Đề tài Phân tích tình hình tài chính tại công ty Havishoes

MỤC LỤC 1. Lý do chọn đề tài Trang 01 2. Mục tiêu nghiên cứu Trang 02 3. Phương pháp nghiên cứu Trang 02 4. Phạm vi nghiên cứu Trang 02 NỘI DUNG Chương 1: Tổng quan về phân tích tài chính Trang 03 1. Bản chất và chức năng của tài chính doanh nghiệp: Trang 04 1.1 Bản chất của tài chính doanh nghiệp Trang 04 1.2. Chức năng của tài chính doanh nghiệp Trang 04 2. Ý nghĩa, nhiệm vụ và mục đích của phân tích tài chính: Trang 05 2.1 Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp Trang 05 2.2 Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp Trang 06 3. Mục tiêu phân tích phân tích tình hình tài chính Trang 06 4. Dự báo tài chính Trang 06 5. Tài liệu dùng trong phân tích tài chính Trang 07 5.1. Bảng cân đối kế toán Trang 07 5.2 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Trang 07 5.3. Báo cáo lưu chuyền tiền tệ Trang 08 6. Phương pháp phân tích Trang 08 6.1 Phân tích theo chiều ngang Trang 08 6.2 Phân tích theo xu hướng Trang 09 6.3 Phân tích theo chiều dọc Trang 09 6.4 Phân tích các chỉ số chủ yếu Trang 09 7. Phương pháp dự báo Trang 09 7.1 Phân tích dựa vào mô hình Trang 10 7.2 Phương pháp dự báo theo tỷ lệ phần trăm so với doanh thu Trang 10 7.3 Phương pháp cảm tính Trang 10 Chương 2 Gioi thiệu về công ty Havishoes Trang 11 1. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty Havishoes Trang 12 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Havishoes Trang 13 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Trang 13 2.2: Nhiệm vụ của các phòng ban Trang 14 3. Đối thủ cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ sản phẩm Trang 17 4. Qúa trình sản xuất và cung ứng sản phẩm Trang 18 4.1 Bước 1: Tìm kiếm khách hàng Trang 18 4.2 Bước 2: Đàm phán và ký kết hợp đồng Trang 19 4.3 Bước 3: Phòng nhân sự lên kế hoạch bố trí lao động, tiến hành tăng ca nếu cần Trang 21 4.4 Bước 4: Cán bộ xuất nhập khẩu ra cảng nhận nguyên vật liệu, da, vải Trang 21 4.5 Bước 5: Tiến hành sản xuất Trang 23 4.6 Bước 6: Kiểm tra sản phẩm Trang 26 4.7 Bước 7 : Giao hàng Trang 26 5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian gần đây Trang 28 6. Định hướng phát triển trước mắt và lâu dàu của công ty Havishoes Trang 29 Chương 3 Phân tích tình hình tài chính Công ty Havishoes Trang 31 1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty Havishoes Trang 32 1.1 Phân tích kết quả về tài sản Trang 32 1.2 Phân tích khái quát về nguồn vốn Trang 33 1.3 Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn Trang 36 1.4 Phân tích biến động thu nhập, chi phí, lợi nhuận Trang 37 1.5. Phân tích biến động các dòng tiền Trang 38 2: Phân tích tình tài chính của Công ty Havishoes qua các tỷ số Trang 40 2.1: Phân tích nợ ngắn hạn Trang 40 2.2: Phân tích các hệ số thanh toán Trang 40 2.2.1: Hệ số thanh toán ngắn hạn Trang 40 2.2.2: Hệ số thanh toán nhanh Trang 42 2.2.3: Hệ số thanh toán bằng tiền Trang 43 2.2.4: Hệ số lãi vay Trang 44 2.3: Phân tích các chỉ tiêu về luân chuyển vốn Trang 45 2.3.2: Phân tích chỉ tiêu luân chuyển nợ phải thu Trang 46 2.3.3 Phân tích chỉ tiêu luân chuyền tài sản ngắn hạn Trang 47 2.3.4: Phân tích chỉ tiêu luân chuyển tài sản cố định Trang 48 2.3.5: Phân tích chỉ tiêu luân chuyển tổng tài sản Trang 49 2.3.6 Phân tích chỉ tiêu luân chuyển vốn chủ sở hữu Trang 50 2.4 Phân tích các chỉ tiêu sinh lời Trang 50 2.4.1: Phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu Trang 50 2.4.2: Phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên tài sản ngắn hạn Trang 52 2.4.3: Phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn cố định Trang 53 2.4.4: Phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên tài sản Trang 55 2.4.5: Phân tích chỉ tiêu tỷ suất ỉợi nhuận trên vốn chủ sở hữu Trang 56 2.5 Phân tích khả năng sinh lời qua chỉ số DUPONT Trang 58 Chương 4 : Dự báo tình hình tài chính công ty Havsishoes Trang 61 1. Dự báo doanh thu Trang 61 1.1 Phương pháp dự báo bình quân di động Trang 62 1.2 Phương pháp dự báo theo phương pháp dự báo san bằng số mũ đơn giản Trang 63 1.3 Dự báo doanh thu theo phương pháp Brown Trang 64 1.4 Dự báo theo phương pháp Holt Trang 65 1.5 Lựa chọn phương pháp tối ưu Trang 65 2. Lập báo cáo thu nhập dự kiến Trang 66 2.1 Nhận xét về doanh thu Trang 67 2.2 Nhận xét về chi phí Trang 67 2.3 Nhận xét chung về kết quả hoạt động kinh doanh trong 2008 Trang 68 3. Lập bảng cân đối tài sản dự kiến Trang 68 Chương 5 Kiến nghị và kết luận Trang 70 3.1 Đánh giá khái quát về những cơ hội và thách thức của Công ty Trang 71 3.2 Nội dung kiến nghị đối với nhà nước Trang 76 3.3 Một số kiến nghị về phía công ty Hải Vinh Trang 77 Kết luận Trang 80 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường của Việt Nam từ hơn thập kỉ qua kéo theo sự thay đổi sâu sắc trong các doanh nghiệp và nhất là trong phương thức quản lý. Đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế tự do cạnh tranh, cùng với xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng, tất yếu doanh nghiệp dù bất cứ loại hình nào cũng phải đối mặt với những khó khăn, thử thách và phải vấp phải những rủi trong kinh doanh từ thị trường. Vì vậy để tồn tại và phát triển Doanh nghiệp phải làm gì để tồn tại và phát triển trong môi trường đó. Đứng trước những thử thách đó không còn cách nào khác là doanh nghiệp phải tự thân vận động, nâng cao hiểu quả sử dụng vốn và tổ chức quản lý hợp lý nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh từ đó giảm thiểu được những rủi ro mà doanh nghiệp gặp phải, đương đầu . Muốn thực hiện điều đó thì tự bản thân doanh nghiệp phải hiểu rõ được tình trạng của chính doanh nghiệp mình để điều chỉnh cho hợp lý trong quá trình kinh doanh , và nhân tố phản ánh một cách chính xác nhất của doanh nghiệp không có gì khác hơn ngoài tình hình tài chính của doanh nghiệp đó. Bất cứ sự ngưng trệ nào về tình hình quản lý tài chính cũng ảnh hưởng xấu đến toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Bởi vì, trong quá trình hoạt động ỉừ khâu sản xuất đến tiêu thụ, các vấn đề nảy sinh đều liên quan đến tài chính. Hơn nữa, trong bối cảnh của nền kinh tế hiện nay, đề việc kinh doanh ngày càng hoạt động hiệu quả, tồn tại bền vững và nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường thì mỗi doanh nghiệp phải xây dựng được phương hướng, chiến lược kinh doanh và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp mình trong tương lai. Đứng trước hàng loạt những chiến lược được đặt ra, bên cạnh phải đối diện với bất trắc, để lựa chọn được những chiến lược phù hợp với nguồn lực của mình và hạn chế những rủi ro thì tự bản thân doanh nghiệp phải thấy được những biến động về tài chính trong tương lai của doanh nghiệp mình, trên cơ sở đó tiến hành hoạch định ngân sách tạo nguồn vốn cần thiết cho quá trình hoạt động kinh doanh. Đánh giá đúng nhu cầu về vốn, tìm được nguồn tài trợ, sử dụng chúng một cách hiệu quả là vấn đề quan tâm hàng đầu của bất kỳ doanh nghiệp nào. Nhận thức được tầm quan trọng đó, em quyết định chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty Havishoes Thông qua việc phân tích, đánh giá tình hình tài chính tại công ty để làm cơ sở cho việc lập kế hoạch tài chính cho tương lai và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu của vẩn đề nghiên cứu là nhằm làm rõ thực trạng tài chính tại doanh nghiệp, đề từ đó chỉ ra những điểm mạnh cũng như những điểm yếu của công ty. Để từ đó giúp doanh nghiệp nhìn thấy trước những biến động tình hình tài chính trong tương lai của mình mà có biện pháp đối phó thích hợp. Bao gồm những nội dung cụ thể như sau: > Phân tích và đánh giá tình hình tài chính của công ty. > Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh > Lập kế hoạch tài chính cho những năm sau. > Đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 3. Phương pháp nghiên cứu: Thu thập số liệu từ công ty, tài liệu và từ sách báo. Phương pháp được dùng để phân tích số liệu: dùng phương pháp so sánh là chủ yếu, ngoài ra còn dùng các phương pháp khác như: phân tích xu hướng, phân tích theo tỷ tệ chung, phương pháp liên hệ cân đối và thay thế liên hoàn. 4. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu về tình hình tài chính của công ty havishoes trong những năm 2005-2007, và lập kế hoạch tài chính cho năm 2008 dựa trên bảng cân đối kế toán và bảng báo các kết quả kinh doanh của công ty trong 3 năm 2005-2007.

pdf100 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3910 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích tình hình tài chính tại công ty Havishoes, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhân tích tình hình tài chính tại công ty Havishoes.pdf
Luận văn liên quan