Đề tài Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và một số giải pháp Marketing nhằm duy trì và mở rộng thị trường của Công ty gạch men Thăng Long

Lời nói đầu “ Liên tục-liên tục phát triển” là mục tiêu của mọi doanh nghiệp muốn tồn tại trong cơ chế thị trường, trong nền kinh tế mà cạnh tranh được coi là “ Linh hồn của thị trường” thì việc khai thác thị trường theo chiều sâu và mở rộng thị trường theo chiều rộng là nhiệm vụ thường xuyên liên tục của mọi doanh nghiệp. Cạnh tranh có thể làm cho doanh nghiệp mất đi những khách hàng của mình nếu như doanh nghiệp không có những chiến lược hợp lý, hơn thế nữa doanh nghiệp muốn duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của mình thì việc duy trì và mở rộng thị trường là chiến lược không thể thiếu. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề mở rộng thị trường và qua thời gian thực tập tại Công ty gạch men Thăng Long em chọn đề tài: “Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và một số giải pháp Marketing nhằm duy trì và mở rộng thị trường của Công ty gạch men Thăng Long” Với mục đích tìm hiểu những vấn đề cơ bản của thị trường, các công cụ Marketing trong việc duy trì và mở rộng thị trường nói chung và của Công ty gạch men Thăng Long nói riêng, từ đó đề xuất một số kiến nghị và biện pháp cụ thể với hy vọng góp phần duy trì và mở rộng thị trường của Công ty. Đề tài được chia làm ba phần: Phần 1 Tổng quan của Công ty Phần 2 Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Gạch men Thăng Long - Viglacera. Phần 3 Một số giải pháp Marketing nhằm duy trì và mở rộng thị trường cho Công ty gạch men Thăng Long Mặc dù đã hết sức cố gắng tìm hiểu lý thuyết và thực tế tuy nhiên do kiến thức còn hạn chế cũng như thời gian tìm hiểu hạn hẹp nên bản đồ án này còn nhiều thiếu sót, rất mong được sự chỉ bảo của các Thầy, Cô giáo cùng toàn thể các bạn để bản đề tài của em được hoàn thành. Em xin trân trọng cám ơn Cô giáo Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Điệp cùng các anh chị phòng Kinh doanh Công ty Gạch men Thăng Long đã chỉ bảo tận tình cho em hoàn thành đề tài này.

docx55 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2410 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và một số giải pháp Marketing nhằm duy trì và mở rộng thị trường của Công ty gạch men Thăng Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
V× vËy viÖc ph©n tÝch c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, t×m ra ®iÓm m¹nh vµ yÕu cña C«ng ty còng nh­ cña ®èi thñ c¹nh tranh lµ v« cïng cÇn thiÕt. Tõ ®ã x¸c ®Þnh thÞ tr­êng môc tiªu phï hîp víi tiÒm n¨ng cña C«ng ty, ph©n khóc thÞ tr­êng môc tiªu vµ lùa chän khóc thÞ tr­êng môc tiªu phï hîp. §Þnh vÞ hµng ho¸ cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng, thiÕt kÕ hÖ thèng Marketing-Mix hîp lý, tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng cao nhÊt nh»m tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cho C«ng ty. B¶ng 7: Khung gi¸ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh-PKD TT Tªn C«ng ty Khung gi¸ (Gi¸ giao t¹i cöa hµng, ®· cã VAT) Khung 1(®/m2) Khung 2(®/m2) Khung 3(®/m2) A1 A2 A1 A2 A1 A2 1 Hoµn Mü 40.000 38.000 42.000 40.000 2 White House 70.500 80.500 3 §ång T©m 63.250 56.980 69.520 62.623 4 Long Tai 58.000 61.000 5 Shijha 58.000 68.000 6 CMC 48.500 45.000 54.000 50.000 60.000 56.000 7 Viglacera 49.000 46.000 54.000 51.000 60.000 57.000 8 VÜnh Phóc 36800 34500 43350 41.000 47.600 45.500 9 Cosecvo 49.000 47.000 52.000 50.000 57.000 55.000 10 Mikado 34000 32500 36350 35.000 40.600 38.500 (Nguån: B¶ng gi¸ c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cña C«ng ty vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh – PKD) Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy gi¸ s¶n phÈm cña c«ng ty so víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c lµ kh¸ cao. §©y lµ khã kh¨n rÊt lín cña c«ng ty trong viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng nhÊt lµ thÞ tr­êng n«ng th«n n¬i cã søc tiªu thô cao nh­ng kh«ng ®ßi hái lín vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu nhµ m¸y s¶n xuÊt kinh doanh s¶n phÈm ceramic víi nhiÒu mÉu m· ®a d¹ng phong phó,gi¸ c¶ kh«ng cao so víi s¶n phÈm cña c«ng ty. Trô së c«ng ty ®­îc ®Æt trong khu vùc hÕt søc thuËn lîi vÒ mÆt giao th«ng vµ n»m trong khu kinh tÕ hÕt søc n¨ng ®éng bao gåm nhiÒu khu c«ng nghiÖp,nhµ m¸y,xÝ nghiÖp ,s¶n phÈm cña c«ng ty g¹ch ceramic,cã rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh nh­ g¹ch men MiKaDo,g¹ch Long HÇu,g¹ch PiSenZa,g¹ch §ång T©m,g¹ch VÜnh Phóc…vµ c¸c s¶n phÈm ngo¹i nhËp nªn m«i tr­êng c¹nh tranh rÊt khèc liÖt. S¶n phÈm cña c«ng ty cã th­¬ng hiÖu uy tÝn trªn thÞ tr­êng l¹i n»m trong m«i tr­êng c¹nh tranh rÊt hoµn h¶o nªn vÞªc ph¶i thay ®æi mÉu m· s¶n phÈm,®¶m b¶o chÊt l­îng vµ ph¸t huy dÞch vô b¸n hµng vµ sau b¸n hµng lµ rÊt quan träng trong viÖc duy tr× tªn tuæi th­¬ng hiÖu cña s¶n phÈm. §øng tr­íc m«i tr­êng kinh doanh c¹nh tranh nh­ vËy Doanh nghiÖo cã nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch th­ nh­ sau : - Do cã uy tÝn vÒ th­¬ng hiÖu, chÊt l­îng trªn thÞ tr­êng nªn khi ViÖt Nam gia nhËp AFTA vµ WTO sÏ cã c¬ héi th©m nhËp thÞ tr­êng c¸c n­íc cña hai khèi khu vùc trªn - SÏ cã c¬ héi chiÕm lÜnh thÞ tr­êng khi ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm vµ mÉu m· s¶n phÈm ®a d¹ng. - Do cã uy tÝn vÒ th­¬ng hiÖu,chÊt l­îng kh¶ n¨ng duy tr× thÞ tr­êng xuÊt khÈu ®èi víi mét sè b¹n hµng cò nh­ Hµn Quèc,Singapor Myanma ®ång thêi më réng tÝm kiÕm thÞ tr­êng xuÊt khÈu sang Ch©u Mü,Ch©u Phi,Ch©u ¢u,më réng hÖ thèng ph©n phèi tíi c¸c chi nh¸nh vµ 65 tæng §¹i lý trªn toµn quèc vµ t¨ng thÞ phÇn néi ®Þa lªn 9. ChÝnh s¸ch xóc tiÕn b¸n Cïng víi chÝnh s¸ch vÒ s¶n phÈm, gi¸ c¶, ph©n phèi th× xóc tiÕn hçn hîp cã t¸c dông thu hót kh¸ch hµng môc tiªu trong tiªu dïng vµ sö dông s¶n phÈm. Bªn c¹nh ®ã, xóc tiÕn hçn hîp cßn ®ãng mét vai trß rÊt to lín lµ t¹o dùng h×nh ¶nh, uy tÝn cña s¶n phÈm vµ C«ng ty trong t©m trÝ ng­êi tiªu dïng, gîi më nh÷ng nhu cÇu cña kh¸ch hµng tiÒm n¨ng vµ còng nh»m ph©n biÖt s¶n phÈm cña C«ng ty so víi c¸c h·ng kh¸c . Ngµy nay víi søc Ðp cña c¹nh tranh ng­êi tiªu dïng lu«n ®øng tr­íc sù lùa chän nhiÒu lo¹i s¶n phÈm nhiªï C«ng ty s¶n xuÊt cïng mét lo¹i s¶n phÈm phôc vô cho cïng mét nhu cÇu tiªu dïng. Do ®ã ng­êi tiªu dïng ph¶i lùa chän s¶n phÈm nµo, cña C«ng ty nµo lµ tèt nhÊt cho m×nh khi sö dông s¶n phÈm. §Ó gióp sù lùa chän, c¸c C«ng ty ®· ®­a ra chiÕn dÞch xóc tiÕn hçn hîp víi môc ®Ých cung cÊp thªm th«ng tin cho sù l­a chän cña ng­êi tiªu dïng vµ t¹o dùng h×nh ¶nh uy tÝn cho s¶n phÈm, C«ng ty. Tuy nhiªn hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng nµy l¹i phô thuéc vµo ho¹t ®éng cña C«ng ty, c¸ch nh×n nhËn ®¸nh gi¸ cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng KÝch thÝch tiªu thô, thu hót kh¸ch hµng tiÒm n¨ng lµ mét chÝnh s¸ch ng¾n h¹n, hiÖn nay ®­îc C«ng ty thùc hiÖn chñ yªó trong c¸c kú héi chî triÓn l·m víi c¸c h×nh thøc kÕt hîp nh­: Ph¸t tê r¬i, khuyÕn m¹i, tÆng qïa vµ h×nh thøc trß ch¬i phiÕu tróng th­ëng kÕt hîp h×nh thøc th¨m dß, nghiªn cøu thÞ tr­êng. TÝnh riªng n¨m 2005 C«ng ty ®· tham gia 12 héi chî triÓn l·m trong toµn quèc. III. KÕt luËn: 1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc Trong nh÷ng n¨m võa qua ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty Cæ phÇn G¹ch men Th¨ng Long - Viglacera tuy míi tham gia vµo thÞ tr­êng nh­ng ®· ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ t­¬ng ®èi tèt: §èi víi thÞ tr­êng trong n­íc: Nhê vµo ®éi ngò c¸n bé Phßng Kinh doanh cã kh¶ n¨ng b¸n bµn, céng víi viÖc thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng marketing mµ C«ng ty ®· ¸p dông vµ ®· ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng, t¹o uy tÝn, danh tiÕng cho C«ng ty, t¨ng thÞ phÇn, t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn cho c«ng ty lµm cho C«ng ty ngµy mét ph¸t triÓn ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng vµ trë thµnh mét trong nh÷ng C«ng ty hµng ®Çu cña Ngµnh G¹ch Ceramic ViÖt Nam. + §èi víi thÞ tr­êng n­íc ngoµi: C«ng ty ®· ký kÕt vµ thùc hiÖn ®­îc nhiÒu hîp ®ång s¶n xuÊt víi C«ng ty n­íc ngoµi nh­ ( Hµn Quèc, Singapor, Myanma) ®ång thêi C«ng ty dÇn tiÕp cËn vµ t×m kiÕm khai th¸c mét sè thÞ tr­êng tiÒm n¨ng míi nh­ thÞ tr­êng Ch©u ¢u, Ch©u Mü, Ch©u Phi, gãp phÇn lµm t¨ng doanh thu, t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu vµ lîi nhuËn lµm cho C«ng ty lu«n ph¸t triÓn v÷ng m¹nh. 2. Nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i: Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc C«ng ty cßn tån t¹i mét sè khã kh¨n bÊt cËp cÇn cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt: - C¸c ho¹t ®éng Marketing , chÝnh s¸ch cña C«ng ty ch­a thùc sù linh ho¹t, c¸c h×nh thøc xóc tiÕn b¸n cña c«ng ty ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc, dÞch vô sau b¸n hµng ch­a tèt céng víi gi¸ b¸n cßn cao lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty. - HÖ thèng kªnh ph©n phèi cña C«ng ty kh¸ ®¬n gi¶n, gi÷a mäi thµnh viªn trong kªnh ch­a cã sù liªn kÕt vµ qu¶n lý, mèi quan hÖ gi÷a C«ng ty víi c¸c ®¹i lý ®­îc t¹o lËp trªn c¬ së lîi Ých, ch­a cã mèi quan hÖ rµng buéc s©u s¾c nªn viÖc ph©n phèi ch­a ®¹t hiÖu qu¶ cao. Mèi quan hÖ gi÷a C«ng ty víi ng­êi tiªu dïng cuèi cïng kh«ng cã mèi quan hÖ nµo c¶ mµ mèi liªn hÖ ®ã th«ng qua c¸c ®¹i lý nªn mäi th«ng tin ph¶n håi tõ phÝa kh¸ch hµng ch­a cã tÝnh chÝnh x¸c thùc tÕ. - Sù ph©n bæ c¸c ®¹i lý ch­a hîp lý ®iÒu ®ã sÏ t¹o ra nhiÒu lç hæng trªn thÞ tr­êng cho ®èi thñ c¹nh tranh x©m nhËp. - C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng cña C«ng ty cßn yÕu kÐm nªn viÖc th«ng tin tõ kh¸ch hµng kh¸ s¬ sµi, kh«ng cã c¸c cuéc nghiªn cøa th¨m dß ®ång bé. V× vËy kh«ng dù b¸o tr­íc ®­îc chÝnh x¸c nh÷ng nhu cÇu biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng. - Trong thêi gian qua chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty s¶y ra nhiÒu hiÖn t­îng nh­: Søt, vì, kÝch th­íc chªnh lÖch, mµu s¾c kh«ng ®Òu g©y ¶nh h­ëng nghiªm träng ®Õn uy tÝn cña C«ng ty. §Æc biÖt ®èi víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi, c¸c ho¹t ®éng Marketing -Mix t¹i C«ng ty tá ra kh«ng hiÖu qu¶ cô thÓ chÝnh s¸ch gi¸ kh«ng mÒm dÎo vµ linh ho¹t, trong khi ®ã c¸c C«ng ty c¹nh tranh liªn tôc ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch b¸n h¸ng míi, thùc hiÖn chiÕt khÊu, gi¶m gi¸... th× C«ng ty vÉn trung thµnh víi c¸c gi¸ cò cña m×nh lµm cho s¶n phÈm cña C«ng ty kh«ng cã tÝnh c¹nh tranh, c¸c h×nh thøc khuÕch tr­¬ng qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ mong muèn, kh«ng g©y ®­îc sù chó ý cña kh¸ch hµng vµ kh«ng lµm næi bËt ®­îc sù kh¸c biÖt vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty so víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i, ®ã lµ c¸c nguyªn nh©n chÝnh lµm gi¶m s¶n l­îng tiªu thô trªn thÞ tr­êng cña C«ng ty. PHÇn III Mét sè gi¶i ph¸p Marketing I §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty trong thêi gian tíi Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t ë c¶ trong n­íc vµ n­íc ngoµi nh­ hiÖn nay, ®Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn mçi doanh nghiÖp ph¶i tù t×m cho m×nh mét h­íng ®i phï hîp trong tõng giai do¹n, trªn c¬ së thùc tÕ cña tõng ®¬n vÞ, cña c¸c ®iÒu kiÖn cña m«i tr­êng vÜ m« vµ m«i tr­êng quèc tÕ. Víi chiÕn l­îc ®óng ®¾n, b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng cho m×nh nh÷ng môc tiªu, kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p cô thÓ mang tÝnh kh¶ thi ®¶m b¶o mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cao vµ ®¹t ®ù¬c nh÷ng th¾ng lîi trong c¹nh tranh. C«ng ty g¹ch men Th¨ng Long lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh do ®ã C«ng ty ho¹t ®éng lu«n h­íng tíi lîi nhuËn. §Ó môc tiªu cña C«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt trªn mäi lÜnh vùc vËt cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng sö dông c¸c nguån lùc s½n cã lµm sao cã hiÖu qu¶ tèi ­u nhÊt. Theo nh÷ng tµi liÖu, ban gi¸m ®èc vµ C«ng ty quyÕt ®Þnh cã nh÷ng sù thay ®æi lín trong n¨m 2003 tõ ®ã t¹o b­íc ngoÆt cho C«ng ty ph¸t triÓn l©u dµi trong thêi gian sau. ChiÕn l­îc cña C«ng ty bao gåm ba b­íc râ rÖt mµ môc tiªu cuèi cïng lµ thay ®æi thµnh mét C«ng ty lín trªn thÞ tr­êng g¹ch Ceramic ViÖt nam B­íc 1: C«ng ty tÝch luü vèn vµ kinh nghiÖm b»ng nh÷ng biÖn ph¸p Liªn doanh liªn kÕt víi n­íc ngoµi ®Ó cã thÓ tËn dông ®­îc kü thuËt TËp trung duy tr× nguån vèn Gi¶m mét c¸ch ®¸ng kÓ chi phÝ kinh doanh B­íc 2: Më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t­ d©y truyÒn hiÖn ®¹i ®¸p øng mäi nhu cÇu ®Æt hµng cña c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi n­íc. B­íc 3: TiÕn hµnh t¨ng c­êng lîi nhuËn vµ doanh thu cña C«ng ty, biÕn C«ng ty trë thµnh C«ng ty dÉn ®Çu trong thÞ tr­êng g¹ch ceramic, cung cÊp s¶n phÈm ®éc lËp. * §Þnh h­íng kinh doanh cña C«ng ty: Trªn c¬ së ph©n tÝch ®¸nh gi¸ nh÷ng thay ®æi vÒ thÞ tr­êng g¹ch èp trong n­íc. C«ng ty ®· x©y dùng ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2010: + TiÕp tôc ®Çu t­ chiÒu s©u, më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu, t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. + TiÕp tôc duy tr× thÞ tr­êng xuÊt khÈu ®èi víi mét sè b¹n hµng cò nh­ Hµn Quèc, Singapor, Myanma ®ång thêi më réng vµ t×m kiÕm thÞ tr­êng xuÊt khÈu sang Ch©u Mü, Ch©u Phi, Ch©u ¢u . Më réng hÖ thèng ph©n phèi tíi c¸c chi nh¸nh vµ 65 tæng ®¹i lý trªn toµn quèc vµ t¨ng thÞ phÇn néi ®Þa lªn 20% + N©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt tõ 5 triÖu m2/n¨m ®¹t10 triÖu m2/n¨m. + Møc t¨ng tr­ëng s¶n xuÊt hµng n¨m ®¹t 8 – 10% +T¨ng tû träng sö dông nguyªn liÖu s¶n xuÊt trong n­íc ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. +§Çu t­ thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi vµ t¨ng c­êng ®Çu t­, liªn kÕt, liªn doanh víi c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc +øng dông c«ng nghÖ míi vµo c«ng t¸c qu¶n lý. Muèn t¨ng s¶n l­îng tiªu thô th× trong chÝnh s¸ch Marketing-Mix (4p) C«ng ty ph¶i chó träng ®Õn chÝnh s¸ch s¶n phÈm, nh»m ®a r¹ng ho¸ s¶n phÈm h¬n n÷a, n©ng cao chÊt l­îng, t¹o ra sù kh¸c biÖt so víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cña C«ng ty c¹nh tranh, c¶i tiÕn vµ t¹o ra nhiÒu mÉu m· míi nh»m tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng, n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm, bªn c¹nh ®ã lµ viÖc cñng cè vµ duy tr× gi¸ trÞ cña th­¬ng hiÖu g¹ch men Viglacera cïng víi nã lµ chÝnh s¸ch xóc tiÕn hçn hîp, khuyÕch tr­¬ng qu¶ng c¸o thu hót sù chó ý cña kh¸ch hµng vµ qu¶ng b¸ réng r·i th­¬ng hiÖu trªn thÞ tr­êng c¶ n­íc. MÆc dï C«ng ty cã nh÷ng ­u thÕ c¹nh tranh kh¸ m¹nh vÒ chÊt l­îng còng nh­ th­¬ng hiÖu vµ mÉu m· s¶n phÈm, tuy nhiªn C«ng ty vÉn cßn tån t¹i nh÷ng mÆt yÕu kÐm trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm ®Æc biÖt trªn hai lÜnh vùc gi¸ vµ dÞch vô sau b¸n hµng. Cã trªn 80% kh¸ch hµng ®­îc hái mong muèn s¶n phÈm g¹ch men Viglacera sÏ gi¶m gi¸ vµ 36 % kh¸ch hµng cho lµ gi¸ qu¸ ®¾t, 17% kh¸ch hµng kh«ng lùa chän s¶n phÈm cña C«ng ty do c«ng t¸c b¸n hµng vµ dÞch vô sau b¸n hµng kÐm. Thùc tÕ, rÊt nhiÒu kh¸ch hµng phµn nµn kh«ng ®­îc tr¶ lêi cô thÓ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty( ®é bÒn, ®é hót n­íc, sai lÖch kÝch th­íc...), cËp nhËt th«ng tin cña c¸c nh©n viªn b¸n hµng vÒ mÉu m·, s¶n l­îng s¶n phÈm cßn kÐm dÉn ®Õn th«ng tin sai lÖch cho kh¸ch hµng hoÆc gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng tr­a triÖt ®Ó vµ nhanh chãng g©y t©m lý kh«ng tèt cho kh¸ch hµng. VËy C«ng ty muèn s¶n phÈm tiªu thô tèt, cã tÝnh c¹nh tranh cao th× ngoµi c¸c chÝnh s¸ch vÒ s¶n phÈm, khuyÕch tr­¬ng qu¶ng c¸o nh­ ®· nãi ë trªn, C«ng ty cßn ph¶i quan t©m tíi chÝnh s¸ch gi¸ b¸n cña s¶n phÈm , ®©y lµ mét chÝnh s¸ch rÊt quan träng vµ mang tÝnh sèng cßn ®èi víi C«ng ty, C«ng ty cã thÓ ¸p dông mét sè biÖn ph¸p cô thÓ nh­: gi¶m gi¸ ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ khuyÕn khÝch tiªu thô, x¸c ®Þnh c¸c møc gi¸ b¸n riªng biÖt ®èi víi tõng nhãm kh¸ch hµng, nghiªn cøu vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p b¸n hµng míi, sö dông chiÕt khÊu, khuyÕn m·i...§èi víi dÞch vô b¸n hµng vµ sau b¸n hµng C«ng ty cÇn ®µo t¹o l¹i c¸c nh©n viªn b¸n hµng vÒ mÆt chuyªn m«n còng nh­ nghÖ thuËt b¸n hµng, më réng c¸c kªnh ph©n phèi, ®¬n gi¶n thñ tôc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i víi kh¸ch hµng, c«ng t¸c cËp nhËt th«ng tin cÇn nhanh gän vµ chÝnh x¸c, cã nh­ vËy c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty míi cã tÝnh c¹nh tranh cao, gióp cho C«ng ty gi÷ v÷ng ®­îc thÞ tr­êng vµ tõng b­íc më réng ®­îc thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ thÞ tr­êng quèc tÕ. II. T¨ng c­êng c«ng t¸c ®iÒu tra, nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ më réng thÞ tr­êng 1. Sù cÇn thiÕt cña biÖn ph¸p BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo muèn cã mét quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n th× ph¶i dùa trªn c¬ së c¸c th«ng tin thu thËp ®­îc vµ muèn tæ chøc c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cã hiÖu qu¶ th× cÇn ph¶i nghiªn cøu, dù b¸o thÞ tr­êng vÒ nhu cÇu s¶n phÈm. BiÖn ph¸p nµy cã tÇm quan träng ®Æc biÖt trong viÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã thÓ thùc hiÖn nhanh chãng, nhÞp nhµng. NÕu kh«ng nghiªn cøu kü thÞ tr­êng th× hiÓn nhiªn C«ng ty sÏ kh«ng cã nh÷ng th«ng tin cã gi¸ trÞ vµ cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n ®Ó ®i tíi hîp ®ång, ®Æc biÖt nh÷ng th«ng tin cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh cã liªn quan tíi ®èi t¸c lµm ¨n. Vµ cã lµm tèt c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng th× khi ®µm ph¸n c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång, C«ng ty míi chñ ®éng vµ cã lîi thÕ h¬n ®èi t¸c. Ngoµi ra, khi C«ng ty cã ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, th«ng qua nh÷ng lÇn tiÕp xóc víi kh¸ch hµng vµ c¸c th­¬ng gia kh¸c, C«ng ty sÏ cã thªm nh÷ng kh¸ch hµng míi, tiÕn tíi mét thÞ tr­êng cã nhiÒu kh¸ch hµng t¹o tiÒm lùc cho sù c¹nh tranh gi÷a ng­êi mua víi ng­êi mua. Qua nghiªn cøu xem xÐt cho thÊy c«ng t¸c nghiªn cøu dù b¸o thÞ tr­êng cña C«ng ty ®· ®­îc tiÕn hµnh, song cßn rÊt rêi r¹c, hiÖu qu¶ ch­a cao. Víi mong muèn gãp phÇn ph¸t triÓn C«ng ty, theo em C«ng ty cÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng, t×m hiÓu thÞ tr­êng tõ ®ã cã nh÷ng ®èi s¸ch thÝch hîp, x¸c lËp chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh ®óng h­íng vµ cã hiÖu qu¶. C«ng ty ph¶i lu«n dù b¸o, dù ®o¸n thÞ tr­êng cïng víi viÖc trùc tiÕp tiÕp cËn víi kh¸ch hµng ®Ó kh¶o s¸t, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thÞ tr­êng ®óng ®¾n, nh»m gi÷ v÷ng tÝnh æn ®Þnh, kh«ng ngõng t¹o kh¶ n¨ng më réng thÞ tr­êng tiªu thô. 2. Néi dung cña biÖn ph¸p T¹i C«ng ty g¹ch men Th¨ng Long, mét sè n¨m võa qua s¶n l­îng s¶n xuÊt tiªu thô s¶n phÈm lu«n lu«n hoµn thµnh kÕ ho¹ch nh­ng kÕt qu¶ ch­a cao. Thùc tÕ nµy ®Æt ra c©u hái: - Do dù ®o¸n cÇu kh«ng chÝnh x¸c hay do më réng thÞ tr­êng ch­a hîp lý? - M¹ng l­íi tiªu thô s¶n phÈm nh­ vËy ®· phï hîp vÒ kh«ng gian ch­a? - ChÊt l­îng, mÉu m·, mµu s¾c, gi¸ c¶ ®­îc ®¸nh gi¸ nh­ thÕ nµo? - C¸c chÝnh s¸ch b¸n hµng cã ®iÓm nµo ch­a phï hîp? Tõ ®ã, ®Ó c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng cña C«ng ty ®¸p øng ®­îc c¸c vÊn ®Ò trong thÞ tr­êng hiÖn t¹i vµ trong thÞ tr­êng t­¬ng lai mµ tr­íc hÕt lµ thÞ tr­êng C«ng ty muèn chinh phôc, C«ng ty cÇn chØ ra ®­îc: §©u lµ thÞ tr­êng triÓn väng nhÊt ®èi víi s¶n phÈm cña C«ng ty? C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p nh­ thÕ nµo vÒ quy c¸ch, mÉu m·, chÊt l­îng, nh·n hiÖu, qu¶ng c¸o,... Dù kiÕn m¹ng l­íi tiªu thô vµ ph­¬ng ph¸p ph©n phèi s¶n phÈm. CÇn cã chiÕn l­îc chÝnh s¸ch nh­ thÕ nµo ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng? 3. C¸ch thøc thùc hiÖn: §Ó cã ®­îc kÕt qu¶ tèt th× bé phËn nghiªn cøu thÞ tr­êng cña C«ng ty ph¶i chia lµm hai bé phËn nhá chuyªn vÒ ph©n tÝch thÞ tr­êng vµ quan s¸t thÞ tr­êng. Bé phËn ph©n tÝch thÞ tr­êng ph¶i gi¶i thÝch ®­îc c¬ cÊu thÞ tr­êng t¹i mçi thêi ®iÓm vµ viÖc x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng, hiÖu qu¶ còng nh­ ý nghÜa ®èi víi c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. Bé phËn quan s¸t thÞ tr­êng ph¶i theo dâi diÔn biÕn sù ph¸t triÓn vµ thay ®æi cña thÞ tr­êng ®èi víi s¶n phÈm g¹ch Ceramic, ®ång thêi chØ ra ®­îc nguyªn nh©n cña sù thay ®æi ®ã. Nghiªn cøu thÞ tr­êng ph¶i ®i s©u vµo 3 lÜnh vùc chÝnh: Nhu cÇu vÒ s¶n phÈm g¹ch èp l¸t Ceramic nãi chung vµ g¹ch èp l¸t Viglacera nãi riªng trong thêi ®iÓm hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn cÇu, mËt ®é d©n c­, thãi quen,... C¹nh tranh hµng ho¸: cã nh÷ng kh¸ch hµng nµo ®ang tiªu thô g¹ch Ceramic cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai. §¬n vÞ nµo lµ ®èi thñ c¹nh tranh chÝnh, biÖn ph¸p c¹nh tranh cña hä lµ g×, ph¶n øng cña hä nh­ thÕ nµo víi c¸c biÖn ph¸p c¹nh tranh cña C«ng ty tõ ®ã ph¶i ®­a ra ®­îc nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu cho s¶n phÈm g¹ch èp ceramic cña C«ng ty. Guång m¸y ph©n phèi hiÖn t¹i cã phï hîp kh«ng, khóc m¾c ë ®iÓm nµo, nguyªn nh©n t¹i sao vµ c¸c biÖn ph¸p c¶i tiÕn guång m¸y ph©n phèi h÷u hiÖu trong t­¬ng lai. Theo ®ã C«ng ty sÏ cã th«ng tin thÞ tr­êng vÒ s¶n phÈm g¹ch èp ceramic cña m×nh còng nh­ sù thÝch øng cña nã trªn thÞ tr­êng? ý kiÕn cña kh¸ch hµng ra sao? Kh¸ch hµng cã yªu cÇu g× vÒ gi¸ c¶, dÞch vô vµ c¸ch thøc b¸n hµng? C¸c kÕt qu¶ thu ®­îc qua nghiªn cøu thÞ tr­êng cÇn ®­îc nhanh chãng ®­a vÒ c¸c bé phËn chøc n¨ng cã liªn quan ®Ó ®­a ra ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n: QuyÕt ®Þnh vÒ ph¸t triÓn mÆt hµng hoÆc gi¶m bít mÆt hµng. QuyÕt ®Þnh vÒ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®i kÌm víi viÖc ph¸t triÓn mÆt hµng ®Ó phï hîp víi ®ßi hái cña thÞ tr­êng. QuyÕt ®Þnh linh ho¹t gi¸ c¶ hµng ho¸ trªn tõng thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng th­êng xuyªn, kh¸ch hµng ®Õn víi C«ng ty lÇn ®Çu. Gi¸ c¶ s¶n phÈm ë khu vùc thµnh thÞ ®­îc x©y dùng th­êng ph¶i cao h¬n so víi gi¸ c¶ ë khu vùc n«ng th«n, ®èi víi kh¸ch hµng th­êng xuyªn, kh¸ch hµng ®Õn víi C«ng ty lÇn ®Çu nh­ng C«ng ty nhËn thÊy cã triÓn väng th× nªn x©y dùng møc gi¸ mÒm dÎo h¬n. QuyÕt ®Þnh c¸c h×nh thøc ph©n phèi, më réng m¹ng l­íi trùc tiÕp, m¹ng l­íi ®¹i lý hoÆc l­u th«ng theo l­îng nhu cÇu ®Ó tr¸nh tån ®äng hµng ho¸, ®¶m b¶o hµng ho¸ l­u th«ng phï hîp. QuyÕt ®Þnh vÒ më réng thÞ tr­êng, t×m kiÕm b¹n hµng míi. 4. HiÖu qu¶ thùc hiÖn: C«ng ty ph¶i cö c¸n bé thÞ tr­êng nghiªn cøu c¸c vïng ®i¹ lý t×m hiÓu kh¸ch hµng ®Ó x¸c ®Þnh n¬i nµo cã nhu cÇu vÒ s¶n phÈm g×? Vµo thêi gian nµo? Sè l­îng bao nhiªu, quy c¸ch nh­ thÕ nµo, chñng lo¹i vµ c¬ cÊu nh­ thÕ nµo? ChÊt l­îng ra sao? Kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ xu h­íng cña cÇu?... - C¸n bé nghiªn cøu thÞ tr­êng ph¶i t×m hiÓu trªn thÞ tr­êng ®Ó biÕt ®­îc c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cña C«ng ty ®­îc s¶n xuÊt ë nh÷ng n¬i nµo? N¨ng lùc s¶n xuÊt cña hä ra sao? ChÊt l­îng vµ gi¸ c¶ cña hä?...Tõ ®ã th«ng tin vÒ C«ng ty ®Ó xö lý. - C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ph¶i kÕt hîp víi chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o, khuyÕch tr­¬ng gióp ng­êi tiªu dïng biÕt ®Ó ph©n biÖt s¶n phÈm cña C«ng ty víi c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c trªn thÞ tr­êng. - Bªn c¹nh ®ã C«ng ty còng ph¶i chó träng ®Õn sè l­îng, tr×nh ®é cña c¸n bé thÞ tr­êng. C«ng ty cÇn cã c¬ chÕ khuyÕn khÝch hîp lý khi hä hoµn thµnh xuÊt s¾c c«ng viÖc. - Tuy nhiªn ®Ó c«ng t¸c thu thËp th«ng tin ®¹t hiÖu qu¶ cao th× C«ng ty cÇn duy tr× vµ t¹o nh÷ng mèi quan hÖ c«ng t¸c víi c¸c c¬ quan th­¬ng m¹i trong n­íc nh­: Bé th­¬ng m¹i, phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam, ®ång thêi t¹o mèi quan hÖ víi c¸c c¸ nh©n vµ c¬ quan th­¬ng m¹i cña ta ë n­íc ngoµi. Th«ng qua ®ã C«ng ty sÏ thu thËp ®­îc nh÷ng th«ng tin h÷u Ých phôc vô cho kh©u xö lý th«ng tin vµ gia quyÕt ®Þnh. - Nghiªn cøu thÞ tr­êng ®ßi hái C«ng ty ph¶i tiÕp xóc cä s¸t nhiÒu h¬n víi thÞ tr­êng, n¾m b¾t ®­îc nh÷ng th«ng tin cña thÞ tr­êng ®Æc biÖt lµ th«ng tin tõ phÝa c¸c ®èi thñ c¹nh tranh víi C«ng ty: nhu cÇu vµ thÞ hiÕu kh¸ch hµng vÒ mÉu m·, chÊt l­îng, gi¸ c¶ s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng. III. C¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng vµ ®a r¹ng ho¸ s¶n phÈm 1. Sù cÇn thiÕt cña c¸c biÖn ph¸p: ChØ khi x©y dùng ®­îc chÝnh s¸ch s¶n phÈm, C«ng ty míi cã ph­¬ng h­íng nghiªn cøu, thiÕt kÕ, s¶n xuÊt hµng lo¹t. NÕu chÝnh s¸ch s¶n phÈm kh«ng ®¶m b¶o ®­îc kh¶ n¨ng tiªu thô ch¾c ch¾n th× nh÷ng ho¹t ®éng nãi trªn sÏ rÊt m¹o hiÓm, cã thÓ C«ng ty sÏ gÆp thÊt b¹i cay ®¾ng. ThÞ tr­êng g¹ch èp cña c«ng ty hiÖn nay cã kh«ng Ýt ®èi thñ c¹nh tranh víi c¸c C«ng ty c¶ trong n­íc vµ ngoµi n­íc. V× vËy, ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng th× C«ng ty g¹ch men Th¨ng Long ph¶i cã chÝnh s¸ch s¶n phÈm hîp lý, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm nh»m ®­a ra thÞ tr­êng c¸c lo¹i s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao h¬n, mÉu m· ®­îc ng­êi tiªu dïng ­a chuéng h¬n. H¬n n÷a, do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt, s¶n phÈm cña C«ng ty cã tÝnh chÊt sö dông l©u dµi nªn viÖc hoµn thiÖn chÝnh s¸ch s¶n phÈm lµ hÕt søc cÇn thiÕt. 2. Néi dung cña C«ng t¸c hoµn thiÖn chÝnh s¸ch s¶n phÈm: GÊp rót tung vµo thÞ tr­êng nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao h¬n, mÉu m· ®a d¹ng h¬n nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng theo c¸c h­íng: S¶n phÈm g¹ch Ceramic chÊt l­îng cao phôc vô cho thÞ tr­êng ®« thÞ cã møc thu nhËp cao. S¶n phÈm g¹ch Ceramic chÊt l­îng t­¬ng ®èi víi møc gi¸ c¶ trung b×nh phôc vô cho c¸c thÞ tr­êng tØnh lÎ cã møc thu nhËp thÊp X©y dùng chiÕn l­îc tung s¶n phÈm míi ra thÞ tr­êng. ViÖc tung s¶n phÈm míi n»m trong giai ®o¹n ®Çu chu kú sèng cña s¶n phÈm, ®ßi hái C«ng ty ph¶i lùa chän c¸c lo¹i h×nh chiÕn l­îc trªn c¬ së kÕt hîp hai yÕu tè c¬ b¶n lµ gi¸ vµ khuyÕn m¹i. ChiÕn l­îc th©m nhËp nhanh: phèi hîp møc gi¸ b¸n thÊp, t¨ng c­êng khuyÕn m¹i nh»m ®¹t ®­îc vµ gi÷ v÷ng mét thÞ tr­êng lín. ChiÕn l­îc nµy thÝch hîp víi thÞ tr­êng cã tiÒm n¨ng lín, kh¸ch hµng ch­a biÕt ®Õn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp nh­ng l¹i nh¹y c¶m vÒ gi¸ c¶ vµ ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh vµ cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ nhê vµo viÖc s¶n xuÊt cã quy m« lín. ChiÕn l­îc th©m nhËp kÕt hîp víi gi¸ b¸n thÊp: chiÕn l­îc nµy kÕt hîp víi quy m« thÞ tr­êng lín, s¶n phÈm ®­îc biÕt ë møc ®é cao, kh¸ch hµng nh¹y c¶m víi gi¸ c¶ nh­ng kh«ng nh¹y c¶m víi khuyÕn m¹i. Víi chiÕn l­îc nµy C«ng ty nªn ¸p dông ®èi víi c¸c thÞ tr­êng miÒn B¾c. 3. C¸ch thøc thùc hiÖn: Cã thÓ thùc hiÖn theo c¸c h­íng sau: T¹o ra s¶n phÈm tèt h¬n (tiÖn lîi khi sö dông, ®é bÒn,...) C¸c mÉu m· ph¶i ®­îc thay ®æi th­êng xuyªn, ®óng thêi ®iÓm. Trong qu¸ tr×nh thay ®æi mÉu m· C«ng ty nªn tham kh¶o mÉu m· cña ®èi thñ c¹nh tranh, ngoµi ra C«ng ty cÇn nghiªn cøu b¾t tr­íc mÉu m· s¶n phÈm cña c¸c n­íc kh¸c nh­ Italia, T©y Ban Nha,... Duy tr× hoµn thiÖn vµ c¶i tiÕn c¸c mÉu m· truyÒn thèng ®­îc kh¸ch hµng ­a chuéng, lo¹i bá nh÷ng mÉu m· l¹c hËu kh«ng ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn. C«ng ty cã thÓ cho ra ®êi nhiÒu lo¹i kÝch th­íc, mÉu m· kh¸c nhau ®èi víi mçi lo¹i s¶n phÈm. IV. Ph¸t triÓn m¹ng l­íi tiªu thô, hoµn thiÖn chÝnh s¸ch ph©n phèi s¶n phÈm. 1. TÝnh tÊt yÕu cña biÖn ph¸p C¸c cöa hµng, c¸c tæng ®¹i lý cña C«ng ty võa lµ n¬i giíi thiÖu s¶n phÈm, b¸n s¶n phÈm ®ång thêi còng lµ n¬i thu thËp th«ng tin gióp C«ng ty theo dâi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Ngµy nay ngoµi viÖc C«ng ty ph¶i s¶n xuÊt ra nh÷ng mÆt hµng cã chÊt l­îng cao, gi¸ rÎ cßn ph¶i quan t©m tíi vÊn ®Ò cung cÊp hµng ho¸ dÞch vô sao cho nhanh nhÊt, chi phÝ hîp lý nhÊt, thuËn tiÖn nhÊt. V× vËy viÖc më réng m¹ng l­íi tiªu thô, hoµn thiÖn chÝnh s¸ch ph©n phèi s¶n phÈm lµ hÕt søc cÇn thiÕt. 2. Néi dung cña biÖn ph¸p Gi÷ v÷ng t¨ng c­êng mèi quan hÖ víi b¹n hµng hiÖn cã. T×m kiÕm më réng quan hÖ víi b¹n hµng hiÖn cã Thµnh lËp c¸c ®¹i lý ë nhiÒu vïng kh¸c nhau Trong m¹ng l­íi b¸n hµng, C«ng ty ph¶i thùc hiÖn tèt dÞch vô hç trî; §ång thêi ph¶i thu thËp th«ng tin ph¶n håi tõ kh¸ch hµng. C«ng ty cã mèi quan hÖ qua l¹i gi÷a c¸c thµnh viªn trong kªnh ph©n phèi b»ng nh÷ng hîp ®ång vµ phÇn tr¨m h­ëng l¬Þ tøc sao cho mçi thµnh viªn trong kªnh ph¶i coi ®ã lµ nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm ph¶i lµm. C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn c¸c thµnh viªn trong kªnh ®Ó cã thÓ gióp hä vÒ mÆt tµi chÝnh, nh©n lùc, th­ëng ph¹t nghiªm minh tr¸nh sù m©u thuÉn gi÷a c¸c thµnh viªn trong kªnh ph©n phèi. 3. C¸ch thøc thùc hiÖn biÖn ph¸p: Trong thêi gian tíi cïng víi sù nç lùc duy tr× thÞ phÇn hiÖn cã. C«ng ty nªn kh¶o s¸t nghiªn cøu më réng thÞ phÇn ë c¸c tØnh tõ MiÒn Trung trë vµo (nhÊt lµ thÞ tr­êng MiÒn Nam) ®Ó më réng thªm c¸c ®¹i lý bëi lÏ thu nhËp d©n c­ cao nhÊt ë n­íc ta ®ang lµ vïng §«ng Nam Bé vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh, sè l­îng d©n c­ tËp trung ë c¸c vïng nµy kh¸ ®«ng vµ ë ®©y còng cã nhiÒu doanh nghiÖp x©y dùng nªn nhu cÇu vÒ g¹ch Ceramic cã kh¶ n¨ng t¨ng cao. §èi t­îng ®­îc chän lµm ®¹i lý cña C«ng ty còng ph¶i nªn c©n nh¾c vµ ®¸nh gi¸ nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. §ång thêi, C«ng ty nªn më thªm mét sè cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm ë kh¾p c¸c tØnh thµnh trong c¶ n­íc. V× cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm kh«ng chØ lµ ®Ó khuyÕch tr­¬ng qu¶ng c¸o, gîi më tiªu dïng cho kh¸ch hµng mµ cßn cung cÊp th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty, vÒ s¶n phÈm cña ®èi thñ c¹nh tranh. Tuy nhiªn khi më cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm C«ng ty cÇn chó ý lùa chän ®Þa ®iÓm thuËn lîi cho viÖc ®Æt c¸c cöa hµng, tèt nhÊt lµ cÇn n¬i ®«ng d©n c­ vµ tiÖn ®­êng qua l¹i, t¹o kh«ng khÝ tho¶i m¸i cho kh¸ch ®Õn víi cöa hµng, vÝ dô nh­ th¸i ®é phôc vô cña nh©n viªn b¸n hµng, h×nh thøc tr­ng bµy s¶n phÈm,... ViÖc C«ng ty më réng hÖ thèng ®¹i lý còng cÇn ph¶i g¾n liÒn víi c«ng t¸c qu¶n lý kªnh ph©n phèi, mµ chñ yÕu lµ qu¶n lý c¸c ®¹i lý. ViÖc t¨ng c­êng qu¶n lý hÖ thèng ph©n phèi qua c¸c ®¹i lý cÇn chó ý mét sè ®iÓm sau: C«ng ty nªn t¨ng c­êng h¬n n÷a viÖc qu¶n lý c¸c Tæng ®¹i lý cña m×nh th«ng qua viÖc xem xÐt tèc ®é tiªu thô, doanh sè vµ c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn hµng ho¸ ®Õn kh¸ch hµng. §Æc biÖt lµ viÖc qu¶n lý nghiªm ngÆt vÒ gi¸ c¶ ®Ó tr¸nh viÖc c¸c ®¹i lý tù do n©ng gi¸ g©y thua thiÖt cho ng­êi b¸n lÎ vµ ng­êi tiªu dïng. T×m ra c¸c nhu cÇu vµ trë ng¹i cho c¸c Tæng ®¹i lý cã sù trî gióp thÝch hîp. §¶m b¶o hÖ thèng th«ng tin th«ng suèt trong hÖ thèng kªnh ph©n phèi vµ c¸c trung gian cung cÊp cho C«ng ty c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng. Th­êng xuyªn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c¸c Tæng ®¹i lý theo nh÷ng tiªu chuÈn cô thÓ nh­: s¶n l­îng, doanh sè tiªu thô, møc ®é thu hót kh¸ch hµng, uy tÝn ®¹i lý, kÞp thêi ph¸t hiÖn sai sãt ®Ó xö lý. M¹ng l­íi tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty cÇn tæ chøc dµy ®Æc h¬n vµ cã quy m« h¬n. C«ng ty nªn më réng kªnh tiªu thô s¶n phÈm kÕt hîp sö dông c¶ hai kªnh ph©n phèi trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp. Víi quy m« thÞ tr­êng hiÖn nay, trong kªnh tiªu thô gi¸n tiÕp C«ng ty cÇn kÕt hîp viÖc sö dông ®¬n vÞ trung gian lµ c¸c Tæng ®¹i lý cã h­ëng hoa hång víi b¸n bu«n trùc tiÕp cho c¸c C«ng ty th­¬ng m¹i hoÆc b¸n víi khèi l­îng nhá cho c¸c cöa hµng t­ nh©n. Tuy nhiªn C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trung gian nªn ký hîp ®ång giao kÌo, ®­a ra nh÷ng quy ®Þnh chung vÒ møc gi¸ b¸n hîp lý, vÒ nh·n hiÖu, vÒ dÞch vô. §èi víi s¶n phÈm mµ trong qu¸ tr×nh b¸n ph¸t hiÖn cã lçi, C«ng ty nªn nhËn trë l¹i vµ trõ tiÒn cho ®èi t¸c trong nh÷ng lÇn mua tiÕp theo. Hµng n¨m, tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng gåm c¸c ®èi t¸c trao ®æi vµ tiÕp thu nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp tõ phÝa hä ®Ó dÇn dÇn hoµn thiÖn h¬n h×nh thøc ph©n phèi nµy. 3. §iÒu kiÖn thùc hiÖn biÖn ph¸p: §èi víi biÖn ph¸p nµy, tr¸ch nhiÖm vµ yªu cÇu c«ng viÖc cña C«ng ty t¨ng lªn, yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i lùa chän vÞ trÝ ®Æt thªm c¸c cöa hµng, ®¹i lý; dÔ dµng thu hót sù chó ý cña kh¸ch hµng, t¹o thuËn lîi cho kh¸ch hµng trong lóc mua hµng nh­ cã chç ®Ó xe, gi¸ thuª cöa hµng phï hîp. §Ó thùc hiÖn më réng c¸c ®¹i lý tiªu thô mét c¸ch cã hiÖu qu¶ C«ng ty cÇn thùc hiÖn: Nghiªn cøu kü ®Æc ®iÓm kinh tÕ tõng vïng, nghiªn cøu vÒ d©n sè thu nhËp, tiÒm n¨ng cña khu vùc tõ ®ã ®Æt ký kÕt hîp ®ång víi c¸c ®¹i lý. C¸c Tæng ®¹i lý ph¶i cã t­ c¸ch ph¸p nh©n. C¸c Tæng ®¹i lý ®­îc thµnh lËp ph¶i chøng tá kh¶ n¨ng tµi chÝnh kinh doanh cña m×nh, møc tiªu thô cña mçi Tæng ®¹i lý ph¶i t¨ng qua tõng n¨m. Ngoµi ra C«ng ty ph¶i nªn x©y dùng cho m×nh mét lùc l­îng b¸n hµng hïng hËu cã kiÕn thøc vµ tr×nh ®é x· héi, am hiÓu vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty ®Ó khi cÇn cã thÓ h­íng dÉn ng­êi mua c¸ch sö dông s¶n phÈm còng nh­ tÝnh n¨ng vµ t¸c dông cña nã. 4. HiÖu qu¶ do biÖn ph¸p mang l¹i: Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch ph©n phèi gióp cho s¶n phÈm cu¶ C«ng ty s¶n xuÊt ra ®­îc tiªu thô dÔ dµng, h¹n chÕ hµng ho¸ ø ®äng, ®ång thêi ®Èy m¹nh kh¶ n¨ng x©m nhËp s¶n phÈm cña C«ng ty vµo thÞ tr­êng. ViÖc h×nh thµnh ®¹i lý míi sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty ®iÒu tiÕt dÔ dµng l­îng hµng ho¸, t¨ng ®­îc khèi l­îng hµng ho¸ b¸n ra trªn thÞ tr­êng. NÕu viÖc kh¶o s¸t, nghiªn cøu vµ më réng thÞ tr­êng MiÒn Trung diÔn ra thuËn lîi th× viÖc më c¸c Tæng ®¹i lý míi ë ®©y sÏ cã thÓ lµm t¨ng s¶n phÈm tiªu thô cña C«ng ty lªn rÊt nhiÒu. Ngoµi ra biÖn ph¸p nµy cßn gióp C«ng ty ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu tiªu dïng cña ng­êi tiªu dïng, t¹o ®­îc uy tÝn víi kh¸ch hµng. V. T¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn hç trî cho c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm 1 Quan t©m ®Õn th«ng tin qu¶ng c¸o 1.1. Sù cÇn thiÕt cña biÖn ph¸p: Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu tiªu dïng cña con ng­êi lu«n lu«n biÕn ®æi kh«ng ngõng t¨ng lªn do ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i s¶n phÈm ph¶i thÝch øng víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng. Song nÕu chØ dõng l¹i ë giai ®o¹n s¶n xuÊt th× hµng ho¸ sÏ kh«ng tiªu thô ®­îc, cho nªn cÇn cã c«ng cô qu¶ng c¸o. Th«ng tin qu¶ng c¸o sÏ gióp cho cung- cÇu gÆp nhau trªn thÞ tr­êng. MÆt kh¸c, qu¶ng c¸o cßn t¸c ®éng ®Õn t©m lý ng­êi tiªu dïng lµm cho ng­êi tiªu dïng ®i ®Õn quyÕt ®Þnh mua s¶n phÈm cña m×nh. Qu¶ng c¸o lµ c«ng cô ®¾c lùc gióp cho tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty ngµy cµng nhiÒu lªn. Ngµy nay, qu¶ng c¸o cßn ®­îc coi lµ vò khÝ c¹nh tranh s¾c bÐn. 1.2. Néi dung cña biÖn ph¸p: S¶n phÈm g¹ch Ceramic cña C«ng ty thuéc ngµnh vËt liÖu x©y dùng do ®ã trùc tiÕp phôc vô cho ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng. V× vËy qu¶ng c¸o ph¶i h­íng vµo c¸c doanh nghiÖp x©y dùng cô thÓ ®ã lµ c¸c C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh trong n­íc. Qu¶ng c¸o ph¶i nªu lªn ®­îc ­u viÖt cña s¶n phÈm g¹ch Ceramic cña C«ng ty so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Yªu cÇu ®Æt ra cña c«ng t¸c qu¶ng c¸o lµ ph¶i lµm sao cho nh·n hiÖu cña C«ng ty trë nªn quen thuéc víi kh¸ch hµng ®ång thêi nªu lªn ®­îc sù kh¸c biÖt vÒ mÉu m·, chñng lo¹i s¶n xuÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. B­íc ®Çu tiªn ph¶i thùc hiÖn lµ x¸c ®Þnh môc tiªu qu¶ng c¸o. Môc tiªu sÏ chi phèi toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng qu¶ng c¸o. Nh÷ng môc tiªu nµy ph¶i xuÊt ph¸t tõ nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ thÞ tr­êng môc tiªu, vÒ viÖc ®Þnh vÞ s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng. Tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ C«ng ty cã môc qu¶ng c¸o cô thÓ. Cô thÓ nh­ khi C«ng ty ®­a ra lo¹i s¶n phÈm míi ph¶i dïng h×nh thøc qu¶ng c¸o th©m nhËp. §Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty ®ang cã trªn thÞ tr­êng th× qu¶ng c¸o t¨ng c­êng. S¶n phÈm tiªu thô chËm th× tiÕp tôc qu¶ng c¸o duy tr×. C¸c môc tiªu qu¶ng c¸o cã thÓ ®­îc xÕp lo¹i tuú theo ý muèn lµ th«ng tin, thuyÕt phôc hay nh¾c nhë. Qu¶ng c¸o th«ng tin ®­îc dïng nhiÒu trong giai ®o¹n ®Çu cña chu kú sèng s¶n phÈm víi môc tiªu t¹o nhu cÇu ban ®Çu. Qu¶ng c¸o thuyÕt phôc trë nªn quan träng ë giai ®o¹n c¹nh tranh khi môc tiªu cña C«ng ty lµ lµm t¨ng nhu cÇu. Qu¶ng c¸o nh¾c nhë rÊt quan träng trong giai ®o¹n tr­ëng thµnh cña s¶n phÈm nh»m duy tr× kh¸ch hµng. 1.3. C¸ch thøc thùc hiÖn: C«ng t¸c qu¶ng c¸o cña C«ng ty nªn thùc hiÖn theo c¸c b­íc: C«ng ty cÇn cã mét bé phËn chuyªn nghiªn cøu néi dung qu¶ng c¸o cña C«ng ty sao cho qu¶ng c¸o ph¶i thËt xóc tÝch, cuèn hót ng­êi xem, cung cÊp cho ng­êi xem th«ng tin vÒ s¶n phÈm còng nh­ uy tÝn cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng. LËp kÕ ho¹ch qu¶ng c¸o: C«ng ty lËp kÕ ho¹ch qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm g¹ch Ceramic víi c¸c néi dung: qu¶ng c¸o s¶n phÈm g×, néi dung qu¶ng c¸o, môc tiªu qu¶ng c¸o, ph­¬ng thøc qu¶ng c¸o vµ thêi ®iÓm qu¶ng c¸o, ®ång thêi còng ph¶i nªu lªn ®­îc dù to¸n chi phÝ qu¶ng c¸o vµ thêi gian kÐo dµi qu¶ng c¸o trong bao l©u. Thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o: Qu¶ng c¸o cã thÓ tiÕn hµnh theo chu kú trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin nh­: §µi ph¸t thanh, truyÒn h×nh, b¸o chÝ, héi trî triÓn l·m hµng c«ng nghiÖp,... §Æc biÖt, C«ng ty tËp trung qu¶ng c¸o trªn c¸c b¸o t¹p chÝ kinh tÕ nh­: Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam, ViÖt Nam ®Çu t­ n­íc ngoµi, Gi¸ c¶ thÞ tr­êng, T¹p chÝ c«ng nghiÖp, T¹p chÝ x©y dùng, b¸o Kinh tÕ ®« thÞ,...v× ®©y lµ nh÷ng ph­¬ng tiÖn mµ c¸c doanh nghiÖp x©y dùng quan t©m. Trªn ti vi: C«ng ty nªn chän thêi ®iÓm qu¶ng c¸o khi cã mËt ®é kh¸n gi¶ ®«ng nhÊt. Cã thÓ chän thêi ®iÓm qu¶ng c¸o khi b¾t ®Çu mét ch­¬ng tr×nh gi¶i trÝ. Trªn b¸o chÝ: C«ng ty ph¶i lùa chän trang qu¶ng c¸o sao cho ®­a ®­îc c¸c h×nh ¶nh ®Ñp vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty lªn trang b¸o víi mét sè th«ng tin cÇn thiÕt nh­: chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¸ c¶, mÉu m·, c«ng dông,... Ngoµi ra C«ng ty cßn cã thÓ tiÕn hµnh in Cataloge giíi thiÖu vµ th«ng tin mét c¸ch ®Çy ®ñ h¬n vÒ mÆt hµng mµ C«ng ty s¶n xuÊt, göi tíi c¸c ®èi t¸c trong ngµnh x©y dùng,... Qu¶ng c¸o trªn xe trë hµng cña C«ng ty: mÆc dï khã ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ trong viÖc thùc hiÖn qu¶ng c¸o lo¹i nµy nh­ng chóng ta thÊy ®­îc mét sè ­u ®iÓm: Chi phÝ thÊp Qu¶ng c¸o trªn c¸c TØnh xa trªn tuyÕn ®­êng vËn chuyÓn Thêi gian qu¶ng c¸o dµi Hç trî ®¾c lùc ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh. Th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o trªn xe chë hµng chñ yÕu giíi thiÖu tªn tuæi, biÓu t­îng vµ c¸c lo¹i s¶n phÈm cña C«ng ty. H×nh thøc qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng kh¸c còng cÇn ®­îc khai th¸c nh­ xe t¶i, Taxi, xe Buýt, xe kh¸ch liªn tØnh. Pan« vµ ¸p phÝch qu¶ng c¸o t¹i c¸c c«ng viªn, tr­êng häc, bÕn xe, nhµ ga, ng· ba, ng· t­ ®­êng, c¸c khu trung t©m, c¸c tuyÕn ®­êng dµi,... Hç trî rÊt nhiÒu cho c«ng t¸c qu¶ng c¸o trªn TV lµm cho thÞ tr­êng nhËn biÕt s©u s¾c h¬n vÒ C«ng ty §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶ng c¸o ®èi víi c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm: sau khi quyÕt ®Þnh tham gia c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o, C«ng ty b¾t ®Çu th«ng b¸o cho c¸c ®¹i lý biÕt thêi gian qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña C«ng ty, yªu cÇu c¸c ®¹i lý ghi sæ nhËt ký b¸n hµng trong thêi gian qu¶ng c¸o ®Ó C«ng ty lÊy c¬ së ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng qu¶ng c¸o. Qua ®ã, C«ng ty sÏ cã nh÷ng ®iÒu chØnh hîp lý trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ néi dung qu¶ng c¸o cho phï hîp. ¦íc tÝnh kinh phÝ thùc hiÖn qu¶ng c¸o cña C«ng ty hµng n¨m kho¶ng 5% doanh thu b¸n hµng ®­îc ph©n phèi nh­ sau: Chi phÝ qu¶ng c¸o, b¸o chÝ : 600.000.000® Chi phÝ qu¶ng c¸o th«ng tin trªn m¹ng : 20.000.000® Chi phÝ ph¸t sãng truyÒn h×nh : 1.320.000.000® Chi phÝ lµm phim qu¶ng c¸o : 250.000.000® Ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i : 300.000.000® Chi phÝ qu¶ng c¸o tÊm lín nhá : 1.250.000.000® Chi phÝ ¸o, mò, tem, tê r¬i, Cataloge, quµ tÆng: 560.000.000® 1.4. §iÒu kiÖn thùc hiÖn: Qu¶ng c¸o dÔ nghe, dÔ hiÓu, dÔ thu hót sù chó ý cña ng­êi tiªu dïng. Muèn vËy qu¶ng c¸o cÇn ph¶i: Xo¸y vµo ­u thÕ chÊt l­îng s¶n phÈm g¹ch Ceramic cña C«ng ty, trong ®ã cÇn nhÊn m¹nh r»ng: c¸c s¶n phÈm ®­îc ®¶m b¶o qua tÊt c¶ c¸c kh©u tõ kh©u Ðp, tr¸ng men, t¹o mÉu,... ®Õn kh©u nung vµ ®Òu qua kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm. Lµm næi bËt ý nghÜa biÓu t­îng cña C«ng ty: H×nh t­îng ngän löa - mét h×nh t­îng kh¸ quen thuéc víi ng­êi d©n, nã mang ®Ëm nÐt lÞch sö cña d©n téc ViÖt Nam. Ngoµi ra C«ng ty cÇn ®Çu t­ kinh phÝ thÝch ®¸ng cho c«ng t¸c nµy. 1.5. HiÖu qu¶ khi thùc hiÖn biÖn ph¸p: Lµm cho kh¸ch hµng hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ C«ng ty. Qua qu¶ng c¸o sÏ gióp cho viÖc thùc hiÖn kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm vèn rÊt mê nh¹t gi÷a c¸c h·ng kh¸c nhau, ng­êi tiªu dïng míi biÕt ®Õn ­u thÕ s¶n phÈm cña C«ng ty vµ lóc ®ã hä míi cã quyÕt ®Þnh lùa chän s¶n phÈm cña C«ng ty 2. Quan t©m ®Õn c«ng t¸c chµo hµng 2.1. Sù cÇn thiÕt cña biÖn ph¸p Chµo hµng lµ kh©u ®Çu tiªn cña viÖc b¸n hµng, nh»m giíi thiÖu s¶n phÈm cho kh¸ch hµng. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh hiÖn nay, sö dông h×nh thøc chµo hµng lµ rÊt quan träng, nã gãp phÇn cho C«ng ty kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña C«ng ty vµ gãp phÇn lµm t¨ng søc c¹nh tranh cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng. 2.2. C¸ch thøc thùc hiÖn §èi víi thÞ tr­êng n­íc ngoµi: C«ng ty nªn m¹nh d¹n tham gia triÓn l·m quèc tÕ, cö nh©n viªn cã tr×nh ®é Marketing, cã kh¶ n¨ng giao tiÕp ®Ó t¹o Ên t­îng cho kh¸ch hµng ®Õn víi s¶n phÈm cña C«ng ty. Víi thÞ tr­êng trong n­íc: C«ng ty cÇn t¨ng c­êng chñ ®éng t×m kiÕm vµ göi c¸c b¶n chµo hµng ®Õn c¸c kh¸ch hµng. §èi t­îng mµ c«ng ty cÇn t×m ®Õn tËp trung vµo c¸c C«ng ty x©y dùng, c¸c C«ng ty x©y l¾p, c¸c nhµ thÇu x©y dùng... ®©y lµ c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng cã nhu cÇu tiªu thô mét l­îng lín vµ th­êng xuyªn s¶n phÈm cña C«ng ty. C«ng ty ph¶i chñ ®éng n¾m b¾t ®­îc th«ng tin vÒ kÕ ho¹ch x©y dùng, quy ho¹ch c¶i t¹o cña tõng ®Þa bµn ®Ó tõ ®ã göi c¸c b¶n th¶o chµo hµng ®Õn kh¸ch hµng mét c¸ch kÞp thêi nhÊt vµ gi¸ c¶ hîp lý nhÊt. ViÖc chµo hµng cã thÓ lµ trùc tiÕp do c¸c nh©n viªn cña C«ng ty mang ®Õn hoÆc qua c¸c ph­¬ng tiÖn nh­ ®iÖn tho¹i, ®iÖn b¸o, fax, th­ tõ,... thùc tÕ cho thÊy viÖc kÕt hîp göi b¶n th¶o chµo hµng qua c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn tin vµ ®Õn gÆp trùc tiÕp ®Ó th¶o luËn víi kh¸ch hµng cã hiÖu qu¶ cao h¬n c¶ tuy r»ng nh­ vËy chi phÝ b¸n hµng sÏ cao h¬n. Tuy nhiªn xÐt mét c¸ch tæng thÓ th× lîi Ých do viÖc b¸n hµng theo ph­¬ng thøc nµy vÉn cao h¬n cho nªn viÖc chµo hµng cÇn ®­îc diÔn ra mét c¸ch th­êng xuyªn, liªn tôc, cã kÕ ho¹ch vµ nªn tËp trung vµo c¸c kh¸ch hµng quan träng cña C«ng ty. §Ó thµnh c«ng trong viÖc chµo hµng th× ngoµi viÖc më cöa hµng b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm t¹i C«ng ty, C«ng ty cÇn tiÕn hµnh nhiÒu h×nh thøc chµo hµng kh¸c nhau nh­: më thªm nhiÒu ®¹i lý b¸n hµng t¹i c¸c tØnh (nhÊt lµ khu vùc phÝa Nam vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh), göi hµng b¸n ký göi, tham gia c¸c héi trî hµng c«ng nghiÖp. 2.3. §iÒu kiÖn thùc hiÖn C«ng ty nªn më thªm c¸c kho¸ häc ®Ó trang bÞ chuyªn m«n nghiÖp vô cho nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c chµo hµng thuéc phßng Kinh doanh, ®Ó hä cã kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c chµo hµng. Hä kh«ng nh÷ng biÕt s¶n phÈm cña m×nh mµ cßn ph¶i biÕt s¶n phÈm cïng lo¹i ®ang c¹nh tranh, vµ cÇn cho hä biÕt c«ng t¸c chµo hµng nã quan träng nh­ thÕ nµo ®Ó hä cã tr¸ch nhiÖm nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc ®­îc giao. 3. Tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng 3.1. Sù cÇn thiÕt cña biÖn ph¸p §©y lµ mét biÖn ph¸p ®Ó x©y dùng mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng nh»m t¹o ra lßng tin cña hä ®èi víi s¶n phÈm cña C«ng ty vµ tranh thñ sù ñng hé cña hä ®ång thêi t¹o ra sù rµng buéc gi÷a kh¸ch hµng víi C«ng ty. 3.2. Néi dung cña biÖn ph¸p Th«ng qua héi nghÞ, C«ng ty sÏ ®­îc kh¸ch hµng gãp ý kiÕn vÒ s¶n phÈm cña m×nh, vÒ ­u ®iÓm còng nh­ nh­îc ®iÓm cßn tån t¹i. MÆt kh¸c, th«ng qua héi nghÞ sÏ t¹o ®­îc bÇu kh«ng khÝ th©n thiÖn gi÷a C«ng ty víi kh¸ch hµng. 3.3. C¸ch thøc thùc hiÖn Ph­¬ng ph¸p triÓn khai héi nghÞ kh¸ch hµng nh­ sau: LËp kÕ ho¹ch: lªn danh s¸ch kh¸ch mêi, ®Þnh møc chi phÝ tèi thiÓu cho héi nghÞ. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch: Göi giÊy mêi ®Õn tõng kh¸ch hµng tham gia héi nghÞ, chuÈn bÞ chu ®¸o héi tr­êng, chñ to¹ héi nghÞ. Trong héi nghÞ ph¶i t¹o kh«ng khÝ th©n mËt cëi më ®Ó kh¸ch hµng nãi râ vÒ ­u nh­îc ®iÓm cña s¶n phÈm, nh÷ng v­íng m¾c trong quan hÖ mua b¸n, nh÷ng thiÕu sãt phiÒn hµ cña C«ng ty (nÕu cã) còng nh­ nh÷ng yªu cÇu cña hä ®èi víi s¶n phÈm vµ nhu cÇu t­¬ng lai. Trong héi nghÞ C«ng ty còng cÇn c«ng bè cho kh¸ch hµng biÕt c¸c dù ¸n vµ chÝnh s¸ch, c¸c biÖn ph¸p vÜ m« t¸c ®éng tíi qu¸ tr×nh kinh doanh, ý kiÕn cña kh¸ch hµng vµ ý nghÜa to lín ®èi víi quan hÖ cña C«ng ty ®èi víi cÊp trªn. KiÓm tra rót kinh nghiÖm t×m ra thiÕu sãt trong héi nghÞ ®Ó rót kinh nghiÖm trong lÇn sau. 3.4. §iÒu kiÖn thùc hiÖn ViÖc tæ chøc thùc hiÖn héi nghÞ kh¸ch hµng chØ ®­îc tæ chøc khi C«ng ty ®· cã nh÷ng kh¸ch hµng lín vµ b¹n hµng quan träng th­êng mua s¶n phÈm cña C«ng ty 4. Hoµn thiÖn c¸c dÞch vô b¸n hµng cña C«ng ty 4.1. Sù cÇn thiÕt cña biÖn ph¸p Víi sù c¹nh tranh vÒ chÊt l­îng, gi¸ c¶ lµ rÊt gay g¾t vµ t­¬ng ®èi ®ång ®Òu nhau th× viÖc v­ît lªn c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c th«ng qua kh©u dÞch vô b¸n hµng lµ rÊt cÇn thiÕt. 4.2. C¸ch thøc thùc hiÖn DÞch vô b¸n hµng ë ®©y cã thÓ chia thµnh ba giai ®o¹n: dÞch vô tr­íc, trong vµ sau b¸n hµng. + DÞch vô tr­íc b¸n hµng: b»ng sù hiÓu biÕt chÝnh x¸c, toµn diÖn h¬n kh¸ch hµng vÒ t×nh h×nh thÞ tr­êng g¹ch Ceramic, C«ng ty cã thÓ t­ vÊn cho kh¸ch hµng vÒ: gi¸ c¶ thÞ tr­êng, nh÷ng ®iÓm b¸n hµng ho¸ bæ xung cã chÊt l­îng, gi¸ c¶, ph­¬ng thøc thanh to¸n phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä, c¸c ®¬n vÞ thiÕt kÕ kiÕn tróc hay ®¬n vÞ x©y dùng tèt,... + DÞch vô trong b¸n hµng: khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu ký hîp ®ång vµ giao nhËn hµng ho¸ t¹i ®Þa chØ mµ kh¸ch hµng chØ ®Þnh, nh©n viªn cöa hµng cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn ®Õn tËn n¬i ®Ó ký kÕt hîp ®ång vµ thùc hiÖn giao hµng, thanh to¸n ngay t¹i ®Þa chØ kh¸ch hµng yªu cÇu. Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh ®ã c¸c nh©n viªn cÇn h­íng dÉn kh¸ch hµng c¸ch b¶o qu¶n vµ l¾p ®¹t còng nh­ th«ng sè cÇn thiÕt kh¸c cã liªn quan ®Õn nh·n hiÖu s¶n phÈm mµ kh¸ch hµng ®· mua. + DÞch vô sau b¸n hµng: Khi kh¸ch hµng cã yªu cÇu cung cÊp c¸c dÞch vô bæ xung nh­ kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh, söa ch÷a h­ háng nhÑ cña s¶n phÈm th× C«ng ty cã thÓ ®øng ra cung cÊp dÞch vô nµy. 4.3. HiÖu qu¶ do thùc hiÖn biÖn ph¸p mang l¹i NÕu khai th¸c tèt m¶ng dÞch vô, doanh thu hµng n¨m cña C«ng ty sÏ t¨ng lªn, võa ®¶m b¶o ph¸t huy hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc vµ vËt lùc trong C«ng ty võa hoµn thµnh môc tiªu ®a d¹ng ho¸ kinh doanh. 5. Thùc hiÖn viÖc tÝnh ®iÓm cho kh¸ch hµng 5.1. Néi dung biÖn ph¸p: §©y lµ mét h×nh thøc míi h×nh thµnh ë ViÖt Nam. H×nh thøc nµy míi chØ thÊy xuÊt hiÖn ë C«ng ty liªn doanh d­îc phÈm Sanofi-Synthelabo ViÖt Nam, hiÖn nay ch­a thÊy xuÊt hiÖn ë c¸c C«ng ty trong n­íc. ViÖc tÝnh ®iÓm th­êng ®­îc xuÊt hiÖn trªn c¸c kh¸ch hµng tù nguyÖn. VÒ h×nh thøc, “tÝnh ®iÓm” còng gièng nh­ viÖc th­ëng cho kh¸ch hµng mua ®¹t møc quy ®Þnh trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, vµ C«ng ty th­ëng cho kh¸ch hµng mét phÇn th­ëng hay mét sè phÇn tr¨m nhÊt ®Þnh trªn møc ®¹t ®­îc cña kh¸ch hµng. Nh­ng viÖc “tÝnh ®iÓm” cã ®Æc ®iÓm hay h¬n lµ khi kh¸ch hµng mua Ýt còng ®­îc tham gia vµ sè ®iÓm hä cã th× cã thÓ nhËn ®­îc quµ tÆng bÊt kú nµo kh¸ch hµng thÝch, t¹o cho kh¸ch hµng mét sù ham thÝch khi tham gia ch­¬ng tr×nh nµy vµ lµm cho kh¸ch hµng g¾n bã l©u dµi víi C«ng ty. 5.2. C¸ch thøc thùc hiÖn C¸ch thùc hiÖn viÖc “tÝnh ®iÓm” ®­îc x©y dùng nh­ sau: B­íc 1: x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®¬n vÞ s¶n phÈm mµ C«ng ty bá ra. B­íc 2: x¸c ®Þnh kho¶n chi phÝ mµ C«ng ty cã thÓ bá thªm cho mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm. B­íc 3: c¨n cø vµo chi phÝ cã thÓ bá thªm ®ã ®Ó chia ra mçi ®iÓm kh¸ch hµng cã th× t­¬ng øng víi bao nhiªu tiÒn vµ mét ®¬n vÞ s¶n phÈm t­¬ng øng víi bao nhiªu ®iÓm. Khi kh¸ch hµng mua s¶n phÈm cña C«ng ty th× ®­îc “tÝnh ®iÓm” trªn sè l­îng mÆt hµng mµ hä mua. B­íc 4: céng dån sè ®iÓm cña mçi kh¸ch hµng cã ®­îc theo thêi gian. ViÖc th­ëng cho kh¸ch hµng c¨n cø vµo chi phÝ trªn mét ®iÓm, vµ sè ®iÓm kh¸ch hµng cã th× hä cã thÓ lÜnh b»ng tiÒn mÆt, hµng ®· quy thµnh tiÒn, hay mét quµ tÆng cã gi¸ trÞ t­¬ng ®­¬ng nh­: Ti vi, tñ l¹nh, m¸y giÆt,... dÜ nhiªn kh¸ch hµng muèn cã ®­îc thø quµ tÆng nh­ trªn th× hä ph¶i cã mét sè ®iÓm ®ñ lín vµ thêi gian tham gia dµi vµ khi ®ã hä ®· quen víi viÖc mua s¶n phÈm cña C«ng ty, ®©y lµ mét lîi Ých rÊt lín ®èi víi uy tÝn vµ h×nh ¶nh cña C«ng ty mµ kh«ng dÔ g× cã thÓ ®¹t ®­îc. VÝ dô: Gi¶ sö C«ng ty g¹ch men Th¨ng Long x¸c ®Þnh:100.000§=1 ®iÓm. Kh¸ch hµng mua s¶n phÈm cña C«ng ty, C«ng ty sÏ céng dån ®iÓm vµo cuèi th¸ng cho mçi kh¸ch hµng. NÕu kh¸ch hµng muèn nhËn quµ ngay, th× c¨n cø vµo sè ®iÓm cña hä cã thÓ quy ra s¶n phÈm t­¬ng øng (c¸c s¶n phÈm tÆng cho kh¸ch hµng nªn cã biÓu t­îng cña C«ng ty). VÝ dô: Cuèi th¸ng 4/2006, kh¸ch hµng A cã sè ®iÓm lµ 25 th× quµ tÆng cã thÓ lµ mét chiÕc ¸o; kh¸ch hµng B cã sè ®iÓm lµ 50 th× quµ tÆng cã thÓ lµ ®ång hå treo t­êng. Ng­îc l¹i kh¸ch hµng ch­a muèn tÆng quµ ngay th× C«ng ty cã thÓ céng dån theo quý, n¨m ®Ó kh¸ch hµng cã ®­îc mét sè ®iÓm lín h¬n vµ gi¸ trÞ quµ tÆng nhËn ®­îc còng cã thÓ lín h¬n. 5.3. HiÖu qu¶ cña viÖc tÝnh ®iÓm Ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn “tÝnh ®iÓm” nªu trªn cã thÓ lµm gi¶m lîi nhuËn ®¹t ®­îc cña C«ng ty, nh­ng bï l¹i C«ng ty cã mét vÞ thÕ c¹nh tranh tèt, doanh thu cã thÓ t¨ng lªn ®¸ng kÓ, viÖc ®iÒu chØnh tiªu thô c¸c mÆt hµng ®­îc linh ho¹t, vµ nhÊt lµ C«ng ty cßn cã ®­îc sù g¾n bã l©u dµi cña kh¸ch hµng víi c¸c s¶n phÈm còng nh­ víi C«ng ty. Sè lîi nhuËn thu thªm ®­îc tõ ph­¬ng ph¸p “tÝnh ®iÓm” cã thÓ lín h¬n rÊt nhiÒu chi phÝ bá ra ®Ó thùc hiÖn viÖc “tÝnh ®iÓm”, vµ do vËy ph­¬ng ph¸p nµy vÉn cã tÝnh kh¶ thi. ViÖc tÝnh ®iÓm th­êng ®­îc tæng kÕt vµo cuèi mét chu kú kinh doanh cã thÓ lµ tõng th¸ng hay tõng quý vµ ®­îc th«ng b¸o tíi tõng kh¸ch hµng, vµ th¸ng sau, quý sau hä cã thÓ tÝnh to¸n mua hµng g× vµ sè l­îng bao nhiªu ®Ó cã ®­îc sè ®iÓm hä mong muèn. Thêi gian cña ch­¬ng tr×nh nµy tuú theo môc tiªu ®¹t ®­îc cña C«ng ty trong bao nhiªu thêi gian. §©y lµ mét ph­¬ng ph¸p tiªn tiÕn vµ ¸p dông thÝch hîp ®èi víi ®iÒu kiÖn vµ ®Æc ®iÓm cña ng­êi tiªu dïng ViÖt Nam. VI. C¸c kiÕn nghÞ ®èi víi nhµ n­íc. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña n­íc ta hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lu«n chÞu sù t¸c ®éng vµ chi phèi cña c¸c yÕu tè nh­: chÝnh trÞ, ph¸p luËt,... Nhµ n­íc víi nh÷ng c«ng cô trong tay cã thÓ t¸c ®éng tíi nÒn kinh tÕ, ®Ó khuyÕn khÝch vµ t¹o m«i tr­êng kinh doanh lµnh m¹nh cho c¸c doanh nghiÖp. D­íi ®©y lµ mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi nhµ n­íc. Thø nhÊt - Th­êng xuyªn th«ng tin vÒ thÞ tr­êng n­íc ngoµi vµ b¹n hµng n­íc ngoµi, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä th©m nhËp vµ t×m hiÓu kh¶ n¨ng cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. §©y lµ nhiÖm vô quan träng cña nhµ n­íc gióp c¸c doanh nghiÖp trong n­íc t×m ®­îc thÞ tr­êng tiªu thô, lùa chän c¸c ®èi t­îng hîp t¸c kinh doanh. Thø hai – Gi¶m c­íc ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn sö dông réng r·i Internet ®Ó truy nhËp th«ng tin giao dÞch víi kh¸ch hµng, më trang Web giíi thiÖu vÒ m×nh. Thø ba – Nhµ n­íc cÇn quan t©m gióp ®ì ngµnh s¶n xuÊt g¹ch Ceramic trong viÖc cÊp vèn ban ®Çu vµ ban hµnh chÝnh s¸ch l·i suÊt hîp lý, gi¶m thuÕ nhËp khÈu ®èi víi thiÕt bÞ, nguyªn liÖu cña ngµnh. Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch b¶o hé hµng s¶n xuÊt trong n­íc, thùc chÊt hiÖn nay viÖc chèng hµng ngo¹i hiÖu qu¶ cßn thÊp. V× vËy nhµ n­íc ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c ng¨n chÆn viÖc bu«n lËu, trèn thuÕ ®Ó b¶o hé hµng néi ®Þa. Cã nh­ vËy ngµnh s¶n suÊt g¹ch Ceramic nãi riªng vµ ngµnh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng nãi chung sÏ gi¶m bít khã kh¨n vµ cã ®iÒu kiÖn v­¬n lªn ®ñ søc c¹nh tranh trong n­íc vµ trªn thÕ giíi. Riªng C«ng ty g¹ch men Th¨ng Long víi môc tiªu më réng thÞ tr­êng tõng b­íc hoµ nhËp víi khu vùc trong n­íc vµ thÕ giíi, T«i xin ®Ò suÊt mét sè vÊn ®Ò sau: Mét lµ: KiÕn nghÞ nhµ n­íc cho phÐp C«ng ty xuÊt khÈu trùc tiÕp, mét mÆt lµ ®Ó huy ®éng kh¶ n¨ng vÒ vèn vµ thÞ tr­êng cña C«ng ty th«ng qua viÖc bu«n b¸n víi n­íc ngoµi C«ng ty cã ®iÒu kiÖn häc hái kinh nghiÖm tiÕp cËn víi thÞ tr­êng thÕ giíi vµ khu vùc ®ång thêi kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé cña C«ng ty. MÆt kh¸c lµm gi¶m ®éc quyÒn xuÊt khÈu cña C«ng ty ngo¹i th­¬ng. Hai lµ: Thùc hiÖn ph­¬ng thøc hµng ®æi hµng, kÕt hîp chÆt chÏ h¬n n÷a gi÷a xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu, coi ®©y lµ biÖn ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. Ph­¬ng thøc nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi mua b¸n trong viÖc trao ®æi hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Ba lµ: §èi víi mÆt hµng g¹ch Ceramic cña C«ng ty vÒ chÊt l­îng vµ mÉu m· ch­a ®­îc hoµn h¶o b»ng c¸c n­íc trªn thÕ giíi. V× vËy nhµ n­íc ph¶i x©y dùng quü hç trî xuÊt khÈu ®ång thêi cã biÖn ph¸p hç trî tû gi¸ xuÊt kh©ñ ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Bèn lµ: §a d¹ng ho¸ thÞ tr­êng vµ b¹n hµng xuÊt khÈu, tæ chøc nghiªn cøu ®Èy nhanh ho¹t ®éng xóc tiÕn xuÊt nhËp khÈu nh»m t¨ng c­êng xuÊt khÈu vµo mét sè thÞ tr­êng chñ yÕu chuyÓn dÞch c¬ cÊu thÞ tr­êng xuÊt khÈu theo h­íng: t¨ng nhanh thÞ tr­êng tiªu thô trùc tiÕp lín nh­ EU, Hµn Quèc, Th¸i Lan, gi¶m dÇn c¸c thÞ tr­êng trung gian tõng b­íc kh«i phôc l¹i thÞ tr­êng truyÒn thèng nh­ Nga, c¸c n­íc SNG vµ c¸c n­íc §«ng ¢u nh»m t¹o c¬ së v÷ng ch¾c cho t¨ng tr­ëng xuÊt khÈu. Ngoµi ra nhµ n­íc nªn cã chÝnh s¸ch thuÕ ®¶m b¶o cho c¸c doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng tÝch luü, gi¶m thuÕ nhËp khÈu thiÕt bÞ m¸y mãc mµ trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc ®Ó khuyÕn khÝch ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, t¨ng kh¶ n¨ng c¹ch tranh cña c¸c doanh nghiÖp. KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay, vÊn ®Ò më réng thÞ tr­êng lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh chÊt sèng cßn cña mäi C«ng ty. Më réng thÞ tr­êng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¸t triÓn vµ t¹o ra doanh thu, lîi nhuËn ngµy cµng cao, gióp cho ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cã møc thu nhËp kh«ng ngõng t¨ng lªn vµ tõ ®ã gióp cho doanh nghiÖp t¸i ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng lµ môc tiªu v« cïng quan träng cña c¸c C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay, nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch cña C«ng ty. §©y lµ nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn sù thµnh b¹i cña mäi Doanh nghiÖp. V× vËy viÖc ®Èy m¹nh më réng thÞ tr­êng lµ nh÷ng vÊn ®Ò mµ mçi Doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Òu ph¶i quan t©m th­êng xuyªn. C«ng ty g¹ch men Th¨ng Long ngoµi viÖc s¶n xuÊt, kinh doanh, tù h¹ch to¸n l·i lç ®Ó ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn, C«ng ty cßn ph¶i tõng b­íc hoµn thiÖn m×nh ®Ó héi nhËp thµnh c«ng víi c¸c tæ chøc Quèc tÕ trong giai ®o¹n tíi. V× lÏ ®ã c«ng t¸c më réng thÞ tr­êng cña C«ng ty trong ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng c¹nh trang gay g¾t vµ quyÕt liÖt ®· gÆp khã kh¨n l¹i cµng phøc t¹p h¬n rÊt nhiÒu. Qua viÖc ph©n tÝch tæng qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty g¹ch men Th¨ng Long ta thÊy r»ng C«ng ty ®· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng vµ cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý, tæ chøc lao ®éng, t×m kiÕm thÞ tr­êng, hay nãi c¸ch kh¸c ®i C«ng ty ®· cã c¸ch nh×n nhËn c¸c vÊn ®Ò mét c¸ch toµn diÖn vµ tõ ®ã ho¹ch ®Þnh c¸c môc tiªu tr­íc m¾t vµ l©u dµi cho c«ng ty, ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p mang tÝnh ®Æc thï riªng cña m×nh ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých cuèi cïng lµ hiÖu qu¶ kinh doanh cao nhÊt. Dùa trªn nh÷ng kiÕn thøc ®· häc tËp, nghiªn cøu vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty, t«i ®· chän ®Ò tµi: "Mét sè biÖn ph¸p Marketing nh»m duy tr× vµ më réng thÞ tr­êng cho C«ng ty Cæ phÇn G¹ch men Th¨ng Long - Viglacera" víi mong muèn bµi viÕt sÏ cã ®­îc ®ãng gãp nhÊt ®Þnh cho c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm nãi chung vµ sù ph¸t triÓn cña C«ng ty nãi riªng. Víi thêi gian cã h¹n, kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, ®Ò tµi sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Do vËy kÝnh mong ®­îc sù gióp ®ì vµ ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó b¸o c¸o tèt nghiÖp cu¶ t«i ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Qua ®©y t«i còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn tËn t×nh cña C« gi¸o Th¹c sÜ NguyÔn Ngäc §iÖp, sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c¸n bé trong Phßng Kinh doanh, phßng KÕ ho¹ch cña C«ng ty Cæ phÇn G¹ch men Th¨ng Long - Viglacera ®· gióp t«i hoµn thµnh b¸o c¸o tèt nghiÖp nµy ./.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxPhân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và một số giải pháp Marketing nhằm duy trì và mở rộng thị trường của Công ty gạch men Thăng Long.docx
Luận văn liên quan