Đề tài Phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh (Searefico)

MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Nhận xét của cơ sở thực tập .iỉ Nhận xét của GVHD iii Mục lục iv Danh sách bảng - biểu đồ viii Lòi mở đầu .X CHƯƠNG Ị: cơ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP I. Khái quát chung về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh .1 1. Khái niệm .1 2. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh .2 IIẻ Các chỉ tiêu cần nghiên cứu khi đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kỉnh doanh 4 1. Các chỉ tiêu về lao động .4 2. Các chỉ tiêu về tài sản 4 2.1. Các khoản mục về tài sản lưu động 5 2.2. Các khoản mục về tài sản cố định 6 3. Bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .6 4. Các chỉ tiêu về lợi nhuận của doanh nghiệp 8 5. Các chỉ tiêu về tài chính của doanh nghiệp .9 5.1. Sự biến động của tài sản và nguồn vốn 10 5.2. Các yếu tố về thanh toán 10 a) Tình hình thanh toán .10 b) Khả năng thanh toán .11 III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kỉnh doanh .12 1. Các nhân tố về kinh tế 12 2. Các nhân tố về kỹ thuật 12 3. Các nhân tố về tổ chức .12 IV. Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh .13 1. Các yếu tố bên ngoài công ty .13 2. Các yếu tố bên trong công ty .13 CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÈ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO) I. Lịch sử hình và phát triển của Công tỵ .14 1. Giới thiệu chung về Công ty 14 2. Lĩnh vực kinh doanh 15 3. Lịch sử hình thành và phát triển 15 II. Chức năng và quyền hạn của Công ty .17 1. Chức năng 17 2. Quyền hạn 17 III. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công tỵ .18 1. Chức năng của các phòng ban .18 2. Sơ đồ tổ chức của Công ty .21 IV. Nhóm sản phẩm và thị trường tiêu thụ của Công ty .22 1. Các sản phẩm chính .22 2. Thị trường tiêu thụ .23 yế Kết quả kinh doanh của Công tỵ trong 5 năm gần đây 23 VI. Tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách của Công tỵ 26 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY I. Phân tích các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kỉnh doanh của Công tỵ .27 1. Môi trường vĩ mô .27 1.1. Các yếu tố kinh tế .27 1.2. Các yếu tố về chính trị, pháp luật .29 1.3. Các yếu tố văn hóa xã hội .29 2. Môi trường vi mô .29 2.1. Nhà cung cấp 29 2.2. Khách hàng .31 2.3. Các đối thủ cạnh tranh trên thị trường 31 II. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh .33 1. Hiệu quả sử dụng lao động 33 1.1. Cơ cấu lao động 33 1.2. Trình độ của lực lượng lao động 34 1.3. Phân tích năng suất lao động 36 1.4. Hiệu quả sử dụng lao động .37 1.5. Thu nhập lao động qua các năm .38 2. Hiệu quả sử dụng tài sản 39 2.1. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định 39 2.2. Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động .41 IIIệ Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây .49 IV. Phân tích tình hình lọi nhuận của Công ty 50 1. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sinh lời của hoạt động kinh doanh. 52 1.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 52 1.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn 53 2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 54 y. Phân tích tình hình tài chính của Công ty .57 1. Phân tích sự biến động về tài sản và nguồn vốn 57 2. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán .59 2.1. Phân tích tình hình thanh toán 59 2.2. Phân tích khả năng thanh toán 61 a) Tỷ suất tài trợ 61 b) Tỷ suất thanh toán hiện thời .62 c) Tỷ suất thanh toán nhanh 63 d) Tỷ suất thanh toán bằng tiền mặt .64 CHƯƠNG IV: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ã ã ã KỸ NGHỆ LẠNH I. Nhận xét chung về tình hình của Công ty .66 1. Thuận lợi 66 2. Khó khăn 67 3. Ma ừận SWOT .79 II. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty SEAREFICO .70 Giải pháp 1: Ôn định nguồn nguyên liệu .70 Giải pháp 2 : Thành lập phòng Marketing 71 Giải pháp 3: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 72 Giải pháp 4: Tăng cường hiệu quả sử dụng tài sản lưu động .73 Giải pháp 5 : Tối ưu hóa quá trình sản xuất và thi công .74 Giải pháp 6: Tăng quy mô về vốn kinh doanh để đón đầu cơ hội 74 Giải pháp 7: Phát triển thương hiệu thông qua thị trường chứng khoán 75 Giải pháp 8: Đầu tư nghiên cứu sản phẩm mới 76 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU 1. Bối cảnh: Ngày nay trước xu thế toàn cầu hóa kinh tế đang diễn ra sôi động và mạnh mẽ thì nền kinh tế Việt Nam cũng đang từng bước hội nhập với nền kinh tế khu vực và thể giới; và đang có những bước chuyển biến tích cực để hòa chung vào xu thế đóẵ Điều này được thể hiện qua việc chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường vào cuối những năm 80 và đầu những năm 90 và việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào ngày 11/01/2007. Hội nhập kinh tế đã và đang tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các thị trường lớn hơn nhưng cũng tạo nhiều thách thức trong cuộc chiến chiếm lĩnh thị phần, cuộc cạnh tranh giữa các công ty trong nước và công ty nước ngoài sẽ trở nên khốc liệt hơn. Trong những năm vừa qua ngành xuất khẩu thủy sản phát triển với tốc độ nhanh chóng. Năm 2006 tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 39,7 tỷ USD trong đó xuất khẩu thủy hải sản chiếm tỷ trọng không nhỏ (chiếm 8,06% tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2006). Để có được những thành quả như vậy các doanh nghiệp thủy sản phải áp dụng cách thức quản lý mới và công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ xử lý lạnh các sản phẩm xuất khẩu. Một trong những nhà cung cấp công nghệ hiện đại này là Công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh (SEAREFICO). Hiện nay, công ty SEAREFICO là doanh nghiệp dẫn đầu về chất lượng trong ngành lạnh công nghiệp và cơ điện công trình (M&E). Trong đó đội ngũ quản lý của công ty có trình độ chuyên môn cao, quy mô sản xuất ngày càng được mở rộng. Tuy nhiên trong những năm gần đây những khó khăn mà Công ty đang gặp phải là rào cản khiến cho Công ty không đạt được lợi nhuận tối đa như : tỷ suất lợi nhuận không cao, khó khăn trong việc giữ khách hàng truyền thống. Do đó hiệu quả của hoạt động kinh doanh chưa cao vi vậy câu hỏi đặt ra cho nhu cầu này là: yếu tố nào góp phần vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty? Trên thực tế những yếu tố đó đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh như thế nào? Và làm cách nào để cải thiện nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua cải tiến các yếu tố trên? Và đề tài: “ PHÂN TÍCH VÀ ĐẺ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)” sẽ góp phần giải quyết trả lời các vấn đề trên. 2. Muc tiêu nghiên cửu: Nghiên cứu này nhằm các mục tiêu sau đây: ã Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua các chỉ tiêu kinh tế. ã Thông qua quá tình phân tích và đánh giá các chỉ tiêu, để từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm khai thác các tiềm năng, phát huy thể mạnh và khắc phục những tồn tại yếu kém của quá trình hoạt động kinh doanh góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Kỹ nghệ Lạnh SEAREFICO. 3. Pham vi nghiên cửu; Nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty SEAREFICO tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu này không bao gồm và không tiếp cận được số liệu chi nhánh của Công ty tại Đà Nang và Hà Nội vì hoạt động của các đơn vị này tương đối độc lậpể 4. Phương pháp nghiên cứu: a) Thu thập số liệu: Dữ liệu được thu thập qua các báo cáo tài chính về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty b) Phân tích số liệu: ã Phân tích tình hĩnh hoạt động kinh doanh dựa trên số liệu về các chi tiết tài chính của các bảng báo cáo kểt quả hoạt động kinh doanh của Công ty. ã Sử dụng phương pháp so sánh, đánh giá một số chỉ tiêu của năm chọn so với năm gốc. ã Sử dụng phương pháp thống kê làm cơ sở đề ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. ã Sử dụng phần mềm EXCEL để tính toán. c) Phân tích bằng biểu đồ: Biểu đồ thể hiện sức mạnh rõ rệt trong việc khái quát và phân tích số liệu. Khi phân tích ta sử dụng các biểu đồ để minh họa cụ thể cho mức độ và tình hình biến động của hiện tượng kinh tế qua từng giai đoạn khác nhau. 5. Bố cuc của luân văn: Luận văn này gồm 4 chương: Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh Chương 1: Giới thiệu tổng quan về Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh (SEAREFICO). Chương 2: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh (SEAREFICO). Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh (SEAREFICO).

pdf87 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3468 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh (Searefico), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh (Searefico).pdf
Luận văn liên quan