Đề tài Phân tích tình hình tài chính tại công ty CP đại lý hàng hải Sài Gòn

LỜI MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài Hiện nay nền kinh tế thế giới cũng như trong nước biến động không ngừng gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp , công ty sản xuất kinh doanh , vì vậy nếu doanh nghiệp muốn gặp ít rủi ro mà vẫn có thể sinh lời thì công việc cần thiết và đầu tiên mà doanh nghiệp nên làm là phân tích tình hình tái chính để có thể xác định được nguồn vốn ( vốn lưu động, vốn cố định ) các khoản nợ (ngắn hạn , dài hạn ) , củng như kết quả kinh doanh của những năm trước đó từ đó xác định được tình hình tài chính hiện tại , đồng thời dự đoán điều kiện kinh doanh trong thời gián tới, vạch ra chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp cho doanh nghiệp để đạt được lơi nhuận cao nhất có thể trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc về tài chính , tín dụng và chấp hành luật pháp. Phân tích tình hình tài chính là công việc cung cấp thông tin cho các nhà quản trị ,nhà đầu tư mỗi đối tượng quan tâm đến tài chính doanh nghiệp trên góc độ khác nhau để phục phụ cho lĩnh vực quản lý , đầu tư của họ . Cho nên phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là công việc thường xuyên và không thể thiếu trong quản lý tài chính doanh nghiệp , nó có ý nghĩa thực tiễn và là chiến lược lâu dài . Chính vì tầm quan trọng đó nên em chọn đề tài “ Phân tích tình hình tài chính tại công ty CP đại lý hàng hải Sài Gòn ” để làm đề tài tốt nghiệp. Mục tiêu nghiên cứu Việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là cách để có thể tìm ra được nhửng rủi ro tiềm ẩn cũng như mặt mạnh trong sản xuất kinh doanh để giúp cho doanh hoạt động hiệu quá hơn . Chính vì lẽ đó mà mục tiêu nghiên cứu của đề tài “ Phân tích tình hình tài chính tại công ty CP đại lý hàng hải Sài Gòn” là để đánh giá sức mạnh tài chính , hiệu quả hoạt động kinh doanh và những hạn chế còn tồn tại của công ty . Qua việc nghiên cứu đề tài em có thể vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, tiến hành xem xét, tổng hợp phân tích các số liệu, các báo cáo tài chính được công ty cung cấp, từ đó các cơ sở đó đánh giá tình hình tài chính của công ty và trên những kết quả thực tế đó em cũng mạnh dạn đề xuất một số giải pháp với mong muốn góp một phần nhỏ vào sự phát triển chung của cả công ty. Phương pháp nghiên cứu - Phượng pháp thu thập số liệu : thu thập số liệu qua các báo cáo và tài liệu của cơ quan thực tập (Bảng cân đối kế toán , Bảng kết quả kinh doanh). - Phương pháp xử lý số liệu : dựa trên các số liệu thu thập được tại cơ quan thực tập để tính toán các tỷ số tài chính từ đó phân tích , so sánh , tổng hợp các kết quả để đánh giá sự biến động của các tỷ số , qua đó có thể thấy được thực trạng của cơ quan thực tập trong những năm qua , trong hiện tại và cả những định hướng trong tương lai. Phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Là các báo cáo tài chính của công ty như: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh , các báo biểu kế toán từ đó sẽ tổng hợp, phân tích, so sánh các số liệu để đạt được mục tiêu nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu Phân tích các báo cáo tài chính của công ty trong ba năm : 2007 , 2008 , 2009 để đánh giá thực trạng tài chính hiện tại và xu hướng phát triển của công ty. Giới thiệu kết cấu chuyên đề Báo cáo thực tập của em gồm 3 chương: CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM – VOSA SÀI GÒN CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM – VOSA SÀI GÒN

doc63 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2337 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích tình hình tài chính tại công ty CP đại lý hàng hải Sài Gòn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
92,262,827 8,485,458,491 I . Các khoản phải thu dài hạn 159,637,466 - - II .Tài sản cố định 6,726,935,469 6,568,731,634 6,340,987,466 1 .Tài sản cố định hữu hình 2,275,125,264 2,675,923,635 4,235,701,551 -Nguyên giá 4,155,004,641 4,913,902,497 6,895,730,754 -Giá trị hao mòn lũy kế (1,879,879,377) (2,237,978,862) (2,660,029,203) 2 .Tài sản cố định thuê tài chính - - - 3 .Tài sản cố định vô hình 474,233,608 493,993,054 476,338,078 -Nguyên giá 476,607,132 500,475,609 488,415,119 -Giá trị hao mòn lũy kế (2,373,525) (6,482,555) (12,077,041) 4 .Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3,977,576,597 3,398,814,945 1,628,947,838 III.     Đầu tư bất động sản - - - IV.   Đầu tư tài chính dài hạn 1,275,162,913 1,208,957,990 1,917,508,010 V.  Tài sản dài hạn khác 432,823,325 314,573,203 226,963,015 (Trích bảng cân đối kế toán năm 2007-2008-2009) Ta có bảng so sánh như sau: BẢNG 2.10. Bảng so sánh tài sản dài hạn qua giữa các năm ĐVT: đồng Chênh lệch 2008-2007 % tăng giảm Chênh lệch 2009-2008 % tăng, giảm B. TÀI SẢN DÀI HẠN (502,296,345) -5.84% 393,195,664 4.86% I . Các khoản phải thu dài hạn (159,637,466) -100% - 0.00% II .Tài sản cố định (158,203,835) -2.35% (227,744,168) -3.47% 1 .Tài sản cố định hữu hình 400,798,371 17.62% 1,559,777,916 58.29% -Nguyên giá 4,913,902,497 - 1,981,828,257 40.33% -Giá trị hao mòn lũy kế (2,237,978,862) - (422,050,341) 18.86% 2 .Tài sản cố định thuê tài chính - 0.00% - 0.00% 3 .Tài sản cố định vô hình 19,759,446 4.17% (17,654,976) -3.57% -Nguyên giá 23,868,477 5.01% (12,060,490) -2.41% -Giá trị hao mòn lũy kế (4,109,030) 173.12% (5,594,486) 86.30% 4 .Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (578,761,652) -14.55% (1,769,867,108) -52.07% III . Đầu tư bất động sản - 0.00% - 0.00% IV . Đầu tư tài chính dài hạn (66,204,923) -5.19% 708,550,020 58.61% V .Tài sản dài hạn khác (118,250,122) -27.32% (87,610,188) -27.85% Qua bảng phân tích ta thấy năm 2008 tài sản dài hạn giảm hơn so với năm 2007 502,296,345 đồng , tỉ lệ giảm 5.84% . Sang năm 2009 tăng lại 393,195,664 đồng , tỉ lệ tăng 4.86%. - Tài sản cố định giảm liền trong 2 năm 2008 , 2009 với mức giảm lần lượt là 158,203,835 đồng và 227,744,168 đồng điều này cho thấy công ty đã thanh lý một số tài sản cố định không cần thiết cho hoạt động kinh doanh. - Đầu tư tài chính dài hạn ở năm 2008 giảm 66,204,923 đồng , tỉ lệ giảm 5.19% , nguyên nhân có thể là do khủng hoảng tài chính ở Mỹ và toàn thế giới nên công ty không giám mạo hiểm. Tuy vậy ở năm 2009 do tình tình tài chính trên thế giới dần phục hồi nên công ty đã tập trung nhiều vào đầu tư tài chính , khi mức tăng lên tới 708,550,020 đồng với tỉ lệ tăng 58.61%. - Các tài sản dài hạn khác giảm theo các năm 27.32% ở năm 2008 và 27.85% ở năm 2009 cũng có thể là do công ty đã thanh lý bớt tài sản dài hạn khác để tiết kiệm chi phí cho công ty. Tỷ suất đầu tư của công ty qua các năm như sau: Tỷ suất đầu tư = 100% + Năm 2007 Tỷ suất đầu tư = + Năm 2008 Tỷ suất đầu tư = + Năm 2009 Tỷ suất đầu tư = Tỷ suất đầu tư trong 3 năm có chiều hướng tăng , từ 31.93% ở năm 2007 lên 34.19% ở năm 2008 và 37.5% năm 2009 , từ đó cho ta thấy công ty đã định hướng mục đích kinh doanh của mình, bằng việc gia tăng tỷ suất đầu tư cho thấy công ty đang muốn tăng cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho việc kinh doanh trong tương lai. Phân tích kết cấu nguồn vốn Việc phân tích kết cấu nguồn vốn sẽ giúp công ty thấy được tình hình và khả năng huy động vốn nhằm đáp ứng như cầu sản xuất kinh doanh , cũng như thấy được thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Nợ phải trả BẢNG 2.11. Bảng thể hiện nợ phải trả ĐVT: đồng A .NỢ PHẢI TRẢ 18,537,256,016 14,241,784,055 12,624,287,080 I .Nợ ngắn hạn 18,032,951,198 13,668,883,138 12,376,102,982 1 .Vay và nợ ngắn hạn 1,068,303,400 51,000,000 472,573,000 2 . Phải trả người bán 1,863,263,582 3,793,227,056 3,877,683,974 3 .Người mua trả tiền trước 569,199,744 761,087,701 219,622,785 4.Thuế và các khoản phải nộp NN 703,316,779 454,755,361 595,385,054 5 .Phải trả người lao động 743,198,948 828,787,494 1,453,087,092 6 .Chi phí phải trả 169,643,167 296,439,346 271,157,912 7 .Phải trả nội bộ 997,325,182 - - 8 .Phải trả theo tiến độ kế hoạch - - - 9 .Các khoản phải tra ngắn hạn khác 11,918,700,396 7,483,586,180 5,486,593,164 10 . Dự phòng phải trả NH - - - II .Nợ dài hạn 504,304,818 572,900,916 248,184,099 1 .Phải trả người bán 2,392,019 - - 2 .Phải trả nội bộ -139,622 - - 3 .Phải trả dài hạn khác 152,815,341 49,054,601 7,799,147 4 . Nợ dài hạn 313,945,300 462,945,300 163,195,300 5 .Thuế TN hoãn lại phải trả 4,225,065 - - 6 . Dự phòng trợ cấp việc làm 31,066,715 60,901,015 77,189,652 7 .Dự phòng phải tra DH - - - (Trích bảng cân đối kế toán năm 2007-2008-2009) Ta có bản so sánh như sau: BẢNG 2.12. Bảng so sánh nợ phải trả giữa các năm ĐVT: đồng Chênh lệch 2008-2007 % tăng giảm Chênh lệch 2009-2008 % tăng, giảm A .NỢ PHẢI TRẢ (4,295,471,962) -23.17% (1,617,496,974) -11.36% I .Nợ ngắn hạn (4,364,068,060) -24.20% (1,292,780,157) -9.46% 1 .Vay và nợ ngắn hạn (1,017,303,400) -95.23% 421,573,000 826.61% 2 . Phải trả người bán 1,929,963,475 103.58% 84,456,918 2.23% 3 .Người mua trả tiền trước 191,887,957 33.71% (541,464,916) -71.14% 4.Thuế và các khoản phải nộp NN (248,561,418) -35.34% 140,629,693 30.92% 5 .Phải trả người lao động 85,588,547 11.52% 624,299,598 75.33% 6 .Chi phí phải trả 126,796,178 74.74% (25,281,434) -8.53% 7 .Phải trả nội bộ (997,325,182) -100% - 0.00% 8 .Phải trả theo tiến độ kế hoạch - 0.00% - 0.00% 9 .Các khoản phải tra ngắn hạn khác (4,435,114,216) -37.21% (1,996,993,016) -26.68% 10 . Dự phòng phải trả NH - 0.00% 0 0.00% II .Nợ dài hạn 68,596,098 13.60% (324,716,818) -56.68% 1 .Phải trả người bán (2,392,019) -100.00% - 0.00% 2 .Phải trả nội bộ 139,622 -100.00% - 0.00% 3 .Phải trả dài hạn khác (103,760,740) -67.90% (41,255,454) -84.10% 4 . Nợ dài hạn 149,000,000 47.46% (299,750,000) -64.75% 5 .Thuế TN hoãn lại phải trả (4,225,065) -100.00% - 0.00% 6 . Dự phòng trợ cấp việc làm 29,834,300 96.03% 16,288,636 26.75% 7 .Dự phòng phải tra DH - 0.00% - 0.00% Qua bảng phân tích trên ta thấy nợ phải trả giảm qua các năm. Năm 2008 so với năm 2007 nợ giảm 4,295,471,962 đồng , tỉ lệ giảm 23.17% . Còn năm 2009 so với năm 2008 nợ tiếp tục giảm 1,617,496,974 đồng , tỉ lệ giảm là 11.36% trong đó đáng chú ý là sự giảm mạnh của 2 khoản mục vay , nợ ngắn hạn và các khoản phải trả ngắn hạn khác … - Vay và nợ ngắn hạn ở năm 2008 giảm 1,017,303,400 đồng so với năm 2007 , tỉ lệ giảm 95.23% , bước sang năm 2009 lại tăng 421,573,000 đồng , tỉ lệ tăng 826.61% nguyên nhân một phần có thể là do công ty cần thêm vốn để đầu tư. - Các khoản phải trả ngắn hạn khác , năm 2008 so với năm 2007 giảm 4,435,114,216 đồng , tỉ lệ giảm 37.2% và năm 2009 so với 2008 cũng tiếp tục giảm thêm 1,996,993,016 đồng , tỉ lệ giảm 26.6%. - Phải trả người bán thì ngược lại với 2 khoản mục trên khi tăng mạnh trong năm 2008 so với năm 2007 khi tăng 1,929,963,475 đồng , tỉ lệ tăng 103.5% , sau đó tiếp tục tăng nhẹ ở năm 2009 so với năm 2008 khi tăng 184,456,918 đồng , tỉ lệ tăng 2.22%. Nợ dài hạn đa phần đều giảm chỉ riêng dự phòng trợ cấp việc làm tăng cụ thể năm 2008 tăng 29,834,300 đồng so với năm 2007 , tỉ lệ tăng 96.03% và tăng tiếp ở năm 2009 so với năm 2008 là 16,288,636 đồng , tỉ lệ tăng 26.75%. Nhìn chung thì ta có thể thấy công ty đang có sự lựa chọn nguồn vốn chiếm dụng để sử dụng cho việc kinh doanh , khi giảm mạnh khoản vay và nợ ngắn hạn điều này thật sự là tốt vì nợ vay càng nhiều ngoài chịu áp lực về lãi suất , còn rất dễ gặp rủi ro trong kinh doanh. Khoản mục phải trả người bán có thể là nguồn vốn hợp lý khi không phải chịu áp lực lãi suất tuy nhiên nếu để quá cao đồng nghĩa công ty đang tự làm mất hình ảnh của mình trong mắt bạn hàng , khi khả năng thanh toán thấp. Do vậy công ty nên cân nhắc kỹ khi muốn đi chiếm dụng vốn từ bên ngoài. Nguồn vốn chủ sở hữu BẢNG 2.13. Bảng thể hiện nguồn vốn chủ sở hữu ĐVT: đồng 2007 2008 2009 B .NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 7,953,261,846 8,857,657,417 9,514,645,127 I .Vốn chủ sở hữu 7,167,048,996 7,935,437,180 8,452,950,569 1 .Vốn đầu tư của chủ sở hữu 5,821,850,000 5,821,850,000 5,825,000,000 2 .Thặng dư vốn cổ phần - - - 3 .Vốn khác của chủ sở hữu - - - 4 .Cổ phiếu quỹ - - - 5 .Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - - 6 .Chênh lệch tỷ giá hối đoái - - 258,528,787 7 .Quỹ đầu tư phát triển 37,209,140 752,002,591 1,145,680,386 8 .Quỹ dự phòng tài chính 30,010,103 133,476,055 169,577,393 9 .Quỹ khác thuộc vồn CSH 9,940,777 24,087,417 31,363,469 10 .LN sau thuế chưa phân phối 1,268,038,976 1,204,021,116 1,022,800,533 11 .Nguồn vốn đầu tư xây dưng cơ bản - - - II .Nguồn kinh phí và quỹ khác 786,212,850 922,220,238 1,061,694,558 1 .Quỹ khen thưởng,phúc lợi 786,212,850 922,220,238 1,061,694,558 2 .Nguồn kinh phí - - - 3 .Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định - - - (Trích bảng cân đối kế toán năm 2007-2008-2009) Ta có bảng phân tích như sau: BẢNG 2.14. Bảng so sánh nguồn vốn chủ sở hữu giữa các năm ĐVT: đồng Chênh lệch 2008-2007 % tăng giảm Chênh lệch 2009-2008 % tăng, giảm B .NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 904,395,571 11.37% 656,987,709 7.42% I .Vốn chủ sở hữu 768,388,183 10.72% 517,513,389 6.52% 1 .Vốn đầu tư của chủ sở hữu 0 0.00% 3,150,000 0.05% 6 .Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0.00% 258,528,787 0.00% 7 .Quỹ đầu tư phát triển 714,793,451 1921.02% 393,677,795 52.35% 8 .Quỹ dự phòng tài chính 103,465,952 344.77% 36,101,338 27.05% 9 .Quỹ khác thuộc vồn CSH 14,146,640 142.31% 7,276,052 30.21% 10 .LN sau thuế chưa phân phối (64,017,860) -5.05% (181,220,583) -15.05% II .Nguồn kinh phí và quỹ khác 136,007,388 17.30% 139,474,320 15.12% 1 .Quỹ khen thưởng,phúc lợi 136,007,388 17.30% 139,474,320 15.12% C .LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 143,660,909 33.75% (80,287,438) -14.10% Qua bảng phân tích ta thấy nguồn vốn chủ sở hữu tăng qua các năm , năm 2008 so với 2007 tăng 904,395,571 đồng , tỉ lệ tăng 11.37% . Năm 2009 so với 2008 tăng 656,987,709 đồng , tỉ lệ tăng 7.42% . - Vốn chủ sở hữu năm 2008 so với năm 2007 tăng 768,388,183 đồng , tỉ lệ tăng 10.72% và năm 2009 so với năm 2008 tiếp tục tăng 517,513,389 đồng , tỉ lệ tăng 6.52%. - Có mức tăng như vậy một phần là do sự tăng của quỹ đầu tư phát triển khi tăng 714,793,451 đồng ở năm 2008 so với năm 2007 với mức tỉ lệ tăng rất cao 1921%. - Năm 2009 công ty đã kiếm được một lượng vốn đáng kể nhờ chênh lệch tỷ giá hối đoái 5,170,575,744 đồng và sự gia tăng của quỹ đầu tư phát triển tăng 7,873,555,896 đồng , tỉ lệ tăng 52,35%. Để đánh giá khả năng tự chủ về vốn của công ty qua các năm ta dựa vào tỷ suất tự tài trợ. Tỷ suất tự tài trợ = 100% + Năm 2007 Tỷ suất tự tài trợ = + Năm 2008 Tỷ suất tự tài trợ = + Năm 2009 Tỷ suất tự tài trợ = Ta thấy trong ba năm tỷ suất tự tài trợ có chiều hướng tăng lên , cho thấy khả năng tự chủ về vốn của công ty ngày càng tăng. - Năm 2007 tỷ suất tài trợ là 29.55% có nghĩa trong 100 đồng tiền vốn thì có 29.55 đồng thuộc sở hữu công ty , còn lại là các khoản nợ vay , đi chiếm dụng … Điều này là không tốt vì công ty phải chịu thêm những khoản phí khác ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty , đồng thời làm giảm khả năng chủ động trong chi tiêu của công ty. - Năm 2008 tỷ suất tự tài trợ là 37.42% cho thấy công ty đang chú trọng tới việc tự chủ về nguồn vốn và gia tăng nguồn vốn thông qua việc tăng quỹ đầu tư phát triển. - Năm 2009 tỷ suất tự tài trợ là 42.05% tăng 4.63% nhờ quỹ đầu tư phát triển và chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng nên đã bổ sung thêm vào nguồn vốn của công ty , giúp làm tăng khả năng chi tiêu cũng như tự chủ về vốn. Nhìn chung qua 3 năm tỷ suất tự tài trợ của công ty đều tăng , cho thấy công ty ngày càng thể khả năng độc lập về mặt tài chính , đồng thời cũng cho thấy tình hình kinh doanh của công ty đang trên đà phát triển thuận lợi. 2.2.1.2. Phân tích bảng báo cáo kết quả kinh doanh BẢNG 2.15. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2007-2008-2009 ĐVT: đồng Chỉ tiêu 2007 2008 2009 1 .Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 21,429,260,313 23,736,329,057 26,319,631,769 2 .Các khoản giảm trừ DT 51,812,874 440,130 - 3 .Doanh thu thuần 21,377,447,439 23,735,888,927 26,319,631,769 4 .Giá vốn hàng bán 17,445,699,382 20,159,676,996 23,042,974,218 5 .Lợi nhuận gộp 3,931,748,057 3,576,211,931 3,276,657,551 6 .Doanh thu tài chính 818,029,170 1,220,733,748 1,349,520,525 7 .Chi phí tài chính 126,519,128 479,430,783 95,356,025 Trong đó: chi phí lãi vay 4,324,287 34,430,899 41,278,352 8 .Chi phí bán hàng - - - 9 .Chi phí quản lý DN 2,835,803,650 3,050,468,579 2,987,721,590 10 .Lợi nhuận thuần 1,787,454,448 1,267,046,317 1,543,100,461 11 .Thu nhập khác 248,416,010 54,414,465 40,911,522 12 .Chi phí khác 92,659,083 47,014,174 119,202,702 13 .Lợi nhuận khác 155,756,927 7,400,291 (78,291,180) 14 . Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết 412,282,086 540,376,046 487,508,823 15 .Lợi nhuận trước thuế 2,355,493,462 1,814,822,653 1,952,318,104 16 .Chi phí thuế TNDN 162,662,126 60,131,461 318,035,125 17 .Chi phí thuế TNDN hoãn lại 4,225,065 (10,191,019) - 18 .LN sau thuế 2,188,606,271 1,764,882,211 1,634,282,979 (Nguồn: phòng kế toán – tài vụ) Ta có bảng phân tích như sau: BẢNG 2.16. Bảng so sánh kết quả kinh doanh giữa các năm Chỉ tiêu Chênh lệch 2008-2007 % tăng, giảm Chênh lệch 2009-2008 % tăng, giảm 1 .Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,307,068,743 10.77% 2,583,302,712 10.88% 2 .Các khoản giảm trừ DT (51,372,744) -99.15% 0 0.00% 3 .Doanh thu thuần 2,358,441,488 11.03% 2,583,742,842 10.89% 4 .Giá vốn hàng bán 2,713,977,614 15.56% 2,883,297,222 14.30% 5 .Lợi nhuận gộp (355,536,126) -9.04% (299,554,380) -8.38% 6 .Doanh thu tài chính 402,704,578 49.23% 128,786,777 10.55% 7 .Chi phí tài chính 352,911,655 278.94% (384,074,757) -80.11% Trong đó: chi phí lãi vay 30,106,612 696.22% 6,847,453 19.89% 8 .Chi phí bán hàng 0 0.00% 0 0.00% 9 .Chi phí quản lý DN 214,664,929 7.57% (62,746,989) -2.06% 10 .Lợi nhuận thuần (520,408,132) -29.11% 276,054,144 21.79% 11 .Thu nhập khác (194,001,545) -78.10% (13,502,943) -24.81% 12 .Chi phí khác (45,644,909) -49.26% 72,188,528 153.55% 13 .Lợi nhuận khác (148,356,636) -95.25% (85,691,471) -1157% 14 . Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết 128,093,960 31.07% (52,867,222) -9.78% 15 .Lợi nhuận trước thuế (540,670,809) -22.95% 137,495,451 7.58% 16 .Chi phí thuế TNDN (102,530,665) -63.03% 257,903,664 428.90% 17 .Chi phí thuế TNDN hoãn lại (14,416,084) -341.2% 0 0.00% 18 .LN sau thuế (423,724,060) -19.36% (130,599,232) -7.40% Phân tích biến động và kết cấu doanh thu - Doanh thu thuần năm 2008 so với năm 2007 tăng 2,358,441,488 đồng , tỉ lệ tăng 11.03% , năm 2009 so với năm 2008 tăng 2,583,742,842 đồng , tỉ lệ tăng 10.89%. Do các khoản giảm trừ doanh thu không đáng kể nên không ảnh hưởng nhiều tới doanh thu thuần. -Doanh thu tài chính cũng tăng qua các năm như năm 2008 tăng 402,704,578 đồng so với năm 2007, tỉ lệ tăng 49.23% và năm 2009 tăng 128,786,777 đồng so với năm 2008, tỉ lệ tăng 10.55%. Cho thấy các khoản đầu tư tài chính đã đem lại doanh thu đáng kể cho công ty. Nhìn chung doanh thu của công ty từ các hoạt động kinh doanh là rất tốt vì nó tăng dần qua các năm cho thấy công việc kinh doanh của công ty đang thuận lợi và sẽ còn tiếp tục phát triển lớn mạnh. Phân tích biến động và kết cấu chi phí -Năm 2008 so với năm 2007 nhìn chung các loại chi phí đều giảm riêng chi phí tài chính tăng 352,911,655 đồng , tỉ lệ tăng 278.9% và giá vốn hàng bán tăng 2,713,977,614 đồng , tỉ lệ tăng 15.56% và chiếm một lượng chi phí khá lớn ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty , việc tăng này có thể giải thích là do việc tăng cao của hàng loạt các loại giá cả trong đó có giá xăng dầu , đối với một công ty đại lý hàng hải thì chi phí này chiếm khá cao. -Năm 2009 so với 2008 thì giá vốn hàng bán tiếp tục tăng 2,883,297,222 đồng , tỉ lệ tăng 14.3%. Còn các khoản mục chi phí hầu như giảm , nếu co tăng cung không cao. Qua đó ta thấy tình hình chi phí tuy có giảm được ở các khoản như chi phí tài chính , chi phí quản lý doanh nghiệp nhưng giá vốn hàng bán vẫn còn khá cao do chi phí nguyên vật liệu tăng cao làm ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty. Phân tích biến động và kết cấu lợi nhuận - Qua bảng phân tích ta cũng nhận ra lợi nhuận trước thuế ở năm 2008 so với năm 2007 giảm 540,670,809 đồng , tỉ lệ giảm 22,95% . Trong năm 2009 có tăng so với năm 2008 nhưng không cao 137,495,451 đồng , tỉ lệ tăng 7.58% điều này có thể hiểu là do chi phí qua các năm tăng , tuy doanh thu tăng nhưng vẫn không thể đẩy lợi nhuận trước thuế của công ty lên được. - Lợi nhuận sau thuế cũng giảm qua các năm điển hình năm 2008 so với năm 2007 giảm 423,724,060 đồng , tỉ lệ giảm 19.36% và năm 2009 so với năm 2008 giảm 130,599,232 đồng , tỉ lệ giảm 7.4% điều này bị ảnh hưởng củng bởi do thuế thu nhập doanh nhiệp hiện hành tăng như ở năm 2009 so với năm 2008 tăng 257,903,664 đồng , tỉ lệ 428.9% ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận sau thuế của công ty. Nhìn chung để tăng được lợi nhuận công ty nên giảm bớt các nguồn chi phí không cần thiết tới mức tối đa và để làm được điều này công ty cần phân phối các nguồn vốn và sử dụng tài sản kinh doanh 1 cách hợp lý có hiệu quả. 2.2.2. Phân tích các tỷ số tài chính 2.2.2.1. Các hệ số thanh toán Hệ số khả năng thanh toán hiện thời Hệ số khả năng thanh toán hiện thời = 2007 2008 2009 Hệ số khả năng thanh toán hiện thời = 1.016 = 1.14 =1.143 - Năm 2008 khả năng thanh toán hiện thời của công ty cao hơn so với năm 2007. Cụ thể ở năm 2007 cứ 1 đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo bằng 1.016 đồng tài sản ngắn hạn , còn năm 2008 cứ 1 đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo bằng 1.14 đồng tài sản ngắn hạn. Điều này cho thấy khả năng thanh toán của công ty đang dần tốt hơn. - Năm 2009 khả năng thanh toán hiện thời của công ty cũng cao hơn so với năm 2008 khi hệ số năm 2009 là 1.143 , mặc dù tài sản ngắn hạn có giảm hơn so với năm 2008 nhưng nợ ngắn hạn cũng giảm theo , thậm chí giảm mạnh hơn lượng giảm tài sản ngắn hạn nên hệ số thanh toán cao hơn. Qua số liệu phân tích trên ta có thể thấy khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của công ty ngày càng có chiều hướng tốt hơn , điều này giúp cho công ty giảm đi được khoản chi phí do lãi suất nợ vay tạo ra. Hệ số khả năng thanh toán nhanh Hệ số thanh toán nhanh = Hệ số khả năng thanh toán nhanh 2007 2008 2009 Hệ số khả năng thanh toán thanh thể hiện khả năng doanh chuyển nhanh thành tiền các loại tài sản ngắn hạn để trả nợ. Qua bảng tính ta thấy khả năng thanh toán nhanh của công ty có xu hướng tăng cụ thể: - Năm 2007 hệ số khả năng thanh toán nhanh là 0.98 có nghĩa là với 1 đồng nợ ngắn thì được đảm bảo bởi 0.98 đồng tài sản ngắn hạn có thể chuyển nhanh thành tiền trả nợ. - Năm 2008 hệ số này tăng lên 1.05 , tuy tiền và khoản phải thu giảm nhưng nợ ngắn hạn cũng giảm đáng kể nên giúp hệ số tăng lên. - Năm 2009 tiền tăng hơn so với năm 2008 , khoản phải thu và đầu tư tài chinh giảm nhưng nợ ngắn hạn tiếp tục giảm xuống là nguyên nhân khiến hệ số khả năng thanh toán nhanh của công ty tiếp tục tăng lên 1.08. Duy chỉ có năm 2007 hệ số khả năng thanh toán nhanh ở mức 0.98 nhỏ hơn 1, còn lại các năm 2008, 2009 đều tăng và lớn hơn 1 cho thấy khả năng thanh toán của công ty là rất tốt. Tuy nhiên không nên để hệ số này quá cao vì nó phản ánh công ty đã đầu tư quá nhiều vào tài sản lưu đông so với nhu cầu của doanh nhiệp , tài sản lưu đông thừa không thể tạo ra doanh thu , hệ số này bằng 1 là hoàn hảo nhất. Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền = Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền 2007 2008 2009 Qua bảng ta thấy hệ số khả năng thanh toán bằng tiền tăng qua các năm cụ thể ở năm 2007 là 0.56 thì sang 2008 là 0.63 và năm 2009 là 0.76 , điều này chứng tỏ công ty khá linh hoạt trong việc chi trả các khoản nợ đến hạn phải trả , cho thấy tình hình tài chính của công ty đang rất khả quan. Tuy nhiên nếu để hệ số này cao thì cũng không thật sự tốt vì đơn giản là tiền không thể sinh ra tiền nếu để nó nằm im một chỗ. 2.2.2.2. Phân tích các tỷ số về nợ Hệ số nợ Hệ số nợ = 2007 2008 2009 Hệ số nợ Ta có thể thấy hệ số nợ của công ty có xu hướng giảm qua các năm , như năm 2007 là 0.69 thì năm 2008 giảm còn 0.60 và sang năm 2009 giảm chỉ còn 0.56 . Điều này cho thấy công ty đang muốn giảm tỷ trọng của nợ trên tổng nguồn vốn , vì nếu nợ phải trả cao sẽ rất nguy hiểm cho công ty khi lãi ngân hàng tăng cao hoặc các chủ nợ đòi nợ cùng một lúc. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay Hệ số khả năng thanh toán lãi vay = ĐVT: đồng 2007 2008 2009 Tiền chi trả lãi vay 4,324,287 34,430,899 41,278,352 (Nguồn: phòng kế toán – tài vụ) Hệ số khả năng thanh toán lãi vay 2007 2008 2009 Qua bản tính trên ta có thể thấy lợi nhuận trước thuế và lãi cao hơn rất nhiều lần so với lãi vay . Điều này có thể hiểu được là dù có khoản nợ phải trả không nhỏ nhưng nợ và vay chịu lãi của công ty lại không cao . Cho thấy công ty có sự lựa chọn cho các khoản vay nợ để ít rủi ro nhất. 2.2.2.3. Phân tích các tỷ số hoạt động Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay hàng tồn kho = Trị giá hàng tồn kho bình quân = Vì là công ty thuộc vào loại dịch vụ vận tải và có hình thức kinh doanh đặc thù nên không có hàng tồn kho , nếu có chỉ là những đồ dùng phục phụ cho việc kinh doanh nên ta không thể xét được vòng quay hàng tồn kho ở đây. Vòng quay các khoản phải thu Vòng quay các khoản phải thu Hệ số vòng quay các khoản phải thu = Năm 2008 Các khoản phải thu bình quân = =6,797,949,819 đồng Hệ số vòng quay các khoản phải thu = vòng/năm Năm 2009 Hệ số vòng quay các khoản phải thu = vòng/năm - Năm 2008 vòng quay các khoản phải thu là 3.49 vòng 1 năm cho thấy việc thu hồi nợ của công ty chưa phải là cao. - Năm 2009 vòng quay các khoản phải thu tăng lên 5.4 vòng 1 năm , do sự gia tăng của doanh thu thuần và giảm đi của các khoản phải thu cho thấy tình hình thu công nợ của công ty đang tốt hơn. Số ngày bình quân khoản phải thu Năm 2008 Số ngày bình quận KPT = 105 ngày Năm 2009 Số ngày bình quận KPT = 68 ngày Cũng tương tự như vòng quay khoản phải thu nhưng được quy đổi ra ngày. Nếu như ở vòng quay khoản phải thu số vòng càng cao càng tốt , thì số ngày bình quân khoản phải thu càng nhỏ thì càng tốt. Các chỉ tiêu và hiệu suất sử dụng vốn ĐVT: đồng 2007 2008 2009 1 .Tài sản ngắn hạn 18,321,593,088 15,576,473,953 14,142,481,585 2 .Tài sản dài hạn 8,594,559,172 8,092,262,827 4,003,425,865 3 .Tổng nguồn vốn 26,916,152,261 23,668,736,780 22,627,940,077 (Trích bảng cân đối kế toán năm 2007-2008-2009) Hiệu suất sử dụng tổng tài sản Vòng quay tổng tài sản = Năm 2008 Vòng quay tổng tài sản = vòng/năm Năm 2009 Vòng quay tổng tài sản = vòng/năm Hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn Vòng quay tài sản dài hạn = Năm 2008 Vòng quay tài sản dài hạn = 2.84 vòng/năm Năm 2009 Vòng quay tài sản dài hạn = 3.18 vòng/năm Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn Vòng quay tài sản ngắn hạn = Năm 2008 Vòng quay tài sản ngắn hạn = 1.4 vòng/năm Năm 2009 Vòng quay tài sản ngắn hạn = 1.8 vòng/năm Các chỉ tiêu này nói lên khả năng quay vòng vốn trong kinh doanh của công ty , mà như ta quan sát ở cả 3 chỉ số ta đều có năm 2009 lớn hơn năm 2008 có nghĩa là công việc kinh doanh của công ty đang ngày 1 tốt và hiệu quả hơn. 2.2.2.4. Phân tích hiệu quả sinh lời của hoạt động kinh doanh Tỷ lệ lãi gộp Tỷ lệ lãi gộp = 100% Lãi gộp = doanh thu thuần-Giá vốn hàng bán ĐVT: đồng Tỷ lệ lãi gộp 2007 2008 2009 Tỷ lệ lãi gộp có xu hướng giảm qua các năm , cụ thể năm 2007 là 18.39% sang năm 2008 giảm xuống còn 15.06% và tới cuối năm 2009 chỉ còn 12.45%. Điều này là do giá vốn hàng bán tăng cao hơn so với tỉ lệ tăng của doanh thu thuần. Như ở năm 2009 doanh thu thuần tăng 2,583,742,842 đồng so với năm 2009 , tỉ lệ tăng 10.89% trong khi đó giá vốn hàng bán tăng 2,883,297,222 đồng so với năm 2008 , tỉ lệ tăng 14.3%. Doanh lợi tiêu thụ (ROS) Doanh lợi tiêu thụ = 100% ĐVT: đồng Doanh lợi tiêu thụ 2007 2008 2009 Tỷ số này phản ánh cứ 1 đồng doanh thu thì tạo ra bao nhiều % lợi nhuận , như vậy qua bảng tính tá nhận thấy doanh lợi tiêu thu có xu hướng giám qua các năm như ở năm 2007 là 10.23%, 2008 là 7.43% và 2009 là 6.21% nguyên nhận trực tiếp là do giá vốn hàng bán qua các năm đều tăng hơn so với độ tăng của doanh thu thuần và các chi phí khác không giảm nên ảnh hưởng nhiều tới lợi nhuận công ty. Doanh lợi tài sản (ROA) Doanh lợi tài sản = 100% ĐVT: đồng Doanh lợi tài sản 2007 2008 2009 Nhìn bảng tính ta thấy doanh lợi tài sản giảm qua các năm, năm 2007 là 8.13%, năm 2008 7.46% và năm 2009 là 7.22% nghĩa là từ 100 đồng tài sản tạo ra được 7.22 đồng lợi nhuận , cho thấy công việc kinh doanh của công ty đang không được thuận lợi. Doanh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) Doanh lợi vốn chủ sở hữu = 100% ĐVT: đồng Doanh lợi vốn chủ sở hữu 2007 2008 2009 Tuy nguồn vốn chủ sở hữu tăng qua các năm , tuy nhiên lợi nhuận lại đi theo hướng ngược lại làm cho doanh lợi vốn chủ sở hữu củng giảm theo nếu ở năm 2007 là 27.51% thì năm 2008 là 19.92% và tới năm 2009 giảm xuống 17.18% tức là từ 100 đồng vốn chủ sở hữu tao ra được 17.18 đồng lợi nhuận. Điều này cũng cho thấy công ty đã sử dụng chưa hiệu quả nguồn vốn của cổ đông. 2.2.3. Phân tích tài chính Du Pont 2.2.3.1. ROA và các nhân tố ảnh hưởng ROA thể hiện hiệu quả của công ty trong việc sử dụng tài sản để kiếm lời, đồng thời cũng cho biết thông tin về các khoản lãi được tạo ra từ lượng vốn đầu tư ( hay lượng tài sản) ROA càng cao thì càng tốt vì công ty đang kiếm được nhiều tiền hơn trên lượng đầu tư ít hơn. Ta có: ROA = Ta chia cả tử và mẫu cho doanh thu: ROA = = ROSVòng quay tài sản Như vậy để tăng ROA công ty có thể thúc đẩy ROS tức là giảm chi phí để tăng lợi nhuận tuy nhiên như ta thấy qua các năm chi phí đều tăng đặc biệt là giá vốn hàng bán hoặc tăng vòng quay tài sản để tăng hiệu quả kinh doanh với lượng vốn tương đương. 2.2.3.2. ROE và các nhân tố ảnh hưởng ROE phản ánh mức thu nhập ròng trên vốn cổ phần của cổ đông (hay trên giá trị tài sản hữu hình) , là thước đo để đánh giá một đồng vốn bỏ ra và tích lũy được tao ra bao nhiêu đồng lời. ROE càng cao chứng tỏ công ty sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông, có nghĩa là công ty đã cân đối một cách hài hòa giữa vốn cổ đông với vốn đi vay để khai thác lợi thế cạnh tranh của mình trong quá trình huy động vốn mở rộng quy mô. ROE càng cao thì cổ phiếu càng hấp dẫn nhà đầu tư hơn. Ta có: ROE = Ta cũng có thể viết theo dạng sau: ROE = = ROA Đòn bẩy tài chính Hoặc: ROE = ROSVòng quay TS - Như vậy để tăng ROE chúng ta có thể tăng 1 trong 3 yếu tố chính là doanh lợi tiêu thụ , vòng quay tài sản hoặc đòn bẩy tài chính. - Thứ nhất doanh nghiệp có thể tăng khả năng cạnh tranh nhằm nâng cao doanh thu và đồng thời giảm chi phí nhằm gia tăng lợi nhuận. - Thứ hai doanh nghiệp có thể sử dụng tốt các tài sản sẵn có của mình nhằm năng cao vòng quay tài sản. Hay nói cách khác doanh nghiệp cần tạo ra nhiều doanh thu hơn từ tài sản sẵn có. - Thứ ba doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng cách nâng cao đòn bẩy tài chính hay nói cách khác là vay nợ thêm vốn đầu tư. 2008 2009 ROS 7.43% 6.21% Vòng quay TS 0.94 1.14 Qua bảng ta thấy ROS giảm nên góp phần vào việc làm giảm ROE . Để tăng ROS công ty cần giảm các khoản chi phí không cần thiết nhằm tăng lợi nhuận công ty. Thứ 2 ta có thể tăng tổng tài sản lên so với vốn chủ sử hữu tức là tăng tỷ lệ nợ trong nguồn vốn tức là doanh nghiệp sẽ không tự chủ được về vốn nhưng nếu vượt qua được thì sẽ làm ROE tăng (tỷ số nợ tăng là tốt nhưng không thể nói cụ thể là tăng bao nhiêu là tốt mà tùy vào từng trường hợp, và do người làm công tác tài chính quyết định). 2.2.4. Nhận xét và đánh giá thực trạng tại Vosa Sài Gòn BẢNG 2.17. BẢNG TÓM TẮT 2007 2008 2009 Hệ số khả năng thanh toán hiện thời 1.016 1.14 1.143 Hệ số khả năng thanh toán nhanh 0.98 1.05 1.08 Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền 0.56 0.63 0.76 Hệ số nợ 0.69 0.60 0.56 Hệ số khả năng thanh toán lãi vay 545.7 53.71 48.29 Vòng quay khoản phải thu 3.49 5.4 Số ngày bình quân khoản phải thu 105 68 Vòng quay tổng tài sản 0.94 1.14 Vòng quay tài sản dài hạn 2.84 3.18 Vòng quay tài sản ngắn hạn 1.4 1.8 Tỷ lệ lãi gộp 18.39% 15.06% 12.45% ROS 10.24% 7.43% 6.21% ROA 8.13% 7.46% 7.22% ROE 27.51% 19.92% 17.18% a. Nhận xét Qua bảng tóm tắt các hệ số thanh toán và vòng quay đều tăng đều qua các năm , điều này cho thấy tình hình công nợ của công ty rất tốt , cũng như hiệu quả sử dụng tài sản ngày cáng hiệu quả. Mặc dù hiệu quả sinh lời của hoạt động kinh doanh có giảm nhưng đó cũng là thực trạng chung của hầu hết các công ty đại lý hàng hải ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Cho nên việc có lợi nhuận vẫn có thể coi là một điều tốt đối với hoạt động kinh doanh của công ty và cũng là cơ sở để phát triển trong tương lai. b. Thực trạng tại VOSA Sài Gòn Thực trạng trong thanh toán Do đặc thù của nghành hàng hải, đặc biệt là nghiệp vụ đại lý tàu nên trong thanh toán có những quy định riêng. Do vậy việc quản trị tiền, các khoản phải thu tài VOSA chịu tác động khá lớn từ những quy định đặc thù. Những quy định trong thanh toán của nghiệp vụ đại lý tàu: Đại lý thanh toán với người ủy nhiệm theo hình thức dứt điểm từng chuyến với quy định sau: + Người ủy nhiệm (chủ tàu, người thuê tàu) phải trực tiếp thanh toán cho đại lý: - Các khoản chi phí tàu ra vào cảng phải trả theo quyết định hiện hành của pháp luật nhà nước. - Các khoản chi tiêu của tàu trong thời gian tàu hoạt động tại khu vực cảng. - Có thể người ủy nhiệm yêu cầu hoặc thỏa thuận trong hợp đồng với người thuê tàu, một phần chi phí hoặc toàn bộ chi phí có người thứ ba thanh toán trực tiệp với đại lý. + Sau mỗi chuyến tàu, đại lý có trách nhiệm tổng kết các chi phí và chứng từ gốc, nếu người ủy nhiệm kiểm tra chứng từ trong vòng 30 ngày mà không có ý kiến gì coi như chấp nhận thanh toán. + Các giấy yêu cầu được thuyền trưởng hoặc đại diện hãng tàu xác nhận đều là chứng từ có giá trị thanh toán các chi tiêu của tàu. + Ngoài các chi phí trên, người ủy nhiệm phải trả tất cả các khoản như thủ tục phí ngân hàng, các khoản đại lý chi cho phục vụ như tem thư, điện tín, điện thoại, để giải quyết công việc theo yêu cầu của người ủy nhiệm. + Người ủy nhiệm chuyến hoặc người ủy nhiệm dài hạn phải ký ngân khoản tiền tối thiểu chi cho một chuyến tàu ra vào cảng và hoạt động ở cảng (kể cả cước phí) theo dự kiến của đại lý. - Số tiền do người đại lý ước tính và báo cho người ủy nhiệm chuyển tiền. - Nếu số tiền ký không đủ do chi đột xuất tăng lên thì người ủy nhiệm phải chuyển tiền gửi thêm. - Trường hợp đại lý phải ứng trước tiền thì lãi suất tùy tháng theo lãi suất hiện hành của ngân hàng. + Đại lý có toàn quyền sử dụng tiền ký ngân của người ủy nhiệm để chi trả các khoản đã dự đoán trước. Trong trường hợp bất thường, đại lý phải hỏi người ủy nhiệm trước khi chi. + Số tiền ký ngân không dùng hết phải hoàn lại người ủy nhiệm. Nếu người ủy nhiệm dài hạn, đại lý phải báo cáo kết quả, kết tiền ký ngân và xin ý kiến của người ủy nhiệm dài hạn về việc sử dụng số tiền thừa. Thực trạng quản lý vốn bằng tiền Doanh nghiệp nào cũng lưu giữ vốn bằng tiền nhằm vào các mục đích như mua bán, đầu cơ, phòng bị. Tuy nhiên, dù lưu giữ với mục dích nào thì quản lý vốn bằng tiền cũng là vấn đề rất quan trọng. Quản lý vốn bằng tiền sẽ giúp doanh nghiệp biết được lượng vốn bằng tiền cần lưu giữ, lưu giữ trong bao lâu … Tại VOSA Sài Gòn, do là doanh nghiệp kinh doanh về cung cấp các dịch vụ cho tàu biển, có quan hệ làm ăn với các hãng tàu trong nước cũng như nước ngoài. Do đó vốn bằng tiền không chỉ có VNĐ mà còn có tiền ngoại tệ mà chủ yếu là đô la Mỹ. Nên để tiện quản lý, trong công các hạch toán vốn bằng tiền có những nguyên tắc chung sau: + Hạch toán vốn bằng tiền sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là VNĐ. + Doanh nghiệp đã sử dụng ngoại tệ trong kinh doanh thì hạch toán sẽ sử dụng tỷ giá thực tế do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ để quy đổi ngoại tê ra đồng Việt Nam, chênh lệch do biến động tỷ giá sẽ được phản ảnh vào TK 413. Đối với các nghiệp vụ phát sinh tiền mặt thì ở VOSA có mở hai loại sổ nhật ký đặc biệt là “Nhật ký thu tiền” (thu tiền mặt và tiền gửi ngân hàng) và “Nhật ký chi tiền”. Như vậy để quản lý vốn bằng tiền VOSA Sài Gòn sẽ theo dõi thông qua hệ thống số sau: -Sổ nhật ký chung. -Sổ nhật ký đặc biệt. -Sổ nhật ký thu tiền. -Sổ nhật ký chi tiền. -Sổ quỹ tiền mặt (được mở chi tiết theo đơn vị tiền tệ là VNĐ và USD) -Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng. -Sổ phụ. -Sổ cái. Một nguyên tắc trong quản trị tiền là tăng tốc độ thu hồi và giảm tốc độ chi tiêu. Thực tế tại VOSA Sài Gòn do quá trình thanh toán chủ yếu thông qua ngân hàng dưới hình thức là lệnh chuyển tiền, doanh thu tại công ty chủ yếu là làm dịch vụ đại lý tàu mà theo quy định thì trước khi thực hiện nghiệp vụ này, các hãng tàu đều phải ký ngân trước một khoản nên kỳ thu tiền bình quân tại doanh nghiệp không cao. Do vậy tốc độ thu hồi các khoản phải thu tại Vosa là khá nhanh chỉ trậm trễ chủ yếu là do những yếu tố khách quan như bên ngân hàng mở tài khoản ký ngân chuyển tiền chậm … Thực trạng quản lý khoản phải thu Để quản lý khoản phải thu, VOSA Sài Gòn áp dụng một số quy định chung sau: + Nợ phải thu cần được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải thu, từng khoản nợ và từng lần thanh toán. Kế toán phải theo dõi chặt từng khoản nợ phải thu và thường xuyên kiểm tra đôn đốc thu hồi nợ, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn hoặc nợ nần dây dưa, ứ đọng. Đối tượng phải thu là khách hàng có quan hệ kinh tế với doanh nghiệp về mua sản phẩm, hàng hóa, nhận cung cấp dịch vụ. + Không phản ánh vào tài khoản phải thu các nghiệp vụ bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ thu tiền ngay. + Những khách hàng nợ có quan hệ giao dịch thường xuyên hoặc có số dư nợ lớn thì định kỳ hoặc cuối tháng kế toán doanh nghiệp cần tiến hành kiểm tra, đối chiếu từng khoản nợ đã phát sinh, đã thu hồi và số còn nợ. Nếu cần có thể yêu cầu khách hàng xác nhận sối nợ phải thu bằng văn bản. + Các khách hàng không thanh toán các khoản nợ phải thu cho doanh nghiệp bằng tiền mặt, bằng séc … mà thanh toán bằng hàng hoặc bù trừ giữa nợ phải thu với nợ phải trả hoặc phải xử lý khoản nợ khó đòi cần có đủ các chứng từ hợp pháp, hợp lệ liên quan như biên bản đối chiếu công nợ, biên bản bù trừ công nợ, biên bản xóa nợ kèm theo các bằng chứng xác đáng về số thất thu. + Phải xác minh tại chỗ hoặc yêu cầu xác nhận bằng văn bản đối với các nợ tồn đọng lâu ngày chứ và khó có khả năng thu hồi được để làm căn cứ lập dự phòng phải thu khó đòi về các khoản nợ phải thu này. Ngoài phải thu khách hàng là chủ yếu, trong các khoản phải thu còn có khoản phải thu khác nhằm ghi nhận: - Giá trị tài sản thiếu đã được phát hiện nhưng chưa xác định được nguyên nhân , còn chờ xử lý. - Các khoản phải thu về bồi thường vật chất do cá nhân, tập thể ( trong và ngoài đơn vị) gây ra như mất mát, hư hỏng… đã được xử lý bắt bồi thường. - Các khoản đã chi cho hoạt động sự nghiệp, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi phí sản xuất kinh doanh nhưng không được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải thu hồi hoặc xữ lý. - Các khoản tiền cho đơn vị nhận ủy thác xuất , nhập khẩu nộp hộ để mua hàng hộ hoặc nộp hộ các loại thuế. - Các khoản phải thu khác. Phải thu khách hàng tại VOSA Sài Gòn được ghi nhận vào toài khoản 131 như sau: BÊN NỢ: - Phí đại lý, phí dịch vụ, hoa hồng được hưởng từ các dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý cho tàu container và các dịch vụ hàng hải khác do doanh nghiệp thực hiện. - Kết chuyển các khoản chi hộ được khách hàng chấp nhận thanh toán trong các hoạt động dịch vụ đại lý. - Số tiền thừa trả lại cho khách hàng. - Các khoản chi hộ chủ hãng tàu hoặc chủ hàng được công ty cho thuê container trong các hoạt động dịch vụ đại lý và hoạt động cho thuê lao động. - Các khoản nợ và tiền lãi phải thu khác. BÊN CÓ: - Số tiền khách hàng đã trả nợ. - Số tiền đã nhận ứng trước, trả trước của khách hàng. - Bù trừ các khoản phải thu, phải trả với khách hàng. SỐ DƯ BÊN NỢ: - Số tiền còn phải thu khách hàng. Khoản phải thu của khách hàng chủ yếu phát sinh do Vosa Sài Gòn chấp nhận tín dụng đối với các khách hàng là những hãng tàu đã có quan hệ làm ăn lâu năm và có tàu thường xuyên ra vào cảng. Khi đó, nếu khoản tiền ký ngân của một chuyến tàu của hãng này thiếu, không đủ do chi đột xuất tăng lên hay công tác ước tính chi phí ban đầu không chinh xác thì Vosa Sài Gòn có thể cho hãng tàu trả chậm và sẽ tính bù vào khoản tiền ký ngân của chuyến tàu tiếp theo của hãng khi vào cảng. Chính sách thu hồi nợ Bộ phận kế toán công nợ và thanh toán quốc tế tại Vosa sẽ lưu giữ tất cả các hồ sơ chi tiết của một chuyến tàu gọi là hồ sơ con tàu, đồng thời cũng lưu giữ tất cả các hồ sơ về quá trình thanh toán của các hãng tàu, còn tàu. Việc lưu giữ hồ sơ này giúp cho doanh nghiệp luôn quản lý được tình hình công nợ. Khi có một khách hàng chậm thanh toán thì thủ tục thông thường đầu tiên là gửi một bản sao tài khoản của hãng tàu. Tiếp theo là sử dụng điện thoại, hoặc thư tín gửi công văn nhắc nợ ngày càng thúc bách hơn. Biện pháp sử dụng chủ yếu là nhắc nhở, thúc ép khách hàng thanh toán các khoản nợ. Nếu các biện pháp này không có hiệu lực, thì doanh nghiệp buộc phải nhờ đến cơ quan có thẩm quyền để đòi các khoản nợ khó đòi của mình. Tuy nhiên đây là một biện pháp mà doanh nghiệp rất hạn chế sử dụng. CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM – VOSA SÀI GÒN 3.1. Đối với công ty a. Tăng nhanh vòng quay khoản phải thu Để gia tăng vòng quay khoản phải thu, nhằm tránh tình trạng công ty bị chiếm dụng vốn thì công ty cần phải tăng doanh thu cũng như giảm khoản phải thu xuống. Tăng doanh thu Trong nền kinh tế thị trường, quy mô và tính chất sản xuất kinh doanh không phải do doanh nghiệp quyết định mà là do thị trường quyết định. Khả năng nhận biết, dự đoán thị trường và nắm bắt thời cơ là những yếu tố quyết định thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Các phương án kinh doanh phải được xây dựng xuất phát từ nhu cầu thi trường để quyết định loại hình dịch vụ, chất lượng và giá bán. Từ lý thuyết trên ta có thể nhận thấy thị trường hiện nay đang có nhiều doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân kinh doanh mặt hàng cung cấp dịch vụ đại lý tàu và đại lý vận tải này. Do đó việc kinh doanh của doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sự cạnh tranh gay gắt đã làm cho giá bán dịch vụ giảm, từ đó dẫn đến giảm doanh thu. Để có thể hạn chết tình trạng này, Vosa Sài Gòn cần phát huy lợi thế ưu việt của của mình là một doanh nghiệp lớn hàng đầu trong cả nước, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực hàng hải, có đội ngũ nhân viên được đào tạo tốt, cơ sở vật chất tốt, quen biết nhiều các đối tác quan trọng từ đó có thể mở rộng quan hệ, tìm kiếm khách hàng mới và không ngừng củng cố mối quan hệ làm ăn lâu dài với khách hàng cũ. Việc mở rộng loại hình kinh doanh dịch vụ đang từng bước được Vosa Sài Gòn thực hiện, trước hết là mở rộng loại hình dịch vụ đại lý vận tải từ tàu biển thêm đại lý vận tải bằng đường hàng không. Ngoài ra, để tăng doanh thu thì hoạt động quảng cáo, giới thiệu các dịch vụ của doanh nghiệp cần được đẩy mạnh không những trong nước mà cón ở ngoài nước. Hiện nay khách hàng tìm đến Vosa chủ yếu chỉ thông qua con đường giới thiệu từ các hiệp hội mà Vosa có tham gia. Do vậy số lượng khách hàng có phần nào hạn chế. Đẩy mạnh công tác Marketing giúp cho Vosa Sài Gòn phát triển thêm uy tín sẵn có trên thị trường, giúp cho Vosa sài Gòn tự mình chủ động tìm ra khách hàng mới, đồng thời giúp cho Vosa có thể tìm hiểu được thị trường một cách chuyên sâu hơn, cũng như thu thập thông tin về các đối thủ cạnh tranh từ đó kịp thời có được phương án kinh doanh hợp lý. Vosa Sài Gòn cũng cần chú trọng hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ mà mình cung cấp, đảm bảo cho các loại dịch vụ của doanh nghiệp luôn có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu khách hàng. Để thực hiện được điều này , đòi hỏi Vosa phải không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhân viên. Có như vậy, lượng khách hàng tìm đến doanh nghiệp mới ngày càng tăng. Giảm khoản phải thu Để giảm được các khoản phải thu, doanh nghiệp cần thu hồi nhanh chóng các khoản nợ, mà chủ yếu là doanh nghiệp cần có những hình thức khuyến khích các khách hàng thanh toán tiền nhanh. Doanh nghiệp có thể áp dụng một hình thức phổ biến là khách hàng sẽ được hưởng một khoản chiết khấu thanh toán nếu như họ trả đủ tiền trong một thời hạn nào đó. Bên cạnh đ1o cần đốc thúc nhân viên đòi nợ thường xuyên, tích cực hơn bằng cách cho họ hưởng một tỷ lệ hoa hồng nhất định trên tổng số tiền đã đòi được để nhằm khuyến khích họ tích cực hơn. Để tăng cường cho việc quản lý công nợ, đòi nợ khách hàng. Phòng kế toán tài chính tài Vosa Sài Gòn nên thêm nhân viên để theo dõi công nợ đối với các hãng tàu trong nước cũng như ngoài nước và cần đối chiếu công nợ thường xuyên hàng tuần, hàng tháng. Từ đó giúp việc theo dõi công nợ được tốt, kịp thời phát hiện và xử lý các khoản nợ khó đòi. Thêm nữa, ngay khi ký hợp đồng làm đại lý với các hãng tàu, Vosa Sài Gòn cần quy định rõ điều kiện thanh toán và thời gian thanh toán sao cho thuận lợi nhất, để tránh tình trạng các hãng tàu chậm chi trả tiền. Vosa Sài Gòn cũng có thể khắc phục được tình trạng nợ khó đòi bằng cách sử dụng bao thanh toán (Factoring).Khi sử dụng nghiệp vụ này. Vosa sẽ bán lại quyền đòi nợ của mình cho ngân hàng. Theo đó, mỗi khi Vosa cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn ghi chú là khi đến hạn thanh toán thì khách hàng đến ngân hàng để thanh toán và Vosa giao cho ngân hàng các chứng từ hóa đơn ở dạng bản sao. Sau đó ngân hàng thanh toán tiền lại cho Vosa sau khi đã trừ đi lệ phí dịch vụ và các chi phí khách cho nghiệp vụ này. Đây là phương thức thanh toán có hệ số an toàn cao hơn tất cả các phương thức khác. Do ngân hàng nhận mua quyền đòi nợ sẽ phải gánh chịu mọi rủi ro mà không được đòi hỏi Vosa phải gánh chịu một phần. Khi thực hiện nghiệp vụ này, ngân hàng ngoài chức năng thanh toán còn có thêm nhiệm vụ và có quyền kiểm tra, giám sát khả năng thanh toán của khách hàng của Vosa. Bên cạnh sự an toàn, nghiệp vụ này còn giú[ cho Vosa tiết kiệm được nhân lực lao động cho hoạt động theo dõi công nợ và thanh toán. Đối với những khách hàng đã hoàn toàn mất khả năng chi trả thì doanh nghiệp cần kết hợp với các cơ quan có thẩm quyền để tiến hành phát mãi tài sản hiện có của khách hàng nhằm thu hồi lại khoản vốn đã bị chiếm dụng. Đồng thời, để hạn chế tình trạng trên xảy ra, Vosa cần có những biện pháp xử phạt, quy trách nhiệm cho những nhân viên nào để xảy ra tình trạng nợ khó đòi, nhằm nâng cao hơn trách nhiệm trong công tác thu hồi các khoản nợ khó đòi. Các kiến nghị khác Công tác hoạch định, lên kế hoạch hoạt động tại doanh nghiệp Vosa Sài Gòn cần được chứ trọng và đầu tư đúng mức. Bởi vì đây là một công tác rất cần thiết ở doanh nghiệp. Thông qua những báo cáo phân tích, bảng kế hoạch mà ban Giám đốc có thể giám sát kịp thời mọi hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đưa ra những biện pháp giải quyết hữu hiệu, giúp không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công việc này có thể được tiến hành theo các bước sau: + Giai đoạn đầu, Ban Giám đốc và các phòng ban cần vạch ra chiến lược hoạt động cho các doanh nghiệp. Muốn vậy, cần phải phân tích các nguy cơ và vận hội của thị trường mà doanh nghiệp sẽ phải đương đầu, đánh giá các mặt mạnh yếu của doanh nghiệp cũng như quyết định mục tiêu cần phải đạt được cho mỗi phòng ban của doanh nghiệp. + Giai đoạn tiếp theo, lãnh đạo các phòng ban và bộ phận nhân sự sẽ diễn dịch các mục tiêu định lượng, theo hướng thị trường đã được thiết lập ở giai đoạn một thành các nhiệm vụ cụ thể để làm sao đạt được các mục tiêu đã đề ra. Ở giai đoạn này Ban giám đốc cần phải xác định rõ việc phân chia các nguồn lực cho mỗi phòng ban và phải vạch ra các dự báo sơ khởi về tài chính để đảm bảo rằng các kế hoạch của mình về cơ bản là phù hợp với các nguồn lực. + Giai đoạn thứ ba, nhân sự các phòng ban sẽ triển khai một loạt các kế hoạch tác nghiệp và kế hoạch ngân quỹ đã được định lượng dựa trên các hoạt động đã được xác định ở giai đoạn hai. Lúc này cần thiết phải xác định các loại chi tiêu dựa trên các hoạt động của các phòng ban. Tổng hợp chi tiết về các kế hoạch tiền mặt này ở tất cả các phòng ban sẽ cho biết kết quả dự báo tài chính của cả doanh nghiệp. Nếu như kế hoạch chi tiết ở tất cả các phòng ban lớn hơn các nguồn lực hiện có của doanh nghiệp, thì Ban giám đốc có thể nhanh chóng điều chỉnh lại chỉ tiêu ở một vài phòng ban. Ta có thể nhận thấy rằng lượng tiền nhàn rõi tại doanh nghiệp khá lớn nên Vosa Sài Gòn có thể đầu tư vào các lĩnh vực khách để tìm kiếm thêm lợi nhuận, phát triển nguồn vốn của mình. Ví dụ Vosa có thể tàu tư thêm vào thị trường chứng khoán. Đầu tư vào thị trường chứng khoán, doanh nghiệp không chỉ kiếm được lời mà đảm bảo được khả năng thanh toán của mình do chứng khoán và cổ phần mà doanh nghiệp mua có thể chuyển đổi thành tiền vào bất cứ lúc nào. Cần nâng cao quyền hạn đi đôi với trách nhiệm của kế toán trưởng về việc quản lý và phát triển nguồn vốn tại các doanh nghiệp nhà nước. Bởi lẽ hiện nay, chức danh giám đốc tài chính nếu xem xét một cách chính xác thì không tồn tại trong doanh nghiệp nhà nước, kế toán trưởng chỉ dừng lại ở vai trò là một kiểm toán viên nhà nước, giám sát tình hình tài chính tại doanh nghiệp chứ không thực sự tự chủ trong việc quản lý và phát triển nguồn vốn của doanh nghiệp. Để tăng cường công tác quản lý khoản phải thu, Vosa trước khi ký hợp đồng giao dịch với khách hàng cũng như khi cấp tín dụng cho khách hàng nên chú trọng đến công tac phân loại khách hàng, nhằm hạn chế đồng vốn bị ứ động trong khâu thanh toán. Phương pháp phân loại đanh giá khách hàng có thể là: + Tư cách tín dụng: liên quan đến việc cam kết thanh toán nợ của khách hàng hay thái độ tự nguyện đối với các nghĩa vụ trả nợ, tiêu chuẩn này rất quan trọng do nó bị ảnh hưởng bởi uy tín của khách hàng trên thị trường. + Khả năng thanh toán: tiêu chuẩn này phản ánh khả năng trả nợ của khách hàng. Có thể đánh giá dựa trên thành tích trong quá khứ, phương thức quản lý, vị thế của doanh nghiệp. + Vốn tự có: đo lường bằng tình hình tài chính tổng quát của khách hàng thông qua phân tích các tỷ số tài chính từ bảng cân đối của khách hàng. + Thế chấp : xem xét các khoản mà khách hàng có thể đem ra thế chấp để được cung cấp tin dụng. + Điều kiện kinh tế: liên quan đến nền kinh tế nói chung và mức độ phát triển của từng vùng nói riêng có khả năng ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của khách hàng. Vosa có thể thu nhập thông tin về các chỉ tiêu này thông qua các bạn hàng có quan hệ mua bán với khách hàng mà doanh nghiệp dự tính quan hệ, hay thông qua các tổ chức tư vấn tài chính, các hiệp hội tổ chức mà khách hàng có tham gia, hoặc cũng có thể tim thông tin ở ngân hàng của khách hàng. 3.2. Đối với nhà nước Do là chuyên cung cấp dịch vụ giao nhận chuyên chở hàng hóa bằng tàu biển và máy bay nên rất tốn nhiên liệu ảnh hưởng trực tiếp tới giá các dịch vụ mà công ty cung cấp . Mà giá nhiên liệu thì ngày một tăng cao cộng thêm sự suy giảm của nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam đã làm ảnh hưởng tới lượng khách hàng của công ty. Nên nhà nước cần xem xét để hỗ trợ thêm về giá nhiên liệu đối với công ty để giúp công ty giảm bớt chi phí tạo lợi nhuận, để có thể thực hiện tốt hơn nghĩa vụ đóng thuế đối với nhà nước. KẾT LUẬN Trong nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay , có không ít công ty và doanh nghiệp sau khi hoạt động chưa được bao lâu đã phải phá sản vì những lý do chủ quan lẫn khách quan. Những công ty và doanh nghiệp còn tồn tại cũng gặp nhiều khó khăn đặc biệt là những công ty và doanh nghiệp trong nước. Công ty cổ phần đại lý hàng hải Việt Nam – Vosa Sài Gòn từ ngày thành lập cách đây hơn 50 năm , đã trải qua không ít những khó khăn đặc biệt là sau khi nhà nước quyết định cấp giấy phép kinh doanh hàng loạt cho các đại lý hàng hải khác để xóa bỏ vị trí độc quyền của VOSA , phải chịu sức ép lớn từ các đối thủ cạnh tranh và thị trường. Nhưng VOSA vẫn luôn đi lên và khẳng định mình vẫn là đại lý hàng hải hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Thông qua việc phân tích tài chính công ty ta vẫn còn thấy ở đó những khó khăn, nhưng không phải là không giải quyết được: -Các khoản nợ vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn nhưng công ty vẫn có thể khống chế nó bằng cách thanh toán nợ và tăng nguồn vốn chủ sở hữu , đồng thời quản lý chặt chẽ các khoản nợ để sử dụng nó đúng mục đích. -Lợi nhuận công ty có giảm nhưng vẫn còn ở mức chấp nhận được, điều này cho thấy VOSA vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong và ngoài nước. Công ty phải luôn tăng cường quảng bá hình ảnh của mình để thu hút thêm được lượng khách hàng mới và tiềm năng sau này. Với tinh thần đoàn kết , bản lĩnh lãnh đạo của Ban giám đốc công ty đã có những chiến lược kinh doanh phù hợp để vượt qua được giai đoạn khó khăn của nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng , tuy chưa phải là xuất sắc nhưng nó cũng cho thấy được một tương lai tốt đẹp phát triển vững chắc của công ty. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bài giảng “Quản trị tài chính” của ThS. Ngô Ngọc Cương – Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP. HCM 2. Các wed có những tài liệu cần thiết mà em đã tham khảo

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai Bao Cao Chuan.doc
  • docBìa LV.doc
  • docTrang Phu Bia.doc
Luận văn liên quan