Đề tài Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH thương mại xây dựng Phương Đông

Nhu cầu đời sống con người ngày càng cao , nền kinh tế và khoa học ngày càng phát triển . Đứng trước sự thay đổi hàng ngày và sự cạnh tranh khốc liệt đó là nguồn nhân lực đã thực sự trở thành tài sản cực kỳ quý giá của các doanh nghiệp .

pdf74 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 7156 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH thương mại xây dựng Phương Đông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ó th g p khó khănề ả ư ộ ở ạ ồ ể ặ trong thanh toán. Đ c bi t trong năm 2010 h sặ ệ ệ ố ở m c th p nh t trong 4ứ ấ ấ năm qua có thể n hả h ng không t t cho công ty. Do đó c n gi i phóngưở ố ầ ả nhanh l ng hàng t n đ ng đ đ m b o kh năng thanh toán. ượ ồ ọ ể ả ả ả 2.7.4.1.3 H s thanh toán b ng ti n ệ ố ằ ề V i hai h s trên, ta th a nh n r ng kho n ph i thu có kh năngớ ệ ố ừ ậ ằ ả ả ả chuy n nhanh thành ti nể ề đ tr n ng n h n, vi c thu h i các kho nể ả ợ ắ ạ ệ ồ ả này ch là v n đ th i gian. M t th tr ng (tài chính, ti n t ) trôi tr i sỉ ấ ề ờ ộ ị ườ ề ệ ả ẽ giúp cho vi c trao đ i mua bán các “kho n ph i thu” này. Tuy nhiênệ ổ ả ả trong n n kinh t th tr ng nói chung và th tr ng tài chính nói riêngề ế ị ườ ị ườ Đ tài: Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đôngề ủ ươ 47 GV H NG D N: Nguy n Minh Nh t QuangƯỚ Ẫ ễ ự ch a đ c phát tri n nh hi n nay, h s thanh toán nhanh thích h pư ượ ể ư ệ ệ ố ợ h n là h s thanh toán b ng ti n. ơ ệ ố ằ ề Ch tiêu nàyỉ đo l ng m c đ đáp ng nhanh c a v n l u đ ngườ ứ ộ ứ ủ ố ư ộ tr c các kho n n ng n h n. Kho n có th dùng tr ngay các kho n nướ ả ợ ắ ạ ả ể ả ả ợ đ n h n là ti n và các ch ng khoán ng n h n. Do đó ta có công th c nhế ạ ề ứ ắ ạ ứ ư sau: H s thanh toán b ng ti nệ ố ằ ề = Ti n + ĐTTCNHề N ng n h nợ ắ ạ T s li u đã có ta l p b ng phân tích sau:ừ ố ệ ậ ả B ng 2.16ả : H s thanh toán b ng ti nệ ố ằ ề (ĐVT: Tri u đ ng)ệ ồ CH TIÊUỈ NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 NĂM 2010 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 Số ti nề % Số ti nề % Số ti nề % Ti n & ĐTNHề 1,879 2,220 12,058 10,145 341 18,14 9,838 443,16 -1,914 -15,87 N ng n h nợ ắ ạ 124,927 61,901 67,336 107,263 -63,026 -63,026 5,436 8,78 39,927 59,30 HS thanh toán b ng ti nằ ề 0,015 0,036 0,179 0,095 0,02 138,44 0,44 399,32 -0,08 -47,19 Đ thồ ị 2.10: H s thanh toán b ng ti nệ ố ằ ề T đ th ta th y h s thanh toán b ng ti n c a công ty có xừ ồ ị ấ ệ ố ằ ề ủ u h ngướ tăng, nh ng đ n năm 2010 đã gi m xu ng. Cho th y m c đ đáp ng nhanhư ế ả ố ấ ứ ộ ứ c a v n l u đ ng tr c các kho n nủ ố ư ộ ướ ả ợ đ ã gi m. Tình hình c th nh sau:ả ụ ể ư Năm 2008 h s này b ng 0,036 t c là đ i v i 1ệ ố ằ ứ ố ớ đ ng n ng n h n,ồ ợ ắ ạ công ty có th đ m b o chi tr b ng 0,036 đ ng mà không c n vay thêmể ả ả ả ằ ồ ầ hay bán hàng t n kho và cũng không c n đ n các kho n ph i thu. So v iồ ầ ế ả ả ớ Đ tài: Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đôngề ủ ươ 48 GV H NG D N: Nguy n Minh Nh t QuangƯỚ Ẫ ễ ự năm 2007, h s này đã tăng thêm 0,02 t c là tăng 1,4 l n. B i vì, v n b ngệ ố ứ ầ ở ố ằ ti n tăng 341 tri u đ ng t ng đ ng 18,14%, trong khi đó n ng n h nề ệ ồ ươ ươ ợ ắ ạ gi m. V n b ng ti n tăng do công ty đ c khách hàng thanh toán ti n hàngả ố ằ ề ượ ề c a năm tr c và nh ng h p đ ng bán hàng trong năm ch y u là thanhủ ướ ữ ợ ồ ủ ế toán ngay ho c ng n h n.ặ ắ ạ Quan sát trên đ th ta th y: năm 2009 h s này tăng v t v i t l g n 4ồ ị ấ ệ ố ọ ớ ỷ ệ ầ l n do v n b ng ti n tăng m nh v i s ti n là 9.838 tri u g p 4,43 l n nămầ ố ằ ề ạ ớ ố ề ệ ấ ầ tr c vì doanh nghi p tăng vay ngân hàng cho nhu c u s d ng trong năm.ướ ệ ầ ử ụ Tuy nhiên đ n cu i năm v n còn t n đ ng l ng v n b ng ti n này kháế ố ẫ ồ ọ ượ ố ằ ề nhi u, nâng cao kh năng thanh toán nhanh, nh ng t p trung quá nhi u vàoề ả ư ậ ề ngu n v n b ng ti n nh v y s không đ t hi u qu cao.ồ ố ằ ề ư ậ ẽ ạ ệ ả Do đó, b ng vi c đ y m nh gi i phóng v n b ng ti n đ a vào l u đ ngằ ệ ẩ ạ ả ố ằ ề ư ư ộ đ đáp ng cho nhu c u s n xu t gia tăng, v n b ng ti n c a công ty vàoể ứ ầ ả ấ ố ằ ề ủ năm 2010 đã gi m đi 15.87%ả cùng v i s gia tăng c a n ng n h n v i tớ ự ủ ợ ắ ạ ớ ỷ l 59.3% đã làm cho h s gi m 47.19%.ệ ệ ố ả 2.7.4.1.4 S vòng quay các kho n ph i thuố ả ả Ch tiêu này ph n ánhỉ ả t c đ luân chuy n c a kho n ph i thu, t c là t cố ộ ể ủ ả ả ứ ố đ chuy n đ i thành ti n m t c a nó đ đ m b o cho thanh toán và ho tộ ể ổ ề ặ ủ ể ả ả ạ đ ng c a doanh nghi p.Ta có: ộ ủ ệ S vòng quay các kho nố ả ph i thuả = Doanh thu thu nầ Kho n ph i thu bình quânả ả Ngoài ra đ đánh giá vi c qu n lý c a công ty đ i v i các kho n ph iể ệ ả ủ ố ớ ả ả thu c th h n ta k t h p phân tích v i ch tiêu kỳ thu ti n đó là s ngàyụ ể ơ ế ợ ớ ỉ ề ố c a m t vòng quay kho n ph i thu:ủ ộ ả ả Ta có: Kỳ thu ti nề = 360 S vòng quay các kho n ph i thu bìnhố ả ả quân Căn c s li u ta l p b ng phân tích sau:ứ ố ệ ậ ả Đ tài: Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đôngề ủ ươ 49 GV H NG D N: Nguy n Minh Nh t QuangƯỚ Ẫ ễ ự B ng 2.17ả : S vòng quay kho n ph i thu và kỳ thu ti nố ả ả ề (ĐVT: Tri u đ ng)ệ ồ CH TIÊUỈ NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 NĂM 2010 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 M c ứ T lỷ ệ M c ứ T lỷ ệ M c ứ T lỷ ệ DT thu nầ 574,20 1 706,74 2 759,42 2 1,129,06 7 132,541 23,08% 52,680 7,45% 369,64 4 48,67% Ph i thu đ u kỳả ầ -5,555 25,797 18,640 23,049 31,352 - 564,40% -7,157 -27,74% 24,409 130,95% Ph i thu cu i kỳả ố 25,797 18,640 43,049 50,498 -7,157 -27,74% 24,409 130,95% 7,449 17,30% Ph i thu bìnhả quân 10,121 22,219 30,845 26,773 12,098 119,53% 8,626 38,82% 15,929 51,64% Vòng quay 56,73 31,81 24,62 24,14 -24,92 -43,93% -7,19 -22,60% -0,48 -1,96% Kỳ thu ti nề 6,35 11,32 14,62 14,91 4,97 78,36% 3,30 29,19% 0,29 2,00% Đ th 2.11: S vòng quay kho n ph i thuồ ị ố ả ả T đ th và b ng phân tích ta th y, s vòng quay các kho n ph i thu cóừ ồ ị ả ấ ố ả ả xu h ng gi m d n, c th nh sau:ướ ả ầ ụ ể ư Năm 2007 s vòng quay kho n ph i thu là 56,73 vòng, t c là trong nămố ả ả ứ ph i m t bình quân là 6,35 ngày đ thu h i các kho n n .ả ấ ể ồ ả ợ Năm 2008 t c đ luân chuy n c a kho n ph i thu đã gi m đi 24,92ố ộ ể ủ ả ả ả vòng, t ng ng 43,93%. Do đó th i gian thu h i các kho n n cũng tăngươ ứ ờ ồ ả ợ lên 4,97 ngày. Nguyên nhân là doanh thu thu n tăng v i m cđ tăng nhầ ớ ứ ộ ỏ h n m c đ tăng c a kho n ph i thu bình quân khá nhi u (kho n này tăngơ ứ ộ ủ ả ả ề ả đ n 119,53%).ế Năm 2009 s vòng quay kho n ph i thu là 24,62 vòng, gi mđi 7,19 vòngố ả ả ả t ng đ ng 22,6%, và kỳ h n thu ti n cũng tăng t ng ng là 3,3 ngày.ươ ươ ạ ề ươ ứ Tình tr ng này cũng là do doanh thu tăng ch m h n kho n ph i thu bìnhạ ậ ơ ả ả Đ tài: Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đôngề ủ ươ 50 GV H NG D N: Nguy n Minh Nh t QuangƯỚ Ẫ ễ ự quân. Doanh thu tăng h n năm 2008 là 7,45%, nh l ng tiêu th n i đ aơ ờ ượ ụ ộ ị tăng, trong khi kho n ph i thu tăng đ n 38,82%.ả ả ế Năm 2010 t c đ luân chuy n c a kho n ph i thu ti p t c gi m là 0,48ố ộ ể ủ ả ả ế ụ ả vòng (gi m đi 1,96%). M c dù doanh thu thu n tăng khá cao là 48,67% doả ặ ầ tình hình kinh doanh thu n l i, th tr ng xu t kh u m r ng v i l ngậ ợ ị ườ ấ ẩ ở ộ ớ ượ xu t kh u tr c ti p l n, nh ng v n th p h n t c đ tăng c a kho n nấ ẩ ự ế ớ ư ẫ ấ ơ ố ộ ủ ả ợ ph i thu nên s vòng quay các kho n n ph i thu gi m. ả ố ả ợ ả ả  Nh v y, ta th y vòng quay các kho n ph i thu liên t c gi m choư ậ ấ ả ả ụ ả th y t c đ chuy n đ i thành ti n c a kho n ph i thu ngày càng ch m sấ ố ộ ể ổ ề ủ ả ả ậ ẽ nh h ng đ n kh năng thanh toán và ho t đ ng c a đ n v . ả ưở ế ả ạ ộ ủ ơ ị 2.7.4.1.5 S vòng quay hàng t n kho ố ồ S vòng quay hàng t n kho là ch tiêu ph n ánh t cố ồ ỉ ả ố đ luân chuy n hàngộ ể hoá nhanh hay ch m hay cho bi t th i gian hàng hóa n m trong kho tr cậ ế ờ ằ ướ khi bán ra. Th i gian này càng gi m thì kh năng chuy n hóa thành ti n c aờ ả ả ể ề ủ hàng t n kho càng nhanh. Chính vì v y mà s vòng quay hàng t n kho nhồ ậ ố ồ ả h ng đ n kh năng thanh toán c a đ n v . M t khác, ch tiêu này còn ph nưở ế ả ủ ơ ị ặ ỉ ả ánh ch t l ng và ch ng lo i hàng hóa kinh doanh có phù h p trên thiấ ượ ủ ạ ợ tr ng hay không. Ta có:ườ Căn c vào các tài li u ta l p b ng phân tích sau:ứ ệ ậ ả Đ tài: Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đôngề ủ ươ 51 S vòng quay hàng t n khoố ồ = Gía v n hàng bánố Hàng t n kho bình quânồ S ngày l u khoố ư = 360 S vòng quay hàng t n khoố ồ GV H NG D N: Nguy n Minh Nh t QuangƯỚ Ẫ ễ ự B ng 2.18ả : S vòng quay hàng t n kho và s ngày l u khoố ồ ố ư (ĐVT: Tri u đ ng)ệ ồ CH TIÊUỈ NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 NĂM 2010 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 M c ứ T lỷ ệ M c ứ T lỷ ệ M c ứ T lỷ ệ GVHB 537,700 667,72 4 705,14 8 1,058,42 2 130,02 4 24,18% 37,42 4 5,60% 353,27 5 50,10% Tồn kho đ u kỳầ 15,650 17,102 29,186 26,271 1,452 9,28% 12,08 4 70,66 % -2,914 -9,99% T n kho cu i kỳồ ố 17,102 29,186 26,271 39,284 2,084 70,66% -2,914 -9,99% 13,013 49,53% T n kho bình quânồ 16,376 23,144 27,728 32,778 6,768 41,33% 4,585 19,81 % 5,049 18,21% Vòng quay 32,84 28,85 25,43 32,29 -3,98 -12,13% -3,42 -11,86% 6,86 26,98% S ngày l u khoố ư 10,96 12,48 14,36 11,15 1,51 -13,81% 1,68 13,45% -3,01 -21,25% Đ th ồ ị 2.12: S vòng quay hàng t n khoố ồ Căn c vào b ng phân tích ta có:ứ ả Năm 2008 s vòng quay hàng t n kho là 28,85 vòng, có nghĩa là th i gianố ồ ờ hàng hóa trong kho tr c khi bán ra trung bình là 10,96 ngày. So v i nămở ướ ớ 2007 đã gi m 3,98 vòng, và s ngày l u kho cũng tăng t ng ng 1,51 ngày.ả ố ư ươ ứ Đây là bi u hi n không t t vì kh năng chuy n thành ti n c a hàng t n khoể ệ ố ả ể ề ủ ồ đã gi m. Nguyên nhân là do giá v n hàng bán ch tăng 24,18% th p h nả ố ỉ ấ ơ 41,33% là m c đ tăng c a hàng t n kho bình quân.ứ ộ ủ ồ Năm 2009 t c đ luân chuy n c a hàng t n kho ti p t c gi m 3,42 vòngố ộ ể ủ ồ ế ụ ả và s ngày l u kho tăng t ng ng 1,68 ngày. B i vì giá v n hàng bán tăngố ư ươ ứ ở ố ch m h n hàng t n kho, c th là giá v n hàng bán ch tăng 5,6%, trong khiậ ơ ồ ụ ể ố ỉ Đ tài: Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đôngề ủ ươ 52 GV H NG D N: Nguy n Minh Nh t QuangƯỚ Ẫ ễ ự hàng t n kho bình quân tăng 19,81%, mà nguyên nhân là do t n kho đ u kỳồ ồ ầ c a năm 2009 cao, nên m c dù có đ y m nh tiêu th v n ch a th gi iủ ặ ẩ ạ ụ ẫ ư ể ả quy t h t l ng t n l i và phát sinh m i trong năm.ế ế ượ ồ ạ ớ Năm 2010 vòng quay hàng t n kho tăng lên 6,86 vòng và s ngày l u khoồ ố ư gi m đi 3,01 ngày giúp cho tình hình thanh toán c a công ty đ c t t h n.ả ủ ượ ố ơ Nguyên nhân là giá v n hàng bán tăng 50,1% cao h n hàng t n kho bìnhố ơ ồ quân ch tăng 18,21%. B i vì l ng hàng tiêu th trong năm r t cao đ t ỉ ở ượ ụ ấ ạ ở m c k l c do đó làm gi m m c t n đ ng hàng . ứ ỷ ụ ả ứ ồ ọ  Tóm l i, thông qua nh ng đi u phân tích trên k t h p v i đ th taạ ữ ề ở ế ợ ớ ồ ị th y tr giá t nấ ị ồ kho cu i kỳ th p h n nhi u so v i giá v n hàng bán raố ấ ơ ề ớ ố trong năm cho th y tình hình tiêu th công ty t ng đ i t t. Tuy nhiên t cấ ụ ươ ố ố ố đ luân chuy n hàng hoá có chi u h ng gi m xu ng, vì tiêu th ch aộ ể ề ướ ả ố ụ ư t ng x ng v i quy mô ho t đ ng, quy mô s n xu t đang ngày đ c giaươ ứ ớ ạ ộ ả ấ ượ tăng. Do đó công ty c n đ y m nh tiêu th h n n a đ đ y nhanh quá trìnhầ ẩ ạ ụ ơ ữ ể ẩ chuy n thành ti n c a hàng hóa đ m b o cho nhu c u thanh toán. ể ề ủ ả ả ầ 2.7.4.2 Kh năng thanh toán n dài h nả ợ ạ Đ phân tích khể ả năng thanh toán n dài h n ta s d ng các ch tiêu sau: ợ ạ ử ụ ỉ 2.7.4.2.1 Kh năng chi tr lãi vay ả ả Ta bi t r ng gánh n v tài chính mà công ty ph i đ ng đ u phế ằ ợ ề ả ươ ầ ụ thu c r t l n vào kh năng t o ra dòng ti n đ chi tr n theo yêu c u hàng năm.ộ ấ ớ ả ạ ề ể ả ợ ầ Lãi vay là m t nghĩa v tài chính đó và đ c đ m b o chi tr t l i nhu n t ho tộ ụ ượ ả ả ả ừ ợ ậ ừ ạ đ ng kinh doanh c a doanh nghi p. Do đó đ đánh giá kh năng thanh toán nộ ủ ệ ể ả ợ trong dài h n ta c n phân tích h s kh năng chi tr lãi vay đ c tính nh sau:ạ ầ ệ ố ả ả ượ ư H s kh năng chi tr lãiệ ố ả ả quay = L i nhu n thu n t ho t đ ng kinhợ ậ ầ ừ ạ ộ doanh Lãi quay Chi tiêu này đo l ng m c đ l i nhu n có đ c do s d ng v n đ đ m b oườ ứ ộ ợ ậ ượ ử ụ ố ể ả ả tr lãi cho ch n . Căn c vào tài li u liên quan ta l p b ng phân tích sau:ả ủ ợ ứ ệ ậ ả T đ th ta th y nhìn chung kh năng chi tr lãi vay có xu h ng tăng, c từ ồ ị ấ ả ả ướ ụ hể nh sau:ư Đ tài: Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đôngề ủ ươ 53 GV H NG D N: Nguy n Minh Nh t QuangƯỚ Ẫ ễ ự B ng 2.19ả : H s kh năng chi tr lãi vayệ ố ả ả (ĐVT: Tri u đ ng)ệ ồ CH TIÊUỈ NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 NĂM 2010 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 M c ứ T lỷ ệ M c ứ T lỷ ệ M c ứ T lỷ ệ L i nhu n thu n tợ ậ ầ ừ HĐKD 7,081 -106 8,056 9,998 -7,187 - 101,49% 8,162 7715,22% 1,942 24,11% Lãi vay 6,449 8,313 4,799 8,059 1,865 28,91% -3,514 -42,27% 3,260 67,93 % H s tr lãi vayệ ố ả 1,10 -0,01 1,68 1,24 -1,11 01,16% 1,69 -13291,24% -0,44 -26,10% Đ th ồ ị 2.13: H s kh năng chi tr lãi vayệ ố ả ả T đ th nhìn chung ta th y kh năng chi tr lãi vay có xu h ng tăng, cừ ồ ị ấ ả ả ướ ụ th nh sau:ể ư Năm 2007 h s này là 1,10 t c là c m i m t đ ng chi phí lãi vay thì công tyệ ố ứ ứ ỗ ộ ồ có 1,10 đ ng l i nhu n đ tr lãi. Nh ng đồ ợ ậ ể ả ư ến n ăm 2008 công ty không còn khả năng chi tr lãi b i vì ho t đ ng s n xu t kinh doanh b l v i s ti n là 106 tri u.ả ở ạ ộ ả ấ ị ỗ ớ ố ề ệ Năm 2009 h s chi tr lãi vay tăng v t đ t 1,68. Nguyên nhân là do l iệ ố ả ọ ạ ợ nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh tăng khá l n là 8.162 tri u t ng đ ngậ ầ ừ ạ ộ ớ ệ ươ ươ 77,15 l n, trong khi đó chi phí lãi vay gi m 42,27%. Đây là xu h ng t t th hi nầ ả ướ ố ể ệ kh năng thanh toán dài h n có chuy n bi n t t.ả ạ ể ế ố Năm 2010 m c dù h s này gi m xu ng ch còn m c 1,24, gi m h nặ ệ ố ả ố ỉ ở ứ ả ơ tr c 0,44 t ng đ ng 26,10%, nh ng l i nhu n tăng 1.942 tri u t ng đ ngướ ươ ươ ư ợ ậ ệ ươ ươ 24,11%, nh ng vì lãi vay tăng đ n 3.260 tri u đ ng v i t l 67,93% làm h sư ế ệ ồ ớ ỷ ệ ệ ố gi m, nên v n là bi u hi n t t vì vi c s d ng đòn cân n có hi u qu . ả ẫ ể ệ ố ệ ử ụ ợ ệ ả Đ tài: Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đôngề ủ ươ 54 GV H NG D N: Nguy n Minh Nh t QuangƯỚ Ẫ ễ ự  Nh v y, ta th y ngo i tr năm 2008 ho t đ ng kinh doanh b nhi u như ậ ấ ạ ừ ạ ộ ị ề ả h ng x u, còn l i nhìn chung kh năng chi tr lãi vay c a công ty t ngưở ấ ạ ả ả ủ ươ đ i t t. V i l i nhu n t ho t đ ng kinh doanh đang ngày càng tăng s t oố ố ớ ợ ậ ừ ạ ộ ẽ ạ đi u kiề ện t t cho vi c chi tr lãi vay trong nh ng năm sau. ố ệ ả ữ 2.7.4.2.2 H s n so v i ngu n v n ch s h uệ ố ợ ớ ồ ố ủ ở ữ Các nhà cho vay dài h n m t m t quan tâmđ n kh năng tr lãi, m t khác cũngạ ộ ặ ế ả ả ặ chú tr ngọ đ n s cân b ng h p lý gi a n ph i tr và ngu n v n ch s h u, b iế ự ằ ợ ữ ợ ả ả ồ ố ủ ở ữ ở vì đi u này nh h ng đề ả ưở ến s đự ảm b o các kho n tín d ng c a ng i cho vay.ả ả ụ ủ ườ Vì v y khi phân tích kh năng đ m b o n dài h n ph i tính h s gi a n ph iậ ả ả ả ợ ạ ả ệ ố ữ ợ ả tr và v n ch s h u. Ta có: ả ố ủ ở ữ H s gi a n ph i tr và v n CSHệ ố ữ ợ ả ả ố = N ph i trợ ả ả Ngu n v n CSHồ ố Đây là h s cho bi t c c u tài chính c a doanh nghiệ ố ế ơ ấ ủ ệp m t cách rõ ràngộ nh t. Căn c vào s li u có liên quan ta l p b ng phân tích sau: ấ ứ ố ệ ậ ả B ng 2.20ả : H s gi a n ph i tr và ngu n v n ch s h uệ ố ữ ợ ả ả ồ ố ủ ở ữ (ĐVT: Tri u đ ng)ệ ồ CH TIÊUỈ NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 NĂM 2010 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 M c ứ T lỷ ệ M c ứ T lỷ ệ M c ứ T lỷ ệ N ph i trợ ả ả 124,927 74,352 75,257 113,184 -50,575 -40,48% 905 1,22% 37,927 50,40% NV CSH 31,679 39,040 44,758 44,377 7,361 23,24% 5,718 14.65% -380 -0,85% HS n ph i tr vàợ ả ả NV CSH 3,94 1,90 1,68 2,55 -2,04 -51,70% -0,22 -11,71% 0,87 51,69% Đ th ồ ị 2.14: H s gi a n ph i tr và NV CSH ệ ố ữ ợ ả ả Đ tài: Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đôngề ủ ươ 55 GV H NG D N: Nguy n Minh Nh t QuangƯỚ Ẫ ễ ự Qua đ th ta th y h s n và v n ch s h u có xu h ng gi m ch ng tồ ị ấ ệ ố ợ ố ủ ở ữ ướ ả ứ ỏ công ty đã ti n hành tái c u trúc l i ngu n v n b ng cách tăng s d ng ngu n v nế ấ ạ ồ ố ằ ử ụ ồ ố ch s h u và gi m b t v n vay. Đi u này s giúp cho kh năng thanh toán dàiủ ở ữ ả ớ ố ề ẽ ả h n thu n l i h n. C th là: ạ ậ ợ ơ ụ ể Năm 2007 h s này b ng 3,94, t c là các ch n cung c p cho công ty 3,94ệ ố ằ ứ ủ ợ ấ đ ng ng vồ ứ ới m i đ ng b ra c a công ty. T c là v n cho ho t đ ng kinh doanh ỗ ồ ỏ ủ ứ ố ạ ộ đ c tài tr t bên ngoài cao g p 3,94 lượ ợ ừ ấ ần c a b n thân doanh nghi p .ủ ả ệ Năm 2008 h s này đã gi m 2,94 t ngđ ng 51,7%. Do kho n n ph i trệ ố ả ươ ươ ả ợ ả ả gi m 50.575 tri u đ ng t ng đ ng 40,48%, đ ng th i ngu n v n ch s h uả ệ ồ ươ ươ ồ ờ ồ ố ủ ở ữ tăng 7.361 tri u v i t l 23,24%. ệ ớ ỷ ệ Năm 2009 h s gi a n và ngu n v n ch s h u ti p t c gi m tuy nh ngệ ố ữ ợ ồ ố ủ ở ữ ế ụ ả ư t c đ th p h n năm tr c, c th là 1,68 gi m đi 0,22 t ng đ ng 11,71%. Doố ộ ấ ơ ướ ụ ể ả ươ ươ n ph i tr tăng nh ng v i m c đ 1,22% th p h n t c đ tăng c a ngu n v nợ ả ả ư ớ ứ ộ ấ ơ ố ộ ủ ồ ố ch s h u là 14,65%. ủ ở ữ Năm 2010 h s này là 2,55 tăng 0,87 t ng đ ng 51,69%. Do n ph i trệ ố ươ ươ ợ ả ả tăng 37.927 tri u đ ng t ng đ ng 50,4%, trong khi đó ngu n v n ch s h uệ ồ ươ ươ ồ ố ủ ở ữ gi m 380 tri u (0,85%). Đi u này cho th y năm 2010 công ty đã tăng c ng sả ệ ề ấ ườ ử d ng ngu n tài tr bên ngoài nhi u h n. ụ ồ ợ ề ơ  Tóm l i, ta th y đ n cu i th i đi m năm 2010 t l n ph i tr và ngu nạ ấ ế ố ờ ể ỷ ệ ợ ả ả ồ v n ch s h u cao h n năm 2010 nh ng v n th p h n năm 2007 đ ngố ủ ở ữ ơ ư ẫ ấ ơ ồ th i vi c k t qu ho t đ ng kinh doanh c a công ty đ u có lãi và tăng đ uờ ệ ế ả ạ ộ ủ ề ề qua các năm do đó công ty có th an tâm ti p t c s d ng đòn cân n . Tuyể ế ụ ử ụ ợ nhiên, cùng v i vi c s d ng n công ty cũng c n duy trì và nâng cao tíchớ ệ ử ụ ợ ầ lũy n i b đ đ m b o kh năng thanh toán trong dài h n.ộ ộ ể ả ả ả ạ 2.7.4.3 Tình hình thanh toán v i ngân sách ớ Nhà n cướ Đối v i ngân sách ớ Nhà n c, công ty ph i th c hi n thanh toán đ y đ k pướ ả ự ệ ầ ủ ị th i. Đi u đó cũng bi n hi n tình tr ng ho t đ ng kinh doanh c a công ty thu nờ ề ể ệ ạ ạ ộ ủ ậ l i hay khó khăn. Thông qua t l thanh toán v i ngân sách ợ ỷ ệ ớ Nhà n c ta cóướ th để ánh giá đ c tình hình th c hi n nghĩa vượ ự ệ đụ ó c a công ty. Ta có: ủ T l thanh toán v i ngân sáchỷ ệ ớ = S ti n đã n pố ề ộ Đ tài: Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đôngề ủ ươ 56 GV H NG D N: Nguy n Minh Nh t QuangƯỚ Ẫ ễ ự Nhà n cướ S ti n ph i n pố ề ả ộ Căn c vào tài li u t các b ng báo cáo ta l p b ng phân tích sau: ứ ệ ừ ả ậ ả B ng 2.21ả : T l thanh toán v i ngân sách ỷ ệ ớ Nhà n cướ (ĐVT: Tri u đ ng)ệ ồ CH TIÊUỈ NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 NĂM 2010 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 M c ứ T lỷ ệ M cứ T lỷ ệ M c ứ T lỷ ệ S ti n đã n pố ề ộ 2,300 4,963 5,475 8,330 2,664 115,83% 512 0,32% 2,855 52,14% S ti n ph i n pố ề ả ộ 2,026 5,175 6,025 6,617 3,156 155,47% 850 16,42% 592 9,82% T l ph n trămỷ ệ ầ 113,51 95,90 90,87 125,89 -17,61 -15,52% -5,03 5,24% 35,02 38,54% Đ th ồ ị 2.15: T l thanh toán ngân sách ỷ ệ Nhà n cướ T b ng s li u vàừ ả ố ệ đ th trên ta th y: ồ ị ấ Tình hình n p ngân sách c a công ty khá t t. Bi u hi n: năm 2007 t l này đ tộ ủ ố ể ệ ỷ ệ ạ t i 113,51%. ớ Năm 2008 tuy t lỷ ệ đ ã gi m đi 17,61% do kho n ph i n p trong kỳả ả ả ộ tăng 16,42% cao h n sơ đố ã n p, nh ng t l còn thi u l i ngân sách không nhi u. ộ ư ỷ ệ ế ạ ề Năm 2009 t l này l i gi m đi 5,03%, tuy m c đ gi m ít h n năm tr cỷ ệ ạ ả ứ ộ ả ơ ướ nh ng là bi u hi n không t t. ư ể ệ ố Năm 2010 tình hình trên đ c c i thi n bi u hi n là t l thanh toán ngân sáchượ ả ệ ể ệ ỷ ệ đã tăng 32,02% đ t 125,89% do công ty t m n p v t m c quá nhi u. ạ ạ ộ ượ ứ ề 2.7.5 Phân tích hi u qu s d ng v nệ ả ử ụ ố Hi u qu s d ng v n là v nệ ả ử ụ ố ấ đ then ch t g n li n v i s t n t i và phát tri nề ố ắ ề ớ ự ồ ạ ể c a công ty, là ch tiêu đ c s quan tâm đ c bi t c a ch s h u v n và là th củ ỉ ượ ự ặ ệ ủ ủ ở ữ ố ướ Đ tài: Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đôngề ủ ươ 57 GV H NG D N: Nguy n Minh Nh t QuangƯỚ Ẫ ễ ự đo năng l c c a nhà qu n tr công ty. Trong n n kinh t hi n đ i khi mà các ngu nự ủ ả ị ề ế ệ ạ ồ l c m i ngày h n h p đi và chi phí cho vi c s d ng chúng ngày càng cao, v n đự ỗ ạ ẹ ệ ử ụ ấ ề s d ng hi u qu ngu n l c ngày càng tr nên c p thi t. ử ụ ệ ả ồ ự ở ấ ế Đ đánh giá xem tài s n c a công ty đã s d ng t t đ n m c đ nào sinh ra l iể ả ủ ử ụ ố ế ứ ộ ợ nhu n ta phân tích m t s ch tiêu sau: ậ ộ ố ỉ 2.7.5.1 Phân tích hi u qu s d ng v n thông qua các ch tiêu ho tệ ả ử ụ ố ỉ ạ đ ngộ 2.7.5.1.1 S vòng quay v n (hay s vòng quay tài s n)ố ố ố ả S ố vòng quay tài s n là ch tiêu đánh giá hi u qu c a tài s n đ u t ,ả ỉ ệ ả ủ ả ầ ư th hi n qua doanh thu thu n sinh ra t tài s n đó. Ý nghĩa c a nó cho taể ệ ầ ừ ả ủ bi t c m i m t đ ng đ u t vào tài s n nói chung có kh năng t o raế ứ ỗ ộ ồ ầ ư ả ả ạ đ c bao nhiêu đ ng doanh thu. Ta có:ượ ồ S vòng quay tài s nố ả = Doanh thu thu nầ T ng tài s n bình quânổ ả Căn c vào tài li u ta l p b ng phân tích và đ th nh sau:ứ ệ ậ ả ồ ị ư B ng 2.22ả : S vòng quay tài s nố ả (ĐVT: Tri u đ ng)ệ ồ CH TIÊUỈ NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 NĂM 2010 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 S ti nố ề % S ti nố ề % S ti nố ề % Doanh thu thu nầ 574,201 706,742 759,422 1,129,067 132,541 23,08 52,680 7,45 369,644 48,67 T ng v n đ u kỳồ ố ầ 58,362 156,606 113,392 120,015 98,244 168,34 -43,214 -27,59 6,623 5,84 T ng v n cu i kỳồ ố ố 156,606 113,392 120,015 157,562 -43,214 -27,59 6,623 5,84 37,547 31,29 TS s d ng bình quânử ụ 107,484 134,999 116,703 138,788 27,515 25,60 -18,295 -13,55 22,085 18,92 Vòng quay TS 5,34 5,24 6,51 8,14 -0,11 -2,00 1,27 24,30 1,63 25,02 Đ th ồ ị 2.16: S vòng quay tài s nố ả Quan sát đ th ta th y s vòng quay tài s n có xu h ng tăng d n,ồ ị ấ ố ả ướ ầ doanh thu thu n gia tăng ngày càng cao, trong khi đ u t cho tài s n bi nầ ầ ư ả ế đ ng không nhi u. Đây là bi u hi n t t ch ng t công ty s d ng tàiộ ề ể ệ ố ứ ỏ ử ụ s n c a mình ngày càng hi u qu h n.ả ủ ệ ả ơ T b ng phân tích ta có:ừ ả Đ tài: Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đôngề ủ ươ 58 GV H NG D N: Nguy n Minh Nh t QuangƯỚ Ẫ ễ ự Năm 2008 tài s n đ c luân chuy n v i t c đ 5,34 vòng/năm cóả ượ ể ớ ố ộ nghĩa là m i m t đ ng đ u t vào tài s n, công ty thu đ c 5,34 đ ngỗ ộ ồ ầ ư ả ượ ồ doanh thu thu n. So vầ ới n ăm 2007 s vòng quay đã gi m đi 0,11 vòngố ả t ng đ ng 2%. Tuy m c đ gi m này không cao, nh ng cho th y tàiươ ươ ứ ộ ả ư ấ s n c a công ty s d ng gi m hi u qu vì t c đ tăng doanh thu khôngả ủ ử ụ ả ệ ả ố ộ b ng m c gia tăng đ u t tài s n, bi u hi n là doanh thu ch tăngằ ứ ầ ư ả ể ệ ỉ 23,08% trong khi tài s n s d ng bình quân tăng 25,60%.ả ử ụ Năm 2009 s vòng quay tài s n tăng 1,27 vòng t ng đ ngố ả ươ ươ 24,3%,đây là s b t đ u cho m t xu h ng t t. Nguyên nhân là doanhự ắ ầ ộ ướ ố thu thu n tăng 7,45% tuy không cao nh ng do quy mô tài s n đã gi m điầ ư ả ả 13,55% làm cho s vòng quay tài s n đ t đ c là 6,51 vòng.ố ả ạ ượ Năm 2010 tài s n đ c luân chuy n v i t c đ cao h n là 8,14 vòngả ượ ể ớ ố ộ ơ tăng 1,63 vòng (t ng đ ng 25,02%). K t qu này là do doanh thuươ ươ ế ả thu n tăng khá l n là 369.644 tri u v i m c đ là 48,67% cao h n so v iầ ớ ệ ớ ứ ộ ơ ớ tài s n s d ng bình quân là 18,92%. ả ử ụ  V y qua vi c t c đ l u chuy n tài s n c a doanh nghi p ngày càngậ ệ ố ộ ư ể ả ủ ệ nâng cao, ch ng t v n c a công ty đ c s d ng ngày càng hi u quứ ỏ ố ủ ượ ử ụ ệ ả s t o đi u ki n thu n l i đ phát tri n công ty trong th i gian t i. Doẽ ạ ề ệ ậ ợ ể ể ờ ớ đó công ty c n phát huy h n n a. ầ ơ ữ 2.7.5.1.2 S vòng quay tài s n c đ nh ố ả ố ị S vòng quay tài s n c đ nh nói lên c ngố ả ố ị ườ đ s d ng tài s n cộ ử ụ ả ố đ nh, đ ng th i cũng cho bi t đ c đi m, ngành ngh kinh doanh và đ cị ồ ờ ế ặ ể ề ặ đi m đ u t . Ý nghĩa c a nó là cho bi t trong năm ho t đ ng c a doanhể ầ ư ủ ế ạ ộ ủ nghi p thì tài s n c đ nh đ c quay bao nhiêu vòng đ t o ra doanh thu,ệ ả ố ị ượ ể ạ hay nói cách khác là v i m t đ ng đ u t vào tài s n c đ nh thì công tyớ ộ ồ ầ ư ả ố ị đ c bao nhiêu đ ng doanh thu thu n. Ta có:ượ ồ ầ Đ tài: Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đôngề ủ ươ 59 S vòng quay tài s nố ả c đ nhố ị = Doanh thu thu nầ T ng tài s n bình quânổ ả GV H NG D N: Nguy n Minh Nh t QuangƯỚ Ẫ ễ ự T các tài li u liên quan ta l p b ng phân tích vàừ ệ ậ ả đ th bi u di n nhồ ị ể ễ ư sau: B ng 2.23ả : S vòng quay tài s n c đ nhố ả ố ị (ĐVT: Tri u đ ng)ệ ồ CH TIÊUỈ NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 NĂM 2010 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 Số ti nề % S ti nố ề % Số ti nề % Doanh thu thu nầ 574,201 706,742 759,422 1,129,067 132,541 23,08 52,680 7,45 369,644 48,67 T ng v n đ u kỳồ ố ầ 20,602 20,313 33,109 32,933 -289 -1,40 12,796 63,00 -177 -0,53 T ng v n cu i kỳồ ố ố 20,313 33,109 32,933 36,195 12,796 63,00 -177 -0,53 3,263 9,91 TS s d ng bình quânử ụ 20,457 26,71 33,021 34,564 6,254 30,57 6,310 23,62 1,543 4,67 Vòng quay TSCĐ 28,07 26,46 23,00 62,67 -1,61 -5,73 -3,46 -13,08 9,67 42,04 Đ thồ ị 2.17:S vòng vay TSCĐố T đ th ta th y, s vòng quay tài s n c đ nh liên t c gi m sauừ ồ ị ấ ố ả ố ị ụ ả đó có xu h ng tăng lên vào năm 2010 ch ng t công ty đang ph n đ u khaiướ ứ ỏ ấ ấ thác hi u qu h n máy móc thi t b c a đ n v mình. Tình hình c thệ ả ơ ế ị ủ ơ ị ụ ể nh sau:ư Năm 2008 vòng quay tài s n c đ nh là 26,46 vòng t c là trên 1đ ngả ố ị ứ ồ tài s n c đ nh công ty có th t o đ c 26,46 đ ng doanh thu. So v iả ố ị ể ạ ượ ồ ớ năm 2007 thì kh năng t o ra doanh thu t tài s n c đ nh đã gi mđiả ạ ừ ả ố ị ả 1,61đ ng t ng đ ng 5,73%. Nguyên nhân là do doanh thu thu n tăngồ ươ ươ ầ Đ tài: Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đôngề ủ ươ 60 GV H NG D N: Nguy n Minh Nh t QuangƯỚ Ẫ ễ ự ch m h n tài s n c đ nh bình quân, c th là doanh thu thu n ch tăngậ ơ ả ố ị ụ ể ầ ỉ 23,08%, trong khi tài s n c đ nh bình quân tăng 30,57%.ả ố ị Năm 2009 s vòng quay này ti p t c gi m đi 3,46 vòng ng v i t lố ế ụ ả ứ ớ ỷ ệ 13,08%. M c đ gi m còn cao h n năm tr c, cho th y tài s n c đ nhứ ộ ả ơ ướ ấ ả ố ị s d ng kém hi u qu h n b i vì tuy m c đ tăng tài s n c đ nh cóử ụ ệ ả ơ ở ứ ộ ả ố ị gi m h n tr c (ch tăng 23,62%), nh ng đ ng th i doanh thu cũng tăngả ơ ướ ỉ ư ồ ờ ít h n tr c khá nhi u (ch tăng 7,45%). Tình hình này c nđ c c iơ ướ ề ỉ ầ ượ ả thi n. Và k t quệ ế ả năm 2010 cho th y công ty đã tích c c kh c ph cấ ự ắ ụ đ c tình tr ng trên bi u hi n là: kh năng t o ra doanh thu trên m tượ ạ ể ệ ả ạ ộ đ ng tài s n c đ nh tăng 9,67 đ ng t ng đ ng 42,04%. M c đ tăngồ ả ố ị ồ ươ ươ ứ ộ khá cao cho th y viấ ệc s d ng tài sử ụ ản c đ nh b t đ u có hi u qu ,ố ị ắ ầ ệ ả t o ra xu h ng tích c c h n trong nh ng năm t i. Đ t đ c đi u đó làạ ướ ự ơ ữ ớ ạ ượ ề nh nh ng ph n đ u c a công ty trong công tác s a ch a, b o trì máyờ ữ ấ ấ ủ ử ữ ả móc thi t b đ nâng cao năng l c s n xu t cùng v i vi c gia tăng doanhế ị ể ự ả ấ ớ ệ s đ khai thác hi u qu công xu t c a máy. ố ể ệ ả ấ ủ 2.7.5.1.3 T c đ luân chuy n v n l u đ ng ố ộ ể ố ư ộ V n l uố ư đ ng là ph n chênh l ch gi a tài s n l u đ ng và n ng nộ ầ ệ ữ ả ư ộ ợ ắ h n, dùng đ duy trì nh ng ho t đ ng bình th ng trong hi n t i. Do đóạ ể ữ ạ ộ ườ ệ ạ vi c s d ng có hi u qu v n này có ý nghĩa r t quan tr ng đ m b oệ ử ụ ệ ả ố ấ ọ ả ả cho s phát tri n n đ nh và lâu dài c a doanh nghi p. ự ể ổ ị ủ ệ Tr c h t ta kh o sát s đ v vòng quay v n l u đ ng doanhướ ế ả ơ ồ ề ố ư ộ ở nghi p nh sau: ệ ư Vòng luân chuy n v n l u đ ngể ố ư ộ Đ tài: Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đôngề ủ ươ 61 GV H NG D N: Nguy n Minh Nh t QuangƯỚ Ẫ ễ ự T s đ ừ ơ ồ trên ta th y: Luân chuy n v n l u đ ng là s v n đ ngấ ể ố ư ộ ự ậ ộ tu n hoàn c a v n tr i qua ba giai đo i cung c p, s n xu t và tiêu thầ ủ ố ả ạ ấ ả ấ ụ làm cho v n chuy n t hình thái này sang hình thái khác nh u: ti n t ,ố ể ừ ư ề ệ nguyên v t li u, thành ph m… và k t thúc m t chu kỳ kinh doanh tr vậ ệ ẩ ế ộ ở ề tr ng thái ban đ u c a nó.ạ ầ ủ T c đ luân chuy n v n là ch tiêu ch t l ng t ng h p ph n ánhố ộ ể ố ỉ ấ ượ ổ ợ ả trình đ t ch c qu n lý s n xu t kinh doanh, qu n lý tài chính ộ ổ ứ ả ả ấ ả công ty. Đ đánh giá t c đ luân chuy n v n ta dùng ch tiêu s vòng quay v nể ố ộ ể ố ỉ ố ố luân đ ng. Ta có:ộ Ch tiêu này cho bi t c m t đ ng v n l u đ ng b ra thì thu đ cỉ ế ứ ộ ồ ố ư ộ ỏ ượ bao nhiêu đ ng doanh thu thu n. Ngoài ra ta có th dùng ch tiêu s ngàyồ ầ ể ỉ ố c a m t vòng quay v n l u đ ng đ đánh giá hi u qu s d ng v n l uủ ộ ố ư ộ ể ệ ả ử ụ ố ư đ ng. Ta có:ộ \ Căn c vào b ng tài li u ta cóứ ả ệ b ng k t qu sau:ả ế ả Đ tài: Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đôngề ủ ươ 62 TI NỀ Kho n ph thuả ả Hàng t n khoồ Mua nguyên v t li uậ ệ S n xu tả ấ N ph i trợ ả ả Bán hàng Mua hàng S vòng quay v n l uố ố ư đ ngộ = Doanh thu thu nầ V n l u đ ng bình quânố ư ộ S ngày m t vòng quayố ộ v n l u đ ngố ư ộ = 360 S vòng quay v n l u đ ngố ố ư ộ GV H NG D N: Nguy n Minh Nh t QuangƯỚ Ẫ ễ ự B ngả 2.24: S vòng quay v n l u đ ngố ố ư ộ (ĐVT: Tri u đ ng)ệ ồ Đ tồ h 2.18: S vòng quay v n l u đ ngị ố ố ư ộ T b ng phân tích và đ th trên ta th y s vòng quay v n l u đ ngừ ả ồ ị ấ ố ố ư ộ có xu h ng gi m d n, ch đ n năm 2010 m i có chi u h ng gia tăngướ ả ầ ỉ ế ớ ề ướ ch ng t nh ng năm tr c đây v n l u đ ng đ c s d ng ch a m yứ ỏ ữ ướ ố ư ộ ượ ử ụ ư ấ hi u qu , c th c a tình hình này là:ệ ả ụ ể ủ Năm 2008 s vòng quay v n l u đ ng là 67.36 vòng, t c là c 1ố ố ư ộ ứ ứ đ ng v n l u đ ng s t o ra 67.36 đ ng doanh thu thu n và th i gianồ ố ư ộ ẽ ạ ồ ầ ờ c a m t vòng quay là 5.34 ngày.ủ ộ Đ tài: Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đôngề ủ ươ 63 CH TIÊUỈ NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 NĂM 2010 2007 – 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 S ti nố ề % Số ti nề % S ti nố ề % Doanh thu thu nầ 574,201 706,742 759,422 1,129,067 132,541 23,08 52,680 7,45 369,644 48,67 V n l u đ ng đ u kỳố ư ộ ầ 5,620 7,168 13,816 14,290 1,548 27,54 6,648 92,75 473 3,43 V n l u đ ng cu i kỳố ư ộ ố 7,168 13,826 14,290 9,888 6,648 92,75 473 3,43 -4,402 -30,80 V n l u đ ng bình quânố ư ộ 6,394 10,492 14,053 12,089 4,098 64,09 3,561 33,94 -1,964 -13,98 Vòng quay v n l uố ư đ ngộ 89,80 67,36 54,04 93,40 -22,44 -24,99 -13,32 -19,77 39,36 72,83 S ngày c a m t vòngố ủ ộ 4,01 5,34 6,66 3,85 1,34 33,32 1,32 24,65 -2,81 -42,14 GV H NG D N: Nguy n Minh Nh t QuangƯỚ Ẫ ễ ự So v i ớ năm 2007 t c đ này đã gi m đi 22.44 vòng t ng đ ngố ộ ả ươ ươ 24.99% và s ngày c a 1 vòng quay cũng tăng lên 1.34 ngày t ngố ủ ươ đ ng 33.32%.ươ Năm 2009 v n l u đ ng quay trung bình 54.04 vòng v i th i gianố ư ộ ớ ờ c a 1 vòng là 6.66 ngày, v y đã v n chuy n chhajm h n tr c 13.31ủ ậ ậ ể ơ ướ vòng t c là đã gi m đi 19.77% và th i gian c a 1 vòng quay cũng dài h nứ ả ờ ủ ơ 1.323 ngày t c là tăng thêm 24.65%.ứ Đ n ế năm 2010 nh ho t đ ng tiêu th di n ra m nh nên t c đ luânờ ạ ộ ụ ễ ạ ố ộ chuy n c a v n l u đ ng tăng lên 39.36 vòng t ng đ ng 72.83%.ể ủ ố ư ộ ươ ươ M c đ tăng khá cao này là m t bi u hi n tích c c cho th y ho t đ ngứ ộ ộ ể ệ ự ấ ạ ộ s n xu t kinh doanh có kh i s c t t. Đ ng th i, s ngày c a 1 vòngả ấ ở ắ ố ồ ờ ố ủ cũng gi m đi 2.81 ngày, v i t l là 42.14%.ả ớ ỷ ệ  Qua đó ta th y, trong năm 2008 và 2009 s vòng quay c a v n l uấ ố ủ ố ư đ ng liên t c gi m và s ộ ụ ả ố ngày c a 1 vòng tăng d n lên, ch ng t v nủ ầ ứ ỏ ố l u đ ng luân chuy n ngày càng ch m đi u này s làm cho tình hình tàiư ộ ể ậ ề ẽ chính c a công ty ngày càng x u đi. Đ n năm 2010 luân chuy n v n đãủ ấ ế ể ố di n ra nhanh h n cho th y v n đ c s d ng hi u qu h n.ễ ơ ấ ố ượ ử ụ ệ ả ơ 2.7.5.1.4 Hệ số lãi g pộ Lãi g p là kho n chênh l ch gi a giá bán và giá v n, hộ ả ệ ữ ố ệ số lãi g pộ bi n đ ng là nguyên nhân tr c ti p nh h ng đ n l i nhu n. Nóế ộ ự ế ả ưở ế ợ ậ thể hi n khệ ả năng trang tr i các chi phí ho t đ ng khác nhả ạ ộ ư chi phí bán hàng và qu n lý doanh nghi p…đ đ tả ệ ể ạ đ v l i nhu n, t c là cho taượ ợ ậ ứ bi t trong 100 đ ng doanh thu có bao nhiêu đ ng đóng góp cho chi phíế ồ ồ ho t đ ng và l i nhu n. Ta có: ạ ộ ợ ậ H s lãi g pệ ố ộ = Lãi g pộ x 100% Doanh thu thu nầ B ng 2.25: H s lãi g pả ệ ố ộ (ĐVT: Tri u đ ng)ệ ồ CH TIÊUỈ NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 NĂM 2010 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 S ti nố ề % S ti nố ề % S ti nố ề % Doanh thu thu nầ 574,201 706,742 759,422 1,129,067 132,541 23,08 52,680 7,45 369,644 48,67 Đ tài: Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đôngề ủ ươ 64 GV H NG D N: Nguy n Minh Nh t QuangƯỚ Ẫ ễ ự Gía v n hàng bánố 5,377,020 667,724 705,148 1,058,422 130,024 24,18 37,424 5,60 353,275 50,10 Lãi g pộ 36,501 39,018 54,275 70,644 2,517 6,90 15,256 39,10 16,370 30,16 H s lãi g pệ ố ộ 6,36% 5,52% 7,15% 6,26% -0,84% -13,15 1,635 29,45 -0,89% -12,45 Đ thồ ị 2.19: H s lãi g pệ ố ộ Quan sát đ ng bi u di n h s lãi g p ta th y h s lãi g p th ngườ ể ễ ệ ố ộ ấ ệ ố ộ ườ xuyên bi nế đ ng theo nh ng chi u h ng khác nhau có xu h ng gi mộ ữ ề ướ ướ ả vào năm 2010, c th là:ụ ể Năm 2008 hệ số này là 5,52% t c là trong 100 đ ng doanh thu cóứ ồ 5,52 đ ng dung đ trang tr i cho chi phí ho t đ ng và có lãi. So v i nămồ ể ả ạ ộ ớ 2007 hệ số này đã gi m đi 0,84%, nguyên nhân do giá v n hàng bán tăngả ố v i m c đớ ứ ộ cao h n doanh thu thu n làm cho lãi g p tăng ch m h nơ ầ ộ ậ ơ (chỉ tăng 6,9%) nên hệ số gi m.ả Năm 2009 hệ số lãi g p b ng 7,15% t c là v i 100 đ ng doanh thuộ ằ ứ ớ ồ thu n khầ ả năng trang tr i cho chi phí ho tả ạ đ ng đã tăng h n tr c 1,63ộ ơ ướ đ ng. Đây là bi u hi n tích c c vì giá v n hàng bán tăng ch m h n t cồ ể ệ ự ố ậ ơ ố độ tăng c a doanh thu ch ng tủ ứ ỏ công ty có bi n pháp t t đệ ố ể gi m giáả thành làm lãi g p tăng v i m c độ ớ ứ ộ khá cao h n doanh thu là 39,1%.ơ Năm 2010 hệ số lãi g p gi m trộ ả ở l i, v i 100 đ ng doanh thu chạ ớ ồ ỉ t oạ ra 6,26 đ ng lãi g p t c là gi m h n tr c 0,89 đ ng. Tuy m c đồ ộ ứ ả ơ ướ ồ ứ ộ gi mả không l n l m nh ng là bi u hi n không t t vì m c dù doanh thu tăngớ ắ ư ể ệ ố ặ r t l n nh ng giá v n hàng bán còn tăng nhanh h n làm gi m t cấ ớ ư ố ơ ả ố độ tăng c a lãi g p chủ ộ ỉ còn 30,16% làm hệ số g p gi m t ng ng.ộ ả ươ ứ Đ tài: Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đôngề ủ ươ 65 GV H NG D N: Nguy n Minh Nh t QuangƯỚ Ẫ ễ ự  Tóm l iạ ta th y, trong nh ng năm qua doanh thu không ng ng giaấ ữ ừ tăng, nên sự gi mả sút c a hủ ệ số lãi g p là do bi n pháp ki m soát giáộ ệ ể thành c a công ty ch a t t. Công ty c n gi m giá thành đủ ư ố ầ ả ể nâng cao l iợ nhu n h n.ậ ơ CH NG 3: ƯƠ M T S BI N PHÁP KI N NGH VÀ GI IỘ Ố Ệ Ế Ị Ả PHÁP NÂNG CAO NĂNG L C TÀI CHÍNH C A CÔNG TYỰ Ủ TNHH TM – XD PH NG ĐÔNGƯƠ 3.1 Ki n ngh v ph ng h ng phát tri n s n xu t c a công tyế ị ề ươ ướ ể ả ấ ủ Tăng c ng công tác qu n lý n i b b ng các quy ch và quy đ nh c th h n,ườ ả ộ ộ ằ ế ị ụ ể ơ xây d ng thêm các đ nh m c kinh t phù h p v i kinh t s n xu t.ự ị ứ ế ợ ớ ế ả ấ Đào t o cán b quạ ộ n lý và công nhân lành ngh , n i dung đào t o đi sâu vàoả ề ộ ạ th c t c a công ty. Đ i v i cán b ch ch t thì đ a đi h c thêm ki n th c chuyênự ế ủ ố ớ ộ ủ ố ư ọ ế ứ môn các trung tâm đào t o.ở ạ 3.2 Xác đ nh chính sách tài tr , c c u v n h p lýị ợ ơ ấ ố ợ M c tiêu, chính sách kinh doanh c a doanh nghi p m i năm m i khác nhau. Vìụ ủ ệ ỗ ỗ v y, xây d ng m t c c u v n linh đ ng phù h p theo m i kỳ kinh doanh là t oậ ự ộ ơ ấ ố ộ ợ ỗ ạ n n móng tài chính v ng m nh cho doanh nghi p.ề ữ ạ ệ M t s chính sách huy đ ng v n hi u qu :ộ ố ộ ố ệ ả  Chính sách huy đ ng t p trung: nghĩa là công ty ch t p trung vào m t s ítộ ậ ỉ ậ ộ ố ngu n. u đi m c a chính sách này là chi phí ho t đ ng có th gi m song s làmồ Ư ể ủ ạ ộ ể ả ẽ công ty ph thu c h n vào ch n .ụ ộ ơ ủ ợ  Chi m d ng v n c a nhà cung c p: đây là hình th c mua ch u mà các nhà cungế ụ ố ủ ấ ứ ị c p l n h n bán ch u v n. Hình th c này khá ph bi n nó có th s d ng đ i v iấ ớ ơ ị ố ứ ổ ế ể ử ụ ố ớ các doanh nghi p không đ kh năng vay ngân hàng.ệ ủ ả  Ngu n v n t các t ch c tín d ng: đây là m t trong nh ng ngu n huy đ ngồ ố ừ ổ ứ ụ ộ ữ ồ ộ v n hi u qu .ố ệ ả Đ tài: Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đôngề ủ ươ 66 GV H NG D N: Nguy n Minh Nh t QuangƯỚ Ẫ ễ ự 3.3 Qu n lý d tr và vay vòng v nả ự ữ ố Qua s li u các năm 2008, 2009 th y đ c hi u qu s d ng v n có xu h ngố ệ ấ ượ ệ ả ử ụ ố ướ gi m sút. Vì th c n có nh ng bi n pháp nh m tăng c ng kh năng quay vòngả ế ầ ữ ệ ằ ườ ả v n c a công ty.ố ủ Áp d ng mô hình qu n lý d tr hàng hóa có l a ch n A-B-C: là ph ng phápụ ả ự ữ ự ọ ươ khá hi u qu và phù h p v i tình hình d tr c a công ty. Hàng hóa đ c phânệ ả ợ ớ ự ữ ủ ượ lo i thành 3 nhóm nh trên theo tiêu th c v : giá tr hàng hóa s d ng hàng năm vàạ ư ứ ề ị ử ụ s lo i hàng hóa.ố ạ 3.4 Qu n lý thanh toánả Qua phân tích tình hình tài chính c a công ty ta th y: công ty th ng b chi mủ ấ ườ ị ế d ng v n nên công ty th ng đi vay n đ bù đ p các kho n này làm nh h ngụ ố ươ ợ ể ắ ả ả ưở đ n tình hình s n xu t kinh doanh c a công ty. Vì v y công ty c n ph i có m tế ả ấ ủ ậ ầ ả ộ chính sách thanh toán h p lý.ợ Gi m giá, chi t kh u thanh toán h p lý và đúng th i h n các kho n n và thu.ả ế ấ ợ ờ ạ ả ợ Th c hi n chinh sách thu ti n linh đ ng, m m d o. C n t p trung đ u t m r ngự ệ ề ộ ề ẻ ầ ậ ầ ư ở ộ các ph ng th c thanh toán hi u qu và hi n đ i nh m tăng kh năng thanh toánươ ứ ệ ả ệ ạ ằ ả và thu h i n cho công ty.ồ ợ Khi th i h n thanh toán đã h t mà khách hàng v n ch a thanh toán công ty c nờ ạ ế ẫ ư ầ có nh ng bi n pháp nh c nh , đôi thúc và bi n pháp cu i cùng là ph i nh đ n cữ ệ ắ ở ệ ố ả ờ ế ơ quan pháp lý gi i quy t.ả ế 3.5 Đ u t đ i m i công ngh ầ ư ổ ớ ệ Trong n n kinh t th tr ng kh năng c nh tranh quy t đ nh b i ch t l ngề ế ị ườ ả ạ ế ị ở ấ ượ hàng hóa trên m t đ n v chi phí th p. Vài năm tr l i đây công ty không ng ng đ iộ ơ ị ấ ở ạ ừ ổ m i công ngh s n xu t và đã mang l i hi u qu cao. Song vi c đ i m i cònớ ệ ả ấ ạ ệ ả ệ ổ ớ nhi u khó khăn và thi u s đ ng b . Vì th c n không ng ng c p nh t ng d ngề ế ự ồ ộ ế ầ ừ ậ ậ ứ ụ khoa h c k thu t công ngh vào s n xu t kinh doanh cũng nh qu n lý, c th :ọ ỹ ậ ệ ả ấ ư ả ụ ể  C n tính toán m c tiêu đ u t cũng nh quy trình t p trung đ u t m t cách rõầ ụ ầ ư ư ậ ầ ư ộ ràng.Th ng xuyên ti n hành b o d ng nâng cao hi u qu s d ng máy móc đápườ ế ả ưỡ ệ ả ử ụ ng k p th i cho ho t đ ng s n xu t.ứ ị ờ ạ ộ ả ấ Đ tài: Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đôngề ủ ươ 67 GV H NG D N: Nguy n Minh Nh t QuangƯỚ Ẫ ễ ự  Đ y m nh pẩ ạ hong trào phát huy sáng ki n, c i ti n k thu t h p lý hóa s nế ả ế ỹ ậ ợ ả xu t.ấ  Đ nâng cao năng l c công ngh , công ty c n t o l p m i quan h v i các cể ự ệ ầ ạ ậ ố ệ ớ ơ quan nghiên c u , ng d ng công ngh k thu t trong và ngoài n c đ phát tri nứ ứ ụ ệ ỹ ậ ướ ể ể công ngh theo chi u sâu và t ng b c hoàn ch nh công ngh hi n đ i.ệ ề ừ ướ ỉ ệ ệ ạ  Tích c c đào t o đ i ngũ cán b khoa h c k thu t, khoa h c qu n lý côngự ạ ộ ộ ọ ỹ ậ ọ ả nhân lành ngh trên c s b i d ng v t ch t thích đáng cho công nhân.ề ơ ở ồ ưỡ ậ ấ  Nâng cao trình đ qu n lý trong đó c n l u tâmộ ả ầ ư đ n vai trò qu n lý k thu t,ế ả ỹ ậ qu n lý d án, nhân s ….ả ự ự 3.6 Đào t o b i d ng đ i ngũ lao đ ngạ ồ ưỡ ộ ộ Đ i ngũ lao đ ng là y u t quy t đ nh then ch t quy t đ nh đ n hi u qu s nộ ộ ế ố ế ị ố ế ị ế ệ ả ả xu t kinh doanh c a doanh nghi p. V i s phát tri n ngày càng cao c a khoa h cấ ủ ệ ớ ự ể ủ ọ k th t công ngh hi n đ i song m t s khâu không th thi u bàn tay, óc sáng t oỹ ậ ệ ệ ạ ộ ố ể ế ạ c a ng i lao đ ng. Do đó công ty c n ph i phát huy và kh i d y s c m nh ti mủ ườ ộ ầ ả ơ ậ ứ ạ ề n trong m i lao đ ng. Công ngh k thu t k t h p v i óc sáng t o c a con ng iẩ ỗ ộ ệ ỹ ậ ế ợ ớ ạ ủ ườ s là ngu n l c to l n nh t giúp doanh nghi p ho t d ng ngày càng hi u qu . Đẽ ồ ự ớ ấ ệ ạ ộ ệ ả ể đ t đ c hi u qu trên doanh nghi p c n có nh ng chính sách đào t o đ i ngũ laoạ ượ ệ ả ệ ầ ữ ạ ộ đ ng h p lý c th :ộ ợ ụ ể  Công ty c n tuy n ch n nh ng lao đ ng lành ngh có ý th c h c h i kinhầ ể ọ ữ ộ ề ứ ọ ỏ nghi m sáng t o trong đ i m i s n xu t. Khuy n khích lao đ ng ph n đ u nângệ ạ ổ ớ ả ấ ế ộ ấ ấ cao tay ngh , trao đ i kinh nghi m cho nhau cùng ti n b .ề ổ ệ ế ộ  Công ty c n có nh ng chính sách khuy n khích thù lao cho ng i lao đ ng m tầ ữ ế ườ ộ ộ cách h p lý t ng thích v i trình d kh năng c a m i lao đ ng. Làm đ c nhợ ươ ớ ộ ả ủ ỗ ộ ượ ư v y s thúc đ y ng i lao đ ng nâng cao trình đ năng l c, c i thi n hi u su tậ ẽ ẩ ườ ộ ộ ự ả ệ ệ ấ làm vi c ngày càng cao.ệ  Công ty c n th ng xuyên m các l p h c mi n phí nh m nâng cao tay nghầ ườ ở ớ ọ ễ ằ ề cho đ i ngũ lao đ ng. Hay t chúc các đ t thi đua lao đ ng gi i nh m khuy nộ ộ ổ ợ ộ ỏ ằ ế khích tinh th n ý chí thi đua trong đ i ngũ lao đ ng.ầ ộ ộ Đ tài: Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đôngề ủ ươ 68 GV H NG D N: Nguy n Minh Nh t QuangƯỚ Ẫ ễ ự  Bên c nh đó c n nâng cao trình đ qu n lý c a đ i ngũ qu n lý c a côngạ ầ ộ ả ủ ộ ả ủ ty.Cán b qu n lý có năng l c s bi t b trí đúng ng i, đúng vi c làm hi u su tộ ả ự ẽ ế ố ườ ệ ệ ấ làm vi c đ c nâng cao.ệ ượ  V i nh ng gi i pháp đã đ ra cùng v i s đ ng lòng c a toàn th đ i ngũ nhânớ ữ ả ề ớ ự ồ ủ ể ộ viên, lao đ ng h a h n nh ng tri n v ng l n, c h i l n và thành công l n s đ nộ ứ ẹ ữ ể ộ ớ ơ ộ ớ ớ ẽ ế trong t ng lai c a doanh nghiươ ủ ệp 3.4 Đánh giá tình hình tài chính doanh nghi pệ Hi n nay , các công ty ph i đ i m t v i r i ro ngày càng l n h n khi công bệ ả ố ặ ớ ủ ớ ơ ố nh ng phân tích tài chính c a h . Vì th , thuê chuyên gia th m đ nh bên ngoàiữ ủ ọ ế ẩ ị d ng nh đang tr thành xu th m i đ tránh r i ro trong vi c đánh giá tình hìnhườ ư ở ế ớ ể ủ ệ tài chính c a công ty .ủ Hi n nay , công vi c xây d ng và th c hi n k ho ch tài chính doanh nghi p ngàyệ ệ ự ự ệ ế ạ ệ càng đòi h i ph i có nh ng đánh giá ch quan m t cách chân th c . Giám đ c cũngỏ ả ữ ủ ộ ự ố nh nhà đi u hành c a các công ty đang ph i đ i m t v i nh ng r i ro khi chínhư ề ủ ả ố ặ ớ ữ ủ công ty c a h đ a ra hàng lo t b ng phân tích tài chính thi u chính xác , kém minhủ ọ ư ạ ả ế b ch ho c sai l ch h n thông tin . H n n a , nh ng ng i ch u trách nhi m ki mạ ặ ệ ẳ ơ ữ ữ ườ ị ệ ể tra , rà soát các phân tích này không ai khác là các nhân viên ki m toán và k toán ,ể ế thì chính h l i b gi i h n b i kh năng đ gi m thi u r i ro nêu trên.ọ ạ ị ớ ạ ở ả ể ả ề ủ K t qu trông th y c a vi c này là s không hài lòng c a các c đông và ban giámế ả ấ ủ ệ ự ủ ổ đ c , s s t gi m đ t ng t c a giá ch ng khoán , và vi c t ch c c a hàng lo tố ự ụ ả ộ ộ ủ ứ ệ ừ ứ ủ ạ nh ng nhà đi u hành c p cao .ữ ề ấ Đ gi m thi u các r i ro đã đ c p đ n , các công ty có th t n d ng ngu n nhânể ả ề ủ ề ậ ế ể ậ ụ ồ l c là các chuyên viên th m đ nh giá , nh ng ng i th c s có chuyên môn trongự ẩ ị ữ ườ ự ự vi c đánh giá , th m đ nh ngu n g c cũng nh giá tr c a tài s n doanh nghi p trênệ ẩ ị ồ ố ư ị ủ ả ệ th tr ng .ị ườ Nh ng chuyên nghành này dù là trong hay ngoài công ty thì vi c s d ng h đã trữ ệ ử ụ ọ ở thành m t thông l trong nghành b t đông s n trên th gi i và đang lan r ng ra càộ ệ ấ ả ế ớ ộ nghành d u l a .ầ ử Ngày nay, các b n báo cáo tài chính ngày cáng tr nên vô cùng ph c t p , đòi h iả ở ứ ạ ỏ ph i c tính , đánh giá m t cách chính xác h n giá tr c a các công c tài chính ,ả ướ ộ ơ ị ủ ụ Đ tài: Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đôngề ủ ươ 69 GV H NG D N: Nguy n Minh Nh t QuangƯỚ Ẫ ễ ự các kho n tr c p , b o hi m , y t , cũng nh s hao h t tài s n , ch ng h n nhả ợ ấ ả ể ế ư ự ụ ả ẳ ạ ư l i th th ng m i .ợ ế ươ ạ Các công ty th ng đ c yêu c u ph i đánh giá và ghi nh n m t kho n m c tàiườ ượ ầ ả ậ ộ ả ụ s n hay công n theo “giá tr h p lý” , th c ch t là giá tr có th nh n đ c khi bánả ợ ị ợ ự ấ ị ể ậ ượ m t tài s n , ho c giá tr ph i thanh toán trong nghi p v di n ra gi a nh ng chộ ả ặ ị ả ệ ụ ễ ữ ữ ủ th tham gia vào ho t đ ng th tr ng mà chính doanh nghi p đó đang ho t đ ng .ể ạ ộ ị ườ ệ ạ ộ Vi c xác đ ng giá tr h p lý này c n tính đ n m t nhân t nh l i ệ ị ị ợ ầ ế ộ ố ư ợ CH NG 5 : K T LU N ƯƠ Ế Ậ Trong n n kinh t th tr ng c a n c ta hi n nay, có không ít doanh nghi pề ế ị ườ ủ ướ ệ ệ sau khi ho t đ ng ch a đ c bao lâu đã ph i phá s n vì nh ng lý do ch quan l nạ ộ ư ượ ả ả ữ ủ ẫ khách quan. Nh ng doanh nghi p còn t n t i thì cũng g p nhi u khó khăn, đ cữ ệ ồ ạ ặ ề ặ bi t là các doanh nghi p Nhà n c.ệ ệ ướ Cùng v i s chuyớ ự ển đ i c a n n kinh t và xu th h i nh p, hi u qu ho tổ ủ ề ế ế ộ ậ ệ ả ạ đ ng kinh doanh ngày càng tr thành m c tiêu lâu dài c n đ t t i c a các doanhộ ở ụ ầ ạ ớ ủ nghi p. Đ i v i m i doanh nghi p hi u qu ho t đ ng kinh doanh th hi n ệ ố ớ ỗ ệ ệ ả ạ ộ ể ệ ở nhi u m t và ph thu c vào nhi u y u t , có y u t ch quan l n khách quan,ề ặ ụ ộ ề ế ố ế ố ủ ẫ trong đó v n đ tài chính là m t trong nh ng y u t h t s c quan tr ng. Vi c phânấ ề ộ ữ ế ố ế ứ ọ ệ tích tình hình tài chính s giúp cho nhà qu n lý có cái nhìn toàn di n v tình hình tàiẽ ả ệ ề chính, ch n đoán m t cách đúng đ n nh ng “căn b nh” c a doanh nghi p, t đóẩ ộ ắ ữ ệ ủ ệ ừ cho “toa thu c” h u d ng và d đoán đ c h qu tài chính t các ho t đ ng c aố ữ ụ ự ượ ệ ả ừ ạ ộ ủ mình. M t khác đ i v i các nhà đ u t và ch n c a doanh nghi p thì đây làặ ố ớ ầ ư ủ ợ ủ ệ nh ng thông tin có giá tr , nh h ng tr c ti p đ n quy t đ nh đ u t c a h .ữ ị ả ưở ự ế ế ế ị ầ ư ủ ọ Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đông t ngày thành l p đ n, đã tr i quaươ ừ ậ ế ả không ít khó khăn. Cùng v i s chuy n mình c a đ t n c công ty đã và ớ ự ể ủ ấ ướ đang tự kh ng đ nh mình đ đi lên. Tuy còn t n t i nhi u khó khăn, nh ng qua phân tích ẳ ị ể ồ ạ ề ư ở trên cho th y: Doanh l i c a công ty tuy không cao nh ng công ty đang có nh ngấ ợ ủ ư ữ bi n pháp đ thu hút khách hàng và ngày càng t o đ c uy tín v i khách hàng trongệ ể ạ ượ ớ và ngoài n c, ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a công ty ngày càng hi u qu . ướ ạ ộ ả ấ ủ ệ ả Đ tài: Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đôngề ủ ươ 70 GV H NG D N: Nguy n Minh Nh t QuangƯỚ Ẫ ễ ự V i truy n th ng đoàn k t, b nớ ề ố ế ả lĩnh lãnh đ o c a Ban giám đ c công ty đã t nạ ủ ố ậ d ng thu n l i v t qua nh ng khó khăn hoàn thành nhi m v đ c giao m tụ ậ ợ ượ ữ ệ ụ ượ ộ cách t ng đ i. Nh ng đi u đó kh ng đ nh m t t ng lai phát tri n v ng ch cươ ố ữ ề ẳ ị ộ ươ ể ữ ắ c a công ty.ủ CH NG 6 : TÓM T T Đ TÀIƯƠ Ắ Ề Đ tài đ c ch n nh m phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TMề ượ ọ ằ ủ – XD Ph ng Đông năm 2008-2009 đ th y đ c s bi n đ ng c a tài s n vàươ ể ấ ượ ự ế ộ ủ ả ngu n v n c a công ty trong hai năm v a qua, xem xét m i quan h cân đ i gi aồ ố ủ ừ ố ệ ố ữ chúng. Đ ng th i phân tích s bi n đ ng k t qu ho t đ ng kinh doanh c a côngồ ờ ự ế ộ ế ả ạ ộ ủ ty đã cho ta th y tình hình và k t qu kinh doanh c a công ty không m y hi u qu .ấ ế ả ủ ấ ệ ả Hi u rõ h n v tình hình tài chính c a công ty. Th y đ c u nh c đi m v tàiể ơ ề ủ ấ ượ ư ượ ể ề chính qua các t s v kh năng thanh toán, t s ho t đ ng. T đó có th đánhỷ ố ề ả ỷ ố ạ ộ ừ ể giá chính xác tình hình phân ph i s d ng và qu n lý các lo i v n, ngu n v n th yố ử ụ ả ạ ố ồ ố ấ đ c kh năng ti m tàng v v n c a công ty đ a ra các h ng đi u ch nh đúngượ ả ề ề ố ủ ư ướ ề ỉ đ n h n cho tình hình tài chính c a công ty trong t ng lai.ắ ơ ủ ươ Đ tài: Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đôngề ủ ươ 71 GV H NG D N: Nguy n Minh Nh t QuangƯỚ Ẫ ễ ự CH NG 7 : ĐÁNH GIÁ Đ TÀI ƯƠ Ề Qua quá trình phân tích đ tài các m c tiêu yêu c u c a đ tài đ u đ c phânề ụ ầ ủ ề ề ượ tích m t cách sâu s c v i s li u công ty cung c p.ộ ắ ớ ố ệ ấ V i uy tín c a mình công ty có th thu hút v n t i đa lúc c n thi t, kh năngớ ủ ể ố ố ầ ế ả thanh toán nhìn chung v n đáp ng các kho n n , bên c nh đó trong năm công tyẫ ứ ả ợ ạ đã đ y nhanh s vòng t n kho. Gi i quy t vi c làm cho hàng trăm lao đ ng trongẩ ố ồ ả ế ệ ộ t nh và ngoài t nh.ỉ ỉ Tình hình kh ng ho ng toàn c u đang nh h ng r t nhi u đ n tình hình tàiủ ả ầ ả ưở ấ ề ế chính c a công ty, làm s c m nh tài chính c a công ty gi m nhi u so v i nămủ ứ ạ ủ ả ề ớ 2008. Nh ng v n trong tình tr ng có th ki m soát đ c. Vì th công ty v n v tư ẫ ạ ể ể ượ ế ẫ ượ Đ tài: Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đôngề ủ ươ 72 GV H NG D N: Nguy n Minh Nh t QuangƯỚ Ẫ ễ ự qua di n bi n này n u có nh ng đi u ch nh thích h p và có nh ng d đoán sát saoễ ế ế ữ ề ỉ ợ ữ ự tình hình kinh t năm 2011.ế Nh ng trong quá trình phân tích có th có th g p nh ng h n ch nh t đ như ể ể ặ ữ ạ ế ấ ị nh s li u trên s sách k toán là nh ng con s có giá tr s sách nhi u h n giáư ố ệ ổ ế ữ ố ị ổ ề ơ tr th c t . Môi tr ng kinh doanh trong lý thuy t nh h ng m t s nhân t nh tị ự ế ườ ế ả ưở ộ ố ố ấ đ nh nào đó, còn trong môi tr ng kinh doanh c a công ty còn ch u muôn vàn nhânị ườ ủ ị t h u hình cũng nh vô hình, khách quan cũng nh ch quan tác đ ng nên nh ngố ữ ư ư ủ ộ ữ nh n xét v tình hình tài chính c a công ty có nh ng h n ch nh t đ nh. Bên c nhậ ề ủ ữ ạ ế ấ ị ạ đó s li u k ho ch c a công ty và ch s trung bình ngành v n ch a c p nh t nênố ệ ế ạ ủ ỉ ố ẫ ư ậ ậ v n ch a có cái nhìn c n k tình hình th c hi n k ho ch c a công ty và so sánhẫ ư ặ ẽ ự ệ ế ạ ủ v i các doanh nghi p trong ngành.ớ ệ L I C M N Ờ Ả Ơ Em xin chân thành c m n các th y cô trong Tr ng Trung Kinh T Côngả ơ ầ ườ ế ngh Đông Nam đã gi ng d y cho em trong su t th gian qua .ệ ả ạ ố ờ Đ c bi t em xin c m n th y Nguy n Minh Nh t Quang là ng i đã tr cặ ệ ả ơ ầ ễ ự ườ ự ti p h ng d n cho chúng em trong quá trình th c hi n đ tài này.ế ướ ẫ ự ệ ề Nh s h ng d n và dìu d t c a th y , chúng em đã tích lũy đ c nh ngờ ự ướ ẫ ắ ủ ầ ượ ữ ki n th c c b n đáng quý , đ ng th i qua th i gian làm báo cáo chúng em có đi uế ứ ơ ả ồ ờ ờ ề ki n ng d ng nh ng ki n th c c a mình vào th c ti n . Qua đó giúp chúng emệ ứ ụ ữ ế ứ ủ ự ễ Đ tài: Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đôngề ủ ươ 73 GV H NG D N: Nguy n Minh Nh t QuangƯỚ Ẫ ễ ự đúc k t đ c nh ng kinh nghi m quý báu đ ti p t c b c chân trên con đ ngế ượ ữ ệ ể ế ụ ướ ườ sau này . Em xin chân thành c m n đ n ban giám đ c , các cô chú , anh ch t i phòngả ơ ế ố ị ạ K toán – Tài v công ty TNHH TM – XD Ph ng Đông đã t o đi u ki n choế ụ ươ ạ ề ệ chúng em trong quá trình làm báo cáo và cung c p tài li u , thông tin đ chúng emấ ệ ể làm bài lu n báo cáo này .ậ Đ tài: Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH TM – XD Ph ng Đôngề ủ ươ 74

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐề tài - Phân tích tình hình tài chính của công ty thhh tm – xd phương đông.pdf
Luận văn liên quan