªn viªn cao cÊp kü s­ cao cÊp... 4,57 4,86 5,15 5,14 2. Chuyªn viªn chÝnh, kü s­ chÝnh 3,26 3,54 3,82 4,10 4,38 4,66 3. Chuyªn viªn kü s­ 1,78 2,02 2,26 2,50 2,74 2,98 3,23 3,48 4. C¸n sù kü thuËt viªn 1,46 1,58 1,70 1,82 1,94 2,06 2,18 2,30 2,42 2,55 2,68 2,81 5. Nh©n viªn v¨n th­ 1,22 1,31 1,4 1,49 1,58 1,67 1,76 1,85 1,94 2,03 2,12 2,21 6. Nh©n viªn phôc vô 1,0 1,09 1,18 1,27 1,36 1,45 1,54 1,63 1,72 1,81 1,90 1,99 2.6. C¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng C¸c chÕ ®é tiÒn l­¬ng nãi trªn míi chØ ph¶n ¸nh mÆt chÊt l­îng lao ®éng, mµ ch­a thÓ hiÖn ®­îc mÆt sè l­îng lao ®éng. Do ®ã cÇn ph¶i nghiªn cøu c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng ®Ó thÓ hiÖn vÒ mÆt sè l­îng lao ®éng. HiÖnnay chóng ta cã hai h×nh thøc tiÒn l­¬ng: tiÒn l­¬ng theo thêi gian vµ tiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm. * H×nh thøc tiÒn l­¬ng: - TiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm + L­¬ng s¶n phÈm c¸ nh©n trùc tiÕp + L­¬ng s¶n phÈm c¸ nh©n gi¸n tiÕp + L­¬ng s¶n phÈm tËp thÓ + L­¬ng s¶n phÈm cuèi cïng + L­¬ng kho¸n + L­¬ng s¶n phÈm lòy tiÕn + L­¬ng s¶n phÈm cã th­ëng - TiÒn l­¬ng theo thêi gian + L­¬ng thêi gian gi¶n ®¬n + L­¬ng thêi gian cã th­ëng 1. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm §©y lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng c¬ b¶n, rÊt phæ biÕn v× hiÖn nay ¸p dông kh¸ phï hîp. Nã qu¸n triÖt ®Çy ®ñ nguyªn t¾c "ph©n phèi theo lao ®éng" g¾n viÖc tr¶ l­¬ng víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt - kinh doanh cô thÓ cña mçi c¸ nh©n v× tËp thÓ trong doanh nghiÖp. + Thùc chÊt: Tr¶ l­¬ng theo sè l­îng s¶n phÈm hay sè c«ng viÖc ®· hoµn thµnh vµ ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng + C«ng thøc tæng qu¸t: Lsp = Qtt x §G Trong ®ã: Qtt: Sè sp thùc tÕ ®¹t chÊt l­îng ®· hoµn thµnh §G: §¬n gi¸ l­¬ng s¶n phÈm + ¸p dông: Cho tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc ®éc lËp mµ cã thÓ ®o l­êng ®­îc kÕt qu¶. + §iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông tèt . Cã hÖ thèng c¸c møc lao ®éng cã c¨n cø khoa häc, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn tÝnh ®¬n gi¸ l­¬ng chÝnh x¸c. . Cã chÕ ®é theo dâi vµ kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm . Lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng cho mäi ng­êi lao ®éng ®Ó tr¸nh khuynh h­íng ch¹y theo sè l­îng mµ quªn mÊt chÊt l­îng. Së dÜ ph¶i nhÊn m¹nh vÊn ®Ò nµy v× khi nhËn thøc cña ng­êi lao ®éng cßn thÊp th× h×nh thøc nµy ®· ph¸t sinh ra rÊt nhiÒu hËu qu¶ xÊu. * C¸c h×nh thøc cô thÓ cña tiÒn l­¬ng s¶n phÈm a/ L­¬ng s¶n phÈm c¸ nh©n trùc tiÕp n H×nh thøc nµy ¸p dông réng r·i cho ng­êi lao ®éng víi ®iÒu kiÖn c«ng viÖc cña hä ®éc lËp vµ cã thÓ ®o l­êng ®­îc kÕt qu¶. C«ng thøc: LspttiÕp = åQtti x L®gi (®) i= 1 Trong ®ã : LspttiÕp : L­¬ng tr¶ c«ng nh©n trùc tiÕp Qtti :Sè l­îng s¶n phÈm i thùc tÕ ®· hoµn thµnh L®gi : §¬n gi¸ l­¬ng cho s¶n phÈm thø i ( ®/sp) L®gi = T®mi x Lgi T®mi :®Þnh møc thêi gian cho s¶n phÈm i (giê/sp) Lgi : L­¬ng giê ®èi víi c«ng viÖc thø i (®/giê) b. L­¬ng s¶n phÈm c¸ nh©n gi¸n tiÕp H×nh thøc nµy ¸p dông cho c«ng nh©n phô trî, phuc vô cho c¸c c«ng nh©n cña m×nh s¶n xuÊt chÝnh. Do ®ã tiÒn l­¬ng s¶n phÈm cña hä tïy thuéc vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña c«ng nh©n chÝnh . C«ng thøc: LspgtiÕp= Lthg x KNSL§ Trong ®ã: LspgtiÕp: L­¬ng tr¶ c«ng nh©n gi¸n tiÕp Lthg : Møc l­¬ng th¸ng theo cÊp bËc cña CN gi¸n tiÕp KNSL§ : HÖ sè kÓ ®Õn møc n¨ng suÊt lao ®éng cña CN trùc tiÕp. H×nh thøc nµy khuyÕn khÝch c«ng nh©n phôc vô tèt h¬n cho c«ng nh©n chÝnh t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao NSL§ cña c«ng nh©n chÝnh. c. L­¬ng s¶n phÈm tËp thÓ H×nh thøc nµy ¸p dông ®èi víi c¸c c«ng viÖc mµ ph¶i cÇn tËp thÓ c«ng nh©n cïng thùc hiÖn, vÝ dô nh­ l¾p l¨p s¶n phÈm, phôc vô mét d©y chuyÓn s¶n xuÊt. Lsptt = QttÕ x §G Ltt Trong ®ã: QttÕ : Sè l­îng thùc tÕ cña tËp thÓ s åL i=1 Q §GLtt : §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng giê cña tËp thÓ s åL x T i =1 §GLtt = = s åL : Tæng tiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh theo cÊp bËc c«ng viÖc cña tæ i =1 T: Møc thêi gian ®Ó hoµn thµnh s¶n phÈm (h/sp) S: Sè c«ng nh©n tËp thÓ ®ã d. TiÒn l­¬ng s¶n phÈm cã th­ëng: VÒ thùc chÊt ®©y lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng s¶n phÈm, theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh kÕt hîp víi c¸c kho¶n tiÒn th­ëng. C«ng thøc: L x ( M x h ) Lth = L + 100 Trong ®ã : Lth : TiÒn c«ng tr¶ theo s¶n phÈm cã th­ëng L : TiÒn c«ng tr¶ theo s¶n phÈm cã ®¬n gi¸ cè ®Þnh M : % tiÒn th­ëng cho 1% hoµn thµnh v­ît møc chØ tiªu th­ëng h : % hoµn thµnh v­ît chØ tiªu e. TiÒn l­¬ng s¶n phÈm lòy tiÕn H×nh thøc nµy ¸p dông ë nh÷ng "kh©u yÕu" trong s¶n xuÊt gãp phÇn quyÕt ®Þnh vµo sù hoµn thµnh kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp, ë h×nh thøc nµy dßng 2 lo¹i ®¬n gi¸ l­¬ng, gi¸ cè ®Þnh vµ lòy tiÕn. §¬n gi¸ cè ®Þnh ®ã tr¶ cho s¶n phÈm trong møc qui ®Þnh. §¬n gi¸ lòy tiÕn tÝnh cho c¸c s¶n phÈm v­ît møc. §¬n gi¸ nµy ®­îc tÝnh dùa vµo ®¬n gi¸ cè ®Þnh vµ mét hÖ sè t¨ng ®¬n gi¸ (dßng mét phÇn sè tiÕt kiÖm dùa vÒ chi phÝ s¶n xuÊt cè ®Þnh). TiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n tÝnh theo c«ng thøc sau: L = §G x Q1 x §G x K x (Q1 - Q0) Trong ®ã: Q0 Møc khëi ®iÓm Q1 S¶n l­îng thùc tÕ K HÖ sè t¨ng ®¬n gi¸ 2. TiÒn l­¬ng thêi gian Thùc chÊt: tr¶ c«ng theo sè ngµy c«ng thùc tÕ ®· lµm C«ng thøc: Ltg = TH x L Trong ®ã: TH : Sè ngµy c«ng (giê c«ng) thùc tÕ ®· lµm trong thêi kú (tuÇn, th¸ng ) L: Møc l­¬ng ngµy (l­¬ng giê) Víi Lngµy = Lth¸ng/26 vµ Lgiê = Lngµy/8 = Lth¸ng/26x8 ¸p dông: ë c¸c n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn khi tr×nh ®é c¬ khÝ vµ tù ®éng hãa cao còng nh­ tr×nh ®é nhËn thøc cña ng­êi lao ®éng cao. Cßn ë c¸c doanh nghiÖp n­íc ta h×nh thøc nµy ¸p dông chñ yÕu ®èi víi bé phËn gi¸n tiÕp qu¶n lý vµ víi c¸c c«ng nh©n ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt kh«ng thÓ ®Þnh møc lao ®éng mét c¸ch chÝnh x¸c hoÆc ë mét sè c«ng viÖc mµ nÕu tr¶ c«ng theo h×nh thøc l­¬ng s¶n phÈm th× sÏ kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng. §iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông tèt: - Cã sù bè trÝ ng­êi ®óng viÖc - Cã hÖ thèng theo dâi vµ kiÓm tra viÖc chÊp chµnh thêi gian lµm viÖc. - Lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng cho mäi ng­êi lao ®éng ®Ó tr¸nh khuynh h­íng lµm viÖc chiÕu lÖ, thiÕu tr¸ch nhiÖm, kh«ng quan t©m ®Õn kÕt qu¶ c«ng t¸c. * C¸c h×nh thøc cô thÓ: a. TiÒn l­¬ng thêi gian gi¶n ®¬n H×nh thøc tiÒn l­¬ng nµy chØ c¨n cø vµo sè thêi gian lµm viÖc vµ l­¬ng giê cña nh©n viªn ®Ó tr¶ l­¬ng. Do ®ã, nã dÔ mang tÝnh chÊt b×nh qu©n, kh«ng khuyÕn khÝch sö dông hîp lý thêi gian lao ®éng vµ n©ng cao chÊt l­îng c«ng viÖc. b. TiÒn l­¬ng thêi gian cã th­ëng H×nh thøc nµy lµ sù kÕt hîp gi÷a tiÒn l­¬ng thêi gian gi¶n ®¬n vµ tiÒn th­ëng khi ®¹t c¸c chØ tiªu sè l­îng vµ chÊt l­îng ®· qui ®Þnh. H×nh thøc nµy ®· kÝch thÝch ng­êi lao ®éng quan t©m h¬n ®Õn kÕt qu¶ c«ng t¸c cña m×nh. 2.7. C¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh quü l­¬ng trong c¸c DN nhµ n­íc Quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn cña doanh nghiÖp bao gåm: Quü tiÒn l­¬ng tÝnh theo ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Quü tiÒn l­¬ng bæ sung, quü c¸c phô cÊp, quü tiÒn l­¬ng thªm giê (nÕu cã) tÝnh theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. ViÖc x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng b»ng mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p sau ®©y: §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm: §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh tÝnh trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm ®­îc tÝnh b»ng tæng c¸c ®¬n gi¸ sau: TiÒn l­¬ng theo ®¬n vÞ s¶n phÈm ë c¸c nguyªn c«ng, c«ng ®o¹n trong quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm. TiÒn l­¬ng tr¶ theo thêi gian cho c«ng nh©n chÝnh vµ phô ë nh÷ng kh©u cßn l¹i trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ nh­ng kh«ng cã ®iÒu kiÖn tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm. TiÒn l­¬ng cña viªn chøc chuyªn m«n, thõa hµnh, phôc vô ,tiÒn l­¬ng chøc vô, phô cÊp chøc vô cña lao ®éng qu¶n lý ®­îc ph©n bæ theo ®¬n vÞ s¶n phÈm. 2. §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh trªn tæng doanh thu (-) tæng chi phÝ: §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: V kÕ ho¹ch V®g = Tæng doanh thu kÕ ho¹ch - Tæng chi phÝ kÕ ho¹ch 3. §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh trªn lîi nhuËn: §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: V kÕ ho¹ch V®g = P kÕ ho¹ch 4. §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh trªn doanh thu §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: V kÕ ho¹ch V®g = Tæng doanh thu kÕ ho¹ch Trong ®ã: +) V®g: Lµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng +) V kÕ ho¹ch : Lµ quü tiÒn l­¬ng kÕ ho¹ch tÝnh theo chÕ ®é cña doanh nghiÖp ( bao gåm c¶ tiÒn l­¬ng cña gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n tr­ëng) ®­îc tÝnh b»ng tæng sè lao ®éng ®Þnh biªn hîp lý nh©n víi (x) tiÒn l­¬ng b×nh qu©n theo chÕ ®é, kÓ c¶ hÖ sè vµ møc phô cÊp l­¬ng c¸c lo¹i ( phô cÊp khu vùc, phô cÊp ®éc h¹i , nguy hiÓm, phô cÊp tr¸ch nhiÖm, phô cÊp lµm ®ªm, phô cÊp thu hót, phô cÊp ®¾t ®á, phô cÊp l­u ®éng). +) Tæng doanh thu kÕ ho¹ch : Lµ doanh thu kÕ ho¹ch bao gåm toµn bé sè tiÒn thu ®­îc vÒ tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸, kinh doanh, dÞch vô theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. +) Tæng chi phÝ kÕ ho¹ch : lµ c¸c kho¶n chi phÝ hîp lÖ, hîp lý trong gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ phÝ l­u th«ng ( ch­a cã tiÒn l­¬ng ) vµ c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n­íc +) P kÕ ho¹ch : Lµ lîi nhuËn kÕ ho¹ch x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n­íc. Ch­¬ng III Ph©n tÝch t×nh h×nh lao ®éng tiÒn l­¬ng 3.1. Ph©n tÝch t×nh h×nh lao ®éng cña XÝ nghiÖp 3.1.1.C¬ cÊu lao ®éng cña XÝ nghiÖp. Tæng sè lao ®éng tÝnh t¹i thêi ®iÓm 31-12-2008: 114 ng­êi. C¬ cÊu lao ®éng cña nhµ m¸y tÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2008 STT C¬ cÊu sè ng­êi tû lÖ % I. Lao ®éng qu¶n lý 21 18,5 Trong ®ã: - Tr×nh ®é ®¹i häc, C§ 10 8,7 - Tr×nh ®é trung s¬ cÊp 11 9,7 II C«ng nh©n, nh©n viªn phôc vô 3 2,6 III. C«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt 90 78,9 - Thî bËc 7 9 7,9 - Thî bËc 6 11 9,7 - Thî bËc 5 18 15,7 - Thî bËc 4 22 19,3 - Thî bËc 3 26 22,8 - Thî bËc 2 4 3,5 BËc thî b×nh qu©n 4,36 Qua sè liÖu b¶ng ph©n tÝch trªn ta ®i ®Õn kÕt luËn sau: + VÒ c¬ cÊu lao ®éng: Sè lao ®éng qu¶n lý vµ phôc vô chiÕm tû lÖ cao 21,1 %. §iÒu nµy t¹o ra sù mÊt c©n ®èi trong bé m¸y qu¶n lý gi÷a c«ng nh©n lao ®éng trùc tiÕp víi nh©n viªn qu¶n lý - phôc vô. + N¨ng suÊt lao ®éng: BËc thî b×nh qu©n cña c«ng nh©n trùc tiÕp lµ (4.36) vµ bËc c«ng viÖc b×nh qu©n lµ (4), nh­ vËy vÒ n¨ng lùc chuyªn m«n ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu c«ng viÖc. Theo sè liÖu hai n¨m 2007 vµ 2008, t×nh h×nh n¨ng suÊt lao ®éng t¹i XÝ nghiÖp nh­ sau (TÝnh trªn sè lao ®éng trùc tiÕp): N¨m 2002 N¨m 2003 Chªnh lÖch Doanh thu (§g) 19,870,686,480 24,685,695,231 4,815,008,751 Sè L§ (Ng­êi) 106 114 8 NSL§(§g/ng­êi) 187,459,306 216,541,186.24 29,081,879.82 N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n t¨ng. Do trong n¨m 2008, theo kÕ ho¹ch më réng & ph¸t triÓn, Nhµ m¸y ®· cho th«i mét sè lao ®éng kh«ng ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc vµ tuyÓn dông vµ ®µo t¹o thªm lao ®éng cã cÊp bËc thî cao vµ ®­îc bè trÝ ph©n c«ng c«ng viÖc hîp lý còng nh­ sè lao ®éng nµy b¾t kÞp vµo d©y chuyÒn ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp.. 3.1.2. Ph­¬ng ph¸p x©y dùng møc thêi gian lao ®éng. HiÖn nay XÝ nhiÖp ®ang sö dông ®ång thêi 2 h×nh thøc ®Þnh møc: - §Þnh møc lao ®éng theo s¶n l­îng ®èi víi bé phËn s¶n xuÊt trùc tiÕp: Do ®Æc thï c«ng viÖc söa ch÷a tµu, c¸c c«ng viÖc phøc t¹p kh«ng ®Þnh h×nh nªn hiÖn nay ®ang ¸p dông ®Þnh møc theo s¶n l­îng ®èi víi tõng Ngµnh th«ng qua lÖnh trong ®ã cã s¶n xuÊt cã ghi khèi l­îng c«ng viÖc, thêi gian ph¶i hoµn thµnh vµ t­¬ng øng hä sÏ ®­îc h­ëng mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh nµo ®ã trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm (§Þnh møc nh©n c«ng). NÕu do yªu cÇu cÊp b¸ch cña c«ng viÖc cÇn hoµn thµnh sím h¬n thêi gian quy ®Þnh th× hä sÏ ®­îc h­ëng thªm mét kho¶n tiÒn bæ sung do Gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh (HÖ sè phøc t¹p hay tiÕn ®é) - §Þnh møc lao ®éng theo thêi gian ®èi víi bé phËn phôc vô: Do c«ng viÖc phôc vô khã x¸c ®Þnh ®Þnh møc nªn khèi nµy vÉn kho¸n theo h×nh thøc c«ng nhËt vµ cã hÖ sè riªng theo tõng vÞ trÝ c«ng t¸c, tæng tiÒn l­¬ng cña khèi gi¸n tiÐp nµy ®­îc lÊy b»ng 28% tæng quü l­¬ng tr¶ cho bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt. 2.1.3 T×nh h×nh sö dông lao ®éng XÝ nghiÖp chñ yÕu tæ chøc s¶n xuÊt mét ca. Theo thèng kª thêi gian lao ®éng h÷u Ých chØ ®¹t b×nh qu©n lµ 6 giê /ca. MÆc dï liªn tôc cã viÖc lµm nh­ng sè ngµy nghØ chê viÖc vÉn t­¬ng ®èi lín, kho¶ng 1.400 c«ng/n¨m (Theo thèng kª n¨m 2008). Lao ®éng nghØ chê viÖc chñ yÕu lµ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. N¨m 2008, nhµ XÝ nghiÖp ®· ¸p dông mét lo¹t biÖn ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng suÊt vµ thêi gian lao ®éng h÷u Ých nh­ t¨ng c­êng qu¶n lý lao ®éng, thêi gian lao ®éng, ®æi míi bé m¸y chØ huy ®iÒu hµnh s¶n xuÊt (Nªn sè c«ng nghØ chê viÖc ®· gi¶m ®¸ng kÓ so víi n¨m n¨m 2007 (kho¶ng 2.260 c«ng chê viÖc). Tæng sè lao ®éng trùc tiÕp: 114 ng­êi Tæng quü thêi gian lao ®éng kÕ ho¹ch: Tæng quü thêi gian L§KH = (SL lao ®éng) x (sè ngµy lµm viÖc/n¨m) x (sè giê lµm viÖc/ca) = 114 ng­êi x 285 ngµy x 7 giê/ca = 227.430 giê - Thêi gian lao ®éng thùc tÕ: Thêi gian L§TT = Tæng TG l®tt - TGcv = (114x 285 x 6) - 1.400 x 6 = 186.540 giê - Quü thêi gian lao ®éng ch­a ®­îc sö dông: Quü thêi gian L§ ch­a ®­îc SD = Tæng thêi gian L§KH - Thêi gian L§TT = 227.430 giê – 174.540 giê = 40.840 giê Thêi gian L§TT 186.540 HÖ sè sö dông L§ = —————— = ————— = 82% Thêi gian L§KH 227.430 Nh­ vËy theo hÖ sè sù dông lao ®éng ®· tÝnh to¸n trªn th× XÝ nghiÖp míi khai th¸c ®­îc 82% n¨ng lùc L§ toµn XÝ nghiÖp. Do c¸c nguyªn nh©n sau - Do XÝ nghiÖp vÉn cßn thêi gian trèng Dock t­¬ng ®èi cao 28/365 (ngµy) =7,6% tæng quü thêi gian. - Do n¨ng lùc cña XÝ nghiÖp t¨ng, trong khi s¶n l­îng hµng ho¸ t¨ng chËm, do c«ng t¸c t×m kiÕm thÞ tr­êng ch­a ®¸p øng ®­îc sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp. - Do thÞ tr­êng söa ch÷a kh«ng æn ®Þnh ®Òu trong n¨m, cã lóc sè l­îng tµu cã nhu cÇu vµo söa nhiÒu th× XÝ nghiÖp kh«ng bè trÝ dock cho tµu vµo söa ch÷a, nh­ng cã lóc l¹i kh«ng t×m kiÕm ®­îc tµu vµo söa ch÷a. 2.1.4 TuyÓn dông vµ ®µo t¹o lao ®éng. Do yªu cÇu s¶n xuÊt ngµy cµng kh¾t khe vµ sù biÕn ®éng vÒ lao ®éng hµng n¨m cña XÝ nghiÖp, XÝ nghiÖp ®· x©y dung quy tr×nh ®µo t¹o nh­ sau: - X¸c ®Þnh nhu cÇu tuyÓn dông, ®µo t¹o, - Tæng hîp nhu cÇu tuyÓn dông, ®µo t¹o, - Xem xÐt vµ phª duyÖt kÕ ho¹ch tuyÓn dông, ®µo t¹o, - LËp vµ phª duyÖt ch­¬ng tr×nh tuyÓn dông, ®µo t¹o, - Thùc hiÖn qu¸ tr×nh tuyÓn dông, ®µo t¹o, - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ tuyÓn dông, ®µo t¹o, - QuyÕt ®Þnh (tuyÓn dông), cÊp giÊy chøng nhËn (®µo t¹o) - Theo dâi vµ l­u tr÷ hå s¬ ®µo t¹o tuyÓn dông, ®µo t¹o. 3.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh tiÒn l­¬ng cña XÝ nghiÖp 3.2.1 Tæng quü l­¬ng cñaXÝ nghiÖp. Theo Th«ng t­ 14/L§TBXH-TT ngµy 10/04/1997, quü l­¬ng cña XÝ nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh theo doanh thu nh­ sau: Vkh = [L®b x TLmin®c x (Hcb + Hpc) + Vvc] x 12 th¸ng Trong ®ã: - Vkh: Tæng quü l­¬ng n¨m kÕ ho¹ch - L®b: Lao ®éng ®Þnh biªn cña n¨m kÕ ho¹ch TLmin®c: Møc l­¬ng tèi thiÓu cña XÝ nghiÖp lùa chän trong khung ®iÒu chØnh. Hcb: HÖ sè l­¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n. Hpc: HÖ sè c¸c kho¶n phô cÊp l­¬ng b×nh qu©n ®­îc tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng. - Vvc: Quü tiÒn l­¬ng cña Gi¸m ®èc, c¸c Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr­ëng ch­a tÝnh trong ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp. C¸c th«ng sè L®b, TLmin®c, Hcb, Hpc, Vvc ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: * Lao ®éng ®Þnh biªn L®b: Lao ®éng ®Þnh biªn lµ lao ®éng ®­îc tÝnh dùa trªn c¬ së ®Þnh møc lao ®éng cña tõng s¶n phÈm hoÆc s¶n phÈm, qui ®æi trªn c¬ së doanh thu kÕ ho¹ch ®­îc x¸c ®Þnh. ë XÝ nghiÖp, ®Þnh møc lao ®éng cña c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt chÝnh ®­îc x©y dùng chi tiÕt cho c«ng nh©n s¶n xuÊt chÝnh. §Þnh møc lao ®éng cña c«ng nh©n phôc vô vµ lao ®éng qu¶n lý x¸c ®Þnh víi tû lÖ hîp lý vµ theo thùc tÕ thèng kª cña XÝ nghiÖp. Lao ®éng ®Þnh biªn c«ng nh©n chÝnh: Tkh x M L®bcn = 26 x 12 Trong ®ã: M lµ ®Þnh møc hao phÝ lao ®éng c«ng nh©n chÝnh cho 1000 ®ång doanh thu (c«ng/1000®ång). §Þnh biªn c«ng nh©n phôc vô-phô trî: L®bpv = Kpv x L®bcn §Þnh biªn lao ®éng qu¶n lý: L®bql = Kql x (L®bcn + L®bpv) - Trong ®ã: Kpv = 0,3 lµ hÖ sè lao ®éng phôc vô cÇn thiÕt ®Ó lµm ra s¶n phÈm; Kql= 0,09 lµ hÖ sè lao ®éng qu¶n lý x¸c ®Þnh theo thùc tÕ s¶n xuÊt XÝ nghiÖp. * Møc l­¬ng tèi thiÓu cña XÝ nghiÖp ®Ó x©y dùng ®. gi¸ tiÒn l­¬ng TLmin®c: Theo th«ng t­ 13/L§TBXH-TT ngµy 10/04/1997 cña Bé L§TBXH, møc l­¬ng tèi thiÓu ®­îc ®iÒu chØnh tèi ®a theo c«ng thøc: TLmin®c = TLmin x (1 + K®c) Trong ®ã: +TLmin®c: møc l­¬ng tèi thiÓu ®­îc ®iÒu chØnh tèi ®a cña XÝ nghiÖp. +TLmin lµ møc l­¬ng tèi thiÓu do chÝnh phñ quy ®Þnh, còng lµ giíi h¹n d­íi cña khung l­¬ng tèi thiÓu: TLmin = 290.000 ®ång. + K®c lµ hÖ sè ®iÒu chØnh cña doanh nghiÖp vµ ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: K®c = K1 + K2 K1 hÖ sè ®iÒu chØnh theo vïng, víi XÝ nghiÖp K1 = 0,2 K2 hÖ sè ®iÒu chØnh theo ngµnh víi XÝ nghiÖp K2 = 1,2 Møc l­¬ng tèi thiÓu cña XÝ nghiÖp chän: TLmin®c = 290.000 x (1 + 1,4) = 696.000 ®ång * HÖ sè cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n Hcb: Theo NghÞ ®Þnh 26/CP ngµy 23/05/1993 cña Héi ®ång chÝnh phñ quy ®Þnh t¹i thang l­¬ng A1 – N3. HÖ sè cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n cña c«ng nh©n chÝnh Hcbcn = 2,49 H/sè cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n cña c«ng nh©n phôc vô Hcbpv = 2,04 HÖ sè cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n cña L§ qu¶n lý Hcbql = 2,74 3.2.2. C¸ch x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng. Nguyªn t¾c x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cña XÝ nghiÖp theo NghÞ ®Þnh 28/CP ngµy 28/03/1997 vµ NghÞ ®Þnh 03/2001/N§-CP ngµy 11/01/2001 söa ®æi bæ sung NghÞ ®Þnh 28/CP. Tæng doanh thu kÕ ho¹ch cña XÝ nghiÖp bao gåm tæng doanh thu kÕ ho¹ch cña tõng mÆt hµng vµ cña c¸c Chi nh¸nh h¹ch to¸n phô thuéc vµo XÝ nghiÖp, bao gåm: + S¶n xuÊt chÝnh: Söa ch÷a tµu t¹i XÝ nghiÖp §ãng míi vµ gia c«ng kÕt cÊu thÐp Ph¸ dì tµu cò + Kinh doanh tæng hîp kh¸c: - DÞch vô hËu cÇn ®i biÓn VËn t¶i thuû, bé Dùa vµo quü tiÒn l­¬ng n¨m kÕ ho¹ch, ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng, ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: ◘§g = S V kh S Tkh Trong ®ã: - §g : lµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng (§ång/1000 ®ång doanh thu) - Vkh : Quü l­¬ng kÕ ho¹ch cña XÝ nghiÖp - Tkh : Tæng doanh thu kÕ ho¹ch cña XÝ nghiÖp. 3.2.3 C¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng ë XÝ nghiÖp. HiÖn nay XÝ nghiÖp tr¶ l­¬ng theo h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo nhãm, thùc hiÖn theo quy chÕ tr¶ l­¬ng cña XÝ nghiÖp, theo quy tr×nh sau: * Quü tiÒn l­¬ng hµng th¸ng: ®­îc x¸c ®Þnh theo kÕt qu¶ SXKD (Doanh thu thùc hiÖn) vµ ®Þnh møc chi phÝ l­¬ng ®­íc cÊp trªn duyÖt. Qv = Mv x DTth Trong ®ã: Qv: Quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn cña XÝ nghiÖp (trªn 1000 ®ång DT) Mv: Chi phÝ l­¬ng theo ®Þnh møc ®­îc duyÖt. DTth: Doanh thu thùc hiÖn cña XÝ nghiÖp (trong kú) * Quü tiÒn l­¬ng ®­îc chia lµm 3 khèi: Qv = Qv1 + Qv2 + Qv3 Trong ®ã: Qv1: Quü l­¬ng cña khèi trùc tiÕp s¶n xuÊt Qv2: Quü l­¬ng cña khèi phôc vô s¶n xuÊt. Qv3: Quü l­¬ng cña khèi qu¶n lý. * Quü l­¬ng khèi trùc tiÕp (Qv1) ®­îc x¸c ®Þnh theo “PhiÕu giao viÖc” hoÆc “PhiÕu t¹m øng l­¬ng” cña tõng s¶n phÈm (con tµu) t­¬ng øng víi khèi l­îng c«ng viÖc ®· thùc hiÖn trong th¸ng. * Quü l­¬ng khèi phôc vô (Qv2) ®­îc x¸c ®Þnh theo ngµy c«ng lµm viÖc thùc tÕ vµ møc l­¬ng kho¸n cña tõng c¸ nh©n do XÝ nghiÖp duyÖt. Nhµ m¸y quy ®Þnh cã 2 møc l­¬ng kho¸n tõ ®¬n gi¸ kh¸c nh©n theo møc l­¬ng tèi thiÓu víi hÖ sè cÊp bËc (Møc 1 t­¬ng øng møc l­¬ng tèi thiÓu, møc 2 b»ng 1,15 møc l­¬ng tèi thiÓu) * Quü l­¬ng cña khèi qu¶n lý (Qv3) ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tæng quÜ l­¬ng cña c¸c khèi trùc tiÕp nh©n víi 28% Qv3 = Qv1 x 28% 3.2.4 C¨n cø ®Ó tr¶ l­¬ng cho tõng c¸ nh©n. Theo “B¶ng chÊm c«ng” cô thÓ theo mÉu cña XÝ nghiÖp. - C«ng kho¸n K cña khèi trùc tiÕp ®­îc chia theo “LÖnh s¶n xuÊt” hoÆc “PhiÕu t¹m øng l­¬ng” theo tõng s¶n phÈm. - C«ng héi häp, häc tËp ë XÝ nghiÖp tÝnh theo ®¬n gi¸ c«ng cÊp bËc t­¬ng øng víi l­¬ng c¬ b¶n. - C«ng h­ëng l­¬ng thêi gian: nghØ lÔ, nghØ phÐp. C«ng nghØ h­ëng l­¬ng BHXH: èm, thai s¶n. . . C«ng lµm thªm giê. 3.2.5 HÖ sè l­¬ng kinh doanh cho c¸c c¸ nh©n. TT Chøc danh HÖ sè kinh doanh Ghi chó I Khèi trùc tiÕp s¶n xuÊt 1 Ngµnh tr­ëng (C¸c ngµnh trong XN) 1,2 2 §èc tr­ëng 1,25 3 Ngµnh phã 1,1 4 Tæ tr­ëng 1,05 5 Tæ phã 1,0 6 Nh©n viªn Tõ 0,75 -:-0,95 Theo tr×nh ®é chuyªn m«n thùc tÕ 7 Thö viÖc Tõ 0,6 -:- 0,7 II Khèi phôc vô 1 NÊu ¨n Cè ®Þnh (1 -:- 1,2) l­¬ng c¬ b¶n 2 VÖ sinh c«ng nghiÖp Cè ®Þnh 1,0 l­¬ng c¬ b¶n 3 L¸i xe Cè ®Þnh 1,2 l­¬ng c¬ b¶n 4 Nh©n viªn ®iÖn, n­íc Cè ®Þnh 1,0 l­¬ng c¬ b¶n III Khèi qu¶n lý 1 Gi¸m ®èc 1,7 7.3 2 ChÝnh trÞ viªn 1,7 7.9 3 P. Gi¸m ®èc 1,5 7.3 4 Qu¶n ®èc 1,3 5.0 5 Trî lý kü thuËt 1,15 4.2 6 KÕ to¸n tr­ëng 1,15 3.5 7 Nh©n viªn vËt t­ 1,1 5.4 8 Nh©n viªn thñ kho 0,9 5.2 9 Nh©n viªn thèng kª 0,85 10 Nh©n viªn v¨n th­, ®¸nh m¸y 0,7 11 Nh©n viªn thñ quÜ 0,9 12 Nh©n viªn gi¸ thµnh, tiÒn l­¬ng 0,85 3.3. Nh÷ng tån t¹i vÒ t×nh h×nh lao ®éng tiÒn l­¬ng. 3.3.1 §èi víi khèi lao ®«ng trùc tiÕp. - Víi c¸ch ph©n phèi tiÒn l­¬ng cho khèi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ kho¸n ®¬n gi¸ trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm ®· kÝch thÝch ®­îc ng­êi lao ®éng cè g¾ng phÊn ®Êu t¨ng n¨ng suÊt. Nh­ vËy th× thu nhËp cho ngµy c«ng lao ®éng cña hä cµng cao, nh­ng song song víi ®ã h¹n chÕ lµ ng­êi c«ng nh©n lu«n t×m c¸ch ®Ó c¾t, xÐn c¸c b­íc c«ng nghÖ, chØ quan t©m ch¹y theo khèi l­îng mµ kh«ng quan t©m ®óng møc ®Õn chÊt l­îng. - Trong qu¸ tr×nh söa ch÷a tµu biÓn cã rÊt nhiÒu c«ng viÖc ®· hoµn thµnh nh­ng ph¶i chê cho ®Õn khi con tµu söa ch÷a xong míi ®­îc nghiÖm thu vÒ khèi l­îng, chÊt l­îng do vËy trong qu¸ tr×nh söa ch÷a t¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã ng­êi qu¶n lý hoµn toµn kh«ng cã c¸c sè liÖu chÝnh thøc vÒ c¸c c«ng viÖc ®· hoµn thµnh, chi phÝ cho tiÒn c«ng t¸c qu¶n lý, h¹ch to¸n qu¶n trÞ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do th«ng tin kh«ng ®­îc cËp nhËt th­êng xuyªn, ®ång bé. - Trong thùc tÕ s¶n xuÊt ng­êi chñ nhiÖm c«ng tr×nh vµ trî lý chØ giao viÖc cho c«ng nh©n mµ kh«ng biÕt chÝnh x¸c khèi l­îng c«ng viÖc lµ bao nhiªu. Khèi l­îng c«ng viÖc chØ ®­îc x¸c ®Þnh khi cïng nghiÖm thu víi chñ tµu. Do vËy cuèi mçi th¸ng khi tµu ch­a söa ch÷a xong th× ng­êi ®èc c«ng lËp sè liÖu vay l­¬ng cho c¸c nhãm thî trªn c¬ së kinh nghiÖm t­¬ng ®èi. - Th«ng th­êng c¸c trî lý chØ cho vay l­¬ng 60 ¸ 70% tiÒn c«ng ®· thùc hiÖn. Nh­ vËy mét phÇn tiÒn c«ng kh«ng nhá ph¶i ®Ó l¹i ®Ó chê quyÕt to¸n. - Trong thùc tÕ ®· diÔn ra hiÖn t­îng th¸ng nhiÒu viÖc lµm th× l­¬ng thÊp (ch­a quyÕt to¸n tiÒn c«ng) th¸ng sau Ýt viÖc th× tiÒn c«ng/ ngµy lµm viÖc cao (do quyÕt to¸n tiÒn c«ng th¸ng tr­íc dån l¹i). - Còng do tÝnh chÊt c«ng viÖc ®a d¹ng, phøc t¹p vµ ph¶i theo b¼ng ®Þnh møc ®¬n gi¸ nh©n c«ng theo tõng h¹ng môc nªn ng­êi trî lý dÔ bÞ mÊt c©n ®èi trong giao viÖc cho c¸c nhãm thî tøc lµ cã nhãm thî ®­îc giao nhiÒu viÖc dÔ lµm vµ theo ®Þnh møc dÉn ®Õn tiÒn l­¬ng cao. Trong khi ®ã nhãm thî kh¸c bÞ giao c«ng viÖc khã kh¨n, ®Þnh møc kh«ng thay ®æi hoÆc cã t¨ng hÖ sè khã kh¨n nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ dÉn ®Õn l­¬ng thÊp. - Sù ph©n phèi kh«ng ®Òu tiÒn l­¬ng gi÷a c¸c kú quyÕt to¸n (3 th¸ng mét lÇn) do trong thêi kú nµy c¸c s¶n phÈm söa ch÷a tµu vÉn cßn dë dang, hä chØ ®­îc øng 60-70% khèi l­îng trong khi cã nhiÒu ng­êi lao ®éng trong kú quyÕt to¸n nµy nhiÒu c«ng nªn hä hä ®­îc h­¬ng møc l­¬ng kh«ng t­¬ng xøng. Ng­îc l¹i, sang quÝ kÕ tiÕp v× c«ng viÖc g× ®ã dä lµm Ýt c«ng, mét sè ng­êi kh¸c lµm nhiÒu c«ng nªn khi quyÕt to¸n cã phÇn truy lÜnh quÝ tr­íc gép vµo ®Ó chia l­¬ng ®· g©y ra kh«ng c«ng b»ng vÒ ph©n phèi l­¬ng cho ng­êi lao ®éng. 3.3.2 §èi víi khèi phôc vô. §èi víi khèi phôc vô th× th­êng lµm theo c«ng viÖc cã s½n, ®Þnh k×nh vµ ®­îc s¾p s½n theo hµng ngµy, vµ hä nhËn møc l­¬ng cè ®Þnh do Gi¸m ®èc Ên ®Þnh. Cho nªn ®«i khi hä lµm viÖc kh«ng cè g¾ng, chØ cÇm chõng, kh«ng cã nhiÒu tr¸ch nhiÖm v× cã lµm tèt h¬n th× møc l­¬ng vÉn vËy. 3.3.3. §èi víi khèi qu¶n lý. - Ph­¬ng ph¸p ¸p dông tr¶ l­¬ng cho khèi nµy rÊt s¬ ®¼ng dÉn ®Õn nhiÒu bÊt hîp lý. Theo c¸ch ph©n phèi nµy th× tiÒn l­¬ng ®­îc gi¶i quyÕt chñ yÕu lµ hÖ sè l­¬ng kinh doanh g¾n víi chøc tr¸ch nhiÖm vô ®­¬c giao. - HÖ sè kinh doanh ®­îc tÝnh to¸n ¸p dông cho toµn khèi do vËy nã kh«ng mang tÝnh ®éng viªn, kÝch thÝch ng­êi ®­îc h­ëng l­¬ng nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc. - C¸ch ph©n phèi l­¬ng nµy cßn t¹o ra nhiÒu bÊt hîp lý. VÝ dô: + Hai kü s­ nh­ nhau vÒ bËc l­¬ng nh­ng kh¸c nhau vÒ c­¬ng vÞ c«ng t¸c (§é khã vµ phøc t¹p h¬n kÐm nhau), nh­ng l­¬ng vÉn nh­ nhau. Ngay trong néi bé kh¸c chøc danh nh­ng l¹i cã th©m niªn c«ng t¸c l©u n¨m, cã hÖ sè l­¬ng cÊp bËc cao nh­ng kÐm n¨ng ®éng, xèc v¸c trong c«ng viÖc l¹i cã l­¬ng b»ng hoÆc cao h¬n rÊt nhiÒu so víi ng­êi Ýt th©m niªn h¬n nh­ng cã nhiÒu ­u ®iÓm trong c«ng viÖc. + Mét vÊn ®Ò kh¸c còng rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n tiÒn l­¬ng ®ã lµ vÊn ®Ò x¸c ®Þnh doanh thu thùc hiÖn trong th¸ng. HiÖn nay XÝ nghiÖp chØ ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n bæ gi¶n ®¬n do vËy dÔ n¶y sinh t×nh tr¹ng doanh thu thùc hiÖn cao gi¶ t¹o hoÆc thÊp gi¶ t¹o. Ch¼ng h¹n nh­ mét con tµu ký hîp ®ång söa ch÷a doanh thu 1 tû VN§ trong thêi gian 2 th¸ng. Th«ng th­êng phßng kÕ to¸n sÏ ph©n bæ ®Òu doanh thu thùc hiÖn söa ch÷a tµu, thêi gian mét th¸ng ®Çu khèi l­îng c«ng viÖc thùc hiÖn sÏ lín h¬n nhiÒu khèi l­îng c«ng viÖc giai ®o¹n sau. MÆt kh¸c nh÷ng h¹ng môc c«ng viÖc ®éc lËp cÇn thêi gian thi c«ng Ýt sÏ ®­îc hoµn thµnh trong giai ®o¹n ®Çu söa ch÷a. ViÖc ph©n bæ doanh thu thùc hiÖn trong th¸ng nh­ vËy sÏ kh«ng t­¬ng xøng víi khèi l­îng c«ng viÖc ®· thùc hiÖn do ®ã l­¬ng trong th¸ng sÏ thÊp h¬n thùc tÕ v× quü l­¬ng ®­îc x¸c ®Þnh th«ng qua doanh thu thùc hiÖn. + Mét vÊn ®Ò lín n÷a lµ hiÖn nay ®ang cã sù tranh c·i cña khèi trùc tiÕp ®èi víi khèi qu¶n lý v× thêi gian ngµy nghØ T7 vµ CN hä ®­îc nghØ mét c¸ch ®­¬ng nhiªn, tæng ngµy c«ng hµng th¸ng trung b×nh kh¶ng 26 c«ng vµ v× vËy møc l­¬ng vÉn æn ®Þnh, ng­îc l¹i khèi trùc tiÕp ph¶i lµm ngµy lµm ®ªm, lµm c¸c ngµy nghØ cho kÞp tiÕn ®é nh­ng cã nhiÒu ngµy hä ph¶i nghØ chê viÖc, l·ng c«ng nhiÒu vµ c«ng trung b×nh hµng th¸ng chØ kho¶ng 24-26 c«ng trong khi ¸p dông ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng hä lu«n thÊp h¬n. NghÜa lµ 28% cña tæng quÜ l­¬ng khèi trùc tiÕp dµnh cho khèi qu¶n lý lµ kh«ng c¨n cø. Hä mong muèn ph©n phèi, ®iÒu chØnh l¹i mét sè vÞ trÝ trong qu¶n lý cho phï hîp ®Ó d­ kho¶n l­¬ng dµnh cho quÜ phóc lîi cho XÝ nghiÖp, cho ng­êi lao ®éng. 3.3. Nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l­¬ng. 3.3.1. BiÖn ph¸p ¸p dông cho khèi trùc tiÕp s¶n xuÊt. + §Ó n©ng cao tÝnh chñ ®éng cña cÊp ph©n x­ëng vµ t×nh n¨ng ®éng, b¸m s¸t c«ng viÖc cña c¸n bé ngµnh XÝ nghiÖp sÏ tæ chøc giao kho¸n quü l­¬ng cho ph©n x­ëng. + Sau khi nhËn h¹ng môc söa ch÷a qu¶n ®èc ph©n x­ëng sÏ c©n ®èi kh¶ n¨ng vÒ nh©n lùc, thiÕt bÞ cña m×nh (v× ph©n x­ëng cßn ®ang thi c«ng ë c¸c s¶n phÈm dë dang kh¸c) quyÕt ®Þnh sÏ nhËn thi c«ng h¹ng môc nµo, cßn l¹i XÝ nghiÖp sÏ cã kÕ ho¹ch giao cho ®¬n vÞ kh¸c trong XÝ nghiÖp hoÆc thuª ngoµi. + VÒ phÝa Trî lý khi giao viÖc cho nhãm s¶n xuÊt ph¶i cã "LÖnh s¶n xuÊt" trªn ®ã thÓ hiÖn ®­îc c¸c néi dung sau: - Thêi gian thi c«ng c«ng viÖc - PhÇn tiÒn c«ng cña c«ng viÖc - PhÇn vËt t­ sö dông cho c«ng viÖc Néi dung cña biÖn ph¸p ®­îc thÓ hiÖn cô thÓ qua c¸c ®iÓm sau: 1. XÝ nghiÖp sÏ thùc hiÖn viÖc giao ®Þnh møc chi phÝ tiÒn l­¬ng cho c¸c ®¬n vÞ theo nguyªn t¾c: §èi víi tõng s¶n phÈm, c«ng viÖc cô thÓ, sÏ c¨n cø vµo c¸c yÕu tè: - Doanh thu, kÕt cÊu c¸c chi phÝ trong gi¸ thµnh (chi phÝ vËt t­, n¨ng l­îng, tiÒn l­¬ng...) - §Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt cña XÝ nghiÖp - Sè liÖu thèng kª vÒ tØ lÖ chi phÝ tiÒn l­¬ng thùc tÕ ®· chi trong doanh thu cña c¸c s¶n phÈm t­¬ng tù cïng lo¹i ®· thùc hiÖn ë XÝ nghiÖp cña c¸c n¨m tr­íc ®ã. - §Þnh møc chi phÝ tiÒn l­¬ng cña XÝ nghiÖp ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt theo quy ®Þnh cña trªn. - HiÖu qu¶ kinh tÕ (lîi nhuËn) thùc tÕ cña tõng s¶n phÈm §Ó giao møc chi phÝ tiÒn l­¬ng cho c¸c ph©n x­ëng theo doanh thu thùc tÕ cña ®¬n vÞ ®· trùc tiÕp lµm ®­îc trong s¶n phÈm ®ã. Ngoµi phÇn quü l­¬ng ®­îc giao theo ®Þnh møc. §èi víi mçi s¶n phÈm, XÝ nghiÖp sÏ c¨n cø vµo yªu cÇu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ë tõng thêi gian ®Ó cã th­ëng tháa ®¸ng nÕu ®¬n vÞ b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn vÒ tiÕn ®é, chÊt l­îng söa ch÷a, thùc hiÖn tè c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña s¶n phÈm. 2. C¸ch tiÕn hµnh giao møc chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ quyÕt to¸n quü l­¬ng - C¨n cø h¹ng môc söa ch÷a vµ b¶ng gi¸ chµo cña XÝ nghiÖp ®· ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn, phßng KÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm kÕt hîp cïng víi c¸c phßng KHKT, tÝnh to¸n lËp hîp ®ång giao møc chi phÝ tiÒn l­¬ng cho c¸c ph©n x­ëng theo môc 1 - Víi nh÷ng h¹ng môc liªn quan nhiÒu ph©n x­ëng thùc hiÖn th×: + NÕu cã ®ñ ®iÒu kiÖn chia nhá h¹ng môc giao cho tõng ph©n x­ëng + HoÆc giao cho ®¬n vÞ lµm chÝnh, ®¬n vÞ nµy sÏ giao l¹i cho c¸c ®¬n vÞ tham gia theo ®Þnh møc lao ®éng vµ ®¬n gi¸ ngµy c«ng do XÝ nghiÖp quy ®Þnh. - Khi cã h¹ng môc ph¸t sinh hoÆc bæ xung, c¸c ®¬n vÞ ph¶i thùc hiÖn thi c«ng theo lÖnh cña Chñ nhiÖm c«ng tr×nh, Chñ nhiÖm c«ng tr×nh tËp hîp nh÷ng h¹ng môc ph¸t sinh vµ bæ sung b¸o c¸o cho Qu¶n ®èc ph©n x­ëng ®Ó th«ng b¸o cho c¸c phßng nghiÖp vô cã liªn quan ®Ó lµm c¨n cø quyÕt to¸n gi¸ thµnh söa ch÷a víi kh¸ch hµng vµ quyÕt to¸n quü l­¬ng cho ®¬n vÞ khi thanh lý hîp ®ång. - Khi s¶n phÈm söa ch÷a xong vµ ®· cã nghiÖm thu, x¸c nhËn cña kh¸ch hµng. Phßng KÕ to¸n kÕt hîp víi phßng KHKT sÏ c¨n cø vµo hîp ®ång giao kho¸n ®Þnh møc chi phÝ tiÒn l­¬ng ban ®Çu, kÕt qu¶ nghiÖm thu thùc tÕ, gi¸ thµnh söa ch÷a, sè ngµy c«ng ®· ®Çu t­ vµo s¶n phÈm, ®Þnh møc chi phÝ tiÒn l­¬ng cho phÐp cña XÝ nghiÖp do cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt, hiÖu qu¶ kinh tÕ cña s¶n phÈm vµ c¸c môc trong ph­¬ng ¸n nµy ®Ó tÝnh to¸n quyÕt to¸n quü l­¬ng ®­îc sö dông cho c¸c ®¬n vÞ. Tr­êng hîp s¶n phÈm söa ch÷a v­ît tiÕn ®é, ®¶m b¶o chÊt l­îng tèt, cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao (Cã l·i). Th× tïy theo møc ®é thµnh tÝch vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cô thÓ sÏ xÐt th­ëng hiÖu qu¶ cho c¸c ®¬n vÞ ngoµi quü tiÒn l­¬ng ®­îc giao theo ®Þnh møc. 3. ViÖc qu¶n lý quü l­¬ng, tæ chøc giao kho¸n, tr¶ l­¬ng ë c¸c ®¬n vÞ * Qu¶n ®èc ph©n x­ëng cã tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc qu¶n lý vµ thùc hiÖn møc chi phÝ tiÒn l­¬ng ®­îc giao. - Qu¶n ®èc ph©n x­ëng chØ ®¹o c¸c Ngµnh tr­ëng c¨n cø vµo: + Khèi l­îng c«ng viÖc thùc tÕ + Møc chi phÝ tiÒn l­¬ng ®­îc XÝ nghiÖp giao + §Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt + §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cña XÝ nghiÖp TiÕn hµnh giao viÖc cho c¸c nhãm, tæ c«ng nh©n b»ng c¸c "PhiÕu giao viÖc". PhiÕu giao viÖc ph¶i cã ngay khi giao viÖc hoÆc chËm nhÊt lµ sau 1 ngµy khi c«ng nh©n ®· tiÕn hµnh c«ng viÖc. Trªn phiÕu giao viÖc ph¶i ghi m· sè cho tõng s¶n phÈm cô thÓ. * "PhiÕu giao viÖc" lµ c¨n cø ®Ó Ph©n x­ëng vµ phßng KÕ to¸n tÝnh l­¬ng kho¸n cho c«ng nh©n thay cho viÖc øng l­¬ng theo sæ nh­ hiÖn nay. - §Õn kú l­¬ng, §èc c«ng tËp hîp tÊt c¶ c¸c phiÕu giao viÖc ph¸t ra trong kú vµ c¸c phiÕu ph¸t ra ë kú tr­íc nh­ng c«ng viÖc dë dang sang kú sau. C¨n cø vµo c«ng viÖc thùc hiÖn trong kú, §èc c«ng ®¸nh gi¸ tû lÖ ®· hoµn thµnh vµ tiÒn l­¬ng cña tõng phiÕu giao viÖc vµo "PhiÕu thanh to¸n l­¬ng kho¸n" (Theo mÉu) tr×nh Qu¶n ®èc ph©n x­ëng kiÓm tra vµ ký duyÖt. Trªn c¬ së tiÒn l­¬ng ®· ®­îc Qu¶n ®èc duyÖt vµ sè c«ng thùc hiÖn, §èc c«ng chØ ®¹o c¸c tæ, nhãm c«ng nh©n chia l­¬ng cho tõng ng­êi vµo b¶ng chia l­¬ng cña tæ, nhãm. - Ph©n x­ëng tËp hîp c¸c phiÕu giao viÖc, "PhiÕu thanh to¸n l­¬ng kho¸n" vµ b¶ng chia l­¬ng cho tõng ng­êi cña ph©n x­ëng göi vÒ phßng TCTL ®Ó tÝnh l­¬ng kho¸n cho c«ng nh©n ph©n x­ëng trong kú. * Phßng KÕ to¸n vµ KHKT c¨n cø vµo c¸c chøng tõ l­¬ng vµ møc chi phÝ tiÒn l­¬ng nhµ m¸y giao ®Ó x¸c ®Þnh quü l­¬ng ®­îc chi cña ®¬n vÞ trong kú, tÝnh tr¶ l­¬ng cho tõng c¸ nh©n vµo sæ l­¬ng. Thêi gian ®Çu ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn tÝnh tr¶ l­¬ng cho tõng ng­êi vµo sæ l­¬ng vÉn ¸p dông viÖc tr¶ l­¬ng cho ®¬n vÞ ®Ó ®¬n vÞ tr¶ l­¬ng cho tõng ng­êi nh­ hiÖn nay. Khi ®· chuÈn bÞ ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn nhµ m¸y sÏ quy ®Þnh lÞch ph¸t l­¬ng vµ tæ chøc ph¸t l­¬ng cho tõng ng­êi t¹i ®¬n vÞ theo mét ngµy nhÊt ®Þnh. 1 - Tõ ngµy 1 ~ 5 hµng th¸ng, c¸c ®¬n vÞ ph¶i nép toµn bé c¸c chøng tõ thanh to¸n l­¬ng vÒ phßng KÕ to¸n. §¬n vÞ nµo kh«ng nép ®óng h¹n th× tÝnh tr¶ l­¬ng nh­ sau: Nh÷ng ngµy lµm l­¬ng kho¸n s¶n phÈm nh­ng kh«ng cã "PhiÕu giao viÖc" hoÆc hîp ®ång sÏ chØ ®­îc t¹m øng b»ng l­¬ng c¬ b¶n. Khi cã ®Çy ®ñ chøng tõ sÏ ®­îc quyÕt to¸n theo chøng tõ thùc tÕ. 2 -"PhiÕu giao viÖc" hoÆc hîp ®ång kho¸n s¶n phÈm cã n¨ng suÊt kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 130%. Tr­êng hîp cÇn ph¶i v­ît qu¸ th× ph¶i cã ý kiÕn cña Gi¸m ®èc hoÆc ng­êi giao ph¶i cã thuyÕt tr×nh lý do t¨ng n¨ng suÊt v­ît qu¸ víi phßng KÕ to¸n. 3- Khi s¶n phÈm ch­a xuÊt x­ëng, nhµ m¸y chØ thanh to¸n 75 - 80% quü l­¬ng ®­îc giao cña ®¬n vÞ. PhÇn cßn l¹i sÏ ®­îc quyÕt to¸n khi s¶n phÈm ®· ®­îc quyÕt to¸n, nghiÖm thu chÝnh thøc cña chñ tµu. - Sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy s¶n phÈm ®· xuÊt x­ëng. C¸c ®¬n vÞ ph¶i hoµn tÊt vµ tËp hîp hÕt c¸c chøng tõ göi c¸c phßng nghiÖp vô ®Ó quyÕt to¸n tiÒn l­¬ng víi nhµ m¸y. 4- Hµng th¸ng nhµ m¸y cã "Tæ thanh tra" tæ chøc viÖc thanh tra viÖc thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh vÒ giao kho¸n, thùc hiÖn ®Þnh møc, tr¶ l­¬ng ... Ýt nhÊt 1 lÇn 1 th¸ng ë mét ®¬n vÞ. 5- Qu¶n ®èc ph©n x­ëng cïng víi ®èc c«ng cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý chÆt chÏ quü l­¬ng ®Ó chi tr¶ hîp lý trªn c¬ së vËn dông ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt cho nhãm s¶n xuÊt. NÕu tr­êng hîp chi tr¶ v­ît møc quü l­¬ng ®­îc giao th× Qu¶n ®èc vµ §èc c«ng ph¶i cã thuyÕt minh lý do v­ît møc. NÕu lý do lµ chÝnh ®¸ng, ®­îc héi ®ång thÈm ®Þnh chÊp thuËn th× c¸c phßng chøc n¨ng sÏ ®iÒu chØnh hîp ®ång giao kho¸n quü l­¬ng cho phï hîp víi thùc tÕ. NÕu béi chi quü l­¬ng lµ do qu¶n lý láng lÎo, kh«ng s¸t thùc tÕ th× qu¶n ®èc vµ ®èc c«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm cã thÓ bÞ ph¹t tiÒn, trõ dÇn vµo l­¬ng hoÆc chÞu h×nh thøc kû luËt kh¸c cña XÝ nghiÖp. 5- §Ó n©ng cao vai trß chØ ®¹o cña qu¶n ®èc vµ tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña ®èc c«ng. XÝ nghiÖp cã quy chÕ th­ëng cho qu¶n ®èc vµ ®èc c«ng khi tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ tiÒn l­¬ng (giao kho¸n hÕt khèi l­îng c«ng viÖc nh­ng kh«ng chi dïng hÕt quü l­¬ng ®­îc giao). ViÖc tiÕt kiÖm quü l­¬ng ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh lµ do kh©u qu¶n lý, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt tèt hoÆc do vËn dông linh ho¹t ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt nh­ng kh«ng ph¶i ë tr¹ng th¸i "o Ðp" ng­êi lao ®éng. 6- Møc tiÒn th­ëng trªn ®©y cho qu¶n ®èc ph©n x­ëng, ®èc c«ng vµ chñ nhiÖm c«ng tr×nh lµ tiÒn th­ëng tiÕt kiÖm chi phÝ tiÒn l­¬ng. PhÇn tiÒn th­ëng tiÕn ®é, chÊt l­îng s¶n phÈm... sÏ do Gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh trong tõng tr­êng hîp cô thÓ sÏ ®­îc tÝnh thªm vµo. Møc tiÒn th­ëng tuy kh«ng lín nh­ng nã ®· ®éng viªn ®­îc hµng ngò qu¶n ®èc, chñ nhiÖm, ®èc c«ng cè g¾ng h¬n n÷a trong c«ng viÖc, lu«n lu«n phÊn ®Êu, t¨ng c­êng qu¶n lý ®Ó ®¹t môc tiªu tiÕt kiÖm chi phÝ tiÒn l­¬ng. ViÖc giao kho¸n quü l­¬ng cho ph©n x­ëng cã c¸c ­u ®iÓm sau: + Phßng kÕ ho¹ch s¬ bé n¾m ®­îc con sè kh¸ chÝnh x¸c vÒ chi phÝ tiÒn l­¬ng trong thi c«ng s¶n phÈm + Phßng KÕ to¸n cã kÕ ho¹ch ®Ó lËp ph­¬ng ¸n chi l­¬ng + Phßng KHKT cã kÕ ho¹ch ®Ó chuÈn bÞ nguån tµi chÝnh + Ph©n x­ëng cã mét cét mèc cô thÓ ®Ó cè g¾ng phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ tiÒn l­¬ng. §ång thêi nã còng lµ ®iÓm mèc ®Ó ®¸nh gi¸ ®­îc møc ®é tiÕt kiÖm chi phÝ tiÒn l­¬ng. §Ó viÖc giao kho¸n quü l­¬ng cho c¸c ph©n x­ëng (2 ph©n x­ëng) ®­îc kh¸chquan vµ ®¹t ®­îc møc ®é chÝnh x¸c cÇn thiÕt tiÕn hµnh thèng kª sè liÖu söa ch÷a cña 10 con tµu ®Æc tr­ng ®· söa ch÷a trong thêi gian gÇn ®©y nhÊt. C¸c sè liÖu thèng kª bao gåm: 1. Mét sè h¹ng môc chÝnh, ®Æc tr­ng cña ph©n x­ëng 2. Doanh thu söa ch÷a cña c¸c h¹ng môc ®ã 3. Chi phÝ vËt t­ chÝnh ®Ó thùc hiÖn c¸c h¹ng môc trªn 4. TiÒn l­¬ng thùc tÕ ®· chi ®Ó thùc hiÖn h¹ng môc 5. C«ng thùc hiÖn thùc tÕ ®Ó hoµn thµnh h¹ng môc 6. Tæng hîp c¸c sè liÖu trªn 3.3.2. BiÖn ph¸p ¸p dông cho khèi qu¶n lý. TiÒn l­¬ng cña ng­êi lao ®éng ®­îc chia thµnh 2 phÇn: PhÇn cøng vµ phÇn mÒm. + PhÇn cøng (l­¬ng c¬ b¶n) ®­îc h­ëng theo hÖ sè l­¬ng cÊp bËc cña c¸ nh©n ®ang gi÷. + PhÇn mÒm (n¨ng suÊt cña ngµy ®­îc h­ëng l­¬ng kho¸n) ®­îc x¸c ®Þnh theo 12 møc c¨n cø vµo kÕt qu¶ kinh doanh cña nhµ m¸y. Nh­ vËy: LiII = phÇn cøng + phÇn mÒm = Ni/26 x Kcbi x 180.000 + l­¬ng theo møc x Ni Ni: Sè c«ng lao ®éng cña ng­êi thø i trong th¸ng Kcbi: hÖ sè l­¬ng cÊp bËc Trong ®ã: l­¬ng theo møc ®­îc tÝnh cho mét ngµy c«ng øng víi mét kho¶ng doanh thu thùc hiÖn cña nhµ m¸y (ë b¶ng phÇn sau). Khi biÕt ®­îc doanh thu cña nhµ m¸y trong th¸ng øng víi møc cña c¸ nh©n, ng­êi lao ®éng hoµn toµn tù tÝnh ®­îc ngµy l­¬ng cña m×nh PhÇn mÒm ®­îc chia thµnh 8 møc, t­¬ng øng víi hÖ sè l­¬ng chÕ ®é cña ng­êi thÊp nhÊt lµ 0,7 vµ cao nhÊt lµ Gi¸m ®èc (1,7) cã hÖ sè lÇn l­ît lµ: TT Chøc danh HÖ sè Møc 1 Gi¸m ®èc, ChÝnh trÞ viªn 1,7 1 2 P. Gi¸m ®èc 1,5 2 3 Qu¶n ®èc 1,3 3 4 Trî lý kü thuËt, KÕ to¸n tr­ëng 1,15 4 5 Nh©n viªn vËt t­ 1,1 5 6 Nh©n viªn thñ kho, thñ quÜ 0,9 6 7 Nh©n viªn thèng kª, gi¸ thµnh tiÒn l­¬ng 0,85 7 8 Nh©n viªn v¨n th­, ®¸nh m¸y 0,7 8 ViÖc chia doanh thu theo c¸c kho¶ng lµ t­¬ng øng víi c¸c hÖ sè n¨ng suÊt nh­ sau: (qua sè liÖu thèng kª). Doanh thu tõ 1.5 tû VN§ ®Õn 2,0 tû VN§: K n/suÊt = 1,4 > 2,0 tû ®Õn < 2.5 tû: K n/suÊt = 1,6 > 2,5 tû ®Õn < 3 tû: K n/suÊt = 1,9 > 3,0 tû ®Õn < 3,5 tû: K n/suÊt = 2,2 > 3,5 tû ®Õn < 4,0 tû: K n/suÊt = 2,5 Tõ 4,0 tû VN§ trë lªn: K n/suÊt = 2,8 Tõ hÖ sè n¨ng suÊt øng víi doanh thu vµ hÖ sè cÊp bËc cña møc 1 lµ 0,7 ta tÝnh ®­îc c¸c gi¸ trÞ l­¬ng ngµy cña møc 1 VÝ dô: Møc 1 doanh thu 2 - 2,5 tû cã hÖ sè Kns = 1,6 theo c¸ch tÝnh cò: 26 L = x 180.000 x 0,7x 1,6 = 201.600 ®/th¸ng 26 T­¬ng tù ta tÝnh ®­îc c¸c trÞ sè l­¬ng ngµy cho c¸c møc 2, 3, 4... dùa vµo hÖ sè chÕ ®é cña c¸c møc vµ hÖ sè n¨ng suÊt t­¬ng øng víi doanh thu. Tãm l¹i: §©y lµ c¸ch ®Ó hÖ thèng hãa tiÒn l­¬ng ngµy theo hÖ sè cÊp bËc vµ hÖ sè n¨ng suÊt th«ng qua doanh thu. Nh­ vËy tiÒn l­¬ng ®· ®­îc cô thÓ hãa phÇn mÒm theo tõng møc vµ doanh thu thùc hiÖn cña nhµ m¸y. 3.3.3. §èi víi c¸c bé phËn phôc vô s¶n xuÊt §èi víi khèi nµy sÏ ®­îc s¸t nhËp cïng víi khèi qu¶n lý víi c¸ch tÝnh nh­ trªn vµ t­¬ng øng víi møc ®é c«ng viÖc sÏ cã nh÷ng hÖ sè kinh doanh riªng, nh­ng kh«ng ®­îc cao h¬n ®èi víi khèi qu¶n lý.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo tại Xí nghiệp Cơ khí tàu thuyền và kinh doanh tổng hợp.doc
Luận văn liên quan